Sunteți pe pagina 1din 37

s-.

1,\'A
:TRJCE

-.-:6i
1r<

,a_278
-279
- 279
-2E0

-.2tt
*28 I

,282
_:85
_189

.289

TEMA NR.

PRINCIPALELE
\ORME DE PROTECTIA MUNCII $I
REGULT DE LUCRU ix ranonefon.
PRIMUL AJUTOR ACORDAT UNUI
ACCIDENTAT PRIN ELECTROCUTARE

.291

'to1
293
297
298

r.1. OBIECTIVELB TEMEI

29E

,IM
,OI
m3

n6
109

It

in instalaliile electroenergetice, personalul de exploatare poate fi admis la


numoi in cazurile in care - fiind supus la testiri periodice - dovedegte o
bund
r -x{-rastere a normelor de proteclie a muncii (NpM).
ca urmare, inainte de a pune
:::stalaliile din laborator sub tensiune, se vor studia cdteva dintre principalele
reguli
:e electrosecuritate care trebuie respectate atdtinlaboratorul ae pncsqi MSE16I
i, ui orice altl instalalie a sistemului electroenergetic.

{:ir

I.2. REGULI DE LUCRU iX T,ANORATOR


Prin lucrlrile din laboratorul de PECS gi MSE se urmdregte familiarizarea
iritorilor ingineri cu condi{iile reale de func}ionare qi exploatare din instala{iile
electrice ale centralelor gi staliilor.

Se va considera cd sta{iile din laborator func(ioneazd la inaltd tensiune


t'-hiar dac5 in realitate funcfionarea are loc la joas6 tensiune) gi trebuie
insugite qi
respectate cu strictefe prevederile normativelor qi regulamentelor in
vigoare in
instalaliile electroenergetice.

In

intreaga

lor

activitate profesionald, inginerii energeticieni sunt

considerali direct r[spunzdtori de abaterile in serviciu ale personalului pe


care au
datoria s5-l educe qi cdruia trebuie sr-i verifice - la termene reglernentate
cunoqtinlele qi sI ia mlsuri de sanc{ionare in cazurile de incdlcare a prevederilor
in

vigoare.

12

Sorina COSTINA$, Tudor Dumitru LEONIDA, Gabriela Nicoleta SAVA

PARTEA ELECTRICA A CENTRALEL0R $I STATIILOR. MENTENANTA STATIILOR ELECTRICE

1.3.

.
o

MODURI DE PRODUCERE A ACCIDENTELOR


PRIN ELECTROCUTARE

Electrocutarea poate avea loc:

prin atingere directl a unui conductor aflat in mod normal sub tensiune.
Masurile de proteclie constau in imprejmuiri, suprainSll6ri qi in instruirea
personalului se respecte regulile de lucru in instalaliile electrice sub
tensiune;

prin.atingere indirectd, adicd prin atingerea unor p[(i metalice care in


mod normal nu sunt sub tensiune, dar care in mod accidental pot intra sub
tensiune.

Din categoria accidentelor prin

electrocutare

prin atingere indirectd

se

menlioneazS:

Electrocutare prin tensiune de atingere. in caztl unui om care se afl5 in


apropierea unui echipament electric in timpul unui defect care are drept consecinfd
trecerea unui curent prin instala{ia de legare la pim6nt, dac[ el atinge cu mdna
carcasa metalicl a echipamentului, legatd la priza de pdmdn! va fi supus unei
diferenle de potenlial numit[ tensiune de atingere (fiq. 1.1)Electrocutare prin tensiune de pas. Tensiunea de pas este diferenla de
potenlial ce apare intre cele douS tllpi ale unui om care piqeqte intr-o zoni in care
se afld amplasatii o p/rzd de pdm6nt, in cazul scurgerii prin aceasta a unui curent in
pdmdnt

(lis. 1.1).

norme de proteclia muncii qi reguli de lucru tn laborator.


-Iuror acordat unui accidentat prin electrocutare

ffi'firomr,u*ac/e
tlffihrmuuiu

mainii:

tensiunea

Vm6nd
Tecsunea depas

q-:

Up

Tqrsiuneade dingere

\'ot;o.t -Vpicior2:

h^

Uo

Ua:Vmana -

Vp;.i-!qUo

Rezistenla de dispersie
prizei notatd cu RO

Fig.

I . I . - Electrocutarea

prin tensiuni de atingere gi de pas.

1.4. EFECTELE CURENTULUI

ELECTRIC

ASUPRA UNUI ACCIDENTAT PRIN


ELECTROCUTARE
Este esential de relinut ci accidentele prin electrocutare pot avea loc numai
in cazul nerespect6rii normelor de electrosecuritate. Se impune deci respectarea

t;rstor noryne cu toatd seriozitatea, chiar dacd uneori ele par elementare.
De exemplu, instalaliile electrice sunt astfel construite incdt accesul la
@tite aflate in mod normal sub tensiune s6 nu fie ugor (ingrddiri, perefi

despirfitori, u$i

cu incuietori simple, suprainilldri etc.). Un

accident de

clectrocutare prin atingere directd a unei plrfi din instalalie aflatd,in mod normal
srb tensiune va fi posibil numai prin nerespectarea condiliilor de acces la aceste
pddi: trecerea neautorizatd peste ingrddiri, deschiderea ugilor fbri a fi luate toate

rnisurile de scoatere de sub tensiune, accesul greqit intr-o zond nepermisd din cauza

marcdrii incorecte a zonei permise etc.

14

Sorina COSTINA$, Tudor Dumitru LEONIDA, Gabriela Nicoleta SAVA

PARTEA ELECTRICA A CENTRALELOR $I STATIILOR. MENTENANTA STATIILOR ELECTRICE

PrinciPalele norme de ProteQir


Primil aiutor acordat unui d

Efectele curentului electric asupra unui accidentat pot fi:

td

Electrocutarea. Dacd intre douS puncte ale corpului se aplicd o


diferenli de potenlial, prin corp trece un curent electric care poate produce
vdtdmarea sau chiar moartea.

Pierderea cunoqtinfei prin oprirea respiraliei. Pierderea cunogtinlei la


trecerea unui curent prin corpul omenesc mai poate interveni qi prin oprirea
respiraliei. Daci valoarea efectivS a intensit6tii curentului ajunge la 60-70 mA,
convulsiile musculaturii toracelui devin atdt de intense incdt respiralia nu mai este

posibilfi. Din catza alimentdrii insuficiente a creierului cu oxigen, intervine


pierderea cunogtinlei. DacE dup[ pierderea cunoqtinlei nu se intrerupe acliunea
curentului electric, accidentatul moare prin asfixiere.
o Arsuri. La intensiti{i de curent mari se inregistreazd in majoritatea
cazurilor distrugeri grave ale lesuturilor qi o afectare accentuatd a incheieturilor
umarului, m6inii, cotului qi piciorului. Leziunile electrotermice se disting clar de
alte leziuni ale pielii gi sunt deosebit de dureroase, av6nd deseori tendinla de a
produce inflamalii, infec{ii qi necroze.
o Alte leziuni. Enumerarea tulburlrilor cardiace qi ale sistemului nervos,
precum gi a leziunilor pielii, provocate direct de curentul electric, nu ar fi completd
dacd nu s-ar menliona gi fenomenele spinale qi vasomotoare, tulburirile anginoase
gi neurovegetative, leziunile la ochi qi in special fracturile, luxaliile gi alte leziuni
care intervin in numdr foarte mare, fiind provocate de contracliile rapide,
necoordonate ale mugchilor, catzate de migc[ri bruqte de apdrare, de aruncarea
conductoarelor aflate sub tensiune, de scdparea din mdni a unei maqini in funcliune
sau de cddere de la indlfime. Aceste leziuni, care adeseori pot fi mai grave decdt
cele produse direct de curentul electric, apar intr-o astfel de diversitate qi in aqa
multe combinalii c5 nu pot fi enumerate aici.
in aceastd categorie se cuprind leziuni incepdnd de la fracturi ale bazei
craniului, bazinului, coloanei vertebrale sau ale membrelor, leziuni prin intinderea
muqchilor, contuzii, distorsiuni qi multe altele, pdnd la rSni ugoare deschise. In
caztxile prezeriate, nu este vorba de afecfiuni produse de curentul electric propriuzis, ci de afecliuni indirecte provocate de curentul electric. De cele mai multe ori
ins6, tocmai acestea provoacS desfigurarea accidentatului, o perioadd lung6 de
incapacitate de muncd sau chiar invaliditatea lui.

1.5. FACTORII CARE DETERMINA GRAVITATEA


EFECTELOR ELECTROCUTARII
I.5.1. Intensitatea curentului electric stabilit prin corp
Sensibilitate a fald de intensitatea curentului electric

diferi foarte mult de la

un om la altul, aspect evidenliat de rezultatele experimentdrilor efectuate de


Osypka, pentru acele cdi de curent electric care intervin cel mai frecvent in
practici. Acesteaau fost prezentatepe largin capitolul l0 din [3].

I()

,c,

rna

tir'

fi,

'E ,o'

Intensitatea
factor care determid

hotiir6tor il joaci
de electricitate-

1.5.2.
tnrts

Ctlcl

t.l-

LmmAq

Gabriela Nicoleta SAVA


A STATILOR ELECTRICE

ale corpului

dctic

se

la 60_70 mA,

respirafia nu mai este


cu oxigen, intervine

m se intrerupe ac(iunea
iqlsteaza in majoritatea

ffituatii

a incheieturilor
se disting clar de
Dfod deseori tendinla de a

rI" sistemului nervos,


clctric, nu ar fi completd

t_g

, tulburdrile anginoase
tuxafiile gi alte leziuni

li

de contracfiile

rapide,
aplrare, de aruncarea
a rmei magini in funcfiune
-

&

hsori pot fi mai grave decat


del de diversitate gi in aqa

de la fracturi ale bazei


; leziuni prin intinderea
la rEni u$oare deschise. in

ro*

9r#
()
sl
c3

3
;t

lo'

* 100 mAs

: Q:70 mAs
'- Q:3o mAs

iot

ld

lo0

lo?

tor

Io4

Durata de ac{ionar* t, lmsl

Fig. I .2.- Reprezentarea celor trei domenii ale intensitArilor curentului prin om
in func{ie de durata de ac{iune a acestora, dupi Osypka.
Intensitatea curentului electric nu poate fi considerat[ ca fiind singurul
factor care determinl fibrila{ia cardiacd, nici chiar in faza sensibilS a cordului; rolul
hotdrdtor il joacd produsul dintre intensitatea curentului gi timp, respectiv cantitatea
de electricitate.

