Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POSTULUI

I. Identificarea postului
Numele si prenumele titularului:
Denumirea postului: sef statie
Departament: construcii
Nivelul postului: executie
1. Relatiile orani!atorice:
Relatii ierar"ice: se subordoneaza presedintelui, comitetului director, directorului general, director
departament constructii.
#. Relatii de cola$orare % departamentele functionale din cadrul societatii.

&. Repre!entare% reprezinta societatea in limita atributiilor stabilite prin fisa postului.
. Descrierea postului
1. Activitati principale%
Coordonarea activitatii de productie i desfacere a materialelor de construcii din statia de sortare
stabilita prin decizia conducerii societatii;
Organizeaza si conduce nemijlocit intreaga activitate productiva a statiei de sortare;
2. Atri$utii principale si sarcini aferente%
Administreaza activitatea de productie si desfacere a sortimentelor de materiale de construcii
nisip, griblur!, etc" ;
Coordoneaza activitatea de intreinere si reparaie a utilajelor din dotarea staiei de sortare;
#tabileste sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fielor de post;
Asigura gestiunea fizica a stocului de materiale de constructii;
Coordoneaz! i r!spunde de gestiunea desf!urat! la punctul de lucru;
$rm!reste realizarea planului de vanzari lunar;
%ntocmete, vizeaz! pontajul lunar si&l transmite 'epartamentului (esurse $mane;
Organizeaz! acordarea concediului de odi)na si a zilelor libere pentru personalul din subordine;
(!spunde de respectarea de catre personalul din subordine a (egulamentului de Ordine %ntern!,
intreprinz*nd actiuni de control cu privire la utilizarea ec)ipamentului de lucru si protectie, a
dotarii te)nice si prezentarea la locul de munca in conditii de sanatate optime desfasurarii
activitatii;
Anunt! de +ndat! seful ierar)ic de producerea unor evenimente menite s! perturbe bunul mers al
activitatii, lu*nd m!surile de urgen! ce se impun pentru limitarea pagubelor;
%ntocmeste referate cu propuneri pentru cresterea productiei si calitatii;
%ntocmete necesarul de ec)ipamente si materiale de securitate si sanatate in munca;
%ntocmeste situatii centralizate cu privire la costurile de productie combustibil, piese de sc)imb
autove)icule i utilaje de exploatare, etc" i v*nz!rile lunare, transmi*ndu&le spre analiz! i
decizie conducerii societ!ii;
%ntocmete referate de stimulare, premiere sau sanctionare a personalului din subordine, dupa caz;
(aspunde de asigurarea cu forta de munca si organizarea optima a programului de lucru, in raport
cu obiectivele propuse;
(aspunde de respectarea prevederilor legale privind sistemului de management al calitatii;
,xercita orice alte dispozitii date de superiorul ierar)ic, in realizarea strategiilor societatii, in
limitele preg!tirii i experientei profesionale.
-erifica daca lucrarile de desc)idere, pregatire, exploatare, depozitare precum si cele care se
refera la exploatarea, revizia, intretinerea si repararea ec)ipamentelor sunt executate conform
instructiunilor te)nice aprobate de conducerea societatii;
Asigurara supraveg)erea lucrarilor astfel incat sa fie asigurata securitatea si sanatatea lucrarilor in
toate operatiile executate;
#upraveg)eaza deplasarea utilajelor la sc)imbarea frontului de lucru, prin aplicarea masurilor de
securitate prevazute de instructiunile specifice;
Controleaza zilnic, la inceperea activitatii locurile de munca privind: stabilitatea taluzelor,
portanta terenului de ve)iculare, etc.
