Sunteți pe pagina 1din 12

RG 35-04-24:2000

1 Obiect şi domeniu de aplicare

1.1 Prezentul document stabileşte condiţiile, inclusiv sarcinile, obligaţiile, structura şi baza
tehnico-materială, necesare pentru organizarea serviciului gaz la întreprinderile industriale utilizatoare
de gaze naturale sau gaze petroliere lichefiate în calitate de carburanţi.

1.2 Prevederile prezentului document sunt destinate tuturor agenţilor economici ce activează în
domeniul sus-numit.

2 Referinţe

NRS 35-04-09:2000* «Reguli de securitate în ramura gazificării»

3 Terminologie

Pentru a interpreta corect prezentul document se aplică definiţia care urmează:


gospodăria de gaze a întreprinderii - conducte de gaze, instalaţii de gaze petroliere lichefiate
(GPL), construcţii aferente conductelor de gaze, mijloace de protecţie contra coroziunii
electrochimice, posturi de reglare a presiunii gazelor (PRG), instalaţii de reglare a presiunii gazelor
(IRG), utilajul gaz al producţiilor industriale gazificate, cazangeriilor şi al altor clădiri amplasate pe
teritoriul întreprinderii.

4 Organizarea serviciului gaz şi sarcinile acestuia

4.1 În conformitate cu cerinţele NRS 35-04-09 la fiecare întreprindere trebuie îndeplinit un


complex de măsuri care să asigure întreţinerea gospodăriei de gaze în stare bună şi respectarea
cerinţelor de securitate.
Pentru asigurarea exploatării inofensive a gospodăriei de gaze în întreprinderi se organizează
servicii gaz.
Serviciul gaz se instituie prin ordin pe întreprindere.

4.2 Serviciul gaz poate fi centralizat, asigurînd în întregime întreţinerea şi exploatarea


gospodăriei de gaze a întreprinderii sau poate fi organizat după principiul - fiecare hală (secţie)
dispune de serviciul său.
La latitudinea administraţiei, serviciul gaz poate face parte din secţia energeticianului-şef
(mecanicului-şef) sau poate fi o subdiviziune (secţie) aparte a întreprinderii.

4.3 Sarcinile serviciului gaz, structura lui şi statele (în funcţie de proporţiile şi complexitatea
gospodăriei de gaze) sunt stabilite de «Regulamentul cu privire la serviciul gaz», aprobat de
conducătorul întreprinderii, coordonat cu Departamentul Supraveghere Tehnică, Standardizare şi
Metrologie (în continuare - Organul de securitate industrială).

4.4 Administraţia întreprinderii trebuie să asigure serviciul gaz cu încăpere, legătură


telefonică, unelte necesare, aparate de control, mijloace individuale de protecţie, materiale şi instalaţii
pentru deservirea tehnică, efectuarea lucrărilor de reparaţie şi intervenţie în caz de avarie, lucrărilor
periculoase cu gaze.

___________
* în curs de elaborare

1
RG 35-04-24:2000

4.5 Serviciul gaz al întreprinderii trebuie să dispună de:


a) planurile şi schemele reţelelor de gaze şi construcţiilor aferente cu indicarea locurilor de
amplasare a armăturii de deconectare, precum şi planurile de lichidare a avariilor posibile;
b) documentaţia tehnică operativă şi registrele de evidenţă a lucrărilor efectuate;
c) graficul serviciului de gardă;
d) cartea de telefoane a serviciilor şi persoanelor responsabile de exploatarea gospodăriei de
gaze şi utilizarea gazelor la întreprindere, precum şi a organizaţiilor distribuitoare de gaze, serviciilor
de dispecerat şi intervenţie în caz de avarie ale unităţilor gaz, Organului de securitate industrială.

4.6 Statele serviciului gaz centralizat, de regulă, au următoarea componenţă:


a) şeful serviciului gaz;
b) maistrul pentru reparaţii şi exploatarea gospodăriei de gaze şi a aparatelor de măsurare şi
control (AMC);
c) lăcătuşi de specialitate corespunzătoare (lăcătuşi pentru deservirea utilajului de gaze, AMC).
În funcţie de structura organizatorică a întreprinderii componenţa serviciului poate fi
modificată (maistrul responsabil de AMC care deserveşte gospodăria de gaze poate face parte nu din
statele serviciului gaz, ci a secţiei AMC).
Componenţa numerică a inginerilor, tehnicienilor şi muncitorilor din serviciul gaz este stabilită
de administraţia întreprinderii, ţinîndu-se cont de proporţiile, complexitatea gospodăriei de gaze şi
sarcinile încredinţate serviciului gaz.

