Sunteți pe pagina 1din 102

CORAL SRL

Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

“Reabilitare, reconstituire,reparare fatade


si refacere iluminat exterior – Teatrul
Odeon”

PROPUNERE TEHNICĂ

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE


CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

S.C. CORAL PL.01


PROCEDURI de LUCRU
S.R.L.
LUCRĂRI DE DEMOLARE si DESFACERE Ed. 1 Rev. 0
DEMOLĂRI SI DESFACERI ÎNVELITORI PE ACOPERIȘURI TIP ȘARPANTĂ, DIN
TABLĂ PLANĂ
Aceste lucrări se referă la desfacerea parțială sau totală a acoperișului tip șarpantă care constă in:
- demontarea jgheaburilor și burlanelor;
- demontarea lucarnelor;
- desfacerea învelitorilor.
Prin demolarea parțială sau totală a învelitorilor și acoperișurilor se urmarește:
- recuperarea, recondiționarea, prelucrarea și gestionarea în condițiile stabilite de lege, a resurselor
materiale rezultate;
- reintegrarea în natură a materialelor nerecuperabile asigurandu-se securitatea maximă a personalului
de execuție a lucrărilor.
Sortarea materialelor se va face cu acordul beneficiarului, având la baza o justificare economică.
Obligații și răspunderi privind intervențiile la învelitori și acoperișuri
1. Obligațiile și răspunderile privind intervențiile la învelitori și acoperișuri sunt cuprinse în
“Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare,intervențiile în timp și postutilizarea
construcțiilor"; anexa 3 la H.G. nr. 2618/8.VI./1994, precum și în Legea 10/1995 privind calitatea în
construcții.
2. Obligații și ăaspunderi ale executanților:
- începerea execuției lucrărilor de demolare numai pe baza documentației tehnice, funcție de categoria
de importanță a construcției;
- respectarea prevederilor din documentația tehnică aferentă;
- organizare de șantier corespunzatoare anvergurii lucrării;
- realizarea condițiilor de calitate prevăzute în documentația tehnică;
- instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor și operațiilor și a
măsurilor de protecția muncii;
- luarea măsurilor de protecție a vecinatăților prin evitarea de transmitere a vibrațiilor puternice sau a
șocurilor, prin degajări mari de praf, precum și prin asigurarea acceselor necesare la aceste vecinatăți;
măsuri de protecție a circulației și a mediului înconjurator.
Principii și reguli privind desfacerea învelitorilor pentru șarpante
Acestea se referă la desfacerea parțială sau totală a acoperișului tip șarpantă.
Sunt prezentate în continuare câteva reguli generale după cum urmează:
1. Demontarea învelitorilor, accesoriilor și șarpantelor se va face conform prevederilor din documenta
ția de specialitate și a soluțiilor cadru specifice.
2. Demontarea învelitorilor se va efectua de regulă după dezechiparea podului,care cuprinde urmatoa
rele faze:
- încetarea activitaților din interiorul construcției și anume, spațiul folosit sub pod;
- suspendarea utilităților care împiedică buna desfașurare a intervenției (ex: firele de înaltă tensiune,
firele de telefon etc);
- asigurarea continuității instalațiilor tehnico-edilitare pentru vecinatați, dacă este cazul;
- evacuarea inventarului mobil (obiecte de inventar, mobilier, echipamente etc), din spațiul imediat
inferior podului.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

3. Demontarea învelitorilor și șarpantei se va realiza fără a afecta rezistența construcției și a periclita


continuarea demolării.
Pentru a se evita accidentele de muncă, nu trebuie să se întreprindă nici o acțiune de demolare fără
expertiza structurii clădirii, tinându-se seama și de aglomerarea materialelor din demolări pe suprafețe
mici; acolo unde este cazul se vor da soluții pentru sprijiniri.
În cazul în care învelitoarea are cote diferite se începe întotdeauna de la cota cea mai înaltă.
4. Demontarea se va efectua respectând ordinea logică a operațiilor, pornind de la partea superioară sau
coama către streașinaa, începand cu demontarea accesorilor,continuând cu învelitorile propriu-zise,
dinspre exterior către interiorul construcției, apoi a luminatoarelor, tabacherelor, lucarnelor și încheind
cu șarpanta.
5. La efectuărea lucrărilor de demolare se va avea în vedere respectarea normelor de tehnica securității
și protecția muncii, prevăzute în documentație.
6. Învelitoarea, fiind un element al construcției deosebit de expus la numeroase solicitări, se va analiza
starea de uzură a materialelor componente pentru stabilireamodului de lucru în vederea recuperarii,
recondiționarii și reutilizarii totale sau parțiale.
7. Se interzice supraîncarcarea planșeului de sub învelitoare prin aglomerarea materialelor demontate.
8. Transportul și evacuarea materialelor demontate din și de pe acoperiș se va realiza astfel ca sa nu se
producă degradarea lor, utilizand pentru acestea jgheaburi,palete, containere, precum și dispozițive și
utileje corespunzatoare.
9. Materialele recuperate din acoperiș se sortează, recondiționează și se depozitează corespunzator.
Desfacerea învelitorii din foi de tablă plană
1. Învelitorile din tablă zîncâtă plană sunt executate numai pe un support continuu, de obicei din astereala
din scânduri de brad.
2. Îmbinarea foilor de tablă poate fi executată în falț simplu și falț dublu.
3. Acestea la randul lor sunt culcate sau în picioare (verticale).
4. Falțurile perpendiculare pe pantă sau pe cele din dolii sunt culcate pentru a permite curgerea apei.
5. Cu acest sistem se îmbină foile de tablă de pe același rând.
6. Falțurile în picioare, simple sau duble leaga foile de tablă cu cele vecine (dreapta -stânga), acestea
sunt paralele cu panta.
7. Învelitoarea din tablă se fixează pe astereala cu agrafe (copci).
8. Acestea sunt confecționate din straifuri de tablă cu lațimea de 30... 50 mm și cu lungimea de 80...
l20mm.
9. În general se montează cel puțin două agrafe pentru falțul în picioare și minimum una pentru falțul
culcat. 10. Demontarea învelitorii din tablă se începe cu elementele care ies din planul învelitori
(calcane, atice, rosturi de dilatație, coșuri de fum, lucarne etc).
11. Desfacerea racordării învelitorii la calcane și coșuri de fum se face prin scoaterea cuielor sau
picioarelor care au fixat tabla în rosturile zidăriei de cărămidă.
12. În cazul când pazia (tabla ridicată pe verticală) a fost fixată cu bolțuri împușcate, tabla se crestează
în zona acestora pentru ca tabla să poată fi îndepartată cu ușurință.
13. Tabla este introdusa în rosturile zidăriei circa 2 ... 3 cm încât nu ridică probleme scoaterea acesteia.
14. Demontarea racordării învelitorii din tablă la atice și la rosturile de tasare se începe prin desfacerea
șorțurilor din platbandă de 3 x 30 mm eliberându-se astfel odată cu acestea și pazia.
15. În cazul lucarnelor, paziile ridicate pe verticală sunt fixate pe structura acestora executată pe rigle și
scânduri din lemn de brad.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

