Sunteți pe pagina 1din 169

NORMATIV DE ÎNCERC RI I M SUR TORI PENTRU SISTEMELE

DE PROTEC II, COMAND -CONTROL I AUTOMATIZ RI DIN


PARTEA ELECTRIC A CENTRALELOR I STA IILOR

Indicativ NTE 002/03/00

Aprobat cu Ordinul nr. 34 din 17.12. 2003 al Pre edintelui ANRE


Înlocuie te PE 116-2/1992

NTE 002/03/00 1 /169


Institu ia responsabil de elaborarea normei tehnice energetice:
C.N. Transelectrica S.A

Executant: INCDE – ICEMENERG

Responsabil de lucrare: ing. Anton Ungureanu

NTE 002/03/00 2 /169


CUPRINS

I. Scop…………………………………………………………………... 4
II. Domeniu de aplicare………………………………………………….. 5
III. Terminologie i abrevieri……………………………………………... 8
IV. Documente de referin ……………………………………………….. 15
V. Verific ri i încercari comune instala iilor de automatiz ri.................. 17
VI. Verific ri i încerc ri specifice diferitelor tipuri de instala ii
de automatiz ri....................................................................................... 20
Partea I Protec ii prin relee.................................................................. 20
Partea II-a Comenzi automate............................................................. 132
Partea III-a Alte instala ii de automatizare......................................... 143

NTE 002/03/00 3 /169


NORMATIV DE ÎNCERC RI I M SUR TORI PENTRU SISTEMELE DE PROTEC II,
COMAND -CONTROL I AUTOMATIZ RI DIN PARTEA ELECTRIC A
CENTRALELOR I STA IILOR

I. SCOP

Art.1 Prezentul normativ are ca scop stabilirea nomenclatorului i a volumului de încerc ri


si m sur tori necesare înaintea introducerii în exploatare (punerea în func iune, dup repara ii, i
periodic în cadrul lucr rilor de mentenan ) a instala iilor de protec ie i automatiz ri specifice,
aferente p r ii electrice a centralelor i sta iilor electrice cu tensiuni pân la 400kV.

Art.2 Încerc rile i m sur torile din prezentul normativ sunt concepute pentru a fi
executate în instala ii, la locul de montare i exploatare a echipamentelor i circuitelor aferente.

Art.3 Prin nomenclatorul i volumul verific rilor, specificate în prezentul normativ, se


urm re te confirmarea:
- func ion rii corecte a echipamentelor la valorile prestabilite (reglate,
parametrizate);
- corectitudinii circuitelor între echipamente;
- corectitudinii circuitelor de intrare/ie ire (m rimi analogice i logice);
- corectitudinii circuitelor de alimentare cu tensiune operativ .

Art.4 În prezentul normativ nu sunt tratate încerc rile i m sur torile echipamentelor sau
instala iilor care sunt detaliate în normativul PE 116, sau norme speciale, cum sunt:
- transformatoarele de m sur ( de curent i de tensiune );

NTE 002/03/00 4 /169


- transformatoarele de for a;
- sursele de tensiune operativ ;
- cablurile de leg tur , pilot sau de alt natur , existente în instala ii.

Art.5 Nomenclatorul i volumul de încerc ri i m suratori necesare, cuprinse în


normativul de fa , sunt minimale. Ele trebuie completate, pentru fiecare echipament în parte, cu
prevederile specifice ale fabricantului sau cu altele, rezultate ca necesare din activitatea curenta.

II. DOMENIUL DE APLICARE.

Art.6 Prezentul normativ se aplic instala iilor de protec ie i automatiz ri specifice,


aferente p r ii electrice a centralelor i sta iilor electrice cu tensiuni pân la 400kV i prev d,
pentru fiecare tip de instala ie de automatizare în parte, volumul de verific ri care trebuie efectuat
la:
a. punerea în func iune (PIF);
b. în timpul exploat rii, la urm toarele categorii de lucrari de mentenan (conform definirii
din ,,Regulament de conducere i organizare a activit ii de mentenan ”):
- lucr ri nivel 1 notat în prezentul normativ cu N1;
- lucr ri nivel 2 notat în prezentul normativ cu N2;3;
- lucr ri nivel 3 notat în prezentul normativ cu N2;3;
- lucr ri nivel 4 notat în prezentul normativ cu N4.

Art.7 Lucr rile de verific ri la instala iile de automatizare din categoriile men ionate la
art.6 pot fi efectuate:
-simultan cu lucr rile de punere în func iune, sau mentenan precum i alte categorii de
lucr ri efectuate la echipamentele primare, ca parte întegrant a aceluia i subsistem al instala iei;
-independent de alte lucr ri în cadrul aceluia i subsistem, conform celor stabilite de
unitatea de exploatare, prin planific rile lucr rilor respective respectand cerintele Regulamentului
de conducere i organizare a activit ii de mentenan .

NTE 002/03/00 5 /169


Art.8 Programul de verific ri i verific rile propriu-zise trebuie efectuate astfel încât s
existe certitudinea func ionarii corecte a întregului subsistem (ex. verificarea finalizarii comenzii
de declan are a întreruptorului, a ac ionarii comutatorului cu ploturi, etc.) sau a interac iunii între
subsisteme (ex. protec ia barelor, DRRI, etc.).

Art.9 Volumul lucr rilor care se efectueaz asupra par ilor de instala ie de automatizare,
comun mai multor subsisteme (protec ia barelor, instala ia DRRI, circuitele de curent operativ,
etc.) trebuie precizat i detaliat pentru fiecare subsistem, inând cont i de particularit ile de
exploatare ale instala iei. Aceste preciz ri i detalieri urmeaz s fie întocmite la nivelul unit ii de
exploatare, inand seama de prevederile prezentelor instruc iuni corespunz tor fiec rui tip de
instala ie de automatizare.

Art.10 În cazul echipamentelor cu microprocesoare care au mai multe func ii de protec ie i


automatiz ri ( echipamente multifunc ionale ), înaintea începerii efective a lucr rilor de verificare,
este absolut necesar salvarea configura iei i a parametriz rilor de exploatare într-un fi ier (
protejat împotriva modific rilor pentru ca acestea s nu se schimbe în timpul verific rilor ) i
anulate ( blocate ) temporar toate func iile, cu excep ia celei care se verific .
Dup terminarea lucr rilor de verificare se va înc rca din nou configura ia salvat i se va
verifica deblocarea tuturor func iilor, blocate la începutul probelor.
La PIF-ul acestor echipamente sau la modificarea circuitelor, se va urm ri ca circuitele de
m sur (curent, tensiune) s nu fie în apropierea celorlalte circuite care se conecteaz la aceste
echipamente, iar intersectarea acestor circuite s se fac sub un unghi de 90°.
Ca i în cazul celorlalte echipamente, se va ine seama de condi iile de mediu i de izola ie
(nivelul tensiunilor de încercare) indicate de produc tor.

Art.11 Lucr rile prev zute în prezentele instruc iuni vor fi efectuate de personal cu o
calificare corespunz toare, acceptat i recunoscut în acest sens de unitatea de exploatare. Pentru
echipamentele multifunc ionale cu microprocesoare verificarea se face de o forma ie în
componen a c reia trebuie s fie cel pu in un inginer cu preg tire profesional corespunz toare
(cunostin e de operare PC, cunoa terea echipamentului, cunoa terea instala iei, experien în
verificarea circuitelor secundare, etc).

NTE 002/03/00 6 /169


Art.12 Pentru ob inerea unor lucr ri de calitate, trebuie avute în vedere :
-întocmirea programului de verific ri, cu toate lucr rile auxiliare necesare;
-întreruperea acelor circuite în irul de cleme care ar putea influen a func ionarea restului
instala iei (circuite de blocaj, DRRI, protec ia diferen ial de bare, etc.);
-folosirea unor truse ( eventual specializate ) i aparate de calitate;
-folosirea sculelor de calitate.
Pentru echipamentele multifunc ionale cu microprocesoare, cerin ele minime ale PC – ului
de control i de efectuare a reglajelor ( parametriz rilor ) se vor lua din documenta ia tehnic a
echipamentului sau din procedurile opera ionale întocmite în scopul verific rilor acestor
echipamente.

Art.13 Rezultatele ob inute în urma m sur torilor i/sau a verific rilor se consemneaz într-
un document (buletin/protocol/raport de verific ri pe suport din hârtie, sau buletin/protocol/raport
de verific ri sub forma de fi ier pe suport magnetic, pentru banca de date, etc.), protejate
corespunz tor, a c rui forma i continut vor fi stabilite de c tre unitatea de exploatare.
Documentul rezultatelor trebuie s cuprind cel pu in :
- titlul documentului i elementele de identificare;
- datele de identificare a instala iei i/sau a echipamentului;
- prezentarea m suratorilor i/sau a verific rilor. Se vor indica limitele admise,
rezultatele ob inute, erorile fa de valorile de referint i concluziile pentru fiecare tip de m sur
toare i /sau verificare în parte.
- concluzia final formulat de conduc torul lucr rii;
- datele de identificare a aparatelor utilizate la executarea m sur torilor i/sau a
verific rilor;
- datele de identificare a personalului care a executat m sur torile i/sau
verific rile;
- datele de identificare a conduc torului lucr rilor si semnatura.
Documentul întocmit i concluziile formulate vor sta la baza deciziilor ce vor fi luate de
c tre unitatea de exploatare privitor la regimul instala iei de automatizare, care face obiectul
documentului (introducerea în exploatare, remedierea deficien elor, etc.).

NTE 002/03/00 7 /169


Art.14 În cazul în care o parte din parametrii m sura i i/sau verifica i nu se încadreaz
între limitele admise specificate în normative, standarde sau documentele echipamentelor puse la
dispozi ie de fabricile constructoare, sau difer cu mai mult decât erorile maxime admise fa a de
m sur torile efectuate în acelea i condi ii, men ionate într-un document anterior, unitatea de
exploatare, în baza rezultatelor i a cerin elor de exploatare, va propune regimul instala iei
(introducere în exploatare, introducerea în exploarare pe durat limitat , etc.), conducerea unit ii
urmând s ia decizia final cu precizarea restrictiilor specifice fiecarui caz pentru reducerea
riscurilor.

III. TERMINOLOGIE I ABREVIERI.

In cuprinsul prezentului normativ termenii folosi i au în elesul definit în continuare :

Aparataj de comuta ie Totalitatea aparatelor de întrerupere i de comuta ie i a


combina iilor acestora cu aparate de comand , de m sur , de protec ie
i de reglaj asociate.
Autotestare Vezi func ia de testare automat : autotestare
Caracteristic de Func ia care stabile te rela ia între m rimea ( m rimile ) de intrare i
ac ionare m rimea de ie ire ( valoarea de ac ionare ) i poate fi o constant sau
o curb oarecare ( cerc, sinusoid , etc. )
Compatibilitate Aptitudinea unui echipament sau a unui sistem de a func iona
electromagnetic satisf c tor în mediul s u electromagnetic, f r s produc el însu i
perturba ii electromagnetice intolerabile asupra nici unui element din
acest mediu (CEI 50<161-01-07>).
Curent de defect Curent datorat unui defect în sistemul electric, exterior sec iunii
exterior (zonei) protejate de protec ia considerat , i care circul prin aceast
sec iune protejat (CEI 50<448-13-13>).
Dispozitiv / func ie Ansamblu, cuprinzând unul sau mai multe relee i /sau elemente
automat de … logice, destinate s asigure o func iune specific de automatizare (
(CEI 50<448-01-05>).
Not : Acest dispozitiv / func ie este definit/definit prin cuvintele
care se adaug în locul punctelor. Exemplu: Dispozitiv / func ie
automat de reanclan are.
Dispozitiv automat de Dispozitiv automat destinat s reduc înc rcarea unei re ele în cazul
desc rcare a sarcinii unor situa ii anormale, ca de exemplu o sc dere de frecven (CEI
50<448-14-36>).
Not : Termen recomandat de CEI: Protec ie de desc rcare a
sarcinii

NTE 002/03/00 8 /169


Dispozitiv de Dispozitiv automat destinat s comande reanclan area unuia sau a
reanclan are automat mai multor întreruptoare, dup func ionarea protec iei circuitului
asociat (CEI 50<448-16-02>).
Not : Dac durata de deschidere înaintea reanclan rii
prezint interes, aceasta poate fi mentionat în continuarea
termenului. Astfel, termenul poate fi precizat ca: “ultrarapid, rapid,
lent, conform utiliz rii”.
Echipament (electric) Ansamblu de aparate, ma ini, dispozitive, conexiuni, accesorii,
apar inând unei instala ii electrice i îndeplinind anumite func iuni în
cadrul acesteia.
Not : Termenul se utilizeaz i pentru denumirea unor p r i
din ansamblu care îndeplinesc anumite func ii în înstala iile electrice.
Eroare absolut Diferen a algebric între o valoare de func ionare a m rimii
caracteristice (sau a temporiz rii) m surat i valoarea reglat a
acesteia (CEI 50<446-18-01>).
Fiabilitatea unei Probabilitatea ca o protec ie s poat îndeplini o func ie cerut , în
protec ii condi ii date, într-o durat de timp dat (CEI 50<448-12-05>).
Not : Func ia cerut pentru o protec ie este de a func iona
atunci când trebuie i de a nu func iona atunci când nu trebuie.
Frânare electric Efect ob inut datorit uneia sau mai multor m rimi de întrare aplicate
(electromagnetic ) releului sau dispozitivului de protec ie care se opun func ion rii
acestuia, în scopul modific rii într-o manier specificat a
caracteristicii de ac ionare a releului sau dispozitivului de protec ie
(CEI 50<448-02-10>).
Exemple: - frânare prin sarcin frânare ce depinde de
curentul de sarcin ;
- frânare prin armonic frânare ce depinde de
armonicile con inute în m rimea de alimentare de intrare.
- frânare prin curentul de defect exterior
frânare ce depinde de curentul de defect care trece prin zona
protejat la un defect exterior zonei.
Func ia de Func ia de supraveghere automat care se realizeaz far afectarea
monitorizare automat func iei proprii de protec ie (CEI 50<448-12-12>)
Func ia de protec ie ... Termen specific echipamentelor multifunc ionale cu microprocesoare
( protec ii, automatiz ri, etc. ) care define te o protec ie specific
dintr-un asemenea echipament ( spre exemplu, ,,func ia de protec ie
diferen ial " )
Func ia de Func ie, în mod normal realizat în interiorul unui echipament de
supraveghere protec ie, care este destinat s detecteze automat deranjamentele,
automat ; atât în interiorul, cât i în exteriorul echipamentului de protec ie (CEI
autosupraveghere 50<448-12-11>).
Func ie de testare Func ie de supraveghere automat care realizeaz o testare dup
automat ; autotestare scoaterea din func iune total sau par ial a protec iei, în mod uzual
blocând declan area, ceea ce afecteaz func ia proprie a protec iei
(CEI 50<448-12-13>).

NTE 002/03/00 9 /169


Func ionare corect a Emiterea, de c tre o protec ie, a unor comenzi de declan are sau a
unei protec ii altor comenzi sau semnale, în modul prev zut, ca r spuns la apari ia
în sistemul energetic a unui defect sau a unei alte situa ii anormale
(CEI 50<448-12-01>).
Func ionare incorect Refuz de func ionare sau func ionare intempestiv (CEI 50<448-12-
a unei protec ii 02>).
Func ionare Func ionare a unei protec ii, fie în absen a unui defect sau a unei
intempestiv a unei si uatii anormale în sistemul energetic, fie în prezen a unui defect sau
protec ii a unei situa ii anormale în sistemul energetic pentru care protec ia nu
trebuie s func ioneze (CEI 50<448-12-03>).
Impuls Varia ie brusc i de scurt durat a unei m rimi fizice urmat de o
întoarcere rapid la valoarea s ini ial (CEI 50<101-02-02>).
Interfa Grani sau punct comun între dou sau mai multe sisteme, sau între
dou sau mai multe entit i, între care are loc o circula ie de
informa ii sau de energie. (CEI 870-1-3>).
Panou sinoptic Dispozitiv care permite afi area sau afi area i comandarea st rii
componentelor unei re ele, prin intermediul unei scheme (CEI 870-1-
3>).
Not : termenul este folosit i în cazul echipamentelor cu
microprocesoare multifunc ionale care au pe placa frontal o tastatur
i un display de unde se pot alege i pot fi afi ate valorile reglate,
op iunile, etc.
Parametrizare Stabilirea valorii ( valorilor ) parametrului (parametrilor) de
func ionare a unui echipament multifunc ional cu microprocesoare.
Parametrizabil Posibilitatea de a stabili valoarea ( valorile ) parametrului
( parametrilor ) de func ionare a unui echipament multifunc ional cu
microprocesoare.
Procent ( coeficient ) Raport de revenire exprimat în procente (CEI 50<446-15-07>)
de revenire
Protec ie Ansamblu de prevederi pentru detectarea defectelor sau a altor situa ii
anormale din sistemul energetic, pentru a permite eliminarea
defectelor, limitarea situa iilor anormale i emiterea de comenzi sau
semnale (CEI 50<448-11-01>).
Note: 1.Termenul “protec ie” este un termen generic pentru
“dispozitive de protec ie” i “sisteme de protec ie”.
2.Termenul “protec ie” poate fi utilizat pentru a descrie
protec ia unui sistem energetic în ansamblu sau protec ia unor p r i
definite ale unui sistem energetic, ca de exemplu, protec ia unui
transformator, protec ia unei linii, protec ia unui generator.
3.Protec ia nu cuprinde acele dispozitive dintr-un sistem
energetic destinate, de exemplu, pentru limitarea supratensiunilor din
sistemul energetic. Totu i , protec ia cuprinde i dispozitivele
destinate s controleze varia iile de tensiune sau de frecven din
sistemul energetic, ca de exemplu, comutarea automat a bobinelor
de reactan , desc rcarea automat a sarcinii, etc.

NTE 002/03/00 10 /169


Protec ie (a unui Termen ce define te dispozitive sau sisteme de protec ie, destinate s
element de sistem protejeze o anumit parte component a unui sistem energetic (CEI
energetic) 50<448-01-02>)
Protec ie diferential Protec ie cu selectivitate absolut a carei func ionare i selectivitate
longitudinal depind de compararea curen ilor în amplitudine i faz , între
extremit ile zonei (sec iunii) protejate (CEI 50<448-14-16>)
Protec ie diferential Protec ie utilizat pentru circuite paralele, a c rei func ionare
transversal depinde de repartizarea neechilibrat a curen ilor între aceste circuite
(CEI 50<448-14-17>).
Protec ie de distan Protec ie cu selectivitate relativ a c rei func ionare i selectivitate
depind de m surarea local a m rimilor electrice pe baza c rora se
evalueaz distan a echivalent pân la locul de defect, prin comparare
cu reglajele zonelor. (CEI 50<448-14-09>).
Protec ie împotriva Protec ie destinat s elimine un defect din sistemul energetic prin
refuzului de comand de declan are a altui întreruptor sau a altor întreruptoare, în
întreruptor (DRRI) cazul refuzului de declan are a întreruptorului corespunz tor. (CEI
50<448-11-18>).
Abreviere: D R R I ( declan are de rezerv la refuz de
întreruptor).
Raport ( coeficient )de Raportul între valoarea de revenire i valoarea de func ionare .
revenire Observa ie: Aceste valori pot fi valori m surate sau valori de
încercare, conform standardului de produs. (CEI 50<446-15-06>).
Refuz de func ionare Lipsa func ion rii unei protec ii care ar fi trebuit s func ioneze dar
a unei protec ii nu a func ionat (CEI 50<448-12-04>).
Releu cu frânare Releu electric de m sur ale carui caracteristici sunt modificate
printr-o frânare electrica (electromagnetic ) (CEI 50<448-02-11>).
Releu de curent Releu electric de m sur a c rui m rime caracteristic este curentul
(CEI 50<448-02-05>).
Releu de protec ie Releu electric de m sur ce poate constitui, singur sau în combina ie
cu alte relee, un dispozitiv de protec ie(CEI50<448-11-02>).
Not : Termenul este folosit pentru construc ii simple (vezi i
Releu electric )
Releu de tensiune Releu electric de m sur a c rui m rime caracteristic este tensiunea
(CEI 50<448-02-06>).
Releu diferen ial Releu electric de m sur a c rui m rime caracteristic este rezultatul
compar rii m rimilor de intrare, fie în amplitudine, fie în faz i
amplitudine (CEI 50<448-02-13>).
Releu direc ional Releu electric de m sur destinat s detecteze direc ia în care un
fenomen, de exemplu un defect, se produce în raport cu un punct dat
al re elei (CEI 50<448-02-14>).
Releu electric Aparat care produce modific ri bru te, predeterminate, în unul sau
mai multe circuite de ie ire, atunci când în circuitele de intrare sunt
îndeplinite anumite condi ii. (CEI 50<446-11-01>)
Observa ii: 1.Termenul releu electric trebuie folosit exclusiv în sensul
de releu elementar, care nu comport fizic decât o singur func ie logic
între circuitele sale de intrare i circuitele sale de ie ire.

NTE 002/03/00 11 /169


2.Termenul releu electric cuprinde ansamblul de componente
necesare func ion rii sale stabilite
3.In cazul utiliz rii releului în instala iile de protec ie i
automatiz ri combinate, no iunea de func ie logic trebuie adaugat
cuvântului releu, pentru a-l defini. In acest caz, conform func iei
specificate (în standardele de produs), releul electric poate cuprinde un
releu auxiliar în scopul îndeplinirii func iei cerute. De exemplu, releu de
declan are, etc.
Releu maximal de ... Releu electric de m sur destinat s func ioneze când m rimea sa
caracteristic atinge valoarea reglata prin valori cresc toare (CEI
50<448-02-01>).
Releu minimal de... Releu electric de m sur destinat s func ioneze când m rimea sa
caracteristic atinge valoarea reglat prin valori descresc toare(CEI
50<448-02-02>).
Schema sinoptic Ansamblul simbolurilor reprezentând starea real a aparatelor de
comuta ie i schema sta iei (re elei electrice), care poate fi inut la zi i
care poate cuprinde dispozitive de comand (CEI50<605-03-03>).
Semnal Indica ie vizual , auditiv sau de alt tip, utilizat pentru vehicularea
informa iilor (CEI 870-1-3).
Sistem de circuite Ansamblul sistemelor de comand , protec ie, supraveghere (control),
secundare telecomunica ii dintr-o sta ie electric .
Sistem de comand Ansamblul de dispozitive i alte aparate necesare pentru îndeplinirea
func iilor specifice de închidere, deschidere, comutare, etc.
Not : Un sistem de comand cuprinde atât aparatele de
comand , cât i c ile de transmisie, aparatele i circuitele de blocare
(înterblocare), de sincronizare i de alimentare.
Sistem de control Vezi sistem de supraveghere
Not : Se va evita utilizarea în limba romana a termenului
"control", care în limba englez se folose te, de cele mai multe ori, cu
sensul de "conducere", "comand ", dar i cu sensul de "indicare",
"reglare".
Sistem de protec ie Ansamblul format din unul sau mai multe echipamente de protec ie i
(subsistem în cadrul alte aparate destinate s îndeplineasc una sau mai multe func ii
sistemului de circuite specificate de protec ie. (CEI 50<448-11-04>)
secundare) Note: 1. Un sistem de protec ie include unul sau mai multe
echipamente de protec ie, transformatoare de m sur , cablaj, circuit(e)
de declan are, de alimentare auxiliar , precum i (daca sunt prevazute)
una sau mai multe leg turi de transmisie. Dup principiul (principiile)
sistemului de protec ie, acesta poate include o singur extremitate sau
toate extremit ile sec iunii (zonei) protejate i, eventual dispozitive de
reanclan are automat .
2.Intreruptoarele sunt excluse din defini ie.
Sistem de Ansamblul de dispozitive i alte aparate necesare pentru îndeplinirea
supraveghere func iilor specifice de semnalizare (alarm ), indicare de stare, m sur ,
înregistrare, etc.
Not : Un sistem de supraveghere cuprinde atât aparatele de

NTE 002/03/00 12 /169


supraveghere, cât i c ile de transmisie i de alimentare.
Sistem de Sistem care supravegheaz i comand un proces distribuit geografic.
supraveghere, comand SCADA (Supervision, Control And Data Acquisition)
i achizi ia datelor
(SCADA)
Sistem de Sistem de conducere care serve te la supravegherea i comanda
teleconducere proceselor distribuite geografic. El cuprinde toate echipamentele i
toate func iile necesare achizi ion rii, prelucr rii, transmisiei i afi rii
informa iilor de proces. (CEI 870-1-3)
ir cleme Ansamblu de elemente de conectare a conductoarelor electrice care fac
leg tura între echipamentele dintr-un panou (stelaj, dulap, cutie de
conexiune) i restul instala iilor, amplasate exterior acestui panou.
Tablou (pupitru) de Tablou (pupitru) pe care sunt montate dispozitivele necesare conducerii
comand i/sau supravegherii unei sta ii sau unei re ele. (CEI 50<605-03-01>).
Telecomand Comand la distan a unui echipament cu ajutorul telecomunica iilor.
Aceasta presupune o legatur între dispozitivul de comand i
echipamentul care trebuie comandat. (CEI 870-1-3).Not : Leg tura
poate fi realizat :
a)direct prin circuit fizic;
b)prin mijloace mecanice;
c)prin mijlocirea altor tipuri de c i de transmisie, cum ar fi canal
IF, fascicule de unde hertziene, transmisii radio UIF sau FIF, fibr
optic , etc.
Teleconducere Conducere la distan a func ion rii unei instala ii, utilizând
transmiterea de informa ii cu ajutorul telecomunica iilor. (CEI 50<371-
01-01>).
Not : Teleconducerea poate cuprinde orice combina ie de
mijloace de comand , de alarm , de semnalizare, de m sur , de
protec ie i de declan are; este exclus utilizarea mesajelor vorbite.
Teledeclan are Declan area întreruptorului (întreruptoarelor) prin comenzi transmise de
la o protec ie îndep rtat , independent de starea în care se afl protec ia
local . (CEI 50<448-15-08>).
Telem sur Transmisie la distan , prin mijloace de telecomunica ii, a valorilor
m rimilor m surate. (CEI 50<371-01-03>).
Teleprotec ie Expresie global acoperind schimbul de informa ii de supraveghere i
de informa ii de comand între dou sau mai multe posturi, situate
geografic în locuri diferite, în scopul de a proteja echipamentele din
exploatare. (CEI 870-1-3)
Termenii specifici prefera i: protec ie cu canal de transmisie, protec ie
cu fir pilot, protec ie cu fibre optice, protec ie cu curen i purt tori,
protec ie cu radiounde, etc.(CEI 50<448>).
Telesemnalizare Telesupraveghere a informa iilor de stare, cum ar fi condi ii de alarm
sau pozi ii de aparate etc. (CEI 50<371-01-04>).
Telesupraveghere Supraveghere la distan a st rii de func ionare a unui echipament, prin
mijloace de telecomunica ii. (CEI 50<371-01-02>)

NTE 002/03/00 13 /169


Valoarea de reglare a Valoarea de prag a m rimii caracteristice la care releul trebuie s
m rimii caracteristicii func ioneze în condi iile specificate.
sau a parametrilor s i Not : M rime caracteristic – m rime electric sau unul din
de reglare parametri s i, a c rei denumire caracterizeaz principiul de
func ionare a releului i pentru ale c rei valori se impun condi ii
referitoare la precizia releului (curent, impedan , etc.) – conform
STAS 12027/1 – 90 întocmit dup CEI 50 ( 446 ) - 1983
Valoare m surat ; M rime, proprietate sau caracteristic fizic /electric care trebuie s fie
variabil m surat m surata (CEI 870-1-3)
Valoare nominal a Valoarea aproximat convenabil , a unei m rimi de alimentare, folosit
unei m rimi de pentru a desemna sau identifica un releu. ( CEI 50<446-12-07> )
alimentare
Valoarea specificat a Valoare a unei m rimi de alimentare prescris pentru o opera ie
unei m rimi de specificat . (CEI 50<446-12-08>)
alimentare.

NTE 002/03/00 14 /169


IV. DOCUMENTE DE REFERIN

SR EN 60255-6:1995
Relee electrice. Partea 6: Relee de m sur i dispozitive de protec ie.

SR EN 116000-2:1997
Specifica ie generic . Relee electromecanice de tot sau nimic. Partea 2: Caracteristici generale i
metode de încercare pentru relee de timp.

