Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞĂ DE POST –TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1/5

FIŞA DE POST

DENUMIREA POSTULUI: Tehnician constructor (Cod C.O.R: 311203)


DEPARTAMENT: Producţie

Relaţii ierarhice:
- se subordonează şefului de secţie, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare
- coordonează muncitorii din echipă .
Relaţii de colaborare: conform cu Regulamentul de organizare şi funcţionare

SCOPUL POSTULUI: contractarea lucrărilor şi coordonarea executării acestora, coordonarea activităţii de


transport mărfuri periculoase.

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):


A. În calitate de tehnician constructor, are următoarele sarcini:
Elaborarea ofertelor şi participarea la licitaţii:
 execută antemă sură toarea lucră rilor pentru calculul volumului de executat;
 asigură elaborarea ofertei: planificarea ofertă rii, decizia finală de participare, redactarea ofertei
tehnice, calculaţia de preţ, prezentarea şi urmă rirea ofertei, adjudecarea şi încheierea contractului.
Coordonarea şi şi monitorizarea realiză rii lucră rilor:
 organizează suportul logistic, coordonează activită ţile de producţie urmă rind atingerea obiectivelor
şi încadrarea în bugete şi implementeză standardele de calitate;
 realizează planificarea, coordonarea şi conducerea directă a echipelor;
 distribuie sarcinile în cadrul echipei în funcţie de rolul şi capacită ţile fiecă rui angajat, pentru a
asigura realizarea în timp şi la standardele aşteptate a obiectivelor echipei;
 identifică cele mai potrivite soluţii pentru atingerea obiectivelor pe baza resurselor existente,
planifică şi verifică activitatea şi produsele muncii angajaţilor pentru a asigura atingerea obiectivelor
echipei;
 asigură continuitatea activităţii formaţiilor de lucru, uniformizarea realiză rii sarcinilor de
producţie, sincronizarea proceselor de lucru;
 asigură necesarul de utilaje şi manoperă în vederea încadră rii în graficul de lucră ri;
 identifică cu promptitudine neconcordanţele între proiect şi situaţia din teren ;
 asigură coordonarea lucră rilor astfel încâ t să se asigure respectarea tehnologiei de lucru şi a
legislaţiei., standardele de calitate din domeniu;
 coordonează activitatea de urmă rire a stadiilor de desfă şurare a lucră rilor de execuţie, cu
efectuarea de recepţii– realizează documentatia specifică ;
 organizează personalul în vederea folosirii lui eficiente pentru executarea la timp şi în bune condiţii
a lucră rilor;
 repartizează personalul pe lucră ri în funcţie de pregă tirea profesională, capacitatea de muncă ,
aptitudini, rezultate şi lucră rile de executat; repartizarea sarcinilor şi normarea cantită ţii de lucră ri;
FIŞĂ DE POST –TEHNICIAN CONSTRUCTOR 2/5

 propune metode pentru îmbună tă ţirea pregă tirii profesionale a personalului în conformitate cu
cerinţele în vigoare;
 efectueazã verificarea calită ţii lucră rilor executate, conform procedurilor tehnice de control al
calită ţii;
 raportează periodic, la termenele stabilite, stadiul realiză rii lucră rilor, prin informă ri scrise şi
verbale;
 realizează decontă ri cantitative şi valorice de lucră ri executate.
   
