Sunteți pe pagina 1din 18

B-dul Unirii, nr.

72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 1 din 18

Persoana
Loc de
Măsuri Termen care
Nr. muncă/ Măsuri Măsuri Acţiuni
Riscuri evaluate Măsuri organizatorice de altă de răspunde de Obs.
crt. post de tehnice igienico-sanitare în scopul realizării măsurii
natură realizare realizarea
lucru
măsurii
Personal Executarea defectuoasă de I Instrucţiuni de lucru Când este Sef loc
1 Trusă prim ajutor
Tesa operaţii Instruire periodică Instrucţiuni proprii SSM cazul muncă
Nesincronizări de operaţii- Când este Sef loc
2 Instruire periodică Trusă prim ajutor Instruire specifică
întârzieri cazul muncă
Efectuare de operaţii
Asigurarea echipamentelor Când este Sef loc
3 neprevăzute prin sarcina de Instruire periodică Trusă prim ajutor Măsuri coercitive
de muncă cazul muncă
muncă
Conţinut necorespunzător al
Instruire periodică Verificare medicală Control medical periodic Sef loc
4 sarcinii de muncă în raport 11.2006
Stabilire sarcini muncă Trusă prim ajutor Sedinţe analiză SSM muncă
cu cerinţele de securitate
Instruire periodică Colaborarea cu reprezentanţii Când este Sef loc
5 Solicitare fizică Trusă prim ajutor
Stabilire sarcini muncă lucrătorilor cazul muncă
Mişcări periculoase -mişcări
Verificare periodică Când este Sef loc
6 funcţionale ale Instruire periodică Trusă prim ajutor Verificare periodică
echipamente cazul muncă
echipamentelor de muncă
Proiectare corpuri sau Când este Sef loc
7 Asigurare zonă Instruire periodică Trusă prim ajutor Exhaustoare, panouri protecţie
particule cazul muncă
Evaluare EIP
Suprafeţe sau contururi Asigurare EIP, mănuşi Când este Sef loc
8 Instruire periodică Trusă prim ajutor Intocmire listă dotare
periculoase protecţie cazul muncă
Asigurare cu EIP conformizat
Temperaturi ridicate sau Evaluare mijloace protecţie Când este Sef loc
9 Mijloace protecţie Instruire periodică Trusă prim ajutor
scăzute obiecte Asigurare mijloace protecţie cazul muncă
Verificări periodice Verificare anuală instalaţii electrice
Instruire periodică Sef loc
10 Curentul electric instalaţii şi echipamente Trusă prim ajutor Verificare echipamente electrice 11.2010
Interzicere acces muncă
electrice Asigurare tablou electric şi prize
Instruire periodică Evitarea accesului Când este Sef loc
11 Substanţe toxice Trusă prim ajutor
evitare Utilizarea măştilor cazul muncă
Tinută adaptată sezon
Sef loc
12 Temperatură aer ridicată EIP, alimentaţie Program redus Trusă prim ajutor Apă minerală T>25°
muncă
Reducerea programului de lucru
13 Temperatură aer scăzută EIP, mijloace încălzire Program redus Trusă prim ajutor Tinută adaptată sezon T< 5° Sef loc
Reducerea timpului expunerii muncă
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 2 din 18

