Sunteți pe pagina 1din 83

NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ORDIN Nr. 58 din 4 febru rie !

""4 #. O$IECT SI DOMENIU DE APLICARE


1.1. Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, standard SR 3317:2003, a late in a!al de statia de predare, la iesirea din robinetul de legatura spre sistemul de alimentare, cu presiunea egala sau mai mica de:

" bar pentru conducte din otel si conducte din polietilena #$ 100 %con orm agrementului tehnic&' ( bar pentru conducte din polietilena #$ )0.

1.2. *omeniul de aplicare al prezentelor norme tehnice il constituie sistemele de alimentare cu gaze naturale pentru consumatorii din cladiri ci!ile, de productie, instalatii tehnologice si alte amena+ari din localitati urbane, rurale si din a ara lor. 1.3. #re!ederile prezentelor norme tehnice se aplica la:

lucrarile din sistemele de alimentare cu gaze naturale, proiectate sau executate dupa intrarea in !igoare a prezentelor norme tehnice' modernizarile, reabilitarile, modi icarile si reparatiile capitale ale sistemelor de alimentare cu gaze naturale, precum si ale constructiilor si instalatiilor tehnologice existente care a ecteaza sistemul de alimentare cu gaze naturale.

,u ac obiectul prezentelor norme tehnice:


conductele de transport, conductele colectoare si statiile de predare-preluare a gazelor naturale a erente acestora' instalatiile tehnologice, inclusi! statiile de comprimare din schelele petroliere si gazei ere si din S,.' statiile de comprimare din instalatiile de utilizare cu presiunea nominala mai mare de " bar' instalatiile de utilizare a gazelor petroliere liche iate.

1.(. #roiectarea si executarea constructiilor si instalatiilor componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale se realizeaza ast el incat sa corespunda cerintelor de calitate con orm /egii 10-1001 pri!ind calitatea in constructii.

!. ACCESUL LA SISTEME DE DISTRI$UTIE% PROIECTAREA% A&IZAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR IN CADRUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
2probarea racordarii 2.1. 2ccesul la sistemele de distributie a gazelor naturale se realizeaza in regim reglementat con orm legislatiei in !igoare. Solicitarea accesului la sistemul de distributie pentru consumatorii inali se ace catre operatorul sistemului de distributie la care se racordeaza, ast el:

pentru persoane izice, pe baza unei cereri in care se precizeaza numarul aparatelor de utilizare, debitul instalat a erent si destinatia consumului' pentru persoane +uridice, pe baza de cerere insotita de documentatie +usti icati!a, intocmita con orm legislatiei in !igoare.

3n termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, operatorul sistemului de distributie comunica acordul sau re uzul +usti icat pri!ind accesul la sistem. 4onditii generale pri!ind proiectarea, a!izarea, si-sau executarea lucrarilor in cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale. 2.2. #roiectarea si-sau executarea lucrarilor in cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se ace numai de catre agenti economici autorizati de 2,R5,. 2.3. #roiectarea lucrarilor in cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale existente este permisa, dupa caz, imediat ce in!estitorul obtine:

acordul scris din partea operatorului de distributie pentru accesul la sistemul de alimentare' certi icatul de urbanism' alte a!ize con orm legislatiei in !igoare.

2.(. #roiectarea noilor sisteme de distributie a gazelor naturale este permisa dupa ce in!estitorul obtine :

a!izul tehnic care sa contina cerintele tehnice de racordare, dupa caz, la conductele colectoare a erente sistemelor de productie, la S,. si-sau la retelele de distributie a gazelor naturale, eliberat de producator, de operatorul de sistem de transport sau de distributie a gazelor naturale' aprobarea consumului pre!izionat de gaze naturale, con orm pre!ederilor legislatiei in !igoare'

2.1. $xecutarea oricaror lucrari in cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se ace dupa ce in!estitorul obtine a!izul de executare a lucrarilor pre!azute in proiectele de executie emis de operatorul licentiat al sistemului de distributie a gazelor naturale si dupa caz autorizatia de construire. 2.". *ispunerea executarii sau executarea oricaror lucrari din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale este interzisa ara obtinerea aprobarilor, a!izelor si autorizatiilor legale' de

asemenea este interzisa executarea lucrarilor prin agenti economici sau persoane neautorizate de catre 2,R5,. 2.7. *ocumentatiile tehnice, pentru lucrarile sistemului de alimentare cu gaze naturale se intocmesc in con ormitate cu pre!ederile prezentelor norme tehnice. 2.). #roiectele pentru sistemele de distributie cu gaze naturale se !eri ica obligatoriu de !eri icatori atestati de 6.4., con orm legislatiei in !igoare. 4omisia de atestare a !eri icatorilor de proiecte pentru sectorul gazelor naturale are in componenta reprezentanti ai 2,R5,. 2.0. *ocumentatiile tehnice de executie cuprind: a. 2!izul tehnic de racordare la S,. si-sau la retelele de distributie a gazelor naturale eliberat de operatorul de sistem de transport sau de distributie si, dupa caz, nominalizarea aparatelor de utilizare' b. 6emoriul tehnic pri!ind:
o o o o

solutia de alimentare corelata cu necesarul de consum' conditii de executare a lucrarilor' date re eritoare la respectarea conditiilor impuse prin a!izele solicitate' conditii de incercare a conductelor, bransamentelor, echipamentelor si instalatiilor de utilizare, dupa caz'

c. 7re!iarul de calcul' d. #lanul de incadrare in zona' e. #lanul de coordonare si pro ile cu indicarea instalatiilor proiectate si existente' . #lanul lucrarilor proiectate cu toate elementele necesare executiei, scara 1:10' 1:100' 1:100' 1:1000 sau 1:2000' g. #lanurile instalatiilor de gaze naturale, pentru iecare ni!el al cladirii, cu toate elementele necesare executiei, scara 1:10 sau 1:100' h. Schema izometrica, schema de calcul si pro il longitudinal' i. /ista cantitatilor de lucrari' +. /ista de materiale' 8. 4aietul de sarcini' l. 6asuri organizatorice pentru executarea lucrarilor de inlocuire a conductelor in unctiune' m. 2!izele de la detinatorii de instalatii subterane si de la administratia drumurilor, 6.4., R2 2pele Romane si altele, dupa caz' n. 4erti icatul de urbanism cu a!izele si acordurile cerute prin acesta' o. *atele de identi icare a proiectantului si instalatorului sau autorizat' p. *atele de identi icare a executantului si instalatorului sau autorizat'

#entru punctele & si h& se !or indica:


diametrul si lungimea conductelor' diametrul si lungimea tuburilor de protectie %daca exista&' armaturile' debitul si presiunea' aparatele de utilizare si-sau arzatoarele.

2.10. #roiectantul prezinta pentru a!izare la operatorul licentiat al sistemului de distributie dosarul preliminar al lucrarilor in trei exemplare. 3n unctie de obiecti!ul lucrarii, dosarul preliminar cuprinde urmatoarele piese pre!azute la art. 2.0:

pentru conducte punctele a, b, c, d, e, , h, i, +, 8, l, m, n, o, p' pentru bransamente, statii de reglare si statii de reglare9masurare punctele a, b, c, d, , g, h, i, +, 8, l, m, n, o, p' pentru statiile de reglare si pentru statiile de reglare9masurare anexeaza si documentatia tehnica a constructiei, inclusi! instalatiile a erente constructiei dupa caz. pentru instalatiile de utilizare si modi icari ale acestora punctele a, b, c, , g, h, o, p.

2.11. 3n cazul modi icarilor instalatiilor de utilizare si al renominalizarilor de debite, in proiect se pre!ad si aparatele de utilizare des iintate. 2.12. Operatorul sistemului de distributie este obligat ca, in termen de maximum 30 zile dupa primirea documentatiilor tehnice, sa emita a!ize sau sa restituie documentatiile nea!izate, cu obser!atiile scrise pentru re acere sau completare. 2!izul contine conditiile de !alabilitate in raport cu modi icarea legislatiei in !igoare. 2.13. #roiectantul are obligatia de a solicita si dupa caz de a sustine a!izarea documentatiei tehnice la operatorul licentiat al sistemului de distributie. 2!izul este obligatoriu iar executantul trebuie sa respecte in totalitate documentatia tehnica a!izata. #roiectele a!izate, se semneaza si se stampileaza obligatoriu pe iecare plansa desenata, de catre reprezentantii operatorului de distributie licentiat

'. SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE


3.1. .reptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt:

presiune medie intre " si 2 bar pentru conducte din otel si #$ 100 si intre ( si 2 bar pentru conducte din #$ )0' presiune redusa, intre 2 si 0,01 bar' presiune +oasa, sub 0,01 bar.

Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale este data in ig. 1.

3.2. .reptele de presiune se aleg in unctie de marimea localitatii, de repartizarea numarului consumatorilor si cerintele de presiune ale acestora, in una din urmatoarele !ariante:

retea de repartitie cu presiune medie si retea de distributie cu presiune redusa' retea de distributie de presiune redusa.

3.3. 3n instalatiile de utilizare industriale % ig. 2&, se admit toate treptele de presiune mentionate la pct. 3.1. Stabilirea presiunii pentru instalatiile de utilizare industriale, se ace in unctie de presiunea de regim a aparatelor de utilizare. 3.(. 3n instalatiile de utilizare neindustriale din cladiri ci!ile % ig. 3&, se admit urmatoarele trepte de presiune:

in instalatiile exterioare: presiune redusa si-sau +oasa' in instalatiile interioare: presiune +oasa.

3.1. 3n instalatiile de utilizare pentru cladiri de locuit se admite numai presiunea +oasa, atat in instalatiile exterioare cat si in cele interioare. Se excepteaza de la pre!ederile de mai sus, centralele termice montate in cladiri separate sau in cladiri ci!ile %inclusi! de locuit& dotate cu instalatii de ardere pentru presiune redusa, pentru care se admite utilizarea presiunii de maxim 0,1 bar, cu conditia intrarii conductei din exterior direct in centrala. 3.". Retelele de repartitie si de distributie, in unctie de considerente tehnico9economice, cerinte unctionale si situatie locala, pot i :

inelare' rami icate.

3.7. Se interzice:

montarea aparenta a conductelor din polietilena' montarea conductelor din polietilena in soluri saturate cu produse petroliere sau sol!enti agresi!i pentru acestea.

!ehicularea prin conductele de polietilena a gazelor naturale care contin condens.

3.). Statiile de reglare de sector care se interconecteaza la un sistem de distributie existent se monteaza in unctie de treapta de presiune din a!al.

4. MASURAREA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE


(.1. 6asurarea cantitatilor de gaze naturale se ace in con ormitate cu pre!ederile Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale pentru consumatorii capti!i si, dupa caz, a Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro.

5. DIMENSIONAREA CONDUCTELOR SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE


*ebite de calcul 1.1. *ebitele de calcul se stabilesc in unctie de necesarul de consum si de actorii de simultaneitate speci ici, a!andu9se in !edere urmatoarele: a. pentru reteaua de repartitie si pentru ramurile principale ale retelei de distributie se pre!ad debitele pentru o etapa de perspecti!a, in unctie de:
o o o

dez!oltarea zonelor ce !or i alimentate, pe baza planurilor de urbanism' e!entuala modi icare a densitatii consumatorilor' schimbarile de amplasament ale unor consumatori importanti.

b. pentru ramurile secundare ale retelei de distributie, se pre!ede debitul instalat al aparatelor de utilizare existente si al acelora ce pot i instalate in !iitor, tinand seama de:
o o

realizarea de noi constructii in zona' schimbarea destinatiei unor constructii.

c. pentru bransamentele si instalatiile de utilizare ale agentilor economici, societatilor si institutiilor social9culturale, se pre!ede debitul instalat si debitul ce poate i instalat in perspecti!a in instalatiile de utilizare, in unctie de:
o o

schimbarea tehnologiilor sau proceselor de utilizare' cresterea e icientei sau randamentului aparatelor de utilizare.

d. pentru bransamentele si instalatiile de utilizare ale consumatorilor casnici se pre!ede debitul simultan al tuturor aparatelor din instalatiile de utilizare' !aloarea coe icientilor de simultaneitate pentru bucatariile cladirilor de locuit este data in tabelul 1. 4oe icientul de simultaneitate pentru incalzire centrala este 1.

:2/OR3/$ 4O$;343$,.3/OR *$ S36</.2,$3.2.$ #$,.R< 7<42.2R33/$ 4/2*3R3/OR *$ /O4<3,.$ .abelul 1 Numarul de apartamente 1 2 3 ( 1 " ) 10 12 1" 20 2( 2) 32 Coeficientul de simultaneitate 1.00 0.)1 0.71 0."1 0."2 0.10 0.11 0.13 0.11 0.(7 0.(1 0.(3 0.(2 0.(1 Numarul de apartamente 3" (0 (( () 12 1" "0 "( ") 72 7" )0 #este )0 . Coeficientul de simultaneitate 0.(0 0.30 0.3) 0.3) 0.37 0.37 0.3" 0.3" 0.31 0.31 0.31 0.3( 0.3( .

1.2. *ebitul nominal al aparatelor de utilizare este cel indicat de abrica producatoare. *ate asupra debitelor nominale ale aparatelor de utilizare, care indeplinesc cerintele impuse de reglementarile in !igoare, trebuie sa ie prezentate in cartea tehnica a acestora. 4aderile de presiune 1.3. 4aderea de presiune pentru dimensionarea unei conducte, se stabileste cu relatia =#>#19#2 in care: #1 este presiunea absoluta minima disponibila la intrarea in conducta, exprimata in bar. #2 este presiunea absoluta minima necesara la iesirea din conducta ma+orata cu 10? pentru compensarea unor actori impre!izibili, exprimata in bar. 3n ig. (, 1 si ", se exempli ica modul de stabilire a caderilor de presiune pentru dimensionarea conductelor. 1.(. 4aderile de presiune, stabilite con orm punctului 1.3. acopera toate pierderile de sarcina, liniare si locale. 1.1. #entru retelele de distributie existente, presiunea disponibila #1 se precizeaza de operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale la cererea proiectantului. 1.". 3n cazul unor extinderi ale retelelor de distributie de presiune +oasa existenta, care alimenteaza aparatele de utilizare cu presiunea nominala de 20 mbar, caderea totala de presiune pentru dimensionarea retelei de distributie si a instalatiei de utilizare este de 10 mbar, cu conditia ca la iesirea din statia sau postul de reglare sa se mentina presiunea de 30 mbar. 1.7. #entru reteaua de distributie, inclusi! bransamentul, se considera caderea de presiune de 1 mbar, di erenta de 1 mbar iind necesara dimensionarii conductelor instalatiei de utilizare, inclusi! contorul. %1&

1.). 3n instalatiile de utilizare cu presiune +oasa, din cladiri cu inaltime de peste 10 m pentru dimensionarea coloanelor, se tine seama si de cresterea disponibilului de presiune datorita ortei ascensionale a gazelor naturale. 4uantumul cresterii disponibilului de presiune pro!ocat de orta ascensionala se obtine acand produsul intre !aloarea indicata in tabelul 2 si inaltimea la care se monteaza punctul de consum, masurata de la ni!elul regulatorului de presiune. :2/OR3/$ *3S#O,373/</<3 S<#/36$,.2R *$ #R$S3<,$ *2. *$ ;OR.2 2S4$,S3O,2/2, 3, ;<,4.3$ *$ 3,2/.36$2 #<,4.</<3 *$ 4O,S<6 ;2.2 *$ ,3:$/</ R$5</2.OR</<3 *$ #R$S3<,$. .abelul 2 Disponibilul suplimentar de presiune dat de Altitudinea locului unde se monteaza regulatorul de presiune [m] 0 100 200 300 (00 100 "00 700 )00 000 1000 1100 1200 *eterminarea diametrelor conductelor 1.0. *iametrul conductelor se determina pe criteriul asigurarii debitelor nominale de gaz si a presiunii minime necesare la aparatul de utilizare a gazelor naturale pentru toti consumatorii. 1.10. *iametrul conductelor de presiune medie sau presiune redusa se stabileste cu relatia: forta ascensionala in functie de inaltimea punctului de consum, fata de nivelul regulatorului de presiune [mbar/1m] 0.01( 0.012 0.011 0.010 0.0(0 0.0(7 0.0(" 0.0(1 0.0(3 0.0(2 0.0(1 0.0(0 0.030

sau %2& in care: D este diametrul interior al conductei, [cm]; c!s! este debitul de calcul la starea de referinta standard "la # $ 1,%1& bar si ' $

()),1* +, [mc/-]; #1 este presiunea absoluta la inceputul tronsonului [bar]; #( este presiunea absoluta la sfarsitul tronsonului [bar]; ' este temperatura gazelor, [+]; . este lungimea tronsonului respectiv, [/m]; 0$ %!**1, densitatea relativa a gazelor fata de densitatea aerului; 2 este coeficientul de pierdere liniara de sarcina "adimensional,, ce se determina in functie de 3e si / / D; / $ %,%* cm, este rugozitatea conductelor de otel; / $ %!%%4 cm, este rugozitatea conductelor de polietilena; 3e este numarul adimensional 3e5nolds, calculat cu relatiile : %3& in care: 6 7 viteza gazului in conducta [m/s]; D 7 diametrul interior al conductei [m]; v 7 coeficientul de viscozitate cinematica [mp/s]; cs 7 are semnificatia de la relatia "(,! 8aloarea coeficientului lambda este:

pentru 3e 9 (&%% %(&

pentru (&%% 9 3e 9(& D// %1&

pentru (& D// 9 3e 9 *:% D// %"&

pentru 3e ; *:% D// %7&

*!11! Diametrul conductelor de presiune <oasa se determina cu relatia: %)& in care: 7 . este lungimea de calcul a conductei, [m]; ea cuprinde lungimea fizica a tronsonului considerat la care se adauga lungimile ec-ivalente ale rezistentelor locale! 7 # este caderea de presiune disponibila pe tronsonul considerat, [mbar]! Celelalte notatii au aceleasi semnificatii si unitati de masura ca in relatia "(,! #entru instalatiile uzuale din cladiri de locuit, lungimea de calcul se poate considera egala cu "1,1 !!! 1,(, = lungimea fizica a conductei!

