Sunteți pe pagina 1din 25

LOCUL DE MUNCĂ NR.

3
Sef Birou Aprovizionare Tehnico-Materiala
Biroul aprovizionare
PROCESUL DE MUNCA

Seful Biroului Aprovizionare Tehnico-Materiala organizeaza si conduce


activitatea Biroului Aprovizionare pe care il coordonează.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- Calculator (PC) : videoterminal, unitate centrala, tastatura, mouse
- imprimantă
- fotocopiator
- scanner
- accesorii de birotica/articole de papetărie
- masă de lucru, scaune
- bibliorafturi, fişet
- fax

SARCINA DE MUNCĂ
Obligatii specific functiei detinute:
Obligatiuni de serviciu
Sarcinile si obligatiile de serviciu ale Sefului Serviciului Aprovizionare
Sa organizeze si sa conducă activitatea Biroului Aprovizionare pe care il
coordonează;
Sa asigure coordonarea planificării activităţii de aprovizionare pe perspective curente
si operative precum si a planificării operative in concordanta cu cerintele de
functionare, proiectele investitionale, clientii si furnizorii Societatii.
Urmăreşte realizarea aprovizionarii cu: materiale, semifabricate, subansamble,
piese de schimb, echipamente si utilaje din tara si din import in conformitate cu
necesarul fundamentat pe baza programului de productie, revizii si reparatii,
investitii, conservare, colaborand in acest sens cu Directorul tehnic, Director
Tehnic, Sef birou siguranta in industrie, protectia muncii si protectia mediului
inconjurator, Directorul economic si financiar, Serviciul financiar economic si Serviciul
planificare economica.
Sa asigure centralizarea materialelor analitice si informaţionale;
Sa ia parte la elaborarea planurilor de investitii de perspectiva (inclusiv cele
calendaristice) pe obiectivele proiectelor si asigura controlul asupra realizării lor.
Raspunde direct de intocmirea dosarelor ce se trimit catre LIS B.V. DUBAI in
scopul aprobarii contractelor fara derularea procedurilor de licitatie conform Cap. 8
“Selectia neconcurentiala a furnizorului de MLS” din Instructiunea “Privind
desfasurarea procedurilor de achizitie la LP”
Sa formuleaze propuneri pentru Seful direct cu privire la problemele legate de
sporirea eficientei lucrărilor specifice serviciului aprovizionare.
Sa asigure controlul asupra circulaţiei documentelor de achizitie si receptie, de
planificare a activitatii, intre compartimentele interesate din cadrul Societatii, si catre
terţi.
Participa la organizarea instruirii si ridicării pregătirii profesionale a personalului din
cadrul Serviciului Aprovizionare;
Sa asigure efectuarea receptiei si gestionarii materialelor, semifabricatelor,
subansamblelor, pieselor de schimb, echipamentelor si utilajelor conform legislatiei
in vigoare si conform normelor interne ale societatii;
Sa asigure informarea permanenta a Sefului direct asupra desfasurarii activitatii de
aprovizionare, planificare si a problemelor aparute.
Sa organizeze evidenta, elaborarea si prezentarea la termen catre sudiviziunile
structurale ale LAND POWER S.A. a raporturilor privind activitatea Biroului
Aprovizionare;
Sa respecte cerintele actelor normative ale Societatii care se refera strict la
indeplinirea sarcinilor de serviciu.
Sa respecte si sa asigure respectarea de catre subordonati a prevederilor
instructiunilor de siguranta tehnica si ecologica, de protectie a muncii, sanatate
industriala precum si a prevederilor regulamentului intern.
Sa execute functiile/obligatiile prevazute/dispuse prin:
- Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca
- Comisia/Secretariatul Tehnic pentru Situatii de Urgenta
- Celula de urgenta
- Regulamentul privind sistemul de coordonare a activitatii de securitate
tehnica in cadrul LAND POWER S.A..
Sa asigure realizarea functiilor prevazute de politica LAND POWER SA in
domeniul managementului de mediu, conform cerintelor standardului ISO 14001.
Sa asigure indeplinirea Politicii de conducere din cadrul Companiei “LUKOIL”.
Seful Biroului Aprovizionare primeste de la Seful Serviciului Exploatare necesarul
zilnic si lunar de materii prime si materiale auxiliare pentru activitatea de
exploatare a instalatiilor CET pe care are obligatia sa-l transmita catre PETROTEL
LUKOIL S.A si sa urmareasca ca acesta sa raspunda intocmai solicitarilor.

