Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA POSTULUI

Aprobat,
Director general
.............

1. Denumire Post: Operator masini unelete cu comanda numerica (COR 722323)

2. Numele si Prenumele: _____________________________

3. Relatiile postului:
- Se subordoneaza: Directorului general, Directorului tehnic, Sefului de atelier,
- Are in subordine: -----------------------
- Este inlocuit de: Alt Operator Masini CNC
- Poate inlocui: Alt Operator Masini CNC

4. Obiectivele postului:
- Lucrari de calitate realizate prin buna gestionare a resurselor materiale,
- Respectarea intocmai a documentatiei de executie primita.

5. Atributii si sarcini specifice:

- Îşi însuşeşte corect sarcinile şi instrucţiunile referitoare la lucrarea de executat .


Executa cerinţele şi sarcinile de lucru ce-i revin,

- Clarifică eventualele neînţelegeri, privind sarcinile şi instrucţiunile primite,

- Respectă procedurile tehnice de executie. Îşi însuşeşte procedurile tehnice de execuţie ,


de control al calităţii din sistemul propriu,

- Execută toate lucrările respectând cerinţele de calitate impuse prin procedurile de lucru
(execuţie), fişe sau instrucţiuni tehnologice,

- Verifică rezultatele muncii. Confruntă rezultatele muncii cu cerinţele documentaţiei şi ia


măsuri de remedieri,

- Raportează, în conformitate cu reglementările de la locul de muncă, toate deficienţele


de calitate şi cauzele lor,

- Se preocupă continuu de diminuarea şi eliminarea defectelor (de executie, de proiect),

- Se preocupa de intretinerea zilnica a utilajelor si sculelor utilizate semnaland eventuale


defecte ce pot aparea catre Seful de atelier

473706187.doc Pagina 1/5


FIŞA POSTULUI
- Desfăşoară lucrul în condiţii de securitate , în conformitate cu politica organizatiei ,
legislaţiei şi instructiunilor de securitate si sanatate in munca specifice locului de
muncă,

- Cunoaşte şi utilizează corect echipamentul şi instrumentarul de protecţie din dotare în


conformitate cu instructiunile,

- Întreţine şi păstrează echipamentul de protecţie si de lucru,

- Participă la instructajul de securitate si sanatate in munca şi îşi însuşeşte corect


prevederile în vigoare, inclusiv măsurile de prim ajutor, încaz de accident,

- Respectă procedurile de urgenţă , semnalează accidentul sau incidentul şi contactează


imediat personalul şi serviciile de evacuare de urgenţă,

- Înţelege corect şi aplică la nevoie măsurile de urgenţă şi evacuare,

- Verifică în mod constant calitatea lucrărilor executate şi intervine prompt pentru


remedierea neconformităţilor constatate,

- Işi organizează locul de muncă şi întreţine permanent starea de funcţionare a


echipamentelor de lucru pentru menţinerea duratei normale de lucru a acestora,

- Raspunde de respectarea programului de lucru , a ordinii si disciplinei la punctul de


lucru,

- Raspunde de colectarea selectiva a deseurilor nepericuloase si periculoase la punctul de


lucru,

- Dovedeşte capacităţi de lucru în echipă, de comunicare în diverse contexte profesionale


în care este necesar să utilizeze corect limbajul de specialitate, efectuează calcule
matematice simple pentru determinarea unor consumuri specifice de materiale şi
manoperă sau diverse calcule pentru realizarea lucrarilor etc. şi este capabil să-şi
planifice corect etapele activităţii zilnice încadrându-se în timpul alocat fiecăreia în
parte pentru respectarea termenului final al lucrărilor,

- Respectă normele de securitate si sanatate in munca, SU si prevederile ROI referitor la


activitatea pe care o desfăşoară si raspunde de incadrarea in cerintele instructiunilor si
normativelor in vigoare din domeniu.

6. Alte sarcini generale:

- Sesizează şeful ierarhic superior asupra oricărei deficienţe sau nereguli constatate în
timpul serviciului,

- Execută orice alte sarcini date în legătură cu serviciul său în timpul de lucru stabilit,

473706187.doc Pagina 2/5


FIŞA POSTULUI
- Respectă programul de lucru stabilit,

- Păstrează secretul de serviciu atât pe parcursul activităţii cât şi pentru o perioadă de 5


ani după încetarea contractului de muncă,

- Foloseşte autovehiculul şi echipamentele cu care a fost dotat de organizaţie numai în


interes de serviciu şi este răspunzător material pentru pagubele cauzate patrimoniului
organizaţiei din vina lui,

- Respectă reglementările SSM, SU şi prevederile ROI referitoare la activitatea pe care o


desfăşoară,

- Îndeplineşte sarcinile ce îi revin din documentele sistemului de management al calităţii,


mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,

- Răspunde material si disciplinar, după caz, pentru neîndeplinirea în totalitate si la timp


a tuturor sarcinilor prevăzute în prezenta fişă şi pentru pagubele cauzate patrimoniului
societăţii datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare,

7. Autoritatea postului/limite decizionale:

- Cele stabilite de seful ierarhic.

8. Calitati dezirabile pentru post:

- abilităţi necesare muncii în echipă,

- întreprinzător şi diplomat, cu reacţii promte,

- autocontrol, responsabilitate, rezistenţă la stres.

9. Instruire/pregatire necesare:

Studii minime: Scoala profesionala

Vechime: Minim 1 an

Alte cerinţe specifice: Calificare pentru operator masini unelete cu comanda


numerica

10. Sarcini şi responsabilităţi privind activitatea de prevenire şi protecţie în domeniul


securităţii şi sănătăţii în muncă

473706187.doc Pagina 3/5


FIŞA POSTULUI
- Să-şi însuşească, să respecte si sa aplice legislaţia de securitate şi sănătate în muncă,
Planul de Prevenire şi Protecţie şi Instrucţiunile proprii interne de securitate si sănătate
în muncă;

- Să respecte art. 22 şi 23 din Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, care


prevăd urmatoarele:

 Să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,


precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să
nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională atît
propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile în timpul procesului de muncă;

 Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,


echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;

 Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după


utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

 Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau


înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale
maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze
corect aceste dispozitive;

 Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice


situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă
a sistemelor de protecţie;

 Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului


accidentele suferite de propria persoană;

 Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât


este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe
dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia
sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

 Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii


desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă
şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate,
în domeniul său de activitate;

 Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii


şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

 Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.


473706187.doc Pagina 4/5
FIŞA POSTULUI

11. Sarcini şi responsabilităţi privind activitatea de prevenire şi protecţie în domeniul


situaţiilor de urgenţă:

- Să-şi însuşească şi să respecte legislaţia şi Instrucţiunile proprii interne in domeniul


situatiilor de urgenta,

- Având in vedere prevederile art. 22 din Legea 307/2006 de Apărare Împotriva


Incendiilor, se stabilesc următoarele obligaţii şi răspunderi pe linie de apărare împotriva
incendiilor după cum urmează:

 Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la


cunoştinţă, sub orice formă, de angajator sau de conducătorul instituţiei,
după caz,

 Să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale


sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor,

 Să comunice, imediat după constatare, conform liniei de comunicare orice


încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii
stabilite ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată
la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor,

 Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de angajator, după caz, respectiv cu


cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor,

 Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are


cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

Data: 04.07.2018

Întocmit,
Specialist RU

Am primit un exemplar în data de ................ semnătura titular: ..............................

473706187.doc Pagina 5/5

S-ar putea să vă placă și