4.7 Serviciul gaz îndeplineşte următoarele sarcini principale:


a) asigură controlul permanent al parametrilor gazelor livrate la întreprindere;
b) asigură deservirea tehnică a gospodăriei de gaze prin efectuarea rondului de inspecţie şi
examinarea traseelor conductelor de gaze subterane şi supraterane, verifică gradul de impurificare cu
gaze a puţurilor, colectoarelor şi altor construcţii amplasate de-a lungul traseului la o distanţă de 15 m
pe ambele părţi, examinează şi verifică periodic starea de funcţionare a armăturii şi instalaţiilor,
etanşeitatea îmbinărilor tuturor conductelor de gaze interioare, revizia şi verificarea zilnică a
instalaţiilor de gaze ale PRG şi IRG, corectitudinii ajustării aparatelor de reglare, control şi securitate;
c) asigură integritatea conductelor de gaze subterane împotriva deteriorării mecanice în
procesul efectuării lucrărilor de construcţii şi reparaţii în apropierea acestora;
d) controlul regimurilor de funcţionare a dispozitivelor de protecţie împotriva coroziunii
electrochimice, verifică starea de coroziune a conductelor de gaze;
e) efectuează revizii şi toate tipurile de reparaţii ale conductelor de gaze, utilajului, aparatelor
de măsurare şi control şi a sistemelor automatizate de protecţie în termenele stabilite de NRS 35-04-09
şi grafice;
f) lichidează avariile ce ţin de exploatarea conductelor şi utilajului gaz.

4.8 În fiecare hală, cazangerie sau alte subdiviziuni ale întreprinderilor deţinătoare de agregate
consumatoare de gaze trebuie să se înregistreze indicaţiile aparatelor de măsurare şi control,
schimbările de regim, precum şi toate deranjamentele şi defecţiunile în timpul funcţionării agregatelor
şi aparatelor consumatoare de gaze pe parcursul turei.

4.9 La examinarea şi verificarea conductelor şi utilajului gaz în hale, cazangerii şi alte


subdiviziuni, angajaţii serviciului gaz sînt obligaţi să supravegheze respectarea măsurilor de securitate
de către muncitori şi alţi lucrători în procesul deservirii agregatelor gazificate. În cazul depistării de
încălcări ale regulilor de securitate, atitudinii neglijente faţă de utilajul gaz este necesar să fie
informată imediat persoana responsabilă de gospodăria de gaze a halei sau administraţia halei cu
propunerea de a întreprinde măsurile necesare pentru lichidarea încălcărilor.

2
RG 35-04-24:2000

În cazul în care nu sînt luate măsuri de urgenţă, lucrătorul serviciului gaz este obligat să facă
înscrierile corespunzătoare în registru şi să raporteze conducătorului serviciului gaz sau persoanei
responsabile de gospodăria de gaze a întreprinderii.

5 Baza tehnico-materială şi documentaţia serviciului gaz

5.1 Pentru efectuarea deservirii tehnice şi reparaţiei planificate, serviciul gaz trebuie să fie
dotat cu aparate, unelte, mijloace individuale de protecţie, rezerve de materiale.
Lista mijloacelor pentru asigurarea tehnico-materială trebuie să fie întocmită în conformitate cu
anexa recomandată de NRS 35-04-09 şi aprobată de inginerul-şef al întreprinderii.

