Sunteți pe pagina 1din 8

PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM

1. SCOP

Planul descrie modul de desfa urare a activita ii de instruire n domeniul securita ii i


sa na ta ii n munca n S.C. MARISEBAS SPEED S.R.L., intervalele dintre instruiri, termenele la care
are loc instruirea, materialele prezentate precum i modul de verificare a cunotinelor.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Planul se aplica n procesul de instruire lucra torilor, vizitatorilor, delegailor sau elevilor n
stadiul de practica , reglementa nd activitatea de instruire - testare executata de lucra torul
desemnat cu securitatea i sa na tatea n munca precum i alte persoane implicate n acest
proces (eful formaiilor de lucru, ef de echipa , ef compartiment).
2.2 Cuprinde modalita ile de instruire a lucra torilor n domeniul al securita ii i sa na ta ii n
munca , n conformitate cu art. 20 din legea 319.
2.3 Instruirea n domeniul securita ii i sa na ta ii n munca are ca scop nsus irea cunos tintelor s i
formarea deprinderilor de securitate i sa na tate n la nivelul S.C. MARISEBAS SPEED S.R.L. s i
se efectueaza n timpul programului de lucru.
2.4 Perioada de timp n care se desfa oara instruirea este considerata timp de munca .
2.5 La instruirea personalului n domeniul securita ii i sa na ta ii n munca se folosesc mijloace,
metode i tehnici de instruire cum ar fi: expunerea, demonstraia, studiul de caz, viziona ri de
filme, diapozitive, proiecii, instruire asistata de calculator.
2.6 Instruirea lucra torilor n domeniul securita ii i sa na ta ii n munca cuprinde trei faze:
- instruirea introductiv generala ;
- instruirea la locul de munca ;
- instruirea periodica .
2.7 Rezultatul instruirii lucra torilor n domeniul securita ii i sa na ta ii n munca se consemneaza
n mod obligatoriu n fia individuala de instructaj privind protecia muncii cu indicarea
materialului predat, a duratei i datei instruirii sau n procesele-verbale de instruire.
2.8 Fis ele individuale de instructaj se ntocmesc pentru toate persoanele angajate.
2.9 Completarea fiei de instruire se va face cu pasta sau cerneala , imediat dupa verificarea
instruirii.
2.10 Dupa efectuarea instruirii, fia de instruire se semneaza de ca tre lucra torul instruit i de ca tre
persoanele care au efectuat i verificat instruirea.
2.11 Prin semna tura , persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj, iar persoana care
a verificat instructajul confirma , pe baza examina rii persoanei instruite, ca aceasta s i-a
nsus it cunos tintele.
2.12 Fia de instruire va fi pa strata de ca tre conduca torul locului de munca .
2.13 Pentru persoanele aflate n unitate cu permisiunea angajatorului, sunt stabilite, prin
regulamentul intern, reguli privind instruirea i nsoirea acestora n ntreprindere i/sau

PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 1


unitate.
2.14 Pentru lucra torii din ntreprinderi i/sau unita i din exterior, care desfa oara activita i pe
baza de contract de presta ri de servicii n unitate, societatea va asigura instruirea lucra torilor
privind activita ile specifice ntreprinderii i/sau unita ii respective, riscurile pentru
securitate i sa na tate n munca precum i ma surile i activita ile desfa urate n cazul
situatiilor de urgenta la nivelul unita ii, n general.
2.15 Consemnarea efectua rii instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau
a institutiei se consemneaza n fia colectiva de instruire
2.16 Fia colectiva de instruire se ntocmete n doua exemplare, un exemplar se va pa stra de ca tre
lucra torul desemnat care a efectuat instruirea i un exemplar se pa streaza de ca tre
angajatorul lucra torilor instruii sau, n cazul vizitatorilor, de ca tre conduca torul grupului.
2.17 Reprezentanii autorita ilor competente n ceea ce privete controlul aplica rii legislaiei
referitoare la securitate i sa na tate n munca vor fi nsoii de ca tre lucra torul desemnat de
ca tre angajator, fa ra a se ntocmi fia de instructaj.