1.5.2. Calea de inchidere a curentului electric

infig

1.3. se exemplificl cdteva cdi de inchidere a curentului electric.

de-curentuI electric propriu_


ic. De cele mai multe ori

o perioadl lungi

de

prin corp
diferi foarte mult de la
efectuate de
internin cel mai frecvent in
l0 din [3].

t5

ld

aplicd o

care poate produce

t Pierderea cunoqtinlei la
gi prin oprirea
rEIryeni
aJunge
rcft

Principalele norme de proteclia muncii qi reguli de lucru in laborator.


Primul ajutor acordat unui accidentqt prin electrocutaye

Sursi
Potenfial de

atingere

(faseu:mand/mdni)
Fig.l

j.

Pdm6nt

potengial de pas

(raseu:picior/picior)

Potenlial atingere-p as
(traseu m6n6/picior)

- Exemple de cdi de inchidere a curentului electric.

; Err;:Hirit;$;

"E FgE

if

=-

iii

iislii3E*iii
cirsa r+* i$l*
EEF:
ggfE :.y= lBFi i.EEtiifi i33[
f=E

g1[

si

1[

$$IrEii[ [

I'U ry 5--';

i rggg* Ia$[ aE3[r FiH* BB

.r
I'

+ [;rae +E;+s:=[[a*=[ae
IF H; E;$rf
$E,Ei gtr$BiB[+;-tE$E
i
=t
ii*r=g:fif [aF$ *i

! !i

$*E

I 1 I IEIE [ riEE I I i IgEa I ltgg


-iE=r$lgEg6;
a's=r.j"39SaF='i
== L=i= EF r=?=i
3iE;:' gFf;Eqa;

*11?1;E1f

11==1;=i1i +EE1I8iIrrB$E

1, ; : ; I;E,gE;EE,EEi*,t.tEgF-EEEg-EE= [

iEi 7
E3.t 5
i'=E

ii

,1? $gii riE *lii $lflillifilgi

iitFi$rfggigg'f*fi*i**'F$'i*i

EF$[^gF* = +i

1Fi.1[il" ].
ii$F[5E itIiii !
?g=5 I
-iiiEffiil'fFii*i
EiiE
1i : q'fisER:i
iliEiflias1l i
n';=;=i
riEari3B gEgF :qi+3t1=u1=1
a
==;Ed
2*==7=
Ht*r i*e 3r:";ea*aii;a;iE

Eii=i,

$E
JJ'._
-==?-

-'

-.

(D

iid

=
a

='

--..c.

1e

\{a

i:

S:
\a!

iR

!{

\\

E<
rn>

i>

-o
ln i*
:a

6z

P=.
-l@

.r
>A
a:.'
.-1

>,2

Ev

^=

>a
----

'4.

^
-z-

.J

J^

z=
<-,

t\.1

,1

PT

(D

='o

Bi'
tr(D
Et)
oa<

o=

.D

:tro
N3

-P

(D

A),

3=,

)<
vt

'6J.

9-

":t

^(\
dOo

\t

t
^'
^.)
()(a =s

oid

=(}

o='

.D

(D

(D

(1

o
()

o
o

(Dy-

oq.D
+B

5(D

H(D

(D'a^)

6-* = 3',$
Fs
a
;riX"
Qo
o>:.i FIJ
(D,
6II 3 c.)

(D

paDr
D)O =
O-0r

oE lXrri
aiiNaaD

-i. +

Hd
a

E-(p6'
N

(D:?FE
JP$)

.)
"a

E'(D
q#

!)A:
oJ
+tD

Do

vE-(D

!o"XatD(!o
=a

o) -'-i

o 5
=,"
-'
rord Eo
orIS o
5 X'p t)

o)(

N(Xl.*-Ar,L

e^ a'5

rtH

dq=J
(D
I

HrHP

rq;E^

-'q

a -ro
,35c)=f
-

==(>

Y'.d.2.

===

! <, a- e
-c;-

li-a-

=c-i:\

= = =,=

--xj
'Jr r.

'-v?-

-;r-J-

;-.--.F

^cJ=G

0.).)c

!i(7

<:

a
@

e0

g-

(:.

sG
E,

i\

J-=

G6
>ii G

g:r

{t!i= ='
a&

E ??-

it)

G{

GT

is"
i{o -7D (:to g;
]E
:O

,x ={
E t- ra

a.

c arl
rD 9Z

]D D=
c!=

tl

:|o

lrE
,D

ig
E

,tg"

id

fu(

!p

h'

ilg

ua

ta

FD

G
q

o
I

==
+D

ar

='c -r
\:
?.J

-Z-

eG

=ct

e-'

A-

rJ

3'

tr

<

=9
6-o
o

J:H

u=
^:

'cz

5C-

E='

j'c

----:\L)

= ==
-.--++

==f
e.=

i5

(D

(D

"
?i*e
: -.e ^ C
e==ai;.
=^
< =!
-t
!+
E

^JgP^

c:o=::

-^i-ll^r

--.eah Y u5

-'

^iu'J-

- cj I"j.E
-z?ds9.
a! 5 \,/ E

8!;*p=

:: (}0=\
cj
=o
3 N -'

Fo9-9N
(Iao--$,=

-=D(PF.

:="'*

; gPE
f*dE.o.

cio
"o
tro

N=
N^

oc
3Y.\
a-^

a9^\;

{,
fi.I

L,

t\t

""\

j;/ \

l,\
\.
1

01

ru

,3,.

I'!}

{*l

yllyls

(*l

FE g ffi
E ?H f

$r

(o

&

t,

ls
i,=

Fsi"a

3ai3

o?P:1
X=.
@;i-(DH
*
'o
.d _.E (D

!D

3.
e.t3. i'i='=e
3,t 'I,n
6
E=ii=e
#X
+Q-<i5o=

='

s*P F8,5"3.
p3*E
B=
q'-;I
T;
r'

\-

F;+ aae,g Fr

5'o'S,E- =tq
tR;= P>

^.

li

3 H,rHa
$6i
=a
6A
e,o. ==:; =5
I:j
;*EQ
"Y,
6pE6t
=qi

Ef

H'h'

:liirJ

i3a sFqE Et
3P-s :ts9.8 tcr
FA* E=Hr

tr o-o)

iA==aFgE --i

sD

<

;=

\
\
I

9*: Iii;. EE

ui

I
:lL

at

6'

&

l\!

(rt

T*

&

s
EilE-E;ia
g='fiE-:a.E3$ Dta

5= i I ==e

AH

ol

E^#

C,!

,,4

il ffi

&

,ff,, WJHJS

I\J

STA

zp

-l al
{a

>?

o
-l

-E

!:1

-l

bJ

.Fl@

>. z,

gEF -tr
$N,s @P=.r.)

E'

J4H

E.A

O-^

,-^
'E.trlD oi
N

5'-0

5(D=..rotr!J
96(D
oi
os) =
=.D

a)

(\

-:

(\

o
-t

*
o

od

o o

ia.

(\
o
.:

r;>

i>
H<

JA

"Sri3 rHa 6z
5[r
A'38' F6
Noa ?
C Y t

Bt:Elra?a)
tD=o!ltD(

nL

oro
trd<

za

'n

-d

"aqeHEErE
S[EafiF'EB: 7E
I.o s !E*n *gEE O"a;'
uA93.o
=
>a
:i989=55'(D
-!r
=ts
ii"u * H B tg
rlA

sB {Ra d X
BxaSseY
5.""6F;z38
5'9.

P'>7;'o--'iJo:

6=

=9Etsh""ts+=
=.d
-X'"-'6- P
r"?
(D=oir:J--=:1.
- L Q

=
?3*8,HxH'E='

3'E.*I r-=

+Ri^rL

ij
o ;.Q
6
t'o
E* S
3

EF# i;Sr

o tr co o (v
o-+x i5 - r

E$g

o 6'A E,U

3i:

0-6

NA-P

Nf;

sD

D)(

o00

$.D
^a

b-)
(D-'

;EO
a^

9.p
E'
N(v

A-:vE
v
L\
f, gED
d H*

s 61R

IXJ
5
s'-',
.Dts $

O)(^

*aN /

a^.(DiTL:-a

38.;
!o *'o

*P-:

b'FH
C)"5

o-

9.

!,
6

g.

='
ai

0)

aD

j=

:i

=;

l=E
(7
= =-=':g
c. --.;-'t =
i.
==--E:U
=
- - - -tJ C) -

=.
3.n='^-E*3

E,

iiiE e F E I* s3fi

:x+; g 1
=,s FE,* f
e
?=[g
;r
E
*aa
:lEE + r s "- ie+

+1iil

i
1
iE
*i1E iii i
Eiz=* f e=: i?;#b.'a
*=-!=': *
its'a
il+
:flgeE-r
=-==1E I g'
f ' 'sc'f FE

Elz=i
+;?=-, :,7r,=1-=ti +';+1=i*

=Ee
Ze;D s,;
====i-E.i;=,*B
=1=i. +==r7i1
ge=1=
="iE*Eef
I:ri'+=$
?e=?z i;Ftg. rge*e: o=

ei

F>

'!..

gtr -2'3 gAC


o co rD (D lD tr

=5 gF
' ii* ZE.=d
(D ni X'X !o -

Ja=(D"^i-+

i=E' . iE + E:
=
d-C.i3ht"=.9
TPePE<8:B
**r.,= H
+oiH:
^
d!:E'9
=.o, SE:f 5 u

.D
X E u !J.:aJ
nIi-O-'-$X'O
;\i9=al(poxa
ft a,
-rFo Y
='>.)
'd

.^ J'
ry 6 E
6 3r

fit^va,_-._
*e:.*r

il'G,6 a3

-5=.6

=
E
o*
c e.
ii t,E,
G.'=.;; ,c = *
S, 5 ; -qa h- H ; X

ig(

q,di,6:,IHX
c)Fc-o-='9N
p - Q\cr
rD
a" I e'6'6'R.,
5'.-E

(\
(\

a
+.

o
o

:s

r\

o
o
a

CS

a
o

oa

(\ (\

{a

c:

r\
.)

