Normative de instalatii si constructii

Pagina principala>Normative

Nr. crt.

COD NORMATIV
Gral.bdrigad• C-TIN ZAMFIR Prof.dr.ing. •T. VINTIL•

DENUMIRE

PRE• lei/ex.
39

1

Col.dr.ing. S. CALOT• Dr.arh. I. VOICULESCU

SECURITATEA LA INCENDIU ÎN REGLEMENT•RILE EUROPENE •I ROMANE•TI -COMENTARII Sunt prezentate, cele mai recente documente europene privind securitatea la incendiu (Documentul Interpretativ nr. 2, Ghidul G, Deciziile Comisiei Europene), precum •i explica•ii •i comentarii apar•inând autorilor, speciali•ti de înalt• competen•• în domeniu.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prof. Dr. ing. R. AGENT NORMATIV P 118-99 MANUAL MP 008-2000 NORMATIV SC 002-98 NORMATIV SC 003-99 NORMATIV SC 004-2000 NORMATIV I 22-99 NORMATIV NP 037-99 NORMATIV I 31-99 NORMATIV I 33-99 NORMATIV I 9-94 NORMATIV I 9/1-96 NORMATIV GP 051-2000 NORMATIV P 102-2001 NORMATIV NP 24-97

Expertizarea •i punerea în siguran•• a cl•dirilor afectate de cutremure. Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

15 21 39 15 11 20 12 14 16 11 21 19 21 16 28

Manual privind exemplific•ri, detalieri •i solu•ii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99 "Siguran•a la foc a constructiilor”. Solu•ii cadru de contorizare a consumurilor de ap•, gaze naturale •i energie termic• aferente instala•iilor din blocurile de locuin•e. Solu•ii cadru pentru instala•ii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte. Solu•ii cadru de proiectare a instala•iilor de climatizare la cl•diri publice. Normativ pentru proiectarea •i executarea conductelor de aduc•iune •i a re•elelor de alimentare cu ap• •i canalizare ale localit••ilor. Normativ pentru proiectarea, execu•ia •i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule. Normativ pentru proiectarea •i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). Normativ pentru proiectarea •i executarea instala•iilor sanitare. Normativ pentru exploatarea instala•iilor sanitare. Ghid de proiectare, execu•ie •i exploatare a centralelor termice mici. Norme tehnice privind proiectarea •i executarea ad•posturilor de protec•ie civil• în subsolul construc•iilor noi.(cuprinde si ordinele 560/2005 si 1435//2006) Normativ pentru proiectarea, execu•ia •i exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme (se recomanda sa fie consultat impreuna cu P 132-93 – Poz. 82 din lista) Normativ pentru proiectarea construc•iilor publice subterane Manual pentru întocmirea instruc•iunilor de exploatare privind instala•iile aferente construc•iilor. Ghid pentru proiectarea instala•iilor de înc•lzire perimetral• la cl•diri.

17 18

NORMATIV NP 25-97 MANUAL ME 005-2000 NORMATIV GP 060-2000

12 11

19

NORMATIV NP 051-2001

Normativ pentru adaptarea cl•dirilor civile •i spa•iului urban aferent la exigen•ele persoanelor cu handicap. Ghid privind optimizarea nivelului de protec•ie termic• la cl•dirile de locuit. Ghid pentru proiectarea automatiz•rii instala•iilor din centrale •i puncte termice. Ghid pentru proiectarea, executarea •i exploatarea dispozitivelor •i sistemelor de evacuare a fumului •i a gazelor fierbin•i din construc•ii în caz de incendiu. Ghid de evaluare a riscului de incendiu •i a siguran•ei la foc la s•li aglomerate.

26

20 21 22 23

NORMATIV GP 058-2000 NORMATIV I 36-2001 NORMATIV GP 063-2001 NORMATIV GT 030-2001

22 20 22 15

24

NORMATIV SC 007-02

Solu•ii cadru pentru pentru reabilitarea termo-higro-energetic• a anvelopei cl•dirilor de locuit existente.

