Sunteți pe pagina 1din 4

INSTRUCŢIUNI TEHNICE PRIVIND AUTORIZAREA

ÎNTREPRINDERILOR CARE EXECUTĂ, VERIFICĂ ŞI PREDAU LA


BENEFICIARI INSTALAŢII ELECTRICE, DE AUTOMATIZARE,
ÎNCĂLZIRE ŞI VENTILAŢIE, ÎN ZONE CU PERICOL DE EXPLOZIE

Indicativ: I 43-89

Cuprins

* GENERALITATI
* CONTINUTUL DOCUMENTATIEI NECESARE IN VEDEREA AUTORIZARII
* METODOLOGIA DE AUTORIZARE A INTREPRINDERILOR

1. GENERALITĂŢI

1.1. Având în vedere prevederile Legii nr. 8/1977 privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în
exploatare, funcţionalităţii şi calităţii construcţiilor, precum şi prevederile "Normativului departamental
pentru proiectarea, executarea, verificarea şi recepţionarea instalaţiilor electrice, în zone cu pericol de
explozie" (ID 17-86), realizarea instalaţiilor electrice, de automatizare, încălzire şi ventilaţie în zonele
cu pericol de explozie se face pe baza proiectelor întocmite în conformitate cu dispoziţiile şi normele în
vigoare, de către întreprinderi autorizate să execute asemenea instalaţii în zone cu pericol de
explozie.

1.2. Instrucţiunile tehnice au scopul de a trata în mod unitar şi de a stabili condiţiile pe care trebuie să
le îndeplinească întreprinderile, în vederea autorizării lor de a executa lucrări de instalaţii electrice,
automatizări, încălziri şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie.

1.3. Autorizarea întreprinderilor care execută, verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice, de
automatizare, încălzire şi ventilaţie în zone cu pericol de explozie se face de către ministerul de care
aparţine întreprinderea care solicită autorizarea pentru executarea unor astfel de lucrări.

Autorizarea se face pe baza unei documentaţii întocmită de întreprinderea solicitantă.

[top]

2. CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI NECESARE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII

2.1. Documentaţia necesară obţinerii autorizării va cuprinde următoarele documente:

2.1.1. Cererea de autorizare prin care se solicită ministerului tutelar, acordarea autorizării şi în care se
arată că întreprinderea întruneşte condiţiile realizării lucrărilor la un nivel calitativ corespunzător
mediului cu pericol de explozie, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.

2.1.2. Hotărârea Consiliului oamenilor muncii a întreprinderii prin care s-a aprobat ca întreprinderea să
fie autorizată să execute lucrări de instalaţii electrice, automatizări, încălzire şi ventilaţie în mediu cu
pericol de explozie.

2.1.3. Procedura cadru a întreprinderii privind execuţia lucrărilor de montaj şi de predare către
beneficiari a instalaţiilor electrice, de automatizare, încălzire şi ventilaţie în mediu cu pericol de
explozie, care va cuprinde:

a) Genul de lucrări pentru care se cere autorizarea cu specificarea condiţiilor privind categoria de
mediu, lucrări noi etc.;
b) Cadrul organizatoric în care se desfăşoară activitatea privind:

- aprovizionarea materială, servicii (inclusiv controlul calităţii acestora);

- organizarea activităţii de montaj;

- personalul calificat şi autorizat pe categorii şi meserii (numeric);

- asigurarea controlului tehnic de calitate în conformitate cu programul de asigurare a calităţii (P.A.C.)


şi dotarea cu mijloace de măsurare şi personal autorizat;

- măsuri şi responsabilităţi privind desfăşurarea probelor mecanice, punerea în funcţiune tehnologică,


recepţia lucrărilor şi garanţii;

- responsabilităţi şi modul de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei, pentru partea de instalaţii.

Acest document va fi semnat de elaborator şi aprobat de conducătorul întreprinderii.

2.1.4. Programul de asigurare a calităţii (PAC) la lucrările de montaj a instalaţiilor electrice de


automatizări, încălziri şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie, care va stabili măsuri
corespunzătoare tehnice şi organizatorice, în acord cu legislaţia în vigoare. În cadrul acestor măsuri
se vor face referiri la:

a) Legislaţia de referinţă (Legea nr. 8/1977, Legea nr. 9/1980, Normativul ID 17, zonarea mediului de
lucru);

b) Definiţii asupra tuturor termenilor folosiţi în procesul de execuţie şi control de calitate;

c) Cerinţele activităţii din domeniul de conducere a lucrărilor, legate de:

- organizarea activităţii, atribuţii, responsabilităţi;

- pregătirea şi calificarea personalului pentru genul lucrărilor pe care le execută întreprinderea;

d) Desfăşurarea activităţii de execuţie legate de:

- planificarea activităţii de execuţie;

- desfăşurarea activităţii de execuţie propriu-zise pe baza fişelor tehnologice, a procedurilor şi a


instrucţiunilor de lucru la care se va arăta modul lor de elaborare şi utilizare;

- modul de control al proceselor speciale, cum se realizează identificarea şi regăsirea lor.

e) Cerinţele legate de confirmarea activităţii desfăşurate, care vor trebui să conţină:

- modul de întocmire şi difuzare a planului de calitate, verificări şi încasări (responsabilităţi, modul de


desfăşurare propriu-zis);

- mijloace de măsurare şi încercare;

- măsurile de control de calitate şi verificări interne. Acestea se vor întocmi pe faze de execuţie, vor fi
corelate cu montajul şi vor cuprinde punctele cu staţionare obligatorie sau asistare, criterii de
acceptare.

f) Controlul asupra modului cum se desfăşoară activitatea de examinare termică de asigurare a


calităţii; aceasta va trebui să conţină date privind personalul cuprins în aceste activităţi, deciziile de
numire, precizarea apartenenţei acestui personal de C.T.C. al întreprinderii, precum şi modul de
desfăşurare a activităţii, atribuţii, flux internaţional, putere de decizie.

g) Documentele care vor colabora în cadrul programului de asigurare a calităţii, modul lor de
înregistrare şi păstrare.