16. Pentru eliberarea paziei se scot cuiele de fixare.


17. După ce paziie au fost eliberate din sistemele de fixare se trece la desfacerea învelitorii propriu-zise.
18. Demontarea învelitorii din tablă se face prin desfacerea falțului în picioare simple sau duble (cele
paralele cu panta) de o parte și de alta a unui rând de foi legate între ele prin falțuri simple sau duble
culcate (îmbinările paralele cu coama).
19. După ce falțul în picioare a fost desfacut, se trece la desfacerea rândului de tablă.
20. În cazul în care tabla poate fi recuperată, falțurile orizontale se desfac la
intervale de 4... 5 foi, rămânând ca celelalte să se desfacă în atelier unde condițiile de
lucru sunt mai ușoare. 21. După ce s-au desfacut falțurile orizontale la intervalele aratate, tabla se ridică
de pe astereala prin scoaterea cuielor (de regula doua pentru fiecare copcă).
22. Tabla se stivuiește, se baloteaza și se coboară cu mijloace de coborare adecvate.
23. În atelier se desfac și celelalte falțuri culcate cu ajutorul cleștelui cu gura lată pentru falțuit.
24. Dacă tabla este corodată, fără posibilitatea de a mai putea fi refolosită, după desfacerea falțurilor în
picioare, aceasta se taie cu foarfeca de tinichigerie în bucați cu dimensiuni convenabile pentru a fi ușor
stivuite, balotate, transportate și coborate de pe astereală.
25. Odată cu desfacerea copcilor cuiele se scot și se strâng pentru ca prin manipularea foilor de tablă să
nu se rănească muncitorii.
26. Când învelitorile din tablă nu sunt prevăzute cu jgheaburi și burlane,acestea se termina cu un șorț,
din tablă fixat în agrafe din platbandă 3 x 30 mm.
27. Pentru desfacere, șorțurile se desprind din agrafe după care se desfac falțurile.
28. După eliberarea suprafeței învelitorii de tablă demontată, se trece la desfacerea asterealei din
scânduri.
29. Cum pantele uzuale ale învelitorilor din tablă sunt relativ mici, între 15cm/m și 50 cm/m, desfacerea
scândurilor care alcătuiesc astereala se poate face și prin pod și de pe astereală.
30. Cel mai comod și fără riscul de a se produce accidente prin cadere de la înaltime, este desfacerea
prin pod.
31. Se recomandă ca muncitorii să fie ancorați cu centuri de siguranță.
32. Desfacerea scândurilor se face cu ajutorul unei tesle sau a unui ciocan și pot fi coborate, una câte
una în pod, după care se pot scoate din incinta șantierului.
Tehnologia de demontare a elementelor pentru iluminarea naturală a construcțiilor
Elementele pentru iluminarea naturală a podului sau încaperilor construcției sunt:
tabachere, când sunt în același plan cu apa acoperișului;
lucarne, când ies din planul acoperișului.
Tabacherele se folosesc pentru aerisirea și iluminarea podurilor, precum și pentru accesul pe acoperiș.
Ele sunt alcătuite dintr-un cadru de dulapi așezați pe căpriori, peste care se montează o rama din profiluri
metalice sau lemn care conține un geam simplu sau armat. Rama este prinsă în balamale pe latura către
coamă și are un dispozițiv metalic pe latura către streașină, care permite deschiderea totală sau parțială
a tabacherei.
Lucarnele sunt elemente auxiliare ale acoperișului cu rolul de a ilumina și aerisi interiorul podurilor
care, spre deosebire de tabachere, ies din planul acoperișului. Ele pot avea diferite forme: curbe,
dreptunghiulare. în una sau doua pante, triunghiulare etc. Lucarnele sunt prevăzute cu ferestre și ochiuri
mobile pentru aerisire.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Demontarea elementelor mai sus mentionate se va efectua dinspre exterior către interior. Se va respecta
cu strictețe tehnologia de demontare a lucarnelor și tabacherelor în conformitate cu reg1ementarile în
vigoare.
Măsuri și reguli de protecția muncii
1. La organizarea șantierelor pentru demolarea diverselor tipuri de învelitori, ca și la executarea
operațiunilor de demolare și evacuarea din șantier a materialelor rezultate se va ține seama de
urmatoarele:
- Norme republicane de protecția muncii; - Norme departamentale de protecția muncii, insistându-se
asupra următoarelor:
a. înainte de începerea lucrărilor de demolare se va verifica rezistența tuturor elementelor componente
ale învelitorilor: ferme, șarpante, căpriori, astereală, șipci,etc.
b. construcția a cărei învelitoare trebuie să fie demolată trebuie sa fie îngrădită pe întreg perimetrul, la
o distanță de cel putin 2 m de aceasta.
c. se vor fixa pe toate laturile panouri avertizoare ca "se lucrează pe acoperiș”.
d. accesul la învelitoare se va face pe scări sigure și comod de urcat. Se interzice blocarea acestora cu
materiale rezultate din demolare.
e. platforma pe care se aduc materialele în vederea coborarii lor cu mijloace mecanice și manuale, trebuie
să fie solidă și prevăzută cu balustrade corespunzatoare,care să impiedice căderea muncitorilor cât și a
materialelor de la înălțime.
f. accesul pe platformă a muncitorilor care transportă materialele trebuie să se facă numai prin locuri
sigure, bine marcate.
g. la învelitorile din tablă zîncâtă plană se recomandă ca demontarea acestora să se faca prin pod când
rezistența acestuia o permite, în special când învelitoarea nu este prevăzută cu astereală.
h. este interzisă executarea lucrărilor de demolare a învelitorilor pe timp de ceață deasă, când este polei,
vânt puternic, ploi torențiale sau ninsori abundente.
i. este interzisă staționarea sau circulația muncitorilor pe învelitorile care nu sunt prevăzute cu un suport
robust (astereală sau beton). Nu este permisă depozitarea excesivă a materialelor pe învelitoare. Trebuie
să se construiască platforme speciale care să reziste încărcării cu materiale demolate și care să impiedice
alunecarea acestora.
j. demolarea elementelor de învelitoare montate pe șipci trebuie să se facă numai de pe scări special
amenajate și bine ancorate, funcție de datele fiecărui tip de învelitoare. Pentru aceasta, executantul
trebuie să dea detalii de execuție și de fixare prin proiectul de organizare.
k. muncitorii trebuie să poarte casti de protecție legate sub bărbie, centuri de siguranță și încălțăminte
care să impiedice alunecarea acestora.
l. nu este permisă aruncarea de pe acoperiș a sculelor și materialelor. Zilnic, la terminarea lucrului pe
acoperiș trebuie să se evacueze din șantier toate materialele rezultate din demolare.
m. demontarea jgheaburilor și burlanelor trebuie să se facă de pe o schelă suspendată, bine ancorată de
parțile solide ale construcției.
n. sunt interzise săriturile de la orice înălțime atât pe învelitoare cât și pe podinele de circulatie.
Măsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind să ia orice măsură necesară pentru a
preveni accidentele.
Măsuri și reguli de protecție la acțiunea focului
1. Normele de protecție împotriva incendiilor privind intervențiile la învelitori și acoperișuri se stabilesc
în funcție de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistență la foc al
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

elementelor de construcție, precum și de sarcina termică a materialelor și substanțelor combustibile


utilizate, prelucrate,manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C300 – 94.
2. Organizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor precum și a evacuării persoanelor și
bunurilor în caz de incendiu, vizează în principal:
a. stabilirea în instrucțiunile de lucru, a modului de operare precum și aregulilor, măsurilor de prevenire
și stingere a incendiilor ce trebuie respectate în timpul executării lucrărilor;
b. stabilirea modului și a planului de depozitare a materialelor și bunurilor cu pericol de incendiu sau
explozie.
c. dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor necesare conf.normelor,
amplasarea corespunzatoare a acestora și întreținerea în perfectă stare de funcționare.
d. organizarea alarmării, alertării și a intervenției pentru stingerea incendiilor la locul de muncă precum
și constituirea echipelor de intervenție și a atribuțiilor concrete;
e. organizarea evacuarii persoanelor și a bunurilor în caz de incendiu precum și întocmirea planurilor de
evacuare;
f. întocmirea ipotezelor și schemelor de intervenție pentru stingerea incendiilor la instalațiile cu pericol
deosebit;
g. marcarea cu inscripții și indicatoare de securitate și expunerea materialelor de propagandă împotriva
incendiilor.
3. Înaintea începerii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie să fie instruiți să respecte
regulile de pază împotriva incendiilor.
4. De asemenea muncitorii trebuie să cunoască care sunt căile de evacuare în caz de incendiu, acestea
trebuie marcate corespunzator prin panouri vizibile.
5. Scările de evacuare ale teraselor și podurilor trebuie să aibă protecții corespunzatoare împotriva
propagării fumului și focului și să asigure ieșirea persoanelor la nivelul terenului.
6. Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instrucțiunile tehnice privindtehnologiile de demolare,
precum și normele de prevenire a incendiilor.
7. La terminarea lucrului se va asigura:
a. întreruperea iluminatului electric, cu excepția celui de siguranță;
b. evacuarea din incinta a deșeurilor, rezidurilor și a altor materiale combustibile
c. înlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;
d. evacuarea materialelor din spațiile de siguranță dintre construcție și instalații.
8. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate și montate conform standardelor
STAS 297/1 și STAS 297/ 2
9. Montarea și demontarea construcțiilor provizorii pentru organizarea de șantier se va face conform
proiectelor de organizare.
10. Depozitarea subansamblelor și a materialelor rezultate din procesele de demontare, transportul
acestora pe alt amplasament se va face în raport cu comportarea la foc a acestora și cu condiția de a nu
bloca căile de acces pentru apa și mijloacele de stingere și spațiile de siguranță dintre clădiri.
11. Ordinea operațiilor de demontare se va stabili în conformitate cu caracteristicile construcțiilor
respective, astfel încât prin operațiile de tăiere sau sudare a unor ansambluri nedemontabile să nu creeze
pericolul de aprindere a elementelor combustibile ale construcției.
12. Se interzice lucrul cu foc deschis la distanțe mai mici de 3 m față de elementele sau materialele
combustibilre (carton sau pânză bitumată, poliester, lemn,etc) fără luarea măsurilor de protecție
specifice (izolare, umectare, ecranare, etc).
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Zilnic, după terminarea programului de lucru, acoperișul se curăță de resturile și deșeurile rezultate.
Materialele și substanțele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, fără pericol de
producere a incendiilor.
13. Pe timpul executării lucrărilor la șarpante și învelitori combustibile este interzis focul deschis sau
fumatul. Sunt exceptate dispozițivele tehnologice prevăzute și asigurate cu protecțiile necesare.
14. La executarea lucrărilor la învelitori pe timp friguros se interzice curățirea de zăpadă și gheață a
acoperișurilor cu foc deschis.
15. Fiecare șantier trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, echipat conform reglementărilor în
vigoare.
Desfacerea elementelor de beton se executa cu dalti ciocane,ciocan pneumatic,ranga ,lopeti.
Coditii de executie
Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii ,in principiu sunt inverse operatiunilor de montaj.
Se vor lua toate masurile necesare ptr.protejarea vecinatatilor impotriva :
-transmisiei vibratiei puternice sau socului
-impuscarile cu materiale
-degajarilor puternice de praf.
Principalele operatiuni la desfacerile elementelor de beton sunt:
* desfacerea cu atentei a betonului, operatiune ce se executa cu dalta si ciocanul pneumatic;
* crearea si curatarea locasului;
- transportul molozului cu roaba,containerizarea lui,evacuarea catre locul stabilit de Primarie;
Molozul se va evacua pe cat posibil in aceeasi zi.
Controlul calitatii :Nu se admit zone insuficient curatate sau distrugeri ale unor parti valoroase a
monumentului.
Receptia lucrarii : se verifica daca desfacerile de beton sunt facute numai in zonele indicate de catre
proiectant si daca nu au fost distruse componente valoroase ale monumentului.
Verificarile se fac pe parcusul executiei lucrarilor si dupa terminarea lucrarilor,pe sectoare si pe zone.
Desfacerea zidariilor de caramida si ornamentelor de piatra se executa cu dalti ciocane,ciocan
pneumatic,ranga ,lopeti, tobogane de evacuare.
Materiale : dupa operatiunea de desfacere rezulta molozul dupa extragerea in prealabil cu grija a
ornamentelor din piatra ce urmeaza a fi restaurate si remodelate.
Transportul ornamentelor din piatra valoroase provenite din desfaceri se va face manual cu atentie la
locul de depozitare, care este adapostit, in vederea restaurarii si remontarii.
Molozul se va evacua prin tobogane ,transportat cu roaba , containerizat si evacuat catre locul stabilit de
Primarie;
Coditii de executie
Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii ,in principiu sunt inverse operatiunilor de montaj.
Se vor lua toate masurile necesare ptr.protejarea vecinatatilor impotriva :
-transmisiei vibratiei puternice sau socului impuscarile cu materiale
-degajarilor puternice de praf.
Principalele operatiuni la desfacerile de zidarie de caramida sunt urmatoarele:
* localizarea si marcarea suprafetei (portiunii)ce urmeaza a fi desfacuta
* desfacerea cu atentei a ornamentelor din piatra ce urmeaza a fi restaurate si remodelate, operatiune ce
se executa numai cu dalta si ciocanul;
* desfacerea zidariei propriuzise;
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

