Sunteți pe pagina 1din 65

.

,;-r--'---C

colectia ,

normative ireglementari constructii-instalatii ~ in

Normativ
PENTRU PROIECTAREA EXECUTAREA ~I INSTAlATIlLOR DEtNcALZIRE CENTRALA ,

INDICATIV 113-02 ..
.I3.C.ELCOS~FRVIC s.R.~1 E
.liR. OC--1!lf D

~
-~-~--"--"
,. 'J"-,~ ~". j;,

d2flJLft? t/OBM It77VE--.

r'

-J

III

1
BIaboI8t de: IPCI'SA

NOTA DB PREZENTARB ''Normativpenn proiectarea~ executarea


instaJa1iilor incl1ziie centta1i" de
70132 Bucure~ti, sector 2 str. T. Arghezi 21 tel: 210.58.40, 212.28.36

1. DOMBNIUDE APUCARB Prevederile din normativ se aplicii la proiectarea ~i executarea insta1apilor de inciilzire centralii din cliidiri, a retelelor termice ~i a surse10rtermice (centrale termice, puncte termice) aferente acestora. 2. UTILlZATORI
Normativu1 se adreseazii urmiitorilor factori:

DIRECTOR GENERAL: DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: DIRECTOR INST ALA Tn: ~EF PROIECT: COLECTIV ELABORARE:

Avizatde:

Dr.ing. Dan Ciipiitfuiii Ing. ~erban Stiinescu Ing. Dan Berbecaru Ing. Dan Berbecaru Ing. Dan Berbecaru Ing. Gabriel Iviinescu Ing. Raluca Ciiziinescu Ing. Octavian Anghelutii

- ministere:

MLPTL DIRECTIA GENERALA TEHNICA iN CONSTRUCTTI


DIRECTOR GENERAL: RESPONSABIL DE LUCRARE:

Ing. Ion Stiinescu Ing. Ligia Forsea

Ministerului Lucriirilor Publice, Transporturilor ~i Locuintei ~i Ministerului Administrapei Publice Locale; - organe ale administrapei publice locale: Primiirii ~i Consilii Locale; organe cu atribupi de control in domeniul construcpilor: Inspecpa de stat in Construcpi, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari; societiip ~i regii de distribupe a energiei termice; unitiip de proiectare ~iexecutie a instalapilor de inciilzire centralii.
3. NBCBSlTATB

SCOP

Comdonat do: ASOCIATIA INGINERILOR DE INSTALATII DIN ROMANIA

- A.I.I.R.

PRE~EDINTE: Tehnoledaccat e: d

Prof.dr.ing. Liviu Dumitrescu

ARTBCNO BU~TI

SRL

73266 Bucure~ti, sector 2 ~os. M. Bravu 110, BI D2 Sc. B, ap. 64 tel: 021-252.74.28, 642.67.62

Tipar: BCASTRADE
COIdIol te1mic

In perioada in care s-a scurs de la redactarea edipei 1994 a normativului, au apiirut 0 serie de produse ~i tebno1ogii noi pentru instalapile de inciilzire, precum ~i cerinte sup1imentare de confort ~i sigurantii ale utilizatorilor sisteme10r de inciilzire, care au impus completarea ~i revizuirea normativu1ui I 13. Dintre acestea se menponeazii: noile prevederi privind protecpa termicii a cIiidirilor ~i implicapile asupra sarcinii termice de incii1zire; imperativul contoriziirii individua1ea consumului de energie termicii; - dezvoltarea sisteme10rmoderne de inciilzire cu eficientii ridicatii; condipi de calitate privind randarnentele minime ale cazanelor de inciilzire precum ~i 1imite1emaxime de noxe rezu1tatein urma arderii (CO, SOx, NOx); - noi tipuri de combustibili utilizap pentru ardere in cazane1e de inca1zire centrala: GPL, biomasii.

ccnctutI: 70132 Bucure~ti, sector 2 str. T. Arghezi 21 tel: 212.28.36, 212.28.37

IPCTINSTALAJII

Lucrarea are ca obiectiv punerea la dispozipa utilizatorilor, proiectanplor ~i executanplor a unui normativ care sa reglementeze problemele privind realizarea instalatiilor de inciilzire centralii, in deplin acord cu cerintele tehnice ~i de confort actuale.

4. ARMONIZARBCUNORMELEUB Nonnativul s-a elaborat in concordantAcu unnatoarele Directive Europene: Directiva SAVE n 96/737/CEE, Directiva 93/68 CEE, Directiva 92/42 CEE, Dircctiva 89/106 CEE, EN 253, EN ISO 9001 ~i9003. s. CON'fINUT Lucrarea cuprinde prevederi privind proiectarea ~iexecutarea sistemului constituit de instalapile de incalzire centrala care au in componenta sursele termice (centrale termice, puncte termice), refelele de distribupe a agentului termic (interioare ~i de incintii) ~i instalapile interioare de incalzire. Principalele capitole ale normativului sunt: - Obiect. Domeniu de aplicare - Condipi generale de proiectare ~i execupe

NORMATIV PENTlW PROJBCrAREA EXBCUTAREA

JNDICATIV I 13 02 INLOCUIBSTB I 13 - 94

DB 1NcA1.znm CBN'I'RALA.

INSTALA'J'IILOR

1. OBIECT. DOMENIU DE APUCARE


1.1. Prevederile din prezentul normativ se aplica la proiectarea ~iexecutarea instalapilor de incalzire centrala din cliidiri, a refelelor termice ~i a surselor termice (centrale termice, puncte termice) aferente acestora, a instalapilor de preparare a apei calde de consum, folosind global, in continuare, denumirea convenponala "instalapi de incaIzire centralii".

-Necesarul de caldurii pentru incalzire - Alegerea sistemului de incatzire - Instalapi interioare de incalzire centralii - Centrale termice
- Puncte
termice

-instalapi din cladiri noi; -instalapi din cladiri existente,

1.2. Domeniul de aplicare a normativului este cel privind: la care se introduc, se modemizeazii sau se transforma instalapile dupa criterii funcponale, de siguranta, ecologice, economicenergetice ~i- eventual - altele specifice.

- Refele termice - Masuri pentru preluarea dilatarii conductelor - Condipi de montare a instalapilor - Izolarea termica a instalaPilor - Aparate de masura, automatizare, contorizare - Prevederi pentru dimensionarea instalafiilor

1.3. Prevederile normativului care se refera la probleme de siguranta, ecologice, la cele care pot pune in pericol viafa oamenilor sau pot afecta construcpi sau alte valori materiale, precum ~i cele referitoare la asigurarea cerinfelor de calitate specificate 1,\ art.2.1 au caracter de obligativitate. 1.4. in confinutul normativului se gasesc ~i prevederi care nu se refera strict la instalapile de inciilzire centrala, cum ar fi cele privind elementele constructive ale cladirilor, siguranfa la foe, intercondiponari cu alte categorii de instalafii etc. Respectivele prevederi fac trimiteri la alte prescrippi tehnice; ele nu se substituie acestora ~inu au prioritate fata de acestea. Prevederile menponate sunt incluse in fiecare capitol, in corelare cu problemele de lncalzire centrala, specifice capitolului respectiv. Aceste prevederi trebuie sa stea in atenpa celorlalp speciali~ti(arhitecp, constructori, instalatori din alte categorii de instalapi, tehnologi) cu care colaboreaza speciali~tii in instalapi de incalzire centrala. 1.5. in sensul menponat anterior, la proiectarea ~iexecutarea instalapilor de incalzire
centrala se vor respecta

-Executarea lucrarilor de instalapi de incalzire -Condifii tehnice pentru verificarea instalafiilor de incalzire centrala. Probe

- Condipi de calitate pentru materiale, aparate, agregate

- Normele generale de protecpe a muncii,

-de asemenea

- prevederile

corespunzatoare

cuprinse in:

-Normele generale de prevenire ~i stingere a incendiilor,


-Prescrippile tehnice ISCIR, -Normativul pentru proiectarea
naturale - I 6,
BIaborat de:
IDstiCutaI de proiecIBIe, CCRCtaIo fi

~i executarea sistemelor de alimentare cu gaze Aprobatde: MlNISTEIlUL LUCRAIuLoR PUBUCB TRANSPORTURILOR ~ LOCUIN'fBI Co orcIimJlDr:930102.07.2002

tDicI de ca1eal Dco.astraepi f IPCr-SA

- ----

---Normativul privind proi~ctarea $i executarea instalapilor sanitare -i 9;'/'r,~ -Normativul privind proiectarea ~iexecutarea instalapilor de ventilare ~i climatizare - I 5; -Normativul privind proiectarea ~iexecutarea instalatiilor electrice cu tensiuni
.

I
2. CONDI'fIIGENERALBDE PROIECTARE~I EXECUTIB
2.1. Proiectarea ~i executarea instalapilor de inciilzire centrala se face cu scopul ca acestea sa corespundii calitativ cel pupn nivelurilor minime de peformantii, referitoare la cerintele definite de Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcpi:

pana la 1000 Vc.a. ~i 1500 Vc.c. - I 7; - Normativele privitoare la protecpa termica a cladirilor C 107/1,2,3,4, 5; Normativul pentru protecpa antiseismica a constructiilor de locuinte, socialculturale, agrozootehnice ~i industriale PIOO; - Normativul de sigurantii la foc a construcpilor P118; - Alte prescrippi cuprinse in Anexa 1.

- centralele tennice echipate cu cazane de apii fierbinte avand puterea unitatii


peste 6 MW ~i cele echipate cu cazane de abur la presiunea peste 8 bar sau avand capacitatea termicii peste 6 t/h; depozitele exterioare ~i instalatiile de transport pentru combustibil solid, aferente centralelor termice; - retelele de tennoficare cu apii fierbinte sau abur ~ipunctele termice urbane.

1.6. Nu fac obiectul prezentului normativ:

- rezistentii ~i stabilite; - sigurantii in exploatare; - sigurantii la foc; - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea ~i protecpa mediului; - izolarea termicii, hidrofuga ~i economia de energie; -protecpa impotriva zgomotului.

Nivelurile minime de performantii referitoare la aceste cerinte sunt prevederi obligatorii din prezentul normativ ~idin reglementiirile tehnice in vigoare. 2.2. Alegerea solupilor se va face dupa criterii tehnice ~ieconomice, tinand seama de necesitiiple specifice ~i de posibilitiiple de realizare. In analizele privind economicitatea unei solupi, inclusiv oportunitatea unei modemiziiri sau transformiiri, se vor lua in considerare toate aspectele legate de costul investipei ~i al exploatiirii. Pentru incalzirea cladirilor se recomandii solupa de incalzire centrala, pnand seama de cerintele pe care aceasta Ie poate satisface (art.2.l), de avantajele solupei ~i de criteriile economice menponate anterior. Utilizarea incalzirii centrale eSte obligatorie atunci cand este impusa de condipile tehnologice ale producpei industriale, de cele de depozitare sau de condipi de sigurantii la foc.
Proiectarea

1.7. Normativul nu cuprinde prevederi specifice privind:

- instalapile de incalzire din sere, adiiposturi pentru animale sau spapi deschise;
mare de 48 ore ~idin construcpi cu caracter special (de ex.: adiiposturi); ventilare);

-instalapile de incalzire din cladiri cu intreruperi de utilizare repetate cu 0 duratii mai


- instalapi de incaIzire cu aer cald (partea de prescrippi caracteristica instalapilor de - instalapile cu caracter special, pentru procese tehnologice;
expertimentiiri. 1.8. Prczcntul normativ contine listele reglementiirilor tehnice (Anexa 1) ~i ale standardelor (Anexa 2) utile la proiectarea ~iexecutarea instalapilor de incalzire centrala. In continutul normativului se utilizeaza terminologia de specialitate conform STAS 4369 "Instalatii de incalzire ~i ventilare. Terminologie".

-sisteme sau elemente de instalapi care fac obiectul unei cercetiiri sau

P eucuiIna

1DcdrDor de iDsIa1!18ij de b:IIzft

CCIIdI1IJi

2.3. Proiectarea lucriirilor de instalapi de incalzire centrala se recomandii sa fie realizata de catre societiip (agenp economici) care au certificare profesionala din partea organismelor abilitate. 2.4. Instalapile de incalzire centrala se realizeazii numai pe bazii de proiect. Proiectul se elaboreaza de catre proiectanp autorizap, cu competente in domeniu. Autorizarea (certificarea) proiectanplor se face pe baza unor regulamente specifice aprobate de catre MLPTL. Proiectul se verificii de ciitre verificatori de proiecte atestap MLPTL. Referatul de verificare al proiectului se intocme~te conform Anexei 3 ~i face parte integrantii din proiect. 2.5. Proiectul instalapei de inciilzire centrala se va intocmi pe faze de proiectare. Fazele de proiectare ~i conpnutul acestora, in conformitate cu legile ~i reglementiirile tehnice in vigoare ~i cu specificullucriirilor de instalapi de inciilzire, sunt urmatoarele: 2.5.1. Studiul de fezabilitate La baza studiului de fezabilitate stii tema de proiectare intocmitii de catre beneficiar.

,"

-- ---

.- -- - -- -- -- --.

--- -- -----

-------

\
),

I
I I

Studiul de fezabilitate se realizeaza pentru obiecte de investitii pentru instalapi de incalzire centrala (centrale termice, retele termice etc.) ~i are rolul de a stabili"indicatorii, tehnicoeconomici ~i solupile principale ale lucrarii. Este obligatorie obtinerea tuturor avizelor ~i acordurilor necesare realizarii lucrlirii. Acestea sunt, in principal, unnatoarele: certificatul de urbanism; avizele pentru asigurarea cu utilitiip (apa-canal, gaze, energie electrica etc.); - acordul pentru necesarul de energie ~i combustibili; acordul de mediu, pentru instalarea centralelor termice cu puterea de peste 70 kW. In situapile in care este necesara 0 fundamentare deosebitii a necesitiipi ~i oportunitiipi realizarii obiectivului de investipe se intocme~te un studiu de prefezabilitate, ca faza premergatoare studiului de fezabilitate.

a) Partile scrise: - Borderou; _ Foaie cu responsabilitiip Memoriu tehnic;

_ _

(lista de semnaturi);

Instrucpuni de exploatare ~i de reglare; Graficul cu fazele determinante pentru controlul calitiitii executiei; _ Graficul de realizare a lucrlirilor;
b) Partile desenate: Schemele funcponale; Planurile instalapei;
_

I
I I I I I

2.5.2. Proiectul tehnic Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat sau pe baza temei de proiectare intocmite de catre beneficiar, in cazul in care nu se face studiu de fezabilitate. Proiectul tehnic pentru instalapi de incalzire centrala trebuie sa contina urmatoarele documentatii: a) Parple scrise: Borderou; - Foaie cu responsabilitiip (lista de semnaturi); Memoriu tehnic; Breviarul de calcul; Caietele de sarcini; Listele cu cantitiip de lucrliri (antemasuratori); Listele cu cantitiip de echipamente, inclusiv dotarile; Specificapile tehnice; Graficul de realizare a lucrlirilor;

Planul ~iprofilullongitudinal - Secpuni ~i detalii de montaj;


_

al retelelor termice;

Detalii de execupe pentru elementele instalapei (distribuitor, colector, buttlie 4


egalizare a presiunilor, suporti, pozarea aparaturii de masura ~i control etC.).

~
\\

2.6. Proiectul de execupe al instalapei de inc/ilzire centrala (proiectul tehnie,dd&lii\, de execupe, dispozipile de ~antier)va fi cuprins in Cartea tehnica a construcpei, (\:\in'~
de proprietar.

~
,

2.7. tnceperea executarii oricaror lucrari de instalapi de incalzire centrala este~ sa numai dupa ce executantul a primit: _proiectul instalapei, la fazele Proiect tehnic, Detalii de execupe, verificat dtcii\ '" verificatori tehnici MLPTL; ''e_
_

-autorizapa de construire.

avizele~iacordurilenecesare;

Este obligatoriu de in~tiintat, inainte de inceperea lucrarilor, Inspecpa de stat constructii, conform reglementarilor legale. ~ 2.8. Executarea lucrarilor de instalatii de incalzire centrala poate fi realizatiin~ de catre societiip (agenp economici) care au primit certificarea profesionala dinP,31\\i organismelor abilitate de MLPTL ~i agreerea tehnica din partea beneficiaruJui~~a distribuitorului de energie termica, dupa caz. \1 2.9. Executarea instalapilor de incalzire centrala se realizeaza cu materiale ~ieChi~ mente omologate ~i agrementate, insopte de certificate de calitate ~icare corespundP\\vederilor din proiect. ~2.10. Se va asigura controlul execupei lucrlirilor de incalzire centrala pe ~ander catre beneficiar (investitor) ~iexecutant prin persoane specializate ~iatestate: dirigil1t\ \e ~antier atestap MLPTL, responsabili cu execupa lucrarilor atestap MLPTL ~i, dupa!.\
autorizap CQ ~i consultanp tehnici-experti.

b) Parple desenate: Schemele funcponale (schema centralei termice, schema coloanelor etc.); - Planurile instalapei, cu amplasarea cOIpurilorde incalzire ~i a echipamentului principal; trasee de distribupe; Planul retelelor termice.

2.5.3. Detaliile de execupe Detaliile de execupe se elaboreaza pe baza proiectului tehnic avizat de beneficiar, dupa stabilirea executantului ~i a furnizorilor (producatorilor) echipamentelor ~i materialelor de instalapi in urma licitapei de execupe. Detaliile de execupe trebuie sa cuprinda toate elementele necesare pentru buna executie a instalatiei, detaliind informapile furnizate prin proiectul tehnic. Dctaliile de execupe pentru instalapi de incalzire centrala trebuie sa contina unniitourcle documentapi:

'e \,

~1e

8IItorizBPan1mp.toieetInati execumrea p 1nerIri1ar otId1ziIe ccmn1I d

In funcpe de domeniul de activitate ~i de destinapa lucrlirilor, competeU,\Ie

----.........

Studiul de fezabilitate se realizeaza pentru obiecte de investipi pentru instalapi de tehnicoeconomici ~i solupile principale ale lucriirii. . Este obligatorie obtinerea tuturor avizelor ~iacordurilor necesare realiziirii lucriirii. Acestea sunt, in principal, unnatoarele: certificatul de urbanism;

incalzirecentrala(centraletennice,refeletenniceetc.)~iare rolulde a stabili'indicatorii.c

-avizele pentru asigurarea cu utilitiip (apa-canal, gaze, energie electrica etc.); - acordul pentru necesarul de energie ~i combustibili; -acordul de mediu, pentru instalarea centralelor tennice cu puterea de peste 70 kW.
.

a) Piirple scrise: Borderou; Foaie cu responsabilitiifi (lista de semnaturi); Memoriu tehnic; - Instrucfiuni de exploatare ~i de reglare; - Graficul cu fazele detenninante pentru controlul calitiipi execufiei; Graficul de realizare a lucriirilor;

premergatoare studiuluide fezabilitate.


2.5.2. Proiectul tehnic

In situapile in care este necesara 0 fundamentare deosebitii a necesitiipi ~i oportunitiipi realiziirii obiectivului de investipe se intocme~teun studiu de prefezabilitate, ca fazii

Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza studiului de fezabilitate aprobat sau pe baza temei de proiectare intocmite de catre beneficiar, in cazul in care nu se face studiu de fezabilitate. Proiectul tehnic pentru instalapi de incalzire centrala trebuie sa confina unnatoarele documentapi: a) Piirple scrise: Borderou; Foaie cu responsabilitiip (lista de semnaturi); Memoriu tehnic; Breviarul de calcul; Caietele de sarcini; Listele cu cantitiip de lucriiri (antemasuratori); Listele cu cantitiip de echipamente, inclusiv dotiirile; Specificapile tehnice; - Graficul de realizare a lucriirilor;

b) Paqile desenate: Schemele funcponale; - Planurile instalapei; Planul ~iprofilullongitudinal al refelelor tennice; Secpuni ~idetalii de montaj; - Detalii de execupe pentru elementele instalafiei (distribuitor, colector, butelie de egalizare a presiunilor, suporp, pozarea aparaturii de masura ~i control etc.). 2.6. Proiectul de execufie al instalapei de incalzire centrala (proiectul tehnic, detaliile de execupe, dispozifiile de ~antier)va fi cuprins in Cartea tehnica a construcpei, detinutii de proprietar. 2.7. inceperea executiirii oricaror lucriiri de instalapi de incalzire centrala este permisa numai dupa ce executantul a primit: proiectul instalapei, la fazele Proiect tehnic, Detalii de execupe, verificat de catre verificatori tehnici MLPTL; - avizele '~iacordurile necesare; autorizafia de construire. Este obligatoriu de in~tiinfat, inainte de inceperea lucriirilor, Inspecpa de stat in construcfii, confonn reglementiirilor legale.

b) Piirple desenate:

- Schemele funcponale (schema centralei tennice, schema coloanelor etc.); - Planurile instalapei, cu amplasarea corpurilor de incalzire ~ia echipamentului principal; trasee de distribupe; Planul refelelor tennice.

2.8. Executarea lucriirilor de instalafii de incalzire centrala poate fi realizatii numai de catre societiip (agenfi economici) care au primit certificarea profesionala din partea organismelor abilitate de MLPTL ~i agreerea tehnica din partea beneficiarului sau distribuitorului de energie tennica, dupa caz. 2.9. Executarea instalapilor de inciilzire centrala se realizeaza cu materiale ~iechipamente omologate ~iagrementate, insopte de certificate de calitate ~icare corespund prevedenlor din proiect. 2.10. Se va asigura controlul execupei lucriirilor de incalzire centrala pe ~antier de catre beneficiar (investitor) ~iexecutant prin persoane specializate ~iatestate: diriginp de ~antier atestap MLPTL, responsabili cu execupa lucriirilor atestap MLPTL ~i, dupa caz, autorizap CQ ~i consultanp tehnici-experp.
Competcoje1e iDstaIatIorJb' utorizati pcIIdruproiectmea fi aecuI8rea a 1ucdd1or do tbcIJzire ccmraJI

2.5.3. Detaliile de execupe Detaliile de execupe se elaboreaza pe baza proiectului tehnic avizat de beneficiar, dupa stabilirea executantului ~i a furnizorilor (producatorilor) echipamente)or ~i materialelor de instalapi in urma licitapei de execupe. Detaliile de execupe trebuie sa cuprindii toate elementele necesare pentru buna execupe a instalapei, detaliind infonnapile furnizate prin proiectul tehnic. Detaliile de execupe pentru instalapi de incalzire centrala trebuie sa contina unnatoarele documentapi:

In funcpe de domeniul de activitate ~i de destinapa lucriirilor, competenfele 4 5

--

tehnice de exploatare;

---.

instalatorilor autorizati sunt:

2.11. Gradu! I. Proiectarea, executarea ~i exploatarea tuturor lucrarllor de instalatii de inciUzirecentralii 2.12. Gradul IT. Proiectarea, executarea ~i exploatarea lucrarilor de instalatii de inciilzire centralii aferente cladirilor (instalatii interioare de inciUzire) 2.13. Gradul ITI. Executarea ~i exploatarea lucrarilor de instalatii de inciilzire centralii.
.AuIor:izIna iDsta'IIdon1nr

2.18. Promovarea examenului pentru obtinerea autorizatiei se facc JI~' b/l1./I cuno~tiintelor teoretice ~i practice din domeniul instalapilor de inciUzire CClllrnlfl, II I limita gradului solicitat, privind: _ Reglementarile tehnice pentru instalapile de inciilzire centralii; _ Normele tehnice de executie ~itehnologia de montaj;

-Normele
_

Normele privind protecpa, siguranta ~iigiena muncii; Normele P.S.I.

2.19. in mod excepponal, comisia de autorizare va acorda autorizapa de instalator de inciilzire centralii gradul I, rarii sustinere de examen, expeqilor tehnici ~iverificatorilor de proiecte atestati MLPTL, la cererea acestora.

2.14. Autorizarea instalatorilor de inciilzire centralii se face pe bazii de examen de catre comisii numite de MLPTL. Membrii Comisiei de autorizare sunt speciali~ti propu~i de: MLPTL;

- Inspectia de Stat in Constructii; -AIIR (Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania); -ANPPGCL -Comitetul National al Produciitorilor ~iDistribuitorilor de Energie
Termicii din Romania;

- Institutele

de inviitiimant superior cu profil de instalatii din tam.

2.15. Actele necesare pentru lnscriere la examen sunt: Cerere tip; Memoriu de activitate tehnicii;

- Doua

- Copie

dupii actele de studii ~i pregatire profesionalii; fotografii tip legitimatie.

2.16. Actele pentru inscriere la examen se depun la Comisia de autorizare. 2.17. Conditiile de studii ~ipracticii in proiectare sau executie de lucrari de instalatii de inciilzire centralii, ce trebuie dovedite cu acte pentru inscrierea la examenul de autorizare, sunt:
Gradul I - Ingineri din domeniul instalatiilor pentru constructii care au lucrat efectiv

in proiectare sau executie de instalatii de inciilzire centralii 6 ani sau ca instalator autorizat gradul II tip de 3 ani. Gradul IT- Ingineri ~isubingineri din domeniul instalatiilor pentru constructii care au lucrat efectiv in proiectare sau executie instalatii de inciilzire centralii 4 ani sau ca instalator autorizat gradul ITItimp de 2 ani. Gradu! ITI - Ingineri, subingineri, tehnicieni, mai~tri ~i lucriitori calificati din domeniile: instalatii pentru constructii, mecanicii ~i energeticii care au lucrat efectiv la instalatii de inciilzire centrala un timp de cel putin: 2 ani pentru ingineri ~i subingineri de instalatii; - 3 ani pentru ingineri ~i subingineri mecanici sau energetici; 4 ani pentru tehnicieni, mai~tri ~i lucdtori calificati;

'"

I
,I

3. NECESARULDE CALDURAPBNTRUtNcALzIRE
DeCermiDarea aecesamIui do cIIcIId 3.1. Necesarul de ciildum de calcul pentru inciilzirea inciiperilor se calculeazii conform SRI 907 ~ise corecteazii in funcpe de rezultatul bilantului tennic al inciiperilor. in bilanf se fine seama de degajiirile de caldura rezultate din procesul tehnologic, de aporturile permanente de ciildurii ale incaperilor invecinate, de necesarul de caldum pentru inciiIzirea aerului proaspiit pentru ventilare. 3.2. Pentru inciiperi cu suprafafa peste 100 mp sau iniilfimi peste 5 m"necesarul de ciildum se calculeazii separat pentru zonele cu degajiiri de ciildurii ~i pentru cele lara degajiiri, in vederea repartiziiriijudicioase a aparatelor de incalzire. 3.3. Se recomandii recuperarea ciildurii evacuate ~iutilizarea ei ca sursa secundara de ciildurii, pe baza unor analize de bilanf ~i tehnicoeconomice. In acest sens, se indicii utilizarea ciildurii evacuate de la surse tehnologice, de la procese de combustie, din aerul viciat eliminat prin sisteme de ventilare, din apa de racire industriala etc. 3.4. Ciildura recuperatii ~iutilizatii ca sursii secundarii pentru prepararea unui agent termic nu se ia in considerare la intocmirea bilantuIui termic al inciiperii respective, ci la intocmirea bilantului sursei de caldurii a instalapei de inciiIzire. 3.5. Se recomandii imbuniitiiprea protecpei termice a cladirilor inciilzite central, respectiv a caracteristicilor lor tennotehnice, cu precOOereprin mwea rezistenfei termice a elementelor perimetrale opace ~i vitrate ~i prin reducerea infiltrapilor de aer exterior. Prin acestea se obpne: - realizarea unei capacitiip termice raponale a sursei ~i instalapilor de inciiIzire din clOOiri; - cre~terea confortului tennic; protecpa sporitii a mediului ambiant prin reducerea poluiirii; - economie de energie;

funcponal specific cliidirii;

- adoptarea unor miisuri constructive conjugate de volumetrie

- la stabilirea

~i izolare tennicii a cliidirii care sii conducii la incadrarea in valorile normatemaximeale coeficienplor globali de izolare tennicii, in confonnitate cu Nonnativele C 107/1 ~i C 10712; evitarea, prin proiect, a amplasiirii adiacente a inciiperilor cu diferenfe marl de temperaturii ~i,in special, a inciiperilor inciilzite Idngiicele reci sau frigorifice;
gradului de vitrare (raportul intre suprafefele vitrate ~i suprafafa totalii)

-in cazul

a pereplor ~i acoperi~urilor cliidirilor industriale se unniire~te atat asigurarea nivelului de iIuminare naturalii normatii, cat ~i reducerea consumului de energie pentru inciilzire ~ipentru iluminatul artificial pe ansamblul cliidirii; este indicat ca solupa sii fie deteminatii printr-un calcul de optimizare a chetuielilor de investipi ~i exploatare, pentru construcpi ~i instalapi tennice ~i electrice; utilizarea tiimpliirieiexterioare cu elemente etan~e la aer ~iavand 0 valoare ridicatii a rezistenfei tennice globale; in lipsa acestora se pot lua miisuri echivalente privind garnituri de etan~are, ferestre fixe, numiirul de rdnduri de geamuri etc;
folosirii pereplor complet vitrap (Ia clOOiri social-culturale, comerciale) se

- stabilirea,

prevede realizarea lor numai cu elemente etan~e la aer ~iavdnd 0 valoare ridicatii a rezistenfei termice;
prin proiect, a unui numiir cat mai redus de pocp" u~i exterioare ~i goluri

tehnologice in elementele exterioare ale cliidirilor industriale ~i similare; pocple tehnologice se previid ~i cu u~i de dimensiuni corespunziitoare circulapei oamenilor; prevederea de sasuri'sau perdele elastice la u~ile ~ipocple exterioare; la fel, perdele elastice la golurile tehnologice din elementele exterioare ale cliidirilor; prevederea perdelelor de aer la u~ile exterioare ale cliidirilor, cu 0 frecvenfii mare de deschidere; - prevederea dispozitivelor de inchidere automatii la u~ile exterioare de la intriirile cliidirilor de locuit ~isocial-culturale.

-reducerea chetuielilor de investipi ~ide exploatare pentru instaIapa de inciilzire.


P.revederi~ 18eJmnenteIo COIItBtructivecl""1nr fDd.1zitecadral ale

Pentru cliidirile existente oportunitatea reabilitiirii lor se stabile~te conform prevederilor art.2.2 alin.l ~i2.

3.6. Pentru realizarea unor solupi constructive ale cliidirilor cu inciilzire centralii(noi sau care se reabiliteazii) care sii determine un necesar de ciildurii raponal pentru inciilzire, se recomandii luarea urmiitoarelor masuri:

-prevederea, prin proiect, a unor suprafefe exterioare minime ale cliidirilor, in raport cu volumullor; - adoptarea, pentru elementele perimetrale opace ~i vitrate, a unor rezistenfe teriDice
minime normate in conformitate cu STAS 6472/3 ~i Nonnativul C 107/1, cu respectarea, in acela~i timp, a cerinfelor impuse de procesul tehnologic sau 8 9

.-

4. ALEGEREASISTBMULUIDE tNcALzmE
4.1. Alegerea sistemului de incalzire intr-un spatiu inciUzit- 0 cIadire sau un grup de incaperi respectiv.cu utilizare similara - se face, in principal, funcpe de destinapa spapului 4.2. Principalele sisteme de incalzire centrala, recomandate pentru un domeniu mai larg de utilizare, sunt cele folosind apa calda sau fierbinte ca agent termic, iar pentru cedarea radiape. caldurii in incaperi: incalzirea cu corpuri de incalzire, cu aer cald sau prin 4.3. eu caracter orientativ, pentru diferite grupe de cIadiri ~i incaperi civile sau industriale se indica in tabelul 4.1 sistemele de incalzire centrala recomandate. Acestea se refera la inciiperile principale semnificative ale cIadirilor respective; in celelalte incaperi se pot folosi alte sisteme, corespunzatoare unor activitiip similare cuprinse in alte grupe. 4.4. Se pot folosi ~i'altesisteme ~isolupi aviindun domeniu mai restriinsde utilizare,ca: cu arderea unui combustibil lichid sau gazos in aparatul de incalzire (corp de inciilzire, agregat pentru aer cald, suprafatii radiantii); - incalzirea electrica folosind energie electrica in locul unui agent termic in sistemele de incalzire cu corpuri de incalzire, cu aer cald sau suprafete radiante; in acest scop se va obp.neavizul energetic necesar; - incalzirea de apartament, la care sursa de caldura ~i instalapa de incalzire a unui numar redus de incaperi (ex., un apartament) se aflii in interiorul acestuia; incalzirea solara, folosind energia solara combinata cu un alt sistem de incalzire, intr-o cladire aviind 0 arhitectura specifica; - incalzirea cu utilizarea pompelor de caldura, folosind caldura recuperatii. La alegerea sistemului de incalzire trebuie avutii in vedere ~inecesitatea cIimatizarii in regim de vara, situape in care sistemul de alimentare poate prelua in sezonul rece, total sau partial, necesarul de ciildurapentru incalzire.

4.8. Apa calda se folose~te la 0 temperatura maxima de 95C, in condilii nominale de temperatura exterioara. Temperatura apei se alege in functie de destinapa spapului inciilzit ~i de sistemul de incalzire folosit. Se are in vedere. di reducerea valorii limitii a temperaturii conduce la sporirea confortului, dar ~ia costului instalapei. Se folosesc valori mai reduse ale tempemturii pentru unele cUidiricu car!lcter medical ~i la cre~e-gradinite (80...85 0e), precum ~i pentru cele folosind sistemul de incalzire prin radiatie cu suprafete radiante (sub 60C). Pentru situapile in care instalapa se afla intr-o zona folosind apa calda la 95C cazul modemizarii unor instalapi sau a unor completarl in ansamblu existente se poate adopta ~i 0 valoare mai redusa a temperaturii nominale a apei, daca nu se influenteaza negativ asupra instalapilor existente care folosesc apa calda la 95C.

4.9. Apa fiebinte se folose~te la 0 temperatura maxima de 150C, in condipi

nominalede temperaturaexterioara.

- incalzirea

Temperatura apei fierbinp se alege in funcpe de destinapa spatiului incalzit, de sistemul de incalzire ~i de caracteristicile echipamentului de incalzire. in cazul ciind apare mai avantajos, se poate folosi in instalapa interioara 0 valoare a temperaturii nominale mai redusa dedit cea din reteaua de transport ~i distribupe a caldurii. 4.10. Ecartul nominal de temperatura in instalapile de incalzire se alege pe baza criteriilor functionale ~ieconomice ale intregului ansamblu de producere, transportdistribupe ~iutilizare a caldurii. Pentru instalapile de incalzire cu apa calda, aviind temperatura nominala pe conducta de ducere 80...95 e se recomanda un ecart nominal de temperatura de 20C. in instalapile interioare de incalzire cu apa fierbinte, ecartul de temperatLlfase alege in funcpe de caracteristicile echipamentului folosit pentru incalzire. Acesta poate diferi de valoarea folositii pentru reteaua de transport ~i distribupe a caldurii, previiziind pentru instalapa interioara de incalzire valori mai reduse ale ecartului de temperatLJf1i. 4.11. Folosirea ca agent termic a aburului (cu presiune maxima 8 bar) pentru incalzirea unor spapi de producpe se poate face in cazul existentei unei retele de abur necesar in procesul tehnologic ~i a lipsei unei surse ~iretele de apa calda sau fierbinte a carei realizare ar fi neeconomica. Aprecierea asupra economicitiipi realizarii sursei ~i retelei de apa se va face pniind seama ~ide dezavantajele economice in exploatare ale utilizarii aburului (pierderi de caldura in gospodaria condensatului, uzura rapida a conductelor). Se recomanda a se limita utilizarea aburului la: - incalzirea cladirilor cu volum piina la 500 mc, rara degajari de praf, amplasate izolat in incinte industriale; instalapile de incalzire cu aer cald, cu condipa asigurarii unei posibilitiip de reglare a debitului de caldura furnizat de aparat; - incalzirea unor locuri de munca izolate in hale marl de producpe (de ex.: incalzire zonala, puncte calde pentru incalzirea muncitorilor conform art.4.5 ~i 4.6) - incalzirea unor incaperi in cI/idiri cu caracter medical, social, comercial etc., in care aburul se utilizeaza pentru nevoi tehnologice (ex.: buciitarli, spalatorii etc.).

4.5. Pentru incaperile industriale cu procese tehnologice care impun incalzirea centrala generalii ~iin care numiirul muncitorilor conduce la 0 densitate de un ,muncitor la mai pupn de incalzire zonala. 50 mp, dar cu 0 repartipe neomogenii, se poate adopta un sistem de 4.6. in cIadirile industriale neincalzite in care revin mai mult de 50 mp pentru un muncitor, se pot prevedea puncte calde sau sisteme locale pentru incalzire temporarii a muncitorilor, de preferintii in anexele comune mai multor spatii de producpe.
Alegaea agCIduIai termic fD.iDstaIspiIe iDterioaro

4.7. Principalii agenp termici recomandap pentru incalzirea cIadirilor sunt apa calda ~i apa fierbinte; se poate folosi ~i aburul in situapile previizute la art.4.11.

10 -. -

11

It

4.12.Parametrii de temperatura ai agentului termic se vor corela cu temperaturile maxime admise de normele sanitare pentru suprafetele corpurilor de incalzire, in raport cu destinapa cladirilor jliincaperilor.
I
:1

I~ iJ
I:~ ~
]1

Parametrii apei calde folosite in instalapa de incalzire prin radiape vor fi alejli in condipile aratate la art.17.16. 4.13. Agentii termici ~iparametrii nominali ai acestora din instalapile de incalzire ale incaperilor din categoria A ~i B pericol de incendiu ~i din categoria C cu praf combustibil se vor alege astfel incat temperaturile maxime ale suprafetei componentelor instalapilor de incaIzire sa fie cu cel putin 10C mai mici decat temepraturile de

1"<1'

~ I

aprindere,explozie,detonare,mocniresau aparipea produselortoxice(STAS 6877/9_


"Echipamente electrice pentru atmosfera exploziva. Determinarea temperaturii de aprindere a gazelor ~ivaporilor"). 4.14. Temperatura maxima a agentului termic va trebui sa fie cel mult egala cu temperaturile admisibile indicate de producator pentru componentele instalapei de incalzire. lDcIJzirea do ganJI 4.15. In cIiidiri ~i in incaperi folosite cu intermitentii, in care - in perioadele de nefolosire este necesara menpnerea unei temperaturi pozitive, se prevad instalapi de incalzire de garda.