*
\

o
o .i

-l

<

E<
rn>

-o
;a

6z

.-l o

a !.)

-i.a

1A

>z

'd

:>

du)
12.

zD
-lA

dkn
u,
--tsc
v1
PO

6 \
=
EDH$1I'E=6
Y =:I S, i'o ^ = o'
\

E.3
fiE
U9+^<i:ax::.

iZ

il()d=
=' aroa
fDgrD-ojg:iXa

I E* ; E r
i i 3,Ei,;,?,7i ;:S{.e:

F)(

(Y -.,i.
D i
^P!i=

&

=;78=g+E,:i
*3._eufiE,=.FE'
o-35,'=5H1"
-'=E

===?==1==

E
(D #PEs'
ni H
c
i ; o E E!,

=
A

li

>g

ia

3-i
$(ra !
ai
4'j'3
i':

eEE=*rir;ri z?ii aic:

=7=

Dc5=DojO

=E
=_",a

i5-d

^ ='',

H,s
-'Nf;.)!:]o

=6!c

ts

'="

=,4E5;+ Ei:jc i
Eira+l
f*r$.i;l
Ra" e:i i*;E:'s
=969.E
i:Ei'Fil EFliE
g=i**4
a.^;, s
F=lrlE3 ; gi3
?7Eaj'::
i'qi
I=gFE, 3 =,iF
IIi''3-n:
i=$eS i
3;6

nfi[i= F

aEer+eFrfiri

c oo=

=
=

fir

rn

=
a
=

"q6'H

(Df6
<Fl
NO
LN
ECD
H;
(Do)
*
V
HS irir
@ -,O
l2 3 F0(
X
='(\

a:fi,P8'6'iu
E 6e sE:3;.
-o
!) -: p E;=
lf * 91._ x

E==E

='A

fi$=s,js,E$,qx;g
!j.x5-.:1
-.=-.=i=::,
tHE6H.sio

. .

Ir

I
l[l=
I-

ts_

:G

E
D

6-

&

=-

==E

=-

--,E

]E

\='

E*=

.}

==-

=- rgr=

E=== -@

?=--7-*t*

6F'=.

i.i

-.H

m.{

rJ-

mF' HEBi

g.{4.-.
xX: ?
= Io^.oa*='B
r

=,!
;

-Fd5'

+s;,+=

358*iiiH
EB iT.:g-

"

# ='
yE

e..EaHI.6'* 5
;cStEcii
t;=.e=si

=Br=E.)C:itr?
l-'n=c5

=.rrfi'+!,-K6.8
g
3I.(' P:(- E .,

E"5E=4fi39.E,3

il

-r>Epo,=rEf

Y.?8 ii 3.= H *

3
ii.

4=.

E'

*E+:AAt*
I.6c f; 6.6c c

=-o =,9

o-EPdA=-t
?D
d

' .6xE.d3,i3:
tr < *r Pga-;- 4
i'
r-i-=r)oU.a
!r.J.^))O(/^;S

-gE
iH
\5f,(DoO5*
t4!r=*=,(Do-ll

nr s

i ii !
FFrigE::
$=
re,*3

=OsX^.91

=-;5gFz
qBXi:.3=6!",

--4-t---ru--

16

qS E8F
= = c=rilD

6-= IAxJ=: EE rF'


{EE
f =' EieE[$$
a Pi s=gix, 1i ;re

*;
: EE

F?o+n.

F,:

fr
irF+r
[s
lEi$ii
[iFg
ilEa,e. :,3,9! il,F fi [C E, s

+*a3+E3 siSA
+ft=,8
*AE.*i,Pl'

E:HFr;FEiilE g[t$ g
$Xsg$=s$,gaE ge$ ;
E[g3[-g*grEia$ $Jgh $
e,

iliIis[gr;iE+[5 iF[; I
is iE$tffxi1er{ F$Ff

t;.rIstg+g:;$5i s;at \

g"[i=$$3IqEE

-:_-:
====
===
(Dr:=31{

^;--

+*
='

E
bJ.+.

Ai

a)

X o 6-

>2,

4F11
I

'!t.

>a
-ar

n{A
A"
A-'

l.z

rj

J^

z,

>v

5-.D
J-

o
o

ts

lJ{+r.
a!.i.-+^^
J9(D(DDJOJO

!,6!EL\;.H:CD(9

r'E'o!^6-

=.tr

S'3,p E'E'c
^
eJ_(eFDIJ

H ?'r
"s rdi6
t.!l;:
L.+

EF*#3:
\xr,3He
5:'=,= H

i1 :
o: I ii
rq !*o- 8 tu *

P,\ 6 aq9.e

5 o-X o, = n
g'*
lD e (D

t^

s N,5'Fts

J
D
S(.;
o,p(-id-

HD^^^iA

e.

\='
r' o?D
N oj g =90
L.lA =
!-44lta5

.9JLlr.

dA"B
Bx
\,-=(Dl"qo

: E *,ae =

}4orDXEfia?

H.

s66';THi

E e H E,F E,I
o::!hN^.i

!.1

t{

6.

6:(\

-\\
\-\

E<
rn>

ia
i>

-o

0o

"la

^i

bJ
UI

\
]

Fl

$s

ci\

.:*

*s

n".i

i:

:.

s,8B: \x
S:
#5-E.3[,-?

lF.rEaq+vl

B,* E

.. -'x'Y

rg6-1!.0;F
9 Fx o !*I1 I

3 N $ =.=O cz

o.

Uid Y.
*@E

-='
EF=_==6
o
<:
a=

!!DA=-[E-=
@ e (, la

9HN^r
(D--!0=.

h""F!

*L

n4
F Ia

i!,!(YJ

$'q E E.J 1 "ar


>^
3
E
E
>:.
x(
='5'9.'ir ai
--l o
N) (Jr
i' !:L
-, D
_-5=(e
s; oz

^LA-*PI^ofd

i'sE=$( -Y.9.
"H-i.o-E

x'onor.
tsii (D

o o 5 -'T=.

:.i.
r

x-aeggB
(9--tsts-

u.

'-

i
8"Heq*f
-r(D=^.

H ii.ts, r. B
|d
:1 =+. o. O

'3- | " N oi'--

H.E B ts

-E E

#
+
'!-E
o .<=
='='N
=
8E

='^ 6II
E

o) ()
oc't ='- q =_ =
+-J-=-/-=
=
a: \

A-.--

Jl

3<--z

ilt

cF-

iii5

af riEii

T;

gE

>

- i-'L

__

il."

.l

1; B,

=o-

^.

cD

'ord ox

EH

[r
=3

tB H:;; HH a*
-'rD

ira
:
=:

i;

EX
b5; A

(:

=
=

=.

*ie

Ailf
=fi=

gBco,

FeE
S?B

R'&E

Eal
< 5 ri

",-'
:Pq

gf
=i;
f;8*
H=e

SD P

9X$

Ii
A
ift
(,=
+ sg :
=;1;
=r;
F:A h"6 3.
=ei-,;
:,3E "6i
4 7i i;E
iI 1=.8. hj'* =E
='
E'3 H

=-?t

/==
=C7i *;=.

=:

_. 1

ziZii?7,:E

=.;

==;?==7i81tr
=_=a=1?t;-rEF*r
=== ii:sg
=,i'-6- :

gF
='6'!'
?
E,,
LC)
c_
3:1
= =
*;
.=
a ==
+*2
6'
ic=r
='= .!^='
i 7*^
^=
=- EE;
F_ Nil
= E=
=.7
?
(? =il3
,oH
3c
a6
r}

;l

E;;

E==
Ei--z

il ;ii
=tg
i:
Ig
E
'=-:r=-' ii=
ai:
1=7=
a?
E
r-o i
=7==E-

s=17-E

ij

V=
=E

= =,9

fr-<

^.

-\.

tD

=-N
r.E

E E ==.'o o!rai
o
tr^oA@
.+:lr =lg
='='
tr
E !r'
=tr nio)

-9!
J.i

!i s

EB Scql

i!.^90
:,F(D^\HAJ.O
.
\)
4
S(_'.J
'd-(D

4dl-r

0c
+
*ts
:rtcsCo\X

aYFo$

(D

e\

0)( P'

694E.
APdts

+=r9;i

= i -'r:

-='Lq

=:=\

= =-=

=g:qt

+G

g-

iigsgi
.i; ig;.i+l I,'ia
=i;i
i;Eii
'i = f. i-t.I :. 1 e; 3+srs
A B*

EliiEii$iI

?=is EtE $s ; !3;3Frg

-:.

>

B=

==

E:
rr=

$i $$sE

iIEg
f3f5

f=
E
=E =
_7=Z
AF
=?=i =7E
===.===-!e=718:=

gi ig*siss;

i rggg iig5g[F,rll

iE E+s3 #i

iiiiggi$iisiIgt.FE1

:3t$*;

iE

giEi.

1gg iE

C)

\v

r?

!^pt
<)
l.r9i.

E'd 6-E

b$:10:
:7a'C)
-l ^: -.C)
Q*:.i1
tlY
D) n

5=o+

5 AaE).4 3
E=sD!?
+e+

E@P

lD(Doi-l

trlD
'agE+

CD

o
E =.D'rtr
.d
=.C)
d^
a;tNi
.Dxnii
hD(Dai
@iNii.