* crearea si curatarea locului in vederea rezidirii;


* ornamenteler din piatra valoroase provenite din desfaceri vor fi transportate manual cu atentie la locul
de depozitare, in vederea restaurarii si remontarii.
* molozul se va evacua prin tobogane ,transportat cu roaba , containerizat si transportat auto catre locul
stabilit de Primarie;
Desfacerile se vor executa de regula ,bucata cu bucata, de sus in jos si pe tronsoane.
Pietrele degradate si molozul se vor evacua pe cat posibil in aceeasi zi.
Controlul calitatii :Nu se admit zone insuficient curatate sau distrugeri ale unor parti valoroase a
monumentului.
Receptia lucrarii : se verifica daca desfacerile de zidarie sunt facute numai in zonele indicate de catre
proiectant si daca nu au fost distruse componente valoroase ale monumentului.
Verificarile se fac pe parcusul executiei lucrarilor si dupa terminarea lucrarilor,pe sectoare si pe zone.
Demolarea zidăriei de caramida în vederea desfiinţării totale pentru reamenajare sau demolări parţiale
pentru crearea de goluri de uşi sau ferestre se va face în conformitate cu prevederile tehnice și normele
de protecție a muncii în vigoare.Norme republicane de protecția muncii aprobate de Ministerul Muncii
şi Ministerul Sănătăţii cu Ordinile nr.34/1975 și nr.60/1975 inclusiv modificările aprobate cu Ordinul
nr.110/1977 si39/1977.Se vor respecta toate operațiunile necesare executării demolărilor totale sau
parţiale:
- montare, demontare și mutare jgheab de evacuare a deșeurilor și a schelelor simple de inventar (pe
capre, scări);
- executarea demolărilor totale sau parţiale pentru practicarea de goluri pentru uşi sau ferestre,conform
planşelor ce indică poziţia pereților şi zonei ce va fi demolată;
- operațiunile de demolare a zidurilor se vor executa manual;
- o atenție deosebită se va acorda manipulării materilelor rezultate din demolare și practicare de goluri
pentru uşi și ferestre, sortării şi stivuirii cărămizilor la depozitul de șantier, în vederea evacuării.
Lucrările de demolari sau desfaceri și spargeri de ziduri existente pentru creare de goluri noi se vor
executa cu deosebita atenție, cu sprijiniri și susțineri. Demolarea se va face manual, în strepi sau în
trepte, pentru a permite legatura între zidăria ce se menține cu zidăria ce sa va reface.
Demolarea se face pe porțiuni , cu sprijinirea parțială a pereților.
NOTĂ: Nu se vor executa lucrări de demolări, desfaceri pe zonele ce conţin componente artistice.
Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare se executa cu dalti ciocane,rangi,lopeti;tobogan de
evacuare.
Materiale : dupa operatiunea de desfacere rezulta molozul ce va fi evacuat
Transportul
Molozul se va evacua prin tobogane ,transportat cu roaba , containerizat si transportat auto catre locul
stabilit de Primarie;
Coditii de executie
Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii ,in principiu sunt inverse operatiunilor de montaj.
Se vor lua toate masurile necesare ptr.protejarea vecinatatilor impotriva :
-transmisiei vibratiei puternice sau socului
-impuscarile cu materiale
-degajarilor puternice de praf.
Principalele operatiuni la desfacerile de tencuieli sunt urmatoarele:
* localizarea si marcarea suprafetei (portiunii)ce urmeaza a fi desfacuta
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

* desfacerea tencuielii propriuzise;


* molozul se va evacua prin tobogane ,transportat cu roaba , containerizat si transportat auto catre locul
stabilit de Primarie;
Desfacerile se vor executa de regula de sus in jos si pe tronsoane. Molozul se va evacua pe cat posibil
in aceeasi zi.
Controlul calitatii :Nu se admit zone insuficient curatate sau distrugeri ale unor parti valoroase a
monumentului.
Receptia lucrarii : se verifica daca desfacerile de tencuieli sunt facute numai in zonele indicate de catre
proiectant si daca nu au fost distruse componente valoroase ale monumentului.
Verificarile se fac pe parcusul executiei lucrarilor si dupa terminarea lucrarilor,pe sectoare si pe zone.
Desfacerea planseelor din lemn si a elemntelor componente inclusiv a dusumelelor se executa cu dalti
ciocane,rangi,fierastraie.
Materiale : din operatiunea de desfacere rezulta grinzi,podine scanduri moloz.
Transportul
Materialul lemnos si molozul provenind din desfaceri vor fi transportate dupa caz cu roaba sau prin
purtare directa,containerizat si si transportat auto catre locul stabilit de Primarie.
Coditii de executie
Principalele operatiuni la desfacerile planseelor de lemn si dusumelelor sunt urmatoarele:
* localizarea si marcarea suprafetei (portiunii)ce urmeaza a fi desfacuta
* desfacerea podinelor sau a dusumelelor;
* desfacerea grinzilor
* transportul cu roaba a materialului rezultat,stivuirea lui, containerizarea si transportul auto la locul
indicat de Primarie;
Desfacerile se vor executa de regula de sus in jos si pe tronsoane.
Controlul calitatii :Nu se admit desfaceri de elemente din lemn in zonele neindicate de proiectant si nici
desfaceri de grinzi cu distrugerea in exces a zidariei de piatra in care sunt incastrate capetele lor. Receptia
lucrarii : se verifica daca desfacerile planseelor de lemn sunt facute numai in zonele indicate de catre
proiectant si daca nu au fost distruse componente valoroase ale monumentului.
Verificarile se fac pe parcusul executiei lucrarilor si dupa terminarea lucrarilor,pe sectoare si pe zone.
Desfacerea pardoselilor din ciment,piatra de rau,caramida se executa cu dalti ciocane,ciocan
pneumatic,rangi,lopeti.roabe.
Materiale : din operatiunea de desfacere rezulta moloz ,bolovani de rau
Transportul
Molozul si pietrle provenind din desfaceri vor fi transportate cu roaba,containerizate si si transportate
auto catre locul stabilit de Primarie.
Coditii de executie
Se vor lua toate masurile necesare ptr.protejarea vecinatatilor impotriva :
-impuscarilor cu materiale
-degajarilor puternice de praf.
Principalele operatiuni la desfacerile pardoselilor din ciment,piatra de rau sau caramida sunt
urmatoarele:
* desfacerea pietrlor,operatie ce se executa numai cu dalta si ciocanul sau cu ciocanul pneumatic.
* curatarea locului
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