4) ....

~ .>Cd.....
N

- ~ -8 ~ '.!:::J .!! >f!.a .!:::J


)('j d
<_

'1'1

;
~

All

;;

C <4)

(,)

.~

S~ ~ ""'"
4)
.:::

T~
~

~ .<_

.!:::J

~Mg$2
~
0:1 'C

<-.~ 4) "0 "O~


t:>. ::s.e0 .....

g B.~ a..> <_ B e g C':I 0 ttS "'0 4);;:;~84);;:;ti~ "O~4)4)"O~~t:>.


'C t:>. V ~ .- <.,::; c t:>. c >0:1 ::S.- 0
(,)~

cIj >t'I:S

'1:S t'I:S

4)

'C

g C':S (Ij ~ 4);;:;~c "O~ti0

>t'I:S cd .s B:.a ()

$2....

<_

...:

::s

---

e ~~e 8 '.o 8 g~. .._ _00_ __ -1f"0

~
g '"

e ~ 8 (,) ___

t:>. ::s .- 4) (,) > ::s

'0:1
(,)

"0

'0:1

4.16. Incalzirea de gardii se prevede in cazurile in care temperatura minima este cerutii de necesitiip tehnologice (utilaje, materiale etc.), dar nu poate fi asiguratii prin caldura acumulatii sau degajatii de utilaje ~ide elementele construcpei (corelatii eventual eu manrea rezistentei termice a elementelor de inchidere a spapului respectiv). Pentru protectia impotriva inghetului a instalatiilor de orice fel, se poate folosi incalzirea de garda, dacii beneficiarul va aprecia ca este mai economica decat luarea altor masuri, ca: - golirea instalatiilor; - prevederea unor conducte insoptoare; incaIzirea localii; -.utilizarea altor sisteme.

::: N
C 4)

>0:1 t:>. ...:

i
'0:1

i
(,)

4) >cIj 'E "0 ._

]
>t'I:S It::

'0:1 t:>.

I>0:1

~ !i

...:

...:
I

_J__
'C >t'I:S ..c .s

'6 <0:1 t:

4)

I
lis2
c

Q) :;'p
..s:::

[)..Q",~) .N
4)

4.17. Prevederea inciilzirii de gardii este obligatorie in spapile dotate cu instalapi speciale de stingere a incendiilor de tip "apa-apii". 4.18. Incalzirea de gardii poate fi realizatii ~iprin folosirea uneia din solutiile: - utilizarea instalatiei de incalzire normalii, cu reducerea temperaturii agentului termie;

e .- 0 ~ 4)-

a '"i> o.. 2!
8'<;:::

-.'S B .C/)E g ; ~ 2.~ (,) ~ .- ~ 2 t:>. .2 td "0 0:1 -8 "'0" ~ ._"'C B ~ :fj

::s ~ 0:1 uQ;'d..c:: .- 0 ~ = 'I: '+:: ~ U

.,...

~ g ;;:; ::s (,)


8
-

~ ~ ~ 8 .B ..2 ~ Q)cIjQ)
.9 .~ "0

cu (,)

(1)

t;;

,4)

i~~ - "'"
4)
1

-i::

4) 4)

.~ 0

e
8

(.)

Q)

.- ~ "0 .8 ~ (,) 4) ~.- "0 4) C '" ,0:1' 8 4)'C .;::1


N ~ 4) 0 8 cd~a~"""')1XS 0 Q 0 u u aJ Q) ~:_ > ..

.~

t:>. 0:1 Q) '-..J:J


.+:;:

eg
CI).

.~

~ )t';j ~ ~.~

"0

4)

4)

I 'p... ;; ~ Q) >1 >1 .a'-'~V} U).. ._ .s ~Q)':: (.) :s~. Q)CI) .~ 8 .e .~ <.S '~i ~ Q)~.~ <.=. 5 0:1 v"' '"' (,) 0 ...c 1

>

"0

)~:~~
)~ 'S:

CI).~

1:: o t:>. '" ~


~

o parte din reteaua de distributie a instalapei normale. Alegerea variantei se face dupii criterii economice ~i funcponale, de asigurare a unei exploatan u~oare ~isigure. 12

- utilizareaunei instalapispecialede inciilzire,folosindaceea~isursii~i _ eventual_


...: Z

-utilizarea unei paqi din instalapa de inciilzire normalii;

It) C"I':I en 'C Q) 00 "'0 . .. >t'I:S Q).!:: Q) .~ .. 'C ~ ~

.- - C._ E 8 E ~ ~ ~ ' (,) ~ '" ~ ~ 8 a C 0 4) ~ c.<;:: 1;j u::r:...:LJ 8.~~~&~u


.~ ~
(,)

t'I:S >ttS --:-.. (/) )$3 bb

.;::1 4) 4) ~ F1(,)E!~ -a 4) 0 .2,

"0

0:1 ::s
(,)

..

'J::.- 'J::
~ )5~
~

I "1;:j (.) := .~

4)

4)

.-5 ~ "1;:j

- 4) . C ><

~ ._ ~ >~' '(j (.) . "' P-e QJ


1

'~4)_<~0:1

gf

.E

Q)]

a~
4)

"1;:j 'C

4)

'E ~ 8 ~ ~ ~ ;a a .S U;::>U ~ ooOOE-UooCDUU ~

t(,)

Ol~

M 13

...,f

- -.

--~..--

I Apii caldii sau apii fierbinte Apii caldii

--t 5.

I Magazine Inglobate In cIiidiri cu specific diferit Complexe sau hale comerciale independente Restaurante, cantine, bufete

i Agregate pentru aer cald I ! Agregate radiator tip I I de cIimatizare ~-~ I Corpuri de Inciilziretip , radiator, convectoradiator

_ __ __
4:

1
I

sauconvecto~-J
'

6.

I Biiipublice, siilidu~uri comune

--

--

sau fi~inte ~ l_~egate


Apii caldii I
I

Apiicaldii

I Agregate entru p aercald


de cIimatizare Corpuri de inciilzire

Bazinede inot,piscine
Spiiliitoriimecanice

tip radiator,
Suprafete radiante de

7~

Inciiperi de productie in care nu se degajii praf, gaze sau vapori.

___

___

__+--J0asii temperaturii

Iconvectoradiator, serpentine .

Apii caldii sau.fierbinte! Agre~te pentru aer ca!<!_ Apii fierbinte Agregate pentru aer cald I (1) _ In ateliere din Corpuri de inciiIziretip zona de cliidiri civile I convectoradiator (2) (industria mica ~imijlocie) I Panouri radiante I unde nu existii retea de I apii fierbinte

1
I

I Apii caldii (l)


8. Inciiperi e productieIn careprocesele d

tehnologice degajii praf, gaze sau vapori neexplozibili, incombustibili

+I Apiifierbinte
I

Corpuri de inciilzire tip radiator, I convectoradiator, serpentine


:

I
:

Agregatepentruaer cald Agregatepentruaer cald


Panouri radiante Corpuri de inciiIziretip convectoradiator (2)

I I
A

metraIii,art.6.2, dar nu in cazul degajiirilor de praf I (3) - in conformitate cu


:

: ' (2) - Pentruinciilzirea peri-

I
I

preved~le
I

_I
Agregate pentru aer cald I
:

(4) - In conformitate cu

artA.13 ~i art.7.27

prevederile artA.5 ~iartA.6

9.

.VI

10.

Inciiperi de productie In care procesele tehnologice degajii praf, gaze sau vapori inflamabili, combustibili sau toxici~ Locuri de muncii sau zone de muncii izolate In cIiidiri nelnciilzite (4)

Apii caldii sau I fierbinte ---t Apii fierbinte 1 I

Agregate pentru aer cald Panouri radiante


I

II.

Grupuride Inciiperi ocial-administrative s inglobate in cIiidiri de productie: a) grupuri de inciiperi in perimetrul spatiilor de productie (birouri de sectii pentru mai~tri, I vestiare, grupuri sanitare); b) grupuri de Incaperi inglobate in corpuri anexej adiacente cIiidirilorde productie (laboratoare, I birouri de proiectare, birouri administrative, I
I

Apiifierbinte

'

Corpuride inc11zirei~ t
convectoradiator Agregate penru aer cald I I I
I

I
I I

vestiare, grupuri sanitare).

I Apii caldii (I)


I

+____ _ __ __I Corpuri de inciilzire tip radiator,' I convectoradiator, serpentine ;


.

NOTA: Se poate fo1osi ca agent telmic $i aburu1, in condipi1e prevazute 1aartA.II,

uti1izand agregate de aer ca1d $i corpuri de incii1zire.

s. INSTALATHINTBRIOAREDB tNcALznm CENTRALA


Distributia apIdu1ui 1mDic

- alimentarea aparatelor de inciilzire; - instalapei; concomitentii a acestora, functionarea

5.1. Alegerea schemei de distribupe se face astfel incat sii se asigure: dar ~i posibilitatea funcponiirii partiale a

-stabilitatea hidraulicii a instalapei, la variapi de debit; -posibilitatea regliirii instalapei, la schimbarea conditiilor nominale; -posibilitatea miisuriirii consumului de ciildurii.
5.2. Alimentarea aparatelor de inciilzire se face - de preferintii - pe ramuri, care grupeazii aparate de aceea~i categorie (corpuri de inciilzire, agregate pentru aer cald, suprafete radiante), avand curbe caracteristice de variape a cediirii de ciildurii cat mai apropiate ~i care au acela~i program de activitate. Se recomandii ca ramurile sii fie racordate in paralel, plecand de la un punct comun de distribupe. 5.3. Instalapa interioarii de inciilzire se concepe pentru a asigura programul real de inciilzire al consumatorilor. Pentru un program de inciilzire diferenpat se pot prevedea ramuri de distribupe diferite ~i se dii posibilitatea scoaterii din funcpune a unor piirp ale instalatiei cu ajutorul armiiturilor de inchidere; comanda acestora poate fi programatii. Se previid armiituri de inchidere ~ipentru a realiza sectorizarea instalatiei ~i a limita
de influentii a unor avarii, precum ~i alte situapi mentionate la art. 5. 17.

ciildurii(a se vedea art. 16.23...16.25). in instalapile interioare de inciilzire, contorizarea se poate face la toate tipurile de cliidiri civile ~iindustriale. Este necesarii corelarea intre solupa de contorizare ~i schema de distribupe folositii. tn cliidirile de locuit etajate, in care, pentru instalapa de inciilzire centralii se folose~te o schemii de distributie cu coloane verticale, masurarea caldurii se poate face pe cliidire (sau 0 parte din cliidire). Pentru cladirile de locuit parter ~i etajate cu instalapa de inciilzire avand distribupe individuala pe apartament (art.5.11) se poate face ~icontorizarea caldurii pe apartament. tn acest caz, dacii prepararea apei calde de consum se face local (art.5.12) consumul inregistrat include ~icaldura necesarii prepariirii sale. 5.8. Schema generalii de distribupe orizontala (inelara sau arborescentii), verticala (inferioarii sau superioara), cu una sau douii conducte, se alege astfel incat sa satisfaca condipile necesare. 5.9. tn instalapile de incalzire centrala din cliidiri cu mai multe etaje se pne seama de efectul gravitaponal corelat cu solupa de amplasare a distribupei orizontale: inferioarii, superioara, mixtii (art. 17.21). 5.10. tn cazul cladirilor inalte in care se impune distribupa pe zone solupa de amplasare a conductelor orizontale de distribupe in subsol sau in etaj tehnic se determina printr-o analiza tehnicii ~i economicii, luand in considerare toate instalapile ~i construcpile aferente. In cazul amplasiirii conductelor de distribupe in etaj tehnic, se previid masurile corespunziitoare evitiirii inundiirii etajelor de sub cel tehnic. Montarea distributiei pentru zona superioarii sub plafonul unui etaj curent se poate face cu condipa ca solutia sii nu afecteze funcponalitatea etajului respectiv, sa se ia masurile corespunzatoare pentru evitarea inundiirii acestuia in caz de avarii, sa se asigure accesul normal la elementele instalatiei ~i sa se poata semnaliza lipsa de etan~eitate a conductelor.

- astfel -zona

5.4. Echilibrarea hidraulicii a instalapei este necesarii pentru realizarea in condipi nominale a alimentiirii tuturor aparatelor de inciilzire. Se realizeazii prin: - alegerea traseelor conductelor; '- dimensionarea conductelor;

-(regulatoare de presiune etc.); introducerea unor rezistente hidraulice locale: diaftagme, organe de reglare
- utilizarea
pompelor pentru suplimentarea presiunii.

5.5. Instalapa de inciilzire se regleazii atunci cand condipile de funcponare diferii fatii de cele nominale; de asemenea, cand unul din parametrii de bazii (de ex. temperatura) variazii fatii de valoarea previizutiinominal sau de valoarea programatii. Se folosesc, in acest scop, organe de reglare pentru intreaga instalatie, pentru piirp din instalatie sau local, la consumatorii de ciildurii. 5.6. Se prevede automatizarea regliirii mai ales cand operapunile de reglare sunt foarte ftecvente sau cand necesitii 0 supraveghere multipHi. Astfel se automatizeazii reglarea debitului ~i temperaturii agentului termic in funcpe de temperatura aerului exterior ~i interior, precum ~i de cea a agentului termic (a se vedea art.16.15...16.21). 5.7. Miisurarea consumului de ciildurii se poate face la sursii ~i la consumatorul de 16

5.11. In cliidirile de locuit multietajate, in care se urmiire~te 0 independentii cat mai mare a consumatorilor, se poate folosi 0 schema de incalzire de apartament, cu distribupe individuala orizontala, mono sau bitubulara, folosind 0 sursa comuna de caldurii pentru intreaga cladire. Alimentarea tuturor apartamentelor din cladire se face in acest caz - de la una sau mai multe coloane principale verticale bitubulare, montate in spatii comune (de ex., casa sciirii) ~iracordate la sursa comuna de ciildura.

5.12. Prepararea apei calde de consum, folosind agentul termic al instalatiei de incalzire ca agent primar, se poate face: central, zonal (de ex., in fiecare tronson al cladirii de locuit) sau local. Ultima variantii se recomanda a fi folositiimai ales in cazul inciilzirii de apartament. La alegerea variantei stau criteriile functional ~i economic, pnand seama ~i de corelarea necesarii intre solupile instalatiilor de inciilzire ~i sanitare.

17

Alegerea IegimuIui de presiaae 5.13. In instalapile cu agent tennic apa calda se asigura presiunea statica, necesara menpnerii instalatiei pline cu apa, cu ajutorul vaselor de expansiune de tip: - deschis, care asigura presiunea gravitationala prin amplasarea la cota necesara; inchis, care asigura presiunea prin comprimarea unei perne de gaz (aer) la presiunea necesara.

- pentru izolarea aparatelor care necesitii controale frecvente (contoare, - pe ramurile alimentiind consumatori cu program diferentiat;

filtre);

- pentru

- pentru sectorizarea instalapei; , izolarea unor circuite restranse,. cu posibiIitati frecvente de avarie, de exemplu, la baza coloanelor. Armaturile de inchidere se monteazii in locuri accesibile.

La instalapile cu agent tennic apa fierbinte, se include ~ivaloarea presiunii necesare impiedicarii vaporiziirii apei la temperatura nominala; presiunea se asigura in sursa de caldura. 5.14. Presiunea dinamica necesara circulapei apei se asigura cu ajutorul pompelor de circulape. Presiunea totala, necesara atat menpnerii instalapei pline cu apa, cat ~i circulapei apei, se realizeaza prin alegerea adecvata a pozipei de legare a vaselor de expansiune ~i a pompelor de circulape la instalatia de incalzire, astfel incat sa se asigure, in orice punct al instalapei de incalzire, valoarea necesara a presiunii totale. Presiunea maxima nu trebuie sa dep~easca valoarea presiunii admisibile in orice element component al instaIapei. Se considera ca cele mai vulnerabile componente sunt corpurile de incalzire de la partea inferioara a instalapei.

5.18. La toate elementele instalatiei de incalzire unde pot apare variatii ale debitelor de exploatare se previid armaturi de reglare. Se recomanda automatizarea regliirii in situapile menponate la art.5.6. Pentru instalapi de incalzire cu corpuri de incalzire se recomandii:

- in

cliidirile de locuit ~i alte cliidiri civile, dupa gradul de utiIizare al regliirii:

robinete de dublu reglaj, cu reglaj prestabiIit sau tennostate, la fiecare corp de incalzire;

- in cliidirile

industriale: robinete de reglare la un grup de corpuri de incalzire situate

in aceea~iincapere, pe 0 ramura comuna. Pentru accesul de control ~i interventie se previid spatiile necesare in zonele de amplasare a armaturilor de reglare. 5.19. Pe circuitele de conducte a cm-orechiIibrare hidraulica nu poate fi realizata numai prin alegerea traseelor ~i prin dimensionarea conductelor, se folosesc masurile indicate la art. 5.4 referitoare la echiIibrarea hidraulica a instalapei. Pentru verificarea echiIibriiriihidraulice a circuitelor instalatiei interioare se previid, fie armaturi specializate pentru detenninarea presiunilor din instalatie, fie perechi de prize de presiune (racorduri din teava Dn 15, previizute cu armaturi de inchidere) in punctele in care aceasta masura este considerata strict necesara (de ex., la baza coloanelor principale de la capatuIramurilor de distributie, pe circuite cu regim hidraulic variabil etc.). 5.20. Pentru golirea apei din instalapile de incalzire se previid armaturi de golire in punctele cele mai joase ale paqilor de instalatii separate prin armaturi de inchidere. De asemenea, se previid armaturi de golire Ia aparatele schimbiitoare de caldurii pentru prepararea aerului cald sau a apei calde de consum. 5.21. In instalatiile functionand cu agent termic apa, se prevad posibiIitiiti de evacuare a aerului, locale sau centrale. Evacuarea locala a aerului se face cu armaturi de dezaerisire, de preferintil,automate, amplasate in punctele in care aerul se poate colecta. Evacuarea centrala a aerului necesita conducte speciale de dezaerisire ~i, eventual, vase de colectare a aerului. Pentru un grup, separat prin armaturi de inchidere ~igolire se prevede un sistem propriu de dezaerisire. In instalatiile de incalzire cu radiatoare din tabla de oteI nu vor fi utilizate annaturi de dezaerisire automata.

-Ia consumatori -pentru asigurarea presiunii necesara local. Amplasarea pompelor se poate face: -Ia pardoseaIa, prin intennediul unor postamente; - pe conducte: Iiniar sau in coturi.

5.15. Pompele de circulatie se pot prevedea: - la sursa pentru asigurarea presiunii in centrala sau punctuI tennic; in punctul similare; de distributie pe fiecare din ramurile grupand consumatori cu condipi

Pentru evitarea intreruperilor in aIimentarea cu agent tennic se pot prevedea pompe de rezerva. In cazul in care rezulta ca necesara pompa de rezerva ~i amplasarea pompei se face pe conducta, se recomanda folosirea pompelor gemene. 5.16. Asigurarea unei independente a ramurilor in ceea ce prive~tepresiunea dinamica (fatil de posibilitatea unei influente a variapei de presiune din amonte) se obtine prin egalizarea presiunii intre conductele principale de ducere ~i de intoarcere in punctul de racordare ~iprin creerea presiunii necesare pe fiecare ramura, cu ajutorul unei pompe proprii de circulatie. In instalapa de incalzire centralii cu distribupe individuala de apartament (a se vedea art.5.11) se poate asigura aceasta independentii prin prevederea pe fiecare ramura de apartament a unui vas de egalizare a presiunilor ~ia unei pompe proprii de circulape.
ADDIturi de IDchidaro, regIaIe, goJire fi cJezaMshe

-pe conductele de alimentare a aparatelor de incalzire, pentru izolarea acestora;


18 19

- pe conductele principale ~ipe ramurile de distributie;

5.17. Instalapile interioare de incalzire se prevad cu annaturi de inchidere:

Pnwederi

!JIIeCifice iDstaJajiilor

C1Iabor

5.22. La corpurile de inciilzire ~iagregatele de aer cald funcponand cu abur Sepreviid separatoare de condensat individuale. Se pot folosi separatoare de condensat comune pentru un grup de consumatori mici, utilizand abur cu aceea~i presiune ~i avand acel~i program de funcponare. 5.23. Pe conductele instalapei interioare de distribupe a aburului se face separarea condensatului la punctele de evacuare (pwjare) previizute la roperi de pantii ~ila capiitul ramurilor. Aerisirea pe conductele de condensat se face prin separatoare de condensat sau prin dispozitive speciale de dezaerisire. 5.24. Se folosesc pentru separarea condensatului de abur, dupii caz, oale, aparate sau sifoane de condensat. Oalele de condensat se previid la consumatorii de ciilduriice folosesc debite mari de abur (in special, schimbiitoare de ciildurii)sau in cazul aburului de medie presiune. Aparatele de condesat se folosesc, in special, la corpuri de incalzire. Sifoanele de condensat se folosesc mai ales la separarea condensatului pe conductele de abur de joasa presiune, avand presiuni sub 0,3 bar.
Traseele cnndnccdor In intedoru1 c11diri1or

Pentru pOrfiunilein care conductele se monteaza mascat se recomanda prevederea unor masuri prin care sa se poata semnala eventuala !ipsa de etan~eitatea conductelor ~i poziponarea unei avarii (de ex., u~i de control pe ghene ~ipuncte de scurgere a apei). in mediile agresive sau cu pericol de explozie se interzice montarea mascata a . conductelor. in incaperile care reclama condifii igienice sau de confort deosebite (de ex., teatre, cinematografe mari, sa!i de operape etc.) pozarea mascatii se poate face cu elemente U~Oare, demontabile. Conductele se pot monta in ghene, alcatuite conform reglementiirilorde siguranfa la foc, iar mascarea se poate face cu elemente u~oare,demontabile, flira a se afecta elementele structurale ale cladirilor. 5.28. in cazul utiliziirii unor scheme sau sisteme la care se amplaseaza conductele sub pardoseala (incalzire cu distribupe orizontala de apartament, incalzire prin radiafie) se recomanda prevederea unor masuri prin care sa se poatii controla etan~eitatea instalapei. Utilizarea acestor solupi este condifionatii de folosirea unor materiale (conducte, fitinguri) cu fiabilitate ridicata ~icu posibilitiifide inlocuire (de ex., conducte de material plastic de tip ''teava in feava"). Masuri similare se recomandii~ipentru instalafiilemontate la plafon (de ex. incalzire prin radiatie). 5.29. Conductele distributiei orizontale din cladirile civile se amplaseaziiin subsolul general ~iin subsolul sau nivelul tehnic. Pentru conductele principale sau de distribufie ale cladirilor civile tara subsol ~itara pod se pot prevedea canale circulabile. in cazul folosirii schemei de distribupe superioara, conductele se pot monta in podul cladirilor, cu luarea masurilor de termoizolare a lor. 5.30. in cladiri industriale conductele se monteaza - de regula - aparent, la inalpmi convenabile. POrfiunilede refea pentru care conditiile locale impun amplasarea lor sub nivelul pardoselii se pozeaza in canale vizitabile. 5.31. Se evitii pozarea conductelor instalapilor de incalzire cu apa, cu funcponare intermitenta (inclusiv a celor de dezaerisire), in spatii a caror temperaturiipoate scadea sub 0 C. Daca evitarea nu este posibila, se vor lua masuri speciale de protectie impotriva inghetului. 5.32. Se recomanda evitarea amplasarii conductelor sau a altor componente ale instalapei in zone de circulatie sau locuri in care ar putea fi expuse unor eventuale aCfiuni mecanice exterioare.
MIsuri do protec1ie globaJI (CODSIracJiifi iDstaIafii)

- alimentarea

5.25. Traseele conductelor termice interioare se aleg astfel incat sa asigure:


tuturor consumatorilor;

-lungimi millime de retea; -autocompensarea dilatiirilor; -reducerea numarului de goluri la trecerea prin elementele structurale; -respectarea prevederilor art. 14.5privind distantele millime normate dintre conductele instalapei de incalzire ~i eIementele de construcpi, executate din materiale combustible. 5.26. La alegerea traseelor conductelor se evitii trecerea acestora prin:

- accesulla

conducte, aparate ~i armiituri in timpul exploatiirii;

-perefti ~iplan~eele incaperilor cu pericol de explozie; -inciiperi cu medii agresive; -contact cu apa; se depoziteazii miirfuri sau obiecte de valoare, degradabile in incaperi in care -incaperi care, datoritii -incaperi neincalzite. trecerii conductelor, i~i diminueaza valoarea estetica;
in cazul cand trecerea prin aceste categorii de inciiperinu poate fi evitatii,se iau miisuri corespunziitoare(piese speciale de trecere, canale sau tuburi de protecpe, izoliirietc.) 5.27. In cladirile civile conductele se pot monta aparent sau mascat, dupii opfiunea bneficiarului. in incaperile in care conductele se monteazii aparent neizolate, se iau masuri pentru evitarea pericolului de arsuri prin atingere directii. 20

5.33. Trecerea conductelorprin elemente de constructii (pereti ~iplan~ee)care au 001 de protectie la foc, antifoc sau rezistente la explozie, precum ~i utilizarea canalelor ~i
ghenelor in care se monteaza conductele se va face

obligatoriu

- conform

reglementiirilor de siguranta la foc. 21

----_.-----

-5.34. La trecerea conductelor prin perep ~i plan~ee se va pne seama atat de reglementiirile de siguranta la foc, cat ~i de necesitatea mi~carii libere a conductelor datorita dilatArii(a se vedea ~icap. 13, 14). In acest scop se vor folosi, obligatoriu, detalii omologate asigurand condipile globale funcponale ~i de siguranfA la foc, inclusiv in cazul unei acpuni seisrnice. . 5.35. Prin incaperile de categorie A ~i B de pericol de incendiu, precum ~iprin cele de categoria C cu praf combustibil, nu este permisa trecerea cu conducte de incalzire care alimenteaza incalzirea altor incaperi, decat cele ale incilperii respective. Agenpi termici ~iparametrii acestora vor fi ale~i conform prevederilor art.4.13, iar traseele conductelor vor fi stabilite in raport cu temperatura de aprindere a substantelor din incaperi, astfel incat sa nu provoace explozia, aprinderea, detonarea, mocnirea sau aparipa produselor toxice. 5.36. Este interzisa pozarea conductelor pentru lichide combustibile sau de abur cu presiunea mai mare de I bar in casa scArilor,pe caile de evacuare in caz de incendiu ~i in stapile pompelor de incendiu. Conductele de abur cu presiunea mai mare de I bar pozate in exteriorul c1adirilor,pe perepi acestora, vor fi montate la 0 distanfA de cel pupn 5 m, masurata in planul peretelui, de limitele u~ilor de evacuare sau de axul scilrilor de evacuare in caz de incendiu. In cazul in care distants prescrisii nu poate fi asiguratii, se vor lua masuri de ecranare a conductelor de abur in zona u~ilor de evacuare sau a scarilor de salvare, prin elemente incombustibile cu 0 rezistenfAla foc de minimum IS min. 5.37. Se interzice trecerea conductelor de incalzire (inc1usiv, a celor de dezaerisire) prin: canale care vehiculeazii praf, vapori sau gaze combustibile; canale ~i ghene in care se pot acumula substante care prezinta pericol de incendiu sau explozie; incaperi de depozitare a substantelor generatoare de reactii periculoase in contact cu apa; incaperi speciale pentru echipament electric (tablouri de distribupe, baterii de condensatoare sau acumulatoare, transformatoare, redresoare, motoare de ascensoare); fac exceppe conductele instalapilor de incalzire ale incaperilor respective; casa ascensoarelor; co~uri ~icanale de fum (cu exceppa instalapilor pentru recuperarea caldurii gazelor de ardere).

---

5.39. Sliturile orizontale ~i verticale, prec-um ~i golurile pentru montarea sau trecerea conductelor se vor stabili de comun acord cu proiectantul structurii de rezistentii. Se interzice executarea in elementele struicturii de rezistenfA a ~liturilor orizontale ~i verticale, precum ~i a golurilor, daca acestea nu au fost prevazute in proiectul structurii de rezistenta.

5.40. In 10calitApiecu distributie de g~e naturale, pentru conductele de incalzire montate direct in sol sau in canale de protectie, se vor lua masuri de etan~area acestora, la intrarea sau ie~ireadin subsolul clMirilor, I>entrua se impiedica patrunderea in c1Miri a gazelor naturale infiltrate in solul inconjurii:tor. De asemenea, in aceste situatii se vor etan.~atoate trecerile instalatiei de incalzire prin plan~eul de sub parter, precum ~i eventuallele plan~ee intermediare, aflate sub cota solului, pentru evitarea patrunderii gazelor in. interiorul clMirilor. Pentru solupile de etan~arese recomandiIL utilizarea detaliilor specifice de instalatii. La intrarea sau ie~ireadin cUidirea condl:1ctelor incalzire montate direct in sol sau de in canale de protecpe, daca intre acestea ~ic~nducta de gaze este 0 distantiimai mica de 5 m, se vor prevedea rasuflatori, pe traseul conductelor de incalzire (conform prevederilor din Normativul I 6).

5.38. Ansamblului instalapei de incalzire trebuie sa i se asigure stabilitatea ~i rezistents mecanica necesare preluilrii eforturilor portante ~i celor date de dilatarea instalapei, precum ~i de acpuni seismice. Elementele de rezistenta ale construcpei trebuie sa aiba capacitatea preluarii acestor eforturi. In situapa in care elementele de rezistenfAsunt existente se va avea in vedere, la alegerea traseului instalapei, ca eforturile transmise prin instalapa de incalzire sa nu afecteze capacitatea de rezistenfAa elementelor de construcpi. Pentru suspnerea elementelor de instalape (in special, a conductelor) se recomanda folosirea detaliilor tip de instalapi.

22

23

-------

------

6. tNcALzIREA CU CORPURIDE tNcALzIRE


Domada1 de utiIizaro 6.1. Sistemul de incalzire centrala cu corpuri de incalzire se prevede, in general, in cladiri cu incaperi de dimensiuni ~iinalpmi reduse, care nu necesitSinstalatii de ventilare mecanica sau instalatii de incalzire cu aer cald. 6.2. tn incaperi cu dimensiuni ~i inaltimi mari (hala de productie, spapi comerciale etc.), incalzirea cu corpuri de incalzire se folose~tein paralei cu incalzirea cu aer cald in cazurile in care este necesara compensarea efectului de radiape negativa al suprafetelor de inchidere reci atunci cand locurile de munca sau activitate sunt in apropierea acestora. Dimensionarea corpurilor de incalzire se efectueaza in conformitate cu "Ohidul pentru
proiectarea instalatiilor de incalzire perimetrala la cliidiri"

Pentru combaterea infiltrapilor de aer rece, corpurile de incalzire vor avea, pe cat posibil, lungimea egala cu cea a ferestrelor, adoptandu-se corpuri de incalzire cu inalpme

redusa.

6.6. tn grupuri sanitare sau alte incaperi, cu spatii restrlinse, se pot folosi registre verticale cu un numar redus de tevi. beneficiarului

- cu acceptul

Awupla...

00IpIIIil0r de fbciIJziIe

- OP

6.7. Corpurile de incalzire se amplaseaza astfel incat sa se asigure functionarea lor cu eficientii termica maxima ~i sa se coreleze cu elementele construcpei, cu mobilierul sau utilajele de productie ~i cu celelalte instalatii aferente cliidirilor; se va asigura circulatia persoanelor ~i accesul la hidrantii de incendiu. Este necesar ca solupile de ansamblu sa satisfaca cerintele functionale, estetice ~ieconomice. 6.8. Corpurile de incalzire se amplaseaza corelat cu componentele instalatiilor electrice potrivit prevederilor din "Normativul privind proiectarea ~i executarea instalatiilor electrice la consumatori, cu tensiuni pana la 1000 V curent alternativ ~i 1500 V curent continuu" - I 7, cu privire la prevenirea accidentelor prin electrocutare.
6.9. Pentru obtinerea unei eficiente termice maxime se recomandii amplasarea corpurilor de incalzire la partea inferioara a incAperilor, in vecinAtatea suprafetelor reci. Corpurile de inciilzire care cedeaza caldura, in special, prin convectie se monteazA in dreptul parapetului ferestrelor sau, daca nu este posibil, in imediata apropiere a acestuia. 6.10. Realizarea ni~elor pentru montarea corpurilor de incalzire este permisa cu acordul proiectantului de rezistentii. La ni~ele din peretii exteriori, se recomandA ca rezistenta termica a peretelui din spatele corpurilor de incAlzire sAfie cel putin egalA cu cea din campul normal al peretilor respectivi; pentru cre~terea eficientei termice se poate prevedea 0 placA sau folie reflectorizanta, pe perete, in spatele corpurilor de incaIzire.

060.

incalzirea cu corpuri de incalzire, in paralel cu incalzirea cu aer cald, se poate face ~i in alte situapi in care solupa este justificatS tehnic ~i economic.

A1cgcna iipuIai de corp de fbcIIziIe 6.3. tn aceea~iinstalatie de incalzire centrala se recomanda utilizarea unor corpuri de incalzire cu curbe caracteristice de variape a cedarli de caldura cat mai apropiate. Se da preferinta corpurilor de incalzire cu un indice ridicat de incarcare termica al metalului, pentru durata de viata (W/kg) x ani duratS de viata. 6.4. tn incaperi in care existS pericolul de lovire (ateliere, depozite, cai de circulape etc.) se prevad corpuri de incalzire cu rezistentii mecanica corespunzatoare. De asemenea, la alegerea corpului de incalzire se are in vedere ca acesta sa fie rezistent la acpunea corosiva a mediului in care se monteaza; radiatoarele din tabla de otel nu se vor monta in medii corosive. La folosirea apei fierbinti ca agent termic, corpul de incalzire trebuie sa reziste la presiunea corespunzatoare temperaturii de vaporizare a apei fierbinti. in incaperi cu medii incarcate cu pulberi, praf, scame, vapori sau suspensii organice, se prevad corpuri de incalzire u~orde curatat ~icu forme care nu favorizeaza depunerea prafului sau suspensiilor; in acest caz se evitS folosirea corpurilor de incalzire cu convectie puternica. in incaperi cu degajarl de pulberi, praf combustibil nu se admite folosirea corpurilor de incalzire cu aripioare, cu convectie libera. tn incaperile cu pericol de explozie, corpurile de incalzire trebuie sa aiba temperatura superficiala sub limita de sigurantii prescrisa la art.4.13 sau de alte reglementarl in vigoare.
6.5. Pentru incalzirea perimetralA a incaperilor in care exista locuri fixe de munca sau activitate in apropierea suprafetelor vitrate exterioare (a se vedea art.6.2) se prefera corpuri de incalzire capabile a realiza temperaturi superficiale cat mai ridicate ~i care cedeaza caldura, preponderent, prin radiatie; in aceste cazuri se utilizeaza corpuri de incalzire cu un numar redus de randuri de coloane verticale sau cu 0 singurii placa radiantS.

6.11. tn casele scarllor, corpurile de incAlzirese amplaseaza, de regulA,la parter. DacA nu este suficient pentru acoperirea necesarului de cAldura,se prevAdcorpuri de incalzire ~i la nivelurile imediat superioare.
6.12. Pe caile de evacuare in caz de incendiu (coridoare, scarl), amplasarea corpurilor de incAlzire se va face cu respectarea reglementarllor de sigurantii la foc.

Mucaea omparilor do fbciIJziIe


6.13. Mascarea corpurilor de incalzire se prevede:

-la folosirea agentilor termici cu parametri ridicati, in scopul evitiiriipericolului de


-in incaperi destinate copiilor pre~colari -in incaperi cu cerinte estetice speciale; -in alte situatii, la cererea beneficiarului.
25
arsura prin atingere directS; (in cre~e, griidinite, carnine);

24

6.14. Ma~tile corpurilor de incaIzire trebuie sa asigure circulapa nestanjenita a aerului, reducerea minima a debitului de caldura al corpului de incaIzire, realizarea cerintelor estetice locale, demontarea lor ~i curatirea u~oarii a corpului de incalzire. Racordarea Ja iDstaJafio a cmpur:i1or de fDcIJziIe

7. tNcALziREA CU ABR CALD


Domcmiul de 1diJizaIe

6.15. Corpurile de incaIzire se racordeaza la instalape astfel incat circulapa agentului termic sa se faca, de regula, de sus in jos. In cazul cand se folosesc alte scheme de racordare a corpurilor de incaIzire, se pne seama de influenta respectiva asupra temperaturii medii a corpurilor de incaIzire, specifica tipului de corp ~idimensiunilor sale. 6.16. La folosirea schemei de distributie cu coloane verticale, legaturile corpurilor de incalzire se previid, de regula, pe aceea~iparte, daca -prin constructia corpurilor - nu sunt previizute pe paqi opuse; daca circulapa agentului termic se face de sus in jos, corpurile de incaIzire cu lungime mai mare de 1,20 m se racordeaza in diagonala. Pentru legarea corpurilor de incaIzire la coloane se recomanda distantele minime intre corp ~i coloana, previizute la art.13.8 ~i in tabelul 13.3 pentru a se asigura compensarea dilati'irilor. In cazul cand nu se pot respecta aceste distante, se prevede racordarea corpului de incaIzire la capatul opus coloanei. In cazul altor scheme de distribupe (ex., distributie individuala monotub orizontala in pardoseala), legarea corpurilor de incalzire se face conform instructiunilor tehnice ale furnizorului elementelor de racordare folosite.

