Sunteți pe pagina 1din 13

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE ART. 1.

Serviciul privat pentru situatii de urgenta este o structura specializata, alta decat cea apartinand Serviciilor de Urgenta profesioniste, organizat cu personal angajat (si voluntar) in scopul apararii vietii, avutului privat, impotriva incendiilor si a altor calamitati, in sectorul de competenta stabilit cu avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Horea al Judetului Mures. ART. 2. Serviciul privat pentru situatii de urgenta al SC. VERDINVEST SRL. functioneaza in baza Legii nr. 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor, art. 31 alin.(4) si Ordinul M.A.I. nr. 158/2007 pentru aprobarea criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea Serviciilor private pentru situatii de urgenta. ART. 3. In baza Legii nr. 307/2006 si a Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea Serviciilor private pentru situatii de urgenta, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 158/2007, Administrator al S.C. VERDINVEST SRL, a emis Decizia nr...... din ................., privind constituirea Serviciului privat pentru situatii de urgenta. ART. 4. Activitatile desfasurate de Serviciul privat pentru situatii de urgenta sunt urmatoarele: - Desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a masurilor de aparare impotriva incendiilor sau producerii altor situatii de urgenta. - Verifica modul de aplicare a normelor care privesc apararea impotriva incendiilor, in domeniul de competenta; - Asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor si a bunurilor materiale periclitate de incendii sau alte situatii de urgenta. ART. 5. Domeniul(ile) de activitate al SC VERSINVEST SRL, care a constituit serviciul privat pentru situatii de urgenta sau cu care sunt incheiate contracte de prestari servicii, sunt urmatoarele: Inchirieri de masini si utilaje; Prestari servici in domeniul constructiilor si administrative; ART. 6. Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciului de urgenta privat se asigura de S.C. VERDINVEST SRL. CAPITOLUL II. ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE SERVICIULUI PRIVAT ART. 7. Serviciul privat pentru situatii de urgenta este condus de catre un sef, profesionist in domeniu si are in structura, compartiment pentru prevenirea situatiilor de urgenta, dispecerat, formatii de interventie, salvare si prim ajutor si atelier de reparatii si intretinere. ART. 8. Serviciul privat pentru situatii de urgenta apartinand S.C. VERDINVEST SRL., este incadrat cu pompieri din cadrul angajatilor voluntari. ART. 9. Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a personalului Serviciul privat pentru situatii de urgenta se realizeaza de centre de formare si evaluare abilitate prin lege. ART. 10. Relatiile ierarhice dintre structurile Serviciului privat sunt urmatoarele: - Servantii pompieri se subordoneaza sefilor de grupa si executa dispozitiile acestora; - Sefii de grupa conduc activitatea grupelor si se subordoneaza sefului de formatie; - In activitatea profesionala, grupele de interventie colaboreaza intre ele, atunci cand situatia o impune; - Seful de formatie coordoneaza activitatea intregului personal ai formatiei si se subordoneaza conducerii Serviciului; - Membrii dispeceratului se subordoneaza sefului de formatie si conducerii Serviciului privat; - Conducerea Serviciului privat se subordoneaza conducerii S.C. VERDINVEST SRL ART. 11. Conducerea societatii are dreptul de coordonare si control asupra intregii structuri a Serviciului privat pentru situatii de urgenta. ART. 12. Conducerea Serviciului privat are dreptul de coordonare si control asupra dispeceratului, 1

echipelor de interventie, salvare si prim ajutor, si asupra atelierului de mentenanta (reparatii si intretinere). ART. 13. Seful de formatie are dreptul de coordonare si control asupra intregii activitati desfasurate de formatia de interventie, salvare si prim ajutor. ART. 14. In activitatea profesionala, Serviciu! privat pentru situatii de urgenta al S.C. VEDINVEST SRL, coopereaza cu Serviciul privat pentru situatii de urgenta al S.C. ....................................., in baza contractului incheiat intre cele doua societati comerciale. ART. 15. In indeplinirea atributiilor specifice, Serviciul privat pentru situatii de urgenta coopereaza cu toate serviciile functionale operatorului economic (ale beneficiarului conform contractului de prestari servicii). ART. 16. Serviciul privat pentru situatii de urgenta, apartinand S.C. VERDINVEST SRL, are urmatoarele atributii principale: a. desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a masurilor de aparare impotriva incendiilor; b. verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor care privesc apararea impotriva incendiilor, in domeniul de competenta; c. asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau in alte situatii de urgenta; d. acorda ajutor in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in pericol, in caz de explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si in cazul producerii altor categorii de dezastre; e. executa incarcarea, intretinerea si verificarea mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor/stingatoare, instalatii speciale de semnalizare, avertizare si stingere; f. realizeaza instruirea sefilor sectoarelor de productie si a conducatorilor formatiilor de lucru, privind modul de interventie in caz de incendiu, conform graficelor stabilite (cu beneficiarii); g. executa impreuna cu personalul de pe locurile de munca exercitii si aplicatii practice de stingere a incendiilor cel putin o data pe an; h. organizeaza si efectueaza exercitii si aplicatii de alarmare si interventie pentru stingerea incendiilor si inlaturarea urmarilor catastrofelor si calamitatilor naturale. ART. 17. Atributiile serviciului pentru prevenire si protectie : - Acorda asistenta tehnica de specialitate in scopul organizarii apararii impotriva incendiilor si a altor situatii de urgenta; - Realizeaza instruirea conducatorilor formatiilor de lucru privind modul de interventie in caz de incendiu sau alte situatii de urgenta, trimestrial, conform graficelor stabilite (de beneficiari); - Executa controale tehnice de prevenire si stingere a incendiilor sau altor situatii de urgenta in cadrul societatii, cu intocmirea documentelor de control, conform graficelor stabilite (cu beneficiarul). in acest scop: - Studiaza actele normative care reglementeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si altor situatii de urgenta; - asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu sau alte situatii de urgenta in atelierele sau punctele de lucru controlate, justificand autoritatilor competente ca masurile de aparare impotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor, studiaza pericolui de incendiu prezentat de tehnologiile de fabricatie, instalatiile de productie si utilitare, materiile prime si auxiliare, produsele semifabricate si finite, cum si masurile de PSI specifice acestora si face propuneri de imbunatatire; - studiaza actele normative care reglementeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si altor situatii de urgenta; - acorda asistenta tehnica de specialitate conducatorilor sectoarelor de activitate, in 2

organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, a altor situatii de urgenta si verifica indeplinirea masurilor stabilite de conducerea societatii, pentru apararea impotriva incendiilor, a vietii oamenilor si bunurilor detinute de societate; - acorda asistenta tehnica de specialitate conducatorilor sectoarelor de activitate la elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor sau a altor situatii de urgenta si la stabilirea sarcinilor ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca; - indruma activitatea Formatiilor de interventie, salvare si prim ajutor, acorda sprijin la intocmirea si pregatirea programului de instruire a acestora, le sprijina la intocmirea planurilor de interventie si la asigurarea conditiilor pentru ca acestea sa fie operationale in orice moment; - executa, pe baza planificarii aprobate de conducerea societatii, controale tehnice de prevenire a incendiilor in obiectivele in exploatare si in curs de executie din cadrul societatii, verificand respectarea normelor, normativelor si a altor prescriptii tehnice, precum si indeplinirea masurilor de protectie impotriva incendiilor, stabilind masuri pentru inlaturarea neajunsurilor si aplicarea intocmai a prevederilor legale, care vor fi cuprinse in documentele de control intocmite; - verifica modul de intretinere si functionare a masinilor, instalatiilor, utilajelor, aparatelor si mijloacelor PSI din dotarea spcietatii, precum si cunoasterea de catre personalul incadrat in munca a modului de utilizare a acestora, intreprinde masurile necesare pentru revizia, reparatia sau inlocuirea celor defecte; - acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate la solicitarea atelierelor de productie, pentru inlaturarea unor stari de pericol sau pentru solutionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii incendiilor survenite in obiectivul SC VERSINVEST SRL, precum si la efectuarea unor interventii la instalatii cu pericol de incendiu in functiune si informeaza imediat patronul sau directorul asupra unor stari de pericol iminente constatate si raporteaza masurile luate; - realizeaza instruirea conducatorilor formatiilor de lucru privind modul de interventie in caz de incendiu, conform graficelor stabilite cu unitatile beneficiare; - participa la actiunile de stingere a incendiilor produse in unitatile beneficiare si la cercetarea cauzelor acestora, tine evidenta incendiilor, inceputurilor de incendii si a altor evenimente urmate de incendii, exploateaza concluziile si invatamintele desprinse din acestea, asigura comunicarea datelor referitoare la aceste evenimente sau alte interventii a serviciului privat pentru situatii de urgenta la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Horea al Judetului Mures; - participa la analiza activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii si face propuneri pentru inlaturarea neajunsurilor si imbunatatirea acestei activitati; - participa la actiunile de prevenire si stingere a incendiilor/controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienta, consfatuiri, analize, etc, organizate de catre organe abilitate prin lege si face propuneri pentru organizarea unor astfel de actiuni; - face propuneri pentru generalizarea experientei pozitive obtinute in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si altor situatii de urgenta si intocmeste materiale in acest sens pentru presa si pentru diferite actiuni; - isi planifica potrivit unei metodologii stabilite, intreaga activitate pe care o desfasoara; - colaboreaza cu celelalte compartimente si servicii din cadrul societatii si cu alti specialisti in indeplinirea atributiilor si solutionarea problemelor de aparare impotriva incendiilor si altor situatii de urgenta; - informeaza operativ patronul, directorul tehnic, ori alti factori interesati asupra modului de derulare a activitatii (a contractului de prestari servicii), de solutionare a problemelor de aparare impotriva incendiilor si urmareste indeplinirea masurilor stabilite in acest scop; - mentine legatura cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean Mures. ART. 18. FORMATIA DE INTERVENTIE, SALVARE SI PRIM AJUTOR Intervine cu operativitate pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor si a bunurilor materiale ce se afla in pericol in caz de incendii sau alte situatii de urgenta. 3