SR EN 116200:1997
Specifica ie intermediar . Relee electromecanice de tot sau nimic ( inclusiv relee pentru condi ii
severe de mediu ).

SR EN 60255-3:1995
Relee electrice. Partea 3: Relee de m sur i dispozitive de protec ie cu o singur m rime de
alimentare de intrare, cu timp dependent sau independent.

SR EN 60255-7:1995
Relee electrice. Partea 7: Metode de încercare i de m surare pentru relee electromecanice de tot
sau nimic.

SR EN 60255-12:1995
Relee electrice. Partea 12: Relee direc ionale i relee de putere cu dou m rimi de alimentere de
intrare.

SR EN 60255-13:1999
Relee electrice. Partea 13: Relee diferen iale.

SR EN 60255-23:1996
Relee electrice. Partea 23: Caracteristici func ionale ale contactelor.

STAS 12027/1-90
Relee electrice. Terminologie.

STAS 12027/2-84
Relee electrice. Relee electromecanice de tot sau nimic temporizate i netemporizate. Condi ii
tehnice generale.

STAS 12027/4-82
Relee electrice.Metode de verificare a calit ii.

STAS 12027/5-81
Relee electrice. Izolarea releelor.

NTE 002/03/00 15 /169


STAS 12027/8-85
Relee electrice de m sur cu o singur m rime de alimentare la intrare, netemporizate, cu
temporizare independent i temporizare dependent . Condi ii tehnice de calitate.

SR EN 60947-5-1:1994
Aparataj de joas tensiune. Partea 5: Aparate i elemente de comuta ie pentru circuite de comand .
Sec iunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comand .

SR EN 60947-6-2:1996
Aparataj de joas tensiune. Partea 6: Echipamente cu func iuni multiple.
Sec iunea 2: Aparate ( sau echipamente ) de comuta ie, de comand , de protec ie (ACP)

Regulament de conducere i organizare a activit ii de mentenan cod ANRE


035.1.2.0.7.0.06/12/02.

PE 116 / 94 Instruc iuni de încerc ri i m suratori la echipamente i instala ii


electrice.

PE 117 / 92 Regulament pentru conducerea prin dispecer în sistemul energetic.

PE 501 / 85 Normativ pentru proiectarea protec iilor prin relee i automatiz rilor
electrice ale centralelor i sta iilor.

PE 503 /87 Normativ de proiectare a instala iilor de automatizare a p r ii electrice a


centralelor i sta iilor.

PE 504 / 96 Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale sta iilor
electrice.
Vol. I – Prescrip ii generale.
Vol. II – Sisteme de conducere i teleconducere.
Vol. III – Sisteme de protec ie i automatiz ri.

PE 506 / 83 Regulament de exploatare tehnic a instala iilor de circuite secundare.

NTE 002/03/00 16 /169


V. VERIFIC RI I INCERC RI COMUNE INSTALA IILOR DE AUTOMATIZ RI.

Nr. Denumirea probei. Lucr rile care se efectueaz în cadrul probei. Indica iile i valorile de Categ.
crt. control. lucr rilor
.
0 1 2 3 4
1 Verific ri preliminare. Se identific subsistemul i partea acestuia care face Coresponden a deplin între PIF, N4,
obiectul verific rii. proiect i cele verificate. N2;3,N1

Se verific coresponden a între datele din proiect i Lipsa coresponden ei trebuie s PIF, N4
cele ale instala iei. conduc la ac iuni de punere de
Se verific corectitudinea marcajelor pentru panouri, acord între proiect i partea de
dulapuri, echipamente, iruri de cleme, cabluri ( i instala ie care face obiectul
pentru celelalte elemente nenominalizate) ale verific rii.
instala iei verificate.

2 Verific ri mecanice. Se verific vizual: S nu se observe degrad ri care PIF, N4,


-starea general i integritatea elementelor componente ar putea influen a negativ buna N2;3,N1
ce formeaz instala ia care se verific ; func ionare.
-modul de fixare i prindere a elementelor componente
pe stelaje, în dulapuri, pe panouri, etc.
-etan eitatea cutiilor / dulapurilor metalice care con in
echipamente;
- pentru echipamentele care permit accesul în interior,
în scopul regl rii i verific rii integrit ii, se va urm ri
starea elementelor componente, a modului de fixare,
starea contactelor accesibile, etc.;
- pentru dulapuri i echipamente complete, cu
microprocesoare, se va urm ri, acolo unde este cazul,

PE 116-2 17 / 169
0 1 2 3 4
starea rackului în care sunt introduse pl cile (modulele
componente), modul de fixare a pl cilor (modulelor) în
conectoare i a modului de prindere cu surubul de
siguran , starea conexiunilor i a irurilor de cleme,
etc.;
- starea conexiunilor la instala ia de legare la p mânt a
tuturor echipamentelor care fac obiectul verific rii,
precum i a panourilor, stelajelor, dulapurilor în care
acestea sunt montate.

3 M surarea rezisten ei Se m soar rezisten a de izola ie a circuitelor Rezisten a de izola ie trebuie s PIF, N4,
de izola ie independente ( nelegate galvanic ), între ele, precum i fie egal sau mai mare decât N2;3,N1
între acestea i p mânt, cu un megohmetru de 500 V. 2MΩ pentru circuitele de
Circuitele de curent, de m sur i de protec ie, care curent i 0,5 MΩ pentru
apar in instala iei verificate din acela i subsistem, circuitele de tensiune cât i
cuprind: pentru circuitele de tensiune
-înf ur rile secundare ale transformatoarelor de operativ de curent continuu.
curent ( pe durata m sur torilor se desface leg tura de
legare la p mânt );
- circuitele din cabluri i din panouri/dulapuri, inclusiv
irurile de cleme;
-transformatoarele de curent de egalizare ( pe durata
m sur torilor se face o leg tura între înf urarea
primar i cea secundar );
-circuitele de curent ale echipamentelor instala iei
verificate.
Circuitele de tensiune, de m sur i de
protec ie, care apar in instala iei verificate din acela i
subsistem, cuprind:
-înf ur rile secundare ale transformatoarelor de

PE 116-2 18 / 169
0 1 2 3 4
tensiune ( pe durata m sur torilor se desface leg tura
de lagare la p mânt );
-transformatoarele intermediare dac exista ( pe durata
m sur torilor se face o leg tura între înf urarea
primar i cea secundar );
- circuitele din cabluri i din panouri/dulapuri, inclusiv
irurile de cleme, pân la siguran ele sau
întreruptoarele automate;
-circuitele de tensiune ale echipamentelor instala iei
verific te.
Circuitele de tensiune operativ de curent continuu,
care apar in instala iei verificate din acela i subsistem,
cuprind ansamblul circuitelor conectate la acelea i
perechi de siguran e sau întreruptoare automate. In
cazul în care într-o instala ie sunt mai multe perechi de
siguran e sau întreruptoare automate, acestea vor fi
considerate independente (nelegate galvanic).
In cazul în care circuitele de mai sus sunt comune mai
multor instala ii din acela i subsistem sau subsisteme
diferite, se vor lua m suri de separare corespunz toare,
în puncte bine alese, pe durata m sur torilor astfel ca
m sur torile s fie concludente.

4 Incercarea rigidit ii Se încearc starea izola iei circuitelor independente S nu se produc str pungeri
dielectrice. (nelegate galvanic), între ele, precum i între acestea sau conturn ri prin aer sau în PIF, N4
i p mânt, cu 2000V; 50Hz sau un megohmetru de masa materialului izolant.
2500V, timp de 1 minut.
Circuitele supuse încerc rilor sunt cele enumerate la
pct.3 de mai sus.

PE 116-2 19 / 169
VI VERIFIC RI I INCERC RI SPECIFICE DIFERITELOR TIPURI DE
INSTALA II DE AUTOMATIZ RI

CUPRINS
Partea I PROTEC II PRIN RELEE…………………………………………23

1. Protec ia/func ia maximal de curent conectat la curen ii pe


faz sau la curentul homopolar (cu sau f r blocaj de tensiune minim ,
cu sau far blocaj direc ional, netemporizat sau temporizat cu
caracteristic independent ) a generatoarelor, transformatoarelor,
blocurilor generator – transformator, motoarelor, compensatoarelor
sincrone, liniilor electrice, cuplelor..........................................................................23

2. Protec ia/func ia maximal de curent cu temporizare dependent


( realizat cu relee/echipamente conectate la transformatoare de masur
sau cu relee primare) a liniilor electrice, transformatoarelor, motoarelor................30

3 Protec ia/func ia de tensiune ( maximal i minimal ,


netemporizat i temporizat ) a generatoarelor, transformatoarelor,
blocurilor generator – transformator, compensatoarelor sincrone,
motoarelor, liniilor electrice......................................................................................33

4 Protec ia/func ia maximal , de curent sau de tensiune,


de succesiune invers ( negativ ) a liniilor electrice................................................38

5 Protec ia/func ia diferential longitudinal ( de curent pe faz )


a transformatoarelor, blocurilor generator – transformator, motoarelor,
compensatoarelor sincrone. Protec ia/func ia diferential longitudinal
( homopolar / secven zero ) a transformatoarelor cu neutrul legat la p mânt
direct sau prin rezistor i a transformatoarelor prev zute cu instala ii auxiliare
de producere a punctului neutru.................................................................................42

6. Protec ia/func ia diferen ial longitudinal a liniilor i


blocurilor linie – transformator..................................................................................48

7. Protec ia/ func ia împotriva cre terii fluxului magnetic


( supraflux ) la transformatoare i generatoare de mare putere,
cu temporizare independent ....................................................................................53

8. Protec ia/ func ia împotriva cre terii fluxului magnetic


( supraflux ) la transformatoare i generatoare de mare putere,
cu temporizare dependent .......................................................................................57

PE 116-2 20 / 169
9. Protec ia/ func ia diferential transversal a liniilor electrice..................61

10. Protec ia/ func ia de distan a liniilor, a cuplelor i a


transformatoarelor.....................................................................................................66

11. Protec ia/ func ia de curent homopolar ( secven zero)


a re elelor electrice care func ioneaz cu punctul neutru legat direct
la p mânt sau prin rezistor.....................................................................................73

12. Protec ia/ func ia homopolar de curent a re elelor electrice


care func ioneaz cu punctul neutru izolat sau legat la p mânt
prin bobin de compensare.....................................................................................76

12a Protec ia/ func ia homopolar ( secven zero ) de curent


de armonici superioare.............................................................................................76

12b Protec ia/ func ia homopolar ( secven zero ) de curent


de modul i faza ( DESIRE )....................................................................................79

13. Protec ia/ func ia direc ional homopolar ( secven zero )


a re elelor electrice care func ioneaz cu punctul neutru izolat sau
compensat.................................................................................................................82

14. Protec ia/ func ia diferential a barelor colectoare.................................85

15. Protec ia/ func ia împotriva punerilor la p mânt în înf urarea statorului
generatoarelor conectate în schema bloc cu transformatoare ridic toare................90

16. Protec ia/ func ia împotriva scurtcircuitelor între spirele


aceleia i faze din înf urarea statorului generatoarelor............................................94

17. Protec ia/ func ia împotriva punerii la p mânt în înf urarea


rotorului generatoarelor............................................................................................98

18. Protec ia/ func ia de pierdere a excita iei generatoarelor


( principiul de m sur – impedan minim capacitiv )...........................................101

19. Protec ia/ func ia împotriva trecerii/ func ion rii generatorului
în regim de motor ( principiul puterii active )............................................................105

20. Protec ia/ func ia de curent de succesiune invers ( negativ )


împotriva scurtcircuitelor i/sau sarcinilor nesimetrice la generatoare.......................109

21. Protec ia/ func ia de impedan minim a generatoarelor..........................114

22. Protec ia/ func ia de frecven a generatoarelor........................................119

PE 116-2 21 / 169
23. Protec ia/ func ia împotriva ie irii din sincronism ( alunecarea polilor )
a generatoarelor. ( principiul - urm rirea impedan elor
aparente la bornele generatorului )................................................................................123

24. Protec ia de gaze a transformatoarelor, autotransformatoarelor i a bobinelor


de compensare................................................................................................................127

25. Dulapuri i echipamente de protec ie complexe...........................................129

PE 116-2 22 / 169
PARTEA I

PROTEC II PRIN RELEE

Nr.crt. Denumirea probei. Lucr rile care se efectueaz în cadrul probei. Indica iile i valorile de Categ.
control. lucr rilor
.
0 1 2 3 4
1. Protec ia/func ia maximal de curent conectat la curen ii pe faz sau la curentul homopolar/secven zero
( cu sau f r blocaj de tensiune minim , cu sau f r blocaj direc ional, netemporizat sau temporizat
cu caracteristic independent ) a generatoarelor, transformatoarelor, blocurilor generator – transformator, motoarelor,
compensatoarelor sincrone, liniilor electrice, cuplelor.
1.0 Veific ri Vezi cap.V, pct.1
preliminare.

1.1 Verificarea releelor


componente/op iu-
nilor parametrizate
ale protec iei
(curent, tensiune,
direc ionale,
temporizare,
intermediare,
semnalizare,
monitorizare )

PE 116-2 23 /16 9
0 1 2 3 4
1.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2
mecanice.

1.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injecterea ( aplicarea ) unui


func ionale ale curent i/sau tensiuni, cu o valoare corespunz toare
releelor/func iilor valorii de ac ionare, în circuitul (bornele) de curent
de curent i de i/sau tensiune ale releului/echipamentului.
tensiune. In cazul echipamentelor care con in mai multe func ii
similare, corespunz tor celor trei faze, sau pentru alte
scopuri, este necesar identificarea clemelor
( transformatoarelor ) de intrare corespunz tor func iei
parametrizate i/sau se vor anula celelalte func ii ( vezi
i II Art.10 ). în acest scop se vor folosi schemele de
conexiuni i jurnalul de parametrizare.

Se determin :
- valorile de ac ionare reglabile/parametrizabile Eroarea determinat pentru PIF,
(extremit ile i dou puncte în interiorul intervalului); fiecare punct m surat s nu N4, N2;3
dep easc eroarea maxim
men ionat în documenta ia
tehnic a releului/
- valoarea de ac ionare reglat /parametrizat echipamentului (in lipsa PIF,
acestor valori se va considera N4,N2;3,
10% pentru relee cu o durat N1
de func ionare mai mare de 15
ani i 5% pentru o vechime mai
mic )

PE 116-2 24 /16 9
0 1 2 3 4
- valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire. Valoarea coeficientului PIF,
(raportului) de revenire nu N4,N2;3,
trebuie s fie mai mic (pentru N1
releele/func iile maximale),
respectiv mai mare (pentru
releele/func iile minimale)
decât valoarea indicat de
fabrica constructoare (dac
valoarea nu este indicat , se
vor considera valorile de 0,83,
respectiv 1,2 pentru relee cu o
durat de func ionare mai
mare de 15 ani i 0,9, respectiv
1,1 pentru o vechime mai mic ).

- se verific închiderea ferm , f r vibra ii i revenirea Se constat func ionarea PIF, N4,
corect a contactelor. Releele/func iile de curent se corect a contactelor. N2;3, N1
verific prin aplicarea brusc a unui multiplu al
curentului de ac ionare reglat/parametrizat (sub
valoarea curentului de scurtcircuit calculat).
Releele/func iile de tensiune se verific prin scoaterea
brusc de sub tensiune, dupa ce, în prealabil, au avut
aplicat la borne tensiunea nominal .

1.1.3 Verificarea Se determin : Domeniile de PIF, N4,


func ional a - domeniile de ac ionare/neac ionare ale ac ionare/neac ionare ale N2;3
releelor/func iei releului/func iei corespunz tor varia iei unghiului de releului/func iei trebuie s
direc ionale. defazaj, între curentul aplicat i tensiunea aplicat , pe corespund celor men ionate în
intervalul 0 ÷ 360º documenta ia tehnic a

PE 116-2 25 /16 9
0 1 2 3 4
produsului ( aproximativ ±90º
- unghiul de sensibilitate maxim . în jurul unghiului de maxim PIF,
sensibilitate ) N4
Erorile s nu difere fata de
cele men ionate în
documenta ia tehnic a
releului/echipamentului (în
lipsa acestor valori se va
considera 10% pentru relee cu
o durat de func ionare
mai mare de 15 ani i 5%
pentru o vechime mai mic )

- lipsa ac ion rii releului/func iei la disparitia uneia Releul r mâne în PIF,
din m rimile de ac ionare (curent sau tensiune ). repaus/func ia se anuleaz . In N4,
ambele situa ii protec ia este N2;3, N1
nedirec ionat .

- orientarea corect a releului/func iei direc ionale, în Releul/func ia trebuie s fie în


cele dou domenii de func ionare, pentru dou situa ii concordan (ac ionat/
distincte; cand unghiul între curent i tensiune are neac ionat) cu domeniul definit
valoarea ϕ i respectiv unghiul ϕ + 180º. de cele dou valori ale PIF,
defazajului între curent i N4,N2;3,
tensiune. N1
1.1.4 Verific ri Se determin :
func ionale ale - valorile de ac ionare reglabile/parametrizabile cu Eroarea determinat pentru
releelor/func iilor tensiune operativ având valoarea UN. fiecare punct de func ionare s PIF,
de temporizare. nu dep easc eroarea N4, N2;3
maxim men ionat în
documenta ia tehnic

PE 116-2 26 /16 9
0 1 2 3 4
- valoarea de ac ionare reglat /parametrizat cu releului/echipamentului (in
tensiune operativ având valoarea UN lipsa acestor valori se va PIF,
considera 10% pentru relee cu N4, N2;3
o durat de func ionare mai N1
mare de 15 ani i 5% pentru o
vechime mai mic )

- se verific 3 valori din domeniul de m sur al Eroarea determinat pentru PIF, N4,
releului/func iei , pentru alimentarea cu tensiune fiecare punct de func ionare s N2;3
operativ corespunz toare 0,8UN i 1,1UN nu dep easc eroarea maxim
men ionat în documenta ia
tehnic a releului/
echipamentului (in lipsa
acestor valori se va considera
10% pentru relee cu o durat
de func ionare mai mare de 15
ani i 5% pentru o vechime mai
mic )

1.1.5 Verific ri Se verific ac ionarea corect la alimentarea cu Func ionarea trebuie s fie
func ionale ale tensiune operativ corespunz tor 0,8UN i corect , urm rindu-se vizual PIF,
releelor 1,1UN închiderea ferm a contactelor. N4, N2;3
intermediare i
semnalizare în
schemele cu Se verific ac ionarea corect la alimentarea cu
componente tensiune operativ corespunz tor UN . PIF,
discrete. N4,N2;3,
N1

PE 116-2 27 /16 9
0 1 2 3 4
1.2 Verificarea Se verific ac ionarea corect la alimentarea cu Func ionarea trebuie s fie
interac iunii tensiune operativ corespunz tor 0,8UN i 1,1UN, corect , m sur ndu-se
releelor prin aplicarea m rimilor de ac ionare necesare semnalele la ie ire atât pentru
componente în schemei/func iei de protec ie în irul de cleme al declan are cât i pentru
schemele panoului/dulapului. semnalizare (acolo unde este PIF,
discrete/finaliz rii posibil se va urm ri finalizarea N4, N2;3
comenzilor în Se verific ac ionarea corect la alimentarea cu acestora ). Pentru
echipamentele cu tensiune operativ corespunz tor UN prin aplicarea echipamentele care
microprocesoare. m rimilor de ac ionare necesare schemei/func iei de înregistreaz evenimentele se
protec ie în irul de cleme al va verific monitorizarea.
panoului/dulapului. PIF,
N4,N2;3,
N1
1.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a
rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

1.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

1.5 Verificarea Verificarea se face prin injectarea unui curent de Releele/func ia de curent sau PIF, N4,
circuitelor de valoare corespunz toare, în înf urarea primar a tensiune trebuie s ac ioneze la N2;3
curent i, dac transformatorului de curent din schema de protec ie valorile reglate/parametrizate.
este cazul, a care se verific .
circuitelor de Dac este cazul, se aplic tensiune înf ur rii primare
tensiune. a tranformatorului de tensiune care particip la
func ionarea schemei de protec ie verific te.
In situa ia în care nu se pot aplica metodele de mai sus,
se admite aplicarea valorilor corespunz toare de

PE 116-2 28 /16 9
0 1 2 3 4
curent i de tensiune, în circuitele secundare
corespunz toare , care se formeaz de la bornele
acestor transformatoare de m sur .

In cazul în care schema/func ia de protec ie este


direc ionat , se verific dac polaritatea reciproc PIF, N4,
între înf ur rile primare i secundare ale N2;3
transformatoarelor de m sur corespunde cu
polarit ile releelor/echipamentului.

In cazul protec iilor de curent homopolar, se va Releele/func ia de curent


examina modul de conectare a înfa ur rilor secundare homopolar trebuie s ac ioneze PIF, N4,
ale transformatoarelor de curent ca filtru homopolar de la valoarea reglat . Fazarea N2;3
curent i, dac este cazul, ale transformatoarelor de circuitelor trebuie s
tensiune ca filtru homopolar de tensiune. corespund schemei de
conectare a releului/func iei
direc ionale.

Se m soar valoarea sarcinii conectat la înf urarea Nu trebuie s depa easc


secundar a transformatoarelor de m sur . valorile admise. PIF, N4,
N2;3

1.6 Verificarea In programul de probe cu generatorul, înaintea cupl rii Protec iile/func iile trebuie s PIF, N4,
protec iei/func iei la re ea, se va prevedea o proba cu un scurtcircuit la ac ioneze, în limitele erorilor N2;3
ocazionat de borne. determinate, la valorile
probele cu Se vor m sura curen ii la care ac ioneaz protec iile/ reglate/parametrizate.
generatorul (dac func iile.
este cazul).

PE 116-2 29 /16 9
0 1 2 3 4
1.7 Verific ri în regim Se m soar valoarea curentului i a tensiunii pe toate Valorile curen ilor i ale PIF, N4,
de sarcin trifazat . fazele. Se verific ordinea de succesiune a fazelor în tensiunilor trebuie s N2;3
circuitele de tensiune. corespund valorilor primare,
raportate la înf ur rile
secundare ale
transformatoarelor de m sur .

Se ridic diagrama fazorial a curen ilor i a Diagrama fazorial trebuie s PIF, N4,
tensiunilor care alimenteaz protec ia ( în cazul în care corespund schemei de N2;3
protec ia este direc ionat ) conectare a releului/func iei
direc ionale.

In cazul protec iilor de curent homopolar, se simuleaz Trebuie s se constate PIF, N4,
un scurtcircuit monofazat prin comut ri în circuitele ac ionarea releului/func iei de N2;3
secundare sau prin untarea uneia din cele trei curent homopolar.
înf ur ri care formeaz filtrul de curent homopolar.

In cazul protec iilor cu blocaj direc ional homopolar, Trebuie s se constate c PIF, N4,
trebuie s se simuleze un scurtcircuit monofazat prin releul/func ia direc ional N2;3
comut ri în circuitele secundare de curent i de homopolar este conectat
tensiune. corect.
2.Protec ia/func ia maximal de curent cu temporizare dependent ( realizat cu relee/echipamente conectate la
transformatoare de m sur sau cu relee primare) a liniilor electrice, transformatoarelor, motoarelor.
2.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1
preliminare.

2.1 Verificarea releelor


componente.

2.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2

PE 116-2 30 /16 9
0 1 2 3 4
mecanice.

2.1.2 Verific ri Verificarea se face:


func ionale. - prin injectarea ( aplicarea ) unui curent, cu o valoare
corespunz toare valorii de ac ionare , în circuitul
(bornele) de curent ale releului/echipamentului. In
cazul echipamentelor care con in mai multe func ii
similare, corespunz tor celor trei faze, sau pentru alte
scopuri, este necesar identificarea clemelor
( transformatoarelor ) de intrare corespunz tor func iei
parametrizate i/sau se vor anula celelalte func ii
( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi
schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare.
- prin injecterea unui curent, cu o valoare
corespunz toare valorii de ac ionare , în circuitul
(bornele) de curent ale releului primar.

Se determin : Eroarea determinat pentru


- perechile de valori curent – timp, pentru care se fiecare punct de func ionare
închide contactul final, ce reprezint coordonatele unui s nu dep easc eroarea
punct al caracteristicii ( curbei ) de ac ionare maxim declarat de
aleas /parametrizat . Num rul de puncte necesar a fi fabricantul releului/
determinate se stabile te, în func ie de tipul echipamentului ( în lipsa
echipamentului i al aplica iei, de c tre conduc torul acestor valori se va
lucr rii. considera 10% pentru relee PIF,
cu o durat de func ionare N4, N2;3.
-se verific punctele rezultate prin calcul care au mai mare de 15 ani i 5%
condus la alegerea caracteristicii de func ionare. pentru o vechime mai mic ) PIF,
N4, N2;3,
N1

PE 116-2 31 /16 9
0 1 2 3 4
- valoarea procentului ( raportului ) de revenire. Valoarea procentului PIF, N4,
(raportului) de revenire nu N2;3, N1
trebuie s fie mai mic decât
valoarea indicat de fabrica
constructoare.

- valoarea minim a curentului de ac ionare în zona Eroarea determinat pentru PIF, N4,
independent de func ionare ( f r temporizare ) fiecare punct s nu N2;3, N1
dep easc eroarea
maxim declarat de
fabricant ( în lipsa acestor
valori se va considera 10%
pentru relee cu o durat de
func ionare mai mare de 15
ani i 5% pentru o vechime
mai mic )
2.1.3 Verific ri Vezi cap. VI, pct.1.1.5
func ionale ale
releelor
intermediare i
semnalizare în
schemele cu
componente
discrete.

2.2 Verificarea Vezi cap.VI, pct. 1.2


interac iunii
releelor
componente în

PE 116-2 32 /16 9
0 1 2 3 4
schemele
discrete/finaliz rii
comenzilor în
echipamentele cu
microprocesoare.

2.3 M surarea Vezi cap.V, pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie m sur tori.

2.4 Incercarea Vezi cap.V, pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

2.5 Verificarea Vezi cap. VI, pct. 1.5


circuitelor de
curent

2.6 Verificarea în Vezi cap. VI, pct. 1.7


regim de sarcin
trifazat .
3 Protec ia/func ia de tensiune ( maximal i minimal , netemporizat i temporizat ) a generatoarelor, transformatoarelor,
blocurilor generator – transformator, compensatoarelor sincrone, motoarelor, liniilor electrice.
3.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1
preliminare.

3.1 Verificarea
releelor/func iilor
componente ale
protec iei.

PE 116-2 33 /16 9
0 1 2 3 4
3.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2
mecanice.

3.1.2 Verific ri Verificarea se face prin aplicarea unei tensiuni, cu o


func ionale ale valoare corespunz toare valorii de ac ionare , în
releelor/func iilor circuitul (bornele) de tensiune ale
de tensiune. releului/echipamentului. In cazul echipamentelor care
con in mai multe func ii similare, corespunz tor celor
trei faze, sau pentru alte scopuri, este necesar
identificarea clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest Eroarea determinat pentru
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul de fiecare punct
parametrizare. reglat/parametrizat s nu
dep easc eroarea
Se determin : maxim men ionat în
- valorile de ac ionare reglabile/parametrizabile documenta ia tehnic a PIF,
releului/echipamentului (in N4, N2;3
lipsa acestor valori se va
considera 10% pentru relee
cu o durat de func ionare
- valoarea de ac ionare reglat /parametrizat mai mare de 15 ani i 5% PIF,N4,
pentru o vechime mai mic ) N2;3, N1

- valoarea procentului ( raportului ) de revenire Valoarea procentului PIF,N4,


( raportului ) de revenire nu N2;3, N1
trebuie s fie mai mic
( pentru releele/func iile
maximale ), respectiv mai
mare ( pentru

PE 116-2 34 /16 9
0 1 2 3 4
releele/func iile minimale )
decât valoarea indicat de
fabrica constructoare ( dac
valoarea nu este indicat , se
vor considera valorile de
0,83, respectiv 1,2 pentru
relee cu o durat de
func ionare mai mare de 15
ani i 0,9, respectiv 1,1
pentru o vechime mai mic ).

- se verific închiderea ferm , f r vibra ii i revenirea Contactele s inchid ferm PIF,N4,


corect a contactelor când se aplic tensiunea i f r vibra ii. N2;3, N1
cu valoarea de 1,5 UN

3.1.3 Verific ri Vezi cap. VI, pct.1.1.4


func ionale ale
releelor/func iilor
de temporizare.

