Sunteți pe pagina 1din 27

Se aproba

DIRECTOR GENERAL/
PRESEDINTE CCSM
………………..................

INSTRUCTIUNI PROPRII
PRIVIND REGLEMENTARILE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

IANUARIE 2007

1.0 = SCOP =
1.1

1
Prezentele instructiuni proprii stabilesc modul de detaliere si particularizare ale prevederilor Legii
nr.319/2006 – securitate si sanatate in munca, ale prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr.319/2006 (aprobate prin H.G. nr.1425/2006), ale actelor normative de transpunere ale Directivelor
Europene, in Romania, ale Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
in functie de particularitatile sistemului de munca din cadrul SC. MOARO TRADING S.R.L., denumit in
continuare Angajator.

2.0 = DOMENIUL DE APLICARE =


2.1
Instructiunile proprii se aplica lucratorilor proprii, personalului temporar angajat, personalului extern,
clientilor, subcontractantilor si vizitatorilor pe intreg teritoriul Angajatorului, conform Cap.4.0.

3.0 = TERMENI SI DEFINITII =


3.1
Potrivit prevederilor art.13 lit.e) din Legea nr.319/2006, in vederea asigurarii conditiilor de securitate si
sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, Angajatorul are
obligatia sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritual prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor
de munca aflate in responsabilitatea lor;angajatorului.

3.2
Termenii si definitiile stabilite de legislatia de securitate si sanatate in munca, in viguare la data elaborarii
prezentelor instructiuni proprii, sunt prezentate in Anexa nr.4.

3.3
Prescurtari :
SSM – Securitate si sanatate in munca.
CSSM – Comitetul de securitate si sanatate in munca.
SSM-SU –Compartimentul de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta
(cu competente de serviciu intern de prevenire si protectie).
SEPP – Serviciul Extern de Prevenire si Protectie.
SMSSM – Sistemul de management de securitate si sanatate in munca.
RRL – Registrul reglementarilor legale.

4.0 = INSTRUCTIUNI PROPRII =


4.1 = PREVEDERI GENERALE =

Instructiunile proprii privind reglementarile interne de securitate si sanatate in munca se aplica tuturor
lucratorilor proprii, personalului temporar angajat, personalului extern, clientilor, subcontractantilor si
vizitatorilor pe intreg teritoriul Angajatorului.
Instructiunile proprii sunt elaborate cu respectarea prevederilor Legii nr.319/2006 – securitate si sanatate in
munca, ale prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 (aprobate prin HG
nr.1425/2006), ale actelor normative de transpunere ale Directivelor Europene, in Romania, ale Standardelor
si ale altor Reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
In acceptiunea Legii, securitate si sanatate in munca constituie ansamblul de activitati institutionalizate
avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii,
integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca.

4.1.1 = CODUL MUNCII =

Potrivit prevederilor Codului Muncii, in cadrul propriilor responsabilitati Angajatorul va lua masurile necesare
pentru protejarea securitatii si sanatatii lucratorilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor
profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru asugurarea resurselor materiale si umane alocate
pentru efectuarea activitatilor de prevenire si protectie in intreprindere si/sau unitate.
Angajatorul va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire:
a) Evitarea riscurilor;
b) Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) Combaterea riscurilor la sursa;

2
d) Adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea
echipamentelor si metodelor de munca si de productie, in vederea atenuarii, cu precadere, a muncii
monotone si a muncii repetitive, precum si a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii;
e) Luarea in considerare a evolutiei tehnicii;
f) Inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;
g) Planificarea prevenirii;
h) Adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala;
i) Aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare;

4.1.2 = OBLIGATIILE ANGAJATORULUI =

 In cadrul responsabilitatilor sale stabilite de Legea nr.319/2006 – securitate si sanatate in munca,


ale prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 (aprobate prin HG
nr.1425/2006), ale actelor normative de transpunere ale Directivelor Europene, in Romania, ale
Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul securitatii in munca, Angajatorul are obligatia sa
ia masurile necesare pentru:
a) Asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
b) Prevenirea riscurilor profesionale;
c) Informarea si instruirea lucratorilor;
d) Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.

 Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile de mai sus pe baza urmatoarelor principii
generale de prevenire:
a) Evitarea riscurilor;
b) Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) Combaterea riscurilor la sursa;
d) Adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea
echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei
muncii, a muncii cu ritm predeterminant si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;
e) Adaptarea la procesul tehnic;
f) Inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;
g) Dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii,
conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;
h) Adoptarea in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie
individuala;
i) Furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

 Tinand seama de natura activitatilor si de particularitatile sistemului de munca din


intreprindere si/sau unitate, Angajatorul are obligatia:
a) Sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor
de munca, a substantelor sau a preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;
b) Ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si
metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului
securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor
intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice;
c) Sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca,
atunci cand ii incredinteaza sarcini;
d) Sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii
si/sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii
lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;
e) Sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis
numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

 In situatia in care in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multe
intreprinderi si/sau unitati, Angajatorii acestora au urmatoarele obligatii:
a) Sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca,
luand in considerare natura activitatilor;

3
b) Sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale,
luand in considerare natura activitatilor;
c) Sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
d) Sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

 In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea


accidentelor de munca si a bolilor profesionale, Angajatorul are urmatoarele obligatii:
a) Sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca,
precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare
privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile
de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor;
b) Sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice
si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca
specifice unitatii;
c) Sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de
inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale;
d) Sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, corespunator functiilor exercitate;
e) Sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritual prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale
locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;
f) Sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in
planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe;
g) Sa ia masuri pentru asigurarea de materiale neceare informatii si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise,
pliante, filme sau diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca;
h) Sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta
este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si protectie necesare;
i) Sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica;
j) Sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a
aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul
medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii;
k) Sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
l) Sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii
de masurat si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive
degajate in esfasurarea proceselor tehnologice;
m) Sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau
al efectuarii cercetarii evenimentelor;
n) Sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al
cercetarii evenimentelor;
o) Sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participle la efectuarea
controlului sau la efectuarea evenimentelor;
p) Sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de
cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si
a altor persoane;
q) Sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;
r) Sa asigure echipamente individuale de protectie;
s) Sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii
calitatilor de protectie.

 Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu comporta in nici o situatie obligatii
financiare pentru lucratori.

4.1.3 = OBLIGATIILE LUCRATORILOR =

 Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si cu


instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea Angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte
persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
 In scopul realizarii obiectivelor de mai sus, lucratorii au urmatoarele obligatii:

4
a) Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport
si alte mijloace de productie;
b) Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utlizare, sa il inapoieze sau
sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice
si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispositive;
d) Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care
au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana;
f) Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnatii, atat timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) Sa coopereze,atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnatii, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sint sigure si fara riscuri
pentru securitatea si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si
masurile de aplicare a acestora;
i) Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

 Obligatiile stabilite mai sus se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de munca, potrivit
activitatilor pe care acestia le desfasoara.

4.2 = ORGANIZAREA ACTIVITATII SSM LA NIVELUL ANGAJATORULUI =

In conformitate cu prevederile Codului Muncii, ale prevederilor Legii nr.319/2006 – securitate si


sanatate in munca, ale prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 (aprobate prin
HG nr.1425/2006), ale actelor normative de transpunere ale Directivelor Europene, in Romania, ale
Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca, pentru indeplinirea
obligatiilor sale, Angajatorul organizeaza activitatea de securitate a muncii cu lucrator/lucratorii
desemnat/desemnati si/sau Servicii externe de prevenire si protectie si infiinteaza Compartimentul de
Securitate si Sanatate in Munca si pentru Situatii de urgenta – SSM-SU si Comitetul de securitate si
sanatate in munca – CSSM.

4.2.1 = compartimentul de securitate si sanatate in munca si


Pentru situatii de urgenta – SSM-SU =

Angajatorul desemneaza unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de activitatile de protectie si
de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere si/sau unitate, denumiti in continuare
lucratori desemnati.
Lucratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activitatii lor de protectie si a celei de
prevenire a riscurilor profesionale.
Lucratorii desemnati trebuie sa de dispuna de timpul necesar pentru a-si putea indeplini obligatiile ce le
revin prin prezenta lege.
Daca in intreprindere si/sau unitate nu se pot organiza activitatile de prevenire si protectie si cele de
protectie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie sa recurga la servicii externe.