In vederea indeplinirii acestei atributii, formatiile de interventie vor actiona prin: a. intocmirea si actualizarea documentelor operative referitoare la stingerea incendiilor, salvarea oamenilor, a bunurilor materiale si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale; b. asigurarea insusirii de catre intregul personal, a modului de interventie, stabilit in planurile de aparare, executand in acest scop exercitii si aplicatii pe baza planurilor tematice de instruire, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte, cu antrenarea personalului de pe locurile de munca si a celorlalte forte cu care se coopereaza; c. participarea la aplicatiile organizate la obiective de catre Serviciile de urgenta profesioniste in colaborare cu celelalte forte stabilite in planurile de interventie; d. asigurarea mentinerii in permanenta stare de functionare a mijloacelor tehnice de interventie, avertizare si anuntare a incendiilor, instalatiilor automate si manuale de stingere si a carburantilor necesari; e. organizarea zilnica a interventiei prin personalul angajat, asigurand incadrarea completa a tuturor grupelor de interventie; f. asigurarea concentrarii in timpul operativ stabilit a fortelor si mijloacelor necesare, la locul incendiului, exploziei sau avariei, alarmarea imediata in aceste conditii a Serviciilor de urgenta profesioniste (daca este cazul); g. asigurarea, la cererea societatii (unitatilor beneficiare), dupa caz, a prezentei unei parti din fortele si mijloacele de interventie, in apropierea instalatiilor cu pericol de incendiu si explozie ce se dau in exploatare sau se pun in functiune in urma reviziilor si reparatiilor, precum si in alte locuri in care se executa lucrari care prezinta pericol de incendiu sau explozie; h. participarea la actiunile pentru apararea impotriva inundatiilor, evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice si din alte puncte deosebite ale societatii, la cererea acestora. In acest scop: - executa sarcinile stabilite de comandamentele locale pentru apararea impotriva inundatiilor, participand cu mijloacele tehnice si cu personalul dinainte stabilit la salvarea oamenilor si bunurilor, la evacuarea apei si executarea unor lucrari ce se impun; - actioneaza pentru evacuarea apei din subsoluri si canale tehnologice din unitati, acordand prioritate punctelor importante; - participa la actiunea de alimentare cu apa potabila a populatiei, in cazul deteriorarii ori infestarii retelelor si celorlalte surse de apa; - in situatia in care inundatiile au afectat caile rutiere normale, stabilesc alte drumuri ce pot fi folosite pentru deplasarea cu mijloace tehnice in vederea interventiei pentru stingerea incendiilor in unitatile beneficiare sau in raioanele de interventie; - mentin in stare de functionare mijloacele tehnice de interventie, cu accent pe instalatiile si accesoriile necesare absorbtiei si refularii apei. i. participa la efectuarea de deblocari si inlaturarea daramaturilor provocate de calamitati naturale sau de catastrofe. In vederea indeplinirii acestei atributii, formatiilor de interventie le revin urmatoarele sarcini: - iau masuri pentru cunoasterea din timp a planurilor cladirilor industriale, a planurilor instalatiilor de alimentare cu energie electrica, gaze, apa si a celor privind canalizarea si subsolurile; - stabilesc ipoteze de actiune pentru stingerea incendiilor in situatia in care, datorita calamitatilor naturale ori catastrofelor, sunt afectate retelele instalatiilor de apa; - iau masuri de instruire speciala a echipelor nominalizate pentru participarea la actiunile de salvare a oamenilor din subsoluri si de sub daramaturi; - executa, dupa producerea unor calamitati sau catastrofe, recunoasterea cladirilor si instalatiilor din societate, cu prioritate a celor cu personal mai numeros si a punctelor vitale, stabilind urgenta 4

salvarii angajatilor si masurile pentru prevenirea unor incendii ori explozii; - participa la salvarea persoanelor de sub daramaturi si la deblocarea cailor de acces, in vederea asigurarii deplasarii mijloacelor tehnice, pentru interventii in caz de incendiu; - participa, dupa caz, la alimentarea cu apa a unor instalatii tehnologice sau a populatiei in orase si comune, in situatia deteriorarii instalatiilor de apa; - executa alte sarcini stabilite de comandamentele locale de aparare, participand cu mijloace tehnice si cu personalul necesar. j. executa masurile stabilite de conducerile unitatilor pentru prevenirea pericolului incendiilor, pe timpul repunerii in functiune a instalatiilor tehnologice avariate de calamitati naturale sau catastrofe, pe baza intelegerii cu beneficiarul. Aceasta atributie este specifica formatiilor de interventie din unitatile cu grad ridicat de pericol si presupune urmatoarele sarcini: - participarea la instruirea personalului care executa lucrari de repunere in functiune, asupra normelor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor pe care trebuie sa le respecte; - controlul periodic privind modul de respectare a normelor in instalatiile la care se executa lucrari si asigurarea, dupa caz, a supravegherii cu forte si mijloace a locurilor in care lucrarile respective prezinta pericol de incendiu sau explozie; - urmarirea realizarii la timp a sistemelor de protectie impotriva incendiilor aferente instalatiilor care urmeaza sa fie repuse in functiune; - actionarea pentru repunerea in functiune a instalatiilor si amenajarilor de prevenire si stingere a incendiilor avariate de calamitati si catastrofe si pentru completarea mijloacelor initiale de stingere afectate; - asigurarea, dupa caz, a prezentei fortelor si mijloacelor tehnice de interventie pe timpul probelor tehnologice de repunere in functiune a instalatiilor avariate; - participa la limitarea raspandirii unor produse poluante, colectarea sau indepartarea acestora. ART. 19. Atributiile grupei de interventie: a. Intervine cu operativitate pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor si a bunurilor materiale aflate in pericol in caz de incendiu sau alte situatii de urgenta; b. desfasoara activitate de pregatire privind modul de interventie, executa exercitii si aplicatii de stingere; c. sigura mentinerea in stare de functionare a mijloacelor tehnice de interventie din dotare si a accesoriilor P.S.I.; d. desfasoara activitati de prevenire prin serviciul de rond sau post fix; e. participa la evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice sau alte puncte deosebite ale operatorului economic, la cererea acestuia; f. executa masurile stabilite pentru prevenirea pericolului incendiilor, pe timpul repunerii in functiune a instalatiilor tehnologice; ART. 20. Atributiile dispeceratului: a. asigurarea primirii anunturilor de incendii sau alta situatie de risc; b. alarmarea si dirijarea fortelor de interventie in caz de incendiu sau alte situatii de risc; c. mentinerea legaturilor cu conducerea serviciului si conducerea societatii: d. mentinerea legaturilor intre formatii si conducerea serviciului. ART. 21. Atributiile atelierului de reparatii si intretinere auto: a. urmareste respectarea planului de asistenta tehnica pentru autospeciale si utilaje P.S.I. din dotarea Serviciului privat pentru situatii de urgenta. b. executa la timp si de calitate lucrarile de revizie - reparatii cuprinse in planul de asistenta tehnica pentru autospeciale si utilaje P.S.I. c. executa sau verifica executarea la timp si de calitate iucrarile de asistenta tehnica la autospeciale si utilaje P.S.I.; d. intervine operativ pentru remedierea tuturor defectiunilor accidentale aparute la autospeciale si utilaje P.S.I. e. executa sau verifica executarea tuturor lucrarilor necesare pentru trecerea autospecialelor la exploatarea de iarna sau vara; 5