5.2 Serviciul gaz al întreprinderii trebuie să dispună de următoarea documentaţie tehnică şi


operativă cu privire la gospodăria de gaze:
a) "Regulamentul cu privire la serviciul gaz", aprobat de conducerea întreprinderii;
b) ordinele de numire a persoanelor responsabile pe întreprindere şi secţii aparte, cu indicarea
concretă a utilajului gaz de care este responsabil fiecare lucrător în parte;
c) ordinul în care este stabilit cercul de persoane cu dreptul de a elibera misiuni de lucru pentru
efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze, precum şi persoanele admise la conducerea şi efectuarea
lucrărilor periculoase cu gaze;
d) fişele de post, instrucţiunile de producţie aprobate pentru lucrătorii serviciului gaz cu privire
la securitatea metodelor de lucru;
e) planul (schema) de execuţie a conductei de gaze subterane, schema îmbinărilor sudate,
profilul cu indicarea armăturii de închidere, tuburilor de control, punctelor de măsurare şi control;
f) hărţile de rută cu notarea tuturor construcţiilor subterane aferente conductelor, colectoarelor,
subsolurilor amplasate la depărtarea de 15 m pe ambele părţi ale conductei de gaze;
g) cărţile de exploatare întocmite de întreprindere pentru conductele de gaze exterioare şi
interioare, instalaţia de protecţie electrică, instalaţia de rezervoare şi bateria de butelii de gaze, PRG,
(IRG), staţiile de îmbuteliere a gazului (SIG), posturile de îmbuteliere a gazului (PIG), staţiile de
alimentare a automobilelor cu gaz (SAAG), precum şi cărţile întreprinderilor producătoare pentru
rezervoarele GPL., regulatoarele de presiune, supapele de siguranţă sau supapele de siguranţă -
închidere, armătura de închidere-deconectare, arzătoarele de gaze, sistemele automate de reglare şi
securitate ale cazanelor, sobelor şi altor agregate. În cărţile de exploatare trebuie înscrise datele despre
lucrările de reparaţie a conductelor şi utilajului gaz în procesul exploatării lor;
h) planurile şi graficele de efectuare a deservirii tehnice şi reparaţiei conductelor de gaze,
utilajului gaz, sistemelor de automatizare şi semnalizare, AMC (aparatelor de măsurare şi control) cu
indicarea termenelor conform NRS 35-04-09 şi instrucţiunilor de exploatare ale întreprinderilor
producătoare;
j) avizele referitor la cercetarea prezenţei şi influenţei curenţilor vagabonzi asupra conductelor
de gaze;
k) proiectul de instalare a protecţiei catodice a conductelor de gaze împotriva deteriorării ca
urmare a coroziunii electrochimice, actul de recepţie şi reglare a protecţiei catodice;
l) planul şi instrucţiunile cu privire la lichidarea avariilor posibile survenite în procesul
exploatării gospodăriei de gaze;
m) registrele de evidenţă a:
1) instructajelor de tehnica securităţii desfăşurate;
2) verificării cunoştinţelor personalului în conformitate cu cerinţele NRS 35-04-09 (procesele-
verbale);
3) deservirii tehnice, examinărilor, reviziilor şi reparaţiilor planificate ale conductelor de gaze
şi construcţiilor aferente lor şi utilajului gaz;

3
RG 35-04-24:2000

4) verificării mijloacelor de semnalizare şi protecţie;

5) verificării aparatelor de măsurare şi control;


6) eliberării misiunilor de lucru pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze, precum şi
misiunile de lucru restituite după executarea lucrărilor (se păstrează pe parcursul unui an);
7) ţinerii cursurilor de instruire şi antrenament conform instrucţiunilor şi planurilor de
lichidare a avariilor posibile, survenite în procesul exploatării gospodăriei de gaze.

6 Corelaţiile serviciului gaz al întreprinderii cu organizaţiile de distribuţie

6.1 Serviciile gaz trebuie să informeze întreprinderile gospodăriei de gaze despre modificarea
regimurilor de lucru ale întreprinderilor, modul de executare în comun a măsurilor de protecţie a
conductelor de gaze împotriva curenţilor vagabonzi, termenele de efectuare a deservirii tehnice a
conductelor de gaze şi utilajului gaz al PRG (IRG).

6.2 În cazul în care întreprinderea sau organizaţia încredinţează prin contract gospodăriei de
gaze sau altei organizaţii specializate efectuarea lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie planificată
a conductelor de gaze şi utilajului gaz, serviciul gaz al întreprinderii continuă să dispună de dreptul
supravegherii tehnice permanente asupra gospodăriei de gaze, efectuării calitative şi la timp a
lucrărilor de reparaţii.

6.3 În contractul încheiat cu organizaţiile specializate (întreprinderile gospodăriei de gaze)


privind efectuarea deservirii tehnice, verificarea stării conductelor de gaze subterane (sondajul, forajul,
măsurarea potenţialilor electrici) şi altor lucrări în gospodăria de gaze, trebuie să fie stabilite concret
limitele şi volumul lucrărilor efectuate de organizaţii.

