Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA nr.1 la contractul individual de munca nr.

__/______
FISA POSTULUI (COR 311518)

1. NUME SI PRENUME TITULAR: _____


2. DENUMIRE POST: TEHNICIAN MASINI SI UTILAJE
3. OCUPATIE/POZITIE COR: 311518
4. LOCUL DE MUNCA: _________
5. CERINTE POST
5.1 Studii: - Liceul industrial de specialitate-profil tehnic, scoala profesionala de profil, 10 clase + curs de
calificare in munca profil tehnic.
- Vechime in domeniu : minim 2 ani intr-un post similar
Alte cerinte : Sa posede cunostinte teoretice si practice pentru reparatia mecanica a masinilor electrice si
utilajelor dinamice, generatoarelor de curent continuu, etc.
5.2 Calificari: tehnician
5.3 Operare PC: -
5.4 Aptitudini personale: de comunicare, spirit de observare, capacitate de intelegere a
problemelor, spirit de echipã , mobilitate în actiune .
5.5 Calitati psihologice si psihosociale: asumare de riscuri, perseverenta, consecventa, stabilitate
comportamentala, sociabilitate, capacitate de comunicare, reguli de conduita, vestimentatie corespunzatoare
cerintelor meseriei.
5.6 Limite de competenţă: -
6. RELATII:
6.1 Ierarhice:
- se subordoneaza : şefului de formaţie
- are in subordine: - nu este cazul
6.2 Funcţionale (colaborare, pe orizontala): cu membrii formatiei.
6.3 Reprezentare: -
7. DESCRIEREA POSTULUI
Tehnicianul este cel care executa operatiile de reparatii si intretinere din punct de vedere mecanic a
utilajelor si instalatiilor de la locul de munca. Verifica punctele de ungere ale echipamentelor si utilajelor
si face ungerea acolo unde este cazul. Confectioneaza si monteaza repere pentru lucrarile de reparatii si
intretinere a utilajelor si instalatiilor, conform documentatiei.
8. Obligatii de serviciu :

- sa intretina si sa exploateze conform normelor tehnice utilajul din dotare;


- sa execute operatiunile primite ca sarcina de serviciu, avand obligatia sa respecte normele de
securitate a muncii specifice lucrarii respective;

- sa respecte programul si norma de lucru pentru a nu perturba fluxul tehnologic;


- sa predea utilajul persoanei de schimb, aducandu-i la cunostiinta despre starea tehnica a utilajului.
- cunoasterea si citirea corecta a desenelor de ansamblu si de executie pentru componentele mecanice
ale masinilor electrice si utilajelor dinamice si adaptarii la alte pozitii;
- efectuarea corecta a masuratorilor pentru incadrarea in tolerantele admise;
- -cunoasterea simbolizarii rulmentilor ,a ajustajelor ,precum si a jocurilor;
- - detectarea defectelor rulmentilor si a cauzelor ce le-au generat ;
- cunoasterea regulilor de depozitare ,manipulare corecta a rulmentilor precum si a operatiilor de
montare , demontare si intretinere;
- cunoasterea rolului ungerii si a tipurilor de vaselina pentru rulmenti;
- - executarea corecta a alinierii utilajelor dinamice si a masuratorilor de vibratii si interpretarea
rezultatului lor;
- -cunoasterea notiunilor despre formele de protectie antiexploziva ale motoarelor electrice si a
claselor de temperature;
- cunoasterea notiunilor despre lagare de alunecare ,ungerea lor ,repararea si intretinerea;
- cunoasterea notiunilor elementare de sudura electrica si autogena ;
- cunoasterea notiunilor de dezechilibru mecanic si efectul vibratiilor in functioonarea unui motor
electric ;
- manipuleaza depoziteaza si gestioneaza produsele furnizate de client astfel incat sa previna
pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestora si informeaza seful de formatie in situatia cand
constata aceste nereguli;
- identifica produsele / serviciile neconforme si informeaza seful formatiei de existenta acestora.
9. ATRIBUTII, LUCRARI, SARCINI:
· Sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, sa urmareasca si sa aplice cu strictete normele si
instructiunile privind desfasurarea procesului de cercetare/productie, sa indeplineasca cu simt de raspundere
indatoririle de serviciu.
· Sa respecte programul de lucru si sa indeplineasca sarcinile de serviciu prevazute in prezenta fisa, sa
respecte si sa indeplineasca deciziile, dispozitiile, instructiunile scrise sau verbale transmise de conducerea
Institutului, inclusiv prin delegarile de competenta;
· Sa foloseasca integral si cu maxim de eficienta timpul de lucru pentru indeplinirea sarcinilor de
serviciu;
· Sa respecte normele de munca si prescriptiile de calitate stabilite;
· Sa-ti insuseasca si sa respecte procesul tehnologic si de munca caracteristic locului in care isi
desfasoara activitatea;
· Sa foloseasca masinile, utilajele si instalatiile incredintate la parametrii de functionare prevazuti in
documentatia tehnica si numai in conditii de deplina siguranta.
· Sa respecte normele de protectia muncii, protectia mediului precum si cele privind folosirea
echipamentului de protectie.
· Sa poarte in timpul orelor de servici echipamentul de lucru si ecusonul.
· Sa respecte normele de prevenire a incendiilor.
· Sa instiinteze imediat director coordonator asupra existentei unor nereguli, abateri, greutati sau lipsuri
in aprovizionarea locului de munca, in intretinerea masinilor, utilajelor sau instalatiilor cu care lucreaza, sa
propuna masuri de remediere si de prevenire a unor asemenea situatii.
· Sa nu lase fara supraveghere in timpul programului de lucru, masinile, utilajele sau instalatiile in
functiune, sa nu paraseasca locul de munca pâna la sosirea schimbului, atunci când activitatea este
organizata in schimburi.
· Sa respecte regulile de acces la locurile de munca unde intrarea este permisa numai in anumite
conditii.
· Sa se comporte corect in cadrul relatiilor de serviciu, sa promoveze raporturi colegiale de colaborare,
sa asigure un climat de disciplina.
· Sa mentina zilnic ordinea si curatenia la locul de munca, in spatiile de acces si a grupurilor sanitare,
inclusiv golirea zilnica a cosurilor cu deseuri menajere sau hartie.
· Sa asigure prin toata activitatea sa (inclusiv modul de stocare al deseurilor) conditii pentru protectia
mediului de lucru.