22

25

NORMATIV NP 060-02

Normativ privind stabilirea performan•elor termo-higro-energetice ale anvelopei cl•dirilor de locuit existente în vederea reabilit•rii lor termice.

17

NORMATIV NP 063-02 26 NORMATIV NP 065-02 27

Normativ privind criteriile de performan•• specifice rampelor •i sc•rilor pentru circula•ia pietonal• în construc•ii. Normativ privind proiectarea s•lilor de sport (unitatea func•ional• de baz•) din punct de vedere al cerin•elor Legii 10/1995. Ghid pentru proiectarea mansardelor la cl•diri de locuit.

21

26

26

http://www.normative.go.ro/oferta_fastprint.htm (1 of 7)11/19/2010 3:25:53 PM

vezi poz. executarea. executarea. 27 22 27 45 39 25 Normativ privind exploatarea instala•iilor de înc•lzire central•.5). 23 48 49 NORMATIV P 100-/2006 Inclusiv Anexele 1 si 2 la Ordinul MLDPL 688/2007 Comentarii referitoare la prevederile P 100-1/2006 (Anexa 1) Exemple de Proiectare si Calcul (Anexa 2) PRET 150 lei/ set NORMATIV P100/3-2008 50 NORMATIV C 107-2005 Cod de proiectare seismic•. pentru instala•iile de ventilare-climatizare. executarea •i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ( Anexa la Ord.3. 51 Cod de proiectare. Ghid privind criteriile de performan•• ale cerin•elor de calitate conform Legii nr. 44 NORMATIV NP 112-04 Normativ pentru proiectarea. Normativ de prevenire •i stingere a incendiilor pe durata execut•rii lucr•rilor de construc•ii •i instala•ii aferente acestora. NORMATIV CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare.Normative de instalatii si constructii 28 NORMATIV NP 064-02 NORMATIV I 13-02 Normativ pentru proiectarea •i executarea instala•iilor de înc•lzire central•. execu•ia •i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap• •i canalizare utilizând conducte din pvc. NORMATIV NP 086-05 Ghid privind proiectarea. 21 29 NORMATIV I 13/1-02 30 31 NORMATIV GE 046-02 NORMATIV GP 074-02 NORMATIV GT 049-02 NORMATIV GT 050-02 NORMATIV I 18/1-01 NORMATIV I 18/2-02 NTPEE . NORMATIV CR 0-2005 Normativ pentru expertizarea termic• •i energetic• a cl•dirilor existente •i a instala•iilor de înc•lzire •i preparare a apei calde de consum aferente acestora 14 28 NORMATIV NP 048-2000 52 http://www. verificarea •i exploatarea instala•iilor electrice în zone cu pericol de explozie. 92 din oferta 55 Cod de proiectare. Metodologie privind determin•rile termografice în construc•ii. 10/1995 privind calitatea în construc•ii. 839/2009 – vezi poz. 19 25 32 25 33 34 35 36 30 23 23 23 NORMATIV GT 059-03 NORMATIV GT 060-03 37 23 38 NORMATIV GT 063-04 NORMATIV MP 037-04 25 26 39 40 NORMATIV NP 004-2003 20 46 NORMATIV NP 107-04 47 ABROGAT – Inlocuit cu Ordinul MDRL nr. Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform Legii nr. Normativ pentru proiectarea •i executarea instala•iilor de semnalizare a incendiilor •i a sistemelor de alarmare împotriva efrac•iei. Bazele proiect•rii •i ac•iuni asupra construc•iilor. Prevederi de proiectare pentru cl•diri. PARTEA I. Ghid de evaluare a riscului de incendiu •i a siguran•ei la foc pentru c•mine de b•trâni •i persoane cu handicap. 5/2009 ) Ghid privind criteriile de performan•• ale cerin•elor de calitate conform Legii nr. 93 din ORDINUL MTCT 1430/2005 lista NORMATIV NP 082-04 Cod de proiectare seismic•. 45 NORMATIV NP 099-04 Normativ pentru proiectarea construc•iilor •i instala•iilor de epurare a apelor uzate preor••ene•ti – Partea aIV-a: treapta de epurare avansat• a apelor uzate. 43 NORMATIV GP 043-99 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct•. exploatarea. Norme tehnice pentru proiectarea.2008 NORMATIV GT 058-03 Ghid de execu•ie pentru sta•ii de epurare pentru localit••i mici (Q < 5 l/s). 10/1995 privind calitatea în construc•ii. Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cl•dirilor (cuprinde C 107/1. Bazele proiectarii structurilor in constructii. 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatiile sanitare din cladiri Termografia în construc•ii. pentru instala•iile electrice din cl•diri. executarea •i exploatarea instala•iilor de stingere a incendiilor.normative. 10/1995 privind calitatea în construc•ii. Ghid pentru instala•ii de separare a hidrocarburilor cu deversare în re•elele de canalizare. ANRDE Nr. Ghid privind criteriile de performan•• ale cerin•elor de calitate conform Legii nr.go. (Revizuire •i comasare cu NP 004/1). Normativ penru proiectarea •i executarea instala•iilor electrice interioare de curen•i slabi aferente cl•dirilor civile •i de produc•ie.2. PARTEA a III-a. 41 42 NORMATIV C 300-1994 Normativ pentru proiectarea. Normativ pentru proiectarea.htm (2 of 7)11/19/2010 3:25:53 PM . pentru instala•iile de înc•lzire central•. dezafectarea •i post-utilizarea spa•iilor de distribu•ie a carburan•ilor la autovehicule. Ac•iunea vântului. 50 55 55 . polietilen• •i polipropilen•. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.4.ro/oferta_fastprint. Ghid de evaluare a riscului de incendiu •i a siguran•ei la foc pentru cl•diri din domeniul s•n•t••ii.

