Sunteți pe pagina 1din 5

FISA POSTULUI

I. POSTUL: MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE


CONSTRUCTII
II. OCUPANT: NIVELUL POSTULUI: de executie

III. SARCINI SI ATRIBUTII


-Verificarea si protejarea materialelor spre a fi ferite de degradari
-Transportul si manipularea materialelor si mijloacelor de lucru de la depozitul de langa obiect la
punctul de lucru;
-Montarea, mutarea si demontarea schelelor usoare;
-Curatirea si întretinerea mijloacelor de munca la punctul de lucru;
-Curatirea, sortarea, stivuirea materialelor recuperate;
-Pregatirea, curatarea si verificarea suprafetelor de lucru;
-Transportul orizontal si vertical al materialelor în zona de lucru;
-Montarea, demontarea si mutarea jgheaburilor de evacuare a deseurilor;
-Executa si duce la îndeplinire orice alta sarcina de serviciu trasata de catre administrator în vederea
unei bune desfasurari a activitatii societatii;
-Sa incarce, sa descarce sau sa stocheze materiale de constructie si produse, sa le mute in carucioare
-Sa pregatesca materialul solicitate in utilizarea procesului tehnologic;
-Sa le amestece in recipienti;
-Sa le intinda, sa le taie;
-Sa sorteze materialul rezultat din dezmembrari;
-Sa ajute in cadrul echipei deservirea diferitelor masini si echipamente;
-Să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de serviciu;
-Sa răspundă la toate solicitările venite din partea administratorului pentru îndeplinirea unor sarcini
conforme fisei postului;
-Sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in
primire pentru a evita -avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
-Sa fie cinstit, loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata si corecta
fata de toate persoanele cu care vine in contact;
-Sa refuze întemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare
sau îmbolnăvire profesionala persoana sa sau a celorlalţi participanţi.
-Sa informeze de îndată conducatorul punctului de lucru despre orice deficienta constatata sau
eveniment petrecut ;
-Sa execute alte activităţi in legătura cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care
au acest drept;
-Nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la persoanele
autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile legale;
-Sa asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară in cadrul spatiului de
lucru ;
-Este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu sau pe timpul
serviciului ;
-La plecarea trebuie sa lase echipamentul curat iar celelalte mijloace pe care le-a folosit in buna stare
de functionare.

V. RESPONSABILITATI
1
Pe linie de productie
 Isi insuseste si respecta normele de S.S.M. si masurile de aplicare ale acestora ;
 Desfasoara activitatea fara a expune la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
atat persoana proprie cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;
 Aduce la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;
 Opreste lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si
informeaza imediat conducatorul locului de munca ;
 Utilizeaza echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru
care a fost acordat ;
 Executa doar lucrarile stabilite de seful punctului de lucru sau seful de santier, nu
intervine la sistemul de instalatii sau utilaje in functiune ;
 Nu paraseste locul de munca fara stirea sefului de punct de lucru ;
 Pentru prevenirea accidentelor de munca respecta urmatoarele reguli:
- Inainte de inceperea lucrului verifica daca uneltele de lucru, utilajele, masinile, instalatiile,
dispozitivele de protectie si echipamentul individual de protectie sunt in buna stare;
- Pastreaza ordinea si curatenia la locul de munca, precum si intretinerea cailor de acces
- Evita folosirea uneltelor si a mijloacelor de protectie improvizate
- Anunta imediat sefii ierarhici despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii;
 Raspunde de integritatea si buna intretinere a sculelor cu care lucreaza ;
 Raspunde administrativ si disciplinar atat de lucrarile efectuate cat si de calitatea si
termenele de predare stabilite pentru acestea ;
 Indeplineste alte sarcini de serviciu primite din partea sefilor ierarhici ;
 Isi desfasoara activitatea astfel incat sa previna poluarile accidentale.

Pe linie de securitate si sanatate in munca


Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de
actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
    In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor, lucratorii au urmatoarele obligatii:
   a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
   b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze
sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
   c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
   d) sa comunice imediat angajatorului orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o
considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de
protectie;
   e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana;
   f) sa coopereze cu angajatorul, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror
masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;

2
  g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul, pentru a permite angajatorului sa se
asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;
  h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca
si masurile de aplicare a acestora;
  i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
  j) in situatia cand este conducator de loc de munca, acesta are obligatia de a face instructajul de SSM
si cel periodic.
k) in situatia in care lucratorul este sofer profesionist sau conduce ocazional masina firmei, are
obligatia de a respecta legislatia in vigoare privind circulatia pe drumurile publice, precum si dispozitiile
angajatorului privind folosirea autovehiculului numai in interes de serviciu.
l) toti lucratorii au obligatia si responsabilitatea de a respecta si aplica Regulamentul intern al firmei.