Mijloace încălzire
Instruire evitare curent aer Când este Sef loc
14 Curenţi aer Echipamente de muncă Instruire periodică Trusă prim ajutor
exhaustoare cazul muncă
Instruire periodică Evaluare nivel zgomot După Sef loc
15 Zgomot EIP Trusă prim ajutor
Evaluare nivel zgomot Asigurare căşti, antifoane evaluare muncă
Asigurare iluminat mixt necesar Când este Sef loc
16 Iluminat Mijloace iluminat Numire responsabil Trusă prim ajutor
Stabilire program iluminat cazul muncă
Indicatoare evacuare şi
Planuri acţiune Când este Sef loc
17 Calamităţi naturale intervenţie Instruire periodică Trusă prim ajutor
asigurare materială cazul muncă
Mijloace intervenţie
Trusă prim ajutor Folosirea filtrelor de praf Sef loc
18 Praf şi pulberi EIP, exhaustoare Instruire periodică Lunar
Săpun, cremă mâini Utilizarea mijloacelor igienice muncă
Plante sau animale Evitare Modificare traseu Când este Sef loc
19
periculoase Instruire Instruire mod acţiune cazul muncă
Paznic -Instruirea lucrătorilor
privind consecinţele
nerespectării restricţiilor
Electrocutare prin atingere de securitate –
-Indepărtarea tuturor neutilizarea sau utilizarea
directă (deteriorări ale
echipamentelor electrice incompletă a mijloacelor
izolaţiilor), atingere indirectă improvizate de protecţie
-Utilizare mijloace de electroizolante. Instructiuni de lucru. Sef loc de
(deteriorarea circuitelor de Trusa de prim ajutor Permanent
protectie electroizolante -Efectuarea lucrarilor la Instructiuni proprii SSM munca
legare la instalaţia de -Verificarea bornelor instalatiile electrice
-Verificarea conductorilor numai de personal
împământare)
autorizat.
-Verificarea prin control
permanent, din partea
şefului formaţiei, şi/sau
prin sondaj, din partea
Conducat Lovire de cãtre mijloacele de -Respectarea Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
or Auto prevederilor care Instructiuni proprii SSM munca
transport (auto şi/sau CF) în
reglementează circulaţia
caz de incident rutier pe drumurile publice
-Se vor respecta
legislatia aflata in
vigoare pentru circulatia

2
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 3 din 18

pe drumurile publice
- Raportarea imediată a
tuturor defecţiunilor
Autoblocarea funcţionãrii -Executarea reviziilor semnalate sau a
tehnice la termenele suspiciunii asupra
mecanismului de direcţie sau stabilite de legislaţia în modului de funcţionare Instructiuni de lucru. Sef loc de
Trusa de prim ajutor Permanent
a sistemului de frânare în vigoare şi de celelalte la mecanismele şi Instructiuni proprii SSM munca
norme interne sistemele mijloacelor de
mers transport
-Controlul stării tehnice
la plecarea în cursă
Proiectarea particule de - Inlocuirea imediata a
parbriz rezultate ca urmare a parbrizului in cazul in Instructiuni de lucru. Sef loc de
Trusa de prim ajutor Permanent
spargerii acestuia care a fost spart sau Instructiuni proprii SSM munca
fisurat
Electrocutare prin atingere -Instruirea şi autorizarea
directã: deteriorarea potrivit prevederilor
accidentalã a izolaţiilor unor legale în vigoare precum
cãi de curent la autovehicul. şi testarea periodică a
Identificarea instalaţiilor la cunoştinţelor tehnice şi
care urmează a se lucra de securitate a muncii
Instructiuni de lucru. Sef loc de
-Verificarea vizuală a dobândite de către Trusa de prim ajutor Permanent
Instructiuni proprii SSM munca
integrităţii acestora executanţi.
-Executarea conform
procedurilor autorizate a
tuturor intervenţiilor,
indiferent de natura lor.

Solicitare permanentã a -Control medical Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
periodic Instructiuni proprii SSM munca
atenţiei în timpul deplasãrii,
-Alcătuirea traseelor cu
decizii dificile în timp scurt – o respectare judicioasă a
alternanţei
intervenţii pe baza reflexelor
conducere/odihnă,
dobândite (efort mai funcţie de starea de
oboseală a
accentuat în cazul deplasãrii
conducătorului auto