4.2.2 = COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA =

Comitetul de securitate si sanatate in munca se constituie in unitatile care au un numar de cel putin 50
de lucratori, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.
In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate territorial,se pot infiinta mai multe.
In unitatile care au mai putin de 50 de lucratori, atributiile comitetului de securitate si sanatate in munca
revin reprezentantilor lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.
Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit din reprezentantii lucratorilor cu
raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, pe de o parte, si angajator sau
reprezentantul sau legal si/sau reprezentantii sai in numar egal cu cel al reprezentantilor
lucratorilor si medical de medicina muncii, pe de alta parte.

5
Lucratorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire si protectie este secretarul
comitetului de securitate si sanatate in munca.
Reprezentantii lucratorilor in comitetul de securitate si sanatate in munca vor fi alesi pe o perioada de 2
ani.
In cazul in care unul sau mai multi reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul
securitatii si sanatatii lucratorilor se retrag din comitetul de securitate si sanatate in munca, acestia vor fi
inlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi.
Reprezentantii lucratorilor in comitetele de securitate si sanatate in munca vor fi desemnati de catre
lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor, dupa cum urmeaza:

a) de la 50 la 100 de lucratori - 2 reprezentanti;


b) de la 101 la 500 de lucratori - 3 reprezentanti;
c) de la 501 la 1.000 de lucratori - 4 reprezentanti;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucratori - 5 reprezentanti;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucratori - 6 reprezentanti;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucratori - 7 reprezentanti;
g) de la 4.000 de lucratori - 8 reprezentanti;

Angajatorul are obligatia sa acorde fiecaruia reprezentant al lucratorilor in comitetele de


securitate si sanatate in munca timpul necesar exercitarii atributiilor specifice.
Timpul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi de cel putin:
a) 2 ore pe luna in unitatile avand un efectiv de pana la 99 de lucratori;
b) 5 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 100 si 299 de lucratori;
c) 10 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 300 si 499 de lucratori;
d) 15 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 500 si 1.499 de lucratori;
e) 20 de ore pe luna in unitatile avand un efectiv de 1.500 de lucratori si peste.
Instruirea necesara exercitarii rolului de membru in comitetele de securitate si sanatate in munca
trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru si pe cheltuiala unitatii.

Angajatorul sau reprezentantul sau legal este presedintele comitetului de securitate si sanatate in munca.

Membrii comitetului de securitate si sanatate in munca se nominalizeaza prin decizie scrisa a


presedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta tuturor lucratorilor.

La intrunirile comitetului de securitate si sanatate in munca vor fi convocati sa participle lucratorii


desemnati, reprezentantii serviciului intern de prevenire si protectie si, in cazul in care angajatorul a
contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire si protectie, reprezentantii acestora.
La intrunirile comitetului de securitate si sanatate in munca pot fi invitati sa participe inspectori de
munca.

Comitetele de securitate si sanatate in munca functioneaza in baza regulamentului de functionare propriu.

Atributiile comitetului de securitate si sanatate in munca


Pentru realizarea informarii, consultarii si participarii lucratorilor, CSSM are cel putin urmatoarele
Atributii:
a) analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca si planul de prevenire
si protectie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si functionare;
b) urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare
realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de
munca;
c) analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luand in considerare consecintele
asupra securitatii si sanatatii, lucratorilor, si face propuneri in situatia constatarii anumitor deficiente;
d) analizeaza alegerea, cumpararea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor
de protectie colectiva si individuala;
e) analizeaza modul de indeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protectie,
precum si mentinerea sau, daca este cazul, inlocuirea acestuia;
f) propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la
riscuri specifice;

6
g) analizeaza cererile formulate de lucratorii privind conditiile de munca si modul in care isi indeplinesc
atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;
h) urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea
in munca, masurile dispuse de inspectorul dmunca si inspectorii sanitari;
i) analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora in
planul de prevenire si protectie;
j) analizeaza cauzele producerii accidentelo de munca, imbolnavirilor profesionale si evenimentelor
produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetarii;
k) efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si face un
raport scris privind constatarile facute;
l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate in munca de catre conducatorul
unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, la actiunile care au
fost intreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de
prevenire si protectie ce se va realize in anul urmator.

Obligatiile angajatorului referitoare la CSSM

Angajatorul trebuie sa furnizeze comitetului de securitate si sanatate in munca toate


informatiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa isi poata da avizul in cunostinta de cauza.
Angajatorul trebuie sa prezinte, cel putin o data pe an, comitetului de securitate si sanatate in munca un
raport scris care va cuprinde situatia securitatii si sanatatii in munca, actiunile care au fost intreprinse si
eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se vor
analiza pentru anul urmator.
Angajatorul trebuie sa supuna analizei comitetului de securitate si sanatate in munca documentatia
referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protectie colectiva si
individuala, in vederea selectionarii echipamentelor optime.
Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate si sanatate in munca cu privire la evaluarea
riscurilor pentru securitate si sanatate, masurile de prevenire si protectie atat la nivel de unitate, cat si la
nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim ajutor, de prevenire si stingere a
incendiilor si evacuare a lucratorilor.
Angajatorul comunica comitetului de securitate si sanatate in munca punctual sau de vedere sau, daca este
cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire si protectie, asupra
plangerilor lucratorilor privind conditiile de munca si modul in care serviciul intern sau extern de
prevenire si protectie isi indeplineste atributiile.
In cazul in care angajatorul nu ia in considerare propunerile comitetului de securitate si sanatate in munca,
trebuie sa motiveze decizia sa in fata comitetului ,motivatia va fi consemnata in procesul – verbal.

4.2.3 = serviciul medical de medicina muncii =

Prestarea serviciilor medicale de medicina muncii se realizeaza la nivelul Angajarorului prin


intermediul Centrului Medical specializat, prin care se asigura urmatoarele:
a) angajarea personalului organizatiei se face numai dupa efectuarea unui examen medical prealabil, cu
confirmarea scrisa a medicului de medicina muncii ca locul de munca sau meseria propusa nu este
contraindicata din punct de vedere al sanatatii viitorului salariat, organizatia are obligatia de a
completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare si fisa de exepunere la riscuri
profesionale, datele privind profesia si locul de munca in care urmeaza sa lucreze candidatului, un
extras (copie) a carnetului sau de munca si, dupa caz, o copie a dosarului sau medical de la locul
anterior de munca al acestuia; medical de medicina muncii completeaza fisa de aptitudine, cu
concluzia examenului medical la angajare (apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul
de munca respectiv);
b) programarea, cu acordul personalului medical, a controlului medical periodic al salariatilor o data pe
an si urmarirea efectuarii integrale a acestuia; salariatii sunt obligati sa se supuna controlului medical
periodic, refuzul de a se supune examenului medical fiind considerat abatere disciplinara;
c) respectarea recomandarilor medicale rezultate in urma examenelor medicale la angajare, a
controalelor medicale de adaptare si periodice si a examenului medical la reluarea activitatii.
Medicul de medicina muncii este obligat sa prezinte comitetului de securitate si sanatate in munca
rapoarte scrise cu privire starea de sanatate a salariatilor in relatie cu conditiile de munca si riscurile
profesionale, la actiunile intreprinse si eficienta acestora.

7
4.2.4 = grupuri sensibile la riscuri =

Grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile gravide, iehuzele sau femeile care alapteaza,
tinerii, ( tineri – cetatenii cu varsta cuprinsa intre 14 si 35 de ani; potrivit art.2 lit.a din Legea nr.350/2006
a tinerilor) precum si persoanele cu dizabilitati, trebuie protejate impotriva pericolelor care le afecteaza
in mod specific.
Angajatorul are obligatia sa amenajeze locurile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile
la riscuri specifice.

4.2.5 = pregatirea si instruirea salariatilor =

Instriurea personalului in domeniul SSM este o parte componenta a pregatirii profesionale si are
ca scop dobandirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca, activitatea
realizata prin instruirea suficienta si adecvata in domeniul SSM in special sub forma de informatii si
instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau:
a) la angajare;
b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;
c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului
existent;
d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau procedure de lucru;
e) la executarea unor lucrari speciale.