.ungimile ec-ivalente ale rezistentelor locale pentru dimensionarea conductelor de distributie gaze naturale la presiune <oasa se obtin din tabelul &: 'abelul & .>N?@A@.B BCC@8A.BN'B [m] #BN'3> 3BD@E'BN'B.B .FCA.B Diametrul [in] 3-) 1-2 3-( 1 1 1-( 1 1-2 2 2 1-2 3 ( 1 " ) 10 12 1( 11 20 [cm] 1,210 1,171 2,121 2,700 3,171 (,121 1,200 1,")0 ),010 10,110 13,100 11,"00 20,300 21,300 30,100 31,300 (0,200 10,200 3ezistenta locala 3obinet cu Alte tipuri de Coturi trecere completa robinete 0.01 9 0.02 0.0" 9 0.01 0.0) 9 0.0) 0.11 9 0.12 0.1( 9 0.1( 0.17 9 0.2" 0.22 9 0.(2 9 0.32 0."1 9 0.(0 0,02 9 0.10 1.(1 9 0.70 2.20 9 0.)0 2.)0 9 1.20 (.00 9 1.10 1.(0 9 2.20 ".70 9 2.10 ).00 9 3.00 0.70 9 (.00 12."0 'euri in directia derivatiei 0.(0 0."0 0.)3 1.0) 1.(3 1.") 2.00 2.)0 3.70 1.00 "."0 ).(0 12.00 1".00 20.00 21.00 20.00 30.00

*!1(! Dimensionarea conductelor se face pe fiecare tronson cu debit constant, folosind relatiile indicate la art! *!1% si *!11! 'ronsoanele cu debit variabil ale conductelor principale, se dimensioneaza la debit constant, conform sc-emei de mai <os! Aceasta sc-ema de calcul se foloseste doar in cazul bransamentelor cu debite mici in raport cu debitul de tranzit! *ate de calcul 6odel de calcul

*!1&! @n cazul retelelor de presiune medie sau redusa, dimensionarea si/sau verificarea diametrelor se face folosind nomogramele din ane=ele 1!1! si 1!(!

*!11! @n cazul retelelor de presiune <oasa, dimensionarea si verificarea diametrelor conductelor din otel se poate face folosind datele din tabelul nr! 1!1!, considerand ca volumul gazului este constant! *!1*! @n cazul retelelor de presiune <oasa, dimensionarea si verificarea diametrelor conductelor din polietilena se poate face folosind datele din tabelul nr! 1!(!, considerand ca volumul gazului este constant!

'abel 1!1 Debitul de calcul cs, [mc/-] pentru conducte din otel, pentru gaze de <oasa presiune "' $ ()),1* +; delta $ %,**1,
GC [mba r/m] 0,001 0,002 0,003 0,00( 0,001 0,00" 0,007 1,( * 0,0 2 0,0 ( 0,0 " 0,0 ) 0,0 0 0,1 1 0,1 3 0,1 1 0,1 7 0,1 0 0,3 ) 0,1 7 0,7 " 0,0 1 1,1 ( 1,1 1 1,1 7 1,1 0 1,2 0 1,*4 (,1(* * 0,01 0,1" 0,10 0,3) 0,1( 0,(2 0,10 0,"3 0,2( 0,77 0,20 0,01 0,33 1,11 0,3) 1,27 0,(3 1,(3 0,() 1,10 0,0" 1,)0 1,(( 2,10 1,() 2,() 1,12 2,70 1,1" 3,0) 1,"0 3,31 1,"( 3,10 1,") 3,)2 1,77 (,0( (,4 0,(1 0,)3 1,2( 1,"1 2,07 2,() 2,1( 2,"0 2,"" 2,72 3,20 (,10 (,70 1,30 1,0( ",(1 ",02 7,3" 7,7) &,*4 1,2" 2,13 2,)2 3,11 3,(0 3,"0 3,00 (,30 (,10 (,)" 7,00 ),01 10,27 11,11 12,72 13,70 1(,70 11,73 1","1 1,1( 2,2( 2,0( 3,0( (,3( (,02 1,(( 1,02 ",3) ",)0 7,20 10,() 13,01 11,1" 7,01 1),7) 20,3( 21,)1 23,10 2(,(0 *,(* (,2 1,7 7,2 ),1 0," 10," 12,3 12,( 13,2 1(,0 20,3 21,1 20,2 32,) 3",1 30,1 (1,0 ((," (7,1 :,) 7,0 ),%* 1%,1 1&,1 1*,( (%,& 117 22) 273 320 370 (0) ((2 (7( 10( 132 7"2 03) 10)7 1210 133) 1((7 11)0 1"(( 173( (%,4 1"1 2(0 20) 3(7 300 (20 ("1 (00 131 1"1 )02 0)) 11(1 12)( 1(00 112( 1"31 1731 1)2" (*,& 2)( (11 100 103 """ 733 70( )11 001 01" 13"2 1")2 10() 21)3 2301 2101 2772 20(3 310( &%,* (") 177 )30 071 100" 1201 1301 1300 1()" 1170 22(2 271) 310( 317) 3021 (2(( (1(1 ()20 10)( &*,& "02 1000 1237 1(3) 1"11 1771 1023 20"0 21)0 2312 3200 (017 ("07 12"1 1771 "230 ")7" 70)" 7(73 1%,( @ 070 1(13 17(7 2030 2270 2101 2713 200" 30)) 32"0 ("(0 1717 ""17 7(10 )127 )7)7 0(01 007) 10123 *%,( 1770 21() 31(0 3"11 (103 (107 ())0 122" 1112 1)"0 )310 102" 2 11)7 1 1320 1 1(1) 0 117" 2 1")" 2 17)0 1 1))7 2 :%,% 2)(3 (0)7 10(" 1)1" "170 721" 7)10 )3"( )))( 037" 13310 1"(02 1)071 212(3 23303 21170 2"03( 2)1)2 301(1 Di [c m] prepatratic turbulent

12,7 21,1 (7,0 71,7

11,7 1)," 37,( 70,0 10( 1(,7 23,0 (",7 )7,1 13) 17,2 27,2 1(,1 101 10,( 30,7 "1,1 11( 21,( 33,0 "7,) 12" 23,3 3",) 73," 13" 21,0 30," 70,0 1(" 2",7 (2,1 )(,1 111 2),2 ((," )),( 1"1 (0,) "(,3 127 10,1 70,1 11) 1),7 02,3 1)3 "1,0 103 72,1 113 7),1 123 )1,1 132 )0,3 1(0 0(,3 1() 201 22" 2(( 211 27) 203 237 202 330 3)0 (1" (12 ()( 11( 1(2 111 170 1)) 203 21) 232 2(1 312 (31 10( 1"1 "20 "71 710 7"3 )01

instabil

laminar

0,00) 0,000 0,01 0,02 0,03 0,0( 0,01 0,0" 0,07 0,0) 0,00 0,10

GC [mba r/m] 0,12 0,1( 0,1" 0,1) 0,20 0,22 0,2( 0,2" 0,2) 0,30

1,( * 1,2 3 1,2 " 1,2 0 1,3 2 1,3 1 1,( 3 1,( 0 1,1 " 1," 2 1," )

1,*4 (,1(* * 1,0" (,(1 2,12 (,)3 2,2) 1,1) 2,(2 1,11 2,1) 1,)2 2,"0 ",12 2,)2 ",(" 2,0( ","7 3,0" ",0" 3,17 7,10

(,4 ),1" 0,2) 0,01

&,*4 1),2( 10,)0 21,22

1,1( 2",02 20,(3 31,2( 33,20 31,01 3","1 3),10 (0,11 (1,") (3,)1

*,(* 11,7 1",0 "0,0 "3,7 "7,3 70," 73,0 7",0 70,0 )2,)

:,) 103 112 120 127 13( 1(1 1(7 113 110 1"1

),%* 1%,1 1&,1 1"2 17" 1)) 200 211 221 231 2(1 210 210 322 3() 373 30" (1) (3) (1) (77 (0" 113 101 "(( ")0 732 772 )10 )(" )02 01" 0(0

1*,( ))( 010 1023 10)) 11(1 1202 121) 1303 131) 1(0)

(%,& 1003 2017 2201 233" 2("( 21)" 2702 2)13 2021 302(

(%,4 2003 21"" 231) 2("0 2101 2723 2)(1 20"2 3071 31)(

(*,& 3(01 3))1 303) (170 ((0) ("21 ()33 1032 1223 1(0)

&%,* 1171 "027 "(() ")(2 721" 7171 7011 )23" )110 ))12

&*,& )101 ))1) 0(71 10011 10"0( 11121 11"2( 12102 121"2 1300"

1%,( 1113) 12(71 133(0 1(111 1(027 11""1 1"3"2 17031 17")2 1)307

*%,( 20") 0 223" 1 2301 " 2137 ) 2"7" 0 2)07 ( 2033 0 3033 1 31)7 0 3200 7

:%,% 330(2 31700 3)101 (0123 (272) (()21 (7003 (001" 10)"7 12"12

Di [c m]

10,1) 22,21 11,17 23,01 11,7( 21,01 12,2) 2",1" 12,)0 27,2" 13,30 2),32 13,7) 20,3(

.B?BNDA: Regim laminar Regim instabil 'abel 1!( Debitul de calcul


C [mbar/ m] laminar 0,001 0,002 0,003 0,00( 0,001 0,00" 0,007

Regim turbulent prepatratic Regim turbulent rugos

cs, [mc/-] pentru conducte din polietilena pentru gaze de <oasa presiune "' $ ()) +;
(% 0,0( 0,07 0,10 0,1( 0,17 0,20 0,23 (* 0,12 0,23 0,3( 0,(1 0,1" 0,"" 0,77 &( 0,(0 0,7) 1,2 1,1 1,0 2,2 2,1 1% 0,07 1,0 2,3 2,7 3 3,( 3," *% 2,3 3,3 (,2 (,) 1,1 ",1 ",7 :& (,2 ",1 7,7 0,1 10,( 11," 12,7 4* ",1 0,0 12,1 1(,) 1",) 1),7 20,1 H% 10,0 1",( 20,) 2(,1 27,0 31,0 33,0 11% 10,0 2),1 3",0 (2,1 (),3 13,7 1)," 1(* 27,0 (0,3 11,0 "0,1 "),3 71,) )2,) 11% 3",) 1(,0 "0,3 )1,7 02,) 103 112 1:% 13,0 70,0 00,7 117 133 1() 1"1 1)% 73,2 100 137 1"2 1)( 20( 222 (%% 07," 1(1 1)3 211 2( 271 201 ((* 13( 100 211 201 331 371 (01 (*% 170 2"1 333 302 ((1 (03 137 ()% 2(3 3"0 (13 132 "03 "") 720 &1* 33( (0( "21 730 )27 01" 0"7 &** ("2 ")2 )17 1007 11(1 1223 1327 1%% "37 0(0 11)0 13)" 1170 1"77 1)23

$ %,**1,
1*% )73 12)) 1"1" 1)07 207" 2202 2(02 *%% 11"0 1700 21(3 2((1 27(0 3031 320) *:% 1171 2313 2)00 3201 3713 (00) ((13 :&% 2111 3171 3)"1 (102 1070 1"03 "0)7 De= t [m m] prepatraticturbulent

rugos turbulent

C [mbar/ m] 0,00) 0,000 0,01 0,02 0,03 0,0( 0,01 0,0" 0,07 0,0) 0,00 0,10 0,12 0,1( instabil 0,1" 0,1) 0,20 0,22 0,2( 0,2" 0,2) 0,30

(% 0,27 0,30 0,33 0,"1 0,0" 1 1,1 1,3 1,( 1,1 1," 1,7 1,0 2,0 2,2 2,( 2,1 2,7 2,) 2,0 2,0 3,0

(* 0,)) 0,0) 1,1 1," 2,0 2,3 2," 2,0 3,1 3,( 3," 3,0 (,3 (,7 1,1 1,3 1,( 1,7 ",0 ",3 ",1 ",)

&( 2,2 2,) 3,0 3," (,1 1,( ",1 ",) 7,1 ),1 )," 0,2

1% 3,0 (,2 (,1 ",7 ),1 10,0 11,( 12,7 13,) 11,0 11,0 1",0

*% 7,3 7,) ),3 12, ( 11, 7 1), 1 21, 0 23, ( 2(, 3 2", 0 27, ) 20, ( 32, 1 31, ( 3), 1 (0, " (3, 0 (1, 3 (7, ( (0, 1 11, " 13, 1

:& 13,7 1(,7 11," 23,3 20,( 3(,7 30,2 (1,1 (1,1 ()," 11,) 1(,0 "0," "1,0 70,) 71,1 70,0 )(,1 )),1 02,0 01,7 00,3

4*

H%

11% "3,3 "7,7 71,0 107 12) 110 1"0 1)7 203 21) 233 2(" 271 201 31" 337 31" 371 302 (00 (2" ((1

1(* )0,3 01,1 10 110 1)0 211 23) 2"2 2)1 30" 32" 3(1 3)1 (13 ((( (72 (00 121 110 17( 10" "1)

11% 121 130 13) 101 2(( 2)1 321 311 3)1 (1( ((1 ("" 11( 11) 100 "37 "73 70) 7(1 773 )0( )3(

1:% 17( 1)" 10) 270 3(0 (07 (10 107 110 101 "20 """ 733 70" )1( 000 0"0

1)% 230 21" 272 3)3 (7) 11) "20 "0( 713 )00 )" 011

(%% 31) 3(0 3"1 10) "33 730 )33 01) 007

((* (37 ("" (01 "01 )""

(*% 170 10) "32 020

()% 710 )0) )11

&1*

&**

1%%

1*% 2"7) 2)1( 3020 (37) 1(31 "322 7111 7)21 )()( 0007 0"7(

*%% 31(1 3777 3007 17)) 717" )312 0301

*:% (7)( 100" 1303 7)03 0""0 11210 12"("

:&% "130 "0"1 73"0 10"13 1310( 113(" 172(7 1)0") 2011( 22031 23(20 2(731 271)2 20(31 31133 3310( 31370 371(1 3))(2 (0(70 (2037 (31(0

De= t [m m]

22,1 3"," 23,7 30,2 21,2 (1," 37,1 "1,0 (7,3 77,0 11,( )7,3 "0,0 0)," "",( 100 72,2 110 77,7 127 )2,) 13" )7,7 1(( 0",) 110 101 113 120 127 13( 1( 1(7 113 11) 172 1)1 107 200 210 230 2(0 2(0 210

1037 1(27 10"0 1101 1121 20)0 1171 1"10 2211

12(1 1702 2330 320)

11(1 11() 2111 200( 30)2

1010 1331 1)01 2("1 33)( ("37 113) 110( 2032 277( 3)0) 1217 121( 1"17 2230 3011 (102 17(2 13"1 170) 2(20 331( (1(7 "227

10333 13012 11200 11077 1200) 1"1"3 127") 171)(

1070 1("1 1030 2"0" 311" ()77 ""7) 1130 1111 201( 2773 37)3 11)) 7102 1201 1"(( 2171 2031 300) 1()2 710(

10220 13()) 1)110 11237 1()27 10010 12173 1"0"1 21"0" 130(" 17200 231()

10,1 17,7 10,1 10,3 11,3 20,) 12,0 22,2 12,7 23,1 13,( 2(,7 1(,1 21,0 1(,7 27,1 11,3 2),2 11,0 20,3

1003 1327 1)10 2300 3221 (30) "030 )212 10)) 1(30 10"3 2101 3(0" (7"7 "13( )0(1 11"7 11(( 2101 2770 37(0 1111 700( 01)3

12(2 1"(2 2230 2011 30)" 1(3( 7((" 101)7 13)"1 1)2)0 2(10) 1313 1731 23"" 3122 (211 17(0 7)"1 1071) 1("(1 10311 21070

1010 13)0 1)2( 2()7 32)1 ((21 "031 )2"3 11301 113)0 202)3 2727" 1017 1((( 1000 2"02 3(33 ("30 "300 )"(3 11)21 1"0)1 21212 2)12( 1102 110" 1000 2713 3170 ()2" "17" 000) 12310 1"7"2 2210( 20721 11(" 11"" 20"0 2)20 3710 1111 ")33 03"0 12700 17(1( 220"2 30)73 11)) 1"23 21(1 2023 3)11 110) 70)1 0"00 132"2 1)0(3 23701 310)1

.B?BNDA:

Regim laminar Regim instabil

Regim turbulent prepatratic

*!1:! Diametrele minime admise pentru conducte subterane:


bransamente si instalatii de utilizare, minim 1I pentru conducte de otel, respectiv Dn &( mm pentru conducte de polietilena; conducte de distributie, de regula, minim (I pentru conducte de otel, respectiv Dn 1% mm pentru conducte de polietilena!

*!14! 8iteza ma=ima admisa a gazelor "calculata in sectiunea aval,, in conducte este:

(% [m/s] pentru conducte supraterane; 1% [m/s] pentru conducte subterane!

*!1)! 8iteza ma=ima admisa a gazelor naturale in panouri, colectoare si conducte de ocolire ale claviaturilor de reglare si masurare din statii si posturi de reglare este de (% [m/s]!

(. RETELE DE DISTRI$UTIE SI INSTALATII DE UTILIZARE EXTERIOARE


Alegerea traseelor. Conditii pentru amplasarea si echiparea conductelor ".1. .raseele retelelor de distributie si ale instalatiilor de utilizare exterioare sunt, pe cat posibil, rectilinii. /a stabilirea traseelor se acorda prioritate respectarii conditiilor de siguranta. ".2. 4onductele retelelor de distributie se monteaza subteran. 3n cazul in care nu exista conditii de montare subterana, conductele retelelor de distributie din otel se pot monta suprateran, numai in conditii +usti icate de catre proiectant, a!izate de operatorul licentiat al sistemului de distributie si inscrise in certi icatul de urbanism. 4onductele instalatiilor de utilizare exterioare se executa din otel sau din polietilena. 4onductele din otel se monteaza de pre erinta suprateran, iar cele din polietilena in mod obligatoriu subteran. 4onductele supraterane se pot monta, in unctie de cerintele locale, la inaltimi pana la " m de la supra ata solului, pe:

peretii exteriori ai cladirilor din caramida sau beton' garduri stabile din caramida sau beton' stalpi metalici sau din beton si estacade.