Obligatii SSM–SU
Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr. 319 / 2006 privind securitatea si
sanatatea in munca:
a) sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria
persoana cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca;
b) sa utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase,
echipamentele de transport;
c) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare
sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
d) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
e) sa comunice imediat conducatorului locului de munca orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
f) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele suferite de
propria persoana;
g) sa coopereze cu conducatorul locului de munca, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor;
h) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu conducatorului locului de munca,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de
lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de
activitate;
i) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
j) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Obligaţiile lucrătorului potrivit Legii nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva
incendiilor:
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la
cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa
caz;
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator
sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor
si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la
sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,
in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

MEDIUL DE MUNCĂ
Executantul îşi desfăşoară activitatea preponderent în birou:
documentatie :
- iluminat este mixt si suficient;
- curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în birou şi
ventilaţiei artificiale
- zgomotul si vibratiile sunt in limite admise deoarece activitatea nu presupune
utilizarea unor echipamente generatoare de noxe fizice
- este asigurata ergonomia locului de munca
- microclimatul este corespunzator, unitatea fiind dotata cu sistem de furnizare a
aerului conditionat;

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 FACTORI DE RISC MECANIC
- Deschiderea sau inchiderea necontrolată a sertarelor-uşilor de la biroul de lucru
sau de la fişete, dulapuri, biblioteci – prindere, lovire, strivire ;
- Recipiente sub presiune – vase, rezervoare, conducte, preincalzitoare, alte
ehipamente de muncă din cadrul instalatilor in zona carora se poate afla lucratorul
la un moment dat;
- Deplasarea/ răsturnarea necontrolată a scaunelor (rotative) de birou ;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor, meselor de
lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri,loviri;
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte, etc.
- Cădere liberă de produse şi obiecte, poziţionate incorect sau la manipularea
manuală a acestora de catre alţi lucrători ;
- Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea între unitate şi domiciliu
si invers pe traseul si durata normale de deplasare (accident de traseu) ;
- Balans periculos la manipularea mecanismelor de ridicat, la trecerea accidentală
pe lângă acestea a lucrătorului;
- Explozii, incendii datorate scăpărilor accidentale de gaze din instalatii;
- Jet de fluide tehnologice la spargerea accidentală a conductelor şi/ sau îmbinărilor
prin flanşe ale acestora, la deplasarea prin zonă în timpul desfăşurării activităţilor
din instalatii;
- Organe de maşini în mişcare cu care poate intra în contact accidental– prindere,
lovire, strivire;
- Răsturnarea materialelor şi subansamblelor poziţionate greşit şi neasigurate
împotriva căderii.
 FACTORI DE RISC TERMIC
- Scurgere libera de fluide tehnologice (condens, abur, etc.) – spargere garnituri
etanşare, neetanseitati la flansele echipamentele de muncă cu suprafeţe
supraâncălzite din instalatie, in zona in care se poate afla la un moment dat
lucratorul– arsuri termice;
 FACTORI DE RISC ELECTRIC
- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la echipamentele
de muncă electrice ;
- Electrocuţii, datorate defecţiunilor cablurilor de alimentare ale echipamentelor de
muncă electrice.
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Preparate si produse chimice/explozive, sub formă de vapori/gaze, provenite din
procesul tehnologic din cadrul rafinariei;

B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Curenţi de aer - afecţiuni respiratorii;
- Zgomote datorate telefoanelor, echipamentelor de muncă electrice (imprimantă),
echipamentelor de muncă din instalaţiile din instalatie;
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Vibraţii datorate echipamentelor de muncă din instalatie;
- Pulberi fizice (minerale, organice) în mediul de muncă, în perioadele de
revizie/mentenanţă, la trecerea ocazională a lucrătorului prin instalatie;
- Variatii ale temperaturii mediului de muncă, specific activităţii defăşurate (în
perioadele vară/iarnă);
- Calamitaţi naturale – seism.