3
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 4 din 18

în condiţii atmosferice grele folosirea spaţiilor de


odihnă în intervalele
– ceaţã, ploaie, ninsoare) dintre deplasări.
Mecanic
utilaje de -Instruirea personalului
constructi lucrator din punct de
e
vedere al protectiei
muncii
- -Risc intrinsec
meseriei
Coliziune cu alte utilaje sau - Respectarea
Verificarea starii tehnice a
autovehicule in timpul indicatoarelor de Instructiuni de lucru. Sef loc de
utilajelor inainte de Trusa de prim ajutor Permanent
transportului; Instructiuni proprii SSM munca
inceperea lucrului circulatie si de limitare a
vitezei
-Instruirea personalului
privind consecintele
nerespectarii
prevederilor legislatiei
rutiere si a normelor
specifice de transport
intern
Macaragi -Instruirea cu privire la
u Proiectare corpuri sau necesitatea utilizării
particule: -elemente de -Verificarea stării fizice a mijloacelor de protecţie
legare sarcină (şufe sau gaşe) elementelor din dotare
la ruperea accidentală a echipamentelor înainte de -Semnalizarea Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Sef loc de
Permanent
acestora; începerea lucrului Instructiuni proprii SSM. munca
-particule de parbriz rezultate corespunzătoare a
ca urmare a spargerii riscurilor la locurile de
acestuia
muncă
Lovire de cãtre mijloacele de Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
transport auto Instructiuni proprii SSM. munca

4
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 5 din 18

privind importanţa
respectării codului de
circulaţie rutieră şi a
restricţiilor legate de
zonele de circulaţie
Cãdere liberã de scule, piese, -Ancorarea pieselor -Instruire lucrători asupra
materiale: conform normelor consecinţelor neutilizării
Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Sef loc de
-la lucrul sub utilaj în cazul specifice de securitate a echipamentului Permanent
Instructiuni proprii SSM. munca
reparaţiilor muncii, individual de protecţie
-din cârligul macaralei etc. prescris
-Instruirea lucrătorilor
privind consecinţele
nerespectării
restricţiilor de securitate
– Neutilizarea sau
utilizarea incompletă a
mijloacelor de protecţie
-Verificarea tuturor
etc.
Jet, erupţie ulei la fisurarea traseelor cu fluide
- -Verificarea prin Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Sef loc de
accidentalã a elementelor energetice şi remedierea Permanent
Instructiuni proprii SSM. munca
instalaţiilor hidraulice acestora control permanent, din
partea şefului formaţiei,
şi/sau prin sondaj, din
partea şefilor ierarhic
superiori cu privire la
respectarea restricţiilor
de securitate
Electrocutare prin atingere -Aducerea în stare de -Instruirea periodică a Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
directă, atingere indirectă, conformitate a tuturor Instructiuni proprii SSM. munca
tensiune de pas tablourilor electrice, lucrătorilor şi verificarea
cablurilor electrice sau, modului în care se
dacă acest lucru nu este
posibil, înlocuirea acestora respectă regulile de
cu altele
5
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 6 din 18

-Asigurarea, prin
închidere, a panourilor şi
tablourilor electrice securitate

- Respectarea criteriilor
ergonomice privind
Pentru prevenirea proiectarea locurilorde
Efort dinamic ridicat la
riscurilor determinate de muncă şi a activităţii;
manipularea manuală a unor
efortul fizic, trebuie evitate
piese, subansambluri grele, Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Sef loc de
mişcările extreme, - Examinarea medicală Permanent
poziţii de lucru forţate sau Instructiuni proprii SSM. munca
mişcările bruşte, mişcările
vicioase în timpul unor periodică a angajaţilor
repetitive
lucrări de reparaţii
potrivit
prevederilor legale
Respectarea criteriilor
ergonomice privind
Solicitare permanentã a proiectarea locurilor de
atenţiei în timpul deplasãrii, muncă şi a activităţii; Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Sef loc de
decizii dificile în timp scurt, -examinarea medicală Permanent
Instructiuni proprii SSM. munca
operaţii repetitive de ciclu periodică a angajaţilor
scurt potrivit prevederilor
legale
Deplasãri, staţionãri în zone-Instruirea lucrătorilor în -Instruirea lucrătorilor
periculoase: acest sens, a staţionării sau privind importanţa
- în raza de acţiune deplasării în zone respectării codului de
a mijloacelor de Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Sef loc de
periculoase circulaţie rutieră şi a Permanent
ridicat Instructiuni proprii SSM. munca
-marcarea zonelor
- pe cãile de acces auto periculoase restricţiilor legate de
zonele de circulaţie
Neutilizarea echipamentului Dotarea lucrătorilor cu EIP -Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
individual de protecţie şi a corespunzător activităţii ce privind consecinţele Instructiuni proprii SSM. munca
celorlalte mijloace de urmează a fi desfăşurată nerespectării restricţiilor
protecţie din dotare de securitate –
neutilizarea sau utilizarea
incompletă a mijloacelor