#entru conductele montate suprateran se pre!ad prize de impamantare con orm ,ormati!ului 3 20. #e peretii cladirilor din categoriile 2 si 7 pericol de incendiu %risc oarte mare de incendiu&, se admite numai montarea instalatiei proprii de alimentare cu gaze naturale. ".3. #rezenta conductelor subterane se marcheaza pe constructii si-sau pe stalpii sau alte repere ixe din !ecinatate, prin inscriptii sau placute indicatoare, de catre executant. *istanta dintre placutele de inscriptionare nu !a i mai mare de 30 de metri. ".(. 3ntrarea in cladiri a conductelor subterane %bransamente si racorduri& se realizeaza suprateran, dupa iesirea conductelor la supra ata solului, prin tra!ersarea peretelui exterior al cladirilor. $ste interzisa intrarea instalatiei exterioare in pardoseala sau sub pardoseala cladirilor. 3n cazuri exceptionale, pentru cladiri la care nu se poate realiza solutia supraterana, intrarea conductelor in cladiri se realizeaza prin intermediul unui camin de aerisire in care se monteaza robinetul de bransament sau de incendiu, dupa caz. Robinetul respecti! este cu ti+a inalta pentru ca mane!rarea sa se poata ace de la supra ata solului, iar caminul este acoperit cu gratar si are asigurata e!acuarea permanenta a apelor in iltrate. ".1. 3n localitati, conductele subterane de distributie se pozeaza numai in domeniul public, pe trasee mai putin aglomerate cu instalatii subterane, tinand seama de urmatoarea ordine de pre erinta:

zone !erzi' trotuare' alei pietonale'

carosabil.

#entru situatiile de exceptie %cai de acces pri!ate&, solutiile de alimentare se stabilesc de operator, cu acceptul scris al proprietarilor acestora. Se e!ita terenurile cu ni!el ridicat al apelor subterane si cele cu actiuni puternic corozi!e. #entru cazuri deosebite in care nu este posibila e!itarea amplasarii in terenurile mentionate, se pre!ad masuri de protectie in con ormitate cu reglementarile tehnice de specialitate si legislatia in !igoare. ".". 4onductele, itingurile si armaturile din polietilena precum si cele din otel cu protectie exterioara anticorozi!a se monteaza ingropate direct in pamant, adancimea minima de monta+ iind de 0,0 m, de la generatoarea superioara. 3n cazul in care adancimea minima de monta+ a conductelor nu poate i respectata, este necesar sa se pre!ada masuri de prote+are a conductei care sa e!ite deteriorarea acesteia, cu acordul operatorului licentiat de distributie. 3zolatia anticorozi!a de baza a tuburilor de protectie respecta conditiile minimale pre!azute de standard 7331-3 pentru conductele de gaze. ".7. ;ac exceptie de la pre!ederile art. ".". portiunile de tronsoane rectilinii de conducte care nu pot i ingropate. 3n aceste portiuni se pot monta suprateran conducte din #$ prote+ate cu tuburi din otel. 2ceste tronsoane sunt marcate cu placute indicatoare montate pe repere ixe. ".). Se e!ita montarea conductelor din #$ in !ecinatatea unor conducte care au pe supra ata temperaturi mai mari de 30 grade 4 sau care transporta uleiuri minerale, benzine sau alte materiale in lamabile. *aca nu se pot elimina aceste !ecinatati, distanta minima admisa pe orizontala intre peretii exteriori ai celor doua conducte este de 0,) m. Rasuflatori, tuburi de protectie, ecrane de etansare ".0. 3n zone construite, cu densitate mare de instalatii subterane, pe retelele de distributie si-sau pe instalatiile exterioare subterane, executate din otel, se monteaza rasu latori % ig. 7&:

deasupra iecarei suduri, dar nu la distante mai mici de 1 m, cu exceptia sudurilor conductelor din interiorul tuburilor de protectie' la capetele tuburilor de protectie' la iesirea din pamant, a conductelor.

3n cazul unor suduri la distante mai mici de 1 m, se realizeaza drena+ continuu intre suduri. ".10. #entru conducte din polietilena rasu latorile se monteaza in zone construite, aglomerate cu di!erse instalatii subterane, pe retele de distributie, respecti! pe instalatiile exterioare subterane ast el:

la distante cuprinse intre 110 si 300 m, cel putin o rasu latoare intre doua dia ragme impermeabile realizate din teren compact %de pre erat argila& care sa intrerupa drena+ul gazelor naturale acumulate prin neetanseitati' la capetele tuburilor de protectie' la rami icatii de conducte si la schimbari de directie' la iesirea capetelor de bransament din pamant' alte situatii deosebite e!identiate de proiectant.

*ia ragmele impermeabile se pozitioneaza la distante de maximum 110 m intre ele si incon+oara conducta pe o grosime de cel putin 10 cm, continuandu9se pe !erticala pana la ni!elul solului. *imensiunea dia ragmei de9a lungul conductei este de minimum 10 cm % ig. )&. ".11. #rin proiectul instalatiilor de gaze naturale pozate subteran, se pre!ad masuri de etansare impotri!a in iltratiilor de gaze naturale, la trecerile subterane ale instalatiilor de orice utilitate %incalzire, apa, canalizare, cabluri electrice, tele onice, 42.: etc.& prin peretii subterani ai cladirilor racordate la sistemul de distributie de gaze naturale. *e asemenea, se etanseaza toate trecerile conductelor prin planseele subsolurilor, pentru e!itarea patrunderii gazelor naturale la ni!elurile superioare, in caz de in iltrare a acestora in subsol. $ste interzisa racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale a cladirilor care nu au asigurate masurile de etansare pre!azute mai sus. ".12. #entru e!acuarea e!entualelor in iltratii de gaze naturale, in toate cazurile, se asigura !entilarea naturala a subsolului cladirilor prin ori icii de !entilare pe conturul exterior al acestora, intre incaperile din subsol, precum si prin legarea subsolului cladirilor la canale de !entilare naturala special destinate acestui scop, in a ara !entilatiilor naturale pre!azute pentru anexele apartamentelor sau cladirilor. ".13. #entru e!acuarea in iltratiilor si scaparilor de gaze care se pot acumula in casele de scari ale cladirilor eta+ate ara supra ete !itrate se pre!ede la partea superioara a acestora, in planseul sau acoperisul cladirii, un ori iciu cu diametrul de 110 9 200 mm, pre!azut cu un tub racordat la un de lector. ".1(. 3n incaperile in care exista risc mare de intoxicari, incendii sau explozii cauzate de scaparile accidentale de gaze naturale acumulate, se pre!ad detectoare automate de gaze dotate cu sisteme de semnalizare optica sau alarmare acustica la atingerea concentratiilor periculoase si cu comanda inchiderii automate a admisiei gazelor naturale in instalatii. ".11. 3n cazul realizarii in subsolul cladirilor a unor spatii de adapostire si a unor galerii de e!acuare, conductele de gaze naturale se de!iaza ast el incat sa nu strabata aceste spatii. ".1". 3n cazul conductelor din otel pe traseele ara constructii, pe camp, precum si in zone cu agresi!itate redusa si ara instalatii subterane, se pre!ad rasu latori cu inaltimea de 0," m deasupra solului, la schimbari de directie si la suduri de pozitie, dar nu la distante mai mici de 10 m. ".17. 3n cazul conductelor din polietilena pe traseele ara constructii si pe camp, acolo unde nu sunt puncte ixe, pentru marcarea traseului, se monteaza borne inscriptionate din tea!a sau beton, la distante de 110 m intre ele. ".1). 4utiile de !izitare ale irului trasor se monteaza la distante de 300 m, in zonele ara constructii. ".10. 4on ectionarea rasu latorilor pentru carosabil si-sau perete, se ace din tea!a din otel cu diametrul de 2A %*n 10 BmmC&. Rasu latorile la care se monteaza capac 5, au calota pre!azuta cu opritor, pentru e!itarea degradarii conductelor din #$ sau a izolatiei anticorosi!e la conductele metalice, de catre dispoziti!ul de curatire a rasu latorilor.

".20. *istanta intre generatoarea superioara a conductei pe care se monteaza rasu latoarea sau tubul de control si ata in erioara a calotei rasu latorii, respecti! a tubului de control, este de 110 mm atat pentru conductele de otel cat si pentru polietilena. ".21. *iametrul interior al tubului de protectie se stabileste in unctie de diametrul exterior si destinatia conductei prote+ate: a. a. pentru conducte de distributie otel di tub > de cond izolata D 71 mm' #$ di tub > de cond D 100 mm' b. b. pentru bransamente otel di tub > de cond izolata D 10 mm' #$ di tub > de cond D 10 mm' 5rosimea peretilor si materialul din care se con ectioneaza tubul de protectie se stabilesc in unctie de sarcinile la care este solicitat tubul. 2cesta se con ectioneaza din materiale noi. Conditii de montaj ".22. *istanta minima intre conductele subterane de gaze naturale si alte instalatii, constructii sau obstacole subterane, este cea indicata in tabelul nr. 1: .abelul 1 *3S.2,.$/$ 63,36$ *3,.R$ 4O,*<4.$/$ S<7.$R2,$ *$ 52E$ ,2.<R2/$ S3 *3;$R3.$ 3,S.2/2.33 4O,S.R<4.33 S2< O7S.24O/$ .abelul 1 Nr! crt! @nstalatia, constructia sau obstacolul 4ladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a i construite 4ladiri ara subsoluri 4anale pentru retele termice, canale pentru instalatii tele onice 4onducte de canalizare 4onducte de apa, cabluri de orta, cabluri tele onice montate direct in sol, sau caminele acestor instalatii 4amine pentru retele termice, tele onice si canalizare, statii sau camine subterane in constructii independente /inii de tram!ai pana la sina cea mai apropiata 4opaci Distanta minima in [m] de la conducta de gaze din #B de: #!J! #!3! #!A! 1 0,1 0,1 1,0 0,1 1 0,1 0,1 1,0 0,1 2 1 1,0 1,1 0,1 Distanta minima in [m] de la conducta de gaze din F. de: #!J! #!3! #!A! 2 1,1 1,0 1,0 0," 2 1,1 1,1 1,0 0," 3 2 2 1,1 0,"

1 2 3 ( 1

"

0,1

0,1

1,0

1,0

1,0

1,0

7 )

0,1 0,1

0,1 0,1

0,1 0,1

1,2 1,1

1,2 1,1

1,2 1,1

Nr! crt! 0

@nstalatia, constructia sau obstacolul Stalpi /inii de cale erata, exclusi! cele din statii, tria+e si incinte industriale

Distanta minima in [m] de la conducta de gaze din #B de: #!J! #!3! #!A! 0,1 0,1 0,1

Distanta minima in [m] de la conducta de gaze din F. de: #!J! #!3! #!A! 0,1 0,1 0,1

10

in rambleu in debleu, la ni!elul terenului

1,1F 1,1F 1,1F 2F 2F 2F 3,0FF 3,0FF 3,0FF 1,1FF 1,1FF 1,1FF

*istantele exprimate in metri se masoara in proiectie orizontala intre limitele exterioare ale conductelor sau constructiilor. F& 9 *e la piciorul taluzului FF& 9 *in axul liniei de cale erata Se !a solicita si acordul S,4;R Se interzice montarea de conducte din otel supraterane la mai putin de 20 m de calea erata electri icata si-sau linii electrice aeriene %/$2& de +oasa medie sau inalta tensiune. ".23. *istanta intre conductele de gaze naturale si liniile de cale erata in statii, tria+e si incinte industriale se stabileste cu acordul detinatorilor acestora. ".2(. 4and respectarea distantelor indicate in articolul ".22. nu este posibila, acestea pot i reduse cu 20?, pentru pozitiile 1 ... ", cu conditia ca pe portiunea in cauza sa se pre!ada una din urmatoarele masuri:

tea!a trasa' izolatie anticorosi!a oarte intarita' controlul nedistructi! al tuturor sudurilor' montarea te!ii in tub de protectie' rasu latori sau camine de e!acuare in atmos era a e!entualelor scapari de gaze' executarea de drena+e.

".21. Se e!ita montarea a doua conducte subterane de gaze naturale pe trasee paralele la distanta sub 1,1 x %*1 D *2& 9 unde *1 si *2 reprezinta diametrele exterioare ale conductelor respecti!e 9 dar nu mai mica de 0,1 m. 3ntotdeauna conducta de presiune mai mica se pozeaza spre cladiri. ".2". $ste interzisa montarea conductelor de gaze naturale indi erent de modul de pozare, in urmatoarele cazuri:

terenuri susceptibile la tasari, alunecari, erodari, etc.' sub constructii de orice categorie' tunele si galerii'

canale de orice categorie a!and comunicatie directa cu cladiri' la ni!el in erior undatiei cladirilor in!ecinate, la distante sub 2 m' sub linii de tram!ai sau cale erata, paralel cu acestea la o distanta mai mica decat cea pre!azuta in articolul ".22.

".27. 4onductele din otel montate in zona de in luenta a cailor erate electri icate sau a liniilor electrice aeriene %/$2& de medie sau inalta tensiune se prote+eaza impotri!a tensiunilor induse, con orm reglementarilor tehnice de specialitate. ".2). Rami icatiile retelelor subterane se pre!ad, de regula, cu robinete de inchidere. 3n unctie de continutul de impuritati al gazelor naturale, in puncte con!enabil alese ale retelelor de distributie si instalatiilor exterioare, la cererea operatorului de distributie a gazelor naturale, se monteaza, dupa caz:

separatoare de impuritati' re ulatoare, pre!azute cu cate 2 robinete.

".20. Robinetele, imbinarile cu lanse si-sau dispoziti!ele de dilatare montate subteran se pre!ad in camine de !izitare. Se e!ita montarea subterana a pieselor electroizolante. 2tunci cand montarea lor aparenta nu este posibila, ele pot i montate si subteran, dar numai inglobate in cutii cu bitum %standard 7331-7&. ".30. 4apacul caminului de !izitare se monteaza deasupra axului !ertical al robinetului si se pre!ede cu gauri de !entilare. 3n cazul mai multor robinete montate in acelasi camin, se asigura acces direct la acestea de la supra ata. ".31. /a conductele din otel montate aerian, sustinerea se realizeaza, de regula, cu suporturi tip pentru instalatii, iar preluarea dilatarii se realizeaza prin schimbari de directie sau prin compensatoare de dilatare. ".32. .recerea de la conducta din polietilena la conducta din metal se realizeaza printr9o piesa de trecere polietilena-metal. 2ceste piese de trecere trebuie sa ie abricate industrial, numai de agenti economici care au sistemul calitatii certi icat in con ormitate cu pre!ederile amiliei de standarde 3SO 0000 si sa ie atestate-agrementate tehnic de organele abilitate. Intersectii ale traseelor conductelor de gaze naturale cu alte instalatii si constructii ".33. 3ntersectia traseelor conductelor de gaze naturale cu traseele altor instalatii subterane sau aeriene se ace cu a!izul unitatilor detinatoare si se realizeaza de regula ast el:

perpendicular pe axul instalatiei sau lucrarii tra!ersate' la cel putin 200 mm deasupra celorlalte instalatii' pentru distante mai mici de 200 mm, la tra!ersarea utilitatilor se pre!ad tuburi de protectie adec!ate.

3n cazuri exceptionale, se admit tra!ersari sub alt unghi, dar nu mai mic de "0 grade. 2lte instalatii subterane, care se realizeaza ulterior conductei de gaze naturale si care intersecteaza traseul acesteia, se monteaza cel putin la distanta minima admisa con orm tabelului 1, cu a!izul operatorului de distributie a gazelor naturale.

".3(. .recerea conductelor de gaze naturale prin camine, canale si constructii subterane ale altor utilitati, este interzisa. ".31. .uburile de protectie trebuie sa depaseasca, in ambele parti, limitele instalatiei sau constructiei tra!ersate cu cel putin 0,1 m. /a conductele din #$, tuburile de protectie se pre!ad la capete, la partea superioara cu gauri si rasu latori, iar capetele se etanseaza pe tea!a din #$. ".3". Subtra!ersarea liniilor de tram!ai se ace in tub de protectie, la adancimea de minim 1,1 m de la talpa caii de rulare la generatoarea superioara a tubului de protectie a conductei de gaze naturale. ".37. .ra!ersarea cailor erate, autostrazilor si cursurilor de apa, se ace subteran sau aerian, in unctie de conditiile locale, impuse prin a!izele administratorilor acestor utilitati. ".3). .ra!ersarile se pre!ad cu robinete de sectionare, care sa permita scoaterea din unctiune a conductei de gaze naturale:

in ambele parti ale tra!ersarii, pentru retelele inelare' inainte de tra!ersare, pentru retelele rami icate.

".30. .ra!ersarile aeriene ale cailor de circulatie de pe teritoriul unitatilor industriale se ac la inaltimi stabilite in unctie de gabaritul !ehiculelor utilizate, dar nu mai mici de 1 m de la generatoarea in erioara sau dispoziti!ul de sustinere a conductei pana la ni!elul carosabilului. ".(0. #roiectarea si executarea tra!ersarii cailor de comunicatii, se ace in con ormitate cu pre!ederile din standardul 0312. Bransamente si racorduri ".(1. 3nstalatiile de utilizare din cladiri se alimenteaza cu gaze naturale din conducta de distributie situata pe strada din dreptul imobilelor respecti!e, indi erent spre ce parte a cladirii se a la conducta % ig. 0 a si 0 b&. 3mobilele situate la intersectia strazilor pot i alimentate cu gaze naturale din conducta situata pe oricare din strazile respecti!e. 3n situatia strazilor sau drumurilor cu latime mai mare de 12 m, pozitia de amplasare a retelelor de distributie a gazelor naturale se stabileste de proiectant in unctie de conditiile impuse prin certi icatul de urbanism. ".(2. ;iecare cladire ci!ila, sau grup de cladiri situate pe aceeasi proprietate, se alimenteaza printr9un singur bransament, indi erent de numarul strazilor cu care se margineste, exceptand cazurile deosebite ce se analizeaza de operatorul licentiat de distributie in !ederea aprobarii % ig. 10&. ".(3. 2limentarea consumatorilor se ace prin:

bransament rami icat 9 pentru cazurile exceptate la art. ".(2' bransament indi!idual pentru iecare imobil' bransament comun pentru cel mult doua imobile !ecine, cu acordul operatorului licentiat de distributie, in urmatoarele cazuri: a. imobilele sunt situate pe aceeasi strada si au curtile alaturate % ig. 11 a, b&'

b. imobilele nu sunt situate pe aceeasi strada dar ac parte dintr9un singur corp de cladire, au curte comuna si o intrare comuna pe strada care are conducta de distributie % ig. 11 c&' c. sunt indeplinite urmatoarele conditii tehnice:

bransamentul comun poate asigura debitul total si presiunea' regulatorul de presiune este corespunzator pentru debitul total' instalatia exterioara de utilizare se poate executa aparent, cu posibilitati de acces rapid la robinetele de incendiu.