3.1.4 Verific ri Vezi cap. VI, pct.1.1.5


func ionale ale
releelor
intermediare i
semnalizare în
schemele cu
componente
discrete.

PE 116-2 35 /16 9
0 1 2 3 4
3.2 Verificarea Se verific ac ionarea corect la alimentarea cu Func ionarea trebuie s fie
interac iunii tensiune operativ corespunz tor 0,8UN i 1,1UN, corect , m sur ndu-se
releelor prin aplicarea m rimilor de ac ionare necesare semnalele la ie ire atât
componente în schemei/func iei de protec ie (curent, tensiune ) în pentru declan are cât i
schemele irul de cleme al panoului/dulapului. pentru semnalizare (acolo PIF,
discrete/finaliz rii unde este posibil se va N4, N2;3
comenzilor în Se verific ac ionarea corect la alimentarea cu urm ri finalizarea acestora ).
echipamentele cu tensiune operativ corespunz tor UN prin aplicarea Pentru echipamentele care
microprocesoare. m rimilor de ac ionare necesare schemei/func iei de înregistreaz evenimentele
protec ie (curent, tensiune ) în irul se va verifica monitorizarea.
de cleme al panoului/dulapului. PIF,N4,
N2;3, N1
3.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a
rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

3.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

3.5 Verificarea Verificarea se face prin aplicarea unei tensiuni Releele/func iile de tensiune PIF, N4,
circuitelor de înf ur rii primare a tranformatorului de tensiune care trebuie s ac ioneze la N2;3
tensiune particip la func ionarea schemei de protec ie valorile
alternativ . verific te. reglate/parametrizate.
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare de
tensiune, în circuitele secundare corespunz toare, care
se formeaz de la bornele acestor transformatoare de
m sur , circuitele spre transformator fiind scoase din
cleme.

PE 116-2 36 /16 9
0 1 2 3 4
Se verific modul de conectare în triunghi deschis a In cazul aplic rii tensiunii PIF, N4,
înf ur rii secundare a transformatoarelor de tensiune primare, tensiunea în N2;3
care alimenteaz protec ia de tensiune homopolar . triunghiul deschis trebuie s
fie aproximativ nul .

Se va m sura valoarea sarcinii secundare, conectat la Sarcina m sur ta s nu PIF, N4,


bornele înf ur rilor secundare ale transformatoarelor dep easc valorile N2;3
de tensiune. admise.

3.6 Verificarea In programul de probe cu generatorul, înaintea cupl rii Protec iile/func iile trebuie PIF, N4,
protec iei/func iei la re ea, se va prevedea o proba în gol. Se va modifica s ac ioneze, în limitele N2;3
ocazionat de tensiunea la borne. erorilor determinate, la
probele cu Se vor m sura tensiunile la care ac ioneaz protec iile/ valorile
generatorul (dac func iile. reglate/parametrizate.
este cazul).

3.7 Verificarea în Se m soar valorile tensiunilor la clemele de intrare în Valorile tensiunilor trebuie PIF, N4,
regim de sarcin relee/echipament. s corespund valorilor N2;3, N1
trifazat . primare, raportate la
înf ur rile secundare ale
transformatoarelor de
m sur .

Se va verifica succesiunea PIF, N4,


fazelor, urm rindu-se N2;3
corectitudinea succesiunii i
a marc rii lor

Tensiunea homopolar la PIF, N4,


intrarea în releul de tensiune N2;3, N1

PE 116-2 37 /16 9
0 1 2 3 4
homopolar trebuie s aib
o valoare neglijabil ( în
raport cu tensiunea de
ac ionare )

In cazul protec iilor de tensiune homopolar , seValoarea tensiunii PIF, N4,


simuleaz un defect monofazat prin comut ri în homopolare obtinute dup N2;3
circuitele secundare. dezechilibrarea triunghiului
deschis trebuie s fie egal
cu suma fazorial a dou
tensiuni pe faz . Trebuie s
se constate ac ionarea
releului/func iei de tensiune
homopolar .
4 Protec ia/func ia maximal , de curent sau de tensiune, de succesiune invers ( negativ ) a liniilor electrice.
4.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1
preliminare.

4.1 Verificarea
releelor/func iilor
componente ale
protec iei.

4.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2


mecanice.

4.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unui


func ionale ale curent sau a unei tensiuni, cu o valoare corespunz toare
releului/func iei de valorii de ac ionare, în circuitul (bornele) de curent

PE 116-2 38 /16 9
0 1 2 3 4
succesiune invers . sau tensiune ale releului/echipamentului.
In cazul echipamentelor care con in mai multe func ii
similare, corespunz tor celor trei faze, sau pentru alte
scopuri, este necesar identificarea clemelor
( transformatoarelor ) de intrare corespunz tor func iei
parametrizate i/sau se vor anula celelalte func ii Eroarea determinat pentru
( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor folosi fiecare punct
schemele de conexiuni i jurnalul de parametrizare. reglat/parametrizat s nu
dep easc eroarea
Se determin : maxim men ionat în
- valorile de ac ionare reglabile/parametrizabile documenta ia tehnic a
pentru releul de curent, respectiv tensiune releului/echipamentului ( în
(extremit ile i dou puncte în interiorul lipsa acestor valori se va
intervalului) considera 10% pentru relee PIF,
cu o durat de func ionare N4, N2;3
- valoarea de ac ionare reglat /parametrizat mai mare de 15 ani i 5% PIF, N4,
pentru o vechime mai mic ) N2;3, N1

Valoarea procentului
(raportului ) de revenire nu
trebuie s fie mai mic
decât valoarea indicat de
fabrica constructoare ( dac
- valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire. valoarea nu este indicat , se PIF, N4,
vor considera valorile de N2;3, N1
0,83 pentru relee cu o durat
de func ionare mai mare de
15 ani i 0,90 pentru o
vechime mai mic ).

PE 116-2 39 /16 9
0 1 2 3 4
- se verific închiderea ferm , f r vibra ii i revenirea Contactele s închid ferm PIF, N4,
corect a contactelor când se aplic un curent, multiplu i f r vibra ii. N2;3, N1
al curentului reglat/parametrizat, respectiv o tensiune
aplicat cu valoarea de 1,1 UN

4.1.3 Verific ri Vezi cap. VI, pct.1.1.4


func ionale ale
releelor/func iilor
de temporizare.

4.1.4 Verific ri Vezi cap. VI, pct.1.1.5


func ionale ale
releelor
intermediare i de
semnalizare în
schemele cu
componente
discrete.

4.2 Verificarea Se verific ac ionarea corect la alimentarea cu Func ionarea trebuie s fie
interac iunii tensiune operativ corespunz tor 0,8UN i 1,1UN, prin corect , m sur ndu-se
releelor aplicarea m rimilor de ac ionare necesare semnalele la ie ire atât
componente în schemei/func iei de protec ie( curent, tensiune ) în pentru declan are cât i
schemele irul de cleme al panoului/dulapului. pentru semnalizare (acolo PIF,
discrete/finaliz rii unde este posibil se va N4, N2;3
comenzilor în Se verific ac ionarea corect la alimentarea cu urm ri finalizarea acestora ).
echipamentele cu tensiune operativ corespunz tor UN prin aplicarea Pentru echipamentele care
microprocesoare. m rimilor de ac ionare necesare înregistreaz evenimentele

PE 116-2 40 /16 9
0 1 2 3 4
schemei/func iei de protec ie ( curent, tensiune ) în se va verifica monitorizarea.
irul de cleme al panoului/dulapului. PIF, N4,
N2;3, N1
4.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a
rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

4.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

4.5 Verificarea Verificarea se face prin injectarea unui curent de Releele/func ia de curent PIF, N4,
circuitelor de valoare corespunz toare, în înf urarea primar a ( tensiune ) trebuie s N2;3
curent (de transformatorului de curent din schema de protec ie ac ioneze la valorile
tensiune). care se verific . reglate/parametrizate, inând
Dac este cazul, se aplic tensiune înf ur rii seama de raportul dintre
primare a tranformatorului de tensiune care particip la valoarea curentului
func ionarea schemei de protec ie verificate. (tensiunii ) monofazat
In situa ia în care nu se pot aplica metodele de mai sus, injectat i valoarea
se admite aplicarea valorilor corespunz toare de componentei inverse.
curent i de tensiune, în circuitele secundare
corespunz toare care se formeaz de la bornele
acestor transformatoare de m sur , circuitele spre
transformator fiind scoase din cleme.

- Se m soar valoarea sarcinii conectate la înf urarea Nu trebuie s depa easc PIF, N4,
secundar a transformatoarelor de m sur . valorile admise. N2;3

4.6 Verific ri în regim Se m soar valoarea curentului ( tensiunii ) pe toate Valorile curen ilor PIF, N4,
de sarcin trifazat . fazele. Se verific ordinea de succesiune a fazelor. ( tensiunilor ) trebuie s N2;3, N1

PE 116-2 41 /16 9
0 1 2 3 4
corespund valorilor
primare, raportate la
înf urarile secundare ale
transformatoarelor de
m sur .
Releele/func ia de
succesiune invers nu vor fi
activate.

Se inverseaza dou circuite de la intrare Releul/func ia de secven PIF, N4,


( spre exemplu IR cu IS , respectiv UR i US între ele ),
invers trebuie s ac ioneze, N2;3, N1
Releul/func ia fiind alimentat cu m rimi de succesiune
atât pentru tensiune cât i
invers . pentru curent, dac
curentul de sarcin
dep e te valoarea reglat .
5 Protec ia/func ia diferen ial longitudinal ( de curent pe faz ) a transformatoarelor, blocurilor generator – transformator,
motoarelor, compensatoarelor sincrone.
Protec ia/func ia diferen ial longitudinal ( homopolar ) a transformatoarelor cu neutrul legat la p mânt direct sau prin
rezistor i a transformatoarelor prev zute cu instala ii auxiliare de producere a punctului neutru.
5.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1
preliminare.

5.1 Verificarea
releelor/func iilor
componente ale
protec iei.

5.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2


mecanice.

PE 116-2 42 /16 9
0 1 2 3 4
5.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor
func ionale ale curen i, cu valori corespunz toare caracteristicii de
releelor/func iilor ac ionare, în circuitele (bornele) de curent ale
diferen iale. releului/echipamentului.
In cazul echipamentelor care con in mai multe
func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
pentru alte scopuri, este necesar identificarea
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul
de parametrizare.

Se determin :
a – caracteristica Ilucru = f ( Ifrânare ):

- Se determin valorile Ilucru corespunz tor curentului


de frânare zero; PIF,
Valorile ob inute nu trebuie N4, N2;3
- Se determin minimum trei puncte ale s difere de cele indicate de
caracteristicilor sau câte dou puncte pentru fiecare fabricantul
zon cu pante distincte; releului/echipamentului fa PIF,
de erorile declarate ( în N4, N2;3
- Se determin Ilucru reglat/parametrizat lipsa acestor valori se va
corespunz tor curentului de frânare zero; considera 10% pentru relee PIF, N4,
cu o durat de func ionare N2;3, N1
- Se determin minimum trei puncte ale caracteristicii mai mare de 15 ani i 5%
reglate/parametrizate, sau câte dou puncte pentru pentru o vechime mai mic ) PIF,N4,
fiecare zona cu pant distinct ; N2;3, N1

PE 116-2 43 /16 9
0 1 2 3 4
b – eficien a blocajului la ocul curentului de
magnetizare:

- prin determinarea raportului I100Hz / I50Hz Valoarea m sur ta a PIF, N4,


( sau o caracteristic echivalent ). Aceast verificare raportului ( sau a unui N2;3
nu se efectueaz la releele diferen iale care au indicator echivalent )
transformatoare cu satura ie rapid ; trebuie s corespund cu
valoarea precizat de fabrica
produc toare ( în lipsa
acestuia se poate considera
domeniul 0,16 ÷ 0,25 )

- prin 5 – 6 puneri sub tensiune ( în gol ) a Protec ia/functia diferen ial PIF, când se
transformatorului, prin toate înf urarile conectate la nu trebuie s ac ioneze consider
surse necesar la
N4,N2;3,N1

c - la releele diferen iale care au transformatoare cu Valorile trebuie s PIF, N4,


satura ie rapid se aplic metodele de verificare corespund cu cele indicate N2;3, N1
prezentate în instruc iunea 3.2.E-I103-79 în instruc iunea
3.2.E-I103-79

d – la protec iile diferen iale cu impedan mare, care Rezultatele trebuie s


utilizeaz relee maximale de curent cu rejectarea corespund cu valorile
armonicilor superioare, se verific curentul de prezentate de fabricantul
ac ionare la 50 Hz aplicat direct la bornele releului cât releului.
i prin rezistorul de limitare. Se verific eficien a
filtrului de rejectare prin m surarea valorii de
ac ionare la multiplu de 50 Hz ( 150 Hz sau valoarea
indicat de fabricant ):

PE 116-2 44 /16 9
0 1 2 3 4
- se verific trei puncte ale scalei releului. PIF, N4,
N2;3

- se verific valoarea reglat /parametrizat PIF, N4,


N2;3, N1
5.1.3 Verific ri Vezi cap. VI, pct.1.1.5
func ionale ale
releelor
intermediare i de
semnalizare în
schemele cu
componente
discrete.

5.1.4 Verificarea trafo.


de egalizare, de
curent
(intermediare)

5.1.4.1 Verific ri Verificarea se face vizual. S nu se observe degrad ri PIF, N4,


mecanice. Se examineaz starea pachetului de tole, strângerea care ar putea influen a buna N2;3, N1
acestuia, starea bobinajului, strângerea func ionare.
conductoarelor în cleme.

5.1.4.2 Verificarea Se injecteaz curent pe una din inf ur ri (1 sau 5 A, Raportul determinat s PIF, N4 i la
raportului de corespunz tor valorilor nominale secundare ale corespund cu cel necesar, schimbare
transformare. instala iei ) i se m soar valoarea curentului pe indicat în proiect. Eroarea
cealalt înf urare. maxim nu trebuie s fie
mai mare decât cea indicat

PE 116-2 45 /16 9
0 1 2 3 4
de constructorul
transformatorului

5.1.4.3 Verificarea Conform metodei de verificare. S corespund nota iilor. PIF, N4


polarit ii
bornelor.

5.2 Verificarea Se verific :


interac iunii - ac ionarea corect la alimentarea cu tensiune Func ionarea trebuie s fie
releelor operativ corespunz tor 0,8UN i 1,1UN, prin corect , m sur ndu-se
componente în aplicarea m rimilor de ac ionare necesare semnalele la ie ire atât
schemele schemei/func iei de protec ie diferen iale ( curent ) în pentru declan are cât i
discrete/finaliz rii irul de cleme al panoului/dulapului. pentru semnalizare (acolo PIF,
comenzilor în unde este posibil se va N4, N2;3
echipamentele cu - ac ionarea corect la alimentarea cu tensiune urm ri finalizarea acestora ).
microprocesoare. operativ corespunz tor UN prin aplicarea Pentru echipamentele care
m rimilor de ac ionare necesare schemei/func iei de înregistreaz evenimentele
protec ie diferen iale ( curent ) în irul de cleme al se va verifica monitorizarea.
panoului/dulapului. PIF, N4,
N2;3, N1
5.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a
rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

5.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

PE 116-2 46 /16 9
0 1 2 3 4
5.5 Verificarea Verificarea se face prin injectarea unor curen i de Se vor urm ri: PIF, N4
circuitelor de valoare corespunz toare, în înf urarile primare, a - coresponden a între fazele dac este
curent. transformatoarelor de curent din schema protec iei instala iei primare i fazele cazul i
diferen iale instala iei de circuite N2;3
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai secundare, inclusiv
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare transformatoarele de
de curent în circuitele secundare corespunz toare, egalizare i intrarile în
care se formeaz de la bornele acestor relee/echipament;
transformatoare de m sur . - modul de conectare a
transformatoarelor de curent
( în stea, triunghi, filtru
Holmgreen ) ;
- valoarea curentului care
produce ac ionarea
releului/func iei de
protec ie corespunz tor
valorii reglate/setate.

5.6 Proba de curent Protec ia se verific dupa montarea unor Protec ia trebuie s PIF, N4,
trifazat progresiv scurtcircuitoare trifazate, prev zute pe rând în ac ioneze la valoarea N2;3 i în
( simulare interiorul, respectiv în exteriorul zonelor protejate. reglat /parametrizat , pentru alte situatii
scurtcircuit ) Curentul trebuie crescut progresiv, de la zero la scurtcircuit în zona. cand se fac
Nota: Se executa valoarea nominal a generatorului. Protec ia nu trebuie s probe
în mod Se m soar curen ii de ac ionare, când scurtcircuitul ac ioneze , pentru similare cu
obligatoriu la este în interiorul zonei protejate, respectiv curentul de scurtcircuit în afara zonei. generatorul
generatoare i dezechilibru când scurtcircuitul este în afara zonei
blocul generator- protejate.
transformator. Se m soar valoarea sarcinii secundare a Nu trebuie s depa easc
transformatoarelor de curent valorile admise.

PE 116-2 47 /16 9
0 1 2 3 4
Se ridic diagrama fazorial a curen ilor din ramurile Trebuie s se constate
protec iei diferen iale, la intrarea în releu/echipament. conectarea corect a
protec iei/echipamentului.

5.7 Verific ri în Se ridic diagrama fazorial a curen ilor din ramurile Trebuie s se constate PIF, N4,
regim de sarcin protec iei diferen iale, la intrarea în releu/echipament circula ia corect a N2;3
trifazat . ( dac nu a fost executat pct.5.6 ). curen ilor i conectarea
Se m soar valoarea curen ilor din ramurile corect a
protec iei diferen iale i, dac este posibil, al protec iei/echipamentului.
curentului de dezechilibru.

In cazul protec iilor diferen iale homopolare se Ac ionarea protec iei


simuleaz un defect prin untarea curentului unei diferen iale homopolare.
faze.
6. Protec ia/func ia diferen iala longitudinal a liniilor i blocurilor linie – transformator.

6.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

6.1 Verificarea
releelor/func iilor
componente ale
protec iei.

6.1.1 Verific ri Vezi cap.V, pct.2


mecanice.

6.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor


func ionale ale curen i, cu valori corespunz toare caracteristicii de
releelor/func iilor ac ionare, în circuitele (bornele) de curent ale

PE 116-2 48 /16 9
0 1 2 3 4
diferen iale. releului/echipamentului.
In cazul echipamentelor care con in mai multe
func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
pentru alte scopuri, este necesar identificarea
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul
de parametrizare.

Se determin :
- valoarea curentului de ac ionare pentru diverse Valorile determinate pentru
tipuri de scurtcircuite i/sau caracteristici de fiecare punct de func ionare
ac ionare. Se verific cel putin trei valori de pe scala/ s nu dep easc eroarea
domeniul de reglaj/caracteristic de ac ionare; maxim men ionat în PIF,
documenta ia tehnic a N4, N2;3
-se verific valoarea de ac ionare releului/echipamentului ( în
reglat /parametrizat ; lipsa acestor valori se va PIF, N4,
considera 10% pentru relee N2;3, N1
cu o durat de func ionare
mai mare de 15 ani i 5%
pentru o vechime mai mic )

6.1.3 Verificarea Verificarea se face pentru: Trebuie s se constate PIF, N4,


func ional a - întreruperea cablului pilot. Se scoate din clema un func ionarea corect N2;3, N1
releelor/func iei fir al cablului pilot. conform indica iilor
de supraveghere a - scurtcircuit în cablul pilot. Se pun în scurtcircuit produc torului.
integrit ii conductoarele din cablul pilot aferente protec iei.
cablului pilot

PE 116-2 49 /16 9
0 1 2 3 4
6.1.4 Verificarea Se verific eficienta blocajului la socul curentului de
func ional a magnetizare:
releelor/func iei
de blocaj la ocul - prin determinarea raportului I100Hz / I50Hz Valoarea m surat a PIF, N4,
curentului de ( sau o caracteristic echivalent ). Aceast verificare raportului ( sau a unui N2;3
magnetizare nu se efectueaz la releele diferen iale care au indicator echivalent )
( dac exist ) transformatoare cu satura ie rapid ; trebuie s corespund cu
valoarea precizat de fabrica
producatoare ( în lipsa
acestuia se poate considera
domeniul 0,16 ÷ 0,25 )

- prin 5 – 6 puneri sub tensiune ( în gol ) a Protec ia/func ia diferen ial PIF, N4,
transformatorului. nu trebuie s ac ioneze N2;3, N1

6.1.5 Verific ri Vezi cap. VI, pct.1.1.5


func ionale ale
releelor
intermediare i
semnalizare în
schemele cu
componente
discrete.

6.1.6 Verificarea trafo


de izolare.

6.1.6.1 Verific ri Verificarea se face vizual.


mecanice. Se examineaz starea pachetului de tole, strângerea S nu se observe degrad ri PIF, N4,
acestuia, starea bobinajului, strângerea care ar putea influen a buna N2;3, N1

PE 116-2 50 /16 9
0 1 2 3 4
conductoarelor în cleme. func ionare.

6.1.6.2 Verificarea Se injecteaz curent pe una din înf ur ri Raportul determinat s PIF, N4 i
raportului de ( corespunz tor valorilor nominale ale corespund cu cel necesar, la schimbare
transformare. transformatorului ) i se m soar valoarea curentului indicat în proiect. Eroarea
pe cealalta înf urare. maxim nu trebuie s fie
mai mare decât cea indicat

6.1.6.3 Verificarea Conform metodei de verific re. S corespund nota iilor PIF, N4
polarit ii
bornelor.

6.1.7 Verificarea Verificarea se face conform indica iilor specifice Conform normelor cablului
circuitelor din cablului utilizat, urm rindu-se: utilizat.
cablul pilot - diafonia; PIF, N4,
N2;3
- starea izola iei. PIF, N4,
N2;3, N1

6.2 Verificarea Se verific ac ionarea corect la alimentarea cu


interac iunii tensiune operativ corespunz tor 0,8UN i 1,1UN,
releelor prin aplicarea m rimilor de ac ionare necesare
componente în schemei/func iei de protec ie diferen iale ( curent ),
schemele în irul de cleme al panoului/dulapului, la fiecare Func ionarea trebuie s fie
discrete/finaliz rii capat al liniei. corect , m sur ndu-se PIF,
comenzilor în semnalele la ie ire atât N4, N2;3
echipamentele cu Se verific ac ionarea corect la alimentarea cu pentru declan are cât i
microprocesoare. tensiune operativ corespunz tor UN, prin aplicarea pentru semnalizare (acolo
m rimilor de ac ionare necesare schemei/func iei de unde este posibil se va
protec ie diferen iale ( curent ), în irul de cleme al urm ri finalizarea acestora ).

PE 116-2 51 /16 9
0 1 2 3 4
panoului/dulapului, la fiecare capat al liniei. Pentru echipamentele care PIF, N4,
înregistreaz evenimentele N2;3, N1
se va verific monitorizarea.
6.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a
rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

6.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

6.5 Verificarea Verificarea se face separat pentru fiecare cap t al


circuitelor de liniei. Verificarea se face prin injectarea unui curent
curent. de valoare corespunz toare, în înf urarea primar a
transformatorului de curent din schema de protec ie
diferen ial .
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de curent în circuitele secundare corespunz toare,
care se formeaz de la bornele acestor Se vor urm ri:
transformatoare de m sur . - valoarea curentului care
Se provoaca ac ionarea protec iei diferen iale prin produce ac ionarea
curentul injectat pe fiecare faz în parte. Se identific releului/func iei de
ca fazele curen ilor care alimenteaz protec ia protec ie corespunz tor
diferen ial s fie cea corect . valorii reglate/setate. PIF, N4,
- coresponden a între fazele N2;3
Se verific coresponden a polaritatii reciproce între instala iei primare i fazele
înf urarile primare i secundare ale instala iei de circuite
transformatoarelor de m sur i intermediare cu secundare i intrarile în PIF, N4,
polaritatea releului/echipamentului.. relee/echipament; N2;3

PE 116-2 52 /16 9
0 1 2 3 4
Se m soar valoarea sarcinii secundare. Nu trebuie s depa easc PIF, N4,
valorile admise. N2;3

6.6 Verific ri în Se ridic diagrama fazorial a curen ilor din ramurile Trebuie s se constate
regim de sarcin protec iei diferen iale. circulatia corect a PIF,
trifazat . curen ilor i fazele acestora N4, N2;3
Se m soar valoarea curen ilor din ramurile s fie corespunz toare .
protec iei diferen iale i, dac este posibil, a
curentului de dezechilibru. PIF, N4,
N2;3, N1
7. Protec ia/ func ia împotriva cre terii fluxului magnetic ( supraflux ) la transformatoare i generatoare de mare putere, cu
temporizare independent .

7.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

7.1 Verificarea
releelor/func iilor
componente ale
protec iei.

7.1.1 Verific ri Vezi cap.V, pct.2


mecanice.

7.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unei


func ionale ale tensiuni, cu o valoare corespunz toare valorii de
releului/ func iei ac ionare ( modul i frecven ), în circuitul (bornele)
de supraflux de tensiune ale releului/echipamentului.
In cazul echipamentelor care con in mai multe

PE 116-2 53 /16 9
0 1 2 3 4
func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
pentru alte scopuri, este necesar identificarea
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul
de parametrizare.

Se determin :
- valorile de ac ionare reglabile/parametrizabile Eroarea determinat pentru
(extremit ile i dou puncte în interiorul fiecare punct m surat s nu
intervalului); dep easc eroarea PIF,
maxim men ionat în N4, N2;3
documenta ia tehnic a
releului/ echipamentului (in
- valoarea de ac ionare reglat /parametrizat lipsa acestor valori se va PIF,N4,
considera 10% pentru relee N2;3, N1
cu o durat de func ionare
mai mare de 15 ani i 5%
pentru o vechime mai mic )

- valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire. Valoarea coeficientului PIF, N4,


(raportului) de revenire nu N2;3, N1
trebuie s fie mai mic
(pentru releele/func iile
maximale) decât valoarea
indicat de fabrica
constructoare (dac valoarea
nu este indicat , se vor
considera valorile de

PE 116-2 54 /16 9
0 1 2 3 4
0,83 pentru relee cu o durat
de func ionare mai mare de
15 ani i 0,9 pentru o
vechime mai mic ).

- se verific închiderea ferm , f r vibra ii i Se constat func ionarea PIF, N4,


revenirea corect a contactelor prin aplicarea brusc a corect a contactelor. N2;3, N1
conditiei de ac ionare.

7.1.3 Verific ri Vezi cap.VI, pct.1.14


func ionale ale
releelor/func iilor
de temporizare.

7.1.4 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5


func ionale ale
releelor
intermediare i
semnalizare în
schemele cu
componente
discrete.

7.2 Verificarea Vezi cap.VI, pct.1.2


interac iunii
releelor
componente în
schemele
discrete/finaliz rii
comenzilor în

PE 116-2 55 /16 9
0 1 2 3 4
Echipamentele cu
microprocesoare.

7.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

7.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

7.5 Verificarea Verificarea se face prin aplicarea unei tensiuni


circuitelor de înf ur rii primare a tranformatorului de tensiune
tensiune care particip la func ionarea schemei de protec ie
alternativ . verific te.
In situa ia în care nu se poate aplica metoa de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de tensiune, în circuitele secundare corespunz toare
care se formeaz de la bornele acestor
transformatoare de m sur , circuitele spre
transformastor fiind scoase din cleme.
Se va m sura valoarea sarcinii conectate la bornele Sarcina m surat s nu PIF, N4,
înf urarilor secundare ale transformatoarelor de dep easc valorile N2;3
tensiune. admise.

7.6 Verificarea In programul de probe cu generatorul, înaintea Protec ia/functia trebuie s PIF, N4,
protec iei/func iei cupl rii la re ea, se va prevedea o proba în gol. Se va ac ioneze, în limitele N2;3
ocazionat de modifica tensiunea i, dac este posibil, frecven a la erorilor determinate, la
probele cu borne. valorile
generatorul (dac reglate/parametrizate.

PE 116-2 56 /16 9
0 1 2 3 4
este cazul). Se vor determina m rimile la care ac ioneaz
protec ia/ func ia.

7.7 Verificarea în Se m soar valorile tensiunilor la clemele de intrare Valorile tensiunilor trebuie PIF, N4,
regim de sarcin în relee/echipament. s corespund valorilor N2;3, N1
trifazat . primare, raportate la
înf urarile secundare ale
transformatoarelor de
m sur .