7.1. Se adopta sistemul de incaIzire cu aer cald in incaperi din cladiri civile ~i industriale, atunci cand: - se prevede ventilarea mecanica a incaperilor pentru satisfacerea conditiiIor de confort sau functionale ale acestora; - conditiile funcponale ~i dimensiunile incaperilor nu permit folosirea eficienta a aloor sisteme de incalzire, mai ales in zona centrala (de ex.: sali de spectacole, sali de sport, incaperi mari de producpe tara nocivitiip); ( a se vedea ~itabeluI4.1.); - incaperile sunt folosite intermitent pe 0 duratii scurta (de ex.: sali de aduniiri. cladiri de culturii); - sistemul cu corpuri de incalzire nu poate asigura singur necesarul de caldurii. 7.2. incaIzirea cu aer cald se folose~tein paralel cu incaIzirea cu corpuri de incaIzire sau cu panouri (benzi) radiante atunci cand solupa este necesara pentru satisfacerea conditiilor de confort termic in zonele perimetrale, cu perep exteriori (de ex: in iDcaperi cu locuri fixe de munca sau activitate in apropierea suprafetelor vitrate exterioare - a se vedea art.6.2.). AJegcrea sistamJIoi de fId1zire c:uaer cald 7.3. In cazul in care adoptarea incalzirii cu aer cald rezulta din necesitatea ventilarii, solupa de realizare a incaIzirii este cea determinata de cerintele ventilarii ~ise stabile~te conform prevederilor "Normativului privind proiectarea ~i executarea instalapilor de ventilare ~iclimatizare" indicativ I 5. 7.4. Este necesar ca incalzirea cu aer cald sa asigure incadrarea valorilor vitezei ~i temperaturii aerului in limitele de confort termic, in cazul cIiidirilor civile sau cele prescrise de "Normele generale de protectie a muncii", in cazul cIiidirilor industriale. Limitele se refera atat la refulare cat ~ila oricare punct de circulatie a aerului in zona de lUCID indiperii. Temperatura ~i viteza aerului se coreleaza la refulare cu debitele de a caldura ~ide aer. 7.5. Debitul de caldura furnizat de instalatia de incalzire cu aer cald se detennina pe baza bilanfului termic a1pierderilor, degajarilor ~iaporturilor de caldura ale spapului de incalzit, pnand seama daca este cazul - ~ide debitul de caldura furnizat de corpurile de incalzire montate in spatiul respectiv. in cazul spapilor prevazute cu ventilare mecanica, la stabilirea necesarului total de caldura pentru incaIzire ~iventilare, se va tine seama ~ide caldura necesara pentru incalzirea aerului de ventilare pana la temperatura incaperii respective.

7.6. La determinarea debitului de aer cald al instalatiei de incaIzire ~iventilare se pne seama de: - debitul de caldura necesar incaperii - furnizat astfel incat sa nu se dep~easca 26 27

,.:".

viteza aernlui in zona respectiva; indeplinirea prevederilor la temperatura minima va fi verificatii ~iin condipile perioadei de tranzipe a incalzirii. limitele de temperatura admise ale aerului (a se vedea art.7.4 ~i 7.13); - debitul de aer necesar pentru ventilarea incaperii. 7.7. in cazul in care debitul de aer necesar ventilani generale este prea mic pentru a asigura acoperirea necesarului de caldura al incaperii in limitele admise pentru temperatura de refulare sau nu asigura 0 repartitie corespunzatoare a temperaturii aerului in zona de lucru, se ia una din urmiitoarelemasuri: - utilizarea aerului recirculat; - manrea debitului de aer proaspat (in cazuri in care nu este admisa recircularea aerului). Recircularea aerului se adoptiinumai cu respectarea prevederilor "Normelor generale de protecpe a muncii" ~i ale "Normativului pentru proiectarea ~i executarea instalatiilor de ventilare ~i climatizare" indicativ I 5, privitoare la calitatea necesara a aerului din incaperi. 7.8. La determinarea debitului de aer al instalatiei de incalzire - cand nu este necesara ~i ventilarea - se urmare~te reducerea debitului de aer vehiculat, tara a se cobori sub limita minima necesara asigurarii unei distribupi satislacatoare a aerului in incapere. 7.9. Amplasarea in plan a gurilor de refulare se face astfel incat jeturile de aer sa acopere cat mai omogen spapul incalzit. inaltimea ~iviteza de refulare a jeturilor de refulare se aleg astfel incat in zona de lucru sa se asigure parametrii previizup (a se vedea art.7.4).
7.10. Este necesar ca repartizarea debitelor de aercald sa fie uniforma in toate zonele de productie sau ale incaperii. Se excepteaza de la aceastii prevedere cazurile in care instalapa de aer cald este combinata cu ventilarea ~i are functia de dilupe a nocivitiitilor distribuite neuniform, cand distributia debitelor de aer se face in functie de cantitatea ~i calitatea nocivitaplor degajate in diferite zone ale spatiului respectiv.

7.14. in cIadirile care adapostesc incaperi sau secpi cu programe diferite de funcponare se prevad sisteme separate de incalzire cu aer cald, pe zonele cu acel~i program de funcponare. ' 7.15. in construcpile previizute cu elementele automate de protecpe ~i stingere a incendiilor cu fuzibile, instalapa de incalzire cu aer cald va trebui sa fie realizatii astfel (temperatura, viteza ~idirecpa de deplasare a aerului cald) incat sa se evite posibilitatea intrani gre~ite in funcpune a instalapilor P.S.I. 7.16. La instalapile de incalzire cu aer cald care funcponeaza exclusiv cu aer exterior ~icare nu sunt utilizate continuu timp de 24 ore, se recomanda a se prevedea prize de aer recirculat, pentru amorsarea incaIzirii in regim de recirculare, inainte de inceperea activitiipi normale de producpe.
SobJlii c1c fDcIIziro c:a acr
ca1c1

7.17. Solupa de incalzire cu aer cald preparat centraIizat ~i distribuit prin canale se utilizeazii mai ales in cazul in care se prevede ventilarea mecanica generaIa cu canale de distribupe ~i guri de refulare, in conformitate cu prevederile din "Normativul pentru proiectarea ~i executarea instalapilor de ventilare ~iclimatizare" I 5.

7.18. Parametrii de debit ~i temperatura se stabilesc centralizat pentru intreaga instalape, reglarea fiind automatizatii. La alegerea, amplasarea ~i dimensionarea gurilor de refulare se asigurii condipile privind omogenitatea distributiei aernlui ~i parametrii jetului de aer refulat (a se vedea art.7.9 ~i7.12). 7.19. La determinarea capacitiipi bateriilor de incalzire ale sistemelor de incalzire cu aer cald preparat centraIizat se iau in considerare ~i pierderile de ciildura ale aeruIui pe canalele de distribupe. Pentru reducerea acestor pierderi se analizeaza oportunitatea izolarii termice a canalelor. 7.20. Izolarea termica a canalelor se prevede, in caz de necesitate, ~ipentru:
_
_

7.11. in instalapile de incalzire cu aer cald combinate cu ventilarea, in care este necesara repartizarea neuniforma a debitelor de aer cald sau a caldurii, se pot utiliza, in acest scop, agregate pentru aer cald suplimentare ~i independente de instalatia de ventilare sau baterii de incalzire secundare, montate pe reteaua de distributie a aerului. 7.12. La alegerea vitezei de refulare a aerului cald in hala, se tine serna de vitezele admise in zona de lucru (a se vedea art.7.4) Bataia jeturilor de aer cald ale gurilor de refulare se coreleaza cu caracteristicile constructive ale halei astfel incat sa se satisfaca prescrippile art.7.10. 7.13. La stabilirea temperaturii de refulare a aerului din instalatiile de incalzire cu aer cald se tine seama de urmatoarele: - temperatura maxima va corespunde prevederilor din "Normele generale de protecpe a muncii"; - temperatura minima se alege astfel incat, la patrunderea jetului in zona de lucru, temperatura acestuia sa depa~easca temperatura ambiantii cu valoarea impusa de 28

impiedicarea condensariivaporilorde apa pe perepicanalelor; limitareapropagarliincendiului rin intermediulcanalelorcatremateriale p


combustibile aflate in apropierea lor.

7.21. Se pot folosi ~ivariante ale sistemului de incalzire cu aer cald ~idistribupe prin canale, la care prepararea centralizata a aeruIui se face la 0 temperatura mai ridicata a aeruIui decat cea de refulare, astfel:
_

solupade distribupeprin canalea unuidebitmai redusde aer la temperatura mai

ridicatii ~i apoi la locul de utilizare, folosind aparate de inducpe, se refuleazii in incapere un amestec de aer transportat ~irecirculat; _ solupa en doua canale de aer cald ~i rece care prin amestec trimit prin gura de

29

------

---~
-

- -I I
I I I

- - --- - --

. . refulare aerul ia temperatura necesara, are posibilitatea unei reglari automate locale.
7.22. Asigurarea omogenitiipi inciilzirii cu aer cald ~iimpiedicarea stratificarii termice la partea superioara a incaperilor, in sp~cial, a celor inalte se realizeaza prin solupi ca: introducerea aerului in zona de lucru cujeturi verticale de sus injos, cat mai aproape de pardoseala, folosirea unor aparate speciale pentru destratificare etc.

7.29. Solupa de incaIzire cu aer .ca,ldutilizlind jeturi de aer limitate spapal, avlind Mtaie mare, se poate folosi in hale industriale lungi ~iinalte, tara degajari importante de caldura, pulberi, praf, vapori ~i gaze toxice ~i lara obstacole tehnologice. Se urmare~te cuplarea mai multor guri de refulare la un singur agregat ventilatorbaterie. Pentru realizarea solupei se folosesc indicapile din "lnstructiuni tehnice pentru proiectarea instalapilor de inciilzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spapal"

7.23. Incalzirea aerului se poate asigura ~iprin instalatia de climatizare din unele incaperi cu cerinte, deosebite, funcponale din cladiri civile ~iindustriale. Aerul este tratat centralizat sau local pentru a se asigura temperatura ~iumiditatea necesara. 7.24. Incalzirea cu aer cald a spatiilor care nu necesitii ventilarea se realizeaza , de

- I 26.

preferinfil,prin prepararea locala a aerului cald ~i tara tubulatura de exemplu:


agregatele de aer cald sau aeroterme. Prepararea aerului se face local, in aparat, folosind un agent termic distribuit din centrala termica. Solupa este recomandatii, in special, in incaperile de producpe, cu dimensiuni mici ~i mijlocii, pnlind seama ~i de faptul ca agregatele de aer pot folosi marimi diferite ale gurii de refulare, iar aerotermele au guri cu dimensiuni fixe, din construcpe. 7.25. In lipsa unui agent termic sau in situapi in care solupa rezulta avantajoasa, pentru incalzirea cu aer cald a incaperilor se pot folosi generatoare cu aer cald, echipamente la care incalzirea aerului se face prin arderea unui combustibillichid sau gazos. Utilizarea generatorului de aer cald pentru incalzirea incaperilor se face cu luarea tuturor miisurilor necesare de siguranfil la foc ~i siguranfil in exploatare: generatoare cu focar etan~, la care circuitul aerului de incalzire este separat de circuitul aer de ardere gaze arse, instalapi de semnalizare automatizare pentru funcponarea in siguranta (mentinerea concentratiilor de noxe din incapere in limitele admise, controlul alimentiirii cu combustibil, detecpa scaparilor de gaze etc.).

7.30. La u~ile ~iportile exterioare ale incaperilor care adapotesc procese sau activitiip care nu permit coborarea sensibila a temperaturii interioare sau necesitii un tampon termic la intrarea persoanelor, se prevad perdele de aer cald in conformitate cu "Normativul pentru proiectarea ~i execupa instalapilor de ventilare ~iclimatizare" I 5, urmarindu-se reducerea necesarului de caldura al acestora (de ex.: prin utilizarea aerului cald din zona superioara a incaperilor).

7.31. tn instalapile de incalzire cu aer cald combinate cu ventilare se UI111iire~te recuperea in cea mai mare masura a caldurii continute in aerul viciat evacuat ~ifolosirea caldurii pentru incAlzireaaerului introdus.

7.26. In incaperile cu suprafata sub 100 mp ~i avlind cerinte de climatizare (birouri, magazine etc.), incalzirea se poate asigura prin intermediul agregatelor locale de climatizare, folosind un agent termic sau energie electrica. 7.27. Utilizarea agregatelor pentru aer cald ~i a aerotermelor nu este admisa la incaperi in care nivelul limitii de zgomot este depa~it de cel produs de funcponarea agregatelor. In incaperi cu degajari de pulberi, praf, gaze sau vapori combustibili sau explozivi, precum ~iin cele cu degajari mari de umiditate este admisa numai utilizarea agregatelor pentru aer cald de construcpe speciala. 7.28. La amplasarea prizelor de aer exterior se pne seama de prevederile "Normativului pentru proiectarea ~iexecupa instalapilor de ventilare ~iclimatizare", I 5, urmiirindu-se ca tubulatura dintre prizele de aer ~i agregat sa fie cat mai scurta, cu cat mai putine piese speciale.

31 30

8. ~cALzIRBA

---

---

------

- - -- --- - -

.- - -

PRIN RADIATIB

particulelor solide din aer, precum ~i pentru mcillzirea perimetrala a spapilor de productie in locul unor corpuri de inc/ilzire, daca solutia se dovede~te mai eficienta funcponal ~i economic. 8.8. tnc/ilzirea prin radiape la temperaturi inalte folosind radianp electrici sau cu gaze se poate prevedea pentru spatii deschise (terase, peroane, intrilri in cladiri) sau chiar in spapi inchise, atunci ciind nu se poate utiliza un agent termic ~idac/i folosirea solupei in aceste spapi este admisa de reglementari de sigurantii la foc. La radianpi cu gaze se iau masun de automatizare pentru prevenirea incendiilor ~i pentru menpnerea concentrapilor de noxe in limitele admise. Amp]asRrea~ do tDcI1zire;JeIeaU do diatrJbaIio

DomCIIialdo 1JiiIizue 8.1. Sistemul de mcalzire prin radiape se utilizeaza: - m clildiri civile, m mdiperi cu cerinte deosebite igienice ~i de confort, precum ~i pentru asigurarea unei incalziri uniforme;

-m hale

industriale cu spatii marl ~i lara necesitap de ventilare, pentru asigurarea

unei distributii omogene a mcalzirii; -m mcaperi de producpe industrial/i, pentru a realiza 0 inc/ilzire zonal/i (art.4.5), puncte calde (artA.6) sau incalzire perimetrala (art.6.2 ~i7.2); - m spapi deschise ~i semideschise.

AlegenBsi...~

dofId1ziro pdn radiaIio

8.9. tn inc/iperile industriale, amplasarea panourilor (benzilor) radiante se face in stricta core1arecu cerintele tehnologice, pentru a nu provoca ecranarea paqial/i a panourilor (benzilor) ~inici restricpi tehnologice (de ex.: in tranSportul suspendat). 8.10. La amplasarea suprafetelor radiante se va urm/iri combaterea efectelor de radiape negativ/i a ferestrelor ~i pereplor exteriori asupra schimbului de calduril al ocupantilor, prin montarea suprafetelor radiante c/itre periferia incaperii. 8.11. Ulinc/iperile prevazute cu elemente automate de protecpa ~istingere a incendiilor, cu fuzibile, amplasarea suprafetelor radiante va trebui realizata astfel incat sa se evite posibilitatea intrilrii gre~ite m funcpune a instalapilor P.S.I. 8.12. Se recomanda ca circulapa agentului purtator de caldura in elementele mcalzitoare sa se faca de la peretele exterior spre centrul incaperii. 8.13. Organele de reglare vor fi prevazute pentru fiecare element mcalzitor, in cazul inc/iperilor mici, sau pentru grupuri de elemente incalzitoare, m incaperile marl, ~ise vor monta la 0 in/1lpmeu~or accesibila. . 8.14. Se va urmm ca, prin m/irimea elementelor mcalzitoare ~iprin mserierea acestora sa se realizeze echilibrarea hidraulica a circuitelor, respectiv, prelucrarea acelui~i ecart de temperatum mtre ducere ~imtoarcere.

8.2. Ulcalzirea prin radiape a cl/idirilor civile se realizeaza, de regula, cu suprafete radiante din elemente de incalzire (obi~nuit, tevi) aflate la tavan, pardoseala sau pereti. Acestea se mascheazil cu elemente de acoperire sau se inglobeazil in elementele de construcpe. Ul incaperile industriale se folosesc panouri radiante aparente. 8.3. tnc/ilzirea prin radiatie cu suprafete radiante nu se aplica incaperilor folosite cu program intermitent, mai ales dac/i durata de folosint/ieste scurta (piin/ila cateva ore) sau ciind cladirea este supusa la varlatii termice marl (ineqie termica midi, insorire etc.). Ulglobarea elementelor de incalzire in elementele structurii de rezistentii ale cladirilor se poate face numai cu acordul proiectantului structurii de rezistentii. 804.Ulc/ilzireaprin radiape cu suprafete radiante la tavan (radiape de tavan) se aplica in cazul incaperilor cu cerinte igienice deosebite care reclama evitarea posibilitapi de transport al prafului prin convecpe (de ex.: saloane de bolnavi cu cerinte igienice speciale, sali de operape) ~iin incaperi in care cerintele de mobilare sau de ordin estetic impun eliminarea corpurilor de inc/ilzire montate langa peqi (de ex.: muzee, expozipi etc.). 8.5. tnc/ilzirea prin radiape cu suprafete radiante la pardoseal/i (radiatie de pardoseala) se folose~te in cazul inc/iperilor cu necesar redus de c/ildura, lipsite aproape total de mobilier sau in care temperatura mai ridicata a pardoselii este ceruta de mOOul de utilizare a incaperii (de ex.: bai publice, piscine etc.). 8.6. Ulc/ilzireaprin radiape cu suprafete radiante in pereti se utilizeaza ca sistem complementar al inc/ilzirii prin radiape de tavan sau de pardoseala (prin care nu se poate acoperi necesarul de ciildurilal incaperii) sau ciind este necesaril ridicarea temperaturii superficiale a pereplor. 8.7. Ulcillzirea prin panouri sau benzi radiante se folose~te in cazul incaperilor spapoase ~icu inaltime mare, in incaperi de producpe in care nu este admisa deplasarea

33 32

..

9..CENnALE

TERMICE

9.6. Amplasarea centrelor tennice folosind gazul natural drept combustibl se va face, IIbligatoriu,cu respectarea prevederilor din "Nonnativul pentru proiectarea ~iexecutarea
lIistemelor de alimentare cu gaze naturale"

- 16.

Aaeatii 1mDiciprodufi in ceDImIe1e tmmice ,9.1 Alegerea agentilor tennici produ~i in centralele temice ~i a parametrilor acestora se face pnandu-se seama de economicitatea intregului sistem alciituit din: sursa de ciildurii,retelele termice ~i instalapile interioare. 9.2. Se recomandii producerea a eel muIt 2 agenp 'termici ~iprevederea posibilitiitii de a fi folositi la diver~i parametri nominali de temperaturii, adaptap la necesitiiple instalapilor consumatoare de ciildurii(a se vedea artA.7.-4.l0). 9.3. Capacitatea centralei tennice se detenninii pe baza cronogramei consumurilor de ciildurii, alciituitii astfel incat sii satisfacii toate necesitiitile de ciildurii, in condipi nominale. apei calde de consum. acumularea Se recomandiiaplatizarea vfufurilorde consum, folosind _ eventual _ Antpl ea cea1IaIe1or tmmice

Amplasarea centralelor termice folosind gazul petrolier lichefiat (OPL) drept combustibil se va face, obligatoriu, cu respectarea prevederilor din ''NormativuI pentru proiectarea ~i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere Iichefiate (OPL) 131. 9.7. La amplasarea centralelor termice se va pne seama, obligatoriu, de prescrippile lchnice ISCIR ~ide reglementiirile de sigurantii la foe. 9.8. Centralele termice se grupeazii, ori de cate ori este posibil, cu alte gospodiirii, ca: statii de hidrofor, stapi de pompare, posturi trafo, centrale de aer comprimat.

-in ~isub inciiperi din categoria A sau B de pericol de incendiu, nici alipite acestora; -in ~i sub siili aglomerate ~icai de evacuare ale saliIor aglomerate, sub scene ~i sub
inciiperi cu aglomeriiri de persoane;

9.9. Centralele termice inglobate in cliidiri, in mod oblgiatoriu, nu se amplaseazii:

- in inciiperile
9.4. in ansamblurile cliidirilor de locuit alimentate centralizat cu ciildurii,amplasarea centralelor tennice se face in confonnitate cu prevederile studiului de alimentare cu ciildurii din cadrul Planului Urbanistic sau al Studiului de Fezabilitate, analizand ~i posibilitatea de cooperare cu surse de ciilduriiexistente in zonii. in cazul folosirii combustibilului lichid sau gazos se urmiire~teamplasarea centralelor termice cat mai aproape de centrul de greutate al consumatorilor, pnand seama de condipile locale: ecologice (direcpa vanturilor dominante, pozipa co~urilor de fum fatii de cIiidiriledin zonii), configurapa terenuIui, posibilitatea extinderilor viitoare. Centralele tennice funcponand cu combustibil solid se amplaseazii in afara zonelor de locuit, pnand seama de dificultiiple create de transportul combustibilului, zgurii ~i cenu~ii, precum ~i de pericolul de poluare; fac exceppe centralele tennice folosind combustibil solid, echipate cu cazane avand capacitatea sub 70 kW, pentru care condipile de amplasare sunt acelea~i ca ~ipentru cele folosind combustibil lichid sau gazos. La amplasarea centralelor tennice care au in componentii ~i agregate pentru producerea combinatiia energiei termice ~ielectrice (de exemplu, agregate de cogenerare cu motor tennic) vor fi avute in vedere ~i condipile ~i solutiiIe tehnice pe care sistemul legale. Ie impune pentru preluarea energiei .electrice, in confonnitate cu reglementiirile energetic

de zi ~i dormitoarele

colectivitiiplor pentru copii de viirstii pre~colarii,

precum ~i sub acestea in cazul in care se utilizeazii drept combustibil gazele naturale sau gazele petroliere lichefiate (OPL); - in ~i sub siili de clase, laboratoare sau siili de gimnasticii din cIiidiri pentru invatiimantul elementar ~imediu; in cliidiri de spitale sau cu caracter spitalicesc, sub saloane de bolnavi sau sub sali de operapi; la subsolul cliidirilor, in cazul in care se folose~te drept combustibil gazul petrolier lichefiat (OPL); in interiorul cIadirilor inaIte (peste 28 m), exceptlind porpunile de cIiidire care nu ating aceasta iniilpme; se excepteazii de la aceastii prevedere centralele termice de apartament; - in spapi cu rise mare de incendiu din cliidiri civile, definite conform Normativului P 1I8.

9.10. In cliidiri civile se recomandii sii nu se amplaseze centrale termice, direct, sub sau aliituri de inciiperi de locuit sau inciiperi in care se desIa~oarii0 activitate sensibila la zgomot, trepidapi sau exces de temperatura. In cazul in care este imposibila evitarea vecinatiipi cu astfel de incaperi se iau miisurile previizute la art.10.32. 9.11. Montarea cazanelor din instalapile de incalzire de apartament se face in incaperi bine aerisite, care nu sunt folosite drept camere de dormit sau ciimiiri~i care nu prezintii pericol de incendiu. Amplasarea cazanului se face astfel incat sa se asigure acces u~or la cazan, sa nu se stlinjeneasca alte activitap ~i sa se respecte cerintele din cartea tehnicii a cazanului. Prob1cmespecifice ale cemzaJelor tIIrmic caredcservesc iDstaJafii
do tbcIIziro aisteIdo

9.5. In ansamblurile de cIiidiri de locuit, centralele tennice se previid, de regulii, in cIiidiri independente sau alipite unora din cliidirile alimentate. In cazul alimentiirii locale cu caldurii centralele termice se pot amplasa inglobate in interiorul unei cIiidiri. La amplasarea centralelor tennice in interiorul cIiidirii deservite Vorfi respectate prevederile "Ohidului de proiectare, execupe ~iexploatare a centralelor tennice mici" OP 051.

Alipirea sau inglobarea intr-o cliidire a centralei tennice se face larii a se afecta buna funcponalitate a cliidirii ~i structura de rezistentii a acesteia. 34

9.12. Prevederea unei centrale termice pentru alimentarea cu caldura a unor instalapi 35

- -~

- --

-- - ------

de incalzire existente va fi insopt4. ori de cate ori este posibil, de reabilitatea sau modernizarea instalapilor interioare de incaIzire; totodat4 va fi analizat4 oportunitatea imbunat4firji.protecpei termice a cladirii.

oxizi de sulf (SOx): 2000 mglm3N; oxizi de azot (Nox): 500 mglm3N' I) 18. Instalarea cazanelor se va face in conformitate cu prescrippile ISCIR: ( , 31,pentru cazanede apa caldii(temperaturasub 1150c) ~iabur(presiunesub 0,7bar); (' I, pentru cazane de apa fierbinte (temperatura peste 115 0c) ~i abur (presiune
peste 0,7 bar); C 30, pentru cazane mici de abur (presiune peste 0,7 bar ~i capacitate sub 100 I).

9.13. condipa contoriziirii fiecarui consumator. va face cuAlimentarea cu ciildura de la centrala termica a unor consumatori existenp se 9.14. rn cazul in care, la racordarea centralei termice la 0 instalape de incaIzire existent4, nu este posibila reabilitatea sau modernizarea acesteia din urma, in mod obligatoriu, inainte de racordare, se va face terioard a corpurilor de incalzire. spaIarea cu dezincrustanp a instalapei ~icuraprea in9.15. Cazanele ~iechipamentele din centrala termica se protejeaza impotriva infund4rii circuitelor hidrauIice cu depuneri provenind din instalapile interioare prin prevederea unor filtre de impuritiip pe conductele de intoarcere din instalapile interioare. 9.16. Dimensionarea pompelor de circulape din centrala termica, ce deservesc instalapi vechi, va fi flicut4pe baza unor m4sur4toripe circuitele hidrauIice ale instalafieiin vederea determinariipierderilor de sarcina reale in instalapile interioare. Cu aceast4ocazie se va face ~ireechilibrarea hidraulica a ramurilor principale de distribupe ale instalapei. BcIdpna c:aC8ZIIIIe 9.17. Se recomanda echiparea centralelor termice cu cazane avand randament ridicat ~i emisii de noxe reduse. Se are in vedere un randament inalt al instalapilor de ardere, recuperarea completa automatizare. vaporilor ~icaldurii din gazele de ardere - obfinute convectiv ~i prin condensarea

9.19. La alegerea numiirului de cazane se pne seama de cronograma consumului de nldur/1,de raportul consumurilor in funcpe de perioada de consum (iarna-vard) sau de IIlIturalor (inciilzire, preparare apa calda de consum), de posibilitiiple de amplasare a l'I'hipumentelorin centrala termica, precum ~ide implicapile provocate de avarierea unui 11I/1In. e urmiire~te obfinerea unor indici optimi ai consumului de combustibil prin S I'xploatarea intensiva a utilajelor ~i evitarea functionani la sarcinii reduse. Ca orientare, numarul de cazane funcpe de sarcina termica nominala poate fi:
I

-un cazan la centrale


-doua

cu capacitate sub 0,1 MW; cazane la centrale cu capacit4p. intre 0,1 MW ~i 2 MW;

- minim trei cazane la centrale cu capacit4p peste 2 MW. 9.20. Cazanele instalate in centrala termica, care prepara un singur fel de agent tcrmic sunt, de regula, de aceIa~i tip ~i manme. In funcpe de perioada ~i natura consumurilor de caldura se pot folosi cazane de manmi diferite, de exemplu, pentru prcpararea apei caIde de consum in perioada de vard. 9.21. La cerintele beneficiarului sau in funcpe de fiabilitate, gradul de sigurantAin cxploatare ~idurata de viatAa echipamentului se pot prevedea in centrala termica cazane de rezerva. 9.22. in cazul construirii in etape a obiectivelor din zona, se analizeaza echiparea centralei termice, la inceput, numai pentru obiectivele din primele etape, prevazaodu-se posibiIit4p de extindere. 9.23. tn cazul in care se prevede alimentarea din centrala termica a consumurilor pe zone de presiune, pentru fiecare zona se folosesc cazane sau schimbatoare de calduri\ proprii, echiparea flicaodu-se conform prezentului normativ. 9.24. La stabilirea schemei funcponale a centralei termice se va pne seama de: tipul ~inumarul consumatorilor (incalzire, apa calda de consum, ventilare etc.); - parametrii de temperatura cerup de consumatori; puterea termica a centralei ~i numarul de cazane ales; caracteristicile tehnice ale echipamentelor; cerinte de exploatare.

Cazanele vor avea randamente globale, la puterea nominala, de minimum: 90 % pentru combustibil gazos (gaze naturale, OPL); 89 % pentru combustibil Iichid (combustibil Iichid u~or, motorina etc.); 80 % pentru combustibil solid (carbune). 3%. Scaderea randamentului la funcponarea in sarcina redusa nu poate fi mai mare de Noxele rezultate in urma arderii combustibilului la cazane se limiteaza, in funcpe de :pulpombustibilului, la urmatoarele valori maxime de emisie a poluanplor: pentru combustibil gazos (gaze naturale, OPL): monoxid de carbon (CO): 100 mglm'N; oxizi de sulf (SOx): 35 mglm3N; oxizi de azot (NOx): 350 mglm3N;

.-

pentru combustibillichid (combustibil lichid u~or, motorin! etc.): - pulberi: 50 mglm'N; - monoxid de carbon (CO): 170 mglm3N; oxizi de suIf (SOx): 1700 mglm'N; oxizi de azot (NOx): 450 mglm'N; pentru combustibil solid (ciirbune, lemn):

-monoxid de carbon (CO): 250 mglm3N;


36

pulberi: 100 mglm3N;

Se urm~te adoptarea unor scheme care sa asigure deplina sigurantA ~i funcponalitate a centraIei termice ~i care sa permit4 acordarea regimului de funcponare al centralei cu sarcina termica a consumatorilor (funcponarea cazanelor "in cascadii", autonomia circuitelor hidraulice ale cazanelor ~i ale consumatorilor prin utilizarea "pompelor de sarcina cazan",

37

"butelieide egaIizarea presiunilor"~i''pompelor de retea", utilizarearobinetelorde amestec, cu 3 cm,pentru regl~a temperaturiiagenjilortermici fumizafietc.). In centrala tennica se aleg scheme de legaturi cat mai simple intre cazane ~i intre acestea ~icelelalte echipamente ale centralei, funcfie ~i de posibilitiifile de automatizare ~i de condifiile de funcfionare ~i exploatare. Echiparea centraIei termice cu aparaturii de masura, automatizare ~i contorizare se face confonn prevederilor din cap.16. 9.25. fu vederea protejiirii cazanelor fafii de ~ocuri termice ~i creiirii in cazane a regimului necesar la inceputul perioadei de funcfionare, se pot prevedea pompe de recirculafie a apei la tiecare cazan de apa caldii. In cazul in care cazanele sunt previizute de producator cu pompe proprii se va fine seama de aceasta in schema tennica a centralei.

9.31. fu cazul adoptiirii solupei cu vase de expansiune deschise, montate in zona supcrioara a cladirilor, se vor lua masuri corespunzatoare la proiectarea structurii de rezistcnfii~ipentru asigurarea impotriva pericolului de inundare in caz de avarie.
Lungimile - orizontala ~i verticala

- ale

conductei

la vasul de expansiune

deschis

vor

corespunde prevederilor STAS 7132. BMipnPt1 pcIIImcin:aJatia apei

9.32. Asigurarea presiunii necesare circulafiei apei se face cu ajutorul pompelor. In centrala termica se asigura intreaga presiune sau - eventual numai 0 parte din aceasta (a se vedea art.5.14 - 5.16). Pompele folosite trebuie sa aibii randament ridicat, tiabilitate mare ~iun nivel redus de zgomot ~itrepidapi.

9.26. fu centralele termice care folosesc combustibil gazos in perioadele cu sarcini termice medii ~i combustibil lichid la vfuful de consum, se recomandii folosirea arzatoarelor mixte gaze-pacura (combustibillichid u~or), in vederea creiirii posibilitiifii de a trece u~orde la un combustibilla celalalt. 9.27. Pentru centralele termice cu ciirbune se recomanda ca, la alegerea tipului de cazan folosit, sa se aibii in vedere urmatoarele:

9.33. fu cazul in care regimul debitelor de apa circulatii este variabil in cursul unei zile sau al anului se poate prevedea una din urmatoarele solupi:

-pompe diferite pentru tiecare regim; - un numiir diferit de pompe in funcpune; -pompe antrenate cu motoare cu turatie variabila.

-preparare locala; combustibilul aprovizionat trebuie sa poatii ti ars direct lara sa mai tie necesara 0 -alimentarea cazanelor cu combustibil ~iindepiirtarea cenu~ii sa se faca mecanizat.
fu cazul utiliziirii drept combustibili a unor resurse locale (lemne, rumegu~, de~euri agricole etc.) este necesar ca instaIafiade ardere a cazanelor sa tie adaptatiicorespunzator, iar alimentarea cu combustibil ~ievacuarea cenu~iisa se faca, pe cat posibil, mecanizat. 9.28. La centralele tennice de apartament funcfionand pe combustibil gazos sau lichid se al arderii.recomanda utilizarea cazanelor cu camera de ardere inchisa ~i control automat

Pompele se aleg astfel incat acestea sa tie folosite optim pe curba caracteristica a randamentului pompeior. La instalatiile mari se va analiza oportunitatea prevederiii unor pompe de rezerva care, in corelare cu pompele active - riimase in functiune la avaria unei pompe - sa poatii satisface diferitele situapi privind regimul de funcponare.
9.34. Pentru circuIafia apei tierbinfi se folosesc pompe specitice, corespunzatoare temperaturii de regim.