3n igura 11 d, este prezentata schema de principiu a bransamentului rami icat la blocuri de locuinte cu mai multe tronsoane %case de scara&, iar in ig. 11 e, este prezentata schema de principiu a bransamentului rami icat pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor imobile, cu reducerea numarului de tra!ersari a unei artere de circulatie importante. ".((. Racordarea bransamentelor la conductele de distributie din polietilena se ace prin teuri de bransament, sudate prin electro uziune pe acestea. ".(1. Racordarea bransamentelor la conductele de distributie din otel se ace in unctie de diametrul acestora:

cu diametrul pana la )0 mm inclusi!, se racordeaza prin intermediul unei piese de racord %teu&, ara scoaterea din unctiune a conductei de distributie' cu diametrul peste )0 mm se racordeaza prin sudare directa pe conducta de distributie, %care se scoate temporar din unctiune& ara piesa de racord, si se pre!ad cu un robinet si camin de !izitare.

".(". /egatura bransamentelor din polietilena cu postul de reglare sau instalatii de utilizare se ace prin intermediul unui dispoziti! special, denumit capat de bransament %reiser&, care realizeaza trecerea de la polietilena la otel, a!and acelasi diametru cu tea!a din polietilena a bransamentului. 4apetele de bransamente cu diametre de 71 mm si mai mari se realizeaza cu piesa de trecere #$ 9 otel montat subteran in pozitie orizontala. ".(7. #e reteaua de polietilena de presiune redusa, la capatul de bransament, se monteaza un robinet de sectionare cu s era, in pozitie !erticala, unul sau mai multe regulatoare de presiune, sau dupa caz, o statie de reglare9masurare. ".(). /a capatul bransamentului %reiserului& din reteaua de presiune +oasa de polietilena, se monteaza un robinet de sectionare cu s era, in pozitie !erticala. ".(0. /a capatul bransamentului din polietilena se utilizeaza:

pentru bransamente pana la "3 mm inclusi!, capete de bransament ara anod de protectie %reiser&, atestate-agrementate tehnic' pentru bransamente cu diametre de 71 mm si mai mari, capete de bransament cu izolatie tip oarte intarita sau echi!alenta si anod de protectie, a!and componentele atestate-agrementate tehnic.

".10. 4onsumatorii industriali, blocurile de locuinte cu mai multe scari si obiecti!ele social culturale pot i alimentate prin mai multe bransamente cu conditia ca partea din instalatia de

utilizare racordata la un bransament sa nu se interconecteze cu partea din instalatia de utilizare racordata la un alt bransament. Solutia de alimentare prin mai multe bransamente se stabileste de proiectant, cu acordul operatorului de distributie, in unctie de situatia locala. ".11. 3n localitatile urbane in care reteaua de distributie nu urmareste traseul stradal, alimentarea imobilelor se ace prin bransamente la conducta cea mai apropiata, cu respectarea conditiilor de mai sus. ".12. .raseul bransamentului sau racordului se realizeaza:

perpendicular pe conducta la care se realizeaza racordul. #entru situatii care impun racordarea sub alt unghi, acesta nu !a i mai mic de "0 grade' cu panta inspre conducta la care se racordeaza' nu se admit bransamente cu traseu in lungul strazii.

".13. 4apatul de bransament se pozeaza la limita de proprietate a consumatorului. ".1(. 2mplasarea capatului de bransament sau a racordului se ace in spatii usor accesibile. ".11. /a capatul bransamentului executat din tea!a de otel racordat la reteaua de presiune redusa se monteaza:

un robinet de sectionare, cu s era' o piesa electroizolanta, in a!al de robinetul de sectionare' regulator de presiune.

/a bransamentele rami icate se monteaza si cate un robinet pe iecare rami icatie, inainte de intrarea in cladire. ".1". 3nstalatiile de utilizare interioare pentru iecare cladire ci!ila sau hala industriala se alimenteaza cu gaze naturale din instalatia de utilizare exterioara ast el:

printr9un singur racord' prin doua racorduri, numai in cazul halelor industriale cu puncte de consum concentrate la capete, dar ara interconectarea instalatiilor interioare.

".17. /a capatul conductei de racord al instalatiei de utilizare interioara se monteaza la exterior, in loc usor accesibil, un robinet de incendiu marcat con orm standardului 207. 3n cazul in care distanta dintre robinetul de iesire din postul sau statia de reglare si robinetul de incendiu este sub 1 m, se poate renunta la robinetul de iesire. ".1). Robinetele de incendiu plasate la inaltimea de peste 2 m se pre!ad cu scara metalica ixa de acces si plat orma pentru mane!rare. ".10. $ste interzisa intrarea conductei din irida de bransament sau de racord direct in interiorul constructiei. Rezemarea conductelor montate aparent sau aerian

"."0. 4onductele montate aparent pe elemente de constructii sau aerian pe stalpi sau estacade se reazema, in unctie de diametru, pe bratari sau console con ectionate con orm cataloagelor de detalii tip pentru instalatii. *istantele maxime intre doua reazeme si tipul reazemelor pentru conducte sunt prezentate in tabelul nr. ". .abelul " *3S.2,.$/$ 62G36$ BmC 3,.R$ R$2E$6$ S3 .3#</ R$2E$6$/OR 3, ;<,4.3$ *$ *326$.R</ 4O,*<4.$3 Distanta ma=ima intre reazeme [m] Diametrul conductei [in] 3-) ... 1-2 3-( ... 1 (,2 1 1-( ... 1 1-2 1,1 2 1,7 2 1-2 ",1 3 ",7 ( 7,1 1 ),0 'ipul reazemului 3,3 7ratara 7ratara 4onsola 4onsola 4onsola 4onsola 4onsola 7ratara

). STATII SI POSTURI DE REGLARE SI MASURARE A GAZELOR NATURALE


7.1. Statiile de reglare si de reglare9masurare a gazelor naturale se monteaza in constructii proprii. #osturile de reglare, reglare9masurare, masurare se monteaza in iride, cabine sau direct pe instalatia de utilizare a agregatelor tehnologice. 7.2. 2mplasarea regulatoarelor pe instalatia de utilizare a agregatelor tehnologice se poate ace cu indeplinirea cel putin a urmatoarelor conditii:

incaperile in care se monteaza sa ie bine !entilate' regulatoarele sa ie in constructie etansa'

elementele de etanseitate ata de mediul exterior, precum si componentele regulatoarelor care comunica cu exteriorul sa prezinte rezistenta la temperaturi inalte %minim "10 grade 4&.

7.3. Statiile si posturile de reglare9masurare sunt delimitate de robinetele de inchidere de la intrarea, respecti! iesirea in-din statii si posturi. Robinetele ac parte din componenta statiilor si posturilor de reglare9masurare. 7.(. *imensionarea si echiparea statiilor si a posturilor de reglare9masurare se ace tinand seama de parametrii de curgere %debit, presiune, temperatura&, domeniul de !ariatie a acestora, precum si de calitatea gazelor naturale %compozitie chimica, impuritati solide si lichide&. Sistemele de masurare se !or alege si pozitiona in con ormitate cu cerintele normelor in !igoare. Statiile si posturile de reglare9masurare !or i echipate cu dispoziti!e de siguranta corespunzatoare cerintelor legislatiei in !igoare. 7.1. #roiectarea statiilor si posturilor de reglare9masurare se ace ast el incat sa rezulte o grupare cat mai compacta a echipamentelor, a!andu9se in !edere accesul la echipamentele si dispoziti!ele componente. 7.". #e conductele de intrare si de iesire din statiile de reglare9masurare se monteaza robinete de sectionare si lanse electroizolante in locuri usor accesibile. 7.7. Statiile de reglare9masurare pot i pre!azute cu ocolitor, cand alimentarea aparatelor de utilizare nu poate i intrerupta. 7.). 3n unctie de natura si continutul de impuritati a gazelor naturale, la intrarea in statiile de reglare9masurare, se pot monta echipamente de iltrare si-sau separare. 7.0. #entru echipamentele care pre!ad in mod expres iltre de protectie, acestea se monteaza obligatoriu con orm instructiunilor producatorului. 7.10. Statiile de reglare9masurare se pre!ad cu priza si centura de impamantare %impedanta sub ( ohm&, la care se racordeaza partile metalice ale iecarui element din statie cuprins intre doua lanse. Racordurile prin lanse nu se considera electroconductoare decat daca sunt conectate intre ele cu platbanda zincata de sectiune de minim de (0 mmH2. Regulatoare de presiune 7.11. Reglarea presiunii se ace, in unctie de marimea debitului, prin regulatoare cu:

actionare indirecta' actionare directa.

Regulatoarele de presiune sunt obligatoriu atestate si agrementate tehnic, con orm pre!ederilor legislatiei in !igoare. 7.12. #rincipalele caracteristici tehnice si unctionale ale regulatoarelor de presiune sunt: a. abaterea maxima a presiunii reglate: 1?' b. domeniul presiunilor de intrare, corelat cu domeniul presiunilor de iesire sa ie in unul din inter!alele:
o

mai mic de 10 mbar, pentru presiune +oasa'

o o

intre 2 bar si 10 mbar, pentru presiune redusa' intre " bar si 2 bar, pentru presiune medie.

#entru regulatoare care garanteaza abaterea maxima a presiunii reglate prin atestare si-sau agrementare tehnica se pot admite si alte inter!ale de presiune decat cele mentionate mai sus' c. presiunea nominala de lucru: " bar. 7.13. 3n cazul in care in instalatia de utilizare industriala sunt necesare di erite trepte de presiune se pre!ad panouri de reglare pentru iecare treapta de presiune. Constructii pentru statii si posturi reglare-masurare a gazelor naturale 7.1(. 2mplasarea statiilor si posturilor de reglare9masurare se ace respectand pre!ederile din A,ormele tehnice pentru stabilirea zonelor de protectie si de siguranta ale obiecti!elor din sectorul gazelor naturaleA. 7.11. #osturile de reglare9masurare pentru presiunea maxima de intrare intre 2 9 " bar, se pot monta si in cabine aerisite, alipite peretilor cladirilor, in locuri usor accesibile, cu conditia ca peretii respecti!i sa nu prezinte goluri %usi, erestre etc.&:

pe o inaltime de cel putin ) m' pe o latime care sa depaseasca cabina cu minimul 1 m, in ambele sensuri.

7.1". 2mplasarea constructiilor pentru statii si posturi de reglare9masurare, independente sau alipite altor constructii, se ace:

suprateran' cu respectarea distantelor pre!azute in tabelul 7' la limita de proprietate a consumatorului sau cand nu este posibil, cat mai aproape de limita de proprietate a consumatorului' asigurandu9se accesul direct si permanent al personalului operatorului licentiat al sistemului de distributie'

2mplasarea constructiilor pentru statiile si posturile de reglare9masurare %a erente retelei de distributie& se ace pe domeniul public, con orm precizarilor din certi icatul de urbanism. #entru cazuri exceptionale, cu a!izul operatorului licentiat al sistemului de distributie se pot construi statii de sector subterane, pre!azute cu !entilare corespunzatoare si masuri de e!itare a pericolului de incendiu si explozie. 4onstructiile statiilor de reglare9masurare se executa din materiale incombustibile si ara pod. 7.17. #osturile de reglare9masurare de la presiune redusa la presiune +oasa se monteaza in:

irida ingropata in peretele exterior al cladirii, in ziduri sau garduri' cabina independenta sau alipita de un perete exterior al cladirii.

3n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului operatorului licentiat al sistemului de distributie. 7.1). #osturile de reglare9masurare nu se amplaseaza:

pe caile de e!acuare din cladiri cu aglomerari de persoane' sub erestrele cladirilor si in locuri ne!entilate.

3n cazul exceptional in care nu sunt conditii tehnice si pentru postul de reglare exista spatiu de amplasare numai sub ereastra, se !or realiza urmatoarele masuri:

tea!a de e!acuare a regulatoarelor de presiune se prelungeste ast el incat sa e!ite patrunderea gazelor in interiorul cladirii' axul de mane!ra al robinetelor postului se etanseaza.

7.10. ;iridele practicate in peretii unei cladiri se tencuiesc si se scli!isesc la interior, in conditii care sa nu permita in iltrarea gazelor in cladire. 7.20. 4onstructiile pentru statiile si posturile de reglare9masurare se realizeaza cu respectarea pre!ederilor din standardele (32" si (327. 7.21. #ardoseala statiilor de reglare9masurare se realizeaza in urmatoarele conditii:

din materiale de constructii care nu produc scantei la lo!irea cu obiecte din otel sau onta' cu suporturi pentru rezemarea echipamentului.

7.22. $!acuarea e!entualelor scapari de gaze naturale se asigura prin goluri, dispuse in mod egal la partea superioara si in erioara, insumand:

)? din supra ata incaperii, la constructiile independente ale statiilor' (? din supra ata usilor la cabine si iride.

7.23. 3luminatul interior al statiilor de reglare9masurare se realizeaza:


natural, prin erestre' arti icial, din exteriorul constructiei, con orm pre!ederilor ,ormati!ului pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice, cu tensiuni pana la 1000 :c.a. si 1100 :c.c, indicati! 3 7.

7.2(. #rotectia impotri!a descarcarilor electrice, pentru statiile de reglare9masurare si instalatiile montate in exterior, se realizeaza con orm pre!ederilor din ,ormati!ul pri!ind protectia constructiilor contra trasnetului 3 20. 7.21. #rotectia constructiilor statiilor de reglare9masurare si a instalatiilor exterioare, impotri!a accesului persoanelor straine, se realizeaza prin impre+muire. .abelul 7 *2.$ OR3$,.2.3:$ #R3:3,* *3S.2,.$/$ *$ S35<R2,.2 #$,.R< S.2.33/$ *$ R$5/2R$962S<R2R$

Nr! crt!

Destinatia constructiilor invecinate

Distantele de siguranta [m], pentru statii de capacitate: pana la :%%% :%%% !!! &%%%% peste &%%%% [mc/-] [mc/-] [mc/-] #resiunea la intrare [bar] 9 ( ( !!! : ; : 9 ( ( !!! : ; : 9 : ; :

( 1 "

4ladiri industriale si depozite de materiale combustibile grad 3 9 33 rezistenta la oc, categoria 2, 7 pericol de incendiu grad 333 9 : rezistenta la oc categoria 4, *, $ pericol de incendiu 3nstalatii industriale in aer liber categoria 2, 7, 4, *, $, pericol de incendiu 4ladiri ci!ile %inclusi! cele administrati!e de pe teritoriul unitatilor industriale& grad 3 9 33 rezistenta la oc grad 333 9 : rezistenta la oc /inii de cale erata curenta de gara+ 6arginea drumurilor carosabile /inii electrice de inalta tensiune

7 7

10 10

12 11 13 11 12 11 12 10 12

1) 22 20 21 11 20

27 30 21

7F 10

10

13 11 13

1) 1)

27

7F 10 7 12

12 10 12 11 12 11 20 20 20 20 20 20 ) ( "

11 20 20 21 20 21 20 20 10 " 20 20

21 30 30 21 10 (0

20 20 20 20 ( 1

20 0

20 20 20

F& Statii de capacitate pana la 1000 mc %si presiune de intrare I 2 bar& se pot alipi de un perete al cladirii in!ecinate cu conditia ca peretele cladirii sa ie rezistent la explozie, sa nu aiba goluri % erestre, usi pe o lungime care depaseste cu 1 m limitele statiei in ambele directii si pe o inaltime de 3 m deasupra statiei&. Amplasarea si montarea echipamentului de reglare-masurare 7.2". #anourile de reglare9masurare se amplaseaza in plan orizontal sau !ertical, in unctie de marime, pastrandu9se distante intre elementele componente ast el incat sa se asigure posibilitatea intretinerii si exploatarii. 7.27. #entru masurarea in scopuri comerciale a cantitatilor de gaze naturale, se utilizeaza numai aparate de masurare, atestate si agrementate tehnic, aprobate con orm legislatiei metrologice in !igoare. .ipul aparatului de masura, modul de amplasare si conditiile de monta+ se stabilesc de proiectant, cu a!izul operatorului licentiat de distributie de gaze naturale, pe baza speci icatiilor tehnice ale producatorului.

7.2). $xecutantii statiilor de reglare9masurare, au obligatia sa ixeze, pe distribuitorul iecarei trepte de reglare placute metalice pe care au gra!at:

societatea producatoare' presiunea de incercare' presiunea nominala' cate o placuta indicatoare cu pozitia sertarului, A3,4J3SA sau A*$S4J3SA.

7.20. $lementele instalatiei de reglare9masurare se prote+eaza cu !opsea. 6arcarea se ace con orm standardelor in !igoare. 7.30. /a exterior pe iecare perete al statiilor si pe usile statiilor si posturilor de reducere si reglare a presiunii, se aplica tablite a!ertizoare pe care se inscrie:

si indicatorul pentru pericol de explozie, pre!azut de S.2,*2R* 207. Instalatii si dispozitive auxiliare. 7.31. Statiile si posturile de reglare a presiunii se doteaza cu echipament de siguranta care sa pre!ina:

cresterea presiunii la iesirea din regulator, peste ni!elul maxim al treptei de presiune' cresterea presiunii, peste ni!elul admis, la consumator' scaderea presiunii, sub ni!elul minim de unctionare al aparatelor de utilizare ale consumatorului.

#e dispoziti!ele de siguranta se inscrie, !izibil, presiunea de declansare. 7.32. $chipamentul de siguranta se pre!ede:

ara armaturi de inchidere pe deri!atia pe care este montata supapa, atat inainte cat si dupa aceasta' cu conducte de e!acuare la exterior, in atmos era, care pot i legate la un colector comun.

$!acuarea gazelor de la echipamentul de siguranta si de la regulatoarele montate in posturi de reglare sau pe utila+e, se ace in aer liber la 0,1 m peste cel mai inalt punct al acoperisului:

statiilor sau posturilor independente' cladirilor la care sunt alipite posturile sau in care se a la utila+ele.