Partea a III-a – Auditul •i certificatul de performan•• a cl•dirii Normativ privind cerin•ele de proiectare •i execu•ie a excava•iilor adânci în zone urbane 15 76 NORMATIV NP 121-06 Normativ prvind reabilitarea hidroizola•iilor bituminoase ale acoperi•urilor cl•dirilor 100 33 35 Normativ privind proiectarea. Pentru aprobarea categiilor de constructii •i amenajari care se supun aviz•rii •i autorizarii privind securitatea la incendiu Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu 15 20 http://www.c 27 71 NORMATIV I 5 .a. 55 NORMATIV NP 068-02 Ghid privind reabilitarea termic• a blocurilor de locuin•e cu regim de în•l•ime pân• la P+9E. realizate dup• proiecte tip. Cod de proiectare a construc•iilor cu pere•i structurali de beton armat.2000 Ghid pentru instala•ii electrice cu tensiuni pân• la 1000 Vc. realizarea •i exploatarea construc•iilor pentru gr•dini•e de copii 39 Normativ privind proiectarea de dispensare •i policlinici pe baza exigen•elor de performan•• Ghid pentru proiectarea •i executarea instala•iilor de canalizare a apelor meteorice în cl•diri civile. execu•ie •i exploatare pentru re•ele termice cu conducte preizolate.02 33 70 NORMATIV GP 052 . 69 NORMATIV NP I 7 .Partea a II-a – Performan•a energetic• a instala•iilor din cl•diri . •i 1500 Vc.2000 Normativ privind protec•ia construc•iilor împotriva tr•snetului Normativ privind Normativ privind proiectarea •i executarea m•surilor de izolarea fonic• •i a tratamentelor acustice în cl•diri 73 NORMATIV C 125 .c. 60 NORMATIV NP 015-1997 Normativ privind proiectarea.98 Normativ privind proiectarea •i executarea instala•iilor de ventilare •i climatizare 33 72 NORMATIV I 20 . 97 din lista Metodologie privind auditul energetic al cladirilor de locuit existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente 63 NORMATIV MP 024 . realizarea •i exploatarea construc•iilor pentru case de copii Normativ privind proiectarea.normative. 22 35 24 24 56 NORMATIV GP110-04 26 62 NORMATIV CR 6 .go.97 NORMATIV NP 011 . Pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea •i desf••urarea activit••ii de avizare a normelor •i reglement•rilor tehnice de ap•rare împotriva incendiilor.htm (3 of 7)11/19/2010 3:25:53 PM .02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor de locuit existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora 30 35 26 35 13 NORMATIV CR 2-1-1.Normative de instalatii si constructii 53 NORMATIV NP 047-2000 Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente •i al instalatiilor de înc•lzire •i preparare a apei calde de consum aferente acestora Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente 30 NORMATIV NP 049-2000 Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte ( revizuire NP 016-96).1-2005 Normativ de proiectare. executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri 61 NORMATIV NP 040 . cu tensiuni pân• la 1000 Vc. social-culturale •i industriale Pentru aprobarea normelor metodologice de avizare •i autorizare. 54 NORMATIV NP 057-02 Normativ privind proiectarea cl•dirilor civile din punct de vedere al cerin•ei de siguran•• în exploatare.97 67 NORMATIV NP 009 – 97 68 NORMATIV NP 010 . prin transformarea acoperi•urilor tip teras• în acoperi•uri înclinate. realizarea •i exploatarea construc•iilor pentru •coli •i licee Normativ privind proiectarea.97 Normativ pentru proiectarea •i executarea instalatiilor electrice.Partea I – Anvelopa cl•dirii .1996 65 ORDIN MAI 80 / 2009 66 ORDIN MAI 1436 / 2006 HG 1739 / 2006 ORDIN MAI 130/2007 23 NORMATIV NP 021 .a.02 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie PENTRU ANEXE vezi poz.ro/oferta_fastprint. cu amenajare de poduri neînc•lzite sau mansarde.05 Metodologie de calcul al performan•ei energetice a cl•dirilor NORMATIV Mc 001/1-06 74 NORMATIV Mc 001/2-06 NORMATIV Mc 001/3-06 75 NORMATIV NP 120-06 . •i 1500 Vc. 59 NORMATIV MP 017-02 Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora.privind securitatea la incendiu •i protec•ia civil•. 57 58 NORMATIV NP 029-02 Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cl•diri.02 12 NORMATIV P 96 .2006 30 64 NORMATIV GT 036 .