6
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 7 din 18

de protecţie etc.
-verificarea prin control
permanent, din partea
şefului formaţiei, şi/sau
prin sondaj, din partea
şefilor ierarhic superiori
Sudor -Control medical Trusa de prim ajutor
periodic cu determinarea
-Asigurarea unui sistem de
concentraţiilor de agenţi
ventilare eficient care să
toxici;
asigure eliminarea noxelor
Gaze, vapori, aerosoli toxici -Respectarea graficelor
din încăperile de lucru Instructiuni de lucru. Sef loc de
provenite de la procesul de de prelevare a probelor şi Permanent
-Dotarea executanţilor cu Instructiuni proprii SSM munca
sudare determinare a
mască de protecţie
concentraţiilor de vapori,
împotriva gazelor
gaze toxice din
atmosfera locului de
muncă
-Utilizarea EIP specifice Trusa de prim ajutor
pentru operaţiile de
sudare cu arc electric;
-Marcarea suprafeţelor
Atingere accidentală a -Dotarea executanţilor cu
sudate; Instructiuni de lucru. Sef loc de
suprafeţelor recent sudate, manusi de protecţie Permanent
-Elaborarea şi aplicarea Instructiuni proprii SSM munca
cordoanelor de sudură, zgură
unei proceduri care să
reglementeze „lucrul cu
foc”

Utilizarea EIP specifice Trusa de prim ajutor


Flama produsă la amorsarea Instructiuni de lucru. Sef loc de
pentru operaţiile de Permanent
arcului electric Instructiuni proprii SSM munca
sudare cu arc electric;
Orbire de către arcul electric -Dotarea executanţilor cu -Utilizarea EIP specifice Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
şi contrast scăzut între mediu ochelari de protecţie pentru operaţiile de Instructiuni proprii SSM munca
şi detaliul la care se lucrează împotriva gazelor sudare cu arc electric;
-Respectarea
instructiunilor SSM
7
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 8 din 18

pentru sudarea si taierea


metalelor
-Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor
privind consecinţele
nerespectării restricţiilor
de securitate –
neutilizarea sau utilizarea
incompletă a mijloacelor
de protecţie etc.
-Dotarea lucrătorilor cu
Neutilizarea EIP, EIL şi a -Verificarea prin control
EIP corespunzător Instructiuni de lucru. Sef loc de
celorlalte mijloace de permanent, din partea Permanent
activităţii ce urmează a fi Instructiuni proprii SSM munca
protecţie din dotare şefului formaţiei, şi/sau
desfăşurată
prin sondaj, din partea
şefilor ierarhic superiori
-Operatiile de sudare se
vor realiza numai de
catre personal autorizat,
conform legislatiei aflate
in vigoare
Instalator Organe de maşini în mişcare: -verificarea periodică a - instruirea lucrătorilor
prindere, antrenare mână la stării tehnice a utilajelor privind consecinţele
lucrul cu polizorul unghiular, -utilizarea protecţiilor nerespectării restricţiilor Instructiuni de lucru. Sef loc de
Trusa de prim ajutor Permanent
menghina (apărători etc.) împotriva de securitate Instructiuni proprii SSM munca
organe de maşini în
mişcare
Lovire de către mijloacele - respectarea prevederilor
auto la deplasarea între care reglementează Instructiuni de lucru. Sef loc de
Trusa de prim ajutor Permanent
punctele de lucru circulaţia pe drumurile Instructiuni proprii SSM munca
publice
Proiectare de corpuri sau achiziţionarea de corpuri -montarea corpurilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
particule - la lucrul cu abrazive certificate din abrazive de către Instructiuni proprii SSM munca
polizoare (polizor unghiular,) punctul de vedere al personal autorizat, numit
calităţilor de securitate prin decizie
-urmărirea gradului de
uzură al pietrelor de
polizor şi înlocuirea
imediată a acestora în