Pe linie de situatii de urgenta


Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale:
o sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice
forma, de angajator;
o sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele,
potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de angajator;
o sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
o sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor
de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de
incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva
incendiilor;
o sa coopereze cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva
incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
o sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
o sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor.
Intervine în caz de accident
o Eventualele accidente sunt anunţate cu promtitudine personalului abilitat şi serviciilor de urgenţă.
o Modalităţile de intervenţie sunt adaptate situaţiei concrete şi tipului de accident produs.
o Intervenţia este promptă şi se desfăşoară cu luciditate şi stăpânire de sine.
o Intervenţia este realizată cu multă atenţie, evitându-se agravarea situaţiei deja create şi
accidentarea altor persoane.

Pe linie de mediu
- Respecta legislatia in vigoare .

VI. Relatii organizatorice:


- ierarhice : este subordonat administratorului

3
- de colaborare: cu personalul firmei

VII. EVALUAREA ACTIVITATII

 Standarde de performanta:
- Asigurarea cerintelor de calitate ale lucrarilor executate, verificarea atenta a rezultatului activitatilor
desfasurate si remedierea prompta a eventualelor deficiente constatate;
- Verificarea calitatii lucrarilor executate se realizeaza cu responsabilitate.
- Actioneaza pentru diminuarea consumului de resurse naturale
- Este atent la utilizarea judicioasa a resurselor naturale.
- Dovedeste competente cheie de comunicare în diverse contexte profesionale în care este necesar sa
utilizeze corect limbajul de specialitate, este capabil sa-si planifice corect etapele activitatii zilnice
încadrându-se în timpul alocat fiecareia în parte pentru respectarea termenului final al lucrarilor.
- Constientizeaza propriul proces de învatare, identificând oportunitatile disponibile pentru
dobândirea, prelucrarea si asimilarea de noi cunostinte si deprinderi. De asemenea, dovedeste
competente sociale si civice în sensul articiparii în mod eficace si constructiv la viata sociala si
profesionala.
- Implementarea si urmarirea aplicarii normelor de protectie a muncii si a normelor PSI
- Asigurarea indeplinirii conditiilor necesare desfasurarii unei activitati de calitate in concordanta cu
prevederile ISO 9001:2000.

 Criterii de evaluare profesionala


1. Capacitati profesionale
a. Cunostiinte si deprideri specifice cerintelor postului
• Cunostiinte de specialitate
• Experienta necesara executarii operatiilor specifice postului
• Deprideri practice necesare indeplinirii atributiilor
b. Calitati personale
 Capacitatea de comunicare
 Initiativa in munca
 Loialitate
 Asumarea responsabilitatii
 Disciplina

2. Complexitate, creativitate si dificultatea activitatilor


a. Organizarea locului de munca
 Organizarea spatiului propriu de lucru
 Verificarea starii utilajelor, uneltelor , sculelor si a materialelor de lucru
 Intretinerea echipamentelor de lucru
b. Indeplinirea sarcinilor,indatoririlor inscrise in fisa postului
 Modul de indeplinire a sarcinilor,indatoririlor inscrise in fisa postului
 Modul de cunoastere a tehnologiei de lucru (dupa criteriile de evaluare profesionala
individuala pe meserii/functii - anexa la prezenta si la CIM)

3. Responsabilitatea si impactul decizional


4
a. Modul de indeplinire a responsabilitatilor inscrise in fisa postului
b. Capacitattea de decizie(numai pentru functii de conducere)

4. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul


situatiilor de urgenta
a. Modul de respectare si aplicare a prevederilor referitoare la sanatatea si securitatea in munca.
b. Utilizarea echipamentelor de lucru si de protectie
c. Modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la situatii de urgenta, accident

5. Aplicarea normelor de protectie a mediului


a. Modul de recuperare a materialelor refolosibile si de depozitare conform legislatiei in vigoare

b. Protectia si diminuarea consumului de resurse naturale

6. Asigurarea calitatii lucrarilor executate


a. Calitatea lucrarilor executate conform cerintelor de calitate impuse de tehnologia de executie
b. Modul de remediere a deficientelor tehnologice constatate

7. Criteriile de evaluare profesionala individuala pe meserii – MUNCITOR NECALIFICAT LA


DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE,
PARCHET
-Curatirea si întretinerea mijloacelor de munca la punctul de lucru
-Pregatirea materialelor solicitate in utilizarea procesului tehnologic
-Transportul si manipularea materialelor si mijloacelor de lucru de la depozitul de langa obiect la
punctul de lucru

AVIZAT,
Administrator
Titular post

S-ar putea să vă placă și