Sunteți pe pagina 1din 51

CAIET DE SARCINI

Privind realizarea lucrarilor de automatizare si service a Centralei termice la : -BLOCURI A.N.L.- MILOIA

- SALA OLIMPIA

- CAMIN BATRANI-STR.I.KLEIN

I.Obiectul contractului

II constituie exec uti a lucrarilor de autornatizare si service a centralei term ice verificarea proiectului de executie lucrari prin verificatori atestati

proiectarea si executia autornatizarii utilajelor din central a termica, astfel incat sa fie indepl inite conditiile de functionare a centralei term ice In regim nepennanent conform PT AI-2010;

punerea In functiune a centra lei terrnice ~i obtinerea autorizatiei de functionare ISCIR. Service si verificare instalatie

. COllditii speciale:

Ofertantul va prezenta urmatoarele documente: certificat ISO 9001/2001

autorizatie ANRE

autorizatie ISCIR

ate stat pentru lucrari de automatizare conform PT C 11120 1 0

La elaborarea ofertei si pe perioada de executie a lucrarilor se VOl' respecta STAS-urile ~i Norrnativele In vigoare privind exec uti a lucrarilor de constructii, precum si legislatia In vigoare privind calitatea In constructii, protectia mediului, sanatatea si siguranta In munca, precum si prevederile prezentei Documentatii de atribuire.

Proiectul pentru instalatia de utilizare cu gaze naturale se va realiza de ciitre un agent economic autorizat de A.N.R.E ..

Punerea III functiune a centralei term ice se va face de ciitre 0 firma autorizatii IS. CIR. ~"i care are obligtuia de a prezenta autoriuuia IS. CIR ..

Ofertantul va asigura automatizarea utilajelor din centrala termicii prin intermediul unei firme de specialitate, autorizatii III acest sens, astfel inciit sit fie indeplinite conditiile de functionare previizute de PT Al-201 0 pentru modul de supraveghere III regim nepermanent.

Odata cu punerea In functiune a utilajelor se val' intocmi de catre furnizorul utilajelor ~i beneficial' instructiuni de exploatare si intretinere, care se val' afisa 'in spatiul functionarii acestora ~i val' fi insusite sub semnatura de personalul de deservire, care va f obligatoriu autorizat pentru exploatarea si intretinerea utilajelor respective.

Executarea lucrarilor aferente instalatiilor term ice pentru centrala terrnica se val' executa conform prezentului proiect.

Echipamentele ~i utilajele centralei termice VOl' f procurate de catre constructor 'in conformitate cu listele de echipamente ~i utilaje precum si cu fisele tehnice anexate proiectului. Orice abatere de la aceste caracteristici tehnice exonereaza proiectantul de mice raspundere privitoare la alcatuirea, executarea ~i functionalitatea centralei terrnice In ansamblul ei.

Materialele, utilajele si echiparnentele utilizate In instalatia terrnica centralizata din C.T , trebuie sa corespunda cerintelor de calitate impuse de Legea 1011995 privind calitatea In constructii.

2

RESPECTAREA LEGISLATIEI IN VIGOARE

Documentatia a fost intocmita cu respectarea urrnatoarelor legi ~i acte normative:

Normativul I 13 12002 privind proiectarea ~i executarea instalatilor de

incalzire centrals;

Normativul I 15/98 privind proiectarea ~i executarea instalatiilor de ventilare ~l clirnatizare precum si prevederile STAS-urilor 'in vigoare.

Norrnativul I 6 privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

Norrnativul P 118/1999 -Siguranta la foe a constructiilor;

Legea 1 0/95,sectiunea a II-a privind obligatiile ~i raspunderile proiectantilor; Legea nr.655/200 1 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.343/2000 privind protectia atmosferei;

MASURI DE PROTECTIA MUNCH

Prin proiectare au fost respectate obligatiile ce revin organizatiilor de proiectare prevazute de lege:

- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii 'in munca si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 31912006;

- Normele generale de protectia muncii - M.M.P.S ~i M.S /1996; MASURI DE PREVENIRE SI STING ERE A INCENDIILOR

La intocmirea prezentei documentatii s-au respectat urrnatoarele acte normative: - Normativul P 118/1999 -Siguranta la foe a constructiilor;

- Normativul de prevenire ~i stingere a incendiilor specifice activitatilor 'in

domeniul lucrarilor publice,transporturilor si locuintei NP 073/2002. PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

La intocmirea prezentei documentatii s-au respectat urrnatoarele acte normative - Legea nr.137/1995 privind protectia mediului cu modificarile din Legea nr.1712000;

- Legea nr.655/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgent a a Guvernului

nr.243/2000 privind protectia atmosferei.

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE PRIVIND INSTALATIILE AFERENTE

IMOBILULUJ

. Instructiuni de exploatare

Exploatarea instalatiilor se va face de catre personal tehnic calificat, acesta va trebui sa corespunda cerintelor functiei respective, a normelor privind tehnica securitatii muncii, precum si a nivelului de pregatire 'in raport cu complexitatea instalatiilor.

Instructiuni de exploatare intocmite aferente pavilionului se refera Ia: - instalatii de incalzire ;

- centrala termica,

Instructiunile de exploatare a instalatiilor de incalzire intocmite cup rind distinct operatiile specifice pentru toate etapele care se efectueaza 'in activitatea de exploatare : pornire-oprire, supraveghere, control, intretinere, reparatii, norme de tehnica securitatii a muncii si nonne de prevenire si stingere a incendiilor. Aceste instructiuni s-au intocmit in conformitate cu schema tehnologica a instalatiei,

Instructiuni de exploatare intocmite pentru instalatiile de incalzire se refera la:

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE A CENTRALEI TERMICE VERIFICARI FUNCTIONALE ~I DE SIGURANTA.PROBE

La cazan murale se verifica:

• tirajul;

• consumul de combustibil, randamentul, temperatura si continutul gaze lor de ardere, conform metodologiei LS.C.I.R. sau a instructiunilor producatorului;

• pornirea ~i oprirea automata a pornpei de circulatie ;

3

.. functionarea dispozitiveIor de siguranta si presiune la atingerea vaIoriIor limita,

a IimitatoareIor de temperatura ~l

La instalatiile cu agent terrnic apa calda se va face controIuI si verificarea rnasurilor de siguranta prevazute In STAT 7132. Se va verifica functionarea dispozitiveIor de siguranta montate pe vasele de expansiune inchise, Ia atingerea presiunii maxime admise.

Pentru asigurarea circulatiei agentuIui termic - apa calda se veri fica reaIizarea de catre pompe a presiuni prevazute, prin masurarea presiunii Ia aspiratie si refuIare; semnaIizarea intreruperii functionarii unei pompe,

Pentru asigurarea reglarii automate a instalatiilor se verifica:

.. functionarea instalatiei de automatizare in toate puncteIe prevazute: Ia microcentraIe, Ia distribuitor, Ia ramificatii;

.. functionarea terrnostatelor;

• intrarea automata in functiune a robineteIor eu 3 cai si a pompeIor de circulatie corespunzator regimuriIor de functionare.

Pentru asigurarea cIezaerisirii si goIirii instalatiei se veri fica:

• eficienta dezaerisirii instalatiei In puncteIe ceIe mai de sus de pe traseuI conducteIor ~i Ia partea superioara a echipamenteIor;

.. goIirea instalatiei in puncteIe ceIe mai de jos de pe traseuI conducteIor si Ia partea inferioara

a echipamentelor;

REGIMUL DE EXPLOATARE CURENTA. A CENTRALEI TERMICE

Exploatarea curenta a centraIei term ice trebuie sa asigure aIimentarea cu agent termic, In conditiile prevazute In proiect a ansambIuriior de consumatori.

Exploatarea curenta a centraIei termice impune:

• verificarea starii instalatiei;

• supravegherea si urrnarirea instalatiei; .. corectarea regimuIui de exploatare;

.. controIuI calitatii agentuIui termic

• intretinerea instalatiilor din central a terrnica.

VERIFICAREA STA.IUIINSTALATIILOR

Verificarea instalatiilor se va face permanent urmarindu-se:

• reaIizarea sigurantei : arm atur i de siguranta, eIemente de miscare pentru pompe, protectia

contra electrocutarii;

.. etanseitatea echipamentelor, armaturilor ~i a conductelor;

• depistarea si inlaturarea pierderiIor de agent termic ;

• starea izolatiei term ice a echipamenteIor si a conc1uctelor.

SUPRA VEGHEREA SI URMA.RIREA FUNCTIONA.lUI CENTRALEI TERMICE

Conform PT Al-2010, modul de supraveghere a cazanelor va fi de tip nepermanent.

Pentru realizarea functionarii corecte a instalatiilor din centrala termica se urmareste :

? Ia cazan

.. pozitia armaturilor agentuIui termic: de siguranta, de inchidere, de regime, goIire si dezaerisire;

4

• indicatiile aparatelor de masura,

? la instalatia de preparare a apei calde de consum

• pozitia corecta a armaturilor agentilor termici primar .~i secundar;

• indicatiile aparatelor de masura ~i In special temperatura apei calcle de consurn.

? la instalatia de alirnentare cu apa rece

• functionarea statiei de dedurizare;

• pozitia organelor de inchidere la diferitele operatiuni;

• indicatiile aparatelor de rnasura.

? mentinerea In bune conditii a izolatiei term ice si a protectiei mecanice aferente acesteia ~i a starii instalatiei prin :

• etansarea la irnbinari intre conducte si intre acestea si alte elemente ale instalatiei ;

• asigurarea miscarii de dilatare la trecerea conductelor prin elementele de constructii si a etanseitatii fata de acestea;

• stabilitatea sustinerii conductelor ~i a echipamentelor;

• mentinerea curateniei echipamentelor si In interiorul centralei term ice.

? functionarea instalatiilor electrice: iluminat, forta ~i autornatizare.

Instructiuni P.S.l. Centrala termica

l.Exploatarea a utilajelor se va efectua numai de catre personal calificat ~i instruit In ceea ce priveste prescriptiile de exploatare a acestora si norrnele de prevenire a incendiilor. 2.Punerea In functiune ~i exploatarea cazanului se va face numai pe baza

autorizatiei de exploatare, eliberata de Inspectoratul de stat pentru cazane si instalatii de ridicat.cu respectarea instructiunilor In vigoare.

3 .Accesul persoanelor straine de exploatare a centralei termice ~i a instalatiilor auxiliare este interzisa fara aprobarea legala din partea conducerii.

4.Incaperea trebuie intretinuta, iluminata corespunzator, curata si aerisita, Este interzis a se da incintei centralei termice alta intrebuintare In afara aceleia de exploatare si intretinere a centralei si a instalatiilor auxiliare.

S.In timpul functionarii cazanului, caile de acces si deservire, precum ~i drumurile VOl' f intotdeauna libere; iar usa va f tot timpul descuiata,

6.Este interzisa depozitarea In C.T. a unor utilaje sau materiale care nu au legatura cu exploatarea acesteia.

7. Se va verifica In permanenta etanseitatea racordurilor de evacuare a gaze lor arse. 8.0prirea functionarii centralei murale se va face respectand ordinea de inchidere

a circuitelor si anume:

- se inchide robinetul de alimentare cu combustibil;

- se inchide circuitul de alimentare cu apa,

9. Centrale Ie term ice se doteaza CLI mijloace de prima interventie In caz de incendiu ~i se echipeaza cu instalatii de stingere a incendiilor In conformitate CLI

reglernentarile tehnice.

Intocmit S.C.ZAM GRUP S R L

FORMULAR F2

Obiectiv:

LlSTA DE DEVIZE

Centralizatorul

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: I CTOL28 AUTOMATIZARE CENTRALA TERMICA BLOC ANL -10 BUC

Nr. Nr.cap.isu Cheltuiell pe catoqorla de lucrarl Valoarea excluslv TVA
crt. deviz pe Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4
1 I l.ucrari de constructii
2 1 Instalatii de incalzire
CTOL28 AUTOMATIZARE CENTRALA TERMICA BLOC ANL -1 BUC
PENTRU 10 BLOCURI ANL
TOTAL I
3 II Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
4 III Procurare
5 2 Utilaje si echiparnente tehnologice
6 3 Utilaje 5i ecilipamente de transport
7 4 Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (excluslv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): Cursul de referinta = 4.2727 leileuro din data de 26.10.2010

Pagina 1 din 1

ANT E MAS U RAT 0 ARE

Deviz CTOL28 AUTOMl-\TIZARE CENTRALA TERMICA BLOC ANL

Nr. Simbol articol crt.

UM

CAN 'I' I TA'l'EA

001 IA38Al1! BUC. 1.000

POMPA DE CIRCULATIE (RECIRCULATIE) MON'l'A'l'A PE CONDUC'l'A EXISTENTA PRIN FLANSE AVl-\ND DIAMETRUL DE PANA LA 2" (50 MM) INCLUSIV

001 7770325 BUC. 1.000

ELECTROPOMPA CIRCULA'l'IE A 50/180XM 220V

002 IA24Dl [2]BUC.

CUPLU POMPA CIRCULA'l'IE

1.000

002 7770326

BUC.

1.000

CUPLLl POMPA CIRCULATIE 1 1/4"

003 7770327 SOCLU MON'l'AJ ECL

BUC.

1.000

004 ATCOIB [ 2]BUC. 1.000

lVJONTAREA PRIN INTERCALARE VANA RO'l'ATIVA CU TREI CAl CU SERVOMOTOR

004 7770329

BUC.

1.000

VANA RO'l'ATIVA CU 3 CAl HRE 3,PN6,DN32

004 7321863 SERVOMOTOR

BUC.

1. 000

005

IA10A1

BUC.

1.000

REGULATOR l-\DMISIE AER LA CAZANE PT. INSTAL.DE.INCALZ.CENTRALA

005 7770328 BUC.

REGULATOR ECL CON FORT 300,230V

1. 000

006 IA22l-\1 [ 4]BUC. 4.000
MONTARE SONDA BOILER SI SENZORI
006 7770330 BUC. 1.000
SONDA BOILER
007 7770331 BUC. 3.000
SENZOR DE SUPRAFATA
008 7321861 BUC. 1. 000
SENZOR 'l'EMPERATURA EXTERIOR
009 7770332 BUC. 1.000
CARD CIS CTOL28 pag 2

010 EC04Al [Ill 50. 000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP

010 4514000 CABLU MYYM 3Xl,5

[Ill

51.000

all EC04lU M 50. 000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP

all 4833573

CABLU MYYM 3 X 1 MM

M

51.000

012 IC42Dl [3]BUC. 1.000

KIT BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNII

012 7770333

BUC.

1.000

KIT BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNI

013

IC33Dlif

M

10.000

TEAVA DIN CUPRU MONT1\TA PRIN SUDURA IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 35,0 MM

013 3334635

M

10.150

@TEAVA CUPRU BARE ON 35 WOESTE

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Te1:2109807)

co o

0:::

S

::J 2 0::: o LL

(J.) C\1 ·c (J.)

.....

C\1

E

(J.)

e

::; I/)

~

(J.) "0

....

o

·c ::;

E

::; I/) C o o

C\1 ..... I/)