* stivuirea pietrelor deteriorate in vederea transportarii cu roaba impreuna cu molozul si apoi cu auto la
locul indicat de Primarie;
Desfacerile se vor executa de regula bucata cu bucata si pe tronsoane.
Controlul calitatii :Nu se admit desfaceri de piatra cu distrugerea totala a lespezilor.
Receptia lucrarii : se verifica daca desfacerile de piatra sunt facute numai in zonele degradate ,indicate
de catre proiectant si daca zonele au fost complet curatate.
Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor,pe sectoare si pe zone.
Desfacerea zidariilor de caramida ( piatra) in vederea plombarii -se refera la lucrarile de desfacere
partiala a unor elem.de constructie.
Se precizeaza ca parte din caramizile(pietrle) desfacute se vor reutiliza in zidaria noua iar parte (cele
degradate) vor fi indepartate.Caramizile sparte nu vor fi refolosite.
Operatia de desfacere a zidariilor de caramida sau piatra se executa cu dalti ,ciocane,masini de gaurit .
Materiale : din operatiunea de desfacere privin piatra bruta si bolovani de rau cele de buna calitate fiind
refolosite la zidaria noua,iar cele macerate sau exfoliate va fi vor fi indepartate, ca si molozul de zidarie
de caramida.
Transportul
Pietrele provenite din desfaceri si care vor fi refolosite vor fi depozitate,in vederea curatarii,spalarii si
rezidirii chiar pe schela si chiar la punctul de lucru la care au fost desfacute din zidaria veche. Pietrele
degradate ca si molozul rezultat vor fi transportate cu roaba , containerizate si evacuate catre locul stabilit
de Primarie;
Coditii de executie
Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii ,in principiu sunt inverse operatiunilor de montaj.
Se vor lua toate masurile necesare ptr.protejarea vecinatatilor impotriva :
-transmisiei vibratiei puternice sau socului
-impuscarile cu materiale
-degajarilor puternice de praf.
Principalele operatiuni la desfacerile de zidarie de caramida,piatra bruta si piatra de rau in vederea
plombarii sau rezidirii sunt urmatoarele:
* localizarea si marcarea suprafetei (portiunii)ce urmeaza a fi plombata
* desfacerea cu atentei a caramizilor sau pietrelor deteriorate sau distruse, operatiune ce se executa
numai cu dalta si ciocanul;
* crearea si curatarea locului in vederea plombarii;
* alegerea pietrelor de buna calitate in vederea folosirii lor la zidarie;
* curatarea pietrelor de buna calitate desfacute de moloz,spalare si stivuirealor in vederea refolosirii in
zidarie.
* stivuirea caramizilor si pietrelor deteriorate in vederea transportarii lor cu roaba impreuna cu molozul
la container.
Desfacerile se vor executa de regulade sus in jos si pe tronsoane.
Controlul calitatii :Nu se admit desfaceri de caramida sau piatra in zonele in care zidaria nu prezinta
deteriorari si nu au fost indicate de catre proiectant.
Receptia lucrarii : se verifica daca desfacerile de caramida sau piatra sunt facute numai in zonele
degradate ,indicate de catre proiectant si daca pietrele alese pentru refolosire sunt de buna calitate si bine
curatate.
Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor,pe sectoare si pe zone.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Desfacerea invelitorilor de tigla ( olane) -se refera la lucrarile de desfacere totala a invelitorilor de
olane de la turnul de intrare,zidul de incinta si turnurile de colt.
Operatia de desfacere a invelitorilor de olane se executa cu dalti ,ciocane,rangi,lopeti,tobogan de
evacuare.
Materiale : din operatiunea de desfacere provin olane sparte si molozul ce vor fi evacuate
Transportul
Tiglele si molozul vor fi evacuate prin tobogane ,transportate cu roaba , containerizate si transportate
auto catre locul stabilit de Primarie;
Coditii de executie
Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii ,in principiu sunt inverse operatiunilor de montaj.
Se vor lua toate masurile necesare ptr.protejarea vecinatatilor impotriva :
-impuscarile cu materiale
-degajarilor puternice de praf.
Principalele operatiuni la desfacerile sunt urmatoarele:
* localizarea si marcarea suprafetei (portiunii)ce urmeaza a fi desfacuta;
* desfacerea invelitorii propriuzise
Desfacerile se vor executa de regula bucata cu bucata,de sus in jos si pe tronsoane.
Controlul calitatii :Nu se admit zone insuficient curatate sau distrugeri ale unor parti valoroase a
monumentului ( bolti,coronamente).
Receptia lucrarii : se verifica daca desfacerile de caramida sau piatra sunt facute numai in zonele
degradate ,indicate de catre proiectant si daca pietrele alese pentru refolosire sunt de buna calitate si bine
curatate.
Verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor,pe sectoare si pe zone.
Desfacere de usi si ferestre din lemn(metal) - Operatia de desfacere a usilor si ferestrelor se executa
cu dalti ,ciocane,fierastraie,rangi .
Materiale : din operatiunea de desfacere provine tamplaria deteriorata.
Transportul :Materialul lemnos si molozul rezultat din desfaceri vor fi transportate dupa caz cu roaba
sau prin prin purtare directa , containerizate si transportate auto catre locul stabilit de Primarie;
Coditii de executie
Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii ,in principiu sunt inverse operatiunilor de montaj.
Se vor lua toate masurile necesare ptr.protejarea vecinatatilor impotriva prabusirii de la inaltime a
elementelor de lemn.
Principalele operatiuni la desfacerile sunt urmatoarele:
* localizarea si marcarea tamplariei ce urmeaza a fi desfacuta;
* desfacerea tamplariei
* transportul cu roaba a materialului rezultat,stivuirea lui ,containerizarea si transportul auto catre locul
stabilit de Primarie;
Desfacerile se vor executa de regula bucata cu bucata,de sus in jos si pe tronsoane.
Controlul calitatii :Nu se admit desfaceri de tamplarie in zonele neindicate de proiectant.

ÎNDEPĂRTAREA MORTARELOR DE CIMENT APLICATE PE PARAMENTUL


CONSTRUCŢIEI
Operaţiunea se execută manual, cu atenţie deosebită, de către personal calificat în lucrări de restaurare
– conservare.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Sunt conţinute procurarea materialelor şi transportul acestora la şantier,evacuarea materialelor la


depozitul de şantier, precum şi oricare alte consumuri de materiale, forţă de muncă şi utilaje necesare
executării operaţiunii.
Este conţinută înregistrarea operaţiunii în ataşamentul lucrărilor.
Este o operaţiune minuţioasă, ce se execută cu atenţie sub supravegherea personalului tehnic de şantier
atestat, care va stabili, în funcţie de situaţie, tehnica de lucru şi instrumentul adecvat.
TEHNOLOGIE
Îndepărtarea mortarelor de ciment se face manual, folosindu-se, după caz,şpaclul, bisturiul sau
instrumentar de uz dentar. Îndepărtarea se face cu blândeţe,evitându-se afectarea crustei de
autoprotecţie.
Operaţiunea se execută uscat, dar dacă probele la înmuierea cu apă a acestor mortare dau satisfacţie, se
poate folosi spălarea locală cu apă şi perii cu părul scurt, de tărie medie.
Este important de urmărit să fie eliminat aspectul inestetic, fără a se insista la curăţarea porilor.
CURĂŢAREA SUPRAFEŢELOR
Operaţiunea de curăţare se aplică numai asupra materialului de tipul calcarelor,cu caracter decorativ.
Operaţiunea se execută manual, cu atenţie deosebită, de către personal calificat în lucrări de restaurare
– conservare piatră.
Sunt conţinute procurarea materialelor şi transportul acestora la şantier,evacuarea materialelor la
depozitul de şantier, precum şi oricare alte consumuri de materiale, forţă de muncă şi utilaje necesare
executării operaţiunii.
Este conţinută înregistrarea operaţiunii în ataşamentul lucrărilor.
Este o operaţiune selectivă şi se execută numai prin dispoziţia expresă a şefului de proiect. Se execută
cu minuţiozitate şi atenţie, dacă este cazul în mod repetat (unasau mai multe aplicări).
Se execută sub supravegherea personalului tehnic de şantier atestat.
TEHNOLOGIE
Se prepară o soluţie de 5 – 15% bicarbonat de amoniu în apă distilată. Se amestecă cu argilă seppiolită
până se formează o pastă groasă. Pasta se întinde în grosimi de până la 2 cm pe suprafeţele ce necesită
curăţare şi se lasă între 30 – 60 minute, funcţie de gradul de murdărire al suprafeţei respective. Pentru
a nu se usca repede, se protejează cu celofan alimentar. Operaţiunea se repetă până la obţinerea
rezultatului dorit, care urmăreşte atenuarea drastică şi nu neapărat eliminarrea totală a petei. După
îndepărtarea ultimei comprese, se procedează la spălarea suprafeţei cu pompa manuală sau mecanică,
folosindu-se apă potabilă, acordându-se atenţie sporită îndepărtării tuturor urmelor argilelor aplicate.
- Argile seppiolite;
- Bicarbonat de amoniu;
- Apă distilată;
- Apă potabilă;
- Celofan alimentar
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

