Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA LA CONTRACT NR. .

CONVENTIE Privind SECURITATEA MUNCII, I.S.U. SI PROTECTIA MEDIULUI

Intre in calitate de beneficiar si .. in calitate de prestator servicii (executant lucrari), in baza art. 20(3) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a prevederilor art. 15(1) pct. 30, art. 82(2), art. 108(2), art. 136(1), (2), (9) si (10) si art. 137 din Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006, a legislatiei privind situatiile de urgenta (P.S.I.), precum si a Legii 137/1995 privind protectia mediului, a H.G. nr. 511/1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului de catre societatile comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante, a H.G. 127/1994 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la Normele pentru protectia mediului inconjurator, a H.G. 254/1995, si a tuturor actelor normative in vigoare, in domeniu, s-a incheiat prezenta CONVENTIE, prin care se stabilesc urmatoarele:
1. BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii:

- sa predea executantului inainte de inceperea lucrarilor, pe baza de proces verbal, amplasamentul lucrarii; - sa informeze conducerea executantului, inaintea inceperii lucrarilor, despre activitatile pe care le va desfasura in unitate, despre riscurile si masurile de prevenire din activitatile sale, precum si despre consecintele posibile ale neluarii sau nerespectarii masurilor de securitate a muncii, P.S.I. si protectie a mediului si pentru care executantul este direct raspunzator atunci cand se produc evenimente, ai caror autori sunt salariatii sai; - sa stabileasca impreuna cu executantul, programul de lucru cu obligativitatea prestatorului de a indeplini cerintele privind realizarea masurilor de securitate a muncii prevazute de Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006; - sa asigure conectarea si deconectarea surselor sale de energie la cererea executantului cu luarea tuturor masurilor de securitate a muncii, P.S.I. si protectia mediului. In cazul nerespectarii acestor proceduri, executantul fiind direct raspunzator de consecinte; - sa aduca la cunostinta executantului lista locurilor de munca cu pericol deosebit si cu pericol iminent impreuna cu masurile de prevenire stabilite, pentru ca acesta sa-si ia toate masurile de securitate proprii care se impun si sa-si instruiasca personalul angajat, odata cu inceperea activitatii in perimetrul apartinand beneficiarului;
1

informeaza conducerea executantului asupra obligativitatii efectuarii instructajului de securitate a muncii, P.S.I. si protectia mediului a personalului propriu, cu respectarea dispozitiilor legale a responsabilitatilor ce-i revin in situatia culpabilitatii salariatilor sai.

2. EXECUTANTUL (PRESTATORUL) are urmatoarele obligatii:

- sa asigure personal calificat si instruit, in conformitate cu legislatia in vigoare, in functie de specificul si natura lucrarilor de executat; - sa asigure informarea angajatilor asupra riscurilor la care sunt expusi la locul de munca, in perimetrul de munca al beneficiarului precum si asupra masurilor de prevenire necesare privind evitarea producerii unor accidente de munca, a unor incendii precum si evitarea producerii poluarii mediului; - sa verifice zilnic, la fata locului prin conducatorii lucrarii sau prin persoane desemnate, modul in care sunt asigurate masurile de securitate a muncii, PSI si protectia mediului cunoscand faptul ca este direct raspunzator de producerea unor evenimente de natura celor care fac obiectul prezentei CONVENTII; - sa delimiteze amplasamentul lucrarii deexecutat si sa asigure semnalizarea locurilor de munca cu un nivel ridicat de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala, conform prevederilor legale, iar dupa caz, sa marcheze locurile de munca periculoase stabilite in colaborare cu beneficiarul; - sa interzica personalului propriu patrunderea fara atributii de serviciu in instalatiile sau locurile de munca aflate in exploatarea beneficiarului; - sa nu utilizeze fara acceptul beneficiarului instalatiile si utilajele acestuia (vane de apa, gaze, instalatii electrice sau de ridicat, etc.); - sa interzica patrunderea in zona sa de lucru cu mijloace de aprindere fara permis in acest sens, sa interzica fumatul in alte locuri decat cele stabilite de beneficiar, sa nu permita personalului proprii lucrul sub influenta bauturilor alcoolice sau introducerea bauturilor alcoolice pe teritoriul benefiarului; - sa solicite, dupa caz, beneficiarului eliberarea permisului de lucru cu foc, cu nominalizarea persoanelor autorizate, a perimetrului sau zonei de executie a sudurii si a masurilor PSI ce se impun a fi luate; - sa asigure personal autorizat, conform legislatiei in vigoare, pentru executarea lucrarilor care impun acest lucru; - sa-si instruiasca personalul propriu asupra interdictiilor legale privind poluarea mediului, a deversarilor poluante si a altor activitati prevazute de legea mediului fiind direct raspunzator de faptele sanctionate contraventional sau penal de lege; 3. La aparitia unor situatii deosebite (degajari de substante toxice, inflamabile, etc.) executantul si beneficiarul sunt obligati sa se informeze reciproc in cel mai scurt timp (respectiv, sa fie instiintati reprezentantii acestora si tot personalul aflat in zona) pentru inlaturarea cauzelor care au condus la
2

