Sunteți pe pagina 1din 8

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE

PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ/POSTUL


„TÂMPLAR MAŞINI DE PRELUCRAT MECANICE ŞI FINISAT LEMN“
dr.ing Remus Nica-Belu-BONA DEA IMEX S.R.L. Reşiţa

Procesul de muncă
Procesul de muncă are drept scop prelucrarea mecanică a materialului lemnos în vederea realizării
subansamblelor pentru produsele finite.
Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

a. Mijloace de producţie:
- fierăstraie circulare de diverse tipuri (scurtare, retezat, pendulă, unghiular,etc.);
- fierăstraie panglică (bantzig);
- maşini de găurit cu ax vertical;
- maşini de găurit cu ax orizontal;
- strunguri pentru lemn;
- maşini de rindeluit;
- maşini de rindeluit la grosime;
- maşini de frezat profile;
- maşini de şlefuit cu bandă;
- prese asamblat semifabricate din lemn acţionate hidraulic şi/sau pneumatic;
- instalaţie de şlefuit capete şi colţuri;
- instalaţie centrală pentru exhaustare şi aspiraţie;
- trusă de unelte de tâmplărie;
- scule şi dispozitive (freze, burghie, mandrine, chei);
- transpaleţi cu acţionare manuală;
- lemn (semifabricate) esenţă tare şi moale.
b. Sarcina de muncă
Sarcina de muncă presupune în primul rând prezentarea la locul de muncă, îmbrăcarea echipamentului de lucru
şi de protecţie şi verificarea funcţionării echipamentelor tehnice care urmează a fi utilizate în procesul de muncă.
Tâmplarul care lucrează la maşinile de prelucrat mecanice şi finisat lemn are următoarele sarcini:
- introduce în fabricaţie numai cantitatea de semifabricate din lemn necesară prelucrării într-o zi de lucru;
- introduce în fabricaţie numai semifabricatele din lemn cu umiditatea cuprinsă între 8-10 %;
- sortează şi stivuieşte în locurile stabilite elementele de semifabricate din lemn;
- verifică împreună cu conducătorii direcţi ai procesului de producţie, stocul de semifabricate din lemn şi la
sfârşitul fiecărei perioade;
- stivuieşte semifabricatele din lemn la şipcă, în depozit;
- execută, fără defecte de fabricaţie, operaţii de retezare, spintecare, îndreptare, rindeluire, frezare, găurire şi
şlefuire a materialului lemnos;
- se ocupă de întreţinerea şi buna funcţionare a echipamentelor tehnice, împreună cu compartimentul de
mentenanţă;
- urmăreşte ascuţirea, ceaprazuirea pânzelor şi ascuţirea cuţitelor conform normelor tehnice pentru fiecare
maşină în parte;