Instruirea trebuie sa fie :


a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;
b) periodica si ori de cate ori este necesar.

Angajatorul se va asigura ca lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior, care desfasoara
activitati in intreprinderea si/sau unitate proprie, au primit instructiuni adecvate referiotare la riscurile
legate de securitatea si sanatatea in munca, pe durata desfasurarii activitatilor./
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca au dreptul
la instruire corespunzatoare.
Instruirea nu poate fi realizata pe cheltuiala lucratorilor si/sau a reprezentantilor acestora.
Instruirea trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru.
Instruirea trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru, fie in interiorul, fie in afara intreprindrii
si/sau unitatii.
La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si
tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive,
proiectii, instruirea asistata la calculator.
Fiecare angajat are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate.
Angajatorul trebuie sa dispuna de un program de instruire – testare, pe meserii sau activitati.

Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze:


a) instruirea introductiv – generala;
b) instruirea la locul de munca;
c) instruirea periodica.

Instruirea in domeniul SSM se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj, conform
modelului din Anexa nr.11 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, cu indicarea
materialului predat, a duratei si datei instruirii.
Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa verificarea
instruirii. Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si
de catre persoanele care au efectuat instruirea.
Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de
o copie a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina muncii in urma examenului
medical la angajare.
Pentru persoanele aflate in intreprindere si/sau unitate cu permisiunea angajatorului, angajatorul
stabileste, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare si functionare, reguli privind
instruirea si insotirea acestora in intreprindere si/sau unitate.

8
Pentru lucratori din intreprindere si/sau unitati din exterior, care desfasoara activitati pe baza de
contract de prestari de servicii in intreprinderea si/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar
al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor privind activitatile specifice intreprinderii si/sau unitatii
respective, riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire
si protectie la nivelul intreprinderilor si/sau unitatii, in general.

4.2.5.1 = Instruirea introductiv – generala =


Instruirea introductiv – generala se face:
a) la angajarea lucratorilor;
b) lucratorilor detasati de la o intreprinere si/sau unitate la alta;
c) lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;
d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar.

Scopul instruirii introductiv – generale este de a informa despre activitatile specifice intreprinderii si/sau
unitatii respective, riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de
prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general.

Instruirea introductiv – generala se face de catre:


a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca; sau
b) lucratorul desemnat; sau
c) serviciul extern de prevenire si protectie.

Instruirea introductive – generala se face individual sau in grupuri de cel mult 20 de persoane.

Durata instruirii introductive – generale depinde de specificul activitati si de riscurile pentru securitate si
sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii
si/sau al unitatii, in general.
Durata instruirii introductiv – generale nu va fi mai mica de 8 ore.

In cadrul instruirii introductiv – generale se vor expune, in principal, urmatoarele probleme:


a) legislatia de securitate si sanatate in munca;
b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;
c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;
d) masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor
si evacuarea lucratorilor.
Continutul instruirii introductive – generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de catre
angajator.
Instruirea introductiv – generala se va finalize cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste.
Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire.
Lucratorii nu vor putea fi angajati daca nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea introductiv
– generala.

4.2.5.2 = Instruirea la locul de munca =

Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea
riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie
la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.
Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor, inclusiv la schimbarea locului de munca din
cadrul intreprinderii si/sau al unitatii.
Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de maxim
20 de persoane.
Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si
de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau
fiecarei functii exercitate.
Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore.

Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a
asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de

9
prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi
pastrate la persoana care efectueaza instruirea.

Instruirea la locul de munca va cuprinde:


a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca
si/sau postului de lucru;
b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;
c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;
d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului
de munca si/sau postului de lucru;
e) instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe
care persoana respective o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului
individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor.

Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa
verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se consemneaza
in fisa de instruire individuala.

4.2.5.3 = Instruirea periodica =

Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor si are drept scop reimprospatarea si actualizarea
cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.


Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii, in functie de conditiile
locului de munca si/sau postului de lucru, si nu va fi mai mare de 6 luni.
Pentru personalul tehnico-administrativ dintre doua instruiri periodice nu va fi de cel mult 12 luni.
Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin
sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/ servicii externe de
prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a
fost facuta corespunzator.
Instruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.
Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre Angajator.

Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri:


a) cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
b) cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati
specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusive
datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate;
c) la reluarea activitatii dupa accident de munca;
d) la executarea unor lucrari speciale;
e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modofocari ale echipamentului existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Durata instruirii periodice nu va fi mai mica de 2 ore.


Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre Angajator si aprobate de catre
aceasta, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.

4.2.6 = primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea


Lucratorilor, pericol grav si iminent =

Angajatorul are urmatoarele oblogatii:


a) sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor, adaptarea naturii activitatilor si amrimii intreprinderii si/sau unitatii, tinand seama de alte
persoane prezente;

10
b) sa stabileasca legaturile neceare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor,
serviciul medical de urganta, salvare si pompieri.
Angajatorul trebuie sa desemneze lucratorii care aplica masurile de prim ajutor, stingere a incendiilor si
evacuare a lucratorilor.
Numarul lucratorilor, instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia acestora trebuie sa fie adecvate
marimii si/sau riscurilor specifice intreprinderii si/sau unitatii.

Angajatorul are, de asemenea, urmatoarele obligatii:


a) sa informeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si
iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate ori care trebuie sa
fie luate pentru protectia lor;
b) sa ia masuri si sa furnizeze instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau
sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de pericol grav si
iminent;
c) sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav si iminent, in
afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate.
Lucratorii care, in cazul unui pericol grav si iminent, parasesc locul de munca si/sau o zona periculoasa
nu trebuie sa fie prejudiciati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror consecinte negative si
nejustificate pentru acestia.
Angajatorul trebuie sa se asigure ca, in cazul unui pericol grav si iminent pentru propria securitate sau a
altor persoane, atunci cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toti lucratorii sunt apti sa
aplice masurile corespunzatoare, in conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care
dispun, pentru a evita consecintele unui astfel de pericol.
Lucratorii nu trebuie sa fie prejudiciati pentru actiunile realizate de acestia in cazurile de pericol grav si
imminent, cu exceptia situatiilor in care acestia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava.

4.2.7 = informarea lucratorilor =

Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii, Angajatorul trebuie sa ia masuri


corespunzatoare, astfel incat lucratorii si/sau reprezentantii acestora sa primeasca, in conformitate cu
prevederile legale, toate informatiile necesare privind;
a) riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si
protectie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general, cat si la nivelul fiecarui post de lucru
si/sau fiecarei functii;
b) masurile luate pentru desemnarea lucratorilor care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a
incendiilor si de evacuare a lucratorilor si numarul lucratorilor, instruirea lor si echipamentul pus la
dispozitia acestora.
Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare astfel incat angajatorii lucratorilor din orice
intreprindere si/sau unitate exterioara, care desfasoara activitati in intreprinderea si/sau in unitatea sa, sa
primeasca informatii adecvate privind aspectele de mai sus, care privesc acesti lucratori.

4.2.8 = consultarea si participarea lucratorilor =

Angajatorii consulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit oarticiparea acestora la discutarea tuturor
problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca, ceea ce implica:
a) consultarea lucratorilor;
b) dreptul lucratorilor si/sau reprezenantilor lor sa faca propuneri;
c) participarea echilibrata.

Lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor iau parte in mod echilibratsau sunt consultati in prealabil si in
timp util de catre angajator cu privire la:
a) orice masura care ar afecta semnificativ securitatea si sanatatea in munca;
b) desemnarea lucratorilor care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a
lucratorilor;
c) informatiile legate de riscurile de securitate si sanatate in munca;
d) recurgerea, dupa caz, la servicii externe;
e) organizarea si planificarea instruirii lucratorilor in domeniul SSM.

Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor au


dreptul sa solicite angajatorului sa ia masuri corespunzatoare sis a prezinte propunei inacest sens, in

11
scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si/sau al eliminarii surselor de pericol si nu pot fi prejudiciati
din cauza activitatii lor in domeniul SSM.
Angajatorul trebuie sa acorde reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii
si sanatatii lucratorilor un timp adecvat, fara diminuarea drepturilor salariale, sis a le furnizeze mijloacele
necesare pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile care decurg din prezenta lege.
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor si/sau
lucratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile competente, in cazul in care considera ca masurile adoptate
si mijloacele utilizate de catre angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in
munca.

