Sunteți pe pagina 1din 21

LOCUL DE MUNCĂ NR.

2
SEF BIROU SIGURANTA INDUSTRIALA, SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA, PROTECTIA MEDIULUI
INCONJURATOR
PROCESUL DE MUNCA

Functia de Sef Birou Siguranta Industriala, Securitate si Sanatate in Munca, Protectia


Mediului Inconjurator, cod 132108 face parte din categoria functiilor de conducere.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- echipamente de muncă instalatie CET
- imprimantă
- copiatoare
- articole de papetărie
- masă de lucru, scaune
- bibliorafturi, fişet
- rechizite
- hartie xerox
- fax
- telefon fix, mobil

SARCINA DE MUNCĂ

SARCINI SI OBLIGATII
Sef birou Siguranta industriala, Sanatate si Securitate in munca, Protectia Mediului
inconjurator asigura cadrul necesar realizarii Politicii Managementului Organizatiei
privind:

Pe partea de protectia mediului


Cunoaste si aplica prevederile generale ale legislatiei de protectia mediului, in
vigoare.
Organizeaza baza documentara legislativa, referitoare la gestiunea si managementul
deseurilor si aduce la cunostinta factorilor interesati prevederile legale.
Se asigura de respectarea Autorizatiei Integrate de Mediu nr.201 (in continuare AIM),
a legislatiei nationale si europene in vigoarea referitoare la protectia mediului.
Realizeaza in totalitate si la termen, raportarile impuse prin AIM nr.201 pentru
instalatia CET si le transmite conform obligatiilor contractuale, doar dupa acordul
conducerii.
Pregateste documentatia (elaborare draft de contract, teme tehnice, a documentelor
in vederea licitatiilor, comenzi, notificari etc.) necesare pe partea de protectia
mediulu.
Centralizeaza datele necesare pentru autoritatile de mediu si le transmite, doar dupa
obtinerea acordului din partea conducerii LAND POWER S.A.
Asigura evidenta si raporteaza rezultatele automonitorizarii emisiilor poluante,
conform prevederilor din AIM nr.201 pentru CET, doar dupa obtinerea acordului din
partea conducerii LAND POWER S.A.
Gestioneaza datele necesare pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de sera,
aferente CET si le transmite conform obligatiilor contractuale, doar dupa acordul
conducerii LAND POWER S.A.
Asigura baza de date, referitoare la deseurile generate in societate, in cadrul CET si
intocmeste raportarile periodice (lunar, trimestrial, anual).
Cunoaste baza de date, referitoare la situatia factorilor de mediu, precum si
activitatea curenta din cadrul serviciului (raportari, informari, contracte, bugete, taxe,
etc.), pentru a putea asigura desfasurarea acesteia in conditii normale.
Participa la analiza situatiilor de poluari accidentale si a masurilor luate in vederea
eliminarii surselor potentiale de poluare si imbunatatirii indicatorilor ecologici specifici.
Participa la intocmirea bugetului pentru desfasurarea activitatii Serviciului.
Ca utilizator de tehnica de calcul (PC) respecta masurile pentru securitatea si
protectia informatiilor in format electronic, conform deciziilor conducerii Societatii.
Utilizeaza echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului
pentru care a fost acordat.
Sa realizeze controlul lunar si ori de cate ori este nevoie in cadrul CET.
Să fie responsabil cu gestiunea deşeurilor pe sectia CET (monitorizarea, transport,
eliminare, tratare etc.).
Sa monitorizeze emisiile din sistemul online de monitorizare continua si sa verifice
incadrarea in V.L.E impuse prin A.I.M, aferente sectiei CET.

Sa aiba cunostinta de functionalitatea instalatiilor, de combustibilul folosit, parametrii


de functionare ai instalatiilor CET.