B. În calitate de consilier de siguranţă are următoarele sarcini:

 verifică respectarea reglementă rilor privind transportul mă rfurilor periculoase;


 acordă consultanţă întreprinderii pentru operaţiile privind transportul mă rfurilor periculoase;
 redactează raportul anual destinat conducerii întreprinderii şi organismului examinator desemnat
care i-a eliberat certificatul de consilier de siguranţă , referitor la activită ţile întreprinderii cu privire la
transportul mă rfurilor periculoase, conform modelului prezentat în normele în domeniu şi îl transmite
organismelor examinatoare desemnate, atâ t pe hâ rtie, câ t şi în format electronic;
 monitorizează urmă toarele practici şi proceduri privind:
   - procedurile care au ca scop respectarea regulilor privind identificarea mă rfurilor periculoase transportate;
   - practica întreprinderii cu privire la respectarea, la cumpă rarea mijloacelor de transport, a tuturor
condiţiilor specifice în legă tură cu mă rfurile periculoase transportabile;
   - procedurile care permit verificarea echipamentelor utilizate la transportul mă rfurilor periculoase sau în
cursul operaţiilor de încă rcare ori de descă rcare;
   - faptul că angajaţii întreprinderii au o pregă tire adecvată şi că această pregă tire este înscrisă în dosarul lor;
   - punerea în practică a unor proceduri de urgenţă adecvate în caz de eventuale accidente sau incidente care
pot aduce atingere securită ţii în timpul transportului mă rfurilor periculoase sau în timpul operaţiilor de
încă rcare ori de descă rcare;
   - investigarea şi, dacă este necesar, redactarea rapoartelor privind accidentele, incidentele sau infracţiunile
grave constatate în cursul transportului mă rfurilor periculoase sau în timpul operaţiilor de încă rcare ori de
descă rcare;
   - aplicarea unor mă suri adecvate pentru a se evita repetarea accidentelor, incidentelor sau infracţiunilor
grave;
   - respectarea prevederilor legale şi a condiţiilor speciale care se referă la transportul mă rfurilor periculoase,
la alegerea şi utilizarea unor subcontractori sau a unor terţi;
   - verificarea faptului că personalul însă rcinat cu transportul, încă rcarea sau descă rcarea mă rfurilor
periculoase dispune de proceduri şi reguli de lucru detaliate;
   - adoptarea şi aplicarea unor mă suri în scopul sensibiliză rii la riscurile în legă tură cu transportul, încă rcarea
sau descă rcarea mă rfurilor periculoase;
   - examinează modul în care se verifică existenţa documentelor şi a echipamentelor de securitate care
trebuie să însoţească transporturile şi conformitatea acestor documente şi echipamente cu prevederile
reglementă rilor în vigoare;
FIŞĂ DE POST –TEHNICIAN CONSTRUCTOR 3/5

   - aplicarea procedurilor de verificare a respectă rii regulilor cu privire la operaţiile de încă rcare şi
descă rcare.
 redactează rapoarte destinate conducerii întreprinderii sau, dacă este cazul, autorită ţilor publice
locale - în cazul producerii accidentelor care afectează persoane, bunuri sau mediul înconjură tor, în
cursul transportului de mă rfuri periculoase sau ca urmare a unei operaţiuni de încă rcare/descă rcare -
după ce a cules toate informaţiile utile pentru acest scop;
 întocmeşte planul de securitate conform prevederilor cap. 1.10.3.2 din RID/ADR;
 organizează operaţiunile de întreţinere a autovehiculelor care transportă mă rfuri periculoase;
 urmă reşte respectarea graficelor de transport de că tre agenţii de livrare.

Atribuţii privind respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a


incendiilor:
 realizează instructajul periodic în domeniu, prelucrează regulile de securitatea muncii şi PSI în
conformitate cu cerinţele locului de muncă teoretic şi prin demonstraţii practice;
 asigură condiţiile necesare respectă rii normelor de să nă tate şi securitate în muncă, de prevenire şi
stingere a incendiilor în zona de responsabilitate;
 verifică respectarea normelor de să nă tate şi securitate în muncă , de prevenire şi stingere a
incendiilor de că tre lucră torii din subordine şi instruirea corespunză toare a acestora;
 ia mă suri pentru respectarea procedurilor de urgenţă şi de evacuare;
 identifică riscurile pentru securitate şi să nă tate în zona de responsabilitate, propune mă suri de
prevenire şi protecţie;