4.2.9 = metode si mijloace de instruire =

Angajatorul are obligatia, conform legii, sa asigure organizarea unei activitati permanente de
propaganda in domeniul protectie muncii, utilizand formele si mijloacele cu continut specific: filme,
afise, pliante, cataloage, brosuri, carti, informari, simpozioane, etc.
Materialele de instruire utilizate trebuie sa fie realizate in conformitate cu urmatoarele criterii generale:
- continutul materialelor sa fie in conformitate cu bazele teoretice in domeniul
SSM;
- continutul sa fie in corcondanta cu legislatia in vigoare in domeniu;
- realizarea materialelor sa se bazeze pe principiile pedagogiei moderne;
- continutul si realizarea materialelor sa fie adecvate nivelului de pregatire si
subiectilor carora li se adreseaza.
Aceste materiale trebuie sa aiba avizul MMSSF potrivit prevederilor normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.319/2006 (aprobate prin hg.nr.1425/2006).

4.2.10 = materiale igienico-sanitare =

Materialele igienico – sanitare se acorda obligatoriu si gratuit salariatilor organizatiei in scopul asigurarii
igienei si protectiei personale, in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor imbolnaviri
profesionale.
Trusele sanitare de prim ajutor medical constituie materiale igienico- sanitare.
La stabilirea cantitatilor si periodicitatea acordarii acestora se tine cont de recomandarile medicului de
medicina muncii, avandu-se in vedere preverile contractuale si serviciile medicale contractate cu Centrul
Medical de medicina muncii.
Se asigura conditii optime de servire a mesei de pranz pentru salariatii organizatiei, toate punctele de lucru
sunt dotate cu instalatii de aprovizionare cu apa potabila (rece si incalzita).

4.2.11 = timpul de munca =

Timpul de munca si regimul pauzelor se stabilesc, potrivit reglementarilor in vigoare, prin Regulamentul
intern al Angajatorului.

4.2.12 = riscul maternal =

Protectia maternitatii si a altor componente ale riscului maternal in cadrul organizatiei sunt definite dupa
cum urmeaza:
a) protectia maternitatii este protectia sanatatii si/sau securitatii salariatelor gravide si/sau mame la
locurile lor de munca;
b) locul de munca este zona delimitata in spatiu, in functie de specificul muncii, inzestrata cu
mijloacele si cu materialele necesare muncii, in vederea realizarii unei operatii, lucrari sau pentru
indeplinirea unei activitati de catre unul ori mai multi executanti, cu pregatirea si indemnarea lor,
in conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii corespunzatoare, din care se obtine un
venit in baza unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator;
c) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de
graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medical de familie sau de medical
specialist care sa ii ateste aceasta stare;
d) salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului
de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un
document medical eliberat de medical de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a
nascut;

12
e) salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de
lauzie, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul
prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medical de familie in
acest sens;
f) dispensa pentru consultatii prenatale reprezinta un numar de ore libere platitei salariatei de catre
angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultatiilor si examenelor
prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
g) concediu postnatal obligatoriu este concediul pentru sarcina si lauzie cu durata totala de 126 de
zile, de care beneficiaza salariatele in conditiile legii;
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiaza salariata gravida si/sau care a nascut
recent si/sau care alapteaza pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului
lor.

Angajatorul isi asuma urmatoarele responsabilitati:


- sa adopte masurile necesare prin care sa previna expunerea salariatei gravide
si/sau care a nascut recent si/sau care alapteaza la riscuri care le pot afecta
sanatatea si securitatea;
- sa adopte masurile necesare prin care salariata gravida si/sau care a nascut recent
si/sau care alapteaza sa nu fie constranse sa efectueze o munca daunatoare
sanatatii sau starii lor de gravitate ori copilului nou nascut, dupa caz;
- sa evalueze annual, precum si la orice modificare a cinditiilor de munca natura,
gradul si durata expunerii salariatei gravide si/sau care a nascut recent si/sau care
alapteaza, in scopul determinarii oricarui risc pentru securitatea si sanatatea lor si
oricarei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii; angajatorul este obligat sa
asigure participarea medicului de medicina muncii, iar rezultatele evaluarilor se
consemneaza in rapoarte scrise;
- sa inmaneze, in termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii raportului, o
copie a acestuia Sindicatului sau Reprezentantilor salariatelor;
- sa informeze in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la
care pot fi supuse la locurile lor de munca, precum si asupra drepturilor care
decurg din legislatia specifica;
- sa instiinteze medical de medicina muncii, precum si Inspectoratul Teritorial de
Munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea, in termen de 10 zile lucratoare
de la data la care a fost anuntat in scris de catre salariata ce se afla in una din
situatiile de graviditate, ca a nascut sau ca alapteaza;
- sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei sis a nu
anunte alti salariati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei
desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila;
- sa ii modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu
este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau
securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a
medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale;
- sa acorde salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a
maximum 16 ore pe luna, in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in
timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale;
- sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pause
pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de un an a
copilului;pauzele includ si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care
se gaseste copilul, cu reducerea programului de lucru cu 2 ore zilnic si fara ca
veniturile salariale sa fie diminuate;
- sa include in Regulamentul intern masuri privind igiena, protectia sanatatii si
securitatea in munca a salariatei gravide si/sau care a nascut recent si/sau care
alapteaza;
- sa afiseze la locurile de munca prevederile Legii nr. 25/2004 cu modificarile
ulterioare.

Angajatorul nu va dispune incetarea raporturilor de munca in cazul:


a) salariatei gravide si/sau care a nascut recent si/sau care alapteaza, din motive care au legatura
directa cu starea sa;
b) salariatei care se afla in concediu de risc maternal;

13
c) salariatei care se afla in concediu de maternitate;
d) salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, in cazul
copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani;
e) salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in
cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani.

4.2.12 = cladiri si alte constructii =

Angajatorul raspunde de preluarea si efectuarea lucrarilor de constructii, de reparatie sau de


modernizare ale cladirilor proprii in conditii care sa asigure locuri de munca organizate conform
principiilor in viguare de securitate si sanatate in munca, avand in vedere prevederile H.G.
1091/2006 – cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca si ale HG971/2006-
cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, cat si ale altor
acte normative aplicabile, stabilite in RRL.

o In acest scop, organizatia are obligatia:


- sa analizeze proiectul din punct de vedere al masurilor de securitate si sanatate a
muncii; in caz de neconcordanta fata de prevederile legislatiei, sa ceara
proiectantului remedierea deficientelor constatate;
- sa colaboreze cu proiectantul si cu executantul lucrarilor, dupa caz, in scopul
rezolvarii anumitor probleme de securitate si sanatate a muncii;
- sa controleze, cu ocazia receptiei lucrarilor de constructii, realizarea de catre
executant a tuturor masurilor de securitate a muncii prevazute in documentatia
tehnica, refuzand receptia lucrarilor de constructii care nu corespund din punct
de vedere al securitatii muncii;
- sa nu permita utilizarea azbestului in structura si la executarea lucrarilor
constructiilor in care sunt amplasate locuri de munca ale organizatiei;
- sa nu semneze receptia definitive a lucrarilor de constructii atunci cand
determinarile effectuate in timpul probelor tehnologice nu corespund
documentatiei tehnice si/sau nu respecta normele legale in viguare cu privire la
instalatii si echipamente electrice, cai de acces, de circulatie si de evacuare in caz
de pericol iminent, scari si balustrade, lifturi, dimensionare suprafete de lucru,
instalatii tehnice si utilitare, ergonomia locului de munca, microclimat,
iluminare.

o In caz de pericol, trebuie sa fie posibila evacuarea rapida si cea mai mare siguranta posibila a
salariatilor de la toate punctele de lucru ale organizatiei.

o Caile de acces de urgenta si iesirile cu destinatie de urgenta trebuie sa fie puse in evidenta prin
indicatoare de securitate; indicatoarele de securitate trebuie amplasate in locurile cele mai potrivite
pentru a putea fi observate de cat mai multi dintre angajati.
Caile de acces de urgenta si iesirile, precum si caile de circulatie si usile de access pre acestea,
trebuie sa fie libere de orice obstacole, astfel incat sa poata fi utilizate in orice moment fara
dificultate. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa ramana in permanenta libere sis a conduca in mod
cat mai direct afara sau in spatii sigure.

