Sunteți pe pagina 1din 5

SC ------------------------- SRL

FISA DE POST Inginer sef in constructii

FISA POSTULUI
Nr. .........

Organizatia: SC --------------------- SRL


Denumirea postului: Inginer sef in constructii
Codul COR: 132302
Titularul postului: ____________________________________

DESCRIEREA POSTULUI :

 Munca consta in coordonarea si supervizarea activitatii de constructii.

COMPETENTE PERSONALE:

 sa aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate,


hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aibă calităţi psihice
necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteza de reacţie, capacitate de
orientare in spaţiu, capacitate de comunicare, etc.);
 sa nu aibă antecedente penale .

POZIŢIA IN ORGANIGRAMA SI RELAŢII ORGANIZAŢIONALE :

 se subordonează Directorului

SFERA DE RASPUNDERE SI COMPETENTA:

 este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor si prevederilor


sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa
 este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe
care le are in gestiune;

ATRIBUTII:

 planifica, organizeaza si monitorizeaza intreaga activitate la nivel de santier;


 raspunde de realizarea lucrarilor, de calitatea acestora si de incadrarea in
termenele de executie stabilite;
 raspunde de incadrarea in normele de consum de materiale si de
gospodarirea judicioasa a tuturor bunurilor pe care le gestioneaza;
 coordonarea si supervizarea activitatii de constructie;
 se asigura de realizarea planul constructiei;
 urmareste tehnologia de productie si cauta sa o imbunatateasca;
 se informeaza cu privire la noile tehnologii;
 coordonarea si supervizarea echipei;
 stabilirea unor proceduri de lucru si urmarirea respectarii acestora;
 stabilirea prioritatilor si delegarea atributiilor catre subordonati;
 urmarirea realizarii obiectivelor;
 stabileste volumul de muncă al colectivului, în functie de competente;
 colaborează cu alti sefi de serviciu/birouri la realizarea unor obiective din
planul institutiei;
 redactează aprecieri si acordă calificative pentru activitatea desfăsurată de
angajati;
 asigură un climat de muncă stimulativ si nonconflictual;
 urmăreste aplicarea si respectarea reglementărilor privind activitătile
desfăsurate;
 sa menţină curăţenia;
 sa anunţe de îndată conducerii orice neregula constatată;
 să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de
serviciu;
 sa răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii pentru
îndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;
 sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si
echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea
sau pierderea lor;
 sa fie cinstit, loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurările de o
atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
 sa respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii si P.S.I. din obiectivul
unde desfăşoară serviciul;
 angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele
periculoase, instalaţiilor ,utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de
lucru;
 sa acorde ajutor, atât cat este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat intr-o
situaţie de pericol;
 angajatul va desfăşura activitatea in aşa fel încât sa nu expună la pericole de
accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alţi angajaţi, in
conformitate cu pregătirea si instruirea in domeniul protecţiei muncii primita de
la angajatorul sau;

In acest scop angajatul are următoarele obligaţii:

 sa-si însuşească si sa respecte normele si instrucţiunile de protecţie a muncii si


masurile de aplicare a acestora;
 sa aducă la cunoştinţa de îndată conducerii accidentele de munca suferite de
propria persoana sau de alţi angajaţi;
 sa coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice in domeniul securităţii si
sănătăţii in munca, atât timp cat este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini
sau cerinţe impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si
bolilor profesionale;
 sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi
participanţi.
 sa informeze de îndată conducerea despre orice deficienta constatata sau
eveniment petrecut ;
 sa execute alte activităţi in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate
de persoanele care au acest drept.

OBIECTIVE DE PERFORMANTA:

 cunostinte si experienta;
 complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;
 judecata si impactul deciziilor;
 influenta, coordonare si supervizare;
 contacte si comunicare;
 conditii de munca;
 incompatibilitati si regimuri speciale;
 respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor;
 integrare in echipa;
 stapaneste tehnicile de lucru legate de functie;
 defineşte rolul protecţiei muncii;
 defineşte şi clasifică accidentele de muncă şi bolile profesionale;
 enumeră factorii de risc care conduc la accidente de muncă şi boli;
profesionale;
 descriere modalităţi de declarare a bolilor profesionale.