S.C. CORAL
IL – 1.03
S.R.L. LUCRĂRI DE TENCUIELI
Ed. 1 Rev. 0

TENCUIELI DE EPOCĂ EXTERIOARE


1.1.GENERALITĂTI
Obiectul specificatiei
acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrările de tencuieli de epocă exterioare.
clasificarea tencuielilor exterioare se face după: natura suprafetei pe care se aplică, liantul întrebuintat,
modul de prelucrare a fetei văzute.
Concept de baza
Culoarea tencuielii de pe fatada va fi alba cod BS1015.
Standarde si normative de referintă
Standarde:
SR EN 459-1/ 2003 Var pentru constructii.partea 1. Definitii,caracteristici si criterii de conformitate
SR EN 13139 / 2003 – Agregate pentru mortare
SR EN 13055-1: 2003 - Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de
ciment
STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare
SR EN 998-1:2004/AC:2006 Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 1: Mortare pentru tencuire
si gletuire
SR EN 13279-1: 2009 - Ipsos si tencuieli de ipsos. Partea 1: Definitii si conditii
SR EN 15824:2009-Specificatii pentru tencuieli interioare si exterioare pe baza de mortare organice
SR EN 13658-2: 2005 -Plase si profiluri metalice.Definitii, specificatii si metode de incercari. Partea 1:
Tencuieli exterioare
SR EN 196-7-1995 - Ciment. Reguli pentru verificarea calitătii ;
SR 6232-1996- Cimenturi, adaosuri minerale si aditivi. Vocabular
SR EN 197-1/ 2002 - Ciment. partea 1 compozitie,specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor
uzuale
SR 388-1995 - Lianti hidraulici. Ciment Portland
SR 6232-1996 - Cimenturi, adaosuri minerale si aditivi. Vocabular
SR EN 197-1:2002/A3:2007 - Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale
cimenturilor uzuale
SR EN 413-1:2004 - Ciment pentru zidărie. Partea 1:compozitie, specificatiisi criterii de conformitate.
SR EN 413-2:2005 - Ciment pentru zidarie. Partea 2: Metode de încercare
SR EN 459-1/2003 - Var pentru constructii.Partea1 Definitii,caracteristici si criterii de conformitate
STAS-5445/1-75, STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii.
SR EN 12878:2005/AC:2006 Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe baza de ciment
si/sau var. Specificatii si metode de încercare
Normative :
MP 007-1999 - Metodologie de investigare a zidăriilor vechi
STAS10265-1975-Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si notiuni de baza
C 18-83 - Normativ pentru executarea tehnologiilor umede
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitătii si receptia lucrărilor de constructii si instalatii,


instructiunile pentru verificarea calitătii si receptia lucrărilor ascunse si modificările la acestea
-RM 2004-indicativ GEx 008-04- Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurari monumente
istorice
1.2.MATERIALE SI PRODUSE
Materiale
- Nisipu l - conform STAS 1667-76 - se va utiliza nisipul natural de râu (de formă rotundă) sau de carieră
(zgrunturos) cu granulozitate 0>3mm sau 0>7mm, care trebuie să fie curat, să provină din roci stabile
nealterabile la aer, apă sau înghet), să contină granule de diferite mărimi, să nu provină din roci
feldspatice sau sistoase.
- Spartura de marmura
- Praf de marmura
- Var pentru constructii – conf. STAS 146-80
- Ciment gri si alb
- Apa - conform STAS 790-84 - va fi apă potabilă, curată, fără continut de săruri, acizi, grăsimi. Nu se
va folosi apa din alte surse (lacuri, râuri, izvoare, etc.) fără ca în prealabil să fie supusă analizelor.
Material Greutatea pe metru cub
Pastă de var (consistenTă 12 cm) 1300 kg
Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1350 kg
Amestecuri
Pentru recomandări generale se vor consulta specificatiile de la capitolul Mortare pentru tencuieli. Se
pot utiliza: mortar de var pentru tencuieli marca M 4-T, mortare pe baza de var hidrauluic preparat in
uzina tip NHL2 si NHL3.5, sau mortare preparate in uzina speciale pentru utilizare in lucrari de
restaurare, de duritati diferite functie de destinatie, colorate in masa sau nu.
Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificaTiile de la capitolul Mortare pentru tencuieli.
Dozarea se va face volumetric cu toleranTe de 2% pentru lianti si 3% pentru agregate.
Livrare, depozitare, manipulare
Agregatele
- Agregatele vor fi transportate si depozitate în functie de sursa de provenientă si sortul lor.
- Agregatele vor fi manipulate astfel încât să se evite separarea lor, pierderea finetii sau contaminarea
cu pământ sau alte materiale străine.
- Dacă agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se amestecă, ele vor fi din nou trecute prin sită
înainte de întrebuintare.
- Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite.
- Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete.
- Agregatele nu se vor transfera din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier, dacă
gradul de umiditate este astfel încât să poată afecta precizia amestecului de mortar; în acest caz,
agregatele se vor depozita separat până ce umiditatea dispare.
- Agregatele se vor depozita în silozuri, lăzi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregătirea
depozitării agregatelor se vor lua măsuri pentru a preveni pătrunderea materialelor străine. Agregatele
de tipuri si mărimi diferite se vor depozita separat. Înainte de utilizare, agregatele vor fi lăsate să se
usuce pentru 12 ore.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Alte materiale
a. Varul si celelalte materiale se vor livra în saci, ambalaje întregi sau alte containere adecvate, aprobate
de proiectantul de specialitate, care vor avea o etichetă vizibilă pe care s-au înscris numele
producătorului si sortul.
b. Materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât să se evite pătrunderea unor materiale străine sau
deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate în timp util pentru a
se permite inspectarea si testarea lor.
c. Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate în ambalajele lor originale, astfel încât să se evite
deteriorarea lor; ele vor avea eticheta producătorului care va permite identificarea lor.
d. Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate în structure etanse, pe suporti mai înalti cu
aproximativ 0,30 m fată de elementele din jur.
Procurarea agregatelor, cimentului si varului din surse diferite pe timpul executării lucrărilor se va face
numai cu aprobarea proiectantului de specialitate.
La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleasi materiale, mortare cu aceeasi compozitie
(acelasi ciment, acelasi colorant, aceleasi dozaje, aceleasi agregate).

1.3.EXECUTIA LUCRĂRILOR
Operatiuni pregătitoare
1. La începerea executiei lucrărilor de tencuieli exterioare, următoarele lucrări vor fi terminate: lucrările
de zidărie (închideri si căptuseli la centurile de beton armat); plasele de rabit vor fi montate în zonele
prevăzute în proiect; montajul diblurilor din lemn si al pieselor metalice înglobate pentru fixarea altor
elemente ale constructiei; montajul tâmplăriei si protejarea ei.
2. Nu se vor executa tencuieli exterioare înaintea reparatiilor acoperisului (glafuri, atice) sau
hidroizolatiei si probarea etanseitătii acesteia, iar evacuarea apelor pluviale nu este asigurată.
3. Suprafetele suport, de tencuit, trebuie să îndeplinească următoarele conditii
A. Să fie rigide pentru ca tencuiala să nu se fisureze sau să se coscovească; să fie curate si rugoase pentru
a asigura o bună aderentă a mortarului.
B. Să fie uscate; mortarul să fie întărit în rosturile zidăriei si suprafetele de beton să fie uscate, pentru ca
umiditatea acestora să nu influenteze negativ aderenta tencuielilor.
C. Să fie curătate de praf, noroi, urme de beton sau de mortar, pete de grăsime sau bitum, etc.
D. Rosturile zidăriilor de cărămidă să fie curătate pe cca. 3-5 mm adâncime.
E. Eventualele abateri de planeitate se vor respecta, fără ca iesiturile locale mai mari să fie cioplite, iar
intrândurile mai mari de 4,0 cm nu vor fi acoperite
F. Portiunile de metal care apar pe suprafetele de tencuit se vor trata cu o vopsea de protectie si se vor
acoperi cu plasă de rabit din material ne-coroziv
4. Tencuielile interioare se pot executa numai după terminarea executării acoperisului, scurgerea apelor
pluviale fiind asigurată
Trasarea suprafetelor
1. Trasarea este obligatorie la tencuielile finisate la care stratul vizibil este prelucrat, pentru a se realiza
suprafete plane, verticale, orizontale, înclinate, muchii, concavităti, etc. Cu o grosime cât mai redusă si
în concordantă cu indicatiile din proiect.
2. Procurarea agregatelor, cimentului si varului din surse diferite pe timpul executării lucrărilor se va
face numai cu aprobarea proiectantului de specialitate.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