8
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 9 din 18

momentul în care se
constată că nivelul uzurii
depăşeşte limita
admisibilă
Strălucirea arcului electric şi dotarea executanţilor cu -Verificarea periodică a
contrast puternic între faza de filtre de lumină adecvate modului de utilizare a
sudare şi cea de privire a tipurilor de operaţii mijloacelor de protecţie
mediului înconjurător practicate din dotare Instructiuni de lucru. Sef loc de
Trusa de prim ajutor Permanent
-Control medical Instructiuni proprii SSM munca
periodic cu ţintă către
investigaţiile
oftalmologice.
Efort dinamic la: constituirea echipelor care
- manipularea maselor manipulează mase mari
mari (, ţevi,) dintr-un număr adecvat de
- lucrări manuale de persoane, astfel încât
săpare solicitarea să nu
Poziţii de lucru vicioase depăşească posibilităţile
(aplecat, ghemuit) în individuale; angajarea şi Instructiuni de lucru. Sef loc de
Trusa de prim ajutor Permanent
interiorul gropilor sau la repartizarea la asemenea Instructiuni proprii SSM munca
sudura de poziţie lucrări numai a unor
persoane cu condiţie
fizică foarte bună;
instruirea privind modul
corect de manipulare
control medical periodic
Omiterea utilizării -Utilizarea EIP şi a
mijloacelor de protecţie din celorlalte mijloace de
dotare (mănuşi de protecţie, protecţie din dotare
Instructiuni de lucru. Sef loc de
bocanci de protecţie, ochelari -Instruire cu privire la Trusa de prim ajutor Permanent
Instructiuni proprii SSM munca
de protecţie) necesitatea utilizării
mijloacelor de protecţie
din dotare
Tamplar Organe de maşini în mişcare: -Verificarea periodică a -Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
prindere mînă la, pânza stării tehnice a utilajelor privind consecinţele Instructiuni proprii SSM munca
ferăstrău, masini, circular -Utilizarea protecţiilor nerespectării restricţiilor
(apărători etc.) împotriva de securitate

9
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 10 din 18

organe de maşini în
mişcare

Tăiere, înţepare provocate de -Verificarea periodică a -Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
contactul cu suprafeţele stării tehnice a sculelor privind consecinţele Instructiuni proprii SSM munca
înţepătoare, ascuţite ale -Utilizarea mijloacelor de nerespectării restricţiilor
materialului de lucru, scule protectie de securitate
tăietoare etc. -Realizarea instructiunilor
proprii de securitate
Neutilizarea mijloacelor de -Verificarea periodică a Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
protecţie ale echipamentelor stării tehnice a utilajelor privind consecinţele Instructiuni proprii SSM munca
tehnice – tăierea materialului -Utilizarea dispozitivelor nerespectării restricţiilor
lemnos fără apărătoare de de protectie specificate in de securitate si
protecţie si a dispozitivelor cartile tehnice ale necesitatea montarii
specificate in cartile tehnice utilajelor dispozitivelor de
ale utilajelor protectie specificate in
cartile tehnice ale
utilajelor

Lacatus Atingere accidentală a -Utilizarea EIP specifice Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
Mecanic suprafeţelor recent sudate, pentru operaţiile de Instructiuni proprii SSM munca
cordoanelor de sudură, zgură. sudare cu arc electric;
-Marcarea suprafeţelor
sudate;
-Elaborarea şi aplicarea
unei proceduri care să
reglementeze „lucrul cu
foc”
Gaze, vapori, aerosoli toxici -Asigurarea unui sistem de -Control medical Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
provenite de la procesul de ventilare eficient care să periodic cu determinarea Instructiuni proprii SSM munca
sudare asigure eliminarea noxelor concentraţiilor de agenţi
din încăperile de lucru toxici;
-Dotarea executanţilor cu -Respectarea graficelor
mască de protecţie de prelevare a probelor şi
împotriva gazelor determinare a
concentraţiilor de vapori,
gaze toxice din atmosfera

10
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 11 din 18

locului de muncă
Neutilizarea mijloacelor de -Achiziţionarea EIP -Dotarea angajaţilor cu Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
protecţie din dotare (E.I.P., corespunzător activităţii ce EIP corespunzător Instructiuni proprii SSM munca
mijloace electroizolante etc.) urmează a fi desfăşurată activităţii ce urmează a fi
potrivit reglementărilor în desfăşurată.
vigoare. -Instruirea lucrătorilor
privind consecinţele
nerespectării restricţiilor
de securitate –
neutilizarea sau utilizarea
incompletă a mijloacelor
de protecţie etc.

