Sunteți pe pagina 1din 9

PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM

1. SCOP

Planul descrie modul de desfăşurare a activităţii de instruire în domeniul


securităţii şi sănătăţii în muncă în S.C. MARISEBAS SPEED S.R.L., intervalele
dintre instruiri, termenele la care are loc instruirea, materialele prezentate precum
şi modul de verificare a cunoştinţelor.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Planul se aplică în procesul de instruire lucrătorilor, vizitatorilor, delegaţilor


sau elevilor în stadiul de practică, reglementând activitatea de instruire -
testare executată de lucrătorul desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă
precum şi alte persoane implicate în acest proces (şeful formaţiilor de lucru,
şef de echipă, şef compartiment).
2.2 Cuprinde modalităţile de instruire a lucrătorilor în domeniul al securităţii şi
sănătăţii în muncă, în conformitate cu art. 20 din legea 319.
2.3 Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are ca scop însuşirea
cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în la nivelul
S.C. MARISEBAS SPEED S.R.L. şi se efectuează în timpul programului de
lucru.
2.4 Perioada de timp în care se desfăşoară instruirea este considerată timp de
muncă.
2.5 La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se
folosesc mijloace, metode şi tehnici de instruire cum ar fi: expunerea,
demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruire
asistată de calculator.
2.6 Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde trei
faze:
- instruirea introductiv generală;
- instruirea la locul de muncă;
- instruirea periodică.
2.7 Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se
consemnează în mod obligatoriu în fişa individuală de instructaj privind
protecţia muncii cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii
sau în procesele-verbale de instruire.
2.8 Fişele individuale de instructaj se întocmesc pentru toate persoanele angajate.
2.9 Completarea fişei de instruire se va face cu pastă sau cerneală, imediat după
verificarea instruirii.
2.10 După efectuarea instruirii, fişa de instruire se semnează de către lucrătorul

PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 1


instruit şi de către persoanele care au efectuat şi verificat instruirea.
2.11 Prin semnătură, persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iar
persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei
instruite, că aceasta şi-a însuşit cunoştinţele.
2.12 Fişa de instruire va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă.
2.13 Pentru persoanele aflate în unitate cu permisiunea angajatorului, sunt
stabilite, prin regulamentul intern, reguli privind instruirea şi însoţirea acestora
în întreprindere şi/sau unitate.
2.14 Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară
activităţi pe bază de contract de prestări de servicii în unitate, societatea va
asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau
unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă precum şi
măsurile şi activităţile desfăşurate în cazul situaţiilor de urgenţă la nivelul
unităţii, în general.
2.15 Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara operatorului
economic sau a instituţiei se consemnează în fişa colectivă de instruire
2.16 Fişa colectivă de instruire se întocmeşte în două exemplare, un exemplar se
va păstra de către lucrătorul desemnat care a efectuat instruirea şi un
exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în cazul
vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
2.17 Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării
legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în muncă vor fi însoţiţi de către
lucrătorul desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişă de instructaj.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1 lucrător - persoana angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv


studenţii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii
şi alţi participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care
prestează activităţi casnice;
3.2 angajator - persoana fizică sau juridică ce se afla în raporturi de muncă ori
de serviciu cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii
şi/sau unităţii;
3.3 alţi participanţi la procesul de muncă - persoane aflate în întreprindere
şi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare
prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoane care
prestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi în regim de voluntariat,
precum şi şomeri pe durata participării la o formă de pregătire profesională şi
persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şi
pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor
efectuate prin orice alt mijloc de probă;
3.4 reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor - persoana aleasă, selectată sau
desemnată de lucrători, în conformitate cu prevederile legale, să îi reprezinte
PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 2
pe aceştia în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor în muncă;
3.5 prevenire - ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate
etapele procesului de muncă, în scopul evitării sau diminuării riscurilor
profesionale;
3.6 eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale
organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată disparută sau accidentul de
traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane
angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală
profesională sau legată de profesiune;
3.7 accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi
intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau
în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate
temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
3.8 boală profesională - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei
meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici
caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor
organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;
3.9 echipament de muncă - orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită
în muncă;
3.10 echipament individual de protecţie - orice echipament destinat a fi purtat
sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor
riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de
muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini
acest obiectiv;
3.11 loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile
întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau
unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;
3.12 pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală
căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în
orice moment;
3.13 stagiu de practică - instruirea cu caracter aplicativ, specifică meseriei sau
specialităţii în care se pregătesc elevii, studenţii, ucenicii, precum şi somerii în
perioada de reconversie profesională;
3.14 securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate
având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului
de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a
altor persoane participante la procesul de muncă;
3.15 incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul,
avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din
disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din
comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar
ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil

PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 3


să producă pagube materiale;
3.16 servicii externe - persoane juridice sau fizice din afară întreprinderii/unităţii,
abilitate să presteze servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, conform legii;
3.17 accident uşor - eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care
necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate
de muncă cu o durata mai mică de 3 zile;
3.18 boală legată de profesiune - boală cu determinare multifactorială, la care
unii factori determinanţi sunt de natură profesională.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Nr.
crt Act normativ Subiect
.
0 1 2
LE G E 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
MO 646/26.07.2006
HG 1425/2006 Norme metodologice pentru aplicarea Legii
MO 882/30.10.2006 securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
HG 493 / 2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate
MO 380/03.05.2006 referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile
generate de zgomot
HG 971/2006 Privind cerinţe minime pentru semnalizarea de
MO 683/09.08.2006 securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă
HG 1028/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate
MO 710/18.08.2006 în munca referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare
HG 1048/ 2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate
MO 722/23.08.2006 pentru utilizarea de către lucrători a
echipamente individuale de protecţie la locul
de muncă
HG 1051/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate
MO 713/21.08.2006 pentru manipularea manuală a maselor care
prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare
HG 1091/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate
MO 739/30.08.2006 pentru locul de muncă
HG 1093/2006 Privind stabilirea cerinţelor minime de
MO 757/6.09.2006 securitate şi sănătate pentru protecţia
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni
în muncă
PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 4
OUG 96/2003 Privind protecţia maternităţii la locurile de
MO 750/27.10.2003 muncă
HG 1218/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate
MO 845/13.10.2006 pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor
împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi chimici în muncă
HG 1146/2006 Privind cerinţele minime de securitate şi
MO 815/03.10.2006 sănătate pentru utilizarea în muncă de către
lucrători a echipamentelor de muncă
Ordin MMSSF Formularul de înregistrare a accidentelor de
755/2006 muncă Instrucţiuni de completare
MO 887/31.10.2006
Ordin MMSSF Cerinţe minime de securitate şi sănătate
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile
generate de radiaţiile optice artificiale
Ordin MMSSF Privind protecţia tinerilor în muncă

5. RESPONSABILITĂŢI

5.1 Lucrătorul desemnat pentru activităţi SSM:


- Asigură elaborarea şi actualizarea instrucţiunilor specifice specifice SSM;
- Întocmeşte necesarul de documentaţii şi mijloace de desfăşurare a
activităţii de instruire în domeniul SSM;
- Elaborează tematica de instruire;
- Efectuează instruirea introductiv generală;
- Elaborează teste de verificare;
- Verifică modul de desfăşurare a activităţii de instruire prin participarea
la instruiri conform programului de control;
- Confirmă prin semnătură în fişele individuale că a verificat efectuarea
instruirii;
- Elaborează planul de instruire - testare;

5.2 Conducătorul locului de muncă:


- Efectuează instruirea la locul de muncă
- Efectuează instruirea periodică
- Testează cunoştintele lucrătorilor, oral sau în scris, după cum este
prevăzut în planul de instruire testare anual
- Completează fişa individuală de instructaj
- Confirmă prin semnătură în fişa individuală că a instruit lucrătorul.

5.3 Director:
- Aprobă admiterea la lucru
- Verifică modul de desfăşurare a activităţii de instruire
PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 5
5.4 Personalul executant:
- Participă la instruirile prevăzute în programul de instruire
- Susţine în scris sau oral cunoştintele acumulate în cadrul instruirilor
- Confirmă prin semnătură ca instruirea s-a efectuat la data şi cu
conţinutul prezentat în fişa individuală de instructaj
- Respectă prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă şi cele prevăzute în instrucţiunile proprii.

6. PLANUL

6.1 Instructajul introductiv general


- Instruirea introductiv generală se face:
 la angajarea lucrătorilor
 lucrătorilor detaşaţi de la o altă unitate
 lucrătorilor delegaţi de la o altă unitate
 lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar
- Scopul instruirii introductiv generale este de a informa despre activităţile
specifice unităţii, riscurile de securitate şi sănătate în muncă precum şi
măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau
unităţii, în general
- Instruirea introductiv generală se face de către lucrătorul desemnat
- Instruirea introductiv generală se face individual sau în grupuri de cel
mult 20 de persoane
- Durata instruirii introductiv generale nu va fi mai mică de 8 ore
- În cadrul instruirii introductiv generale se vor expune, în principal,
următoarele probleme:
 Legea 319/2006 Cap.I. Dispoziţii generale
 Cap.II. Art.3 – 5 (termeni şi expresii)
 Cap.III. Obligaţii generale ale angajatorului-art.6 - 7,
art.12 - 21
 Cap.IV. Obligaţiile lucratorilor-art.22 - 24.
 Cap.VI. Evenimente-art.26
 Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006
 Consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de
securitate şi sănătate în muncă
 Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice
societăţii
 Măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accidentare
 Măsuri de stingere a incendiilor
 Plan de evacuare în caz inundaţii, cutremure sau alte dezastre
naturale
- Conţinutul instruirii introductiv generale trebuie să fie în conformitate cu
PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 6
tematica aprobată de către angajator
- La terminarea instructajului introductiv general, persoanele instruite vor
fi verificate pe bază de teste asupra cunoştinţelor acumulate
- Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire
- Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinţe stabilit
pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă

6.2 Instructajul specific locului de muncă


- Instuirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv -
generală şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea
în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul
fiecărui loc de muncă
- De asemenea instruirea la locul de muncă se face tuturor lucrătorilor,
inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi societăţi
- Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al
locului de muncă, în grupe de maxim 20 de persoane
- Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore
- Fişa individuală de instruire se păstrează de către conducătorul locului
de muncă
- Instruirea la locul de muncă se efectuează pe baza tematicilor întocmite
de către lucrătorul desemnat şi aprobate de angajator şi se vor păstra de către
conducătorul locului de muncă care efectuează instruirea
- Instruirea la locul de munca va cuprinde pentru fiecare loc de muncă în
funcţie de post de muncă:
 instrucţiuni proprii pentru toate echipamentele de muncă din cadrul
săli de producţie
 informaţii privind eventualele riscuri legate de locul de muncă sau
îmbolnăviri profesionale
 măsuri tehnice de utilizare a echipamentelor de muncă, cu
demonstraţii practice pentru fiecare echipament în parte
 măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accidente
 măsuri de stingere a incendiilor şi evacuarea lucrătorilor în caz de
incendiu, calamităţi naturale sau dezastre precum şi aplicaţii practice
de mânuire a stingătoarelor din dotare
 instrucţiuni proprii de utilizare a aparatelor electrice de joasă
tensiune
 informaţii privind riscurile legate de locurile de muncă unde se
utilizează energia electrică
 modul de utilizare a echipamentului individual de protecţie,
întreţinerea şi păstrarea lui în condiţii optime
 măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accidentare şi în
special de acordare a primului ajutor în caz de electrocutare
 măsuri de stingere a incendiilor şi evacuarea lucrătorilor în caz de
incendiu, calamităţi naturale sau dezastre precum şi aplicaţii practice
PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 7
de utilizare a stingătoarelor din dotare
- Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul
instruit se face numai după verificarea cunoştinţelor de către şeful ierarhic
superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează în fişa de instruire
individuală

6.3 Instructajul periodic


- Are ca scop reîmprospătarea cunoştinţelor şi actualizarea cunoştinţelor
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de către toţi lucrătorii
- Aceasta se efectuează de către conducătorul locului de muncă iar
durata de instruire va fi de cel puţin două ore
- Intervalul dintre două instruiri este de maxim 3 luni pentru personalul
muncitor şi 12 luni pentru personalul TESA, acest interval find stabilit de către
lucrătorul desemnat cu acordul directorului societăţii, fără a fi depăşite aceste
termene
- Instruirea periodică se va efectua din instrucţiunile proprii, Hotărârile de
guvern în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi obligatoriu cu
demonstraţii practice
- Însuşirea cunoştinţelor se verifică de către lucrătorul desemnat sau
director, prin sondaj

6.4 Instructajul periodic suplimentar


- Se face în următoarele cazuri:
 dacă un lucrător a lipsit mai mult de 30 de zile lucrătoare
 când au apărut modificări ale legislaţiei specifice în domeniu sau
modificări ale normelor şi instrucţiunilor de protecţie a muncii
 la reluarea activităţii după producerea unui accident de muncă
 la modificarea tehnologiei existente
 la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale
echipamentelor existente
 la schimbarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
pentru informarea lucrătorilor
- Durata instruirii periodice suplimentare nu va fi mai mică de 8 ore, se
efectuează de către lucrătorul desemnat şi va cuprinde tematici întocmite de
către lucrătorul desemnat şi aprobate de director

7. ÎNREGISTRĂRI

7.1 FIŞA INDIVIDUALĂ DE INSTRUCTAJ PRIVIND PROTECŢIA MUNCII


7.2 PROCES VERBAL DE INSTRUIRE
7.3 FIŞA COLECTIVĂ DE INSTRUIRE
7.4 TESTE DE VERIFICARE

PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 8


APROB,
ADMINISTRATOR,
ALEXANDRU Angelică

PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 9