7 Drepturile şi obligaţiile persoanelor responsabile de gospodăria de gaze

7.1 Obligaţiile persoanei responsabile de exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaze sînt


stabilite оn fişa postului, оn care trebuie să fie prevăzute:
a) asigurarea unui regim inofensiv de aprovizionare cu gaze;
b) participarea la examinarea proiectelor de aprovizionare cu gaze şi în lucrările comisiilor de
recepţie în exploatare a obiectelor gazificate;
c) elaborarea instrucţiunilor, planului de localizare şi lichidare a avariilor posibile în
gospodăria de gaze;
d) participarea în comisiile de verificare a cunoaşterii regulilor, normelor şi instrucţiunilor cu
privire la gospodăria de gaze de către lucrătorii întreprinderilor;
e) verificarea respectării modului de admitere a specialiştilor şi muncitorilor în lucrul de sine
stătător stabilit de NRS 35-04-09;
f) efectuarea controlului regulat al exploatării inofensive şi fără avarii a conductelor de gaze şi
utilajului gaz, verificarea corectitudinii ţinerii documentaţiei tehnice în procesul exploatării şi
reparaţiei;
g) acordarea de ajutor în lucru persoanelor responsabile de exploatarea inofensivă a
gospodăriei de gaze din hale (de pe sectoare); controlul activităţii lor;
h) elaborarea planurilor de activităţi şi programelor de înlocuire şi modernizare a utilajului
învechit;
j) organizarea şi efectuarea antrenamentelor de prevenire şi lichidare a consecinţelor avariilor
cu specialiştii şi muncitorii;
k) participarea în controalele efectuate de Organul de securitate industrială.

4
RG 35-04-24:2000

7.2 Persoanei responsabile pentru exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaze a întreprinderii


i se acordă dreptul:
a) să conlucreze cu organizaţia de desfacere sau aprovizionare cu gaze, precum şi cu
întreprinderile care efectuează lucrări de deservire tehnică şi reparaţii pe bază contractuală;
b) să ceară suspendarea de la deservirea utilajului de gaze şi efectuarea lucrărilor periculoase
cu gaze a persoanelor ce n-au susţinut verificarea cunoştinţelor sau au demonstrat cunoaştere
nesatisfăcătoare a regulilor, normelor şi instrucţiunilor;
c) să înainteze conducerii întreprinderii propuneri privind sancţionarea persoanelor care încalcă
cerinţele regulilor de securitate;
d) să nu admită darea în exploatare a instalaţiilor consumatoare de gaze care nu corespund
cerinţelor NRS 35-04-09;
e) să suspende funcţionarea conductelor de gaze şi utilajului gaz, exploatarea în continuare a
cărora devine periculoasă, precum şi a celor incluse în lucru în mod neautorizat;
f) să participe la selectarea persoanelor responsabile pentru exploatarea inofensivă a
gospodăriei de gaze din hale, a specialiştilor şi muncitorilor serviciului gaz;
g) să elibereze conducătorilor de hale (sectoare), conducătorului serviciului gaz indicaţii
obligatorii pentru executare cu privire la înlăturarea abaterilor de la cerinţele regulilor de securitate.

7.3 Obligaţiile conducătorului serviciului gaz sînt:


a) elaborarea planurilor şi graficelor de efectuare a examinărilor, reviziilor, reparaţiei de
profilaxie şi capitale a conductelor de gaze şi utilajului gaz;
b) elaborarea schemelor şi instrucţiunilor cu privire la exploatarea şi repararea corectă şi
inofensivă a conductelor de gaze şi utilajului gaz; efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze în
gospodăria de gaze;
c) organizarea instruirii muncitorilor din serviciul gaz cu privire la cunoaşterea regulilor de
securitate;
d) asigurarea cu mijloace necesare de protecţie şi unelte în procesul efectuării lucrărilor de
reparaţii;
e) organizarea şi conducerea lucrărilor periculoase cu gaze în gospodăria de gaze;
f) controlul privind gestiunea documentaţiei tehnice prestabilite;
g) întocmirea foilor de constatare a defectelor utilajului gaz;
h) informarea persoanei responsabile de gospodăria de gaze despre toate neajunsurile şi
deficienţele în gospodăria de gaze, precum şi despre măsurile întreprinse;
j) oprirea unor agregate consumatoare de gaze separate şi a utilajului gaz în cazul depistării
defectelor ce prezintă pericol de avarie;
k) înlăturarea de la lucrările de exploatare a gospodăriei de gaze a persoanelor care încalcă
regulile de securitate şi instrucţiunile de producţie.