Se va verifica succesiunea fazelor, urm rindu-se Succesiunea fazelor i PIF, N4,


corectitudinea succesiunii i a marc rii lor marcarea trebuie s N2;3
corespund proiectului.

8. Protec ia/ func ia împotriva cre terii fluxului magnetic ( supraflux ) la transformatoare i generatoare de mare putere, cu
temporizare dependenta.

8.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

8.1 Verificarea
releelor/func iilor
componente ale
protec iei.

8.1.1 Verific ri Vezi cap. V, pct.2


mecanice.

PE 116-2 57 /16 9
0 1 2 3 4

8.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unei


func ionale ale tensiuni, cu o valoare corespunz toare valorii de
releului/ func iei ac ionare ( modul i frecven ), în circuitul (bornele)
de supraflux de tensiune ale releului/echipamentului.
In cazul echipamentelor care con in mai multe
func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
pentru alte scopuri, este necesar identificarea
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare Eroarea determinat pentru
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor fiecare punct m sur t s nu
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest dep easc eroarea
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul maxim men ionat în
de parametrizare. documenta ia tehnic a
releului/ echipamentului (in
Se determin : lipsa acestor valori se va
- perechile de valori de ac ionare ( varia ia de considera 10% pentru relee
flux/ timp ) reglate/parametrizate cu o durat de func ionare
(extremit ile i dou puncte în interiorul mai mare de 15 ani i 5%
intervalului); pentru o vechime mai mic ) PIF,
N4, N2;3
- valoarea unei singure perechi de valori de ac ionare
reglat /parametrizat PIF,N4,
N2;3, N1

- valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire. Valoarea coeficientului PIF, N4,


(raportului) de revenire N2;3, N1
nutrebuie s fie mai mic ,
pentru releele/func iile
maximale decât valoarea

PE 116-2 58 /16 9
0 1 2 3 4
indicat de fabrica
constructoare (dac
valoarea nu este indicat , se
vor considera valorile de
0,83 pentru relee cu o durat
de func ionare mai mare de
15 ani i 0,9 pentru o
vechime mai mic ).

- se verific închiderea ferm , f r vibra ii i Se constat func ionarea PIF, N4,


revenirea corect a contactelor prin aplicarea brusc a corect a contactelor. N2;3, N1
conditiei de ac ionare.

8.1.3 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5


func ionale ale
releelor
intermediare i de
semnalizare în
schemele cu
componente
discrete.

8.2 Verificarea Vezi cap.VI, pct.1.2


interac iunii
releelor
componente în
schemele
discrete/finaliz rii
comenzilor în
echipamentele cu

PE 116-2 59 /16 9
0 1 2 3 4
microprocesoare.

8.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

8.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

8.5 Verificarea Verificarea se face prin aplicarea unei tensiuni


circuitelor de înf ur rii primare a tranformatorului de tensiune
tensiune care particip la func ionarea schemei de protec ie
alternativ . verificate.
In situa ia în care nu se poate aplica metoa de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de tensiune, în circuitele secundare corespunz toare,
care se formeaz de la bornele acestor
transformatoare de m sur , circuitele spre
transformastor fiind scoase din cleme.

Se va m sura valoarea sarcinii, conectat la bornele Sarcina m surat s nu PIF, N4,


înf urarile secundare ale transformatoarelor de dep easc valorile N2;3
tensiune. admise, men ionate în
documenta ia tehnic a
releului/ echipamentului.
8.6 Verificarea Vezi cap.VI, pct. 7.6
protec iei/func iei
ocazionat de
probele cu

PE 116-2 60 /16 9
0 1 2 3 4
generatorul (dac
este cazul).

8.7 Verificarea în
regim de sarcin
trifazat . Se m soar valorile tensiunilor la clemele de intrare Valorile tensiunilor trebuie PIF, N4,
în relee/echipament. s corespund valorilor N2;3, N1
primare, raportate la
înf urarile secundare ale
transformatoarelor de
m sur .

Se va verific succesiunea fazelor, urm rindu-se Succesiunea fazelor i PIF, N4,


corectitudinea succesiunii i a marc rii lor marcarea trebuie s N2;3
corespund proiectului.

9. Protec ia/ func ia diferen ial transversal a liniilor electrice.

9.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

9.1 Verificarea
releelor/func iilor
componente ale
protec iei.

9.1.1 Verific ri Vezi cap. V, pct.2


mecanice.

PE 116-2 61 /16 9
0 1 2 3 4
9.1.2 Verific ri Vezi cap. VI, pct. 1.1.2
func ionale ale
releelor de curent.

9.1.3 Verific rile Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor


func ionale ale curen i, cu valori corespunz toare valorilor de
releelor/func iilor ac ionare, în circuitele (bornele) de curent ale
diferen iale. releului/echipamentului.
In cazul echipamentelor care con in mai multe
. func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
pentru alte scopuri, este necesar identificarea
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul
de parametrizare.

Se determin : Valorile determinate pentru


- valoarea curentului de ac ionare pentru diverse fiecare punct de func ionare
tipuri de scurtcircuite. Se verific cel putin trei valori s nu dep easc eroarea
de pe scala/ domeniul de reglaj; maxim men ionat în PIF,
documenta ia tehnic a N4, N2;3
-se verific valoarea de ac ionare releului/echipamentului ( în
reglat /parametrizat ; lipsa acestor valori se va PIF, N4,
considera 10% pentru relee N2;3, N1
cu o durat de func ionare
mai mare de 15 ani i 5%
pentru o vechime mai mic )

PE 116-2 62 /16 9
0 1 2 3 4
9.1.4 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5
func ionale ale
releelor
intermediare i de
semnalizare în
schemele cu
componente
discrete.

9.2 Verificarea Se va injecta curent secundar succesiv pentru fiecare Se urmare te func ionarea
interac iunii linie, intrarea de curent a celeilalte linii find corect a întregii scheme de
releelor întrerupta i bornele TC scurtcircuitate (dac este protec ie, selectarea corect
componente în cazul). a liniei defecte, func ionarea
schemele Se verific ac ionarea corect prin aplicarea corect a comenzilor i a
discrete/finaliz rii m rimilor de ac ionare necesare schemei/func iei de semnaliz rilor.
comenzilor în protec ie în irul de cleme al panoului/dulapului,
echipamentele cu corespunz tor celor dou linii protejate:
microprocesoare
- la alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor PIF, N4,
0,8UN i 1,1UN, N2;3

- la alimentarea cu tensiune operativ UN . PIF, N4,


N2;3, N1
9.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a
rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

9.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

PE 116-2 63 /16 9
0 1 2 3 4
9.5 Verificarea Verificarea se face prin injectarea unui curent de Se vor urm ri: PIF, N4,
circuitelor de valoare corespunz toare, în înf urarea primar a - coresponden a între fazele N2;3
curent. transformatorului de curent din schema de protec ie instala iei primare i fazele
care se verific . instala iei de circuite
Se aplic tensiune înf ur rii primare a secundare i intr rile în
tranformatorului de tensiune (dac este cazul) care relee/echipament
particip la func ionarea schemei de protec ie - valoarea curentului care
verificate. produce ac ionarea
In situa ia în care nu se pot aplica metodele de mai releului/func iei de
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare protec ie s fie
de curent i de tensiune, în circuitele secundare corespunz toare valorii
corespunz toare, care se formeaz de la bornele reglate/setate.
acestor transformatoare de m sur .
Se identific fazele în circuitele de curent i în
circuitele de tensiune.
Se verific coresponden a polaritatii reciproce între
înf urarile primare i secundare ale
transformatoarelor cu polaritatea releului /
echipamentului directional i diferential, a a cum s-a
considerat la pct. 9.1.2 i 9.1.3.
In cazul protec iei diferen iale transversale
homopolare, se va examina modul de conectare a
înfa ur rilor secundare ale transformatoarelor de
curent ale filtrului homopolar de curent i modul de
conectare a înfa ur rilor secundare ale
transformatoarelor de tensiune conectate în filtru
homopolar de tensiune ( triunghiul deschis ).

Se m soar valoarea sarcinii secundare. Nu trebuie s depa easc PIF, N4,


valorile admise. N2;3

PE 116-2 64 /16 9
0 1 2 3 4
9.6 Verific ri în Se m soar : Valorile curen ilor pe faz PIF, N4,
regim de sarcin . - valorile curen ilor care intr în releu/echipament i homopolar trebuie s fie N2;3
( sau în panoul de protec ie ); neglijabile în regimul
- succesiv valorile curen ilor debita i de normal de func ionare.
transformatoarele de curent ale fiec rei linii ( intr rile Atunci c nd protec ia
de curent ale celeilalte linii fiind scurtcircuitate spre diferen ial este alimentat
transformatoarele de curent i întrerupte spre numai de la ansamblul
releu/echipament ). transformatoarelor de curent
Pentru verificarea protec iei diferen iale transversale ale unei singure linii,
homopolare, se simuleaz un scurtcircuit monofazat respectiv când se simuleaz
succesiv pe fiecare din cele dou linii protejate, prin un scurtcircuit monofazat,
comutari în circuitele de curent i de tensiune. valoarea curen ilor trebuie
Se ridic diagrama fazorial a curen ilor i a s corespund valorii
tensiunilor, inclusiv a curentului i a tensiunii curen ilor de sarcin .
homopolare la scurtcircuit simulat. Diagramele fazoriale trebuie
Se urm re te starea releelor/func iilor de curent i a s indice c releele/
celor direc ionale. echipamentul sunt conectate
corect.
Dac valoarea curentului
de
sarcin dep e te valorile
reglate, în cazul unt rii
setului de transformatoare
opus, protec ia trebuie s
ac ioneze. Elementele
direc ionale trebuie s se
orienteze în func ie de
sensul de circula ie a
curentului de sarcin .

PE 116-2 65 /16 9
10. Protec ia/ func ia de distan a liniilor, a cuplelor i a transformatoarelor.

Nota: Verific rile trebuie s tin seama de principiul de func ionare care este specific fiec rui tip constructiv de protec ie i s fie
efectuate în conformitate cu documenta iile fabricii produc toare sau cele elaborate special ( instruc iuni sau proceduri )

10.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

10.1 Verificarea
protec iei.

10.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2


mecanice.

10.1.2 Verific ri
func ionale.

10.1.2.1 Verific ri Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor


func ionale ale curen i i tensiuni cu valori corespunz toare
protec iei/ func iei caracteristicii de ac ionare, în circuitele (bornele) de
de demaraj. curent i tensiune ale releului/echipamentului.
In cazul echipamentelor care con in mai multe

PE 116-2 66 /16 9
0 1 2 3 4
func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
pentru alte scopuri, este necesar identificarea
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
Corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul Valorile m surate pentru
de parametrizare. fiecare punct reglat s nu
dep easc eroarea
Pentru releele/ func iile de pornire ( demaraj ) de maxim men ionat în
curent maximal, se verific valoarea curentului de documenta ia
ac ionare ( precizia ) i raportul ( coeficientul ) de tehnica a releului ( în lipsa
revenire: acestor valori se va
- se verific trei valori de ac ionare; considera 10% pentru relee PIF,
cu o durat de func ionare N4, N2;3
mai mare de 15 ani i 5%
- se verific valoarea de ac ionare reglat . pentru o vechime mai mic ) PIF, N4,
N2;3, N1

Pentru releele/func ia de pornire cu caracteristic Valorile m surate pentru


U=f(I) sau U=f(I,ϕ), unde ϕ este unghiul de defazaj fiecare punct reglat s nu
între U i I, se verific valoarea curentului de dep easc eroarea
ac ionare i de revenire: maxim men ionat în
- în câteva puncte specifice ale caracteristicii, documenta ia tehnic a
respectiv pentru U=0; U=UN i înc unul-dou puncte echipamentului
specifice pentru ϕ, respectiv pentru ϕ = 0º i/sau ( în lipsa acestor valori se va
ϕ = 90º; considera 10% pentru relee PIF,
cu o durat de func ionare N4, N2;3
- valoarea de ac ionare reglat / parametrizat . mai mare de 15 ani i 5% PIF,
pentru cele cu o vechime N4, N2;3,
mai mic de 15 ani)

PE 116-2 67 /16 9
0 1 2 3 4
La releele/func ia de pornire de impedan , se Valorile m surate pentru PIF, N4,
verific impedan a de ac ionare i raportul fiecare punct s nu N2;3, N1
( coeficientul ) de revenire în câteva puncte specifice dep easc eroarea
ale caracteristicii, respectiv pentru ϕ = ϕsc i maxim men ionat în
intersec ia cu axele documenta ia tehnic a
echipamentului ( în lipsa
acestor valori se va
considera 10% pentru relee
cu o durat de func ionare
mai mare de 15 ani i 5%
pentru cele cu o vechime
mai mic de 15 ani)
10.1.2.2 Verific ri Se determin valorile impedan elor de trecere de la o
func ionale ale treapt inferioara la o treapt imediat superioar .
elementelor de La protec iile cu un singur element de m sur a
m sur a impedan elor este suficient s se verifice complet,
impedan ei. pentru toate tipurile de scurtcircuite ( R-0; S-0; T-0;
R-S; S-T; T-R ), numai pentru trecerea din treapta I
în treapta a II-a. Pentru celelalte treceri ( din tr.II-a în
tr.III-a, etc. ) este suficient verificarea pentru un
singur tip de scurtcircuit ( ex. R-S ).
La protec iile cu trei sau ase elemente de m sur a Valorile m surate pentru
impedan ei se vor determina impedan ele de trecere fiecare punct de trecere în
pentru toate tipurile de scurtcircuite, monofazate i treapt superioar s nu
bifazate. dep easc eroarea
Verific rile se efectueaz dup instruc iunile maxim men ionat în
(procedurile ) de verificare specifice fiec rui tip de documenta ia tehnic a
echipament. în lipsa acestora, se vor determina echipamentului
impedan ele de trecere pentru valori caracteristice ale ( în lipsa acestor valori se
unghiului ϕ, respectiv pentru ϕ = ϕsc i intersec ia cu va considera 10% pentru

PE 116-2 68 /16 9
0 1 2 3 4
axele. relee cu o durat de PIF,
func ionare mai mare de 15 N4, N2;3
Se determin impedan ele de trecere corespunz tor ani i 5% pentru o vechime
unghiului de scurtcircuit reglat/parametrizat, mai mic )
respectiv ϕ = ϕsc PIF, N4,
N2;3, N1

10.1.2.3 Verific rile Se determin : Valorile m surate pentru


func ionale ale - timpul de declan are corespunz tor m rimilor care fiecare punct de trecere în
elementelor de definesc impedan a de scurtcircuit la începutul liniei, treapt superioar s nu
timp. respectiv U = 0 i I = 2IN; dep easc eroarea PIF, N4,
Nota: In cazul maxim men ionat în N2;3, N1
echipamentelor la - temporizarile fiec rei trepte impedan – timp documenta ia
care aceast corespunz tor valorii medii a treptei de impedan Tehnic a echipamentului
verificare nu se care se verific . Verific rile se vor face prin ( în lipsa acestor valori se
poate face separat simularea unui singur tip de scurtcircuit. va considera 10% pentru PIF, N4,
(echipamentele cu relee cu o durat de N2;3, N1
microprocesoare ) func ionare mai mare de 15
m surarea ani i 5% pentru o vechime
treptelor de timp mai mic )
se va face cu
ocazia
verific rilor de la
pct.10.1.2.2

10.1.2.4 Verific rile Se determin : Valorile m surate pentru PIF, N4,


func ionale ale - domeniul de varia ie a unghiului ϕ, de defazaj între fiecare domeniu nu trebuie N2;3
elementelor m rimile care definesc impedan a de scurtcircuit s dep easc eroarea
direc ionale. ( U, I ). Pentru echipamentele cu un singur sistem maxim men ionat în
Nota: în cazul

PE 116-2 69 /16 9
0 1 2 3 4
echipamentelor la de m sur se va simula un singur tip de scurtcircuit; documenta ia tehnic a
care aceasta pentru echipamentele cu trei sau ase sisteme de echipamentului
verificare nu se m sur se vor simula toate tipurile ( în lipsa acestor valori se
poate face separat de scurtcircuit; va considera 10% pentru
(echipamentele cu relee cu o durat de
microprocesoare) func ionare mai mare de 15
Verificarea ani i 5% pentru o vechime
func ional a mai mic )
elementelor
direc ionale se va -orientarea corect a elementului direc ional în Orientarea elementului PIF, N4,
face cu ocazia domeniul de ac ionare / blocare la alimentarea cu direc ional trebuie s fie N2;3, N1
verific rilor de la tensiune i curent, defazate între ele cu unghiuri corect , în conformitate cu
pct.10.1.2.2 având dou valori fixe, care difer între ele cu 180º. domeniul în care se g se te
Verificarea se face prin simularea tuturor tipurilor de unghiul de defazaj, respectiv
scurtcircuit, monofazate / trifazate. ac ionare / blocare.

- unghiul de maxim sensibilitate pentru fiecare Sensibilitatea determinat PIF, N4,


zon . Verificarea se face prin simularea tuturor (tensiunea minim de N2;3
tipurilor de scurtcircuit, monofazate / trifazate. ac ionare / blocare ) nu
trebuie s difere de cea
men ionat în documenta ia
tehnic a echipamentului
( în lipsa acestor valori se
va considera 10% pentru
relee cu o durat de
func ionare mai mare de 15
ani i 5% pentru o vechime
mai mic )

PE 116-2 70 /16 9
0 1 2 3 4
10.1.2.5 Verific ri Verificarea se face corespunz tor principiului de Trebuie s se constate PIF, N4,
func ionale ale realizare a blocajului ( viteza de varia ie a pozi iei func ionarea corect a N2;3, N1
blocajului vectorului impedan aparent , etc. ), prin simularea blocajului.
declan rii la condi iilor specifice.
pendula ii.

10.1.3 Verificarea Verificarea se face corespunz tor principiului de Trebuie s se constate PIF, N4,
sistemului de func ionare a blocajului., prin simularea condi iilor func ionarea corect a N2;3, N1
blocare a specifice. blocajului.
protec iei de
distan la
dispari ia
tensiunii
alternative, par ial
sau total.

10.2 Verificarea Verificarea se face alimentând protec ia /


interac iunii echipamentul cu tensiune secundar , respectiv curent
releelor secundar, corespunz tor ac ion rii / neac ion rii
componente în elementelor componente, prin simularea situa iilor
schemele existente: curent de sarcin , scurtcircuite monofazate
discrete/finaliz rii / polifazate, pendula ii, etc. Se urm re te func ionarea
comenzilor în Se verific modul de finalizare, urm rindu-se toate corect a protec iei pentru
echipamentele cu semnalele emise, pentru declan are, semnalizare, toate situa iile simulate,
microprocesoare. monitorizare, osciloperturbografiere, blocaje, RAR, urm rindu-se toate
etc., conform algoritmului de func ionare a protec iei. semnalele emise, pentru
Verificarea se face pentru: declan are, semnalizare,
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor monitorizare,
0,8UN i 1,1UN osciloperturbografiere, PIF,
blocaje, RAR, etc., conform N4, N2;3

PE 116-2 71 /16 9
0 1 2 3 4
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor algoritmului de func ionare
UN a protec iei. PIF, N4,
N2;3, N1

10.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

10.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

10.5 Verificarea Verificarea se face prin injectarea unui curent de Trebuie s rezulte PIF, N4,
circuitelor de valoare corespunz toare, în înf urarea primar a conectarea corect a N2;3
curent i de transformatorului de curent din schema de protec ie protec iei / echipamentului
tensiune. care se verific . i setarea corect a
Se aplic tensiune înf ur rii primare a m rimilor analogice în cazul
tranformatorului de tensiune care particip la protec iilor cu
func ionarea schemei de protec ie verificate. microprocesoare.
In situa ia în care nu se pot aplica metodele de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de curent i de tensiune, în circuitele secundare
corespunz toare, care se formeaz de la bornele
acestor transformatoare de m sur .
Se identific fazele în circuitele de curent i în
circuitele de tensiune.
Se verific coresponden a polarit ii reciproce între
înf urarile primare i secundare ale
transformatoarelor cu polaritatea protec iei /
echipamentului i modul de realizare a stelei

PE 116-2 72 /16 9
0 1 2 3 4
transformatoarelor de m sur .
Se verific coresponden a între fazele în care se face
injec ia de curent i de tensiune cu faza
întreruptorului care prime te comanda de declan are.

Se m soar valoarea sarcinii secundare. Nu trebuie s depa easc


valorile admise.

10.6 Verific ri în Se m soar valorile curen ilor care intr în Trebuie s rezulte PIF, N4,
regim de sarcin . protec ie / echipament ( sau în panoul de protec ie ). conectarea corect a N2;3
Se ridic diagrama fazorial a curen ilor i a protec iei / echipamentului.
tensiunilor i se determin succesiunea fazelor.Se Sistemul de succesiune a
urm re te starea protec iei / func iilor în regim de fazelor trebuie s fie direct.
sarcin .

11. Protec ia/ func ia de curent homopolar a re elelor electrice care func ioneaz
cu punctul neutru legat direct la p mânt sau prin rezistor.
11.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1
preliminare.

11.1 Verificarea
releului /func iei
de curent.

11.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2


mecanice.

11.1.2 Verificarea Vezi cap. VI, pct.1.1.2


func ional a La releele / func iile de curent prev zute cu circuite Raportul de desensibilizare PIF, N4,
releului / func iei de rejectare a (de desensibilizare fa de) armonicelor trebuie s corespund cu N2;3

PE 116-2 73 /16 9
0 1 2 3 4
de curent. superioare, se determin i curentul de ac ionare la valoarea men ionat în
frecven a de 150 Hz i se calculeaz raportul dintre documenta ia tehnic a
valorile curentului de ac ionare de 150 Hz i cel de releului / echipamentului.
50 Hz ( raportul de desensibilizare ).

11.1.3 Verific ri Vezi cap. VI, pct. 1.1.4 i 1.1.5


func ionale ale
releelor de timp,
intermediare i de
semnalizare în
schemele cu
componente
discrete.

11.2 Verificarea Se verific ac ionarea corect , prin aplicarea Func ionarea trebuie s fie
interac iunii m rimilor de ac ionare necesare schemei/func iei de corect , m surându-se
releelor protec ie( curent ) în irul de cleme al semnalele la ie ire atât
componente în panoului/dulapului: pentru declan are cât i
schemele - la alimentarea cu tensiune operativ 0,8UN i pentru semnalizare (acolo
discrete/finaliz rii 1,1UN; unde este posibil se va PIF,
comenzilor în urm ri finalizarea acestora ). N4, N2;3
echipamentele cu - la alimentarea cu tensiune operativ UN Pentru echipamentele care PIF, N4,
microprocesoare. înregistreaz evenimentele N2;3, N1
se va verifica monitorizarea.

11.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

PE 116-2 74 /16 9
0 1 2 3 4
11.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a
rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

11.5 Verificarea Verificarea se face prin injectarea unui curent de


circuitelor de valoare corespunz toare, în înf urarea primar a
curent. unui transformator de curent din schema de protec ie
care se verific ( filtru Holmgreen ). In cazul
transformatoarelor de curent homopolar ( tor ), se va
injecta curentul primar printr-un conductor trecut
prin interiorul torului, alaturi de cablul protejat. Releul / func ia de curent PIF, N4,
In situa ia în care nu se pot aplica metodele de mai trebuie s ac ioneze la N2;3
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare valoarea reglat / setat .
de curent în circuitele secundare corespunz toare,
care se formeaz de la bornele acestor
transformatoare de m sur .

Se verific modul de conectare a înfa ur rilor Modul de conectare trebuie PIF, N4,
secundare ale transformatoarelor de curent conectate s fie corect. N2;3
ca filtru homopolar ( Holmgreen )

Se m soar valoarea sarcinii conectate la înf urarea Sarcina m surat s nu PIF, N4,
secundar a transformatoarelor de curent. dep easc valorile N2;3
admise.

Se m soar valoarea curentului homopolar. Valoarea curentului PIF, N4,


homopolar trebuie s fie N2;3
neglijabil .

PE 116-2 75 /16 9
0 1 2 3 4
11.6 Verific ri în Se simuleaz o punere la p mânt monofazata prin Valoarea m surat trebuie PIF, N4,
regim de sarcin . comutari în circuitele de curent secundar ( numai la s corespund valorii N2;3, N1
filtre Holmgreen, formate din trei transformatoare curentului de sarcin pe
conectate în paralel ), prin suntarea infasurarilor faz . Releul / func ia de
secundare la doua transformatoare de curent si curent homopolar trebuie s
deconectarea unei legaturi, astfel ca in circuitul de ac ioneze dac curentul
curent sa ramana numai infasurarea secundara filtrului depa e te valoarea
nesuntata. reglat .
12. Protec ia/ func ia homopolar de curent a re elelor electrice care func ioneaz
cu punctul neutru izolat sau legat la p mânt prin bobin de compensare.

12a Protec ia/ func ia homopolar de curent de armonici superioare.


12a.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1
preliminare.

12a.1 Verificarea
protec iei.

12a.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2


mecanice.

12a.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unui


func ionale. curent ( tensiune ) cu o valoare corespunz toare
Nota: Verific rile valorii de ac ionare , în circuitul (bornele) de curent
trebuie s tin ( tensiune ) ale releului/echipamentului.
seama de In cazul echipamentelor care con in mai multe
principiul de func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
func ionare pentru alte scopuri, este necesar identificarea
specificat în clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
documenta ia corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor

PE 116-2 76 /16 9
0 1 2 3 4
tehnica. anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul
de parametrizare.

Se verific sensibilitatea când se alimenteaz cu un Eroarea determinat pentru


curent ( tensiune ) de armonici superioare ( 150 Hz i fiecare punct
250 Hz ), cât i la alimentarea cu armonica reglat/parametrizat s nu
fundamental ( 50 Hz ) pentru: dep easc eroarea
- caracteristic de ac ionare; maxim men ionat în PIF,
documenta ia tehnic a N4, N2;3
releului/echipamentului ( în
- valoarea reglat / parametrizat . lipsa acestor valori se va PIF, N4,
considera 10% pentru relee N2;3, N1
La protec iile care func ioneaz dup principiul cu o durat de func ionare
compar rii curen ilor de armonici superioare pe mai mai mare de 15 ani i 5%
multe plec ri protejate, se verific i selectivitatea pentru o vechime mai mic )
protec iei. Se verific sensibilitatea pentru curent
(tensiune ) de armonici superioare de 250 Hz ). PIF, N4,
N2;3, N1

12a.2 Verificarea Se verific ac ionarea corect prin aplicarea


interac iunii m rimilor de ac ionare necesare schemei/func iei de
releelor protec ie( curent de 250 Hz ) în irul de cleme al
componente în panoului/dulapului. în cazul cand în schema de
schemele protec ie sunt cuprinse transformatoare intermediare
discrete/finaliz rii de egalizare, acestea vor fi incluse în schema de
comenzilor în verific re:
echipamentele cu - la alimentarea cu tensiune operativ 0,8UN i PIF,
microprocesoare. 1,1UN, N4, N2;3

PE 116-2 77 /16 9
0 1 2 3 4
Func ionarea trebuie s fie
- la alimentarea cu tensiune operativ UN . corect , m surându-se PIF, N4,
semnalele la ie ire atât N2;3, N1
pentru declan are cât i
pentru semnalizare (acolo
unde este posibil se va
urm ri finalizarea acestora ).
Pentru echipamentele care
înregistreaz evenimentele
se va verifica monitorizarea.

12a.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

12a.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

12a.5 Verificarea Verificarea se face prin injectarea unui curent de Trebuie s rezulte conectare PIF, N4,
circuitelor de valoare corespunz toare ( 50 Hz ), în înf urarea corect . La protec iile care N2;3
curent. primar a transformatorului de curent din schema de func ioneaz pe principiul
protec ie. In cazul transformatoarelor de curent tip compar rii nivelului
tor , se va injecta curentul primar printr-un conductor curen ilor pe mai multe
trecut prin interiorul torului, alaturi de cablul protejat. plec ri, trebuie s rezulte c
In situa ia în care nu se pot aplica metodele de mai exist concordan între
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare alimentarea cu curent de la
de curent în circuitele secundare corespunz toare, diferitele plec ri i
care se formeaz de la bornele acestor semnalele de ie ire care
transformatoare de m sur . indic plecarile avariate.

PE 116-2 78 /16 9
0 1 2 3 4
Se verific modul de conectare a înfa ur rilor Modul de conectare trebuie PIF, N4,
secundare ale transformatoarelor de curent conectate s fie corect. N2;3
ca filtru homopolar ( Holmgreen )

Se m soar valoarea sarcinii conectata la înf urarea Sarcina m surat s nu PIF, N4,
secundar a transformatoarelor de curent. dep easc valorile N2;3
admise.