9.35. Toate pompele se previid cu organe de inchidere, precum ~icu armaturi de repnere pe conductele de refulare, intre armaturile de inchidere ~ipompeo 9.36. Pe conductele de intoarcere de la instalapile interioare, inainte de intrarea in cazane sau schimbiitoare de ciildura, se previid separatoare de impuritiip. In vederea reducerii numiirului de separatoare se recomandii ca acestea sii se monteze pe conducte comune de intoarcere. BcbipamenIu1 pcIIIm~area apei caIdc de CODS1IID

Asjgurarca~

fi a iDscaJafiei

9.29. Toate instalafiile de limitele adrnise. siunii ~i temperaturilor peste producere a caldurii vor ti asigurate impotriva cre~teriiprerilorIn instalafiile ~iprescripfiilor tehnice C3 I. asigurarea se va realiza potrivit prevedeSTAS 7132 cu apa caldii (pana la 115C) fu instalafiile cu apa tierbinte (peste 115C) asigurarea se va realiza potrivit prescripfiilor tehnice ISCIR Cl, sau cele prescripfiilor tehnice ISCIR Cliar in C30. cu abur, cu presiunea peste 0,7 bar, potrivit 9.30.fu instalafiilede incii1zire u apa caldiise recomandiifolosireavaselorde expansiune c inchise(subpresiune),datoritiiposibilitiijilor multipede amplasarea vaselor~ia faptuIuiciinu se incarca zona superioariia cliidirii.Se va asigura menfinereain intreaga instaIafiea unei presiunimai mari decat cea de saturafieprin miisurilepreviizutede STAS 7132. Vasele de expansiune inchise vor corespunde prescripfiilor tehnice ISCIR C4. 38

9.37. fu centrala termica se instaleazii echipamentul aferent prepariirii centralizate a apei de consum (a se vedea art.5.12). Se folose~te agentul termic produs in centralii ca agent primar. Se pot folosi in acest scop ~i cazane cu focar propriu. La alegerea schimbiitoarelor de ciildurii se are in vedere ca acestea sa corespundii caracteristicilor agentului tennic ~i sii aibii un gabarit ~i 0 greutate cat mai reduse. Prevederile din prezentul capitol se refera numai la agentul tennic primar. Partea privind apa caldii de consum se realizeazii confonn nonnativului 19.
9.38. Prepararea apei calde de COnsumpentru ansamblurile de cliidiri civile se poate face cu:

39

--

----

---schimbiitoarede calduriicu acumulare; schimbiitoarede c81duriiara acumulare t -schimbiitoarede cdlduriitara acumulare.~irezervoare acumulatoarede c81durii;
AIegereasolupei se face pe baza unei analize economice~ia conditiilorde amplasare. Numihul schimbiitoarelor de caldurii instalate (cu ~i tara acumulare) se alege in funcpe de: regitnul de funcponare, gradul de asigurare al funcponiirii, posibilitiiple de intretinere ~i reparapi etc. Nu sunt necesare unitiip de rezervii. 9.39. Se aleg, in funcpe de posibilitiip, cazane cu randament ridicat, avand inglobatii ~i partea de preparare a apei calde de consum sau cazane specializate numai pentru prepararea apei ale unui consum, folosind, daca este posibil, caldura recuperatii din gazele de ardere calde decazan obi~nuit.
Amn...mna ca &pi a CIZBIIeInr

m.mIAfHpcIdrD ..mn-tRro ca combustibiI 9.46. Alegerea tipului de combustibil pentru centrala termicii se face in funcJiede: disI'unibilitatea ~ipretul combustibilului, posibilitiiJilede procurare ~istocare, condiJiile de Inrdiu, gradul de asigur~ a cons~atorului, modul de exploatare a centralei termice etc. In cazul consumatorilor care impun 0 mare sigurantii in funcJionare ~i la care existii (lusibilitatea intreruperii sau diminuiirii alimentiirii cu combustibil (cum ar fi, de t IIcmplu,gazele naturale) se poate prevederea folosirea a doi combustibili (gaze naturale JI combustibillichid, combustibillichid ~iOPL), adoptfutdu-se solupile tehnice adecvate (nrzAtoaremixte, specializarea cazanelor pe tip de combustibil etc.). 9.47. La proiectarea instalaJiilor de combustibil gazos din centrale termice se va tine Mcama ''Normativul pentru proiectarea ~iexecutarea sistemelor de alimentare cu gaze de naturale" 16 ~i de "Normativul pentru proiectarea ~i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (OPL) I31. 9.48. Instalatiile de alimentare cu combustibil a cazanelor se previid cu sisteme de sigwantii in vederea inliituriiriipericolului de incendiu ~i explozie. 9.49. La instalaJiile de alimentare cu gaze a cazanelor tarii supraveghere permanentii se vor prevedea dispozitive automate de reglare, semnalizare ~i control ale arderii, precum ~ide inchidere a alimentiirii cu gaze in cazul intreruperilor de orice natura (alimentare cu gaze, energie electricii) sau a reducerii presiunii gazelor sub valoarea minimAindicata de produciitorul arziitorului. 9.50. Pentru instalaJiile de alimentare cu combustibillichid a cazanelor fiiriisupraveghere permanentii se vor prevedea dispozitive automate pentru conducerea arderi, pentru preventilarea focarului inaintea aprinderii, precum ~ipentru blocarea admisiei combustibilului, in caz de intrerupere a curentului electric sau de defectare a motoarelor electrice ale utilajelor care servesc arderea. 9.51. Arziitoarele automatizate de combustibil gazos sau lichid se previid cu dispozitive de protecJie care sii blocheze alimentarea cu combustibilla:

9.40. Cazanele care produc apa caldii (temperatura sub 115 DC)se alitnenteaza cu apa din instalapile de apii potabila, cu condipa respectiirii art.9.42. Racordarea se face la conducta de inioarcere a instalapei de inciilzire prin intermediul unui racord demontabil previizut cu 0 annaturii de retinere, pentru a impiedica patrunderea apei din instalapa de incalzire in instalapa din care se face, instalapei de racordul de umplere se va decupla de la instalapa de apa dupii umplerea alitnentarea; inciilzire. contorizate. de apii pentru umplerea instalapei de incdlzire ~i "apa de adaos" vor fi Consumul

9.41. La instalapile de inciilzire cu apii caldii sau la cele cu cazane de abur cu presiune sub 0,7 bar, se vor asigura indicii de calitate a apei de alitnentare, conform condipilor producatorului, prevazandu-se, in acest scop, instalapi corespunziitoare de tratare a apei (dedurizare, corecJie PH, degazare). 9.42. Centralele termice amplasate in zone in care duritatea apei este de peste 3,5 mva1l1vor fi prevazute cu instalapi de dedurizare pentru apa de alitnentare. 9.43. Pentru alitnentarea cazanelor de apii fierbinte, avand temperatura peste 115 DC, precum ~i a celor de abur, avand presiunea peste 0,7 bar, se vor prevedea instalapi de tratare a apei. Valoarea indicilor de calitate a apei ~i solupa de alimentare cu apii a cazanelor vor trebui sii fie in conformitate cu presciptiile tehnice ISCIR CI, C30, CIS. 9.44. douii electropompe, dintre care una de rezervii. se previid Pentru alitnentarea cu apii a cazanelor de abur de joasii presiune (sub 0,7 bar) Pompele se monteazii sub cota minima a apei din rezervorul de colectare a condensatului. Diferenta de Diveldintre nivelul nominal al apei din rezervor ~iaxul orizontal al orificiului de aspirape al pompelor se alege astfel incat sa se evite fenomenul de vaporizare in conducta de aspirape a pompei. 9.45. Pompele de alitnentare a cazanelor de abur vor fi previizute cu instalapi de comandii pentru pornire ~ioprire, in funcpe de Divelulapei din cazane. 40

- nerealizareaaprinderii;

-existenta fliiciiriiinaintea admisiei combustibilului; -stingerea fliiciirii; -presiunea gazului sub limita admisii; -intreruperea alimentiirii cu combustibillichid; -intreruperea alimentiirii cu energie electricii;
Deblocarea va fi fiicutiinumai manual dupii inlAturareadefecJiunii. 9.52. in cazul utiliziirii gazului petrolier lichefiat (OPL) drept combustibil pentru cazane, acestea vor fi alimentate numai de la depozite exterioare. Depozitele de OPL care deservesc centralele termice vor fi realizate (soluJii constructive, capacitiiti, distante de amplasare) in conformitate cu prevederile Normativului I 31. Este interzisii alimentarea arzatoarelor cazanelor de la butelii individuale mobile de 41

----

---

--

---

---

-- - - --

- ----

GPL, indiferent de amplasarea acestora (in exteriond sau interiorul cladirii). 9.53. in cladirile civile ~i industriale se admite depozitarea a maximum 10 me lichide motorina, pacurii). combustibile necesare folosirii in centrala termica din cladire (combustibil lichid u~or, Depozitarea se face, obligatoriu, in incaperi separate de restul c]adirii prin perep ~i plan~ee rea]izate conform art.I0.25 din prezentu] normativ. Se prevad praguri pentru evitarea imprii~tieriilichidelor revarsate in caz de avarie, asigurarea golirii rapide ~i instala,. tii de semnalizare ~i stingere a incendiului. La aceste incaperi nu se prevad dispozitive pentru evacuarea fumului in caz de incendiu ~inici panouri de deburare (explozie). 9.54. in interioru] sali10r de cazane independente, alipite c]adirilor sau inglobate in capacitate de maximum 2 me. unui rezervor de combustibillichid de consum zilnic, cu acestea, se admite amplasarea Rezervorul de consum zilnic nu se va mOnta deasupra cazane]or, ci ]ateral, la 0 distanta de eel pupn 2,50 m de injectoare ~inu pe direcpa eventua]elor rateuri de gaze sau pe direcpa de evacuare a gazelor de ardere, ]a deschiderea clapetelor de explozie. 9.55. Depozitarea in exterior a combustibilului lichid se face atunci ciind aceasta este posibila ~iciind So]upa se dovede~te mai economica. Depozitele pot fi supraterane semiingropate sau ingropate. Depozitele ingropate, aviind 0 capacitate de eel mult 30 me se pot amplasa tara restrictii de distanta fata de construcpe. Depozitele exterioare aviind 0 capacitate de peste 30 me ~i eel mult 200 me se amplaseaza la 0 distanta de minimum 15 m de orice construcpe. Distanta se reduce cu 25 % pentru depozite semiingropate ~i cu 50 % pentru cele ingropate. Depozitele exterioare supraterane cu capacitatea de piina la 10 me se amplaseaza la 30distanta 0 distanta minima de 5 m. de 3 m, iar cele cu capacitatea cuprinsa intre I0 ~i o me, la minima fata de constructie 9.56. in scopul protecpei mediului, rezervoarele metalice de combustibil lichid pentru depozite semiingropate ~i ingropate se Vorprevedea, fie cu perep dubli, cu instalape automatii de detecpe a prezentei combustibilului in spapul dintre perep ~i montare direct in sol, fie cu perep simpli ~i montare in cuvii de beton. Pentru amplasamente in care existiipericolul ca nivelul apelor &eatice sa depii~easca a rezervoarelor. a rezervoarelor de combustibil se Vorlua masuri constructive de lestare cota de ingropare Pentru un grup de rezervoare ingropate ~iseminingropatese prevede 0 camera de comanda, in care se monteaza armiiturile de inchidere pe conductele instalapei de combustibil ~iinstalapile coresPUDZatoare e semnalizare, iar camera va avea 0 gura de acces. d Cuvele rezervoarelor ingropate ~isemiingropate pentru combustibilii de ardere nu se se printr-o panouri de deburare ~i dispozitive de evacuare a fumului, accesul asiguranduprevi1dcu trapa. Rezervoarele exterioare supraterane se prevad cu 0 Cuva pentru colectarea scurgerilor de combustibil. combustibil ~i cu un sistem de sernnalizare a aparipei scurgerilor accidentale de

conducte de a]imentare (daca alimentarea se face pe sus, aceasta se prelunge~te pana In 50 cm de ]a fundul rezervorului), conducte de plecare, conducte de recirculare (daca piecarea se face prin pompare), conducte de preaplin cu indicatoare de nivel care nu vor fi din sticla ~i cu conducte de aerisire comuniciind direct cu exteriorul ~i aviind ]a capatul exterior opritoare de flaean.
9.58. in toate cazurile in care depozitul exterior este suficient de apropiat ~i existii diferenta de nivel necesarii, se prevede ~i posibilitatea golirii rapide a rezervondui de consum zilnic in depozitul exterior. AtAt preaplinul cat ~i golirea rapida se conduc la rezervorul de depozitare printr-o conductii comuna.

9.59. in situatia in care construcpa pe care 0 deserve~te eentrala termiea este prevazutii cu instalapi de semnalizare a incendiului, aceslea vor supraveghea ~i camerele rezervoarelor de combustibillichid. 9.60. Pentru umplerea rezervoarelor de combustibil (de depozit sau de eonsum zilnic), daca aceasta nu se poate face gravitaponal, se previid pompe electrice (1 activa + ] de rezerva). in instalapile aviind capacitatea termica nominala piina la 100 kW se poate folosi ca rezerva pentru mplerea rezervorului de consum zilnic 0 pompa de miina. Utilizarea rezervoarelor de combustibil pentru consum zilnic nu este obligatorie; pot fi adoptate solupi de alimentare a arzatoarelor direct din rezervorul de depozit, fie tara pompa de alimentare, clind condipile de amplasament permit alimentarea gravitaponala, fie cu pompa de alimentare, supapa de presiune pentru desciircare ~i conductii de intoarcere a combustibilului in rezervor, cand alimentarea gravitaponala nu este posibila. Pentru stapa de pompare se iau miisurile necesare de protecpe la foe. 9.61. Este interzisa trecerea conductelor de combustibillichid prin incaperi, canale, ghene, in care scapanle de lichid combustibil sau de gaze prezintii pericol de incendiu sau explozie, tiniind seama ~ide restricpile previizute la art.5.36 din prezentul nonnativ. 9.62. in cliidirile centralelor termice se admite amplasarea depozitelor de combustibil solid cu 0 capacitate de 20 me. Depozitarea se face, obligatoriu, in incaperi separate de restul construcpei prin perep ~ipl~ee realizate conform art 10.26 din prezentul normativ. in salile de cazane funcponiind cu combustibil solid, cu alimentare manualii a focarelor, se admite depozitarea a maximum 2 me combustibil. 9.63. Bunciirele cu 0 capacitate de eel mult 2 me, pentru fiecare unitate de cazan, pot fi amplasate in interiond salii cazanelor. Bunciirele cu 0 capacitate mai mare de 2 mc, pentru alimentarea cazanelor, vor fi amplasate intr-un spatiu separat de sala cazanelor, conform prevederilor art. 10.27 din prezentul normativ ~ivor avea 0 capacitate corespunziitoare consumului pentru un schimb, pentru fiecare unitate de cazan. Pentru ambele categorii de bunciire, menponate anterior, constructia lor se va face cu indeplinirea, obligatoriu, a prevederilor art] 0.27, lulind miisuri de prevenire ~i stingere a incendiilor.

9.57. Rezervoarele de combustibillichid, indiferent de capacitatea lor, se prevad cu: 42 43

---

---

-----

-----

----_....----1

\
9.64. Pentnl cen1ralele termice cu c4rbune funcponand in condipile previizute la art.9.27 se recomanda ca alimentarea cazanelor cu combustibil, ca ~i indepiirtarea cenu~ii, sa se facii mecanic. _ necesitiip.le functionale ale cazanelor;
_ _

continutul de noxe al gazelor de ardere; parametrii meteorologici locali (direcp.a~iviteza vanturilor dominante, stratificarea
regimul

9.65. Depozitarea cenu~ii ~i zgurii se va face in spapi exterioare, adapostite de vant (eventual cu parapet incombustibil). La depozitele de zgura ~icenu~acu capacitatea peste 50 mc se vor prevedea instalatii fixe de stingere cu apa. La stabilirea mdsurilor pentnl evacuarea zgurii ~i cenu~ii se vor respecta ~i prescrippile tehnice ISCIR C1.

termica verticala etc.); _ situatia cladirilor din zona (pozip.onarea fata de co~ ~i vanturile dominante; de iniiltime)
_

caracteristicile altor surse de noxe din zona.

9.71. Evacuarea gazelor de ardere se face, cand este posibil, prin tiraj natural, p.nand ~cama~i de tipul de cazan folosit. 9.72. Tirajul fO$t se prevede in cazurilein care tirajul natural est insuficient ~ianume:
_

j.~

aoraIaide combustio

9.66. Pentnl admisia aerului de combustie se prevad prize sau ferestre cu ochiuri mobile in perepi exteriori ai centralei, de regula in peretele din spatele cazanelor sau in zonele adiacente acestuia din perepi laterali. Daca aceste solupi nu pot fi adoptate, prizele se amenajeaza in peretele frontal sau in zonele adiacente acestuia din perepi laterali; in aceste cazuri, aerul de combustie este condus prin canale de aer pana in zona din spatele cazanelor. Aerul se introduce cat mai aproape de tavanul salii cazanelor pentru a se utiliza excedentul de caldura din zona superioarii~ipentru a se asigura ventilarea intregului spapu. Seetiunealibera a prizelor de aer pentnl combustie se deteminiiprin calcul, in funcpe de capacitateacen1ralei,de felul combustibiluluiutilizat ~ide solutia de introducerea aerului in focare. In caz ca nu est posibila asigurarea aerului de combustie prin ventilare naturala (grile de admisie sau prize cu canale), se prevad, in acest scop, ventilatoare. Nu se prevad, pentru acestea, unitiip de rezerva. 9.67. Centrala termica se prevede cu guri de evacuare a aerului viciat a ciiror suprafata libera este cel pup.negala cu sectiunea totala a co~urilor de fum. BvaeaaIea gazeb de azdere 9.68. Evacuarea gazelor de ardere se face in atmosfera, cu conditia obligatorie de a se lua miisurile necesare pentru ca noxele conp.nute de gazele de ardere, dupa patrunderea in atmosfera ~i dispersia lor, sa se incadreze in limitele admise pentru concentrapile din aer ~i de la sol. Incadrarea in limitele admise se refera atilt la noxele evacuate de centrala termica cat ~i,separat, la ansamblul format de aceastii centrala ~ialte surse de noxe existente sau previzibile in zona. 9.69. La centralele termice functionand cu combustibil solid se va analiza necesitatea prevederii de dispozitive de rep.nere a cenu~ii zburiitoarc, pentnl a nu se dep~i concentrapa admisibila de noxe in atmosfera.

_ temperaturaredusaa

pierderimaride sarcinape circuitulgazelorde ardere; gazelorde ardere(calduriigazelorde arderea fostpaqial re-

cuperatii); _ condip.ileparticulare impun co~lui 0 inalp.memai mica deeat cea necesarii,pentru funcp.onareacu tiraj natural (de ex.: vecinatatea unui aeroport, obligativitatea inglobiirii co~uluide fum intr-o cladire cu iniilp.memai micii decat cea necesara asiguriirii tirajului, amplasarea intr-un ansamblu arhitectonic ce nu permite co~uriinalte etc.). 9.73. Co~ul de fum va depa~i coama acoperi~ului cu minimum 0,50 m, iar in cazul invelitorilor combustibile cu minimum 1 m, luandu-se ~i miisurile de protecp.e fata de elementele combustibile ale acoperi~ului. La terase, co~ul de fum va depa~i cu minimum 0,50 m elementele de suprainiiltare ale terasei (atic, zid antifoc), daca distanta fata de acestea este sub 3 m ~icu minimum 1 m, daca distanta fata de acestea este de peste 3 m. 9.74. In ansamblurile de locuinte, co~le de fum ale centralelor termice functionand cu combustibillichid sau gazos se alipesc sau se inglobeazii in cele mai inalte cladiri din ansamblu. 9.75. Se recomanda ca, pe cat posibil, co~urileinglobate in c1adiri sa nu treaca prin incaperi in care caldura degajatii influenteazii negativ confortul necesar sau matcrialele depozitate. Daca nu se poate evita un ascmenea amplasament al co~urilor, se vor lua miisuri de izolare termica suplimentara. 9.76. Co~urile de fum se executii ~ise izoleaziitermic falii de elementele construcp.ei conform prevederilor STAS 6793 ~i ale celorlalte prescriptii tehnice care reglementeaza acest domeniu. 9.77. In cazul tirajului natural se admite racordarca pe acel~i co~ de fum necompartimentat a mai multor cazane, cu conditia incadriirii vitezei gazelor de ardere in limitele recomandate de STAS 3417, in funcp.ede regimul de funcp.onare~iincarcare al cazanelor, atiltpe parcursul unei zile cat ~ipe intregul an. In cazul in care viteza gazelor de ardere nu se incadreaza in limitele recomandate ~i daca secp.unealibera a co~lui dep~e~te 2 mp, iar pierderile de sarcina prin canal ~i co~ 45

-se determinaprintr-uncalculspecificgazodinamic~ide dispersiea gazelorde ardere.


in calculse au in vedere~i:
' ,', 111!:'1
".

9.70. Inaltimea co~ului de fum prin care se evacueaza gazele de ardere in atmosfera

'
,,

44

--

II
,
,

------- --

--------

------ -~-----

--

..---

nu se pot acoperi prin tiraj natural, dupii caz, se pot prevedea co~uri separate sau se compartimenteazii co~ul. Compartimentarea se face pe toatii iniilpmea co~ului, previizanduse canale de fum orizontale separate, pentru fiecare compartiment al co~ului. 9.78. Pe racordurile dintre cazane ~i canalul de fum se previid dispozitive pentru reglarea tirajului cazanelor in funcpune, pentru inchiderea traseului gazelor de ardere la cazanele care nu funcponeazii ~ipentru compensarea dilatarilor. Pentru miisurarea temperaturii, prelevarea probelor pentru analiza gazelor de ardere,

""lIlee de apartarnent vor fi rezolvate conform ghidului GP 051 "Ghid de proiectarc. I ,,'\'U!IC~i exploatare a centralelor termice mici", normativului I 6 "Normativ pentru I'IIIIt'ctarea~iexecutarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" ~inormativului I 31 Nunnativ pentru proiectarea ~i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere '"hrliate (GPL)". MIami do .-veoile ti stiogae a ~or

precum. ~ipentrumasurareatirajului,se prevad ~tuturidin teavaDn 32 pe racordulde


fum al fieciirui cazan, precum ~i la baza fiecarei secpuni a co~ului de fum care asiguri tirajul unui grup de cazane. 9.79. Canalele de fum se previid cu guri de vizitare ~icontrol care sa se inchidii etan~ prin capace sau u~i metalice termoizolante, amplasate la inceputul canalului de fum, la schimbarile de direcpe ale acestuia. La baza co~lui de fum se prevede 0 gura de vizitare cu u~a etan~a,pentru inspecpe ~icuriipre; la partea inferioarii a co~ului se prevede un ~tut pentru evacuarea condensatului. 9.80. Canalele de fum se previid, de regula, cu clapete de explozie astfel proiectate incat sa se deschida, in caz de explozie, inainte de a se dep~i limita de rezistenta a canalului. Clapeta de explozie trebuie sa asigure 0 inchidere e~a ~ise amplaseazii astfel incat sa nu produca accidente la deschidere 9.81. In cazul tirajului natural, lungimea canalului de fum nu va dep~i II3 din inalpmea co~ului de fum. 9.82. Se recomanda ca la evacuarea fortata a gazelor de ardere sa se prevada co~uri individuale pentru fiecare cazan. In cazul folosirii unui singur co~ pentru mai multe cazane cu tiraj fortat, fiecare ventilator de gaze de ardere se prevede cu canal independent de fum, pana la co~ul de fum. Racordarea canalelor la co~1 de fum se face astfel incat sa se evite influenta negativa in funcponarea cazanelor. 9.83. Canalele de fum realizate din diferite materiale (tuburi metalice rigide sau flexibile, materiale ceramice, zidiirie) se protejeaza la interior, in funcpe de temperatura ~i de caracterul agresiv al gazelor de ardere. Co~urile de fum din zidiirie, inglobate in cladire se ~amoteaza, la partea inferioara, pe cca 10 m din iniilpmea lor. Pe restul iniilpmii, aceste co~uri se captu~esc cu ciiriimida obi~nuita, astfel incat secpunea interioari a co~urilor sa ramana constanta, dar tara sa se impiedice dilatarea liberi a captu~elii de ~amotii. Co~urile de fum din zidiirie, inglobate in cladiri, se amplaseaza astfel incat nici una din laturile lor sa nu fie inclusa in vreun perete exterior al cladirii. Daca aceastii solupe nu este posibila, se iau miisuri constructive pentru evitarea aparipei condensatului. Co~urile de fum metalice, din teava de otel, se protejeazii anticorosiv la interior ~ise termoizoleazii la exterior. 9.84. Problemele specifice ale evacuiirii gazelor de ardere de la cazanele centralelor

9.85. Centralele termice se doteaza cu mijloace de prima intervenpe in caz de 11I\'cndiu ise echipeaza cu instalapi de stingere a incendiilor conform reglementiirilor in ~ \I,,,oare. 9.86. In centralele termice cu combustibil lichid sau gazos, in sala cazanelor, se prcvad stingatoare cu pulbere ~iC02 de minimum 6 kg sau similare, amplasate cate unUi I" fiecare 100 mp suprafata de pardoseala. 9.87. Pentru depozitele inchise cu combustibillichid din exteriorul construcpei se lI~igura,pentru fiecare 20 t de capacitate, minimum:

. . I stingator transportabil, cu spuma de minimum 50 kg; .


2 stingatoare portative cu spuma de minimum 6 kg; 1 lada cu nisip, de 0,5 m';

. 1lopata.

9.88. In centralele termice cu combustibil solid, in sala cazanelor se prevad hidranp interiori de incendiu, daca aceasta este amplasatii intr-o constructie echipatii cu asemenea instalapi. 9.89. Sub injectoarele cu combustibillichid se prevad tavi etan~e din tabla, umplute cu uisip, pentru evitarea impra~tierii pe pardoseala a eventualelor pierderi de combustibil.

47 46

10.O~GANIZAREA~
~

$1 AMENAJARI CONSTRUCTIVE spajiiIor dinCeJdraJI tcrmicI

TBRMICE

- 1,00 m la cazanele

avilnd suprafata de incaIzire peste 100 mp.

Daca conditiile de control ~i intretinere permit, cazanele se pot aseza in grupuri de cate doua, lara distantii intre cazanele din acel~i grup. Intre parple laterale eele mai ie~iteale cazanelor ~iperetii laterali ai eentralei termice trebuie sii riimilnaun spapu liber de eel putin 0,50 m. 10.8. Distanta de la spatele cazanelor pilnii la canalul de fu.m ~i co~ul de fu.m se stabile~te conform indicapilor producatorului, pentru a permite accesul, supravegherea ~i intrefinerea instalapilor de evacuare a gazelor de ardere. 10.9. tniiltimea minimii libera intre piiqile cele mai ie~ite in afara ale cazanului ~i elementele cele mai apropiate ale instalapilor din eentrala termicii (eonducte, vane, suporturi, aparataje ~.a.) este de 20 cm. 10.10. Distante]e de montare ale cazane]or de perete (murale), din cadrul centra]e]or termice de apartament vor fi in conformitate cu prevederile ghidu]ui GPO 51 "Ghid de proiectare, exeeupe ~iexploatare a centrale]or termiee miei". ]0.] I. La schimbatoarele de caldura, pentru seoaterea, intrepnerea ~i repararea elementelor demontabile, se lasa un spatiu liber pe acea parte pe care se scot elementele demontabile. Spapul va fi suficient de mare pentru operatiunile de scoatere ~iintrefinere, urmilnd ea repararea sa se faeii, eventual, intr-un alt spapu special amenajat. Pe celelalte parp ale schimbiitoarelor de caldura montate panii la inalpmea de ],80 m se previid spatii libere de ce] pufin 0,8 m In eazul montiirii schimbiitoare]or de eiildurii ]a inaltimi peste ],80 m deasupra pardose]ii, distanta minima laterala pilnii la alte aparate, pilna la prepi incaperii sau pilna la limita platformelor deschise este de 0,50 m. Distante]e mentionate se prevad daca nu existii alte indicatii ale producatorului. ]0. ]2. Pompe]e din centra]ele ~i punctele termice se monteaza la pardoseala, pe postamente sau pe conducte. Pompele montate la pardoseala se amplaseaza astfe] incat sii ofere posibilitiiti de supraveghere u~oara. Ele se monteaza, pe cat posibil, grupate ~i aliniate. Nu se admite montarea pompelor in spate]e cazanelor. Spapu] liber din jurul pompeIor montate pe postament se stabile~te in funcpe de miirimea pompe]or, a diametrelor eonduete]or de racordare, cat ~i de miirimea ~ipozipa de montare a armiiturilor de pe aceste conducte, dar nu mai mic de 0,5 m (soeotit de la postamentu] pompelor). Cilnd tipul ~i greutatea pompe]or permit, se pot monta doua pompe pe un postament eomun. La montarea pompelor pe conducte, stabilirea spatiului neeesar se face pnilnd seama de construcpa pompe]or (cu ax vertical sau orizonta]), de modu] de imbinare (cu flan~e sau filet) ~i de faptu] daea sunt pompe simple sau gemene. ]0.13. In juru] rezervoarelor cu apii se prevad spapi de acces de minimum 0,50 m. Aceste spapi pot fi mic~orate pe douii ]aturi la 0,10 m, daca rezervoru] poate fi dep]asat 49

10.1. Dimensiunile centralelor termice se stabilesc finilndseama de tipul, numiirul ~i gabaritul utilajelor, de spapile necesare pentru montarea, exploatarea ~iintrefinerea lor ~i de condipile Cl. tehnice ISCIRimpuse de Normele generale de protecpe a muncii ~i de Prescrippile Se va pne seama de echipamentelor. de eventuala inlocuire a posibilitatea de extindere in viitor a centralei termice, precum ~i 10.2. Organizarea spapilor ~iamplasarea utilajelor se face astfel incat distantele strabatute de personalul de exploatare sa fie minime, iar supravegherea utilajelor ~i operapunile de exploatare ~iintrepnere sii se facii u~or. Se asigurii, dupii caz, spapul necesar pentru revizii, reparapi, control etc. mai Spapile libere m. pupn de 1,80 indicate la art.I0.3-10.8 vor avea iniiltimeautilajelor respective, dar nu 10.3. tn fata cazanelor se lasii un spapu liber (culoar), a ciirui lapme va fi stabilitii in funcpe de necesitiitile de exploatare, intretinere ~i curapre, tinilnd seama ~i de recomandiirile produciitorului cazanului ~i arziitorului (pentru combustibil lichid sau gaze).

10.4. La cazanele alimentate cu combustibil solid, la stabilirea acestui spapu se pne seama de sistemul de alimentare al cazanelor ~i de evacuarea cenu~ii ~izgurii, la care se adauga un spapu de sigurantii ~i circulape de I m. 10.5. La cazanele alimentate cu combustibil lichid sau gaze, pentru care nu se prescriu conditii speciale de exploatare, intrepnere ~i curapre, spapulliber (art.10.3) se considera de la elementul cel mai ie~it in afara cazanului.

- peste 90 mp sau peste I MW

-pilniila to mp -intre 30 ~i 55 mp -intre 55 ~i 90 mp

tn funcpe de suprafarade inciiIzirea cazanului, liif:imeapapului liber se recomandiia fi: s

- intre to ~i 30 mp

circa 1,00m

circa 1,50 m circa 1,75 m circa 2,00 m circa 2,50 m

10.6. tn cazul amplasarii cazanelor pe douii flonturi, cu focarele fatii in fatii, liitime culoarelor pe un singur flont.se alege cu I m mai mare decat cea stabilitiipentru cazanele amplasate din fata cazanelor 10.7. Distanta de la mantaua laterala a cazanelor pilna la elementele de construcpe ale salii cazanelor sau pilna la limita platformei deschise, respectiv pilnii la mantaua cazanului vecin dacii nu sunt ~ialte indieapi ale produciitorului _ este de:

- 0,80 m la cazanele

avilnd suprafata de inciiIzire pilna la 100 mp;

48

------pentru revizii ~i reparapi. Daca rezervorul este cel pupn 0,50 m. laturile spapi de acces deprevazut pentru a fi izolat tennic, el va avea asigurate pe toate sub Rezervoarele aviind suprafata bazei peste 5 mp se monteazii pe suporturi, asiguriind rezervor un spapu de minimum 0,20 m. Deasupra rezervoarelor care au gura de vizitare cu acces din partea superioara, se lasa un spapu liber cu malpmea minima 0,60 m. 10.14. Montarea separatoarelor de impuritiip se face astfel incat sa existe acces la organele demontabile pentru curiiprea sitelor ~ieliminarea depunerilor. In situapile in care pentru curaprea ~i eliminarea depunerilor se impune demontarea separatorului din instalape, se previid in amonte ~im aval tronsoane din teava cu imbiniiri demontabile (mosoare); tronsoanele demontabile se monteaza intre separator ~i armaturile de inchidere din amonte ~iaval ale acestora ~ise prevad cu prize de presiune.
J

10.21. Pentru agentii tennici mentionati la art. 10.20, centralele termlce se mcadreazii in categoria D de pericol de incendiu. 10.22. Siilile de cazane ale centralelor termice se separa, obligatoriu, de cIiidiri (spapi cu altii destinatie) prin pereti ~i plan~ee realizate din materiale incombustibile, cu limita de rezistenta la foc de minimum 1 ora ~i 30 minute, pentru perep ~i - respectiv - 1 om pentru plan~ee.

10.23. Cliidirile centralelor tennice alimentate cu gaze naturale vor fi proiectate pniind seama ~ide prevederile "Normativului pentru proiectarea ~iexecutarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" indicativ I 6. 10.24.Cliidirilecentralelor tennice alimentate cu gaze petroliere lichefiate (GPL) vor fi proiectate tiniind seama ~i de prevederile "Normativului pentru proiectarea ~i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL)", indicativ I 31. Este interzisa utilizarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) drept combustibil la centrale termice amplasate sub nivelul terenului (la subsolul ~idemisolul cladirilor). 10.25. tnciiperile din cladirile civile ~i industriale in care se depoziteaza maximum 10 mc lichide combustibile pentru centrala tennica (conform art.9.53 din prezentul normativ) se separii, obligatoriu, de restul cIiidirii aviind alta destinatie, prin pereti ~i plan~eecu rezistenta la foc de 3 ore pentru perep, respectiv 2 ore pentru plan~ee.Golurile strict functionale de acces, realizate in elementele respective, se protejeaza prin elemente rezistente la foc de 1,5 ore sau incaperi tampon, realizate potrivit reglementiirilor specifice. 10.26. tncaperile din centralele tennice, in care se depoziteaza maximum 20 mc combustibil soHzi (conform art.9.62 din prezentul normativ) se separa de restul cIiidirii prin pereti ~i plan~ee care trebuie sa indeplineasca, obHgatoriu, condipile prevazute la art. 10.25. Comunicarea cu sala cazanelor se poate face prin u~i etan~ela foc, pe 0 duratii de 45 minute.
10.27. Buncarele pentru combustibili soHzi (art.9.63 din prezentul nonnativ), precum ~i piUniile de aHmentare a instalatiilor de ardere se vor realiza, obHgatoriu, din materiale incombustibile. Spapul in care se amplaseazii buncarele, ce au 0 capacitate mai mare de 2 mc, se separa de sala cazanelor prin pereti ~i plan~ee incombustibile, aviind 0 rezistentii la foc de minimum 2 ore.

10.15.Traseele conductelor de legatura la utilajele din centrale tennice (cazane, schimbiitoarede ciildura,pompe etc.) se aleg astfel mcat sa nu impiedice demontarea armaturilor montabile. piirp ale aparatelor. In caz de necesitate se prevad pe conducte imbiniiri de~i diferitelor

10.16. Conductele din centralele tennice se pozeaza aparent. Se pot poza sub pardoseala m canale vizitabile, cu panta de 1 %, prevazute cu golire la recipientul de ape uzate numai porpuni scurte de racordare, circulapa sau exploatarea utilajelor. in cazul in care pozarea aparenta ar impiedica 10.17. Armaturile de inchidere prevazute pentru separarea aparatelor sau a unor porpuni din instalapi se monteaza in locuri accesibile, iar cele care se manevreaza mai des se amplaseazii astfel mcat sa se ajunga la ele fiiriiintennediul unei scari. 10.18. Conductele de preaplin, conductele de evacuare de la ventilele de siguranta, conductele de dezaerisire ~i conductele principale de golire se conduc la dispozitive de colectare, ca: recipiente, jgheaburi, sifoane, mcat scurgerea apei sa poatii fi observatii. palnii etc. Aceste conducte se dispun astfel Scurgerea apei, de la dispozitivele de colectare, la canalizarea exterioara se asigurii, pe cat posibil, prin gravitape.
PRtscripJti priviad cJIdhea

10.19. Cladirile centralelor tennice cu apa fierbinte (peste 115 0c) ~icele cu abur cu presiune Cl ~i C4.peste 0,7 bar vor fi proiectate potrivit prevederilor Prescriptiilor tehnice ISCIR

10.20. Cladirile centralelor tennice cu apa caldii (sub lIS 0c) ~icele cu abur de joasa presiune sub (0,7 bar) vor fi de gradul I sau II rezistenta la foc, cu exceppa celor la care suprafatade foc. rezistenta la incalziretotalaa cazanelorestede cel mult450mp, carepot fi de gradulm

10.28. U~ile de acces ale centralelor termice se amplaseazii astfel incat sa conduca direct in spapul principal de supraveghere a utilajelor ~ivor avea deschiderea in afara, direct spre exterior sau intr-un spatiu in legaturiicu exteriorul, care nu poate fi blocat; se excepteaza de la aceastiiprevedere centralele termice de apartament. Dimensiunile u~iIor ~i ale spatiilor intermediare de legatura cu exteriorul se aleg astfel incat sa asigure introducerea ~i scoaterea principalelor utilaje care nu se pot dezasambla. Accesul in centralele termice situate pe terasa cIiidiriieste posibil doar de pe terasa sau din casa scarii, printr-o incapere tampon; nu se admite accesul direct de la un etaj 51 I

--

50

inferior prin deschideri sau trape in pardoseaIa centralei tennice. 1n cazul in care accesul principal in centrala temica se face printr-o scara, aceasta se executii din beton, cu suprafatii rugoasa, cu 0 incIinate sub 45 ~i se prevede cu baIustradii. U~ile de acces (evacuare) nu vor avea praguri; in cazul in care pragurile nu pot fi evitate, racordarea lor cu pardoseala se face prin planuri inclinate cu panta 1:8 ~i cu finisaj care sa impiedice alunecarea oamenilor. U~ileincaperilor anexe trebuie sa se deschida spre sala principala a centralei termice. 10.29. Pentru compartimentele rezervate altor unitiiti (de ex.: post trafo, stapi de hidrofor etc.) grupate cu centrala tennica se previid accese separate, direct din exterior. tn cIiidirile civile, la care centralele termice se grupeaza cu statia de hidrofor ~i, eventual, alte utilitiip, toate pot avea 0 comunicare funcponala, prin intermediul unui coridor comun. Nu se poate pentru incendiu. grupa centrala termica (sala cazanelor) cu stapa de pompare a apei 10.30. CentraIele termice vor fi previizute cu ferestre exterioare pentru iluminarea ~i ventilare naturalii a incaperii. 1n cazul centralelor termice folosind combustibil gazos, suprafata ferestrelor exterioare va trebui sa satisfaca ~icondipile previizute in "Normativul pentru proiectarea ~i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale" - I 6 ~i "Normativul pentru

se va amenaja un WC ~i la centralele termice cu capacitate mai mica de 2 MW, cu personal permanent. 10.35. Centralele termice se prevad cu chiuvete cu robinet dublu serviciu ~i cu recipient de pardosealii legat direct la canalizare. Pardoseala acestor incaperi va avea panta de cel putin 5 %0spre recipient. Cand nivelul canalizani exterioare nu permite legarea directii sau caud exista pericolul de refulare a retelei de canalizare, recipientul se racordeaza la canaIizare prin pompe electrice - in cazul instalapilor mai marl de 1 MW.
intermediul unei pompe de mana

- in cazul

instalatiilor sub 1 MW, respectiv a unei

- instalatiile

- instalatii electrice de foqa, comandii ~i automatizare; - instalatii electrice de protecfie contra electrocutiirii; - instalafii de telecomunicafii: post telefonic ~i teletransmisie, - prize de joasa tensiune pentru lampii portabilii.
'R1f'J111ft1bo1 de CODStIacJii afinDte

10.36. lnstalapile electrice cu care se prevad centralele termice sunt: electrice pentru iluminat general (normal) ~i de siguranfa pentru interventii;

dupa caz;

echiparnentnlni

proiectarea~iexecutareasistemelorde alimentarecu gazepetrolierelichefiate(GPL)"_


131, privind raportul dintre suprafata vitratii ~ivolumul salii cazanelor.
10.31. La centralele tennice este obligatoriu sa se asigure introducerea aerului de combustie art.9.66. zute la prin ventilare natural a organizatii sau prin ventilare mecanica, prin miisurile preva-

10.37. Elementele de constructii aferente cazanelor (postamente, ~amotiiri, inzidiri) se executa conform planurilor ~i instrucfiunilor de montaj ale producatorului. 10.38. La elaborarea proiectului de structur8 de rezistentii al centralelor termice se va tine seama de sarcinile statice ~i dinamice ale aparatelor, utilajelor ~i conductelor instalatiei de incalzire ~i de prevederile specifice antiseismice din Normativul P 100. tn cazul centrale lor term ice, care se modemizeaza sau se transformii, se va avea in vedere ca sarcinile date de utilaje ~i instalafii sa nu afecteze capacitatea de rezistentii a elementelor de construcfii. Stabilirea solutiilor constructive se va face in conformitate cu "lnstrucfiuni tehnice pentru proiectarea ~i executarea masurilor de protectie acusticii ~i antivibratila la cIadiri industriale" P 121 ~i "lnstruCfiuni tehnice pentru proiectarea miisurilor de izolare fonica

10.32. La centralele amplasate direct, sub sau aliituri de incaperi sensibile la zgomot, trepidapi sau exces de temperatura, se vor lua masuri de izolare fonica ~i termica pentru a nu se dep~i limitele de zgomot ~i temperatura admise, potrivit destinapei incaperilor respective, precum ~i masuri de evitare a transmiterii trepidapilor la elementele de construcpe ale cIMirii. 10.33. Prescrippile constructive privind condipile de amplasare a centralelor termice mici (de apartament, de scara de bloc ~.a.), cu capacitatea sub 0,3 MW, sunt in conformitate termice mici". traIelorcu prevederile ghidului G 051 "Ghid de proiectare, execupe ~i exploatare a cen-

la cliidiri civile, social culturale ~itehnic-administrative" - P 122. 10.39. Pompele ~iventilatoarele se monteaza pe postamente cu strat elastic sau dispozitive pentru amortizarea trepidatiilor. Stratul elastic, respectiv dispozitivul de amortizare, se protejeazii impotriva apei provenite din goliri, spalari ~.a. 10.40. Co~urile~icanalele de fum se realizeaza ~iexecutiitinaud seama de prevederile art.9.73...9.77 din prezentul normativ ~i de prevederile cuprinse in STAS 3417, Prescrippi tehnice ISCIR C 1 ~iNormativul P 118. La proiectarea ~i executarea constructiei co~urilor de fum independente, alipite cladirilor sau inglobate in cladiri, se respectii ~i prescrippile din "Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcpilor de locuinte, social-cultural, agrozootehnice ~i industriaIe" - P 100. 53

P.rescripjii privjadiDPl~ilo
10.34. La centralele cu capacitate mai mare de 2 MW ~i cu personal permanent se recomandii a se amenaja un grup sanitar (WC ~idu~). La unitiiple mai mici la care nu se amenajeaza un grup sanitar se asigurii accesulla un WC din apropiere, in cadrul cladirii. Distanta paua la acest WC va fi maximum 75 m pe orizontala, lara a dep~i 4 m pe verticala. Dacii aceste prevederi nu pot fi respectate, 52

Doti&:i

11. PUNCTE TERMICE


10041.Centralele termice se previid cu masii de lucm ~ipanou pentru afi~areapennanentii a schemelor ~iinstrucpunilor de exploatare, a graficelor de reglare etc. Centralele termice cu 0 capacitate mai mare de I MW se previid, in plus, ~i cu 0 inciipere atelier dotatii cu dulapuri metaIice, truse de scule ~i banc de lucm pentru efectuarea lucriirilor de intrepnere.

