Sunteți pe pagina 1din 12

BIBLIOGRAFIE

PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE ȘANTIER


REGLEMENTĂRI TEHNICE

Coduri domenii de autoriazare


Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Normativ pentru proiectarea, execuția și


1 I7-2011
exploatarea instalațiilor electrice aferente
clădirilor x x

Normativ pentru proiectarea și executarea


2 I18/1-2001
instalatiilor interioare de curenți slabi
aferente clădirilor civile și de producție x x

3 PE 116-1994 Normativ de încercări și măsurători la


echipamente și instalații electrice x x x

Normativ privind securitatea la incendiu a


4 P118/3-2015
construcțiilor, partea a III-a - instalații de
detectare, semnalizare și avertizare x

P118/2–2013 Normativ privind securitatea la incendiu a


5
construcțiilor. Partea a II-a. Instalații de
stingere x

6 NP061-2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de


iluminat artificial din clădiri x

7 NP099-2004 Normativ pentru proiectarea, executarea,


verificarea și exploatarea instalațiilor
electrice în zone cu pericol de explozie x

Normativ pentru verificarea calității și


8 C56-2002
recepția lucrărilor de instalații aferente
construcțiilor x x x x x x x x x

9 P118-1999
Normativ de siguranță la foc a construcțiilor x x x x x x

10 I13-2015 Normativ privind proiectarea și executarea


instalațiilor de încălzire centrală x x

11 I9-2015 Normativ pentru proiectarea și executarea


instalațiilor sanitare x

Normativ pentru proiectarea, execuția și


12 NP 031-1999
exploatarea instalațiilor de încălzire prin
radiație de pardoseală x

13 I5-2010
Normativ pentru proiectarea și executarea
instalațiilor de ventilare și climatizare x

14 GP051-2000 Ghid de proiectare, execuție și exploatare a


centralelor termice mici x

15 Normativ pentru proiectarea și executarea


NTE 007/08/00 rețelelor de cabluri electrice x x

16 Normativ pentru proiectarea și executarea


PE 106/2003 liniilor electrice aeriene de joasă tensiune x

17 Normativ pentru proiectarea sistemelor de


NP 062/2002 iluminat rutier și pietonal x

Normativ pentru construcția


18 liniilor aeriene de energie electrică
cu tensiuni peste 1000 V
NTE 003/04/00 x
19 Lege 123/2012 Legea energiei si a gazelor electrice x x

20 Cod Tehnic RET


Codul tehnic al Rețelei Electrice de Transport
aprobat prin Ordin ANRE nr. 20/2004 x

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a


21
lucrărilor de construcții și a instalațiilor
C16-1984 aferente x x x x x x x x x x x x x x x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

22 Rețele Edilitare subterane - Condiții de


SR 8591-1997 amplasare x x x x

23 Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de


energie electrică, linii de tracțiune electrică
urban,instalatii de telecomunicațiiI, rețele de
SR 831-2002 televiziune prin cablu CATV şi alte utilității x

Norma tehnică privind proiectarea şi


24
Norma Tehnica MT din realizarea străzilor în localităţile urbane din
27.01.1998 27.01.1998 x

25 Norma tehnică privind amplasarea lucrărilor


edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a
Ordinul nr. 1294/2017 pomilor în localităţile urbane şi rurale x x

26 Legea nr. 159/2016 privind regimul


infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii
electronice, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri pentru reducerea costului instalării
Lege 159/2016 reţelelor de comunicaţii electronice x

Normativ de proiectare sisteme constructive


27
de pozare a cablurilor în profilul transversal al
ID 28-2004 căii ferate x x

Norme specifice de securitate a muncii la


28
utilizarea energiei electrice in medii
NSSM 111 normale x

Legea nr. 154/2012 privind regimul


29
infrastructurii reţelelor de comunicaţii
Lege 154/2012 electronice x

Ordinul nr. 89/2018 privind aprobarea


30 Normelor tehnice pentru proiectarea,
executarea şi exploatarea sistemelor de
Ordin 89/2018 alimentare cu gaze naturale x x