f. executa lucrarile pentru pregatirea si executarea conservarii autospecialelor P.S.I.; g. executa sau verifica executarea lucrarilor de asistenta la accesoriile P.S.I. CAPITOLUL III. ATRIBUTIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI PRIVAT Art. 22. Seful Serviciului : - Organizeaza si conduce activitatea Serviciuiui privat pentru situatii de urgenta - Asigura interventia pentru stingerea incendiilor si lichidarea (limitarea) urmarilor fenomenelor meteorologice periculoase, calamitatilor si catastrofelor in sectoarele de competenta ale Formatiilor de interventie, salvare si prim ajutor. - Acorda asistenta tehnica de specialitate in scopul organizarii apararii impotriva incendiilor. - Executa controale tehnice de PS I in obiectivele din sectorul de competenta conform graficelor stabilite cu beneficiarii. El are urmatoarele atributii principale: - raspunde de indeplinirea intocmai a atributiilor legale ce revin Serviciului privat pentru situatii de urgenta, de ridicarea continua a capacitatii de actiune, de mentinerea unei discipline ferme in randul membrilor formatiilor de interventie, salvare si prim ajutor. - prin activitatea desfasurata el trebuie sa contribuie activ la aplicarea in practica a reglementarilor legale privind apararea impotriva incendiilor in toate locurile de munca de pe teritoriul unitatilor beneficiare de servicii in limita contractelor incheiate cu acestea. Sefului Serviciului privat i se subordoneaza intregul personal al Serviciului si ii revin urmatoarele sarcini: a. organizeaza si conduce nemijlocit instruirea de specialitate a serviciului, intocmind in acest scop programul anual (lunar) de pregatire, urmareste executarea lui intocmai de intregul personal la formatiilor, executa instruirea metodica a sefilor de formatii; b. participa la convocarile de instruire, consfatuiri si schimburi de experienta organizate de ministerele sau organele centrale de resort, impreuna cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratele Judetene; c. participa la realizarea instruirii conducatorilor formatiilor de lucru privind modul de interventie in caz de incendiu sau alta situatie de urgenta conform graficelor stabilite (cu beneficiarul); d. organizeaza interventia formatiilor pentru stingerea incendiilor si inlaturarea efectelor negative ale calamitatilor si catastrofelor, in care scop: - intocmeste, cu sprijinui specialistilor din cadrul Serviciului privat pentru situatii de urgenta, documentele operative privind interventia formatiiior la stingerea incendiilor; - verifica zilnic organizarea interventiei formatiilor pe schimburi (ture de serviciu) si urmareste incadrarea completa a grupelor; - pregateste personalul formatiilor pentru interventie, prin executarea de exercitii si aplicatii pe timp de zi si de noapte, atat cu fortele si mijloacele proprii cat si in cooperare cu formatiile vecine (daca este cazul); - controleaza si ia masuri pentru ca toate masinile, utilajele, accesoriile, echipamentul de protectie si substantele de stingere din dotarea formatiilor, precum si instalatiile de alarmare si stingere din unitatile carora se subordoneaza sa fie in permanenta stare de functionare; - organizeaza alarmarea in caz de incendii, explozii, a serviciilor de urgenta profesioniste si a formatiilor vecine cu care este stabilita cooperarea; - conduce formatiile in actiunile de interventie pentru stingerea incendiilor si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale si catastrofelor; - organizeaza la cererea unitatilor de care apartin ( beneficiare) prezenta unor forte si mijloace de interventie in instalatiil vulnerabile pe timpul probelor tehnologice, in vederea punerii lor in functiune; 6