7.4 Obligaţiile persoanelor responsabile de gospodăria de gaze a halelor, sectoarelor şi altor


subdiviziuni:
a) să informeze lucrătorii serviciului gaz cu instrucţiunile de producţie contra semnătură;
b) să controleze starea bună de funcţionare a aparatelor de măsurare şi control şi
corespunderea indicaţiilor acestora cu parametrii prevăzuţi în instrucţiunile de deservire a agregatelor
şi utilajului gaz;
c) să verifice corectitudinea reglării dispozitivelor de siguranţă şi a celor de siguranţă-închidere
şi corespunderea reglării cu parametrii indicaţi în instrucţiunile de deservire ale acestora;
d) să supravegheze respectarea de către muncitori şi alţi lucrători ai subdiviziunii a regulilor de
securitate şi instrucţiunilor de producţie în gospodăria de gaze;

5
RG 35-04-24:2000

e) să efectueze supravegherea cu privire la executarea la timp de către serviciul gaz a


examinărilor şi reparaţiilor de profilaxie planificate ale utilajului gaz în termenele stabilite de Reguli şi
grafice;
f) să gestioneze documentaţia tehnică stabilită, să verifice corectitudinea înscrierilor făcute de
personal în registrele de serviciu şi să ia măsuri pentru remedierea deranjamentelor, defecţiunilor sau
încălcărilor regimului de funcţionare a agregatelor şi utilajului gaz;
g) să supravegheze instruirea oportună şi verificarea repetată a cunoaşterii de către personal a
prevederilor NRS 35-04-09 şi instrucţiunilor de producţie, să nu admită la deservirea utilajului şi
agregatelor gaz a persoanelor care n-au trecut instruirea şi verificarea cunoştinţelor;
h) în caz de pericol de avarie sau traumatism, să întreprindă acţiuni pentru prevenirea acestora,
evacuarea imediată a oamenilor din locurile primejdioase, să întrerupă alimentarea cu gaze, precum şi
să avertizeze lucrătorii de gardă ai serviciului gaz.

7.5 Maistrului pentru exploatarea gospodăriei de gaze i se încredinţează conducerea


nemijlocită a lucrărilor de reparaţie cu pericol de gaze şi responsabilitatea pentru starea bună de
funcţionare a utilajului gaz.
Maistrul este obligat:
a) să cunoască bine schema, amplasarea şi structura tuturor conductelor de gaze şi utilajului
gaz al întreprinderii, precum şi regulile de securitate şi instrucţiunile de exploatare a lor;
b) să verifice la locul de muncă calitatea lucrărilor efectuate, să elibereze la timp misiunile de
lucru pentru efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze;
c) să efectueze controlul sistematic al stării de funcţionare a conductelor de gaze şi utilajului
gaz;
d) să efectueze conducerea nemijlocită a lucrărilor îndeplinite de lăcătuşii de serviciu, să
verifice înscrierile lor în registrele de serviciu;
e) să asigure îndeplinirea strictă şi corectă a tuturor regulilor şi instrucţiunilor de către toţi
muncitorii aflaţi în subordonare.

6
RG 35-04-24:2000

Anexa A
Traducerea autentică a prezentului document în limba rusă

1 Объект и область применения

1.1 Настоящий документ устанавливает необходимые условия, в том числе задачи,


обязательства, структуру и материально-техническую базу для организации газовой службы на
промышленных предприятиях использующих в качестве топлива натуральный или сжиженный
углеводородный газ.
1.2 Требования настоящего документа предназначены для всех экономических
субъектов осуществляющих деятельность в выше указанной области.

2 Нормативные ссылки

NRS 35-04-09-2000* Правила безопасности в газовом хозяйстве

3 Терминология

Для правильного толкования настоящего положения применяется следующее


определение:
газовое хозяйство предприятия - газопроводы, установки сжиженных углеводородных
газов (СУГ), сооружения на газопроводах, средства защиты от электрохимической коррозии,
газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные установки (ГРУ), газооборудование
газифицированных производств, котельных и других зданий, размещенных на территории
предприятия.

4 Организация газовой службы и ее задачи

4.1 В соответствии с требованиями NRS 35-04-09, на каждом предприятии должен


выполняться комплекс мероприятий, обеспечивающих содержание газового хозяйства в
исправном состоянии и соблюдение требований правил безопасности.
Для обеспечения безопасной эксплуатации газового хозяйства на предприятиях
создаются газовые службы.
Служба газового хозяйства создается на основании приказа по предприятию.

4.2 Газовая служба может быть централизованной, полностью обеспечивающей


обслуживание и эксплуатацию газового хозяйства предприятия, или организованной по
цеховому принципу ( в каждом цехе своя служба).
По усмотрению администрации газовая служба может входить в состав отдела
главного энергетика (механика) или являться самостоятельным подразделением (цехом)
предприятия.

4.3 Задачи газовой службы, ее структура и штат (в зависимости от объема и сложности


газового хозяйства) устанавливаются «Положением о газовой службе», утвержденным
руководителем предприятия, согласованным с Департаментом технического надзора,
стандартизации и метрологии (в дальнейшем - орган по промышленной безопасности).
____________
* - в стадии разработки

7
RG 35-04-24:2000

4.4 Администрация предприятия должна обеспечить газовую службу помещением,


телефонной связью, необходимыми инструментами, контрольными приборами, средствами
индивидуальной защиты, материалами и оборудованием для проведения технического
обслуживания, ремонтных, газоопасных и аварийных работ.