31 Procedura privind proiectarea, verificarea,


execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a
Ordin ANRE nr. 32/2012 instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale x

Specificație tehnică privind controlul calității


32 execuției sistemelor de distribuție a gazelor
naturale utilizând conducte din polietilenă de
medie denistate. Cerințe de calitate.
ST 023/1999 Proceduri de Verificare x

Specificație tehnică privind tehnologiile de


33 execuție și procedeele de verificare a
instalațiilor de gaze naturale cu conducte din
ST 024/2000 polietilenă x

34 Norma tehnică pentru proiectarea şi execuţia


conductelor de alimentare din amonte şi de
Normă tehnică 2006 transport gaze naturale din 07.11.2006 x

Ordinul nr. 41/2018 privind modificarea şi


completarea Normelor tehnice pentru
35 proiectarea şi execuţia conductelor de
transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr.
118/2013

Ordinul nr. 41/2018 x x


Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Normele tehnice pentru proiectarea şi


36
execuţia conductelor de transport al gazelor
Normă tehnică 2013 naturale din 20.12.2013 x x

Normativ pentru producerea betonului și


37 executarea lucrărilor din beton, beton armat
și beton precomprimat. partea 2: executarea
NE 012/2-2010 lucrărilor din beton x x x x x x x x

38 Normativ privind proiectarea, execuţia şi


exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare a localităţilor. Partea I: Sisteme de
NP 133/1-2013 alimentare cu apă a localităţilor x x

Normativ privind proiectarea, execuţia şi


39 exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare a localităţilor. Partea II: Sisteme de
NP 133/2-2013 canalizare a localităţilor x x x

Sisteme de canalizare . Canale ale rețelelor


40
exterioare de canalizare. Prescripții
STAS 3051-1991 fundamentale de proiectare x x

Ghid pentru execuția și exploatarea


41
rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea
GE 052-2004 apei potabile x

Ghid de proiectare, excuție și exploatare a


42
lucrărilor de alimentare cu apă și canalaizare
GP 106-2004 în mediul rural x x
43 Alimentări cu apă. Aducțiuni. Studii,
STAS 6819/1997 prescripții de proiectare și de execuție x

44
Instrucțiuni tehnice privind compoziția și
C 17- 1982 prepararea mortarelor de zidărie și tencuială x

Normativ privind cerințele de proiectare,


45
execuție și monitorizare a excavațiilor adânci
NP 120-2014 în zone urbane x x x x x

Specificaţie tehnică privind produse din oţel


46
utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de
ST 009 2011 performanţă x x x x x x x
47 Ghid de execuție stații de epurare pentru
GE 046-2002 localități mici (Q ≤ 5 L/S) x

48 Normativ pentru proiectarea, executarea și


exploatarea instalațiilor sanitare și a
sistemelor de alimentarea cu apă și canalizare
NP 084-2003 utilizând conducte din materiale plastice x x
49 Alimentări cu apă. Rețele de distribuție.
SR 4163/2-1996 Precscripții de calcul x

Ghid pentru proiectarea și execuția lucrărilor


50
de apărare și consolidarea taluzurilor la canale
GE 027-1997 și diguri x x x
51 Normativ privind proiectarea geotehnică a
NP 134-2014 lucrărilor de epuizmente x x x x x
52 Normativ privind documentațiile geotehnice
NP 074-2014 pentru construcții x x x
53 Normativ privind fundarea construcțiilor pe
NP 125-2010 pământuri sesibile la umezire x x x x x
54 Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj
GE 028-1997 orizontal și vertical x x x
55
CP 012-2007 Cod de practică pentru producerea betonului x x x x
56 Lucrări de îmbunătățiri funciare,. Verificarea
STAS 9850-1989 compactării terasamentelor x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