e. face propuneri privind imbunatatirea continua a incadrarii formatiilor cu pompieri angajati; f. verifica respectarea intocmai a programului zilnic de catre pompierii angajati, controleaza in acest scop activitatea formatiilor in schimburile II si III de productie, in zilele libere sau sarbatori legale si pe timpul situatiilor speciale; g. asigura pregatirea personalului serviciului si organizeaza participarea acestuia la concursurile profesionale specifice; h. intocmeste si actualizeaza documentele operative ale Serviciului, asigura pastrarea si intretinerea corespunzatoare a bunurilor din inzestrarea acestuia si a sediilor, asigura mentinerea ordinii si disciplinei, face propuneri de recompensare si sanctionare a personalului Serviciului. i. acorda asistenta tehnica de specialitate si executa controale tehnice de specialitate in obiectivele din sectorul de competenta in care scop: - studiaza actele normative care reglementeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor; - asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu in unitatile controlate, justificand autoritatilor competente ca masurile de aparare impotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor, studiaza pericolul de incendiu prezentat de tehnologiile de fabricatie, instalatiile de productie si utilitare, materiile prime si auxiliare produsele semifabricate si finite cum si masurile de PSI specifice acestora si face propuneri de imbunatatire; - acorda asistenta tehnica de specialitate conducatorilor sectoarelor de activitate, in organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor si verifica indeplinirea masurilor stabilite de beneficiar, pentru apararea impotriva incendiilor, a vietii oamenilor si a bunurilor detinute de operatorul economic; - acorda asistenta tehnica de specialitate conducatorilor sectoarelor de activitate la elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca; - executa, pe baza planificarii aprobate, controale tehnice de prevenire a incendiilor in obiectivele in exploatare si in curs de executie din unitatile beneficiare, verificand respectarea normelor, normativelor si a altor prescriptii tehnice, precum si indeplinirea masurilor de protectie impotriva incendiilor, stabilind masuri pentru inlaturarea neajunsurilor si aplicarea intocmai a prevederilor legale, care vor fi cuprinse in documentele de control intocmite; - verifica modul de intretinere si functionare a masinilor, instalatiilor, utilajelor, aparatelor si mijloacelor PSI din dotarea unitatilor beneficiare, asigura cunoasterea de catre personalul incadrat in munca a modului de utilizare a acestora, intreprinde masurile necesare pentru revizia, reparatia sau inlocuirea celor defecte; - acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate la solicitarea unitatilor beneficiare, pentru inlaturarea unor stari de pericol sau pentru solutionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii incendiilor survenite in obiectiv, precum si la efectuarea unor interventii la instalatii cu pericol de incendiu in functiune si informeaza imediat patronul sau administratorul asupra unor stari de pericol iminente constatate si raporteaza masurile luate; - realizeaza instruirea conducatorilor formatiilor de lucru privind modul de interventie in caz de incendiu, conform graficelor stabilite cu unitatile beneficiare; - participa la analiza activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul operatorului economic si face propuneri pentru inlaturarea neajunsurilor si imbunatatirea acestei activitati; - participa la actiunile de prevenire si stingere a incendiilor/controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienta, consfatuiri, analize, etc, organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean sau de alte organe abilitate prin lege, face propuneri pentru completarea si reactualizarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor; - face propuneri pentru generalizarea experientei pozitive obtinute in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor si intocmeste materiale in acest sens pentru presa si pentru diferite actiuni; - isi planifica potrivit unei metodologii stabilite, intreaga activitate pe care o desfasoara; - intocmeste documente de control cu prilejul executarii de controale; - colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul societatii si cu alti specialisti in indeplinirea 7

atributiilor si solutionarea problemelor de aparare impotriva incendiilor; - informeaza operativ patronul, directorul general, ori alti factori interesati asupra modului de derulare a activitatii (a contractelor de prestari servicii), de solutionare a problemelor de aparare impotriva incendiilor si urmareste indeplinirea masurilor stabilite in acest scop; - mentine legatura cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Horea al judetului Mures. ART. 23. Atributiile Sefului Compartimentului de prevenire a. raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii compartimentului; b. acorda asistenta tehnica si ii instruieste pe membrii compartimentului; c. intocmeste graficul controalelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si urmareste executarea tuturor controalelor si intocmirea documentelor specifice; d. acorda asistenta tehnica de specialitate conducatorilor sectoarelor de activitate, in organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor; e. acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate la solicitarea societatilor cu care colaboreaza, pentru inlaturarea unor stari de pericol sau pentru solutionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii incendiilor. ART. 24. Seful formatiei de interventie, salvare si prim ajutor - se subordoneaza conducerii Serviciului si executa neconditionat dispozitiile pe care le primeste; - raspunde de indeplinirea intocmai a atributiilor legale ce revin formatiei, de instruirea acesteia si ridicarea continua a capacitatii ei de actiune, de mentinerea unei discipline ferme in randul personalului angajat. Prin activitatea desfasurata, el trebuie sa contribuie activ la aplicarea in practica a reglementarilor legale privind apararea impotriva incendiilor in toate locurile de munca de pe teritoriul societatii (societatilor colaboratoare in limita contractelor de protocol). Sefului formatiei i se subordoneaza intregul personal al formatiei si ii revin urmatoarele sarcini: a. organizeaza si conduce nemijlocit instruirea de specialitate a Formatiei, intocmind in acest scop programul lunar de pregatire si urmareste executarea lui intocmai de intregul personal al formatiilor, executa instruirea metodica a sefilor de grupe; b. participa la convocarile de instruire, consfatuiri si schimburi de experienta organizate de ministerele sau organele centrale de resort, impreuna cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul Judetean Mures; c. participa la realizarea instruirii conducatorilor formatiilor de lucru privind modul de interventie in caz de incendiu conform graficelor stabilite cu beneficiarul; d. organizeaza interventia formatiilor pentru stingerea incendiilor si inlaturarea efectelor negative ale calamitatilor si catastrofelor, in care scop: - intocmeste, cu sprijinul specialistilor din cadrul Serviciului privat pentru situatii de urgenta, documentele operative privind interventia formatiei la stingerea incendiilor; - organizeaza zilnic interventia formatiei pe schimburi (ture de serviciu) si urmareste incadrarea completa a grupelor. - pregateste personalul formatiei pentru interventie, prin executarea de exercitii si aplicatii pe timp de zi si de noapte, atat cu fortele si mijloacele proprii cat si in cooperare cu formatiile vecine; - controleaza si ia masuri pentru ca toate masinile, utilajele, accesoriile, echipamentul de protectie si substantele de stingere din dotarea formatiei, precum si instalatiile de alarmare si stingere din societate sa fie in permanenta stare de functionare ; - organizeaza alarmarea in caz de incendii, explozii, a Serviciilor de urgenta profesioniste si a formatiilor vecine cu care este stabilita cooperarea; - conduce formatia in actiunile de interventie pentru stingerea incendiilor si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale si catastrofelor; - organizeaza la cererea unitatilor beneficiare prezenta unor forte si mijloace de interventie in instalatiile vulnerabile pe timpul probelor tehnologice, in vederea punerii lor in functiune; e. face propuneri privind imbunatatirea continua a incadrarii formatiei cu personal angajat; f. asigura respectarea intocmai a programului zilnic al personalului angajat, controleaza in acest scop activitatea formatiei in schimburile II si III de productie, in zilele de sarbatori legale si libere si pe 8