o Usile de iesire in caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior; acestea nu trebuie sa fie
incuiate sau zavorate, astfel incat sa poata fi deschise imediat si cu usurinta de catre orice persoana
care ar avea nevoie in caz de pericol iminent. In caz de pericol trebuie sa fie posibila evacuarea
rapida sic ea mai mare siguranta posibila a angajatilor de la toate posturile de lucru.

o Semnalizarea cailor si iesirilor de urgenta trebuie realizata permanent cu panouri de avertizare


conform Prescriptiilor minime de semnalizare de securitate si/sau sanatate la locul de munca.

o Cladirile care adapostesc locurile de munca trebuie sa prezinte o structura de rezistenta


corespunzatoare naturii activitatilor desfasurate in acele locuri de munca.

o Incaperile in care se desfasoara procesele de munca trebuie sa aiba suprafata, inaltime si volum de
aer suficiente, care sa permita angajatilor sa-si indeplineasca sarcinile de lucru fara riscuri pentru

14
securitatea, sanatatea si confortul lor. Dimensiunile zonei neocupate a locului de munca trebuie sa
fie calculate astfel incat sa permita angajatorilor sa aiba suficienta lbertate de miscare pentru a-si
indeplini sarcinile de munca.

o Pardselile si caile de circulatie trebuie sa aiba o suprafata plana si neteda, pentru a nu ingreuna
circulatia persoanelor si vehiculelor, insa suficient de rugoasa si antiderapanta, pentru a nu permite
alunecarea. Pardoselile, peretii si platfoanele incaperilor se vor executa din materiale de constructie
adecvate si rezistente la incendiu.

o Pentru finisajele principalelor suprafete din spatiile de lucru (plafon, pereti, pardoseala, masini sau
mese de lucru, dulapuri), se vor allege scheme de culori bine armonizate.

o Usile transparente trebuie sa fie marcate corespunzator, la inaltimea vederii. Daca suprafetele
transparente sau translucide ale usilor sau portilor nu sunt construite din material securizat si daca
exista pericol ca angajatii sa fie vatamati la spargerea acestora, suprafetele usilor trebuie protejate
impotriva spargerii.

o Usile situate de-a lungul cailor de salvare trebuie:


a) sa fie marcate corespunzator;
b) sa fie posibila deschiderea lor din interior in orice moment fara ajutor special;
c) sa fie posibila deschiderea lor atunci cand locurile de munca sunt ocupate.

o Peretii transparenti sau translucizi, in special peretii despartitori din sticla, din incaperile ce
contin locuri de munca sau din vecinatatea acestora, trebuie sa fie clar indicati si executati din
materiale de securizate sau sa fie separati de aceste locuri de munca si cai de circulatie, pentru a
preveni intrarea in contact a angajatorilor cu peretii.

o Ferestrele, luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea afectelor excesive ale
luminii solare la locurile de munca (cum ar fi efectul de lupa), avand in vedere natura sarcinilor de
munca si a locului de munca.

o Instalatiile electrice trebuie sa fie concepute si construite astfel incat sa nu prezinte riscuri de
incendii sau explozie, iar personalul trebuie sa fie protejat corespunzator impotriva riscului de
electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

o Instalatiile pentru conditionarea aerului trebuie sa functioneze astfel incat sa nu creeze


disconfort prin expunerea angajatilor la curenti de aer. Orice depozitare sau murdarie care poate
crea un pericol imediat pentru sanatatea angajatilor prin poluarea aerului respirat, trebuie
indepartata in cel mai scurt timp posibil.

o In timpul programului de lucru temperatura in incaperile ce contin locuri de munca trebuie sa


asigure mentinerea echilibrului termic al organismului uman corespunzator cu nivelul activitatii
desfasurate si metabolismul organismului determinat de efortul fizic in activitate.

o Locurile de munca trebuie, in masura in care este posibil, sa aiba lumina suficienta si sa fie
echipate cu corpuri de iluminat care sa permita un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea si
securitatea angajatilor. Instalatiile de iluminat ale incaperilor cu locuri de munca si ale cailor de
acces si circulatie trebuie amplasate astfel incat tipul de iluminare prevazut sa nu prezinte riscuri de
accidentare a angajatilor.

o In functie de dimensiunile si destinatia cladirilor, de echipamentele pe care le contin, de


proprietatile fizico – chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim potential de persoane,
locurile de munca trebuie echipate cu mijloace de stingere a incendiilor adecvate si, daca este
necesar, cu detectoare de incendii si sisteme de alarma, potrivit prevederilor Normelor generale de
prevenire si stingere a incendiilor. Echipamentele de stingere a incendiilor cu actionare manuala
trebuie sa fie usor accesibile si simplu de utilizat. Aceste echipamente trebuie sa fie semnalizate
prin amplasarea de indicatoare de securitate in imediata apropiere, conform reglementarilor in
viguoare.

15
o In vecinatatea locurilor de munca, incaperilor de odihna, vestiarelor si camerelor cu chiuvete,
trebuie asigurate toalete separate avand un numar adecvat de wc-uri si chiuvete. Se vor prevedea
wc-uri separate sau utilizarea alternative a acelorasi wc-uri de catre femei si barbati.

o Femeile gravide si lauze trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni in pozitie culcat in conditii
corespunzatoare.

4.2.14 = instructiuni proprii pentru alte categorii de salariati =

Prezentele instructiuni proprii sunt aplicabile si personalului extern care presteaza servicii
diferite in favoarea societatii.
Instruirea personalului extern cade in sarcina si responsabilitatea deplina a Angakatorului acestora, ceea
ce se stabileste prin clauza distincta la contractele de prestari de servicii incheiate potrivit legislatiei in
vigoare, cu luarea in considerare a prevederilor specifice stabilite prin Legea nr.319/2006 – securitate si
sanatate in munca, Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 ( aprobate prin HG
nr.1425/2006), ale actelor normative de transpunere ale Directivelor Europene, in Romania, ale
Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca, aplicabile
Angajatorului.

4.2.15 = masuri de prim ajutor =

Activitatea de prim ajutor se asigura prin servicii externe specializate si prin Centre de
medicina muncii. La locurile de munca sunt organizate puncte de prim ajutor cu truse medicale si cu
personal pregatit prin cursuri de specialitate externe.

4.2.16 = alte obligatii ale angajatorului =

a) Fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substantelor ori preparatelor


chimice periculoase si a deseurilor rezultate;
b) Prevenirea prezentei peste limitele maxime admise a agentilor chimici, fizici sau biologici,
precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;
c) Darea in exploatare sau repunerea in functiune, partiala ori totala, a constructiilor,
echipamentelor de munca noi sau reparate, precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice;
d) Intocmirea si respectarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor care necesita
masuri speciale de siguranta;
e) Folosirea surselor de foc deschis si fumatul la locurile de munca unde acestea sunt interzise;
f) Prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea
instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii
statice si ale descarcarilor atmosferice;
g) Asigurarea si folosirea instalatiilor electrice de constructie adecvate la locurile de munca unde
exista pericole de incendiu sau de explozie;
h) Asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de munca;
i) Transportul, manipularea si depozitarea echipamentelor de munca, materialelor si produselor;
j) Delimitarea, ingradirea si semnalizarea zonelor periculoase;
k) Semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
l) Asigurarea exploatarii fara pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a
instalatiilor mecanice sub presiune si a celor de ridicat, a conductekor prin care circula fluide sub
presiune si a altor asemenea echipamente de munca;
m) Utilizarea, intretinerea, revizia si repararea periodica a echipamentelor de munca;
n) Asigurarea, marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatie;
o) Asigurarea iluminatului de siguranta;
p) Organizarea activitatii de pastrare, intretinere si denocivizare a echipamentului individual de
protectie;
q) Intocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai echipamentlor de munca si a
rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu regim special de exploatare;
r) Aplicarea metodelor de exploatare miniera, executia, exploatarea si intretinerea lucrarilor
miniere, realizarea si functionarea sistemului de aeraj, corespunzator clasificarii minelor din
punctul de vedere al emanatiilor de gaze;

16
s) Amenajarea locurilor de munca pentru lucrul la inaltime, in spatii inchise si in conditii de
izolare.