57 Instrucțiuni tehnice pentru executarea


C 178-1976 drenurilor orizontale prin vibroforare x
58 Normativ pentru utilizarea materialelor
NP 075-2002 geosintetice la lucrările de construcții x x x x
59 Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj
NP 028-1998 orizontal și vertical x

Normativ pentru verificarea calității și


60
recepția lucrărilor de instalații aferente
C 56 -1985 construcțiilor x x x x x x
61 Legea Apelor 107/1996 Legea Apelor nr. 107/1996 x
62
STAS 4580-1986 lucrări de îmbunătățiri funciare. Terminologie x
63 Ghid pentru execuția compactării în plan
GE 026-1997 orizontal și înclinat a terasamentelor x x x

64
Lucrări de regularizare a albiei râurilor. Diguri.
STAS 8389-1982 Condiții de execuție și metode de verificare x

65
Alimentări cu apă. Captări de apă subterană
STAS 1629/3-1991 prin drenuri. Prescripții generale de proiectare x
66 Normativ privind proiectarea geotehnică a
NP 124-2010 lucrărilor de susținere x x

Lucrări de drumuri și căi ferate. Protejarea


67
taluzurilor și șanțurilor. Prescripții generale de
STAS 2916-1987 proiectare x x
68 Lucrări de regularizare a albiei râurilor.
STAS 9268-1989 Prescripții generale de proiectare x

Normativ privind executarea lucrărilor de


69
terasamente pentru realizarea fundațiilor
C 169-1988 construcțiilor civile și industriale x x x x

Instrucțiuni tehnice pentru protecția


70 elementelor din beton armat și beton
precomprimat supraterane în medii agresive
C 170-1987 naturale și industriale x

Instrucția de norme și toleranțe pentru


71
cosntrucția și întreținerea căii. Linii cu
Instrucția 314-1989 ecartament normal x

Ghid de proiectare și execuție pentru


72 construcțiile aferente căii de rulare a
tramvaielor. Satisfacerea exigențelor de
GP 046-1999 calitate x

Lucrări de cale ferată. Terasamente.


73
Prescripții de proiectare și de verificare a
STAS 7582-1991 calității x
74 STAS 3197/1-1991 Lucrări de cale ferată. Prisma Căii x

Normativ pentru întreținerea și reparația


75
liniilor de cale feratã pentru circulația
NE 032-2004 trenurilor cu viteze pânã la 200 km/h x x

Transport public urban de călători. Calea de


76
rulare a tramvaielor. Partea 2: Prescripții
SR 13353/2-1997 privind elementele geometrice x
77 Instrucția pentru alcătuirea, întreținerea și
Instrucția 341-1980 supravegherea căii fără joante x

78
Poduri metalice de cale ferată și sosea.
STAS 9407-1975 Suprastructuri sudate. Prescripții de execuție x
79 Normativ privind utilizarea travereslor de
CD 27-2004 beton precomprimat la linii de cale ferată x

80
Normativ privind proiectarea liniilor și stațiilor
NP 109-2004 de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Normativ privind proiectarea zonei platformei


81
căii din punct de vedere al protecției
NP 095-2004 împotriva înghețului x x
82 Metodologie privind proiectarea aparatelor de
MP 038-2004 cale x

Transport public urban de călători. Calea de


83
rulare a tramvaielor. Clasificare și condiții
SR 13353/1-1996 tehnice generale x

Transport public urban de călători. Calea de


84
rulare a tramvaielor. Prescripții privind
SR 13353/5-1997 gabaritele x

Transport public urban de călători. Calea de


85
rulare a tramvaielor. Prescripții generale
SR 13353/6-1996 privind aparatele de cale x

86 Transport public urban de călători. Calea de


rulare a tramvaielor. Partea 3: Prescripții
SR 13353/3-1996 generale de proiectare privind infrastructura x

87 Transport public urban de călători. Calea de


rulare a tramvaielor. Partea 4: Prescripții
SR 13353/4-1997 generale de proiectare privind suprastructura x

