Sunteți pe pagina 1din 6

CENTRUL DE RECUPERARE ANDREEA TOTOK SRL-D , Calea Martirilor 1989 nr 82 spatiul 6,, Mun Timisoara, JUD.

TIMIS

tel: +40 729126490

FISA POSTULUI

COMPARTIMENTUL :  Serviciul Administrativ


DENUMIREA POSTULUI : femeie de serviciu
NUME ŞI PRENUME : ..........................
MARCA : 2022
GRADUL PROFESIONAL AL OCUPĂRII POSTULUI : Femeie de serviciu, cod COR 911201

RELATII ORGANIZATORICE: Este subordonat Directorului Administrativ si colaboreaza cu toate


compartimentele societatii.

Program de lucru : 8 ore/zi, 40 ore/saptamana, de luni pana duminica in intervalul 06:00 – 14:00, cu
acordarea a 48 ore libere consecutive. Modul efectiv de lucru se va regasi in pontaj.

SUMARUL POSTULUI: Titularul postului asigura curatenia in: INTERIORUL SEDIULUI SOCIAL, CURTEA
INTERIOARA SI FRONTUL STRADAL.

1. Competente personale:

-  sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate,


autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza
de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.);
-  sa nu aiba antecedente penale
- sa fie apt din punct de vedere medical

2. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza corespunzatoare unei parti de
100% din salariul de baza.
- este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu
stabilite in prezenta fisa
-  este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune;

Atributii

• sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu
se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu
sunt dispuse de sefi ierarhici
• sa curete interiorul curtii si imprejurimile acesteia
• sa utilizeze corect sculele si utilajele din dotare cu actiune manuala si electro-manuala
• sa pregateasca operatiile de curatare
CENTRUL DE RECUPERARE ANDREEA TOTOK SRL-D , Calea Martirilor 1989 nr 82 spatiul 6,, Mun Timisoara, JUD. TIMIS

tel: +40 729126490

• sa se ocupe de salubrizarea scarilor


• sa curete incintele de folosinta comuna a cladirilor
• sa anunte administratorul in cazul sesizarii unei defectiuni
• sa intretina echipamentele din dotare
• sa respecte regulamentul de ordine interioara
• sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
• sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
• sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta
fata de toate persoanele cu care vine in contact;
• sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara
serviciul;
• sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
• sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare
a acestora;
• sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria
persoana sau de alti angajati;
• sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat
timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta
pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
• sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare
sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi
• sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
• sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele
care au acest drept

A. ATRIBUŢII SPECIFICE :

 Primeşte şi răspunde de inventarul necesar curăţeniei curţii în sectorul repartizat, efectuează


şi răspunde de curăţenia în sectorul respectiv, evacuează gunoaiele sau alte reziduri din curtea
instituţiei sau le arde în crematoriu;
 Ia măsuri ca în caz de ploaie să nu se inunde canalizarea;
 Curăţă zăpada în curte, de pe clădirile instituţiei cât şi de pe trotuarele din jurul curţii şi
clădirilor;
 Execută toate lucrările încredinţate de şeful ierarhic;
 Însoţeşte şi ajută la aprovizionarea cu materiale;
 Execută acţiunea de însoţire a bolnavilor când aceştia sunt transportaţi cu salvarea unităţii;
 Răspunde în limita posibilităților la chemările jurstificate ale șefului de compartiment;

B. RESPONSABILITĂŢI COMUNE

 Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare.


 Are obligaţia de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de munca. Este interzis venirea
la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor în unitate în
timpul orelor de muncă. Este interzis fumatul în incinta unităţii sanitare.
CENTRUL DE RECUPERARE ANDREEA TOTOK SRL-D , Calea Martirilor 1989 nr 82 spatiul 6,, Mun Timisoara, JUD. TIMIS

tel: +40 729126490

 Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura


acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul
conducerii. Se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei.
 Efectuează controlul medical periodic conform programării şi normelor în vigoare.
 Cunoaşte şi respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire
şi stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a
mediului înconjurător.
 Cunoaşte şi respectă R.I.
 Cunoaşte şi aplică normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său.
 Utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare şi poartă ecusonul la vedere.
 Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor şi al
informaţiilor cu caracter personal deţinute sau la care are acces ca urmare a executării
atribuţiilor de serviciu.
 Sesizează şeful ierarhic asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării activităţii.
 Utilizează corect dotările postului fără să îşi pună în pericol propria existenţă sau a celorlalţi
angajaţi, aduce la cunoştinţă şefului ierarhic orice defecţiune şi întrerupe activitatea până la
remedierea acesteia.
 Cunoaşte şi participă la îndeplinirea politicii şi a obiectivelor calităţii unităţii.
 Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitatea cu
legislaţia în vigoare în limita competenţelor profesionale.