:.:J

ctl --: '<t ..... ro 00 .... v-' o C0 00 00 00 00 00 o lo 0 0 0 0 0
..... ~J v-' 00 00 00 ~ v- 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0
:::l ,.._q 00 00 00 00 00 00 00 qq 00 00 q 0 0 q 0
<l) cici cici cio 00 00 00 00 oci 00 0
L- 0 00 0 0 0 0
(9
t:: ....
.... 0 to
:::l N
U.
~
<l) > I
I-
... j~
I1l
0 I(.)
ni
> o I
x
~
...
~ >
'iii ~
c ~~
:::l ""
....,
e ~
0..
:::l ~ in (()O lo 00 00 00 00 00 0 0 '<t '<t 0 co N '<t N C0 ..... 0
E r- 1O0 0 ~~ .,....0 qq 00 00 0 0 0 0 C"':! -e--' "': ~ 0 0 0 0
:::l .~ '~ 0 000 0 00 0..- -r-- <Xl "<i"<i ~"<i co co 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N
en M""" io lo
t::
0 <:
o
:E N2 (9 0 0 0 0 0 22 00 00 U U 0 <.'J <.'J <.'J <.'J o <.'J <.'J CJ CJ 0
~ ::J ::J ::J ::J ::J ::J::J ::J::J ::J ::J ::J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::J
:::::> CO co CO co CO coco coco co co co co
-e--' ..-- -c--' 0
.,.... co io io 0 N 2
z io '<t '<t '<t N N (J) 2
~ I'- I'- I'- I'- (J) (f) 2 2
N (f) (f) (f) N (f)
~ (f) q: '<t co 0 N
q: q: (f) co "<i 0 q: 8
..... « < q: « '<t lo
~ ~ c:i X ...J N
q: 2 2 2
0 2 lo c:i CJ 2 o 8
'<t 0::: 0::: 0::: CJ N v-
Z 0::: 0 0 0 c:i 0 N N I'- 0 .,.... ~ 0
C0 C0
0 0 u, U. LL CJ 0 io (J) N 0 co 0 0 w lo 0 0
ll.. co ~ (f) (J) '<t <Xl 0 N 0 N N co I 0:::
::J ::J ::J 0 N io I 0 U.
Q) N X (f) (f) C0 If) 0 0 0 0
ni co ::J a, o, a, '<t lo .,.... (f) co 0 (f) (J) <
'<t CL X co v-' If) If) (f) n, -e-' ~ co (J) 0::: ...J
'~ l- I- I- c:i (f) (f) I '<t oc
I'- (f) 2 2 '<t 0::: ill CL
~ W C0 I- W W W N CJ c:i c:i '<t '<t C0 ::J X (f) I- .,.... 0::: ::J
I1l I- '<t N W ~ ~ N .,.... Z Z CJ <.'J ~ C0 ...J o Z I- CJ
::J ...J 0 ::J ~ (f) ...J
E (f) (f) N C0 I 2 S S co ~ Z a,
W l- I I I'- I'- -e- co N 0 0 ...J C0 ~ co
~ I'- I'- C0 ~ co u, ::J I 0 i= q:
'w 0 GS (f) 0 0 2 2 v-' co .,.... ::J -e-'
...... C0 C0 ...J '<t (f) C0 o
~ S I ...J _J 0 0 (3 (f) (f) 2 r- 2 2 0::: co w co I ~
I'- 0 0 0 0 q: CO o, ::J I- C0 C0 N US
:::l ~ I- If) 0 W w 2 (f) ::J :> .,.... 0
en ..... If) Z 0::: 0::: 0::: W W « « ::J I
C0 0 0 N lo (f) CO 0 0:::
e:! 0 If) co ,..... -c-r- n, CJ CJ z z (3 l- I- I- o o co r- ei 0
z _J S S w w w z 2 2 0 ...J (5
I1l 0 0 u:: II II II II ...J _J ...J W 2 2 2 t:: 0 C0 !:S
e:! 0 z z z z q: q: « 0 0 0::: r-.: n, en (f) ::J ::i If) 0:::
w 0 S 0 0 0 0 2 z z z r-.: ~ 0 _J N
'E 0::: -c-' (f) (f) n, CL ::J n, I- ~ q:
co ill (Q (Q 2 0 0 0 0 0 ~ n, 0 ~ ~ t:: 2
:::l q: X a, ~ CJ CJ ~ ::J W 0:::
co 0 r-.: z z z z If) .,.... 0::: 0::: W ~ ~ 0::: ::J ::J r-.:
t:: ~ ~ (f) CJ 0 I-
..... n, n, CL u, ~ CJ CJ (f) I- ~ 0::: o,
Q) ::J W X r-.: z
Cl 0::: q: Z « « q: < C0 W W cj CJ cj Z o 2 I- W co
~ co CO CO co CL W CL Z ::J o (f) o
o, S I I I ~ ~ ~ o, n, n,
::J 0::: 0::: 0::: 0::: 2 2 (f) 0 0 o, q: I Z en ::J Z S
0 0 d « < < ~ ~ n, CL o, W 0 0 Z W ...J 0
o q: q: q: W w 2 Z
0::: 0 0 0 I I I 0::: 0::: 0::: 0 ::J I- W o CO
~ CJ 0 2 2 o o o 0
« q: « -c w CJ n, o, 0::: CL Z US w ~
0::: CO co CO W W l-
S 0 (f) (f) (f) (f) ::J ::J ::J ::J ::J l- I- I- q: q: « I- « W (f) 0 ~ u::
z z z z _J ...J ::J ::J ::J o 2 CJ w
w o co CO 0::: 0::: 0::: co CO CO CL iIi ~
I- co ::s s ::s s ::J ::J ::J « « « w 0::: X ~ en
~ q: q: (5 ::J ::J ::J ...J 0 ...J
@) 0::: LL LL LL LL o (f) (f) (f) n, i.L o, (f) (f) (f) w en 0 > ::J a, CJ u:::
co I'- 0 '<t N -e-' C0 0 C0 ..- If) I'- co (Q ill m N I'- If) 0 N '<t If) N co (Q
C0 '3; ill ill 0 C0 m 0 I'- I'- co ill io (Q ~ co '<t lo 0 C0 .,.... m '<t eo co 0
co N en v-' N N 0 If) 0 N (Q If) I'- N .,.... N .,.... v-' If) N c» '<t '<t v-
'<t lo N I'- co co eo '<t C0 -e-- 0 -r-' 0 0 N 'e-' N N C0 C0 '<t C0 co m 0 N
C0 -c--' N .,.- ..- -e-' v-' .,.... C0 0 N N '<t '<t '<t co co ro 0 0 0 0 0 0 0 ......
C0 co -e-' '<t :g: '<t :g: If) co co co ro co co co co co co m m r» -e-' v-' -e-' N C0
C0 C0 '<t '<t '<t '<t '<t If) io If) lo If) in io co lo If) lo If) ill ill co co (()
-c-' N C0 '<t l() ill I'- co m 0 -r-' N C0 '<tl() (QI'- co c» 0 ...-N C0'<t If)(Q
-r-- v-' .,.... .,.... v- -e- .,.... ...- -e--' ...-N NN NN NN
..: t: 0
z o io C

'5

CAIET DE SARCINI

Privind realizarea lucrarilor de automatizare si service a Centra lei termice la : -BLOCURI AN.L.- MILOIA

- SALA OLIMPIA

- CAMIN BA TRANI-STR.I.KLEIN

l.Obiectul contractului

II constituie executia Iucrarilor de automatizare si service a centralei term ice verificarea proiectului de executie lucrari prin verificatori atestati

proiectarea si executia autornatizarii utilajelor din centrala terrnica, astfel incftt sa fie indeplinite conditiile de functionare a centralei terrnice 'in regim nepermanent conform PT AI-2010;

punerea 'in functiune a centralei termice si obtinerea autorizatiei de functionare ISCIR. Service si verificare instalatie

. COllditii speciale:

Ofertantul va prezenta urmatoarele documente: certificat ISO 900112001

autorizatie ANRE

autorizatie ISCIR

atestat pentru lucrari de automatizare conform PT C 11120 1 0

La elaborarea ofertei ~i pe perioada de executie a lucrarilor se VOl' respecta STAS-urile ~i Norrnativele 'in vigoare privind executia lucrarilor de constructii, precum ~i legislatia 'in vigoare privind calitatea In constructii, protectia mediului, sanatatea ~i siguranta 'in munca, precum ~i prevederile prezentei Documentatii de atribuire.

Proiectul pentru instalatia de utilizare cu gaze naturale se va realiza de ciitre un agent economic autorizat de A.N.R.E ..

Punerea III functiune a centralei termice se va face de ciitre 0 firma autorizatii LS. CLR. ~'i care are obligtuia de a prezenta autorizasia LS.CLR ..

Ofertantul va asigura automatizarea utilajelor dill centra/a termicii prin intermediul unei firme de specialitate, autorizaia III acest sens, astfel inciit sa fie indeplinite conditiile de functionare previizute de PT Al-201 0 pentru modul de supraveghere III regim nepermanent.

Odata cu punerea 'in functiune a utilajelor se VOl' intocmi de catre furnizorul utilajelor si beneficiar instructiuni de exploatare si intretinere, care se VOl' afisa In spatiul functionarii acestora si VOl' fi insusite sub semnatura de personalul de deservire, care va fi obligatoriu autorizat pentru exploatarea si intretinerea utilajelor respective.

Executarea lucrarilor aferente instalatiilor term ice pentru centrala terrnica se vor executa conform prezentului proiect.

Echipamentele ~i utilajele centralei termice VOl' f procurate de catre constructor In conformitate cu listele de echipamente ~i utilaje precum ~i cu fisele tehnice anexate proiectului. Orice abatere de la aceste caracteristici tehnice exonereaza proiectantul de orice raspundere privitoare la alcatuirea, executarea si functionalitatea centralei termice In ansamblul ei.

Materialele, utilajele si echipamentele utilizate 'in instalatia terrnica centralizata din C.T , trebuie sa corespunda cerintelor de calitate impuse de Legea 10/1995 privind calitatea In constructii.

2

RESPECTAREA LEGISLATIEI IN VIGOARE

Documentatia a fost intocmita Cll respectarea urrnatoarelor legi ~i acte normative:

Norrnativul I 13 12002 privind proiectarea ~i executa rea instalatilor de

incalzire centrala;

Normativul I 15/98 privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare ~i climatizare preCUI11 ~i prevederile STAS-urilor in vigoare.

Norrnativul I 6 privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

Norrnativul P 118/1999 -Siguranta la foe a constructiilor;

Legea 1 0195,sectiunea a II-a privind obligatiile ~i raspunderile proiectantilor; Legea nr.655/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.343/2000 privind protectia atmosferei;

MASrnU DE PROTECTIA MUNCH

Prin proiectare au fost respectate obligatiile ce revin organizatiilor de proiectare prevazute de lege:

- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii In munca ~i Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;

- Normele generale de protectia muncii - M.M.P.S si M.S 11996; MASURI DE PRE VENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

La intocmirea prezentei documentatii s-au respectat urrnatoarele acte normative: - Normativul P 118/1999 -Siguranta la foe a constructiilor;

- Normativul de prevenire ~i stingere a incendiilor specifice activitatilor in

dorneniul lucrarilor publice,transporturilor ~i locuintei NP 073/2002.

PROTECTIA MEDIULUI INCONJ1JRA.TOR

La intocmirea prezentei documentatii s-au respectat urrnatoarele acte normative - Legea nr.13 711995 privind protectia mediului cu modificarile din Legea nr.17/2000;

- Legea nr.655/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului

111'.243/2000 privind protectia atmosferei.

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE PRIVIND INSTALATIILE AFERENTE

IMOBILULUI

. Instructiuni de exploatare

Exploatarea instalatiilor se va face de catre personal tehnic calificat, acesta va trebui sa corespunda cerintelor functiei respective, a normelor privind tehnica securitatii muncii, precum ~i a nivelului de pregatire In raport cu complexitatea instalatiilor.

Instructiuni de exploatare intocrnite aferente pavilionului se refera la: - instalatii de incalzire ;

- centrala terrnica.

Instructiunile de exploatare a instalatiilor de incalzire intocmite cuprind distinct operatiile specifice pentru toate etapele care se efectueaza In activitatea de exploatare : pornire-oprire, supraveghere, control, intretinere, reparatii, norme de tehnica securitatii a muncii ~i nonne de prevenire ~i stingere a incendiilor. Aceste instructiuni s-au intocmit In conforrnitate cu schema tehnologica a instalatiei.

Instructiuni de exploatare intocmite pentru instalatiile de incalzire se refera la:

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE A CENTRALEI TERMICE VERIFICARI FUNCTIONALE SI DE SIGURANTA.PROBE

La cazan murale se verifies:

• tirajul;

• consumul de combustibil, randamentul, temperatura ~i continutul gaze lor de ardere, conform metodologiei LS.C.I.R. sau a instructiunilor producatorului;

• pornirea si oprirea automata a pompei de circulatie ;

3

• functionarea dispozitivelor de siguranta si presiune la atingerea valorilor limita.

a limitatoarelor de temperatura ~l

La instalatiile cu agent terrnic apa calda se va face controlul ~i verificarea masurilor de siguranta prevazute in STAT 7132. Se va veri fica functionarea dispozitivelor de siguranta montate pe vasele de expansiune inchise, la atingerea presiunii maxime admise.

Pcntru asigurarea circulatiei agentului termic - apa calda se verifies realizarea de catre pompe a presiuni prevazute, prin masurarea presiunii la aspiratie ~i refulare; semnalizarea intreruperii functionarii unci pornpe.

Pentru asigurarea reglarii automate a instalatiilor se veri fica:

• functionarea instalatiei de autornatizare In to ate punctele prevazute: la rnicrocentrale, la distribuitor, la ramificatii;

• functionarea termostatelor;

• intrarea automata In functiune a robinetelor cu 3 cai ~i a pompelor de circulatie corespunzator regimurilor de functionare.

Pentru asigurarea dezaerisirii si golirii instalatiei se verifica:

• eficienta dezaerisirii instalatiei 'in punctele cele mai de sus de pe traseul conductelor si la partea superioara a echipamentelor;

• golirea instalatiei in punctele cele mai de jos de pe traseul conductelor si la partea inferioara

a echipamentelor;

REGIMUL DE EXPLOATARE CURENTA A CENTRALEI TERMICE

Exploatarea curenta a centralei term ice trebuie sa asigure alimentarea cu agent terrnic, 'in conditiile prevazute 'in proiect a ansamblurilor de consumatori.

Exploatarea curenta a centralei termice irnpune:

• verificarea starii instalatiei;

• supravegherea si urrnarirea instalatiei;

• corectarea regimului de exploatare;

• controlul calitatii agentului termic

• intretinerea instalatiilor din centrala terrnica.

VERIFICAREA ST AIUI INSTALATIILOR

Verificarea instalatiilor se va faee permanent urmarindu-se:

• realizarea sigurantei : arrnaturi de siguranta, elemente de miscare pentru pornpe, protectia

contra electrocutarii;

• etanseitatea echipamentelor, armaturilor ~i a conducte1or;

• depistarea ~i inlaturarea pierderilor de agent terrnic ;

• starea izolatiei term ice a echipamentelor si a conductelor,

SUPRA VEGHEREA SI URMARIREA FUNCTIONARII CENTRALEI TERMICE

Conform PT AI-2010, modul de supraveghere a cazanelor va fi de tip ncpermanent.

Pentru realizarea functionarii corecte a instalatiilor din centrala terrnica se urmareste :

);> la cazan

• pozitia armaturilor agentului termic: de siguranta, de inchidere, de regime, golire ~i dezaerisire;

4

It indicatiile aparatelor de masura.

:Y la instalatia de preparare a apei calcle de consum

It pozitia co recta a armaturilor agentilor termici prima!' si secundar;

It indicatiile aparatelor de masura si In special temperatura apei calcle de consum,

:Y la instalatia de alimentare cu apa rece

• functionarea statiei de dedurizare;

It pozitia organelor de inchidere la diferitele operatiuni; • indicatiile aparatelor de masura,

:Y mentinerea In bune conditii a izolatiei term ice ~i a protectiei mecanice aferente acesteia ~i a starii instalatiei prin :

• etansarea la imbinari intre conducte ~i intre acestea ~i alte clemente ale instalatiei ;

• asigurarea miscarii de dilatare la trecerea conductelor prin elementele de constructii ~i a etanseitatii fata de acestea;

• stabilitatea sustinerii conductelor si a echipamentelor;

• mentinerea curateniei echipamentelor ~i In interiorul centralei term ice.

:Y functionarea instalatiilor electrice: iluminat, forta si automatizare.

Instructiuni P.S.I. Central a terrnica

l.Exploatarea a utilajelor se va efectua numai de catre personal calificat si instruit In ceea ce priveste prescriptiile de exploatare a acestora si norrnele de prevenire a incendiilor. 2.Punerea in functiune ;;i exploatarea cazanului se va face numai pe baza

autorizatiei de exploatare, eliberata de Inspectoratul de stat pentru cazane ~i instalatii de ridicat,cu respectarea instructiunilor In vigoare.

3.Accesul persoanelor straine de exploatare a centralei terrnice si a instalatiilor auxiliare este interzisa mra aprobarea legal a din partea conducerii.

4.Incaperea trebuie intretinuta, iluminata corespunzator, curata si aerisita. Este interzis a se cia incintei centralei termice alta intrebuintare In afara aceleia de exploatare ~i intretinere a centralei ~i a instalatiilor auxiliare.

5.1n timpul functionarii cazanului, caile de acces si deservire, precum si drumurile VOl' f intotdeauna libere; iar usa va f tot timpul descuiata,

6.Este interzisa depozitarea in C.T. a unor utilaje sau materiale care nu au legatura cu exploatarea acesteia.

7. Se va verifica In perrnanenta etanseitatea racordurilor de evacuare a gaze lor arse. 8.0prirea functionarii centralei murale se va face respectand ordinea de inchidere

a circuitelor si anume:

- se inchide robinetul de alimentare cu combustibil;

- se Inch ide circuitul de alimentare cu apa.

9. Centralele term ice se doteaza cu mijloace de prima interventie In caz de incendiu ~i se echipeaza cu instalatii de stingere a incendiilor In conformitate Cll

reglernentarile tehnice.

Intocmit S.C.ZAM GRUP S R L

FORMULAR F2

Obiectiv:

LlSTA DE DEVIZE

Centralizatorul

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: I CTOL28 AUTOMATIZARE CENTRALA TERMICA BLOC ANL -10 BUC

Nr. Nr.cap./su Cheltuieli pe catoqorla de lucrari Valoarea exclusiv TVA
crt. devizpe Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4
1 I Lucrari de constructii
2 1 Instalatii de incalzire
CTOL28 AUTOMATIZARE CENTRALA TERMICA BLOC ANL -1 BUC
PENTRU 10 BLOCURI ANL
TOTAL I
3 II Montaj utilaje si echipamente tehnolocice
TOTAL II
4 III Procurare
5 2 Utilaje si echipamente tehnologice
6 3 Utilaje si echipamente de transport
7 4 Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (excJusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA1: Cursul de referinta = 4.2727 lei/euro din data de 26.10.2010

Pagina 1 din 1

ANT E MAS U RAT 0 ARE

Deviz CTOL28 AUTOMATIU\RE CEN'I'RALA TERMICA BLOC ANL

Nr. Simbol articol crt.

UM

CANT I TI-\TEA

001 IA38Al# BUC. 1.000

POMPA DE CIRCULATIE (RECIRCULATIE) MONTATA PE CONDUC'I'A EXISTENTA PRIN FLl\NSE IWAND DIAMETRUL DE PANA LA 2" (50 MM) INCLOSIV

001 7770325 BUC. 1.000

ELEC'I'ROPOMPA CIRCULATIE A 50/180XM 220V

002 IA24Dl [2]BUC.

CUPLU POMPA CIRCULATIE

1.000

002 7770326

BUC.

1. 000

CUPLU POMPA CIRCULATIE 1 1/4"

003 7770327 SOCLU MONTAJ ECL

BUC.

1. 000

004 ATCOIB [ 2jBUC. 1.000

MONTAREA PRIN INTERCALARE VANA ROTATIVA CU TREI CAl CU SERVOMOTOR

004 7770329

BUC.

1. 000

VANA ROTATIVA CU 3 CAl HRE 3,PN6,DN32

004 7321863 SERVOMOTOR

BUC.

1.000

005

IA10Al

BUC.

1.000

REGULATOR ADMISIE AER LA CAZANE PT. INSTI\L. DE. INCALZ . CENTRALA

005 7770328 BUC.