Siguranța circulației. Treceri la nivel cu calea


88
ferată. Condiții tehnice, clasificare și
SR 1244/1-1996 stabilirea categoriei trecerii la nivel x

89
Siguranța circulației. Treceri la nivel cu calea
STAS 1244/3-1990 ferată. Instalații de semnalizare automată x

Lucrări de căi ferate. Drenarea apelor în zona


90
căii. Partea1: Drenuri gravitaționale-
SR 13440/1-1999 Prescripții de proiectare și de execuție x

Lucrări de căi ferate. Drenarea apelor în zona


91
căii. Partea 2: Drenuri forate- Prescripții de
SR 13440/2-1999 proiectare și de execuție x

92 Normativ privind realizarea și urnmărirea în


timp a protecției structurilor subterane ale
metroului, împotriva curneților de dispersie
NE 017-2003 produși de circulația trenurilor de metrou x
93 SR EN 13450-2004 Agregate pentru balast de cale ferată x

94
Instrucțiuni pentru restricții de viteză,
Instrucția 317 M/2001 închideri de linie și scoateri de sub tensiune x x
95 Normativ pentru sudarea armăturilor de oţel -
C 28-1983 beton x x x x

96 Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea


elementelor de construcţii metalice cu
C 133-2014 şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate. x x

Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate


97
din oțel ale construcțiilor civile, industriale și
C 150–1999 agricole x x x x
98 Ghid practic privind tehnologia de execuţie a
GE 029-1997 piloţilor pentru fundaţii x x

Ghid pentru întreţinerea, repararea şi


99
etanşarea construcţiilor subterane pentru
GEX 006-2002 metroul din Bucureşti x x
100 Ghid de proiectare și execuţie privind
GP 121/1 – 2013 protecţia împotriva coroziunii x x x x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Ghidul criteriilor de performață a cerințelor


101 de calitate conform legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcții pentru instalații
GT 063-2004 sanitare din cădiri x

Normativ de proiectare, execuție și exploatare


102
pentru rețelele termice cu conducte
NP 029-2002 preizolate x

103 Normativ privind proiectarea și executarea


sistemelor centralizate de alimentare cu
NP 058-2002 energie termică- rețele și puncte termice x
104 Determinarea debitelor de apă meteorică
SR 1846/2-2006 evacuată prin canalizare x
105 Alimentari cu apa - Retele de distributie -
SR 4163/3-1996 Prescriptii de executie si exploatare x

Ghid pentru instalații de separare a


106
hidrocarburilor cu deversare în rețelele de
GP 074-2002 canalizare x

Cod de practică pentru execuția elementelor


107
prefabricate din beton, beton armat și beton
NE 013-2002 precomprimat x x x

Normativ privind proiectarea, execuția și


108
asigurarea calității pardoselilor la clădirile
GP 037-1998 civile x
109
CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie x x
110
CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie x
111 Cdo de proiectare seismică. Partea I.
P100/1-2013 Prevederile de proiectare seismică x x
112 Cod de practică privind executarea și
NE 036-2014 urmărirea execuției lucrărilor de zidărie x x

Instrucțiuni tehnice privind procedeele de


113
remediere a defectelor pentru elementele de
C 149-1987 beton si beton armat x x x x x
114 Normativ privind proiectarea fundațiilor de
NP 112-2014 suprafață x
115 Normativ pentru proiectarea construcțiilor din
NP 005-2003 lemn x

Îndrumător privind aplicarea prevederilor


116 Regulametului de verificare și expertizare
tehnică de calitate a proiectelor, a execuției
Ordin MLPAT 77/N/1996 lucrărilor și construcțiilor x

Ghid de proiectare executie si exploatare a


117
protectiilor anticorozive pentru rezervoare din
GP 070-2002 otel ingropate x

118
Normativ pentru proiectarea si executarea
C107/0-2002 lucrărilor de izolatii termice la cladiri x
119 Normativ privind proiectarea executarea si
NP 040-2002 exploatarea hidroizolatiilor la cladiri x