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
- calitatea şi operativitatea execută rii lucră rilor;
- încadrarea în normele de consum şi optimizarea procesului de lucru;
- existenţa planului de securitate ;
- pregă tirea personalului utilizat la operarea cu mă rfuri periculoase.
Legat de disciplina muncii, răspunde de :
- îmbună tă ţirea permanentă a pregă tirii sale profesionale şi de specialitate;
- pă strarea confidenţialită ţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă ;
- integritatea şi buna funcţionare a echipamentelor şi dispozitivelor folosite în cadrul activită ţii
desfă şurate;
- mă surile pentru protejarea elementelor patrimoniale ale societăţii, informâ nd conducerea asupra
neregulilor constatate;
- respectarea prevederilor normativelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul să u;
- asigurarea respectă rii normelor de să nă tate, securitate şi igienă în muncă , normelor de prevenire şi
stingere a incendiilor şi acţiune în caz de urgenţă , normelor de protecţie a mediului înconjură tor în
zona sa de responsabilitate;
FIŞĂ DE POST –TEHNICIAN CONSTRUCTOR 4/5

- utilizarea, pă strarea şi întreţinerea echipamentelor de protecţie şi a echipamentelor de


intervenţie în caz de urgenţă în zona sa de responsabilitate;

AUTORITATEA POSTULUI:
- decide asupra organiză rii procesului de lucru şi coordonează activitatea personalului din
subordine;
- gestionează şi coordonează activitatea de transport mă rfuri periculoase;
- participă la licitaţii;
- întocmeşte devize de decontare pentru lucră rile contractate şi în curs de execuţie;
- întocmeşte documente şi rapoarte;
- utilizează materiale şi instrumente specifice puse la dispoziţie de firmă .

CONDIŢIILE DE MUNCĂ:
Munca se desfă şoară în şantiere de construcţii, la sediul firmei şi al clienţilor.
Manevrele se execută manual şi / sau automatizat, individual/ în echipă.
RISCURI PROFESIONALE :
Risc de accidentare prin electrocutare, accidente mecanice. Este necesară purtarea echipamentului
de protecţie.

PROGRAM DE LUCRU :
8 ore/zi, în unul sau mai multe schimburi – săptă mâ na normală de lucru .

SPECIFICAŢIILE POSTULUI:
 Nivel de studii: medii de specialitate
 Cursuri de pregătire:
- consilier de siguranţă pentru transportul mă rfurilor periculoase – deţinător al certificatului de
consilier de siguranta valabil, obţinut potrivit reglementarilor în vigoare;
- standarde de calitate, tehnice în domeniu.
 Permis auto: categoria B
 Experienţă:
- experienţă relevantă în domeniul construcţiilor: minim …. ani;
- experienţă în coordonare şantier

 Cunoştinţe necesare:
 cunoaşterea standardelor de calitate cerute produselor de executat;
 proceduri specifice domeniului de lucru;
 mă suri generale de prevenire şi securitate;
 dispoziţiile cu privire la modul de transport al mă rfurilor periculoase, cuprinse în legislaţia
naţională , normele comunitare, convenţiile şi acordurile internaţionale la care Româ nia este parte;
 legislaţia generală şi specifică privind să nă tatea şi securitatea în muncă , prevenirea şi stingerea
incendiilor.
FIŞĂ DE POST –TEHNICIAN CONSTRUCTOR 5/5

 Aptitudini, deprinderi şi abilităţi necesare ( sunt orientative):


- managementul timpului,

- coordonare,

- atenţie,

- îndemâ nare,

- putere de analiză şi decizie,

- spirit de echipă,

- adaptibilitate la situaţii noi,

- bune abilită ţi de comunicare şi negociere,

- viziune, gâ ndire critică , abilităţi de formator

Data: 02.09.2020
Semnă tura angajatului:
MARUNTELU PETRISOR

Am primit un exemplar astazi,


02.09.2020,
MARUNTELU PETRISOR