154
- introduce semifabricatele din lemn în instalaţia de tratare şi uscare/uscătoare şi urmăreşte procesul de uscare;
- colaborează cu reprezentantul C.T.C. pentru realizarea unor produse de calitate;
- asigură ordinea, curăţenia şi disciplina în atelierele de prelucrări mecanice precum şi în spaţiile anexe raportate
direct la acestea;
- la finalul fiecărei săptămâni gresează şi unge maşinile, conform prevederilor cărţii tehnice pentru fiecare
maşină;
- curăţă periodic de praf pereţii atelierului, echipamentele tehnice cu ajutorul furtunelor de aspiraţie.
c. Mediul de muncă
Activitatea se desfăşoară în spaţiu închis, în cadrul atelierelor de prelucrări mecanice şi în aer liber, în timpul
aprovizionării cu materie primă a atelierelor sau a uscătoarelor.
Temperatura şi umiditatea aerului în ateliere se încadrează în cea mai mare parte a timpului în valori normale şi
asigură confortul termic al organismului. În perioada de iarnă încălzirea atelierelor este asigurată de centrala
termică proprie.
În timpul verii ventilarea atelierului se face natural şi nu asigură întotdeauna şi scăderea temperaturii aerului.
Iluminatul atelierului este mixt. Iluminatul natural, asigurat prin ferestrele cu care a fost prevăzută clădirea este
completat de iluminatul artificial. În atelierele de prelucrări mecanice nivelul de iluminare respectă prevederile
legislaţiei în vigoare pentru acest gen de activitate.
Nivelul de zgomot este ridicat datorită funcţionării simultane a echipamentelor tehnice din ateliere şi se situează
in jurul valorii limitei maxime admise (de 87 dB);
În atmosfera locului de muncă sunt prezente pulberi şi suspensii de lemn, rezultate în urma prelucrării lemnului.
Datorită funcţionării eficiente a instalaţiei de exhaustare, valoarea concentraţiei pulberilor prezente în aer este cu
mult sub limita maximă admisă.
FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI
A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie
Factori de risc mecanic:
- organe de maşini în mişcare-prindere, antrenare de către elementele în mişcare;
- amputare degete mână, antebraţ de către organele tăietoare ale maşinilor aflate în mişcare;
- lovire prin reculul materialului de prelucrat (de regulă traumatism abdominal);
- proiectare de corpuri solide în timpul prelucrării (particule lemnoase, părţi din scule);
- tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase (scule, aşchii de lemn);
- cǎdere liberǎ de materii prime, materiale şi scule;
- absenţa la unele maşini a sistemului de oprire de siguranţă, în caz de pericol.
Factori de risc electric:
- electrocutare prin atingere directă-conductori cu izolaţia degradată
- electrocutare prin atingere indirectă-deteriorarea instalaţiilor de împământare;
B. Factori de risc proprii mediului de muncă
Factori de risc fizic:
- prezenţa curenţilor de aer în atelier, în timpul verii, datoraţi ventilării naturale a atelierelor;
- variaţii de temperatură în perioada de iarnă, în timpul aprovizionării atelierului cu materie primă (semifabricate
din lemn);
- nivel de zgomot ridicat datorită funcţionării maşinilor de prelucrat mecanice;
- nivel de iluminare insuficient în anumite zone de lucru.
155
Factori de risc chimic:
Pulberi şi suspensii de lemn şi de adezivi utilizaţi.
C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă
Solicitare fizică:
- poziţie de lucru preponderent ortostatică;
- manipulare de greutăţi;
- împingerea manuală a semifabricatului în timpul prelucrării.
D. Factori de risc proprii executantului
Acţiuni greşite:
- verificarea necorespunzătoare a maşinilor, sculelor şi materialelor de prelucrat;
- poziţionarea greşită a operatorului faţă de maşină;
- micşorarea căilor de circulaţie prin supraîncărcarea spaţiului de producţie cu materii prime sau semifabricate;
- cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare.
Omisiuni:
- neutilizarea mănuşilor de protecţie, a antifoanelor şi a ochelarilor de protecţie;
- neutilizarea dispozitivelor de protecţie cu care sunt prevăzute maşinile de prelucrat mecanice(echipamente
tehnice).

156
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 20
BONA DEA IMEX S.R.L. Reşiţa DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ: TÂMPLAR dr.ing. Belu-Nica Remus
CONSE-

CINŢA
CLASA
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CLASA DE
FACTORI DE RISC MAXIMĂ DE NIVEL DE
SISTEMULUI DE FACTORILOR DE RISC PROBA-
IDENTIFICAŢI GRAVI- RISC
MUNCĂ (descriere, parametri) BILITATE
TATE
PREVI-

ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către INV.gr. I. 6 1 3
PRODUCŢIE MECANIC transmisii cu cuplaje, cu curele sau prin arbori sau acţionări,
cu amputare de membre
2. Rostogolire piese cilindrice neasigurate împotriva DECES 7 1 3
deplasărilor necontrolate
3. Proiectare de corpuri sau particule antrenate de către curenţii INV.gr.III 4 2 3
de aer sau de fisurare accidentală a sculelor
4. Devierea de la traiectoria normală a maselor transportate cu DECES 7 1 3
mijloacele de ridicat
5. Suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al ITM 3-45 zile 2 5 3
epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare, alunecoase

6. Vibraţii ale construcţiei în special în zonele instalatii Neglijabilǎ 1 6 1


exhaustare .
FACTORI DE RISC 7. Temperaturi diferite – suprafeţe metalice reci atinse în mod ITM 3-45 zile 2 6 3
TERMIC direct