DestioaIia paaetuJui amic. AgaIJitamici t 11.1. Punctul termic este un ansamblu de echipamente ~i instalatii prin intermediul carora se transfem energia termicii din reteaua termicii primarii in reteaua termicii secundara, cea a instalapilor de inciilzire de la consumator, adaptandu-se condipile functionale ale sursei de energie termicii la condipile de alimentare a consumatorilor.
11.2. Punctele termice se clasificii, in functie de miirimea consumatomlui de amplasarea punctului termic. in: deservit ~i

- puncte

-puncte

termice care alimenteazii cu ciildurii ansambluri de diidiri civile ~i industriale (puncte termice urbane) ~i care se amplaseazii,de regulii, intr-o cliidire independentii, special destinatii;
termice care alimenteazii cu ciildurii un imobil sau mai multe diidiri situate

in aceea~i incintii (puncte termice de imobil) ~i care se amplaseazii in imobilul deservit sau in una din cliidiriledeservite. Prevederile din prezentul normativ se referiila punctele termice de imobil. Domeniul uzual al sarcinii termice pentru punctele termice de imobil este corespunziitora 10...100 apartamente convenponale. Punctele termice pentru ansambluri urbane se realizeazii conform prevederilor din "Normativul privind proiectarea ~i executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termicii (retelele ~ipunctele termice)", NP058. 11.3. in functie de destinatia consumului de ciildurii,punctele termice de imobil se impart in:

- puncte

termice care prepara agent termic secundar pentru inciilzire ~i apii caldii de

consum; - puncte termice care preparii apii caldii de consum, iar pentru inciilzire sunt doar puncte de predare-primire (in cazul racordiirii directe a instalatiiIor de inciilzire);

- puncte

termice numai pentru inciiIzire sau numai pentru apii caldii de consum.

- apa

1104. Agentii termici primari pentru punctele termice de imobil sunt:

fierbinte, avand temperatura maximii pe conducta de ducere de ISO c, c, fumizatii

- apa caldii, avand temperatura maximii pe conducta de ducere de liS


de 0 centralii termicii sau de un punct termic urban. Agentii termici secundari ~i parametrii de temperatura ai acestora sunt:

furnizatii de reteaua de termoficare urbanii;

- apii

caldii pentru

inciilzire

cu temperatura

maximii

de 95C;

- apii caldii

de consum cu temperatura maximii de 60C.


Ecbiparea punc:ta1ui termic. Schemo fimclionale.

- schimbiitoarele
54

11.5. Echipamentul de bazii al punctului termic II constituie:


de ciildurii pentru inciilzire;

- schimbiitoarele

de ciildurii pentru apii caldii de consum;

55

---!~,

- pompele

-vasele de expansiune, montate pe circuinil secundar; -pompele de recirculare a apei calde de consum; -rezervoarele de acumulare a apei calde de consum.

de circulatie agent tennic secundar, pentru inclilzire;

11.13. Punctele termice amplasate in zone in care duritatea apei este de peste 3,5 mvaVI ~i care sunt alimentate' cu apli in circuitul secundar din conducta de apli potabilli vor fi prevlizute cu instalatii de dedurizare pentru apa de alimentare. 11.14. Se recomandli folosirea punctelor termice monobloc (preasamblate pe 0 platformli modularli), care grupeazli tot echipamentul punctului termic: schimbatoare de catdum, pompe, conducte ~i armIituri, instalapile electrice ~i de automatizare etc. Aceasta solutie realizeazli economie de spatiu pentru amplasare, reduce manopera de montaj ~i asigurli performante functionale superioare prin faptul cli armonizarea functionmi intregului ansamblu ~i probele de functionare sunt tacute la produclitor. 11.15. La stabilirea schemei funcponale a punctului termic se va pne seama de:

11.6. Schimblitoarele de clildurii pentru inclilzire trebuie sli corespundli caracteristicilor age:nplor termici ~i sli asigure 0 e:ficienfA cat mai ridicatli a transferului termic; ele vor avea un gabarit ~i 0 greutate cat mai reduse ~i se vor intretine u~or. Se re:comandli utilizarea schimMtoarelor de clildurli cu pllici. De regulli, in punctele termice de imobil, se va monta un singur schimblitor de clildurli pentru incalzire. 11.7. Schimblitoarele de clildurii pentru apli caldli de consum vor corespunde cerin-

natura consumului (numai inclilzire, numai apli caldli de consum sau ambele con-

telor de la art.11.6 alin.1.

Se recomandli, fie utilizarea schimMtoarelor de clildurli cu acumulare, fie utilizarea schimMtOarelor de clildurii cu pllici cuplate functional cu un rezervor de acumulare pentru apli caldli de consurn. 11.8. Pompele de circulape agent termic secundar asigurli presiunea necesari circulapei apei in instalatiile de inclilzire ale consumatorilor. Pompele folosite trebuie sli aiM randament ridicat, fiabilitate mare ~i un Divel redus de zgomot ~i vibrapi. Se recomandli folosirea pompelor cu montaj direct pe conducta ("pompli de teavli"). Nu se prevlid pompe de rezervli. Echiparea pompelor cu armlituri se face conform art.9.35.

surnuri); _ parametrii agentului termic primar (temperaturli, presiune);


_ _

mmmea sarcinii termice ~ivariatia acesteia; caracteristicile tehnice ale echipamentelor;

11.9. Pentru realizarea presiunii statice necesare ~ipentru preluarea variapei de volurnrezultate din dilatarea apei din instalapile de inclilzirese folosesc vase de expansiune inchise (de regulli, cu membranli elasticli), racordate pe circuitul secundar al schimMtorului de clildurli,la conducta de intoarcere.
11.10. Se prevlid separatoare de impuritliti pe conductele de intoarcere din instalatiile interioare de inclilzire, inainte de intrarea in schimMtoarele de clildum, precum ~i pe racordul punctului termic la reteaua primarli, pe conducta de ducere.

de automatizare in funcponare; de exploatare. Se urmlire~te adoptarea unor scheme care sli asigure deplina siguranfA ~i funcponalitate a punctului termic ~i care sli permitli acordarea regimului de functionare al punctului termic cu sarcinile termice de inclilzire ~i de apli caldli de consum ale consumatorilor (racordarea, de preferinfA, indirectli a instalatiei de inclilzire, utilizarea robinetelor de reglare cu 2 ~i 3 clii pentru reglarea temperaturii agentilor termici fumizati, racordarea punctului termic prin intermediul unei "butelii de egalizare a presiunilor" ~i utilizarea pompelor de circulatie pe ramuri etc.). Se recomandli ca la adoptarea schemei functionale a punctului termic de imobil sli fie avute in vedere schemele indicate in "Solupi cadru pentru instalatii interioare de inclilzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic", SC005.

- gradul

- cerinte

11.16. Instalatia de automatizare a punctului termic indepline~te, de regulli, urmiitoarele funcpuni: _ monitorizarea parametrilor (temperamm, presiune, debit, energie), arhivarea localli a datelor monitorizate ~i transmiterea lor, eventual, la dispecer;
_

reglarea parametrilor (temperatura sau debitul agentului secundar pentru


inciilzire, temperatura apei calde de consum, presiunea);

11.11. tn cazul in care este necesari reducerea presiunii dinamice disponibile din reteaua primarii, panli la nivelul celei necesare, se prevlid regulatoare de presiune sau diafragme pe conducta de ducere a racordului, dupli separatorul de impuritliti. 11.12. Punctele termice se alimenteazlicu apli in circuitul secundar de inclilzire,pentru umplerea ~icompletarea instalatiei, fie din conducta de intoarcere a racordului la reteaua prirnam, fie din conducta de apli potabilli. Racordarea se face, cu acceptul furnizorului de apli, prin intermediul unei leglituri demontabile prevlizutli cu armlituri de inchidere ~i de repnere, pentru a se impiedica plitrunderea apei din instalapa de inclilzirein conductele din care se face alimentarea. Consumul de apli pentru umplerea instalatiei de inclilzire ~i "apa de adaos" vor fi contorizate. 56

alarmare in cazul avariilor in functionare sau la dep~irea unor valori limitli

prestabilite. Echiparea punctului termic cu aparamm de masurii, control ~i contorizare se face conform prevederilor din cap.16. CoDdi1ii priviDd amplafU'l'ea oqpmizarea paIICIe10r temW:o do imobi1 ti

11.17. Punctul termic de imobil se amplaseaziiin c1lidireadeservitli. Stabilirea locului de amplasament se face pe baza unor criterii funcponale, constructive ~i economice pnand seama de posibilitlitile de racordare, la retelele exterioare de agent primar, la utilitati (energie electricli,apii) ~i la instalatiile interioare 57

------------

de incalzire.
11.18. De regula, punctu1 tennic se amplaseaza la subsolul sau 1a parterul cIadirii, intr-o incapere separata, special destinata. incAperea in care se amplaseaza punctul tennic trebuie sAindeplineascA urmAtoarele condipi: sAnu prezinte pericol de incendiu; - sAfie protejata contra inghe~lui; - sAnu aibil umiditatea interioarA peste 70 %; - sa fie iIuminata natural ~i/sau artificial;

electrice de protectie; electrice de detectie ~i semnalizare. in punctul termic se va prevedea 0 prizii cu tensiune nepericuloasA pentru 1ampa portabila.

- instalatii
- instalatii

11.26. Organizarea spatiilor ~i amplasarea utiIaje10r in incAperea punctului termic se face astfel incat sA se asigure funcponarea nonnalA a echipamentelor, precum ~i 0 exploatare u\loarA ~i in sigurantA. Se asigurii, dupA caz, spapu1 necesar pentru revizii, reparapi ~i control. 11.27. in jurul schimbatoare1or de calduri de incAlzire \Ii de apa caldii de consum se lasA un spatiu liber, a c/irui IAtime va fi stabilita in functie de necesitAtile de exp1oatare, intrepnere ~i curAtire, tinand seama ~i de recomandAri1e producAtorului, dar nu mai putin

- sa asigure spapul necesar pentru exploatarea normala ~i in sigurantA a echipamentelor precum ~i pentru montaj, intretinere ~i reparapi; sa pennita un acces u~r ~i direct, din "spapile comune" ale imobilului.

de 0,8m.
11.19. in cazul amplasiirii punctului tennic in vecinAtatea unor incAperi sensibile la zgomot, vibrapi sau exces de temperaturA se vor lua miisuri de izolare fonicA ~i tennicii pentru a nu se depa~i limite Ie de zgomot ~i temperaturA admise, potrivit destinapei inciiperilor respective. 11.20. Punctele tennice de imobil pot fi amplasate ~i in inciiperi cu alte destinatii in situapa in care se indeplinesc unnatoarele conditii: punctu1 tennic sA fie realizat in varianta constructivA monobloc 11.28. La montarea pompelor pe conducte, stabilirea spatiului necesar se face tiniind seama de constructia pompelor (cu ax vertical sau orizontal), de modul de imbinare (cu flan~e sau filet) ~i de faptul dacA sunt pompe simple sau gemene.

11.29. in jurul rezervoarelor cu apAse previid spapi de acces de minimum 0,50 m. Aceste spatii pot fi mic~orate piina la 0,20 m, pe cel mult douAlaturi, dacArezervorul poate fi deplasat pentru revizii ~ireparatii.
11.30. Distanta minima intre partea superioarii a uti1ajelor (rezervoare, schimbatoare de cAldurii, pompe) ~i elementele de constructie ale incaperii (plafon) este de 0,6 m.

inciiperii in care se monteazii punctul termic sii faca parte din "spatiile comune" ale imobilului: holuri, casa scarii (sub scara), subsol tehnic etc. - spapul in care se monteaza punctul termic sa fie delimitat ~i separat de incapere printr-o imprejmuire care se poate inchide. - accesu1 in incaperea punctului termic sa se facA din exterior sau din "spatiile comune" ale imobilului ~i sA fie prevazut cu u~a. 11.21. U~a de acces a punctului termic va avea deschiderea in afarA. Dimensiunile u\lii se aleg astfel incat sApermitA accesul normal al personalului ~i sA asigure introducerea ~i scoaterea principa1elor utilaje care nu se pot dezasambla. U~a se prevede cu incuietoare. 11.22. in incaperea punctului termic nu este permis accesul persoanelor neautorizate. La intrarea in punctul termic se va afi\la inscrippa: "Punct termic. Interzis accesul persoanelor neautorizate". 11.23. Punctele tennice complet automatizate, care nu necesita supraveghere pennanentii, se vor prevedea cu instalatie de semnalizare antiemcpe. 11.24. Punctele termice se previid cu punct de alimentare cu apa \Ii cu sifon de pardosea1a legat la canalizare. 11.25. Punctele tennice se prevAd cu unnatoare1e instalatii electrice: electrice de iIuminat; instalapi e1ectrice de forta, comandii;

- destinatia

11.31.Traseele conductelor de legAturi la utiIaje se aleg astfel incat sa nu se impiedice demontarea armAturilor~i diferitelor parti ale aparatelor.
11.32. ArmAturile de inchidere pentru separarea aparatelor sau a unor poqiuni din instalatii se monteazA in locuri accesibile. 11.33. Se va prevedea posibilitatea de acces pentru interventie la separatoarele de impuritAti. 11.34. Spapile necesare pentru montarea in instalatii a contoarelor de apA ~i de energie termica vor fi adoptate confonn indicapilor producAtorilor. Se va avea in vedere asigurarea unui acces u~or pentru citirea contorului \Ii pentru control ~i revizii.

11.35. in punctul termic se va afi~apermanent schema functionala \Iiinstructiunile de exploatare ale punctului termic.

- instalapi

58

59 I

12. RB'fELE TERMICE Pmreckdpaemle


12.1. Retelele tennice servesc la transportul agentilor tennici (apii caldii, apii fierbinte sau abur) de la centralele \Ii punctele tennice la instalapile interioare de inciilzire.

12.7. La stabilirea traseului retelei termice se va urtnari obpnerea unor lungirni minime de conducte, aviindu-se grijii sii rezulte un numiir cat mai redus de intersecpi cu celelalte retele \Iicu ciiile de circulape. 12.8. Amplasarea retelei termice exterioare va fi flcuta de preferintAin spapi verzi, unniirindu-se, ca prin traseul ales, sii se realizeze compensarea naturalii a dilatarilor conductelor. 12.9. Amplasarea retelei termice in zona carosabilii a drumurilor publice nu va fi tacuta deciit dacii nu exista alte posibilitap de amplasare (in spapi verzi etc.) \Iidacii se are in vedere necesitaple pozarli pe acell1\li raseu \Iia altor retele subterane. t 12.10. In cazul pozani de-a lungul unui drum public, traserul retelei se fixeaza, de regulA,pe partea cu cele mai multe puncte de utilizare (racorduri). 12.11. Ramificapile din retelele termice vor fi fiicute, de regula, prependicular pe conducta prlncipalii. 12.12. Retelele termice de distribupe se pot amplasa in subsolurile cliidirilor in unniitoarele condipi: sii fie pozate in spapi de folosintAcomuna; sii fie destinate pentru aIimentarea cu cAlduriia instalapilor de inciilzire aferente cliidirii respective, nefiind permisii tranzitarea subsolurilor cu retele termice care alimenteazAalte cliidiri.

alimentate cu cAldurii; - retelele tennice interioare, de la centralele tennice de imobil ~ipunctele termice de imobilla instalatiile interioare de inciilzire (retea de distributie interioarii). Pentru retelele termice primare de apa fierbinte, de la centrala electricii de tennoficare la punctele tennice sau direct la consumatori (retele de tennoficare), se vor aplica prevederile cuprinse in "Nonnativul privind proiectarea ~i executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie tennicii (retele ~ipuncte tennice)", NP058.
12.3. Retelele tennice se compun din: conductele propriu-zise (de regulii, metalice) \Ii fitingurile aferente (coturi, curbe, rarnificatii, reducpi etc.); - tennoizolatia conductei ~i protecpa acesteia; - elemente pentru preluarea eforturilor provenite din dilatare (compensatoare de dilatare ); armaturi de inchidere, reglare, golire, dezaerisire; - elemente de suspnere (suporturi fixe ~i mobile); - sistemul de miisurii, control ~i localizare a avariilor, dupa caz; - elemente auxiliare de constructie (canale tennice, carnine, estacade).

-retelele tennice exterioare, de la centralele tennice \Iipunctele tennice la cliidirile

12.2. Prevederile din prezentul nonnativ se aplicii la:

CoadiJii cIepcmn

fi IDOIdIV

-subteran, in canal termic; -subteran, direct in sol (in cazul conductelor preizolate termic); -aerian in exteriorul cliidirilor, pe estacade, sau in interior, pe elementele de construcpe ale cliidirii. 12.14. Retelele termice exterioare se monteaza, de regula, subteran. Montarea suprateranii (aerianii) a retelelor termice exterioare este admisa in urmiitoarele situapi: in incintele \Iipe platformele industriale; in afara ansamblurilor de cliidiri civile; in situapa unui Divelpemanent ridicat al apelor freatice; in cazul unor condipi locale speciale.

12.13. Amplasarea retelelor termice se poate face:

ConfismaJia fi 1n&ealftIIeleb 12.4. Stabilirea configurapei \Iitraseului retelei tennice se face pentru a se asigura transportul \Ii distributia energiei tennice in conditii de eficientii, sigurantii ~i economicitate.
12.5. Se pot adopta unniitoarele tipuri de scheme de distributie: - schema rarnificatii (radialii); - schema inelara. Alegerea tipului de schema de distribupe se face in functie de amplasarea, marimea ~i importanta consumatorilor, de constr3ngerile impuse de teren \Ii de celelalte retele, unniirindu-se asigurarea unei bune echilibrari hidraulice a retelei ~i a unor costuri de investipe ~i consumuri de materiale reduse. 12.6. Se recomandii folosirea schemei de distributie rarnificate. Schema de distributie inelarii se adopta atunci cand, cu 0 altii solutie, nu se poate obtine echilibrarea \Ii stabilitatea hidraulicii necesare sau cand configuratia inelara este mai economicii.

12.15. Amplasarea retelelor termice exterioare se va reaIiza in corelare cu celelalte retele \Ii construcpi din zonA, existente sau proiectate, pniind seama de prevederile standardului SR 8591. Retelele termice amplasate in terenuri sensibile la umezire vor avea fatAde fundapile cliidirilor distantele prescrise de nonnativul P 7.

61

60

12.16. Retelele termice subterane se monteaza, de regula, la adancimi cuprinse intre 0,6 m ~i 2,5 m, urmiirindu-se realizarea unor solupi constructive rezistente, durabile, funcponale ~i economice.

1.

Tabe10112.1. 11a trasoo


_

m
--

a. pana la ina de tramvai sau sina de cale feram uzinalii (de racord)

-retele in canal termic (distanta dintre partea superioara a elementului de acoperire


. 0,5 in spatii m
. 0,8m
in zone

12.17. Adancimile minime de pozare, pentru retelele termice subterane sunt: a canalului termic ~i suprafata solului sau suprastructura dmmului):
verzi;
carosabile;

b. piiniia conducta eapa l d

c. pana la conducta de canalizare sau drenaj d. piiniila conducta de gaz metan, avand:

2,0 0,6 0,6

- presiune

-presiunea

joasa, intermediarii, redusa medie

1,5 2,0 1,5


2,0

- retele termice pozate direct in sol (distanta de la partea superioara a mantalei de

. 0,6
. 1,0 m

protectie a termoizolatiei conductei ~i suprafata solului sau suprastructura drumului): m in spapi verzi (cu luarea unor miisuri de protecpe, conform recomandiirilor furnizorilor);
in zone carosabile.

e. panala un cabluelectricsubteran,avandtensiunea: intre I i 35 kV

- intre

35

i 110 kV

- peste

1I0 kV

_. ---

12.18. In cazul adoptiirii unor adancimi de pozare mai mici dedit adancimea de inghet se vor adopta masuri pentru evitarea inghetiirii apei in conducte (termoizolari suplimentare, asigurarea circulapei permanente a apei, golirea conductei in caz de oprire accidentala a circulapei etc.) 12.19. La amplasarea in teren a retelelor termice subterane montate in canale vor fi respectate distantele minime, intre fetele exterioare ale canalelor ~i alte retele sau constructii, indicate in tabelul 12.1. 12.20. La intrarea retelelor termice in cladiri canalul termic va fi prevazut cu un canal vertical de ventilare naturala, alipit c1iidirii.Trecerea conductelor prin peretele c1adiriise face, pe cat posibil, la 0 com superioarii celei din canal, luandu-se, in mod obligatoriu, miisuri de etan~are la intrarea conductelor din canal in cladire, in vederea evimrii piitrunderii in subsol a gazelor naturale infiltrate ~ia evitiirii inundiirii subsolului.

_pana la bloculde canalizapetelefonica g. panala ciiminelealtorretele(apa,canalizareetc) h. panala stalpiide iluminatexteriorsau de suspnerea conductoarelor entruliniilede tramvaisau troleibuz p i. pana la un aro saupana la axulf!.lui de arbori j. paniila margineafundapeic1adirii

4,0 0,6 1,5 1,5


0,6

- in terenuri

2.

- in .terenuri

normale

sensibile la umezire varticaJlla .

..

1,5

a. pana la talpa inei de tramvai (cu prevederea de pod de sprijinire a inei i cu luarea de masuri de micorare a 2tezpe timpul execupei) b. pana la talpa inei de cale feram uzinala (cu prevederea de pod de sprijinire a inei i cu luarea de miisuri de micorare te!ye_ tip\!!xecupei) -. -----c. panii la 0 conducm de apa -----. __ ._ _ _ _d. pana _bloculde canalizape telefonica e. pana la cablurile electrice subterane avand tensiunea de pana la 1I0 kV (cu luarea de masuri speciale de protecpe ermica)_ f. pana la conducta de gaz metan

0,5

0,3 0,3

0,5 0,3

12.21. Canalele retelelor termice subterane sunt de tip vizitabil, necirculabile. 12.22. Se pot folosi ~icanale circulabile sau semicirculabile, in care se inc1ud ~ialte retele, cand pozarea in comun a mai multor retele este mai avantajoasii din punct de vedere economic decat pozarea separam, cu condipa respectiirii prevederilor din normativele de specialitate specifice retelelor montate in canal comun. Dimensiunile minime ale spapului de circulape in canale sunt: 0,60 m pe orizontala
~i 1,8 m pe verticala

-la canalele semicirculabile.

-la canalele

circulabile ~i 0,50 m pe orizontala ~i 1,40 m pe verticalii

12.23. Pozarea conductelor in canalele termice necirculabile ~i stabilirea dimensiunilor canalelor se fac cu respectarea distantelor minime indicate in tabelul 12.2. 62 63

----

---

-----

12.24. Montarea conductelor retelelor terrnice direct in sol (conducte preizolate terrnic ~i hidrofug) se recomanda in situapile in care solupa este mai economica decat cea cu canal terrnic, iar condipile tehnice de realizare asigura siguranta ~ifuncponalitatea rete1ei.
Tabe1u112.2. Diametru1 nominal Distanta minima (mm) ,
I

Tabe1u112.3.

al conductei De 1asuprafata Intre suprafetele De la suprafata IDe la suprafata (mm) izolapi pana la izolapei a dow izolatiei panii la izolapei pana peretele canalu1ui conducte la radierul invecinate Iplaneul canalului canalului sub 65 70 100 30 90 I 65...150 85 110 30 100 200...250 100 i 125 40 I 110 300...450 110 140 60 140 500...6000 110 220 60 200 700...800 120 350 70 200 I

I. ori' ]a tIuco IJ8rIIIc1o a. pana 1asina de tramvai sau ina de cale feratii uzinala (de racord) b. pana 1aconducta de apa c. pana la conducta de canalizare sau drena,i d. pan! la conducta de gaz metaD.(presiune joasa, interrnediarii, redusa sau medie) conducte din otel e. idem, conducte din polietilena f. pana la cablurile electrice subterane, avand tensiunea de pana la 110 kV g. pana la marginea fundapei cladirii - in

m
1,2 1,2 0,6 0,6 1,0 0,6 0,6 3,0 1,5

- in terenuri
- idem,

terenuri

normale

sensibile la umezire
preizolate previizute

.
cu fir

in cazul conductelor

insotitor pentru semnalizarea avariilor 2. vmticaJI ]a a. pana la conductele retelelor de apii, canalizare, gaze i blocurile canalizatiilor telefonice b. pana la cablurile electrice, avand tensiunea de pana la 110 kV

0,2 0,5

12.25. Conductele preizolate care inlocuiesc retele termice existente montate in canale termice vor fi pozate in sol, in canalul existent, la care se inllituriicapacul. In cazul in care gabaritul conductelor preizolate depa~e~te spapul disponibil in canalul termic, 0 parte din conducte vor fi montate ingropate in sol, langa canal, dupa demolarea unui perete al canalului termic, de regula, eel opus cladirii. 12.26. Distantele minime de la conductele preizolate ale retelelor termice montate direct in solla construcpi sau alte retele sunt indicate in tabelul12.3. 12.27. Distantele minime dintre suprafetele exterioare ale conductelor preizolate montate direct in sol sunt:

12.28. La pozarea in sol a conductelor preizolate ~i la realizarea retelelor terrnice cu astfel de conducte se vor respecta prevederile "Normativului de proiectare ~i execupe pentru retele termice cu conducte preizolate montate in sol utilizate la transportul agentului termic de incalzire ~ia apei calde de consum" NP 029.

S1I8JiDerea1$1e1or temdce

-0,25 m -pentru

- 0,15

- pentru

diametre ale conductelor de pana la 200 mm; diametre ale conductelor de peste 250 mm.

12.29. Pentru suspnerea conductelor retelelor termice montate subteran, in canal termic sau aerian se folosesc suporturi metalice care transmit elementelor de construcpi eforturile primite. La proiectarea suporturilor metalice ~i a elementelor de construcpi care sustin reteaua termica se va tine seama de eforturile care se nasc in conducte, pe baza carora se elaboreaza calculul mecanic al retelei. 12.30. Suporturile conductelor retelelor termice sunt de tip mobil ~i de tip fix. Se recomandii utilizarea suporturilor realizate conform detaliilor tip de instalapi. 12.31. Suporturile mobile permit deplasarea liberli axiala a conductelor. Pentru a limita deplaslirile transversale ale conductelor se folosesc suporturi mobile cu ghidaj. 12.32. Alegerea tipului de suport mobil se recomandii sa se faca in funcpe de diametrul conductei ~i condipile de amplasare, astfel: suporturi mobile cu a1unecare, pentru conductele cu diametrul de la 50 mm la 150 mm amplasate aerian ~ipentru conductele cu diametrul de 1a50 mm la 500 mm amplasate subteran in canale nevizitabile; suporturi mobile cu role, pentru conducte cu diametrul peste 150 mm amplasate

64

65

---

aerian sau subteran in canale vizitabile;

- suporturi

cu suspensie (articulape ~i arc), in situapi speciale, pentru trasee de retele

12.40. Distantele maxime recomandate intre doua suporturi fixe consecutive sunt date in tabeluI12.5.
TaboIul12.S

cu configurape spapala.

12.33. Distanta dintre douii suporturi mobile succesive ale conductei se stabile~te astfel incat sii nu apara eforturi inadmisibile in conductii ~i abateri de la orizontalitatea traseului. 12.34. In cazul susfinerilor comune pentru mai multe conducte, distanfa dintre suporturile mobile este impusii de conducta cu diametrul cel mai mic din pachetul de conducte. 12.35. Distanfele maxime recomandate intre suporturile mobile ale conductelor refelelor termice montate in canal termic sau aerian sunt indicate in tabeluI12.4.
TabeuJ.12.1. DISTANTB INTRB SUPOR.1'URJLB MOBILB

- -

DISTANTB MAXIMBRBCOMANDATBINTRB SOPOR.TURI lXBALE P CONDUCI'BLOR. --,__ Distanja_intre s'!E0rturi_e ,(!n) _ _ Diametrul nominal pozarea aeriana sau in canale pozare ingropatii direct in sol al conductei (mm) compensator axial compensator tip U compensator axial -- 40 - - - 45 -- - --

50 -- 65 - 80 100 125
150 - 175 200 - 250 . 300
- 350 -- 400

-----

- ---- - --

-- -- - --- -

55
60

50 - -

- -- -

---

--

- - 65 70

-= !

.- 40 45

--

ALE CONDUCI'BLOR. RBTBLBLOR. THRMICB Diametrul interior al conductei Distanta dintre douii (in toli sau mm) suporturi mobile succesive (mm) I 3,0 I 1/4 - - - 4,0 48...57,5 - 4,6 64...70 5,1 76...82 5,7 88...95 6,0 100...125 6,5 131...150 7,5 200...250 9,0 300...400 12,0 500...600 14,0 700...800 16,0 12.36. Suporturile fixe sunt elementele prin care se rigidizeazii conductele refelei termice. 12.37. Se recomanda alegerea unor tipuri constructive de suporturi fixe care conduc la dimensionarea economica a construcpei portante. 12.38. Elementele de construcpi care susfin suporturile fixe (perepi ~i radierul canalelor termice, smlpii ~igrinzile cladirilor etc.) trebuie sa aiM capacitatea de a prelua eforturile transmise de suporturi.
12.39. Suporturile fixe trebuie sa fie prevazute cu posibilitatea inlocuirii conductelor, fiirii deteriorarea construcpei portante a suportului fix.

450

. 120

90 100 --.-

60 70 -80 -- -

- --

- 75 80 -. - 90 100 - -r- -f

--

115 130
145

t
f-

-t 60
- --65

-- . -

-160

,q

Distanfele sunt date pentru agent termic cu temperatura

maxima de 150C. Pentru

agenp termici cu alte temperaturi maxime distanfele se vor obpne prin aplicarea urmatorilor coeficienfi de amplificare: 1,20 pentru temperatura de 130C; 1,30 pentru temperatura de 110C; 1,50 pentru temperatura de 95C; 1,65 pentru temperatura de 85C.
.ADDIturi do fDcbidere, reg1am, soJiro, ~erillire

-pe conductele de plecare ~i sosire ale distribuitoarelor ~i colectoarelor din centralele termice, punctele termice ~ipunctele de distribupe; -pe conductele racordurilor termice ale cliidirilor sau ale parplor de cliidiri cu distribupi independente; -pe ramificapile de orice diametru ~i lungime, in cazul cand, in refeaua respectivii,
existii consumatori care impun condifii speciale de continuitate in alimentarea cu ciildurii.
12.42. Pe conductele principale ale refelelor termice se previid armaturi de secponare. Distanfele dintre armaturile de secponare se stabilesc in funcpe de: configurapa refelei;

12.41. Armiiturile de inchidere ~ireglare se previid:

-gruparea consumatorilor ~i caracterullor;


67

66

--

- necesitatea subtraversarii unor obstacole; natura terenului (terenuri alunecatoare, sensibile la umezire etc.); - gradul de seismicitate al zonei respective; La amplasarea armaturilor de secponare se pne seama, in mod deosebit, de condipile de alimentare, in caz de avarie, a consumatorilor care nu admit intreruperi in alimentarea cu caldura.

-consumatorii cu debite nominale mici (sub 15 kW) aflap la distante relativ mari
(peste 50 m), care ar necesita intoarcerea pompatAa condensatului. Se urmare~te recuperarea, la consumatori, a caldurii din condensat. 12.46. tntoarcerea condensatului la sursa de abur se face, pe cat posibil, prin cadere libera sau prin presiunea remanentAa condensatului. tn cazul cand aceste solupi nu sunt posibile datoritA configurapei terenului ~i a regimului de presiuni din conducta de condensat, intoarcerea se face prin pompare. 12.47. Colectarea condensatului din instalapile de abur de joasa presiune ~iintoarcerea lui la sursa de abur se face, de preferintli, prin conducte inecate ~irezervoare inchise, pentru evitarea pierderilor de caldura prin evaporarea secundarli. 12.48. Pe conductele de abur se prevad separatoare de condensat (oale, aparate, sifoane) in punctele de evacuare (purjare) a condensatului, amplasate in funcpe de modul de pozare al conductei de abur:

- consumatorii de la care condensatul iese impurificat;

12.43. Armaturile de secponare cu diametrul peste 400 mm sunt cu acponare mecanica (electrica).

12.44. In punctele cele mai joase ale retelelor cu apa se prevad robinete pentru golirea apei din tronsonul respectiv; in punctele inalte ale retelelor se prevad dispozitive de evacuare a aerului (dezaerisire). Diametrele armaturilor de golire se aleg potrivit indicapilor din tabelu112.6 in care, pentru diferite valori ale diferentei de nivel intre nivelul mediu al apei in tronsonul de conducta ~i robinetul de golire, sunt date debitele de golire, in litri/ora; timpul de golire al apei din tronsonul considerat este de 15...30 minute. in cazul in care evacuarea apei se face la 0 retea de canalizare, debitul evacuat nu va depa~i debitul nominal al canalizarii Diametrele armaturilor de evacuare a aerului se aleg in funcpe de diametrele conductelor, conform tabelului 12.7.
Tabebd 12.6 DATE PRIVJND DIMBNSIONARBA R.OBJNBTBLOR. DB GOLIRB

- in cazul

altemantei

de pantA ~i contrapantA

sau ruperi de panta,

in punctele

cele mai

- la anurnite

joase ale conductei;


distante atunci cand panta este continua:

Nivelul mediu al apei in raport cu robinetul de golire, m _ 01.0 O--!_~ __ 0.20 ~~? 0,30

Debitul de golire, litri/ora, pentru un robinet cu Dn

la distante de maxim 300-500 m, in cazul curgerii condensatului in acela~i sens cu aburul; la distante de maxim 200-300 m, in cazul curgerii condensatului in contracurent cu aburul. Limitele superioare corespund cu diametrul de 400 mm; pentru diametre mai mici, distantele maxime se reduc corespunzator. 12.49. Separatoarele de abur montate direct pe conducta de abur cu panta continua se racordeaza la scurte tronsoane cu diametrul marit, montate pe conducta de abur, astfel incat generatoarea superioara a conductei de abur sa ramana continua. 12.50. Atunci cand conducta de abur alimenteaza consumatori care nu permit intreruperi in functionare, separatoarele de condensat se prevad cu armaturi de inchidere in amonte ~iin aval ~icu 0 conductAde ocolire pe care se monteaza, de asemenea, 0 armaturn de inchidere. 12.51. in cazul amplasarii mai multor conducte de abur pe acel~i tronson se prevad separatoare de condensat pr?prii pe fiecare din conductele de abur. 12.52. tn punctele cele mai joase ale conductelor de condensat se prevad robinete de golire, diametrul acestora alegandu-se potrivit indicapilor din tabeluI12.6. 12.53. in punctele cele mai inalte ale conductelor de condensat inecate, se prevad armaturi de evacuare a aerului, diametrele acestora alegandu-se conform tabelului 12.7.

. .

15 400 450 500 600 700

20 25 - 32 700 1100 2000 850 - - --1400- 2500 --_. ._1000 - -------_. 3000 1600 3500 1150 - -- 1800 _.- --- 4000 1300 2000

40 3000 -3500 4000 4500 . 5000

50 .60 4000 --,- 7500 4900 -.-.--.-. 9300


5700 --6500-7000 10700 12000 13000

Tabebd 12.7 ALBOERBA ARMATVlULOR. DB BVACUARB A ABRULUI Diametrul (mm)

--

Armatura de evacuare aer -DnlO -Dn 15 Dn20

--

Conducta Dn < 125 125 < Dn < 250 Do >250


do &bar

ProvecIeri specifico iDsbo1~nr

12.45. tn instalapile de incalzire cu abur se face, de regula, recuperarea condensatului. Se pot excepta: 68 69

- -----------

;)

13. MAsURI PENTRU PRELUAREA DILATARn CONDUCTELoR

TabeIul13.1.

1NAL'fIMBA MAXIMA A COLOANBLOR INSTALATJILOR

lenticulare; -amplasarea pe conducta a unor compensatoare de dilatare tip U (lira), Z, L ~i -~i mobile;corecta a tipului constructiv ~i a pozipei de amplasare a suporturilor fixe alegerea -pretensionare.
13.2. Dilatarile conductelor instalapilor de incalzire centralii se preiau, pe cat posibil, natural, prin curbe rezultate din traseu (compensatoare tip L sau Z). 13.3. Pe axiale, de regula, lenticulare. compensatoaretrasee drepte se prevad compensatoare din tevi in forma de U sau Pentru conducte cu diametrul pana la 600 rom inclusiv, montate in canale subterane ~ipentru conductele de orice diametru, montate aerian, se previid, de regulii, compensatoare tip U; se pot de tip compenstoare axiale in cazullipsei de spapu pentru amplasarea compensatoarelor utiliza U. Pentru retelele termice montate direct in sol, utiliziind conducte preizolate, se folosesc compensatoare axiale, montate conform instrucpunilor tehnice ale producatoruNP-029.compensatoare tip U, Z, L realizate in conformitate cu prevederile Normativului lui, sau

13.1. Compensarea dilatarii conductelor retelelor termice se poate realiza prin: adoptarea unor a deplasiirilor; trasee nerectilinii (plane sau spapale) pentru compensarea naturalii

Temperatura nominalii

DE INcALzmE DIN DE iilpmea coloanei (m) a agentuluitermic cu suportfix ~itara I CU compensator de un din conducta compensator de dilatare dilatare ~idoua suporturi fixe C

16,0-32,0 I 75 13,5-27,5 85 12,0-24,0 95 10,5-21,5 115 9,0-18,0 130 7,5-15,5 150 6,5-13,5 I Nota: iniiltimile coloanei corespund amplasiirii suporturilor fixe de dilatare conform prevederilor art.13.6.

