Sunteți pe pagina 1din 34

LOCUL DE MUNCĂ NR.

13
OPERATOR SISTEM COMANDA CAZANE ENERGETICE
Serv. Exploatare
PROCESUL DE MUNCA
Operatorul system comandă cazane enetgetice are ca sector de activitate
camera de comandă a sectorului CET. Cand este dublura pe post, cand instalatia
este oprita, cat si in fazele de pregatire pentru pornire sau pregatire pentru revizie
dupa oprire, sectorul de activitate se extinde la intreg perimetrul instalatiei;

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- echipamente de muncă instalaţie CET – cazane energetice: (gestionarea
operativă presupune coordonarea modificării stării echipamentului, atât
personal cât şi prin intermediul personalului subordonat, echipamentul se
poate afla în gestionarea operativă a mai multor persoane):
- cazanele energetice cu abur nr. 1,2,3,4;
- conducte de gaz combustibil aferente cazanelor energetice 1,2,3,4;
- conducte de păcură aferente cazanelor energetice 1,2,3,4;
- conducte de aer instrumental aferente cazanelor energetice 1,2,3,4
- conducte de apa racire aferente cazanelor energetice 1,2,3,4;
- instalatiile electrice si AMC aferente cazanelor energetice 1,2,3,4;
- instalatia de aparare incendiu aferente cazanelor energetice 1,2,3,4;
- canale de cable si conducte tehnologice;
- instalatia de dozare hidrazina, fosfat , calcar;
- instalatia de pregatire , transport si alimentare cocs;
- instalatia de cenusa usoara si grea;
- instalatia de monitorizare noxe cos fum;
- imprimantă;
- copiatoare;
- articole de papetărie;
- masă de lucru, scaune;
- bibliorafturi, fişet;
- rechizite;
- hartie xerox;
- telefon fix, mobil;
- tablou local comandă DCS –CET;
- aparatura electrocasnica (frigider, cuptor microunde, fierbator cafea).

SARCINA DE MUNCĂ
Operator sistem de comanda cazane energetice indeplineste urmatoarele obligatii:

Obligaţiunile de serviciu
Sarcinile de bază ale operatorului sistem de comanda cazane energetice sunt:
respectarea Legislatiei Muncii, Legislatiri de Securitate si sanatate in Munca
(SSM), Legislatiei de Aparare Impotriva Incendiilor (SM), Legislatiei de
Protectia Mediului in vigoare, Regulamentul intern al LAND POWER SA,
Hotarararile Consiliului Directorilor si Directiei Companiei Lukoil, Deciziile,
Regulamentul privind sociatatea, alte instructiuni si acte normative;
- inlocuieste si preia sarcinile de serviciu pe post, la dispozitia Sefului de tura
termomecanic, a urmatorului personal:
a. operator camp sala cazan;
b. operator sistem de comanda gospodarii auxiliare cazane energetice;
- urmareste asigurarea cu abur a instalatiilor de turbine, sistemului de SRR-uri
si conducte de abur din cadrul CET:
- controleaza, ia masuri si urmareste functionarea economica a instalatiilor de
cazane cu incadrarea in normele de consum planificate
- urmareste incadrarea in indicii de calitate conform RF pentru: abur
tehnologic, condens si apa uzata evacuata din instalatiile de cazane; ia masuri
operative de remediere a neregulilor constatate.
- verifica analizele efectuate la gazele arse evacute din instalatiile de cazane,
urmarind permanent realizarea unei arderi corespunzatoare pe cazane, cu
incadrarea in normele de mediu a concentratiei de noxe admise (conf. RF);
- anunta imediat Operatorul principal echipamente termomecanice, Seful de
tura termomecanic in cazul aparitiei unui accident de munca, incident
periculos.
- nu modifica starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau
colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte
accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;
- respecta strict Regulamentul de ordine interioara, disciplina tehnologica si
toate instructiunile de lucru;
- utilizeaza corect echipamentul de lucru si de protectie;
- intocmeste corect rapoartele de date primare si le semneaza la intrare si
iesire din schimb;
- verifica starea utilajelor, luand masuri urgente pentru remedierea deficientelor
constatate;
- controleaza in permanenta respectarea intocmai a normelor de tehnica
securitatii muncii in instalatia de cazane;
- in caz de accidente asigura acordarea imediata a primului ajutor;
- participa efectiv la pornirea cazanelor de abur, ca si a altor utilaje aferente
instalatiei de cazane iesite din reparatie;
- in caz de incidente sau avarii ia masurile corespunzatoare pentru a restabili
in timpul cel mai scurt regimul normal de functionare a instalatiei de cazane;
- in caz de incendiu, ia masurile imediate pentru localizarea si lichidarea
acestuia, mobilizand intregul personal din subordine pentru aceasta actiune;
totodata anunta formatia de pompieri;
- asigura functionarea sistemului informational pana la nivelul de decizie
maxim din LAND POWER SA;
- cunoaste atributiunile locului de munca, procesul tehnologic, caracteristicile
utilajului si modul de actionare in cazul manevrelor normale sau in caz de
avarie;
- urmareste functionarea aparaturii de masura, control, protectie si
automatizare si intervine prin personalul AMC pentru inlaturarea deficientelor
constatate;
- intreaga activitate pe care o desfasoara se va efectua cu respectarea
legislatiei/normelor de SSM-SU si Protectia Mediului in vigoare;
- informeaza Operatorul principal echipamente termomecanice, Seful de tura
termomecanic de orice abatere sau incalcare a normelor de SSM - SU sau
Protectia Mediului din instlatia de cazane;
- participa la aplicarea masurilor de protectie civila in sectorul sau de activitate;
- aplica toate masurile ce-i revin din planul de paza si pentru asigurarea
securitatii instalatiilor;
- urmareste asigurarea integritatii si buna gospodarire a mijloacelor fixe si
materiale din sectie;
- este obligat sa ia toate masurile necesare in vederea evitarii poluarii
mediului, raspunzand de apararea mediului inconjurator;