REGULATOR ECL CON FORT 300,230V

1. 000

006 IA22Al [ 4jBUC. 4.000
MONTl\RE SONDA BOILER SI SENZORI
006 7770330 BUC. 1. 000
SONDA BOILER
007 7770331 BUC. 3.000
SENZOR DE SUPRAFATA
008 7321861 BUC. 1. 000
SENZOR TEMPERATUl~ EXTERIOR
009 7770332 BUC. 1.000
CAI\D C75 CTOL28 pag 2

010 EC041U M 50.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP

010 4514000 CABLU MYYM 3X1,5

M

51.000

011 EC04lU M 50.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP

011 4833573 M

CABLU MYYM 3 X 1 MM

51.000

012 IC42D1 [ 3]BUC. 1.000
KIT BUTELIE DE EGALIZARE 1-\ PRESIUNII
012 7770333 BUC. 1. 000
I<IT BUTELIE DE EG1-\LI ZJ-\RE A PRESIUNI 013

IC33Dljf

M

10.000

TEAVI-\ DIN CUPRU MON'I'ATl-\ PRIN SUDURA IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 35,0 MM

013 3334635

M

10.150

@TEAVA CUPRU BARE DN 35 WOESTE

Intocmit,

Verificat,

SISTEfVl INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel: 2109807)

co o

0:::

:5

::J :.2 0::: o LL

Q) "C l-

o

'i: :::l

E

:::l (J)

C o o

!tI ..... (J)

.....I

...J...J zz <x: <x: uu 00 ...J...J coco

<x: <x: uu

~~

0:::0:::

WW 1-1-

<x: <x: ...J...J <x: <x: 0:::0::: 1-1- ZZ WW uu ww 0:::0:::

~~ ~~:J

:lE:lE~ 00 0) I-I-:J :::J:::J~ <x: <x: 11

Z m .. 0

'-NO:::

~ :> iii

°W..a

.300

ro aJ1 "'" .,.- OJ 00 -e-' .,.- 0C0 00 00 00 00 00 0 io 0 0 0 0 0
..... 'c-' 00 00 00 v-' -e-: 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0
:J !,-q 00 00 00 qq qq 00 00 00 qq q 0 q 0 0 0 0
aJ ..... ~ cici cici cici cici cici cici ci ci
... 0 00 00 00 0 0 0 0 0
(9
'C ...
... 0 (0
:J N
LL
:?
aJ ~ ,
...
ro > ~
.2 'iii 0: 10
ro :J
>0 ,
><
~
...
ro >
..... . ~ ;;j
·c
:J ~~ "'"
.....
aJ
... ~
0..
:J ~ lO co 0 lOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "'" "'" 0 co N "'" N C0 .,.- 0
E .,.- ~ q 0.,.- C'! .,.- q 0 0 0 0 0 0 q 0 0 q C0 -e-' "': C'! 0 q 0 0
:J 'C '~ 0 0 OJ 00 0 ci .,.- .,.- OJ ..t ..t ..t ..t OJ OJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N
en M"'- io io
C
0 ~
o
::E :.2 (9 0 0 0 0 0 :.2 :.2 0 0 0 0 0 0 0 (9 (9 (9 (9 0 (9 (9 (9 (9 0
N ~ ::J ::J ::J ::J ::J ::J ::J ::J ::J ::J ::J ::J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::J
:::J en en en en en en en en en en en en :.2 en
.,.- .,.- .,.- 0
v-' io lO io 0 N :.2 :.2
z io "'" "'" "'" N N (J)
N "'" I'- I'- I'- I'- (J) (f) :.2 :.2
I'- (f) (f) (f) N (f)
~ (f) "'" OJ 0 N
« « « (f) OJ ..t 0 <x: ><
.,.- < « -c « "'" io 0
.,.- OJ ei >< .....J N
0 « :.2 :.2 :.2 lO ei N 0 ><
"'" :.2 0::: 0::: 0::: (9 (9 N -e-' ~ 0
0::: 0 ei -e-' 0
Z 0 0 0 N N I'- 0 C0 N C0
0 0 LL LL LL (9 0 lO (J) N 0 OJ 0 0 W io 0 0 I'-
LL co rd (f) (J) "'" OJ 0 N 0 N N OJ , 0:::
::J ::J ::J 0 N io , 0 LL
.s! N >< (f) (f) C0 0 0
OJ ::J 0.. 0.. 0.. "'" in .,.- io (f) co 0 (f) 0) 0 0 r2
ro OJ .,.- OJ 0) .....J
"'" 0.. >< io io (f) 0.. -e-' ;::
'C l- I- I- ei (f) "'" (f) 0::: , "'" ii:
I'- (f) :.2 :.2 co 0..
aJ W C0 I- W W w ei ei "'" C0 ::J
..... N (9 "'" >< (f) I- v-' 0::: ::J
ro I- "'" N W ~ N N -e--' Z Z (9 (9 C0 C0 .....J 0 Z I- (9
E (f) (f) ::J N C0 , , :5 :5 co .....J .....J 0 ..J ::J ~ (f) Z 0.. .....J
W ~ , , I'- I'- :.2 .,.- OJ N 0 0 .....J C0 ;:: i= en
~ !'- I'- C0 C0 OJ LL ::J , 0 «
'iii 0 (f) 0 0 :.2 :.2 -c-' OJ -e-' ::J -e-'
-e-' C0 C0 .....J .....J "'" (f) C0 0
f!! S , W .....J .....J 0 0 (f) (f) :.2 0::: en w io , [
0 « en v-' :.2 :.2 ::J I- C0
I'- 0 0 0 0 0.. C0 N ~
:J C0 I- io 0 W w :.2 (f) ::J :> .,.- 0
.... io Z 0::: 0::: w w « « ::J
en C0 .....J 0 0 N in 0::: (f) 0 en , 0 0:::
aJ 0 io OJ -e-' .,.- 0.. (9 (9 Z Z 0 l- I- I- 0 en -c--' ci 0
... Z .....J :5 :5 w w w z :.2 :.2 0 .....J <
ro 0 0 u:: 11 II II II .....J .....J .....J W :.2 :.2 :.2 t: 0 C0 l:S 0
aJ 0 Z Z Z z « « « 0 0 0::: 0.. (f) ::J ::J io 0:::
... w 0 :5 0 0 0 0 j-2 j-2 j-2 U5 .....J
'E :.2 z z z (f) (f) 0.. ::J 0 N ~ «
0::: -e-' 0.. ci 0.. ~
co co co co :.2 0 0 0 0 0 0.. 0.. ~ t: :.2
:J « >< 0.. (9 (9 (9 :.2 ~ ::J W 0:::
c en 0 j-2 Z Z Z Z io .,.- 0::: 0::: w ~ ~ 0::: ::J 0 ::J I- j-2
aJ -e-' W 0.. 0.. 0.. 0.. X >< ~ ~ ~ (9 (9 (f) I- (f) C) ~ 0::: Z 0..
Cl ::J « 0 z j-2 0 :.2 I-
0::: Z <x: « « « C0 C0 W W C) (9 w en
(f) en en en en I I I ~ ~ ~ 0.. 0.. 0.. W 0.. Z ::J 0 (f) 0 0..
0.. « :5 0::: 0::: 0::: 0::: :.2 :.2 0.. « ::J
::J (f) 0 0 I Z (f) z :5
0 0 « « « « ~ ~ 0.. 0.. 0.. 0 0 Z W .....J 0
0 < « < w w :.2 z
0::: 0 0 0 0 I I I 0::: 0::: 0::: 0 ::J I- W 0 en
« C) 0 :.2 :.2 0 0 0 « 0
~ 0::: « « « « w w w C) 0.. 0.. 0::: 0.. Z W I- ;::
:5 (f) (f) (f) (f) ::J ::J en en en l- I- l- I- « W W 0 ;::
0 Z Z Z Z .....J .....J ::J ::J ::J ::J ::J ::J « « « 0 :.2 C) (f) u:: w
w 0 en en 0::: 0::: 0::: en en en 0.. W (f) r2
I- en :5 :5 :5 :5 ::J ::J ::J W 0::: X U5
;:: « < « ::J ::J ::J « « « .....J 0 .....J «
@) 0::: LL LL LL LL 0 0 (f) (f) (f) 0:: 0.. 0.. (f) (f) (f) W (f) 0 > ::J 0.. C) u::
io I'- 0 "'" N -e-' C0 0 C0 .,.- lO I'- OJ co co 0) N I'- io 0 N "'" io N OJ co
C0 "'" co co 0 C0 0) 0 I'- !'- OJ co io co N OJ "'" in 0 C0 -e-' 0) "'" OJ co 0
co 0) N 0) -e-' N N 0 in 0 N co io I'- I'- N -e-' N .,.- .,- io N 0) "'" "'" .,.-
"'" io N I'- OJ OJ OJ "'" C0 .,.- 0 .,.- 0 0 N ...- N N C0 C0 "'" C0 OJ 0) 0 N
C0 ...- N ...- ...- -e-' .,.- .,.- C0 0 N N "'" "'" "'" OJ OJ OJ 0 0 0 0 0 0 0 ...-
C0 co ...- "'" "'" ~ "'" io OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ 0) 0) 0) v-' ...- ...- N C0
C0 C0 "'" "'" "'" "'" "'" "'" io io lO io io io io in io io io lO co co co co co
.,.- N C0 "'" lO co I'- OJ 0) 0 ...- N C0 ","lO co I'- OJ 0)0 ...-N C0"," lO{()
...- ...- v-' .,.- ...- -e-' v-' v-' -e-' -e-' N NN NN NN
...: t:: 0
z 0 io C

:.0

ro c

'51 ro 0..

ro 2] ., ON .,0 00 0., 00 .,0 .,(v) 0.,
.... 0 00 00 00 00 00 00 00 00
::J ,.._~ 00 00 00 00 00 00 00 00
OJ cici cici cici cici cici cici cici cici
.... 0
C9
c ....
.... 0 co
::J N
LL
~
OJ> I
g~~ II)
_ (J)
ro ::J
>13 I
x
~
.... z a
ro > a 0::
,-t= 'iii -: 0:: ::J
C ::J <I
::J-> """ w
Qi ~ r:.
.... OJ
a.~
::J ~ """0 CDO 0 0 N (V) 0 0 0 0 0 00 0 0
E ~ ~ ~~ 0 0 ., ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ 0 0 0
::J ,_ ,~ 0 0 ., ., ., v-' ci 0 ., -e-' -e--' ., v-' ., (V) ., v-'
(J) .... f C"')
C
0 1:
U
~ (9 (9 (9 (9' 0 0 (9 (9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N ~ ~ ~ ~ ::> ::> ~ ~ ::> ::> ::> ::> ::> ::> ::> ::> ::>
::J ill ill ill ill ill ill ill ill ill ill ill
:::J
0
0
~
<
z
(V) i=
CD
I «
N U) >
0
-e-' 0.. 0
N
~ U) :'2! N N
~ '<,
ro (9 :'2! (V)
';: ex) 0 8 z -
OJ ex) ex) (J) U) 0 0 Z
+" (J) (J) """
ro """ """ (V) 0' """ ex) 2; CD ::>
E (V) (V) ..- ..- -
U) ill 0::: Z 23 (V) z U)
U) U) 0 0.. W
'Qi :'2! 0::: :'2! in ~ N 0:::
:'2! :'2! cr cl c0 ..J
~ :'2! « w « ..- 0 0.. s
:'2! :'2! S W ...J W
::J .... 0 I- W -e-' (V) 0::: «
(J) 0_ 0 « ~ I- a
e (V) « x z W I W
(V) N 8 0 w ~ 0::: 0::: I-
ro X 8 « ::> 0 « ~ -c
OJ 0 0 Z 0::: ::> LL 0 N
.... io io in I 0::: ill 0
'f """ N I ::> ::> z (V) « :::J
I I 0 W ~ ~ 0::: 0 ...J 0 LL -c
::J Lf) 0 0 f- ::> <
N """ ..- 0 0::: 0 0 (9
C ::> U) 0 0:::
OJ :'2! :'2! :'2! 0::: « w ...J W
U -c 0 0..
0 !:: I- W 0.. 0.. ~ 0 ~ 0::: ::> w
I- ..J 0.. 0::: « :'2! « w 0
i7:i U) i7:i -c :'2! 0 0.. ..- 0.. ~ W U)
0::: 0::: 0::: 0 W I- W 0.. 0 :'2! z 0::: ...J W W
« « « '& I- 0 z i= 0.. 0 0 0 6 0 in :::J
:'2! :'2! :'2! 0::: :'2! U ~ 0 0.. :'2! ~ 0 ill 0::: r-; W
0::: 0::: 0 I-
-c « < ::> 0 0 0::: f- ::> ::> « 0 ::>
0 0 0 ill N > 0 0 ...J ...J ::> « 0 N 0 ill
::5 ::5 ::5 0::: Z 0::: 0 W 0.. 0 (9 z z Z 0:::
« w w ::> ::> ...J ::> 0 w ~ 0 w « f-
0.. 0.. 0.. 0 U) U) LL :'2! w 0 U) 0::: U) U) 0 SZ
0 ex) (J) """ ..- (V) 0 (J) io CD r-, ex) (J) 0 ..- N(v)
N CD Lf) CD CD CD """ (J) N N N N N (V) (V) (V) (V)
0 0 v-' ., ex) ex) (J) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V)
N N N ex) ..- -e-' N 0 0 0 0 0 0 0 0 00
N N N 0 N N N (V) r-, r-, r-, r-, r-, r-, r-, r-, r-;
CD CD CD (V) (V) (V) (V) (V) r-, ,.._ r-, r-, ,.._ r-, ,.._ r-, r-,
CD CD CD ,.._ r-, ,.._ r-, r-; r-, ,.._ r-, ,.._ r-, r-, ,.._ ,.._,.._
,.._ ex) (J) 0 v-' N (V) """ Lf) CD r-; ex) (J) 0 ..- N (V)
N N N (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) """ """ """ """
...: -t 0
z o c

CIl t Jl;! o

io ,~ ""0

N CIl .~ OJ CIl 0..

:::I 'o :::I

(j) "C ctI c: ctI

E

:::I o '-

o

'C :::I

E

:::I II) c: o o

ctI .....

,~ ...I

+'

a;~

(.) 0

0° .... 0 0..'<""

0000 0000

c::ic::ic::ic::i

0000

-e-' or- v-' -c--'

:::s ,

:0 ~

(]) 0

E z-' M

....

,_ 0

~o::

1-'

0000 0Q)'<tC") OC")N'<t

ooLrirric::i

C")

'Qi ';: (]) (f) (])

E

tIS

e 'E

:::s s:: (])

o

":t z (.)

°

o zo:: 0::::> O::UJ

...I

~

o I-

..... c rn t $ o

L(') C ""0 C") rn c 'OJ rn n,

< n,

~ 0::: o

~

rn 0.. :::s

'-

OJ

,~ rn N rn

~

""0 m o ,~ (]) CI)

rn

~

rn

U

:::s ...I

OJ U

0:::

S

::J :2 0::: o LL

:;;
U
::l
~
.....
t/)
t:
0
U
Q)
"'0
~
0
Q)
'-'
CIl
:;;
::J
CIl
Q)
~
CIl
t:
0
:;;
U
t:
::l
....
Q)
"'0
Q)
~ ..J..J
0 ZZ
Q) ««
"'0 UU
~ 00
0 ..J..J
';: en en
::l ««
E uu
::l ~~
t/) n::n::
t: LULU
0 1-1-
U ««
CIl ..J..J
..... ~~
t/)
:i 1-1-
ZZ
LULU
UU
LULU
n::n::
««
NN
~~ ::J
«« (])
22 '-
OJ
OO::J
I-I-(])
::J::J-
«« II
Z
m .. 0
'-NO:::
~ :> en
own
.300 ~
>
I-
z I
til -
.::!Z~
~ON '<t
CIln::
~ -
CIl I
...
Cd
0
iii
>
I
CIl
...
Cd
C
0
... ,-
Cd .....
... °
o c
.... ::I M
.- ....
... Cd
Cd ...
I- 0 0
Z z n::
0 0 ::J
n:: n:: LU
I
I 0
'§ CIl ~ OJ
~
E~~ 0
::I CIl N
til ....
C 0
o I
U .;:
:;::;
C.)
::I
....
.....
til
C
0 LL
C.) I-
CIl io
"C -e-' ..J
·S iZ «
::I .... I-
~ 0 0
LL I-
:;::; 0:::
::I E
Cd
CIl w
....
'E z
::J
::I ~
C
CIl U
Cl «
0:::
I-
W
0
I-
«
0:::
«
Q..
-c
-e-'
...:t 0
z C.) C

rn t

~ o

io c

'5 '<t rn c

OJ rn Q..

.;:: :::s t o 0- Il) c

~

-

"0 c:

> .;::

0-

l-

o .;::

:::s

E

:::s II) c: o o

C\'l

- II)

...J

..J..J zz «« 00 00 ..J..J mOl

«« 00

~~

0:::0::: ww 1-1-

«« ..J..J

«« 0:::0::: 1-1- ZZ ww 00 ww 0:::0:::

;:5;:5

i=i= ««:1 22~ 00 OJ 1-1-:1 ::::>::::>2 « « II

z ill .. 0

.... NO:::

~ :> Uj

°w..o

300

ru ~ ,

@ > z

o .- 0 CD Cii§O::: >0'

><

~

o zo::: 0::::> o:::w

LO

t::: o 0.

.9- ~ I- ~

.....

ru "0

·c o OJ aJ

ro

o ._ aJ

o ~

OJaJ aJ ....

ro s ..J

o c «

'<"" aJ'_ I- 0.-0 0

EI!" ~ I~B c';;;' -Oro

~ ....

$~ 22

~ro

a ° :J aJ ro 0.

tt a a 0.0. en en c c ro ro

........

1-1-

..:t Z 0

o

to C

::0 to ro c

OJ ro 0..