 FACTORI DE RISC PSIHOSOCIAL


- Stres datorat volumului mare de munca, sub presiunea timpului, monotonie,
operatii repetitive.
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Preparate si produse chimice toxice/explozive, provenite din procesul tehnologic
din cadrul instalatiilor, emanate sub forma de vapori toxici/explozivi, in mediul de
munca/mediul potential exploziv.
 FACTORI DE RISC BIOLOGIC
- Microorganisme in instalatia de climatizare; contactul accidental cu virusi/persoane
purtatoare de virusi (SARS CoV – 2, etc.) sau de boli infectioase transmisibile ;
contactul accidental cu caini comunitari şi / sau insecte periculoase (viespi, albine,
păianjeni) aflate în apropierea zonei de lucru – rabie, şoc anafilactic, etc.

C.SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens, eventuale conflicte şi situaţii
tensionate cu colegii de muncă.
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Suprasolicitarea analizatorului vizual la expunere indelungata in fata
videoterminalelor ( patologii oculare);
- Poziţii de lucru statice şi mişcări repetitive la utilizarea PC, poziţii vicioase la
inspecţiile tehnice/verificările echipamentelor de muncă statice ;
D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare,
împiedicare ;
- Fumatul şi utilizarea focului deschis în locuri nepermise ;
- Adoptarea unei pozitii de lucru incomode si/sau la utilizarea scaunelor
ergonomice/birourilor ;
- Amplasarea incorecta a videoterminalelor fata de sursele de lumina ;
- Nerespectarea prevederilor din regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor unde
îşi desfăşoară avctivitatea în calitate de specialist documentaţie;
- Pătrunderea accidentală în zone periculoase (potenţial explozive, sub tensiune, în
imediata apropiere a echipamentelor de muncă sub presiune şi/sau de ridicat) ;
- Utilizarea incorectă şi/sau neutilizarea E.I.P. corespunzător sarcinilor de muncă
executate;
- Prezentarea la serviciu în stare fizică şi psihică necorespunzătoare ;
- Alimentarea / oprirea arbitrară cu energie electrică a echipamentelor de muncă
electrice, utilizarea unor cabluri electrice/prize deteriorate, fara legatura la pamant;
- Nerespectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă ;
- Cadere de pe scarile de acces din incinta instalatiilor;
- Acţiuni şi manevre greşite în caz de incendiu datorită necunoaşterii modului de
intervenţie şi / sau mijloacelor de stingere (extinctoare) neverificate ;
- Consumul substanţe halucinogene/interzise/alcoolice, in timpul lucrului;
- Nerespectare prevederilor din fişa postului ;
- Utilizarea unor cabluri electrice deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie, etc.), la
echipamentele de calcul deservite;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m.
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
precum şi a procedurilor şi regulilor care reglementează accesul în instalatii şi / sau
medii potenţial explozive;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie
al societăţii ;
- Nerespectarea semnalizărilor de securitate la locurile de muncă din incinta
societatii unde execută operaţii de inspecţie/revizie a echipamentelor de muncă
dinamice ;
- Efectuarea de interventii/actiuni neautorizate, care nu sunt prevazute in fisa
postului, pentru care lucratorul nu este instruit;
- Neprezentarea la controlul medical periodic;
- Neutilizarea E.I.P., la îndeplinirea sarcinilor de muncă în instalaţiile instalatiei.