4apatul liber al conductei de e!acuare se pre!ede cu o curba indreptata in +os, sau cu o caciula de protectie. 7.33. #e colectoarele si distribuitoarele statiilor si posturilor de reglare9masurare se monteaza:

manometre pre!azute cu robinet de inchidere'

armaturi pentru termometre.

#e colectoarele iltrelor se pre!ad manometre.

8. INSTALATII INTERIOARE DE UTILIZARE


tilizarea gazelor naturale in cladiri ).1. <tilizarea gazelor naturale este admisa numai in incaperi in care nu exista pericol de:

incendiu, prin aprinderea materialelor si elementelor combustibile, datorita radiatiei termice directe ori a trans erului de caldura prin con!ectie sau conductie' explozie a materialelor si substantelor combustibile a late in interior' intoxicare sau as ixiere a utilizatorilor, cu gaze de ardere.

).2. 4onditii tehnice pentru unctionarea in siguranta a instalatiilor interioare de utilizare a gazelor naturale combustibile: a. !olumul interior minim al incaperilor:
o o o

1),0 mc pentru incaperi curente' 7,1 mc pentru bucatarii, bai si o icii' 1,0 mc pentru bucatarii din constructii existente, cu respectarea conditiilor pre!azute la art. )."'

b. asigurarea aerului necesar arderii' c. !entilare naturala sau mecanica' d. e!acuarea totala a gazelor de ardere, in atmos era' e. supra ete !itrate.

).3. .oate incaperile in care se monteaza aparate de utilizare a gazelor naturale, se pre!ad cu supra etele !itrate, sub orma de erestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geam sau goluri, toate la exterior sau spre balcoane !itrate cu supra ata minima totala de:

0,03 mp pe mc de !olum net de incapere, in cazul constructiilor din beton armat' 0,01 mp pe mc de !olum net de incapere, in cazul constructiilor din zidarie.

5eamurile au grosimea de maxim ( mm ara armare. #entru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de ( mm sau sunt de constructie speciala %securizat, termopan etc.& se !or monta obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita in erioara de sensibilitate 2? 4J( in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzatoarelor. 3n cazul utilizarii detectoarelor supra ata !itrata poate i redusa la 0,02 mp pe mc de !olum net de incapere. :olumul net reprezinta !olumul total al incaperii din care se scade !olumul elementelor de instalatii sau de constructii existente in incapere in care nu se pot acumula gaze. 3n incaperi cu !olum mai mic decat cel pre!azut la art. ).2, sunt admise numai aparate de utilizare legate la cos, cu urmatoarele conditii:

accesul aerului necesar arderii si aprinderea aparatelor de utilizare, sa se aca din exteriorul incaperii %coridor, !estibul etc.& sau direct din exteriorul cladirii' olosirea unor aparate de utilizare cu aprindere din exteriorul cladirii, asigurate impotri!a stingerii prin blocarea admisiei gazului in cazul stingerii lacarii, ie prin constructia aparatului, ie prin dispoziti!e de protectie.

#entru incalzirea de apartament, centrala termica se monteaza in bucatarie, balcon, !estibul, la subsol sau la alt ni!el unde nu blocheaza calea de e!acuare a persoanelor, cu respectarea tuturor conditiilor sus mentionate. ).(. 3n incaperi cu !olum mai mic de 1) mc si in bai %indi erent de !olumul acestora&, nu sunt admise:

aparate de utilizare pentru prepararea instantanee a apei calde de consum' aparate de utilizare pentru incalzire centrala sau locala, pre!azute cu arzator atmos eric si rupere de tira+, chiar daca au termostat de cos.

).1. ;ac exceptie de la pre!ederile art. ).2, ).3 si art. ).(., aparatele de utilizare care au atestare-agrement tehnic, sau a!iz 3S43R pentru unctionare in alte conditii, %la care prin tubulatura etansa, se asigura accesul din exterior al aerului necesar arderii si e!acuarea in exterior sub presiune a gazelor de ardere 9 cazane cu ocar etans si tira+ ortat&. *easemenea sunt exceptate de la pre!ederile art. ).3. aparatele de utilizare din categoria turbosu lantelor destinate pentru incalzirea ermelor de pasari si animale cu conditia utilizarii detectoarelor de gaze naturale a!and limita in erioara de detectie de 2? 4J( in aer si care actioneaza automat robinetul de inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor de utilizare. ).". *ebitul total al aparatelor cu lacara libera care se pot instala intr9o incapere trebuie sa satis aca conditia: 11 mc !olum interior de incapere pentru iecare metru cub debit instalat de gaze naturale.

Aparate de utilizare si arzatoare ).7. 3n instalatiile de utilizare se !or monta numai aparate si arzatoare a!izate con orm pre!ederilor 3S43R in !igoare. ).). 2rzatoarele cu panou radiant cu lacara deschisa sunt admise numai in spatii !entilate corespunzator cu exceptia cladirilor ci!ile si de locuit asigurandu9se urmatoarele masuri:

e!itarea producerii incendiilor, prin aprinderea materialelor ca urmare a e ectului radiatiilor termice' incadrarea concentratiei de noxe in limitele admise de reglementarile in !igoare.

).0. 2paratele de utilizare se pot monta, in unctie de conceptia constructi!a:


pe pereti de zidarie sau beton, ara strat izolator combustibil la ata peretelui' pe pardoseala incombustibila.

).10. 2paratele de utilizare industriala cu debit instalat peste 21 mc-h, se pre!ad cu armaturi pentru montarea unor aparate de masura si control si prize in !ederea e ectuarii de determinari pentru bilant termic: K manometru pe conducta de intrare a gazelor in aparat' K termometru pe:

conducta de alimentare cu gaze naturale' canalul de iesire a gazelor de ardere.

K contor de gaze naturale' K priza de prele!are a probelor din:


gazele naturale' gazele de ardere.

K priza de masurare a tira+ului. ).11. 2legerea si montarea arzatoarelor si aparatelor de utilizare se ace cu respectarea conditiilor tehnice si criteriilor de per ormanta din prezentele norme tehnice, instructiunile producatorului precum si din reglementarile in !igoare. ).12. *ebitul arzatoarelor de gaze naturale care echipeaza aparatele de utilizare, se precizeaza de catre producatorul aparatelor de utilizare prin inscriptionarea !alorii acestuia pe eticheta aparatului de utilizare. Racordarea aparatelor de utilizare si arzatoarelor ).13. 2paratele de utilizare si arzatoarele se racordeaza rigid la instalatiile interioare, cu exceptia cazurilor pre!azute la art. ).1(. ).1(. 2paratele de utilizare, cu debit nominal sub 3 mc-h, precum si arzatoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot a!ea si racorduri lexibile la instalatia de utilizare, cu respectarea pre!ederilor art. ).11. ).11. Racordurile lexibile trebuie sa ie atestate-agrementate tehnic pentru utilizarea in instalatii de gaze naturale. 2cestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

presiunea nominala pentru care a ost construit racordul, sa ie egala sau mai mare decat presiunea instalatiei de gaze naturale la care se racordeaza'

lungime maxima 1 m si diametru minim 10 mm, la instalatii de utilizare cu presiune +oasa' lungime maxima 20 m si diametru maxim de 10 mm, la instalatii industriale cu presiune pana la 2 bar' trasee la !edere, ara sa treaca dintr9o incapere in alta' masuri de e!itare a contactului cu corpuri calde' masuri de e!itare a agatarii, stri!irii sau deteriorarii' masuri de protectie la intemperii, daca este cazul.

Racordurile lexibile nu au organe de inchidere sau reglare si nu se admite cuplarea a doua sau mai multe racorduri lexibile. Racordurile lexibile se monteaza intre robinetul de siguranta si aparatul de utilizare. ).1". /a instalatiile care impun controlul riguros al arderii si nu sunt supra!egheate continuu, se pre!ad dispoziti!e automate de control, reglare si semnalizare, care sa antreneze automat inchiderea alimentarii cu gaze naturale la:

stingerea accidentala a lacarii' lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie sau a energiei electrice.

).17. 4onectarea aparatelor de utilizare direct la conducta de distributie sau reteaua de repartitie ara regulator de presiune este interzisa. !rasee si conditii tehnice de amplasare a conductelor ).1). /a alegerea traseelor pentru conductele de gaze naturale, conditiile de siguranta au prioritate ata de orice alte conditii. ;iecare unitate locati!a se racordeaza la coloana sau instalatia exterioara printr9o singura deri!atie. ).10. 4onductele instalatiilor interioare de utilizare se amplaseaza aparent, in spatii uscate, !entilate, luminate si circulate, cu acces permanent, inclusi! in subsolurile care indeplinesc aceste conditii si se monteaza:

pe cat posibil, pe elemente rezistente ale constructiei, pereti, stalpi, grinzi, pla oane' pe stalpi metalici sau de beton, montati special in acest scop sau in scopul sustinerii conductelor de gaze naturale impreuna cu conducte pentru alte instalatii.

Se admite montarea conductelor mascate in canale !izitabile si !entilate, numai in cazul constructiilor cu grad deosebit de inisare % ig. 12&. ).20. $ste interzisa trecerea conductelor prin:

un apartament din alt apartament cu exceptia coloanelor existente' spatii ne !entilate sau inchise cu rabit sau alte materiale' trecerea conductelor de gaze naturale a!and imbinari ixe sau demontabile prin debara, camara si altele asemenea, daca acestea nu sunt !entilate' cosuri si canale de !entilare'

puturi si camere pentru ascensoare' incaperi cu mediu corosi! sau cu dega+are de noxe: incaperi cu umiditate pronuntata' incaperi in care se pastreaza materiale in lamabile: closete' subsoluri tehnice si canale tehnice' ghene sau nise comune mai multor ni!ele, in care sunt montate conducte pentru alte instalatii, inclusi! sub deschiderile in erioare ale acestora' podurile ne!entilate ale cladirilor' locuri greu accesibile in care intretinerea normala a conductelor nu poate i asigurata' depozite sau incaperi de depozitare, cu respectarea pre!ederilor ,ormati!ului de siguranta la oc a constructiilor # 11).

.otodata este interzisa montarea conductelor inglobate in elementele de constructie ale pardoselii. 3n cazul in care nu pot i e!itate trecerile conductelor prin closete sau camari se admite tra!ersarea acestora utilizand conducte ara imbinari si prote+ate in tuburi de protectie. Se e!ita trecerea conductelor prin camere de dormit nepre!azute cu aparate de utilizare a gazelor naturale. 4and trecerea conductelor prin incaperi cu umiditate pronuntata sau atmos era corosi!a este ine!itabila, se olosesc te!i zincate sau prote+ate cu lacuri anticorosi!e si tub de protectie. ).21. #entru alimentarea punctelor de consum care nu sunt amplasate langa pereti, se admite montarea conductelor in canale amena+ate in pardoseala:

acoperite cu capace per orate si usor demontabile' uscate si aerisite' pe trasee cat mai scurte' cu panta, dupa caz, pentru asigurarea scurgerii spre puncte de colectare a e!entualelor in iltratii de apa' cu dimensiuni care sa permita controlul si repararea conductei.

).22. $ste interzisa:


montarea conductelor pentru alte instalatii in canalele pentru conductele de gaze naturale' intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalatii sau comunicarea cu acestea.

).23. .recerea conductelor prin pereti sau plansee se ace:

prote+ata in tub de protectie'

ara imbinari in tubul de protectie.

).2(. 4onductele instalatiilor de utilizare din hale industriale se amplaseaza ast el incat sa ie prote+ate impotri!a degradarii prin:

lo!ire directa sau trepidatii' contactul cu lichide corosi!e' contactul indelungat cu apa' radiatie sau conductie termica.

).21. *istantele minime intre conductele de gaze naturale si elementele celorlalte instalatii se incadreaza in pre!ederile din:

,ormati! pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000 :c.a. si 1100 :c.c, indicati! 17' ,ormati! pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice, indicati! #$ 107' #rescriptiile tehnice 3S43R' standard )101.

).2". $ste interzisa utilizarea conductelor de gaze naturale pentru orice alte scopuri, cum ar i:

legarea la pamant a altor instalatii' realizarea prizelor de protectie electrica' sustinerea cablurilor si-sau conductorilor electrici, indi erent de tensiune si curent' agatarea sau rezemarea unor obiecte.

Armaturi de inchidere ).27. Robinete de inchidere se pre!ad: a. inaintea iecarui contor' 3n instalatiile cu un singur contor, daca distanta intre robinetul de incendiu si contor nu depaseste 1 m robinetul de contor tine loc de robinet de incendiu, cu conditia ca robinetul sa nu ie in iride inchise' b. pe iecare rami icatie importanta' c. pe iecare conducta care alimenteaza grupuri de arzatoare montate la aparate, mese de lucru, laboratoare etc.' d. la baza iecarei coloane, in cladiri cu peste 1 ni!ele' *aca plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate ace in conditii de siguranta si estetica corespunzatoare, se admite montarea unui singur robinet pentru un grup de coloane, care alimenteaza maxim 2( puncte de consum' e. inaintea iecarui arzator:
o

doua robinete montate pe conducta, pentru cazul arzatoarelor si aparatelor de utilizare, care nu au robinet de mane!ra propriu sau in cazul celor care au racord lexibil'

un robinet pentru cazul arzatoarelor si aparatelor care au racord rigid si au robinet de mane!ra propriu.

Asigurarea aerului necesar arderii si evacuarea gazelor arse ).2). #entru toate aparatele de utilizare racordate la cos sau cu lacara libera se asigura aerul necesar arderii si e!acuarea in exterior a gazelor de ardere, complet si ara riscuri, ast el incat in atmos era incaperii sa nu se depaseasca concentratia de noxe admisa de normele de protectia muncii si normele de protectie a mediului. ).20. 2erul necesar arderii se asigura in unctie de raportul intre !olumul interior al incaperii :i BmcC si debitul nominal al aparatului de utilizare Ln Bmc-h:C

pentru cazul :i-Ln M-> 30, se considera ca prin neetanseitatile tamplariei se asigura aerul necesar pentru ardere' pentru cazul :i-Ln I 30, se pre!ede accesul aerului direct din exterior, prin goluri practicate la partea in erioara a incaperii' Sunt exceptate bucatariile din locuinte cu incalzire centrala, in care nu exista alte aparate de utilizare, la care se admite accesul aerului dintr9o incapere !ecina prin realizarea unui gol spre aceasta incapere, cu conditia satis acerii raportului :i-Ln M-> 30, in care :i este !olumul bucatariei plus !olumul incaperii respecti!e.

*aca si in incaperea !ecina, spre care este pre!azut golul, sunt instalate aparate de utilizare, raportul dintre suma !olumelor celor doua incaperi B$:i > :ii D :i2C si suma debitelor aparatelor de utilizare din aceste incaperi B$Ln > Ln1 D Ln2C trebuie sa ie, $:i-$Ln M-> 30. 3n cazul in care aceasta conditie nu poate i indeplinita sau in cazul tamplariei etansata cu garnituri de cauciuc, se realizeaza prize de aer direct din exteriorul constructiei. ).30. Supra ata golului pentru accesul aerului de ardere intr9o incapere in care se utilizeaza gazele naturale se determina cu produsul intre debitul instalat in incaperea respecti!a L3 Bmc-hC si coe icientul de 0,0021 Bmp-mc-hC: S > 0,0021 x Li BmpC 5olul pentru accesul aerului de ardere se pre!ede la partea in erioara a incaperii si ara dispoziti!e de inchidere sau regla+. $ste interzisa obturarea golului de acces al aerului de ardere. /a centralele termice accesul aerului se ace con orm pre!ederilor ,ormati!ului pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala 113. /a centralele termice cu tira+ ortat si camera de ardere etansa nu este necesara asigurarea golurilor pentru accesul aerului in incapere. 3n cazul in care accesul aerului de ardere se asigura prin canale, sectiunile canalelor de aer se calculeaza luand in considerare rezistentele aeraulice ale acestora. ).31. /a incaperile in care se instaleaza aparate cu lacara libera, independent de !olumul lor, se pre!ad canale de !entilare pentru e!acuarea gazelor de ardere con orm standardelor "72( sau "720. ).32. 4analele de !entilare pentru e!acuarea gazelor de ardere:

se racordeaza la partea superioara a incaperilor, cat mai aproape de pla on' nu se pre!ad cu dispoziti!e de inchidere sau regla+.

).33. #entru bucatariile constructiilor existente, construite ara canale de !entilare, si in care sunt instalate aparate cu lacara libera, se admite practicarea in peretele exterior sau in tocul erestrei, la partea superioara a incaperii, a unui gol pentru e!acuarea gazelor de ardere con orm detaliilor tip. ).3(. $!acuarea gazelor de ardere din bucatarii si o icii se ace prin tira+ natural organizat sau mecanic, utilizandu9se:

canale indi!iduale' canale colectoare.

/a e!acuarea gazelor de ardere prin canale colectoare se !a acorda o deosebita atentie executarii corecte si etanse a nodurilor de legare a canalelor indi!iduale la canalul colector. *imensionarea se ace con orm pre!ederilor standardelor "72( si "703. *atele pentru dimensionarea cosurilor %extras din standardul "703& se prezinta in anexa 13. ).31. 4osurile de um din cadrul constructiilor noi executate din zidarie de caramida se captusesc la interior cu tuburi rigide din aluminiu sau otel inoxidabil, agrementate tehnic pentru e!itarea patrunderii gazelor de ardere in incaperi. ).3". $!acuarea gazelor de ardere din hale industriale se ace in unctie de debitul rezultat si de conditiile locale, prin:

!entilare naturala organizata' !entilare mecanica.

.ipul de !entilare si dimensionarea instalatiei se ac in unctie de cantitatea de gaze de ardere, ast el incat sa nu se depaseasca concentratiile admise prin normele de protectie a muncii si normele de protectie a mediului. ).37. Racordarea aparatelor consumatoare de gaze naturale la acelasi canal de um se ace in urmatoarele conditii:

la inaltimi di erite' sectiunea canalului de um sa poata prelua debitele de gaze arse insumate ale tuturor aparatelor racordate la acesta.

$!acuarea gazelor de ardere de la cazanele din centralele termice, care nu se incadreaza in pre!ederile din tabelul din anexa 13, se ace pe baza pre!ederilor din ,ormati!ul pentru proiectarea si executia instalatiilor de incalzire centrala 113. ).3). /egarea la cos prin burlan din tabla metalica, rigid sau lexibil, se admite in urmatoarele conditii % ig. 13&:

sectiunea burlanului este cel putin egala cu sectiunea racordului de iesire din aparatul de utilizare' portiunea !erticala este de cel putin 0,( m la iesirea din aparatul de utilizare' distanta de la cos pana la aparatul de utilizare este mai mica de 3 m: panta catre cos este minim )?, daca distanta depaseste 1 m' imbinarea si racordarea la cos, se executa cu asigurarea etanseitatii.