65

32,0-64,0 27,5-55,0 24,0-48,0 21,5-43,0 17,5-35,5 15,5-31,0 13,5-27,0 ~i a compensatoarelor

13.7. Racordarea coloanelor verticale din tevi de otella conductele de distribupe se face prin porpuni orizontale, avand panta corespunziitoare preluiirii dilatiirii porpunii verticale de coloana situata sub punctul fix (in cazul distribupei inferioare) sau deasupra acestuia (la distribupa superioara). Lungimea minima a acestor porpuni orizontale se alege din tabelul 13.2. Pe porpunile orizontale ale coloanelor nu se monteazii dispozitive de sustinere-fixare la distante mai mici decat cele indicate in tabelul 13.2, masurate de la verticala coloanelor catre punctul de racordare a acestora la distribupe.
TabeIul13.2.

13.4. Compensatoarele axiale se amplaseazii in veciniitatea suporturilor fixe, de preferinta doua, pentru intervenpi.de 0 parte ~i de alta a acestora; ele se monteazii in locuri accesibile

13.5. Compensatoarele de tip U se amplaseazii in axul ciimpului (la jumatatea tronsonului de retea) compensat. In cazurj obligate, amplasarea poate fi dezaxata, insii numai in treimea mijlocie a campului. 13.6. Coloanele verticale ale instalatiilor de inciilzire realizate din teavii de otel se prevad cu suporturi fixe la mijlocul iniiltimii lor sau cu compensatoare de dilatare plasate la mijlocul coloanei ~i suporturi fixe la mijlocul porpunilor de coloanii separate prin compensator, conform indicapilor din tabeluI13.1. De la aceste prevederi, pentru pozipa suporturilor fixe ~i a compensatoarelor de dilatare, se pot face abateri de cca 1,5 m. Compensatoarele de mascate monteazii in masura posibilului,dilatare sede acesta. pe aceia~i perep cu corpul de incalzire, fiind,

1" 1 114" 1 112" Nota: lungimile corespundunei dilatiirimaximede coloanelor,masuratepana la suportulfix.


13.8. Lungimea conductelor de legaturii curbate din tevi de otel la corpurile de incalzire se determina in funcpe de diametrullegaturii ~ide dilatarea pocpunii de coloanii cuprinsa intre punctul de racordare a legaturii la coloana ~isuportul fix. Distanta minimii

70 71

de la coloana pdniila corpul inci1lzitorse alege din tabelul 13.3. in cazul racord4rii corpurilor de inci1Izireprin legiituri drepte, thA curbe, distanfa minima intre coloana ~i corpul corespunzatoare din tabeluI13.3.incaIzitor se alege cu 0,20 m mai mare decat valoarea

14. CONDI'fII DE MONTARE


Rqelo iatcdo8re

Pe legaturile corpurilor de incaIzire nu se prevad bratiiri situate, fafii de coloana, la distanfe mai mici decat cele indicate in tabelul 13.3.
TabeJa113.3.

DISTANTA MINIMAnmm COLOANASI COPRULDB INCALZIRB PBNTRU TBVIDB OTBL Diametrul Dilatarea porpunii de coloana cuprinsa intre legaturii punctul de racordare a legaturii la coloana ~i suportul fix (cm) sub 0,4 0,4-0,8 0,8-1,2 Distanfa minima intre coloana ~i corpul de incalzire m 3/8" 0,40 0,64 I 0,80 - 112'" 6:45 -- 0,70 T 0,90 - - 3i~" - g:~~ ~=-&~~ _

14.1. Conductele instalatiilor interioare de inciUzire cu apa se monteaza cu pantd. asigurdnd golirea ~i dezaerisirea centralizata sau locala a instalatiei, printr-un numdr minim de dispozitive ~i armaturi. Panta normalii a conductelor instalatiilor de incaIzire cu apa este de 3 %0.In cazuri obligate, se poate reduce panta la 2 %0. 14.2. Conductele de abur se monteaza astfel incat sensul de circulatie al aburului ~i condensatuIui in conducte sa fie acela~i. Pe porfiuni de traseu in care nu este posibila evitarea contrapantei, valoarea acesteia va fi cel putin egala cu pierderea unitatii de sarciniila debituI maxim (cel putin 5 %0)sau se mi1re~tediametrul conductei, ludndu-se masurile corespunziitoare pentru evacuarea condensatului. 14.3. Pe trasee comune, conductele instalatiilor interioare se grupeazii in plase orizontale - la pozareasub tavan sau verticale la pozarea pe pereti sau stiilpi, astfel incat sii permitii folosirea unor suporturi comune.

::~~

=_

: f~1::-

~~

- - -~=-I~~-f

:~~g ---~

-in vecinatatea armaturilor de sectionare sau inchidere ~ia compensatoarelor axiale.


13.10. Suporturile fixe se amplaseaza pe conducta principala de distribufie de ducere, in amonte, iar pe conducta de intoarcere, in aval, fafiide ramificafii, armaturi de secponare sau inchidere. Suporturile fixe se amplaseazii astfel incat, intre doua fix4ri consecutive, sa existe un singur dispozitiv sau posibilitate de compensare a dilatiirii conductei. I3.11. in cazul folosirii, pentru conductele instalapei de incaIzire, a tevilor din materiale plastice se va acorda 0 atentie deosebitii solufion4rii problemei preluiirii dilatiirii conductelor, conductelor din otel. alungirile rezultate din dilatare fiind mult mai mari decat cele ale Ori de cate ori sau trasee ~erpuite.este posibil se vor adopta trasee nerectilinii, cu coturi sau curbe la 900 in cazul traseelor rectilinii impuse, preluarea dilatiirii conductei intre doua puncte fixe succesive specializafi. se face cu compensatori de dilatare D, n, tip spira sau compensatori axiali Solupile adoptate pentru preluarea dilatiirii conductelor vor respecta in mod obligatoriu variapi de temperatura. referitoare la condipile de montaj ~i de fwtcponare normala la indicapile producatorilor

-in punctele de ramificatie a refelelor, cdnd nu poate fi admisa deplasarea nodului;

13.9. in afara cazului mentionat la art. 13.6 se mai prevad suporturi fixe:

14.4. Distanfa minima intre conducte paralele neizolate termic sau intre acestea ~i fetele finite ale elementelor de constructie adiacente din materiale necombustibile (pereti, plan~ee. grinzi, stiilpi) este de 3 cm. Pentru conducte izolate termic, distanfa intre fetele exterioare ale izolatiei finite sau intre acestea ~i suprafafa finitii a elementelor de constructie vecine este de cel putin 4 cm. 14.5. Distantele minime intre conductele neizolate termic ale instalatiilor de inciHzire ~ielementele de constructie executate din materiale combustibile se stabilesc in raport cu temperatura superficiala a conductei, conform tabelului 14.1.In cazul conductelor izolate termic, se ia in considerare temperatura superficialii a izolatiei finite, iar protectia termoizolatiei se prevede din materiale rezistente la eventuale ~ocuri mecanice.
Tabe1u114.1.

DIST~

MINIMB(em)!NTRB CONDUCl'BLBINSTALA'fIILORDB
INcALziRB

DIN MATBRIALBCOMBUSTIBILB Elementul de constructie din materiale combustibile Temperatura nominalii a agentului termic, din conducte C D~ _76-25 26..:115 I 116-150 _
. -

~ BLEMENTm..B

DB CONSTR.UC'fIB

per~f~i pimiee =Pardoseli

..

~ 3

? 5

10 5

+-~___ I 10

72

73

14.6. Intre eonduetele retelei de inealzire ~i eonduetele de gaze, respeetiv barele, eablurile ~i eonduetoarele eleetriee, se vor prevedea distante minime conform prevederilor "Normativului pentru proieetarea ~iexeeutarea sistemelor de alimentare eu gaze naturale", I 6 ~i, respeetiv, ale "Normativului pentru proieetarea ~i exeeutarea instalapilor eleetriee, eu tensiuni paua la 1000 Ve.a. ~i 1500 Ve.a.", I 7. 14.7. Distanta intre flan~elearmaturilor a doua eonduete apropiate, respeetiv distanta intre em. flan~a armiiturii ~i eondueta apropiatii sau izolapa finitii a aeesteia, este eel putin 3

Armitari padm fD.chicIcIe, ~'JIIaIe,

roghao, golile ti dezurishe

14.14. Robinetele eu ventil, armaturile eu cIapetii sau ventiI de repnere, supapele de sigurantii etc. se monteaza in pozipi eorespunziitoare funetioniirii normale. Anniiturile grele de pe eonduete se monteaza pe suporturi proprii, evitiindu-se ineiirearea suplimentarii a eonduetelor. 14.15. Poziponarea armaturilor se face astfel ineat sa permitii manevrarea, deplasarea parplor mobile ~i demontarea parpalil sau totaHl,in vederea intrepnerii ~ireparapilor.
CoJpuri de tDcIJzire

14.8. La treeerea prin perep ~iplan~ee, eonduetele aparente sau maseate (in canale, ghene) se vor monta in tuburi de proteepe sau piese speciale, care sii permitii mi~earea libera izolate.a eonduetelor datoritii dilatiirii ~i sa asigure proteepa meeaniea a eonduetelor In funetie de rolul de proteetie la foe al elementelor de eonstruepi se va alege ansamblul (eonstruepi ~i instalatii) treeerii, puand seama, obligatoriu, de reglementiirile de siguranplla foe. Partea superioara a man~oanelor montate pe pardoseala ineaperilor dotate eu instalapi sanitare (de ex.: biii, bueatiirii) va depa~i nivelul pardoselii finite eu 2-3 em. Man~oanele de proteepe ale legiiturilor eorpurilor de inealzire vor avea dimensiuni sufieient de mari pentru a permite deplasarea legaturii la dilatarea eoloanei vertieale. Se reeomandii ea tuburile de proteepe sii se maseheze prin rozete, eel putin in eamerele eu eerinte estetiee mai ridieate (eamere de loeuit, Mi, bueatiirii) ~i eel pupn in aeele pozitii care sunt mai vizibile (la treeerea prin perep a legaturilor la eorpurile de inealzire, a eonduetelor orizontale de aerisire etc.). 14.9. Pe porpunile de eonduete ee traverseaza perep sau plan~ee nu se fae imbiniiri. Pe eonduetele montate in ~anturi, in perep sau plan~ee, numarul imbiniirilor se reduce la minimum. 14.10. La intrarea ~i ie~irea din cIiidiri a raeordurilor la retele exterioare se va tine seama de prevederil.e art.5.34, 5.40 ~iart.12.20.

14.16. Corpurile de inealzire se raeordeaza prin imbiniiri demontabile. In eladirile industriale la care armaturile de inehidere-reglare sunt previizute pe eonduetele de alimentare eomune mai multor eorpuri sau grupuri de eorpuri de inealzire, raeordarea eonduetelor la eorpurile de ineiilzire din otel poate fi nedemontabila (imbinare prin sudura). 14.17. Corpurile de inealzire se monteaza in paralel eu perepi finisap, la distante1e stabilite prin standardele, instruepunile tehniee sau normele de produs. 14.18. Distantele minime intre eorpul inealzitor ~i elementele de eonstruepi ale pereplor se stabilese in funepe de temperatura agentului termie, astfel:

- 5 em

- 10 em, pentru temperaturi intre 96 ~i 150C.

, pentru temperaturi paua la maximum 95C;

14.19.Distanta intre eorpurile de inealzire ~ipardoseala este, de regula, de 12 em. In eazuri exeepponale se poate reduce aeestii distanpl pana la 8 em, daeii temperatura agentului termie nu depli~e~te95C, sau pauli la 10 em, daci\ temperatura aeestuia este de 96...150 c, eu apliearea eoreepei neeesare la ealeulul suprafetelor de ineiilzire. 14.20. Distantele intre aparatele de inealzire ~i elementele instalapilor electriee vor fi corelate eu prevederile din "Normativul pentru proieetarea ~i exeeutarea instalapilor eleetriee, eu tensiuni panii la 1000 Ve.a. ~i 1500 Ve.e." I 7. 14.21. In eazul montiirii eorpurilor de ineiilzire in ni~e,potrivit preserippilor art.6.10 sau in eel al aeoperirii lor eu m~ti, potrivit preserippilor art.6.l3, 6.14, distantele laterale paua la perepi ni~ei sau ai mii~tii se stabilese astfel ineat sa permitii montarea ~i manevrarea normalii a armiiturilor.

de diJataro

14.11. Imbinarea intre eompensatoarele elastiee de tip U sau similare ~i eonduete se face prin sudurii. Nu este admisii imbinarea prin.flan~e sau mufe. 14.12. Compensatoarele elastiee se monteaza in starea pretensionata preserisa prin proieet (de regula, 50 % din alungirea maximii eorespunzatoare eonditiilor nominale de funeponare). 14.13. In apropierea eompensatoarelor tip U, se previid suporturi mobile eu ghidaje laterale, amplasate de ambele parp ale eompensatorului. Pe eompensatoarele in formii de U nu se prevad suporturi fixe.

la m~ti cu goluri (obi~nuite), eu exeeppa eazului in care masea este eonfeetionata din materiale eombustibile ~i temperatura agentului termie depa~e~ete95C, pentru care distanta minimii este de 5 em; 5 em, la m~ti pline. Fae exeeppe eonveetoarele, la care masea se monteaza lipitii de bateria de ineiilzire. Elementul ITontalal mii~tilorva fi demontabil, permitlind aeeesulla eorpul de inealzire,

-2 em, -

14.22. Distanta ITontala intre eorpul ineiilzitor ~i masea este de eel pupn:

74

75

in vederea intretinerii.
AmaaaPJIbi OIIIItIw:tive C padm iDBta'~'e de tncIIzinj

Tabe1al14.2.

14.23. Trecerea conductelor prin elementele de constructii (fundatii, pereti, plan~ee) se va face prin goluri anume prevazute, comune grupului de conducte, cu respectarea prevederilor art.5.33, 5.34 ~i 14.8. Dimensiunile minime ale golurilor ~i ~anturilor pentru trecerea, respectiv pozarea conductelor, vor fi conforme indicatiilor din tabelul 14.2. Se pot executa goluri ~i~anturi de alte dimensiuni dedit cele indicate in tabeluI14.2. dadl ele se justifica, in functie de pozitia de montare, necesitatea ~i modul izolarii termice a conductelor ingropate, tehnologia de prefabricare in atelier ~i de montare pe ~antier etc. 14.24. Racordarea canalelor termice exterioare la subsolul tehnic, respectiv la canalele din interiorul cladirii, se realizeaza astfel inciit sa permitii preluarea tasarilor filri a se periclita buna functionare a instalatiilor, tinand seama ~i de prevederile art.5.34. In cazul existentei in zona a unei retele de distributie a gazelor naturale, la patrunderea retelei exterioare in subsol ~i la trecerea instalatiei interioare de incalzire centrala prin plan~eele aflate sub nivelul terenului, se vor lua masurile prevazute la art.5.40. 14.25. Pentru intretinerea ~i manevrarea diferitelor armaturi ~i aparate ale conductelor pozate in canale necirculabile se amenajeaza camine de vizitare, cu guri ~i scari de acces. Dimensiunile gurilor de acces se stabilesc in raport cu marimea armaturilor, dar nu mai mici de 0,70 m in diametru. Canalele circulabile se prevad cu posibilitiiti de acces in canal pentru interventii in caz de avarie, marcate cu indicatoare. Se recomanda dotarea cu mijloace de sernnalizare ~i comunicare a avariilor. 14.26. Accesul la subsolurile ~i etajele tehnice destinate montarii elementelor instalatiilor de incwzire din interiorul cladirilor se asigura prin scari ~i u~i cu gabarit corespunzator necesitiitilor controlului ~iintretinerii instalatiilor. 14.27. Se asigura la subsol spatiul necesar accesului ~i manevrelor
exploatarii

DJMBNSIUNIMINIMBALE STRAPuNGBRILOIl$I Strapungeri la Elementul de instalatie montare aparentii (cm) Coloana bitubulara 15 x 10 _ cu iame1 pana la 50 mm Coloana monotubulara - - 10 x 10 _ c\1diametrul pii!ta1 50 !J1lIl 5 x 10 Legaturi la corp incalzire

IlIN
I

Santurila montare ingropatii (cm)


..

x -20 -- 13 -12 x 10 6x6 -'

contoarele care masoara consumul de dHdura. 14.28. Pentru evacuarea caldurii degajate de conducte, aparate ~i armaturi, subsolurile ~i etajele tehnice se previid cu ferestre, canale de ventilare sau orificii de ventilare, cu posibilitatea de reglare ~iinchidere. Pardoseala subsolului ~ietajului tehnic se executii cu panta spre punctele de colectare a scurgerilor accidentale de apa.

- la

- in timpul
la

organele de inchidere

~i reglare, precum ~i cel necesar accesului

76

77

lS.IZOLAREA 1ERMICAA INSTALATIILOR. R0TEC'fIA P IMPOTRIV COROZIONn A


15.1. Agregatele, aparatele, conductele, compensatoarele de di1atareale instalapilor de incalzire, precum ~iarmaturile refele10rexterioare aeriene se izoleaza termic, conform prevederi10r din prezentul normativ. 15.2. Grosimea izolapei termice se stabile~tepe baza calculelor tehnicoeconomice de optimizare, in care se iau in considerare urmatoarele:

15.9. Conducte1e montate mascat (in ghene, sub rabif etc.) se pot izo1a individual sau in comun (ducere ~i intoarcere), tara protectie specia1a in exterior.

15.10. Conductele pozate in subsoluri tehnice ~i canale subterane - interioare sau exterioare - se prevad cu inveli~ protector a1termoizo1apei. in canale1epentru conducte se prevede protejarea termoizo1apei, de regula, cu carton asfaltat, cu rosturi1e imbinate prin vopsirea cu bitum sau alte inveli~uri de protecpe. 15.11. Conductele montate aparent, in alte nive1uri ale c1adirii decat cele exc1usiv tehnice, inc1usivsubso1uricare au ~ialta destinape decat cea de subsol tehnic (de ex.: cu boxe), se prevad cu inve1i~ protector, stabilit in concordanfii cu ro1u1 funcpona1 al nive1u1uirespectiv. 15.12. Izo1apa conductelor termice montate in exterior pe suporti, stii1pisau pe fata exterioara a perep10r c1adiri1orse prevede cu inveli~ de protecfie contra intemperiilor, conform prevederilor "lnstrucfiunilor tehnice" C 142. 15.13. Conducte1epentru refe1e1etermice montate direct in sol vor avea materia1e1e componente, inc1usiv termoizo1afia, conform SR EN 253; e1e se livreaza gata termoizo1ate. Zone1e de imbinare dintre conducte sau dintre acestea ~i fitinguri se vor termoizo1a local conform prevederilor Normativului NP 029 ~i a indicafiilor producatori1or. 15.14. Conducte1e preizolate montate direct in sol sau in canale nevizitabile vor fi dotate cu sisteme de control, depistare ~i loca1izarea avarii10r compuse din conductoare e1ectriceinglobate in termoizo1apa conducte1or~i aparate de masura ~iavertizare. 15.15. Toate conducte1einstalapi10r de incalzire, indiferent de locu1de montaj ~ide caracteristicile agentului termic, precum ~i schimbatoare1e de caldura, vase1e de expansiune ~i rezervoare1e de orice fe1uti1izate in insta1afiilede incalzire, se protejeaza impotriva coroziunii printr-un strat de baza anticorosiv, aplicat pe suprafafa fevilor ~i aparatelor. Stratu1de baza pentru protecpa anticorosiva se executii din miniu de plumb sau a1te materia1e,ap1icatdupa curaprea de rugina a suprafefe10rprotejate.
15.16. La conductele montate aparent, neizo1ate termic, in spafii cu cerinfe estetice ~i igienic-sanitare (de ex.: c1adiri de locuit, socia1-cu1turale etc.) se aplica, peste stratu1 anticorosiv de baza, doua straturi de vopsea ~i unu1 de lac rezistent la temperatura.

-pentru refelele termice de apa cu reglaj calitativ - temperatura medie anuala a agentului termic ~i debitul nominal de agent termic; - pentru refe1elede apa cu reglaj cantitativ - temperatura agentului termic ~idebitul mediu anual de agent termic.
Temperatura mediului ambiant se considera: la pozarea aeriana (in exterior) sau in canale temperatura medie a aerului ambiant pentru perioada de funcponare a retelei; la pozarea direct in sol tara canal temperatura medie a solului la adancimea de pozare a conductelor pentru perioada de funcponare a refelei. Grosimea izolapei termice - determinatii prin calculul de optimizare - trebuie sa conducii la 0 eficienfii a termoizolapei de minimum 80 %. Eficienta termoizolafiei se determinii confonn art. 17.22.

15.3. La proiectarea ~i executarea izolapilor termice ~i invelitorilor de protecfie ale acestora, se vor respecta prevederile cuprinse in: "Instrucpuni tehnice pentru executarea ~i recepponarea termoizolapilor elementelor de instalapi", indicativ C 142;

- "Detalii, elemente ~isubansambluri prefabricate de instalapi -Detalii comune DC, volumu14 - Grupa DC 4 - "Subgrupa izo1area termica a conductelor ~i Subgrupa izolarea termica a aparatelor".
15.4. Izolarea termica a conducte1or ~i aparatelor se aplicii numai dupa curiiprea la luciu metalic ~iprotejarea lor cu straturi anticorosive. 15.5. Raman neizo1atetermic numai conductele amplasate in spafii inchise, ale ciiror cediiri de caldura se utilizeazii pentru incalzirea incaperilor in care sunt montate. 15.6. Izolapa termica a armaturilor, compensatoarelor cu presetupii ~i a imbiniirilor cu flan~e se realizeaza demontabila. 15.7. Izolapa termica trebuie sa se realizeze din materiale incombustibile sau greu combustibile, hidrofuge sau protejate hidrofug, avand un coeficient de conductivitate termica redus ~icare i~ipastreaza proprietiip1ede izolare termicii in timpul exploatiirii. 15.8. La izo1areatermicii a elemente10rinstalapi10rtermice nu este permisa folosirea de materiale termoizolante putrescibi1e,a celor care, datoritii inciilzirii, se inmoaie, i~i pierd capacitatea de izolare termica sau degajii sulf, noxe, etc. 78

15.17. La pozarea rara canal a refe1e1orermice se va analiza oportunitatea prevederii t unei protecfii e1ectrice a conductelor impotriva coroziunii, provocate de agresivitatea solului ~ia apelor freatice, precum ~ide curenpi vagabonzi. Stabi1irea necesitiipi prevederii protecpei, se va face potrivit indicatiilor din "Normativu1 pentru protectia contra coroziunii a construcpilor metalice ingropate", indicativ I 14, STAS 10128, STAS 10166/1, STAS E10702/2, SR 7335/3, 5, 6, 8,9, referitoare 1a protecpa impotriva coroziunii a construcfiilor meta1ice ~i a conductelor subterane ~i supraterane. 79 ..

,--iJl ,1,11 II I

HII

16. APARATE DE MAsURA. AUTOMATIZARE, CONTORJ'ZARB


16.1. Pentru cunoa~terea parametrilor funcfionali ai instalafiilor de incalzire (temperaturii, presiune, debit etc.) este obligatorie prevederea aparaturii de miisurii ~i control.

In cazul in care, in exploatare, este necesar un control frecvent al funcfionarii instalafiilor respective, se pot monta termometre permanente, cu condifia prevederii miisurilor de protecfie a acestora. 16.6. Se recomandii prevederea unei bucle de semnalizare acusticii ~i, eventual, opticii a atingerii temperaturii maxime admisibile la cazanele de apa caldii, respectiv pe circuitul secundar al sehimbatoarelor de eiildurii, ee produc apa ealdii pentru ineaIzire sau pentru eonsum.

Apana do mIsad
16.2. La instalafiile de lncalzire cu apii fierbinte (peste 115C) sau abur de medie presiune (peste 0,7 bar) se va prevedea aparatura de miisurii, control ~i reglare conform instrucfiunilor ISCIR C I - pentru cazane ~iMEE-PE 502-8 - pentru puncte termice. 16.3. La instalafiile de incalzire cu apa sau abur, indiferent de parametrii agentului termic, se va prevedea aparatura adecvatii in funcpe de specificul ~imarimea instalafiei liisiindu-se, eventual, loc pentru imbunatafirea acestei echipari in viitor. In mod obligatoriu se va prevedea dotarea inifiala cu aparatura ~i amenajarile indicate in articolele 16.4, 16.5, 16.7 16.12.

-pe distribuitoarele ~i eolectoarele instalapilor de ineiilzire eu apii cu eirculajie prin pompe (in eazul eiind distribuitoarele sau eoleetoarele se aflii in imediata aproiere a pompelor de cireulajie ~isunt legate direet de acestea, montarea manometrelor nu este obligatorie); pe aspirajie ~irefularea pompelor de circulajie, adaos, amestee ete.; - pe eonductele de dueere de la eazanele de apa ealdii sau apii fierbinte; la cazanele de abur de joasa presiune; - la intrarea in ~i ie~irea din reduetoarele ~iregulatoarele de presiune; - pe distribuitoarele de abur; pe rezervoarele inehise sub presiune (rezervoare inehise de eondensat, expandoare, vase de expansiune inehise etc.). - inainte ~idupa separatoarele de impuritiiji.

16.7. Se vor prevedea manometre indieatoare:

in cazul unui singur aparat pe intrarea ~i ie~irea circuitelor primar ~isecundar; in cazul mai multor aparate, montate alaturat ~iracordate in paralel - cate un singur termometru pe circuitele principale primar ~i secundar ~i cate un termometru pe ie~irea circuitelor primar ~i secundar din fiecare aparat; in cazul mai multor aparate racordate in serie - clite un termometru pe circuitele primar ~i secundar - inainte ~idupii fiecare aparat; pe distribuitoarele instalafiilor de inciilzire cu apii caldii sau fierbinte; - pe toate ramllrile care intra in colectoarele instalatiilor de incilzire cu apa caldii sau fierbinte, precum ~ipe ie~irea generala din colectoare; pe conductele care intra in ~icare ies din butelia de egalizare a presiunilor; - la intrarile in ~i ie~irea din dispozitivul de amestec prin care se regleaza temperatura agentului termic (robinete cu 3 cai etc.); - pe rezervoarele de condensat; pc le~irea din reductoarele de presiune. Gradul de precizie minim al termometrelor cu citire directa va fi de :1:0,50C.

. .

16.4. Se vor prevedea termometre indicatoare: la cazanele de apa caldii pe conductele de ie~ire; la schimbiitoarele de ciildurii:

16.8.Clasa de preeizie a manometrelor ~i limitele maxime de lueru vor fi eonform STAS 3589. 16.9. In seopul verifiearii echilibrarii hidrauliee a eireuitelor de eonduete~a eiiderilor de presiune in aparate eu rezistentli hidraulica mare ~ivariabila in timp, preeum ~ipentru masurarea debitului agentului termie, se vor prevedea, fie armaturi speeializate pentru determinarea presiunilor, fie perechi de prize de presiune (racorduri din teava Dn 15 eu robinete de inchidere) pentru montarea manometrelor diferenfiale sau cu eitire directii: pe raeordurile punetelor termice la reteaua de transportul eiildurii; pe raeordurile instalajiilor interioare de lncilzire la reteaua termicii; - pe conduetele de dueere ~i intoareere ale grupurilor de distribujie ale instalajiilor interioare; - inainte ~idupa: sehimbiitoare de caldurii, diafragme pentru miisurarea debitului sau pentru echilibrare hidraulicii; eventual la baza cate unei eoloane prineipale de la eapatul fiecirei ramuri de distribufie din instalafiile interioare de ineiilzire; pc conductele de abur la intrarea in cliidire. Se previid prize de presiune pe eanalele de fum ale eazanelor.

16.5. Se va prevedea cate 0 teaca metalica pentru montarea unor termometre indicatoare in scopul reglarii ~icontrolului ocazional al instalafiilor: pe conductele de alimentare cu apii caldii sau fierbinte a cIadirilor, la intrarea ~i ie~irea acestora; pe ramurile principale (ducere ~i intoarcere) ale retelelor exterioare sau interioare de distribufie de apii caldii sau fierbinte; la intrarea ~iie~ireaapei caIde sau fierbinfi la aparate consumatoare mari (baterii de incalzire, aeroterme ~.a.).

16.10. Manometre cu eontaete eleetrice sau presostate se vor prevedea la vasele de expansillne inehise pentru pomirea ~ioprirea pompelor de adaos. Manometre eu eontaete eleetriee in legatura cu un releu electric ~i 0 hupa pentru semnalizare aeustiea (eompletatii,eventual, eu semnalizare opticii), se previid la eazanele de abur, pentru semnalizarea atingerii presiunii maxime.

80

81

,i

-cazanele de abur - in condipile prescrippilor tehnice ISCIR-CI; - rezervoarele de condensat; -vasele de expansiune inchise; -rezervoarele de acumulare de pe langa vasele de expansiune inchise.
La rezervoarele de condensat greu accesibile (in cuve adanci) se va prevedea un indicator de nivel cu plutitor care sa poatii fi citit dintr-un loc accesibil. 16.12. Instalapile de preparare a apei calde de consum vor fi previizute cu tennoregulatoare limitatoare de temperatura, oricare ar fi agentul tennic utilizat. 16.13. Centralele termice cu capacitate incepand de la 4 MW vor fi previizute cu cate un aparat pentru analiza chimica a gazelor de ardere ~i tennometre pentru masurarea temperaturii gazelor de ardere.
Amnmadzaro

16.I I. Indicatoare de nivel cu tub de stichl se vor prevedea la:

- un limitator de temperatura de sigurantii (termostat de sigurantii). Proiectantul centralei tennice va verifica dacii in specificatia tehnica a cazanelor sunt cuprinse elementele de protectie la cre~terea temperaturii; in cazul in care acestea nu sunt cuprinse, ele vor fi prevazute prin proiectul de automatizare al centralei tennice. Instalatia de automatizare pentru protecpa cazanelor la cre~terea accidentala a temperaturii va fi completatii cu sisteme de avertizare sonora ~i optica.
16.19. Automatizarea functionarii arzatoarelor, cazanelor se face in confonnitate cu Instructiunile ISCIR C 39 "Prescriptii tehnice pentru echiparea arzatoarelor de combustibil Iichid \!iarzatoarelor de gaze. Instalapi de automatizare".
16.20. In punctele tennice se automatizeaza: temperaturii agentului tennic pe conducta de ducere spre instalatiile de incaIzire (agentul secundar) in functie de temperatura exterioara \!i de diagrama de reglaj a instalatiilor de incaIzire; prepararea apei calde de consum \!i fumizarea ei la 0 temperatura prescrisa; recircularea apei calde de consum din reteaua de distribupe; - protectia schimbatoarelor de caldura la supraincaIzire.

- reglarea

16.14. Pentru asigurarea protecpei instalapilor ~i funcponarea lor in condipi de eficientii maxima in incaIzire centrala. limitele parametrilor necesari se prevede automatizarea instalatiilor de
16. I5. Automatizarea instaIapilor din centrale termice ~i puncte tennice se face in confonnitate cu "Ghidul 36. termice" indicativ I pentru proiectarea automatiziirii instaIapilor din centrale ~i puncte

16.21. In instalatiile interioare de incaIzire centrala cu apa caldii cu distribupe individuala de aparatament se automatizeaza reglarea debitului \!itemperaturii agentului tennic in funcpe de temperatura interioara a unei camere pilot (de regula, camera de zi). 16.22. Se recomanda ca schemele de automatizare sa fie concepute astfel incat sa pennitii \!i dotarea etapizatii cu echipamente de automatizare in functie de prioritate, importanta \!iposibilitati financiare.
('.ontori7.!ll'O

16.16. Automatizarea instalatiilor dintr-o centrala tennica sau punct tennic se bazeaza pe 0 schema tehnologica. Schema tehnologica, completatii cu aparatura de automatizare, cuprinde, amt reprezentarea cu ajutorul simbolurilor grafice a procesului tehnologic aferent centralei tennice sau punctului tennic, cat ~ireprezentarea simbolicii a aparaturii de automatizare precum ~i interdependenta funcponala dintre acestea.

-reglarea aprocesului de ardere;


- protectia

16.17. In centralele tennice de apa calda se automatizeaza:

cazanelor la suprainciilzire, la lipsa circulatiei apei, ~i la sciiderea temperaturii apei la intrarea in cazan sub valoarea limitii admisa.; - reglarea temperaturii agentului termic pe conducta de ducere spre instalatiile de incalzire prin amestecul apei din conducta de ducere cu apa din conducta de intoarcere ~ioprirea/pornirea treptatii ("in cascada'') a cazanelor; reglarea se face in functie incalzire. de temperatura exterioara ~i de diagrama de reglaj a instalapei de

- preparare a apei calde de consum ~i furnizarea ei la temperatura prescrisii. 16.I8. Cazanele centralei termice vor fi dotate, obligatoriu, cu elemente automate de protectie la cre~terea accidentala a temperaturii (supraincalzire). Se previid urmatoarele elemente automate de protecpe la cre~tereatemperaturii peste valorile admise:

16.23. In scopul realizarii economiei de energie \!istabilirii unor relatii corecte mtre distribuitorul \!iconsumatorul de caIdura se prevede contorizarea consumului de caldura in instalatiile de incaIzire centrala. La centralele tennice se contorizeaza - obligatoriu - caldura fumizatii separat diferitelor categorii de consumatori de caldura: pentru incaIzire centrala, pentru prepararea centralizata a apei calde de consum sau pentru alte scopuri; la 0 aceea\!i categorie de consumatori contorizarea se va face pe ramurile de distributie de la sursa tennica. La punctele tennice de imobil se contorizeaza obligatoriu - caldura primita de la sursa de caldur1l;contorizarea caldurii furnizate va fi fiicuta la consumatori. Apa de adaos folosita pentru umplerea \!i completarea cu apa a instalapilor din centrale \!ipuncte tennice se contorizeaza separat.

-un limitator de temperatura de lucru ( tennostat de lucru);


82

16.24. Solupa de contorizare a caldurii in instalatiile interioare de incaIzire centrala se stabile\!tecorelat cu destinatia spatiului incalzit, modul de gestionare al cheltuieIilor \!i schema de distribupe folosita; se poate contoriza consumul de caldura global pe cladire sau partial pentru un tronson din aceasta. Pentru cladirilede loouitcontorizarease poate facepe cIiidire,tronsonde cIadiresau pe 83

-IJI ~
II

I
apartament (a se vedea art.5.7), in funcpe de cerinj:e~ide schema de distribupe adoptata. Este obligatorie contorizarea separat! a consumurilaor de ciildunl aferente spapilor cu alt! destinape decat locuirea din cliidirile de locuit colective (magazine, birouri etc.). La consumatorii din alte categorii de cliidiri civile se pne seama de necesitatea de contorizare parpalii in funcpe de destinapa spapului. 16.25. La cliidirilenou proiectate este obligatorie prevederea contorizarii consumului de ciilduriila fiecare consumator. 16.26. Se prevede spapul necesar pentru amplasarea, montarea ~i exploatarea corespunziitoare a echipamentului de contorizare. De asemenea, se prevede un acces u~or la contoare. Pentru cliidirile de locuit se recomandii ca, la contorizarea pe apartamente , citirea sii se poatii face din afara apartamentelor (de ex.: in casa sciirii,pe un coridor etc.). 16.27. Montarea ~i exploatarea adoptate vor fi in conformitate cu: contoarelor, condipile de ampalsare ~i schemele

II,

III

17. PREVEDERI PENTRU DIMENSIONAREA INSTALA'fIILOR


Ca:zaDo

-termicii",~i detalii de montaj pentru contoare de apii rece, apii caldii ~i energie "Solupi indicativ SC 001;
cadru de contorizare a consumurilor de apii, gaze naturale ~i energie termicii aferente instalatiilor din blocurile de locuinj:e",indicativ SC 002. Vor fi respectate prescrippile produciitorului ~i reglementiirile Biroului Roman de Metrologie Legalii (BRML). 16.28. Echipamentul de contorizare utilizat trebuie sii fie omologat de ciitre Biroul Roman de Metrologie Legalii (BRML).
I I

17.1. Capacitatea termicii (puterea termicii) totalii acoperitii de cazanele din centralele termice se determinii insumand necesitiiple orare de ciildurii,tinand seama de simultaneitiitilein functionare pentru: inciitzire,conform SR 1907 ~i cap.3 din prezentul normativ; - ventilare; - prepararea apei calde de consum, tinand seama, in cazul consumului cu varfuri ~ia celui discontinuu, de existenta ~imarimea acumuliirii; consumuri tehnologice, in funcpe de cronograma consumurilor de ciildurii ale aparatelor consumatoare de ciildurii; - acoperirea pierderilor de ciildunl din retelele de transport ~idistribupe a ciildurii.

- "Solupi

16.29. in cazul in care la execupe nu se poate monta echipamentul de contorizare odatii cu restul instalapei, se va prevedea spapul necesar ~i se monteazii tronsoane demontabile, in locul carora se va monta ulterior echipamentul de contorizare.