OMISIUNI
- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă ;
Unitatea : LAND POWER S.A. Numar de persoane expuse : 1
Loc de munca : SEF BIROU Echipa de evaluare :
APROVIZIONARE Ing. Lungu Razvan – evaluator autorizat
FISA DE EVALUARE A LOCULUI Ing. Dinu Florentin – sef SIPP
DE MUNCA nr. 8 Marinica Elena –Inspector SSM-SU CET
Avădanei Elisei – sef serviciu Exploatare CET
Ghiță Adrian – reprezentant lucratori
Dr. Grigoropol Cristina – medic medicina muncii
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta Nivel
Factori de risc Clasa de Clasa de
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim de
identificati gravitate probabilitate
munca parametri) previzibila risc
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Deschiderea sau inchiderea
PRODUCŢIE RISC MECANIC necontrolată a sertarelor-uşilor de la
ITM 3-45
biroul de lucru sau de la fişete, 2 5 3
zile
dulapuri, biblioteci – prindere, lovire,
strivire
2. Recipiente sub presiune – vase,
conducte,rezervoare,preincalzitoare,
alte ehipamente de muncă din ITM 3-45
2 5 3
cadrul instalatiilor, in zona carora se zile
poate afla lucratorul la un moment
dat
3. Deplasarea/ răsturnarea
ITM 3-45
necontrolată a scaunelor (rotative) 2 2 2
zile
de birou
4. Suprafeţe sau contururi
periculoase, înţepătoare, tăioase ale
ITM 3-45
birourilor, meselor de lucru, 2 2 2
zile
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
5. Incendiu datorat instalaţiei DECES 7 1 3
electrice defecte, echipamentelor
electrice defecte, etc.
6. Cădere liberă de produse şi
obiecte, poziţionate incorect sau la ITM 3-45
2 2 2
manipularea manuală a acestora de zile
către alţi lucrători
7. Lovire de către mijloacele de
transport auto la deplasarea între
unitate şi domiciliu si invers pe DECES 7 1 3
traseul si durata normale de
deplasare (accident de traseu)
8. Balans periculos la manipularea
mecanismelor de ridicat, la trecerea
DECES 7 1 3
accidentală pe lângă acestea a
specialistului documentatie
9. Explozii, incendii datorate
DECES 7 1 3
scăpărilor accidentale din instalatii
10. Jet de fluide tehnologice la
spargerea accidentală a conductelor
şi/ sau îmbinărilor prin flanşe ale
DECES 7 1 3
acestora, la deplasarea prin zonă în
timpul desfăşurării activităţilor din
instalatii
11. Organe de maşini în mişcare cu
care poate intra în contact DECES 7 1 3
accidental– prindere, lovire, strivire
12 Răsturnarea materialelor şi
ITM 3-45
documentelor poziţionate greşit şi 2 2 2
zile
neasigurate împotriva căderii
FACTORI DE 13 Preparate si produse DECES 7 1 3
RISC CHIMIC chimice/explozive, sub formă de
vapori/gaze, provenite din procesul
tehnologic din cadrul instalatiilor
14. Scurgere libera de fluide
tehnologice (condens, abur, etc.) –
spargere garnituri etanşare,
neetanseitati la flansele
FACTORI DE
echipamentele de muncă cu DECES 7 1 3
RISC TERMIC
suprafeţe supraâncălzite din
instalatie, in zona in care se poate
afla la un moment dat lucratorul–
arsuri termice;
15. Electrocutare prin atingere
directă, atingere indirectă sau DECES 7 1 3
tensiune de pas
FACTORI DE
16. Electrocuţii, datorate
RISC ELECTRIC
defecţiunilor cablurilot de alimentare
DECES 7 1 3
ale echipamentelor de muncă
electrice
MEDIUL DE FACTORI DE 17. Curenţi de aer - afecţiuni ITM 3-45
2 5 3
MUNCĂ RISC FIZIC respiratorii zile
18. Zgomote datorate telefoanelor,
echipamentelor de muncă electrice ITM 3-45
2 5 3
(imprimantă), echipamentelor de zile
muncă din instalaţiile din instalatii
19. Pulberi fizice (minerale,
organice) în mediul de muncă, în
ITM 3-45
perioadele de revizie/mentenanţă, la 2 5 3
zile
trecerea ocazională a lucrătorului
prin instalatie
20. Nivel de iluminare insuficient ITM 45 –
3 1 2
180 zile
21. Vibraţii datorate echipamentelor ITM 3-45
2 5 3
de muncă dinamice din instalatie zile
22. Variatii ale temperaturii mediului ITM 3-45 2 2 2
de muncă, specific activităţii
zile
defăşurate (în perioadele vară/iarnă)
23. Calamitaţi naturale - seism
DECES 7 1 3
FACTORI DE 24.Preparate si produse chimice
RISC CHIMIC toxice/explozive, provenite din
procesul tehnologic din cadrul
DECES 7 1 3