2/4
· Sa respecte prevederile Decretului 400/1981, art. 12 privind introducerea si consumarea de bauturi
alcoolice in institut. Consumarea de bauturi alcoolice in institut atrage dupa sine urmatoarele penalitati,
stabilite conform CSSM/2003:
Prima abatere – absenta nemotivata in ziua constatarii consumului
A II-a abatere – reducerea salariului de baza cu 10% pe o perioada de 3 luni
A III-a abatere – desfacerea contractului de munca
· Sa aiba asupra sa, in vederea intrarii in Institut, legitimatia de serviciu vizata la zi.
· Sa asigure protectia si integritatea patrimoniului tehnologic si informational ce i-a fost incredintat in
vederea desfasurarii activitatii de cercetare si/sau productie.
10. RESPONSABILITĂŢI
1. Raspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce-i revin, cat si de
calitatea lucrarilor executate.
2. Raspunde pentru prejudiciile create ca efect al activitatii sale.
3. Raspunde de mentinerea in stare buna a echipamentelor si a sculelor din dotare.
4. Raspunde de existenta si pastrarea in bune conditii a documentatiei tehnice, instructiunilor de lucru,a
fiselor de inspectie si incercare conform procedurilor in vigoare.
5. Raspunde de respectarea prevederilor R.O.I. si a contractului colectiv de munca.
11. OBLIGATII
a. Obligaţii conform Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
i. Işi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile
primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire
profesională, atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile
sale în timpul procesului de muncă.
ii. Utilizează corect maşinile, aparatura, instrumentele de lucru.
iii. Utilizează corect echipamentul individual de protecţie acordat (atunci cand este cazul) şi, după utilizare,
îl înapoiază / îl pune la locul destinat pentru păstrare.
iv. Nu procedează la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau inlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi utilizează corect aceste dispozitive.
v. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie.
vi. Aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoană.
vii. Cooperează cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.
viii. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate.
ix. Işi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile
de aplicare a acestora.
x. Oferă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, în limita autorităţii stabilite.
xi. Participă la instruirile periodice organízate de angajator precum şi la testările aferente, conform
legislaţiei aplicabile.
xii. Participă la controalele medicale periodice, conform programărilor solicitate de angajator, conform
legislaţiei aplicabile.
b. Obligaţii conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
i. Respectă regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de
administrator sau conducătorul instituţiei, după caz.

3/4
ii. Utilizează substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit
instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau conducătorul instituţiei, după caz.
iii. Nu efectueză manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare
împotriva incendiilor.
iv. Comunică, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă, orice încălcare a normelor de
apărare împotriva incendiilor sau situaţie stabilită de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi
orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor.
v. Cooperează cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat cu
atribuţii în domeniul împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva
incendiilor.
vi. Acţioneaza în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă la apariţia oricărui pericol iminent
de incendiu.
c. Furnizează persoanelor abilitate, toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la
producerea incendiilor, conform limitelor de autoritate stabilite.
12. Privind regulamentele/procedurile de lucru
- respecta prevederile CCM aplicabil si CIM;
-respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si ale Regulamentului Intern;
-raspunde de respectarea prevederilor documentaţiei Sistemului Integrat de Management (SIM):
manualul Sistem integrat management (MSIM), procedurile de sistem (PS), procedurile de lucru
(PL), instrucţiunile de lucru (IL) şi fişele de proces (FP). Analizeaza si, periodic, face propuneri de
imbunatatire.
13. CONDIŢII DE MUNCĂ:
Munca se desfasoara in hale industriale , sectii si ateliere . Mediul ambiental de lucru nu ofera confort
organic datorita existentei curentilor de aer , vibratiilor ,zgomotului de intensitate ridicata .
14. SITUATII DE RISC
Risc de accidentare prin arsuri , electrocutare , traumatisme mecanice. Este necesara utilizarea
echipamentului de protectie : salopeta si bocanci cu talpi de cauciuc ,palmare din piele , ochelari si aparatori
cu sticla colorata pentru ochi .
15. CERINTE
1. Rezistenta la efort fizic in conditii de temperatura ridica ;
2. Integritate anatomofunctionala a membrelor superioare si inferioare ;
3. Spirit de observatie , memorie vizuala ;
4. Stabilitate si mobilitate a atentiei ;
5. Rezistenta la sarcini de lucru repetative ;
6. Respectare riguroasa a regulilor si instructiunilor.
16. DEPRINDERI TRANSFERABILE
1. Operare cu masini si echipamente ;
2. Ansamblare de produse si echipamente;
3. Respectare a instructiunilor verbale sau/si scrise;
4. Deprinderi de a lucra in grup;
5. Reparare de masini , echipamente si vehicule.
17. SALARIZARE. PROMOVARE
In cadrul societatilor comerciale, prin contractul colectiv si individual de munca se stabilesc clauze privind
conditiile de munca, salarizarea, promovarea si alte drepturi ce decurg din raporturile de munca.

Angajator, Salariat,
SC PETROLVALVES IMP/EXP SRL
Reprezentant legal, ___________
EC.BENDEA NICODIM

4/4

S-ar putea să vă placă și