Pe partea de SSM si SI
Coordoneaza si controleaza toate aspectele legate SSM si SI.
Asigura suport si consultanta pentru toti managerii si angajatii din organizatie pe
probleme legate de SSM, SI si PMI.
Daca e cazul, elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatate in munca si siguranta industrial, tinand
seama de particularitatile activitatilor societatii, precum si ale locurilor de
munca/posturilor de lucru;
Urmareste indeplinirea obligatiilor legale, privind cerintele de SSM si SI.
Verifica si aproba planul de prevenire si protectie compus din masuri tehnice,
sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor.
Daca e cazul, elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile
activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de
lucru, si difuzeaza aceste instruciuni in intreprindere si/sau unitate numai dupa ce au
fost aprobate de catre angajator
Impreuna cu Managerul SSM, asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor
pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de
munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de
munca, tinand seama de natura activitatilor din firma.
Impreuna cu Managerul SSM sau/si Specialistul pe siguranta industrial, sa realizeze
controlul lunar si ori de cate ori este nevoie, in cadrul CET.
Asigura realizarea raportarile pe siguranta industriala, ssm si ecologie, cerute de
compania LUKOIL, pentru intreaga toate punctele de lucru apartinand Land Power
S.A.
Sef Birou Siguranta Industriala, Sanatate si Securitate in munca, Protectia
Mediului Inconjurator organizeaza, coordoneaza si verifica executarea:
Activitatilor indreptate inspre realizarea Politicii Societăţii în domeniul protecţiei
mediului inconjurator, securităţii şi sănătăţii în muncă, calitatii si sigurantei exploatarii
industriale.
Monitorizarii şi ţinerii sub control a aspectelor de mediu şi a impacturilor asociate.
Masurilor privind reducerea impactului asupra securităţii personalului, a mediului la
obiectivele noi puse în funcţiune, prin asigurarea unor documentatii şi proiecte
corespunzătoare.
Masurilor privind imbunatatirea continua a Sistemului de management în domeniul
mediului inconjurator, Sistemului de management în domeniul securitătii şi sănătaţii
în muncă si Sistemului de management al calitatii si asigurarea unui Sistem de
Management al Calitatii Integrat.
Elaborarii programelor si planurilor in domeniul securitătii şi sănătaţii în muncă,
domeniul mediului inconjurator si domeniul sigurantei in exploatare, cu propunerile de
alocare mijloace de finantare ale acestora.

Sef Birou Siguranta Industriala, Sanatate si Securitate in munca, Protectia


Mediului inconjurator efectueaza/ executa:
Organizarea, coordonarea si indrumarea administrativa si operativa a personalului
angajat din cadrul Biroului de SI, SSM-SU, PMI;
Controlul calitatii activitatiilor profesionale ale personalului subordonat al Biroului SI,
SSM –SU si PMI si evaluarea acestuia.
Propuneri de sanctiuni si/sau premiere pentru subordonatii din cadrul Biroului SI,
SSM-SU si PMI in functie de rezultatele profesionale realizate.
Preluarea si indeplinirea sarcinilor subordonatilor din cadrul Biroului SI, SSM–SU si
PMI aflati in concediu de odihna sau legal, concediu de boala, recuperari.
Participa la exercitiile antiavarie, la actiunile de protectie civila si pregatire de
mobilizare.
Coordonarea si organizarea desfasurarii auditului intern pentru Sistemul de
management în domeniul mediului inconjurator, Sistemul de management în
domeniul securitătii şi sănătaţii în muncă, Sistemul de management al calitatii.
Asigura desfasurarea in bune conditiuni a auditurilor externe, auditurilor de certificare
si urmarire in domeniul Sistemului de management în domeniul mediului inconjurator,
Sistemului de management în domeniul securitătii şi sănătaţii în muncă, Sistemului
de management al calitatii.
Analizarea, evidenta si controlul indicilor de baza a starii Sistemului de management
în domeniul mediului inconjurator, Sistemului de management în domeniul securitătii
şi sănătaţii în muncă, Sistemului de management al calitatii.
Administrarea, asigurarea intretinerii si integritatii echipamentelor din gestiunea
Biroului SI, SSM-SU si PMI.

Obligatiile salariatului in conformitate cu Legea nr. 319/2006 – privind


securitatea si sanatatea in munca:
Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si
masurile de aplicare a acestora;
Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante
la procesul de munca;
Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau
alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de
propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;
Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa
il informeze de indata pe conducatorul locului de munca;
Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului
pentru care a fost acordat si, dupa utilizare, il inapoiaza si il pune la locul destinat
pentru pastrare;
Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii,
uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si utilizeaza corect aceste dispozitive;
Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele
desemnate, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;
Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele
desemnate, pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii
de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii
si sanatatii in munca.

Obligatiile salariatului in conformitate cu Legea nr. 307/2006 – privind Apararea


impotriva incendiilor:

Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta,


sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei;
Sa utilizeze substantele periculoase, instalaţiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator
sau de conducatorul institutiei;
Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de
acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la
sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor.