(aspunde de receptionarea, depozitarea in bune conditii a materialului ce urmeaza a fi prelucrat;
#e ocupa de depozitarea si gospodarirea altor materiale. produse necesare bunei desfasurari a
procesului te)nologic;
#upraveg)eaza activitatile de incarcare a materialului in mijloacele de transport;
/ine evidenta utilajelor din componenta statiei;
/ine evidenta orelor lucrate de fiecare utilaj;
%ntocmeste programul anual de verificari si reparatii periodice;
-erifica inainte de orice interventie a personalului executant, oprirea alimentarii cu energie
electrica a instalatiei;
Organizeaza si coordoneaza activitatea de intretinere a utilajelor din componenta statiei de
sortare;
(aspunde de implementarea programului de mentenanta a instalatiilor de producere a agregatelor,
la nivelul lui de competenta;
(aspunde de asigurarea calitatii produselor si lucrarilor executate si ia masuri pentru respectarea
riguroasa de catre executanti a te)nologiilor de fabricatie si a instructiunilor privind exploatarea si
intretinerea mijloacelor de productie;
Opreste executarea operatiilor si a fabricatiei in cazul unor abateri grave de la normele de calitate,
informand despre aceasta conducatorul ierar)ic;
Organizeaza si verifica instruirea lucratorilor, conform tipului de instructaj si meserii exercitate la
locurile de munca din aria sa de raspundere;
/ine evidenta productiei si a livrarilor;
Asigura respectarea ritmului de livrare;
0ivreaza agregate numai in baza facturii transmisa de compartimentul contabilitate;
Completeaza documentele de insotire a produsului de livrare;
(aspunde de tinerea la zi a evidentelor statiei;
$rmareste respectarea planului de calitate al statiei de sortare, asigura conditiile te)nice de
producere si livare;
1ropune conducerii masuri de sanctionare a personalului din subordine care nu isi indeplineste
sarcinile de serviciu sau instructiunile de lucru;
/ransmite conducerii necesarul de material si ec)ipamente necesare bunei desfasurari a activitatii
statiei;
%dentifica in cadrul activitatilor pe care le coordoneaza, oportunitati de imbunatatire a procesului;
(especta (O2 si prevederile fisei postului.
3. Responsa$ilitatile postului:
a" privind relatiile interpersonale:
1romoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta, in interiorul punctului de lucrui, in
raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara societatii;
(aspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de
activitate catre superiorul ierar)ic;
b" in raport cu obiectivele postului:
Asigura respectarea standardelor de calitate cerute de politica firmei in activitatea de productie si
desfacere a materialelor de construcie rezultate;
%dentifica nevoile de instruire a personalului din subordine si asigura formarea continua a
acestuia;
-a raspunde, in mod direct, de:
& gestionarea pasivului si activului din patrimoniul statiei;
& de asigurarea cu forta de munca si organizarea optima a programului de lucru, in raport cu obiectivele
propuse;
& de eficientizarea normelor de lucru si de efectuarea lucrarilor la timp;
& de luarea tuturor masurilor necesare in vederea evitarii oricaror defectiuni, indiferent de natura acestora,
in cadrul statiei;
(!spunde de fundamentarea m!surilor de motivare si sancionare a personalului din subordine,
particip*nd la luarea acestor m!suri, conform procedurilor interne si legislatiei in vigoare.
c" legat de disciplina muncii, raspunde de:
imbun!t!tirea permanent! a calit!ii preg!tirii sale profesionale si de specialitate;
pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de activitatea desfasurata
utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special;
modul de utilizare a ec)ipamentelor, consumabilelor si altor materiale, a altor mijloace fixe
utilizate +n activitatea de producie;
respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul s!u;
adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele societatii;
instruirea periodic! a personalului din subordine cu privire la normele de s!n!tate i protecie a
muncii;
raspunde de pastrarea fiselor de instruire individual! a salariatilor din subordine;
raspunde disciplinar, civil, material sau penal pentru pagubele provocate unitatii prin
neexecutarea sau executarea defectuoasa a atributiilor stabilite prin fisa postului.
'. Autoritatea postului:
& se documenteaza pe probleme privind normele legale privind calitatea produselor de panificatie si
respectarea normelor de sanatate si securitate in munca.
& propune masuri de eficientizare a activitatii de productie a produselor de panificatie.