4.5 Газовая служба должна иметь в наличии:


a) планы и схемы газовых сетей и сооружений на них с указанием мест отключающей
арматуры, а также планы ликвидации возможных аварий;
b) оперативную техническую документацию и журналы учета проводимых работ;
c) график дежурств в газовой службе;
d) список телефонов служб и должностных лиц, связанных с эксплуатацией газового
хозяйства и использованием газа на предприятии, а также газоснабжающих организаций,
аварийно-диспетчерских служб предприятий газового хозяйства, органа по промышленной
безопасности.

4.6 В штат централизованной газовой службы, как правило, должны входить :


a) начальник газовой службы;
b) мастер по ремонту и эксплуатации газового хозяйства и контрольно-измерительных
приборов (КИП);
c) слесари соответствующих специальностей (слесарей по обслуживанию газового
оборудования, КИП).
В зависимости от организационной структуры предприятия состав службы может быть
изменен (мастер по КИП, обслуживающий газовое хозяйство, может входить не в штат
газовой службы, а в цех КИП).
Количественный состав инженерно-технических работников и рабочих газовой
службы определяется администрацией предприятия с учетом объема, сложности газового
хозяйства и возложенных на газовую службу обязанностей.

4.7 Газовой службой решаются следующие основные задачи:


a) обеспечение постоянного контроля параметров поступающего на предприятие газа;
b) обеспечение технического обслуживания газового хозяйства путем обхода и
осмотра трасс надземных и подземных газопроводов, проверки на загазованность колодцев,
коллекторов и других сооружений, расположенных вдоль трассы газопровода на расстоянии до
15 м в каждую сторону, периодический осмотр и проверка исправности арматуры,
оборудования и плотности соединений всех внутренних газопроводов, ежедневный обход и
проверка газового оборудования ГРП и ГРУ, правильности настройки приборов
регулирования, контроля и безопасности;
c) обеспечение сохранности подземных газопроводов от механических повреждений
при проведении вблизи газопроводов строительных и ремонтных работ;
d) контроль режимов работы защитных устройств от электрохимической коррозии,
проверка коррозионного состояния газопровода;
е) проведение ревизий и всех видов ремонта газопроводов, газового оборудования,
контрольно-измерительных приборов и автоматики безопасности в установленные в RG 35-04-
09 и графиками сроки;
f) ликвидация аварий, связанных с эксплуатацией газопроводов и газового
оборудования.

8
RG 35-04-24:2000

4.8 В каждом цехе, котельной и других подразделениях предприятий, имеющих


газопотребляющие агрегаты, должны записываться показания контрольно-измерительных
приборов, изменения режимов работ, а также все неполадки и неисправности в работе газовых
агрегатов и приборов за смену.

4.9 Работники газовой службы при осмотре и проверке газопроводов и газового


оборудования в цехах, котельных и других подразделениях обязаны следить за соблюдением
мер безопасности рабочими и другими работниками при обслуживании газифицированных
агрегатов. При выявлении случаев нарушения правил безопасности, небрежного отношения к
газовому оборудованию следует немедленно поставить в известность лицо, ответственное за
газовое хозяйство цеха или администрацию цеха с предложением принять необходимые меры
к устранению нарушений.
Если немедленно не будут приняты меры, работник газовой службы обязан сделать
об этом соответствующую запись в журнале и доложить начальнику газовой службы или лицу,
ответственному за газовое хозяйство предприятия.

5 Материально-техническая база и документация газовой службы

5.1 В газовой службе для проведения технического обслуживания и планового


ремонта необходимо иметь приборы, инструменты, средства индивидуальной защиты, запас
материалов.
Перечень средств материально-технического обеспечения должен быть разработан в
соответствии с рекомендуемым приложением NRS 35-04-09 и утвержден главным инженером
предприятия.

