Sunteți pe pagina 1din 13

RAPORT TEHNIC

Asupra executării lucrărilor de reglare tehnologică


şi punere în funcţiune a utilajului – gaz
Beneficiar: ___________________________
Executantul lucrărilor de reglare: SRL _____________________________
Sărata Galbenă 2018

AUTORIZAŢIE DE LUCRU №1
Pentru executarea lucrărilor periculoase cu gaze
___________________________________2018
1. Denumirea întreprinderii: S.R.L. __________________________
2. Funcţia, numele, prenumele persoanei căreia i-a fost eliberstă autorizaţia de lucru:
________________________________________________________________________
_________
3.Locul şi caracterul lucrărilor: executarea lucrărilor de reglare a
cazanelor,__________________ ___________________propdus de firma
___________, instalate în cazangeria nr.1 a _Instituției preșcolare nr.1 ,,Albinuța,,
RM, rl. Hînceşti, sat. Sărata Galbenă.
4. Componenţa echipei: _________________________________________.
5. Data şi ora începerii lucrărilor: __________ora 9.00
Data şi ora finisării lucrărilor: ___________ora 18.00
6. Consecutiviatea tehnologică a operaţiilor de bază la executarea lucrărilor:
a) Verificarea etanşietăţii şi depistarea locurilor de scurgere a gazelor
b) Cercetarea şi revizia instalaţiei consumatoare de gaz şi a robinetelor de închidere
c) Verificarea presiunii gazelor în reţea
d) Reglarea parametrilor sistemului automat de prozecţie
e) Pornirea arzătoarelor şi determinarea regimului de ardere
f) Elaborarea carţii de regim provizorii
g) Efectuarea cercetărilor pentru stabilirea regimului nominal al arătoarelor
h) Determinarea randamentului şi consumului de combustibil.
7. Se admite executarea lucrărilor în cazul respectării următoarelor măsuri de
securitate:
a) Personalul care efectuiază lucrările a susţinut examenul Reglarea tehnologică şi
deservirea tehnică a sistemelor gaz cu P=0,3 Mpa şi Centralelor termice
b) Încăperile în care sînt montate instalaţiile utilizatoare de gaz sînt accesibile pentru
personalul de deservire
c) Sînt cuplate aparatele de control şi protecţie precum şi sistemele de blocare şi
semnalizare
d) Canalele de evacuare a gazelor pînă la punerea în funcţiune a cuptoarelor sînt aerisite
e) Este verificat gradul de impurificare a aerului cu ajutorul detectorului de gaze şi acesta
este in limitele admisibile
f) Sistemul automat de protecţie funcţionează în modul strict stabilit
g) Echipa dispune de mijloace de protecţie colectivă şi individuală
h) Sînt elaborate instrucţiuni de protecţie antiincendiară
8. Mijloacele de protecţie colectivă şi individuală de care trebuie să dispună echipa:
a) Echipament individual de protecţie (costume de bumbac, mănuşi dielectrice, casca de
protecţie, masca antigaz etc.)
b) Mijloace şi medicamente de prim ajutor medical (material pentru pansamente, iod,
alcool etilic şi soluţie de amoniac, tincture de valeriană, acid boric, hidrogenocarbonat
de sodiu etic.)
c) Mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor
d) Corpuri de iluminat antideflagrante mobile
e) Lanternă de buzunar cu semnalizare optică

Director S.R.L_______________ ______________________


Cu condiţiile de lucru am fost informat _______________________
Am primit autorizaţia de lucru
_________________________
Instructajul,
privind executarea lucrărilor şi măsurilor de securitate

Nr. Numele, Prenumele Funcţia Semnătura de audiere a Notă


instructajului
1.
2.
Avizul conducătorului de lucrări după încheierea lor ( lista lucrărilor efectuate, data finisării
lucrărilor, cazul deosebite, semnatura):
a) Verificarea etanşietăţii şi depistarea locurilor de scurgere a gazelor
b) Cercetarea şi revizia instalaţiei consumatoare de gaz şi a robinetelor de închidere
c) Verificarea presiunii gazelor în reţea
d) Reglarea parametrilor sistemului automat de protecţie
e) Pornirea arzătoarelor şi determinarea regimului de ardere
f) Elaborarea cărţii de regim provizorii
g) Efectuarea cercetărilor pentru stabilirea regimului nominal al arzătoarelor
h) Determinarea randamentului şi consumului de combustibil.
Cazanele au fost reglate conform cerinţelor procesului tehnologic, puterea acestora constituie
P=200 kW şi asigură o funcţionare optimală. Lucrările s-au efectuat în termenii stabiliţi, cazuri
deosebite nu s-au înregistrat.