12a.6 Verific ri în Se m soar valoarea curentului homopolar. Valoarea curentului PIF, N4,
regim de sarcin . homopolar trebuie s fie N2;3, N1
neglijabil .

Se simuleaz o punere la p mânt monofazat prin Valoarea m surat trebuie PIF, N4,
comut ri în circuitele de curent secundar ( numai la
s corespund valorii N2;3, N1
filtre Holmgreen, formate din trei transformatoare
curentului de sarcin pe
conectate în paralel ) faza. Releul / func ia de
curent homopolar trebuie s
ac ioneze dac curentul
filtrului dep este valoarea
reglat .
12b Protec ia/ func ia homopolar de curent de modul i faza.
DESIRE
12b.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1
preliminare.

12b.1 Verificarea
protec iei.

PE 116-2 79 /16 9
0 1 2 3 4
12b.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2
mecanice.

12b.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unui


func ionale. curent cu o valoare corespunz toare valorii de
Nota: Verific rile ac ionare , în circuitul (bornele) de curent ale
trebuie s in releului/echipamentului.
seama de In cazul echipamentelor care con in mai multe
principiul de func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
func ionare pentru alte scopuri, este necesar identificarea
specificat în clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
documenta ia corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
tehnic . anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul
de parametrizare.

Se verific sensibilitatea prin injectare de curent


secundar, în circuitele inseriate pentru n-1 intrari, de Protec ia trebuie s
la o surs de curent i aceea i valoare de curent, ac ioneze, eroarea
decalat fa de primul cu 180°, în intrarea necuprins determinat pentru fiecare
în circuitul de mai sus, de la o alta surs : punct reglat/parametrizat s
nu dep easc eroarea
-corespunz tor domeniului de ac ionare al maxim men ionat în
echipamentului; documenta ia tehnic a PIF,
releului/echipamentului N4, N2;3
-corespunz tor curentului de ac ionare
reglat/parametrizat al echipamentului. PIF, N4,
N2;3, N1
Se repet m sur torile, pe rând, pentru fiecare intrare
alimentat separat.

PE 116-2 80 /16 9
0 1 2 3 4
12b.2 Verificarea Se verific ac ionarea, prin aplicarea m rimilor de
interac iunii ac ionare necesare schemei/func iei de protec ie( ca
releelor la pct. 12b.1.2 ) în irul de cleme al
componente în panoului/dulapului. ( în cazul când în schema de
schemele protec ie sunt cuprinse transformatoare intermediare
discrete/finaliz rii de egalizare, acestea vor fi incluse în schema de Func ionarea trebuie s fie
comenzilor în verificare ): corect , m surându-se
echipamentele cu semnalele la ie ire atât
microprocesoare. - la alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor pentru declan are cât i PIF,
0,8UN i 1,1UN; pentru semnalizare (acolo N4, N2;3
unde este posibil se va
- la alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor urm ri finalizarea acestora). PIF, N4,
UN . Pentru echipamentele care N2;3, N1
12b.3 M surarea înregistreaz evenimentele
rezisten ei de Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a se va verifica monitorizarea.
izola ie. echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
m sur tori.
12b.4 Incercarea
rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a
dielectrice. echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
m sur tori.
12b.5 Verificarea Verificarea se face prin injectarea unui curent de Trebuie s rezulte c PIF, N4,
circuitelor de valoare corespunz toare ( 50 Hz ), în înf urarea protec ia este conectat N2;3
curent. primar a transformatorului de curent din schema de corect i semnalele de ie ire
protec ie. în cazul transformatoarelor de curent tip care indic plecarile
tor, se va injecta curentul primar printr-un conductor avariate.
trecut prin interiorul torului, alaturi de cablul protejat.
Se verific polarit ile reciproce ale
transformatoarelor de curent i echipamentul de
protec ie.

PE 116-2 81 /16 9
0 1 2 3 4
Se verific modul de conectare a înfa ur rilor Modul de conectare trebuie PIF, N4,
secundare ale transformatoarelor de curent conectate s fie corect. N2;3
ca filtru homopolar ( Holmgreen )

Se m soar valoarea sarcinii conectate la înf urarea Sarcina m surat s nu PIF, N4,
secundar a transformatoarelor de curent. dep easc valorile N2;3
admise.

12b.6 Verific ri în Se m soar valoarea curentului homopolar. Valoarea curentului PIF, N4,
regim de sarcin homopolar trebuie s fie N2;3, N1
neglijabil .

Se simuleaz o punere la p mânt monofazat prin Valoarea m surat trebuie PIF, N4,
comut ri în circuitele de curent secundar ( numai la s corespund valorii N2;3, N1
filtre Holmgreen, formate din trei transformatoare curentului de sarcin pe
conectate în paralel ) faz . Releul / func ia de
protec ie trebuie s
ac ioneze dac curentul
dep este valoarea reglat .
13. Protec ia/ func ia direc ional homopolar a re elelor electrice care func ioneaz cu punctul neutru izolat sau compensat.

13.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

13.1 Verificarea
protec iei.

13.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2


mecanice.

PE 116-2 82 /16 9
0 1 2 3 4
13.1.2 Verific ri Vezi cap. VI, pct. 1.1.3
func ionale.

13.2 Verificarea Se verific ac ionarea corect prin aplicarea Func ionarea trebuie s fie
interac iunii m rimilor de ac ionare necesare schemei/func iei de corect , m surându-se
releelor protec ie( curent, tensiune ) în irul de cleme al semnalele la ie ire atât
componente în panoului/dulapului: pentru declan are cât i
schemele pentru semnalizare (acolo
discrete/finaliz rii - la alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor unde este posibil se va PIF,
comenzilor în 0,8UN i 1,1UN; urm ri finalizarea acestora ). N4, N2;3
echipamentele cu Pentru echipamentele care
microprocesoare. - la alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor înregistreaz evenimentele
UN se va verifica monitorizarea. PIF, N4,
N2;3, N1
13.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a
rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

13.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

13.5 Verificarea Verificarea se face prin injectarea unui curent de Trebuie s rezulte c PIF, N4,
circuitelor de valoare corespunz toare, în înf urarea primar a protec ia este conectat N2;3
curent i de transformatorului de curent homopolar ( tor ) din corect. Trebuie s rezulte c
tensiune. schema de protec ie (se va injecta curentul primar filtrele de curent i de
printr-un conductor trecut prin interiorul torului, tensiune homopolar sunt
alaturi de cablul protejat). conectate corect i c
Se aplic tensiune înf ur rii primare a polarit ile corespunde
tranformatorului de tensiune care particip la schemei de protec iei

PE 116-2 83 /16 9
0 1 2 3 4
func ionarea schemei de protec ie verificate. direc ionale homopolare.
In situa ia în care nu se pot aplica metodele de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de curent i de tensiune, în circuitele secundare
corespunz toare, care se formeaz de la bornele
acestor transformatoare de m sur .
Se identific fazele în circuitele de curent i în
circuitele de tensiune.
Se verific coresponden a polarit ii reciproce între
înf ur rile primare i secundare ale
transformatoarelor de curent homopolar cu
polaritatea protec iei / echipamentului. Se ridic
diagrama fazorial i se urm re te comportarea
protec iei.

Se m soar valoarea sarcinii secundare. Sarcina s nu dep easc


valoarea admis .

13.6 Verific rile în Se m soar valoarea curentului homopolar i a Trebuie s se constate PIF, N4,
regim de sarcin . tensiunii homopolare la intrarea în panoul de ac ionarea releului N2;3, N1
protec ie. direc ional, respectiv
Se simuleaz o punere la p mânt prin comutari în blocarea acestuia,
circuitele de curent (de tensiune). corespunz tor defazajului
existent în momentul
m sur torii.

PE 116-2 84 /16 9
0 1 2 3 4
14. Protec ia/ func ia diferen ial a barelor colectoare.

Nota: Verific rile trebuie s in seama de principiul de func ionare care este specific fiec rui tip constructiv de protec ie i s fie
efectuate în conformitate cu documenta iile fabricii producatoare sau cele elaborate special ( instruc iuni sau proceduri )
14.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1
preliminare.

14.1 Verificarea
protec iei
diferen iale.

14.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2


mecanice.

14.1.2.1 Verificarea Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor


func ional a curen i cu o valoare corespunz toare valorii de
protec iei/ func iei ac ionare, în circuitul (bornele) de curent ale
diferen iale. releului/echipamentului.
In cazul echipamentelor care con in mai multe
func ii , este necesar identificarea clemelor
( transformatoarelor ) de intrare corespunz tor
func iei parametrizate i/sau se vor anula celelalte
func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest scop se vor
folosi schemele de conexiuni i jurnalul de
parametrizare. Valorile determinate pentru
Se determin caracteristicile ,,lucru – frânare" fiecare punct s nu
ridicând valoarea curentului pân la 10 IN, pentru dep easc eroarea
fiecare faz în parte, incluzând i transformatoarele maxim men ionat în
sumatoare: documenta ia tehnic a
echipamentului

PE 116-2 85 /16 9
0 1 2 3 4
-se verific caracteristicile ,,lucru – frânare" (in lipsa acestor valori se va PIF,
corespunz tor pantei minime, pantei maxime; considera 10% pentru relee N4, N2;3
cu o durat de func ionare
-se verific caracteristicile ,,lucru – frânare" mai mare de 15 ani i 5% PIF, N4,
corespunz tor pantei reglate. pentru o vechime mai mic ) N2;3, N1

14.1.2.2 Verific ri Se m soar curentul fiec rei celule, atât ca modul cât Valorile m surate s nu PIF, N4,
func ionale i ca faz , cuprinse în ansamblul protec iei dep easc eroarea N2;3, N1
privind modul de diferen iale de bare, care reprezint aportul la curentul maxim men ionat în
conectare a total de lucru, respectiv la curentului total de frânare, documenta ia tehnic a
circuitelor de al celulei respective, ce se formeaz în circuitele echipamentului ( în lipsa
curent aferente protec iei diferen iale de bare. Verificarea se face acestor valori se va
fiec rei celule injectând curent secundar egal cu IN, succesiv pe considera 10% pentru relee
cuprinse în fiecare faz din fiecare celul cuprins cu o durat de func ionare
ansamblul in protec ia de bare ce se verific . mai mare de 15 ani i 5%
protec iei In circuit trebuie s fie incluse i transformatoarele pentru o vechime mai mic )
diferen iale de sumatoare ale fiec rei celule.
bare.

14.1.2.3 Verificarea Se verific curentul de ac ionare reglat/ parametrizat Valoarea curentului de PIF, N4,
sistemului i procentul ( coeficientul ) de revenire ac ionare m sur t s nu N2;3, N1
(dispozitivului ) difere de valoarea reglat .
de supraveghere a
integrit ii
circuitelor
diferen iale.

PE 116-2 86 /16 9
0 1 2 3 4
14.1.3 Verificarea trafo Se verific raportul de transformare i polaritatea Raportul de transformare PIF, N4,
de egalizare a bornelor de intrare i de ie ire ale transformatoarelor m surat i polaritatea N2;3
curen ilor de egalizare sau sumatoare, prev zute cu posibilitatea trebuie s corespund cu
de modificare a raportului. valorile din proiect.

14.1.4 Verificarea Vezi cap.VI, pct. 1.1.4 i 1.1.5


releelor de timp i
intermediare, în
schemele cu
componente dis-
crete, care
realizeaza diferite
func ii logice.

14.2 Verificarea Se verific ac ionarea corect prin aplicarea


interac iunii curentului de ac ionare necesare schemei/func iei de
releelor protec ie în irul de cleme al panoului/dulapului. Se urm re te func ionarea
componente în La protec iile diferen iale prev zute cu comutarea corect a tuturor
schemele circuitelor de selectare a sistemului de bare, se vor elementelor ce formeaz
discrete/finaliz rii executa manevrele necesare de separatoare i cuple/ protec ia diferen ial de bare
comenzilor în se va simula manevrele necesare de separatoare i urm rindu-se semnalele la
echipamentele cu cuple, pentru verificarea form rii m rimilor de ie ire atât pentru declan are
microprocesoare. ac ionare i frânare în conformitate cu conexiunea cât i pentru semnalizare
primar real (acolo unde este posibil se
Se verific interac iunea protec iei diferen iale cu va urm ri finalizarea
protec iile fiec rei plec ri cuprinse în zona de acestora). Pentru
protec ie i cu instala ia DRRI. echipamentele care
Verific rile se fac pentru: înregistreaz evenimentele
- la alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor se va verifica monitorizarea PIF,
0,8UN i 1,1UN; acestora. N4, N2;3

PE 116-2 87 /16 9
0 1 2 3 4
- la alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor
UN . PIF,
N4, N2;3,

14.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

14.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m sur tori.

14.5 Verificarea Verificarea se face prin injectarea unor curen i de


circuitelor de valoare corespunz toare, în înf urarea primar a
curent. transformatorului de curent din schema de protec ie
care se verific .
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de curent în circuitele secundare corespunz toare,
care se formeaz la bornele acestor transformatoare
de m sur .
Se examineaz polarit ile transformatoarelor de Trebuie s rezulte ca PIF, N4,
curent i modul de realizare a conexiunii stea a protec ia diferen ial este N2;3
acestor transformatoare în conformitate cu schema conectat corect i sarcina
protec iei diferen iale. secundar nu dep e te
Se verific coresponden a între fazele curen ilor care valoarea indicat în
alimenteaz protec ia / echipamentul i în mod documenta ia
special elementele sumatoare, acolo unde este cazul. echipamentului.

Se m soar valoarea sarcinii secundare.

PE 116-2 88 /16 9
0 1 2 3 4
14.6 Verificarea în Se m soar valorile curen ilor pe toate circuitele, în Valoarea curen ilor pe PIF, N4,
regim de sarcin . fiecare celul , la intrarea în panouri / dulapuri de fiecare faz trebuie s N2;3, N1
protec ie. corespund curentului de
sarcin .

Se ridic diagrama fazorial pentru toate celulele Diagrama fazorial trebuie PIF, N4,
cuprinse în ansamblul protec iei diferen iale de bare. s indice conectarea corect N2;3
Se m soar valoarea curentului de dezechilibru în a circuitelor de curent, din
circuitele diferen iale, precum i curen ii în circuitele punct de vedere al
de frânare, acolo unde este posibil. polarit ilor.

Se produce artificial dezechilibrarea în circuitul Curentul de dezechilibru PIF, N4,


diferen ial prin retragerea aportului de curent al trebuie s aib valori N2;3
fiec rei celule, succesiv, prin untarea circuitelor de neglijabile, iar curentul de
curent corespunz toare în irul de cleme al celulei frânare trebuie s aib o
(panoului, dulapului, corespunz tor situatiei celei valoare semnificativ .
mai comode ) i se m soar curentul de dezechilibru
pentru fiecare situa ie creat .

14.7 Verificarea In situa ia în care se consider , necesar sau pentru Când se


protec iei în leg turile UCTE, se realizeaz probe reale de considera
regim de scurtcircuit în apropierea barelor, în afara necesar.
scurtcircuit perimetrului instala iei.
monofazat
provocat, în zona
i în afara zonei

PE 116-2 89 /16 9
0 1 2 3 4
15. Protec ia/ func ia împotriva punerilor la p mânt în înf urarea statorului generatoarelor conectate în schema bloc cu
transformatoare ridicatoare.
( releu/ func ie de tensiune sau curent insensibile la armonice superioare )
Nota: Protec iile/ func iile care acopera întreaga înfa urare statoric se vor verific în conformitate cu programa elaborat special

15.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

15.1 Verificarea
releelor
componente/
ob iunilor
parametrizate ale
protec iei.

15.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2


mecanice.

15.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injecterea ( aplicarea ) unei


func ionale ale tensiuni (curent), cu o valoare corespunz toare
releelor/func iilor valorii de ac ionare, în circuitul (bornele) de tensiune
de tensiune (curent) ale releului/echipamentului.
( curent). In cazul echipamentelor care con in mai multe
func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
pentru alte scopuri, este necesar identificarea
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul

PE 116-2 90 /16 9
0 1 2 3 4
de parametrizare.

Se determin : Eroarea determinat pentru


- valorile de ac ionare reglabile/parametrizabile fiecare punct m surat s nu
(extremit ile i dou puncte în interiorul dep easc eroarea
intervalului) pentru 50 Hz; maxim men ionat în PIF,
- valorile de ac ionare reglabile/parametrizabile documenta ia tehnic a N4, N2;3
(extremit ile i dou puncte în interiorul releului / echipamentului (in
intervalului) pentru 150 Hz; lipsa acestor valori se va PIF,
considera 10% pentru relee N4, N2;3
cu o durat de func ionare
- valoarea de ac ionare reglat /parametrizat pentru mai mare de 15 ani i 5%
50 Hz; pentru o vechime mai mic ) PIF,N4,
Valoarea tensiunii N2;3, N1
(curentului) de ac ionare la
150 Hz , pentru o valoare
reglat / parametrizat ,
raportata la valoarea
m rimii de ac ionare de 50
Hz pentru acela i punct,
corespunde aproximativ
raportului de insensibilitate
la armonica a 3-a indicat
de fabricant.

- valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire Valoarea coeficientului


pentru 50 Hz;. (raportului) de revenire nu PIF, N4,
trebuie s fie mai mic N2;3, N1
decât valoarea indicat de

PE 116-2 91 /16 9
0 1 2 3 4
fabrica constructoare (dac
valoarea nu este indicat , se
vor considera valorile de
0,83, pentru relee cu o
- se verific închiderea ferm , f r vibra ii i durat de func ionare mai
revenirea corect a contactelor. mare de 15 ani i 0,9, PIF, N4,
Releele/func iile de tensiune ( curent) se verific pentru o vechime mai mic ). N2;3, N1
prin aplicarea brusc a unui multiplu al tensiunii Se constat func ionarea
(curentului) de ac ionare reglat/parametrizat. corect a contactelor.

15.1.3 Verific ri Vezi cap. VI, pct. 1.1.4


func ionale ale
releelor/func iilor de
temporizare.

15.1.4 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5


func ionale ale
releelor intermediare
i semnalizare în
schemele cu
componente discrete.

15.2 Verificarea Vezi cap.VI, pct.1.2


interac iunii releelor
componente în
schemele
discrete/finaliz rii
comenzilor în
echipamentele cu
microprocesoare.

PE 116-2 92 /16 9
0 1 2 3 4
15.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a
rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la
izola ie. aceste m sur tori.

15.4 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


dielectrice echipamentului cu microprocesoare privitor la
aceste m sur tori.

15.5 Verificarea Se aplic tensiune înf ur rii primare a Trebuie s rezulte c PIF, N4,
circuitelor de tranformatorului de tensiune (curent) care particip protec ia este conectat N2;3
tensiune (curent) la func ionarea schemei de protec ie verific te. corect.
alternativa
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de tensiune (curent) în circuitele secundare
corespunz toare, care se formeaz de la bornele
acestor transformatoare de m sur , cu circuitele
spre transformatoare scoase din cleme.

Se va examina modul de conectare a înfa ur rilor


secundare ale transformatoarelor de tensiune ca
filtru homopolar de tensiune (curent).

Se m soar valoarea sarcinii conectat la


înf urarea secundar a transformatoarelor de S nu fie depasita puterea
m sur (curent). admisa.

Se m soar valoarea tensiunii (curentului) Valoarea m surat trebuie


homopolare la bornele releului/ echipamentului. s fie neglijabil .

PE 116-2 93 /16 9
0 1 2 3 4
15.6 Verificarea In programul de probe cu generatorul, înaintea Protec ia/func ia trebuie s PIF, N4,
protec iei/func iei cupl rii la re ea, se va prevedea o proba prin legarea ac ioneze, în limitele N2;3
ocazionat de unei faze ( o borna ) la p mânt. erorilor determinate, la
probele cu Se va m sura curentul la care ac ioneaz protec ia/ valoarea
generatorul. func ia. reglat /parametrizat .

15.7 Verificarea în regim Se simuleaz o punere la p mânt monofazat prin Valoarea m sur ta trebuie PIF, N4,
de sarcin trifazat comutari în circuitele de tensiune (curent) astfel s corespund valorii N2;3, N1
încat s apar o component homopolar calculate corespunz tor
regimului echilibrat.
Dac valoarea m surat
dep e te valoarea reglat /
parametrizat trebuie s se
produc ac ionarea
protec iei
16. Protec ia/ func ia împotriva scurtcircuitelor între spirele aceleia i faze din înf urarea statorului generatoarelor.

16.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

16.1 Verificarea releelor


componente/
ob iunilor
parametrizate ale
protec iei.

16.1.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

16.1 2 Verific ri
func ionale ale Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unui

PE 116-2 94 /16 9
0 1 2 3 4
releelor/func iilor de curent, cu o valoare corespunz toare valorii de Eroarea determinat pentru
curent. ac ionare, în circuitul (bornele) de fiecare punct m surat s nu
curent ale releului/echipamentului. dep easc eroarea
In cazul echipamentelor care con in mai multe maxim men ionat în
func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau documenta ia tehnic a
pentru alte scopuri, este necesar identificarea releului / echipamentului (in
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare lipsa acestor valori se va
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor considera 10% pentru relee
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest cu o durat de func ionare
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul mai mare de 15 ani i 5%
de parametrizare. pentru o vechime mai mic )
Valoarea curentului de
Se determin : ac ionare la 150 Hz , pentru
- valorile de ac ionare reglabile/parametrizabile o valoare reglat /
(extremit ile i dou puncte în interiorul parametrizat , raportata la
intervalului) pentru 50 Hz; valoarea m rimii de PIF,
- valorile de ac ionare reglabile/parametrizabile ac ionare de 50 Hz pentru N4, N2;3
(extremit ile i dou puncte în interiorul acela i punct, corespunde
intervalului) pentru 150 Hz; aproximativ raportului de PIF,
insensibilitate la armonica a N4, N2;3
3-a indicat de fabricant.
- valoarea de ac ionare reglat /parametrizat pentru
50 Hz; Valoarea coeficientului PIF, N4,
(raportului) de revenire nu N2;3, N1
- valoarea de ac ionare reglat /parametrizat pentru trebuie s fie mai mic
150 Hz; decât valoarea indicat de PIF,
fabrica constructoare (dac N4, RC, N1
valoarea nu este indicat , se
- valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire vor considera valorile de
0,83, pentru relee cu o

PE 116-2 95 /16 9
0 1 2 3 4
pentru 50 Hz;. durata de func ionare mai PIF, N4,
mare de 15 ani i 0,9, N2;3, N1
pentru o vechime mai mic ).
Se constat func ionarea
corect a contactelor.

- se verific închiderea ferm , f r vibra ii i


revenirea corect a contactelor. PIF, N4,
Releele/func iile de tensiune ( curent) se verific N2;3, N1
prin aplicarea brusc a unui multiplu al tensiunii
(curentului) de ac ionare reglat/parametrizat.

16.1.3 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.4


func ionale ale
releelor/func iilor de
temporizare.

16.1.4 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5


func ionale ale
releelor intermediare
i semnalizare în
schemele cu
componente discrete.

16.2 Verificarea Vezi cap.VI, pct.1.2


interac iunii releelor
componente în
schemele
discrete/finaliz rii
comenzilor în

PE 116-2 96 /16 9
0 1 2 3 4
echipamentele cu
microprocesoare.

16.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la
izola ie. aceste m sur tori.

16.4 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


dielectrice echipamentului cu microprocesoare privitor la
aceste m sur tori.

16.5 Verificarea Se aplic curent înf ur rii primare a Trebuie s rezulte c PIF, N4,
circuitelor de curent tranformatorului de curent care particip la protec ia este conectat N2;3
alternativ. func ionarea schemei de protec ie verificate. corect.
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de curent în circuitul secundar corespunz tor, care
se formeaz de la bornele acestui transformator de
m sur .

Se m soar valoarea sarcinii conectat la S nu fie depasita puterea


înf urarea secundar a transformatorului de admisa.
m sur

Se m soar valoarea curentului la bornele releului/ Valoarea m sur ta trebuie


echipamentului. s fie neglijabil în raport cu
valoarea de ac ionare a
protec iei

PE 116-2 97 /16 9
0 1 2 3 4
16.6 Verificarea în regim Se m soar valoarea curentului de dezechilibru la Valoarea m sur ta trebuie PIF,N4,
de sarcin trifazat . intrarea în releu/echipament. s fie neglijabil în raport cu N2;3, N1
valoarea de ac ionare

17. Protec ia/ func ia împotriva punerii la p mânt în înf urarea rotorului generatoarelor.

17.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

17.1 Verificarea releelor


componente/
ob iunilor
parametrizate ale
protec iei.

17.1.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

17.1.2 Verific ri Verificarea se face corespunz tor principiului de


func ionale ale func ionare al releului/ func iei.
releului/func iei de In cazul echipamentelor care con in mai multe
punere la lamant în func ii , corespunz tor celor trei faze, sau pentru
rotor. alte scopuri, este necesar identificarea clemelor de
intrare corespunz tor func iei parametrizate i/sau
se vor anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ).
In acest scop se vor folosi schemele de conexiuni i
jurnalul de parametrizare.

PE 116-2 98 /16 9
0 1 2 3 4
Verific rile se efectueaz prin conectarea unui Eroarea determinat pentru
rezistor reglabil în circuitul de m sur ( între fiecare punct m surat s nu
borna/clema releului/ echipamentului în care se dep easc eroarea
leag circuitul spre rotorul generatorului i p mânt/ maxim men ionat în
axul generatorului prin intermediul unui întreruptor) documenta ia tehnic a
având valoarea maxim mai mare decât valoarea releului / echipamentului (in
maxim sesizabil de catre releu/ func ie. lipsa acestor valori se va
considera 10% pentru relee
Se determin : cu o durat de func ionare
- cel pu in trei valori de ac ionare corespunz tor mai mare de 15 ani i 5%
domeniului de reglare/parametrizare a pentru o vechime mai mic )
releului/func iei ; PIF,
Valoarea coeficientului N4, N2;3
(raportului) de revenire nu
- valoarea de ac ionare reglat /parametrizat ; trebuie s fie mai mic PIF, N4,
decât valoarea indicat de N2;3, N1
fabrica constructoare (dac
valoarea nu este indicat , se
va considera valorile de
0,83, pentru relee cu o
- valoarea coeficientului ( raportului ) de revenire durat de func ionare mai PIF, N4,
mare de 15 ani i 0,9, N2;3, N1
pentru o vechime mai mic ).
Se constat func ionarea
corect a contactelor.

17.1.3 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.4


func ionale ale
releelor/func iilor de
temporizare.

PE 116-2 99 /16 9
0 1 2 3 4
17.1.4 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5
func ionale ale
releelor intermediare
i semnalizare în
schemele cu
componente discrete.

17.1.5 Verificarea Se verific ac ionarea corect prin conectarea unui Se urm re te func ionarea
interac iunii releelor rezistor cu valoarea necesar ac ion rii corect a tuturor
componente în schemei/func iei de protec ie în irul de cleme al elementelor ce formeaz
schemele panoului/dulapului ( vezi pct. 17.1.2 ). protec ia/func ia împotriva
discrete/finaliz rii punerii la p mânt în
comenzilor în Verific rile se fac pentru: înf urarea rotorului
echipamentele cu urm rindu-se semnalele la
microprocesoare. - alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor ie ire (acolo unde este
0,8UN i 1,1UN; posibil se va urm ri PIF,
finalizarea acestora). Pentru N4, N2;3
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor echipamentele care
UN; înregistreaz evenimentele PIF, N4,
se va verific monitorizarea N2;3, N1
acestora.

17.2 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la
izola ie. aceste m sur tori.

17.3 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


dielectrice echipamentului cu microprocesoare privitor la
aceste m sur tori.

PE 116-2 100/16 9
0 1 2 3 4
17.4 Verificarea Verific rile se efectueaz prin conectarea unui Valoarea m sur ta a PIF, N4,
protec iei/func iei în rezistor reglabil în circuitul de m sur ( între por iunii rezistorului care a N2;3, N1
stare de exploatare borna/clema releului/ echipamentului la care se produs ac ionarea
leaga circuitul spre rotorul generatorului i p mânt/ releului/func iei trebuie s
axul generatorului prin intermediul unui întreruptor) fie aproximativ egal cu
avand valoarea maxim mai mare decât valoarea valoarea reglat .
maxim sesizabila de catre releu/ func ie.
Se închide întreruptorul i se scade valoarea
rezistorului pân actioneaza releul.
18. Protec ia/ func ia împotriva pierderii excita iei generatoarelor
( principiul de m sur – impedan minim capacitiv )

18.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

18.1 Verificarea releelor


componente/
op iunilor
parametrizate ale
protec iei.