Ln '" 0J

@

Ul c:

H 0 cr:u o

N

Z

«1 U)

H U)

0:; [ii .-1 I-I o rn

,,; o Z o U)

co ~0I [-I H U)O HI'-< .-'1 U

rU

~'O

o 0 ZU

. .

gtCJL'JL'JL'J~L'J~~~

o:J>4>4>4>4~>4000

0000000000 0000000000 0000000000 O':'J'<:::!'\ONlf)fY)\D\OG] OMDOr-lOD<:::1'<::j'O

0]00000001010

ro 0 ZO'IU/m N "1' I

(Yl('-.]O N m

'-U) M

,-j \D

,-j J

0J 0:;0";

<:::I' [-I rl

~ ZU)G Z ,,;

1-'100 [-I

.. rl(Y)U)ri N fYl U) I M

OJ :x; ..-1 __ 0

<::J' 0 io Q N

(J)O MH

Lf) • p:) U)

J :x::> 0:; "':

GJ 0 t:J 1'1: E--l

t:J 0.-=1 U U)

,-I ""

o

omO<::1'<:::!'NOrl.--lN 1..Ol1)rv)OJl..Or-Iq'<;;;J'r-lO 01r-lrl01..-ilf)mr-r-1..O NG](Y)fY)CO<:;j'N"-{r-lrNNDOOOGlr-lr-lOJ rl\DO'Ir-Ir')OlMoom q'l..OU)t.Or-LOr-mO'lco

00000000 00000000 OOf"'lLf)I.I)OOD Qc><:::!'G]r-Ir-lrl,-l OOOOOOrlrl

~ D

@

Ul c: o U

0::1'0::1'000000

ro U) .U)

".

o roo

N men OINOo::J'l

0]00'11..0 mN ,-j U) lOU)

"" [-<

lO

lO OM o ,,-j

lO MJ

P:; <::;j' :x: rl t9MOO

X HLf10G:-!

~ °1'~~

lO '"' 0J

rU "'

l-J '0

o 0 ZU

00000000'10 0000000010 OLf)ODOOOmo DNO\DOUlr-q'rr-INNLDHOrlMr-i

OOOOOON..:jiN

rl r-I .-1M

III Lf) 11)U)

<:;j' <:::1' r- «J' <:::1'

r-Hr-Mr-rUJHCD<::tIU)U)

o ";U";U)A;";

NN J J r-rMM 1-1 1-=1 00

rU

"' ",'0

o 0 ZU

NOJr-Ir-M<:;!'.-Ir-lrl om(V)<::j'(J)I..OMNr-I ,-IMNOINmr-r-rco C> co L() co r- ,-I ,"~l ,--I ......-IMrl..--lr-lrl.-lrlrl <;;;j'(y) <:1'1..0 e;:;J'<::;j'OOO -qlf-<::;j'(y)<;jlo;;:f'mmm

p:; o 10-' o ::8 o :> 0:; r~l U)

D U

H ,,; U

L'J~~~~~

;0<;00000

Orlmmmm Ol11mmmm ommmmm ommffiGJM NN UlLf).-I 0

DD.-lr-tOO

OJ (J) '<1'

'"

U)

rU

~'O

o 0 :ZOU

CO,-!,-I.-Ir-tr-t \..ON",,'.-IMG] OlS1lS1lS1Lf)lS1 GlGlOOGlO NNG1NG]N \..000000 \..(0101010)0)

FORMULAR F2

Obiectiv:

L1STA DE DEVIZE

Centralizatorul

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: MODIFICARE CENTRALA TERMICA SALA OLiMPIA

Nr. Nr.cap.lsubcap. Cheltuieli pe catoqorla de lucrari Valoarea exclusiv TVA
crt. deviz pe obiect Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4
1 I Lucrari de constructii
2 1 Instalatii de incalzire
CTOL 18 MODIFICARE CT SALA OLiMPIA
TOTAL I
3 II Montaj utilaje si echlparnente tehnoloqlce
TOTAL II
4 III Procurare
5 2 Ulilaje si echiparnente tehnologice
6 3 Utilaje si echiparnente de transport
7 4 Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adauoata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA_): Cursul de referinta = 4.2727 lei/euro din data de 26.10.2010

Proiectant

Pagina 1 din 1

ANT E MAS U RAT 0 ARE

Deviz CTOL18 MODIFICARE CT SALA OLIMPIA

Nr. Simbol articol crt.

UM

CAN'l'ITATEA

001 IA35B1 [5]BUC. 1.000

CONFEC'l'IONl-\RE SI MON'l'ARE ACUMULATOR IZOLAT 1000 Litri

002 U\33Bl [11BUC. MONTI\RE REZERVOR METALIC

1. 000

002 4805258 BUC.

REZERVOR ACUMULARE 1000 Litri

1.000

003 IZH22Al [61 BUC. 1.000

IZOLARE REZERVOR CU POLIURETAN MOALE

003 6838318

BUC.

1.000

IZOLATIE CU POLIURETAN MOALE

004

IC54Cl

BUC.

4.000

RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET IN'l'EREXTERIOR DIN FONTA ['1ALEABILA D =1 1/4 TOLl

005 IA22Al [5)BUC.

MONTARE SENZOR

1. 000

005 7321862 BUC.

SENZOR PT TEMPERATURA

1. 000

006 ATCOIB [ 2)BUC. 1.000

MONTAREA PRIN INTERCALARE VANA ROTATIVA CU TREI CAl CU SERVOMOTOR

006 4502860

BUC.

1.000

VANA CU TREI CAl HFE 3 DN 80

006 7321863 SERVOMOTOR

BUC.

1.000

007 ID04Fl# BUC. 1.000

ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL DE 4"

007 4204450 BUC. 1.000

SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D = 1 1/4"

008 ID04Fl# BUC. 1.000

ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL DE 4"

CTOL18 pag 2

008 4204455 BOC. 1.000

SUPAPl-\ DE SENS CU AEC (CLAPET ANTIEETOE) Cll IJ = 3"

009

ID04Bl11

BOC.

4.000

EOBINET DE TEECEEE SAO EETINEEE CO MllFE PENTEU INSTIYU-\TII DE INCI-\LZIEE CENTEALA Cll DIl-\METEUL DE 1 1/4"-1 1/2"

009 4201731

BUC.

4.000

EOBINET P.E'I'INEP.E VENTIL 4" PN 6 MUFA NI522

010 ID04Bl# BUC. 2.000

EOBINET DE TEECEEE SAU EE'I'INEEE CU MllFE PENTEU INSTALl-\TII DE INCALZIRE CENTEI-\LA CU DIAMETEUL DE 1 1/4"-1 1/2"

010 4204417

BUC.

2.000

EOBINET DE TEECERE CU SFERA PEN'I'RU APA, TIP FE - FI CU 0 = 1 1/4"

011 IC34Rl BUC. 12.000

FITINGUEI DIN FONTA MALEABILA PT. IMBIN. INSUEUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSUEUB.PT.D=2 1/2 T

011 4118049 BUC. 12.000

COT FONTA MALEABILA Al S474 ON 50 2

012

IC34Tl

BUC.

12.000

FITINGUEI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSUEUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=4 T

012 4118104 BUC. 12.000

COT FONTA MALEABILA Al S474 ON 100 4

013

IC34El

BUC.

1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSUEUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=2 1/2 T

013 4115566 BUC.

TEU FONTA MAL Bl S476 DN= 50 2

1. 000

014 IC34Tl BUC. 1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=4 T

014 4115633 BUC. 1. 000

TEll FONTA Ml-\L Bl S476 DN= 100 4

CTOL18 pag 3

015 IC14A1# M 24.000

TEAVA DIN OTEL FARII SUDlJRA sxu SUDATA LONG.PT.CONSTR.MOl'lT.PRIN SUDlJRI\ LA LEGATUlU L/\ APl\RATE IN INS'r. INCALZ . CENTRlU,/\ ClJ DUIME'I'ElJL DE 51X3, 5 ... 5 7X3, 5 MIVJ

015 3304873 M 24.000

TEAVl-\ INS'I'.NEAGF\l-1 NEFIL.M - 50(2 ) OL 32 1 S 7656

016

IC14G111

M

24.000

TEIWA DIN OTEL FARA SUDUF\l\ SAU SUDATA LONG.P'I'.CONSTR.MONT.PRIN SUDURA LA LEGATURI LA APAF\l-I'1'E IN INS'1'. INCALZ . CENTRALA CU DIAMETRlJL DE 102X4 ... 108X4 MM

016 3304902 M 24.000

TEIWA INS'1'.NEAGEA NEFIL.M -100(4 ) OL 32 1 S 7656

017 ACB10C1

BUC.

12.000

FLANSA DIN O'1'EL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND ON = 100

017 4407244 BUC. 12.000

FLANSA PLATA PN 16 100- 114 OL37-2 ET PU S 8014

018 ACB10A1 [ 1lBUC. 2.000
fVJONTAEE IGT POMPA
018 7770226 BUC. 1.000
KIT FLANSE POMPA DN40
019 7770227 BUC. 1.000
KIT FLANSE POMPA DN80
020 M1B08A1 [ 1lBUC. 1.000
POMPE DE CIRCULATIE SIMPLE(LA CAZANE) 020 4582589 BUC. 1.000

ELECTRO POMPA CIRCULATIE B56/250 40

021 IA38A1# BUC. 1.000

POMPA DE CIECULATIE (RECIRCULATIE) MONTATA PE CONDUCTA EXISTENTA PRIN FLI-\NSE AVAND DIAMETEUL DE PANA LA 2" (50 MM) INCLUSIV

021 4582590 BUC. 1.000

ELECTROPOMPA CIECULATIE BPH 120/360.80'1'

022 IC42D1 [2lBUC. 1.000

BUTELIE EGALIZARE PEESIUNI - MONTARE

022 7300010

BlJC.

1.000

BUTELIE EGALIZARE PRESIUNI DN 450 MM, L= 3.60 [II]

023 IC03en M 2.500

TEAVA OL.INST.SlJD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.CENTR.CTII IND.INSOROB. DISTRIBOTIE D=4 TOLl

023 3304902 M 2.525

'J'EIWI\ INST.NEI\GRA NEFIL.M -100(4 ) OL 32 1 S 7656

024

IC34Tl

BOC.

2.000

FITINGORI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSUROB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CO 3 INSOROB.PT.D=4 T

024 6789025 CAPl-\C DN 450

BOC.

2.000

025 TC34Tl BOC. 4.000

FITINGORI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSOROB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CO 3 INSOROB.PT.O=4 T

025 6789026 BUC. 4.000
STOT 4"
026 ACBIOCl BUC. 8.000
HANSA DIN OTEL ROTONDA JV10NTATA PRIN
SODORA ELECTR. AVIND ON = 100
026 6789027 BOC. 8.000
FLANSA OL 4 " 027 RPIXB06A

BOC.

2.000

REVIZOIT CORATAT REMON TAT ARZATOR GAZENATORALE PETROLIFERE AER ASPlRAT OZ CASNIC APARAT INCALZIT

028 RPIXB06l-\

[ IlBUC.

2.000

RF.VTZIE CENTRALA TERMICA

029 GC02Al BOC. 2.000

PROBA DE REZIST.CO AER PTR.PN 4-9 SI ETANSEIT CU GAZE PN 2-6 LA IMBIN.LA ST. DE REGL.PINA LA 400

030 GC02Bl [llBOC.

ANALIZA GAZE ARSE

2.000

Verificat,

CTOL18 pag 4

CAIET DE SARCINI

Privind realizarea lucrarilor de automatizare si service a Centralei termice la : -BLOCURI A.N.L.- MILOIA

- SALA OLIMPIA

- CAMIN BATRANI-STRI.KLEIN

l.Obiectul contractului

II constituie executia lucrarilor de automatizare si service a centralei termice verificarea proiectului de executie lucrari prin verificatori atestati

proiectarea si executia autornatizarii utilajelor din central a termica, astfel Incat sa fie indeplinite conditiile de functionare a centra lei termice In regim nepermanent conform PT AI-2010;

punerea In functiune a centralei termice si obtinerea autorizatiei de functionare ISCIR. Service si verificare instalatie

. Conditii specialc:

Ofertantul va prezenta urmatoarele documente: certificat ISO 900 I 1200 I

autorizatie ANRE

autorizatie ISCIR

atestat pentru lucrari de automatizare conform PT C 11/20 1 0

La elaborarea ofertei ~i pe perioada de executie a lucrarilor se vor respecta STAS-urile si Norrnativele In vigoare privind executia lucrarilor de constructii, precum si legislatia In vigoare privind calitatea In constructii, protectia mediului, sanatatea si siguranta In munca, precum si prevederile prezentei Documentatii de atribuire.

Proiectul pentru instalatia de utilizare cu gaze naturale se va realiza de ciitre WI agent economic autorizat de A.N.R.E ..

Punerea In functiune a centralei termice se va face de ciitre 0 firma autorizata LS. eLR. # care are obligatio de a prezenta autoriuuia LS.eLR ..

Ofertantul va asigura automatizarea utilajelor dill centrala termicii prin intermediul unei firme de specialitate, autorizatii III acest sens, astfel Illcat sa fie indeplinite conditiile de functionare previizute de PT Al-2010 pentru modul de supraveghere in regim nepermanent.

Odata cu punerea In functiune a utilajelor se vor intocmi de catre furnizorul utilajelor ~i beneficiar instructiuni de exploatare si intretinere, care se vor afisa In spatiul functionarii acestora si vor fi insusite sub semnatura de personalul de deservire, care va fi obligatoriu autorizat pentru exploatarea si intretinerea utilajelor respective.

Executarea lucrarilor aferente instalatiilor term ice pentru central a termica se vor executa conform prezentului proiect.

Echipamentele si utilajele centralei term ice vor f procurate de catre constructor In conformitate cu Iistele de echipamente ~i utilaje precum ~i cu fisele tehnice anexate proiectului. Orice abatere de la aceste caracteristici tehnice exonereaza proiectantul de orice raspundere privitoare la alcatuirea, executarea si functionalitatea centralei termice In ansamblul ei.

Materialele, utilajele ~i echipamentele utilizate In instalatia terrnica centralizata din C.T , trebuie sa corespunda cerintelor de calitate impuse de Legea 10/1995 privind calitatea In constructii.

2

RESPECT AREA LEGISLATIEI IN VIGOARE

Docurnentatia a fost intocmita cu respectarea urrnatoarelor legi ~i acte normative:

Normativull 13 12002 privind proiectarea ~i executa rea instalatilor de

lncalzire centrala;

Normativul I 15/98 privind proiectarea ~i executarea instalatiilor de ventilare ~i climatizare precum ~i prevederile STAS-urilor In vigoare.

Norrnativul I 6 privind proiectarea ~i executarea sisternelor de alimentare cu gaze naturale;

Normativul P 11811999 -Siguranta la foe a constructiilor;

Legea 10195,sectiunea a II-a privind obligatiile si raspunderile proiectantilor; Legea nr.655/200 1 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.343/2000 privind protectia atmosferei;

MASmU DE PROTECTIA MUNCH

Prin proiectare au fost respectate obligatiile ce revin organizatiilor de proiectare prevazute de lege:

- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii 'in rnunca ~i Normele metodologice

de aplicare a Legii nr. 319/2006;

- Normele generale de protectia muncii - M.M.P.S si M.S 11996; MASURI DE PREVENffiE SI STINGERE A INCENDIILOR

La intocmirea prezentei documentatii s-au respectat urmatoarele acte normative: - Normativul P 11811999 -Siguranta la foe a constructiilor;

- Normativul de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor 'in

domeniul lucrarilor publice,transporturilor ~i locuintei NP 073/2002.

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

La intocmirea prezentei documentatii s-au respectat urrnatoarele acte normative - Legea nr.13 711995 privind protectia mediului cu modificarile din Legea nr.17/2000;

- Legea nr.655/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului

111".243/2000 privind protectia atmosferei.

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE PRIVIND INSTALATIILE AFERENTE

IMOBILULUI

. Instructiuni de exploatare

Exploatarea instalatiilor se va face de catre personal tehnic calificat, acesta va trebui sa corespunda cerintelor functiei respective, a normelor privind tehnica securitatii muncii, precum si a nivelului de pregatire 'in raport cu complexitatea instalatiilor.

Instructiuni de exploatare intocmite aferente pavilionului se refera la: - instalatii de incalzire ;

- centrala termica.

Instructiunile de exploatare a instalatiilor de incalzire intocmite cuprind distinct operatiile specifice pentru to ate etapele care se efectueaza In activitatea de exploatare : pornire-oprire, supraveghere, control, intretinere, reparatii, norme de tehnica securitatii a muncii si norme de prevenire ~i stingere a incendiilor. Aceste instructiuni s-au intocrnit in conformitate cu schema tehnologica a instalatiei.

Instructiuni de exploatare intocmite pentru instalatiile de incalzire se refera la:

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE A CENTRALEI TERMICE VERIFICARI FUNCTIONALE ~I DE SIGURANTA.PROBE

La cazan murale se verifica:

• tirajul;

• consumul de combustibil, randamentul, temperatura ~i continutul gaze lor de ardere, conform metodologiei I.S.C.I.R. sau a instructiunilor producatorului;

• pornirea ~i oprirea automata a pompei de circulatie ;

3

• functionarea dispozitivelor de siguranta ~i presiune la atingerea valorilor limita.

a limitatoarelor de temperatura ~l

La instalatiile cu agent terrnic apa calda se va face controlul si verificarea masurilor de siguranta prevazute In STAT 7132. Se va verifica functionarea dispozitivelor de siguranta montate pe vasele de expansiune inchise, la atingerea presiunii maxime admise.

Pentru asigurarea circulatiei agentului terrnic - apa calda se veri fica realizarea de catre pompe a presiuni prevazute, prin masurarea presiunii la aspiratie si refulare; semnalizarea Intreruperii functionarii unei pompe.