3. La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleasi materiale, mortare cu aceeas compozitie
(acelasi ciment, acelasi colorant, aceleasi dozaje, aceleasi agregate).
4. Trasarea peretilor se va face conform normativelor.
Conditii climatice si protectia lucrărilor
În timpul verii la executarea lucrărilor de tencuieli exterioare vor fi luate următoarele măsuri de
protejare:
− stropirea lor cu apă pe durata de cel putin 7 zile - pentru completarea apei pierdute prin evaporare
− acoperirea cu rogojini, folii de polietilenă sau cu prelate umezite - protejare fată de actiunea razelor
solare sau a vântului.
Pe timp friguros, când temperatura scade sub +7oc, nu se vor executa tencuieli exterioare cu mortar de
Var.
Tipuri de tencuieli de epocă exterioare
Tencuielile exterioare la care se face referire în acest capitol sunt tencuieli obisnuite driscuite pe zidării
din cărămidă, pe suprafete de ipsos.
Aplicarea spritului - strat amorsă, a grundului si a tinciului - strat vizibil
Executia tencuielilor de epocă
Tencuieli cu mortar de var
Înainte de aplicarea primului strat de tencuială se va curăta si se va uda bine zidăria pentru a nu absorbi
prea repede apa din mortar si a nu se produce fisuri.
Mortarul pentru stratul de sprit trebuie să fie fluid (consistenta cu conul etalon să fie între 11 si 13 cm),
să contină nisip în cantitate mică, să fie de acelasi tip cu mortarul de grund si să asigure o aderentă foarte
bună la stratul suport.
Aplicarea spritului se va face, fie mecanizat, cu masina de tencuit, într-un singur strat si o singură trecere,
prin deplasarea dispozitivului de pulverizare prin miscări circulare si obligatoriu de jos în sus, în rânduri
orizontale pe întreaga suprafată de tencuit, între fâsiile de ghidaj (repere), fie manual, prin stropire cu o
mătură scurtă, astfel încât grosimea stratului obtinut să fie de max. 3mm.
Grundul va avea grosimea maximă de 3-4mm, va acoperi toate neregularitătile suportului si va crea
suportul pe care se va aplica stratul vizibil al tencuielii (tinciul).
Mortarele pentru grund vor avea o consistentă mai redusă, respectiv 9-12cm în cazul aplicării lor cu
mijloace mecanizate, sau 7-8cm în cazul aplicării lor cu mijloace manuale. Aplicarea mortarului de
grund se poate face numai după întărirea mortarului de sprit, dar nu înainte de 24 ore de la aplicarea
acestuia, prin două metode:
1. Zvârlire cu mistria, după care se lasă câteva zile să se usuce, obtinând o porozitate mărită a stratului
Si o putere adezivă sporită
2. Stropire manuală cu mătura de nuiele, avantajoasă la zidării cu suprafete neregulate prin aplicarea
unui strat uniform subtire ce urmăreste relieful peretelui. Indiferent de modul de aplicare, nivelarea
stratului de grund se va face manual.
Suprafata de grund se va zgâria pentru mărirea adezivitătii stratului următor.
Tinciul se va aplica numai după uscarea grundului (min.4-5ore, max. 24ore).
Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4 mm, variind după tipul tencuielii.
Mortarul pentru tinci se va prepara cu nisip cu granule cu diametrul maxim de 1-3mm si va avea
consistenta de 12-14cm.
La 24 ore după aplicarea ultimului strat de tencuială se execută operatiunea de apăsare pe suprafata
tencuielii cu drisca sau tăvălugul, până la eliminarea excedentului de apă din stratul inferior, în vederea
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Obtinerii unor tencuieli rezistente si fără fisuri prin producerea procesului de carbonatare în masă a
tencuielii.
Pentru tencuieli exterioare cu adaos de praf de piatra, grundul va fi din mortar cu dozaj 1 ciment+ 2var+
6 nisip, aplicat uniform in strat de 15-20 mm grosime.
Stratul vizibil , de 5-9 mm grosime sau 8-12 mm, conform prevederilor din proiect, se aplica pe suprafata
umeda, fie inainte de uscarea completa a grundului, fie dupa udarea stratului anterior uscat. Operatiunea
se va intrerupe la nivelul unui rezalit, nut sau un element orizontal, pentru evitarea diferentelor de
tonalitate in campuri racordate.
Stratul vizibil va fi finisat umed prin tragere cu lama metalica si periere.
Aplicarea grundului
Grosimea stratului de grund va fi conformă cu tipul de tencuială indicat în proiect.
Inainte de aplicarea grundului se pozeaza, conform trasajelor efectuate pentru nuturi (conform
indicatiilor din proiect), baghete din lemn de esenta moale, lustruite, cu sectiunea de 2x2 cm care se
fixează provizoriu cu cuie. Baghetele vor constitui repere pentru formarea câmpurilor pe care se va
aplica grundul.
Grundul se driscuieste fin si se aplică în limitele (câmpurile) formate de baghetele pentru nutuni, astfel
Ca la întreruperea lucrului să fie încheiata lucrarea pe zone cuprinse între baghete.
Aplicarea tinciului (strat vizibil)
Se va face conform specificatiilor. Grosimea stratului vizibil va fi conformă cu tipul de tencuială indicat
în proiect.
Inainte de aplicarea tinciului după ce grundul s-a uscat, se îndeparteaza cu grijă baghetele din lemn,
astfel ca muchiile nuturilor sa nu se deterioreze.
Tinciul se aplica pe zone restrânse, în limitele (câmpurile) formate de nuturi, astfel ca la întreruperea
lucrului, sa se fi executat numai zone cuprinse complet între nuturi.
Abateri admisibile
Abaterile admisibile vor fi conform normativelor.
Defectele ce nu se admit sunt următoarele: umflături, coscoviri, ciupituri (împuscături de var), pete,
eflorescente, crăpături, fisuri, zgrunturi mari (până la max. 3mm), băsici si zgârieturi adânci formate la
driscuire, la stratul de acoperire, etc.
Verificări în vederea receptiei
Vor fi clasificate drept defectuoase, lucrările care nu respectă prevederile prezentelor specificatii precum
si cele la care se remarcă următoarele deficiente:
A. Nu respectă indicatiile indicate de proiectantul de specialitate privind grosimea, trasajul, acoperirea,
planeitatea, uniformitatea (ca prelucrare), muchiile de racordare ale zidurilor cu tavanul, glafurile,
muchiile golurilor de usi sau ferestre, spaleti
B. Nu respectă verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor si muchiilor, planeitatea suprafetelor tencuite
si nu respectă abaterile admisibile
C. Nu s-a respectat tehnologia de executie indicată în prezentul caiet de sarcini, fapt care a condus la
deteriorări ale lucrărilor
D. Nu s-au respectat indicatiile din tabloul de finisaje indicat, in situ, de către proiectantul de specialitate
E. Lucrările nu s-au executat în conformitate cu panoul-mostră.
Proiectantul de specialitate poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate, ce
remedieri trebuie executate si dacă acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie
refăcută complet prin decopertarea tencuielii si refacerea ei conform specificatiilor.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Pentru lucrările ce devin ascunse, se va încheia proces verbal, în care se va specifică care sunt acestea
Si dacă s-au executat conform indicatiilor proiectantului de specialitate si a prezentelor specificatii.
Verificări în vederea receptiei
Vor fi clasificate drept lucrări defectuoase, lucrările care nu respectă specificatiile normativelor.