5.2 В газовой службе предприятия должна быть следующая техническая и оперативная


документация по газовому хозяйству:
a) утвержденное руководством предприятия "Положение о газовой службе";
b) приказы о назначении ответственных лиц по предприятию и отдельным цехам с
конкретным указанием газового оборудования, за которое отвечает тот или иной работник;
c) приказ, в котором определен круг лиц, имеющих право выдачи нарядов на
проведение газоопасных работ, а также лиц, допущенных к руководству и выполнению
газоопасных работ;
d) утвержденные должностные, производственные инструкции по безопасным методам
работ для работников газовой службы;
e) исполнительный план (схема) подземного газопровода, схема сварных стыков,
профиль с нанесением отключающей арматуры, контрольных трубок, контрольно-
измерительных пунктов;
f) маршрутные карты с нанесением колодцев всех сопутствующих газопроводам
подземных сооружений, коллекторов, подвалов, расположенных на расстоянии до 15 м в обе
стороны от газопроводов;
g) эксплуатационные паспорта, составленные предприятием на наружные и внутренние
газопроводы, электрозащитную, резервуарную и групповую баллонную установку, ГРП (ГРУ),
газонаполнительных станций (ГНС), газонаполнительных пунктов (ГНП), автомобильных
газонаполнительных станций (АГЗС), а также паспорта заводов-изготовителей на резервуары
сжиженных газов, регуляторы давления, предохранительные или предохранительно -
запорные клапаны, запорно-отключающую арматуру, газогорелочные устройства, автоматику
регулирования и безопасности у котлов, печей и других агрегатов. В эксплуатационные

9
RG 35-04-24:2000

паспорта должны заноситься сведения о работах по ремонту газопроводов и оборудования в


процессе их эксплуатации;
h) планы и графики проведения технического обслуживания и ремонта газопроводов,
газового оборудования, систем автоматизации и сигнализации, контрольно- измерительных
приборов с указанием сроков согласно NRS 35-04-09 и инструкций по эксплуатации заводов -
изготовителей;
j) заключения по исследованию наличия и влияния на газопроводы блуждающих токов;
k) проект на устройство защиты газопроводов от разрушения электрохимической
коррозии, акт приемки и наладки электрозащиты;
l) план и инструкция по ликвидации возможных аварий при эксплуатации газового
хозяйства;
m) журналы учета :
1) проводимых инструктажей по технике безопасности;
2) проверки знаний персонала в соответствии с требованиями NRS 35-04-09
(протоколы);
3) проводимого технического обслуживания и плановых осмотров, ревизий и ремонта
газопроводов, сооружений на них и газового оборудования;
4) проверки средств сигнализации и защиты;
5) проверки контрольно-измерительных приборов;
6) выдачи нарядов на газоопасные работы, а также сами наряды, возвращенные
после выполнения работ ( хранятся в течение года);
7) проведения учебно-тренировочных занятий по инструкциям и планам ликвидации
возможных аварий при эксплуатации газового хозяйства.

6 Взаимоотношения газовой службы предприятия с


газоснабжающими организациями

6.1 Газовые службы должны извещать предприятия газового хозяйства об изменении


режимов работы предприятий, порядке проведения мероприятий по совместным мерам защиты
газопроводов от блуждающих токов, сроках проведения технического обслуживания
газопроводов и оборудования ГРП (ГРУ).

6.2 Если предприятие или организация передает по договору предприятию газового


хозяйства или другой специализированной организации работы по проведению технического
обслуживания и планового ремонта газопроводов и газового оборудования, за службой
предприятия остается право постоянного технического надзора за газовым хозяйством,
своевременным и качественным выполнением ремонтных работ.

6.3 В договоре со специализированными организациями (предприятиями газового


хозяйства) на проведение технического обслуживания, проверки состояния подземных
газопроводов (шурфование, бурение, замеры электропотенциалов) и других работ в газовом
хозяйстве должны быть конкретно определены границы и объемы выполняемых
организациями работ.

7 Права и обязанности лиц, ответственных за газовое хозяйство

7.1 Обязанности лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового


хозяйства предприятия устанавливаются должностной инструкцией, в которой должны быть
предусмотрены:

10
RG 35-04-24:2000

a) обеспечение безопасного режима газоснабжения;


b) участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по приемке
газифицируемых объектов в эксплуатацию;
c) разработка инструкций, плана локализации и ликвидации возможных аварий в
газовом хозяйстве;
d) участие в комиссиях по проверке знаний, правил, норм и инструкций по газовому
хозяйству работниками предприятий;
e) проверка соблюдения установленного в NRS 35-04-09 порядка допуска специалистов
и рабочих к самостоятельной работе;
f) проведение регулярного контроля за безаварийной и безопасной эксплуатацией и
ремонтом газопроводов и газового оборудования, проверка правильности ведения технической
документации при эксплуатации и ремонте;
g) оказание помощи в работе лицам, ответственным за безопасную эксплуатацию
газового хозяйства цехов (участков) контроль за их деятельностью;
h) разработка планов-мероприятий и программ по замене и модернизации устаревшего
оборудования;
j) организация и проведение противоаварийных тренировок со специалистами и
рабочими;
k) участие в обследованиях, проводимых органом по промышленной безопасности.

