Sunteți pe pagina 1din 10

Nr.

……/………

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat sub nr................ în registrul general de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului
Angajator - Persoana juridică .............. cu sediul în jud. ........... , mun.............,
cartier ............. , înregistrată la Registrul Comerţului .........., sub numărul J10/......./2014,
cod fiscal ..............., reprezentată legal prin ..................., în calitate de administrator,
şi
salariatul – domnul ............... , domiciliat în judeţul ........., , posesor al cărţii de identitate
seria ........., nr..................., eliberată de ............. la data de ..........., CNP ...............,
autorizatie de munca/permis sedere in scop de munca seria … nr. ………din data…......,
am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora
am convenit:

B. Obiectul contractului: contravaloarea muncii prestate conform Codului muncii

C. Durata contractului:

a) nedeterminată, salariatul ............... urmând să înceapă activitatea la data de ...............;


b) determinată, de ..............luni, pe perioada cuprinsă între data de .....
………………………............. şi data de ..................../pe perioada suspendării
contractului individual de muncă al titularului de post.

D. Locul de muncă

1. Activitatea se desfăşoară la sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc.din sediul


social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului din mun. .................... .
2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: pe santier

E. Felul muncii

Funcţia/meseria: muncitor necalificat la demolarea cladirilor,captuseli zidarie,placi


mozaic,faianta,gresie,parchet – 931301 conform Clasificării Ocupaţiilor din România;
F. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual


de muncă.

F1. Criteriile de evaluare a activitătii profesionale a salariatului:

a) REZULTATELE OBTINUTE
- cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate
- gradul de îndeplinire a sarcinilor si lucrarilor în termenele stabilite
- eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor propuse
b) ADAPTARE LA COMPLEXITATEA MUNCII
- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi (creativitate)
- analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor asumate
- evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)
c) ASUMAREA RESPONSABILITATII
- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei în realizarea atributiilor
- evaluarea nivelului riscului decizional
d) CAPACITATEA RELATIONALĂ SI DISCIPLINA MUNCII
- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice
- adaptarea la situatii neprevazute

G. Condiţii de muncă:

1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit


Legii nr. 31/1991:NU
2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de
muncă, potrivit Legii nr. 263/20100 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare: NORMALE

H. Durata muncii:

1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8ore/zi, 40 ore/săptămână.


a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 8 ore zi;
b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului
colectiv de muncă aplicabil.
2. O fracţiune de normă de...... ore/zi , ....... ore/săptămână.
a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ........... (ore zi);
b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului
colectiv de muncă aplicabil.
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru
alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării
consecinţelor acestora.
I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de 21 zile lucrătoare, în raport cu durata muncii
(normă întreagă, fracţiune de normă).
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de : NU .

J. Salarizare:

1. Salariul de bază lunar brut: .............. lei;


2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri : NU
b) indemnizaţii : NU;
b1) prestatii suplimentare in bani : NU
b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura : NU
c) alte adaosuri: NU
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care
nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se
plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Datele la care se plăteşte salariul sunt: 01 si 15 ale lunii urmatoare .

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă:

a) echipament individual de protecţie:NU;


b) echipament individual de lucru:NU;
c) materiale igienico-sanitare:NU;
d) alimentaţie de protecţie:NU;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă :NU .

L. Alte clauze:

a). perioada de proba este de 90 zile calendaristice;


b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 zile lucrătoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de 20 zile lucrătoare, conform Legii nr.
53/2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare sau Contractului
colectiv de muncă aplicabil;
d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate,
informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor
regăsi şi în contractul individual de muncă;
e) alte clauze.
M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;


b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la acces la formare profesională.

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi


revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,
potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
d) sa stabilească obiectivele de performanta individuala a salariatului;

4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior


începerii activitatii;
a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă,
din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca,
in meserie si specialitate;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
N. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu


dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă
aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional,
înregistrat sub nr. ………………./……………………..…… la Inspectoratul Teritorial de
Munca a judeţului/municipiului ………………….…/Ministerul Muncii şi Solidarităţii
sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului
individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform
dispoziţiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevăzuta in
mod expres de lege.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
O.Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa
judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.
Prezentul contract individual de munca a fost incheiat in 2 exemplare, cate un
exemplar pentru fiecare parte.

Salariat,
Numele şi Prenumele : .......................

Semnătura____________________

Am primit un exemplar
__________________________________

Reprezentant legal angajator,


Numele si prenumele: ....................................
Functia:Administrator
Semnatura______________________ Stampila

Pe data …………………………. prezentul contract încetează in temeiul art.