*i'9,:n
* os"d
lLtr ^ 5
N:lX-

.D-^rtsU
J(D-.
UqHAH

-49

6'Egq
qDihjE

\(pa
Yixs=

\-14^Y
L:J (D ig,-

. ,

Fre.E E.6

^-'==

/t^rJ

._.1

F$,

\r\

a\

0a

Ct

-l

>

i,

s a

o
(\
a

-1

s o

o a

so Go

<

=1
lnP

F>

-:a

Fo

6z

P=.
"a@

@ :,'

2Y
>n

>.2

1e

.=r

Po
"ir
=lJ

a,
A-'

F$l

12,

aa

E;

zD
a^

tn5

>g

-J

lIln
l-

l>
lFn

IE
lra

It

EF6 =E :oo
:
.) i d'PtJ
o)

F6

.(D

.JB

|*a
\to
A.^

C(D
-' lD
,^N
:h or(
oQa
'o

Fi-

oc

eBHT
7,.8 =
-;--b-IE='
E ?'r *,

^-J-

.)

c0.D

Fl

!o(D
-()

s_o
o' i'

^(D

=x
=)@

.T

0H
+aD

o(D
=.(D
oE.
X9

<R
Oh

)=

oj(D

ot

;H

E
tN

ED

o(D

\'i='7
i{-=t

^:

i'-:sa=

a^

;z id,!?EO
E-<^=_
== =s

J?

?i'
=6
i-'I
a- i:'
-z'

=lo\\].>

rF

--.st-

Sf
==E

,!GA

r !\ *.{.-

= -

-Ei s a j>
x''

i=.s'+r3
tta"

vJj
A
i.
-r.'
jiD ia
i\= e
S
-;(

.-\

.^-U.ts

!l

'e, s*.S;'

-" i
?c=
'+)i.

h
ii;'r
I
i i-w
=,
-'<-f,'
F
i=
r ==l .=S''t
3.^gF

S- s 3'- o
\=.:"i.!la'

=i;I'3'#
iF q'.8;tr

==::==

iF *\aP

tJ

E'

l)

=
X

EE

-t?

-:l

*?Bi

^i
H51,
xu-

r,

lD

=.
tr

of7

\ \

,i'N

r:=r:

3==;g
3.=

gFe(A_L>

-^.i=J.Oa
L*

='S

:
E
t6()l.:=(/)"dfi

^EJOq1-

;itr=
irDg=.OCDE
-'^
=
"+t:vqt^
c,
533

= X

-.^

!o

'J-

hL

19

:-- lis
E
-'6-9.
+-E iia
E as
v a
a I

rI'

o--P

[1l esH
a+E' EIin
s:I
=eIE
rHs
IEqB
"S'I
igE
r$=r
E3$
'=Th-oar^5C
,i.'-:.I,
trBQ
+=

i.EB

t^_J

Fl

-lJ

Ll

fl

F
-

>,

L^J

rl
,N

l,
z

S^

il

t/J

,Fi ;ig

i+i gEe

rlF [$E
Eir ;i h

I$a a!a

(T

Vl

s,
rlj

a-

v.\

'i

Gy-{
ki.=.x:
:!.\.\5

a's

:^l'v-v

f..f.:
\\v

N.

='

-(9

" E

9'_

i' $5'S. i;

!N

ds
N'.1 =' ts12
_Jr,
FS'
3n.
-qS
S S
d o';- 6^N.

*.

Eiai $t$$$i i3 IE
i" RE I F;$ i:
-+ $sEi $si$l=,
tf, Si B'gY
j
n
rg
FY
:s+*
ist,=
s;P
i:t
il
;
E.Ss s +i ili
F; $ F5 r $$ i $ i!
S:+
s'=R^-'
\\
xs,.:.R
n as $ $l $ Ii i[
sa\3
a +B i :: + - ii g*

vAi.-e\

*e $F
Fs
3
- $F
i= Eg sa tF S$H SI
s*
S;
R;5S
\.R-;
i:l'N r \J' dS gi g;s g; i$= s:
in=EI.Tl
S <-i
:d sX
S g. io
s$E $i
-i
d
,
= =: [gi $E
\.:oi.:
=
rfroS=*a
< i: s: r 5p:.
3F= $;
+
o E:
-'i r
X a.; j.S
E
S+ N EP i I:
a X:. ^-' r= *
s FE5 $ Fi s

A(^)N)-

i6a3=aaga=e6
ErrHE=efle6eE
X'==E.g=aBaoES
5;gi"g'3=3aBIE
a:- H8i[=Es"q
d*B

{O\(,l

tr /a/a(D m^^o-/an
A
to !D o 5 N !! (' t0 c q))!D
=

\OOO

Gi

o
o
o

CN

\o

bJ

s:a
\

0q

-(

a o

o
o
eJ

N*

o
o

(\
(\

E.

\ t\

F>
F<
r'i >

JA

-o

6z

a:-'
:', o.
-lo

-^
2z

z'-

<Z

>o

:l>
*

A" +r)
A-'

E;

zp
-l /1

>r

lrn
o
a

lar
tri

l>

l=
IE

l>

I'd

b,J

O- a-

tD

58Hfi E E

$$*

=:

(9

c-ioi=

g'\

s6"B$l;
5 o.

==.DNtr

kv
kv

.{1 - lt)
.{1 - 10

-loBD

;i:"

r:o

kr

h,q:

tX.lY.f,f,

,lpx

TC**

'

i,*
l,q,:

l"

.- ttcrrr
s"nt

,{? - }{i

I r-,r

L,

lL,

k\

A3 - t{} ktri

E<
#>

:s>

HO
-o
lnf
J(,

l**"o

TC

Io.q

&l:\ &a:\ drr

,r)"

l*rr..

=XB

VLIY.LS

l\srr.qp
l.
l-t'.

HH

*ff*

==
oz
Po

-J@

a!

Z;
>^

2z

'Er
<tn

A=

!l

ft +a)
A"
a-'
PO

tr2
U{

IL;
trlJ

Ilrl5
l2p
la^

l5
l3
lfi
l6
l>,
I>8
lo:.

Iln

IE

ti
l>

l\srtp

*r,^,.

$TC:a

JA

TC:a

Tlr

Get

EraBts

F$#B g g EFE 3

$?A[A il6r

Fig.2.2. - Schema electricd monofilard a staliei electrice,4 din laboratorul de PECS qi MSE.

AI

n.sr

E R.6-a
N

:\g.g
E='=-'
E-===E
I -=EE=
77,?\ 5$=,q= i'isl EF; $H$
*ssr iags f,ef $;g e
II
5is;
F E
*s=a''
=
=--i
'=:I ti
=
aig
$.r$, s$$ $
=='E5"$,
'*
=
;
*
t
B*$E

fu.tr

iggF'aiiEiEfl-i

,==ii
=iEEF EIEN,

;$BH

fl===iIi $.i;#
,E;-^-\>=

fi'

Eei$aiEs$iE nr

o.8,pY'i'=ii:E

BEEEh;
F+Br,En

s
+al$i"tItsEirr
F,sEiEfiee5i5fA'

d\

Bs[$.

s=rrH ; tei
s-3XXH

E==;pl

-,i

YCo
n i 8- A !=
=
g
E-"r.
E 1 5 ON n" F g E
= =
= tr
q." r- E
=
=' ='
J=ri-4-"a
=,5I-r.-E--==

::
==G(D!)uJ\/Elr@
< '= =
c) rD,

!':'i i i i I E3+S}rsigE$i$
geEEFii*;o
=

o a r -

^ll

i-r.

->

=. E'B
H
Es

"

rgs

*EEEgEigE

ii i$r ig i E i $${ r

TEegB

-;.
CD

o-

l.g

cD

='

=.

-DrtD-,i,=.5()(,
= o N
iu, 5
=-3.iD"--

-1'=(D^(D'Q+

i=f.z i,:cBq
:
a 6'= 6'X
'-8*ti
H E F= 3

J.AAr,!^J-

Ie8,a-3 s, *' g F
IIo 3 E 3.
i--gae E3*e:
='! E ts a = L- il,

7t='rE?=.aFB
i 3 *
>=EEg+dna-9
=;Ee.fl = =
5=E.EFEiH*3

;r''----;={O.
==^=XE)(YPr',,D
a-;)--A)i
=.='s==='='q-.}
'==-E=OlD(='

i===i=bri *i

7 =-')2 j

=
==-'-'-!.+=o-c^

-_

le(

+=f'=.3=.ng'eE'
2j=*lidI'.,rag
-*2.+'?, o rD (D

-:$(O
(r

=,*'*

=^!-=FsD-'o^5;E
C (.
z a5
=
=:!
=
_
C)

=-'7'1,'==.aGa-J!,/orr
=.= q ='E:r.

oE.!"
=
=_?7ei;
i-Z= p,.7'a
I -=- T =s

=?c.=z-u,^i.)
=== ^li=:'A.'=
=.= 7i *=
=3

z_rQ c ==
f-^=^r-==S

=?v

o
t)

il

,.t

(D

eo

(D

(D

oa

t{

* l-

*l
b

edel

-dl

E'l

e*l

a!l

ga
tsvt

DJ.!I

{al

-Ql
-'d

f3-I

B*l
(D3l

331
$l

+l
(tal
)al
Fdt
F6.Dl

-,9I

gJ(Nl
Hil

-.

sg'l

=.E'
P 9 IQ
-6 s, la
lts

=:l
CD

lS-

l.
B=ls,

i
P
'9@l-

tE

(\

-r

CN

fia

A<
rn>

ia
73>

-@

6z

..>- 6'
EE:

t'^
a !-)

ZY

1i
IA
2Z

'3

F.r
qa

l!

(-

r\

* ldD,
O !J -, l-r s
a
d 5 l=. o\
r\
s; 3 re 13
N
-'[i l.l'i.
' o

9sl
(D

-'

-A
>5

cA

A"

PA)

IZ

z.p

-la
CO
a@
!-. ;

l>?

I3
lF
lo

IE

lI

l>
IT
Iln

t'ts

E*
cH
H 6 t l*

=a

c,

i .=El p1Fir
Ig[;.]
E 3tEi
fl

it

(D

eo

()

Ft

(D

o
o

>l

\:
:1
oa

?riscga =arj
.r1 6-='ii
BEE=;EE
I
*:;Hia+:.i;I;+
=3
s;
r3s3sE;
;= d-;B
E$gBi3*+;gF5g.