Pentru asigurarea reglarii automate a instalatiilor se veri fica:

• functionarea instalatiei de automatizare In toate punctele prevazute: la microcentrale, la distribuitor, la ramificatii;

• functionarea terrnostatelor;

• intrarea automata In functiune a robinetelor cu 3 cai ~i a pompelor de circulatie corespunzator regirnurilor de functionare.

Pentru asigurarea dezaerisirii si golirii instalatiei se veri fica:

• eficienta dezaerisirii instalatiei In punctele cele mai de sus de pe traseul conductelor si la partea superioara a echipamentelor;

• golirea instalatiei In punctele cele mai de jos de pe traseul conductelor ~i la partea inferioara

a echipamentelor;

REGIMUL DE EXPLOATARE CURENTA A CENTRALEI TERMICE

Exploatarea curenta a centralei terrnice trebuie sa asigure alimentarea cu agent terrnic, In conditiile prevazute In proiect a ansamblurilor de consumatori,

Exploatarea curenta a centralei termice impune:

• verificarea starii instalatiei;

• supravegherea ~i urmarirea instalatiei;

• corectarea regimului de exploatare;

• controlul calitatii agentului termic

• intretinerea instalatiilor din centrala termica.

VERIFICAREA STARII INSTALATIILOR

Verificarea instalatiilor se va face permanent urmarindu-se:

• realizarea sigurantei : arrnaturi de siguranta, elemente de miscare pentru pompe, protectia

contra electrocutarii;

• etanseitatea echipamentelor, armaturilor si a conductelor;

• depistarea si inlaturarea pierderilor de agent tennic ;

• starea izolatiei term ice a echipamentelor ~i a conductelor.

SUPRA VEGHEREA ~I URMARffiEA FUNCTIONARII CENTRALEI TERMICE

Conform PT Al-201 0, modul de supraveghere a cazanelor va fi de tip nepermanent.

Pentru realizarea functionarii corecte a instalatiilor din centrala terrnica se urmareste :

>- la cazan

• pozitia arrnaturilor agentului termic: de siguranta, de inchidere, de reglare, golire ~i dezaerisire;

4

• indicatiile aparatelor de masura,

y la insta latia de preparare a apei calcle de conSUI11

• pozitia corecta a arrnaturilor agentilor terrnici primal' ~i secundar;

• indicatiile aparatelor de masura si In special temperatura apei calcle de consum.

> la instalatia de alirnentare cu apa rece

• functionarea statiei de dedurizare;

• pozitia organelor de inchidere la diferitele operatiuni;

• indicatiile aparatelor de masura.

> mentinerea 'in bune conditii a izolatiei terrnice si a protectiei mecanice aferente acesteia ~i a starii instalatiei prin :

• etansarea la imbinari intre conducte si intre acestea ~i alte clemente ale instalatiei ;

• asigurarea miscarii de dilatare la trecerea conductelor prin elementele de constructii si a etanseitati i fata de acestea;

• stabilitatea sustinerii conductelor ~i a echipamentelor;

8 mentinerea curateniei echipamentelor ~i in interiorul centralei term ice.

> functionarea instalatiilor electrice: iluminat, forta ~i automatizare.

Instructiuni P.S.I. Centrala terrnica

1.Exploatarea a utilajelor se va efectua nurnai de catre personal calificat si instruit in ceea ce priveste prescriptiile de exploatare a acestora si normele de prevenire a incendiilor. 2.Punerea In functiune ~i exploatarea cazanului se va face numai pe baza

autorizatiei de exploatare, eliberata de Inspectoratul de stat pentru cazane si instalatii de ridicat,cu respectarea instructiunilor in vigoare.

3.Accesul persoanelor straine de exploatare a centralei termice ~i a instalatiilor auxiliare este interzisa mra aprobarea legala din partea conducerii.

4.Incaperea trebuie intretinuta, iluminata corespunzator, curata si aerisita. Este interzis a se da incintei centralei term ice alta intrebuintare in afara aceleia de exploatare ~i intretinere a centralei si a instalatiilor auxiliare.

S.In timpul functionarii cazanului, caile de acces ~i deservire, precum si drumurile VOl' fi intotdeauna libere; iar usa va fi tot timpul descuiata,

6.Este interzisa depozitarea In C.T. a unor utilaje sau materia le care nu au legatura cu exploatarea acesteia.

7. Se va verifica In permanenta etanseitatea racordurilor de evacuare a gaze lor arse. 8.0prirea functionarii centralei murale se va face respectand ordinea de inchidere

a circuitelor ~i anume:

- se inchide robinetul de alimentare cu combustibil;

- se inchide circuitul de alimentare cu apa,

9. Centralele termice se doteaza cu mijloace de prima interventie 7n caz de incendiu ~i se echipeaza cu instalatii de stingere a incendiilor In conformitate cu

reglernentarile tehnice.

Intocmit S.C.ZAM GRUP S R L

FORMULAR F2

Obiectiv:

LlSTA DE DEVIZE

Centralizatorul

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT:lcTOL28 AUTOMATIZARE CENTRALA TERMICA BLOC ANL -10 BUC

Nr. Nr.cap./su Cheltuieli pe catoqorla de lucrari Valoarea exclusiv TVA
crt. deviz pe Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4
1 I Lucrari de constructii
2 1 Instalatii de incalzire
CTOL28 AUTOMATIZARE CENTRALA TERMICA BLOC ANL -1 BUC
PENTRU 10 BLOCURI ANL
TOTAL I
3 II Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
4 III Procurare
5 2 Utilaje si echiparnente tehnoloqice
6 3 Utilaje si echipamente de transport
7 4 Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (excluslv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) : Cursul de referinta = 4.2727Iei/euro din data de 26.10.2010

Pagina 1 din 1

ANT E MAS U RAT 0 ARE

Devi z CTOL28 AUTOMAT I ZARE CENTRALA 'I'ERMICI\ BLOC ANL

Nr. Simbol articol crt.

UM

CANTlTATEI\

001 lA381UII BUC. 1.000

POMPA DE CIRCULATIE (REClRCULA'I'lE) MONTA'I'A PE CONDUC'I'A EXIS'I'EN'I'A PRlN FLl\NSE IWAND DIAMETRUL DE PlUm LA 2" (50 MM) INCLUSlV

001 7770325 BUC. 1.000

ELECTRO POMPA ClRCULATlE A 50/180XM 220V

002 IA24D1 [ 2JBUC. 1. 000
CUPLU POMPA ClRCULA'I'lE
002 7770326 BUC. 1. 000
CUPLU POlVlPl\ CIRCULA'I'lE 1 1/4"
003 7770327 BUC. 1. 000
SOCLU MONTAJ ECL 004 A'I'COIB [ 2JBUC. 1. 000
MONTAREA PRlN lNTERCALARE VANA RO'I'ATIVA
CU TREl CAl CU SERVOMOTOR
004 7770329 BUC. 1. 000
VANA RO'I'ATlVA CU 3 CAl HRE 3,PN6,DN32 004 7321863 SERVOMOTOR

BUC.

1.000

005

IA10A1

BUC.

1.000

REGULATOR ADJVlISIE AER LA CAZANE PT.

lNSTI\L. DE. lNCALZ . CEN'I'RALA

005 7770328 BUC.

REGULATOR ECL CON FORT 300,230V

1. 000

006 lA22A1 [ 4JBUC. 4.000
MONTliRE SONDA BOILER Sl SENZORl
006 7770330 BUC. 1.000
SONDA BOILER
007 7770331 BUC. 3.000
SENZOR DE SUPRAFATA
008 7321861 BUC. 1. 000
SENZOR 'I'EMPERATURA EX'I'ERIOR
009 7770332 BUC. 1.000
CARD C75 CTOL28 pag 2

010 EC041\1 M 50.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP

010 4~'i14000 CABLU MYYM 3X1,5

M

51.000

011 EC04A1 M 50.000

CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP

011 4833573

CABLU MYYM 3 X 1 MM

M

51.000

012 IC42Dl [ 3jBUC. 1. 000
1<1'1' BUTELIE DE EGl\LIZARE A PRESIUNII
012 7770333 BUC. 1.000
I<IT BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNI 013

IC33Dlir

M

10.000

TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA IN COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 35,0 MM

013 3334635 M 10.150

@TEAVA CUPRU BARE DN 35 WOESTE

Intocmit, Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Te1:2109807)

ill o

0:::

:5

::::J :2 0::: o LL

(J.) "0

...

o

';: ::I

E

::I I/) c: o o

ro

..... I/)

::::i

ns 21 "'" v-' co 00 r- v-' 0r0 00 00 00 00 00 0 LOO 00 0 0
..... r- oo 00 00 r- -e-' oo 00 00 00 00 0 00 00 0 0
::l "-~ 00 00 00 00 ~~ 00 00 00 ~~ ~ 00 00 ~ 0
al cici cici cici cici cici cici cici cici cici ci
10.. 0 00 00 0 0
o
'c 10..
10.. 0 (D
::l N
LL
~
> ,
al I-
10.. ~~
ns
0 LO
'iii
> 0 ,
><
~
10..
ns >
.... 'iii ~
'c
::l ]~ -.t
.....
al
10.. ~
a.
::l <! LO ill OLO 00 0 0 0 0 00 00 0 0 "'" "'" 0 ill N "'" N r0 r- 0
E 'c'i r- LO 00 r-N r- ~ 0 0 00 00 0 ~ 0 ~ r0 v-' "<I: "! 0 ~ 0 ~
::l 0 0 exici cici ci r- r- co ..,t..,t ..,t..,t co co 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N
(f) M -c-' LOLO
C
0 ~
o
:zE N:2 (9 ci ci ci 0 o :2 :2 o ci o ci ci o o (9 (9 (9 (9 o (9 (9 o (9 o
~ ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ~ ~ ~ ~ :2 ~ ~ ~ ~ ::::J
::::> rn m m m m m m m m rn m m m
r- -e-' -e-' 0
-e-' LO LO LO 0 N :2 :2
z LO "'" "'" "'" N N (])
N "'" "- "- p-; r-, (]) (f) :2 :2
"- (f) (f) (f) N (f)
~ (f) < "'" co 0 N
« <.( (f) co ..,t 0 <.( X
-e--' < <.( LO 0
r- <.( <.( co "'" li x __J N
0 <.( :2 :2 :2 LO li N 0 X
"'" :2 0::: 0::: 0::: (9 (9 N v-' X 0
0::: 0 li N r- 0
Z a 0 0 N N "- 0 r0 N r0
0 a LL LL LL (9 0 LO (]) N 0 co 0 0 W LO_ 0 0 r-,
LL ill X (f) (]) "'" co 0 N 0 N N co , 0:::
::::J ::::J ::::J 0 N LO , 0 LL
al N ::::J X ill (f) (f) r0 LO 0 (f) 0 0 0 ~ a
'iii co Q.. Q.. Q.. "'" co r- LO r- (f) ill (]) co (]) __J
"'" Q.. X LO LO (f) a. r- ~
'C l- I- I- li (f) -.t (f) 0::: , "'" a:
"- (f) :2 :2 ill Q..
al r0 I- W W w li li "'" r0 ::::J
..... W N (9 "'" X (f) I- -e- 0::: ::::J
ns I- "'" N W ~ N N -e-' Z Z (9 (9 r0 r0 __J 0 Z I- (9
::::J __J 0 ::::J ~ (f) __J
E (f) (f) N r0 , , :2 :5 :5 ill __J ~ Z Q..
W ~ , , "- "- v-' co N 0 a __J r0 ~ i= m
~ "- "- r0 r0 co LL :J , 0 <.(
'iii 0 (f) a 0 :2 :2 -e-' co r- ::::J r-
v-' r0 r0 __J __J "'" (f) r0 0
I!! S , w __J __J a 0 0 (f) (f) :2 ..- :2 :2 0::: rn w LO , B
"- a a a a <.( m a. ::::J I- r0 r0 N <.(
::l r0 I- LO 0 W w :2 (f) ::::> :> r- 0
T'" LO Z 0::: 0::: W W <.( <.( :J W
(f) r0 __J 0 0 N LO 0::: (f) ci rn , 0 0:::
ID 0 LO co v-' r- Q.. o (9 z z (3 l- I- I- 0 rn ..- a
10.. z __J :5 :5 w w w z :2 :2 0 0 __J <.(
ns 0 0 u:: 11 II 11 11 __J __J __J w :2 I- 0 r0 l:S 0
al 0 Z Z Z Z <.( <.( <.( a a 0::: :2 :2 0:: (f) ::::J ::::J LO 0:::
10.. W 0 :5 0 0 0 0 z z z r-: r-: r-: (f) __J
'E :2 (f) (f) Q.. :J a N ~ <.(
0::: v-' 0 a 0 Q.. ci Q.. ~
ill ill ill ill :2 0 a Q.. Q.. ~ t:: :2
::l <.( X Q.. (9 (9 (9 :2 ~ :J W 0:::
Z Z Z Z LO 0::: 0::: ~ ~ ::::J r-:
c ro 0 r-: -e-' ~ ~ ~ W 0::: (f) (9 0 ::::J I-
al ::::J r- W Q.. Q.. Q.. Q.. X X (9 (9 (f) I- r-: ~ 0::: Z Q..
Q 0::: <.( Z <.( <.( <.( <.( r0 r0 W (9 (9 0 z 0 :2 I- W m
(f) m m m rn I I I ~ ~ ~ Q.. Q.. Q.. W Q.. Z ::::J 0 (f) 0 Q..
Q.. <.( :5 0::: 0::: 0::: 0::: :2 :2 Q.. <.( ::::J
::::J (f) ci o I Z (f) z :5
0 a <.( <.( <.( <.( ~ ~ Q.. Q.. Q.. a 0 z w __J 0
0 <.( < <.( w w :2 z
0::: a 0 0 a 0 0 0 I I I 0::: 0::: 0::: 0 :J I- W 0 m
~ (9 0 :2 :2 Lj5 0
0::: <.( <.( <.( <.( w w w (9 Q.. Q.. 0::: Q.. Z W I- «
:5 (f) (f) (f) (f) ::::J ::::J m m m l- I- l- I- <.( W 0 ~ I-
a z z z z __J __J ::::J ::::J ::::J :J :J :J <.( « <.( 0 :2 (9 (f) u:: w
w 0 0::: 0::: 0::: m m rn W ~
I- m :5 :5 :5 :5 rn rn ::::J :J ::::J W 0::: X Q.. (f) U5
~ -c « <.( ::::J ::::J ::::J ~ ~ ~ __J 0 __J <.(
@) 0::: LL LL LL LL 0 0 (f) (f) (f) Q.. Q.. Q.. (f) (f) (f) w (f) 0 > ::::J Q.. (9 LL
LO "- 0 "'" N ..- r0 0 r0 r- LO "- co ill ill (]) N r-, LO 0 N "'" LO N co ill
r0 "'" ill ill 0 r0 (]) 0 r-, "- co ill LO ill N co "'" LO 0 r0 r- (]) "'" co ill 0
ill (]) N (]) r- N N 0 LO 0 N ill LO r-, "- N v-' N r- ..- LO N (]) "'" "'" r-
"'" LO N r-, co co co "'" r0 r- 0 r- 0 0 N v-' N N r0 r0 "'" r0 co (]) 0 N
r0 r- N v-' r- -e-' -e-' v-' co 0 N N "'" "'" "'" co co co 0 0 0 0 0 0 0 r-
r0 ill v-' "'" -.t ~ "'" LO co co co co co co co co co co (]) (]) (]) -e-' r- r- N r0
r0 r0 "'" "'" "'" "'" "'" "'" LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO ill ill ill ill ill
v-' N r0 "'" LO ill "- co (]) 0 ..- N r0 "'" LO ill "- co (]) 0..- Nr0 ","LO ill
-e-' r- r- r- v-' v-' r- v-' v-' r- NN NN NN N
...: t:: 0
z 0 LO C

'0

ro c

OJ ro Q..