5.0 = instructiuni specifice =


5.1 = instructiuni specifice de traseu =

In timpul deplasarii pe traseul normal de acasa la serviciu si de la serviciu acasa, in perioada de timp
normale de deplasare, salariatii sunt obligati sa rsepecte urmatoarele reguli:
1. Sa circule numai pe trotuare, iar in lipsa acestora, pe potecile laterale ale drumurilor publice;
2. Sa nu circule pe autostrazi si pe partea carosabila a drumurilor nationale de tip << E >>( deschise
traficului international);
3. Sa circule numai pe partea stanga a drumurilor publice, daca acestea nu ua trotuare sau poteci;
4. Sa traverseze drumurile publice prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru trecerea
pietonilor, iar in orase unde asemenea indicatoare sau marcaje lipsesc, pe la coltul strazilor, dupa ce
s-au asigurat ca nu exista vreun pericol; traversarea drumurilor publice se face perpendicular pe axa
acestora.
5. Salariatii organizatiei sunt obligati sa nu urce, sa nu coboare si sa nu deschida usile autovehicului de
transport in comun in timpul mersului.
6. Salariatii organizatiei sunt obligati sa nu calatoreasca pe scarile sau partile laterale ale caloseriei
tramvaielor, troleibuzelor, autobuzelor sau altor mijloace de transport ori stand in picioare in
caroseria autocamioanelor sau remorcilor.
7. Salariatii organizatiei sunt obligati sa nu distraga, prin discutii, atentia conducatorilor autovehiculelor
de transport in comun.
8. Sa foloseasca numai acele culoare si scari rulante de acces la peroanele amenajate pentru
urcarea/coborarea in mijloacele de transport subteran (metrou) sau de suprafata (metrou usor);
salariatii organizatiei nu vor urca sau cobori din ramele acestor mijloace de transport dupa ce a fost
comunicata comanda de inchidere a usilor de acces ale garniturii respective.
9. Sa respecte toate indicatiile de utilizare ale ascensoarelor cladirilor in care salariatii organizatiei se
afla pe timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu.

La deplasarea la/de la loc de munca/domiciliu cu autovehiculul proprietate personala sa respecte legislatia


specifica circulatiei pe drumurile publice, astfel incat sa protejeze propria persoana si pe ceilalti
participanti la traficul auto.

5.2 = instructiuni specifice pentru activitatea de birou =

Salariatii vor respecta urmatoarele reguli generale:


1. Fiecare salariat trebuie sa cunoasca si sa aplice normele de securitate a muncii si pentru situatii de
urgenta in biroul sau spatiul in care isi desfasoara activitatea.
2. Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent cu fata inainte. Deschiderea usii, in cazul
usilor pline, se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoana aflata in incaperea alaturata in
imediata ei apropiere.
3. Circulatia pe scari se va efectua respectandu-se urmatoarele norme:
- se va circula numai pe partea dreapta;
- se va merge incet, unul dupa altul in sir simplu;
- se va sprijini de mana curenta, nu se va citi in timp ce se urca sau coboara pe
scari, nu se vor numara bani, nu se va merge sarind cate doua sau trei trepte
deodata;
- se vor indeparta de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea
(creioane, resturi de fructe, coji, etc);
4. Cand trebuie luat un obiect aflat la inaltime, obligatoriu se va folosi o scara sigura.
5. Usile cu geamuri trebuie manevrate cu atentie. Este interzis a se sprijini sau impinge pe partea din
sticla a usilor.
6. La iesirea din sediu, orice persoana se va asigura in toate directiile pentru a nu fi surprinsa de vreun
mijloc de transport.

17
7. Totdeauna trebuie sa se priveasca in directia de mers, iar atunci cand se transporta pachete in brate,
acestea nu trebuie sa impiedice vizibilitatea.
8. Pardoselile din incaperi trebuie sa fie bine intretinute, urmele de ulei, apa trebuie inlaturate pentru a
evita alunecarile.
9. Pentru protectia personalului care face curatenie, cioburile de sticla trebuie invelite si dispuse astfel
incat sa poata fi usor identificate de acest personal, de preferat fiind lasate la vedere, pe birou.
10. Se va pastra curatenia la locul de munca, fiind interzis a se lasa pe mese sau a se arunca pe jos carpe,
hartii, capete de creion, pioneze, etc.
11. Atunci cand se foloseste un cutit, cuter sau o lama pentru taierea hartiei, trebuie tinute degetele cat
mai departe de taisul lamei, iar dupa folosire se va proteja muchia ascutita si pune scula intr-un loc
special destinat acestui lucru.

5.3 = mobilierul de birouri =

1. Inainte de folosirea unui scaun de birou, trebuie controlata starea lui, dupa care se potriveste intr-o
pozitie stabila, evitandu-se asezarea pe marginea lui.
2. Inainte de indepartarea unui scaun de birou, trebuie sa se asigure ca nu exista pericolul de a se
rasturna sau a lovi alta persoana.
3. Este interzisa miscarea de leganare pe doua din picioarele scaunului sau de rasturnare pe spate.
4. Este interzisa urcarea pe scaunele care se rotesc pentru a lua un obiect care se afla la inaltime. Pentru
aceasta operatie se recomanda o scara corespunzatoare.
5. Pentru evitarea impiedicarilor, sertarele birourilor, fiselor sau ale dulapurilor trebuie tinute inchise.
6. Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine manerele atunci cand se inchid sertarele
birourilor sau usile caselor de bani.
7. Este interzis a se deschide in acelasi timp mai multe sertare, deoarece ele pot aluneca si prin cadere,
pot provoca accidente.
8. trebuie adus la cunostinta sefului orice piesa de mobilier ale carei margini nu sunt netede sau sunt
crapate, se misca sau prezinta defectiuni.

5.4 = echipamente de birou (calculatoare, copiatoare, fax, etc.)

1. Nu se va pune niciodata in functiune un echipament de birou caruia i sa scos carcasa.


2. Nu se permite transportul echipamentelor de birou apucate necorespunzator, deoarece exista riscul de
a aluneca si provoca accidente de picioare.
3. Este interzis a se lucra fara manusi de protectie la transportul si folosirea tonerului la aparatele de
multiplicat.
4. Pentru indepartarea eventualelor pulberi de toner se folosesc lavete umede. Nu se indeparteaza prin
suflare.
5. La noile achizitii de copiatoare, se va urmari ca tonerul sa fie utilizat in sistem inchis.
6. Imprimantele si copiatoarele se amplaseaza in spatii separate unde se va asigura o ventilatie
corespunzatoare.
7. Circulatia suprafetelor exterioare se va face cu mijloace antistatice.
8. dupa terminarea programului de lucru, toate echipamentele de birou se debaraseaza de la reteaua
electrica cu exceptia faxului.
9. Este interzisa deschiderea capacelor imprimantelor aflate sub tensiune precum si utilizarea
necorespunzatoare a acestora (exemplu: introducerea hartiei manuale, atingerea portilor taioase ale
imprimantei,etc). In acest sens se vor insusi normele de utilizare si exemplificare ce se afla colate pe
imprimantele respective.
10. La semnalarea unei defectiuni, se va opri lucrul si se va anunta personalul calificat, care va interveni
pentru remedierea situatiei.

5.5 = microclimat =

1. Amplasarea mobilierului se va face astfel incat sa nu se formeze curenti de aer.


2. Incaperile de lucru vor fi aerisite regulat prin deschiderea ferestrelor.
3. Umiditatea relativa a aerului trebuie sa fie peste 50%.
4. Reglarea intensitatii luminoase se va face in functie de lucrarile efectuate.
5. Se vor evita reflexiile luminoase pe ecranul calculatoarelor.
6. Directia de privire a ecranului sa fie paralela cu fereastra.
7. Redactarea pe ecrane si tastatura pozitiva (negru pe fond alb).

18
8. Nu este permis a se folosi aparate sau instalatii improvizate.
9. Daca in sertare trebuie aranjate obiecte taioase sau ascutite (creioane, cutite, lame, etc.)
In compartimente separate cu varfurile sau taisurile orientate spre interiorul sertarului.