==z=-:til

it3$3 $
[i3i
:3iggitiEi5ig
i
iil'i*EFilEF$$igrl1iiiigg$$igr+ii
;=

=-.s;r=iiE
=-:-i"E

?liig1E iig == [3Ei$iiaIiii3g


7=7ie, lgE; I I F
ig'1$
iiFEggg,
lI',E'
;zis =,i 3 6[r'=
$E $a.\1qIB;35iilg
H
E Ii;+;S
= ?= 3 e
85
; ('
+i
=
gf,
g
BI;iE
:;;= +;= rEE..
s 1sr;
igg3 ii:etgE

==="3HqE

ggiEfE

3[i t$EgRi 3F{ riiH

[i i iE 1 iiE ii

iE zi* a=f,Ei3eIEE

1?11fi

i=
;
FEe
E,
IHE F FBEE,a$ saIqir I li;$
=-t

j^'
I

=---.-=;'---'.-a=;4==z=

=1-:

7. I - -'A
-=
= =. - ? c -:

-rr=1.

tv

\
1Y

6-.D12.=

tr-

4i=g?
:tD(OE(D

vD5:=

Fea:

N =3

=F-

;E

;rsE'r ==16',=3.
aiit,
?7==hd
l_ 2.=.
idr.o

='5"=g

6=.a

)*,
\=

7.7-=t='?P'-=;
i
h9Oo
=i!.-='
-J^Ou,.^=4O-.

^-r
eE
s.rir

==
e.=

;-=.

6q
'=.a
'ue
o *

5 --

A.=
ouJ

a _cv
-_=,.
=--=ia'-=-=@
=-=q^
.'-,-i.!1 d='YA'

--?Z.c-*2agi
=s=i-i6'n=-i

7 = i:7'!o
;_:-.^===='i-t.

=':.
-= -- tta
__-l_:--_:

\-i'=i.95
c =3=j
a =_'-

=.-'=-.=n=:=U
--=:-)7j

----'--'':.cra9a3

=)1===1ig*

-:=-OL..'t=^-YN='/
----;;:';=.ii-osj,(D
=-::=-":/,O--Ja
6_Ep
=.
--\-J
=no,
L
=
'j'J.--UD ^ =

=\-=a^-<

3.

.=

=G

rD

o_

==='-1,'=;.'iE"iir' :

= 1 -. . -.'-r.=

==? - = t-i'- ? 4 ='.-.'". ^1 _


T. 1C -E'F:QlO=
==?

- '' Z? a
= =. ,-= E.=.
=
7.s
7E
=:' :=-. - .. -'i' i -=iZ
: q 6'

-=:.=--:-=;=-.G*

v
t,

; t-*f

_l

I I'Y,

trT

I: v' -fr

+;
:=_=-= -=

-a

c.h

-c

==1,

-,^

t,

- i

1r

.=

a'Q(U
-

--:===-':=a=
=a:==<'.'ra='^a'r-I-

;=.i=r

=^a-

-::$

t
-

--:f

-tal

:.(jO

--:

(i 6 A
P'I oEi(D

s ";
4.
a

JE-

n+

='o(D
a
a
:.)x(D

'
1

rJ

'd-a

-\:

^uJ
-'
+1
EDi
3(D
a\

7 i
-.,1 ::. E

:=

rl tr'

o
: --:
?
.) sc co r='u
--

^-'"P-=a

o o EiH
X
;.! .D fD-

O-{4.

.id
7=
a- i.iorl k o

d1==a

?n

o E
.> .,'
a D6 0
= l.

?.7
()Fo

h-=''3f:5-)
^9a,-ll='.Poii=
e E'U U e =-1 o^i-oiie'
o:'e
I3i3#

J--.-

tro*oT'J=:o

da<soqtr
x=^$'=X==.

NirJ=9e41,3
pa'-EXEig=
!n.EHE=ts:o

B-! S
.-3^q,;''o=@
P X "
Grc 1o
+?
1v-=.*''io=o()
=

='I6 'r:=

='P.e'J
aookr-2:=.

5--:!'
P(r@='^u=j-

Y.-'=.:-a

ig FX :6 s".='E t s=,=+

q-

Q.qa'=o'S,24r':
^'
\E--;..Jce-.=.
P-

i6'^E'g=3a>
?=EiapEh;
o i:j, co nj o 7i
,:-r

L=-LDGt:aa!)

-_.:

===-='u>=4=11=;='A
- = = x . E 9o
9:
= =
zl,'-^r.Xor,+

-- = - =
=
=:-;LJ==

:-'

4
Itr
t!

f\

.l

n (\
c! a
o
-:
o

s'

"it

=4

ia
i>

tlr
Fo =

6z
PA

'ao

ZY

-x
2z

::z:-

7=

=-

Po
.ir
,^tr
F2.

Pa
ae
Aa'

12,
Y>

iq
rn=

za
-l^

>g

-lnln

aa

t:o
tP
IF
I

C_
c

,.

',

tJ

--

)(

i-i
'
=

l.
I-

I
t)

--a'-

=a= 1

=-'|L-==-=-=.>-==

::

-::

1::

-==-'-

o-

o.

o
o

(!

l.J

qq

a1

;*

-t i

;.a

ta

.F,

= r.

).:,

:.=.

,-i

(j

o ec,= i

-r4

S.>

r(

5.o

-'c:'t

rD

=. .

Fgi
8
-.=
!? aejll
=;n
t:-;.
;32
3i: =
a B'**
aiE,
tr3;' E
:E=
E 3=:

=';;
=' .ao"".

o -

= d

='

_=

f.G

-c|_

!r,4.:!ae-5'c

_)

ra.
6E, t='7qr"_;g
g;E-$gl,
.=
1..i'..-tl!.c,_
=..
=-i,
3'r
:3>'ea:.2
e.F =:i
eV=,=*ii-;=
(H E1:iiFg_=
E=
Eceoq3 E, 3lfAg3HE
*z?-='e=3e
zi ;'i 933r=iEi

; 1a: -:
itg

;?= =
o,Z7'
:,
;=--

--:J.9-.-: i,=:

E _ n = C

rJ(= -.N
5=--=="1?--l-=,
= -.
=
;-fi:)'=_.?^
g ? *-

z= i+ 3=q7?51.7.
3x ==:"r':d..=
:
i=,:='
=-=o::' E =:ii*
:.':?=-' ?}23o
=i,
3='+p=*d;
=i
=EtE
}* 3t q3i:?=i;"
;Ia t
i= ?i Zaiz\;iA
!
=vi
=;+
:12 ;r*- s= ** sg!, =iaHg

=Y't
=-_c=c,=af

-. -

, ,

,_=_1;:=;=;
7*
[*;E=;=E
==.=-'Zio=.
-i..
l=r'o!==i
q=
==-f
so'F
-p
E=.=
=?=i-..
=i,'!.c=-x.
=.r:=.=
1=;=.==?ii6 !3 ?;e i?iq*gr;
gg+E
o!),

-i ?

_=
=_
==
=
rJ-;i===1i_7,..= > ; - ===a
;.
-r--a--'.
=== =
7 ='? 1 ==;
=OS i:u
=-==-=-=--f
(-_..
r.i'==4.:==)
--;-=.1.-.
_:..
=
=-..
7 = r_. - i-^ i,o 7: --.)=
j:=''";
=_
;;'T:2
.-.:.i:.?a:a;6-;o
q
-': -=1
:=..
;,U
ON;
i-i,a;_ -t=?.==
+:E
=-:a <'v a ")P o o-a do ro \O
==.

]:q==-=r.
=

=..

==-"

-aa-

::J--

--=-- - - :i-=r--{

: *-= - : - -.
--::=
=

-!=--

=:7.
-.=-,'

,-

-/-\..;
-_:-.-

- -- \- i:o a
-:

=
I-at-z

-t

t.

=---^
---

\
5:
:=lj.\=
=
!.
\-.D -1 '
= =

==;cj\

!7

ll

c)

o.

(D

(D

cD

.)
(D

(D

fr

-- c.=.D
(DO
r.o
bso

rr
--

:>

o
a

o-

-a

\ft

lo
l-r

IS

ld
t:

.%

a^

s
tt
IT

l+

1.3,

Ir

l=
lb

l!

l=- t

l=

-:

=>

i I

=1 -\

:a
i>

EO
-6

FD

6z
o

a:,'
>r
.-l
o

>^

.=P

>=

2=

=C
2z

'=

PO

ve
At'

IZ

a@

zD

rn5

an

-:'l

5
b.J

\o

na

NID
s-

=.-

oaD
aq
+.)

P,O

(Ds.
0A
_(D

p, 5.

$E

oo

(DP

!,1

l=
I
lPr

IP
lD(

otsd
5o
(D

eD(

^'@

+epgqo=
==.=*tsa;.
=e!q'=.84
3 - 5 N .D

'"I
{\,

'5

-'r'

=;'15

==ra.i.

-':

=.^

1ei
-.=
=is=.
1l'r'

(D 5 X

=?.'=='i5o

r aD

=;

=
==-=
===^i
= '.--

==:i
?=-=

;1-

-'l

*tA
:!

=
oiJa

='4J
=
7.

=3!!-

-rFX-

---9

=-@

cul
=

.
a

,._C
,-J-.

a-

-t

---

5p

.D

3d
0) $
4+

36-

-i o

er .t

o='
"' ci

o-ai

A9

= *a

-a

lP
t'o

\)-

a-"
C =

==

, =::i J,;ia=

-;0*1=z
i.lcFrD=iDtr

--l

-j

i_a.
=i'..E'+'=..
z FE
F- S ;
J
E
i=

E;r=
?i=3eai
:==f
i-.j.===E

=-':---=aaaq=

;=== -;=,iEer

====

:'"==

i=i=
==

'1 :
'a--lato=E+s
=.

t,q

s.

:-'=.
+

$'=

1+'=-4
=Z
_===i-6^=o-=ic
=:':='1PE I
i1='' 6=rXE:F

=-==

l^5
=J
-. .D rD
re c =^ E -9==
=
-.=.:-(
I
|
= 1 3t _
c.
a
-r
=
= : =

A-.=

3+;iS
EBs!8sF ..,j
6j,=gi'Dh-,D
uP
F===:

=?;.