Prelucrato Proiectare aşchii, material -Dotarea -Verificarea modului Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
r prin abraziv la operaţiile de de utilizare a Instructiuni proprii SSM munca
tuturor maşinilor-unelte
aschiere prelucrare prin aşchiere mijloacelor de
cu protectori împotriva
protecţie din dotare
aşchiilor, şpanului,
-Instruire cu privire la
desprinderilor de
lucrul în condiţii de
materiale abravize
securitate la utilizarea
- maşinilor-unelte
Interblocarea stării de
funcţionare cu poziţia de
lucru a acestor protectori
-dotarea
cu ochelari de protecţie

Lucrul cu scule (ex.: cuţite de -Inlocuirea sculelor uzate -Verificarea Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
strung, burghie etc.) cu (ex.: cuţite de strung, echipamentelor aflate în Instructiuni proprii SSM munca
profilul aşchietor uzat burghie etc.) dotare şi realizarea
cu altele noi, certificate certificării celor care nu
din punctul de vedere al îndeplinesc această
securităţii cerinţă;
muncii; - Interzicerea efectuării
operaţiilor cu scule
uzate.

11
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 12 din 18

Neutilizarea echipamentului -Interzicerea începerii Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
individual de protecţie şi a sau continuării oricărei Instructiuni proprii SSM munca
celorlalte mijloace de activităţi în momentul în
protecţie din dotare care se constată
neutilizarea mijloacelor
de protecţie din dotare
-Instruire pe teme de
informare asupra
riscurilor favorizate de
neutilizarea mijloacelor
de protecţie din dotare
-Controale periodice cu
frecvenţă aleatoare
asupra modului de
utilizare a mijloacelor de
protecţie din dotare şi
sancţionarea abaterilor
Electricia Electrocutare prin atingere -Identificarea instalaţiilor -Instruirea şi autorizarea Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent
n directă la deteriorarea la care urmează a se lucra potrivit prevederilor Instructiuni proprii SSM
accidentală a unor izolaţii -Verificarea vizuală a legale în vigoare precum
integrităţii legării la şi testarea periodică a
pământ a carcaselor cunoştinţelor tehnice şi
aparatajelor, a stâlpilor şi de securitate a muncii
suporţilor metalici şi de dobândite de către
beton, din zona de lucru executanţi.
Sef loc de
-Asigurarea de către -Executarea conform
munca
membrii formaţiei de lucru procedurilor autorizate a
că în spate şi în părţile tuturor intervenţiilor,
laterale nu sunt în indiferent de natura lor.
apropiere părţi aflate sub -Control periodic cu
tensiune tematică vizând
respectarea măsurilor de
electrosecuritate.

Electrocutare prin atingere -Verificarea vizuală a -Urmărirea graficului de Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
indirectă ca urmare a integrităţii legării la verificare a mijloacelor Instructiuni proprii SSM munca
deteriorarii a circuitului de pământ a carcaselor de protecţie din dotare