ATRIBUTII SI SARCINI ALE POSTULUI

Se va efectua zilnic, in intervalul orar prevazut in Anexa, curatenia pe tot perimetrul intern precum si
a frontului stradal prin colectarea oricaror deseuri existente, dar si:
- curatarea meselor si bancilor cu solutie speciala de intretinere a lemnului ;
- golirea scrumierelor;
- golirea cosurilor de gunoi din aceste spatii;

Se va efectua o data pe saptamana curatenie generala, prin aceasta intelegandu-se maturarea curtii,
cu precadere partea din fata si parcarea auto, dar si:
- spalarea geamurilor si a tamplariei PVC;
- curatarea si dezinfectarea pavimentului cu solutii speciale;

RESPONSABILITATILE POSTULUI

 Raspunde pentru starea de curatenie in sectoarele alocate;


 Raspunde pentru pastrarea ordinii in spatiile in care face curatenie, pastreaza ordinea
documentelor din birou;
 Respecta Regulamentul de Ordine Interioara si procedurile de lucru privitoare la post.
 Va dovedi o atitudine respectuoasa fata de superiori, colegi si muncitori.

AUTORITATEA POSTULUI
CENTRUL DE RECUPERARE ANDREEA TOTOK SRL-D , Calea Martirilor 1989 nr 82 spatiul 6,, Mun Timisoara, JUD. TIMIS

tel: +40 729126490

 Utilizeaza echipamentul, consumabilele si alte materiale puse la dispozitie de firma cu


diligenta unui bun gospodar;
 Solicita materiale pentru intretinerea curateniei.
 Va reclama superiorului ierarhic orice acte de distrugere sau nerespectare a curateniei din
partea personalului muncitor precum si orice atitudine aducatoare de injurii la adresa sa.

FIŞA PENTRU
EVALUAREA COMPETENŢEI PROFESIONALE A SALARIAŢILOR

1. Numele şi prenumele ___________________________________________________________


2. Număr de marcă ______________________________________________________________
3. Meseria (funcţia) ______________________________________________________________
4. Locul de muncă (serviciul, biroul) ________________________________________________
5. Cursuri de perfecţionare susţinute în anul _________________________________________
______________________________________________________________________________

6. Aprecierea activităţii şi comportamentului

6.1. Rezultate privind calitatea muncii (coonştiinţa profesională, exactitatea lucrărilor,


meticulozitate, calitatea muncii efectuate)
a) trebuie să fie sub control permanent, nu răspunde exigenţelor calitative _________________1
b) trebuie controlat frecvent, răspunde parţial exigenţelor calitative ______________________2
c) trebuie controlat la lucrările dificile, răspunde exigenţelor calitative ___________________2,5
d) are nevoie de control sumar, răspunde integral exigenţelor calitative ___________________3
e) îndeplineşte frecvent sarcini dificile la nivelul exigenţelor calitative ___________________3,5
f)îndeplineşte foarte frecvent sarcini dificile şi este demn de încredere ____________________4

6.2. Rezultate privind cantitatea muncii (volumul muncii efectuate, rapiditatea execuţiei,
menţinerea efortului în sarcinile curente)
a) este prea lent, nu răspunde exigenţelor cantitative ____________________________________1
b) este uneori lent, inconstant, neuniform şi răspunde parţial exigenţelor cantitative ___________2
c) răspunde cantităţilor cantitative __________________________________________________2,5
d) este rapid şi răspunde integral exigenţelor cantitative _________________________________3
e) răspunde exigenţelor cantitative şi realizează frecvent un volum superior de muncă ________3,5
f) răspunde exigenţelor cantitative şi realizează permanent lucrări cu volum superior de muncă __4