I
- f'=i=.:
i=_=SaAIi=8,fi3+
='fE q
=:;'^E
: S =.l- +F.,I EiE
T
Fa=:i
:-I='.-*fi.

===.-.<6!=.9=\=.=
5-=: -=.=!

=zari=EF;gt,E
l=s,=-3=- -,Y- o-12.

=a'-i--=S'6'S.io
z==. isoE tr-'-,Is.='f

=-=l-,oO!==.= ^ - -

-r4+
=;.=
!-;
i

-l

l!

t!

r_-

= cr'o
'u

NJ
or-$=

Np.D5
JA.=

Q
A

o-

o=i!o-'
P
iJ.

.D

D"".6o
a
!c=ci

-SsDr-DJqic..3

"!. C ='

.^idj

"-4

a
4a P(ct-=.

"E\
o-o..
Joe

.,!.

= ='-=.
=

o -'q'

P.6

.:i='

..as
-_ ^ (D
+
=.e
c -!,

=ci* pd

ar.3

t ='q

*
!*P qa6 .}I

!=a i-a

(J

= 6-6iBts

l-o-o-"
:i'6-6.'

= = =
o OE
ij ts
i===-=-

i!

5
5

o
-:
a

A
UI

'%

s
t\

F>
6<
E}

-o
ia

ti
l^

l,'

6z

>r
,-o

7.Y
IJ'
>^
q

22,

1e
i

'-

>5

@-'
-A

0,

12,
:>
din

aa
I
J

zF
-la

E=

\gEEEit*zo = l-IE
g5=53;H=;
t;
:' .
:.qE
s t6
=;
9o l>,
l>?
'ae
Hxx:r=:=.BF
!! '..tJ 'D-

='6

c=

l>
. . . . S,=._t l=
ar-C-C..\3-''t'
=
+
s(
- \'$'['l.
lr
.5.F
b r * e g3l-

-q

aa
OE

L1

:-l

o-

=?a

-^\
-\

1-\
-,
: :

'.--1

=<
5h

=o

r)q

lb

uJl

:Y

'(Do-

=ooi
I^-

;i

"oo

=.

,,+o

a
O6

v9u
-lDro
CD

(D

'D

5o
:-r o'
ID
t

E9

-1 l.J

;i

=!

lD' t!

PP

^.D
=0o.- +@
rD5.
F,

-.i
<
(DY"
o
t(D+ +"

.N"
o
o.o
-+^
a
C@^
roX

lY$

o.

\)

uq

!)

J-rN-r,
,@poNll
g'"

a )

ll

oo

O-l

:s

(D !

JA-

n, q;9.
!i o 3,D!

^.

a,

.'

^i+P
h Uq $(
+CDE-r(D

o^-i.

a'o
&ts
VJFr--r-:

'=.

*5

J p-H H
o.(D 3 (D

q
d-^-;.=J

c
rD OaD!J
o-Eil
9
(D +i3 m
bj
X
Q=-.9s

6
*E * E,g
a.rq
;oi,o
*

ts

,!

j.f5 cr
c> 3
3 H* =.Y.
Ed6N6{.su5E r'a;i
er
O
a,pP'd*i'

--,^ljP!
!i6D\'{

tE.i6'1t$

co{., 5: ".-e-'o
8q9.9
,
{P''

tr6.g E 3 S

!(^0

s -'tr

1)4

='i5
SH*3oS
-i.r-+6

'l-(D

::!_v!._w
=^..!loll
^r.-i.J-,
---i,
^.^!ft@Ft
:6 k

= !\=:G

F>

.:

5
-I

'4

si:
r{l

(^

S( r\

-t

.l

r'i
=<>

-o
;U)

5z

--o

}H

@:.'

>^

-,; P

LU

2Z

z;4

^=
'!1

>5

a)

P ;al
A'
+J

au)
;,2.
Y>

zp
l^

a=.

>g

;
-

l>

\o oo \t

6- o 4'd'

5' 6
Y.5'
o- o ? 0

.ggs$

=s;

Y.

=E-ssE $
isE;s:P
wcaes ES SD::g;i$s
F=SE ?$Es$r
*i*F

FFis

$F

"

a0

FrO

Y6
+d

E:J

*r
bE
!r(

Oa

^AJ.
aa

!I

(D o

Gg

te

E!

!).
a

aD

(D

a-

Ft

p
o)

!0(

E Yr

lD(

e.
F]

(D

bs

$.

T,

(\

=\
ostDN

l;qE

ll

L^,

u)

ln

C)

NF

=.-.
sErP X'=
xi.
S=F'

]T'

-a

\o
.q

-l

r-

n'

\ooo lv

B-o

Fg
Ea

P,

()!e
=.<

r0
*t
(D.i

4Q

EE

r..

lo

() j
g.
o F

E
LV

4A

si,

vl{
=$
oo_l
(r\

f4.a

'S,

h
,i

-+
E*

.D-:tD(\

F.A-q

I" E;P
i: * 9*
Eo 3\

.:R

'ud
btr BHB

- * ;"9
-U,
-\

E' - Dct :'


tr:-Y-

L-.)
iaE
+e

wd B*

H (l

;F
(,
Q
sF
+()
s'
c,;
rrr
itE
,*;.gx
ca

:o
s=

\i-

cio

N-.t

sl:{ FY xx :aU R E,
TT YF
iiJ.
N * *#
*
:EU

FX

oq

(}

o
o

!o(

E
4
(D

F0(

o)

(D

o
r.t

!0(

eD(

ta,

E
ts

=d

,..t

6()

-.o
!0*

-FJ
t4

'

(.)

b.)

o i.rD
H'o Gitaa
a*Aa
s !a- x(D!a!g
ori

(Did

EN

o0)
sio
^a
Xo

Ia'

@O\
N(A

=!1
ccN

Fd

=5-ru
llo!t=P
qE o

ATJ

dE

Ha)

fd

o
o

l0

El*
=.;

E'.
t!

o
(D

Ft

ir'(

(,

>,
,A)

EE

Ia,

Fl

A
z-,

ta

()

(D

a-

5-xn I

EEE.6r"+.
dErr

U--

i^Fa
,v+h

NC'-x0q
3-lO:.Y(D

-()a-

!.

39"$

s'

r I P-'B
''85H
H
5 fr
A
PJ

a<N=^
-!J=d

l5ss
$sgE
r
-?
E^ii;= E=is.,"

i.=S:

:"qS.E Hx=i +NE+

Bepi s t g I

EB.;B

Siiia!1

E
EF$
asse *+T
E '$ Efx I 3 g
t lEi
g, t
F$sk.i$$$FF t
ESSF
"PF

rrrsil fls$$$;g

*=

88?
??
ro ro o

6a7= ;.i P
.:iiii

FE

(r5u)N)
A

dl-la,

o\

t[gg 3;93:
E
";S$igiisIIc

UJ

1n1

ur

tjl

*ft)

;>
=<

C')

J
v>

EO
fr@

oz

"=5

2Z
ao
a>
t"^
aL)

E1 H

=\J

-lr

>5

P{n
Aar'

12,
v>

E;
at :l

zp

Irl E
-lA

>?

l>,

to

Irn
l.)
l-l
IF

IE
Iln
IT
lr

It

UI

}i

ra

a'n

.?

-.

=^=

i-

ci

AE fi=,;

==
g$ 3$5 [:
7=,2;
6- iad 'ai

.>

.D

ID

()

rt

't

/:\r.

4::"t

=.

=G

x+rl
aa
=
==:a-g
3r
.q3a
1t
:= i; *. s;f 39
3d
6
=X 6-H 6-E
- -;
=+
-I

=. =-.

aiA-'9

==t-=.i

= =

==111

r.,

'n

^. =..D
<J

r.=.*r!
I *'^

*
N

i'

B
,a

oo

o
loq
1(D=.r!

^.

or!.aq:roiorot
=='=

EEal;
s e',,E'
1r
3-B'
cl -o-=
''

^Li.

F,+ ro I3e
ri <

='iB3l,-*

E3

+ i. 2. e, 6-2.
=, =. q 6' E o'! =
:E

-_-r(,*-

=;tGr.d{r.4-

iorN:i

i,rEa. *c$=J

l:'aS "Ea=

1
g

xsTe
!ieB
s l;:'
^;r.u g *

1 r? X=.=C.
f=
cj o =
A

6-2.=.d
=-'.-i=3
_
-:F.
.dtJ_ Oa

=a
-.7 -=,=:

==r
i==7.r-:'*-;r,

=.=
5

==i=r=i:F
i* F C

2.3 3 'Ej'E,, a

t
ii;ie::tB
= ai gil q + = \

- s = ='4 '-==-7-7?
-.-.=-e=9-' ;
=74-.=c,-.-=-=.=. = = 7 =? - 2
1=-:4t*-^4
-=i_?eg=j*?

= -:

E=+t

g
E
.= E * _

=s ='E
F*l
"= B3
f;
=eE 7;
1" ;f Q+ :=.i_

;>

qE3:

rl-ryF
').2,4

Fl

\-.r

iJ L--r -

'''

ig
+e a iE f
e=.3=:_?: a qF'E: !, i"=E

a=qZ
e=+= [.0.=i$
tr'-a-.a

i;

="33 :S_ :=d-6 eiE.&


3iq; +gIg,
TB
E** *e HESH 5?dF*

E.5E :{

*qiEni ?g;:
Ei;Ea* ItE= =;1+u
iiF*g
$:;EEi I;[t ***:;
IEteer
-oiip,E+ fHii *ari;

xEqru,*

[!5i
; s;. E il5s:r
fH*=E"Ix
i 3 r * [ie=6(
9.,i (D oj (D'.. 6-I E r H 8x 5, =
:1FIi'* j55n rf,?Xr
;as13* E;a=
[iq=B
Eo'Ee.,85+^

Etr

z'?