timpul situatiilor speciale; g. mobilizeaza personalul formatiei si organizeaza participarea personalului angajat la concursurile profesionale specifice; h. intocmeste si actualizeaza documentele operative ale formatiei, asigura pastrarea si intretinerea corespunzatoare a bunurilor din inzestrarea acesteia si a sediului, asigura mentinerea ordinii si disciplinei, face propuneri de recompensare si sanctionare a personalului formatiei. ART. 25. Seful de grupa - este subordonat sefului formatiei, indeplineste sarcinile date de acesta pe linia atributiilor formatiei, revenindu-i urmatoarele sarcini: a. verifica, la intrarea in serviciu, prezenta personalului angajat, capacitatea acestuia de a indeplini sarcinile ce ii revin, starea de functionare a mijloacelor tehnice de interventie si ia masuri pentru completa incadrare a grupei in schimbul respectiv; b. executa nemijlocit instruirea de specialitate, in cadrul programului lunar, a personalului din grupa; c. executa control asupra respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor si verifica activitatea pe aceasta linie desfasurata de personalul din grupa; d. conduce grupa si participa efectiv la actiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor si bunurilor materiale si de inlaturare a urmarilor calamitatilor naturale si catastrofelor; e. asigura intretinerea in stare de functionare a mijloacelor tehnice de interventie, accesoriilor, echipamentului de protectie din dotarea grupei; f. mentine permanent legatura cu seful formatiei, pe timpul executarii unor activitati cu grupa pe teritoriul societatii; g. nu paraseste serviciul decat dupa sosirea la sediul formatiei si luarea in primire a serviciului de catre seful de grupa care urmeaza sa-l inlocuiasca; h. indeplineste, in lipsa sefului formatiei, in cazul in care este stabilit prin dispozitie sarcinile acestuia. ART. 26. Mecanicul de motopompe si electromecanicul: - se subordoneaza sefului de grupa si raspunde de intretinerea in stare de functionare a mijloacelor tehnice de interventie, incredintate, avand urmatoarele atributiuni: a. verifica, la intrarea in serviciu si permanent, starea de functionare a mijloacelor tehnice de interventie si existenta plinului de carburanti, apa si alte substante de stingere, luand in primire utilajele pe baza de proces-verbal; b. executa la timp intretinerile, reviziile si verificarile prevazute in normele in vigoare si instructiunile tehnice, tine evidenta executarii acestor operatiuni precum si a exploatarii mijloacelor tehnice pe care le deserveste; c. actioneaza la stingerea incendiilor si in cazul altor interventii ordonate, folosind cat mai judicios mijloacele tehnice si substantele, respecta instructiunile de exploatare a utilajelor; d. executa repunerea operativa in stare de functionare, la intreaga capacitate a utilajelor de stingere utilizate la incendii sau in alte actiuni; e. se preocupa de cunoasterea temeinica a sectorului atribuit formatiei (drumuri si cai de acces si surse de apa, atat in obiectivele si locatiile proprii cat si in cele invecinate la care formatia intervine in sprijin); f. nu paraseste locul de munca decat dupa sosirea la sediul formatiei sau grupei si luarea in primire a mijloacelor tehnice, de catre mecanicul care urmeaza sa-l inlocuiasca; g. indeplineste orice alte sarcini legate de atributiile formatiei, stabilite de seful acesteia, dintre care: - incarcarea aparatelor stingatoare, - supravegherea statiei de avertizare, - executarea de activitati privind prevenirea incendiilor, fara a afecta indeplinirea sarcinilor de baza; h. in caz de incendiu executa urmatoarele: - pune in functiune motopompele sau electropompele; - raspunde de asigurarea alimentarii cu apa a utilajelor P.S.I.; 9