Normativ privind proiectarea, execuția și


120
exploatarea învelitorilor acoperișurilor în
NP 069-2014 pantă la clădiri x

Normativ de proiectare a elementelor


121 compuse din betoane de vârste diferite și a
conectorilor pentru lucrări de cămăsuieli și
NP 093-2003 suprabetonări x x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

122 Metodologie privind executarea hidroizolaţiei


cu materiale compozite la zidării de piatră cu
emplecton pentru clădiri de patrimoniu.
Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae
MP 029-2003 Făcătorul de Minuni-Manastirea Popăuţi x

123 NP 137 - 2014


Normativ privind evaluarea în situ a rezistenței
betonului din construcțiile existente x

Metodologie pentru evaluarea riscului şi


124 MP 025 - 2004 propunerile de intervenţie necesare la
structurile construcţiilor monumentelor
istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale
acestora. x

Metodologie pentru consolidarea stratului


125 suport(zidarie, tencuieli) şi tratamentul
suprafețelor pictate la constructiile vechi cu
valoare de patrimoniu, in condiții
de umiditate excesiva şi existenta
MP 030-2003 biodegradarii x

Ghid privind proiectarea și executarea


126
lucrărilor de remediere a hidroizolațiilor
GP 065-2001 bituminoase la acoperișuri de beton x

Specificație tehnică privind protecția


elementelor de construcții din lemn împotriva
127 ST O49 - 2014 agenților agresivi. Cerințe, criterii de
performanță și măsuri de prevenire și
combatere
x
Ghid privind adoptarea măsurilor specifice
128 GP 088-2003 pentru accesul persoanelor cu handicap la
monumentele istorice
x

Caiete de sarcini generale comune lucrarilor


129 AND 589 - 2004
de drumuri. Fundații de balast și/sau de balast
amestec optimal x x

LEGE
130 Legea nr. 5 - 2000 Lege privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone
protejate
x

131 Ord. 2495/2010 Ordinul pentru aprobarea Normelor


metodologice privind atestarea specialiștilor,
experților și verificatorilor tehnici în domeniul
protejării monumentelor istorice x

privind aprobarea Listei monumentelor


132 Ord. 2314 /2004 istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor
istorice dispărute
x

pentru aprobarea Normelor metodologice


133 Ord. 2495/2010 privind atestarea specialiştilor, experţilor şi
verificatorilor tehnici în domeniul protejării
monumentelor istorice  x
134 Ord. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de
semnalizare a monumentelor istorice  x

pentru aprobarea Normelor metodologice de


135 Ord. 839/2009 aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcţii  x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

136 Ghid privind proiectarea și execuția


consolidării prin precomprimare a structurilor
GP 080-2003 din beton armat și a structurilor din zidărie x

Cod de proiectare seismică- Partea III-


137
Prevederi de proiectare pentru evaluarea
P100/3-2008 seismică a clădirilor existente x
138 Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin
C 130-1978 torcretare a mortarelor și betoanelor x x

139 GP 076 - 2002


Ghid de proiectare privind siguranţa în
exploatare a lucr ărilor de consolidare costieră x
140 GP 084-03 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund
pe cursurile de apă x
141 GP 085 -2003 Ghid pentru proiectarea căilor navigabile x

Ghid pentru proiectarea și execuție privind


142 GP 103-04
realizarea și menținerea prin înnisipare
artificială a plajelor x

Ghid de proiectare privind lucrările subterane


143 GP 125-2014 cu aplicații în hidrotehnică și transporturi.
Alcătuire constructivă, calculul sprijinirii și
cămășuielii. x
Ghid de proiectare pentru reabilitarea
144 GP 126-2014 rosturilor de lucru și definitive, la construcțiile
hidrotehnice.
x