aceasta situatie si a lua in comun masurile necesare pentru preintampinarea unor situatii de natura celor care fac obiectul prezentei CONVENTII. 4. In situatia executarii unor lucrari in comun, masurile de siguranta vor fi luate de fiecare in parte. 5. In situatia producerii unui accident de munca se stabilesc, prin prezenta CONVENTIE, urmatoarele clauze: - accidentele de munca suferite de personalul executantului pe amplasamentul lucrarii contractate, datorate neasigurarii sau nerespectarii masurilor de securitate a muncii si PSI, se comunica, cerceteaza si inregistreaza de catre executant; - accidentele de munca suferite de personalul executantului in instalatiile si/sau locurile de munca apartinand beneficiarului, ca urmare a patrunderii in acestea fara atributii de serviciu, se comunica, cerceteaza si inregistreaza de executant; - accidentele de munca suferite de personalul executantului ca urmare a unor cauze (explozii, incendii, emanatii de gaze toxice, etc.) generate de instalatiile aflate in exploatarea beneficiarului se vor se comunica, cerceta si inregistra de beneficiar (cu exceptia cazurilor in care se face dovada ca au fost produse din culpa salariatilor executantului); - accidentele de munca suferite de personalul beneficiarului in amplasamentul lucrarii contractate de executant ca urmare a patrunderii personalului propriu, fara atributii de serviciu, se comunica, cerceteaza si inregistreaza de beneficiar; - accidentele de munca de traseu (pe traseul normal si in timpul normal de deplasare de la serviciu spre domiciliu si invers), precum si accidentele de munca de circulatie suferite de personalul executantului se comunica, cerceteaza si inregistreaza de catre acesta, conform prevederilor legale; - accidentele de munca produse in aria de responsabilitate a uneia dintre parti, in cazul executarii unor lucrari in comun, se vor comunica, cerceta si inregistra de catre partea raspunzatoare de conducerea si/sau organizarea activitati in zona in care s-a produs evenimentul atunci cand se face dovada ca culpa apartine unor deficiente de organizare sau de instruire a personalului; - pentru unele situatii neprevazute in prezenta CONVENTIE, cercetarea accidentelor de munca, modul de comunicare si inregistrare a accidentului de munca va fi stabilit de Inspectoratul Teritorial de Munca in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. In functie de cine se inregistreaza cu accidentul de munca (conform clauzelor stabilite mai sus) procedura de comunicare si cercetare prevazuta de legislatia in vigoare, se va derula de catre partea in cauza (executant sau beneficiar).
3

6. In situatia unor lucrari speciale se pot incheia acte aditionale, la prezenta

CONVENTIE, in care vor fi mentionate alte obligatii si responsabilitati privind protectia muncii, ISU si protectia mediului, dar numai in cadrul lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
7. Prevederile prezentei CONVENTII se aplica si in legatura cu eventualele

fapte sanctionate de legislatia in domeniu prevazute de Legea 137 privind protectia mediului si Legea 307/2006 privind situatiile de urgenta atunci cand se constata ca faptele contraventionale sunt savarsite de personalul beneficiarului sau al executantului. 8. Prezenta CONVENTIE face parte integranta din contractul nr. .. si se supune procedurii de solutionare a litigiilor, prevazuta de legislatia romana. BENEFICIAR EXECUTANT

S-ar putea să vă placă și