instalatiilor, emanate sub forma de
vapori toxici/explozivi, in mediul de
munca/mediul potential exploziv
25. Stres datorat volumului mare de
CLIMAT ITM 3-45
munca, sub presiunea timpului, 2 2 2
PSIHOSOCIAL zile
operatii repetitive, monotonie
26. Microorganisme in instalatia de
climatizare; contactul accidental cu
virusi/persoane purtatoare de virusi
(SARS CoV – 2, etc.) sau de boli
FACTORI DE infectioase transmisibile ; contactul
DECES 7 1 3
RISC BIOLOGIC accidental cu caini comunitari şi /
sau insecte periculoase (viespi,
albine, păianjeni) aflate în
apropierea zonei de lucru – rabie,
şoc anafilactic, etc.
SARCINA DE 27. Suprasolicitare psihică – ritm de
MUNCĂ SOLICITARE muncă intens, eventuale conflicte şi ITM 3-45
2 2 2
PSIHICĂ situaţii tensionate cu colegii de zile
muncă
SOLICITARE 28. Suprasolicitarea analizatorului
FIZICĂ vizual la expunere indelungata in ITM 45 –
3 3 3
fata videoterminalelor ( patologii 180 zile
oculare)
29. Poziţii de lucru statice şi mişcări ITM 45 – 3 3 3
repetitive la utilizarea PC, poziţii
vicioase la inspecţiile
180 zile
tehnice/verificările echipamentelor
de muncă statice
.EXECUTANT ACŢIUNI 30. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES 7 1 3
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
31. Deplasări cu pericol de cădere
de la acelaşi nivel prin
INV. Gr. I 6 1 3
dezechilibrare, alunecare,
împiedicare
32. Fumatul şi utilizarea focului
DECES 7 1 3
deschis în locuri nepermise
33. Adoptarea unei pozitii de lucru
ITM 3-45
incomode si/sau la utilizarea 2 2 2
zile
scaunelor ergonomice/birourilor
34. Nerespectare prevederilor din ITM 45 –
3 1 2
fişa postului 180 zile
35. Nerespectarea prevederilor din
regulamentele de funcţionare ale
DECES 7 1 3
instalaţiilor unde îşi desfăşoară
activitatea
36. Pătrunderea accidentală în zone
periculoase (potenţial explozive, sub
tensiune, în imediata apropiere a DECES 7 1 3
echipamentelor de muncă sub
preiune şi/sau de ridicat)
37. Utilizarea incorectă şi/sau
neutilizarea E.I.P. corespunzător DECES 7 1 3
sarcinilor de muncă executate
38. Prezentarea la serviciu în stare DECES 7 1 3
fizică şi psihică necorespunzătoare
39. Alimentarea / oprirea arbitrară
cu energie electrică a
echipamentelor de muncă electrice, DECES 7 1 3
utilizarea unor cabluri electrice/prize
deteriorate, fara legatura la pamant
40. Nerespectarea ordinii şi
DECES 7 1 3
disciplinei la locul de muncă
41. Cadere de pe scarile de acces ITM 45 –
3 3 3
din incinta instalatiilor 180 zile
42. Acţiuni şi manevre greşite în
caz de incendiu datorită
necunoaşterii modului de intervenţie DECES 7 1 3
şi / sau mijloacelor de stingere
(extinctoare) neverificate
43. Consumul substanţe
halucinogene/interzise/ alcoolice, in Neglijabil 1 1 1
timpul lucrului
44. Adoptarea unor poziţii de lucru
incomode şi / sau la utilizarea DECES 7 1 3
scaunelor ergonomice / birourilor
45. Utilizarea unor cabluri electrice
deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie,
DECES 7 1 3
etc.), la echipamentele de calcul
deservite
46. Neprezentarea la instruirile
DECES 7 1 3
periodice in domeniul s.s.m.
47. Nerespectarea instrucţiunilor DECES 7 2 4
proprii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, precum şi a
procedurilor şi regulilor care
reglementează accesul în instalatii
şi / sau medii potenţial explozive
48. Necunoaşterea şi / sau
nerespectarea măsurilor din planul DECES 7 1 3
de prevenire şi protecţie al societăţii
49. Nerespectarea semnalizărilor
de securitate la locurile de muncă
din incinta instalatiei unde execută
DECES 7 1 3
operaţii de inspecţie/revizie a
echipamentelor de muncă sub
presiune şi/sau de ridicat
50. Efectuarea de interventii/actiuni
neautorizate, care nu sunt
DECES 7 1 3
prevazute in fisa postului, pentru
care lucratorul nu este instruit;
51. Neprezentarea la controlul
DECES 7 1 3
medical periodic;
52. Neutilizarea E.I.P., la
îndeplinirea sarcinilor de muncă în DECES 7 1 3
instalaţii
OMISIUNI 53. Omiterea operaţiilor care-i
asigură securitatea la locul de DECES 7 1 3
muncă
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