145 NE 008/1997
Normativ privind imbunatațirea terenurilor de
fundare slabe prin procedee mecanice x x x

Metodologie pentru detectarea infiltratiilor la


146 MP 023-02 baraje și diguri de pamânt, canale de
navigație și canalizari prin măsurători de
termometrie în foraje x

147 GE 049-02 Ghid de execuție, exploatare și postutilizare a


construcțiilor de captare din apa subterană,
pentru asigurarea parametrilor functionali x

Normativ de proiectare, execuție și evaluare


148 NP 076-2013
la acțiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice
din frontul barat x
149 NP 087-03 Normativ pentru urmărirea comportării
construcțiilor hidrotehnice x
150 NP 090-03 Normativ pentru instrumentarea seismică a
barajelor x
151 NP 132 - 2011 Normativ privind analiza și evaluarea riscului
asociat barajelor x
152 NP 136/1-2014 Normativ privind evaluarea stabilităţii la
alunecare a barajelor de beton x
153 NTLH-021/2002 Metodologia privind stabilirea categoriilor de
importanta a barajelor x
154 P 059 -86 Armare cu plase sudate x
Normativ pentru execuția și controlul
155 PE 713 - 90
betoanelor în construcții hidrotehnice x

156 STAS 6400 - 84


Lucrări de drumuri. Straturi de bază și de
fundație. Condiții tehnice generale de calitate x
157 STAS 2900 - 89 Lucrări de drumuri. Lățimea drumurilor x
158 STAS 1709-2-90 Prevenirea și remedierea degradărilor din
îngheț - dezgheț. Prescripții tehnice x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

159 STAS 10473/1-87 Lucrări de drumuri. Straturi din agregate


naturale sau pământuri stabilizate cu ciment.
Condiții tehnice generale de calitate x

160 STAS 10796-3-88 Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru


colectarea și evacuarea apelor - rigole, șanțuri
și casiuri. Prescripții de proiectare și execuție x
161 STAS 2914:84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții
tehnice generale de calitate x
162 SR 179-1995 Lucrări de drumuri. Macadam. Condiții tehnice
generale de calitate x

Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminți de beton de


163 SR 183/1-1995
ciment executate în cofraje fixe. Condiții
tehnice de calitate x
164 SR EN 4031-1-2001 Lucrări de drumuri. Terminologie x
Mixturi asfaltice. Specificații pentru
165 SR EN 13108-1- 2006
materiale. Partea 1: Betoane asfaltice x
Mixturi asfaltice. Specificații pentru
166 SR EN 13108-21- 2007 materiale. Partea 21: Controlul producției în
fabrică
x
167 AND 523-2003 Normativ privind execuția straturilor
bituminoase foarte subțiri la rece x

Normativ privind utilizarea geosinteticelor la


168 AND 592/2014
ranforsarea structurilor rutiere cu straturi
asfaltice x

169 AND 605/2016 Normativ privind mixturi asfaltice executate la


cald. Condiţii tehnice privind proiectarea,
prepararea şi punerea în operă x

Normativ pentru executarea imbrăcăminților


170
rutiere din beton de ciment în sistemele
NE 014 – 2002 cofraje fixe și glisante x
Ghid practic privind tehnologia de executie a
171
GE 029-97 pilotilor pentru fundatii x
172 Normativ privind încercarea în teren a piloților
NP 045-2000 de probă și a piloților din fundații x x

Instrucțiuni tehnice privind proiectarea,


173 AND 513-2002
execuția,revizia si întreținerea drumurilor
pentru drumurile publice x
174 AND 530/2012 Instrucțiuni privind controlul calitații
terasamentelor x
175 AND 533/1997 Normativ privind lucrările de întreținere pe
timp friguros x