17.2. Pierderile de ciildunldin rej:elelede transport ~idistribupe au ca efect reducerea temperaturii cu 6tp eC), determinatii cu relatia: 6tp = q x L eC) in care L = distanta intre sursele de ciildunl ~ipunctul de consum, in kIn; q = indicele reducerii de temperaturii a agentului termic datoritii pierderilor de ciildurii,in CIkm; Retelele de distributie a caldurii se izoleaza termic conform prevederilor art.15.2 pentru a nu se depii~i0 valoare maxima q = 0,5 CIkm. Pentru a avea la punctul de consum temperatura nominala Tn eC), pentru care se proiecteazii instalapa de incalzire centralii, este necesar ca, la plecarea de la sursa de caldura la cazane, agentul termic sa aiba temperatura realiiTr eC) determinatiicu relatia: Tr = Tn + q x L eC) 17.3. Pentru alegerea numiirului de cazane ~i pentru stabilirea puterii termice a fieciiruicazan se pne seama de prevederile art.9.19 9.23 din prezentul normativ. ~1nm~ do cIIdarI

17.4. Capacitatea termicii (puterea termicii) a schimbiitoarelor de ciildurii pentru inciilzire ~i prepararea apei calde de consum, folosite in centrale ~i puncte termice, se determinii luand in considerare, dupii caz, componentele necesitiitilorde ciilduriiindicate la art. 17.1. 17.5. Debitul de agent termic primar necesar schimbiitoarelorde ciildunldin centrale ~i puncte termice se determinii in functie de necesit!tile de ciildunl, tinand seama de caracteristicile termohidraulice ale aparatelor schimbiitoarede ciildurii,de temperaturile nominale ale agentilor termici, de schemele de racordare, de regimul de funcponare ~ide existenta acumuliirii.
17.6. La alegerea numiirului ~i tipurilor de aparate schimbiitoare de ciildunl se au in

84

85

vedere prevederile art.9.37, 9.38 - pentru centrale termice ~i 11.6, 11.7 - pentru puncte termice. 17.7. La dimensionarea schimbi'ltoarelorde c~ldur~ din centrale ~ipuncte termice, se tine seama de valoarea coeficientului de utilizare (de mur~rire) a supmfetelor de incalzire previizut de producator pentru durata de utilizare garantata.

Pompe
17.8. La stabilirea solupei genemle de echipare cu pompe de circulape agent termic (ap~ cal~, apa fierbinte) a centralelor ~i punctelor termice se vor avea in vedere indicapile de la articolele 9.32, 9.33, 9.34, pentru centrale termice ~i 11.8,pentru puncte termice. 17.9. Pammetrii funcponali caracteristici la care se dimensioneaz~ pompa de circulape, debitul de apa ~iinaItiffiea de pompare, se determina astfel: . debitul de apa - pe baza debitul de c~ldura transportat ~i a ecartului nominal de temperatura (tur-retur); inaltimea de pompare pe baza pierderilor de sarcin~ totale, liniare ~i locale, pe circuitul hidraulic deservit de pompa (circuitul inchis al retelei de conducte intre refularea ~iaspirapa pompei). La alegerea pompei se va urm~ri ca aceasta s~ functioneze in zona de randament ridicat ~i de nivel de zgomot redus.

de canalizare care colecteaz~ apele de golire. Debitele de golire pentru instalapile interioare de inc~lzirecu ap~ calda sunt indicate, informativ, in tabeluI17.1. Pentru cIadirile de locuit ~i social-cultumle volumul de ap~ din instalapa de golit se determin~ pe baza indicelui volumului de ap~ conpnut in instalape V (I/kW), specific tipului corpului de inc~lzire folosit; astfel, orientativ se pot folosi valorile: V = 10,8...11,21/kW la mdiatoare din fon~, STAS 7363 V = 8,6...8,9I/kW la mdiatoare din fon~, STAS 7364.
Tabe1ul17.1.

DATB PENTllU DIMBNSIONARBAROBINEI'BLOR. GOLIRB DB altimea intre nivelul Regimul de Debitul de golire, litri/ora, mediu al apei in instalati inaltime al unui robinet cu Dn: ~inivelul de racordare a corespunzator al conductei de golire cIadirii de locuit (m)
~

15

20

25

32 -

40

0,65 3;00 150_ 10,50

P P + 2E P + 8E -- - -P+I0E

650
2500

"

~ 1800

1500 I 2400-1-4000 5500 3300 500019000 12000


7000' 1250otl?000-

+ 4E

f3~00

3000 5500 9000 16001)122000 . 3500 70001 105+19000126000

t 4500

17.10. Numwl pompelor de alimentare cu apa a cazanelor de abur de joasa presiune ~i pozitia de montare se stabilesc conform prevederilor art.9.44. Parametrii funcponali caracteristici la care se dimensioneaza pompa de alimentare cu apa a cazanelor de abur de joasa presiune se determin~ astfel: debitul de apa - se va asigura debitul maxim de apa vaporiza~ in cazanele alimentate; se va pne seama de faptul c~ alimentarea cu apa a cazanului poate fi ~i intermiten~, pompa functionand numai 0 parte din durata unei ore; inaIpmea de pompare presiunea pompei va asigura suma forma~ din: presiunea nominala a cazanului, pierderea de sarcin~ totala pe traseul de alimentare (rezervor de condensat sau apa trata~ pomp~ cazan), diferenta de in~ltime intre nivelul maxim al apei din cazan ~i axul orizontal al racordului de aspimpe al pompei, precum ~i0 rezerva de 0,1 bar.

. .

17.13. Sectiunea libera a prizelor de aer de combustie din centrale termice se calculaza pentru 0 viteza a aerului de 1-2 mls. Sectiunea canalelor de aer de combustie se calculeaz~ cu viteze de 1-2 mis, cand aerul este adus la cazane cu ajutorol tirajului natum!. in cazul introducerii pe cale fO$~ a aerului de combustie se folosesc viteze mari pe canale (5-12 mls). Sectiunea co~ului de film ~i a canalelor de film se determina in funcpe de sarcina totala maxima a tuturor cazanelor mcordate. Co~urile de film functionand pe baza timjului natuml se dimensioneaza conform STAS 3417 ~i STAS 6793.
CoIpuri do fDcI1ziIe; "wdfete radiaDtc

AI1ee1C1De11te cadIaIo ... panctc tamico din 17.11. Dimensionarea dispozitivelor de sigurantii se va face potrivit prevederilor STAS 7132 ~iInstrucpunilor ISCIR C 37. 17.12. Diametrele racordurilor de golire ale diferitelor elemente sau paTtide instalapi se stabilesc in funcpe de volumul de lichid ce trebuie evacuat, de inaltimea medie a acestui volum ~ide numarul de organe de golire deschise concomitent, astfel incat timpul de golire s~ fie de maximum 1 ora. Dimensionarea dispozitivelor de golire se coreleaza cu debitul nominal al conductei 86

17.14. Dimensionarea corpurilor de incalzire se face conform prevederilor STAS 1797 ~i prescrippilor tehnice ale producatorilor, referitoare la caracteristiciale tehnice, hidmulice ~imecanice. 17.15. Radiatoarele de fon~ se limiteaza la lungimea de 2 m. Pentru alte corpuri de inc~lzire lungimea limi~ este cea prevazu~ de instructiunile producatorolui. 17.16. La alegerea tipului ~itemperaturii supmfetei mdiante ~ila amplasarea acesteia se au in vedere urmatoarele: _ mentinerea intensi~tii energieiradiante la nivelul capului ocupanplor in limitele de 12-14 Wimp pentru tempemturi interioare de 15-22 C (valorile mici corespund 87

- limitarea temepraturii medii admisibile la 25-26 C pentru suprafetele radiante de


la pardoseala in cazul incaperilor cu locuri fixe de munca ~iactivitate indelungata ~ila 29C - in cazul incaperilor cu folosinta de scurta durata.
Ccmducte de &pi caIdI

temperaturilor mai ridicate);

P fiabiDte

17.17. Circuitele consumatorilor instalatiilor de incalzire se echilibreaza hidraulic, urmarindu-se realizarea un.:>rrezistente hidraulice diferenpate cu eel mult 10 % in instalatiile interioare ~ieel mult 5 % in retelele exterioare. Echilibrarea hidraulica a circuitelor instalatiilor de incalzire se realizeaza prin masurile indicate la art.5.4. 17.18. Dimensionarea conductelor se face, dupa caz: baza unei presiuni disponibile date, caz in care se va urmari consumarea presiunii disponibile, cu conditia echilibdrii hidraulice, prin trasee economice ~icu utilizarea unui numar minim de organe de reglare; - pe baza unei caderi de presiune rezultata dintr-un calcul de optimizare. in cazul in care nu este data 0 presiune disponibila, pentru calculul diametrelor preliminare ale circuitului de conducte se recomanda adoptarea vitezelor de circulatie a apei, indicate in tabelul 17.2. ~i diferentiate functie de tipul retelei (interioare sau exterioare). Pentru retelele de conducte la care reglajul furnizarii caldurii este de tip cantitativ sau mixt se pot adopta, la conditii nominale, viteze de circulatie a apei mai mari decat cele indicate in tabel.

17.19. Viteza milxima a apei, in limitele presiunii disponibile din reteaua termica, nu va depa~i: _ 1,5 m/s in instalatii interioare din cladiri cu cerinte speciale de protectie la zgomot (spitale, sanatorii, sali de lectura etc.); _ 2,0 m/s - pentru c1adiri de locuit ~i social-culturale; - 3,0 m/s - pentru hale industriale; _ 4,0 m/s - pentru retele termice de apa calda ~i apa fierbinte (racorduri ~i retele de distribupe).

17.20. in instalapile cu regim hidraulic variabil in timp dimensionarea conductelor se face astfel incat sa se asigure stabilitatea hidraulica a instalapei, ceea ce se obpne printr-o valoare cat mai ridicata a raportului dintre pierderea de sarcina a instalatiei consumatorului ~icea a re~elei. 17.21. Pentru instalatiile de incalzire cu apa calda cu circulape foqata, in calculul coloanelor verticale se urmare~teca ecartul de presiune disponibilla baza coloanelor sa fie eel pupn de trei ori mai mare decat presiunea datorata gravitatiei, considerata cu valoarea corespunzatoare temepraturii exterioare medii a perioadei de incalzire (a se vedea ~iart.5.9).
17.22. Eficienta termoizolatiei conductelor, necesara de obpnut conform art.15.2., se determina cu relapa: riz = (qo - 'liz)/qox 100 (%) in care qo = pierderea de caldurii unitara a conductei neizolate; 'liz = pierderea de caldud unitara a conductei izolate.

- pe

Tabe117.2. VITBZBINDICATBPENTR.U CIR.CULATIA APBIIN CONDUcrB DB 0'fBL (mil) Diametrul nominal al Retele exterioare interioare I conductei (in toli sau mm)
3/8

~deabarp~
17.23. Dimensionarea conductelor de abur se face pe baza vitezelor maxime indicate in tabeluI17.3. Dimensionarea conductelorde condensat cu circulatie naturala(cadere Jibed) se face conform tabelului 17.4 pentru condensat de joasa presiune sau tabelului 17.5, pentru condensat de medie presiune. Conductele de condensat cu circulape foqata se dimensioneaza in mod similar cu conductele de apa calda sau fierbinte cu circulape foqata.

1/2 3/4 I I 1/4

Q,20...0,35

0!20...0,40 30...0,45 0.30...0,60 0,50...0,65


0!50...0,70 0,50...0,80 0,50...0,90 65...1,1O 0,70...1,15 90...1}5 1,20...1,7.0 1,50...2,09

l l

0,40...0,70
0,50...0,75 0,50...0,80 0,55...1,00 0,60...1,10 0,70...1,15 0,90...1,35 1,20...1,70 1,40...2,00

I 1/2 2 63...76 - - - 83...95 102...127 133...152 168...219 247...324 -

T
T + I I + J 1
-

.-

- 377...521 peste521

1,70...2,40 21...2,80 2,40...3,00

89

88

Tabo1uI17.3

Tabe1ul17.5.
I

VlTEZB MAXIMBPBNT.R.U CALCULuL CONDUC'IELORINSTALA'J'IILOR DE 1NcA1.znm ABUR.(mlsoc) CU Diametrul Abur de joasa presiune IAbur de nominal al Aburul in echicurent conductei (in oli cu condensatul I Aburin conctracurent I medie cu condensatul Ipresiune sau rom) 3/8 Conducte orizontale

iverticale Coloane I
18

1/2 3i4I
I 1/4 I 1/2 50-75

II -

orizontale

Conducte i
I

DIMBNSlONARBAOONDUCI'BLORDECONDESATDB MBDm PRESRJNB CU CIR.CULA: NA1'tJRALA.cADBRB LIBERA: I Diametrul nominal ~115 20 25 132 40 50 65 80 100 125 150 200 conductel
I

14
18

- 2
3

verticale1
3,5

Coloane

inmm_
35 35

22
25 30 35

Jl

_ 2.)5
25
.JO

t
I

-- -

t 1
i

4
5 6 - 8

35

t .j. t J.

4 5 6

-I

75-150 peste 150

40 50

t _O

7,5 9 II

, I
I -,

35
40 40 40 40

Panta ** Debit de condensat (kglh*) hidraulica 1/100 - 00 200140OT900T1500T 2806[6300' 9300 700031000l5300Oji2fOOO 1/200 80 150300 600110002000 4400 86000 6600 1200~22000137000 1/300 50 130 250 5001800 150013500550010000 1800013000070000 ~
I
1 1

[J
1

.l..1-

II
1 1 1

'

l_ _
l
1
1

J.

t-5O60 ,

IO 14

- 14
20

I
I
I

50
70

TabeIa117.4.

. 700 1400132004700 8800 1600026000 61000 1/500 40 100200450' 650 1200'29004200 770011400024000154000 90 1901430 1/1000 30 60 120,290450 850 21002900 5400 100001700038000 * Valorile din tabel sunt valabile apentru condensat provenit din abur cu presiunea de 0,7-1,1 bar. Conductele de condensat provenit din abur cu presiunea de 1,1-8 bar vor avea diametrul imediat superior celui rezultat din tabe!. ** Lungimea echivalentii a rezistentei locale, considemtii la stabilirea pantei hidraulice a conductelor de condensat, va fi egala cu 1 m pentru fiecare piesa speciala (cot, mmificape etc.) ~i 5 m pentru fiecare armaturii (ventil, clapeta etc.).
1 1 1 1

1/400

45

CakalulIllOC8llic a1"""""-lor
15 5
-

20

17

25 32

7 26
49

40
50

33 79

+
I
1

t
I

33

81
145

120
250

i
I
I

T .!. I
I

21

, iI
I

116

52 93
205 290 510 720 990

29

17.24. Calculul mecanic al conductelor este obligatoriu pentru retelele termice de transport ~i distributie de apa fierbinte, abur ~iapa calda.

180
370

315 435
755

jI

46
100
134

57
64 70 76
82 88

365 495 580 700


870 1050

r l-I-

545 735 870


1050

1100 1450 1750

J I

T I I
1

250

-grosimea peretelui tevii; -dimensionarea suporturilor mobile ~i fixe, precum ~i stabilirea distan~ei dintre
- dimensionarea eompensatoarelorde dilatare.
17.26. La ealculul meeanic al conductelor se iau in considerare efo~le genemte de:presiunea agentului termic, greutatea proprie a conductelor pline cu apa ~i izolate termic, frecarea pe supoqii mobili ~i in compensatoarele eu presgarniturii ~i fortele elastice ale compensatoarelor in forma de D, L ~iZ; in cazul conduetelor montate aerian se are in vedere ~iactiunea vantului, iar in zonele cu acpuni seismice ~iefectul acestor ac~iuni. 17.27.ln calculul mecanic al re~elelortermice se iau in considemre urmatoarele: ~~:
W
II

17.25. Prin ealeulul mecanic al eonductelor se determina:

r
L
-

-I I -f j

1300 _ +

94 100

1280 1450

1920
147Q 2150

t ,

2150 2620 3100

1220
1450 1750 2100

365
495
580

700 870

3600 4100

2330 2800

1050 1280 1450

- coefieientul
90

- coeficientul de frecare al suportuIui cu rostogolire 0,05;


91

de frecare al suportului cu alunecare 0,3;

-coeficientul de suprasarcina datorata tasiirii 1,0;


- fortele verticale in
suporturile fixe ~i mobile se determina in ipoteza efectuarii decalate in timp a probelor hidrauIice; este presiunea nominala, definita conform

18. CONDl'fll DE CALITATBPENTR.U MATERIALB,


AOREGATB, APARATB
18.1. Materialele, agregatele ~i aparatele utilizate in instalapile de inciilzirecentraIa vor trebui sa faca fatii cerintelor de calitate impuse de Legea 10/1995privind calitatea in construcpi ~isa corespunda exigentelor speciale de calitate ale lucriirii. Cerintele de calitate pentru elementele componente ale instalapilor de incalzire se referii la: rezistentii ~istabilitate; sigurantii in exploatare; sigurantii la foc; igiena, sanatatea oamenilor, protecpa ~irefacerea mediului; economie de energie, izolare termica ~i hidrofuga; protecpa impotriva zgomotuIui; cerinte funcponale; adaptare in utilizare; durabilitate; etan~eitate; confolt tactil ~i antropodinamic; aspect estetic; - facilitiip de transport, montare ~idepozitare; - economicitate.

- Prescrippilor tehnice ISCIR C 15; presiunea interioara din conducte

-temperatura de calcul a conductei este temperatura maxima a agentului termic.


17.28. Dilatarea Iiniara (alungirea condcutelor) se determina folosind relatia: ~L = a x L x (tmax - tmoDI) in care: ~L = alungirea conductei, in cm; a = coeficientul de dilatare Iiniarii;pentru otel: a = 0,0012cmlmx grd
tmax= temperatura maximaa agentului ermiceC); t

L = lungimea conductei compensate (distanta intre doua reazeme fixe) (m);

tDlODt = temperatura de montaj a conductei eC). 17.29. Alegerea tipului de suport mobil ~i a distantei dintre suporturi se face in conformitate cu recomandarile de la art.12.32...12.35. 17.30 Alegerea tipului de suport fix ~i a distantei dintre suporturi se face in conformitate cu recomandiirilede la art.12.37...12.40. 17.31.Alegerea tipului de compensator de dilatare ~ia condipilor de montare se face in conformitate cu recomandiirilede la art.13.2...13.5, 14.12, 14.13. 17.32. Conductele instalatiiIor interioare de incalzire vor respecta prevederile, referitoare la art.13.6...13.1I. configuratia traseului, preluarea dilatarilor ~i sustineri, de la 17.33. PrescriptiiIe privind calculul mecanic pentru conductele preizolate termic montate direct in sol se gasesc in Normativul NP 029.

18.2. Materialele, agregatele ~i aparatele utilizate la executarea instalapilor de inca!zire vor avea caracteristicile ~i tolerantele prevazute in standardele de stat sau in prescrippile tehnice ale producatorilor interni sau externi ~i vor satisface condipile tehnice cerute in proiectul instalapei de incaIzire. Ele vor trebui sa fie insopte de: certificatuI de calitate, al furnizorului, care sa conflrme realizarea de catre produsul respectiv a caracteristicilor tehnice prevazute; fi~e tehnice ~i specificapi conpuand caracteristicile produsului ~i durata de viatii in exploatare in care se menpu aceste caracteristici; instrucpuni de montare, probare, intrepuere ~iexploatare ale produsului; certificatul de garanpe specificand perioada de timp in care se garanteaza caracteristicile declarate; certificate de atestare a calitapi ~i a performantelor (agremente tehnice MLPAT, avize tehnice, procese verbale de omologare) emise de catre institute de specialitate, abilitate in acest scop. Elementele de instalapi care fac obiectuI instrucpunilor tehnice ISCIR vor trebui sa corespunda ~iprevederilor acestora, iar cele care sunt supuse condipilor de omologare ale Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML), sa fie insopte de certificatuIde atestare.

18.3. Agregatele, aparatele ~iarmaturile vor fi astfel alese incat sa permita ca in ansamblul instalapei sa se efectueze verificarile ~iprobele prevazute in cap.20. 18.4. Retelele de conducte, interioare ~i exterloare, se executa folosind tevi din otel, 92 93 !

din materiale neferoase sau materiale plastice, care sa corespundii conditiilor mecanice, termice ~i de protecpe anticorosiva ale instalapei. Acelea~i condipi se pun ~ipentru fitingurile de uz comun sau cele speciale pentru anumite piiqi ale instalapei sau pentru un anumit material de teava.

18.14. SchimMtoarele de caldurii vor trebui sa aiM gabarit ~i greutate reduse. Este necesarii certificarea caracteristicilor in funcpe de variapa temperaturii ~i debitelor agenplor termici primar ~i secundar. 18.15. Cazanele de apa trebuie sa corespundii prevederilor art.9.17 ~i sa fie insopte de certififcarea caracteristicilor lor.

18.5. Pentru elementele conductelor folosite in instalapile care nu permit un control curent (de ex: in instalapile sub pardoseala sau montate mascat in plafon sau in perete) se folosesc materiale care sa asigure 0 fiabilitate ridicata garantata. 18.6. La confecponarea compensatoarelor de dilatare de tip U se vor folosi tevi din otel lara sudurii longitudinala. 18.7. Corpurile de incalzire trebuie sa aiba certificarea ~i, dupa caz, atestarea caracteristicilor termice ~i hidraulice, inclusiv curba de variape a cediirii de caldurii in funcpe de temperatura ~idebitul agentului termic ~ide modul de racordare al corpului de inciilzire la instalape (a se vedea ~iart.6.3). 18.8. Armaturile folosite in instalapile de incalzire se aleg in raport cu funcpunea lor ~i cu parametrii agentului termic. Armaturile de reglare vor fi insopte de certificarea variapei caracteristicilor de debit ~ipresiune in funcpe de gradul de inchidere. Se da preferintii utiliziirii armaturilor pentru care producatorul indica numarul de cicluri repetate de acponiiri la care armatura rezista. Se recomandii ca robinetele sa reziste la minim 30.000 cicluri.
18.9. Pentru instalapile cu agent termic apa, se folosesc de preferintii ca armaturi de inchidere ~i reglare, robinetele cu ventil ~i tija inclinata pentru diarnetre pana la Dn = 100 mm ~i robinetele cu sertar pentru diarnetre peste Dn = 100 mm. Ca armaturi de inchidere se recomanda utilizarea robinetelor cu bila, pentru diarnetre pana la Dn = 100 mm ~i a robinetelor tip fluture, pentru diarnetre peste Dn = 100 mm.

18.10. Armiiturile cu funcponare automata, alese in raport cu funcpunile lor, vor fi insopte de intregul echiparnent auxiliar de automatizare (sau cu indicapi precise privind elementele care se completeazii) ~ide certificiirile prevazute la art.18.2 ~i 18.8 pe intregul ansarnblu, robinet plus echiparnentul de automatizare ~iactionare. 18.11. Armaturile de reglare ale corpurilor de incalzire se aleg in conformitate cu solutia de reglare a sistemului de incalzire respectiv (a se vedea ~iart.5.18). 18.12. Aparatele de masura, inclusiv cele pentru masurarea debitului (contoare) de caldurii, vor fi insopte de echiparnentul auxiliar ~i vor trebui sa fie certificate in conformitate cu art.18.2. 18.13. Agregatele cu piese in mi~care (pompele de circulape a apei ~i agregatele de incalzire cu aer cald) vor trebui sa aiba randarnent ridicat ~iun nivel redus al zgomotelor ~i vibrapilor. Ele vor trebui sa fie insopte de certificarea caracteristicilor in funcpe de turapa motoarelor. 94
..... 95

I ,I I I

19. EXECUTAREALUCRA.RnnR DE JNSTALArn DE INCALZiRE


Condifii gaaaIo de cmecaJio 19.1. Executarea lucriirilor de instalap,ide incalzire se face numai pe baza de proiect. Proiectul de execup,e va cuprinde toate datele tehnice ~i economice necesare reaJiziirii instalap,ei. Este obligatoriu ca proiectul dat spre execup,e pe ~antier sa fie verificat de catre un verificator tehnic atestat MLPTL. 19.2. Inceperea executiirii lucriirilor se va face numai dupa ce s-au obp.nut toate avizele ~i acordurile necesare, emise de catre organele abilitate (a se vedea ~i art.2.7). 19.3. Executarea lucriirilor de instalap,ide incalzire centrala va fi realizatii numai de catre unitap, de execup,e certificate profesional, in conformitate cu prevederile art.2.8. 19.4. Executarea instalap,ilor de incalzire centraJa se va face in coordonare cu celelalte lucriiri de instalap,i~i construcp,i. 19.5. La executarea lucrarilor se utilizeaza numai materiale, agregate ~i aparate ce corespund cerinfelor proiectului ~i satisfac prevederile de la cap.18. Executantullucriirilor de instalapi se asigura de existenfa certificatelor menponate la art.18.2 ~ide cunoa~terea lor de catre personalul specializat propriu. 19.6. inaintea punerii in opera, toate materialele ~i aparatele se supun unui control vizuaI pentru a se constata ca nu au suferit degradiiri de natura sa le afecteze catitatea ~i perfonnanfele (defonniiri sau blocari la aparate, starea filetelor, a flan~elor,funcponarea armaturilor, ~tufuridefonnate sau lipsa etc.); se vor remedia eventualele defecp,uni ~i se vor inlocui aparatele ~i materialele care prin remediere nu pot fi aduse in stare corespunzatoare. 19.7. Se verifica daca recipientele sub presiune (cazane, hidrofoare, boilere etc.) au fost supuse aferentii. controluJui ISCIR, daca au placa de timbru ~i cartea tehnica de exploatare

19.10. Materialele de instalap,i asupra carora condip,ile atmosferice nu au, practic, influenp. nefavorabila pe durata depozitiirii se depoziteaza in aer tiber, in stive sau rastele, pe platfonne betonate sau balastate, special amenajate in acest scop, cu respectarea nonnelor specifice de tehnica securitiip,imuncii. 19.11. Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de acp,unea directii a soarelui (de ex.: radiatoare, armaturi, fevi din mase plastice, materiale de izolap,i) se depoziteaza in magazii inchise sau sub ~oproane, acoperite cu prelate sau foi de polietilena. Aparatele de masurii ~icontrol, echipamentele de automatizare, aparatele cu motoare electrice, se pastreaza obligatoriu in magazii inchise, in raste!. 19.12. Manipularea materialelor se va face cu respectarea nonnativelor de tehnica securitiip,imuncii ~iin a~afelincat acestea sa nu se deterioreze. Se va da 0 atenfie deosebitii materialelor casante sau u~or defonnabile (de ex.: radiatoare, conducte preizolate, ansambluri prefabricate cu aparatura de masura ~icontrol montatii etc.). 19.13. Materialele, agregatele ~i aparatura vor fi aduse pe ~antier, de regula, pe masura necesitiip,lorde punere in opera.
Te1mologii de fmbiDaro, eCaIIfaro fi &sooaro

19.14. Tehnologia de imbinare a fevilor din ofel pentru realizarea instalap,ilor de incalzire cu apa calda se alege de catre executant astfelincat sa se evite riscul obturibii secp,uniifevii. Se recomanda ca, pentru fevile din ofel cu diametre mai mici de 3/4", sa se foloseasca imbinarea cu fitinguri cu filet. Pentru fevile din ofel cu diametrul incepiind de la 3/4", imbinarea se face, de regula, prin sudura, cu luarea masurilor necesare pentru a se evita obturarea secp,uniiconductei. 19.15. Pompele de circulap,e, schimbatoarele de caldurii, cazanele ~irecipientele se racordeaza la instalap,eprin imbiniiri demontabile. 19.16. In instalafiile de inciilzire cu apa fierbinte din cladirile industriale, imbinarea intre conducte sau intre conducte ~i corpurile de inciilzire se executa, de regula, prin sudurii. 19.17. Unbinarea intre conducte ~iarmiituri se executiiprin flan~esau prin filet, dupa tipul armaturii utilizate. 19.18. Filetul fevilor va corespunde prevederilor STAS 402 ~i trebuie sa pennitii in~urubarea pieselor cu mana pana la cel pup.n jumatate ~i cel mult trei sferturi din lungimea filetului piesei. 19.19. La imbiniirile cu filet etan~arease executii cu fuior de canepa imbibat cu pastii de miniu de plumb sau pastii de grafit amestecatii cu ulei de in fiert sau alte solup,ide etan~are omologate in acest scop. 97

19.8. La aparatele de masura ~i control, se verifica existenfa sigiliului ~i a fonnelor de atestare a controlului Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML).

fi III8IIipu]are

19.9. Piistrarea echipamentelor de instalapi de incalzire se face in magazii sau spapi de depozitare organizate in acest scop, in condipi care sa asigure buna lor conservare. La depozitarea materialelor, agregatelor ~i aparatelor de instalapi se vor respecta a muncii. instrucfiunile furnizorilor ~imiisurile de prevenire ~istingere a incendiilor ~ide protecfie 96

M'oJdBIea~"""'1or 19.20. La imbinarea prin sudurii a tevilor de 0tel cu diametrul peste I", tevile cu perep sub 4 mm grosime se sudeazii in "I", iar cele cu grosime de 4 mm sau mai mare se sudeaza in "V". 19.21. La tevile din instalatiile care fac obiectul instrucpunilor tehnice ISCIR imbinarea se va face conform prevederilor acestora. 19.22. Etan~area imbiniirilor prin flan~e, pentru temperaturi panii la 100C se face
cu garnituri confecponate din carton

19.27. La punerea in lucru tevile se inspecteaziila interior ~ila exterior, se curata dacii este cazul, ~ise protejeaza in timpul montajului impotriva patrunderii de corpuri striiine. 19.28. Conductele se vor monta pe baza prevederilor din proiect referitoare la traseu ~i pantele de montaj, dupa ce in prealabil s-a tacut trasarea lor. 19.29. Este interzisa montarea fO$tiI a conductelor cu exceppa cazurilor de pretensionare. 19.30. Montarea conductelor de apa fierbinte ~ide abur de medie presiune se va face cu respectarea instrucpunilor ISCIR CIS. 19.31. La racordarea tevilor cu diametre diferite se asigura: continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala, prin care circula apa sau condensat; _ continuitatea generatoarei inferioare a conductelor de abur pozate orizontal;
_ _

- STAS

1733

-unse cu pasta

de miniu de plumb sau

grafit imbibat cu ulei de in fiert. In cazul temperaturilor peste 100C se vor folosi garnituri de klingherit grafitat (marsit). Se pot folosi ~i alte materiale care satisfac condipile necesare de etan~are la temperatura respectiva. Oarniturile imbiniirilor cu flan~e nu vor obtura secpunea de trecere a tevii, iar periferia garniturii va ajunge panii la ~uruburile flan~ei.

-prin intermediul fitingurilor filetate; -prin indoirea tevilor; - prin intermediul curbelor sau coturilor -prin intermediul teurilor sudate.

19.23. Schimbiirile de direcpe ale conductelor din otel se realizeaza:

de suOOt;

coaxialitatea conductelor verticale.

Se recomandii utilizarea, cand condipile permit, a coturilor din teava STAS 8805...8807. Solupa se alege de catre executant, pnand seama ~i de prevederile articolului urmator. 19.24. La confectionarea curbelor ~icoturilor pentru instalapi, avand drept agent termic apa cu temperatura peste liS C sau abur cu presiunea nominalii peste I bar, se vor respecta prescriptiile din Instrucpunile ISCIR C IS, in ceea ce prive~te felul tevilor utilizate, tehnologia de confectionare, razele de curbura etc.
19.25. Pentru toate instalatiile care nu sunt supuse prevederilor Instrucpunilor se pne seama de urmatoarele: ISCIR

19.32. La schimbarile de direcpe ale fascicolelor de conducte montate in acela~iplan, curbele se executa: _ cu aceea~i raza de curbura (corespunzatoare tevii cu diametrul cel mai mare), in cazul cand schimbarea de direcpe se face intr-un plan perpendicular pe planul in care se gase~te fascicolul de tevi; _ cu acel~i centru, in cazul in care schimbarea de direcpe se face in acel~i plan in care se gase~te fascicolul de tevi. 19.33. Tevile suOOtelongitudinal se vor monta astfel incat sudura sa fie vizibila pe toatil lungimea ei. 19.34. Legaturile la aparate se monteaza astfel incat sa permita demontarea aparatelor sau a unora din partile lor componente. 19.35. Se vor folosi legaturi elastice pentru racordarea conductelor de combustibil lichid la arzatoare. in scopul impiediciirii transmiterii zgomotului ~i vibrapilor, se recomanda folosirea racordurilor elastice la montarea pompelor in instalape. 19.36. Armaturile, inainte de montare, vor fi curatate ~iverificate in ceea ce prive~te starea elementelor componente. Armaturile trebuie probate la presiune, la standul de probe al ~antierului, inainte de montare. 19.37. Toate armiiturile se monteaza in pozipa "inchis". La montarea armiiturilor cu flan~e se asigura paralelismul intre flan~ele conductelor ~i cele ale armaturilor. 99

CIS,

-indoirea -

la rece se face numai cu ajutorul ma~inilor-unelte speciale sau a dispozitivelor hidraulice pentru indoit tevi; .. - atat la indoirea la rece, cat ~i la indoirea la cald a tevilor cu sudura longitudinala, cusatura tevii se a~eaza pe generatoarea neutrii a tevii indoite; indoirea prin cutare la cald ~ifolosirea de curbe din segmenti sudati se face numai in cazuri speciale, cand nu se pot folosi celelalte procedee indicate anterior; indoirea prin cutare la cald se face numai in cazul tevilor fha sudura ~i avand diametrul minim de 100 mm; - curbele din segmente se folosesc la tevi cu diametrul minim de 100 mm; la confecponarea acestor curbe se evita a~ezarea in continuare a sudurilor longitudinale din segmentele componente ale curbei; tevile indoite nu vor prezenta deformari ale secpunii ~i subperi ale peretelui peste 0,5mm.

19.26 Pentru tevile din materiale plastice (polietilena, polipropilenii), imbinarea ~i etan~area se vor face conform instrucpunilor specifice (NP 003, OP 043 ~.a.). 98

19.38. Supapele de sigurantii cu parghie ~icontragreutate se monteazii astfel incat tija sa fie verticala ~iridicarea contragreutiipi sa se poatii face liber, indiferent de pozipa ei pe parghie. Supapele de sigurantii se regleazii prin stabilirea pozipei contragreutiipi, respectiv a arcului, corespunzator presiunii de asigurare prescrise. E~aparea utilizatorii. tluidului la declan~area supapei de sigurantii nu trebuie sa puna in pericol Mmdaaea corpurilor de fIdIziro 19.39.,Corpurile de incalzire formate din elemente demontabile ~i care se livreaza neasamblate, se probeaza dupa asamblarea lor ~i inainte de montarea lor in instalapi la presiunea prescrisa de producator. Astfel, radiatoarele din fontii se probeazii timp de 20 minute la 0 presiune de minimum lObar pentru produsele STAS 7363 ~i de minimum 7 bar pentru produsele STAS 7364. 19.40. Consolele ~i sustiniitoarele se fixeazii astfel incat corpul de incalzire sa fie paralel cu fefele finite ale elementelor de construcpe, respectiind distanfele minime indicate in cap. 14 - Condipi de montare. este 19.41. Adiincimea de incastrare in zidarie netencuitii a consolelor ~i sustinatoarelor de minimum 12 cm. Corpurile de incaIzire sprijinite pe pardoseala. montate liinga perep u~ori se fixeazii pe suporturi metalice,
19.42. Corpurile de incalzire se fixeazii pe pozipe, conform instrucpunilor de montare ale producatorilor, folosind tipul ~i numiirul de console ~i suspnatoare indicat de ace~tia.

-- -- --

--

ISCIR (C I, C4, C30, C31), precum ~i cu instrucpunile de montare ale producatorilor.

-pentru utilajele statice se va respecta verticalitatea ~i orizontalitatea, cu abaterile


admise, prin realizarea transmiterii corecte a eforturilor pe reazeme; se va pne seama de necesitatea conformiirii antiseismice a suporturilor; pentru utilajele la care rezulta solicitari dinamice se va efectua, in plus, centrarea acestora, conform prescripfiilor din documentapa tehnica a utilajului.

19.48. La montare se vor respecta urmatoarele condifii tehnice:

Pmredcri

fiDa10

19.49. Verificarea calitiipi execupei lucriirilor de instalapi de incalzire centrala se face in confonnitate cu:

- Normativul

pentru verificarea

construcpilor, indicativ C 56 Caietullnstalapi de incalzire; - Procedura de control a calitiifii execupei lucrarilor de instalapi Instalafii de incalzire.

calitiipi ~i receppa lucrarilor de instalapi aferente

- Capitolul

19.50. Se iau masuri ca, dupa executarea lucriirilor instalafiei de incalzire, sa nu existe nici un risc de ranire prin contact (cu muchii sau colturi tiiioase, bavuri ascupte) sau de opiirire. 19.51. Corpurile de incalzire ~iechipamentele instalapilor de incii1ziretrebuie sa aiM fmisajele rezistente la apa, agenfi chimici, zganere ~i curiitire. 19.52. Toate punctele de exploatare (centrale ~ipuncte termice, gospodiiria de combustibil lichid, punctele de distribupe, reglare, masurare, golire, dezaerisire etc.) se prevad cu instrucpuni de intrepnere ~iexploatare, incluziind scheme pentru principalele operapuni. 19.53. La distribuitoare-colectoare ~ipe conducte se previid etichete indiciind destinapa funcponala a agentului termic din conductele respective. 19.54. Echipamente care nu sunt in stare de funcfionare normala (sunt defecte, sunt in reparape sau revizie etc.) vor fi semnalizate prin inscrippi corespunzatoare. 19.55. Pe caile de acces catre punctele de exploatare se previid indicatoare care fac indmmarea accesului. in locurile in care accesul este limitat la personalul de exploatare se prevad pliici cu indicapile respective.

19.43. Pentru radiatoarele de fonta, realizate conform STAS 7363, numiirul consolelor ~i al suspnatoarelor este cel din tabelul 19.1. ,19.44. Pentru corpurile de incalzire formate din fevi, la alegerea numamlui de console ~isustinatoare se recomanda urmatoarele:

-laconsoIa suportii maximum 700 N; minimum doua console ~iun suspnator; -0 un corp de inciUzirese monteaza -un suspnator corespunde in medie la maximum 1,7 1eN.
19.45. Piina la montarea armaturilor ~i a legaturilor, toate corpurile de incalzire se prevad cu capace sau dopuri. 19.46. Serpentinele mascate se monteaza cu respectarea riguroasa a distanfelor previizute in proiect, fatii de suprafafa finitii a elementelor de construcpe.
InsIaJarea ""--lor, schimYfoaroJor de cIIduri

P a a1torutilJio

19.47. Instalarea cazanelor, schimMtoarelor de caldurii ~i a vaselor de expansiune sub presiune se va face in conformitate cu prevederile cuprinse in instrucpunile tehnice 100 101
1"IIII1!1I1'~n'I~'~ ""'I"'II~,','III"" 'I '!I''I , 'I' '11"""1' I' 'II t"""~''''''i'~'''''""'''",,,,,,,, I ",. ~. ..

