Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI

Denumirea postului: Muncitor necalificat


Codul COR: 932906
Titularul postului: ISTRATE COSMIN-CONSTANTIN

1. Cerintele postului:

1.1. Studii: minim 8 clase


1.2. Pregatire: cunoasterea specificului activitatii desfasurate de catre unitate
1.3. Aptitudini si abilitati:
1.3.1. Fizice: apt medical si psihic, disponibilitate la efort si stres.
1.3.2. Sociale: capacitate de lucru in echipa, corectiudine, harnicie, integritate in relatiile cu oamenii,
bunavointa si solicitudine, atasament fata de societate.
1.3.3. Comunicare: posibilitatea utilizarii unui limbaj tehnic in relatiile cu toti colaboratorii, abilitati de
comunicare verbala cu publicul, sefii, subalternii etc.

2. Relatii:

2.1. Ierarhice - este subordonat sefului de echipa


- nu are subordonati
2.2. Functionale - cu conducerea societatii
- cu serviciile societatii
2.3. De colaborare: cu toti muncitorii din echipa, formatie sau unitate functie de specificul lucrarilor
2.4. Reprezentare: - nu este cazul

3. Atributi si responsabilitati

3.1. Atributii profesionale principale: pentru realizarea unei sarcini de munca, muncitorul necalificat
executa actiuni ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu,
pentru realizarea scopului procesului de munca, dupa cum urmeaza:
a) Isi insuseste precis ce operatie are de indeplinit in conformitate cu sarcinile trasate de seful de
echipa;
b) Executa lucrarile doar in conformitate cu proiectul tehnic, normativele si fisele tehnologice in
vigoare;
c) Executa lucrari doar in zonele unde s-au luat masuri tehnice si organizatorice de delimitare a
zonelor de lucru;
d) Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul
executarii lucrarii;
e) Executa lucrari de incarcare/descarcare materiale;
f) Executa lucrari de sapaturi/ umpluturi;
g) Foloseste, intretine corespunzator si raspunde de sculele, uneltele, utilajele si echipamentele
de protectie din dotarea unitatii cu care isi desfasoara activitatea;
h) In comun cu electricienii si sub supravegherea lor in zona de lucru stabilita poate executa
operatiuni specifice de montare echipamente electrice;
i) Verifica echipamentul individual de protectia muncii si il utilizeaza in mod corespunzator;
j) Verfica daca scarile de lucru sunt instalate pe suprafete corespunzatoare in situatia in care
lucrarea de executat presupune lucrul la inaltime;
k) Isi insuseste si respecta prin prelucrarea normelor de protectia muncii regulile de tehnica a
securitatii muncii pentru toate lucrarile;
l) Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces;
m) Rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate, trasate de administratorul societatii
sau alta persoana superior ierarhica.

3.2. Atributii pe linia protectiei muncii

3.2.1. In conformitate cu Legea 319/2006 lucratorii au următoarele obligaţii:


a) să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite
din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât
propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului
de muncă;
b) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte
mijloace de producţie;
c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl
pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
f) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoană;
g) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru
protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
h) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
i) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
măsurile de aplicare a acestora;
j) să ofere informatii solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

3.2.2. Să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern şi Contractul


Colectiv de Muncă
3.2.3. În conformitate cu planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent de accidentare :

a) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
b) la constatarea stării de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat urmatoarele masuri de
securitate :
 oprirea echipamentului de muncă si/sau a activitătii ;
 evacuarea personalului din zona periculoasă ;
 anunţarea serviciilor specializate;
 anunţarea conducatorilor ierarhici;
 eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi imminent.

3.3. Atributii pe linia situatiilor de urgenta:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma;
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice;
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare
impotriva incendiilor;
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de
aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum
si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
e) sa asigure pastrarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor de la locul de munca, in buna stare de
utilizare si sa acorde ajutor oricarui salariat aflat in situatie de pericol;
f) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea
incendiilor.

ADMINISTRATOR,
CARMEN PLOSCA

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar,


Nume si prenume: ISTRATE COSMIN-CONSTANTIN
Semnatura:
Data: 05.04.2021

S-ar putea să vă placă și