Program cadru al programului national annual de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu energie termica – retele si puncte termice 30 87 NORMATIV NP 058-02 35 88 NORMATIV GT 032-01 Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare expertizarii termoenergetice a constructiilor si instalatiilor aferente Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru constructii 25 89 NORMATIV MP 022-02 20 90 NORMATIV C 107/0-02 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri 25 91 NORMATIV C 107/7-02 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor 30 92 NORMATIV P100/3-2008 Cod de proiectare seismic•. 2237/ 2010 Ordin nr. 839/2009 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 777 / 2003 Ordin nr.normative. PARTEA a III-a. Normativ privind cerintele de calitate pentru unitati functionale de cazare din cladiri hoteliere 20 82 NORMATIV P 132-93 Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane (se recomanda sa fie consultat impreuna cu NP 24-97 – Poz. 839/2009 NORMATIV Mc 001/4-09 NORMATIV Mc 001/5-09 NORMATIV P 127-09 Norme metodologice de aplicare a Legii nr.ro/oferta_fastprint. 50/1991 privind autorizarea execut•rii lucr•rilor de construc•ii 24 94 95 Metodologie de calcul al performan•ei energetice a cl•dirilor Partea a IV-a – Breviar de calcul al performan•ei energetice a cl•dirilor si apartamentelor Partea a V-a – Model certificat de performan•• energetica al apartamentului Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme ( Se consulta impreuna cu NP 132-93 – Poz 82 si NP 25-97 – Poz. 1083 / 2009 ANEXA I si II /2010 la CR 6 ANEXA I – Comentarii la codul de proiectare pentru structuri din zidarie (Cod proiectare structuri zidarie) ANEXA II – Exemple de calcul Ordin nr. 50/1991 privind autorizarea execut•rii lucr•rilor de construc•ii A APARUT: NORMATIV Mc 001/4-09 Metodologie de calcul al performan•ei energetice a cl•dirilor Partea a IV-a – Breviar de calcul al performan•ei energetice a cl•dirilor si apartamentelor Partea a V-a – Model certificat de performan•• energetica al apartamentului NORMATIV Mc 001/5-09 http://www. 16) 40 18 96. Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente 60 93 ORDINUL MDRL nr. Pentru modificarea Ordinului nr.Normative de instalatii si constructii 20 77 78 NORMATIV C 107/6-02 NORMATIV NP 61-02 Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin elementele de constructie 20 Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat artificial din cladiri 48 79 NORMATIV C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor 20 80 81 NORMATIV NP 006-1996 NORMATIV NP 079-02 Normativ privind proiectarea salilor aglomerate cu vizitatori. 777 / 2003 (Se consulta impreuna CR 6 -2006 – Poz.go. 62) 18 35 A APARUT : GT 063-04 ! Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform Legii nr. PARTEA a III-a. 16 din lista) Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de constructie la cladiri existente. 97. Cerinte utilizatori. Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente A APARUT : ORDINUL MDRL nr. 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatiile sanitare din cladiri A APARUT : P 100/3-2008 Cod de proiectare seismic•. in vederea reabilitarii termice 18 83 NORMATIV GT 040-02 25 84 NORMATIV SC 006-01 Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire in cladiri de locuit 30 85 NORMATIV MP 012-01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor social-culturale si a instalatiilor aferente acestora 25 86 NORMATIV MP 013-01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor si instalatiilor aferente. pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru cl•diri Pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii.htm (4 of 7)11/19/2010 3:25:53 PM .

