Sunteți pe pagina 1din 5

ANEXA nr.1 la contractul individual de munca nr.

__/______

FISA POSTULUI (COR 721424)

1. NUME SI PRENUME TITULAR: _____


2. DENUMIRE POST: Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale
3. OCUPATIE/POZITIE COR: 721424
4. LOCUL DE MUNCA: _________
5. CERINTE POST

5.1 Studii: Liceul industrial de specialitate-profil mecanic, scoala profesionala de profil, 10 clase + curs de
calificare in munca profil mecanic.
Vechime in domeniu : minim 2 ani intr-un post similar
Alte cerinte : Sa posede cunostinte teoretice si practice pentru reparatia mecanica a masinilor electrice si
utilajelor dinamice, generatoarelor de curent continuu, etc.
5.2 Calificari: lacatus mecanic
5.3 Operare PC: -
5.4 Aptitudini personale: de comunicare, spirit de observare, capacitate de intelegere a problemelor,
spirit de echipã , mobilitate în actiune .
5.5 Calitati psihologice si psihosociale: asumare de riscuri, perseverenta, consecventa, stabilitate
comportamentala, sociabilitate, capacitate de comunicare, reguli de conduita, vestimentatie corespunzatoare
cerintelor meseriei.
5.6 Limite de competenţă: -

6. RELATII:

6.1 Ierarhice:
- se subordoneaza : şefului de formaţie
- are in subordine: -
6.2 Funcţionale (colaborare, pe orizontala): cu membrii formatiei.
6.3 Reprezentare: -
7. DESCRIEREA POSTULUI

Lacatusul mecanic de intretinere si reparatii universale este cel care executa operatiile de reparatii si
intretinere din punct de vedere mecanic a utilajelor si instalatiilor de la locul de munca. Verifica punctele de
ungere ale echipamentelor si utilajelor si face ungerea acolo unde este cazul.

1/
5
Confectioneaza si monteaza repere pentru lucrarile de reparatii si intretinere a utilajelor si instalatiilor,
conform documentatiei.

8. SARCINI
1 Cunoasterea si citirea corecta a desenelor de ansamblu si de executie pentru componentele mecanice
ale masinilor electrice si utilajelor dinamice si adaptarii la alte pozitii.
2 Efectuarea corecta a masuratorilor pentru incadrarea in tolerantele admise.
3 Cunoasterea simbolizarii rulmentilor ,a ajustajelor ,precum si a jocurilor .
4 Detectarea defectelor rulmentilor si a cauzelor ce le-au generat .
5 Cunoasterea regulilor de depozitare ,manipulare corecta a rulmentilor precum si a operatiilor de
montare , demontare si intretinere.
6 Cunoasterea rolului ungerii si a tipurilor de vaselina pentru rulmenti .
7 Executarea corecta a alinierii utilajelor dinamice.
8 Executarea masuratorilor de vibratii si interpretarea rezultatului lor.
9 Cunoasterea operatiilor la executarea RT ,RC 1 ,RC2 ,RK si reungere.
10 Cunoasterea notiunilor despre formele de protectie antiexploziva ale motoarelor electrice si a claselor
de temperatura .
11 Cunoasterea notiunilor despre lagare de alunecare ,ungerea lor ,repararea si intretinerea .
12 Cunoasterea notiunilor elementare de sudura electrica si autogena .
13 Cunoasterea notiunilor de dezechilibru mecanic si efectul vibratiilor in functioonarea unui motor
electric .
14 Participa nemijlocit la receptionarea lucrarilor executate de Catre alte societati (la comanda S.C____
S.R.L.).Lucrari necesare finalizarii comenzilor inaintate lui spre executie.
15 Manipuleaza depoziteaza si gestioneaza produsele furnizate de client astfel incat sa previna pierderea,
deteriorarea sau distrugerea acestora si informeaza seful de formatie in situatia cand constata aceste
nereguli .
16 Identifica produsele / serviciile neconforme si informeaza seful formatiei de existenta acestora.
17 Identifica neconformitati ale sistemului calitatii si intiaza Raportul de actiuni corective si preventive.
18 Indeplineste actiunile corective /preventive stabilite de seful de formatie la termenul stabilit.
19 Asigura manipularea, depozitarea, conservarea, ambalarea si livrarea produselor in conformitate cu
conditiile specificate.
20 Asigura intergritatea fizica si functionala a produselor aprovizionate, depozitate direct la locul de
utilizare.
21 Respecta toate prevederile documentelor sistemului calitatii (planul calitatii, proceduri de lucru,
instructiuni de lucru, fise de urmarire a executiei, fise de urmarire a inspectiei etc).
22 Asigura pastrarea inregistrarilor calitatii in conditii de securitate.

