Sunteți pe pagina 1din 3

ROCAST S.R.L.

Otopeni, Șos. Odăii, Nr. 62-68, Jud. Ilfov


Nr. Ord. ORC: J23/3561/05.09.2016
Cod de înregistrare fiscală: RO13535090
Cont IBAN: RO68 BTRL 0440 1202 A033 68XX
Tel.: (021) 252 53 90 - 95
Fax.: (021) 252 53 86
Email: office@rocast .ro
Web: www.rocast.ro

FISA POSTULUI

Titular Post: MIHALACHE ION

1. CERINŢELE POSTULUI

1.1 POSTUL : REGLOR MONTATOR


1.2 COMPARTIMENTUL :Tehnic Productie
1.3 CERINŢE :
a). Studii: liceu / scoala profesionala / atestat de calificare
b). Vechime: 1 ani experienta profesionala.

2. RELAŢII
2.1 IERARHICE :
- SUBORDONARE DIRECTA:
Administrator, Director Tehnic, Sef Sectie si Productie
2.2 APTITUDINI:
 spirit de initiativa in cadru organizat acceptat;
 dinamism, promovarea instruirii si calificarii la locul de munca;
 rezistenţă la sarcinile de lucru repetitive;
 rigurozitate în respectarea regulilor şi instrucţiunilor;
 capacitate de comunicare interactivă şi de lucru în echipă.

3.ATRIBUŢII si RESPONSABILITATI
 Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii la locul de munca
 Se documenteaza cu desenul de executie a lucrarii de executat
 Se documenteaza cu ordinul de fabricatie a lucrarii de executat
 Monteaza si regleaza dispozitive,stante si matrite pe utilaje pentru operatia de executat
 Executa piese de proba si se asigura de respectarea calitativ dimensionala a acestora
 Raspunde de calitatea lucrarilor executate
 Raspunde de respectarea termenelor de executie stabilite
 Participa la descarcarea,depozitarea materiilor prime
 Participa la alimentarea cu materie prima/semifabricat a locului de munca respectand cea ce este
prevazut in ordinul de fabricatie
 Ajusteaza ,imbina,finiseaza benzi metalice,bare sau tabla
 Respecta sarcinile si indicatiile primite de la seful direct cu privire la procesul tehnologic si mater-
ialele folosite(proportii,cantitati.calitate)

Formular cod: F (5.5.1)01, Rev.0


 Utilizeaza rational timpul de lucru , materialele si echipamentele de lucru din dotare
 Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior orice disfunctionalitate care poate sa apara in pro-
cesul muncii sau care poate afecta bunul mers al activitatii
 Anunta imediat aparitia unor neconformitati la produsele pe care le executa;
 Dupa oprorea masinii face curatenie pe toata suprafata alocata masinii respective;
 Raspunde de modul de exploatare si intretinere a masinii / masinilor unelte din dotare.
Respecta instructiuni de SSM, PSI si norme de protectia mediului dupa cum urmeaza:
 sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de securitate a muncii si masurile
de aplicare a acestora
 sa utilizeze corect echipamentele tehnice si celelalte mijloace aflate in dotare;
 sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnuica sau alta
situatie care constitue un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
 sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a un ui accident si sa
informeze de indata conducatorul locului de munca;
 sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala, persoana sa sau a celorlalti participanti la
procesul de productie;
 sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului ptr.
Care a fost acordat;
 la prezentarea la lucru, lucratorul se va prezenta odihnit, cu echipamentul de protectie.
Este INTERZIS sa se prezinte la lucru sub influenta bauturilor alcoolice.
 nu executa lucrari pentru care nu este pregatit profesional si instruit din punct de vedere
al securitatii muncii si p.s.i.;
 participa la toate instruirile de securitatea muncii si p.s.i.;
 in caz de accident de munca, acorda primul autor, anunta seful direct, fara a chimba
starea de fapt a producerii accidentului;
 nu intra in zonele de restrictie sau la locurile de munca pentru care nu este instruit din
punct de vedere al securitatii muncii;
 raspunde de orice actiune care scoate din functie si avariaza echipamnetele tehnice,
dispozitivele de lucru, de securitatea muncii;
 mentine permanent locul de munca curat si echipamentele tehnice in stare de
functionare;
In domeniul P.S.I. lucratorul are urmatoarele obligatii:
 sa cunoasca si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta
sub orice forma de persona desemnata;
 sa intretina in stare buna de functionare mijloacele de stingere a incendiilor de la locul de
munca, utilizeze potrivit instructiunile de exploatare, utilajele, aparatura si echipamnetele
de lucru;
 sa comunice imediat sefului ierarhic orice situatie care ar putea sa duca la producerea
unor incendii;
 sa verifice obligatoriu locul de munca la inceperea programului de lucru, precum si la
sfarsit, in vederea depistarii si inlaturarii unor pericole si cauze de incendiu;
 sa cunoasca masurile de autoaparare impotriva incendiilor si a calamitatilor naturale si
modul de utilizare a mijloacelor de sticere a incendiilor.

In domeniul protectiei mediului lucratorul are urmatoarele obligatii:

Formular cod: F (5.5.1)01, Rev.0


 sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de
orice fel in locuri neamenajate;
 sa sesizeze imediat neregulile constatate privind protectia mediului in timpul desfasurarii
activitatii;
Pe linia de igiena muncii lucratorul are urmatoarele obligatii:
 sa se supuna controalelor medicale periodice, sa foloseasca materiale igienico-sanitare
acordate de societate, sa mentina si sa folosesca corespunzator scopul pentru care au fost
realizate vestiarele din dotare, sa mentina in stare de functionare anexele sanitare;
Alte responsabilitati:
 sa desfasoare activitatea proprie la locul de munca in deplina siguranta, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana cat si
pe celelalte persoane participante la procesul de productie;
 sa respecte la locul de munca prevederile normelor si normativelor in vigoare, privind
activitatea de securitate a muncii, protectia mediului, p.s.i. si igiena muncii;
 sa respente regulamentul intern, ordinea si disciplina la locul de munca;
 in cazul producerii unor evenimente este obligat sa anunte imediat conducerea unitatii
sau persoanele desemnate si sa participe la actiunea de limitare, pana la eliminarea
consecintelor evenimentului.

 5. SARCINI DE REALIZAT:
 sa cunoasca caracteristicile generale si particulare ale masinilor unelte pe care le
deserveste si regulile de exploatare tehnica a acestora pentru asigurarea efectuarii
lucrarilor in conditii de calitate si securitate stabilite pentru acestea;
 respectarea documentatiei tehnice de executie;
 realizarea normeleor de munca si a atributiilor ce-i revin prin fisa postului;
 respectarea disciplinei muncii;
 respectarea prevederilor cuprinse in contractul individual de munca precum si in
regulamentul intern;
 sa nu foloseasca improvizatii in procesul de fabricatie, in caz contrar va fi raspunzator de
producerea de accidente;
 utilizarea corespunzatoare a sculelor, dispozitivelor si verificarile impuse se documentatia
tehnica.

6.ALTE CERINTE:
 rezolva orice alte probleme legate de competenta sa trasate de seful ierarhic superior.

Aprobat: Administrator
Ing. CATANOIU STEFAN

Primit/Luat la cunoştinţă:
..........................................................
..........................................................

Formular cod: F (5.5.1)01, Rev.0

S-ar putea să vă placă și