Obligatiile salariatului pe linie de Protectia Mediului:


Sa actioneze pentru eliminarea, sau reducerea la minim a aspectelor semnificative
de mediu, eliminareaIminimizarea riscurilor de poluareIcontaminare şi depăşire a
limitelor admisibile reglementate pentru emisii şi deversări, deseuri, uleiuri uzate,
precum şi asigurarea permanentă a condiţiilor necesare în acest sens.
Sa identifice şi sa respecte prevederile aplicabile din actele legislative privind
protecţia mediului precum şi asigurarea permanentă a condiţiilor necesare pentru
aceasta.
Sa cunoasca şi sa respecte cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia
subscrie, aplicabile la locurile de muncă şi asigurarea permanentă a condiţiilor
necesare în acest sens.

MEDIUL DE MUNCĂ
Executantul îşi desfăşoară activitatea în incintă închisă şi în aer liber:
- iluminat natural şi artificial;
- curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în tabloul
de comandă şi ventilaţiei artificiale
- mediu potenţial exploziv

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI


A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 FACTORI DE RISC MECANIC
- Explozii, incendii, la scăpările accidentale de gaze din instalatii;
- Cadere accidentală libera de obiecte de la înălţime (la deplasarea prin
instalatii) – prezoane, componente, garnituri, scule, dispozitive, etc., la
trecerea accidentală pe lângă acestea ;
- Deviere de la traiectoria normală a vehiculelor care au acces în zona
instalatiilor, in timpul operatiilor de revizie/mentenanta, datorită căilor de acces
deteriorate, cu denivelări, a pierderii controlului vehiculului, etc., la deplasarea
lucratorului prin zona, in timpul exercitarii atributiunilor de serviciu;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor,
meselor de lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri,loviri
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte,
etc.
- Autodeclanşări si / sau autoblocări accidentale, contraindicate ale mişcărilor
funcţionale ale echipamentelor de muncă – pompe, compresoare, etc. la
trecerea accidentală pe langă acestea;
- Scurgere libera de fluide tehnologice (condens, abur, etc.) – spargere
garnituri etanşare, neetanseitati la flansele echipamentele de muncă cu
suprafeţe supraâncălzite din instalatie, in zona in care se poate afla la un
moment dat lucratorul, sau la deplasarea prin zona in scopul indeplinirii
sarcinilor de serviciu (verificari\inspectii\audituri) - arsuri termice;
- Loviri de către mijloacele de transport la deplasările de la un punct de lucru la
altul; la deplasarea între locul de muncă şi domiciliu si invers pe traseul si
durata normale de deplasare – accident de traseu
- Balans periculos al subansamblelor, echipamentelor de muncă la operaţiile de
manipulare cu instalaţii de ridicat, la trecerea accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din instalatii;
- Jet de fluide/produse tehnologice la spargerea accidentală a conductelor şi/
sau îmbinărilor prin flanşe ale acestora si/sau infundarii echipamentelor din
instalatii, la trecerea accidentală prin zonă în timpul desfăşurării activităţilor in
instalatii (verificari\inspectii\audituri).

 FACTORI DE RISC ELECTRIC


- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la
echipamentele de muncă electrice ;
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Substanţe periculoase provenind de la toner, cartuşe pentru imprimantă,
preparate şi produse chimice/explozive, provenite din procesul tehnologic din cadrul
instalatiilor, etc.

B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Zgomote datorate funcţionării echipamentelor de munca din instalatii;
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Calamitaţi naturale – seism
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Preparate si produse chimice/explozive, provenite din procesul tehnologic din
cadrul societatii.

 FACTORI DE RISC BIOLOGIC


- Microorganisme in instalatia de climatizare ; contactul accidental cu virusi /
persoane purtatoare de virusi (SARS CoV – 2, etc.) sau de boli infectioase
transmisibile ; contactul accidental cu caini comunitari şi / sau insecte
periculoase (viespi, albine, păianjeni) aflate în apropierea zonei de lucru –
rabie, şoc anafilactic, etc.

C.SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens,monotonie, operaţii repetitive,
eventuale conflicte şi situaţii tensionate cu colegii de muncă.
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Poziţii de lucru statice şi mişcări repetitive la utilizarea calculatorului din birou.