9. RESPONSABILITĂŢI
1. Raspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce-i revin, cat si de calitatea
lucrarilor executate.
2. Raspunde pentru prejudiciile create ca efect al activitatii sale.

2/
5
3. Raspunde de mentinerea in stare buna a echipamentelor si a sculelor din dotare.
4. Raspunde de existenta si pastrarea in bune conditii a documentatiei tehnice, instructiunilor de lucru,a fiselor
de inspectie si incercare conform procedurilor in vigoare.
5. Raspunde de respectarea prevederilor R.O.I. si a contractului colectiv de munca.

10. OBLIGATII

a. Obligaţii conform Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă


i. Işi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite
din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională,
atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul
procesului de muncă.
ii. Utilizează corect maşinile, aparatura, instrumentele de lucru.
iii. Utilizează corect echipamentul individual de protecţie acordat (atunci cand este cazul) şi, după utilizare, îl
înapoiază / îl pune la locul destinat pentru păstrare.
iv. Nu procedează la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau inlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi utilizează corect aceste dispozitive.
v. Comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie.
vi. Aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoană.
vii. Cooperează cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru
protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.
viii. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate.
ix. Işi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de
aplicare a acestora.
x. Oferă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, în limita autorităţii stabilite.
xi. Participă la instruirile periodice organízate de angajator precum şi la testările aferente, conform legislaţiei
aplicabile.
xii. Participă la controalele medicale periodice, conform programărilor solicitate de angajator, conform
legislaţiei aplicabile.
b. Obligaţii conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

3/
5
i. Respectă regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de
administrator sau conducătorul instituţiei, după caz.
ii. Utilizează substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit
instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau conducătorul instituţiei, după caz.
iii. Nu efectueză manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare
împotriva incendiilor.
iv. Comunică, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă, orice încălcare a normelor de apărare
împotriva incendiilor sau situaţie stabilită de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice
defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor.
v. Cooperează cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat cu
atribuţii în domeniul împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
vi. Acţioneaza în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă la apariţia oricărui pericol iminent de
incendiu.
c. Furnizează persoanelor abilitate, toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la
producerea incendiilor, conform limitelor de autoritate stabilite.

11. Privind regulamentele/procedurile de lucru

- respecta prevederile CCM aplicabil si CIM;

-respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si ale Regulamentului Intern;

-raspunde de respectarea prevederilor documentaţiei Sistemului Integrat de Management (SIM):


manualul Sistem integrat management (MSIM), procedurile de sistem (PS), procedurile de lucru (PL),
instrucţiunile de lucru (IL) şi fişele de proces (FP). Analizeaza si, periodic, face propuneri de
imbunatatire.

12. CONDIŢII DE MUNCĂ:


Munca se desfasoara in hale industriale , sectii si ateliere . Mediul ambiental de lucru nu ofera confort organic
datorita existentei curentilor de aer , vibratiilor ,zgomotului de intensitate ridicata .
13. SITUATII DE RISC
Risc de accidentare prin arsuri , electrocutare , traumatisme mecanice. Este necesara utilizarea echipamentului
de protectie : salopeta si bocanci cu talpi de cauciuc ,palmare din piele , ochelari si aparatori cu sticla colorata
pentru ochi .
14. CERINTE
1. Rezistenta la efort fizic in conditii de temperatura ridica ;
2. Integritate anatomofunctionala a membrelor superioare si inferioare ;
3. Spirit de observatie , memorie vizuala ;
4. Stabilitate si mobilitate a atentiei ;

4/
5
5. Rezistenta la sarcini de lucru repetative ;
6. Respectare riguroasa a regulilor si instructiunilor.
15. DEPRINDERI TRANSFERABILE
1. Operare cu masini si echipamente ;
2. Ansamblare de produse si echipamente;
3. Respectare a instructiunilor verbale sau/si scrise;
4. Deprinderi de a lucra in grup;
5. Reparare de masini , echipamente si vehicule.
16. SALARIZARE. PROMOVARE
In cadrul societatilor comerciale, prin contractul colectiv si individual de munca se stabilesc clauze privind
conditiile de munca, salarizarea, promovarea si alte drepturi ce decurg din raporturile de munca.

17. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul.

Angajator, Salariat,

SC PETROLVALVES IMP/EXP SRL

Reprezentant legal, ___________

EC.BENDEA NICODIM

5/
5