).30. $ste interzisa:


trecerea burlanelor dintr9o incapere in alta, cu exceptia burlanelor etanse imbinate cu sudura' montarea dispoziti!elor de inchidere sau obturare a sectiunii de iesire a gazelor de ardere la aparatele de consum indi!idual %sobe, masini de gatit, radiatoare etc.&' e!acuarea gazelor de ardere in podurile caselor' e!acuarea gazelor de ardere direct prin peretii exteriori ai cladirilor, cu exceptia aparatelor de utilizare, omologate sau cu atestat-agrement tehnic, pre!azute din abricatie cu ast el de e!acuare con orm pre!ederilor din 5hidul de proiectare, executarea si exploatare a centralelor mici 5# 011' racordarea aparatelor de utilizare a gazelor naturale la canalele de um a erente ocarelor, alimentate cu alt tip de combustibil %lemn, pacura, carbune etc.&, cu exceptia aparatelor de utilizare care au ost construite pentru alimentare mixta %gaze naturale 9 combustibil lichid-solid&.

*. ECHIPAMENTE% INSTALATII% APARATE% PRODUSE SI PROCEDEE UTILIZATE LA SISTEMELE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
0.1. $chipamentele, instalatiile, aparatele, produsele si procedeele utilizate in sistemele de alimentare cu gaze naturale se atesteaza tehnic si dupa caz acestea trebuie sa aiba agrementul tehnic si-sau certi icatul de aprobare de model con orm cu legislatia in !igoare. !evi 2. .e!i din otel 0.2. .e!ile din otel, utilizate la realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale !or a!ea certi icate de calitate date de producator.

5rosimea peretelui se calculeaza in unctie de solicitarile la care este supusa conducta si gradul de agresi!itate al solului. 0.3. #anourile de masurare se con ectioneaza numai din tea!a de otel ara sudura, laminata la cald sau trasa la rece. 0.(. .uburile si calotele rasu latorilor se con ectioneaza din otel. 4apacele pentru rasu latorile pozate in carosabil se con ectioneaza din onta. 0.1. 5rosimile minime admise ale peretilor te!ilor din otel, abricate con orm standardelor romanesti in !igoare, utilizate la realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale sunt date in tabelul 0. 5rosimea minima a peretelui te!ilor cuprinde si abaterea negati!a pre!azuta in standardele de te!i. .abelul 0 5ROS363/$ 63,36$ 2*63S$ 2/$ #$R$.3/OR .$:3/OR *3, O.$/ ;27R342.$ 3, RO62,32 ?rosimea Diametrul minima a nominal peretelui [mm] [mm] 10 2,31 11 2,10 20 2,10 21 3,21 32 3,10 (0 3,10 10 3,10 "1 3,10 )0 (,00 ?rosimea Diametrul minima a nominal peretelui [mm] [mm] 100 (,00 121 (,00 110 (,10 200 1,00 210 1,"0 300 ",30 310 ",30 (00 ",30 . .

0.". Se interzice utilizarea te!ilor din otel sudate longitudinal, realizate con orm standardului 7"1", in monta+ ingropat. 7. .e!i din polietilena 0.7. .e!ile din polietilena utilizate la realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale au certi icate de calitate date de producator. Se utilizeaza numai te!i din polietilena cu S*R 11 de tipul #$ )0 sau #$ 100 in unctie de presiunea de regim. .e!ile din polietilena au culoarea neagra cu dungi longitudinale galbene sau complet galbene. !uburi de protectie 0.). .uburile de protectie se con ectioneaza din: a. tea!a de otel pentru montare:
o o

in carosabil' sub linii de tram!ai sau cale erata.

b. tuburi din material plastic, pentru montare:

o o o

in trotuare' langa sau la intersectia cu canale de termo icare' langa sau la intersectia cu cabluri electrice, tele onice sau instalatii de apa9 canal.

"itinguri 2. ;itinguri din otel 0.0. 3mbinarile demontabile ale conductelor din otel se executa cu:

itinguri din onta maleabila' lanse din otel asamblate cu suruburi.

7. ;itinguri din polietilena 0.10. /a realizarea de conducte din #$ sunt olosite urmatoarele categorii de imbinari cu itinguri: a. imbinare prin sudura cap la cap:
o

cu coturi, teuri, reductii etc., realizate prin procedeul de in+ectie pentru diametre de 71 mm si mai mari' cu coturi, teuri, reductii etc., con ectionate din bucati de tea!a sudate cap la cap, pentru diametre mai mari de 210 mm'

b. imbinare prin electro uziune:


o

cu mu e, coturi, teuri, reductii etc., realizate prin procedeul de in+ectie pentru diametre cuprinse intre 32 mm si 110 mm. 3n cazuri speciale se poate utiliza si la diametre mai mari cu acordul operatorului licentiat al sistemului de distributie' cu mu e, coturi, teuri, reductii etc., realizate prin procedeul de in+ectie pentru diametre mai mari de 110 mm numai in cazul repararii retelelor'

c. imbinare cu itinguri mecanice cu etansare pe peretele exterior al te!ii: mu e, coturi, reductii, dopuri etc., pentru diametre cuprinse intre 32 mm si "3 mm' d. imbinare intre #$ si metal, cu itinguri de tranzitie:
o

cu adaptor de lansa, lansa libera si garnituri de etansare pentru diametre de 210 mm si mai mari' tehnologia de realizare a acestui tip de imbinare !a i elaborata sau aprobata de operatorul de distributie licentiat' racord de trecere #$9metal, pentru diametre pana la "30 mm' racorduri metalice cu etansare prin compresiune pe peretii te!ii' racord mixt #$9metal din trei bucati %tip olandez& cu etansare cu garnitura de cauciuc montat con orm procedurii tehnice elaborate de operator.

o o o

;itingurile din #$ )0 se utilizeaza numai pentru conducte din #$ )0, iar cele din #$ 100 pentru conducte din #$ 100.

0.11. Racordarea capetelor de bransament la bransamentul propriu9zis se realizeaza cu mu e cu electro uziune. 4apetele de bransament au un marca+ care indica adancimea pana la care pot i ingropate. *istanta minima intre supra ata solului si itingul de trecere %sau iletul te!ii din otel& este de 100 mm % ig. 1(&. 0.12. 4apetele de bransament sunt de doua tipuri:

ara anod de protectie %la care trecerea polietilena-otel se realizeaza deasupra solului, in partea !erticala a capatului de bransament& pentru diametre de 32 ... "3 mm' cu anod de protectie %la care trecerea polietilena-otel se realizeaza sub pamant, in partea orizontala a capatului de bransament& pentru diametre de 71 mm si mai mari.

0.13. 4apatul de bransament ara anod de protectie este realizat din % ig. 11&:

tea!a de polietilena' tub de protectie din otel pre!azut cu sistem de etansare la capete' iting de trecere polietilena-otel.

0.1(. 4apatul de bransament cu anod de protectie este realizat din % ig. 1"&:

tea!a de polietilena' iting de trecere polietilena-otel' tea!a din otel' anod de protectie.

Armaturi 0.11. .ipul de armaturi se alege in unctie de treapta de presiune a instalatiei pe care se monteaza. 0.1". 2rmaturile din polietilena se monteaza ingropat cu ti+a de actionare de la supra ata solului. 0.17. 2rmaturile metalice se monteaza:

ingropat, cu ti+a de actionare in cazul utilizarii !anelor cu izolatie din rasini epoxidice' in camine, caz in care tranzitia de la tea!a din polietilena la cea din otel se executa in doua moduri:
o o

cu iting de tranzitie polietilena 9 otel montat in exteriorul caminului' cu adaptor de lansa.

#ispozitive pentru preluarea dilatarii 0.1). #reluarea dilatarilor este admisa cu:

compensatoare de dilatare standard ))32 sau similare'

compensatoare naturale rezultate din con iguratia retelei de distributie.

0.10. 4alculul !ariatiei de lungime pentru conductele de distributie se realizeaza utilizand ormula:

in care: / 9 !ariatia de lungime' 9 coe icient de dilatare Bmm-mNC' / 9 lungimea de conducta luata in considerare BmC' . 9 !ariatia de temperatura luata in considerare. 2parate de utilizare, arzatoare, regulatoare de presiune, contoare-sisteme si echipamente de masurare 0.20. 2paratele de utilizare, arzatoarele, regulatoarele de presiune, contoarele-sistemele si echipamentele de masurare trebuie sa corespunda scopului pentru care sunt utilizate prin alegere si dimensionare con orm reglementarilor in !igoare si a speci icatiilor producatorilor. 2cestea trebuie sa indeplineasca conditiile de la art. 0.1. 6ateriale de etansare 0.21. 6ateriale pentru etansare olosite la imbinarile demontabile din otel sunt:

uior de canepa in combinatie cu !opsele sau paste destinate acestui scop' banda de te lon: alte materiale atestate-agrementate tehnic.

Racorduri flexibile 0.22. Racordurile lexibile admise in instalatiile de utilizare sunt numai cele care !or indeplini pre!ederile de la art. ).11. si art. 0.1. Alte materiale 0.23. 3n sistemele de alimentare se pot olosi conducte si elemente de legatura pentru acestea si din alte materiale decat cele precizate in prezentele norme tehnice cu conditia ca acestea precum si procedeele de imbinare sa ie atestate-agrementate tehnic con orm pre!ederilor legislatiei in !igoare. 0.2(. $lementele-piesele electroizolante % lanse, racorduri- itinguri, nipluri, etc.& !or i atestate-agrementate tehnic.

#". EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE


10.1. /a executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale se utilizeaza numai echipamente, instalatii, aparate, produse si procedee atestate-agrementate tehnic si care nu prezinta de ecte !izibile. 6anipularea, transportul, depozitarea si conser!area produselor

10.2. $xecutantul !a asigura manipularea, transportul, depozitarea si conser!area produselor ast el incat sa nu se produca deteriorari ale acestora, in con ormitate cu instructiunile impuse de producator. 10.3. 6anipularea, transportul si depozitarea conductelor si itingurilor din #$ se ace in con ormitate cu instructiunile impuse de producator si trebuie e ectuat ast el incat sa se e!ite actiunea directa a radiatiilor solare asupra acestora. 10.(. 4onductele si itingurile din #$ se depoziteaza in magazii inchise, bine aerisite, sau in locuri acoperite si erite de actiunea directa a radiatiilor solare sau a intemperiilor. /ocul de depozitare !a i uscat, amplasat la cel putin 2 m distanta de orice sursa de caldura. $anturi pentru conducte subterane 10.1. 2dancimea minima a santului pentru monta+ul conductelor subterane din otel si polietilena, masurata de la ni!elul terenului pana la generatoarea superioara a conductei, este de 0,0 m si respecti! 0,1 m la capatul conductei de bransament. 2dancimea de pozare se poate reduce local, cu conditia pre!ederii masurilor de protectie corespunzatoare cuprinse in prezentele norme tehnice. 10.". /atimea santului pentru conductele din otel %1s&, se stabileste in unctie de diametrul conductei:

pentru *n I 100 mm, 1s > 0,( m' pentru *n M 100 mm, 1s > 0,( m D *n.

#entru conductele din polietilena, latimea minima a santului trebuie sa ie diametrul conductei plus 0,2 m. #entru terenuri nisipoase, de umplutura etc., latimea santului se stabileste de la caz la caz. 4onsolidarea peretilor se ace in unctie de natura terenului si adancimea de pozare. 10.7. /atimea de des acere a pa!a+elor pe iecare latura a santului %1d&, este in unctie de natura acestora:

pentru pa!a+e din piatra cubica, bolo!ani, calupuri, 1d > 11 cm' pentru pa!a+e din as alt pe pat de beton, 1d > 1 cm.

10.). Saparea santurilor se ace cu putin timp inainte de montarea conductelor. ;undul santurilor se executa ara deni!elari, se curata de pietre, iar peretii trebuie sa ie ara asperitati. ;undul santului se acopera cu un strat de 10 ... 11 cm de nisip de granulatie 0,3 ... 0,) mm. 5ropile pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor conductelor, se realizeaza cu urmatoarele dimensiuni:

latimea > latimea santului D 0," m' lungimea > 1,2 m' adancimea > 0," m sub partea in erioara a conductei.

10.0. 4onductele din polietilena se aseaza serpuit in sant si se acopera cu un strat de nisip de minimum 10 cm. #ozarea conductei se realizeaza numai dupa racirea corespunzatoare a imbinarilor sudate. *upa stratul de nisip acoperirea conductei din polietilena se e ectueaza in straturi subtiri, cu pamant maruntit, prin compactare dupa iecare strat. 2coperirea conductei %pentru primii 10 cm deasupra conductei& se e ectueaza intr9o perioada mai racoroasa a zilei, pe zone de 20 ... 30 m, a!ansand intr9o singura directie, pe cat posibil in urcare. 10.10. 4onductele din otel se aseaza in sant ast el incat sa nu se deterioreze izolatia. <mplerea santurilor se ace in straturi subtiri, cu pamant maruntit sau nisip, prin compactare dupa iecare strat, cu grosime maxima de 20 cm, in cazul compactarii manuale si con orm pre!ederilor din cartea utila+ului de compactare, in cazul compactarii mecanice. ;olosirea dispoziti!elor mecanice de compactare este admisa numai dupa realizarea stratului minim de protectie a conductei, care se !a stabili in unctie de adancimea de actionare a utila+ului la gradul de compactare maxima. Se recomanda ca acoperirea conductei in timpul !erii sa se realizeze in perioadele mai racoroase ale zilei. 10.11. 3n dreptul rasu latorilor peste conducta din polietilena care a ost acoperita pe toata lungimea cu un strat de nisip gros de 10 ... 11 cm se adauga un strat de piatra marunta, gros de 11 cm, peste care se aseaza calota rasu latorii' 3n dreptul rasu latorilor pentru conducte din otel, conducta se incon+oara pe o lungime de 10 cm cu un strat de nisip gros de 1 ... 10 cm peste care se adauga un strat de piatra de rau cu granulatia 1 ... ) mm, gros de 11 cm peste care se aseaza calota rasu latorii. 10.12. Se poate olosi ora+ul diri+at in cazul subtra!ersarilor cailor erate, autostrazilor, drumurilor nationale si altele asemenea. %xecutarea imbinarilor 10.13. 3mbinarea conductelor ingropate se ace prin sudura, cu exceptia imbinarii capului protector al teului de bransament, care se imbina prin insurubare. 10.1(. 3mbinarea te!ilor negre din otel, montate aparent, este admisa prin:

itinguri, la diametre pana la:


o o o

100 mm, %(A&, pentru presiunea +oasa si redusa' 20 mm, %3-(A&, pentru presiunea medie' sudura, la diametre peste 20 mm %3-(A&, la orice presiune, cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate.

Se acorda prioritate imbinarilor prin sudura la conductele montate aparent. 10.11. 3mbinarile prin sudura se executa numai de sudori autorizati 3S43R con orm reglementarilor in !igoare. Se !a e!ita sudarea in conditii meteorologice improprii. #entru situatii speciale se !or lua toate masurile de realizare impuse de tehnologia de sudare %para!ane, corturi, preincalzirea capetelor etc.&. $ste interzisa racirea ortata a sudurilor. Sudurile se marcheaza con orm reglementarilor in !igoare si a standardelor speci ice %"72"' 70)(-(' )1)3' )200' SR $, 20"02&.

10.1". .e!ile din otel de constructie sudata se imbina ast el incat capetele sudurilor longitudinale sau elicoidale sa nu ie in prelungire, ci decalate alternati!. *ecala+ul este in unctie de diametrul conductei si este cel putin 10 mm. 10.17. 3mbinarile sudate la conducte din otel se executa: a. din punct de !edere al realizarii:
o o

cap la cap' cu manson:

in unctie de conditiile locale %e orturi mari in terenuri accidentate sau cu agresi!itate mare&' tra!ersari de obstacole, in interiorul tuburilor de protectie'

cu niplu interior, recomandate la te!i cu diametrul interior peste 100 mm.

b. din punct de !edere al procedeului de sudura:


o o

cu lacara oxiacetilenica, pana la diametrul de 100 mm' cu arc electric, pentru orice diametru.

.oate sudurile executate la conductele de distributie amplasate pe arterele de circulatie se !or intari cu eclise. ,umarul ecliselor se stabileste in unctie de diametrul conductei: 10I *n I->D 1109 3 buc' 110I *n I-> 3009 ( buc' *n M3009 " buc. 3mbinarea te!ilor se ace in tronsoane cu lungime cat mai mare, in unctie de conditiile locale %canalizatii subterane, constructii etc.&. 10.1). 3mbinarile prin sudura pentru conductele din otel subterane si aeriene, trebuie sa corespunda clasei de calitate 33, pre!azuta in instructiunile tehnice pri!ind stabilirea si !eri icarea clasei de calitate a imbinarilor sudate la conducte tehnologice, indicati! 3 27. 4lasa de calitate a imbinarilor sudate se indica in proiectul de executie. 4ontrolul calitatii sudurilor se ace !izual si prin metode nedistructi!e in con ormitate cu pre!ederile standardelor ""0"' )130' 1013)' SR 3SO 3010 etc. si prescriptiile tehnice 4R (, 4R 20 si 3 27 sau alte metode de control nedistructi! legal aprobate. 4ontrolul nedistructi! al sudurilor la conductele din otel este obligatoriu la retele si instalatii subterane, rezultatele consemnandu9se in buletine de !eri icare. .oate sudurile de pozitie se !eri ica prin control nedistructi!. 10.10. 3mbinarea conductelor din polietilena se realizeaza prin sudura % uziune& sau cu itinguri mecanice nedemontabile %etansare prin presare pe peretii te!ilor&. 10.20. 3mbinarea te!ilor si itingurilor din polietilena se realizeaza cu aparate de sudura care sunt agrementate tehnic in Romania de catre organismele abilitate. 2ceste aparate !or i supuse re!iziilor tehnice in con ormitate cu cartile tehnice ale iecaruia. Re!iziile tehnice se !or ace de catre unitatile de ser!ice ale urnizorului de aparate si la inter!ale de timp precizate de producator. 3mbinarile se realizeaza numai de sudori autorizati.