CIl --: " ON v-' 0 00 0" 00 " 0 "C0 0"
..... 21 0 00 00 00 00 00 00 00 00
:J ,.._~ 00 00 00 ~~ 00 00 00 00
OJ cici cici cici cici cici cici
L. 0 00 00
o
C L.
L. 0 CD
:J N
LL
:;z
OJ> .
~~~ It)
_ en
CIl :J
>(3'
><
~
L. Z 0
CIl > 0 0::
:t:: 'iii -; 0:: :::>
§~~ '<t W
..... o ~
OJ ><
L. OJ
o.~
E ~ '<t 0 CD 0 0 0 N C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~ "'! C0 ~ 0 ~ v-' "'! ~ ~ ~ 0 ~ ~ 0 0 ~
:J ,_ ,~ 0 0 v-' " v-' -c-' ci 0 -e-' " -c-' " -e-' " C0 " -e-'
& L. ~ C')
~ o (') o (')' (.) o o (') (.) o o (.) (.) o (.) (.) o
N ~ ~ ~ ~ :::J :::J ~ ~ :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J
:::> rn co m rn m m ro m rn m m
::J
0
0
<C
I-
<
Z
C0 ~
CD
.
N (f) >
0 cL 0
v-' N
~ (f) :2: N N
<t: --
CIl o :2: C0
'i: co I- 0 8 z -
OJ co co Q) (f) 0 0 z
..... Q) Q) '<t
CIl '<t '<t C0 0' '<t co 6 :::J
E C0 C0 " -e-' CD U5
(f) 0::: -- Z
(f) (f) rn 0 z 0 C0 0... w
'iii :2: 0::: :2: io ~ N 0:::
en :2: :2: :2: (§ a: w <t: 0 C0 0... ..J
L. :2: :2: w ..J -e-' 0 w «
:J .... 0 ~ w " C0 0::: « I-
en 0 0 <t: ~ I- 0
OJ C0 <t: w I W
L. c0 N X 0 w z ~ 0::: 0::: I-
CIl X X 0 <t: :::J 0 ~ ~ ~
OJ 0 0 0 Z 0::: :::J LL 0
L. io io io I 0::: rn 0 Z
'E '<t N . :::J ::J
0 W :::J 0::: C0
. . ~ ;::: 0 ..J 0 LL <t:
:J io 0 0 I- 0 0 0 :::J <t:
c N '<t " :::J (f) 0::: W 0 0::: (')
OJ :2: :2: :2: 0 0::: <t: -c 0 ..J 0... W
0 W 0... 0... ~ 0 :;; 0::: :::J W
t:: l- t:: ..J 0... 0::: <t: :2: <t: w w (f) 0
(f) U5 (f) <t: :2: 0 0... " 0... ~
0... 0 Z 0::: ..J W
0::: 0::: 0::: 0 W I- W i= 0... :2: 0 6 w
-c <t: -c ~ I- 0 Z 0 0 0 io ::J
:2: :2: :2: 0::: :2: 0 ~ 0 0... :2: ~ 0 rn 0::: ,.._ w
0::: 0::: 0 I-
« <t: « :::J 0 0 0::: I- :::J :::J <t: 0 :::J
0 0 0 rn N &: 0 0 ..J _J :::J <t: 0 N 0 co
::s ::s ::s 0::: z 0 W 0... 0 o z z Z 0:::
<t: w W :::J :::J _J :::J 0 W :;; 0 w <t: I-
0... 0... 0... 0 (f) (f) LL :2: w 0 (f) 0::: (f) (f) 0 :;z
0 co Q) '<t " C0 0 Q) in CD I'- ro Q) 0 -e--' N C0
N CD l!) CD CD CD '<t Q) N N N N N C0 C0 C0 C0
0 0 " " co co Q) C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0
N N N co " " N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N N N 0 N N N C0 I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'-
CD CD CD C0 C0 C0 C0 C0 I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'-
CD CD CD I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'-
I'- co Q) 0 " N C0 '<t io CD I'- eo Q) 0 " N C0
N N N C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 '<t '<t '<t '<t
...: t:: 0
z o c

Cll t

J!! o

io c

'6 N Cll c

OJ Cll 0...

1'-

U

0:::

5

::J :2 0::: o LL

::::l IU ::::l

Q) "C ra t: ra

E

::::l U l-

o

'C ::::l

E

::::l II) t: o o

ra ......

,!:!l ..J

...J...J zz <x: <x: uu 00 ...J...J mm

<x: <x: uu

:E:E

0::0:: ww 1-1-

<x: <x: ...J...J

~~

1-1- ZZ ww uu ww 0::0::

~~

i=i=:::J <X:<X:~ 220J OO:::J

~~~

<x: <x: "

z

~ .. 0

'-NO:::

~:> en

°w..o

.300

0000 0000

0000 0000

v-' -e-- ~..-

.....

ffi~

(.) 0

00 .... 0

0.'<""

LO

::s ,

:0 ~

OJ 0 Ez M ~o ~o::

1-'

0000 00l'<tC0 OC0N'<t OOL{)rrio

C0

'Qi ';:

OJ en OJ

E

tU

,~ E

::s t:

OJ o

":t z (.)

o

o zo:: 0::::> o::w

...J

s

o I-

C

ill t

J!! o

-c o. ::J 0:::

CJ

~

ill 0.. :::J

'-

OJ

ill N ill !lJ

'-

-0 ill o

.~ !lJ IJ)

ill

~ ~

o :::J ...J

co o

0:::

:::;

::J ~ 0::: o LL

:;:;
o
::l
...
....
(/)
s:::
0
o
Q)
"'0
...
0
Q)
.......
C\'l
:;:;
:::I
C\'l
Q)
...
C\'l
s:::
0
:;:;
o
c
::l
....
Q)
"'0
Q)
... ..J..J
0 ZZ
Q) ««
"'0 UU
... 00
0 ..J..J
.;:: mm
::l ««
E uu
::l ~~
(/) a::: a:::
s::: ww
0 1-1-
o ««
C\'l ..J..J
.... ««
(/) a::: a:::
::i 1-1-
ZZ
ww
uu
ww
a::: a:::
~~
f=f= ::J
«« ~
22 OJ
OO::J
I-I-Q)
:::>:::>-
«« II
Z
~ .. O
'-NO:::
~ :> en
°w.n
300 ~
I-
.2: I
~ ~
_z
c 0 >- '<t
>< a::: C'
~ -
OJ I
...
rei
0
Cii
>
I
OJ
...
rei
b
0
... .-
rei .....
... °
o c:
.... ::l M
.- ....
... rei
rei ...
I- 0 0
z z a:::
0 0:::>
a::: a:::w
I
I 0
'i: eo
::l OJ 0
E-c 0
::l OJ N
en ...
e 0
0 I j
U

..
0
::l
...
.....
en
c:
0 LL
0 I-
OJ L()
-c ..-- ..J
::l .... D? «
::l I-
~ 0 0
LL I-
.. 0:::
::l E-
rei
OJ W
... z
'E ::J
::l f=
c
OJ 0
0 -c
0:::
I-
W
0
~
0:::
«
(L
«
.,-
..: t:: 0
z 0 ...... c ro t

~ o

oi U

0::

::;

::J :2 0:: o LL

...

o

'i: ::l

E

::l II)

s:: o o

ro .....

,!:Q ..J

..J..J zz ««

uu 00 ..J..J mm

«« uu

~~

0::0::

UlUl 1-1-

«« ..J..J

~~

1-1- ZZ UlUl UU UlUl 0::0::

~~

i=i= ««::J :a::a:[I! 00 OJ I-I-::J ::J::J~ « « II

Z m ,,0

I-NO::

~ > .. °w15 300

... .

til til ;t= t: t: 0 ::J ~ ..... z 'C 0 til 0:: 1-.

z~

O::J O::Ul

1: o c.

c.rn

,_ t:

I- ~

.... Q) "C

'C o OJ (J)

m

o ,- (J)

'§ c.

OJ(J) (J) I-

m ~ ..J

o t: «

'<"' (J) ,- I- 0.."0 0

~~ I~B

.£ ~ "Om

~ I-

1§~ .8~

~ro

a ° '5 (J) ro 0..

tt a a 0.. 0.. (f) (f) t: c ro ro

I- I-

1-1-

..:t z (.)

o

C

ro t

J!! o

Ll'J C

'6 Ll'J ro c 'OJ ro 0..

pc,
0
10-'
0
:8
0
:>
pc,
rLl
en
:::>
U
H
O'f,
U
H
~
E-o
:8 i:it.'Jl!Jl!Jl!J~l!J~~~ :8 ggl!Jl!Jl!Jl!J~~ :8 U U U U ",' ",' O'f, :::> :8 l!J~~~~~
Dl!JDl!J:::>:::>P".P".P". U
D r:fl:<:;-<;;-<;;-<;:8;-<;000 D r:flr:fl;-<;;-<;;-<;;-<;OO D ~~r.Q~r.oCQOOO :::> ~OOOOO
"':
:>
0000000000 00000000 00000000)0 H QrlOlOlmm
0000000000 00000000 00000000)0 E-o OU)OlO'lmO'l
S 0000000000 S DOMLf)u)ODD H S OlI)OOOOomo O'f, S ommmmm
:oJ 0<::.1' <::1'illGJ Ul(y)1..01..O G] :oJ DO<:;f'('\)r-lrlrl..-1 H ONDt..OOUlf'-"-I'r- E-o ommm0JM
Ul OMOOrlOO<:;:f'<::::f'O Ul DOOODOrlri Z Ul r-lNG]Lf).--lOrlMri 0 Ul N('\]UlU)rlD
<=: <=: D <=: pc, <=:
H 0 0]000000('.1NO 0 <:;1''<:1'000000 H 0 OOOOOON~N 0 OOrl'-{OO
pc,U U enu O'f,U
0 ~ Z
N pc, O'f,
Z 0.. :>
kl
en O'f,
~
H ~ pc,
en O'f,
co a ~ a roo O'f, ~I r< r<r< .-:I OJ
pc, zmUlCO H N 0"100 N LO LO LOLO O'f, 0"1
kl N <::.:It 1 E-o OlND'<:i' I H "" <:::t' r-- <:;;j' t:j' U '<t.
.-:I rl 0J 0 O'f, G) 0 r01..O .-:I r-Hr--Mr-r- pc, (Y)
H 01 0"1 .-:I O"IN r< O'f, U)HU)~U)(I) ~
0 <, en (Y) :::> en LOen l!J 0 E-o en
rn ,-I '" U ~ O'f,uO'f,enO'f,O'f, Z
r< 1 pc, OJ en ~ ~~ H
01 H ·en en ~ ~~
"': a pc,00'f, U '<t' O'f, Q Z
Q '<t. E-or< E-o H
Z ~ Z ,-1 O'f, ~ ~en ~ OZO 00 pc, ~
0 rnU 0.. H III H r.Ll k, [L, 0..
en Z O'f, :8 l!J .-:I E-o
Qoo [-, 0 LO 0(Y) rLl O'f, O'f, a
~ ... ..-lMUlrl 0.. a ,r< E-o Den:::>;-<;D:::> ~
pc, C'-IM (I) I I'l LO (Y) I :::> 0.. ... P-! rl O-l P-i pc, N
O'f, OJ ::.-:: ,-1 _0 D p:; "'. >~ rl rn '"' I O'f, :x:
10-' '<1'0 U) a 0] .-:I t!JMOO E-o:8E-or-E-oH H a
Z eno (Y)H 0.. :x: HlI)D~ E-o ~'-I>1(Y) ~ ~ Z LO
0 LO • (Xl en [L, :::> '" 01' D ~ H l!J ,-'I 0 01
~ :8 1 :x::> pc, O'f, H U r< ;-<; a 0 :8 I
,-1 (\] 0 D r:t. [-1 '" LO 0.. ;-<;0 a
III ::00.-:1 uen LO :8r< N (Yl <:::j' ('\) NN <::t. N (Y)
N r< r_,_, OJ l!J I ~I I I I
H [-, E-o r< :8 ~I 0.. r- r- r-r- E-I <::.I' rl E-l0]
:> '--' (Xl O'f, ~ "': :8 H (Y) I'l (Y)1'l O'f, •• O'f, •
~.
r.l~ 1>1 2:: D H 0:: 2:: E-o 1-1 Z H 1-=1 H :8UE-oHU[-'
Q en .-:I ,_1 02::0 00 0'f,0'f, O'f,
U 10-' r,l <::.I'rl 0 U 0 ~I'lN U ILl MNrl U UUUUU
Z D Z U H . r_,_, :::> en "': H D DHLf)OOO D H H
H rn H Z :::> E-oE-opc, (Xl 0 r:t. [-1 [-I m co NOUltI)[-IE-lE-l (Xl ~~~~~
Q H (Xl F1: A: H P:; r.Ll E-I HO'f,O'f, O'f,r<or< "': "': O'f,
,_1 r:fl0'f,:8 UUH l!JZ~ OUU Z r< UUU UO'f,O'f,UO'f,
III 2:: H H:8UH 2:: 0'f,2:: .-:I :8 II :::> II II II 2:: r.r:} NNW [:-..1
U k, UJ:=>H kl rll ,-1 H[L,~~ [5~i58i3i3~~~ HHHHH
H :::> . H Z U] pc, pc, rll D 1-10 E-o O'f,-pc,pc, :::> D r.Ll [-l E-t r~l E-t
l!J ",' Q p,::c 0 HHZ O'f,en 0.. t> H H ~I HHH IJ~i~lJ~
0 ,_1 D ril N NNb ZO H [-I N N 1..0 r::r: 1...0 illl..DNNN
,-=1 0.. (f) r.il [-I F=l: H 1-1 H o pc, "': ~ ~ ~l ~ [-0 .-:1.-:1.-:1 0'f,000'f,0
0 ·0 l!J Ft Ft [-I l!Jl!J H Z(f) Z ZZO'f,O'f,O'f, E--1 E--1 [-I [-I [-I
Z '<t' E-I 10-' D UUU 01 O'f, O'f, U 10-' U U (Y) 0.. "': 0.. 0.. p., U U U 01 ~ D:::> ",' D
:I: ~[-ICl's~8Ft~~~ :x: l!J ,-1 HZZZ Il, ZZZ "': O'f, P". O'f,
r_lJ I>10'f, 0.. [-I U} r_lJ H H O'f, r::t::r::t::Ftr::t::HHH HO'f, O'f,
,n [-, ZHr::t::HHZClI E-1 :I::X: • H U (Xld §~:ilg:jpc,pc,pc, H~ZZ~Z
". 1-1: (f) Z Z r::t::::c: III P:; P:; ~uenZZpc,pc, pc, 0.. en O'f, "': O'f, O'f, O'f,
0J pc, ill I--lrx;HHULilZOOf.il ill o..:r.~pc,HOOO ill FtH "': 0 O'f, O'f, 0 0 0 ill 0:: HI-! H
0 ~I O~i~2:: .[-'tJ~~o )..1 cJrLlg;~~u~~ )..1 0[-1 Opc,OOHHIO-' )..1 e;pc,UUpc,U
,-1 ~I -r! ,-1·..-1 ~I .r! 19 O'f, "': O'f, -r! ?-.lOHHOH
kl r-r: S Cl ~~z 1--11-1[-1 0 S H n [-I 1-=1 1-1 Q S "': <'l! O'f, "': O'f, ,-'1.-:1 .-:I (Xl S [-I P:; 0:: E-! rx;
[ .... 1 01 t5j~i~~~t5~~~ '<I' (Xl H O'f, "': HO'f,O'f, 01 en:>enO'f, en en 0'f,0'f,0'f, r< :oJ O'f, O'f, E-o H O'f, [-,
.f-' Z 01 <=: 01 <=: DI-=lP1UH!l.t[-I[-I '<t' ~: Z F=l: Z H :z. Z E--c [-I E--1 a <=: U E-o U U [-< U
ill "': O'f, ill UO'f,iX!Il,pc,HHenUlO'f, "': ill tS~:J.j~~~~ U ill "': U O'f, (Xl FtFttntn(f) U ill O'f, Z kl ~ Z r,l
~I 1-1 1-10 0)f-1HOr-:r::x:DZZP.! H 0 HO .-:ID.-:IO'f, HHZZZ 10-' Q .-:10.-:1,-'10.-:1
p. pc, P:,P~(I):>UOIJ.IHHFt tnflttnP.tD19HH r_,_, 2:: [L, [-, jJ.lilI H H H O'f, 1l,:8~~:8kl
F=l: 00 r-I ,-I r-I r-t] rl
G' :> omO<:;j'<:;j'0]OrlriN r-oor-omoorlrl 0]<J)rlr-(y)<:;j'r-Irlrl
'C 0) \.0 UJ (Y) 0'1 \.0 r-I <:;j' <:;;1' ri 0 l...OLf)Lf)N <:;j'l...OMN OO'lMo:::J'O'Il...OMNr-1 l...O 0] o:::J' rl M N
i'"-l: 0-1 ru 0-J ..... 1 M N rl Lf) 0'1 r- r- "-D ru "-DLf)G)OO'lo:::Jtr-r- n:l rlMNO'INmr-r-r- n:l OLf)U)U)Lf)UJ
n- E--t H S GJ 0] M M co <:::I' N rl r-I r- Q'O rlONG]COOrlrl Q'O COOCOl1)ror-rlrlri Q'O N0J000JO
[<- eno )..1'0 0]NOOOONrlrlO'l 01 <:::It 00 N 0 0 rl rl rlM.--lrlrlrlrlr-lr-l NNNNNN
We H E--I 0 0 r-ll...OOlrlMO'IMOOOl 0 0 000000l..Orl0100 0 0 <:::It (Y)o:::J'\..D<:::I'o::J'OOO 0 0 l...OOOOOO
P-1 ,-'I U ZU o:::J'l...Ol1)"-Dr-l1)r-Olmro ZU Lf)lf)l1)l..Ol..Dl...Omm ZU o:::Jlr-<:::I'Mo:::Jt<:::l'mmm ZU I..Dmmmmm FORMULAR F2

Obiectiv:

LlSTA DE DEVIZE

Centralizatorul

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: MODIFICARE CENTRALA TERMICA SALA OLiMPIA

Nr. Nr.cap.lsubcap. Cheltuieli pe catoqorla de lucrari Valoarea exclusiv TVA
crt. deviz oe obiect Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4
'1 I Lucrari de constructii
2 1 Instalatii de incalzire
CTOL 18 MODIFICARE CT SALA OLiMPIA
TOTAL I
3 II Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
4 III Procurare
5 2 Utila]e si echipamente tehnoloqice
6 3 Utlla]e si echipamente de transport
7 4 Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA1:
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) : Cursul de referinta = 4.2727 lei/euro din data de 26.10.2010

Proiectant

Pag ina 1 din 1

ANT E MAS 0 RAT 0 ARE

Deviz CTOL18 MODIFICARE CT SALA OLIMPIA

Nr. Simbo1 articol crt.

OM

CANT I '1' xr El\

001 IA35B1 [5]BOC. 1.000

CONFECTIONARE SI MONTARE ACOMOLATOR IZOLAT 1000 Litri

002 U\33B1 [l]BOC. MONTARE REZERVOR METALIC

1.000

002 4805258

BOC.

1.000

REZERVOR ACOMOLARE 1000 Litri

003 IZH22A1 [6]BOC. 1.000

IZOLARE REZERVOR CO POLIORETAN MOALE

003 6838318

BOC.

1.000

IZOLATIE CO POLIORETAN MOALE

004

IC54C1

BOC.

4.000

l~CORD OLANDEZ 02 NG.FILET INTEREXTERIOR DIN FONTA MALEABILA D =1 1/4 TOLl

005 IA22A1 [5]BOC.

MONTARE SENZOR

1.000

005 7321862 BOC.

SENZOR PT TEMPERATURA

1. 000

006 ATC01B [ 2]BOC. 1.000

MONTAREA PRIN INTERCALARE VANA ROTATIVA CO TREI CAl CO SERVOMOTOR

006 4502860 BOC.