5.6 = electrosecuritate =

1. Instalatiile electrice trebuie sa fie bine izolate iar echipamentele de birou trebuie bransate in prize cu
impamantare.
2. Cordoanele electrice, prelungitoarele vor fi pozate fara posibilitatea de forfecare si strivire.
3. Trebuie sa se evite bararea trecerilor cu cordoane electrice sau telefonice.
4. Trebuie semnalate orice uzura sau defect care apare la cordonul electric. El va putea fi reutilizat
numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit dupa caz.
5. Calculatoarele, imprimantele, fax-urile trebuie asezate cat mai aproape de prizele electrice.
6. Este interzis sa se atinga sau sa se tina cu mana un obiect metalic ( teava sau calolifer de incalzire
centrala) in timp ce cu cealalta mana se introduce stecherul in priza.
7. Este interzis a se pune in functiune un echipament de birou ( imprimanta, calculator, fax, etc)inainte
de a fi cunoscut sistemul de functionare al acestuia.
8. Inainte de a conecta un echipament tehnic la o priza, trebuie verificat ca acesta sa fie in pozitia <<
deconectat >>.
9. Orice aparitie de reglare, reparare, intretinere si curatire a echipamentelor de birou se va efectua
numai atunci cand s-a intrerupt alimentarea cu energie electrica si dupa ce acestea au fost
deconectate.
10. Este interzis sa se introduca conductoarele direct in priza electrica fara sa se foloseasca stecherul,
aceste improvizatii putand duce la accidente.
11. Schimbarea sigurantelor electrice sau orice interventie in instalatia electrica se va efectua numai de
personal calificat si autorizat pentru exercitarea meseriei de electrician.

5.7 = instructiuni specifice pt. Utilizare autoturisme de serviciu =

1. Conducerea autovehiculelor este permisa conducatorilor auto in conditiile prevazute de


Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice.
2. Persoanele juridice care utilizeaza in activitatea lor mijloace de transport auto trebuie:
- sa stabileasca traseele de acces la si de la drumuri publice si traseele interioare;
- sa asigure conditiile de parcare a autovehiculelor;
- sa asigure conditiile de efectuare a lucrarilor de intretinere si exploatare;
- sa asigure decongestionarea drumurilor de acces si a spatiului de manevra pentru
intrare si iesire;
- sa asigure marcarea si semnalizarea locurilor sau zonelor periculoase in care se
limiteaza viteza de circulatie;
- sa asigure iluminatul pe timp de noapte a cailor de acces si manevra;
- sa asigure instruirea persoanelor care utilizeaza autovehicule.
3. Autovehiculele trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice stabilite prin cartea tehnica, sa aiba
reviziile tehnice conform graficului stabilit de constructor.
4. Nu se vor folosi anvelope a caror banda de rulare prezinta o uzura peste limita prevazuta de normele
tehnice. Este interzisa folosirea anvelopelor reesapate pe axa din fata.
5. Se interzice inlocuirea geamurilor originale cu geamuri de alta calitate decat cele prescrise de
constructor, cu alte materiale sau geamuri care nu sunt bine fixate.
6. Parbrizul va fi prevazut cu stergatoare in perfecta stare de functionare.
7. Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta starea tehnica si estetica
necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise de zgomot sau noxe.
8. Conducatorii auto au obligatia ca inainte de plecare in cursa sa verifice instalatia de alimentare cu
carburanti, instalatia de incalzire, sistemul de directie, semnalizare, rulare si franare, si sa confirme
prin semnatura pe foaia de parcurs ca autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic.
9. In cazul in care conductorul auto i s-a ridicat permisul de conducere sau i s-a retinut certificatul de
inmatriculare, acesta va anunta de indata conducerea societatii, pentru ca aceasta sa poata sa ia
masurile necesare pentru remedierea situatiei create.

19
5.8 = reguli de prevenire si stingere a incendiilor =

1. Este interzisa golirea scrumierelor in cosurile de hartii sau in cele executate din materiale
combustibile;
2. Salariatii sunt obligati ca la sfarsitul programului sa verifice ca robinetii de la baie si bucatarie sunt
inchisi corespunzator, sa verifice aragazul si deci ca ochiurile de punere in functiune a acestuia sa fie
in pozitia inchis, sa se asigure ca nu exista scurgeri de gaze, sa se asigure ca intrerupatoarele pentru
iluminatul societatii sa fie pe pozitia inchis;
3. Resturile de hartie se elimina zilnic;
4. Aparatele elecrtice se deconecteaza la sfarsitul programului de lucru sau in pauzele mai lungi;
5. Fumatul este interzis in spatiile birourilor si in cele cu echipament electronic de calcul si prelucrarea
aotomata a datelor;
6. Se interzice depozitarea in sediul societatii de lichide combustibile;
7. Amplasarea mijloacelor de stingere a incendiilor se vor amplasa in locuri usor accesibile;
8. Caile de evacuare si salvare in caz de necesitate se mentin intotdeauna libere;
9. Planul in caz de necesitate va fi afisat la sediile entitatilor iar peronalul va fi instruit in acest sens.
10. Pe linie de P.S.I. trebuie sa respecte urmatoarele norme:
a) sa sesizeze serviciul administarativ de orice abatere sau siuatie care ar putea provoca incendii sau
avarii;
b) sa nu arunce bete de chibrituri sau resturi de tigari aprinse pe jos sau in cosurile de hartii;
c) sa nu fumeze in locurile unde sunt depozitate materiale combustibile sau unde este afisat
<<FUMATUL INTERZIS>>;
d) sa nu depuna hartii, tesaturi sau alte materiale combustibile pe sursele de incalzire termica;
e) este interzis sa depoziteze in birouri substante inflamabile;
f) este interzis sa foloseasca prize defecte, cabluri rupte, cu o izolatie deteriorata sau fara stecher;
g) se interzice a se umbla la instalatii, aparate sau tablouri electrice, orice defectiune va fi adusa la
cunostinta Departamentului administrativ;
h) este interzis a se bloca culoarele si scarile de acces cu materiale ce ar impiedica evacuarea bunurilor
in caz de incendiu sau interventie pentru stingerea incendiului. Iesirile pentru evacuare in caz de
incendiu nu trebuie sa fie blocate sau incuiate;
i) la terminarea programului, inainte de parasirea biroului, se vor scoate toate stecherele din priza, se va
stinge lumina si se va verifica sa nu ramana tigari aprinse.
j) In caz de incendiu se procedeaza astfel:
- se da alarma anuntandu-se, totodata si conducerea;
- se intrerupe curentul electric;
- se iau masuri de evacuare, din calea focului mai intai documentele secrete, apoi
actele de contabilitate si documentele tehnice deosebite;
- in acest scop se vor numi persoane cu sarcini concrete ce le au de indeplinit in
caz de incendiu.

6.0 = anexe =

Prezentele Instructiuni proprii contin un numar de 4 anexe numerotate de la nr.1 la nr.4.

 Anexa nr. 1 Instruirea introductiv-generala.


 Anexa nr. 2 Instruirea la locul de munca.
 Anexa nr. 3 Instruirea periodica.
 Anexa nr. 4 Terminologie

Anexa nr.1

Instruirea introductiv – generala

20
Durata = 8 ore

Program - 7 ore prezentare generala legislatie, norma metodologica si instructiuni proprii


- 1 ora testare si semnare fise individuale de securitate si sanatate in munca

Componenta grup - 20 candidati

Locul instruirii - Cabinetul de securitate si sanatatein munca al societatii

Instructor - Responsabilul cu probleme de securitate si sanatate in munca la nivelul societatii

Tematica :
 Legea nr.319/2006 – legea securitatii si sanatatii in munca
- cap. II – domeniu de aplicare
- cap. III – obligatiile angajatorilor
- cap. IV - obligatiile lucratorilor
- cap. V – supravegherea sanatatii
- cap. VI – comunicarea/ cercetarea/ inregistrarea/ raportarea evenimentelor
- cap. VI – grupuri sensibile la riscuri
- cap. VII – infractiuni

 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006


- art. 1 – 20..............................................................(dispozitii generale)
- art. 14 – 19...............(organizarea activitatii de prevenire si protectie)
- art. 52 – 56................................................( reprezentantii lucratorilor)
- art. 57 – 73....................................(organizarea si functionarea CSSM)
- art. 83 – 89........................................(instruirea introductiv – generala)
- art. 90 – 94 .............................................(instruirea la locul de munca)
- art. 95 – 100 ....................................................... ( instruirea periodica)
- art. 101 -107 ( pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific)
- art. 108 -134.........................(comunicarea si cercetarea evenimentalor)
- art. 149 – 150.................. ( semnalarea/ cercetarea bolilor profesionale)

 Acte normative specifice


- codul rutier – Legea nr.49/2006;
- legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor.