3. DEFINIII I PRESCURTRI

3.1 lucrtor - persoana angajata de ca tre un angajator, potrivit legii, inclusiv studenii, elevii n
perioada efectua rii stagiului de practica , precum i ucenicii i ali participani la procesul de
munca , cu excepia persoanelor care presteaza activita i casnice;
3.2 angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla n raporturi de munca ori de serviciu cu
lucra torul respectiv i care are responsabilitatea ntreprinderii i/sau unita ii;
3.3 ali participani la procesul de munc - persoane aflate n ntreprindere i/sau unitate, cu
permisiunea angajatorului, n perioada de verificare prealabila a aptitudinilor profesionale
n vederea angaja rii, persoane care presteaza activita i n folosul comunita ii sau activita i n
regim de voluntariat, precum i omeri pe durata participa rii la o forma de prega tire
profesionala i persoane care nu au contract individual de munca ncheiat n forma scrisa i
pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale i a prestaiilor efectuate prin
orice alt mijloc de proba ;
3.4 reprezentant al lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i
sntii lucrtorilor - persoana aleasa , selectata sau desemnata de lucra tori, n
conformitate cu prevederile legale, sa i reprezinte pe acetia n ceea ce privete problemele
referitoare la protecia securita ii i sa na ta ii lucra torilor n munca ;
3.5 prevenire - ansamblul de dispoziii sau ma suri luate ori preva zute n toate etapele
procesului de munca , n scopul evita rii sau diminua rii riscurilor profesionale;
3.6 eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau va ta ma ri ale organismului, produs n
timpul procesului de munca ori n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, situaia de persoana
data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulaie, n condiiile n care au fost implicate
persoane angajate, incidentul periculos, precum i cazul susceptibil de boala profesionala
sau legata de profesiune;
3.7 accident de munc - va ta marea violenta a organismului, precum i intoxicaia acuta
profesionala , care au loc n timpul procesului de munca sau n ndeplinirea ndatoririlor de
serviciu i care provoaca incapacitate temporara de munca de cel puin 3 zile calendaristice,

PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 2


invaliditate ori deces;
3.8 boal profesional - afeciunea care se produce ca urmare a exercita rii unei meserii sau
profesii, cauzata de ageni nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca ,
precum i de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, n procesul de
munca ;
3.9 echipament de munc - orice maina , aparat, unealta sau instalaie folosita n munca ;
3.10 echipament individual de protecie - orice echipament destinat a fi purtat sau ma nuit de
un lucra tor pentru a-l proteja mpotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa i puna
n pericol securitatea i sa na tatea la locul de munca , precum i orice supliment sau accesoriu
proiectat pentru a ndeplini acest obiectiv;
3.11 loc de munc - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat n cla dirile ntreprinderii
i/sau unita ii, inclusiv orice alt loc din aria ntreprinderii i/sau unita ii la care lucra torul
are acces n cadrul desfa ura rii activita ii;
3.12 pericol grav i iminent de accidentare - situaia concreta , reala i actuala ca reia i lipsete
doar prilejul declanator pentru a produce un accident n orice moment;
3.13 stagiu de practic - instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialita ii n
care se prega tesc elevii, studenii, ucenicii, precum i somerii n perioada de reconversie
profesionala ;
3.14 securitate i sntate n munc - ansamblul de activita i instituionalizate ava nd ca scop
asigurarea celor mai bune condiii n desfa urarea procesului de munca , apa rarea vieii,
integrita ii fizice i psihice, sa na ta ii lucra torilor i a altor persoane participante la procesul
de munca ;
3.15 incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,
accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncionalitatea unei activita i sau
a unui echipament de munca sau/i din comportamentul neadecvat al factorului uman care
nu a afectat lucra torii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urma ri i/sau a cauzat ori ar fi
fost posibil sa produca pagube materiale;
3.16 servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara ntreprinderii/unita ii, abilitate sa
presteze servicii de protecie i prevenire n domeniul securita ii i sa na ta ii n munca ,
conform legii;
3.17 accident uor - eveniment care are drept consecina leziuni superficiale care necesita
numai acordarea primelor ngrijiri medicale i a antrenat incapacitate de munca cu o durata
mai mica de 3 zile;
3.18 boal legat de profesiune - boala cu determinare multifactoriala , la care unii factori
determinani sunt de natura profesionala .

4. DOCUMENTE DE REFERIN

PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 3


Nr.
Act normativ Subiect
crt.
0 1 2
L E G E 319/2006 Legea securita tii s i sa na ta tii n munca
MO 646/26.07.2006
HG 1425/2006 Norme metodologice pentru aplicarea Legii securita tii s i
MO 882/30.10.2006 sa na ta tii n munca nr. 319/2006
HG 493 / 2006 Privind cerinte minime de securitate s i sa na tate
MO 380/03.05.2006 referitoare la expunerea lucra torilor la riscurile generate
de zgomot
HG 971/2006 Privind cerinte minime pentru semnalizarea de
MO 683/09.08.2006 securitate s i/sau de sa na tate la locul de munca
HG 1028/2006 Privind cerinte minime de securitate s i sa na tate n
MO 710/18.08.2006 munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran
de vizualizare
HG 1048/ 2006 Privind cerinte minime de securitate s i sa na tate pentru
MO 722/23.08.2006 utilizarea de ca tre lucra tori a echipamente individuale
de protectie la locul de munca
HG 1051/2006 Privind cerinte minime de securitate s i sa na tate pentru
MO 713/21.08.2006 manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri
pentru lucra tori, n special de afectiuni dorsolombare
HG 1091/2006 Privind cerinte minime de securitate s i sa na tate pentru
MO 739/30.08.2006 locul de munca
HG 1093/2006 Privind stabilirea cerintelor minime de securitate s i
MO 757/6.09.2006 sa na tate pentru protectia lucra torilor mpotriva
riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau
mutageni n munca
OUG 96/2003 Privind protectia maternita tii la locurile de munca
MO 750/27.10.2003
HG 1218/2006 Privind cerinte minime de securitate s i sa na tate pentru
MO 845/13.10.2006 asigurarea protectiei lucra torilor mpotriva riscurilor
legate de expunerea la agenti chimici n munca
HG 1146/2006 Privind cerintele minime de securitate s i sa na tate pentru
MO 815/03.10.2006 utilizarea n munca de ca tre lucra tori a echipamentelor
de munca
Ordin MMSSF 755/2006 Formularul de nregistrare a accidentelor de munca
MO 887/31.10.2006 Instructiuni de completare
Ordin MMSSF Cerinte minime de securitate s i sa na tate referitoare la
expunerea lucra torilor la riscurile generate de radiatiile
optice artificiale
Ordin MMSSF Privind protectia tinerilor n munca

5. RESPONSABILITI

5.1 Lucrtorul desemnat pentru activiti SSM:


PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 4
- Asigura elaborarea s i actualizarea instructiunilor specifice specifice SSM;
- Intocmes te necesarul de documentatii s i mijloace de desfa s urare a activita tii de
instruire n domeniul SSM;
- Elaboreaza tematica de instruire;
- Efectueaza instruirea introductiv generala ;
- Elaboreaza teste de verificare;
- Verifica modul de desfa s urare a activita tii de instruire prin participarea la instruiri
conform programului de control;
- Confirma prin semna tura n fis ele individuale ca a verificat efectuarea instruirii;
- Elaboreaza planul de instruire - testare;

5.2 Conductorul locului de munc:


- Efectueaza instruirea la locul de munca
- Efectueaza instruirea periodica
- Testeaza cunos tintele lucra torilor, oral sau n scris, dupa cum este preva zut n planul
de instruire testare anual
- Completeaza fis a individuala de instructaj
- Confirma prin semna tura n fis a individuala ca a instruit lucra torul.

5.3 Director:
- Aproba admiterea la lucru
- Verifica modul de desfa s urare a activita tii de instruire

5.4 Personalul executant:


- Participa la instruirile preva zute n programul de instruire
- Sustine n scris sau oral cunos tintele acumulate n cadrul instruirilor
- Confirma prin semna tura ca instruirea s-a efectuat la data s i cu continutul prezentat n
fis a individuala de instructaj
- Respecta prevederile legislatiei n domeniul securita ii i sa na ta ii n munca s i cele
preva zute n instructiunile proprii.

6. PLANUL

6.1 Instructajul introductiv general


- Instruirea introductiv generala se face:
la angajarea lucra torilor
lucra torilor detas ati de la o alta unitate
lucra torilor delegati de la o alta unitate
lucra torului pus la dispozitie de ca tre un agent de munca temporar
- Scopul instruirii introductiv generale este de a informa despre activita tile specifice
unita tii, riscurile de securitate i sa na tate n munca precum s i ma surile s i activita tile de
prevenire s i protectie la nivelul ntreprinderii s i/sau unita tii, n general
- Instruirea introductiv generala se face de ca tre lucra torul desemnat
PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 5
- Instruirea introductiv generala se face individual sau n grupuri de cel mult 20 de
persoane
- Durata instruirii introductiv generale nu va fi mai mica de 8 ore
- In cadrul instruirii introductiv generale se vor expune, n principal, urma toarele
probleme:
Legea 319/2006 Cap.I. Dispozitii generale
Cap.II. Art.3 5 (termeni s i expresii)
Cap.III. Obligatii generale ale angajatorului-art.6 - 7, art.12 - 21
Cap.IV. Obligatiile lucratorilor-art.22 - 24.
Cap.VI. Evenimente-art.26
Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006
Consecintele posibile ale necunoas terii s i nerespecta rii legislatiei de securitate s i
sa na tate n munca
Riscurile de accidentare s i mbolna vire profesionala specifice societa tii
Ma suri de acordare a primului ajutor n caz de accidentare
Ma suri de stingere a incendiilor
Plan de evacuare n caz inundatii, cutremure sau alte dezastre naturale
- Continutul instruirii introductiv generale trebuie sa fie n conformitate cu tematica
aprobata de ca tre angajator
- La terminarea instructajului introductiv general, persoanele instruite vor fi verificate
pe baza de teste asupra cunos tintelor acumulate
- Rezultatul verifica rii va fi consemnat n fis a de instruire
- Persoanele care nu s i-au nsus it nivelul minim de cunos tinte stabilit pentru
instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de munca

6.2 Instructajul specific locului de munca


- Instuirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv - generala s i are ca
scop prezentarea riscurilor pentru securitatea i sa na tatea n munca , precum i ma surile i
activita ile de prevenire i protecie la nivelul fieca rui loc de munca
- De asemenea instruirea la locul de munca se face tuturor lucra torilor, inclusiv la
schimbarea locului de munca n cadrul aceleias i societa ti
- Instruirea la locul de munca se face de ca tre conduca torul direct al locului de munca ,
n grupe de maxim 20 de persoane
- Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore
- Fis a individuala de instruire se pa streaza de ca tre conduca torul locului de munca
- Instruirea la locul de munca se efectueaza pe baza tematicilor ntocmite de ca tre
lucra torul desemnat s i aprobate de angajator s i se vor pa stra de ca tre conduca torul locului de
munca care efectueaza instruirea
- Instruirea la locul de munca va cuprinde pentru fiecare loc de munca n functie de
post de munca :
instructiuni proprii pentru toate echipamentele de munca din cadrul sa li de
productie
informatii privind eventualele riscuri legate de locul de munca sau mbolna viri
profesionale
PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 6
ma suri tehnice de utilizare a echipamentelor de munca , cu demonstratii practice
pentru fiecare echipament n parte
ma suri de acordare a primului ajutor n caz de accidente
ma suri de stingere a incendiilor s i evacuarea lucra torilor n caz de incendiu,
calamita ti naturale sau dezastre precum s i aplicatii practice de ma nuire a
stinga toarelor din dotare
instructiuni proprii de utilizare a aparatelor electrice de joasa tensiune
informatii privind riscurile legate de locurile de munca unde se utilizeaza energia
electrica
modul de utilizare a echipamentului individual de protectie, ntretinerea s i
pa strarea lui n conditii optime
ma suri de acordare a primului ajutor n caz de accidentare s i n special de
acordare a primului ajutor n caz de electrocutare
ma suri de stingere a incendiilor s i evacuarea lucra torilor n caz de incendiu,
calamita ti naturale sau dezastre precum s i aplicatii practice de utilizare a
stinga toarelor din dotare
- Inceperea efectiva a activita tii la postul de lucru de ca tre lucra torul instruit se face
numai dupa verificarea cunos tintelor de ca tre s eful ierarhic superior celui care a fa cut
instruirea s i se consemneaza n fis a de instruire individuala

6.3 Instructajul periodic


- Are ca scop remprospa tarea cunotinelor i actualizarea cunotinelor n domeniul
securita ii i sa na ta ii n munca de ca tre toi lucra torii
- Aceasta se efectueaza de ca tre conduca torul locului de munca iar durata de instruire
va fi de cel putin doua ore
- Intervalul dintre doua instruiri este de maxim 3 luni pentru personalul muncitor s i 12
luni pentru personalul TESA, acest interval find stabilit de ca tre lucra torul desemnat cu
acordul directorului societa tii, fa ra a fi depa s ite aceste termene
- Instruirea periodica se va efectua din instructiunile proprii, Hota ra rile de guvern n
domeniul securita ii i sa na ta ii n munca s i obligatoriu cu demonstratii practice
- Insus irea cunos tintelor se verifica de ca tre lucra torul desemnat sau director, prin
sondaj

6.4 Instructajul periodic suplimentar


- Se face n urma toarele cazuri:
daca un lucra tor a lipsit mai mult de 30 de zile lucra toare
ca nd au apa rut modifica ri ale legislatiei specifice n domeniu sau modifica ri ale
normelor s i instructiunilor de protectie a muncii
la reluarea activita tii dupa producerea unui accident de munca
la modificarea tehnologiei existente
la introducerea unui echipament de munca sau a unor modifica ri ale
echipamentelor existente
la schimbarea legislatiei n domeniul securita tii s i sa na ta tii n munca pentru
informarea lucra torilor
PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 7
- Durata instruirii periodice suplimentare nu va fi mai mica de 8 ore, se efectueaza de
ca tre lucra torul desemnat s i va cuprinde tematici ntocmite de ca tre lucra torul desemnat s i
aprobate de director

7. NREGISTRRI

7.1 FIA INDIVIDUALA DE INSTRUCTAJ PRIVIND PROTECIA MUNCII


7.2 PROCES VERBAL DE INSTRUIRE
7.3 FIA COLECTIVA DE INSTRUIRE
7.4 TESTE DE VERIFICARE

APROB,
ADMINISTRATOR,
ALEXANDRU Angelica

PLAN DE INSTRUIRE - TESTARE SSM 8

S-ar putea să vă placă și