Inginer şef secţia Deservire Tehnică _________________________________


Cuprins
1. Întroducere
2. Program pentru lucrările planificate de reglare
3. Specificarea măsurărilor
4. Analiza rezultatelor încercărilor
5. Concluzie referitor la rezultatele încercărilor
6. Recomandări
7. Act
Întroducere
Prezentul raport tehnic conţine material referitor la reglarea planificată a automatizării
securităţii, procesului de ardere şi încercări la cazanele ________________________________ kwt
instalate în cazangeria nr.1 a Instituției preșcolare nr.1 ,,Albinuța,, RM, rl. Hînceşti, sat.
Sărata Galbenă.
În raportul tehnic dat sunt incluse:
- Program pentru lucrările de reglare planificată
- Caracteristica tehnică a utilajului
- Rezultatele încercărilor
- Analiza lucrărilor efectuate
- Concluzii şi propuneri referitoare la perfectarea funcţionării utilajului
Lucrările de reglare planificată s-au efectuat de către:

Inginer _______________________________
PROGRAM
De cercetare termotehnică planificată a cazanelor.

Scopul şi volumului lucrărilor


Scopul cercetării:
1. Reglarea regimului de lucru a cazanelor în vederea obţinerii unor parametri optimali de lucru;
2. Determinarea pierderilor de căldură şi randamentul brut a cazanului;
3. Întocmirea cărţii de regim temporare;
4. Întocmirea registrului tehnic a cazanelor.
Etapele cu punere în funcţiune a cazanelor:
1. a) cercetarea proiectului centralei termice şi utilajului;
b) prezentarea observaţiilor la montarea şi situaţia utilajului;
c) elaborarea schemelor de conexiuni necesare pentru primirea datelor;
d) pregătirea şi instalarea aparatului de control şi verificare.
2. Punerea în funcţiune a utilajului, etapa 1:
a) cercetarea şi revizia instalaţiei utilizatoare de gaz, conductei etc.
b) reglarea parametrilor sistemului automat de protecţie;
c) pornirea arzătorului utilizator de combustibil gazos şi determinarea regimului de
ardere;
d) elaborarea cărţii de regim temporare.
3. Punerea în funcţiune a utilajului, etapa 2:
a) efectuarea cercetărilor pentru stabilirea regimului nominal al arzătorului;
b) determinarea rendamentului şi consumului de combustibil.
Întocmirea raportului tehnic:
- Analizarea funcţionării utilajului conform rezultatelor cercetărilor;
- Elaborarea raportului tehnic.
Condiţiile de efectuare a încercării:
Încercările se efectuiază în condiţii de exploatare normale. Regimul de lucru al cazanelor şi
utilajului auxiliar se menţine de către personalul de exploatare, schimbarea regimului de lucru se
execută sub supravegherea reprezentanţilor organizaţiei de punere în funcţiune verificînd dacă nu
sunt încălcate normele de exploatare a utilajului.
PROGRAM

de reglare planificată a cazanelor _______________________________ instalate în cazangeria nr.1 a


Instituției preșcolare nr.1 ,,Albinuța,, RM, rl. Hînceşti, sat. Sărata Galbenă.
1. Scopul lucrărilor de reglare planificată şi încercări
a) Declanşarea primară a gazului şi asigurarea exploatării inofensive a utilajului centralei termice.
b) Ajustarea celui mai econom regim de funcţionare a centralei termice pe gaz natural.
c) Aprecierea coeficienţilor surplusului de aer, randamentul, consumul gazului.
d) Elaborarea registrelor temporare de evidenţă a condiţiilor de funcţionare a utilajului.
e) Aprecierea şi analiza componentelor balanţei termice a cazanului.
f) Recomandaţii şi propuneri referitor la ridicarea eficacităţii arderii gazului.
2. Etapele îndeplinirii lucrărilor de reglare planificată şi încercări
a) Lucrări prevenite
- studierea documentaţiei de proiect şi a utilajului centralei termice
- recomandaţii şi propuneri referitor la executarea lucrărilor de montare şi starea utilajului
- pregătirea şi instalarea aparatajului de control şi măsurare
b) Lucrările de reglare planificată în prima etapă
- revizia utilajului pentru gaz şi a utilajului auxiliar
- reglarea parametrilor automatizării securităţii
- pornirea cazanului, aprecierea parametrilor regimului de ardere
- elaborarea registrelor de evidenţă a condiţiilor de funcţionare a utilajului
c) Pornirea primară, reglarea la etapa a doua şi încercările
- efectuarea experienţelor pentru aducerea cazanului la regimul de lucru nominal
- aprecierea randamentului şi a consumului de gaz natural