53

Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 1(4x4) + 42(3x3) + 10(2x2) + 1(1x1) 423
Nrg8= 53
= 0x7 + 0x6 + 0x5 + 1x4 + 42x3 + 10x2 +1x1
= 171
= 2,47

ri
i=1
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă Nr. 3
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,47
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ NR. 3

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de Măsuri organizatorice:
1. muncă (intervenţii la echipamentele electrice sub 3 - intervenţiile la echipamentele electrice din dotare se vor face
tensiune) numai de către personal specializat în astfel de lucrari
Masuri organizatorice :
2. Calamitati naturale (trasnet, vant puternic, grindina, 3 - Instruirea intregului personal vizand modul concret de actiune
viscol, seisme, etc.) in caz de situatii de urgenta
Lovire de către mijloacele de transport auto la
3. deplasarea între locul de muncă şi domiciliu si la 3 MASURI ORGANIZATORICE:
deplasarile in interes de serviciu - Respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice
Electrocutare prin atingere directă, atingere MASURI ORGANIZATORICE:
4. 3
indirectă sau tensiune de pas - Respectarea prevederilor de electrosecuritate
Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, MASURI ORGANIZATORICE:
echipamentelor electrice defecte, etc - Respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea
şi stingerea incendiilor
- Depozitarea materialelor şi substanţelor inflamabile în
locuri special destinate în care să fie exclusă posibilitatea
5. 3
de apariţie a unui incendiu
- Verificarea periodica a instalatiilor electrice de catre
personal autorizat
- Cunoasterea de catre personal a modului de actiune in
caz de incendiu
0 1 2 3
Măsuri organizatorice
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, a
procedurilor şi regulilor care reglementează accesul în instalatii
şi / sau medii potenţial explozive .
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării
restricţiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea
6. 4 incompletă a mijloacelor de protecţie individuale şi
colective, etc.
- verificarea prin control permanent, din partea şefului
Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic
securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a superiori în ceea ce priveşte respectarea înstrucţiunilor
procedurilor şi regulilor care reglementează accesul proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă referitor la
în rafinării şi / sau medii potenţial explozive accesul în instalatii şi / sau medii potenţial explozive
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 3

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 3 – Sef birou aprovizionare, este egal cu 2,47
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabilMERGEFORMAT.Rezultatul este
susţinut de “Fişa de evaluare Nr. 3”, din care se observă că din totalul de 54 factori de risc identificaţi , unul depaşeste,
ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 0 , incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mediu.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează :
 30%, factori proprii mijloacelor de producţie;
 22 %, factori proprii mediului de muncă;
 8 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 40 %, factori proprii executantului.
FRMP
FRE
30 % FRMP
40 %
FRMM
FRSM
FRE
FRSM FRMM
8% 22%

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă nr. 3


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,47

In figura de mai sus :


FRMP – factori de risc proprii mijloacelor de productie FRSM – factori de risc proprii sarcinii de muncă
FRMM – factori de risc proprii mijloacelor de munca FRE – factori de risc proprii executantului

S-ar putea să vă placă și