Sunteți pe pagina 1din 3

SC_________________

APROBAT
DIRECTOR GENERAL,

FISA POSTULUI
1.DENUMIREA POSTULUI: Tehnician constructor – sef punct de lucru
2.NUME SI PRENUME:
3. COMPARTIMENT: Santier
4. RELATII: - ierarhice: subordonat sefului de santier,
- de colaborare: cu toate compartimentele societatii si santiere.
5. CERINTE:
- studii medii tehnice;
- experienta in domeniu;
- buna comunicare interpersonala si relationala;
- cunostinte de operare PC;
- aliniere la valorile si cultura organizatiei;
- pastrarea confidentialitati datelor si a planurilor;
- capacitatea de a mentine controlul in situatii dificile;
- capabil sa isi instruiasca si sa-si asiste personalul din subordine;
- abilitati de planificare, organizare, conducere si control al activitatii;
- capacitate decizionala in rezolvarea sarcinilor si obiectivelor pe santier;
- spirit de initiativa, actiune, exigenta si perseverenta in indeplinirea atributiilor;
- cunoasterea si aplicarea corecta a legilslatiei in vigoare pe domeniul sau de activitate.

6. LUCRARI, ATRIBUTII, RESPONSABILITATI:


- executa si pregateste specificatiile tehnice pentru lucrarile de constructii si mentenanta cladire, teren,
incinte interioare si exterioare;
- responsabil de obtinerea avizelor si proceslor – verbale de finalizare a lucrarilor;
- urmareste respectarea termenelor de finalizare a lucrarilor;
- intocmeste documentele necesare realizarii cartilor tehnice la lucrarile repartizate;
- intocmeste dosare definitive la instalatii de utilizare;
- intocmeste dosare definitive la bransamentele de utilizare gaze naturale;
- efectueaza masuratori in teren la conductele de distributie gaze naturale la punctele de lucru ale
societatii ;
- depune la primarii documentele necesare pentru aprobarea interventiei pe domeniu public;
- supravegheaza refacerea terasamentelor si intocmeste procesul – verbal de receptie;
- elaboreaza planuri de proiectare pentru obiectivele repartizate;
- elaboreaza documentatii tehnologice de proiectare;
- participa la obtinerea de acorduri si avize necesare elaborarii proiectelor;
- raspunde de transmiterea la timp a situatiilor si rapoartelor solicitate de seful ierarhic;
- efectueaza masuratori/verificari ale executiei lucrarilor;
- verifica respectarea normelor legale privind activitatea de constructii in companie;
- este responsabil de formarea, difuzarea si de actualizarea informatiilor tehnice destinate personalului
de executie;
- ia masuri ca pornirea instalatiilor, masinilor si utilajelor sa se faca de persoane calificate si autorizate
pentru meseria respectiva, pastreaza la locul de munca schema instalatiilor electrice si rezultatele
masuratorilor prizelor de pamint si a rezistentelor de izolatie;
- raspunde de asigurarea calitatii produselor si lucrarilor executate in cadrul formatiei sale de lucru;
- raspunde de crearea la fiecare loc de munca a conditiilor tehnice si organizatorice;
- completeaza corect si la zi pontajul echipelor din subordine si il preda Biroului Salarizare la
termenele stabililite;
- organizeaza locurilor de munca si pregatirea conditiilor de lucru pentru fiecare echipa si om;