Funcţiile de baza ale Operator sistem de comanda cazane energetice sunt:


- gestionarea operativă a exploatării echipamentului aferent instalatiei de
cazane;
- organizarea lucrului în vederea lichidării avariilor şi altor încălcări în lucrul
echipamentului;

Operatorul sistem de comanda al cazanelor energetice zilnic va verifica modul


de administrare a următoarei documentaţii operative:
- Registru operativ pentru consemnarea defectiunilor aparute in schimbul sau
- Registrul operativ al personalului de exploatare instalatia de cazane
- Regulamentul de functionare al Instalatiei
- Regulamentul intern al LAND POWER SA
- Registru tip control in productie
- Planul impotriva incendiilor la locul de munca
- Planul de lichidare a avariilor
- Caietul de blinde
- Graficul de lucru la schimb
- Lista lucrari periculoase
- Lista instalatiilor care necesita Foi de manevra
- Lista manevrelor ce se executa cu asistenta tehnica din partea sectiei.

Obligaţiile Operatorului sistem de comanda cazane energetice:


Zilnic:
- sa aiba asupra sa "Norma de munca" a zonei;
- sa se prezinte la serviciu in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv
de Muncă in vigoare,
- este obligat sa respecte programul stabilit si graficul de tura;
- în cazul neprezentării schimbului este obligat predea atributiunile de serviciu
operatorului principal al turei care intra in serviciu;
- orice schimbare de tura (fata de grafic) se va face cu avizul Sefului de tura
termomecanic si cu aprobarea Sefului Serviciului Exploatare;
- sa raporteze şefului de tura orice dispozitie primita de la un organ ierarhic
superior;
- sa poarte echipamentul de protectie specific locului de munca.

La preluarea serviciului (intrarea in schimb):