VANA CO TREI CAl HFE 3 ON 80

1.000

006 7321863 SERVOMOTOR

BUC.

1. 000

007 ID04Fl# BOC. 1.000

ROBINET DE TRECERE SAO RETINERE CO MOFE PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CO DIAMETROL DE 4"

007 4204450 BUC. 1.000

SOPAPA DE SENS CO ARC (CLAPET ANTIRETUR) CO D = 1 1/4"

008 ID04F1# BOC. 1.000

ROBINET DE TRECERE SAO RETINERE CO MOFE PENTRO INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CO DIAMETROL DE 4"

CTOL18 pag 2

008 4204455 BUC. 1.000

SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU lJ = 3"

009 ID04B111 BUC. 4.000

ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE PENTRU INSTI\LATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETEUL DE 1 1/4"-1 1/2"

009 4201731

BUC.

4.000

ROBINET RETINERE VENTIL 4" PN 6 MUFA NI522

010

100413111

BUC.

2.000

ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE PENTRU INSTl\LA'I'II DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL DE 1 1/4"-1 1/2"

010 4204417 BUC. 2.000

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APAr TIP FE - FI CU 0 = 1 1/4"

011

IC34R1

13UC.

12.000

FI'I'INGURI DIN FONTA MALEA13ILA PT. IM13IN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURU13.PT.D=2 1/2 T

011 4118049 BUC. 12.000

COT FONTA MALEABILA Al S474 ON 50 2

012

IC34Tl

BUC.

12.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURU13.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURU13.PT.D=4 T

012 4118104 13UC. 12.000

COT FONTA MALEABILA Al S474 ON 100 4

013

IC34R1

13UC.

1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEA13ILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=2 1/2 T

013 4115566 13UC.

TEU FONTA MAL 131 S476 DN= 50 2

1.000

014 IC34Tl BUC. 1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEA13ILA PT.IMBIN. INSURU13.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=4 T

014 4115633 13UC. 1.000

TEU FONTA MAL Bl S476 DN= 100 4

CTOL18 pag 3

015 IC14A1# M 24.000

TE1W11 DIN OTEL FARA SUDURA SAU SUDATA LONG.PT.CONSTR.MONT.PRIN SUDURA LA LEGATlJl.U Ll\ I-IPARATE IN INS,],. INCALZ. CENTRALII CU DIAMETRUL DE 51X3, 5 ... 57X3, 5 fVIM

015 3304873 M 24.000

TEIWI-\ INS'l'.NEI-\GRI-1 NEFIL.fVl - 50(2 ) OL 32 1 S 7656

016

IC14G111

M

24.000

'l'E1WA DIN OTEL FIIRA SUDURA SAU SUDATA LONG.PT.CONS'l'R.MONT.PRIN SUDURA LA LEGATURI LA APARATE IN INST.INCALZ. CEN'l'RALA CU DIAMETRUL DE 102X4 ... 108X4 MM

016 3304902 M 24.000

TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M -100(4 ) OL 32 1 S 7656

017 ACB10C1 BUC. 12.000

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND DN = 100

017 4407244 BUC. 12.000

FLANSA PLATA PN 16 100- 114 OL37-2 ET PU S 8014

018 ACB10A1 [ l]BUC. 2.000
lVJONTARE KIT POMPA
018 7770226 BUC. 1. 000
IGT FLANSE POMPA DN40
019 7770227 BUC. 1. 000
KIT FLANSE POMPA DN80
020 M1B08A1 [ l]BUC. 1.000
POMPE DE CIRCULATIE SIMPLE(LA CAZANE) 020 4582589 BUC. 1.000

ELECTROPOMPA CIRCULATIE B56/250 40

021 IA38A1# BUC. 1.000

POMPA DE CIRCULATIE (RECIRCULATIE) MONTATA PE CONDUCTA EXISTENTA PRIN HANSE AVAND DIAMETRUL DE PANA LA 2" (50 fV1M) INCLUSIV

021 4582590 BUC. 1.000

ELECTRO POMPA CIRCULATIE BPH 120/360.80'1'

022 IC42Dl [2] BUC. 1. 000

BUTELIE EGALIZARE PRESIUNI - MONTARE

022 7300010

BUC.

1.000

BUTELIE EGALIZARE PRESIUNI DN 450 MM, L= 3.60 M

023 IC03Jl M 2.500

'I'E1WI\ 01.,. INST. SUD. LONG. NG+ FILET+MUFA INCALZ.CENTR.CTII IND.INSURUB. DISTRIBUTIE D=4 TOLl

023 3304902 M 2.525

TEAVl\ INST.NEAGRA NEFIL.M -100(4 ) OL 32 1 S 7656

024 IC34Tl BUC. 2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=4 T

024 6789025 CAPAC DN 450

2.000

BUC.

025 IC34Tl BUC. 4.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=4 T

025 6789026 BUC. 4.000
STUT 4"
026 ACBI0Cl BUC. 8.000
FLANSA DIN OTEL ROTUNDA [V!ONTATA PRIN
SUDURA ELECTR. AVIND DN = 100
026 6789027 BUC. 8.000
FLANSA OL 4" 027 RPIXB06A

2.000

BUC.

REVIZUIT CURATAT REMON TAT ARZATOR GAZENATURALE PETROLIFERE AER ASPlRAT UZ CASNIC APARAT INCALZIT

028 RPIXB06A [llBUC. REVIZIE CENTRALA TERMICA

2.000

029

2.000

GC02Al

BUC.

PROBA DE REZIST.CU AER PTR.PN 4-9 SI ETANSEIT CU GAZE PN 2-6 LA IMBIN.LA ST. DE REGL.PINA LA 400

030 GC02Bl [llBUC.

ANALIZA GAZE ARSE

2.000

Verificat,

CTOL18 pag 4

:;; U ::l lo...... (/)

c a o Q) "'0

l0-

a Q)

.......

ra

:;; ::::> ra Q) l0- ra c a :;::; o C ::l ....

Q) "'0

e

a Q) "'0

l0-

a

.;: ::l

E

::l (/) C a o

ra ...... (/)

:J

s

0. :2! ::J o

j

« en

.... «() -w 0.0:::

~« ..J()

Ou::: «..JCl

«0 enz

co ~N

co

._

o ::J ..J

+-'
C
co
t
< .j!!
> 0
....
> '-
'iii
:s 5:~
(3
>< 0:::('\
~ -
Cll ,
....
ro
0
iii
>
f--
,
.... ro g
ro .... ~
.... 0 ~
°z((")
~~1 0
zo:::
Fo, 0::::>
.j: o:::w
, oco 0 0
.§ Cll ~ o co to co
I'- ~ 0...-
E 'C .~ 0 co cici
:s Cll N
U) .... 1
c 0
8 ' ~
;S z
(.) ~
:s (3
....
..... ~
U)
c 0_
0 ID
U ...-
Cll ,
'C 0 ..J
2 co u.. ~
"...w ....
:s Z ID_ 0
'ro 2:; ....
~ -r-'
(f)y:: iY
:s WID
ro 0:::<:') 0
Cll o..d::, u..
.... N u.. 0:::
'E ~ « .... E
:s 0::: ID
C « :::> 1'-- W
Cll Z 0 0 z
o I
..J :::> ID_ :::>
en (f) 0 i=
0 W 0::: U
~ 0 W ~
0::: U Z ....
0.. ~ 0 W
~ 0::: 0.. 0
::J 0 W « ....
al u .... 0:::«
._ 0 0.. «0:::
OJ
::J .... :::> u«
~ 0 0::: «0..
II ~ (9 ~«
z ...-N <:')~
.. 0 t
0::: ..: 0
:> Ui z o
w..o
00 m o

a::

::5

::J ~ a:: o LL

';: ::::I t o Q.. tJ) c:

III ,_

....

"C c:

> ';:

Q.. ,_

o ';: ::::I

E

::::I tJ) c: o o

.s

tJ)

:.:J

...

,g

...

~

o OJ

r2Cil

ta ..... N :l

~ ~ 1---1--+-+-+--1--1 I:: ><

ta OJ

1::;'::

fC ta

OJ ta .... N ta ctl

.:;: OJ

~EI-_-t--I--I--+--I---l e :l

.& ~

I::

OJ

E

tIl

om om

q,,!

0...-

....

ta ta ~ I::

I:: 0 :l~ .... Z .;: 0

tao:: 1-.

o Zo::

O:J o::w

...-N

~

OJ r:: . ro > z

o .- 0 <D

(tigJo:: >'0'

><

~

OJ

§ N

I- I::

~

1: o c.

.B- ~

I- ta

... .....

OJ -0

·c o OJ a>

ro

o ._ a>

o ~

OJ a>

2 ro

rn u u c

i_ii-o ...I

..... a> = ~

Co 19 0 u.8 I-

.s -;

-0 ......

~~ I§~

o a> ~ro o u "5 a> rn c.

t::t:: o 0 c.c. en en c c rn rn

c.. c..

1-1-

..:t::

Z 0

o

C

rn t::

J!! o

(0 C -0 (0 rn c

OJ rn 0..

(0 o 0:::

::;

::::J :2: 0::: o LL

(!) n:l ';: (!)

..... n:l

E

(!) tJ) ... ::J tJ) (!)

...

(!) "0

...

o

';: ::J

E

::J tJ) c o o

n:l

.....

,!!! .....I

Q) N N ;; 0 0 0 0 0 ~ -q. 0 U) 0 0 0 '" N N r-; N ~ ;; ;; N " CO
..... N 0 0 0 0 0 0 0 ;; '" 0 0 0 0 0 0 CO 0 0 0 0 CO
CI1 (i) ~ '" = ~ 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0
..... ci 0 0 0 ci ci ci ci ci ci ci ci 0 ci ci ci ci 0 ci ci ci ci ci ci ci ci
::l s:: ......
Q) g
L..
0
L.. ,~ C
::l <.0
LL
~
Q) > ,
f-
L.. ~~
CI1
0 L()
CI1
> o ,
><
~
L..
CI1 >
:~ ~~
c
::l '<t
.....
Q)
L.. ~
a.
';: 0 '" U) m co co co 0 co 0 co co 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l~ 0 co co 0 N 0 ~ ~ 0 0 0 0 0 ~ ~ 0 0 0 0 0 = = 0 0 0 0
::l .q: u:i ci ci 0 ci ci ci ~ ~ N N ci ~ ~ .q: N N .q: N ~ ~ N N '" N
E N N ~ ~ ~
::l M
(/)
c ~ ,!:
0
0
:E :;;; :;;; <.9 <.9 <.9 <.9 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5 <.5
N :,,::: :,,::: :,,::: :,,::: ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J
::J en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en
~
~
~
II
0
::::J ~
U
u:: ~
z ~ M
N , II II
W
~ ~ ~ LL 0 0
Q) U) U) ~ ~ ;:::: Q_ ::::J ::::J
co '" ~ ~ ~ "
'iii co U) i= o o
U) f'- 0 co N 0 0 N N ;;
';;: f'- 0 N N '" '<t " N « fi fi ;; ;; N co
Q) (f) (f) 0 z z z z Z N ::::J ::::J ;;
..... ~ co Q_ co co (f)
~ m X u::: 0 0 0 0 0 « l- I-
CI1 N co Z w w (f) (f) co ::::J
E N '" co m co -sr N N N N N ::::J Q_
co N ~ OJ co co co co < 0::: 0::: ::::J ::::J (f)
co " 0 0:::
'iii -' -' r-; (f) :;;; co ~ N 0 " -e- '<t -sr '<t LL I- i= i= Q_ Q_ ::::J I-
0 0 N f'- ~ 0 -r--' (f) (f) (f) (f) (f) ::::J Z Z Q_ W
'" co (f) 0 0 Z l- I-
~ ~ ~ " '" N_ N f'- ~ co ~ Z N N N N N :;;; W -c -c w w l- N
'<t -' '<t >< ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ~
::l N a (f) 0 ~ co (f) '<t Z Z 0 U) Q_ l- I- Z :,,::: W
(/) 'e- a :,,::: II -' t! N 0 0 co ~ ~ ~ ~ ~ ~ ui ui ~ <;I N '"
co 0 co 0 '<t 0 f'- Z Q_ Q_ ~ ~ ....J
Q) '";- ~ N_ 0 Z -e--' 0 0 '<t -sr " W W W W W Q_ ::5 ::5 f'- 0
L.. , ~ ~ «_ co co -e--' f'- r-, (f) W '" '" '"
CI1 :;;; :;;; '" N_ ::5 ~ II II -sr " l- I- l- I- I- "r LL ....J -' ....J ;:t:
....J II 0::: ~ >< z z (f) (f) N ~ ~ ~ ~ ~ (f) S2.S2. 0 0 0
Q) _j _j 0 0 <.9 iii :;;; ....J -e--'
L.. u:: u:: II N 0 0 ;;: ;;: ....J ....J ....J -' ....J i= ::::J U U 0 co 0
'E 0 « « 0 « ::5 N " U) a
w w 0 I- W W en U) U) u:: u:: u:: u:: u:: z U 0::: 0::: 0
« f'- r-; r-, ::5 ::5 ui -c « J, a a
::l z Z 0 5 z ....J " " " iii ::5 ::5 ::5 ::5 ::5 w ~
« « -e--' ur I- « (f) (f) (f) iii > 0::: ::::J ::::J ~ " co U)
c z « en ~
0::: 0::: >< :;;; D... Q_ Q_ Q_ Q_ w w o o U) U) U) ~
Q) (f) ....J U ~ co co « <
<.9 <.9 0 < en -' r: ~ ~ r: ~ 0::: U Z Z Z Z
Cl ~ iii z « w w (f) (f)
« « 0 0 N I- ....J ....J ....J ....J ....J « w ui w w w w ur z z Q_ Q_ D... Q_
W W « :;;; z -c -c -c « « :;;; z :i :i :i z 0::: W W « « « «
(f) z I-
Z Z W W 0 :;;; :;;; :;;; :;;; :;;; « ::5 ::5 ::5 ::5 ::5 i= (f) (f) l- I- ~ I-
~ r-: « ....J -' ....J LL W w ::5 ::5 ::5
0 « w -c ~ -c -c ~ ~ I- W W
(f) (f) I- W Z 0 0 0 0 0 0::: 0
0::: 0 0 l- I- 0 0 Q_ Q_ Q_ Q_
~ ~ <.9 :;;; 0 :;;; i= z z z z z 0 0 0 0 0 0 l- I- « « < « « «
-c o 0 0 0 0 0 LL 0::: 0::: 0::: 0::: 0::: W W
~ ~ ::5 « « LL LL Z Z Q_ Q_ (f) (f) (f) (f)
:;;; ::::J LL LL LL « 0 0 0 0 0 « -c
:;;; :;;; iii iii z z z z
en 0::: 0 ::::J ::::J ::::J l- I- LL U U U U U Q_ Q_ ::5 ::5 ::5 ::5
w « 0::: -c 0::: w W w ui 0 0 ::::J ~ « ~ « « 0 0 ::::J ::::J
l- I- I- (iJ (f) (iJ 0::: l- I- I- U U :;;; 0::: 0::: 0::: 0::: 0::: (f) (f) LL LL LL LL
'" N f'- N 0 N f'- -e-' U) '" m " co ;;; 0 U) 0 N ~ r-, 0 co co co -e-' "
r-, 0 " -sr a; N co U) U) co '<t 0 m N -sr U) f'- '" ~ co co co m m '<t
co m m M '" " 0 co U) 0 ~ N N N N N f'- " -sr N U) r-, N
'<t 'sr co '" co " co co co co co 0 N N N N ;; " -sr " 0 0 0 r-,
0 0 ill 0 0 0 ~ ~ ~ ~ N N N N N N 0 0 0 0 0 0 0
'" '" co co co ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::;: ::;: N N N N " '<t " '<t
'" '" '" '" '" '" " " " " " '<t " -sr
~ N '" " co U) f'- co m ;:' ;:::: N '" ;:t: co U) r~ co m 0 N N '" " co U)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N N N N N N
..: -t 0
z (j (0 c