Cod: ,rev.01,ed.1 pag 1/ 3


- supravegherea si indrumarea celor din subordine pentru formarea unui mod de lucru corect in vederea
realizarii obiectivelor repartizate;
- mentinerea disciplinei, ordinei si curateniei la locul de munca, eliberarea cailor de acces;
- evalueaza competentele personalului din subordine, propune spre aprobare sefului de santier
promovari si modificari de salarii pentru acestia;
- instruirea sefilor de echipe pentru lucrarile pe care acestia urmeaza sa le execute, conform
specificatiilor tehnice, si verificarea insusiri regulilor respective prin examinarea calitati lucrarilor
efectuate;
- ia masuri pentru acordarea primului ajutor in caz de accidente, anuntarea organelor ierarhice
superioare, inlaturarea cauzelor de pericol pentru securitatea muncii;
- ia masuri pentru asigurarea dispozitivelor de securitate a muncii, a utilizarii echipamentului de
protectie si de lucru, a mijloacelor de protectie prevazute in normele si normativele fiecarui loc de
munca in timpul programului, urmarirea realizarii lucrarilor de protectia muncii si de prevenirea si
stingerea incendiilor, dotarea locurilor de munca cu prescriptii tehnice, fise tehnologice, panouri,
placi de avertizare si interdictii, pastrarea acestora in bune conditii;
- ia masuri pentru efectuarea instructajului la locul de munca al fiecarui nou angajat sau transferat,
detasat, a instructajului periodic cit si verificarea insusirii acestora de catre membrii formatiei;
- organizeaza locurile de munca astfel incit sa se asigure desfasurarea corecta a activitatilor;
- asigura permanent un climat corespunzator de munca si de respectare a disciplinei la locul de munca
in timpul programului de lucru, asigura aplicarea corecta a conditiilor de lucru, a normelor de
protectia muncii si situatiilor de urgenta;
- raporteaza superiorilor directi toate incidentele/accidentele, iar atunci cind este necesar, intreprinde
imediat actiunile de remediere ce se impun;
- va efectua periodic instruirea si va consemna aceasta instruire in fisele individuale de instructaj a
sefilor de echipa sub aspectul sanatatii si securitatii in munca si a situatiilor de urgenta, conform
domeniului de activitate al fiecarui salariat din subordine. Periodicitatea efectuarii instructajului
pentru fiecare domeniu de activitate a fost stabilita prin Hotararea Comitetului de Securitate si
Sanatate in Munca al ____________________;
- verifica pe santier, loc de munca, in cadrul echipelor, utilizarea echipamentului individual de
protectie a muncii in conformitate cu Legea 319/2006 si HG 1048/2006 si lista de echipament
individual de protectie aprobata de catre Conducerea ___________________ la inceputul anului;
- respecta instructiunile proprii SSM si pe cele specifice pe meserii, respecta Planul de Prevenire si
Protectie elaborat la nivel de societate, respecta si impune respectarea legislatiei SSM si SU de catre
lucratorii care se afla in subordinea sa;
- asigura aplicarea si respectarea normelor de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si a
normativelor ISCIR, in cadrul activitatii desfasurate;
- asigura eliminarea riscurilor de incendii, prin prezenta la loc de munca a stingatoarelor care se
verifica anual prin grija Compartimentul HSE, si asigura permis de lucru cu foc atunci cind se
impune acest lucru;
- este obligat sa respecte documentele sistemului de management al calitatii, mediului si securitatii si
sanatatii in munca, aplicabile la locul de munca;
- verifica existenta in cadrul locurilor de munca, pe lucrare, a mijloacelor SU si respecta locurile
marcate in acest sens;
- verifica mijloacele de transport si utilajele aflate in dotare in cadrul lucrarii pe care o executa, sa aiba
in dotare mijloace de stins incendii;
- interzice admiterea la lucru a angajatului care a consumat alcool sau droguri;
- interzice admiterea angajatilor la lucru daca se afla sub tratament medical care implica utilizarea unor
medicamente care modifica starea psihica a lucratorului;
- asigura cerintele privind semnalizarea lucrarilor in curs de desfasurare in conformitate cu HG
971/2006;
- asigura inainte de inceperea programului de lucru o scurta informare de 10 minute SSM si SU;
- elimina depozitarea substantelor periculoase in recipienti de plastic neinscriptionati, asigura recipienti
din metal inscriptionati cu continutul acestora si acesti recipienti se vor depozita separat la fiecare loc
de munca evitind caldura excesiva si razele solare;
- verifica depozitarea de deseuri in mod selectiv la locul de munca;
- realizeaza obiectivele generale si specifice de mediu;
- este obligat sa indeplineasca prevederile din Planul Securitatii si Sanatatii in Munca si procedurile
relevante;
- respecta prevederile Regulamentului Intern al societatii;
Cod: ,rev.01,ed.1 pag 2/ 3
- respecta prevederile Contractul Colectiv de Munca in vigore;
- asigura protectia informatiilor de lucru si a documentelor referitoare la activitatea ce o desfasoara cit
si a societatii;
- are obligatia sa se supuna examenului medical anual efectuat pe cheltuiala angajatorului;
- indeplineste si alte prerogative incredintate de superiorii ierarhici, in limita competentelor sale
profesionale.

7. CRITERIILE DE EVALUARE A ACTIVITATII PROFESIONALE A SALARIATULUI SUNT:


1) Elemente de competenta profesionala.
2) Cerinte specifice de calitate si productivitate.
3) Activitatea desfasurata impreuna cu membri ai echipei.
4) Respectarea disciplinei si ordinii la locul de munca.
5) Sanatatea, siguranta ocupationala, securitatea, protectia mediului (HSSE).
Pentru fiecare criteriu de evaluare se stabilesc ponderi in procente functie de importanta si complexitatea
acestora in corelare cu criteriile postului, astfel incat pe totalul celor 5 criterii suma ponderilor sa
reprezinte 100%.

8. ANGAJATUL ARE OBLIGATIA DE A RESPECTA PREVEDERILE:


❖ Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;
❖ Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sanatatii si securitatii in munca, respectiv
H.G. nr. 1425/2006, precum si a Instructiunilor proprii pentru sanatate si securitate in munca aferente
postului ocupat;
❖ Hotararii Nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca;
❖ Hotararii Nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca;
❖ Hotararii nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
❖ Hotarare a Guvernului nr.1391/26.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,al caror
continut i-a fost adus la cunostinta de catre angajator in momentul efectuarii instructajului general de
sanatate si securitate in munca la angajare;
❖ De asemenea, este obligat sa cunoasca si sa aplice prevederile Ordinului 712/2005 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si
instruirea in domeniul protectiei civile, precum si ale celorlalte acte normative in domeniul SU si
situatiilor de urgenta.

SEF SANTIER,

Nume si prenume ______________________________

Semnatura ________________________

Luat la cunostinta si primit un exemplar,

Nume si prenume angaja ___________________________

Semnatura _____________________

Data __________________________

Cod: ,rev.01,ed.1 pag 3/ 3

S-ar putea să vă placă și