Sunteți pe pagina 1din 2

FISA POSTULUI

1. COMPARTIMENTUL DENUMIREA POSTULUI


Muncitor necalificat in constructii , COR 931302

2. STUDII / PREGATIREA PROFESIONALA EXPERIENTA PROFESIONALA


Scoala generala

3. CALITATI PROFESIONALE
Competenta, spirit organizatoric

4. CALITATI PERSONALE
Obiectivitate, tact

5. RESPONSABILITATI (ATRIBUTII, LUCRARI, SARCINI)


Munca unui muncitor necalificat in constructii este de a presta muncii necalificate in domeniul constructilor
civile si al constructilor in general
Obilgatiile includ:
- sa incarce
- sa descarce sau sa stocheze materiale de constructii
- sa pregatesca mortarul si mixturile
- sa le amestece in recipienti
- sa le intinda
- sa le taie
- sa le taseze si sa le gaureasca
- sa dezlipeasca asfaltul ,pavajul, pardoseala si alte suprafete facute din diferite materiale
- sa dezasambleze structurile de rezistenta ale podurilor , furnalelor si sa faca alte lucrari de demolare
- sa sorteze materialul rezultat din demolari
- sa ajute zidarii si sa lucreze pe diferite masini si echipamente
- sa faca vopsitorii simple si sa dea cu spray de vopsea
- sa ridice si sa dezasambleze cabine de macarale
- sa toarne fundatiie pt. trotuare ,drumuri, pavaje, acoperisuri etc,
- sa scoata ,sa intinda , sa sigileze tevi, valve,flapusi si sisteme din interiorul tevilor , rezervoarelor de apa si
sistemelor de drenare a apei
Lucreaza in general pe santiere unde sunt conditi de vreme schimbatoare , se lucreaza la inaltime , in mediu cu
praf si in contact cu materiale de constructie care pot contine substante chimice ,etc.
Mentenanta echipamentelor (de ex)
Foloseste echipamentul din dotare ,barosul zidarului, spatule, mistrii, amestecatoare, roabe, ciocane
pneumatice , benzi transportoare ,blocuri ,etc
Orice alte sarcini incredintate de administrator in conformitate cu pregatirea profesionala.

6. POZITIA IN ORGANIGRAMA - RELATII DE SERVICIU IN CADRUL SOCIETATII


Se subordoneaza: Administratorului ____________
Are in subordine: -

7. ATRIBUTII PE LINIA PROTECTIEI MUNCII


In conformitate cu Legea 319/2006 lucratorii au urmă toarele obligaţii:
a)să-şi desfă şoare activitatea, în conformitate cu pregă tirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite
din partea angajatorului, astfel încâ t să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnă vire profesională atâ t
propria persoană câ t şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă ;
b) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte
mijloace de producţie;
c) să utilizeze correct echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl
pună la locul destinat pentru pă strare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlă turarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clă dirilor, şi să utilizeze correct aceste dispozitive;
e)să comunice imediat angajatorului şi/sau lucră torilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi să nă tatea lucră torilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
f)să aducă la cunoştinţă conducă torului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoană ;
g)să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucră torii desemnaţi, atâ t timp câ t este necesar, pentru a face posibilă
realizarea orică ror mă suri sau cerinţe dispuse de că tre inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru
protecţia să nă tă ţii şi securită ţii lucră torilor;
h)să coopereze, atâ t timp câ t este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucră torii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fă ră riscuri pentru securitate
şi să nă tate, în domeniul să u de activitate;
i)să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securită ţii şi să nă tă ţii în muncă şi mă surile
de aplicare a acestora;
j)să dea relaţiile solicitate de că tre inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

8.SĂ RESPECTE PREVEDERILE STIPULATE ÎN REGULAMENTUL INTERN ŞI CONTRACTUL COLECTIV DE


MUNCĂ

9.ÎN CONFORMITATE CU PLANUL DE ACŢIUNE ÎN CAZ DE PERICOL GRAV ŞI IMINENT DE ACCIDENTARE :


a) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucră torilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiatesă o considere un pericol pentru securitatea şi să nă tatea lucră torilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
b)La constatarea stă rii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat urmatoarele masuri de
securitate :
•oprirea echipamentului de muncă si/sau a activită tii ;
•evacuarea personalului din zona periculoasă ;
•anunţarea serviciilor specializate;
•anunţarea conducatorilor ierarhici;
•eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stă rii de pericol grav şi imminent.

10. SĂ RESPECTE PREVEDERILE STIPULATE ÎN REGULAMENTUL INTERN ŞI CONTRACTUL COLECTIV DE


MUNCĂ

SC ____________________ SRL
Administrator Angajat
______________________ ________

S-ar putea să vă placă și