Programul de asigurare a calităţii va fi însuşit de şeful compartimentului CTC şi aprobat de


conducătorul unităţii.

2.1.5. Tehnologiile de execuţie asimilate de întreprindere pentru realizarea instalaţiilor electrice, de


automatizare, încălziri şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie, în care se vor prezenta toate
tehnologiile, procedurile asimilate de întreprindere în vederea realizării condiţiilor de calitate pentru
domeniul în care se cere autorizarea cu indicarea denumirii numărului de cod sau indicativ de proiect.

2.1.6. Prefabricate şi accesorii de montaj în care se vor prezenta ca şi la pct. 2.1.5. toate
prefabricatele şi accesoriile de montaj realizate în întreprinderi după tehnologii şi proceduri proprii sau
asimilate, cu indicarea producătorului, tehnologiei şi certificarea calităţii.

2.1.7. Mijloacele de măsurare şi încercare în care se va prezenta gradul de asigurare a mijloacelor de


măsurare şi încercare pe domenii.

- măsurarea lungimii, grosimii, măsuri electrice (tensiuni, curenţi, rezistenţe electrice, rezistenţe de
izolaţie, capacităţi, inductanţe), explozimetre, presiuni, temperaturi etc. cu domeniile de măsurare şi
clasele de precizie necesare, pentru a putea realiza programul de măsurători şi verificări pe faze şi
final.

2.1.8. Lucrările principale de instalaţii şi montaj realizate de întreprindere, vor cuprinde toate lucrările
cu caracter deosebit realizate de întreprindere, pentru a se putea aprecia experienţa acumulată în
execuţia lucrărilor de instalaţii şi care să garanteze asupra calităţii lucrărilor ce se vor executa.

2.1.9. Programul de instruire verificare a cunoştinţelor profesionale şi autorizare a personalului CTC,


inginerilor maiştrilor şi muncitorilor care execută lucrări de instalaţii electrice, automatizări, încălziri şi
ventilaţii în mediu cu pericol de explozie care va cuprinde:

- decizia conducerii întreprinderii de autorizare a personalului, modul de desfăşurare a acestei acţiuni,


responsabilităţi;

- tematica cursului de instruire şi autorizare pe specialităţi (meserii) avizată de CCITPSM Petroşani.


Se va anexa o listă a personalului autorizat de CCITPSM Petroşani, cu drept de instruire.

Personalul muncitor va fi autorizat pe specialităţi şi domenii de activitate. La sudori, se va ţine seama


şi de cerinţele ISCIR, iar la electricieni, autorizarea se va face în conformitate cu "Regulamentul
pentru autorizarea electricienilor", elaborat de Ministerul Muncii (difuzat cu adresa 44753/87) pentru
condiţii speciale.

2.1.10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii care cuprinde cadrul organizatoric, relaţiile
dintre compartimente, CTC etc.), organizarea activităţii CTC (atribuţii şi responsabilităţi), pentru
execuţia instalaţiilor electrice, de automatizare, încălzire şi ventilaţie în zonele cu pericol de explozie.

2.1.11. Prescripţiile tehnice de bază care vor cuprinde actele normative şi alte prevederi legale în
vigoare care reglementează activitatea de proiectare, execuţie, verificare, condiţii de recepţie, punere
în funcţiune şi exploatare a instalaţiilor electrice, de automatizare, încălzire şi ventilaţie în medii cu
pericol de explozie.

[top]
3. METODOLOGIA DE AUTORIZARE A ÎNTREPRINDERILOR

3.1. Documentaţia întocmită de întreprindere va avea acordul unor institute care au realizat proiecte în
medii cu pericol de explozie (IITPIC, ICITPR, IPROMET, ISPCAIA, IPIU) şi se supune spre avizare la
CCITPSM Petroşani.

3.2. În cazul în care întreprinderea este în subordinea directă a ministerului de resort, documentaţia se
depune la direcţia tehnică a ministerului în vederea avizării şi aprobării. În cazul în care întreprinderea
este în subordinea unui trust sau centrală, documentaţia se depune de acesta. Trustul va emite un
aviz prin care atestă că întreprinderea are toate condiţiile de realizare a lucrărilor, după care
documentaţia cu avizul respectiv se depune la direcţia tehnică a ministerului de resort.

3.3. Direcţia tehnică din minister verifică documentaţia prezentată, că cele prezentate sunt conform cu
realitatea, că întreprinderea are toate condiţiile de realizare a calităţii lucrărilor de instalaţii şi apoi
avizează documentaţia.

3.4. Documentaţia se supune spre avizare în CTE-ul ministerului, după care se supune spre aprobare
în Biroul Executiv al ministerului.

3.5. Autorizarea se va emite pentru o perioadă de maximum 5 ani, dacă în acest interval de timp
condiţiile pentru care s-a emis, se menţin. În caz contrar sau după expirarea acestei perioade,
întreprinderea va solicita reactualizarea automatizării.

3.6. Autorizarea este netransmisibilă şi se aplică strict asupra domeniului, categoriilor de lucrări şi de
mediu pentru care a fost acordată.

[top]