D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, împiedicare ;
- Adoptarea unor poziţii de lucru incomode şi / sau la utilizarea scaunelor
ergonomice / birourilor;
- Reglarea necorespunzătoare a ecranului calculatorului;
- Adoptarea unei poziţii incorecte, respectiv adoptarea unei poziţii
necorespunzătoare între planul de lucru si suprafata de sedere;
- Amplasarea incorectă a videoterminalelor faţa de sursele de lumină ( naturală
şi / sau artificială);
- Nerespectarea prevederilor din fişa postului în ceea ce priveşte atribuţiile şi
răspunderile la sarcinile de muncă ce ii revin;
- Nerespectarea prevederilor din regulamentul de funcţionare al societatii;
- Necunoaşterea caracteristicilor şi modului de lucru cu echipamentele de
munca deservite de la locul de munca;
- Pornirea / oprirea arbitrară a echipamentului de calcul din dotare (unitate
centrală, periferice, etc.);
- Nerespectarea tehnologiei de lucru şi a programului stabilit în societate;
- Nesupravegherea necorespunzătoare la executarea lucrarilor de reparatii-
revizii de catre personalul mecanic si/sau terti in conformitate cu procedurile
de sistem în vigoare;
- Fumatul şi / sau utilizarea focului deschis în locuri interzise;
- Necunoaşterea modului de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor şi a
procedurii de intervenţie în caz de incendiu;
- Prezentarea la serviciu în stare psihica / fizică necorespunzătoare;
- Consumul de substanţe halucinogene / alcoolice în timpul lucrului;
- Organizarea şi coordonarea necorespunzătoare a activitatăţii in cazul
accidentelor de munca/incidente de mediu ;