- racordeaza liniile de furtun la iesirile din pompe (daca este cazul); - pune in functiune instalatia de lucru cu apa sau cu spuma; - mareste si micsoreaza presiunea de apa pe dispozitiv, la cerere. ART. 27. Servantul pompier (telefonist) - raspunde de receptionarea corecta si la timp a anuntului sau semnalului de incendiu si de alarmarea imediata a personalului formatiei, avand urmatoarele sarcini: a. verifica, la intrarea in serviciu, functionarea sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare, anuntare incendii si asigura, la terminarea serviciului, predarea lor in buna stare; b. supravegheaza permanent sistemele de anuntare, semnalizare, avertizare si alarmare in caz de incendiu existente la sediul formatiei si raporteaza ierarhic, imediat ce se constata, orice defectiune survenita; c. completeaza note de anuntare incendiu si alte evenimente, consemneaza corect si complet anunturile primite, verifica, dupa caz, exactitatea acestora si alarmeaza imediat personalul formatiei; d. alarmeaza, la ordinul sefului formatiei (inlocuitorul acestuia) sau conform regulilor stabilite anterior, Serviciul de urgenta profesionist si informeaza pe toti factorii stabiliti in nota de anuntare; e. urmareste ca verificarile si reviziile tehnice ce se efectueaza la sistemele de semnalizare, alarmare, anuntare a incendiilor, sa fie consemnate intr-un registru (caiet) destinat acestui scop. ART. 28. Servantul pompier (indiferent de functia in grupa) a. executa antrenament pentru manuirea corecta a accesoriilor si echipamentului de protectie din dotare; b. respecta intocmai programul zilnic de activitate intocmit; c. este obligat sa-si insuseasca temele prezentate in cadrul programului lunar; d. executa la ordin control asupra respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor prin serviciul de rond, supravegherea locurilor periculoase (sudura, vopsire, topire bitum, etc.) si asigurarea cu mijloace de stingere (stingator, utilaje), pe toata durata acestor operatiuni; e. actioneaza la stingerea incendiilor si in cazul altor interventii ordonate folosind cat mai judicios mijloacele din dotare, echipamentul de protectie cat si substantele de stingere; f. executa repunerea operativa in stare de functionare la intreaga capacitate a mijloacelor tehnice de stingere utilizate la incendii sau in alte actiuni; g. acorda la ordin sprijin conducatorilor locurilor de munca pentru instruirea specifica a personalului muncitor; h. consemneaza in registrele serviciului de rond neregulile constatate aducndu-le totodata la cunostinta conducatorilor locurilor de munca; i. alarmeaza in caz de incendiu fortele de interventie si actioneaza pentru stingerea acestora, salvarea persoanelor si evacuarea bunurilor materiale; j. nu paraseste locul de munca decat dupa sosirea la sediul remizei a schimbului; k. in caz de incendiu executa urmatoarele: 1. Servantul sef de teava: - inlocuieste la nevoie seful de grupa; - intinde, prelungeste, strange liniile de furtun; - manuieste tevile de refulare a apei sau a spumei; - manuieste tunul de apa si spuma al masinii, inclusiv dispozitivul manual de manevrare al tunului; - manuieste masca contra fumului si gazelor, toporasul, cordita de salvare, lampa electrica portativa; - foloseste, la nevoie, costumul de protectie anticaloric; - manuieste scara de fereastra si scara baston; - transmite semne si semnale. 2. Servantul distribuitor: - inlocuieste, la nevoie, pe seful de teava; 10

- intinde, prelungeste, strange liniile de furtun, aplica fesi si inlocuieste furtunurile sparte; - manuieste distribuitorul, amestecatorul de linie, ejectorul pentru ape mici, tevile de refulare a apei si spumei; - impreuna cu servantul hidrant, manuieste scara culisabila; - transmite semne si semnale. 3. Servantul toporas: - inlocuieste la nevoie pe servantul distribuitor; - intinde, prelungeste, strange liniile de furtun; - manuieste toporul - tarnacop, ranga, cangea sau lopata, dupa caz; - executa desfaceri, taieri, demolari in caz de nevoie; - manuieste coturile pentru furtun si puntile de trecere; - impreuna cu servantul distribuitor, manuieste scara culisabila; - transmite semne si semnale. 4. Servantul manuitor de hidrant: - inlocuieste la nevoie pe servantul toporas; - recunoaste sursa de apa; - manuieste hidrantul portativ si cheia hidrantului; - ajuta soferul la racordarea tuburilor de absorbtie si a sorbului; - intinde si strange primele role de furtun de la iesirea din pompe; - aplica fesi si inlocuieste furtunurile sparte; - manuieste proiectorul mobil, masca contra fumului si gazelor, coturile pentru furtun si puntile de trecere; - manuieste colectorul sau scara cuiisabila, la nevoie; - transmite semne si semnale. ART. 29. Echipele specializate sunt constituite in cadrul formatiilor de interventie, in functie de tipurile de riscuri identificate in sectorul de competenta, pe urmatoarele domenii: incendiu, CBRN, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adapostire, transmisiuni-alarmare, evacuare, pirotehnic si suport logistic. Personalului echipelor specializate avand urmatoarele sarcini: a. se pregateste pentru participarea la executarea misiunii cu caracter special, care reclama eforturi fizice prelungite, folosind in acest scop mijloacele din dotarea formatiei ca: aparate izolante, masti contra fumului si gazelor, costume de protectie contra temperaturilor, instalatii pentru pregatire fizica, corzi si braie sau poligoane special amenajate; b. executa, la ordinul sefului formatiei (inlocuitorul acestuia) misiuni privind salvarea oamenilor si stingerea incendiilor in conditii deosebite: de fum intens si temperaturi ridicate, in locuri greu accesibile, la inaltimi, in subsoluri, in tuneluri de cabluri electrice, la daramaturi. ART. 30. Atributiile personalului din atelierul de reparatii si intretinere: a. urmareste respectarea planului de asistenta tehnica pentru autospeciale si utilaje P.S.I. din dotarea Serviciului privat pentru situatii de urgenta. b. executa la timp si de calitate lucrarile de revizii - reparatii cuprinse in planul de asistenta tehnica pentru autospeciale si utilaje P.S.I. c. executa sau verifica executarea la timp si de calitate lucrarile de asistenta tehnica la autospeciale si utilaje P.S.I.; d. intervine operativ pentru remedierea tuturor defectiunilor accidentale aparute la autospeciaie si utilaje P.S.I. e. executa sau verifica executarea tuturor lucrarilor necesare pentru trecerea autospecialelor la exploatarea de iarna sau vara; f. executa lucrarile pentru pregatirea si executarea conservarii autospecialelor P.S.I.; g. executa sau verifica executarea lucrarilor de asistenta la accesoriile P.S.I. CAPITOLUL IV. - REGLEMENTAREA ACTIVITATILOR PRIVIND PRESTARILE DE SERVICII ART. 31. Baza legala de incheiere a contractelor si conventiilor: Legea 307/2006, Ordinul M.A.I. 158/2007, Certificat de inregistrare-S.C, VERDINVEST SRL., Avizul Inspectoratului pentru Situatii 11

