Sunteți pe pagina 1din 7

Antet

FISA POSTULUI

I. Nume:

II. Denumire post: MENAJERA

1. Denumire oficială a postului: Menajera

2. Pozitie în COR: 911101

III. Obiectiv post: curatenia sediului social al societatii

IV. Integrare în structura organizatională:

1. Departament: Administrativ

2. Loc de muncă: sediul societătii

3. Relatii ierarhice:

a. Post imediat superior: Administratorul/Directorul general al societatii

b. Post imediat inferior: Nu este cazul

c. Relatii de colaborare: Cu toate departamentele societătii, cu ceilalti angajati


din cadrul societatii indiferent de functia acestora, relatiile reciproce fiind bazate pe
spririt de colegialitate, respect neconditionat si mobilizare comuna pentru apararea
prestigiului firmei.

d. Este înlocuit de: -

e. Relatii de reprezentare: reprezintă firma conform limitelor stabilite de catre


Administratorul/Directorul general al societatii

V. Atributiile postului (sarcinile de serviciu):

V.1. Atributii si competente principale:


S.C. _____ S.R.L. Salariata

Administrator/Director general
1
Antet

- asigură mentinerea interioarelor si mobilierului în stare de curătenie (măturare, aspirare,


spălare, curătare, stergere);

- colectarea gunoiului din clădire, din curtea imobilului;

- să măture sau/si să spele pardoseala/parchetul ori de cate ori este nevoie (cel puţin o dată pe zi)
pentru a îndepărta urmele de de noroi, praf, mizerie;

- să spele covorasele în fiecare zi de vineri cu mopul pentru a îndepărta urmele de noroi, praf si
mizerie;

- să şteargă praful si pânzele de păianjen din imobil ori de cate ori este nevoie în vederea
menţinerii aspectului de curăţenie a imobilului;

- să spele să spele toate tipurile de ferestre şi alte suprafeţe de sticlă cu soluţii de curăţare ori de
cate ori este nevoie în vederea menţinerii aspectului de curăţenie a imobilului;

- să facă curăţenia uzuală şi să întreţină ordinea, inclusiv pe coridoare, pe scări;

- să cureţe spaţii mari folosind aspiratoare, să dezasambleze piese pentru a fi curăţate, dacă este
necesar;

- să cureţe vesela, tacamurile murdare, frigiderul, aragazul, cuptorul, sandwich-maker-ul,


cuptorul cu microunde, hota;

- să cureţe şi să dezinfecteze chiuvete, wc-uri şi alte încăperi sanitare;

- să facă curăţenie generală după zugrăveli;

- să facă necesarul de materiale si să ia in primire toate materialele necesare asigurării curăţeniei,


întreţinerii spaţiului verdesau florilor, colectarea şi debarasarea gunoiului menajer (tomberoane)
având obligaţia să asigure păstrarea si utilizarea acestora în bune condiţii;

- să ducă la îndeplinire si să respecte deciziile instituţiilor locale cu privire la curăţenia


trotuarului aferent imobilului (ex. : spălarea trotuarului, înlăturarea zăpezii, etc.);

- să anunţe de îndată administratorul societatii orice neregulă constatată cu privire la starea


pereţilor interiori sau exteriori (infiltraţii de apa de la inundaţii, conducte sparte, fisurări,
degradări datorate uzurii sau lovirii accidentale sau nu, etc.);

- să verifice starea de uzura a tomberoanelor având obligaţia să anunţe administratorul societatii


de necesitatea efectuării de reparaţii sau de înlocuire a tomberoanelor;

- să nu se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice, a drogurilor sau substantelor


halucinogene si nici să nu le consume in timpul serviciului;

S.C. _____ S.R.L. Salariata

Administrator/Director general
2
Antet

- să nu absenteze fără motive temeinice si fără să anunte in prealabil seful ierarhic superior
despre acestea;

Conditii de muncă:

 conditii normale de muncă, la sediul societătii;


 munca individuala si in echipă;
 program de lucru __ ore/zi (luni-vineri), intre orele ____, fara pauză de masă;
Echipamente folosite: mătură, făras, pămătufuri, bureţi, cârpe de curăţat, perii de curăţat,
mopuri, aspiratoare, apă, materiale igienico-sanitare, detergenţi pentru covoare şi vase şi alte
ustensile şi mecanisme de curăţat, precum şi propriile mâini şi picioare.

V.2. Limite de competentă: ia hotărari în limitele prevăzute de către Administratorul/Directorul


general al societătii; decide asupra modului de îndeplinire a sarcinilor trasate, în sensul obtinerii
eficientei si eficacitatii maxime în departamentul din care face parte.

VI. Responsabilităti, criteriile de evaluare a activitătii profesionale a salariatului:


- răspunde de curătenia din curtea si clădirile societătii;

- realizarea calitativă si în termen a sarcinilor;

- respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea proprie;


- răspunde alături de toti angajatii societătii de mijloacele fixe si de inventar;
- respectă Regulamentul intern si procedurile de lucru specifice firmei;
- utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul societatii;
- respectă Regulamentul intern si procedurile de lucru specifice firmei;
- răspunde de păstrarea confidenţialităţii actelor, situaţiilor, discuţiilor, informaţiilor şi a
documentelor legate de societate;

Obiectivele de performantă individuală: creşterea eficienţei la nivel de firmă în condiţiile


respectării normelor interne în vigoare, realizarea la timp, corect si complet a sarcinilor de
munca; grad ridicat de îndeplinire a standardelor de performanţă (modul de utilizare a resurselor,
modul de realizare a activităţii), asumarea responsabilităţii (grad mare de implicare în
executarea atributiilor, rapiditate a interventiilor); adecvarea la complexitatea muncii (nivelul
ridicat al activitaţii de analiză, activitaţii de sinteză şi activităţii de rutină).

S.C. _____ S.R.L. Salariata

Administrator/Director general
3
Antet

Criteriile de evaluare a activitătii profesionale a salariatului: cunoasterea, respectarea si


îndeplinirea sarcinilor si procedurilor de muncă conform indicatorilor de timp si standarde de
calitate; încadrare în timp si gradul de rapiditate a intervenţiilor; competentă, eficacitate si
eficientă; comportamentul la presiuni exterioare şi interioare; rezultate ale activităţii salariaţilor
din subordine; comportament general la locul de muncă; absenţe nemotivate, întârzieri,
respectarea/nerespectarea programului de lucru; calitatea muncii prestate; initiativă;
punctualitate; colegialitate, corectitudine în raporturile de muncă; preocuparea pentru interesul
firmei si fidelitate în raport cu compania; implicarea în activitatea pe care o desfăsoară;
capacitatea de a lua decizii, modul de comunicare, spiritul de echipă si de initiativa; capacitatea
organizatorică; adecvarea la complexitatea muncii si utilizarea resurselor; respectarea regulilor
de protectie, securitate si sănătate în muncă si situatii de urgentă.

Riscurile specifice postului: sunt prevazute în Fisa de evaluare a postului de munca menajera.

VII. Perspective ierarhice: -

VIII. Cerinte minime pentru ocuparea postului: munca necalificata;

1. Nivelul de studii necesar:

 Minim studii: 8 clase;

Experienta: nu necesită o pregatire profesională.

2. Calificările/specializările necesare: nu necesită o pregatire profesională.

3. Experienta(vechime) generală necesară: -

4. Experienta (vechime) in post necesară: -

IX. Abilităti, calitati si aptitudini necesare:

- disciplinat/a si ordinat/a;
- spirit de răspundere;
- constiinciozitate;
- receptivitate fată de dispozitiile de lucru primite;
- spirit de lucru in echipă;
- ambitios/ambitioasă, cu minte deschisă, personalitate puternică,
- doritor/doritoare să invete si să se perfectioneze;
- personalitate integră;
- rezistenta fizicădezvoltată;

S.C. _____ S.R.L. Salariata

Administrator/Director general
4
Antet

X. Obligaţiile salariatului privind securitatea si sănătatea in muncă, situatiile de urgentă si


apărarea impotriva incendiilor:

 să-şi însuşească şi să respecte legislatia din domeniul sănătătii si securitătii in


muncă, normele de igienă, normele legale privind apărarea impotriva incendiilor,
cele privind situatiile de urgentă şi măsurile de aplicare a acestora;
 să participe la toate instructajele si să isi însuşească corect legislatia, normele si
recomandările;

Obligatii privind sănătatea si securitatea in muncă:

 să desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa, precum si


cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atat propria persoană, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale în timpul
procesului de muncă;
 să utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
 să utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, după utilizare,
sa îl inapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 să nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si clădirilor, si să utilizeze corect aceste
dispozitive;
 să comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnati orice situatie de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea si sănătatea lucrătorilor, precum si orice deficientă a sistemelor de
protectie;
 să aducă la cunostinta conducătorului locului de muncă si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoană;
 să coopereze cu angajatorul si/sau cu lucrătorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinte dispuse de
catre inspectorii de muncă si inspectorii sanitari, pentru protectia sănătătii si
securitătii lucrătorilor;
 să coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucrătorii
desemnăti, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă si
conditiile de lucru sunt sigure si fără riscuri pentru securitate si sănătate, în
domeniul sau de activitate;
 să îsi insusească si să respecte prevederile legislatiei din domeniul securitătii si
sănătătii în muncă si măsurile de aplicare a acestora;
 să dea relatiile solicitate de catre inspectorii de muncă si inspectorii sanitari.
 nerespectarea de către orice persoană a obligatiilor si măsurilor stabilite cu
privire la securitatea si sănătatea in muncă, dacă prin acesta se creează un pericol

S.C. _____ S.R.L. Salariata

Administrator/Director general
5
Antet

grav si iminent de producere a unui accident de muncă sau de imbolnăvire


profesională, se pedepseşte conform legilor in vigoare;

Obligatii privind apărarea impotriva incendiilor:

 să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la


cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după
caz;
 să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de
administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi
instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
 să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice
încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii
stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune
sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
 să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul
apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
 să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are
cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

XI. Medicina muncii: Fiecare angajat are datoria de a se prezenta la controalele medicale la
angajare, periodice, la reluarea activitatii, etc.

XII. In cazuri speciale, sefii ierarhici pot încredinţa pentru o perioadă scurtă de timp sarcini
neprevăzute în prezenta fisă, dar conform cu pregătirea profesională a persoanei si potrivite
competentelor postului.

XIII. Subsemnata ______________ am luat la cunostintă, am înteles si sunt de acord să


îndeplinesc atributiile postului descris mai sus. Am primit un exemplar al fisei de post.

Data: 31.10.2012

S.C. _____ S.R.L. Salariata

Administrator/Director general
6
Antet

S.C. _____ S.R.L. Salariata

Administrator/Director general
7