 OMISIUNI
- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul s.s.m. specific activităţii
desfăşurate;
- Neprezentarea la controlul medical periodic;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m. ;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea măsurilor din planul de prevenire şi
protecţie al societăţii;
- Omiterea verificării a modului cum se respecta dispozitiile legale in vigoare la
executarea lucrarilor: cu foc deschis, interventii si reparatii, etc ;
- Omiterea urmăririi ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările
periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane
competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de
către lucrători a echipamentelor de muncă.
Unitatea : LAND POWER S.A. Numar de perso
Sectia : Birou SI SSM PMI Durata expuneri
Loc de munca : SEF BIROU Echipa de evalu
SIGURANTAI NDUSTRIALA, FISA DE EVALUARE A LOCULUI Ing. Lungu Razvan –
SECURITATE SI SANATATE IN DE MUNCA nr. 2 Ing. Dinu Florentin –
Marinica Elena- Insp
MUNCA, PROTECTIA MEDIULUI Avădanei Elisei – se
INCONJURATOR Ghiță Adrian – repre
Dr. Grigoropol Cristin
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta
Factori de risc C
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim
identificati g
munca parametri) previzibila
0 1 2 3
MIJLOACE DE 1. Explozii, incendii, la scăpările ITM 3-45
PRODUCŢIE accidentale de gaze zile
2. Cadere accidentală libera de
obiecte de la înălţime (la deplasarea
prin CET) – prezoane, componente,
DECES
garnituri, scule, dispozitive, etc., la
trecerea accidentală pe lângă
acestea
3. Deviere de la traiectoria normală
a vehiculelor care au acces în zona
CET, in timpul operatiilor de
revizie/mentenanta, datorită căilor
de acces deteriorate, cu denivelări, DECES
a pierderii controlului vehiculului,
etc., la deplasarea lucratorului prin
FACTORI DE zona, in timpul exercitarii
RISC MECANIC atributiunilor de serviciu ;
4. Suprafeţe sau contururi
periculoase, înţepătoare, tăioase ale
ITM 3-45
birourilor, meselor de lucru,
zile
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
5. Incendiu datorat instalaţiei
electrice defecte, echipamentelor DECES
electrice defecte, etc.
6. Autodeclanşări si / sau
autoblocări accidentale,
contraindicate ale mişcărilor
funcţionale ale echipamentelor de DECES
muncă – pompe, compresoare, etc.
la trecerea accidentală pe langă
acestea;
7.Scurgere libera de fluide DECES
tehnologice (condens, abur, etc.) –
spargere garnituri etanşare,
neetanseitati la flansele
echipamentele de muncă cu
suprafeţe supraâncălzite din
instalatie, in zona in care se poate
afla la un moment dat lucratorul, sau
la deplasarea prin zona in scopul
indeplinirii sarcinilor de serviciu
(verificari\inspectii\audituri) - arsuri
termice;
8. Loviri de către mijloacele de
transport la deplasările de la un
punct de lucru la altul; deplasarea
DECES
între locul de muncă şi domiciliu si
invers pe traseul si durata normale
de deplasare – accident de traseu
9.Balans periculos al
subansamblelor, echipamentelor de
muncă la operaţiile de manipulare
DECES
cu instalaţii de ridicat, la trecerea
accidentală prin zonă în timpul
desfăşurării activităţilor din CET
10. Jet de fluide/produse
tehnologice la spargerea
accidentală a conductelor şi/ sau
îmbinărilor prin flanşe ale acestora
si/sau infundarii echipamentelor din
DECES
instalatii, la trecerea accidentală prin
zonă în timpul desfăşurării
activităţilor
(verificari\inspectii\audituri) in
instalatii
11. Substanţe periculoase
FACTORI DE ITM 3-45
provenind de la toner, cartuşe
RISC CHIMIC zile
pentru imprimantă, etc.
12. Electrocutare prin atingere
FACTORI DE
directă, atingere indirectă sau DECES
RISC ELECTRIC
tensiune de pas
MEDIUL DE 13. Curenţi de aer - afecţiuni ITM 3-45
MUNCĂ respiratorii zile
14. Zgomote datorate funcţionării
ITM 3-45
FACTORI DE echipamentelor de munca din
zile
RISC FIZIC instalatii
15. Nivel de iluminare insuficient ITM 3-45
zile
16. Calamitaţi naturale - seism DECES
17. Deplasari ale mijloacelor de DECES
transport: - prinderea, strivirea de
catre mijloace de transport pe timpul
deplasarii de la domiciliu la serviciu
si invers. - prinderea, strivirea de
catre mijloace de transport in curtea
societatii
18. Preparate si produse
chimice/explozive, provenite din
DECES
procesul tehnologic din cadrul
instalatiilor
19. Microorganisme in instalatia
de climatizare ; contactul accidental
FACTORI DE cu caini comunitari şi / sau insecte
RISC BIOLOGIC periculoase (viespi, albine,
păianjeni) pe timpul deplasării de la
DECES
domiciliu la serviciu şi invers sau
aflate în apropierea zonei de lucru
(la lucrul în aer liber, în incinta
societăţii) – rabie, şoc anafilactic,
etc.
20. Suprasolicitare psihică – ritm de
muncă intens,monotonie, operaţii
SOLICITARE
repetitive, eventuale conflicte şi DECES
PSIHICĂ
situaţii tensionate cu colegii de
muncă
21. Poziţii de lucru vicioase –
SARCINA DE
afecţiuni musculo scheletice,
MUNCĂ ITM 3-45
sindromul ochiului uscat, oboseala
zile
SOLICITARE vederii, expunere la radiaţii
FIZICĂ ionizante
22. Poziţii de lucru statice şi mişcări
ITM 3-45
repetitive la utilizarea calculatorului
zile
din birou
EXECUTANT ACŢIUNI 23. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
24. Deplasări cu pericol de cădere
de la acelaşi nivel prin
DECES
dezechilibrare, alunecare,
împiedicare, cădere de la înălţime
25. Adoptarea unor poziţii de lucru
ITM 3-45
incomode şi / sau la utilizarea
zile
scaunelor ergonomice / birourilor
26. Reglarea necorespunzătoare a ITM 3-45
ecranului calculatorului zile
27. Adoptarea unei poziţii incorecte,
respectiv adoptarea unei poziţii ITM 3-45
necorespunzătoare între planul de zile
lucru si suprafata de sedere
28. Amplasarea incorectă a ITM 3-45
videoterminalelor faţa de sursele de zile
lumină ( naturală şi / sau artificială)
29. Nerespectarea prevederilor din
fişa postului în ceea ce priveşte ITM 3-45
atribuţiile şi răspunderile la sarcinile zile
de muncă ce ii revin
30. Nerespectarea prevederilor din
regulamentul de funcţionare al DECES
instalatiilor
31. Necunoaşterea caracteristicilor
şi modului de lucru cu
DECES
echipamentele de munca deservite
de la locul de munca;
32. Nerespectarea tehnologiei de
ITM 45-
lucru şi a programului stabilit în
180zile
societate
34. Nesupravegherea
necorespunzătoare la executarea
lucrarilor de reparatii-revizii de catre
DECES
personalul mecanic si/sau terti in
conformitate cu procedurile de
sistem în vigoare
35. Fumatul şi / sau utilizarea
DECES
focului deschis în locuri interzise
36. Necunoaşterea modului de
utilizare a mijloacelor de stingere a
DECES
incendiilor şi a procedurii de
intervenţie în caz de incendiu
37. Prezentarea la serviciu în stare
DECES
psihica / fizică necorespunzătoare
38. Consumul de substanţe
halucinogene / alcoolice în timpul Neglijabil
lucrului
39. Organizarea şi coordonarea
necorespunzătoare a activitatăţii in ITM 45-
cazul accidentelor de munca\ 180zile
incidente de mediu ;
OMISIUNI 40. Omiterea operaţiilor care-i
asigură securitatea la locul de DECES
muncă
41. Nerespectarea instrucţiunilor
proprii în domeniul s.s.m. specific DECES
activităţii desfăşurate
42. Neprezentarea la controlul
DECES
medical periodic
43. Neprezentarea la instruirile
DECES
periodice in domeniul s.s.m.
44. Nepurtarea E.I.P. corespunzător
DECES
lucrului prestat
45. Omiterea verificării a modului DECES
cum se respecta dispozitiile legale
in vigoare la executarea lucrarilor:
cu foc deschis, interventii si
reparatii;
46. Omiterea urmaririi ca verificările
periodice şi, dacă este cazul,
încercările periodice ale
echipamentelor de muncă să fie
efectuate de persoane competente,
conform prevederilor din Hotărârea DECES
Guvernului nr. 1.146/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea în muncă
de către lucrători a echipamentelor
de muncă