a) Sa se prezinte la locul de munca apt si echipat de lucru cu echipamentul de
protectie din dotare cu 15 minute inaintea inceperii serviciului, sa ia cunostinta
de notarile facute in rapoartele de exploatare si registrul de dispozitii
(dispozitiile conducerii sectiei si centralei), despre starea instalaţiei din zona de
deservire, despre regimul de functionare al instalaţiei si despre abaterile de la
aceasta functionare in perioada de la efectuarea ultimului serviciu de tura.
b) Impreuna cu operatorul de la care preia schimbul verifica personal
exactitatea informatiilor primite asupra starii si functionarii instalatiei de
cazane,a functionarii sistemului DCS si automatizarilor din teren (ventile de
reglaj, actionari ventile ). Sa consemneaza in raport orice anomalie pe care o
constata in functionarea instalatiei, precum si decuplarea eventualelor protectii
si sisteme de actionari de la distanta cat si indicatiile eronate a AMC-urilor.
Cu ocazia preluarii schimbului operatorul va verifica cu atentie punctele
deosebit de periculoase d.p.d.v. SSM-SU nominalizate în cadrul locului de
munca precum si urmatoarele:
- presiunea si temperatura aburului in tambur, presiunea si temperatura
aburului in colectorul final, temperatura metal tambur, SI nr.1,2,3, temperatura
gaze arse camera focara, drum II de gaze arse si la cos, temperatura aer dupa
calorifer, dupa PA si la arzatoare;
- presiune si temperatura apa alimentare;
- presiunea si temperatura combustibilului folosit (pacura, gaz combustibil);
- depresiune cazan;
- parametrii functionali ai ventilatoarelor de aer si gaze arse (presiune,
temperatura, debit)
- nivelul de vibratii ventilatoare de aer si gaze arse;
- temperatura lagarelor VA si VGA;
- nivelul la sticle al uleiului VA si VGA;
- parametrii chimic ai apei de alimentare cazan, apa de cazan, abur produs;
- starea protectiilor si blocajelor instalatiei de cazan;
- starea arzatoarelor (functie, rezerva, indisponibile);
- nivelul de hidrazina in apa de cazan;
- starea AMC-urilor;
- starea de curatenie in CCT.
- Urmăreşte prezenţa şi integritatea instalaţiei de detectare şi avertizare
incendiu aferentă zonei de deservire.
- Dupa efectuarea verificarii complete a parametrilor si starii instalatiei de
cazane operatorul trebuie sa raporteze despre constatarile facute sefului sau
de tura si cu aprobarea acestuia sa semneze impreuna cu operatorul din
schimbul precedent rubricile de predare-preluare din raportul de exploatare.
Odata cu aceasta va consemna in raporul de exploatare toate defectele si
deranjamentele constatate cu ocazia efectuarii rondului virtual pe DCS si care
nu au fost consemnate de schimburile anterioare.
- Nu va prelua serviciul de tura în timpul manevrelor decat cu aprobarea
sefului de tura termomecanic.
- Urmăreşte prezenţa şi integritatea instalaţiei de detectare şi avertizare incendiu
aferentă zonei de deservire.
În timpul prestării serviciului:
Se supune din punct de vedere operativ operatorului principal echipamente
termomecanic, sau celui care va fi numit coordonator de manevre.
- Nu poate parasi zona de deservire sau locul de munca de unde executa
manevrele decat cu incuviintarea operatorului pricipal (pe o perioada scurta de
timp, max. 15 min). Cel ce invoieste are obligatia de a asigura supravegherea
instalatiilor si executarea operatiilor si lucrarilor necesare asigurarii functionarii
normale.
- Operatorul sistem de comanda al cazanelor energetice este obligat sa
efectueze cu regularitate controale periodice în instalatia deservita conform
graficului de control, pe traseul de rond virtual precizat in ITI.
- Pe tot traseul rondului va verifica starea normala a instalatiilor si agregatelor,
va lua masuri de aducere la normal, in deplina siguranta pentru instalatii si
pentru personal, a parametrilor de functionare a acestora.
- Operatorul sistem de comanda al cazanelor energetice este obligat sa
inregistreze la timp în raportul de exploatare datele privind parametrii de
functionare ai cazanului, deranjamentele care intervin în functionarea acestuia,
manevrele executate si modificarile de regim survenite.
- Operatorul sistem de comanda al cazanelor energetice trebuie sa mentina
parametrii de exploatare în limitele prescrise pentru asigurarea unei functionari
economice si în siguranta a instalatiei.
- In cazul aparitiei unor deranjamente care ameninta securitatea instalatiilor si
a personalului, operatorul este obligat sa opreasca în conditii de deplina
siguranta instalatia respectiva. în aceasta situatie oprirea cazanului se va face
numai in cazurile de oprire fortata conform R.F. va anunta operatorul
principal/seful de tura despre manevra efectuata.
- In cazul opririi accidentale a cazanului anunta operatorul principal/seful de
tura si ia masuri pentru izolarea acesteia.
- Nu va accepta patrunderea in zona sa de deservire a persoanelor ce nu fac
parte din tura sa decat în baza unui document de lucru.
Controleaza:
- functionarea corecta a sistemului DCS;
- verifica si compara valorile parametrilor indicate in calculator cu valorile
parametrilor indicate de AMC-urile locale;
La dispozitia operatorului principal echipamente termomecanice va efectua
manevre în instalatia deservita si la dispozitia sefului de tura va participa la
manevre mai complexe in afara zonei deservite sub supravegherea acestuia.
Efectuarea manevrei se va face in baza unei foi de manevra cu respectarea
RF, RGM, SSM-SU. Dupa efectuarea manevrei va anunta operatorul principal/
sef tura.
- Operatorul sistem de comanda al cazanelor energetice este obligat sa
respecte normele de SSM-SU si sa contribuie la preintimpinarea accidentelor
de munca.
- In caz de avarii, incidente, incendiu inundatii sau accidente de munca in
instalatiile centralei trebuie obligatia de a asigura supravegherea instalatiilor si
executarea operatiilor si lucrarilor necesare asigurarii functionarii normale.
- Operatorul sistem de comanda al cazanelor energetice este obligat sa
efectueze cu regularitate controale periodice în instalatia deservita conform
graficului de control, pe traseul de rond virtual precizat in ITI.
- Pe tot traseul rondului va verifica starea normala a instalatiilor si agregatelor,
va lua masuri de aducere la normal, in deplina siguranta pentru instalatii si
pentru personal, a parametrilor de functionare a acestora.
- Operatorul sistem de comanda al cazanelor energetice este obligat sa
inregistreze la timp în raportul de exploatare datele privind parametrii de
functionare ai cazanului, deranjamentele care intervin în functionarea acestuia,
manevrele executate si modificarile de regim survenite.
- Operatorul sistem de comanda al cazanelor energetice trebuie sa mentina
parametrii de exploatare în limitele prescrise pentru asigurarea unei functionari
economice si în siguranta a instalatiei.
- In cazul aparitiei unor deranjamente care ameninta securitatea instalatiilor si
a personalului, operatorul este obligat sa opreasca în conditii de deplina
siguranta instalatia respectiva. în aceasta situatie oprirea cazanului se va face
numai in cazurile de oprire fortata conform RF va anunta operatorul
principal/seful de tura despre manevra efectuata;
- In cazul opririi accidentale a cazanului anunta operatorul principal/seful de
tura si ia masuri pentru izolarea acesteia.
- Nu va accepta patrunderea in zona sa de deservire a persoanelor ce nu fac
parte din tura sa decat în baza unui document de lucru.
Controleaza:
- functionarea corecta a sistemului DCS;
- verifica si compara valorile parametrilor indicate in calculator cu valorile
parametrilor indicate de AMC-urile locale;
La dispozitia operatorului principal va efectua manevre în instalatia deservita si
la dispozitia sefului de tura va participa la manevre mai complexe in afara
zonei deservite sub supravegherea acestuia. Efectuarea manevrei se va face
in baza unei foi de manevra cu respectarea RF, RGM, SSM-SU. Dupa
efectuarea manevrei va anunta operatorul principal/ sef tura.
- Operatorul sistem de comanda al cazanelor energetice este obligat sa
respecte normele de SSM-SU si sa contribuie la preintimpinarea accidentelor
de munca.
- In caz de avarii, incidente, incendiu inundatii sau accidente de munca in
instalatiile centralei trebuie sa actioneze rapid pentru lichidarea acesteia.
- Este obligat sa respecte reglementarile stabilite conform Statutului disciplinar
al personalului din LAND POWER SA.
La predarea serviciului:
- Operatorul sistem de comanda al cazanelor energetice este obligat sa
comunice verbal, operatorului care preia serviciul, o informare - raport asupra
stării de funcţionare a instalaţiilor si agregatelor si asupra modificărilor
intervenite in funcţionarea acestora .
- Sa atraga atentia operatorului care preia serviciul asupra instalatiilor si
echipamentelor care necesita o supraveghere deosebita pentru prevenirea
producerii de incidente, avarii sau accidente de munca;
- Sa execute impreuna cu operatorul care preia schimbul rondul virtual
complet, in sistemul DCS, al instalatiei deservite;
- Sa semneze impreuna cu acesta raportul de exploatare.
- Serviciul de tura se considera predat celuilalt operator numai dupa ce acesta
din urma a semnat de primire si s-a primit avizul operatorului principal/sef tura
termomecanic.
- Să predea zona de deservire în perfectă stare de curăţenie;
- sa mentina continuu echipamentul intr-o stare de curatenie foarte buna;
- Se interzice predarea serviciului de tură în timpul efectuării manevrelor sau
lichidării incidentelor sau avariilor;
- Este interzisa plecarea din tura fara indeplinirea celor de mai sus

