Sunteți pe pagina 1din 2

- modelul nr…………… -

FIŞA POSTULUI
aferentă contractului cu nr. ………………… din data ………………..

Denumirea postului: DIRIGINTE DE ŞANTIER CONSTRUCŢII (cod DSC)


Locul desfăşurării muncii: Oraşul ……………., Adresa: …………………….
Departament: Construcţii

Subordonare: Inginer-şef

Supervizare: Supervizează activitatea personalului responsabil de îndeplinirea


sarcinilor de construire a imobilelor

Relaţii funcţionale: cu angajaţii departamentelor aprovizionare, administrativ, finanţe-


contabilitate

Relaţiile cu alte departamente:


• descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul de
ordine interioară

Condiţii de muncă:
- munca este atât de birou, şi de teren
- program normal de lucru, uneori prelungit

Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei (RON), la care se adaugă
sporurile negociate.
Facilităţi: maşină de serviciu, telefon mobil, laptop.

Deplasări
• Frecvenţa: foarte des
• Condiţii asigurate: diurnă, cazare, transport

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corectă a procedurilor
operaţionale de supraveghere a operaţiunilor de construcţii

Activităţi principale:
• Verifică respectarea cerinţelor stabilite de legea 10/1995 privind calitatea în
construcţii
• Avizează rapoartele de lucru ale executanţilor proprii şi ale subantreprenorilor
• Verifică proiectele, existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate precum şi
corelarea acestora
• Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului,
a proiectelor, a caietelor de sarcini şi a reglementărilor tehnice în vigoare
• Efectuează verificările prevăzute în Planul de verificări şi încercări şi, dacă
este cazul, şi alte verificări suplimentare; semnează documentele întocmite în
urma verificării
• Verifică respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la materialele utilizate
• Avizează dispoziţiile de şantier transmise de proiectant
• Participa la recepţia lucrărilor şi întocmeşte actele de recepţie
Sarcini şi îndatoriri specifice:
• Stabilirea unor relaţii optime cu autorităţile şi cu clienţii, pentru rezolvarea în
timp util şi în bune condiţii a tuturor problemelor apărute pe parcursul
desfăşurării activităţii.

Responsabilităţi ale postului:


• Răspunde pentru calitatea lucrărilor/fazelor de lucrare predate către clienţi
• Răspunde pentru corectitudinea lucrărilor realizate
• Răspunde pentru calitatea activităţii personalului aflat în subordine

Autoritatea postului:
• Este autorizat să realizeze planului de lucru pentru lucrarea sa,
supravegherea realizării unor etape de construcţie de calitate superioară şi
încadrarea în termenele-limită stabilite

Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu, conform rigorilor


prevăzute în fişa de post, sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI).

S.C. ……………………… Am luat la cunoştinţă,


Director General Angajat
……………………………. ……….………………………………

Data:...................................

Specificaţiile postului:

• Studii de specialitate (construcţii)


• Atestat MLPTL pentru Inspector de Şantier Construcţii Civile şi Industriale
• Experienţă de minim 5 ani in funcţia de inspector (diriginte) de şantier
• Rezistenta la mediu de lucru solicitant
• Capacitate de lucru în echipă
• Capacitate de luare a deciziilor şi de emitere a unor soluţii privind anumite situaţii
apărute pe parcursul execuţiei lucrării