12
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 13 din 18

legare la priza de aparatajelor, a stâlpilor şi (atât echipamente tehnice


împământare suporţilor metalici şi de cât şi echipamentul
beton, din zona de lucru individual de protecţie).
-Descărcarea de sarcină -Control periodic cu
capacitivă a instalaţiei la tematică vizând
care urmează a se lucra respectarea măsurilor de
-Utilizarea, după caz, a electrosecuritate
mănuşilor electroizolante,
încălţămintei sau
covorului electroizolant şi
a sculelor cu mâner
electroizolant
Prindere, antrenare de către - Repararea şi montarea -Interzicerea îndepărtării Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent
transmisii neprotejate, organe tuturor dispozitivelor de dispozitivelor de Instructiuni proprii SSM
de masini in miscare la protecţie protecţie
executarea probelor -Verificarea stării fizice
functionale a elementelor active ale
Sef loc de
echipamentelor înainte
munca
de începerea lucrului
-Instruirea lucrătorilor şi
verificarea modului în
care se respectă regulile
de securitate
Apropierea la o distanţă mai -Semnalizarea -Verificarea modului în Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru.
mică decât cea admisă prin corespunzătoare a zonei care sunt respectate Instructiuni proprii SSM
norme de poziţiile aflate sub periculoase restricţiile tehnice şi de
tensiune -Prevederea, acolo unde protecţie a muncii
este posibil, de mijloace de -Instruirea lucrătorilor
Sef loc de
blocare a accesului în privind consecinţele Permanent
munca
cazul în care instalaţia este nerespectării zonelor de
sub tensiune securitate, în special ale
expunerii din această
cauză la efectele arcului
electric
Neutilizarea mijloacelor de -Achiziţionarea EIP -Dotarea angajaţilor cu Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
protecţie din dotare (E.I.P., corespunzător activităţii ce EIP corespunzător Instructiuni proprii SSM munca
mijloace electroizolante etc.) urmează a fi desfăşurată activităţii ce urmează a fi

13
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 14 din 18

potrivit reglementărilor în desfăşurată.


vigoare. -Instruirea lucrătorilor
privind consecinţele
nerespectării restricţiilor
de securitate –
neutilizarea sau utilizarea
incompletă a mijloacelor
de protecţie etc.

Zidar Efort dinamic la manipularea Controlul medical -Instruirea periodică de Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
maselor mari periodic; protecţie a muncii Instructiuni proprii SSM munca
privind modalităţile de
transport, ridicare a
sarcinilor mari
-Se vor respecta
instructiunile SSM
pentru lucrări de zidărie,
montaj prefabricate şi
finisaje în construcţii
Cadere de la înălţime prin -Dotarea lucratorilor cu -Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
dezechilibrare, alunecare centuri de siguranta privind importanţa Instructiuni proprii SSM munca
-Flosirea scarilor respectării instructiunilor
certificate de organismele SSM pentru lucrul la
abilitate înălţime
-Accentuarea în cadrul
instruirii de protecţie a
muncii a aspectelor
privind importanţa
respectării normelor de
protectia muncii privind
lucrul la înălţime
-Persoanele sub 18 ani si
cei care au depasit varsta
de 55 ani nu vor fi
admisi pentru lucrul la
inaltime
Neutilizarea echipamentului Dotarea lucrătorilor cu EIP -Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de

14
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 15 din 18

individual de protecţie din corespunzător activităţii ce privind consecinţele Instructiuni proprii SSM munca
dotare (salopeta, casca de urmează a fi desfăşurată nerespectării restricţiilor
protectie, mănuşi de de securitate
protecţie) – Neutilizarea sau
utilizarea incompletă a
mijloacelor de protecţie
etc.

Betonist Organe de maşini în mişcare: -Verificarea periodică a -Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
prindere, mână de către stării tehnice a utilajelor privind consecinţele Instructiuni proprii SSM munca
betoniera nerespectării restricţiilor
de securitate
- -Respectarea
instructiunilor
proprii de SSM
Lovire de către mijloacele -Interzicerea, ca şi -Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
auto pe traseele de lucru instruirea lucrătorilor în privind importanţa Instructiuni proprii SSM munca
acest sens, a staţionării respectării codului de
sau deplasării pe căile de circulaţie rutieră
acces auto de - pe acc în cadrul instruirii de
drumurile publice protecţie a muncii a
aspectelor privind
importanţa respectării
codului de circulaţie
rutieră
Neutilizarea echipamentului -Dotarea lucrătorilor cu -Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
individual de protecţie din EIP corespunzător privind consecinţele Instructiuni proprii SSM munca
dotare ( mănuşi de protecţie, activităţii ce urmează a fi nerespectării restricţiilor
cizme) desfăşurată de securitate
– Neutilizarea sau
utilizarea incompletă a
mijloacelor de protecţie
etc.
-Verificarea prin control
permanent, din partea
şefului formaţiei, şi/sau
prin sondaj, din partea
15
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 16 din 18