(. Securitate si sanatate in munca si situatii de urenta%
& sa&si insuseasca si sa respecte 0egea 345.6778 privind securitatea si sanatatea in munca si 0egea
379.6778 privind apararea impotriva incendiilor;
& s: +i desf:oare activitatea astfel +nc*t s: nu expun: la pericol de accidentare sau +mboln:vire
profesional: at*t propria persoan:, c*t i pe ceilalti participanti la procesul de munca ;
& s: utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substanele periculoase, ec)ipamentele de transport
i alte mijloace de producie;
& s: utilizeze corect ec)ipamentul individual de protecie acordat ;
& s: nu procedeze la scoaterea din funciune a dispozitivelor de securitate proprii, +n special ale
mainilor, aparaturii, uneltelor, instalaiilor te)nice i cl:dirilor, i s: utilizeze corect aceste dispozitive;
& s: comunice imediat conducatorului locului de munca , orice situaie de munc: despre care au
motive +ntemeiate s: o considere un pericol pentru securitatea i s:n:tatea lucr:torilor, precum i orice
deficien: a sistemelor de protecie;
& s: aduc: la cunotin: conduc:torului locului de munc: i.sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoan: sau de ceilalti participanti la procesul de munca ;
& s: coopereze cu angajatorul i.sau cu lucr:torii desemnai, at*t timp c*t este necesar, pentru a face
posibil: realizarea oric:ror m:suri sau cerine dispuse de c:tre inspectorii de munc: i inspectorii sanitari,
pentru protecia s:n:t:ii i securit:ii lucr:torilor;
& s: coopereze, at*t timp c*t este necesar, cu angajatorul i.sau cu lucr:torii desemnai, pentru a
permite angajatorului s: se asigure c: mediul de munc: i condiiile de lucru sunt sigure i f:r: riscuri
pentru securitate i s:n:tate, +n domeniul s:u de activitate;
& s: +i +nsueasc: i s: respecte prevederile legislaiei din domeniul securit:ii i s:n:t:ii +n munc: i
m:surile de aplicare a acestora;
& s: dea relaiile solicitate de c:tre inspectorii de munc: i inspectorii sanitari ;
& s: respecte regulile i m:surile de ap:rare +mpotriva incendiilor, aduse la cunotin:, sub orice
form:, de conduc:torul locului de munca ;
& s: utilizeze substanele periculoase, instalaiile, utilajele, mainile, aparatura i ec)ipamentele,
potrivit instruciunilor te)nice, precum i celor date de conducatorul locului de munca;
& s: nu efectueze manevre nepermise sau modific:ri neautorizate ale sistemelor i instalaiilor de
ap:rare +mpotriva incendiilor;
& s: comunice, imediat dup: constatare, conduc:torului locului de munc:, orice +nc:lcare a normelor
de ap:rare +mpotriva incendiilor sau situaie stabilit: de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum i
orice defeciune sesizat: la sistemele i instalaiile de ap:rare +mpotriva incendiilor;
& s: coopereze cu cadrul te)nic specializat cu atribuii +n domeniul apararii +mpotriva incendiilor, +n
vederea realiz:rii m:surilor de ap:rare +mpotriva incendiilor;
& s: acioneze +n conformitate cu procedurile stabilite la locul de munc: la apariia oric:rui pericol
iminent de incendiu;
& s: furnizeze persoanelor abilitate, toate datele i informaiile de care are cunotin:, referitoare la
producerea incendiilor.
III Specificatiile postului
1. Nivelul de studii: studii superioare te)nice
#. )unostinte necesare: cunostinte de operare 1C.
&. Aptitudini si deprinderi necesare : aptitudine generala de invatare, aptitudini de comunicare,
aptitudini de calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, respectarea instructiunilor orale si scrise.
'. )erinte pentru e*ercitare: inteligenta, integritate fizica, atentie concentrat! si distributiv!,
initiativ!, memorie vizual!, spirit organizatoric, capacitate de a lucra cu oameni, rezistenta mare la stres,
punctualitate, fara antecedente penale.
Am primit un exemplar din fisa postului, am citit de trei ori si imi asum responsabilitatea indeplinirii
sarcinilor ce imi revin si consecintele ce decurg din nerespectarea acestora conform (egulamentului de
Ordine %nterioara si a legislatiei in vigoare.
'ata, ;umele si semnatura titularului postului,
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<