•i a inst. prin transformarea acoperi•urilor tip teras• în acoperi•uri înclinate.2005 NORMATIV NP 048-2000 NORMATIV GP 110-04 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc•ie ale cl•dirilor (cuprinde C 107/1.02. exist. •i exec.2006 De la data aparitiei si pana la 01. afer. 9. fonic• •i a tratament. 7. cap 3 si 5 Normativ C107/3 Clic aici pentru a vedea in format .02.PDF LA POZ. de înc•lz. NORMATIV GT 032-01 15.•i prep.go. acustice în cl•d. 50 C 107-2005.PDF LA POZ.3 rand 3 – in loc de c[J/KgK] se va citi c[KJ/KgK] Pag. si instalatiilor aferente Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru constructii PRE• 40 lei/ex PRE• 20 lei/ex PRE• 25 lei/ex PRE• 30 lei/ex PRE• 25 lei/ex 14.normative. executarea •i exploatarea hidroizola•iilor la cl•diri Ghid pentru efectuarea expertizei termice •i energetice a cl•dirilor de locuit existente •i a instala•iilor de înc•lzire •i preparare a apei calde de consum aferente acestora Normativ privind proiect. a cl•d. cu amenajarea de poduri neînc•lzite sau mansarde Metodologia privind atestarea auditorilor energetici pentru cl•diri Normativ privind proiectarea.Normative de instalatii si constructii ERATE: LA POZ. 3. 13. 2.02 NORMATIV NP 040 . 5. acestora Ghid privind reabilitarea termic• a blocurilor de locuin•e pân• la P+9E realizate dup• proiecte tip. 336 Tabel 3.2010 la normativele difuzate trebuie tinut cont de erata urmatoare: Pag. 94 Clic aici pentru Ordinul privind completarea Normativ Mc 001/4-2009 OFERTA DE NORMATIVE PENTRU CURSURILE DE AUDITOR ENERGETIC 1.4. 2. Metodologie de calcul al performan•ei energetice a cl•dirilor – Partea I.: Mc 001/1. termoenergetice a construct.02 NORMATIV C 125 – 05 NORMATIV Mc 001/1-06 NORMATIV Mc 001/2-06 NORMATIV Mc 001/3-06 NORMATIV Mc 001/4-09 NORMATIV Mc 001/5-09 NORMATIV C 107/6-02 NORMATIV GT 040-02 NORMATIV SC 006-01 NORMATIV MP 012-01 PRE• 13 lei/ex PRE• 26 lei/ex PRE• 30 lei/ex PRE• 33 lei/ex PRE• 100 lei/ex Metodologie de calcul al performan•ei energetice a cl•dirilor Partea a IV-a – Breviar de calcul al performan•ei energetice a cl•dirilor •i apartamentelor Partea a V-a – Model certificat performan•• energetic• al apartamentului Normativ general privind calculul transf. NORMATIV MP 017 .3 . a masurarilor necesare expertiz. 12. 52.2. 4.htm (5 of 7)11/19/2010 3:25:53 PM . a apei calde de cons. 3.Anvelopa cl•dirii Partea a II-a – Performan•a energetic• a instala•iilor din cl•diri Partea a III-a – Auditul •i certificatul de performan•• a cl•dirii PRE• 55 lei/ex PRE• 28 lei/ex PRE• 35 lei/ex 4. 10. 6. 8. 5) Norm.10 de jos in loc de (qT p0) > qTM kWh/m2an se va citi (qT p0) > qTm kWh/m2an • • si de (qT p0) < qTM kWh/m2an • si (qT p0) < qTm kWh/m2an • LA POZ. pt.ro/oferta_fastprint.02 NORMATIV GT 036 . in vederea reabilitarii termice Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire in cladiri de locuit Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor social-culturale si a instalatiilor aferente acestora Ghid privind proceduri de efect. 445 formula II. NORMATIV C 107 .: NP 048-2000 De la data aparitiei si pana la 01. 11.PDF Normativ C105/5 Clic aici pentru a vedea in format .expertiz termic• •i energ. 74.2010 la normativele difuzate trebuie tinut cont de erata urmatoare: Clic aici pentru a vedea in format .1 rand 9. m•surilor de izol. de masa (umiditate) prin elementele de constructie Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de constructie la cladiri existente. NORMATIV MP 022-02 PRE• 25 lei/ex PRE• 20 lei/ex http://www.