…………….. din Legea nr. 53-2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările
ulterioare în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,
Nr……/....................

MINUTA DE INFORMARE
INCHEIATA INTRE S.C. EVAL PLUS ACTIV S.R.L. SI SALARIATUL
LUPASCU DANIEL IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.17 DIN
CODUL MUNCII, ASTAZI ............... IN VEDEREA ANGAJARII

D-nul .............., persoana selectata in vederea angajarii a fost informata de


angajatorul ................. prin reprezentantul legal, dra .................... cu privire la clauzele
esenţiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contractul individual de munca:
a) denumirea societatii: ................. , societate cu raspundere limitata
b) sediul angajatorului : ..............................
c) obiectul de activitate al angajatorului: lucrari de pardosire si placare a
peretilor
d) locul de muncă: pe santiere de constructii;
e) ocupaţia conform Clasificării Ocupaţiilor din România şi atribuţiile postului de
muncitor necalificat la demolarea cladirilor,captuseli zidarie,placi mozaic, faianta, gresie,
parchet:
- sa incarce, sa descarce sau sa stocheze materiale de constructie si produse;
- sa pregatesca mortarul si mixturile si sa le amestece in recipienti
- sa dezlipeasca asfaltul ,pavajul, pardoseala si alte suprafete facute din diferite materiale
- sa dezasambleze structurile de rezistenta ale cladirilor
- sa sorteze materialul rezultat din demolari
- sa ajute zidarii si sa lucreze pe diferite masini si echipamente
- sa faca vopsitoriii simple si sa dea cu spray de vopsea
- sa toarne fundatii, trotuare ,drumuri,pavaje,acoperisuri etc,
- sa scoata ,sa intinda , sa sigileze tevi, valve,flapusi si sisteme din interiorul tevilor,
rezervoarelor de apa si sistemelor de drenare a apei;
- sa foloseasca echipamentul din dotare
- respectarea normelor de protectia muncii ;
- la solicitarea sefului direct sau a conducerii companiei executa si alte sarcini conform
specificului locului de munca;
- salariatul are ca atributii aceea de a cunoaste si a respecta cu strictete prevederile Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii sanatatii si securitatii in munca (H.G. nr. 1425/2006), precum si a
Instructiunilor proprii pentru sanatate si securitate in munca aferente postului ocupat.
f) riscurile specifice postului: absente
g) data de la care contractul urmează sa isi produca efectele: ...............
h) durata contractului de munca: nedeterminata
i) durata timpului de munca: ore/zi de luni pana vineri intre orele 08-16
j) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul: 21 zile lucratoare
k) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata
acestuia:
- perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 de zile lucrătoare, conform
Legii nr. 53/2003- Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
- perioada de preaviz în cazul demisiei este de 20 de zile lucrătoare, conform
Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă;
l) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi
data plăţii salariului la care salariatul are dreptul:
1. Salariul de bază lunar brut: ................lei;
2. Alte elemente constitutive:
- sporuri : Nu;
- indemnizaţii : Nu;
- alte adaosuri : Nu
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele
în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite
sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Datele la care se plateste salariul sunt 01 si 15 ale lunii urmatoare
m) durata perioadei de proba: perioada de proba este de 90 de zile calendaristice
n) criteriile de evaluare a performantelor individuale specifice postului:
a) REZULTATELE OBTINUTE
- cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate
- gradul de îndeplinire a sarcinilor si lucrarilor în termenele stabilite
- eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor propuse
b) ADAPTARE LA COMPLEXITATEA MUNCII
- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi (creativitate)
- analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor asumate
- evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)
c) ASUMAREA RESPONSABILITATII
- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei în realizarea atributiilor
- evaluarea nivelului riscului decizional
d) CAPACITATEA RELATIONALĂ SI DISCIPLINA MUNCII
- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice
- adaptarea la situatii neprevazute

Angajator,

Reprezentant legal, Persoana selectata,


APROBAT:
FISA POSTULUI

1. DENUMIRE POST: muncitor necalificat la demolarea cladirilor,captuseli


zidarie,placi mozaic, faianta, gresie, parchet

2. NUMELE SI PRENUMELE SALARIATULUI.....................

3. RELATII DE SUBORDONARE: Se subordoneaza conducerii firmei.

4. RELATII FUNCTIONALE: In indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu


ceilalti salariati din cadrul echipei .