2. MORTARE DE EPOCĂ PENTRU TENCUIELI


2.1. GENERALITĂTI
Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru prepararea mortarelor folosite la executarea tencuielilor
interioare si/sau exterioare pe zidărie de epocă din cărămidă.
Standarde si normative de referintă
Standarde:
SR EN 459-1/ 2003 Var pentru constructii.partea . Definitii,caracteristici si criterii de conformitate
SR EN 13139 / 2003 – Agregate pentru mortare
SR EN 13055-1: 2003 -Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de
ciment
STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare
SR EN 998-1:2004/AC:2006 - Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 1: Mortare pentru tencuire
si gletuire
SR EN 13279-1: 2009 - Ipsos si tencuieli de ipsos. Partea 1: Definitii si conditii
SR EN 15824:2009 - Specificatii pentru tencuieli interioare si exterioare pe baza de mortare organice
SR EN 13658-2: 2005 - Plase si profiluri metalice. Definitii, specificatii si metode de incercari. Partea
2: Tencuieli exterioare
SR EN 196-7-1995 - Ciment. Reguli pentru verificarea calitătii ;
SR 6232-1996- Cimenturi, adaosuri minerale si aditivi. Vocabular
SR EN 197-1/ 2002 - Ciment. Partea 1 compozitie,specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor
uzuale
SR 388-1995 - Lianti hidraulici. Ciment Portland
SR 6232-1996 - Cimenturi, adaosuri minerale si aditivi. Vocabular
SR EN 197-1:2002/A3:2007 - Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale
cimenturilor uzuale
SR EN 413-1:2004 - Ciment pentru zidărie.partea 1:compozitie, specificatiisi criterii de conformitate.
SR EN 413-2:2005 - Ciment pentru zidarie. Partea 2: Metode de încercare
SR EN 459-1/2003 - Var pentru constructii.partea1 definitii,caracteristici si criterii de conformitate
STAS-5445/1-75, STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii.
SR EN 12878:2005/AC:2006 - Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe baza de ciment
si/sau var. Specificatii si metode de încercare
Normative :
MP 007-1999 - Metodologie de investigare a zidăriilor vechi
STAS10265-1975-Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si notiuni de baza
C 18-83 - Normativ pentru executarea tehnologiilor umede
C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitătii si receptia lucrărilor de constructii si instalatii,
instructiunile pentru verificarea calitătii si receptia lucrărilor ascunse si modificările la acestea -RM
2004-indicativ GEx
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

008-04- Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurari monumente istorice


Mostre si testări
Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip în parte în conformitate cu sr en 998-1:2004 –specificatie a
mortarelor pentru zidarie.partea 1: mortare pentru tencuire si gletuire prin prelevare de probe si încercări,
de către un laborator specializat, pe cheltuiala executantului, după cum urmează: rezistenta la
compresiune la 28 zile - câte un test la fiecare 100 mc, consistenta si densitatea mortarului proaspăt - un
test la fiecare schimb.
Se vor confectiona în plus 6 epruvete, care vor fi păstrate pe santier expuse intemperiilor, în aceleasi
conditii ca si mortarul utilizat în constructii.
Aceste probe vor fi încercate la compresiune câte 3 cuburi la 28 zile.
Conditii de acceptare la receptie a mortarului: rezistenta la compresiune la 28 zile: 50 kg/cmp,
consistenta mortarului proaspăt: 5-8 cm, densitatea mortarului proaspăt: minim 1950 kg/mc
Metoda de testare si încercările laboratorului se vor supune proiectantului de specialitate spre aprobare.
Mostre de culoare pentru mortar: pentru adăugarea unor pigmenti coloranti în amestecurile de mortar,
executantul va furniza esantioane din fiecare culoare de mortar, pentru a fi aprobate de către proiectantul
de specialitate, conform solicitărilor acestuia. Se va furniza numărul de esantioane care este necesar
pentru acest scop.
2.2. MATERIALE SI PRODUSE
Materiale
Se va tine cont de indicatiile proiectantului de specialitate.
Var hidratat în pulbere conform SR EN 459-1/ 2003 var pentru constructii.partea 1
definitii,caracteristici si criterii de conformitate amestecat mecanic cu aproximativ 25 litri de apă la 25
kg de var; amestecul se poate face cu 16 ore înainte de utilizare.
- Var hidraulic natural (NHL) conform SR EN 459-1/ 2003
- Var pastă obtinut din var hidratat.
- Apă conform STAS 790-84; va fi apă potabilă, curată, fără continut de săruri, acizi, grăsimi.
- Agregate: nisipul va fi conform stas 1667-76, utilizându-se nisipul natural de râu sau de cariera; nisipul
de carieră poate fi partial înlocuit cu nisip de concasare; continutul de nisip natural va fi min.50%.
Varul
Varul se dozează la consistenta de pastă, densitatea aparentă corespunzătoare conului etalon de 12cm.
Varul trebuie să fie foarte bine stins (min. 8 luni) si să nu contină impurităti ca: piatră de var nestins,
corpuri organice sau vegetale, nisip, praf, etc.
Varul natural hidraulic NHL va fi achizitionat cu caracteristicile furnizate de producator, dupa nevoile
specifice de folosinta.
Nisipul
Nisipul natural de carieră sau de râu trebuie să corespundă granulatiei necesare, să fie curat, fără pulberi
fine de argilă sau materii organice vegetale.
Compozitia granulometrică a nisipului :
- pentru grund- nisip 0-7 mm - fractiunea 0-1 mm 20 %
- fractiunea 1-3 mm 30 %
- fractiunea 3-7 mm 50 %
- pentru tinci - nisip 0-3 mm - fractiunea 0-1 mm 40 %
- fractiunea 1-3 mm 60 %
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Praful de piatra
granule de marmura - fractiunea 1 - 3 mm,
Livrare, depozitare, manipulare
Conform specificatiei de la capitolul tencuieli interioare. Procurarea agregatelor, cimentului si varului
din surse diferite pe timpul executării lucrărilor se va face numai cu aprobarea proiectantului de
specialitate.
La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleasi materiale, mortare cu aceeasi compozitie
(acelasi ciment, acelasi colorant, aceleasi dozaje, aceleasi agregate).
Amestecuri pentru mortare
Generalităti
Se vor măsura materialele pentru lucrări, astfel încât proportiile specificate în amestecul de mortar să
poată fi controlate si mentinute cu strictete în timpul desfăsurării lucrărilor.
Dacă nu se specifică altfel, proportiile se vor stabili după volum.
Compozitia Mortarelor Pentru Tencuieli De Epocă
Pentru tencuieli interioare si exterioare se va folosi un dozaj în volume de pastă de var si nisip cu raportul
1:3 sau 1:2,5. Proportia de var pastă si nisip se stabileste în raport cu starea zidăriei pe care se aplică si
cu umiditatea mediului ambiant.consistenta mortarelor va fi cât mai vârtoasă, cu plasticitate optimă.
Mortarul prea moale pierde rapid o cantitate mare de apă de amestecare, ceea ce măreste pericolul de
fisurare a tencuielii.
Dozaje Pentru Mortare De Var Pentru Tencuieli De Epocă
În general se vor utiliza dozajele prescrise pentru tencuieli de epocă în indicatorul de norme rm-2004,
pentru lucrări de restaurare a monumentelor istorice, cap. Instructiuni privind executarea mortarelor de
var – pag. 65-69,71-72 pct. C. Pentru relizarea tencuielilor de epoxa se pot utiliza mai multe tipuri de
mortare (in functie de tehnologia aleasa:
1 . Mortar de var simplu tip 1
1.1. – 2 părti nisip si 1 parte var pastă
- nisip 0,900 mc
- var pastă 0,300 mc
- apa 0,200 mc
1.2. – 1 parte nisip si 1 parte var pastă
- nisip 0,850 mc
- var pastă 0,400 mc
- apa 0,200 mc
2 . Mortar de var simplu tip 2 – tehnică frescă (cu adaos de câlti)
2.1. Grund - 2 părti nisip si 1 parte var pastă
- nisip 1-3 mm 0,850 mc
- var pastă 0,400 mc
- apa 0,200 mc
2.2. Tinci - 1 parte nisip si 1 parte var pastă
- nisip 0-1 mm 0,650 mc
- var pastă 0,600 mc
- apa 0,200 mc
- câlti de cânepă 3,200 kg
2.3. Tiviri,chituiri - 1parte nisip si 1 parte var pastă
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

- nisip 0-1 mm 0,650 mc


- var pastă 0,600 mc
- apa 0,200 mc
-câlti de cânepă 3,200 kg
- caseinat de Ca: 5-10% - pentru mortarul necesar tivirilor sau chituirilor
3. Mortar cu praf de piatra, pentru fatade
- nisip 1-3 mm 0,020 mc
- var pastă 0,007 mc
-ciment alb 3,00 kg
- praf de piatra 6,00 kg
- apa 0,200 mc