---

----------TaheJu119.1.

--

NBCBSARULDB CONSoLB (C) fI SUS'J'INATOARBLE PENTIlU (8) RADIATOARBSTAS 7363 Numarul de . Tipul de radiator elemente 600/200/3 600/150/2 600/135/2 500/150/2 300/250/3 C S C S C S C S C S Sub10 2 I 2 I 2 1 10-15

20.CO~1'[IJ TEHNIgrl~~m.AREA INSTALATJILOR DBlNe

PROBB.

20.1. Verificarea instalapilor de incalzire se face pe intreaga instalape ~i eventual

16-20 21-25
26-30 31-35 36-40

2 3 3

2 2 2

2 2 3

4 4 5

2 2 2

2 2 3

2 2 3

3 4 4

2 2 2

-Lr
4

-:Lj--

2 2 2

3 3 4

2 2 2

! -T-

!iJ
4 I

separat pe aparate sau pe piirti de instalape, in ultimele cazuri ramiiniind obligatorie ~i verificarea pe intreaga instalape. Principala verificare se face prin urmatoarele probe: proba la rece; proba la cald; proba de eficacitate. Probele in vederea punerii in funcpune se fac amt la instalatiiIe de incalzire noi cat ~i la instalapile de incaIzire existente, la care s-au efectuat reparapi capitale Cllocazia reabiIitiirii ~i modernizani acestora.

20.2. 1n completarea probelor de la art.20.1 se prevad probe de funcponare a echipamentelor. Probele de functionare a echipamentelor sunt verifican funcponale specifice !acute asupra utilajelor ~i aparatajelor componente ale instalapilor de incalzire, in timpul funcponani acestora (pompe, cazane, scmmbiitoare de caldura, stapi de tratare a apei de adaos, sisteme de reglare automata etc.). ProbeIe de functionare a echipamentelor pot fi !acute separat sau pot fi simultane cu proba de cald sau proba de eficacitate.
Proba Ja rece (de p.resiune)

20.3. Proba la rece se face in scopul verificarii rezistentei mecanice ~i a etan~eitapi elementelor instalapei de incalzire ~iconsta in umplerea cu apa a instalapei ~iincercarea la presiune. Umplerea instalapei pentru efectuarea probei la rece se face cu apa care indepline~te condipile de calitate ca agent termic. Proba la rece - obligatorie pentru intreaga instalapei - se face aviind racordate toate echipamentele din centrala termica, retelele de conducte ~i aparatele consumatoare de caldura (corpuri de incaIzire, suprafete radiante, agregate de incalzire cu aer cald etc.) In cazul ciind se folosesc corpuri de incalzire a caror rezistentii nominala corespunde unei presiuni maxime mai reduse decat a restului instalatiei, proba de presiune la rece a instalapei se face lara corpurile de incalzire respective, acestea fiind inlocuite fie cu corpuri de incaIzire de inventar (rezistente la presiunea la care se face proba), fie cu conducte de scurtcircuitare a legaturilor de ducere-intoarcere. 20.4. Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsiri, izolari termice etc.), de inchiderea acestora in canale nevizitabile sau in ~anturi in perep ~i plan~ee, de mascarea ~i inglobarea lor in elementele de constructii, precum ~i de executarea finisajelor de construcpi. Proba se executa in perioada de timp in care temperatura exterioara este mai mare de +5C. 102
1'!11;
fllllIlIlIlIl "lIlIij~1I14~.

103

-------

-- -- -----

20.5. in vederea executiirii probei la rece, se va asigura deschiderea completii a tuturor armiiturilor de inchidere ~i reglaj, inchiderea conductelor de legatura la vasul de expansiune deschis, reglarea armliturilor de sigurantii de la cazane ~i de la vasul de expansiune inchis in concordantii cu presiunea de' proba, verificarea punctelor de racordare a instalapei la conducta de apa potabilli ~i la pompa de presiune. 20.6. inainte de proba de presiune la rece instalapa se spalli cu apa potabilli. Spiilarea instalapei cuprinde racordarea conductei de ducere a instalapei la conducta de apli potabilli, umplerea instalapei, racordarea conductei de intoarcere a instalapei la jgheabul de golire la canalizare ~imenpnerea instalapei subjet continuu panli cand in apa golitii din instalape nu se mai observa impuritiip (niimol, nisip etc.) Operapa se repetii cu schimbarea sensului de circulape al apei. 20.7. Presiunea de proM se detennina in funcpe de presiunea maxima de regim ~ide modul de execupe al instalapei, astfel: - 0 datii~ijumatate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalapi montate aparent ~ila cele mascate sub finisaje uzuale;
-

a elementelor instalapei la dilatare ~i contractare, a circulapei agentului termic. La centralele termice, proba la cald cuprinde, in mod obligatoriu, verificarea randamentului de funcponare al cazanelor, care va trebui sa corespundii datelor indicate in cartea tehnica a fiecarui cazan. Proba la cald se executa la toate instalapile de incalzire indiferent de agentul termic utilizat, pe intreaga instalape sau pe parp de instalape care pot funcpona separat. 20.12. Proba la cald se efectueaza inaintea finisiirii (vopsirii, izoliirii), masciirii sau inchiderii elementelor instalapilor in canale nevizitabile sau in ~anturi, in perep sau plan~ee, cu exceppa elementelor inglobate in elementele de construcpi (serpentine sau conducte in perep, plafoane sau pardoseli), dar numai dupa inchiderea completii a cladirii ~i dupa efectuarea probei la rece. 20.13. Pentru efectuarea probei la cald, instalapile interioare se alimenteaza, de preferintii, cu agent termic de la sursa definitiva; in cazul in care aceasta nu a fost pusa in funcpune, alimentarea se poate face de la 0 sursa provizorie. Sursa de caldura va asigura debitul, presiunea ~i temperatura agentului termic potrivit prevederilor proiectului instalapei. Calitatea apei va corespunde prevederilor proiectului sau prescrippilor tehnice specifice unor elemente din instalatie cu cerin~ speciale privind apa de alimentare (de ex.: apa dedurizatii, apa tratatii cu inhibitori, in cazul instalapilor cu radiatoare din otel etc.). 20.14. Odatii cu proba la cald se efectueaza ~ireglajul instalapei. Robinetele cu dublu reglaj de la corpurile de incalzire se poziponeaza la treptele de reglaj primar (prereglare) prev4zute in proiect, reglajul secundar fiind deschis la maximum. Se controleaza debitul agentului termic pe conducta de racordare a instalapei la reteaua exterioarii, cu ajutorul dispozitivelor previizute in acest scop in proiect (contoare de caIdurii, debitmetre, diafragme etc.), efectu3.ndu-sereglajul corespunzator. 20.15. Proba la cald comportli doua faze. tn faza I-a, dupa ce apa a atins in instalape nivelul corect, se ridica temperatura ei la 50 0C ~ise mentine aceastii temperatura in limitele unei variapi de:l:5 C. Daca instalapa este cu circulatie prin pompe, acestea se vor pune in funcpune. Dupa 2 ore de funcponare se face un control atent la toate corpurile de incalzire, constatiind cu mana sau cu un termometru de contact gradul de incalzire (temperatura) la partea superioara ~ila partea inferioara a corpului de incalzire. Nu se admit diferente mai mari de 5 C intre corpurile de incalzire. Acela~i control se efectueazii ~i la conducte (in special la coloane). Lipsa de uniformitate a inciUziriise corecteaza prin robinetele de reglaj. La instalapile cu pompe de circulape se controleaza, cu ajutorul a doua manometre montate, unul pe racordul de intrare, celalalt pe racordul de ie~ireal pompei, daca aceasta dezvoltii presiunea necesarii. La instalatiile cu vase de expansiune inchise se verifica, de asemenea, ca presiunile date de pompe sa nu depa~eascapresiunile admisibile pentru funcponare. 20.16. tn faza a II-a, se ridica temperatura agentului termic la valoarea nominala (in 105

dublulpresiuniide regim,dar nu mai micade 5 bar, la instalapilece au parp care presiuneaprev4zutiiin caietul de sarcini, pentru piiI1iledin instalapi care se

se mascheaza sub finisaje deosebite;


-

inglobeaza in elemente de construcpe (serpentine sau conducte in perep, plafoane sau pardoseli, realizate numai cu ~vi trase); la presiunile prescrise de instructiunile tehnice ISCIR. pentru piiI1ilede instalapi care sunt supuse prevederilor acestor prescrippi.

20.8. Verificarea comportiirii instalapei la proba rece poate fi inceputii imediat dupa punerea ei sub presiune, prin controlul rezistentei ~i e~eitiipi tuturor imbiniirilor. La imbinarile sudate controlul se face prin ciociinire, iar la restul imbiniirilor prin examinarea cu ochiulliber. 20.9. Masurarea presiunii de proM se incepe dupa cel pupu 3 ore de la punerea instalapei sub presiune ~i se face cu manometru inregistrator sau cu manometru indicator cu clasa de precizie 1,6, prin citiri la intervale de 10 minute. Durata probei este de 3 ore. 20.10. Rezultatele probei la rece se considera corespunzatoare dacli, pe toatii durata probei, manometrul nu a indicat variapi de presiune ~i daca la instalape nu se constatii fisuri, crapaturi sau scurgeri de apa la imbiniiri ~i presgarnituri. in cazul constatiirii unor scaderi de presiune sau a defecpunilor enumerate mai sus, se procedeazii la remedierea acestora ~ise repetii proba. Rezultatele probei se inscriu in procesul verbal al instalapei. Dupli executarea probei, golirea instalapei de apli este obligatorie, in cazul in care nu este prev4zutii executarea succesiva a probei la cald.
P.toba Ja caId

20.11. Proba la cald are drept scop verificarea e~eitiipi, 104

a modului de comportare

-- ------limitele a :f:5 0c) ~i, dupii 2 ore de funcponare, se verificii dacii nu apar pierderi de apii la imbiniiri, la corpuri de inciiIzire ~iarmiituri. Se controleazii dacii dilatiirile se produc in sensul previizut in proiect, dacii ele sunt preluate in bune sufere deplasiiri. condipi, astfel incat sa nu aparii neetan~eitiipi, iar punctele fixe sii nu Se verificii dacii se face 0 bunii dezaerisire a instalapei. In timpul funcponiirii se urmiire~te cum lucreaza pompele, motoarele electrice, cuplajele dintre ele ~i cum se comportii armiiturile. La racirea etan~eitatea. instalapei se examineazii din nou toatii instalapa spre a se controla mult de :f:3 e fatii de temperatura exterioarii medie a celor douii zile precedente. 20.20. Pentru proba de eficacitate a instalapei de inciiIzire centralii cu corpuri de incalzire se inciilze~tecIiidireaen cel pupu trei zile inaintea probei, iar in ultimele 48 ore inaintea probei, agentul termic se,regleazii conform graficului de reglaj, in limita unor
abateri de
:f:

2 e.

Pe timpul probei instalatia trebuie sii funcponeze continuu ~i toate u~ile ~i ferestrele cIiidirii sii fie inchise. 20.21. Proba de eficacitate dureazii 12 ore, cu miisuriitoridin orii in ora. 20.22. Se miisoariitemperaturile aerului exterior ~iale agentului termic pe conductele de ducere ~iintoarcere, verificandu-se corelarea acestor parametri conform graficului de reglaj calitativ. 20.23. Se citesc temperaturile interioare din inciiperi cu ajutorul unor termometre montate in mijlocul inciiperii, la 0 iniilpme de 0,75 m de la pardosealii; in cazul inciiperilor cu deschidere mai mare de 10m, citirile se vor face pe zone cvasipiitrate, cu suprafete de maximum 100 mp, tot la iniiltimea de 0,75 m. in inciiperi de locuit miisurarea temperaturii se face in cel pupu 3 puncte din inciipere, la 0 distantii de cel pupn 2 m de la peretele inciiperii ~i la 0 iniiltime de 0,75 m de la pardosealii; in cadrul probei se urmiire~testabilitatea ~iuniformitatea temperaturii aerului din inciiperi pe durata probei. Dacii cIiidirea este expusii insoririi nu se iau in considerape citirile de temperaturi efectuate intre orele II ~i 16. 20.24. Pentru a asigura precizia miisuriitorilorse recomandii alegerea de termometre cu gradapi corespunziitoare, ~i anume: - pentru temperaturi exterioare 1/5 e

20.17. Dupii terminarea acestei examiniiri ~i dupii racirea instalapei la temperatura ambiantii, se reia proba, procedandu-se la 0 noua inciiIzire (faza I ~i faza 11),Iacandu-se un control identic cu cel descris mai sus. Dacii mci la a doua inciilzire instalatia nu prezintii neetan~eitiip sau inciilziri neuniforme ~i funcponeazii in condipi normale, proba se considerii corespunziitoare. existii pericolul de ingbet. Rezultatele probei se consemneazii intr-un proces verbal.
Dupii efectuarea probei, instalapa se gole~te dacii

-panii la intrarea

in funcponare

20.18. La centrale ~ipuncte termice, anterior probei la cald pentru intreaga instalape se face 0 proba in principal:care se pome~te instalapa ~ise pne sub observape cel putin 0 ora, verificand parpaIii, in

-previizute echipamentului ~i conductelor astfel incat sii se asigure spapile necesare montarea pentru exploatare;
- modul de manevrare al armaturilor; - daca aparatele ~i agregatele care
au piese in mi~care (pompe, injectoare, exhaustoare etc.) nu produc zgomote sau vibrapi supiiriitoare~idaca s-au respectat prevederile pentru atenuarea ~i impiedicarea transmiterii lor la elementele construcpei (atenuatoare de zgomot, izoliiri fonice, straturi antivibratie la postamente etc.);

- pentrutemperaturiinterioare

- etc.; executarea corectii ~i etan~eitatea canalelor de fum, a co~ului, a u~ilor de vizitare trebuind ca ea sa fie vie ~i sa nu produca fum vizibil cu ochiulliber. Cu ocazia probei parpale pentru centrala termicii sau punctul termic, prealabile probei la cald pentru intreaga instalape, se recomandii sa se fad! ~iprobele de funcponare a echipamentelor (a se vedea art.20.2). Proba do o&acitate 20.19. Se efectueaziiproba de eficacitate a instalapei pentru a verifica daca instalapa realizeazii in inciiperi gradul de inciilzire previizut in proiect. Ea se terminatii.executiicu intreaga instalape in funcpune ~inumai dupa ce toatii cladirea a fost Pentru ca verificarea sa fie concludentii, se va alege 0 perioada rece, in care temperaturile exterioare sii fie sub 0 e ~ivaloarea lor medie ziInica sii nu varieze cu mai 106 -.. ---

- asigurarea aerului necesar arderii; se examineazii, in acest scop, flacara la cazane,

1/2 e Verificarea termometrelor se va face inainte de folosire, iar in timpul miisuriitorilor ele vor fi ferite de influente perturbatorii (curenp de aer, radiatii termice, ciilduriiumanii etc.). 20.25. Inciiperile in care se miisoariitemperatura interioarii vor fi: obligatoriu; de asemenea, alte camere dupii apreciere; - la ultimul nivel: inciiperile de colt, in mod obligatoriu ~i, alte inciiperi, dupii apreciere; - la nivelurile intermediare: camerele dorite de beneficiar, insiicel putin 10 % din numiirullor. La cIiidirile cu multe niveluri se asigurii efectuarea a cel pupn cate 0 miisuriitoarela fiecare mvel. 20.26. La inciilzirea cu aer cald, chiar ~iin cazul combiniiriiacesteia cu inciilzirea cu
corpuri de inciilzire, se fac

-pentru temperaturile agentului termic

1/5e

- la parter: inciiperile de colt ~icele aliiturate intriirilor neinciilzite, in mod

-pe langii miisuriitorile


107

de temperaturii menponate anterior -

---

----masuratori ale vitezei aerului, in conformitate cu prevederile "Normativului pentru proiectarea ~i executarea instalapilor de ventilare ~i climatizare"- 15. 20.27. Rezultatele probei de eficacitate se considera satislacatoare, daca temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, cu 0 abatere de la -0,5 C pana la +1 C in cliidirile civile ~i de la -1C la +2 C in incaperile de productie. 10 cazul in care, mai mult de 10 % din rezultatele masuratorilor de temperatura nu se incadreazii in aceste limite, proba se considerii necorespunzatoare ~i va trebui sa fie reluatii, dupa efectuarea remedierilor Rezultatele probei de eficacitate a instalapei de incalzire centrala se consemneaza intr-un proces verbal. 20.28. Probele instalapilor de incalzire centrala (proba de eficacitate, proba la cald ~i proba la rece) se fac in prezenpl reprezentanplor executantului (responsabilul tehnic cu urmanrea execupei lucriirilor), beneticiarului (dirigintele de ~antier) ~iproiectantului. Data ~i ora inceperii probelor sunt anunplte in prealabil, prin grija beneticiarului (investitorului), la organele teritoriale ale Inspecpei de Stat in Construcpi.

--

--

---

ANEXE

108

109

~t~'~

ANEXA 1 PRBSCRIP'fJI UTILB LA PROmcrARBA BXBCUTARBA 1NcAI.zmBBN'I'RALA C INSTALATDLOR.DB 1. RBGLBMBNThI TEHNICB JndiIJlfor I 5-98 I 5/1-94
Tidal pI'C8CI'iptiei

OP 041-98

OT 017-97 PubJicat fb: Bu1.Constr. nr.611999 Bu1.Constr. nr.911994 Broura Bu1.Constr. Nr.14/1997 Bu1.Constr. Nr.2/2000 Bu1.Constr. Nr.3-4/1999 NP 029-02 SC 006-01

Normativ pentru proiectarea i executarea instalapilor de ventilare i climatizare. Instrucpuni tehnice de proiectare pentru ventilare sau incalzire cu aer cald prin jeturi de aer orlzontale. Solupi cadru de proiectare a instalapilor de climatizare la cladiri publice. Nonnativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (OPL). Nonnativ pentru proiectarea i executarea instalapilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V curent alternativ i 1500 V curent continuu. Ohid pentru proiectarea automatiziirii instalaiilor din centrale i puncte termice. Normativ pentru proiectarea i executarea instalapilor sanitare. Ohid pentru proiectarea instalaii1or de incalzire perimetrala la c1adiri. Normativ pentru exploatarea instalapilor de incaIzire centrala. Ohid tehnic pentru diagnosticarea regimului de funcponare i comportarii in exploatare a aerotermelor de perete i tavan. Ohid pentru calculul consumului de caldura al cliidirilor dotate cu sisteme pasive de incalzire solara. Normativ pentru proiectarea, execupa i exploatarea instalapilor de incalzire prin radiape de pardoseala. Ohid pentru calculul necesarului anual de caldura al cladirilor de locuit. Ohid pentru proiectare, execupe i exploatare a centralelor termice mici. Ohid pentru proiectarea instalapilor de incalzire/racire folosind ventiloconvectoare. 110

NP 058-02

SC 004-2000 I 6-98 131-99

OP 066-02

I 7-98

SC 002-98

I 36-01 I 9-94 OP 060-2000 I 13/1-02 OT 014-97

SC 005-2000 Broura Bu1.Constr. Nr.111996 Broura Broura Bu1.Constr. Nr.1012000 Bu1.Constr. Nr.IO/1998 Bul.Constr. Nr.12/2000 Bu1.Constr. Nr.9/2000 Bul.Constr. Nr.612001 Bul.Constr. Nr.12/2001 NP 059-02 ME 002-97

ME 005-2000

OP 017-96

C 142-85

NP 031-99

C 107/1-97 C 107/2-97

OP 039-99 OP 051-2000 OP 056-2000

C 107/3-97 NP 048-2000

Ii
Ijl'
lillllll"llil

Ohid pentru alegerea, proiectarea, intrepnerea i exploatarea sistemelor i echipamentelor de siguranfd din dotarea instalapilor de inciUzirecu apa avand temperatura maxima de 115C. Ohid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcponare i a comportarii in exploatare a generatoarelor de aer cald cu combustibil lichid sau gazos. :Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor centralizate de aIimentare cu energie termica (reele i puncte termice). Ohid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie in centrale termice pentru ansambluri urbane. Normativ de proiectare, execupe i exploatare pentru rele termice cu conducte preizolate. Soluii cadru pentru reabilitarea i modemizarea instalapilor de incalzire din cladiri de locuit. Solupi cadru de contorizare a consumurilor de apa, gaze i energie termica aferente instalapilor din blocurile de locuine. Solupi cadru pentru instalapi interioare de incalzire utilizand noi sisteme de producere a agentului termic. Manual de specificapi privind instalarea, exploatarea i mentenan schimbatoarelor de caldura din instalapi. Manual pentru intocmirea instrucpunilor de exploatare privind instalaii1e aferente construcpilor. Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de aIimentare cu energie termica (reele i puncte termice). Instrucpuni tehnice pentru executarea i recepponarea termoizolapilor la elementele de instalaii. Normativ privind calculul coeficienplor globali de izolare termica la cladirile de locuit. Normativ pentru calculul coeficienilor globali de izolare termica la cladirile cu aIta destinape decat cele de locuit. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcpe ale cliidirilor. Nomativ pentru expertizarea termica i energetica a c1adirilorexistente i a 111

Bu1.Constr. Nr.l0/2oo0

Bu1.Constr. Nr.IO/2000

Broura

Broura

Broura Broura

Broura.

Bu1.Constr. Nr.11/2000 Brourii

Broura

Bul.Constr. Nr.9/1985 Bul. Constr. Nr.14/1998 Bul. Constr Nr.14/1998 Bu1.Constr. Nr.13/1998 Bu1.Constr. Nr.4/2001

--instalatiilor de inciHzire~ipreparare a apei calde de consum aferente acestora. Normativ pentru realizarea auditului energetic al cHidirilorexistente ~i al instalatiilor de inciHzire~ipreparare a apei calde de consum aferente acestora. Normativ privind fundarea constructiilor pe piimiinturi sensibile la umezire (proiectare, executie, exploatare). Normativ pentru protectia antiseismicii a constructiilor de locuinte, socialculturale, agrozootehnice ~iindustriale. Normativ de sigurant! la foc a constructiilor. Norme generale de prevenire ~i stingere a incendiilor. Norme generale de protectia muncii. Bro~ura

- ----C38

- --- Bro~urii ISCIR Bro~ura ISCIR

NP 047-2000

Bul.Constr. Nr.5/2001

C 39

P 7-2000

Bul. Constr. Nr.7/2001 Bul.Constr. Nr.1-2/1992


Bro~urii 1999 M.O. Nr.384/09.10.98 Bro~urii 1998

Prescriptii tehnice privnd proiectarea ~i executia instalapilor de automatizare care echipeaza cazanele de abur. Prescrippi tehnice pentru echiparea arzatoarelor de combustibillichid ~i arzatoarelor de gaze. Instalatii de automatizare.

P 100-92

P 118-99

2. PRESClUP'fII TBHNICBISCJR. Cl Prescriptii tchnice pentru proiectarea, executia, montarea, repararea, instalarea, exploatarea ~iverificarea cazanelor de apii fierbinte. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea ISCIR ~iverificarea recipientelor metalice stabile sub presiune. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, montarea, repararea, exploatarea ~i verificarea conductelor de abur ~iapii fierbinte sub presiune. Prescriptii tehnice pentru regimul chimic al generatoarelor de abur ~i apa fierbinte. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, exploatarea, repararea ~iverificarea cazanelor mici de abur. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, exploatarea, repararea ~iverificarea cazanelor de abur de joasii presiune ~ia cazanelor de apii caldii. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia ~iincercarea in vederea omologani supapelor de sigurantii destinate echipani cazanelor ~i recipentelor sub presiune. Bro~urii ISCIR

C4

Bro~urii

C 15

Bro~urii ISCIR

C 18 C30

Bro~ura ISCIR Bro~urii ISCIR Bro~urii ISCIR

C 31

C 37

Bro~ura ISCIR

I :1 , 112 113

IIII

----

~.Ji.oJ

_ _.
ANBXA2
1797/1-79 1797/2-88 1797/3-79 1I247/1-79 1I247/2-79 Instalapi de lnciilzire centralii.Dimensionarea corpurilor de inciilzire. Prescrippi generale. Idem. Dimensionarea radiatoarelor de fontii. Idem. Dimensionarea corpurilor de inciilzire din tevi netede. Instalatii de inciilzire centralii.Caracteristici termice ~i hidraulice ale corpurilor de lnciilzire.Manmi caracteristice. Instalatii de lnciilzire centralii.Caracteristici termice ~i hidraulice ale corpurilor de inciilzire.Determinarea puterii termice. Instalapi de inciilzire centralii. Caracteristici termice ~i hidraulice ale corpurilor de inciilzire.Determinarea pierderii de sarcinii. Instalatii de lnciilzire centralii. Caracteristici termice ~i hidraulice ale corpurilor de inciilzire.Determinarea temperaturii superficiale. Instalapi de inciilzire centralii. Suprafata echivalentiitermicii a corpurilor de inciilzire.
S. CBNTRALB TBRMICB

---,

LISTA STANDARDBLORDB STAT APUCABILE LA PROIBCrARBA ~ EXBCVTARBAINSTALATJILORDBINcALzmB CBN'I'RALA

1.PRB8CRIP'fII
164-85 4369-81

GBNBRALB

Caldura. Terminologie ~i simboluri. Instalatii de lncalzire ~i ventilare. Terminologie. 2. TBRMOTBBNICAIN CONSTR.Ucrn

11247/3-80

11247/4-81

7109-86
6472/2-83 6472/3-89 6472/4-89 6472/5-73 6472/6-88 6472/7-85 6472/9-76

Termotehnica constructiilor. Terminologie, simboluri, unitiip de masura. Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori. Idem. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcpe ale cladirilor. Idem. Termotehnica. Comportarea elementelor de construcpe ]a difuzia vapori]or de apa. Prescrippi de ca]cul. Idem. Hidrotermica. Principii de ca]cu] ~ide alcatuire pentru acoperi~uri ventilate. Idem. Proiectarea termotehnica a e]ementelor de construcpi cu punp termice. Idem. Termotehnica. Calcu]u] permeabilitiipi la aer a elemente]or ~imaterialelor de construcpi Fizica construcpilor. Proiectarea termotehnica a elementelor de construcpi cu punp termice cilindrice. 3. CALCULULINSTALATJILOR INTBRIOARB

1I984-83

3572-77 2764-86

Cazane de abur ~i apa fierbinte. Piirti componente - terminologie. Cazane de abur, apii fierbinte ~i apii calda. Debite, presiuni ~i temperaturi nominale. SR EN 247-2000 Schimbiitoare de caldura. Terminologie. SR EN 305-2000 Schimbiitoare de ciildurii. Definipi ale performantelor schimbatoarelor de ciildurii. 9270-85 Arziitoare de gaze naturale pentru cazane. Conditii tehnice de calitate. 3417-85 Co~uri ~i canale de fum pentru instalatii de inciilzire centralii. Prescriptii de calcul termotehnic. 6793-86 Co~uri, canale de fum pentru focare obi~nuite la constructii civile. Prescrippi generale. 6. COMBUSTIBJLI

SR ]907-1-97 SR ]907-2-97 SR 1907-3-97

SR 4839-97

Instalapi de lncalzire. Necesarul de caldura de ca]cul. Prescriptii de calcul. Instalapi de lncalzire. Necesarul de caldura de ca]cul. Temperaturi interioare convenponale de calcul. Instalatii de lncalzire. Necesarul de caldura de calcul. Determinarea necesarului de caldura de calcul al serelor simplu vitrate. Instalapi de lncalzire. Numiirul anual de grade-zile.
4. CORPURI DB 1NcA1.zIRB

177-89 54-80 240-80 1308/1-90 1308/3-90

SR EN 442/1-2000 ]676-90

Radiatoare ~iconvectoare. Partea I: Specificapi ~i condipi tehnice.

3317-67 66-78

Produse petroliere. Combustibillichid pentru uz neindustrial tip P ~i tip M. Combustibillichid u~or. Motorinii. Combustibili solizi. Carbuni ~i brichete de carbuni destinati scopurilor energetice. Reguli pentru verificarea calitiipi. Combustibili solizi. Ciirbuni ~i brichete de ciirbuni destinati scopurilor neindustriale. Reguli pentru verificarea calitiipi. Gaze combustibile. Gaz petrolier lichefiat.

Elemente de radiator din fontiipentru instalapi de incalzire centrala. Condipi tehnice generale de calitate. 1I5 114

...

--

rJ

--7.RB'fBLBDB CONDUcm 4377-76 SR 8591-97 9312-87 SR EN 253 Compensatoare de dilatape. Compensatoare plane in forma de U, L, Z. Prescrippi de calcul. Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. Subtraversiiri de ciii ferate ~i drumuri cu conducte. Prescrippi de proiectare. Sistemul de conducte preizolate pentru retele subterane de apii caldii. 8. PllOTBC'fIA CONTRACOROZIVNII

---

de zgomot ~i parametrii de izolare acusticii. Recipiente metalice sub presiune pentru instalatii in construcpi. Dimensiuni principale. Racorduri elastice pentru reducerera vibrapilor in instalapi. 9448-89 SR EN 26-2000 Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizand combustibil gazos.

10827-87

7335/3-86
7335/5-90 7335/6-98 7335/7-87 10128-86 1070211-83
E 10702/2-80

Protecpa contra coroziunii a construcpilor metalice ingropate. Izolarea exterioarii cu bitum a conductelor din otel Idem. Conducte metalice ingropate. Imbiniiri electroizolante cuniplu. Idem. Conducte metalice ingropate. Protejarea conductelor la subtraversiiri de drumuri, ciii ferate, ape ~ila treceri prin carnine. Idem. Conducte metalice ingropate. Imbiniiri electroizolante cu flan~e. Protecpa contra coroziunii a construcpilor supraterane din otel. Clasificarea mediilor agresive. Protecpa contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale. Idem. Acoperiri protectoare pentru constructii situate in medii neagresive, slab agresive ~i cu agresivitate medie.
9. DIVERSB
RJ ,1WRtfrB

DB PllOIBCI'ARB

Instalatii sanitare, de inciilzire centralii, de ventilare ~igaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne ~i culori conventionale. 185/2-89 Instalapi sanitare, de inciilzire centralii, de ventilare ~i gaze naturale. Fitinguri ~ipiese auxiliare pentru conducte. Semne convenponale. 185/3-89 Instalapi sanitare, de inciilzire centralii, de ventilare ~i gaze naturale. Armiituri. Semne convenponale. 185/4-89 Instalapi sanitare, de inciilzire centralii, de ventilare ~i gaze naturale. Obiecte de uz gospodiiresc, corpuri de inciilzire, guri de aer. Semne convenponale 185/5-89 Instalapi sanitare, de inci\lzire centralii, de ventilare ~i gaze naturale. Agregate, aparate, rezervoare. Semne convenponale. 185/6-89 Instalapi sanitare, de inciilzire centralii, de ventilare ~i gaze naturale. Aparate de masurii ~icontrol. Semne conventionale. SR CR 12792-99 Ventilarea in cliidiri. Simboluri ~iterminologie. 11050-87 Instalapi de gaze naturale. Terminologie. 6156-86 Acustica in construcpi. Protecpa impotriva zgomotului in construcpi civile ~isocial-culturale. Lirnitele admisibile

185/1-89

117 116

ANEXA3
CON'fINUTUL CADRU AL REFERA TULUI DE VERIFICARE A PROIECTELOR DE INST ALA TII DE iNcALZIRE CENTRAL".

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................

3.~
- Tema
_

coseprezintiJa ~:

Numele ~iprenumele verifieatorolui atestat:


.................................................................... ....................................................................

de proieetare Memoriul tehnie (prezentarea solup,ilor tehniee adoptate pentru respeetarea

Finna

...

.....

Nr Data................ Confonn registrului de evidenjA

eerintelor verifieate);

- Plan~ele

Adresa,telefon,fax:....................................
....................................................................
....................................................................

desenate: ............................................................................................... - Caiet de sarcini: ....................................................................................................


_ Breviar

REFBRAT
priviDd verificaIea do caIitate* Ja ceriDJelo:

-Alte doeumente;

de ealeul, program de ealeul

.................................................................................................... ...................................................................................................
4. l".nncln7.H 881JIm!.vcrificIdj;

A.RezistcDllti ; ~
B. SiganDJi In aploatale; C. SiganDJi Ja fiJc;

D. JgicDI, oame.ofI~, re&ccrcati protecIia ~1ni; B.ImJalio ~ hidrotbgltiecononrieoeoergio; d F.PmtecIie~y.~


a proiecIu1ui

a) 'in unna verifiearii se eonsidera proieetul eorespunzator, semnandu-se ~i ~tampilandu-seeonfonn dispozip,ilorlegale. b) 'in unna verifiearii se eonsidera ryroieetul eorespunzator pentru faza verifieatii semnandu-se eonfonn dispozitiilor legale, eu urmatoarele eondip,iobligatorii a fi introduse in proieet prin grija investitorolui de eatre proieetant:
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................

............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................
Speeialitatea: Instalap,ide lnewzire eentrala Faza.. ... , Nr.proieet.... .... * Verifiearea tehniea de ealitate a proieetului s-a Iaeut in eonfonnitate eu Legea nr.10/1995 privind ealitatea in eonstruep,i ~i eu Ordinul nr.70/N/ din 17.09.1999 al MLPAT, pentru aprobarea "Indrumatorului pentru atestarea tehnieo-profesionala a speeiali~tilor eu aetivitate in eonstruep,i".

-proieetant general.............................................................................
- proieetant de speeialitate ................................................................ - investitor/benefieiar ......................................................................... - amplasament: judellseetor , loealitate .................. str nr cod po~tal.......... - data prezentiirii proieetului pentru verifieare ................................... Am primit exemplare din Referatul de verifieare Am predat exemplare din Referatul de verifieare

1. Date

de ideDtificare

2. CamcIuisticiprincipalealeproiectuIai~

Javerificam:

INVESTlTORlPRomcrANT
119

........................................................................................
........................................................................................

VBRIFICATOR. TBHNIC ATBSTAT

118

CUPRINS 1.
2.

OBIECT. OMENIU APLICARE D DE

Psg. 1

CONDlTII GENERALE DE PROIECTARE ~I EXECUTIE . . . . . . . . . . . . . .3 Proiectarea ~iexecutarea lucrarilor de instalapi de incalzire centralii Competentele instalatorilor autorizap pentru proiectarea ~iexecutarea lucrarilor de inciilzire centralii Autorizarea instalatorilor NECESARUL DE cALDuRA PENTRU iNcALZlRE 8 Determinarea necesarului de ciildurii Prevederi referitoare la elementele constructive ale cIiidirilorinciilzite central ALEGEREA SISTEMULUl DE iNCALZlRE Alegerea agentului termic in instalatiile interioare tnciilzirea de gardii INSTALATII INTERIOARE DE iNcALZlRE CENTRALA Distributia agentului termic Alegerea regimului de presiune Armiituri de inchidere, reglare, golire, dezaerisire Prevederi specifice instalatiilor cu abur Traseele conductelor in interiorul cIiidirilor Miisuride protecpe globalii (constructii ~iinstalatii) .10

3.

Probleme specifice ale centralelor termice care deservesc instaIatii de inciiIzire existente Echiparea cu cazane Asigurarea cazanelor ~ia instaIatiei Echipamentul pentru circulatia apei Echipamentul pentru prepararea apei calde de consum Alimentarea cu apii a cazanelor Instalapi pentru alimentarea cu combustibil Asigurarea aerului de combustie Evacuarea gazelor de ardere Miisuri de prevenire ~ide stingere a incendiiIor 10. ORGANIZAREA CENTRALEI TERMICE ~I AMENAJARI CONSTRUCTNE Organizarea spatiilor in centrala termicii Prescrippi privind cliidirea Prescrippi privind instalatiiIe sanitare ~ielectrice Elemente de constructie aferente echipamentului Dotiiri
II.

48

II

4.

5.

.16
PUNCTE TERMICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Destinapa punctului termic. Agenp termici Echiparea punctului termic. Scheme funcponale Condipi privind amplasarea ~i organizarea punctelor termice de imobil
RETELE TERMICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Ii..

6.

iNCALZlREA CU CORPURI DE iNcALZlRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Domeniul de utilizare Alegerea tipului de corp de inciiIzire Amplasarea corpurilor de inciilzire Mascarea corpurilor de inciiIzire Racordarea la instalatie a corpurilor de inciilzire iNCALZlREA CU AER CALD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Domeniu de utilizare Alegerea sistemului de inciilzire cu aer cald Solupi de inciilzire cu aer cald
iNCALZlREA PRIN RADIATIE

Prevederigenerale Configurapa ~itraseul retelelor Condipi de pozare ~imontaj Sustinerea retelelor termice Armiituri de inchidere, reglare, golire, dezaerisire 13. MAsURI PENRU PRELUAREA DILATARII CONDUCTELOR 14. CONDITII DE MONTARE Retele interioare Compensatoare de dilatare Armiituri pentru inchidere, sectionare, reglare, golire ~idezaerisire Corpuri de inciiIzire Amenajari constructive pentru instalapile de inciilzire IZOLAREA TERMICA A INSTALATlILOR. PROTECTIA ThfPOTRlVACOROZIUNII .70 .73

7.

8.

Domeniul de utilizare Alegerea sistemului de incalzire prin radiatie Amplasarea suprafetelor de inciilzire; reteaua de distributie 9.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
IS.

.78

CENTRALE TERMICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Agentii termici produ~i in centralele termice Amplasarea centralelor termice 120

16. APARATE DE MAsuRA, AUTOMATIZARE, CONTORIZARE . . . . . . . .80 Aparate de miisurii Automatizare 121

-. -

---- - --

- - ---

""" , .i ,

' !

.1'ipIriftI2003

FatAde editia oficiaIa aprobata prin Ord. MLPTL nr. 930/02.07.2002 s-au operat modificari in text referitoare la:

- actualizarea

- corectarea trimiterilor la numarul - indreptarea UDor gre~eli de limba

denumirii

~i indicativului

UDor reglementari

tehnice

~i standarde

UDorarticole ~i ortografie.

122