5. ATRIBUTII:
1 - sa incarce, sa descarce sau sa stocheze materiale de constructie si produse;
2 - sa pregatesca mortarul si mixturile si sa le amestece in recipienti
3 - sa dezlipeasca asfaltul ,pavajul, pardoseala si alte suprafete facute din diferite
materiale
4 - sa dezasambleze structurile de rezistenta ale cladirilor
5 - sa sorteze materialul rezultat din demolari
6 - sa ajute zidarii si sa lucreze pe diferite masini si echipamente
7 - sa faca vopsitoriii simple si sa dea cu spray de vopsea
8 - sa ridice si sa dezasambleze cabine de macarale
9 - sa toarne fundatii, trotuare ,drumuri,pavaje,acoperisuri etc,
10 - sa scoata ,sa intinda , sa sigileze tevi, valve,flapusi si sisteme din interiorul
tevilor, rezervoarelor de apa si sistemelor de drenare a apei;
11 - sa foloseasca echipamentul din dotare
12 - respectarea normelor de protectia muncii ;
13 - la solicitarea sefului direct sau a conducerii companiei executa si alte sarcini
conform specificului locului de munca;
14 - salariatul are ca atributii aceea de a cunoaste si a respecta cu strictete prevederile
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii sanatatii si securitatii in munca (H.G. nr. 1425/2006), precum si a
Instructiunilor proprii pentru sanatate si securitate in munca aferente postului ocupat.
15 - salariatul este obligat sa cunoasca si sa aplice prevederile Ordinului 712/2005
pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul
prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile, precum si ale
celorlalte acte normative in domeniul PSI si situatiilor de urgenta;
16 - salariatul isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului si a superiorilor directi, astfel
incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria
persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul
procesului de munca. In acest sens salariatul are urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare,
sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile
de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de
activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; sa isi insuseasca si sa respecte
prevederile legislatia privind PSI / situatiile de urgenta;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
17 - respecta regulamentul de ordine interioara;

6. RESPONSABILITATI:
1 - raspunde de efectuarea corecta si la timp a lucrarilor repartizate;
2 - neindeplinirea totala sau partiala, precum si indeplinirea defectuoasa a sarcinilor
specificate in fisa postului constituie motiv de sanctionare, inclusiv cu desfacerea
contractului individual de munca, conform prevederilor Codului Muncii.

7. COMPETENTE:
- prestarea de muncii necalificate in domeniul constructilor civile si al constructilor in
general

8. CERINTE MINIME:
Nu este cazul

9. OBIECTIVE DE PERFORMANTA INDIVIDUALE:


1. Orientarea spre succes actionand pentru îmbunatatirea performantelor sau pentru
a realiza o sarcina mai bine, mai ieftin, mai eficient;
2. Preocuparea pentru ordine si calitate;
3. Initiativa;
4. Orientarea catre servicii de calitate oferite clientilor;
5. Capacitatea de a lega relatii interumane;
6. Munca în echipa si cooperarea;
7. Încrederea în sine.

10. CRITERII DE EVALUARE A REALIZARII OBIECTIVELOR DE


PERFORMANTA:

Denumire criteriu Note (min. -1 –max. 3)

1 2
a) REZULTATELE OBTINUTE
- cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate
- gradul de îndeplinire a sarcinilor si lucrarilor în termenele
stabilite
- eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, în contextul
atingerii obiectivelor propuse
b) ADAPTARE LA COMPLEXITATEA MUNCII
- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de
solutii noi (creativitate)
- analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si
consecintelor asumate
- evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)
c) ASUMAREA RESPONSABILITATII
- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei în realizarea
atributiilor
- evaluarea nivelului riscului decizional
d) CAPACITATEA RELATIONALĂ SI DISCIPLINA
MUNCII
- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea
relatiilor ierarhice
- adaptarea la situatii neprevazute
Rezultat final evaluare:
Nota obtinuta pentru evaluarea performantelor profesionale individuale privind
indeplinirea obiectivelor: media aritmetica a notelor de mai sus
Barem obligatoriu pentru satisfacerea cerintelor postului:
- minim nota 2 (nu mai putin de nota 1 la nici un criteriu aplicabil)

11. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA FISEI POSTULUI: Sanctiunile


aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute în fisa de
post sunt descrise în Regulamentul intern.

12. CLAUZE SPECIALE: Prezenta fisa a postului face parte din contractul individual
de munca si a fost redactata in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Data :
Sef ierarhic superior
Salariat

S-ar putea să vă placă și