18.1.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

18.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injecterea ( aplicarea ) unor


func ionale ale curen i i tensiuni cu valori corespunz toare
releului/func iei de caracteristicii de ac ionare, în circuitele (bornele) de
impedan minim . curent i tensiune ale releului/echipamentului.
In cazul echipamentelor care con in mai multe
func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
pentru alte scopuri, este necesar identificarea

PE 116-2 101/16 9
0 1 2 3 4
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul
de parametrizare.
Se determin : Valorile m surate pentru
- valorile minime i maxime ale impedan elor de fiecare punct s nu
ac ionare, corespunz tor caracteristicilor dep easc eroarea
releului/echipamentului, pentru un decalaj de 90° maxim men ionat în
între curent i tensiune ( pe semiaxa –jx în planul documenta ia tehnic a PIF,
impedan elor ); echipamentului N4, N2;3
( în lipsa acestor valori se va
- valorile reglate/parametrizate ale impedan elor de considera 10% pentru relee
ac ionare, pentru un decalaj de 90° între curent i cu o durat de func ionare
tensiune ( pe semiaxa –jX în planul mai mare de 15 ani i 5%
impedan elor ); pentru cele cu o vechime PIF, N4,
mai mic de 15 ani) N2;3, N1

- valoarea raportului ( coeficientului ) de revenire. Trebuie s corespund PIF, N4,


indicatiilor fabricantului N2;3, N1

18.1.3 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.4


func ionale ale
releelor/func iilor de
temporizare.

18.1.4 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5


func ionale ale
releelor intermediare
i semnalizare în

PE 116-2 102/16 9
0 1 2 3 4
schemele cu
componente discrete.

18.1.5 Verificarea Verificarea se face alimentând protec ia /


interac iunii releelor echipamentul cu tensiune secundar , respectiv
componente în curent secundar, corespunz tor ac ion rii, prin
schemele simularea pierderii excita iei.
discrete/finaliz rii Se verific modul de finalizare, urm rindu-se toate Se urmare te func ionarea
comenzilor în semnalele emise, pentru declan are, semnalizare, corect a protec iei ,
echipamentele cu monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform urm rindu-se toate
microprocesoare. algoritmului de func ionare a protec iei. Verificarea semnalele emise, pentru
se face pentru: declan are, semnalizare,
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor monitorizare,
0,8UN i 1,1UN osciloperturbografiere, etc., PIF,
conform algoritmului de N4, N1
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor func ionare a protec iei.
UN PIF, N4,
N2;3, N1

18.2 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la
izola ie. aceste m sur tori.

18.3 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


dielectrice echipamentului cu microprocesoare privitor la
aceste m sur tori.

18.4 Verificarea Verificarea se face prin injectarea unui curent de Trebuie s rezulte PIF, N4,
circuitelor de curent valoare corespunz toare, în înf urarea primar a conectarea corect a N2;3
i de tensiune. transformatorului de curent din schema de protec ie. protec iei / echipamentului

PE 116-2 103/16 9
0 1 2 3 4
Se aplic tensiune înf ur rii primare a i setarea corect a
tranformatorului de tensiune care particip la m rimilor analogice, în
func ionarea schemei de protec ie verificate. cazul protec iilor cu
In situa ia în care nu se pot aplica metodele de mai microprocesoare.
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de curent i de tensiune, în circuitele secundare
corespunz toare, care se formeaz de la bornele
acestor transformatoare de m sur .
Se identific fazele în circuitele de curent i în
circuitele de tensiune.
Se verific coresponden a polarita ii reciproce între
înf urarile primare i secundare ale
transformatoarelor cu polaritatea protec iei /
echipamentului i modul de realizare a stelei
transformatoarelor de m sur .

Se m soar valoarea sarcinii secundare. Nu trebuie s depa easc


valorile admise.

18.5 Verific ri în regim Se m soar valoarea curentului care intra în Trebuie s rezulte PIF, N4,
de sarcin . protec ie / echipament ( sau în panoul de protec ie ). conectarea corect a N2;3, N1
Se urm re te starea protec iei / func iilor în regim protec iei / echipamentului
de sarcin . prin faptul c nu ac ioneaz

PE 116-2 104/16 9
0 1 2 3 4
19. Protec ia/ func ia împotriva trecerii/ func ionarii generatorului în regim de motor.
( principiul puterii active )

19.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

19.1 Verificarea releelor


componente/
op iunilor
parametrizate ale
protec iei.

19.1.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

19.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injecterea ( aplicarea ) unor


func ionale ale curen i i tensiuni cu valori corespunz toare
releului/func iei de caracteristicii de ac ionare, în circuitele (bornele) de
putere invers . curent i tensiune ale releului/echipamentului.
In cazul echipamentelor care con in mai multe
func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
pentru alte scopuri, este necesar identificarea
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul
de parametrizare. Valorile m surate pentru
fiecare punct s nu
Se determin : dep easc eroarea
- valorile de ac ionare reglabile/parametrizabile maxim men ionat în
( dac exist ); documenta ia

PE 116-2 105/16 9
0 1 2 3 4
- unghiul de maxim sensibilitate; tehnica a echipamentului PIF, N4,
( în lipsa acestor valori se va N1, N2;3
- zona de ac ionare/ blocare; considera 10% pentru relee
- valoarea limita minim ( sensibilitatea ) de cu o durat de func ionare
ac ionare; mai mare de 15 ani i 5%
- valoarea de ac ionare reglabil /parametrizabil pentru cele cu o vechime
( dac exist ); mai mic de 15 ani).
- verificarea neac ion rii în situa ia dispari iei uneia Unghiul de maxim
din m rimile de alimentare ( curent sau tensiune ); sensibilitate trebuie s fie
- valoarea raportului ( coeficientului ) aproximativ egal cu
de revenire. bisectoarea semiplanului în PIF, N4,
care protec ia actioneaz . N1, N2;3
Zona de ac ionare reprezint
aproximativ semiplanul
puterilor receptoare
( consumator inductiv –
capacitiv ).
Zona de blocare reprezint
aproximativ semiplanul
puterilor generatoare
( generator inductiv –
capacitiv ).
Abaterile de la caracteristica
ideal ( -90° ÷ 0° ÷ +90° )
trebuie s corespund cu
documenta ia tehnic a
echipamentului.
Protec ia nu trebuie s
ac ioneze când dispare una
din m rimile de alimentare

PE 116-2 106/16 9
0 1 2 3 4
( curent sau tensiune ).
Raportul (coeficientul) de
revenire trebuie s fie cel
indicat în cartea tehnic a
echipamentului.
19.1.3 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.4
func ionale ale
releelor/func iilor de
temporizare.

19.1.4 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5


func ionale ale
releelor intermediare
i semnalizare în
schemele cu
componente discrete.

19.1.5 Verificarea Verificarea se face alimentând Se urm re te func ionarea


interac iunii releelor protec ia / echipamentul cu tensiune secundar , corect a protec iei,
componente în respectiv curent secundar, corespunz tor ac ion rii, urm rindu-se toate
schemele prin simularea trecerii generatorului în regim de semnalele emise, pentru
discrete/finaliz rii motor. declan are, semnalizare,
comenzilor în Se verific modul de finalizare, urm rindu-se toate monitorizare,
echipamentele cu semnalele emise, pentru declan are, semnalizare, osciloperturbografiere, etc.,
microprocesoare. monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform conform algoritmului de
algoritmului de func ionare a protec iei. Verificarea func ionare a protec iei.
se face pentru:
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor
0,8UN i 1,1UN PIF,
N4, N1

PE 116-2 107/16 9
0 1 2 3 4
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor
UN PIF, N4,
N2;3, N1

19.2 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la
izola ie. aceste m sur tori.

19.3 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


dielectrice echipamentului cu microprocesoare privitor la
aceste m sur tori.

19.4 Verificarea Verificarea se face prin injectarea/aplicarea unui Trebuie s rezulte conectarea PIF, N4,
circuitelor de curent curent de valoare corespunz toare în înf urarea corect a protec iei / N2;3
i de tensiune. primar a transformatorului de curent din schema de echipamentului i setarea
protec ie care se verific . corect a m rimilor
Se aplic tensiune înf ur rii primare a analogice în cazul
tranformatorului de tensiune care particip la protec iilor cu
func ionarea schemei de protec ie verificate. microprocesoare.
In situa ia în care nu se pot aplica metodele de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de curent i de tensiune, în circuitele secundare
corespunz toare, care se formeaz de la bornele
acestor transformatoare de m sur .
Se identific fazele în circuitele de curent i în
circuitele de tensiune.
Se verific coresponden a polarit ii reciproce între
înf urarile primare i secundare ale
transformatoarelor cu polaritatea protec iei /
echipamentului i modul de realizare a stelei

PE 116-2 108/16 9
0 1 2 3 4
transformatoarelor de m sur .

Se m soar valoarea sarcinii secundare. Nu trebuie s depa easc PIF, N4,


valorile admise. N2;3

19.5 Verificarea în regim Se m soar valorile curen ilor (curentului) care Trebuie s rezulte PIF, N4,
de sarcin trifazat intra în protec ie / echipament ( sau în panoul de conectarea corect a N2;3
simetric . protec ie ). protec iei / echipamentului
Se ridic diagrama fazorial a curen ilor i prin faptul ca nu ac ioneaza
tensiunilor i se determin succesiunea fazelor
(dac este cazul).
20. Protec ia/ func ia de curent de succesiune invers ( negativ ) împotriva scurtcircuitelor i/sau sarcinilor nesimetrice
la generatoare.

20.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

20.1 Verificarea releelor


componente/
ob iunilor
parametrizate ale
protec iei.

20.1.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

20.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor


func ionale ale curen i cu valoari corespunz toare caracteristicii
releului/func iei de de ac ionare, în circuitele (bornele) de
curent de succesiune curent ale releului/echipamentului.
invers ( negativ ). In cazul echipamentelor care con in mai multe

PE 116-2 109/16 9
0 1 2 3 4
func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
pentru alte scopuri, este necesar identificarea
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul
de parametrizare.

Pentru releele/func iile cu caracteristic de timp Eroarea determinat pentru


independenta se determin : fiecare punct de func ionare
s nu dep easc eroarea
- valorile reglabile/parametrizabile pentru fiecare maxim declarat de
treapt de timp; fabricantul PIF,
releului/echipamentului ( în N4, N2;3
- valoarea reglat /parametrizat pentru fiecare lipsa acestor valori se va
treapt de timp; considera 10% pentru relee PIF, N4,
cu o durat de func ionare N2;3, N1
- valoarea raportului (coeficientului) mai mare de 15 ani i 5%
de revenire; pentru o vechime mai mic ) PIF, N4,
N2;3, N1
Pentru releele/func iile cu caracteristic de timp Valoarea procentului
dependenta se determin : (raportului) de revenire nu
- perechile de valori curent – timp, pentru care se trebuie s fie mai mic decât
închide contactul final, ce reprezint coordonatele valoarea indicat de fabrica
unui punct al caracteristicii ( curbei ) de ac ionare constructoare.
aleas /parametrizat . Num rul de puncte necesar a
fi determinate se stabile te, în func ie de tipul
echipamentului i al aplica iei, de catre

PE 116-2 110/16 9
0 1 2 3 4
conduc torul lucr rii.. PIF,
N4, N2;3
-se verific punctele rezultate prin calcul care au
condus la alegerea caracteristicii de func ionare; PIF, N4,
N2;3, N1
- valoarea procentului ( raportului ) de revenire. PIF, N4,
N2;3, N1

Nota:
Inaintea m sur torilor trebuie s se consulte cu
aten ie procedura de verificare specific , întocmit
special pentru protec ia/func ia verificat .

20.1.3 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.4 pentru protec iile/func iile
func ionale ale cu caracteristic de timp independenta
releelor/func iilor de
temporizare.

20.1.4 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5


func ionale ale
releelor intermediare
i semnalizare în
schemele cu
componente discrete.

20.1.5 Verificarea Verificarea se face alimentând


interac iunii releelor protec ia / echipamentul cu curent secundar,
componente în corespunz tor ac ion rii, prin simularea unui curent
schemele de succesiune invers ( negativ )

PE 116-2 111/16 9
0 1 2 3 4
discrete/finaliz rii Se verific modul de finalizare, urm rindu-se toate Se urm re te func ionarea
comenzilor în semnalele emise, pentru declan are, semnalizare, corect a protec iei,
echipamentele cu monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform urm rindu-se toate
microprocesoare. algoritmului de func ionare a protec iei. Verificarea semnalele emise, pentru
se face pentru: declan are, semnalizare,
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor monitorizare,
0,8UN i 1,1UN osciloperturbografiere, etc., PIF,
conform algoritmului de N4, N2;3
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor func ionare a protec iei.
UN PIF, N4,
N2;3, N1

20.2 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la
izola ie. aceste m sur tori.

20.3 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


dielectrice echipamentului cu microprocesoare privitor la
aceste m sur tori.

20.4 Verificarea Verificarea se face prin injectarea/producerea unui Succesiunea circuitelor de PIF, N4,
circuitelor de curent. curent de valoare corespunz toare, în înf urarea curent în bornele N2;3
primar a transformatoarelor de curent din schema releului/echipamentului
de protec ie care se verific . trebuie s corespund cu
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai schemele de principiu.
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare Creînd condi ii de
de curent în circuitele secundare corespunz toare, func ionare prin inversarea
care se formeaz de la bornele acestor succesiunii curen ilor ( prin
transformatoare de m sur . invers ri la bornele
releului/echipamentului),

PE 116-2 112/16 9
0 1 2 3 4
Se identific fazele în circuitele de curent. protec ia/func ia trebuie s
ac ioneze la valoarea
Se verific coresponden a polarit ii reciproce între reglat .
înf urarile primare i secundare ale
transformatoarelor cu polaritatea protec iei /
echipamentului i modul de conectare.

Se m soar valoarea sarcinii secundare. Nu trebuie s depa easc


valorile admise.

20.5 Verificarea In programul de probe cu generatorul, înaintea Se va m sura curentul la PIF, N4,
protec iei/func iei cupl rii la re ea, se va prevedea o prob în care care ac ioneaz protec ia/ N2;3
ocazionat de generatorul s func ioneze în scurtcircuit. La func ia.
probele cu intrarea în releu/echipament se vor inversa dou
generatorul. faze.

20.6 Verificarea în regim Se m soar valorile curen ilor pe toate fazele i pe Valorile m surate pe cele PIF, N4,
de sarcin trifazat conductorul de nul. trei faze trebuie s fie N2;3, N1
simetric . identice, iar valoarea
curentului pe circuitul de
nul trebuie s fie neglijabil.

Se observ comportarea protec iei în prezen a Protec ia nu trebuie s


curen ilor echilibra i de succesiune direct ac ioneze.
(pozitiv )

Se inverseaz dou faze între ele la intrarea în Dac curentul de sarcin


releu/echipament. depa e te valoarea
Dup verific ri se aduc cele dou faze inversate în reglat /parametrizat ,

PE 116-2 113/16 9
0 1 2 3 4
pozi ia ini ial . protec ia/func ia trebuie s
ac ioneze.
21. Protec ia/ func ia de impedan minim a generatoarelor sau a blocului generator-transformator.

21.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

21.1 Verificarea releelor


componente/
op iunilor
parametrizate ale
protec iei.

21.1.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

21.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor


func ionale ale curen i i tensiuni cu valori corespunz toare
releului/func iei de caracteristicii de ac ionare, în circuitele (bornele) de
impedan minim curent i tensiune ale releului/echipamentului.
In cazul echipamentelor care con in mai multe
func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
pentru alte scopuri, este necesar identificarea
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul
de parametrizare.

Se verific :
- intersec ia cu axele a caracteristicilor de ac ionare Valorile m surate pentru

PE 116-2 114/16 9
0 1 2 3 4
i, dac este cazul, impedan de ac ionare pentru fiecare punct s nu
unghiul de sensibilitate maxim ; dep easc eroarea PIF, N4,
maxim men ionat în N1, N2;3
- intersec ia cu axele a caracteristici de ac ionare documenta ia tehnic a
reglat /parametrizat i, dac este cazul, echipamentului
impedan a de ac ionare pentru unghiul de ( în lipsa acestor valori se va PIF, N4.
sensibilitate maxim ; considera 10% pentru relee N2;3, N1
cu o durat de func ionare
mai mare de 15 ani i 5%
pentru cele cu o vechime
mai mic de 15 ani)

- valoarea raportului ( coeficientului ) Valoarea raportului


de revenire. ( coeficientului ) de revenire PIF, N4.
trebuie s nu fie mai mare N2;3, N1
decât cel indicat în cartea
tehnic a echipamentului.
21.1.3 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.4
func ionale ale
releelor/func iilor de
temporizare.

21.1.4 Verificarea Verificarea se face corespunz tor principiului de Trebuie s se constate PIF, N4.
sistemului de blocare func ionare a blocajului., prin simularea condi iilor func ionarea corect a N2;3, N1
a protec iei/func iei specifice. blocajului.
la disparitia
tensiunii alternative,
par ial sau total.

PE 116-2 115/16 9
0 1 2 3 4
21.1.5 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5
func ionale ale
releelor intermediare
i semnalizare în
schemele cu
componente discrete.

21.1.6 Verificarea Verificarea se face alimentând Se urm re te func ionarea


interac iunii releelor protec ia / echipamentul cu curent i tensiune corect a protec iei,
componente în secundar , corespunz tor ac ion rii, prin simularea urm rindu-se toate
schemele impedan ei de ac ionare. Se verific modul de semnalele emise, pentru
discrete/finaliz rii finalizare, urm rindu-se toate semnalele emise, declan are, semnalizare,
comenzilor în pentru declan are, semnalizare, monitorizare, monitorizare,
echipamentele cu osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului osciloperturbografiere, etc.,
microprocesoare. de func ionare a protec iei. Verificarea se face conform algoritmului de
pentru: func ionare a protec iei.
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor
0,8UN i 1,1UN PIF, N4,
N2;3
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor
UN PIF, N4,
N2;3, N1
21.2 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a
rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la
izola ie. aceste m sur tori.

21.3 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


dielectrice echipamentului cu microprocesoare privitor la
aceste m sur tori.

PE 116-2 116/16 9
0 1 2 3 4
21.4 Verificarea Verificarea se face prin injectarea/aplicarea unor PIF, N4,
circuitelor de curent curen i i tensiuni, de valoare corespunz toare , în N2;3
i de tensiune înf urarea primar a transformatoarelor de curent
alternativ . i de tensiune din schema de protec ie care se
verific .
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de curent i tensiune în circuitele secundare
corespunz toare, care se formeaz de la bornele
acestor transformatoare de m sur .

Se identific fazele în circuitele de curent. Succesiunea circuitelor de


Se verific succesiunea fazelor de tensiune. curent în bornele
Se verific coresponden a polarita ii reciproce între releului/echipamentului
înf urarile primare i secundare ale trebuie s corespund cu
transformatoarelor cu polaritatea protec iei / scemele de principiu.
echipamentului, modul de realizare a stelei i Succesiunea fazelor trebuie
modul de conectare. s fie cea indicat în
schemele de principiu.
Se m soar valoarea sarcinilor secundare. Se urmare te func ionarea
protec iei.
Polarit ile, steaua
transformatoarelor de curent
i modul de conectare
trebuie s fie cea indicat în
schemele de principiu.
Sarcinile secundare s nu
dep easc pe cele
men ionate în documenta ia
tehnic ale echipamentului.

PE 116-2 117/16 9
0 1 2 3 4
21.5 Verificarea In programul de probe cu generatorul, înaintea Valorile m surate ale PIF, N4,
protec iei/func iei cupl rii la re ea, se va prevedea o proba în care curen ilor i ale tensiunilor N2;3
ocazionat de generatorul s func ioneze cu un scurtcircuit la la intrarile în
probele cu borne sale sau la bornele transformatorului de bloc, releu/echipament trebuie s
generatorul. pe partea de evacuare. corespund valorilor
primare ale m rimilor
respective

Se observ comportarea protec iei/func iei . Protec ia/func ia trebuie s


ac ioneze în treapta
corespunz toare locului de
montare a scurtcircuitului i
a impedan ei
reglate/parametrizate.

21.6 Verificarea în regim Se m soar valorile curen ilor i ale tensiuilor la Valorile m surate, ale PIF, N4,
de sarcin trifazat intrarile în releu/echipament. curen ilor i ale tensiunilor, N1, N2;3
simetric . Se ridic diagrama fazorial a acestor m rimi. trebuie s corespund
valorii primare a m rimilor
respective.
Diagrama fazorial trebuie
s indice conectarea coreta a
releului/echipamentului,
corespunz tor proiectului.

Se observ comportarea proretiei. Protec ia/func ia nu trebuie


s ac ioneze.

Se deconectaz sistemul trifazat de tensiuni care Protec ia/func ia va ac iona


alimenteaz releul/echipamentul. dac curentul de sarcin

PE 116-2 118/16 9
0 1 2 3 4
dep este valoarea de
ac ionare la tensiune nul ,
corespunz tor
caracteristicii de ac ionre.
22. Protec ia/ func ia de frecven a generatoarelor.

22.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

22.1 Verificarea releelor


componente/
op iunilor
parametrizate ale
protec iei.

22.1.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

22.1.2 Verific ri Verificarea se face prin aplicarea unor tensiuni cu


func ionale ale valori corespunz toare caracteristicii de ac ionare,
releului/func iei de în circuitele (bornele) de tensiune ale
frecven a. releului/echipamentului.
In cazul echipamentelor care con in mai multe
func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
pentru alte scopuri, este necesar identificarea
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul
de parametrizare.

PE 116-2 119/16 9
0 1 2 3 4
Se verific : Valorile m surate pentru
- valorile de ac ionare reglabile/parametrizabile; fiecare punct s nu
dep easc eroarea PIF,
maxim men ionat în N4, N2;3
documenta ia tehnic a
echipamentului
- valoarea reglat /parametrizat ; ( în lipsa acestor valori se va PIF, N4,
considera 10% pentru relee N2;3, N1
cu o durat de func ionare
mai mare de 15 ani i 5%
pentru cele cu o vechime
mai mic de 15 ani)

-Se determin valoarea raportului ( coeficientului ) Valoarea raportului


de revenire. ( coeficientului ) de revenire PIF, N4,
trebuie s nu fie mai N2;3, N1
mare/mic decât cel indicat
în cartea tehnic a
echipamentului.
22.1.3 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.4
func ionale ale
releelor/func iilor de
temporizare.

22.1.4 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5


func ionale ale
releelor intermediare
i semnalizare în
schemele cu
componente discrete.

PE 116-2 120/16 9
0 1 2 3 4
22.1.5 Verificarea Verificarea se face alimentând Se urm re te func ionarea
interac iunii releelor protec ia / echipamentul cu tensiune secundar , corect a protec iei,
componente în corespunz tor ac ion rii. Se verific modul de urm rindu-se toate
schemele finalizare, urm rindu-se toate semnalele emise, semnalele emise, pentru
discrete/finaliz rii pentru declan are, semnalizare, monitorizare, declan are, semnalizare,
comenzilor în osciloperturbografiere, etc., conform algoritmului monitorizare,
echipamentele cu de func ionare a protec iei. Verificarea se face osciloperturbografiere, etc.,
microprocesoare. pentru: conform algoritmului de
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor func ionare.
0,8UN i 1,1UN PIF,
N4, N2;3
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor
UN PIF, N4,
N2;3, N1

22.2 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la
izola ie. aceste m sur tori.

22.3 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


dielectrice echipamentului cu microprocesoare privitor la
aceste m sur tori.

22.4 Verificarea Verificarea se face prin aplicarea unor tensiuni, de Se verific prezen a PIF, N4,
circuitelor de valoare corespunz toare, în înf urarea primar a tensiunii alternative de N2;3
tensiune alternativ . transformatoarelor de tensiune din schema de m sur la clemele/bornele
protec ie care se verific . de intrare în
In situa ia în care nu se poate aplic metoda de mai releu/echipament.
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de tensiune în circuitele secundare

PE 116-2 121/16 9
0 1 2 3 4
corespunz toare, care se formeaz de la bornele
acestor transformatoare de m sur .

Se m soar valoarea sarcinilor secundare. Sarcina secundar nu


trebuie s depa easc
valoarea men ionat în
documenta ia tehnic a
releului/echipamentului.

22.5 Verificarea In programul de probe cu generatorul, înaintea Protec ia/func ia trebuie s PIF, N4,
protec iei/func iei cupl rii la re ea, se va prevedea o proba în care ac ioneze corespunz tor N2;3
ocazionat de generatorul s func ioneze gol. situa iei create.
probele cu Se modific tura ia generatorului în func ie de tipul
generatorul. protec iei, respectiv maximal sau minimal

Se observ comportarea protec iei/func iei .

22.6 Verificarea în regim Se m soar valorile tensiuilor la intrarile în Valorile m surate la PIF, N4,
de sarcin trifazat releu/echipament. clemele/bornele N2;3, N1
simetric . releului/echipamentului
Se observ comportarea proretiei. trebuie s corespund
valorilor primare.
Protec ia/func ia nu trebuie
s ac ioneze

PE 116-2 122/16 9
0 1 2 3 4
23. Protec ia/ func ia împotriva ie irii din sincronism ( alunecarea polilor )
a generatoarelor.
( principiul - urm rirea impedan elor aparente la bornele generatorului )

23.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

23.1 Verificarea releelor


componente/
op iunilor
parametrizate ale
protec iei.

23.1.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

23.1.2 Verific ri Verificarea se face prin injectarea ( aplicarea ) unor


func ionale ale curen i i tensiuni cu valori i parametri
releului/func iei corespunz tori caracteristicii de ac ionare, în
împotriva iesirii din circuitele (bornele) de curent i tensiune ale
sincronism. releului/echipamentului ( sursa de curent va folosi
frecven a re elei, sursa de tensiune va folosi un
generator de frecven ).
In cazul echipamentelor care con in mai multe
func ii similare, corespunz tor celor trei faze, sau
pentru alte scopuri, este necesar identificarea
clemelor ( transformatoarelor ) de intrare
corespunz tor func iei parametrizate i/sau se vor
anula celelalte func ii ( vezi i II Art.10 ). In acest
scop se vor folosi schemele de conexiuni i jurnalul
de parametrizare.

PE 116-2 123/16 9
0 1 2 3 4
Se determin :
- impedan ele reglabile/parametrizabile pentru cele
trei zone ale caracteristicilor de ac ionare ( spre
generator, spre transformator i centrul
pendulatiilor);
- limitele zonei de declan are ( unghiul de
declan are );
- num rul de cicluri; Valorile m surate pentru PIF,
fiecare punct s nu N4, N2;3
- impedan ele reglate/parametrizata pentru cele trei dep easc eroarea
zone ale caracteristicilor de ac ionare ( spre maxim
generator, spre transformator i centrul men ionat în documenta ia
pendula iilor); tehnica a echipamentului
- limitele zonei de declan are ( unghiul de
declan are ) reglat /parametrizat ;
- numarul de cicluri reglate/parametrizate; PIF, N4,
N2;3, N1

- Se determin valoarea raportului ( coeficientului )


de revenire. Valoarea raportului PIF, N4,
( coeficientului ) de revenire N2;3, N1
trebuie s nu fie mai
mare/mic decât cel indicat
în cartea tehnic a
echipamentului.
23.1.3 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.4
func ionale ale
releelor/func iilor de
temporizare.

PE 116-2 124/16 9
0 1 2 3 4
23.1.4 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5
func ionale ale
releelor intermediare
i semnalizare în
schemele cu
componente discrete.

23.1.5 Verificarea Verificarea se face alimentând Se urm re te func ionarea


interac iunii releelor protec ia / echipamentul cu curent i cu tensiune corect a protec iei, privind
componente în secundar corespunz tor ac ion rii. Se verific toate semnalele emise,
schemele modul de finalizare, urm rindu-se toate semnalele pentru declan are,
discrete/finaliz rii emise, pentru declan are, semnalizare, semnalizare, monitorizare,
comenzilor în monitorizare, osciloperturbografiere, etc., conform osciloperturbografiere, etc.,
echipamentele cu algoritmului de func ionare a protec iei. Verificarea conform algoritmului de
microprocesoare. se face pentru: func ionare.
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor
0,8UN i 1,1UN PIF,
N4, N2;3
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor
UN PIF, N4,
N2;3, N1

23.2 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la
izola ie. aceste m sur tori.