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

46

Riri
i=1 ** Expression is faulty **(7x7) + ** Expression is faulty **(6x6) + 0(5x5) + 322
Nrg4 = = 0(4x4) + 29(3x3) + 15(2x2) + 1(1x1)
= =
46 ** Expression is faulty **x7 + ** Expression is faulty **x6 + 0x5 + 0x4 + 29x3 118
+ 15x2 + 1x1

ri
i=1

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Locul de muncă Nr. 2

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,72


7

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

F1 F3 F5 F7 F9 F1
1
F1
3
F1
5
F1
7
F1
9
F2
1
F2
3
F2
5
F2
7
F2
9
F3
1
F3
3
F3
5
F3
7
F3
9
F4
1
F4
3

FACTORI DE RISC

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 2

Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
de risc Nominalizarea măsurii
1 2 3
Măsuri organizatorice:
-instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespe
normelor de securitate
spectarea instrucţiunilor proprii în domeniul - supravegherea permanentă de către conducăt
3
s.s.m. specific activităţii desfăşurate locului de muncă a modului de îndeplinire a
muncă de către lucrătorii din subordine
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul S
locului de muncă şi activităţilor defăşurate
1 2 3
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespe
normelor de securitate
- supravegherea permanentă de către conducăt
erea operaţiilor care-i asigură securitatea la
3 locului de muncă a modului de îndeplinire a
locul de muncă muncă de către lucrătorii din subordine
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul S
locului de muncă şi activităţilor defăşurate
- utilizare EIP
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 2

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 2 este egal cu 2,72
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc . Rezultatul
este susţinut de “Fişa de evaluare Nr.2”, din care se observă că din totalul de 46
factori de risc identificaţi , nici unul nu depaseste, ca nivel parţial de risc, valoarea 3:
0.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia
se prezintă după cum urmează :
 27%, factori proprii mijloacelor de producţie;
 16 %, factori proprii mediului de muncă;
 7 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 50 %, factori proprii executantului.
FRMP
27%

FRE
FRMP
50%
FRMM
FRSM
FRMM
FRE
16%
FRSM
7%

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă nr. 2


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,72

In figura de mai sus :


FRMP – factori de risc proprii mijloacelor de productie FRSM – factori de risc proprii sarcinii de muncă
FRMM – factori de risc proprii mijloacelor de munca FRE – factori de risc proprii executantului

S-ar putea să vă placă și