şefilor ierarhic superiori


Fierar- Organe de maşini în mişcare: -Verificarea periodică a -Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
Betonist prindere, mână de către stării tehnice a utilajelor privind consecinţele Instructiuni proprii SSM munca
masina de indreptat fier nerespectării restricţiilor
beton sau ghilotina de securitate
- -respectarea
instructiunilor
proprii de SSM
Lovire de către mijloacele -Interzicerea, ca şi -Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
auto pe traseele de lucru instruirea lucrătorilor în privind importanţa Instructiuni proprii SSM munca
acest sens, a staţionării sau respectării codului de
deplasării pe căile de acces circulaţie rutieră
auto de pe drumurile -Accentuarea în cadrul
publice instruirii de protecţie a
muncii a aspectelor
privind importanţa
respectării codului de
circulaţie rutieră
Neutilizarea echipamentului -Dotarea lucrătorilor cu -Instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
individual de protecţie din EIP corespunzător privind consecinţele Instructiuni proprii SSM munca
dotare ( mănuşi de protecţie) activităţii ce urmează a fi nerespectării restricţiilor
desfăşurată de securitate
–Neutilizarea sau
utilizarea incompletă a
mijloacelor de protecţie
etc.
-Verificarea prin control
permanent, din partea
şefului formaţiei, şi/sau
prin sondaj, din partea
şefilor ierarhic superiori
Dulgher Organe de maşini în mişcare: -verificarea periodică a -instruirea lucrătorilor Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
prindere mînă în abricht, stării tehnice a utilajelor privind consecinţele Instructiuni proprii SSM munca
pânza ferăstrău panglică, -utilizarea protecţiilor nerespectării restricţiilor
circular (apărători etc.) împotriva de securitate
organe de maşini în
mişcare

16
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 17 din 18

Neutilizarea echipamentului -Dotarea lucrătorilor cu -Instruirea lucrătorilor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
individual de protecţie din EIP corespunzător privind consecinţele Instructiuni proprii SSM munca
dotare ( mănuşi de protecţie, activităţii ce urmează a fi nerespectării restricţiilor
salopeta, bocanci) desfăşurată de securitate
–Neutilizarea sau
utilizarea incompletă a
mijloacelor de protecţie Trusa de prim ajutor
etc.
-Verificarea prin control
permanent, din partea
şefului formaţiei, şi/sau
prin sondaj, din partea
şefilor ierarhic superiori
Muncitor Efort dinamic la: -Constituirea echipelor care Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
necalificat - manipularea maselor manipulează mase mari Instructiuni proprii SSM
munca
constructii mari (ţevi, materiale) dintr-un număr adecvat de
- lucrări manuale de persoane, astfel încât
săpare solicitarea să nu
Poziţii de lucru vicioase depăşească posibilităţile
(aplecat, ghemuit) în individuale; angajarea şi
interiorul gropilor repartizarea la asemenea
lucrări numai a unor
persoane cu condiţie
fizică foarte bună;
instruirea privind modul
corect de manipulare
-Control medical
periodic
-Respectarea
instructiunilor
proprii de SSM
pentru manipularea,
transportul prin
purtare şi cu
mijloace
nemecanizate şi

17
B-dul Unirii, nr. 72 B, Targoviste, Dambovita
Tel/fax : 0245/211531; 211671,
email: complis1992@yahoo.com
CUI: R2856116, Nr.Reg.Com J15/1238/1992
Cod
Cont RO16RNCB0128045419330001-BCR
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII Tgv ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Editia: 1
Revizia pag. 0
PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE Pagina 18 din 18

depozitarea
materialelor
-
Omiterea utilizării -Utilizarea EIP şi a Trusa de prim ajutor Instructiuni de lucru. Permanent Sef loc de
mijloacelor de protecţie din celorlalte mijloace de Instructiuni proprii SSM
munca
dotare (mănuşi de protecţie, protecţie din dotare
bocanci de protecţie, casca de -Instruire cu privire la
protecţie) necesitatea utilizării
mijloacelor de protecţie
din dotare

Director ,

Staicu Gabriela Mona Stela

Inspector SSM

Bogdan Eduard Daniel

Reprezentanţi lucrători

.......................................................

18