CRITERII DE EVALUARE

Criteriu de
evaluare
1 Capacitatea Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie
de a organiza desfasurate de structura condusa, delimitarea lor in
atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor;
repartizarea echilibrata si echitabila a atributiilor si
a obiectivelor in functie de nivelul, categoria, clasa si
gradul profesional ale personalului din subordine

2 Capacitatea Abilitatea de a crea o viziune realista, de a o transpune


de a conduce in practica si de a o sustine; abilitatea de a
planifica si de a administra activitatea unei echipe
formate din personalitati diferite, cu nivel diferit al
capacitatii de a colabora la indeplinirea unei atributii;
capacitatea de a adapta stilul de conducere la
situatii diferite, precum si de a actiona pentru
gestionarea si rezolvarea conflictelor

3 Capacitatea Armonizarea deciziilor si actiunilor personalului, precum


de coordonare si a activitatilor din cadrul unui compartiment,
in vederea realizarii obiectivelor acestuia

4 Capacitatea Capacitatea de supraveghere a modului de


de control transformare a deciziilor in solutii realiste, depistarea
deficientelor si luarea masurilor necesare pentru
corectarea la timp a acestora
5 Competenta Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de
decizionala raspundere si conform competentei legale, cu privire la
desfasurarea activitatii structurii conduse

6 Capacitatea Capacitatea de a transfera atributii personalului din


de a delega subordine care corespunde din punct de vedere
legal si al competentelor proprii, in scopul realizarii la
timp si in mod corespunzator a obiectivelor
structurii conduse

7 Capacitatea Cunoasterea aptitudinilor personalului din subordine,


de a dezvolta inclusiv prin capacitatea de a crea, de a
abilitatile implementa si de a mentine politici de personal
personalului eficiente, in scopul motivarii acestuia; capacitatea de a
identifica nevoile de instruire ale personalului din
subordine si de a forma propuneri privind tematica si
formele concrete de realizare a instruirii.
8 Abilitati de Capacitatea de a organiza si de a conduce o intalnire
mediere si sau un interviu, precum si de a o orienta catre o
negociere solutie comun acceptata, tinand seama de pozitiile
diferite ale partilor

9 Capacitatea Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si aduce


de a lucra in contributia prin participare directa , de a transmite
echipa eficient si de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru
realizarea obiectivelor echipei.
10 Capacitatea Capacitatea de a desfasura activitati pentru indeplinirea
de a lucra atributiilor de serviciu fara a solicita coordonare, cu
independent exceptia cazurilor in care activitatile implica luarea unor
decizii care depasesc limitele de competenta.
11 Capacitatea Capacitatea de a utiliza rational si eficient resursele
de gestionare materiale financiare si informationale alocate.
eficienta a
resurselor
alocate
12 Inegrarea Intelegerea si respectarea principiilor de moralitate si
morala si etica etica socio-profesionala.
profesionala

RESTRICTII :

 nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea


vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se
încadrează in prevederile legale;
 sa asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară
in cadrul spatiului de lucru ;
 este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in
serviciu sau pe timpul serviciului ;
 la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat
iar celelalte mijloace pe care le-a folosit in buna stare.

DESFASURAREA ACTIVITATII

Munca se desfasoara în diferite medii, unde sunt instalate aparaturile electronice


adica:
o santier;
o alte locatii.

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCĂ


În raport cu aparatura şi materialele utilizate:

o calculator,
o imprimanta/scaner,
o telefon/fax,
o echipamente specifice.

CERINTELE POSTULUI
Studii necesare:
o pregatire profesionala în domeniu

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:

o încredere,
o concentrare la locul de munca,
o judecata rapida,
o capacitatea de a lua decizii.

Alte responsabilităţi:

Respectarea programului de lucru

Program: L-V: ............................, cu pauză de masă,


S - D: ..................................................

Director, Titularul postului,

Data

Am luat la cunostinta________________

Am primit un exemplar__________________

S-ar putea să vă placă și