23.3 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


dielectrice echipamentului cu microprocesoare privitor la
aceste m sur tori.

PE 116-2 125/16 9
0 1 2 3 4
23.4 Verificarea Verificarea se face prin injectarea (aplicarea ) unor Se verific prezen a PIF, N4,
circuitelor de curent curen i i tensiuni, de valoare corespunz toare , în curen ilor i a tensiunilor N2;3
i de tensiune înf urarea primar a transformatoarelor de m sur alternative de m sur la
alternativ . din schema de protec ie care se verific . clemele/bornele de intrare în
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai releu/echipament.
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de curent i de tensiune în circuitele secundare
corespunz toare, care se formeaz de la bornele
acestor transformatoare de m sur .

Se m soar valoarea sarcinilor secundare. Sarcina secundar nu


trebuie s depa easc
valoarea men ionat în
documenta ia tehnic a
releului/echipamentului.

23.5 Verificarea în regim Se m soar valorile curen ilor i ale tensiuilor la Valorile m surate la PIF, N4,
de sarcin trifazat intrarile în releu/echipament. clemele/bornele N2;3, N1
simetric . releului/echipamentului
Se observ comportarea proretiei. trebuie s corespund
valorilor primare.
Protec ia/func ia nu trebuie
s ac ioneze

PE 116-2 126/16 9
0 1 2 3 4
24. Protec ia de gaze a transformatoarelor, autotransformatoarelor i a bobinelor de compensare.

24.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

24.1 Verificarea releului


de gaze.

24.1.1 Verificare mecanic . Verificarea se face vizual. S nu se observe degrad ri PIF, N4,
Se verific lipsa unor defecte la plutitoare, care s poat influen a N2;3
integritatea contactelor cu mercur, aspectul negativ buna func ionare a
mercurului din interiorul balonului de sticla, contactelor.
conectarea corect a terminalelor contactelor,
nivelul mercurului în balonul de sticla i gradul de
acoperire / neacoperire a celor dou contacte, pentru
cele dou stari ( contact realizat / nerealizat ),
u urin a mi carii tuturor pieselor mobile, lipsa
frec rilor în axa i re ineri cauzate de conductoarele
de leg tura.

24.2 Verific ri Pentru Verificarea contactelor de semnalizare se Trebuie s se constate PIF, N4,
func ionale i de simuleaz apari ia gazelor în releul de gaze, prin func ionarea corect a N2;3, N1
între inere ale pomparea de aer cu ajutorul unei pompe, . releului de gaze i în
releelor componente Pentru Verificarea închiderii ambelor contacte se ansamblu a protec iei.
ale protec iei. izoleaz releul fa de conservatorul de ulei cu
ajutorul ventilului existent i se elimina cantitatea
de ulei existent în releu.
Observa ie: în cadrul probelor ocazionate de N2;3 i
N1 se admite utilizarea butoanelor prevazute pe
releu care ac ioneaz mecanic cele dou plutitoare

PE 116-2 127/16 9
0 1 2 3 4
pe care sunt fixate contactele.
Se urm re te func ionarea corect a releelor
intermediare din schema protec iei de gaze i
finalizarea comenzii ( spre declan are i / sau spre
echipamentul de protec ie cu microprocesoare )

Verific rile de mai sus se fac pentru alimentarea cu


tensiune operativ corespunz tor
0,8UN i 1,1UN; PIF,
N4, N2;3
Verific rile de mai sus se fac pentru alimentarea cu
tensiune operativ
corespunz tor UN PIF, N4,
N2;3, N1
24.3 M surarea Vezi cap.V pct.3
rezisten ei de
izola ie.

24.4 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4


dielectrice.

PE 116-2 128/16 9
0 1 2 3 4
25. Dulapuri i echipamente de protec ie complexe.

Not : Dulapurile i echipamentele de protec ie complexe, cu microprocesoare, se caracterizeaz prin fiabilitate mare i stabilitate
a reglajelor, datorit calit ii componentelor folosite, a principiilor de proiectare aplicate, a programelor de autocontrol i autotestare
implementate în aceste echipamente.
In aceste condi ii nu sunt necesare verific ri periodice similare protec iilor discrete i trebuie urm rite indica iile formulate în
documenta ia tehnic a echipamentului sau în proceduri speciale.
Totu i, dac este necesar, oricare din func iile de protec ie activat pentru o anumit aplica ie poate fi verificat în acela i mod
ca i în cazul protec iilor discrete, respectand indica iile formulate în documenta ia tehnic a echipamentului sau proceduri speciale.
Pentru realizarea acestor verific ri trebuie efectuate activit i preliminare ( vezi i II Art.10 ):
- re inerea, din jurnalul de reglaje i setari ( Setting Guide ), a valorilor de reglaj alese ( Settings ), pentru fiecare func ie de
protec ie care urmeaza s se verifice;
- identificarea, din jurnalul de reglaje i set ri ( Setting Guide ), a intrarilor analogice alocate fiecarei func ii de protec ie care
urmeaz s se verifice;
- identificarea, din jurnalul de reglaje i set ri ( Setting Guide ), a intr rilor logice alocate fiec rei func ii de protec ie care
urmeaza s se verifice.
In scopul verific rilor se pot folosi schemele de verificare similar, cu cele folosite pentru verificarea protec iilor discrete, sau
truse special construite, de cele mai multe ori i acestea pilotate de microprocesoare, care asigur facilita i sporite ( prestabilirea
caracteristicilor m rimilor aplicate echipamentului de verific t, inregistrarea automata a rezultatelor, emiterea protocolului /
buletinului de verific ri, etc. )

25.0 Verific ri Vezi cap. C, pct.1


preliminare.

25.1 Verificarea
elementelor
componente.

PE 116-2 129/16 9
0 1 2 3 4
25.1.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V, pct.2

25.1.2 Verific ri Se determin , corespunz tor fiec rei func ii de Corespunz tor fiecarei tip PIF, N4 i
func ionale. protec ie i a nomenclatorului de probe de func ie, specificate la pct când se
corespunz tor func iei nominalizate (protec iei), 1 ÷ 24 consider
specificate la pct 1 ÷ 24 ( Partea I-a ) necesar.
( Partea I-a ), m rimile specifice corespunz toare .

25.2 Verificarea Simultan cu verific rile func ionale de la pct.25.1.2 Se urm re te, conform PIF,N4 i
monitoriz rii protocolului de acces, când se
func ion rii monitorizarea informa iilor consider
echipamentului. selectate, conform jurnalului necesar
de reglaje i set ri ( Setting
Guide ), corespunz tor
func iei testate.

25.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului privitor la aceste m sur tori.
izola ie.

25.4 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i documenta ia tehnic a


dielectrice. echipamentului privitor la aceste m sur tori.

25.5 Verificarea Verificarea se face prin injectarea unor curen i de Echipamentul / func ia PIF, N4 i
circuitelor de curent valoare corespunz toare, în înf urarea primar a verificat trebuie s cand se
i de tensiune. transformatorului de curent din schema de protec ie ac ioneze la valorile considera
care se verific , precum i aplicarea de tensiune parametrizate. necesar
înf ur rii primare a tranformatorului de tensiune
care particip la func ionarea schemei de protec ie
verific te.

PE 116-2 130/16 9
0 1 2 3 4
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de curent i de tensiune, în circuitele secundare
corespunz toare care se formeaz de la bornele
acestor transformatoare de m sur .
Se verific dac polaritatea reciproc între
înf urarile primare i secundare ale
transformatoarelor de m sur corespunde cu
polarit ile echipamentului.

25.6 Verific ri în regim Se m soar valoarea curentului i a tensiunii pe Valorile curen ilor i ale PIF, N4 i
de sarcin trifazat . toate fazele. Se verific ordinea de succesiune a tensiunilor trebuie s cand se
fazelor în circuitele de tensiune. corespund valorilor considera
Se ridic diagrama fazorial a curen ilor i a primare, raportate la necesar
tensiunilor care alimenteaz echipamentul. înf urarile secundare ale
transformatoarelor de
m sur .
Diagrama fazorial trebuie
s corespund schemei de
conectare a releului/func iei
direc ionale.

PE 116-2 131/16 9
CUPRINS

PARTEA A II-a COMENZI AUTOMATE…………………………….133

26. Instala ia / func ia de declan are de rezerv , la refuzul ac ion rii


intreruptorului. DRRI............................................................................................133

27. Dispozitivul / func ia de reanclansare automat rapid -RAR..............135

28. Dispozitivul de anclan are automat a rezervei – AAR


Reanclan area automat a buclelor deschise – RABD...........................................136

29. Instala ia de desc rcare automat a sarcinii. – DAS.............................139

PE 116-2 132 /169


PARTEA A II-a

COMENZI AUTOMATE.

Nr.crt. Denumirea probei. Lucr rile care se efectueaz în cadrul probei. Indica iile i valorile de Categ.
control. lucr rilor
.
0 1 2 3 4

26. Instala ia / func ia de declan are de rezerv , la refuzul ac ion rii intreruptorului .
DRRI

26.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

26.1 Verificarea releelor


componente în
schemele discrete /
echipamentului cu
microprocesoare.

26.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2


mecanice.

26.1.2 Verific ri Vezi cap.VI, pct 1.1.2


func ionale ale
releelor/func iei de
curent (daca este
cazul).

PE 116-2 133 /169


0 1 2 3 4
26.1.3 Verific ri Vezi cap.VI, pct.1.1.4
func ionale ale
releelor/func iei de
timp.

26.1.4 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5


func ionale
ale releelor
intermediare i de
semnalizare.

26.2 Verificarea Se verific ac ionarea corect , prin simularea refuzului Se urm re te func ionarea
interac iunii de declan are a fiec rui intreruptor ( se verific corect a intregii scheme de
releelor interac iunea cu protec iile individuale ale fiec rei automatizare.
componente în celule când acest lucru este posibil i cu protec ia
schemele barelor colectoare ). Se verific selectarea corect a
discrete/finaliz rii intreruptoarelor care trebuie declan ate în fiecare caz
comenzilor în specific. în toate cazurile când se fac verific ri se va
echipamentele cu ine seama de toate func iile logice particulare ale
microprocesoare. schemei. PIF,
Verific rile se fac: N4, N2;3
- la alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor
0,8UN i 1,1UN;
- la alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor PIF,
UN . N4,N2;3,
N1

26.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie m suratori.

PE 116-2 134 /169


0 1 2 3 4
26.4 Incercarea Vezi cap.CV pct.4 i / sau documenta ia tehnic a
rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice m suratori.
27. Dispozitivul / func ia de reanclansare automat rapid
RAR

27.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

27.1 Verificarea
dispozitivului /
func iei RAR.

27.1.1 Verific ri Vezi cap.VI, pct.2


mecanice.

27.1.2 Verific ri Se verific ac ionarea corect , respectiv: Eroarea determinat pentru


func ionale. - precizia timpilor de blocaje i pauze RAR; fiecare m rime reglat /
- precizia releului / func iei de tensiune minima; parametrizat s nu depa easc
- precizia releului / func iei de sincronizare; eroarea maxim men ionat în
- intregul program logic al dispozitivului / func iei documenta ia tehnic a
RAR, pentru: dispozitivului / echipamentului
( în lipsa acestor valori se va
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor considera 10% pentru relee cu
0,8UN i 1,1UN; o durata de functionare mai PIF,
mare de 15 ani i 5% pentru o N4, N2;3
- alimentarea cu tensiune operativ vechime mai mica)
corespunz tor UN PIF,
N4,N2;3,
N1

PE 116-2 135 /169


0 1 2 3 4
27.2 Verificarea Se verific : Trebuie s rezulte func ionarea PIF, N4,
interac iunii - schimbarea regimurilor RAR ( M; T; M+T ) prin corect a dispozitivului/ N2;3, N1
dispozitivului / cheia RAR, tastatur sau oricare sistem echivalent; functiei RAR, în toate
func iei RAR cu - interac iunea dispozitivului / func iei RAR cu situa iile.
celelalte elemente protec iile specificate în acest sens;
din schemele de - finalizarea comenzilor în circuitele de declan are /
protec ii i anclan are a întreruptorului;
automatiz ri. - coresponden a între fazele semnalate, în cazul
aparitiei unor defecte, de catre protectii i fazele
declan ate / anclansate de c tre dispozitivul / func ia
RAR;
- dependen a RAR de controlul sincronismului i / sau
prez a ( lipsa ) tensiunii.

27.3 M surarea Vezi cap.C pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m suratori.

27.4 Incercarea Vezi cap.C pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice m suratori.
28. Dispozitivul de anclan are automat a rezervei – AAR
Reanclan area automat a buclelor deschise – RABD

Nota: Func ional cele dou instala ii sunt identice. In continuare se vor face referiri numai la AAR.

28.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

PE 116-2 136 /169


0 1 2 3 4
28.1 Verificarea
schemei /
dispozitivului /
functiei AAR.

28.1.1 Verific ri Vezi cap.V, pct.2


mecanice.

28.1.2 Verific ri Se verific :


func ionale. - valorile de ac ionare i precizia releelor de tensiune Eroarea determinat pentru
minim ; fiecare m rime reglat s nu
- valorile de ac ionare i precizia releelor de timp; depa easc eroarea maxim
men ionat în documenta ia
pentru: tehnic a elementelor
componente / echipamentului (
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor în lipsa acestor valori se va
0,8UN i 1,1UN,; considera 10% pentru relee cu PIF,
o durata de functionare mai N4, N2;3
- alimentarea cu tensiune operativa mare de 15 ani i 5% pentru o
corespunz tor UN. vechime mai mica) PIF,
N4,N2;3,
N1
Se verific valorile reglate ale schemei. Trebuie s rezulte func ionarea PIF,
corect a instala iei / N4,N2;3,
echipamentului / func iei AAR N1
corespunz tor
reglajelor/parametriz rilor.

28.2 Verificarea Se verific intregul program al instala iei / Trebuie s rezulte func ionarea PIF,N4,
interac iunii echipamentului / func iei AAR (RABD) prin simularea corect a instalatiei / N2;3, N1

PE 116-2 137 /169


0 1 2 3 4
releelor dispari iei tensiunii pe alimentarea de baz . Se verific echipamentului / functiei AAR
componente în interac iunea cu protec iile individuale care au rol în
schemele func ionarea AAR (RABD). Se verific finalizarea
discrete/finaliz rii comenzilor de declan are / anclan are a
comenzilor în întreruptoarelor implicate.
echipamentele cu
microprocesoare.

28.3 M surarea
rezisten ei de Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a
izola ie. echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
m suratori.

28.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m suratori.

28.5 Verificarea Verificarea se face prin aplicarea tensiunii înfa ur rii Trebuie s rezulte alimentarea PIF, N4,
circuitelor de primare a tranformatorului de tensiune care particip la corect cu tensiune a schemei / N2;3
tensiune. func ionarea schemei / echipamentului / func iei echipamentului / functiei AAR
AAR(RABD)
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare de
tensiune, în circuitele secundare corespunz toare, care
se formeaz de la bornele acestor transformatoare de
m sur . Se verific func ionarea p r ii de tensiune a
schemei pentru valorile reglate / setate.

28.6 Verificarea în Se controleaza prezenta i valoarea tensiunii la clemele Trebuie s rezulte func ionarea PIF, N4,
regim de sarcin . de acces în schema / echipamentul / func ia AAR. corect a schemei / N2;3, N1

PE 116-2 138 /169


0 1 2 3 4
Daca este posibil se fac probe func ionale prin echipamentului / functiei AAR
simularea disparitiei tensiunii de pe alimentarea de
baza i comutarea pe alimentarea de rezerva.
29. Instala ia de desc rcare automat a sarcinii.
DAS

29.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

29.1 Verificarea
schemei /
dispozitivului /
func iei DAS.

29.1.1 Verific ri Vezi cap.V pct.2


mecanice.

29.1.2 Verific ri Se determin :


func ionale ale - valorile de ac ionare reglabile/parametrizabile; Eroarea determinat pentru
releelor / func iei - se verific independen a valorii de ac ionare de fiecare punct
de frecven valoarea tensiunii alternative. reglat/parametrizat s nu PIF,
minim depa easc eroarea maxim N4, N2;3
( DASf ) - valoarea reglata; men ionat în documenta ia
- valoarea procentului ( raportului ) de revenire; tehnic a
- se verific inchiderea ferma, fara vibratii i revenirea releului/echipamentului ( în
corect a contactelor, daca este posibil; lipsa acestor valori se va PIF,
considera 10% pentru relee cu N4,N2;3,
o durata de functionare mai N1
mare de 15 ani i 5% pentru o
vechime mai mica)

PE 116-2 139 /169


0 1 2 3 4
Valoarea procentului
(raportului) de revenire nu
trebuie s fie mai mare decât
valoarea indicat de fabrica
constructoare ( daca valoarea
nu este indicat , se vor
considera valorile de 1,2
pentru relee cu o durata de
functionare mai mare de 15 ani
i 1,1 pentru o vechime mai
mica).

29.1.3 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 3.1.2


func ionale ale
releelor / func iei
de tensiune minim
( DASU )

29.1.4 Verific ri Se determin : Eroarea determinat pentru


func ionale ale - domeniul de ac ionare; fiecare punct
releelor / func iei - valorile de ac ionare reglabile/parametrizabile pentru reglat/parametrizat s nu
de putere ( DASp ) unghiul de maxima sensibilitate; depa easc eroarea maxim PIF,
men ionat în documenta ia N4,N2;3
tehnic a
releului/echipamentului ( în
- valoarea reglat ; lipsa acestor valori se va
- unghiul de maxim sensibilitate; considera 10% pentru relee cu
- valoarea procentului ( raportului ) de revenire; o durat de functionare mai
- se verific închiderea ferm , f r vibra ii i revenirea mare de 15 ani i 5% pentru o
corect a contactelor, dac este posibil; vechime mai mic )

PE 116-2 140 /169


0 1 2 3 4
- lipsa actionarii releului/func iei la disparitia uneia din Valoarea procentului
marimile de actionare (curent sau tensiune ). (raportului ) de revenire nu PIF,
trebuie s fie mai mica decat N4,N2;3,
valoarea indicata de fabrica N1
constructoare ( daca valoarea
nu este indicata, se vor
considera valorile de 0,83
pentru relee cu o durata de
functionare mai mare de 15 ani
i 0,9 pentru o vechime mai
mica).

29.1.5 Verific ri Vezi cap.VI,pct.1.1.4


func ionale ale
releelor de timp.

29.1.6 Verific ri Vezi cap.VI, pct. 1.1.5


func ionale ale
releelor
intermediare i de
semnalizare.

29.2 Verificarea Se aplic marimile de ac ionare (curent i /sau


interactiunii tensiune) corespunz tor valorilor reglate, urmarindu-
releelor se:
componente în - actionarea releelor / functiei de m sur ( f, U, P );
schemele - func ionarea corect a schemei / echipamentului /
discrete/finalizarii functiei DAS;
comenzilor în pentru:
echipamentele cu

PE 116-2 141 /169


0 1 2 3 4
microprocesoare. - alimentarea cu tensiune operativa corespunz tor Trebuie s rezulte func ionarea
0,8UN i 1,1UN; corect a schemei / PIF,
echipamentului / functiei DAS. N4, N2;3
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor
UN PIF,
N4,
N2;3, N1
29.3 M surarea Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a
rezisten ei de echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
izola ie. m sur tori.

29.4 Incercarea Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


rigidit ii echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
dielectrice. m suratori.

29.5 Verificarea Verificarea se face prin aplicarea tensiunii i a


circuitelor de curentului ( DASp ) înf ur rilor primare a Trebuie s rezulte alimentarea PIF, N4,
tensiune i a tranformatoarelor de m sur care particip la corect a schemei / N2;3
circuitelor de func ionarea schemei / echipamentului / functiei DAS echipamentului / functiei DAS
curent în cazul In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai cu marimile analogice
DASp. sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare ale corespunz toare .
tensiunii i ale curentului, în circuitele secundare Pentru DASp se verific
corespunz toare , care se formeaza de la bornele polaritatile circuitelor de
acestor transformatoare de m sur . Se verific tensiune i curent.
func ionarea par ii de tensiune / frecven / putere a
schemei pentru valorile reglate / setate.

29.6 Verificarea în Se m soar prezen a i valoarea m rimilor aplicate Trebuie s rezulte alimentarea
regim de sarcin . (tensiune, curent, unghiul între acestea ) la clemele de corect a schemei / PIF, N4,
intrare în schema / echipament / func ie DAS echipamentului / functiei DAS N2;3, N1

PE 116-2 142 /169


PARTEA A III -a ALTE INSTALA II DE AUTOMATIZARE…………………144

30. Instala ia de alimentare a aparatelor de m sur ........................................144

31. Instala ia de comand manual i de semnalizare a aparatelor de


comuta ie. ( întreruptor, separator )............................................................................145

32. Instala ia de sincronizare..........................................................................150

33. Circuite generale de curent continuu........................................................153

34. Instala ia de semnaliz ri centrale..............................................................155

35. Instala ia de teledeclan are.......................................................................156

36. Instala ia de teleconducere........................................................................157

37.Instala ii de telecomunica ii........................................................................159

38. Instalat ii de reglaj automat în sta ii..........................................................161

39. Protec iile i automatiz rile specifice microhidrocentralelor


( echipate cu generatoare asincrone )...........................................................................164

40. Perturbografe..............................................................................................165

41. Surse ( dispozitive )de curent operativ. Altele decât bateriile


de acumulatoare...........................................................................................................167

42. Surse de alimentare, de siguran , pentru unit ile de calcul, tip UPS…..169

PE 116-2 143 /169


PARTEA A III -a

ALTE INSTALA II DE AUTOMATIZARE

Nr.crt. Denumirea probei. Lucrarile care se efectueaz în cadrul probei. Indica iile i valorile de Categ.
control. lucr rilor
0 1 2 3 4

30. Instala ia de alimentare a aparatelor de m sur .

30.0 Verific ri preliminare. Vezi cap.V, pct.1

30.1 Verificarea circuitelor Verificarea se face prin injectarea unui curent de Trebuie s rezulte conectarea PIF,N4, N2;3
de curent. valoare corespunz toare, în înfa urarea primar , a corect a aparatelor de m sur
transformatorului de curent din schema de m sur care în raport cu transformatoarele
se verific . de m sur
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare de
curent în circuitele secundare corespunz toare, care se
formeaz de la bornele acestor transformatoare de
m sur .
Se urm resc continuitatea circuitului, polarit ile
reciproce între transformatoarele de m sur i
aparatele de m sur , fazarea corect a circuitului cu a
aparatelor de m sur .

30.2 Verificarea circuitelor Verificarea se face prin aplicarea unei tensiuni de Trebuie s rezulte conectarea PIF,N4, N2;3
de tensiune. valoare corespunz toare, în înfa urarea primar a corect a aparatelor de m sur
transformatorului de tensiune din schema de m sur în raport cu transformatoarele
care se verific . de m sur .

PE 116-2 144 / 169


0 1 2 3 4
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai sus
se admite aplicarea valorilor corespunz toare de
tensiune în circuitele secundare corespunz toare , care
se formeaz de la bornele acestor transformatoare de
m sur .
Se urm resc continuitatea circuitelor, polarita ile
reciproce între transformatoarele de m sur i
aparatele de m sur , fazarea corect a circuitelor cu a
aparatelor de m sur .

30.3 M surarea rezisten ei Vezi cap.V pct.3


de izola ie.

30.4 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4


dielectrice.

30.5 Verific ri în regim de Se ridica diagramele fazoriale ale curen ilor i ale Trebuie s rezulte c aparatele PIF, N4,
sarcin . tensiunilor care alimenteaz aparatele de m sur . de m sur sunt conectate N2;3
Se citesc indica iile aparatelor de m sur i se compar corect i indic corect, în
cu aparatele de control introduse în circuitele de limitele claselor de precizie.
m sur în acest scop.

31. Instala ia de comand manual i de semnalizare a aparatelor de comuta ie.


( întreruptor, separator )

31.0 Verific ri preliminare Vezi cap.V, pct.1

31.1 Verificarea
elementelor

PE 116-2 145 / 169


0 1 2 3 4
componente ale
instala iei.

31.1.1 Verificarea Se verific existen a, starea fizic i coresponden a Trebuie s se constate PIF, N4,
siguran elor fuzibile tipului, calibrului i/sau nivelului curentului limit de coresponden a cu datele din N2;3, N1
i/sau a protec ie corespunz tor proiectului. proiect.
întreruptoarelor
automate.

31.1.2 Verificarea cheilor de Se verific starea contactelor i diagrama func ional Trebuie s se constate PIF i în alte
comand . pentru toate pozi iile cheii. coresponden a cu datele din situatii daca
proiect. este cazul.

31.1.3 Verificarea Se verific starea fizic i func ionarea corect pe cele Trebuie s se constate PIF, N4,
indicatoarelor de doua pozi ii, inchis/deschis. coresponden a cu pozi ia N2;3, N1
pozi ie. aparatului pe care-l urm resc.

31.1.4 Verificarea Se verific func ionarea corect a semnaliz rilor Trebuie s se constate PIF, N4,
semnaliz rilor luminoase din cheile de comand i din panourile de func ionarea corect . N2;3, N1
luminoase. semnaliz ri centrale.

31.1.5 Verificarea ecliselor Se verific starea contactelor i buna func ionare. Trebuie s se constate PIF, N4,
intreruptoarelor i a func ionarea corect . N2;3, N1
altor dispozitive de
comutare a circuitelor
secundare.

PE 116-2 146 / 169


0 1 2 3 4
31.1.6 Verificarea releelor Se verific pentru alimentarea cu tensiune operativa Trebuie s se constate
intermediare i de corespunz tor 0,8UN i 1,1UN. func ionarea corect . PIF,
semnalizare. N4, N2;3
Se verific pentru alimentarea cu tensiune operativa
corespunz tor UN PIF,
Se verific starea contactelor. N4, N2;3, N1

31.1.7 Verificarea Se verific func ionarea corect a dispozitivelor de Trebuie s se constate


dispozitivelor de ac ionare pentru alimentarea cu tensiune operativa: func ionarea corect .
ac ionare a - 0,8UN i 1,1UN. PIF,
întreruptoarelor i a N4, N2;3
separatoarelor. - UN. PIF,
In cazul dispozitivelor de actionare cu dou bobine N4, N2;3, N1
tandem, verificarea se face separat pentru fiecare
bobina, cu marimea operativa corespunz toare .

31.1.8 Verificarea Se verific starea i func ionarea corect a contactelor Trebuie s se constate PIF, N4,
contactelor auxiliare simple, pasagere i cu curs prelungit . func ionarea corect . N2;3, N1
ale întreruptoarelor i
ale separatoarelor.

31.2 Verific ri func ionale.

31.2.1 Verificarea Se verific executarea corect a comenzilor date prin Trebuie s se constate PIF, N4,
comenzilor anclan are dispozitivele de comand ( cheie, buton ). func ionarea corect . N2;3, N1
/ declan are.

PE 116-2 147 / 169


0 1 2 3 4
31.2.2 Verificarea Se verific blocajul comenzilor de închidere / Trebuie s se constate PIF, N4,
comenzilor de blocaj a deschidere a separatoarelor în situa iile necesare i func ionarea corect . N2;3, N1
circuitelor de blocajul la anclan ari repetete ( antipompaj ) a
anclan are / întreruptorului., prin simularea existen ei / lipsei
declan are. condi iilor de blocaj i a comenzilor de inchidere /
deschidere a echipamentelor verificate.

31.2.3 Verificarea Se verific semnalizarea pozi iei întreruptorului i/sau Trebuie s se constate PIF, N4,
semnaliz rilor de separatoarelor, prin sistemul cu lumini continue i func ionarea corect . N2;3, N1
pozi ie. pâlpâitoare din cheile de comand sau panouri
sinoptice, sau prin indicatoarele de pozi ie.

31.2.4 Verificarea Se verific func ionarea corect a dispozitivelor de Trebuie s se constate PIF, N4,
supravegherii supraveghere a integrita ii circuitelor de comand în func ionarea corect . N2;3, N1
circuitelor de totalitate ( de la siguran e la bobine de executie ) prin
anclan are / simularea unor întreruperi, în diverse puncte.
declan are.