10.21. 3mbinarea conductelor si itingurilor din polietilena in unctie de dimensiuni se realizeaza prin urmatoarele procedee: a. 3mbinarea prin sudura cap la cap Se realizeaza intre conducte sau intre conducte si itinguri pentru sudura cap la cap cu diametre de cel putin 71 mm. b. 3mbinarea prin electro uziune Se realizeaza intre conducte obisnuite si electro itinguri din polietilena a!and diametrele de peste 32 mm %diametre pentru care exista electro itinguri&. c. 3mbinarea cu itinguri mecanice 3mbinarea dintre o conducta din polietilena si o conducta sau iting printr9o in iletare, racord de compresie, lanse sau de alte tipuri este o imbinare mecanica. 2nsamblul ast el realizat trebuie sa asigure o rezistenta la presiune si etanseitate pe durata normala de !iata. Se realizeaza intre conducte si itinguri a!and diametrele cuprinse intre 32 si "3 mm. ;itingurile mecanice sunt nedemontabile iind ormate din:
o o o

corp' inel interior' garnituri de etansare.

3mbinarea intre itingul interior si tea!a se realizeaza prin simpla introducere a te!ii in iting, capatul itingului iind san renat si curatat anterior introducerii. 2lte tipuri de imbinari cu itinguri mecanice se pot olosi cu conditia de a i atestate-agrementate tehnic. 10.22. 3mbinarile intre conductele din polietilena si conductele din metal se realizeaza cu itinguri de trecere pentru diametre nominale cuprinse intre 32 si "30 mm. 2cestea pot i ixe %sudate atat pe conducta din polietilena cat si pe conducta din metal& sau demontabile %cu ilete si lanse in camin de !izitare& pentru diametre mari. ;itingurile de trecere se monteaza pe portiunea orizontala a conductelor. 10.23. 4ontrolul calitatii sudurilor pentru conducte din polietilena se ace !izual si, dupa caz, prin metode nedistructi!e con orm pre!ederilor proiectului de executie a!izat de operatorul licentiat de distributie. 4ontrolul !izual al calitatii sudurilor are la baza pre!ederile prescriptiei tehnice 4R 21. 10.2(. Operatorul sistemului de distributie are obligatia de a controla, in timpul executiei, calitatea lucrarilor pentru retelele de distributie, sub aspectele pe care le considera necesare, a!and dreptul de a cere constructorului e ectuarea !eri icarii sudurilor prin oricare din metodele prezentate. 3n cazul in care calitatea lucrarilor nu corespunde pre!ederilor prezentelor norme tehnice, a standardelor si procedurilor aplicabile, operatorul sistemului de distributie indreptatit pentru controlul lucrarilor are dreptul de a solicita constructorului re acerea lucrarilor la ni!elul de calitate corespunzator. #entru distributiile noi in!estitorul este obligat sa incheie contract cu un operator licentiat de distributie in scopul asigurarii controlului lucrarilor pe parcursul executiei.

10.21. ,u se admite nici un el de inter!entii pentru corectarea oricaror tipuri de imbinari. 10.2". 3mbinari prin lanse se admit la:

conducte ingropate, numai la armaturi %!ane& sau la legaturile de separare electrica montate in camine de !izitare, cu izolarea anticorozi!a corespunzatoare' in statii si posturi de reglare9masurare' conducte si armaturi cu diametrul mai mare de 10 mm, montate aparent'

10.27. 3mbinari prin racord olandez se admit numai la:


regulatoare de presiune pentru debit mic' contoare !olumetrice cu membrana' aparatele de utilizare dupa robinetul de siguranta montat pe conducta.

$chimbari de directie, ramificatii, reductii 10.2). #entru schimbari de directie, rami icatii si reductii la conductele din otel, se pot utiliza:

itinguri iletate, numai la instalatii aparente' curbe trase pentru sudare' te!i trase curbate la rece, cu diametrul nominal pana la 100 mm, pe masini speciale: te!i trase curbate la cald, cu diametrul nominal pana la 310 mm: curbe din segmente, con ectionate din te!i trase, te!i sudate elicoidal si din tole de otel, pentru conducte cu diametrul nominal peste 310 mm, cu conditia controlului integral al sudurilor prin metode nedistructi!e. rami icatii prin sudarea directa pe conducte principale, permise numai pe conducte principale cu diametrul de cel putin (0 mm, pentru rami icatii cu diametrul minim de 20 mm' rami icatii prin mu e sudate pe conducta principala, permise pe conducte cu diametrul de cel putin 20 mm, pentru rami icatii cu diametrul egal sau mai mic decat conducta principala.

10.20. /a curbarea te!ilor trase se respecta razele minime de curbura indicate in standard )30. 3n cazul conductelor care se supun gode!ilarii se respecta razele de curbura impuse de standardele aplicabile. 4urbarea te!ilor sudate longitudinal se realizeaza pozitionand cordonul de sudura paralel cu axa neutra a curbei. 10.30. 3ndoirea te!ilor si con ectionarea curbelor se realizeaza:

pe baza unei tehnologii !eri icate' cu un control tehnic corespunzator.

10.31. Rami icatia din conducte aparente este admisa prin:


itinguri la conducte cu diametrul pana la 100 mm' sudura la conducte cu diametrul mai mare de 100 mm.

10.32. Rami icatia dintr9o conducta subterana este admisa prin racord direct, sudat pe conducta. *aca diametrul rami icatiei depaseste 10? din diametrul conductei, se intareste deri!atia prin gusee triunghiulare. /a te!ile sudate, racordarea nu se executa pe cordonul de sudura. 10.33. #entru realizarea schimbarilor de directii, rami icatii si reductii la conductele din polietilena se pot utiliza:

itinguri uzinate:
o o

in+ectate %coturi, curbe, teuri, reductii, etc.&' din segmente de conducta prin sudura cap la cap %coturi, teuri&'

curbarea la rece a conductelor din polietilena %dupa raza de curbura permisa de material in unctie de diametrul nominal si grosimea peretelui&.

10.3(. #entru realizarea unor schimbari de directie te!ile din polietilena pot i curbate ara aport de caldura. Raza minima de curbura pentru tea!a S*R 11 este 30 *n. 10.31. /egarea bransamentelor la conductele de distributie din otel se ace in unctie de diametrul acestora, con orm pre!ederilor de la art ".(1. 10.3". /egarea bransamentelor la conductele de distributie din polietilena se ace in unctie de diametrul acestora:

bransamente cu diametru pana la "3 mm inclusi!, se leaga prin intermediul unui teu de bransament ara scoaterea din unctiune a conductei de distributie' bransamente cu diametru peste "3 mm se leaga prin intermediul unei imbinari de rami icatie. #entru diametre mai mari de 110 mm se instaleaza o !ana de sectionare din polietilena.

&ontarea conductelor 10.37. /a punerea in lucru, te!ile se curata la interior si exterior si se prote+eaza obligatoriu in timpul monta+ului impotri!a patrunderii de corpuri straine. 4apetele tronsoanelor se prote+eaza cu capace. 10.3). 6ontarea conductelor se ace prin rezemare simpla, ast el incat sa nu se produca tensionarea mecanica a acestora. Se recomanda ca te!ile sudate longitudinal montate suprateran sa aiba cordonul de sudura ast el incat sa ie !izibil dupa montare. 3n cazul montarii coloanelor de alimentare cu gaze naturale a instalatiilor de utilizare din blocuri de locuinte, cu mai mult de 3 ni!eluri, acestea se !or monta obligatoriu in casa scarii. 10.30. 4onductele sau itingurile din polietilena nu se de ormeaza la cald in !ederea montarii. 10.(0. 3n timpul montarii conductelor se iau masuri pentru e!itarea deteriorarii instalatiilor si constructiilor subterane sau supraterane apartinand altor detinatori. 10.(1. 4onductele din polietilena se per oreaza dupa e ectuarea sudurii teului de bransament cu bransamentul propriu9zis. #er orarea conductei se realizeaza cu reze speci ice acestui scop.

*upa e ectuarea per orarii racordul de bransament se etanseaza prin in iletarea capacului exterior pre!azut cu garnitura. 10.(2. 6ontarea conductelor in tuburi de protectie se ace ast el incat sa nu existe imbinari pe toata lungimea tubului. #entru tuburi de protectie cu lungimi peste " m, se admit numai imbinari prin sudare care in mod +usti icat nu se pot e!ita. ;iecare sudura pozata in tub de protectie !a i !eri icata prin metode nedistructi!e. 10.(3. Sustinerea conductelor aparente pe elementele de constructii se realizeaza, cu bratari sau console, in unctie de diametru, la distante de:

1,1 ... ),0 m intre punctele de sustinere' 20 ... 30 mm intre conducte si elementele de constructii.

3ntre elementele de sustinere si conducta metalica se asigura o rezistenta de izolatie de minim 16 O6$52. Se asigura electrosecuritatea portiunilor aparente prin legarea directa sau, in cazul retelelor prote+ate catodic, indirecta %prin dispoziti!e de electrosecuritate si decuplare electrica& a acestora la o priza de impamantare de maxim ( O6$52. ;ixarea elementelor de sustinere se ace ast el incat sa asigure rezistenta necesara pentru toata perioada de unctionare. 10.((. 4onductele si bransamentele din polietilena sunt insotite pe intreg traseul de un conductor de cupru cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere de minim 1 8:, de sectiune minim 0,) mmH2, mono ilar, montat de9a lungul conductei si prin care se pot transmite semnale electrice cu a+utorul carora se poate determina cu precizie amplasarea conductei si integritatea acestuia % ig. 17&. ;iecare imbinare a irului trasor se executa con orm tehnologiei elaborata sau aprobata de operatorul de distributie licentiat. 4onductele de polietilena pot i insotite pe traseu in scopul identi icarii si de alte sisteme de semnalizare-detectie atestate-agrementate tehnic. 10.(1. *easupra conductei, pe toata lungimea traseului, la o inaltime de 21 cm de generatoarea superioara a acesteia este obligatorie montarea unei benzi sau grile de a!ertizare din polietilena de culoare galbena cu o latime minima de 11 cm si inscriptionata IM % ig. 17&. 10.(". 4apetele conductelor instalatiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate de consum se inchid obligatoriu cu dopuri din onta sau otel, etansate, chiar daca conductele respecti!e sunt pre!azute cu robinete. 10.(7. .uburile de protectie pentru instalatiile interioare, se ixeaza rigid si etans de elementele de constructie si depasesc ata inita a acestora cu:

10 mm la pereti si pla oane' 10 mm la pardoseli.

10.(). 4onductele orizontale din instalatiile de utilizare se monteaza:


la partea superioara a peretilor deasupra conductelor pentru alte instalatii' deasupra usilor si erestrelor.

&ontarea aparatelor de masura, control si reglaj

10.(0. 2paratele de masura, control si regla+ se !eri ica si se monteaza con orm instructiunilor producatorilor, standardelor de specialitate aplicabile si-sau a altor reglementari speci ice tipului de aparat. &ontarea aparatelor de utilizare si a arzatoarelor 10.10. 6ontarea aparatelor de utilizare si a arzatoarelor se ace in con ormitate cu reglementarile tehnice si instructiunile de monta+ date de producator, dupa receptia instalatiei de utilizare. 10.11. Robinetele de mane!ra si de siguranta se monteaza ast el incat sa ie erite de actionari necontrolate. #ozitionarea robinetului de mane!ra al aparatului de utilizare trebuie sa permita actionarea acestuia ast el incat utilizatorul sa poata supra!eghea aprinderea ocului. 10.12. 2paratele de utilizare si arzatoarele se monteaza con orm instructiunilor date de producatori, de catre agenti economici autorizati de 3S43R con orm reglementarilor speci ice. 10.13. 7urlanele de e!acuare a gazelor arse se monteaza asigurandu9se rezistenta mecanica a intregii tubulaturi si etansarea intre tronsoane. .ronsoanele se introduc unul in altul in sensul curgerii gazelor. #entru etansarea tronsoanelor se olosesc numai materiale special destinate acestei operatii. /a introducerea in cos se asigura etanseitatea cat si sectiunea libera a cosului. 10.1(. /a trecerea de la alt combustibil la combustibilul gazos:

aparatele de utilizare se adapteaza la noul combustibil' canalele de um, cosurile si tira+ul se !eri ica si remediaza, dupa caz'

'erificarea si controlul in timpul executarii lucrarilor 10.11. $xecutia de lucrari pentru realizarea unui nou sistem de distributie a gazelor naturale se ace numai in baza autorizatiilor emise de 2,R5, si cu a!izul operatorului de distributie licentiat, imputernicit pe baza de contract incheiat cu in!estitorul pentru controlul calitatii lucrarilor in timpul executiei. 10.1". $xecutantul trebuie sa respecte pre!ederile proiectului si ale reglementarilor in !igoare si e ectueaza toate !eri icarile impuse de acestea. 0.17. Rezultatele !eri icarilor se consemneaza intr9un proces9!erbal de lucrari ascunse %anexa 7&, care se semneaza de instalatorul autorizat al executantului, bene iciar si operatorul licentiat de distributie, pentru urmatoarele operatiuni:

realizarea sudurilor' tipul si calitatea izolatiei anticorosi!e' !eri icarea rezistentei de izolatie dupa umplerea completa a santului cu pamant %!eri icare pentru care se !a speci ica numarul si data A7uletinului de 3ncercariA elaborat de un laborator de specialitate autorizat&' respectarea distantelor de siguranta ata de alte instalatii' tra!ersarea traseelor altor instalatii' adancimea de pozare a conductelor.

10.1). Operatorul licentiat de distributie controleaza, in timpul executiei, calitatea lucrarilor pentru retelele de distributie, sub aspectele pe care le considera necesare.

.erminarea unei portiuni de instalatie, care se poate proba independent, constituie aza determinanta si se supune !eri icarii, potri!it legii.

##. PROTECTIA ECHIPAMENTELOR SI A CONDUCTELOR DIN OTEL IMPOTRI&A COROZIUNII


11.1. .oate echipamentele si conductele metalice se prote+eaza contra coroziunii in unctie de modul de montare subteran sau aparent. 11.2. #rotectia echipamentelor si a conductelor aparente se ace prin grunduire si !opsire, operatiuni care se executa dupa e ectuarea !eri icarilor la presiune.

4onductele aparente din sisteme de distributie si cele din instalatiile de utilizare industriale exterioare !or i !opsite in culoarea galbena. 11.3. #rotectia conductelor subterane executate din otel se ace prin:

izolatie de baza cu bitum con orm standardului 7331-3' izolatie de baza cu alte materiale agrementate tehnic' izolatie de baza si protectie catodica.

3zolatia de baza se executa ast el incat sa se asigure continuitatea protectiei pe intregul traseu al conductei. #rotectia mecanica a izolatiei cu bitum se executa prin aplicarea, peste ultimul strat, a unui strat din materiale corespunzatoare acestui scop. 11.(. 2legerea tipului si calitatii protectiei se ace in unctie de agresi!itatea solului si poluarea cu curenti de dispersie in curent continuu si curent alternati! din zona in care se monteaza conducta, cu respectarea prescriptiilor tehnice speci ice %3 1(, $,1201(92001, etc.& 11.1. Supra ata te!ilor din otel se curata inainte de izolare cu dispoziti!e speciale %de pre erinta prin sablare& indepartandu9se complet rugina si urmele de grasime. Se recomanda utilizarea stabilizatorilor de rugina atestati-agrementati tehnic. .e!ile cu de ecte de supra ata !izibile se retrag de la izolare. 11.". 3zolarea se ace in statii autorizate. :eri icarea calitatii se ace con orm reglementarilor in !igoare. Se admite izolarea la locul de monta+ numai la suduri si curbe, precum si pentru corectarea degradarilor produse in timpul manipularii conductelor. (rotectia catodica a conductelor de otel 11.7. Realizarea protectiei catodice se ace con orm pre!ederilor din $, 1201(92001 si respectand A,ormati!ul pentru protectia contra coroziunii a conductelor metalice ingropateA 11(. 2plicarea protectiei catodice se ace in raport cu agresi!itatea solului, curentii de dispersie A!agabonziA, de potentialele e ecti!e conducta-sol si rezisti!itatea solului, rezultate din determinari speci ice, e ectuate de un laborator de specialitate. 11.). 3n cazul in care nu a ost aplicata initial protectia catodica, operatorul licentiat de distributie e ectueaza determinari %cel putin o data pe an& de potential conducta-sol pentru a stabili, daca este necesara aplicarea protectiei catodice, in unctie de starea izolatiei si conditiile de sol, in con ormitate cu $, 1201(92001. *eterminarile se e ectueaza la iecare bransament, iar in situatia in care acestea lipsesc, la inter!ale de 210 m %intra!ilan& sau 100 m %extra!ilan&. *iagramele de potential %!alorile potential conducta-sol 9 de9a lungul conductei& obtinute se anexeaza la A4artea tehnica a constructieiA. 11.0. #entru asigurarea electrosecuritatii conductelor si instalatiilor a erente si pentru e ectuarea determinarilor pri!ind starea de coroziune, conductele apartinand sistemului de distributie si dupa caz instalatiile exterioare de utilizare, se pre!ad cu: a. prize de potential, care se monteaza la inter!ale con orm standardului 7331-). 3n situatia conductelor de presiune redusa si +oasa pre!azute cu bransamente, e ectuarea determinarilor de potential se poate ace direct pe bransament. 6ontarea prizelor de

potential se impune doar pe tronsoanele ara bransament pe distante mai mari decat cele pre!azute in standardul 7331-' b. #iese electroizolante care se monteaza:
o o o

la capatul iecarui bransament sau racord' pe traseele conductelor, acolo unde este necesar' la intrarea si la iesirea din statiile de reglare, piese electroizolante.

#!. &ERI+ICARI SI PRO$E DE REZISTENTA SI ETANSEITATE LA SISTEMELE DE DISTRI$UTIE SI LA INSTALATIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE
12.1. :eri icarile de rezistenta si etanseitate a sistemelor de distributie si a instalatiilor de utilizare se e ectueaza de catre executant pe parcursul realizarii lucrarilor.