La sfarsitul activitatii in zona de deservire:


La schimbarea temporara a locului de munca:
- Poate sa schimbe temporar locul de munca in baza unei dispozitii scrise data
de Dispecer. Postul pe care il poate suplini este:
- operator camp sala cazane.
- Trebuie sa cunoasca si sa respecte atributiunile de serviciu de la noul loc de
munca;
- Trebuie sa predea celui care il va inlocui temporar sau operatorului principal,
inventarul specific zonei de deservire;
- Trebuie sa se asigure personal ca este trecut in graficul de tura si sa solicite
inventarul specific noului loc de munca unde va lucra;
- La revenire va prelua inventarul specific locului de munca respectand toate
obligatiile ce decurg din preluarea serviciului

La plecarea in concediu de odihna:


La plecarea in concediu de odihna:
- La preluarea ultimului serviciu de tura va comunica operatorului principal/sef
tura ca va pleca in concediu de odihna;
- Va preda inventarul specific locului de munca celui care il va inlocui pe
perioada concediului de odihna si va consemna in raportul de tura;
- La revenire va prelua inventarul specific locului de munca respectand toate
obligatiile ce decurg din preluarea serviciului;

La schimbarea definitiva a locului de munca:


Obligatii ce revin la plecarea din zona de deservire:
La schimbarea definitiva a locului de munca:
Obligatii ce revin la plecarea din zona de deservire:
a) Trecerea la alt loc de munca in cadrul aceleiasi activitati din compartimentul
de munca (operator camp sala cazane).
- Sa cunoasca zona de deservire si modul de functionare al instalatiilor,
agregatelor si a legaturilor tehnologice cuprinse in aceasta;
- Sa cunoasca executia tuturor lucrarilor cuprinse in sfera de atributii a zonei
respective;
- Sa primeasca din timp inventarul specific zonei de deservire in care va lucra;
- Va incepe lucrul la noul loc de munca numai dupa ce i s-a facut instructajul
SSM-SU la schimbarea locului de munca.
b) Trecerea la alt loc de munca din alt compartiment de munca (operator
sistem comanda turbine operator camp turbine , operator sistem recirculare
apa)
- Sa fie instruit corespunzator functiei pe care o va indeplinii;
- Sa aiba avizul comisiei tehnice de examinare ca indeplineste conditiile
impuse de a lucra in zona respectiva (sa execute toate operatiile si lucrarile
prevazute in sfera de atributii a zonei de deservire);
- Sa cunoasca zona de deservire si modul de functionare al instalatiilor,
agregatelor si a legaturilor tehnologice cuprinse in aceasta;
- Sa cunoasca executia tuturor lucrarilor cuprinse in sfera de atributii a zonei
respective;
- Sa primeasca din timp inventarul specific zonei de deservire in care va lucra;
- Va incepe lucrul la noul loc de munca numai dupa ce i s-a facut instructajul
SSM-SU la schimbarea locului de munca.

Zona de deservire.
Zona de deservire este in CCT - DCS. Operatorul va verifica toate schemele si toti
parametrii afisati in DCS, functionarea acestuia, starea protectiilor veridicitatea
indicatiilor, iar unde considera ca indicatia este eronata solicita, cu acordul,
personalului AMC verificarea traductorului si a conexiunilor.
- Operatii si lucrari care se executa in timpul efectuarii serviciului
Lucrarile cuprinse in activitatea de exploatare ce trebuiesc executate de personalul
de deservire operativa sunt:

Operatiile şi lucrarile pentru asigurarea continuitatii proceselor tehnologice ale


instalatiilor şi agregatelor electroenergetice:
a) Pentru efectuarea supravegherii instalatiilor si agregatelor de baza si auxiliare,
operatorul efectueaza orar rondul virtual in DCS verificand:
- presiunea si temperatura aburului in tambur, presiunea si temperatura aburului in
colectorul final, temperatura metal tambur, SI nr.1,2,3, temperatura gaze arse
camera focara, drum II de gaze arse si la cos, temperatura aer dupa calorifer, dupa
PA si la arzatoare;
- presiune si temperatura apa alimentare;
- presiunea si temperatura combustibilului folosit (pacura, gaz combustibil);
- depresiune cazan ;
- parametrii functionali ai ventilatoarelor de aer si gaze arse (presiune, temperatura,
debit)
- nivelul de vibratii ventilatoare de aer si gaze arse;
- temperatura lagarelor VA si VGA;
- nivelul la sticle al uleiului VA si VGA;
- parametrii chimici ai apei de alimentare cazan, apa de cazan, abur produs;
- starea protectiilor si blocajelor instalatiei de cazan;
- starea arzatoarelor (functie, rezerva, indisponibile);
- nivelul de hidrazina in apa de cazan;
- starea AMC-urilor;
- starea gospodariei auxiliare de cazane;
- starea de curatenie in CCT.
b) Pentru efectuarea manevrelor în instalatiile, agregatele de baza si auxiliare,
executa conform foilor de manevra sau ITI urmatoarele manevre:
- manevre de pornire -oprire a cazanului
- manevre depunere in functie s-au oprire a unui arzator;
- manevre de punere în functiune s-au oprire a unui ventilator de aer;
- manevre de punere in functiune s-au oprire a unui ventilator de gaze arse;
- manevre de punere în functiune s-au izolare a unei conducte de combustibil
(pacura si gaz combustibil);
- manevre de incarcare –descare a cazanului;
- manevre de mentinere a parametrilor instalatiei de cazane (presiune, temperatura
abur, temperatura presiune aer ardere, depresiune camera focara);
Acesti parametrii trebuie sa se incadreze în limitele prescrise de ITI. Operatorul
verifica functionarea echipamentelor instalatiei de cazane;
Operatorul urmareste ca toata aparatura AMC sa fie în stare de functionare.
Operatorul urmareste functionarea normala a regulatoarelor si armaturilor deservite.
Operatorul se ingrijeste ca sa functioneze normal toate semnalizarile, controland
prezenta beculetelor în casetele de semnalizare.
Operatorul se ingrijeste sa aiba în functiune toate protectiile, blocajele si
semnalizarile instalatiei cazane In cazul in care constata abateri de la schema
normala anunta seful de formatie.
Operatorul CCT se informeaza de la operatorul camp sala cazane care exploateaza
instalatia de cazane in camp daca în exploatare sunt probleme deosebite care pun în
pericol siguranta functionarii cazanului.
Operatii şi lucrari pentru a caror executie se consuma un volum redus de
munca din partea titularului zonei de deservire.
a) Operatii si lucrari de intretinere curenta periodica:
- curatirea pupitrului si calculatorului statiilor de lucru ce deservesc cazanele;
- curatenia in alte instalatii decat cele pe care le deserveste, precum si in zona
exterioara a CET-ului, cu asigurarea preluarii atributiunilor de serviciu de catre un
operator calificat (operatorul principal) la dispozitia sefului de tura termomecanic;
b) Operatii si lucrari de intretinere curenta neprogramate:
- mentinerea prin comanda de la distanta, in cazul defectarii regulatoarelor a presiunii
în diferite puncte din instalatie;
- mentinerea prin comanda de la distanta în cazul defectarii regulatoarelor a nivelului
in schimbatoare de caldura;

Operatii şi lucrari de interventie accidentale.


Executa conform foilor de manevra sau ITI urmatoarele manevre:
- manevre de oprire fortata a cazanului;
- manevre de oprire fortata a unui ventilator;
- manevre de oprire si izolare in vederea revizuirii unui arzator;
- manvre de punere in functie a cazanului dupa oprire accidentala;
- manevre de punere in functie a unui ventilator dupa oprire accidentala;
- manevre de punere in functie a unui arzator dupa revizuirea acestuia;
- manevre de punere in functie a diferitelor circuite de apa, abur, condens, pacura,
gaz combustibil;

Obligatii generale
-Lucreaza 12 h conform graficului de lucru aprobat iar in situatii deosebite ramane
pana la venirea schimbului. Nu paraseste locul de munca daca schimbul nu s-a
prezentat.
- Este obligat sa poarte echipamentul individual de protectie si specific pentru
executarea lucrarilor;
- Nu executa alte lucrari in afara sarcinilor de serviciu si nu paraseste instalatia fara
aprobarea sefului direct.
Obligatii SSM–SU

Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in


munca:
a) să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,
precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună
la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi
alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului
de muncă;
b) să utilizeze corect echipamentele de muncă, substanţele periculoase,
echipamentele de transport;
c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după
utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea
sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor,
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
e) să comunice imediat conducatorului locului de munca şi/sau Biroului SI
SSM PMI, orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere
un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a
sistemelor de protecţie;
f) să aducă la cunoştinţă conducatorului locului de munca si/sau Biroului SI
SSM PMI, accidentele suferite de propria persoană;
g) să coopereze cu Biroul SI SSM PMI, atât timp cât este necesar, pentru a
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de
muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu Biroul SI SSM PMI, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt
sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
i) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari
Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor:
- sa respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la
cunoştinţă, sub orice formă, de conducerea LAND POWER S.A.;
- să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de conducerea
LAND POWER S.A.; 
- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
- să comunice, imediat după constatare, conducatorul locului de munca orice
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la
sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
- să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea LAND POWER S.A., respectiv
cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul
apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
- să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Obligatiile lucratorului privind respectarea cerintelor de securitate industriala:


- Sa se deplaseze numai pe caile de acces stabilite pana la locul de munca;
- Sa nu se prezinte la serviciu si sa nu desfasoare activitati pe teritoriu societatii sub
influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante;
- Sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice sau substante stupefiante pe
teritoriu  societatii;
- Sa nu fumeze, sa nu introduca tigari sau surse de aprindere a focului in incinta
societatii, pe teritoriu careia nu sunt autorizate locuri pentru fumat;
- Sa nu sustraga diverse produse si/sau alte bunuri materiale ale societatii;
- Sa respecte intocmai tehnologia de lucru si programul stabilit;
- Sa nu utilizeze echipamente de munca in legatura cu care nu are atributii de
serviciu sau nu a fost instruit;
Are obligatia de a realiza controlul privind respectarea in cadrul locului de munca a
cerintelor instructiunilor de securitate in munca si protectia mediului, atat de catre
personalul societatii, precum si salariatii societatilor antreprenoare (terte);
Are obligatia sa opreasca orice lucrari, care se realizeaza atat de catre personalul
societatii, precum si salariatii societatilor antreprenoare (terte), daca se executa cu
incalcarea cerintelor instructiunilor de securitate si sanatate in munca si protectia
mediului;
Are obligatia sa refuze realizarea lucrarilor cu incalcarea cerintelor regulamentului
tehnologic, a normelor si regulilor de executie, in cazul modificarii conditiilor de
realizare a acestora sau de neasigurare a tuturor masurilor de realizare a acestora in
conditii de siguranta.

Obligatiile salariatului pe linie de Protectia Mediului:


- Sa actioneze pentru eliminarea, sau reducerea la minim a aspectelor semnificative
de mediu, eliminareaIminimizarea riscurilor de poluareIcontaminare şi depăşire a
limitelor admisibile reglementate pentru emisii şi deversări, deseuri, uleiuri uzate,
precum şi asigurarea permanentă a condiţiilor necesare în acest sens;
- Sa identifice şi sa respecte prevederile aplicabile din actele legislative privind
protecţia mediului precum şi asigurarea permanentă a condiţiilor necesare pentru
aceasta;
- Sa cunoasca şi sa respecte  cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia
subscrie, aplicabile la locurile de muncă şi asigurarea permanentă a condiţiilor
necesare în acest sens.

MEDIUL DE MUNCĂ
Executantul îşi desfăşoară activitatea în incintă închisă şi în aer liber:
- iluminat natural şi artificial;
- curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în tabloul
de comandă şi ventilaţiei artificiale
- anumite zone care sunt mediu potenţial exploziv
FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI
A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 FACTORI DE RISC MECANIC
- Deschiderea sau inchiderea necontrolată a sertarelor-uşilor de la biroul de
lucru sau de la fişete, dulapuri, biblioteci – prindere, lovire, strivire ;
- Deschiderea sau închiderea necontrolată a uşilor de acces în birou – strivire,
lovire ;
- Deplasarea/ răsturnarea necontrolată a scaunelor (rotative) de birou ;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor,
meselor de lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri,loviri
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte,
etc.
- Explozii, incendii, la scăpările accidentale de gaze explozive/inflamabile din
instalaţiile din apropiere;
- Cadere accidentală libera de obiecte de la înălţime (la deplasarea prin
instalaţïa societatii) – prezoane, componente, garnituri, scule, dispozitive,
etc., la trecerea accidentală pe lângă acestea;
- Loviri de către mijloacele de transport la deplasările de la un punct de lucru la
altul;
- Deviere de la traiectoria normală a vehiculelor care au acces în zona
instalatiei societatii, in timpul operatiilor de revizie/mentenanta, datorită căilor
de acces deteriorate, cu denivelări, a pierderii controlului vehiculului, etc.;
- Balans periculos al subansamblelor, echipamentelor de muncă la operaţiile de
manipulare cu instalaţii de ridicat, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din instalaţïa societatii;
- Jet de fluide tehnologice la spargerea accidentală a conductelor şi/ sau
îmbinărilor prin flanşe ale acestora, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din instalaţïile societatii
 FACTORI DE RISC ELECTRIC
- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la
echipamentele de muncă electrice ;
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Substanţe periculoase provenind de la toner, cartuşe pentru imprimantă, etc.,
precum şi produse şi preparate chimice rezultate din procesul tehnologic al instalatiei

B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii;
- Zgomote datorate funcţionării echipamentelor de muncă din instalaţia
societatii ;
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Calamitaţi naturale – seism

 FACTORI DE RISC BIOLOGIC


- Microorganisme în instalaţia de climatizare
- Contactul cu virusi/persoane purtatoare de virusi (SARS CoV- 2, etc.) sau alte
boli infectioase transmisibile; contactul accidental cu caini comunitari şi / sau insecte
periculoase (viespi, albine, păianjeni) pe timpul deplasării de la domiciliu la serviciu
şi invers sau aflate în apropierea zonei de lucru (la lucrul în aer liber, în incinta
societăţii) – rabie, şoc anafilactic, etc.