31.2.5 Verificarea Se verific dependen a circuitelor de comand de Trebuie s se constate PIF, N4,
func ionarii pozi ia contactelor auxiliare corespunz toare func ionarea corect . N2;3, N1
contactelor auxiliare circuitului verificat.
ale întreruptorului din
circuitul de comand .

31.2.6 Verificarea Se verific func ionarea semnaliz rilor optice i Trebuie s se constate PIF, N4,
semnaliz rilor de acustice, pentru fiecare semnal în parte i pentru func ionarea corect . N2;3, N1
avarie i prevenire. fiecare circuit de semnalizare în parte, începând cu
aparatul care emite semnalul i terminând cu
dispozitivul care înregistreaz semnalul.

PE 116-2 148 / 169


0 1 2 3 4
Se verific sistemele de anulare a semnalelor
optice/sonore.
Se verific timpii de întarziere a semnalelor
preventive.
Se verific integritatea baretelor de semnalizare i
notarea lor.
Se controleaza schema de incercare a semnaliz rilor
luminoasde.

31.2.7 Verificarea blocajului Se simuleaz neac ionarea unei faze a întreruptorului Trebuie s se constate PIF, N4,
la r mânarea în num r prin intreruperea circuitului de anclan are i comanda func ionarea corect . N2;3, N1
incomplet de faze ( la de închiderea prin cheie a întreruptorului.
întreruptorul cu
actionare
monofazat ).

31.2.8 Verificarea comut rii Se verific comutarea corect a contactelor auxiliare Trebuie s se constate PIF, N4,
circuitelor de m sur sau a releelor repetitoare din circuitele de alegere a func ionarea corect . N2;3, N1
a tensiunii i a tensiunilor / curen ilor, aferente circuitelor de m sur /
circuitelor care intr protec ia diferen ial a barelor colectoare.
în schemele de
protec ie prin
contactele auxiliare
ale separatoarelor.

31.3 M surarea rezisten ei Vezi cap.V pct.3


de izola ie.

PE 116-2 149 / 169


0 1 2 3 4
31.4 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4
dielectrice.

32. Instala ia de sincronizare.

32.0 Verific ri preliminare. Vezi cap.V, pct.1

32.1 Verificarea aparatelor


din bra ul de
sincronizare.

32.1.1 Verificarea Aparatele se verific metrologic. Se va urmari ca Trebuie s rezulte ca aparatele PIF, N4,
voltmetrului dublu i a frecven metrele s aib erori minime, apropiate între incluse în bra ul de N2;3, N1
frecven metrului ele i de acelasi semn. sincronizare indica corect, cu
dublu. erori minime.

32.1.2 Verificarea Se verific daca sincronoscopul indica corect Trebuie s rezulte c aparatul PIF, N4,
sincronoscopului. sincronismul între dou m rimi. Se folosesc dou lucreaz corect. N2;3, N1
surse: o sursa o va constitui re eaua, celalt surs va fi
un generator cu frecven a variabil .

32.2 Verificarea Se vor avea în vedere instruc iunile tehnice ale Trebuie s rezulte c aparatul PIF, N4,
echipamentului / echipamentului. lucreaz conform datelor N2;3, N1
func iei de Se vor verifica: tehnice i cerin elor de
sincronizare automat . - reglajul tensiunii prin simularea varia iei tensiunii la exploatare.
intrare fa de tensiunea de consemn i modul în care
comenzile de cre tere sau descre tere urm resc sensul
tensiunii de la intrare;

PE 116-2 150 / 169


0 1 2 3 4
- reglajul frecven ei, în mod similar cu cel de tensiune;
- aprecierea corect a sincronismului între dou
marimi cu frecvente diferite, dar apropiate între ele
(una fiind re eaua, cea de a doua surs având reglabile
modulul i frecven a), eventual cu interval de
anticipa ie pentru timp sau unghi i comportarea la
diferen e între modulele i / sau argumentele m rimilor
care se sincronizeaz .

32.3 Verificarea Se verific raportul de transformare i grupa de Trebuie s rezulte c PIF, N4


transformatoarelor de conexiuni. parametrii verifica i corespund
rotire a fazelor. proiectului.

32.4 Verificarea baretelor Verificarea se face prin aplicarea unei tensiuni Trebuie s rezulte PIF, N4
de tensiune pentru înfa ur rii primare a tranformatorului de tensiune care coresponden a total între
sincronizare. particip la func ionarea schemei de sincronizare. elementul ( bara ) care se
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai sincronizeaz i provenien a
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare de tensiunilor prezente pe
tensiune, în circuitele secundare corespunz toare , care baretele de sincronizare.
se formeaz de la bornele acestor transformatoare de
m sur .
Se verific prezen a tensiunii pe barete i se urm re te
ca acestea s provin de la transformatorul de tensiune
al barei pe care este conectat elementul considerat care
se sincronizeaz . Se admite rotirea contactelor
auxiliare ale separatorului, dac separatorul nu poate fi
manevrat.

PE 116-2 151 / 169


0 1 2 3 4
32.5 M surarea rezisten ei Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a
de izola ie. echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
m sur tori.

32.6 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


dielectrice. echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
m sur tori.

32.7 Verificarea sensului Se verific succesiunea i coresponden a fazelor atat Trebuie s rezulte PIF, N4
de succesiune a pe partea primar cât i pe partea secundar a coresponden a total între
fazelor al celor doua transformatoarelor de m sur i a transformatoarelor succesiunea i coresponden a
surse care se de rotire a fazelor. fazelor, conform proiectului i
sincronizeaz . schemei de sincronizare.

32.8 Verificarea Verificarea se face prin aplicarea aceluia i sistem de Trebuie s rezulte PIF, N4
sincronoscopului, din tensiuni înfa urarilor primare ale celor dou grupe de func ionarea corect a
bra ul de sincronizare, tranformatoare de tensiune care particip la sincronoscopului.
cu tensiune primar . func ionarea schemei de sincronizare i la care se
conecteaza sincronoscopul.
In situa ia în care nu se poate aplica metoda de mai
sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare de
tensiune, în circuitele secundare corespunz toare, care
se formeaz de la bornele acestor transformatoare de
m sur .
Se urmare te ca sincronoscopul s indice existen a
sincronismului.

32.9 Verificarea Se vor considera dou surse ce urmeaz s fie Trebuie s rezulte PIF, N4
echipamentului/ sincronizate automat, formate din: func ionarea corect a

PE 116-2 152 / 169


0 1 2 3 4
func iei de - tensiunea sistemului. Pentru verific ri, separatoarele echipamentului de
sincronizare automat de bare i întreruptorul circuitului ce se sincronizeaz sincronizare.
cu tensiune primar . vor fi deschise ( se vor întregi circuitele de tensiune
întrerupte prin deschiderea separatoarelor );
- tensiunea unei surse cu frecven a variabil .
Este indicat s se oscilografieze tensiunea de b t i i
momentul emiterii comenzii de închidere a
întreruptorului.
In lipsa oscilografierii se va urmari pe alt cale
comanda de închidere a întreruptorului .

33. Circuite generale de curent continuu.


Not : In acest paragraf nu sunt cuprinse verific rile pentru bateria de acumulatoare, instala ia pentru înc rcare / desc rcare, dispozitivele
de reglaj al tensiunii continue, circuitele de interconexiune între acestea, precum i plec rile de la bornele bateriei de acumulatoare.
33.0 Verific ri preliminare. Vezi cap.V, pct.1

33.1 Verificarea baretelor


de curent continuu.

33.1.1 Verific ri mecanice. Se verific starea baretelor, integritatea izolatoarelor, Trebuie s corespund PIF, N4
corectitudinea montajului. proiectului.

33.1.2 Verificarea Se verific continuitatea fiec rei barete în parte pe Trebuie s prezinte PIF, N4
continuita ii. întreg traseul. continuitate.

33.1.3 M surarea rezisten ei Vezi cap.V pct.3


de izola ie.

PE 116-2 153 / 169


0 1 2 3 4
33.1.4 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4
dielectrice.

33.2 Verificarea
dispozitivului de
control al izola iei
re elei de curent
continuu

33.2.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

33.2.2 Verific ri func ionale. Se verific func ionarea corect a aparatului indicator Trebuie s rezulte PIF, N4,
al starii izola iei, precum i a releului de semnalizare a func ionarea corect a N2;3, N1
apari iei unei punerii la p mânt, prin simularea unei dispozitivului.
puneri la p mânt, printr-un rezistor de valoare
convenabil , pe rând pentru cele doua polarit i .

33.2.3 M surarea rezisten ei Vezi cap.V pct.3


de izola ie.

33.2.4 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4


dielectrice.

33.3 Verificarea
dispozitivului de
producere a luminii
pâlpâitoare

PE 116-2 154 / 169


0 1 2 3 4
33.3.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

33.3.2 Verific ri func ionale. Se verific func ionarea dispozitivului prin simularea Trebuie s rezulte PIF, N4,
unei situa ii când este necesar semnalul pâlpâitor. func ionarea corect a N2;3, N1
dispozitivului.
33.2.3 M surarea rezisten ei Vezi cap.V pct.3
de izola ie.

33.2.4 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4


dielectrice.

34. Instala ia de semnaliz ri centrale.

34.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

34.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

34.2 Verific ri func ionale. Verific rile se fac inând seama de schema instala iei / Trebuie s rezulte c instala ia PIF, N4,
panoului sinoptic conform instruc iunilor functioneaz corect. N2;3, N1
produc torului întocmite în acest scop.
Se vor verifica semnalele de avarie, semnalele
preventive netemporizate, semnalele preventive
temporizate.
Se vor verifica semnalele optice i cele acustice.
Se verific anularea semnalului acustic în condi iile în
care semnalul optic se memoreaz .
Se verific numarul maxim de semnale ce pot exista
simultan.

PE 116-2 155 / 169


0 1 2 3 4
Se verific , dac este cazul, capacitatea de
discriminare a primului semnal ap rut într-o serie de
semnaliz ri care se succed la intervale scurte de timp.
Se verific , dac este cazul, înregistrarea
evenimentelor, capacitatea de memorare i modul de
salvare în concordan cu indica iile produc torului.

34.3 M surarea rezisten ei Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


de izola ie. echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
m suratori.

34.4 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


dielectrice. echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
m suratori.

35. Instala ia de teledeclan are.

35.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

35.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

35.2 Verific ri func ionale. Se verific conform unor programme adecvate Func ionarea trebuie s fie PIF, N4,
principiului de func ionare a echipamentelor i a conform condi iilor tehnice N2;3, N1
canalelor de transmitere între cele dou terminale. specificate în proiect.

35.3 M surarea rezisten ei Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


de izola ie. echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
m suratori.

PE 116-2 156 / 169


0 1 2 3 4
35.4 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a
dielectrice. echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
m suratori.

35.5 Verificarea Se verific func ionarea fiec rui terminal prin Func ionarea trebuie s fie
interac iunii simularea func ion rii protec iei proprii. conform condi iilor tehnice
Se verific integritatea ( securitatea ) transmiterii specificate în proiect.
semnalelor între cele dou capete.
Se verific transmiterea semnalelor între cele dou
capete.

Verific rile se fac:


- la alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor
0,8UN i 1,1UN; PIF,
N4, N2;3
- la alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor
UN . PIF,
N4, N2;3, N1

36. Instala ia de teleconducere.


Acest capitol se ocup de instala iile de telecomand , telesemnalizare, telem sur simple ( clasice ).
In acest capitol nu intr instalatiile din sistemul de conducere ierarhizat pilotat prin SCADA sau sisteme similare, care folosesc ca suport
al transmiterii fibra optic sau cable coaxiale, a caror verific re se execut dup proceduri special întocmite.

36.1 Verific ri preliminare. Vezi cap.V, pct.1

36.2 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

36.3 Verific ri func ionale Vezi cap. VI pct.1.1.4; 1.1.5

PE 116-2 157 / 169


0 1 2 3 4
ale releelor
individuale din
schem : intermediare,
de semnalizare, de
timp.

36.3 Verificarea Verific rile se fac prin ac ion ri i simul ri care s Trebuie s corespund PIF, N4,
func ional a schemei eviden ieze comportarea schemei, pentru toate condi iilor tehnice i N2;3, N1
de telecomand i func iile specifice. func ionale din proiect.
telesemnalizare. Se verific toate func iile schemei, inclusiv
supravegherea integrit ii circuitelor, blocaje, etc.

36.4 Verificarea circuitelor Vezi cap.VI pct.30


de alimentare a
schemelor i
aparatelor de
telem sur cu
m rimile m surate
(curent, tensiune,
putere, etc.)

36.5 M surarea rezisten ei Vezi cap.V pct.3


de izola ie.

36.6 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4


dielectrice.

36.7 Verific ri în regim de Vezi cap.VI pct.30


sarcin .

PE 116-2 158 / 169


0 1 2 3 4
37.Instala ii de telecomunica ii.

37.1 Instala ia radio.

37.1.1 Verific ri preliminare. Se verific : Trebuie s corespund cu PIF, N4


- corectitudinea mont rii antenei; documenta ia produc torului
- calitatea prizei de p mânt; i / sau a proiectului.
- corectitudinea interconect rii unita ii de emisie –
recep ie cu circuitele de comand ;
-corectitudinea conect rii unita ii de emisie – recep ie
cu circuitele de alimentare operativ .

37.1.2 Verific ri func ionale. Se determin adaptarea unita ii de emisie – recep ie la Trebuie s corespund cu PIF, N4,
anten ( se m soar puterea direct i reflectat ). Se documenta ia produc torului N2;3, N1
stabile te leg tura în fonie cu un terminal de la i / sau a proiectului.
distan .

37.1.3 Verificarea frecven ei Se verific frecven a de lucru la recep ie conform Trebuie s se ob in frecven a Conform
de lucra la recep ie. procedurilor de verificare a acestor echipamente i, de lucru nominal . procedurilor
dac este cazul, se ajusteaz . opera ionale/
documenta ia
37.2 Instala ia de telefonie echipamentul
de joas frecvent . ui i de câte
ori este
37.2.1 Verific ri preliminare. Se verific : nevoie
- coresponden a între proiect i modul de montare a S existe coresponden a între
centralei ( pozi ie, alimentare, corectitudinea proiect i instala ie. PIF, N4,
conexiunilor în repartitoare, identificarea cheilor de N2;3 dup
abonat, inscrip ionarea corect ). modificari

PE 116-2 159 / 169


0 1 2 3 4
37.2.2 Probe func ionale. Se stabile te legatura cu fiecare abonat, în ambele Trebuie s se constate PIF, N4,
sensuri. ob inerea leg turilor bilaterale N2;3, N1
Se m soar atenuarea semnalului. f r dificultate i lipsa
Se m soar diafonia. zgomotelor i diafoniei.

37.2.3 M surarea rezisten ei Se m soar rezisten a de izola ie între circuite i între Rezisten a de izola ie trebuie PIF, N4,
de izola ie a aceste i mas , cu inductorul de 500 V. s fie de minimum N2;3, N1
circuitelor telefonice 2 MΩ
pereche.

37.3 Instala ia de telefonie Nota: Vezi i verific rile prevazute în cap.22 din PE
de înalt frecven . 116

37.3.1 Verific ri preliminare. Se m soar :


- coresponden a între proiect i modul de montare al S existe coresponden a între PIF, N4
echipamentului ( alimentare de la invertor, leg tura proiect i instala ie.
prin cablu coaxial cu elementele de cuplaj, leg tura la
pamânt, etc. )

37.3.2 Verific ri functionale. Se m soar :


- nivelul i frecven a semnalului pilot de la S existe coresponden a între PIF, N4,
echipamentul corespondent; proiect i instala ie. N2;3, N1
- nivelul i frecven a emi torului propriu; Se urmare te:
- nivelul i frecven a semnalului recep ionat; - prezen a semnalului de apel;
- se verific corectitudinea semnaliz rilor; leg tura de calitate ( clar, f r
- se stabile te leg tura cu abonatul corespondent. zgomot i întreruperi )

PE 116-2 160 / 169


0 1 2 3 4

38. Instalat ii de reglaj automat în sta ii.

Se au în vedere instala iile de reglare automat a tensiunii transformatoarelor, instala iile de reglare automat a bobinei de stingere a
curen ilor capacitivi de punere la p mânt.
Not : Verific rile trebuie s ina seama de principiul de func ionare care este specific fiec rui tip de echipament i trebuie s fie efectuate
în conformitate cu documenta iile tehnice ale produc torului sau cele elaborate speciel.

38.0 Verific ri Vezi cap.V, pct.1


preliminare.

38.1 Verificarea Se verific func ionarea corect prin aplicarea în irul Func ionarea trebuie s fie
interac iunii releelor de cleme al panoului/dulapului a m rimilor de corect , urm rindu-se
componente în ac ionare necesare schemei/func iei, pentru: semnalele la ie ire pentru
schemele comenzi i pentru semnalizare
discrete/finaliz rii - alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor (acolo unde este posibil se va
comenzilor în 0,8UN i 1,1UN; urm ri finalizarea acestora ). PIF,
echipamentele cu Pentru echipamentele care N4, N2;3
microprocesoare. - alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor înregistreaz evenimentele se
UN. va verifica monitorizarea. PIF,
N4, N2;3, N1
38.2 Verific ri func ionale.

38.2.1. Verificarea blocului Verific rile se efectueaz prin injectarea tensiunii Trebuie s se constate PIF, N4,
pentru formarea secundare sau a curentului secundar care constitue formarea corect a m rimilor N2;3, N1
m rimii de referin m rime de referin , la clemele de intrare în de referin i etalonarea
( de consemn ) echipament sau la clemele panoului / dulapului corect a domeniului de
aferent. reglaj. Eroarea determinat
pentru fiecare punct de

PE 116-2 161 / 169


0 1 2 3 4
functionare s nu depa easc
eroarea maxim men ionat în
documenta ia tehnic a
echipamentului ( în lipsa
acestor valori se va considera
10% pentru relee cu o durata
de func ionare mai mare de 15
ani i 5% pentru o vechime
mai mic )

38.2.2 Verificarea blocului Verificarea se efectueaz prin injectarea tensiunii Trebuie s rezulte prelucrarea PIF, N4,
pentru prelucrarea secundare sau a curentului secundar care constitue corect a m rimii N2;3, N1
m rimii m rimea supravegheat , la clemele de intrare în supravegheate conform cu
supravegheate ( care echipament sau panoul / dulapul aferent. programul echipamentului.
trebuie reglat ,
optimizat ,
minimizat , etc. )

38.2.3 Verificarea Verificarea se efectueaz prin injectarea tensiunii Trebuie s se constate PIF, N4,
elementului de secundare sau a curentului secundar care constitue func ionarea corect a N2;3, N1
compara ie, între m rimea supravegheat , la clemele de intrare în echipamentului în procesul de
m rimea echipament sau panoul / dulapul aferent. reglaj, limitele de instabilitate
supravegheat i maximale de reglaj.
m rimea de referin .

38.2.4 Verificarea func iilor Verificarea se efectueaz prin simularea condi iilor Trebuie s se constate PIF, N4,
de blocaj al procesului care provoac blocarea. func ionarea corect a N2;3, N1
de reglaj. blocajelor.

PE 116-2 162 / 169


0 1 2 3 4
38.2.5 Verificarea blocului Se m soar prezen a i valoarea tensiunii operative. Trebuie s corespund cu PIF, N4,
de alimentare cu datele din proiect. N2;3, N1
tensiune operativ .

38.3 Verificarea circuitelor Verificarea se efectueaz prin aplicarea valorilor Valorile m rimilor m surate PIF, N4,
de alimentare cu corespunz toare de curent i / sau de tensiune, în trebuie s corespund cu cele N2;3
m rimile de m sur . circuitele secundare corespunz toare care se formeaz din proiect sau documenta ia
de la bornele transformatoarelor de m sur , sau la tehnic .
înfa urarea de m sur a bobinei de stingere, precum i
la celelalte surse generatoare de m rimi care au rol în
procesul de reglare.

38.4 M surarea rezisten ei Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


de izola ie. echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
m sur tori.

38.5 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


dielectrice. echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
m sur tori.

38.6 Verificarea în regim Se verific prezen a i valoarea m rimilor Trebuie s se constate


de sarcin . supravegheate. Dac este posibil se simuleaz o prezen a i valoarea m rimilor PIF, N4,
modificare a regimului i se urmare te reac ia func iei de alimentare. Trebuie s se N2;3, N1
de reglaj. constate reac ia corect ( în
modul a teptat ) a procesului
de reglaj.

PE 116-2 163 / 169


0 1 2 3 4
39. Protec iile i automatiz rile specifice microhidrocentralelor
( echipate cu generatoare asincrone )

Not : - Protec iile maximale de curent, maximale i minimale de tensiune i protec iile de gaze ale transformatoarelor, se verific conform
paragrafelor 1; 2; 3 i 24 din partea I-a.
- Paragraful de fa se ocup cu protec iile specifice, respectiv protec ia la refuz cuplare agregat, protec ia la ciclu dep it i protec ia
la supratemperatur .
39.0 Verific ri preliminare. Vezi cap.V, pct.1

39.1 Verific ri func ionale. Se simuleaz condi iile de func ionare pentru: Protec iile verificate trebuie s PIF, N4,
- refuz cuplare întreruptor prin ac ionarea unei ac ioneze corect, N2;3, N1
protec ii; corespunz tor matricelor de
declan are i semnalizare.
- deschiderea incomplet a aparatului director;

- atingerea pragului de ac ionare a temperaturii.

39.2 Verificarea Se verific func ionarea corect prin aplicarea în irul Func ionarea trebuie s fie
interac iunii releelor de cleme al panoului/dulapului a m rimilor de corect , urmarindu-se
componente. ac ionare necesare schemei/func iei, pentru: semnalele la ie ire pentru
comenzi i pentru semnalizare
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor (acolo unde este posibil se va
0,8UN i 1,1UN; urmari finalizarea acestora ). PIF,
Pentru echipamentele care N4, N2;3
- alimentarea cu tensiune operativ corespunz tor înregistreaz evenimentele se
UN. va verifica monitorizarea. PIF,
N4, N2;3, N1
39.3 M surarea rezisten ei Vezi cap.V pct.3
de izola ie.

PE 116-2 164 / 169


0 1 2 3 4
39.4 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4
dielectrice.
40. Perturbografe.

40.0 Verific ri preliminare. Vezi cap.V, pct.1

40.1 Verificarea
elementelor
componente.

40.1.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2 S nu se observe degrad ri PIF, N4,
Pentru echipamentele electromecanice se vor examina care s influen eze buna N2;3, N1
starea cilindrului de înregistrare, a cilindrului func ionare.
intermediar din cauciuc, a cilindrului de antrenare a
hârtiei, a motorului, a magaziei de tu i, a
electromagne ilor de pornire a hârtiei, a buclelor de
m sur , etc.

40.1.2 Verific ri func ionale. Verificarea se efectueaz prin aplicarea valorilor S se observe înregistrarea i PIF, N4,
corespunz toare de curent i de tensiune, în circuitele stocarea corect a N2;3, N1
secundare corespunz toare , care se formeaz de la informa iilor.
bornele transformatoarelor de m sur , sau la clemele
de intrare în echipament sau panoul / dulapul aferent.
corespunz tor i se urmare te
- sistemul de adaptare i etalonare a m rimilor
analogice;
- sistemul de adaptare i etalonare a m rimilor logice;
- sistemul de pornire, înregistrare / memorare , redare /
salvare a informa iilor analogice i logice;

PE 116-2 165 / 169


0 1 2 3 4
- alte func ii specifice.

40.2 Verificarea circuitelor Verificarea se efectueaz prin aplicarea valorilor Trebuie s se constate PIF, N4,
de intrare analogice / corespunz toare de curent i de tensiune, în circuitele înregistrarea / memorarea N2;3, N1
logice. secundare corespunz toare, care se formeaza de la evenimentelor simulate.
bornele transformatoarelor de m sur , sau la clemele
de intrare în echipamentul / panoul / dulapul aferent.

Se verific , prin simulare, func ionarea tuturor


elementelor care asigur informa iile logice ce intr în
echipament ( relee / echipamente de protec ie,
întreruptoare, etc. ).

40.3 M surarea rezisten ei Vezi cap.V pct.3 i / sau documenta ia tehnic a


de izola ie. echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
m suratori.

40.4 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4 i / sau documenta ia tehnic a


dielectrice. echipamentului cu microprocesoare privitor la aceste
m suratori.

PE 116-2 166 / 169


0 1 2 3 4

41. Surse ( dispozitive )de curent operativ.


Altele decât bateriile de acumulatoare.

Se au în vedere: - dispozitivele care produc curent continuu redresat prin prelevarea energiei de la transformatoare de m sur , de curent i
de tensiune, sau transformatoare de putere (ex. BACC);
- dispozitive de acumulare a energiei în condensatoare încarcate cu tensiune redresat de la transformatoare de tensiune
sau transformatoare de putere;
- dispozitive care comut alimentarea bobinelor de declan are a întreruptoarelor de IT la înfa urarea secundar a
transformatoarelor de m sur de curent.

41.0 Verific ri preliminare. Vezi cap.V, pct.1

41.1 Verificarea sursei de


curent operativ.

41.1.1 Verific ri mecanice. Vezi cap.V pct.2

41.1.2 Verific ri func ionale. Se aplic la bornele de intrare ale dispozitivului Trebuie s se constate PIF, N4,
m rimile specifice de alimentare, respectiv curent prezen a i valoarea prescris N2;3, N1
i/sau tensiune alternativ , la valorile nominale i la a m rimii electrice la ie ire.
valori de ± 20% fa de valorile nominale.
Se masoar la bornele de ie ire prezen a i valoarea
m rimii electrice specifice (de ex.. tensiunea cc în
circuitul de sarcin ). La aceste verific ri sarcina poate
fi cea real , din schema deservit , sau poate fi o
sarcin echivalent cu sarcin nominal a
dispozitivului.

PE 116-2 167 / 169


0 1 2 3 4
41.2 M surarea rezisten ei Vezi cap.V pct.3
de izola ie.

41.3 Incercarea rigidit ii Vezi cap.V pct.4


dielectrice.

41.4 Verificarea Verificarea se face prin aplicarea valorilor Se urm re te func ionarea PIF, N4,
interac iunii între corespunz toare de curent i de tensiune, în circuitele corect a întregii scheme N2;3, N1
dispozitiv i secundare corespunz toare , care se formeaz de la conform cu cerintele de
elementele din bornele transformatoarelor de m sur , sau în clemele proiectare.
schema alimentat de de intrare în panoul echipamentului.
dispozitiv. Verific rile se fac la valorile nominale i la 0,8 din
valorile nominale.
Se simuleaz func ionarea schemei conform
principiului de functionare al acesteia, pân la
finalizarea ac iunii prev zute (de ex. declan area
întreruptorului).

41.5 Verificarea circuitelor Verificarea se face prin injectarea unui curent/tensiune Se urm re te prezen a i PIF, N4,
de curent i circuitelor de valoare corespunz toare , în înfa urarea primar a valoarea m rimii electrice N2;3
de tensiune. transformatoarelor din schema de protectie care se specifice la bornele de ie ire
verific .In situa ia în care nu se poate aplica metoda de ale dispozitivului.
mai sus, se admite aplicarea valorilor corespunz toare
de curent i de tensiune, în circuitele secundare
corespunz toare , care se formeaz de la bornele
acestor transformatoare de m sur .

PE 116-2 168 / 169


0 1 2 3 4

42. Surse de alimentare, de siguran , pentru unit ile de calcul,


tip UPS

Sursele de siguran pentru alimentarea unit ilor de calcul, tip UPS, asigur energia electric necesar func ion rii uneia sau a mai
multor unit i de calcul, sub tensiune constant , într-un interval de timp determinat de caracteristicile sursei, în cazul în care alimentarea de
la sursa de baz în curent alternativ, pentru alimentarea acestor unit i de calcul, se întrerupe.
Sursele tip UPS se caracterizeaz prin:
- tensiunea nomimal la intrare;
- tensiunea nominal la ie ire;
- puterea nominal la ie ire;
- timp de func ionare/ alimentare a unit ii de calcul în minute, la dispari ia tensiunii de alimentare, dac consumul reprezint
jum tate din puterea nominal la ie ire sau dac consumul reprezint puterea nominal ;
- timpul de înc rcare a bateriei.
In lipsa unor proceduri speciale, periodic, o dat pe an, trebuie s se verifice parametrii specifica i mai sus, corespunz tor tipului de
echipament existent. Verific rile se fac prin m sur tori i prin întreruperea aliment rii de baz .

PE 116-2 169 / 169