Zi ?E=i=E= s"?=E

2'V
ta, ' tal

Ei.jr-=
.J F

l.*:tlFl

CEYZ
r'EDYH
J
^t
H>!F

>r5?<
EU>=Fq

-2'vl3 =
=z-c

33=-

--O-'

=7=
=!'rsEg=Eg

=,;I

"-2'.
:g[

=BE$

9.*H3

i5+'
gq:E
X s,3

?l"o-

't->1
a
'^l iL^l Ll
:

Fl

i;i5f q*
ia EcA :i
:a+1 ;
q3;: e;; ol*s' 5
E=l:'
;=
a=i
=?2== s-t ig= i: = r=1;
===ji
= Eeae
F3 ta,
-.i, ;: ;iE s'!'
==+==
:i.
= e-,FE'

iliTi'G=x

i*5I'

*o,5-.

t-

88il.E
Z J .,ri

-P>EEE,7

O -ro

E
E
E

uaa:
ig== .
iN'EsR

Yi}

ilgi

I Erii

iig+sgEsasl;slil o
='i,==*==;iE=3F;=;=
;;la;Eil+
:fiagr a
-?;18=; 5= E*.;g=:
1^=ilgpie
=
H
-:i-,-r:
=
(:-=r=,
=^Bjl'=a
(
F";
=z=i].- ati
=.=+Ei
3=il3,Fa "3

33 gs
xEg Ta
si
BHi
;Z
=? iB

o
-l

a
o

\a

!
q-

a (\

s- rt
rn
o (\
o o

i-=

?4

-:

c
c

+ tl>
-r_
=
e=

--

-C
c

_
<_L

o
t

lD(

C)

!r(
n

o
@

o\

aD:]

!oll.D

C)O

o.H
op

qz
=@ r5
ai

G- -o-

:.6

i'D Y

6-9

orl
a5

D( ::
@z
4q

!^

lD(

lD(

ID

--JS

id

a
(D

a
oa

N)

!"

Ft

----*_-

------/'y,-

o
E

id

I
(D

t!
.:

r!

19

:i{!

>

tlrAdE,f

i"
r-E

(.)

o: o a'6

-,(D
Q'n o 3
n t

,+.'t

ElaE;:'
FsN,?*e

-!.

9>

>4

HS
A) l_:

'

irJr

(D:

\1

R
:*.
:s

=
:i=o

l)

-.O

='.D
r sa' 6.69
3.

=6de

il=
=.

!r(-6 ;

3i3'e='
Q \"Rr
-

G ^

*- !\ ::b - .=.

iDsd
4.-r
I s
'r'$
SI
\
os

ic!+P-9\\a.d

a
:'E

l!>=.<N='-

E
'=.

-=\v(D-3

'c6

B NgSi'?
iSsis
3

=irEeA

z-

lr

tC

g fr+:ig q

iA
; El1$l=
5 qxHdlB >

='
i5,

l3
r=.wu.l^--

3 t*s'ig7t i#

:io;-+

i$ dl'oo

^r6*!
A)F-(D+
,r
io
*l';;

5'

=4
->

F>

JA

HO
-@

6z

-o

.1

EU
F
,>^
(,kr
>..1

2Z

7-A
frv

z7

a-'
,>o

<A-

;_..i

12.
:>
P jJ1

=a
rr

zp
-ln

>g

-,l

rrt

rn

l-

I>
lF
ti
Iln
l>

IE

EE

iEi+$IE F$s I* S

liEI [Ea I iE I i lrE

IlIBiigar+B[t111.

elligiiaggllglrlli

IEa[$iE[?;il{Eg}EIi

EEg,?t

EiE iE

E=iE ==171:E??EE?=Ei

E'

(!

19

(D

tD

C='

BA E:
+i6
cs

+%H^

3a

!9(

Fi

Dr(

-9

aH.

(Di

NO

9.*

i!

Fd

rai
=':

Aa

>! a

?.DN

\.:

(Dt

6'$,

ts

ID

ts

o
o

o-

l0(

o(D
3

CD

a;

.D=

3d
v*

t'1==

.\t

@x

ED

an

ln

-]
lr

r^

:S

t E,-'?.*t z

N,.E

=:=E;7.

lR'

l=
l.!

t:

l-

r'-

- i.1.

6' 3'

-r,

i zo

x,

7F{?7
!"-'e

;Ee1 3?+=
=?g.;=
; P. i
='?e==,n,

=ne{,
a :
A 'd;!i
i
; -= ?
E I1;33ilr El'rli ?i;7

;a;=
iZ =1;iq+3
i=*i:
taitFHE
ax;'

EEi-'arD8. 4==l='

1E

i:
iiE: luiEEi
g ji*tcu= ge;H1
ia:;
ii-a =Eirit;
i ='*i_Z ;;ilz
EnYTz=-:,
?"!;= lEe*

t5
t:

ar

ur

c
s

a
a:

\oo

o
a
.!

q-

la !

iE li

li icE *Eii EE=eiiii:ii

=1

:a
i>

fio

6z

--l o

lo

..4

-^
2z
>=

'=
7:
=1=,

=v

>.

Va-'

;2.
9>
din

Za

zD
IA

; l:. {
==a17aii=l=
I,E
Z=.?=?'.==;,'-?+
'
t:
=

i:AitlaEEi E [[].1ia

o\

UI

>g

It

i1?: grlislEl 4ligF,,i=u f lsli


IL

;-

: =i ;
\?.2:,l-7.

@
aD

oE*
tD

vr

-.*
=^
^r,

()=

c-

i,a)

o^o

o'io

f,.ea

(Dfo "
aro (D o-

a;
5\g

'6
q Hni

o=

@ E'O

(D B"=.

aZ

FD^

o.D5,

a'

.D

a-

.D

t1l

!e

>l
.\:

oq

*_

sa

Fl

c)()

4 r };r:-= :7=i, i=!r


: ;==:=z:
;Z::7" :E=r
-E

N)9

=.AJ

rO
'u
\ID
^-

^U
D j'

\\z
X

=^
-xx "
=o
-(o
,-=

=e

e- !=.

---

*=^
:-7"t

\i4_

-r-_
==

\:iro
-^.(9
a
_.^

=aD

>=(, ^o !)

=.>;-.^+J
1GD(o
S-

-= E,+
o-9
=n

=:5!P
.::'-vle

--P-.

- -'x
o

(: ^ N='>
= (,

-'

@*

t!)

A)(

ID
(D

oa

(D

.D

!.

qq

CO

a.
(D

lD(

ts

ID

(A

o\

!.

qq

sO,

o
o
q

o
o
o

po

(!,

rm

No
^o

96

oo

@o

qEE
I;
[s
e.l
OO

CN

I {*{
rit
tt^L

/n

a la
-/t-/
4(tlO

a
a la
lo
_./r_-_J_J

o\
u-

*CI:

-i
E3

C
i

I
1

;.
o
5
o

=.

-o

o
o
6'

a
o
o

il

a
o

&

!o

t(t

=
a

$1,*u rEi
Ef 1IE t}:r,e :;r

EgF1E

O,

o
o
q
C
q

!D

(,

!N
Or_

6m
oa

:o

(D

a)(

PLA

==
ai ..!. o

E tr O
=N
>3.
9iz
=
Ifl tD( .i

(D >.=
h\a

!.:
DA^

AUI\
L-F

3?
.^ ;;.

o-xO
+>@

;E
.D

g.F'+

aE=

6-ts,r

PH'

Bp6'

3 6'a

0a+

J.i.J

aY1
O-lo)r )

4))

E SE.

tr
\3X
' a l.* =

l-Fo

.D

'-.4+aD

"E
tvo I
* I d'*?" +
..

\o

Ur

\ft

\
\c

.fa

ao

o G
o

eS
:J: rri -. '"
M9+IA

*o

i>
a1

-o
ja

HO

6z

NB

"-J o

a \-'

1a

1a
-^
2z

'=

a-'
,>o

v[;

A'

ln5
zF
-l^
d c,/,
-2

>?

o
+

l-E1

lm

t3
Iln
t>

I'3

H .P,"E

PH-A

(D

-'!.4+
S.!FD

h==6'+ () -u

{ l==
rdry-g

g;rEiEi-itiei;f'i9il

gi3[siE

$ai*ir

ErirsiE Eg+rs ;133 *s3

Eri[E$ii$iFiiiEEi[:E

*3E

ilagI lir
gi$$=Fg siil* ttB5; $5F
iaIErgE i i+Et'

irEEEiI gEis Egrii

UI

14,

Fe El

H$

*
o-

^s

-@

3 :,

Et
,$
E,

ES.
s'>

Z -+ i =;= 3 *.r
=
=iC|

i.

EAA

o.

t.

^r

tJ

(u

ord-t5 6
ar 3.6
:
^
!+
) ?,2. t

q=3 5'N(
-'x
# ri (D"X

(D

"arhE
!.ld

a :]1 -' FD'


OCDaO
ro
:-1.i=,Ei@
Ao
P (D
=.EE
*O

&
o-E +U;

H,r.8

a!)

r\

1\F*)
\)

{}

@r

(J

*-

30
i"A
=NX
D(d-

^A
E'

a3
o=

;-a

w9

-'L

Z
o
-i

lr

!!

I,o- =[=
=-A-

*,q

=.G=
5.o b
: i.d j-

K .Bt
-

FdI"
^
ro o;i

BBo
.)

3a
J=-.

E ;.'=
aE e.Ro. ='
qlii ;=

B.e
E.i:
E-

E=:

3:

E=

^r

!D(

\eD
uJd

A^

',

6'

.>r

=>

i>
x<

ia

-o

oZ

!: ='

.-.r

h:.'

t^

.=
'=
z,:
=z=
-^
2z
>=

,>c

at'

a-

r2
9>
P if1

l>,
>?
o=.
Fn5
zF
a^
Za
in il

l-

IP

IE
lI r-J

lm

t>

IEl

ti

t'!

lz

[.J

o\

l\

O- !

l\

\.

q3

o- o-

LrP:tM-t\.

Ftl\

3_i.
;r'v

!)(Q

cE =

(i

o-f
(D=l I

.)=l
=el-i
etslF

9r
:,e
-^(Drol

?a .)