FACTORI DE RISC 8. Electrocutare prin atingere directă - conductori neizolaţi sau DECES 7 2 4
ELECTRIC cu izolaţia îmbătrânită şi/sau umedă
157
9. Electrocutare prin atingere indirectă sau prin apariţia DECES 7 1 3
tensiunii de pas: legături la instalaţia de împământare cu
grad ridicat de coroziune, fără papuci de priză; izolaţii
străpunse accidental şi scurgeri condens (ex.: cotă nivel
aspiratoare);
FACTORI DE RISC 10. Substanţe inflamabile – lucrul cu diluanţi şi petrol pentru DECES 7 1 3
CHIMIC spălări, degresări etc.
MEDIUL FACTORI DE RISC 11. Presiunea aerului variabilă ca urmare a variaţiei volumetrice ITM 3-45 zile 2 5 3
DE MUNCĂ FIZIC a apei
12. Nivel de iluminare scăzut – lipsă lămpi iluminat INV.gr.III 4 6 5

FACTORI DE RISC 13. Pulberi în suspensie: aer, vapori inflamabili, vapori, INV.gr.III 4 6 3
CHIMIC diluanţi, vopseluri, lacuri etc.

SARCINA SUPRASOLICITA-RE 14. Poziţii de lucru forţate, vicioase. ITM 3-45 zile 2 6 3
DE MUNCĂ FIZICǍ 15. Efort dinamic – traseu mare de intervenţie, deplasări ITM 3-45 zile 2 5 3
repetate între echipamente tehnice.
SUPRASOLICITA- 16. Decizii dificile în timp scurt efectuate în mediu de zgomot ITM 3-45 zile 2 5 3
RE PSIHICĂ
ACŢIUNI GREŞITE 17. Nesincronizarea la lucrul în echipă INV.gr.III 4 6 3
18. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, ITM 45-180 3 5 4
împiedicare – suprafeţe alunecoase, denivelate zile
19. Cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare sau DECES 7 2 4
alunecare atunci când se lucrează pe niveluri de înălţime cu
cote mai mari de 2 m.
EXECUTANT OMISIUNI 20. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a DECES 7 2 4
celorlalte mijloace de protecţie din dotare
Nivelul de risc global al locului de muncă este:
20

r  Ri i
1  (5  5)  4  (4  4)  14  (3  3)  1  (1  1) 504
N rg  i 1
   3,38
20
1  5  4  4  14  3  1  1
r
138
i
i 1

Nivelul de securitate
N S  8 – 3,38  4,62
158
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
LOCUL DE MUNCĂ: TÂMPLAR
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,38

LEGENDǍ
F52- Organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către transmisii cu cuplaje, cu curele sau prin arbori
sau acţionări
F53- Rostogolire piese cilindrice neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate
F54- Proiectare de corpuri sau particule antrenate de către curenţii de aer sau de fisurare accidentală a sculelor
de lemn.
F55- Devierea de la traiectoria normală a maselor transportate cu mijloacele de ridicat
F56- Suprafeţe sau contururi periculoase – contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare,înţepătoare, alunecoase
F57- Vibraţii ale construcţiei în special în zona instalaţiei exhaustare.

F58- Temperatura coborâtă – suprafeţe metalice reci atinse în mod direct


F59- Electrocutare prin atingere directă - conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau umedă
F60- Electrocutare prin atingere indirectă sau prin apariţia tensiunii de pas: legături la instalaţia de
împământare cu grad ridicat de coroziune, fără papuci de priză; izolaţii străpunse accidental şi scurgeri
condens (ex.: cotă nivel aspiratoare);
F61- Substanţe inflamabile – lucrul cu diluanţi şi petrol pentru spălări, degresări etc.
F62- Presiunea aerului variabilă ca urmare a variaţiei volumetrice a apei
F63- Nivel de iluminare scăzut – lipsă lămpi iluminat
F64- Pulberi în suspensie: aer, vapori inflamabili, diluanţi, vopseluri, lacuri etc.
F65- Poziţii de lucru forţate, vicioase la cricurile de frânare, control manual temperaturi
F66- Efort dinamic – traseu mare de intervenţie, deplasări repetate între cote
F67- Decizii dificile în timp scurt efectuate în mediu de zgomot
F68- Nesincronizarea la lucrul în echipă
F69- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe alunecoase, denivelate
F70- Cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare sau alunecare
F71- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare
159
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE: LOCUL DE MUNCǍ „TÂMPLAR”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC

0 1 2 3
1. F12 - Nivel de iluminare scăzut 5 Măsuri tehnice:
- amplasarea unui număr suficient de lămpi de iluminat;
- dotarea cu lanterne.
2. F8 - Electrocutare prin atingere directă 4 Măsuri tehnice:
- izolarea bornelor de legătură şi a celorlalte căi de curent din componenta echipamentelor electrice;
- verificarea şi repararea conductorilor de alimentare;
- realizarea circuitelor de masă conform prevederilor tehnice şi de securitate în vigoare;
- verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor aparatajelor, suporţilor metalici, , din zona de lucru;
- descărcarea de sarcină capacitivă a instalaţiei la care urmează a se lucra; utilizarea, după caz, a mănuşilor
electroizolante, încălţămintei sau covorului electroizolant şi a sculelor cu mâner electroizolant;
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor;
- verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă restricţiile de securitate şi disciplina tehnologică;
- urmărirea graficului de verificare a mijloacelor de protecţie din dotare (atât echipamente tehnice cât şi echipamentul
individual de protecţie).
3. F18 - Cădere la acelaşi nivel prin 4 Măsuri organizatorice:
dezechilibrare, alunecare, împiedicare – - utilizarea încălţămintei de protecţie antiderapantă;
suprafeţe alunecoase, denivelate - menţinere suprafeţelor căilor de deplasare în perfectă stare de curăţenie şi marcarea denivelărilor, obstacolelor etc.
4. F19 - Cădere de la înălţime prin păşire în gol, 4 Măsuri tehnice:
dezechilibrare sau alunecare Marcarea şi iluminarea zonelor periculoase.
Măsuri organizatorice:
Folosirea încălţămintei de protecţie şi a echipamentului pentru lucru la înălţime.
5. F20 - Neutilizarea echipamentului individual 4 Măsuri organizatorice:
de protecţie şi a celorlalte mijloace de - instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei tehnologice şi a restricţiilor de securitate –
protecţie din dotare neatenţie faţă de operaţiile executate, omiterea unora dintre operaţiile prevăzute prin sarcina de muncă, intrarea, chiar
şi numai cu porţiuni ale corpului, în interiorul zonelor de pericol etc., neutilizarea, utilizarea incompletă sau utilizarea
unor mijloace individuale de protecţie necorespunzătoare;
- verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic
superiori.
160
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „TÂMPLAR” este egal cu 3,38, valoare care îl
încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu, nedepǎşind limita maximǎ
acceptabilǎ (3,5).

Analiza datelor din „Fişa de evaluare” evidenţiazǎ faptul cǎ din totalul de 20 factori de risc identificaţi numai 5
depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3:
- 1 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare;
- 4 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.

Factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:


- F12 nivel de iluminare scăzut – lipsă lămpi iluminat – nivel de risc parţial 5;
- F 8 electrocutare prin atingere directă conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau umedă – nivel de
risc parţial 4;
- F18 cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare-suprafeţe alunecoase, denivelate-nivel de risc parţial
4;
- F19 cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare sau alunecare – nivel de risc parţial 4;
- F20 neutilizarea EIP şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare – nivel de risc parţial 4.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 5 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt
necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.

Repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezintă după cum urmează:

- 50,00 %, factori proprii mijloacelor de producţie;


- 15,00 %, factori proprii mediului de muncă;
- 15,00 %, factori proprii sarcinii de muncă;
- 20,00 %, factori proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 40,50 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe
ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel încât locul de muncǎ nu poate fi încadrat
printre cele cu pericol deosebit de accidentare.

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ SURSA GENERATOARE DIN


CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCĂ: TÂMPLAR NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,38

Factori de risc proprii sarcinii de munca Factori de risc proprii executantului


15,00 % 15,00%

20

15 1
2
3

15 50 4

Factori de risc proprii mediului de muncă Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

15,00 % 50,00 %

161