 Instructiuni proprii de securitatea si sanatatea muncii ale societatii.

21
Anexa nr.
2

Instruirea la locul de munca

Durata = 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba.

Program - 7 ore prezentare privind riscurile de accidentare specifice locului de


munca, prevederile normelor metodologice a legii nr.319/2006 si ale
instructiunilor proprii, masurile de prim ajutor in caz de accidentare
si PSI.
- 1 ora testare si semnare fise individuale de securitate si sanatate in munca

Componenta grup - 20 candidati

Locul instruirii - locul respectiv de munca


Instructor - conducatorul direct al locului de munca respectiv

Tematica :
 Acte normative specifice
- HG 1051/2006 – cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special afectiuni
dorsolombare;
- HG 493/2006 – cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot;
- HG 1028/2006 – cerinte minime de securitate si sanatate in munca referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de viziualizare;
- HG 971/2006 – cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate
la locul de munca;
- Codul rutier – Legea nr.49/2006;
- Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor (pentru paza).

 Instructiuni proprii de securitatea si securitatea muncii ale societatii.

Anexa nr.
3

22
Instruirea periodica * )

Durata = 8 ore

Program - 1,5 ore prezentare privind riscurile de accidentare specifice locului de


munca, prevederile normei metodologice si ale instructiunilor proprii,
masurile de prim ajutor in caz de accidentare si PSI;
instructiuni proprii de securitatea si sanatatea muncii ale organizatiei
- 0,5 ora demonstratii practice si semnare fise individuale de securitate
Si sanatate in munca

Componenta grup - salariatii locului respectiv de munca, dar nu mai de 20 salariati

Locul instruirii - locul respectiv de munca


Instructor - conducatorul direct al locului de munca respectiv

Tematica :

 Acte normative specifice


- codul rutier – legea nr.49/2006.
- Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor
( pentru agentii de paza)

 Instructiuni proprii de securitatea si securitatea muncii ale societatii.

*) Suplimentar instructajul periodic programat, se va face instructaj periodic si in situatia in care


un salariat a absentat mai mult de 30 de zile lucratoare de la locul sau de munca, la aparitia unor
modificari ale normelor de protectia muncii sau ale instructiunilor proprii de securitate a muncii, la
reluarea activitatii dupa accident de munca!!!

Anexa nr. 4

23
= TERMINOLOGIE =

o Autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca

- asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii din punct de
vedere al securitatii si sanataii in munca;

o Serviciul intern de prevenire si protectie

- totalitatea resurselor materiale si umane alocate pentru efectuarea activitatilor de prevenire si protectie
in intreprindere si/sau unitate;

o Comitetul de securitate si sanatate in munca

- organul paritar constituit la nivelul angajatorului, in vederea participarii si consultarii periodice in


domeniul securitatii si sanatatii in munca, in conformitate cu art.18 alin.(1 – 3) din lege;

o Zone cu risc ridicat si specific

- acele zone din cadrul societatii si/sau unitatii in care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente
Sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;

o Accident care produce incapacitate temporara de munca ( ITM )

- accident care produce incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive,
confirmata prin certificat medical, indeplinind conditiile prevazute in art. 5 lit)g din Legea 319/2006;

o Accident care produce invaliditate ( INV )

- accident care produce invcaliditate confirmata prin decizie de incadrare intr-un grad de invaliditate,
emisa de organele medicale in drept;

o Accident mortal (D)

- accident in urma caruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau dupa un interval de
timp, in baza unui act medico-legal;

o Accident colectiv

- accidentul in care au fost accidentate cel putin 3 persoane, in acelasi timp si din aceleasi cauze, in
cadrul aceluiasi eveniment;

o Accident de munca de circulatie

- accidentul survenit in timpul circulatiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, daca
persoana vatamata se afla in indeplinirea indatoririlor de serviciu;

o Accident de munca de traseu

a) Accident survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si


invers si care a antrenat vatamarea sau decesul;
b) Accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa in locuri organizate de angajator, pe
traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul inde ia masa si invers, si care a antrenat
vatamarea sau decesul;
c) Accident survenit pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi incaseaza
salariul si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul.

o Accident in afara muncii

24
- accident care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit.g) si art.30 din legea nr.319/2006;

o Invaliditate

- pierderea partiala sau totala a capacitatii de munca, confirmata prin decizie de incadrare intr-un grad de
Invaliditate, emisa de organele medicale in drept;

o Invaliditate evidenta

- pierdere a capacitatii de munca datorata unor vatamari evidente, cum sr fi un brat smuls din umar, produs
in urma unui eveniment, pana la emiterea deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate de catre organele
medicale in drept;

o Intoxicatie acuta profesionala

- starea patologica aparuta brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de munca;

o Indatoriri de serviciu

- sarcini profesionale stabilite in: contractul individual de munca, regulamentul intern sau regulamentul de
organizare si functionare, fisa postului, deciziile scrise, dispozitiile scrise ori verbale ale conducatorului
direct sau ale sefilor ierarhici ai acestuia;

o Comunicare

- procedura prin care angajatorul comunica producerea unui eveniment, de indata, autoritatilor prevazute
la art.27 alin.(1) din lege;

o Evidenta

- mijloacele si modalitatile de pastrare a informatiilor referitoare la evenimentele produse;

o Cercetare a bolilor profesionale

- procedura efectuata in mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;

o Semnalare a bolilor profesionale

- procedura prin care se indica pentru prima oara faptul ca o boala ar putea fi profesionala;

o Raportare a bolilor profesionale

- procedura prin care se transmit informatii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la
Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale si la Centrul National
pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti.

o Lucrator

- persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada efectuarii
stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor
care presteaza activitati casnice;

o Angajator

- persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care
are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;

25
o Alti participanti la procesul de munca

- persoanele aflate in societate si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verificare


prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoane care presteaza activitati in folosul
comunitatii sau activitati in regim de voluntariat, precum si someri pe durata participarii la o forma de
pregatire profesionala si persoane care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa si pentru
care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba;

o Reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii


lucratorilor

- persoana aleasa, selectata sau desemnata de lucratori, in conformitate cu prevederile legale, sa ii reprezinte
pe acestia in ceea ce priveste problemele referitoare la protectia securitatii si sanatatii lucratorilor in munca;

o Prevenire

- ansamblu de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului de munca, in scopul evitarii
sau diminuarii riscurilor profesionale;

o Eveniment

- accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in
indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de
circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul
susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune;

o Accident de munca

- vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acut profesionala, care au loc in timpul procesului
de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitatea temporara de munca de
cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

o Boala profesionala

- afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici,
chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau
sisteme ale organismului, in procesul de munca;

o Echipament de munca

- orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;

o Echipament individual de protectie

- orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai
multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice
supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;

o Loc de munca

- locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt
loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii;

o Pericol grav si iminent de accidentare

- situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in
orice moment;

26
o Stagiu de practica

- instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii in care se pregatesc elevii, studentii,
ucenicii, precum si somerii in perioada de reconversie profesionala;

o Securitate si sanatate in munca

- ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea
procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane
participante la procesul de munca;

o Incident periculos

- evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe,
rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui echipament de munca sau/si din comportamentul
neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau
a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale;

o Servicii externe

- persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii/unitatii, abilitate sa presteze servicii de protectie
Si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform legii;

o Accident usor

- evenimentul care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingrijiri
medicale si a antrenat incapacitatea de munca cu o durata mai mica de 3 zile;

o Boala legata de profesiune

- boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinanti sunt de natura profesionala.

27