7.2 Лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию газового хозяйства


предприятия предоставляется право:
a) осуществлять связь с газосбытовой или газоснабжающей организацией, а также
предприятиями, выполняющими работы по договору по техническому обслуживанию и
ремонту;
b) требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и выполнения
газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний или показавших
неудовлетворительные знания правил, норм и инструкций;
c) представлять руководству предприятия предложения о привлечении к
ответственности лиц, нарушающих требования правил безопасности;
d) не допускать ввода в эксплуатацию газопотребляющих установок, не отвечающих
требованиям NRS 35-04-09;
e) приостанавливать работу газопроводов и газового оборудования, опасных в
дальнейшей эксплуатации, а также самовольно введенных в работу;
f) участвовать в подборе лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового
хозяйства цехов, специалистов и рабочих газовой службы;
g) выдавать руководителям цехов (участков), начальнику газовой службы обязательные
для исполнения указания по устранению нарушений требований правил безопасности.

7.3 В обязанности начальника газовой службы предприятия входит:


а) разработка планов и графиков проведения осмотров, ревизий, профилактического и
капитального ремонта газопроводов и газового оборудования;
b) разработка схем и инструкций по правильной и безопасной эксплуатации и ремонту
газопроводов и газового оборудования по выполнению газоопасных работ в газовом хозяйстве;
c) организация обучения рабочих газовой службы по правилам безопасности;
d) обеспечение необходимыми средствами защиты и инструментами при выполнении
ремонтных работ;
e) организация и руководство выполнением газоопасных работ в газовом хозяйстве;
f) контроль за ведением установленной технической документации;

11
RG 35-04-24:2000

g) составление дефектных ведомостей газового оборудования;


h) доклад ответственному за газовое хозяйство лицу о всех недостатках и
неисправностях в газовом хозяйстве, а также о принятых мерах;
j) остановка отдельных газопотребляющих агрегатов и оборудования при выявлении
дефектов, угрожающих аварией;
k) отстранение от работ по эксплуатации газового хозяйства лиц, нарушающих правила
безопасности и производственные инструкции.

7.4 Обязанности лиц, ответственных за газовое хозяйство цехов, участков и других


подразделений:
а) ознакомление работников газовой службы с производственными инструкциями под
роспись;
b) контролировать состояние и исправность контрольно-измерительных приборов и
соответствие их показаний параметрам, предусмотренным в инструкциях по обслуживанию
агрегатов и другого газового оборудования;
c) контролировать правильность регулировки предохранительных и предохранительно-
запорных устройств и соответствие регулировки параметрам, указанным в инструкции по их
обслуживанию;
d) осуществлять надзор за соблюдением рабочими и другими работниками
подразделения правил безопасности и производственных инструкций в газовом хозяйстве;
e) следить за своевременным проведением газовой службой плановых осмотров и
профилактических ремонтов газового оборудования в установленные правилами и графиками
сроки;
f) вести установленную техническую документацию, проверять правильность ведения
персоналом записей в вахтенных журналах и принимать меры к устранению отмеченных
неполадок, неисправностей или нарушений режима работы газового оборудования и
агрегатов;
g) следить за своевременным обучением и повторной проверкой знаний персоналом
согласно NRS 35-04-09 и производственных инструкций, не допускать к обслуживанию
газового оборудования и агрегатов лиц, не прошедших обучения и проверки знаний;
h) в случае возникновения опасности аварии или травмирования принять меры к их
предотвращению, немедленно вывести людей из опасных мест и прекратить подачу газа, а
также вызвать дежурных работников газовой службы.

7.5 На мастера по эксплуатации газового хозяйства возлагается непосредственное


руководство газоопасными ремонтными работами и ответственность за исправное состояние
всего газового оборудования.
Мастер обязан :
а) хорошо знать схему, расположение и устройство всех газопроводов и газового
оборудования предприятия, а также правила безопасности и инструкции по их эксплуатации;
b) проверять на месте качество выполняемых работ, своевременно оформлять наряды на
газоопасные работы;
c) вести систематическое наблюдение за исправным состоянием газопроводов и
газового оборудования;
d) осуществлять непосредственное руководство работой дежурных слесарей, проверять
их записи в вахтенных журналах;
e) обеспечивать строгое и правильное выполнение подчиненными рабочими всех
правил и инструкций.

12