C.SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens,monotonie, operaţii repetitive,
eventuale conflicte şi situaţii tensionate cu colegii de muncă
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Poziţii de lucru statice şi mişcări repetitive la utilizarea tabloului de comandă din
CCT

D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, împiedicare ;
- Adoptarea unor poziţii de lucru incomode şi / sau la utilizarea scaunelor
ergonomice / birourilor;
- Reglarea necorespunzătoare a ecranului calculatorului;
- Adoptarea unei poziţii incorecte, respectiv adoptarea unei poziţii
necorespunzătoare între planul de lucru si suprafata de sedere;
- Amplasarea incorectă a videoterminalelor faţa de sursele de lumină ( naturală
şi / sau artificială);
- Utilizarea unor obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul;
- Utilizarea unor cablaje electrice necorespunzătoare domeniului de reglare a
planului de lucru;
- Necunoaşterea caracteristicilor şi modului de lucru cu tabloul de comandă
deservit;
- Pornirea / oprirea arbitrară a echipamentului de calcul din dotare (unitate
centrală, periferice, etc.);
- Efectuarea de intervenţii la echipamentul de calcul fără oprirea, respectiv
scoatrea de sub tensiune a acestuia;
- Conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fãrã legatura la
pamânt;
- Fumatul şi / sau utilizarea focului deschis în locuri interzise;
- Necunoaşterea modului de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor şi a
procedurii de intervenţie în caz de incendiu;
- Prezentarea la serviciu în stare psihica / fizică necorespunzătoare;
- Consumul de substanţe halucinogene, interzise, alcoolice, în timpul lucrului;
- Utilizarea unor cabluri electrice deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie, etc.), la
echipamentele de calcul deservite;

 OMISIUNI
- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul s.s.m. specific activităţii
desfăşurate;
- Neprezentarea la controlul medical periodic;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m. ;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea măsurilor din planul de prevenire şi
protecţie al societăţii;
Unitatea : LAND POWER SA Numar de persoane expuse : 3
Sectia : Serv. Exploatare Durata expunerii : 12 h/zi
Loc de munca : Operator sistem FISA DE EVALUARE A LOCULUI Echipa de evaluare : ing. Răzvan Lungu, ing.
comandă cazane enrgetice DE MUNCA nr. 13 Florentin Dinu, Avadani Elisei Marinica Elena,
Savu Viorel, Dr. Grigoropol Cristina - medic
medicina muncii
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta Nivel
Factori de risc Clasa de Clasa de
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim de
identificati gravitate probabilitate
munca parametri) previzibila risc
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Deschiderea sau inchiderea
PRODUCŢIE RISC MECANIC necontrolată a sertarelor-uşilor de la
ITM 3-45
biroul de lucru sau de la fişete, 2 3 2
zile
dulapuri, biblioteci – prindere, lovire,
strivire
2. Deschiderea sau închiderea
ITM 3-45
necontrolată a uşilor de acces în 2 5 3
zile
birou – strivire, lovire
3. Deplasarea/ răsturnarea
ITM 3-45
necontrolată a scaunelor (rotative) 2 5 3
zile
de birou
4. Suprafeţe sau contururi
periculoase, înţepătoare, tăioase ale
ITM 3-45
birourilor, meselor de lucru, 2 2 2
zile
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
5. Incendiu datorat instalaţiei
electrice defecte, echipamentelor DECES 7 1 3
electrice defecte, etc.
6. Explozii, incendii, la scăpările DECES 7 1 3
accidentale de gaze
explozive/inflamabile din instalaţiile
societatii
7.Cadere accidentală libera de
obiecte de la înălţime (la deplasarea
prin secţiile de producţie) –
DECES 7 1 3
prezoane, componente, garnituri,
scule, dispozitive, etc., la trecerea
accidentală pe lângă acestea
8. Loviri de către mijloacele de
transport la deplasările de la un DECES 7 1 3
punct de lucru la altul
9.Balans periculos al
subansamblelor, echipamentelor de
muncă la operaţiile de manipulare
cu instalaţii de ridicat, la trecerea DECES 7 1 3
accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din
instalatie
10. Deviere de la traiectoria
normală a vehiculelor care au acces
în zona instalatiei, in timpul
operatiilor de revizie/mentenanta, DECES 7 1 3
datorită căilor de acces deteriorate,
cu denivelări, a pierderii controlului
vehiculului, etc.
11. Substanţe periculoase
provenind de la toner, cartuşe
FACTORI DE ITM 45 –
pentru imprimantă, etc., precum şi 3 3 3
RISC CHIMIC 180 zile
produse şi preparate chimice
rezultate din procesul tehnologic