12.2. #robele de rezistenta si etanseitate a sistemelor de distributie si a instalatiilor de utilizare se e ectueaza de catre executant in prezenta delegatului operatorului licentiat de distributie la terminarea lucrarilor in !ederea receptiei. 12.3. #resiunile necesare e ectuarii !eri icarilor si probelor de rezistenta si etanseitate se realizeaza cu aer comprimat la conductele de distributie si instalatiile de utilizare si cu apa la statiile de reglare9masurare. :alorile presiunilor sunt date in tabelul 10: .abelul 10 #R$S3<,3/$ BbarC ,$4$S2R$ $;$4.<2R33 :$R3;342R3/OR S3 #RO7$/OR *$ $.2,S$3.2.$ 3, ;<,4.3$ *$ ;$/</ 3,S.2/2.33/OR S3 .R$2#.2 *$ #R$S3<,$ 8erificarea 8erificarea Nr! si proba de si proba de Kelul instalatiilor si treapta de presiune crt! rezistenta etansare [bar] [bar] 4onducte de distributie si instalatii de utilizare subterane: 1.1. #resiune medieF& 0 " 1 1.2. #resiune redusa ( 2 1.3. #resiune +oasa 2 1 Statii de reglare9masurare, a!and in amonte: 2 2.1. #resiune medie 0 " 2.2. #resiune redusa ( 2 3nstalatii de utilizare aparente: 3.1. #resiune medie 0 " 3 3.2. #resiune redusa ( 2 3.3. #resiune +oasa 1 0.2FF& F& 3n cazul conductelor realizate din #$ )0 proba de rezistenta se ace la " bar si proba de etanseitate se ace la ( bar FF& 4u mane!rarea armaturilor 12.(. Se recomanda, pentru conductele din otel care se monteaza subteran, e ectuarea !eri icarilor inainte de coborarea acestora in sant. 12.1. $ ectuarea !eri icarilor si probelor la sistemele de distributie a gazelor naturale din polietilena, se e ectueaza dupa racirea la ni!elul temperaturii exterioare a ultimei suduri e ectuate pe tronsonul respecti!. 12.". $ ectuarea !eri icarilor si probelor la conductele de distributie se realizeaza ast el:

!eri icarea se ace pe tronsoane de pana la 100 m la presiuni con orm tabelului 10. :eri icarea se considera corespunzatoare daca presiunea se mentine constanta timp de minim ( ore. proba se executa pe conductele terminate si se e ectueaza la presiuni con orm tabelului 10. #roba se considera corespunzatoare daca presiunea se mentine constanta timp de 2( de ore.

12.7. 3n cazul in care receptia se ace simultan pentru conducte si bransamente din polietilena probele de etanseitate si rezistenta se e ectueaza la presiuni con orm tabelului 10.

3n cazul in care se realizeaza numai receptia bransamentelor din polietilena probele de etanseitate si rezistenta se ac inainte de per orarea conductei la presiuni con orm tabelului 10. .impul de realizare a probei de rezistenta este de 2( de ore, iar pentru proba de etanseitate este de 1 ora. 12.). /a e ectuarea probelor de rezistenta si etanseitate, aparatele de baza pentru masurarea presiunii si a temperaturii !or i de tipul cu inregistrare continua, cu !eri icarea metrologica in termen de !alabilitate si se monteaza de catre personal autorizat %atestat& de catre 7R6/. 4lasa de exactitate a acestor aparate de masura trebuie sa ie de minimum 1,1. #e langa aparatele de baza se monteaza in paralel aparate de control indicatoare de presiune si de temperatura, a!and aceiasi clasa de exactitate cu cea a aparatelor de baza. 3nregistrarea parametrilor de presiune si temperatura ie pe diagrama ie pe protocolul printat dat de echipamentul electronic constituie do!ada probelor de rezistenta si de etanseitate. 2ceste inregistrari se dateaza si semneaza de catre responsabilul metrolog, instalatorul autorizat al constructorului, bene iciar si contin si urmatoarele date: lungimea si diametrul tronsonului de conducta supus probelor, datele de identi icare si !eri icare ale aparatelor de masurare. 12.0. :eri icarile si probele de rezistenta si etanseitate se e ectueaza dupa egalizarea temperaturii aerului din conducta cu temperatura mediului ambiant. 12.10. .impul necesar pentru egalizarea temperaturii in cazul retelelor de distributie este in unctie de !olumul conductei, con orm !alorilor date in tabelul nr. 11: .abelul 11 .36#</ ,$4$S2R #$,.R< $52/3E2R$2 .$6#$R2.<R33 3, ;<,4.3$ *$ :O/<6</ S3 ;$/</ 62.$R32/$/OR 4O,*<4.$3 8olumul conductei [mc] F. [ore] 0.1 0.2 0.3 0.1 1 2 3 ( 1 10 si mai mare 'imp necesar pentru egalizarea temperaturii conductei montate @ngropat Aparent #B [ore] [minute] [minute] 0,10 0,71 10 0,71 1,00 20 1,00 1,10 30 1,10 2,00 (0 2,00 3,00 10 2,10 3,71 "0 3,00 (,10 71 (,00 ",00 00 1,00 7,10 100 ),00 12,00 120

4orespondenta intre !olumul si lungimea conductelor de uz curent este prezentata in tabelul 12. .abelul 12 /<,536$2 4O,*<4.$3 BmC, 4OR$S#<,E2.O2R$ :O/<6</<3 BmcC S3 3, ;<,4.3$ *$ *326$.R</ 24$S.$32

8,[mc] De = Diametrul 8 E [in] unitar [mm] [mc/m] 32 x 1.30""0 1 3 x 10H9( 3) x ).03)(0 1 1-( 3 x 10H9( () x 1.3)(7( 1 1-2 3 x 10H93 17 x 2.110(" 2 3.1 x 10H93 73 x 3.2113" 2 1-2 3.1 x 10H93 )0 x 1.27)3( 3 3.1 x 10H93 10) x 7.)1000 ( ( x 10H93 133 x 1.22"1" 1 ( x 10H92 1") x 1.010"7 " 1 x 10H92 210 x 3.3"3"( ) " x 10H92 273 x 1.2"1)1 10 7 x 10H92 32( x 7.((")2 12 ) x 10H92 377 x 1.01171 1( 0 x 10H91 (10 x 1.2"22) 1" 0 x 10H91 130 x 2.017)3 20 0 x 10H91 "20 x 2.)(()7 2( 0 x 10H91

%!%%1 %!%1 %!%* %!%4* %!1 %!1* %!&% %!:% %!H%

1!*

1%

1.0 1.2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1).) 0(

1(1

1)) 2)3 1"1 1131 1"0" 1))( 2)21 37"0 0(23 1))() 12( 1)7 373 7(" 72 30 31 10 13 ) 1 3 9 9 9 9 9 9 10) 217 (33 10 11) 231 1)7 11( 7" 1120 122( 1)"" 2()) "220 12((1 "10 313 2)0 170 111 722 302 311 1)0 127 )1 11 10)3 1((( 3"11 7221 1)) ("" 2)( 101 122 7" (( 2) 20 11 7)( "22 370 211 1"3 102 10 3) 27 20 10"0 3021 1111 3110 0(7 "37 (0) 211 1(0 01 "7 (0 (0 2( 1)0( 127( )11 110 207 100 13( 00 70 ()

12.( "2.2 03 7.2 3.0 3" 1(

10." 20

3.11 11." 23 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0.1 ".( ( 9 9 9 9 9 9 9 9 1(.2 0." " 3.) 9 9 9 9 9 9 9

("." 03 2) 10 12 7.7 (.1 2.) 9 9 9 9 9 17 3) 2( 11 ).0 1.7 ( 3 9 9 9

().0 73 31 1) ("

2".7 30 10 13 10 ) (.0 9

11.( 17 ) 1.0 (.) 9 9 12 ).0 7 (.( 9

11.0 1" 7.3 1.3 0.7 7

17." 31

12.11. 3n timpul !eri icarilor si probelor nu se admit pierderi de presiune. 12.12. 4onditiile de e ectuare a probelor si rezultatele acestora se consemneaza in procesul !erbal de receptie tehnica con orm modelului din anexele ).1 si ).2. 12.13. $ste interzisa remedierea de ectelor la conducte si bransamente in timpul e ectuarii probelor. 12.1(. $ ectuarea probelor de rezistenta a conductelor din statiile si posturile de reglare se ace cu blindarea la ambele capete ale contoarelor si regulatoarelor. #robele de etanseitate se ac cu toate dispoziti!ele si echipamentele montate in stare de unctionare. 12.11. /a extinderi de instalatii de utilizare, conductele se probeaza in aceleasi conditii ca orice instalatie noua.

Sunt exceptate deri!atiile din instalatiile de utilizare aparente in unctiune, care nu depasesc lungimea de ( m. 2cestea se !eri ica cu un produs spumant, sub presiunea gazelor din conducta. 12.1". Se supun probelor de presiune si etanseitate si portiunile de conducte inlocuite sau modi icate din instalatiile existente.

+i,.# S-.e/ de 0rin-i0iu

unui 1i12e/ de 3i/en2 re -u , 4e n 2ur 3e

1. 9conducta de transport 2. 9statie de reglare9masurare de predare 3. 9statie de reglare9masurare de consumator %alimentat direct din S,.& (. 9retea de distributie 1. 9bransament ". 9statie de reglare9masurare de consumator %alimentat din sistemul de distributie& 7. 9instalatie de utilizare la consumator important la p.m. ). 9statie de reglare de sector 9 p.m. la p.r. 0. 9statie de reglare de sector 9 p.m. la p.+. 10. 9retea de distributie 9 p.r. 11. 9retea de distributie 9 p.+. 12. 9robinet bransament 9p.+. 13. 9post de reglare 9 p.r. la p.+. 1(. 9instalatie de utilizare p.+.

;ig.2 Schema de principiu a unei instalatii de utilizare industriala cu gaze naturale

1. 9retea de distributie p.m. 2. 9camin de !ana 3. 9bransament p.m. (. 9statie de reglare masurare 9 p.m. la p.r. 1. 9instalatie exterioara 9p.r. ". 9post de reglare in instalatia de utilizare din incinta 9 p.r. la p.+. 7. 9post de reglare in instalatia de utilizare alipit unei centrale termice%4.& 9 p.r. la p.+. ). 9robinet de incendiu 0. 9racord 10. 9instalatie exterioara de p.r. 11. 9racord 12. 9centrala termica 13. 9instalatie interioara de p.r. 1(. 9post de reglare de agregar 9 p.r. la p.+. 11. 9agregat 21, unctionand la p.r. 1". 9agregat 22, unctionand la p.+. 17. 9agregat 23, unctionand la p.+.

+i,.' P3 n 1i 1-.e/ i45/e2ri- 0en2ru in12 3 2ie de u2i3i4 re neindu12ri 3 , 4e35r n 2ur 3e 6e7e/03u8

/$5$,*2 L 9 *ebit instalat Lc 9 *ebit de calcul 9 *iametru / 9 /ungimea izica S... 9 Soba de teracota 6.5. 9 6asina de gatit %aragaz& 9 Robinet 5.:. 9 5ol :entilatie

;ig.( Schema de principiu pentru stabilirea caderilor de presiune, in regim de presiune medie %exemplu&

1. 9statie de predare 2. 9statie de reglare de sector 3. 9post de reglare la consumator

+i,.5 S-.e/ de 0rin-i0iu 0en2ru 12 bi3ire - deri35r de 0re1iune% in re,i/ de 0re1iune redu1 6e7e/03u8

1. 9statie de reglare de sector 2. 9post de reglare la cap de bransament

+i,.( S-.e/ de 0rin-i0iu 0en2ru 12 bi3ire - deri35r de 0re1iune% in re,i/ de 0re1iune 95 1 6e7e/03u8

1. 9statie de reglare de sector 2. 9robinet de bransament 3. 9bransament

+i,.) Ti0uri de r 1uf3 25ri

a 9 pentru carosabil, b 9 de perete si pentru spatii !erzi' c 9 pentru spatii !erzi 1. 9conducta 2. 9calota 3. 9ti+a (. 9cutie din onta 1. 9capac din onta ". 9opritori 7. 9capac ). 9ori icii 0. 9pietris 10. 9nisip 11. 9tubul rasu latorii ,ota: #e dirtectia conductei, pe iecare a tubului rasu latorii, stratul de nisip9pietris !a i in lungime de 30 cm

;ig.) *iagrama de separare intre rasu latorile montate pe conductele din polietilena

+i,.* E7e/03u de 3i/en2 re

unei -3 diri

+i,.*b $r n1 /en2 de , 4e n 2ur 3e e7e-u2 2 din OL 6e7e/03u8

1. 9robinet de incendiu 2. 9 irida zidita 3. 9usa irida (. 9racord olandez 1. 9regulator de presiune ". 9teu 7. 9robinet de bransament ). 9niplu elecroizolant 0. 9rasu latoare 10. 9te!a trasa 11. 9rasu latoare pre!azuta cu capac 5, 12. 9tub de protectie din #:4 13. 9teu bransament 1(. 9conducta de distributie

+i,.#" A3i/en2 re -u , 4e n 2ur 3e unui ,ru0 de -3 diri - r5r in-in2 e12e / r,ini2 de d5u 12r 4i

1. 9retea de distributie 2. 9bransament 3. 9post de reglare la cap de bransament (. 9instalatie exterioara 1. 9robinet de incendiu ". 9limita de proprietate

+i,.## S-.e/e de 0rin-i0iu 6ne3i/i2 2i:e8 0ri:ind 3i/en2 re 0rin br n1 /en2 -5/un 1i r /ifi- 2

a. 9imobile situate pe aceeasi strada, racordate la conducta de distributie din strada pe care se a la imobilele, cu regulator de presiune comun b. 9imobile situate pe aceeasi strada, racordate la conducta de distributie din strada pe care se a la imobilele, cu regulatoare de presiune separate c. 9imobile situate pe aceeasi strada, dar care ormeaza un singur corp d. 9bransament rami icat la blocuri de locuinte cu mai multe tronsoane %case de scara&

e. 9bransament rami icat pentru alimentarea cu gaze naturale a mai multor imobile, cu reducerea numarului de tra!ersari a unor artere de circulatie importante. 1. 9retea de distributie 2. 9bransament 3. 9post de reglare la cap de pransament (. 9robinet de incendiu 1. 9instalatie exterioara' ". 9robinet de bransament

+i,.#! M5n2 re -5ndu-2e35r de , 4e n 2ur 3e in - n 3e / 1- 2e 1i :en2i3 2e 6e7e/03u8

1. 9perete 2. 9conducta 3. 9bratara (. 9panou pentru mascarea conductei 1. 9robinet de bransament

+i,.#' R -5rd re 3 -51 -u bur3 ne

1. 9rozeta de ixare 2. 9canal de um 3. 9usa de curatire

+i,.#4 R -5rd re de 3 -5ndu-2 de di12ribu2ie 3 u2i3i4 25r

1. 9conducta de distributie gaze naturale din #$J* 2. 9 ir trasor 3. 9teu de bransament din #$J* 9 tip sa, electro uzibil, autoper orant (. 9mu a electro uziune din #$J* 1. 9bransament de distributie gaze naturale din #$J* ". 9capat de bransament neanodic 7. 9robinet de bransament ). 9regulator de presaiune 0. 9 irida postului de reglare 10. 9manson protector din #$ cu rol de rasu latoare

+i,.#5 C 0 2 de br n1 /en2 f r

n5d de 0r52e-2ie

1. 9conducta din #$J* 2. 9sistem de etansare 3. 9 ir metalic trasor (. 9tea!a de protectie %otel& 1. 9tea!a din #$J* ". 9trecere #$-metal 7. 9robinet

+i,.#( C 0 2 de br n1 /en2 -u n5d de 0r52e-2ie

1. 9conducta din #$J* 2. 9sistem de trecere #$-metal 3. 9 ir metalic trasor (. 9tea!a de protectie prode+ata 1. 9robinet ". 9anod de protectie

+i,.#) M5n2 re 1i12e/e35r de :er2i4 re 053ie2i3en

-5ndu-2e35r din

1. 9tea!a din polietilena 2. 9 ir metalic izolat 3. 9grila sau banda de protectie

ANEXA #4
.$R63,O/O53$, S.2,*2R*$ S3 #R$S4R3#.33 .$J,34$ Standarde SR 3317:2003 S.2S 03129 )7 SR $, SR "72(9 1:1001 S.2S "720-19)2 S.2S "7039 )" S.2S "72"9 )1 S.2S 70)(-(9)2 S.2S )1)39 )0 S.2S )2009 7) SR $, 20"02:100( S.2S ""0"9 )" S.2S )1309 )1 S.2S 1013)9 71 5aze combustibile O conditii tehnice de calitate Subtra!ersari de cai erate si drumuri cu conducte. #rescriptii de proiectare 4azane de incalzire centrala care utilizeaza combustibili gazosi. 4azane de tip 711 si 711 7S echipate cu arzatoare atmos erice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 8: :entilarea dependintelor din cladirile de locuit. :entilare naturala. #rescriptii de proiectare $nergia nucleara. ;izica reactorilor nucleari. .erminologie 4osuri, canale de um pentru ocare obisnuite la constructii ci!ile. #rescriptii generale 3mbinari sudate. ;ormele si dimensiunile rosturilor la sudarea otelurilor sub strat de lux *e ectele imbinarilor sudate prin presiune. 4lasi icare si terminologie Oteluri pentru te!i ara sudura, de uz general. 6arci si conditii tehnice de calitate 4lasi icarea si simbolizarea de ectelor imbinarilor sudate prin topire pe baza radiogra iilor Sudare cu arc electric cu electrod in!elit, sudare cu arc electric in mediu de gaz protector si sudare cu gaze prin topire. #regatirea pieselor de imbinat de otel *e ectoscopie cu radiatii penetrante. $xaminarea radiogra ica a pieselor turnate din materiale eroase *e ectoscopie cu pulberi magnetice *e ectoscopie cu radiatii penetrante. 4onditii de obser!are a radiogra iilor

#rescriptii tehnice elaborate de 3S43R 4R ( 4R 21 $xaminarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate ale instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat #rescriptii tehnice pentru examinarea cu radiatii penetrante a imbinarilor sudate cap la cap ale componentelor instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat

.erminologia, standardele si prescriptiile tehnice %altele decat cele din tabelul de mai sus&, actele legislati!e si normati!ele la care se ace re erire in text se regasesc in A4O*</ .$J,34 2/ S$4.OR</<3 52E$/OR ,2.<R2/$A elaborat de 2,R5,

S-ar putea să vă placă și