'6

OJ 0 0 (; a 0 N 0 0 N (; 0 0 0 0 to (; 0 0 0 0 r~ 0 (; 0 0 0 co 0 0 r~ 0 OJ 0 0
..... 0 0 0 0 (; (; 0 0 0 0 0 (; 0 0 0 0 to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co (i) = '" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '" ~ 0 0 0 = 0 0 0 0 c:0 0 0 '" 0
..... 0 0 c:i c:i c:i c:i c:i 0 c:i c:i c:i c:i c:i c:i c:i c:i c:i 0 c:i 0 c:i c:i c:i c:i 0 c:i c:i c:i c:i c:i c:i c:i 0 c:i
:l c r-...
OJ 0
L. :!::.-
C>
L. '2 c
:l CD
u,
<?'
> .
OJ I-
L. ,~ ~
co
0 l{)
co :lD::
> (.J .
><
~
L.
co >
:t= '~ ~
r:
:l ~~ '<t
.....
OJ
L. ~
a.
'C LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c:0 r~ m LO N OJ to -sr t-- c:0 to
l~ 0 ~ N ~ = 0 0 = 0 = 0 0 0 0 0 0 = 0 0 '" 0 0 0 0 0 0 OJ '" "! to ~ c:0
:l c:i c:i 0 c:i ~ N ~ ~ N ~ <Xi <Xi N <Xi '<f ~ OJ c:i ~ OJ '<f <Xi '<f c:i c:i c:i to c:i 0 LO 0 r-..: c:i c:i
E ~ ". N "<t "<t ~ N
~ ~ ~
:l M
CJ)
r: ~ .s
0
0
~ N U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U <.9 U U <.9 <.9 <.9 <.9 <.9 <.9 U <.9 <.9 <.9 <.9
:::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J ~ :::J :::J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
::> OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ
~ ~ ~ 0 0 0 0 0
~ N N N N LO
". ". ". N m m m m (")
". t-- t-- t-- t-- (f) (f) (f) (f) N
r-, (f) (f) (f) N
(f) « « -c -sr OJ OJ OJ OJ (f)
OJ « « (f) '<f '<f '<f '<f OJ LO :;;; «
-c « OJ ~ N :;;; -sr ...J
co « :;;; :;;; :;;; ci ci ci ci (Y)
:;;; 0:: ui <.9 <.9 <.9 <.9 ci 0 0:: o
';:: 0:: 0:: N N N ;::: ;::: II LO
0:: 0 ci 0 0 o ;;;
OJ 0 0 I- LO 0 0 0 <.9 N N N 0 0 0 "<t
+' 0 LL LL LL 0 <.9 (") -sr LO LO m m m 0 0 OJ co X LO 0 0 0
0 N N OJ
co LL :::J co X X X X LO (f) (f) (f) "<t "<t OJ OJ LO LO 0 LO N :;;; N a
E :::J :::J c:i 0 N (f) (f) co (") ::5
:::J CL CL CL "<t 0 N N to LO LO LO ~ ~ (f) (f) ...J 0 N (f) m 0
CL 0 to ~ ~ ~ ~ X LO LO X -e-' u:; < co
'(i) l- I- I- "<t £2 x :;;; :;;; :;;; :;;; 0 ci ci ci (f) (f) "<t "<t 0 0 (f) I- 0:: cD
I- W W W ci ci c:0 co
0 CJ N N <.9 <.9 <.9 -e- "<t ...J ...J U ~ X X (f) I- ~
CJ) ui ~ N ~ Z Z Z Z c:0 (") Z
L. c;r c;r LO :;;; <.9 <.9 0 0 0 :::J :::J ~ (f)
c;r '7 s ~ ::5 ::5 ::5 ::5 0 N 0 ...J ...J ;;:
:l 'e- r-. t-- I :;;; ~ ~ N N to 0 0 N -sr ~ ...J ...J '7 ;::
CJ) r~ r~ c:0 (") 'C U ~ ~ ~ ~ (f) ~ LL LL :::::;
OJ (") (") ...J ...J LO CL :J (f) 0 0 0 0 z :;;; :;;; :;;; "<t OJ to rn co ~ (f)
...J ...J 0 0 OJ co 0 (f) (f) (f) (f) :;;; :;;; -r--' ~ :;;; :;;; ~ W
L. 0 ::5 -c « « N :::J :::J c:0
0 0 OJ 0 W 0 0 0 0 w w :;;; :;;; ~ I- :> c:0
LO 0 !:!oJ ur « -c w (f) (f) :::J ~
co 0 0 N LO i= 0 0:: 0:: 0:: 0:: 0:: 0 w ur w (f) (f) u:; ,
OJ LO OJ ~ ~ z ~ 0 CL <.9 <.9 <.9 <.9 z z z 0 l- I- l- I- CL U U m m (; (")
.... 0 ::5 ~ (f) ::5 ::5 ::5 0 ui w w W I- i= ~ ~ ~ :;;; I";-
'E II II II II ro W ...J ...J ...J ...J ...J 0 W W :;;; :;;; :;;; :;;; 0 r-,
Z Z Z Z :::J :::J 0:: « « « « « 0:: 0 0 0 0:: 0:: r-: r-: ::; ~ - iii (f) W :::J :::i N
0 0 0 0 w o o z z z z z <.9 r-: r-: z (f) 0:: ...J
:l ::5 (f) CL CL LO 0
LL 0:: 0:: 0 0 0 0 0 (f) (f) CL CL CL CL (f) N o o CL I- LO
r::: to to to to I - 0 0 0 ~ ~ ~ -c :;
0 0 :::J <.9 <.9 <.9 <.9 <.9 ~ < « « ;:: i:D ~ :::J :::J (f) W _;
OJ Z Z Z Z 0:: 0:: 0:: w W ~ 0
0 CL CL CL CL ~ « « :;;; ~ ~ ~ ~ ~ <.9 <.9 <.9 (f) (f) ~ ~ ~ 0 (f) (f) (f) <.9 z ~ z'
o 0 ::5 r-: r-: « :;;;
« < -c « CL CL :::J W W W W W 0 0 0 <.9 0 « « ~ l- LL
OJ co OJ m W :;;; :;;; U Z CL CL CL CL 0:: I- CL CL W :::J U 0
I I I I I :::J ~ ~ ~ ~ ~ Z
0:: 0:: 0:: 0:: 0:: 0 0 « LL (f) (f) o U :::J (f) « « I ui Z iii (f)
« « « -c I- CL CL 0:: CL CL CL CL CL W W W W W 0 0 0 0 z z w ~ I-
-c « « « « r-: w w 0 ~
0 0 0 0 :::J 0 0 0 U U U U U CL I I I I I 0:: 0:: 0:: 0:: :::J 0 :::::; :::::; I- Z
« « -c « w 0:: 0:: W > W W W w <.9 <.9 CL CL (f) 0:: CL CL Z ur lli w «
o N en OJ co m OJ OJ w i= CL
(f) (f) (f) (f) N l- I- 0:: l- I- l- I- I- « « « « « I- < « ur 0
« :::::; :::J :::J :::J :::J :::J :::J (f) «
z z z z :> o o w :::::; :::::; :::::; :::::; :::::; m co co m :;;; U :;;; :;;; <.9 :::J W
::5 ::5 ::5 ::5 z w w < N 0:: 0:: 0:: 0:: 0:: 0:: W ...J CL U
:; W ...J ...J Z W :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J ~ ~ ~ ~ 0:: ...J 0:: 0:: X 0 0 ...J W
LL LL LL LL 0:: W W < 0:: (f) (f) (f) (f) (f) (f) 0:: 0:: 0:: 0:: 0:: (f) (f) (f) (f) iii w iii iii 0 (f) > :::J 0
"<t N ~ c:0 0 «: m 0 LO co ;::: 0 m m t-- to (") m (; to to m "<t N m m ill 0 LO N OJ "<t LO LO
to 0 (") m to to OJ m N LO m ~ to to r-; "<t t-- N r-. OJ "<t m N m (") to ~ (") m "<t m
m ro N N OJ m LO LO m N 0 c:0 OJ OJ to t-- "<t "<t to t-- r-, N c:0 N "<t N -e--' "<t (") N m m
r~ OJ OJ N LO N N m LO (; CJ 0 0 N t-- 0 0 CJ N N -e--' ro N 0 (; (") c:0 "<t 0 (") OJ OJ
:;r :;r :;r :;r 0 N OJ OJ OJ 0 N N N N "<t "<t "<t -sr "<t OJ OJ OJ 0 0 0 0 0 CJ 0 0
LO LO LO LO LO OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ m m m m m ill ~ ill ill
"<t "<t "<t "<t "<t "<t "<t "<t "<t "<t LO LO LO LO LO LO LO LO lO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO to
t-- OJ m 0 ;;; N (") "<t LO to r, co m CJ :;r N (") "<t LO to t-- OJ m 0 ~ N (") "<t lO to t-- OJ m 0
N N N (") c:0 (") (") (") (") c:0 c:0 c:0 "<t "<t "<t "<t "<t "<t "<t "<t "<t LO LO LO LO LO LO lO LO LO to
...: t 0
z (.J to C "0 N ro ,~ OJ ro a.

(j) 0 0 0 0 0 0 '" 0 0 N "<t CO 0 0 0 '" ~ 0 "<t 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 to 0 0 0 0 0 0 0 0 0
..... OJ 0 ~ 0 0 0 0 0 0 ~ = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 0 0 0 0
Cl!
..... c:i 0 c:i c:i c:i c:i c:i c:i 0 0 c:i c:i c:i c:i c:i c:i c:i c:i c:i 0 c:i c:i c:i c:i c:i
::s c I"-
(j) 0
L. :!:..
(.9
L. ,~ C
::s (0
LL
~
> I
(j) I-
L. ~~
Cl!
0 LO
Cl!
> C..l I
><
~
L. Z 0
Cl! > 0 n::
,-t= 'iii -:: n:: ::J
C ~~ W
::s '<t
..... ~ ~
(j)
L. ~
o,
'C N to N N 0 <r CO 0 "<t 0 0 0 0 0 LO CO 0 0 '" '" to 0 to 0 0
N r-, ~ 0 '" co N '" 0 0 0 0 ~ 0 CO 0 = to N N ~ 0 = C>
::s (j) t 0 0 c:i c:i c:i c:i N c:i c:i N -i co ~ ~ c:i ill ~ ~ cci c:i c:i c:i c:i ~ ~
§ ,~~ LO
(f) L. (")
C C.
o ~ ,~
o
2 (9 (9 (9 (9 (9 (9 (9 (9 cj o cj cj o (9 (9 cj cj (9 (9 (9 (9 (9 cj cj
N ~ -' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::J ::J ::J ::J ::J ~ ~ ::J ::J ~ ~ ~ ~ ~ ::J ::J
:::l co m rn co m m m m m
::J
U; 0 0 w
CO 0 N
r--, LO 0:{ U
U) 0
U) ~ w
0 n::
(j) LO 0 N ::;; Z o,
'iii ::;; CO to 0 '" f= ill ill
~ LO "? w LO LO
'c o, U) U) to « 0 en en
cci N U)
(j) f= n, N II 0 -0 CO CO
..... ::J ~ o, w ~ ~
Cl! 0 -'
E LL ei n, 0 ~ U) E ::;; U) U)
« « f= LO « (9 cj « <
n:: w CO ::;; l- I- I-
'a; r--, co co co ill 0 f= U) U)
o, r--, z W ::J ill ill ill -sr 0 U) 0
(f) (9 to W I- "<t "<t "<t '" LO 0- "<t n:: Ui zs -'
L. o, r-, W « -' '" '" '" -sr ~ « « « ~
::s g z « U) iIi z
(f) -e-- f= I- 0 0:: U) U) U) ::;; w z ::;; LL n:: n:: 0
z z -' 0 n:: tu (9 (9
(j) i=' 0'.. f= w ::;; ::;; ::;; ::;; « « w -' I-
L. U Z ::;; ::;; ::;; - -' N N
-c 0 0 z ~ U)
Cl! Z U) W W 0 « ,_: U U
(j) I- ei -' (9 0 0_ 0 c0 ::;; ::J « «
L. 0 0 w N '" N x Ui ~ 0:: Z o, « «
-' 0 Z N X X X 0 Z W ::J 0 0
'E s U) ~ ::J W ~ ~
~ D': ::J 0 0 0 0 0:: Z I- 0:: N "<t CO
W 0 LO LO "( en 0 0 z z
::s ~ n, U) w '" 't ~ w n, I « U LO to 0 0
C o, < l- e, 0 0:: W 0:: ~
f= « z LO 0 0 W I- W n, o, « «
(j) w 0 « ~ N "<t ~ ::J 0:: U) W 0:: f= f=
0 l- I- 0:: ::J ;;S 0:: ::J a, U) n, o,
z ::s z u:: ::;; ::;; ::;; ::;; W U ::;; « o, ui w ::;; ::;;
ur -c u:: w l- I- l- I- 0 ::J I- W o, W LL LL 0 0
0 0 < 0:: 0 n, U) -' 0:: « 0 ::J
f= I- Ui Ui Ui Ui LO :;;- « « I- 0 o, 0:: ::J o, n,
Z U) 0 0:: co 0:: 0:: 0:: 0:: -sr ::J (9 W 0 l- I- W cj 0:: 0:: W W
0 « ::J -' 0 f=
is ::;; « « « « z 0 ui 0 « n, 0 Z W W W U) U)
0 o, -'
-' ::;; ::;; ::;; ::;; 0 W W 0 0:: 0:: ::;; U ~ ::;; 0 0 Z Z
I- 0 D': D': D': « « « « 0 :;;- « ~ ::J -c ::J 0 0 « z z ::s ::s
U) 0::
u:: 0:: ::J ::J 0 0 0 0 0 « I- Z W m co N > I- ::J ::J LL LL
« I- W W U) ::s ::s ::s ::s n, ::J ::s I- ::;; 0:: Z 0:: Q 0 U) o, o,
0:: W -' -' z « I- 0 ::J ::J « W W ::J ::J « « « l- I-
(9 o, ::J ::J ::J o, o, n, o, 0 U) LL t:,! m m 0 U) U) LL ::;; o, U) U) 52 52
CO LO r--, N '" ill 0 co ill LO to r-, co 0 ~ "<t N '" 0 ill I~ ill ~ to f--,
to LO N '" CO LO N to LO N N N ;ry ~ to to to to "<t ill 0 0 N N N
"<t r--, LO to LO ill 0 0 N 0 0 0 0 to 00 CO CO ill '" ill N N N
0 0 0 0 N N N N ill ill ill CO 0 to N N N 0 N "<t "<t 0 0
0 0 0 N N N CO CO CO '" 0 0 0 N '" '" "<t "<t r--, r--,
N N N N N to to to to r--, r-; r--, CO '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" r-, r--,
to to to to to to to to to to to to to r-, r--, r--, r--, r-, I~ r--, r--, r-; r-, r-, r--,
-r--' N '" "<t LO to r-, CO ill 0 r::: N '" "<t LO to r-. CO ill 0 00 N '" "<t LO
to to to to to to to to to r--, j--, r--, r--, r--, r--, r-, r--, r--, CO CO CO CO CO
...: -t 0
z C..l to C ""0 «) ro c 'OJ ro 0...

I'o

0:::

5

:::J :2': 0::: o LL

:::J ....

U :::J

(l) "0 ctS t: ctS

E

:::J U ....

o

';: :::J

E

:::J II) t: o U

ctS .... II)

:.:i

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 = 0 0 0
c:i c:i c:i c:i c:i 0 c:i c:i c:i
..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
(\) 0
Uo I!)
00
0: ......
~
>
I-
>
'iii I -
.2z~
uo '<t
~o:::"
Q) I _
...
co
0
co
>
.:! I
"C ctl
...
(\) 0
E Z M
.... 0 0
.;:
ctl q:: Z 0:::
I- 0 ::::>
0::: UJ
0 '<t co 0 0 0 0 0 0
-sr I'- '<t '<t co (Y) -sr '<t '<t
.;: ::l ~ ~ 'C N N (J) '<t OJ co co
::l U c:i 0 <i c0 ui c:i N r--: c:i
E(j) '<t ~
N
::l ... ~ N
II) 0
8~E
'iii -,
.;: ~
(\) ~
II) z
(\) 0 0:: ...J
E ~ « «
o,
ctl .... i= w m l-
(\) 0 0:: uJ 0
...
'E ::J uJ 0 0 I-
0:: 0:: et ::::;
::l I- W
(f) W I- «
c z 0:: Z 0 l-
(\) 0 ;:s i= w w
c 0 w -' ;2;
ui i= 0:: W W -
0:: W « I- -, I- i=
~ 0:: ;2; ~ <, 0 0
s 0 ~ ~ ::J ::J
« 0 0:: I- 0:: 0 0 0::
0 ~ W ::J Z « et z I-
~ (f) -c « 0 (f)
0:: W 0 n, I- z
0:: W 0 Z ui « 0 0 0
0 I- 0:: « ;2; 0:: W 0:: 0
1- 0:: U 0 -' 0
0 (f) w (f)
:'5 0 I- et ::J ~ I- ::J
~ 0:: «
« U l- I- I- 0 l- I-
I- Z 0 « z 0 z «
(f) 0 ::J W 0 0 0 0
-' :'5 ::J :'5
z N ;2; W ;2; (f) ;2;
~ N (Y) '<t ill co I'- OJ m
..: t 0
z c C

m t

~ o

co C lJ '<t m c

OJ m n,

-c n,

:::J 0::: (9

~

m o, ::J I-

OJ

C

m N m

~

lJ m o c

Q) en m Q)

I-

m

I-

o ::J _j

CENTRALIZA TOR

Nr. Denumire categorie VALOARE LEI
Crt.
A CENTRALA TERMICA BLOC ANL
1 LUCRARI EXECUTIE AUTOMATIZARE C.T. BLOC ANL =9960 LEI X10 BUC
2 CONTRACT DE SERVICE (Autorizatie functionare,revizie
echipamente,interventie) C.T. BLOC ANL =2000 Lei X10 BUCATI
3 CONTRACT RSVTI C.T. BLOC ANL 600 X10 BUC
4 VERIFICARE ANUALA GAZ C.T. BLOC ANL 600 X10 BUCATI
5 ISCIRIZARE CENTRALA TERMICA 1000 LEI X10 BUC
TOTAL A
B CENTRALA TERMICA SALA OLiMPIA
1 LUCRARI EXECUTIE AUTOMATIZARE C.T. SALA OLiMPIA
2 CONTRACT DE SERVICE (Autorizatie de functionare ,revizie
echipamente,interventi) C.T. SALA OLiMPIA
3 CONTRACT RSVTI C.T. SALA OLiMPIA
4 VERIFICARE ANUALA GAZ C.T. SALA OLiMPIA
5 ISCIRIZARE CENTRALA TERMICA
TOTAL B
CENTRALA TERMICA CAMINUL DE BATRANI STR I KLEIN
C CONTRACT DE SERVICE(Autorizatie functionare ,revizie
echipamente,interventi) C.T. CAMIN BATRANI str.l, KLEIN
CONTRACT RSVTI C.T. CAMIN BATRANI str.l. KLEIN
VERIFICARE ANUALA GAZ C.T. CAMIN BATRANI str.1. KLAIN
ISCIRIZARE CENTRALA TERMICA CAMIN BATRANU Str.1 KLEIN
TOTAL C
LIFT PRIMARIA TIMISOARA
D CONTRACT RSVTI LIFT PRIMARIA TIMISOARA

TOTAL C

TOTAL (fara TVA) A+B+C+D
TVA:24 %
TOTAL (inclusiv TVA) SC ZAM GRUP SRL

S-ar putea să vă placă și