de Urgenta Horea al Judetului Mures privind infiintarea Serviciului privat pentru situatii de urgenta al S.C.VERDINVEST ca societate comerciala si avizul pentru sectorul de competenta, orice acte sau documente necesare incheierii valabile a contractului . CAPITOLUL V. GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI PRIVAT ART. 32. Patrimoniul serviciului privat pentru situatii de urgenta este gestionat de Seful Serviciului. ART. 33. Activitatea de finantare si dotare a Serviciului privat pentru situatii de urgenta este asigurata de conducerea S.C. VERDINVEST SRL. ART. 34. Activitatile de exploatare si intretinere sunt asigurate prin grija conducerii Serviciului privat pentru situatii de urgenta. CAPITOLUL VI. COORDONAREA, CONTROLUL SI INDRUMAREA SERVICIULUI ART. 35. Coodonarea, controlul si indrumarea Serviciului privat pentru situatii de urgenta este asigurata de conducerea SC. VERDINVEST SRL si Seful Serviciului. ART. 36. Coordonarea intregii activitati a Serviciului privat pentru situatii de urgenta se realizeaza de catre Administratorul al societatii. ART. 37. Activitatea de control a activitatii Serviciului privat pentru situatii de urgenta se realizeaza de catre Administrator si Seful serviciului (Cadru tehnic P.S.I.). ART. 38. Coordonarea si controlul activitatii desfasurate de formatiile de interventie, salvare si prim ajutor se realizeaza de catre Seful de formatie. ART. 39. Coordonarea si controlul activitatii grupelor de interventie se realizeaza de catre sefii de grupa. ART. 40. Coordonarea si controlul activitatii echipelor specializate se realizeaza de catre sefii echipelor. CAPITOLUL VII. PREGATIREA PERSONALULUI SERVICIULUI ART. 41. Pregatirea personalului din cadrul formatiilor de interventie se face pe baza planului de pregatire (anual si lunar) intocmit de seful serviciului si aprobat de Administratorul societatii. ART. 42. Pregatirea de specialitate si fizica a personalului se desfasoara zilnic, pe ture de serviciu, sub supravegherea sefilor de formatii si a sefilor de grupe. ART. 43. Participarea pompierilor voluntari la cursuri de calificare si atestare se asigura de conducerea Serviciului cu aprobarea conducerii societatii, iar activitatea in sine se realizeaza de centre de formare si evaluare abilitate prin lege. ART. 44. Participarea formatiilor de interventie la concursurile profesionale este asigurata de sefii formatiilor si conducerea Serviciului, cu aprobarea conducerii societatii. Se va participa obligatoriu la concursuri, in conformitate cu Regulamentul elaborat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. CAPITOLUL VIII. DISPOZITII FINALE ART. 45. Organizarea si functionarea Serviciului privat pentru situatii de urgenta al S.C. VERDINVEST SRL. se realizeaza potrivit prevederilor prezentului regulament. ART. 46. Orice schimbare sau adaugare in prezentul regulament se va face cu aprobarea conducerii societatii. ART. 47. Prezentul regulament intra in vigoare in data de ............................................ si va fi 12

prelucrat cu intregul personal al Serviciului privat pentru situatii de urgenta. Nota: in activitatea Formatiei de interventie care deserveste operatorul economic se vor avea in vedere urmatoarele: Studierea factorilor de risc (substante utilizate, densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu identificat, surse de aprindere, imprejurari favorizante); Studierea masurilor de siguranta la foc si insusirea timpilor operativi de interventie pentru fiecare obiect de activitate asa cum rezulta din lucrarea mentionata mai sus. Realizarea de exercitii si aplicatii practice pentru stingerea incendiilor la rezervoare in conditiile actionarii manuale a instalatiilor fixe.

13