FACTORI DE 12. Electrocutare prin atingere DECES 7 1 3


RISC ELECTRIC directă, atingere indirectă sau
tensiune de pas
13. Curenţi de aer - afecţiuni ITM 3-45
2 5 3
respiratorii zile
14. Zgomote datorate funcţionării
echipamentelor de muncă din Neglijabil 1 1 1
FACTORI DE
instalatie
RISC FIZIC
15. Nivel de iluminare insuficient ITM 45 –
3 3 3
180 zile
16. Calamitaţi naturale - seism
DECES 7 1 3
17. Deplasari ale mijloacelor de
transport: - prinderea, strivirea de
catre mijloace de transport pe timpul
deplasarii de la domiciliu la serviciu DECES 7 1 3
si invers. - prinderea, strivirea de
MEDIUL DE catre mijloace de transport in curtea
MUNCĂ societatii
18. Microorganisme în instalaţia de
Neglijabil 1 1 1
climatizare
19. Contactul cu virusi/persoane
purtatoare de virusi (SARS CoV- 2,
etc.) sau alte boli infectioase
transmisibile; contactul accidental
FACTORI DE cu caini comunitari şi / sau insecte
RISC BIOLOGIC periculoase (viespi, albine,
DECES 7 1 3
păianjeni) pe timpul deplasării de la
domiciliu la serviciu şi invers sau
aflate în apropierea zonei de lucru
(la lucrul în aer liber, în incinta
societăţii) – rabie, şoc anafilactic,
etc.
SARCINA DE SOLICITARE 20. Suprasolicitare psihică – ritm de ITM 45 – 3 3 3
muncă intens,monotonie, operaţii
repetitive, eventuale conflicte şi
PSIHICĂ 180 zile
situaţii tensionate cu colegii de
muncă
21. Poziţii de lucru vicioase –
afecţiuni musculo scheletice,
MUNCĂ ITM 45 –
sindromul ochiului uscat, oboseala 3 3 3
180 zile
SOLICITARE vederii, expunere la radiaţii
FIZICĂ ionizante
22. Poziţii de lucru statice şi mişcări
ITM 45 –
repetitive la utilizarea tabloului de 3 3 3
180 zile
comandă din CCT
EXECUTANT ACŢIUNI 23. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES 7 1 3
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
24. Deplasări cu pericol de cădere
de la acelaşi nivel prin
INV. Gr. I 6 1 3
dezechilibrare, alunecare,
împiedicare
25. Adoptarea unor poziţii de lucru
ITM 45 –
incomode şi / sau la utilizarea 3 3 3
180 zile
scaunelor ergonomice / birourilor
26. Reglarea necorespunzătoare a ITM 45 –
3 3 3
ecranului calculatorului 180 zile
27. Adoptarea unei poziţii incorecte,
respectiv adoptarea unei poziţii ITM 45 –
3 3 3
necorespunzătoare între planul de 180 zile
lucru si suprafata de sedere
28. Amplasarea incorectă a ITM 45 – 3 3 3
videoterminalelor faţa de sursele de 180 zile
lumină ( naturală şi / sau artificială)
29. Utilizarea unor obiecte
ITM 3-45
improvizate pentru fixarea 2 4 2
zile
echipamentului de calcul
30. Nerespectarea regulilor de
DECES 7 1 3
acces în incinta societăţii
31. Necunoaşterea caracteristicilor
şi modului de lucru cu tabloul de DECES 7 1 3
comandă deservit
32. Efectuarea de intervenţii la
echipamentul de calcul fără oprirea,
DECES 7 1 3
respectiv scoatrea de sub tensiune
a acestuia
34. Conectarea echipamentelor de
muncă electrice la prize defecte sau DECES 7 1 3
fãrã legatura la pamânt
35. Fumatul şi / sau utilizarea
DECES 7 1 3
focului deschis în locuri interzise
36. Necunoaşterea modului de
utilizare a mijloacelor de stingere a
DECES 7 1 3
incendiilor şi a procedurii de
intervenţie în caz de incendiu
37. Prezentarea la serviciu în stare
DECES 7 1 3
psihica / fizică necorespunzătoare
38. Consumul de substanţe
halucinogene, interzise, alcool, în Neglijabil 1 1 1
timpul lucrului
39. Utilizarea unor cabluri electrice
deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie,
DECES 7 1 3
etc.), la echipamentele de calcul
deservite
OMISIUNI 40. Omiterea operaţiilor care-i DECES 7 1 3
asigură securitatea la locul de
muncă
41. Nerespectarea instrucţiunilor
proprii în domeniul s.s.m. specific DECES 7 1 3
activităţii desfăşurate
42. Neprezentarea la controlul
DECES 7 1 3
medical periodic
43. Neprezentarea la instruirile
DECES 7 1 3
periodice in domeniul s.s.m.
44. Nepurtarea E.I.P. corespunzător
DECES 7 1 3
lucrului prestat
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

44

Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 0(4x4) + 36(3x3) + 3(2x2) + 3(1x1) 339
Nrg13 = 44
= 0x7 + 0x6 + 0x5 + 0x4 + 36x3 + 3x2 + 3x1
= 117
= 2,89

ri
i=1
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Locul de muncă Nr. 13

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,89

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43
FACTORI DE RISC
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 13

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării
normelor de securitate
Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul - supravegherea permanentă de către conducătorul direct al
1. 3
s.s.m. specific activităţii desfăşurate locului de muncă a modului de îndeplinire a sarcinilor de
muncă de către lucrătorii din subordine
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, specifice
locului de muncă şi activităţilor defăşurate
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 13

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 13 este egal cu 2,89
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
acceptabilMERGEFORMAT. Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr.
13 ”, din care se observă că din totalul de 44 factori de risc identificaţi , nici unul nu
depăşeşte, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 0, neîncadrându-se în categoria
factorilor de risc mediu .
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia
se prezintă după cum urmează :
 27 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 16 %, factori proprii mediului de muncă;
 7 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 50 %, factori proprii executantului.
FRMP
27%
FRMP
FRMM
FRE FRSM
50% FRE
FRMM
FRSM 16%
7%

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă nr. 13


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,89

In figura de mai sus :


FRMP – factori de risc proprii mijloacelor de productie FRSM – factori de risc proprii sarcinii de muncă
FRMM – factori de risc proprii mijloacelor de munca FRE – factori de risc proprii executantului

S-ar putea să vă placă și