Normativ pentru realizarea mixturilor


176 AND 539-2002 bituminoase stabilizate cufibre deceluloză,
destinate executării îmbrăcăminților
bituminoase rutiere x

Normativ pentru prevenirea si remedierea


177 AND 547-2013
defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere
moderne x

Normativ pentru dimensionarea straturilor


178 AND 553/1999
bituminoase de ramforsare a sistemelor
rutiere suple si semirigide x
179 AND 554/2002 Normativ privind întreţinerea și repararea
drumurilor publice x

Normativ privind lucrările de întreținere


180 AND 576/2010 pentru remedierea degradărilor la
îmbrăcămințile rutiere bituminoase pe
drumurile publice reabilitate x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Normativ pentru determinarea prin


181 deflectometrie si deflectografie a capacitații
portante a drumurilor cu
CD 31-2002 structuri rutiere suple si semirigide x

Normativ pentru execuția straturilor rutiere


182
din agregate naturale stabilizate cu lianți
CD 127/2002 puzzolanici x

183 Normativul privind criteriile de determinare a


stării de viabilitate a podurilor deşosea din
CD 138/2002 beton, beton armat şi beton precomprimat x
184 Ghid pentru tehnologia de execuție a
CD 148-2003 straturilor din balast x

Normativ privind executare îmbrăcăminţilor


185
rutiere din beton de ciment cu granulozitate
CD 151/2002 discontinuă x
186 Normativ privind determinarea stării tehnice a
CD 155-2001 drumurilor moderne x

Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor


187
rutiere din beton de ciment cu cribluri de
CD 170-2003 natură calcaroasă x
188 Normativ privind executarea mecanizată a
C 182- 1987 terasamentelor de drum x

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea,


189
execuţia şi întreţinerea terasamentelor şi a
AND 515-1993 căii în zona pod-rampa acces x

Normativ privind execuţia la cald a


190
îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea de
AND 546-2013 pod x

Normativ pentru execuţia rosturilor din asfalt


191 turnat armat în vederea asigurării continuizării
căii la podurile de şosea din beton armat şi
CD 118-2003 beton precomprimat. x

192 Normativ pentru protecţia anticorozivă a


elementelor din beton ale suprastructurilor
podurilor expuse factorilor climatici, noxelor
şi acţiunii fondanţilor chimici utilizaţi pe timp
CD 139-2002 de iarnă. x

Instrucțiuni tehnice pentru executarea


193
îmbrăcăminților din beton de ciment cu
CD 169-2001 polimeri pentru calea pe poduri și pasaje. x

Normativ privind repararea şi întreţinerea


194 podurilor şi podeţelor de şosea din beton,
beton armat, beton precomprimat şi zidărie de
CD 99-2001 piatră. x

Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de


195
calitate a îmbinărilor sudate de conducte
I 27-1982 tehnologice x

Normativ pentru proiectarea şi executarea


196
sistemelor de alimentare cu gaze petroliere
I 31 -1999 lichefiate (GPL). x x x

Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor


197
pentru căi de comunicaţie cu folii din mase
NE 031-2004 plastice. x
198 Normativ pentru proiectarea structurilor de
NP 043 poduri cu grinzi înglobate în beton. x

Ghid privind proiectarea, execuţia şi


199 exploatarea elementelor de construcţii
hidroizolate cu materiale bituminoase şi
NP 064-2002 polimerice. x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Normativ pentru proiectarea și execuția


200
căptușelilor prefabricate la tuneluri executate
NP 105-2004 cu scutul x
Normativ pentru executia și controlul calității
201 AND 577 - 2002
hidroizolatiilor la poduri. x
202 STAS 8289 - 90 Tuneluri. Clasificare si terminologie x
203 AND 522 - 2006 Stabilirea stării tehnice a unui pod x
Normativ pentru execuția plăcilor de
204 AND 578 – 2002
suprabetonare a podurilor sub trafic x

Instrucțiuni tehnice aferente caietelor de


205 AND 590-2016
sarcini generale comune lucrărilor de artă
x
Normativ privind proiectarea si folosirea
206 CD 63 - 2000
aparatelor de reazem din neoprene x
Cod pentru proiectarea podurilor de cale
207 CR1 1-2-1-2005
ferata. Actiuni x

Ghid privind identificarea li clasificarea


208
defectelor la tunelurile pentru căi de
GT 061-03 comunicații x
209 L 238/2004 Legea petrolului nr. 238/2004 x

Normativ de proiectare a ranforsării cu beton


210 NP 038-2000
de ciment a structurilor rutiere rigide
aeroportuare. x
211 NP 044 – 2000 Normativ privind proiectarea geotehnică a
fundaţiilor pe piloţi. x

212 NP 050-2000
Normativ Pentru Repararea Imbracamintilor
Din Beton de Ciment Aeroportuare x
Normativ pentru proiectarea lucrărilor de
apărare a drumurilor, căilor ferate și
213 NP 067/2002
podurilor, împotriva acțiunii apelor curgătoare
și lacurilor
x
NORMATIV de proiectare pentru lucrări de
214 NP 103-04 reparații și consolidare ale podurilor rutiere în
exploatare, indicativ NP 103-04
x
N O R M A T I V privind proiectarea
215 NP 115 - 04 infrastructurilor de beton și beton armat
pentru poduri, indicativ NP 115-04
x
NORMATIV privind. PROIECTAREA
216 NP 123 - 2010
GEOTEHNICĂ. A FUNDAŢIILOR PE PILOŢI x

NORMATIV privind evaluarea stării de


217 NP 185 – 2004 degradare a îmbrăcăminților din beton de
ciment ale suprafețelor aeroportuare,
indicativ x

Ordinul ANRM
218 Ordinul nr. 47/2008 pentru aprobarea
47/1203/509/2003
Instrucțiunilor tehnice privind elaborarea și
avizarea programelor anuale de exploatare x

219 Ordinul nr. 371/2002 Ordinul nr. 371/2002 pentru aprobarea


normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice
zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă
aferente Sistemului naţional de transport prin
conducte al produselor petroliere x
Îndrumător pentru atestarea tehnico-
220 Ordinul nr. 777/2003 profesională a specialiştilor cu activitate în
construcţii
x

Ordinul nr. 48/1998 pentru aprobarea


221 Ordinul nr.48/1998 Normelor privind amplasarea și exploatarea
balastierelor din zona drumurilor și a podurilor
x
Coduri domenii de autoriazare
Indicativ reglementare
Nr. Crt Denumire reglmentarea tehnică
tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

222 P 130 – 1999 Normativ privind comportarea in timp a


constructiilor,indicativ P 130-1999. x

223 Ordinul ANRM 196/2006 NORME ŞI PRESCRIPŢII TEHNICE ACTUALIZATE


din 10 octombrie 2006 specifice zonelor de
protecţie şi zonelor de siguranţă aferente
Sistemului naţional de transport al ţiţeiului,
gazolinei, condensatului şi etanului x
Reguli comune pentru produse prefabricate de
224 SR EN 13369/2013
beton x
Proiectarea structurilor compozite de oţel şi
225 SR EN 1994-2/2006 beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli
pentru poduri. Anexa Naţională.
x

Aparate de Reazem Pentru Structuri. Partea 3


226 SR EN–1337-3:2005
Aparate de Reazem Din Elastomeri
x
227 Lucrări de arta. Hidroizolaţii. Prescripţii de
STAS 5088-75 proiectare şi execuţie x x
228 STAS 5626 – 1992 Poduri TERMINOLOGIE x
229 STAS 9312-87 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu
conducte. Prescripţii de proiectare x
Poduri de cale ferată şi şosea. Îmbinări cu
230 STAS 9330-84 şuruburi de înaltă rezistenţă. Prescripţii de
proiectare şi execuţie
x

Bibliografia nu este limitativă, candidații vor studia normele tehnice actualizate la zi în raport cu modificările intervenite pâna la data susținerii examenului