6.3. Rezultate economice


a) este risipitor _________________________________________________________________1
b) este neatent la problemele de rentabilitate ________________________________________2
c) este atent, în general, cu problemele de rentabilitate ______________________________2,5
d) se preocupă de eficienţa lucrărilor _______________________________________________3
e) se preocupă în mod deosebit de eficienţa lucrărilor ________________________________3,5
f)are un simţ deosebit al exigenţei rentabilităţii _______________________________________4
CENTRUL DE RECUPERARE ANDREEA TOTOK SRL-D , Calea Martirilor 1989 nr 82 spatiul 6,, Mun Timisoara, JUD. TIMIS

tel: +40 729126490

6.4. Comportamentul social – nu se completează pentru conducători (adecvat faţă de colaboratori


prin spirit de conciliere, de echipa de informare reciprocă)
a) integrare dificilă în colectiv ______________________________________________________1
b) integrare în general bună, corect, uneori îşi pierde stăpânirea de sine _____________________2
c) bună integrare, corect _________________________________________________________2,5
d) corect în toate ocaziile _________________________________________________________3
e) spirit de întrajutorare dezvoltat, abil în relaţiile umane _______________________________3,5
f) foarte agreabil, foarte abil în relaţiile umane ________________________________________4

6.5. Comportament faţă de sarcinile primite (respectarea atributiilor, sarcinilor, deciziilor, a


secretului profesional, al funcţiei/ocupatiei/meseriei pe care o ocupă salariatul)
1. nu le respectă _________________________________________________________________1
2. le respectă ocazional sau parţial __________________________________________________2
3. le respectă aproape întotdeauna ________________________________________________3
4. le aplică permanent ____________________________________________________________4

6.6. Comportament de conducător – pentru conducători, înlocuieşte pct 6.4. (capacitatea de a lua
decizii, de a-şi motiva subordonaţii, de a da dispoziţii, de a organiza munca individual şi în
colectiv, comportamentul faţă de subordonaţi)
a) organizează munca şi coordonează ineficient personalul ________________________________1
b) organizează corect munca şi conduce bine colaboratorii, dar nu întotdeauna la capacitatea lor _2
c) organizează corect munca şi îşi conduce bine colaboratorii ___________________________2,5
d) organizează bine munca şi îşi conduce colaboratorii cu eficacitate şi tact ___________________3
e) are eficacitate şi abilitate deosebită în organizarea muncii şi coordonarea colaboratorilor ____3,5
f) are eficacitate şi abilitate excepţională în organizarea muncii şi coordonarea colaboratorilor ___4

ÎNTOCMIT: TOTAL

7. Calificativul acordat: ___________________________________

Funcţia (celui care a întocmit)_________________ Semnătură ____________ Data _______________

8. Luat la cunoştinţă calificativul acordat:

Semnătură angajat _______________________ Data _______________

NOTA:
La fiecare din cele 5 grupe de criterii se bifează una din afirmaţiile care este conformă cu aprecierea
dată angajatului.
Calificativul final rezultă prin totalizarea punctelor de la cele 5 grupe de criterii, conform grilei de mai
jos:
CENTRUL DE RECUPERARE ANDREEA TOTOK SRL-D , Calea Martirilor 1989 nr 82 spatiul 6,, Mun Timisoara, JUD. TIMIS

tel: +40 729126490

- <10 puncte – slab


- 10,5 12 puncte – satisfăcător
- 12,5 – 15,5 puncte – bun
- >16 puncte – foarte bun

NOTA: Fisa postului va fi actualizata in functie de noile conditii aparute (modificari legislative,
modificari ale organigramei, transformari interne ale firmei, etc.) si orice modificare va fi adusa la
cunostinta titularului.

Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă şi a fost întocmit în 2


(doua) exemplare originale, unul pentru salariat si unul pentru dosarul său de personal, astazi,
....................2022, si intra in vigoare la data de ......................2022.

Am luat la cunostinta prevederile R.I., OUG96/2003, fisei postului si contractului individual de munca
si am primit un exemplar din contractul individual de munca si din fisa postului.

Angajator , Salariat,
CENTRUL DE RECUPERARE ANDREEA TOTOK SRL-D
Reprezentant legal
ANDREEA TOTOK

_______________________________ ________________________

S-ar putea să vă placă și