3. Elaborarea dării de seamă tehnică


a) descrierea utilajului şi metodei de calcul
b) efectuarea tabelelor după rezultatele primite la încercări
c) elaborarea registrelor de evidenţă a condiţiilor de funcţionare pentru cazane
d) recomandaţii spre ridicarea eficacităţii arderii gazului şi îmbunătăţirii lucrului utilajului centralei
termice

Metodica încercărilor de reglare


Reglarea sa petrecut în conformitate cu programul tehnic pentru reglări planificate. Încercările sau
petrecut în regimul, care nu permite majorarea limitelor parametrilor paşaportului tehnic pentru
cazane şi arzătoare. Lucrul cazanului sa adus la regimul necesar prin reglarea livrării cantităţii de
gaz necesar şi a aerului la arzător cu gradientul nu mai mult 100C/oră. În timpul efectuării
ăncercărilor, pentru aprecierea indicilor tehnico-economici a lucrului cazanului sarcina a fost
stabilită în conformitate cu regimul dat. Măsurile parametrilor sau efectuat cu utilajul instalat în
locurile extragerii probelor.
Calcularea sa efectuat în schema bazată pe caracteristica carburanţilor, care se schimbă prin
schimbarea componenţei, masei, temperaturii mediului înconjurător şi a carburantului.
Pierderile termice la gazele de ardere, în % sau calculat după formula:
q2 = 0,01 * Z(tg.a. - tex)
unde:
Z – coeficientul care depinde de componenţa gazelor arse (CO, CO2,CH4),
tg.a. – temperatura gazelor arse, 0C;
tex - temperatura mediului exterior, 0C.
Pierderile de căldură prin arderea chimică incompletă pot fi determinate cu relaţia:
q3= ,%
Deci randamentul va fi echivalent cu :
n=100-(q2-q3), %
CARACTERISTICA
Utilajului de bază şi auxiliar a centralei termice
Combustibil gaz natural
Cazanul Nr.1

Denumirea Marca Unitatea de măsură Real


Cazan „_____________ buc
_____________kwt
Puterea calorică Pnom kW
Randamentul ή %
Coeficientul surplusului  λ %
de aer
Presiunea gazului Parz mbar
Consumul de gaz Nm3/h
Analiza
rezultatelor încercărilor

După datele încercărilor în tot diapazonul parametrii sau schimbat în limitele:


Cazanul Nr.1
Parametrii Unitate de masură Valoare
Puterea termică a cazanului kW
Bioxidul de carbon CO2 %
Temperatura gazelor la ieşire 0
C
Randamentul cazanului %
Harta de regim
De funcţionare a cazanului Nr.1
„________________________________ kw
A Instituției preșcolare nr.1 ,,Albinuța,, RM, rl. Hînceşti, sat. Sărata Galbenă.
Combustibil: gaz natural
Parametri Unitate de masura Valoare
1. Puterea termică focar kW
2. Puterea termică utilă kW
3. Numărul arzătoarelor Buc
4. Consum gaz natural m3/h
5. Presiunea gaz pînă la arzător Mbar
6. Presiunea gaz la arzător mbar
7. Coieficient surplus aer %
8. Temperatura apei în cazan, tur retur 0
C
9. Temperatura aerului (gazelor??) 0
C
10. Parametrii gazelor de ardere
11. Bioxidul de carbon, CO2 %
12. Oxidul de carbon, CO Mg/Nm3
13. Oxigen, O2 %
14. Temperatura gazelor de ardere 0
C
15. NO Mg/Nm3
16. NOX Mg/Nm3
17. Randamentul cazanului %
18. Pierderile de căldură cu gazele de ardere %