.............. NORMATIV GT 058-03 25..00 Publicatiile se pot procura de la sediul nostru din Str... Tudor Arghezi nr. FISCAL sau CNP-ul......... NORMATIV GP 051-2000 19............................. (Valoarea TVA – 9%) Puteti achizitiona normativele doar in format „Brosura” de la sediu intre orele: Luni-Joi orele 8................. Program cadru al programului national annual de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru cl•diri Pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii.... NORMATIV GP 058-2000 20....966............... 0721............... Reg.... 2237 / 2010 Ordin nr...... NORMATIV C 107/7-02 18.... v• rug•m trimite•i comenzile la: FAX: 021..............30 – 14....... 777 / 2003 Ordin nr..50.. sector 2 (zona Intercontinental-Ambasada Americana) Comenzile se pot face si prin fax sau e-mail si se pot achita CU NUMERAR la ridicarea coletului de la Oficiul Postal sau la primirea prin Fan Courier.............htm (6 of 7)11/19/2010 3:25:53 PM ............59...e-mail................. NORMATIV SC 007-02 21.. Ordin nr... NORMATIV MP 037-04 27....... pentru instala•iile de PRE• 23 lei/ex înc•lzire Termografia în construc•ii..go................. NORMATIV NP 060-02 22..ro E-MAIL: andanistor2004@yahoo..com NU UITA•I S• MEN•IONA•I PE COMAND•..... (021)316...........704.33. (Val. Se emite factura sau Bon Fiscal Comenzile se pot face si prin fax •i email si se pot achita CU NUMERAR la ridicarea coletului de la Oficiul po•tal sau în cont .. ADRESA •I CODUL DVS. Aceste publicatii sunt conforme cu documentatia avizata de MLPTL (MTCT..... Pentru modificarea Ordinului nr....... NORMATIV I 13-02 24.....10/1995 privind calitatea în construc•ii. NORMATIV MP 013-01 28....../Nr..... execu•ie •i exploatare a centralelor termice mici Normativ privind optimizarea nivelului de protec•ie termic• la cl•dirile de locuit Solu•ii cadru pentru pentru reabilitarea termo-higro-energetic• a anvelopei cl•dirilor de locuit existente Normativ privind stabilirea performan•elor termo-higro-energetice ale anvelopei cl•dirilor de locuit existente în vederea reabilit•rii lor termice Ghid pentru proiectarea mansardelor la cl•diri de locuit Normativ pentru proiectarea •i executarea instala•iilor de înc•lzire central• PRE• 25 lei/ex PRE• 30 lei/ex PRE• 21 lei/ex PRE• 22 lei/ex PRE• 22 lei/ex PRE• 17 lei/ex PRE• 26 lei/ex PRE• 21 lei/ex Ghid privind criteriile de performan•• ale cerin•elor de calitate conform Legii nr.30.......ro/oferta_fastprint.....50... CODUL FISCAL....30.. 1083 / 2009 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor Ghid de proiectare.......... Adresa:....Normative de instalatii si constructii 16............... ADRESA.............59.......normative....... pentru instala•iile de PRE• 23 lei/ ventilare-climatizare ex Ghid privind criteriile de performan•• ale cerin•elor de calitate conform Legii nr....... http://www. Telefon:... Vineri orele 8........... 0722............33 E-MAIL: fastprint@ipct........ 777 / 2003 PRE• 25 lei/ex PRE• 18 lei/ex Pre•urile din ofert• nu con•in TVA..... Vineri orele 8........com E-MAIL: fastprintipct@yahoo... TELEFONUL.....Comert..........30-14.................. NORMATIV C 107/0-02 17........................................221. CIF............ 21......10/1995 privind calitatea în construc•ii........ Pentru procurarea Normativelor din ofert•....................... NU UITA•I S• MEN•IONA•I PE COMAND• TELEFONUL....Fax:......212 Programul de functionare al editurii : Luni-Joi orele 8............ Nu raspundem de continutul eventualelor variante „on – line” ! Pre•urile din ofert• nu con•in TVA.30 – 16.........30 – 16........... Metodologie privind determin•rile termografice în construc•ii PRE• 25 lei/ex Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor si instalatiilor aferente..... TVA – 9%) La solicitarea dvs va putem aduce normativele solicitate la adresa unde participati la Cursul de Auditor. NORMATIV NP 064-02 23.. NORMATIV GT 060-03 26....................... Persoana de contact:......... NUM•RUL ÎN REGISTRUL COMER•ULUI Pentru rela•ii suplimentare suna•i la telefonul: (021)316.316..00 FORMULAR COMANDA Firma..... MLPAT) si /sau Comandamentul Pompierilor...................

.....ro/oferta_fastprint. Nr....... Titlul Nr...Va rugam sa specificati daca doriti expedierea cu Posta Romana sau o firma de Curierat Rapid......... tipocard ioel tipocard http://www..htm (7 of 7)11/19/2010 3:25:53 PM .go.........Cont:.......... .. exemplare ..................normative......................................... Crt...............................Mentionam ca firma noastra colaboreaza cu FAN COURIER dar daca doriti ne puteti indica si o alta firma cu conditia sa aiba si serviciul „ramburs” pentru revenirea la noi cu contravaloarea expeditiei......Normative de instalatii si constructii Banca:..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful