Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE-INSTALATII DE

VENTILATII : SISTEMUL DE RETELE DE CANALE SI PIESE


SPECIALE -EXECUTIE
ANTREPRENOR PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod PTE -Inst-02
GENERAL INSTALATII DE VENTILATII : SISTEMUL DE RETELE DE
Departamentul CANALE SI PIESE SPECIALE -EXECUTIE Revizia.0
Instalatii

PARTEA I
1.SCOP
Prezenta procedura cuprinde conditiile tehnice de executie,probe si receptie privind retelele de canale
de aer ,piesele speciale aferente precum probele si recptia pentru instalatii de ventilare si are drept
scop asigurarea si garantarea lucrarilor executate in conformitate cu nivelurile de calitate specificate
prin prevederile reglementarilor tehnice in vigoare si ale clauzelor contractelor incheiate cu
beneficiarii.In acest sens montajul retelelor de canale de aer insotit de piesele speciale aferente si de
echipamentele necesare pentru instalatii de ventilare in obiective industriale sau /si civile se executa in
asa fel incat acestea sa satisfaca cel putin nivelurile minime de performanta precizate in urmatoarele
exigente esentiale de calitate cum ar fi rezistenta si stabilitatea la solicitari statice si dinamice
,siguranta in exploatare,rezistenta,stabilitate,siguranta la foc,igiena,sanatatea oamenilor,refacerea si
protectia mediului,izolatia termica,izolarea hidrofuga ,protectia impotriva zgomotului si economia de
energie.

2.DOMENIU
2.1.Procedura se aplica in cazul executarii retelelor de canale pentru instalatii de ventilatii la obiective
industriale si civile realizate de antreprenorul general direct sau subantreprenori de specialitate,caz in
care conditiile de calitate vor fi anexa la contract.
2.2.Domeniul de aplicare al prezentei procedurii de executie se refera la retelele de canale si piese
speciale pentru instalatii de ventilatii aferente urmatoarelor tipuri de obiective :
2.2.1.cladiri noi sau subansambluri de cladiri noi din domeniul constructiilor civile si cele similare din
domeniul constructiilor industriale,agroindustriale si agrozootehnice.
2.2.2.cladiri existente sau subansambluri de cladiri existente din domeniul constructiilor civile si
similare din domeniul constructiilor industriale agroindustriale si agrozootehnice la care se introduc,se
modernizeaza sau se transforma retelele de canale pentru instalatii de ventilatii dupa criterii
functionale,de siguranta,ecologice,si economie de energie.
2.3. Procedura se refera la executia urmatoarelor tipuri de retele de canale de alimentare cu aer
pentru procesul de dilutie:
* introducere( refularea ) aer proaspat rece intr-o incapere unde au avut loc degajari de noxe in regim
de vara
* introducere( refularea ) aer proaspat cald intr-o incapere unde au avut loc degajari de noxe in regim
de iarna
*aspirarea( evacuarea ) aerului viciat rece in regim de iarna
Limitele unui sistem de ventilatie mecanica cuprinde doua trasee :
Traseul de introducere aer proaspat pentru dilutia degajarilor de substante nocive tehnologice sau/si
caldura .
Traseul de aspirare aer viciat ( nociv ) pentru evacuarea cat mai rapida a substantelor nocive
tehnologice sau/si caldura .
Limitele acestor retele cuprind :
Pentru introducere aer proaspat traseul cuprinde distanta de la centrala de ventilare pana la incaperea
ce va fi curatita de noxe.
Pentru evacuare aer nociv traseul cuprinde distanta din incaperea curatata de substante nocive pana
in exteriorul cladirii.Centrala de ventilare se prevede in general cat mai aproape de incaperea
deservita.

2.4.Conditii de utilizare a procedurii


Procedura se utilizeaza la executia unor retele de ventilatie care au la baza documentatii tehnice prin
care se asigura :
*dimensionarea corespunzatoare cerintelor consumatorilor privind debitele si presiunea aerului.
*date suficiente pentru materializarea traseelor retelelor si cotelor de nivelment pentru montarea
canalelor si elementelor auxiliare precum si a elementelor de sustinere aferente.
*coordonarea retelelor de ventilatie cu celelalte retele de canalizare,termice electrice, gaze din incinta
unei cladiri in vederea folosirii cat mai rationale si eficiente a spatiilor puse la dispozitie.si a folosirii
constructiilor metalice. Pentru sustinerea canalelor de transport aer .Procedura poate fi utilizata atat in
scopuri civile cat si in scopuri industrial -tehnologice.
3.Definitii si prescurtari
3.1.Se au in vedere definitiile si prescurtarile conform MAQ ( Manual de Asigurare a Calitatii ) al
antreprenorului general,cod . -MAQ si anume :

MAQ Manual de Asigurare a Calitatii


AQ Asigurarea calitatii
CQ Controlul calitatii
PFS Procedura functie de sistem
PTE Procedura tehnica de executie
PCC Procedura de control a calitatii
PVRC Proces verbal de receptie a calitatii
PVLA Proces verbal de lucrari ascunse
RNC Raport de neconformitate
RAC Raport de actiuni corective

3.2.Se au in vedere si prescurtarile introduse prin prezenta procedura :


PVFL Proces verbal de predare-primire front de lucru

3.3.Documentatia tehnica de executie ,specificatiile tehnice si dispozitia date ulterior de proiectant


sunt denumite in text proiect.
4.Documente de referinta
4.1.Documentele de rang superior prezentei proceduri
Legea nr.10/1995 Legea privind calitaea in constructii
HGR nr.766/1997 Regilament cu privire la Agrementul Tehnic pentru produse,procedee
si echipamente noi in constructii
OGnr.60/1997 Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor
NGPM 1996 Norme generale de protectia muncii
HGRnr.273/1994 Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
-MAQ -03.00 Manual de asigurare a calitatii al antreprenorului general
4.2.Normative si instructiuni

I5 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare


C139-1987 Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de
constructii metalice

5.Responsabilitatii
5.1.Sef santier
Asigura la punctul de lucru toata documentatia ( proiect ultima varianta ,PTE,si PCC aprobate pe
lucrare ).Verifica daca in proiect sunt incluse date privind exigentele de calitate minime obligatorii
stipulate la capitolul1din prezenta PTE.Coordoneaza organizarea si desfasurarea lucrarilor de
executie si numeste seful punctului de lucru.Raspunde de respectarea termenelor de predare stabilite
in contract.Urmareste respectarea conditiilor necesare aplicarii programului de asigurare a calitatii al
antreprenorului general al acestei lucrari.Raspunde direct de receptia materialelor si echipamentelor
efectuata pe santier si de asigurarea calitatii,dimensiunilor si caracteristicilor tehnice ale
acestora.Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si prevederilor legale privind protectia si igiena
muncii si respectarea normelor PSI.
5.2.Sef punct de lucru
Asigura la lucrare personal de executie calificat si instruit.Asigura insusirea si respectarea
documentatiei tehnico-economice aferenta PTE si PCC aprobate pe lucrare ,de catre personalul de
executie.Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legale privind
protectia ,igiena muncii si PSI.Raspunde de dotarea punctului de lucru cu utilaje,scule,mijloace de
masurare si calibrare necesare unei bune desfasurari a lucrarilor.Urmareste si asigura livrarea din
depozite a tuturor materialelor necesare la punctul de lucru ,indentificabilesi cu documentatie de
calitate insotitoare.Verifica si raspunde de conditiile de depozitare a materialelor si produselor in
santier. Asigura activitatea de predare-primire a frontului de lucru si semneaza procesul verbal de
predare-primire.Raspunde de realizarea lucrarilor si calitatea lucrarilor executate.Asigura conditiile
pentru efectuarea verificarilor de catre responsabilul tehnic cu executia atestat si observatiile
comunicate de acesta.Asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate.Urmareste
primirea la termen a echipamentelor si a utilajelor si asigurarea caracteristicilor tehnice ale acestora in
conformitate cu specificatiile tehnice din proiecte.Planifica executia lucrarilor.In tocmeste lunar
programe de lucru pe care le coreleaza cu grafice de esalonare a lucrarilor aprobate.La preluarea
frontului de lucru verifica direct calitatea fazei de lucrari executate anterior,existenta documentatiei de
atestare a calitatii pentru faza anterioara a lucrarii inclusiv proces verbal de receptie calitativa ,modul
de conservare a lucrarilor executate in faza anterioara.Verifica pentru faza de lucrari ce urmeaza a fi
executata ,existenta planurilor si detaliilor de executie,caiet de sarcini si dispozitii de santier.Asigura la
nivel de punct de lucru un sistem de evidenta a documentatiei primate conform prevederilor PFS
Controlul documentatiei si al datelor .Instruieste personalul executant referitor la prevederile
documentatiei de executie ale normelor tehnice in vigoare.Consemneaza instruirea in procesul
verbal.Asigura si raspunde pentru realizarea lucrarilor conform documentatiei de executie,asigura
respectarea planurilor si detaliilor de executie.Utilizeaza numai personal calificat.Dispune masurile
necesare pentru corectarea imediata a deficientelor identificate.Identifica si semnalizeaza in scris si
verbal ierarhic situatiile neprevazute in documentatii de executie elaborate de proiectant.

5.4.Sefii de echipa
5.4.1.Participa la preluarea frontului de lucru si semneaza de primirea acestuia.
5.4.2.Asigura respectarea tehnologiei de lucru impreuna cu echipa in baza instruirii facute de seful de
santier sau seful punctului de lucru si a prevederilor din normativul I5.
5.4.3.Asigura impreuna cu seful punctului de lucru nivelul calitativ al lucrarii si incadrarea lucrarilor
executate in limitele abaterilor admise.
5.4.4.Participa la verificarea executiei lucrarilor terminate pe faze si raspunde pecuniar solidar cu
echipa pentru remedierea deficientelor constatate.

5.5.Compartimentul Controlul calitatii CQ


Participa la activitatea de predare-primire a frontului de lucru.Efectueaza controalele planificate pe
lucrare si participa la punctele de control conform PCC aprobata.
Confirma calitatea lucrarilor executate,in inregistrarile emise ,PVRC,PV de probe,FCC,buletin de
analiza,etc.
Emite,tine sub control si confirma incheierea RNC.
Verifica la terminarea lucrarilor,inregistrarile de calitate emise si participa la activitatea de receptie
finala.

5.6.Laborator
Asigura controlul si retestarea materialelor si produselor cu termen de folosire depasit sau care
prezinta dubii.