Exacutat _______________________________
Beneficiar _______________________________
Concluzii
1. Eficienţa cazanelor corespunde datelor din paşaportul tehnic şi datelor producătorului.
2. Temperatura gazelor la ieşire corespunde datelor producătorului.
3. Arderea gazului este deplină. Pierderile de la arderea incompletă lipsesc în tot diapazonul
încercărilor efectuate şi corespund regulamentului exploatării.
4. Sarcina posibil minimă a cazanului corespunde datelor din paşaportul tehnic şi nu este limitată de
lucrul stabil al arzătorului.
5. Pierderile de căldură în atmosferă nu depăşesc normativele.
6. Cazanul lucrează stabil în tot diapazonul încercărilor efectuate.
7. Automatizarea securităţii şi alt utilaj a cazanului îndeplineşte lucrul stabil şi sigur.
Recomandări
Referitor la îmbunătăţirea lucrului cazanelor„___________________________________”kwt:
1. De efectuat control periodic al lucrului automatizării securităţii şi de înlăturat operativ defectele
găsite.
2. Periodic de controlat ventilaţia centralei termice.
3. Permanent de controlat lucrul contorului de gaz.
4. Înainte de începerea şi după terminarea sezonului de încălzire de efectuat controlul fizic intern al
cazanului.
5. Periodic (o dată la 6 luni) de verificat lucrul staţiei de tratare a apei.
6. Regimul termic a cazanului de menţinut în concordanţă cu parametrii admisibili utilajului
tehnologic şi temperatura mediului extern.

IMPORTANT
ACCESUL ÎN CENTRALA TERMICĂ TREBUIE SĂ FIE, STRICT NUMAI DE CĂTRE PERSONALUL
AUTORIZAT, CE AU TRECUT INSTRUIREA ÎN INSTITUŢIILE CORESPUNZĂTOARE.
1. ORDINEA DE PORNIRE A CENTRALEI TERMICE
Punerea în funcţiune a utilajului se va face cu respectarea strictă a prevederilor securităţii
tehnice. Înainte de punerea în funcţiune se recomandă să se efectuieze următoarele verificări:
- controlaţi să nu existe lichide sau materiale inflamabile în imediata apropiere a grupurilor termice;
- deschideţi robinetul de gaz şi verificaţi etanşietatea racordurilor, inclusiv cele la vana de gaz;
- verificaţi să fie liberă conducta de golire a gazelor arse;
- verificaţi să fie dechise eventualele clapete;
- asiguraţi-vă ca instalaţia a fost umplută cu apă şi este bine dezaerisită, ea trebuie să fie 1,5+/- 0,2
bar;
- verificaţi ca pompa de circulaţie să nu fie blocată;
- verificaţi presiunea aerului în vasele de expansiune;
- studiere şi respectarea cu atenţie a manualului tehnic al utilajului din centrala termică.
2. ORDINEA LUCRĂRILOR
După efectuarea verificărilor sus numite, se conectează în poziţia “ON” întrerupătorul general;
Verificarea detectorului de gaz (trebuie să lumineze ledul verde, dacă nu funcţionează
detectorul, de anunţat organizaţia corespunzătoare) şi de deschis clapeta de gaz;
Punerea în funcţiune a pompelor de circulaţie al agentului termic, acţionaţi Întrerupătorul
(de verificat dacă este circulaţie, conform datelor manometrelor instalate pe sistemul de încălzire.
În caz de lipsă de circulaţie, de verificat filtrele de impurităţi);
Conectaţi ăntrerupătorul grupelor termice în poziţia “ON”;
Cu ajutorul termostatului de pe acelaş panou de comandă alegeţi temperature dorită a
agentului termic. În acest moment arzătorul se aprinde şi cazanul începe să funcţioneze automat,
controlat de dispozitivele sale de reglare şi de siguranţă;
Dacă după efectuarea corectă a manevrelor de aprindere, arzătoarele nu se aprind şi
butonul semnalizator de blocare a flacărei se aprinde, aşteptaţi circa 15 secunde şi apoi apăsaţi
acest buton. Automatul de control al flăcării rearmată repetă ciclul de aprindere. Dacă de
asemenea după cîteva tentative, arzătoarele nu se aprind, consultaţi specialiştii Deservire tehnică;

S-ar putea să vă placă și