S'

o\
(,

e'

- o I \

=al
^5, 5' E.B
co5'l

@3

6g

Eb'
6^
Sii

<r.-l\

=o

HT. sElq
_5 A3l>

"t )/t

a:l
o*l

;,s,iT:l
$
:? '3-tYv
6's
I

FEd33;l

-.-

= o-5'() o--u I
.9

* .i $ lo a

Q.

IA

3B:=f=*ls)

o I'

V= g= Eg
E=-.=z_l+E
qpl f;z: l+s
=
: rE: e ls 3
E H ] S i i IS E
A ffi = i o- la
s ^, g t ; l+ S
eE e i s i l$ I
5

;J

tD

-)
r$(

^q

tD

i+

oai
N;

N
rX='
tD:Yp
EFO,
6

E'^
-PJ-

!:

OrD

\9

-u+t

o\

-S.r

a
.DA

(D

r!tD=

^.

o=f)
ali

o-

-fo=

E ;,+

c)

N)

,rll\r
\u_/ ,

8l

6d5trt

.)

oo

oa!
O+9

p.

.)
q

c)

:'a
6 h"0,
E

5.SD

N(D

CD

a-

o
F,t

o-

i'(,
ll

< +o
6
P'9

q
.)

a
(D

=Ni.
s(

q!J .D *N
-'=

o
B

19)

0)>

C)

o
B

ED>

lD>

.)

c0

a.

6-i+1=B
i=v=- e*qi gig3.$a
'3-' ei!. "93 3;E -6
iqqqq
tE'
3i'6',=e =g+
E=:' s'
=3
5,i*i:
FE: z7
td u^.'"E ec"E
*='3
HE. 3
?.e
=' tB=
ls."i:
*
3T
.
g.EI33
1'
=="e
ia;
E=
r
'd=. aKi
..?d E F;'E $*
#tg

i=.i'..,a'Ff
jr-*1

-i.

-- -)^
6e;3
^

ii;f,i3Fi=-E[?g=, +
7
g =,c i.='9 - i'5^ FsgE;=
F,F t,3=
=ei=e1;Hi
q* S;; I iE q,
E
=--e*E" E
"_

elE_eZe
= =;

o,

B a :'6-

-'C"-'
lDa,

i
i
::1+ii:a==,dr*$1E+
e
H I,*i3?E 3.d,8 s
==,8

!]"=Na
O O X.a

:-='8

^
*!o(XHo)(

EE
-,6-.
- o.6- E0"5P
3P
i
H +5 r (
ai e !!
='*2
.-g=E"
EdXQ!
S. a *"8: ()
"=.^
s X

d6!rofD'O
o6$()

?ii;5l.:itEEHfE*

.:

.)

E9PE

tD A3

gEH $g *I
e
Es f?F
:=:'i'|izqEE3

EH*
d-,-,
r!53rD

H'8

-!..j

6
5s
F at:

H
A
e'@

=r,U

+3

3.S;
n-LP'

qi '-

*ok,

rFB $s
k**

nF

3+$i'':'$

s.r+;
H;
o 6- ;.b. +
[tE&lHYS
r!.;"3;
='htE
Ee"qs?II
"s 'E"5 3'El
I
t
E'h*B F81S
E $6;E [$

aa

ln

r.

L1j

-l

E-nE-o<o3uo

(t)

E'

TE

EI

Itr

.D

G!.

.>

D
o
!!r
o

rE,

=
=.

?
;

9L='
:=.

c o
Ef

lih

))

()(Drad

!LH;.

sg5'&
.td*tr

9:t^3

CEL

6A8o)

3*qd

r>H>!1(D.-)

ta@loia
5=:El
i
;.

Lf,

U^
=
^

*o

-.)i1

n-- tr
E ='6
6' tl'* 'oil
6
= aB + 13
='=

L
c
rD e

(}l:rDq-';

=
==Z-H\f

rS
F

e n :gag

=.*_q9-.H.

F
i
=3H
ro
r.' .

BsE

o
aOa---C5-

)>..

Fl

.:

e
Ll

-l

,F

o
v

rl

3s gt$
i 3BH
i PH1,

9HA^\

=
P
,""i.e.
nirs).,
r(/)5

r'

rlaH

2 b'

8 ? OE 8
5

atq
=
lDLS:ei""Q-ll

E *"8: E
E.HRA?
-+lj.=ri
t!

=.

L.

E H.:,

^i

r.l

J H

-(D(D=f+i!

,L)

-!r

q
B

.)

rl
o
o

i6

rl

zln

U)

2,

-l
Lll

*
4 *

es

P'i''E

r-'a'

iEtr iFg
:,;=

^l'H
a-;';
E'S"

or5

o.
6

DN
a; 3.

a)
() l-l
:/.
'!i. bD

t1J

-+H

(D;J(Ds)!1c(D

E.

lD

_:._--*:_*

rD

i.e.ii.

q
t

F6

Fl

o(D

o3.

o15
A)N

"=f.

#E

i B'C

c)

rl
E.

o
o

<v

oro@

.i

(D

3,

!DN

5!l
"J.

u, < a
5'-$

sHl,.
z=*L==

'

[F:3tIH
.o

EH

C):liZ

-U)

ln

-l

6'd .3
"99=
"P
J.O

!El!!=

-igv

-'Ptra

E(DJQ.

-=PA

r,

=.

tp 3*u si'
a H A'=
E t a I iH $
E'd o o
"3
al

"- :._.....

tE'
t.
ln

'

r?

*si3s='S
N E li, s 7v

-'

E! g E'":+
!io!dP-r.
c -= !o(
=
='
='rO

0 - i.d

E=orHrr
.Q i5 3

a+N:ltD

6-*tsts"
?:6oev*s^
ESAH
EE(DHr9

br

Ft

CD

,.t

co

(D

co(

t)
t

rl

4
.)

._.i

4tn

2Z

ir, F

aa-'
PO
'lE
=H
U=

Fil;

c2

arl

dq)

zF
-l /a

>g

Irl
-E]
o
i
F
o

t>

lta

o\

Ct

o
o

.i

UI

o\

rs

cJ

(\

a
.!

's.

2a
i>
-<

-o

4r.
>. "-o
F
tsrl
6z
li
PO

o 3>
a?

F
t4

>,

o
rJ
o

tal
^,)

t4

tal

o
ll

sl

(D
@

8,6 tr-.a 5 tr
:.8, H ts=
gg

!N.d-

UI

IE
(, t>
IE

,.t

v)
o
? o

rq8fl'"qE';!,$aE;
*H

r^Er.L^rts

=_vra*Jl

E:oEni3'.,tr
a+-j)

a3:l
? o ,- F N

-FtI
-.ui

=
=
B, =xo:"=(eQ.:1
n
q
$
5EE
;
5 -- r-:.=.3.()
e
3
F"E tl o o - =" o,
e.
" ->io
X.U; d.S E = N;
HE
oH
r Y.s
E' =-='O.P
g
-a..
H
5 I a B 9. Ad=.= E.
,i
o
76
1.
A
|l 'g

P.,
=' E.l^
gE8
;B
a
i
EIc
f !

(,l

a)

-l:iE$o-'.,
b't I t p"E t F t ?

rE'.r ig:

=3ii E
3E
EE==
-_ F=E
=
iF :e *5==,= :I,5='+ F
=3=',tD

e,

.)

Ee
E
<ao)ca
HrJ
EE *r ii E, f uq l;s!:E iH:998"
tE s E B o iE U q
E U d P *l

143,
tstNa,tr

IDT'
u-gH

gEirE*E1gE* EH;Fs
$
a-;;"F
t
r "$3a5"4Xi:EBS qEeo*
1nlBE F: ; ;,TE
Ei E:-2IEr.d
+ ;EEsl$$F+EF 3'*BE
3;:'[*9,=
iE

H h
r>

-H sPt" 6E
o
D ts t"
C)
t1]tDq!
='.
ljp9
Ilb =_t2=.c*g
=
o' 9_=_=.= __=._
.o

Ltl

(A
-U

!^
|
!,
!..,
:-

EE$SHkESCE| g$ ig
i cu;$s N H;'S::R,
,i: SgSS
E-FEs y"I:StF$ $
. .=.;_S'E !" :"!.il F s

FE $$fl$

5E i
ii sSisef
ffiEs
i$s;E:

lIHii$FSIIEEE$

r';ssl$F$$lE$sE*5

rEi$sr$fl$irr$lcIH

9
=

{A o "

z'H

q9

=.4.

5'H :; +

o+=,1rd
so5i"i

H!o(oee

9\'o06
-aDa-H.

tr(}(DE'
='G'=)5(D+
o-=xxF

=,5Ylr(

&=68=E

,0-,c

otr^5iD>!iFr

(\

oa

.\G

-'

(D

})

!r

(\

$
n

zit

t.)
D'
r.l

o a
a

(\ (\

o'

,Lr

^.

* \

!,
tD
!r
(\ s (a

\
q
\

ti

Ec i5 6=
q 66
;..*oAHg
r F* e f;

i=

=
E

Lll

FO

o)

(D

ln

ID

l-,t

ln

{
(\\

o'

.b
\i!

\
q
\
s

19

(!

te

(!

(a

E;

F
n

&

ts

B $ gePii3
$H
r?Br;E EEr{
= g F g+F!E{ AH*3
+-F.*
F
d' f Bq;"+EH n
HH.'**g
E
E H1 o-E
d
9.5'E q
B + gH s+
EHr i il
6'
B'*

H' 5,

H 1"33*g"E,zg*9
$=s
8 A E' [+g.86,* 1=-5

rgraEt;$$rg$eE.E,r

?9 =.E''*q:r.6

90

:, F S SFFFF= 5P
r + 6) I r S 6, I 6I I T'? i 3 F E I
6

l-r

o\
*f

(\

.J

(t

o
a
-!

i,

.t I

(\

o
N.

JA

i>
x<

HO
-o

oz

40
=f,

9Z
EE
3>
,-^
a:-'

rr!
=a
<tl-

^=
v2-

=U

>o
-lr

Pih
A-

lz,

=a

!o

>?

o
.-l

ln

ln

I>
l7
l-l

It

o\
o\