2.3. PREPARAREA MORTARELOR


Preparare
Tencuieli de epocă simple cu mortar de var
1. Mortarul se amestecă bine si numai în cantităti ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului se
va folosi cantitatea maximă de apă care asigură o capacitate de lucrabilitate satisfăcătoare, dar se va
evita suprasaturarea cu apă a amestecului. Consistenta mortarului va fi cât mai vârtoasă,cu grijă pentru
plasticitatea necesară.
2. Mortarul se va pune în operă în interval de 2 ore după preparare. În acest interval de timp este permisă
adăugarea de apă la mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaporată, dar acest lucru este permis
numai în recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseste în
timpul stabilit va fi îndepărtat.
3. Dacă nu se aprobă altfel de către proiectantul de specialitate, pentru loturile mici, prepararea
mortarului se va face în malaxoare mecanice cu tambur, în care cantitatea de apă poate fi controlată cu
precizie si uniformitate. Se va amesteca cel putin 5 minute: 2 minute pentru amestecul materialelor
uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului după adăugarea apei.
4. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depăsi capacitatea specificată de producătorul malaxorului.
Tamburul se va goli complet înainte de adăugarea lotului următor. La întreruperea preparării mortarului
pe o durată mai mare de 1/2 ora, este obligatoriu ca tamburul să fie spălat cu apă amestecată cu pietris.
Tencuieli tip frescă
Cu 3-4 zile înainte de începerea lucrului, se prepară amestecul de var cu câlti de cânepă necesar,astfel:
- într-o ladă de lemn cca. 1,25 x 2,00 x 0,30 m se asterne un strat de var pastă de cca10-12 cm peste care
se presară uniform câltii de cânepă, tocati, de cca 5 mm
- se amestecă prin batere viguroasă cu o vergea, apoi prin greblare pe toată grosimea compozitiei, pe
directii perpendiculare, până la omogenizare
- se repetă operatiunea de 3-4 ori, se acoperă lada cu o plansetă si se lasă la macerat 3-4 zile
Grundul va fi obtinut prin amestecul de var-pastă cu câlti si nisip, cu dozajul de 1:2. Tinciul va fi un
amestec cu dozajul 1:1.
Tencuieli cu praf de piatra
1.mortarul se amestecă bine, intr-o singura transa si numai în cantităti ce se vor folosi in intervalul unei
zile de lucru. Mortarul nu se prepara in cantitati mici, la punctul de lucru pe schela.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

La prepararea mortarului,conform retetei proiectantului, se va folosi cantitatea maximă de apă care


asigură o capacitate de lucrabilitate satisfăcătoare, dar se va evita suprasaturarea cu apă a amestecului.
Consistenta mortarului va fi cât mai vârtoasă, cu grijă pentru plasticitatea necesară.
2. Pentru obtinerea unei structuri uniforme a mortarului cu praf de piatra, acesta va fi bine si continuu
amestecat pentru evitarea depunerii particulelor cu granulatie mai mare
3. Mortarul se va pune în operă în interval de max. 2 ore după preparare. În acest interval de timp este
permisă adăugarea de apă la mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaporată, dar acest lucru este
permis numai în recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului.
4. Mortarul care nu se foloseste în timpul stabilit va fi îndepărtat.
5. Dacă nu se aprobă altfel de către proiectantul de specialitate, pentru loturile mici, prepararea
mortarului se va face în malaxoare mecanice cu tambur, în care cantitatea de apă poate fi controlată cu
precizie si uniformitate. Se va amesteca cel putin 5 minute: 2 minute pentru amestecul materialelor
uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului după adăugarea apei.
6. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depăsi capacitatea specificată de producătorul malaxorului.
Tamburul se va goli complet înainte de adăugarea lotului următor. La întreruperea preparării mortarului
pe o durată mai mare de 1/2 ora, este obligatoriu ca tamburul să fie spălat cu apă amestecată cu pietris.
Controlul calitătii mortarelor
Se va face conform stas 1030-85, urmărind următoarele caracteristici:
1. Omogenitatea: se va controla vizual, dacă amestecul are o culoare uniformă si nu contine bulgări sau
pastă de var neomogenizată.
2. Consistenta: se va determina - în cm - cu ajutorul conului etalon.
3. Densitatea aparentă în stare proaspătă.
4. Tendinta de segregare: se va stabili pentru mortarele ce urmează a fi transportate cu mijloace auto sau
prin pompe de mortar; coeficientul de segregare pentru mortare de tencuială trebuie să fie mai mic de
40 cmc.
5. Adeziunea la suport.
6. Capacitatea de retinere a apei.
7. Rezistenta la compresiune.
8. Rezistenta la întindere prin încovoiere.
9. Densitatea aparentă pe mortarul întărit (la 28 zile).
10. Rezistenta la înghet-dezghet.
Transportul mortarului
1. Transportul mortarului se va face cu mijloace de transport adecvate, care trebuie să fie etanse, curătate
si spălate la interior si exterior, ori de câte ori se schimbă natura materialului transportat si la fiecare
întrerupere a transportului mai mare de două ore si care să permită golirea totală si rapidă.
2. Este interzisă descărcarea mortarelor direct pe pământ, foi de tablă sau mese improvizate.
3. Durata de transport si punerea în operă a mortarelor să se facă în maximum 10 ore de la preparare,
pentru mortarele de ciment, ciment-var cu sau fără cenusă de termocentrală si fără întârzietor de priză,
în maxim 16 ore de la preparare, în cazul mortarelor cu întârzietor de priză.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

DEFECTE LA EXECUTAREA TENCUIELILOR Şl REPARAREA LOR


Atât în timpul executării, cât şi în timpul exploatării construcţiei, pe suprafeţele tencuite pot apărea
diferite defecte, ca de exemplu, coşcoveli, crăpaturi, diferite pete, împuşcături, care au diverse cauze.
Defectele cele mai des întâlnite sunt:
- Pregătirea necorespunzătoare a suprafeţelor tencuielii;
- Calitatea necorespunzătoare a materialelor folosite la prepararea mortarului;
- Executarea greşită a lucrărilor de tencuieli;
- Greşeli la executarea altor lucrări;
- Întreţinerea sau exploatarea necorespunzătoare a construcţiei.

1. COŞCOVIREA TENCUIELII
În cele mat multe cazuri coşcovi rea şi căderea tencuielii se datorează nerespectării condiţiilor pe
care trebuie să le îndeplinească suprafeţele ce urmează a fi tencuite, prin care trebuie asigurată buna
aderenţă (legătura) dintre acestea şi mortarul aplicat. în acest caz, slaba aderenţă se explică prin faptul
că suprafaţa tencuită a fost prea netedă sau nu a fost bine curăţată de praf, noroi, pete de grăsime, etc.
înainte de aplicarea mortarului.
Coşcovirea tencuielilor este provocată, uneori şi din cauza insuficientei udări a suprafeţei de zidărie
sau beton tencuit, mai ales dacă aceasta, în momentul aplicării mortarului, a fost bine uscată.
De asemenea, la executarea tencuielilor pe pereţii expuşi la soare şi vânt, apa din mortar se evaporă
foarte repede, mortarul îşi pierde rezistenţa şi tencuiala se desprinde cu timpul şi cade. De aceea, pe timp
foarte călduros, aceşti pereţi se udă bine înainte de aplicarea mortarului şi apoi se protejează cu rogojini
care trebuie menţinute umede 4-5 zile.
La tencuieli exterioare, stratul vizibil, încălzit de soare sau bătut de vânt, se contractă şi se desprinde
de grund. Cauza este lipsa de aderenţă provocată de suprafaţa prea netedă a grundului sau neudarea
suprafeţei înainte de aplicarea stratului vizibil. Şi în acest caz este necesar ca grundul, înăsprit la
executarea lui cu crestături de mistrie, să fie bine udat şi apoi stratul vizibil să fie protejat de soare şi
vânt. Pe de altă parte, tencuiala nu trebuie executată nici pe suprafeţe umede, deoarece efectele sunt
aceleaşi.
De asemenea, nerespectarea unor reguli de folosire a mortarelor provoacă desprinderea şi chiar
căderea tencuielilor.
Prezenţa sub tencuială a lemnului, sub forma de ghermele, buiandrugi, etc. neacoperite cu plasă de
sârmă sau rabiţ, poate provoca coşcovirea tencuielii.
Coşcovirea tencuielii poate fi şl din cauza întreţinerii necorespunzătoare a construcţiei. De exemplu,
nerepararea la timp a unor defecte la jgheaburi, burlane sau la instalaţia de apă, duce la umezirea
tencuielii, care, îngheţând iarna, se coşcoveşte şi se desprinde de pe suprafaţa tencuită.

2. CRĂPĂTURI PE TENCUIALĂ
Crăpaturile pot apărea în toate cazurile pe linia de despărţire a două materiale diferite pe care s~a
aplicat tencuiala, în special între lemn sau metal şi zidărie, dacă la executare nu s-au luat măsuri de
acoperire a rostului între acestea cu plasă de rabitz.
La tencuiala executată pe zidărie, crăpăturile apar de multe ori din cauza tasării fundaţiilor sau a
grinzilor pe care se sprijină zidăria. în acest caz, crăpătura apare pe toata grosimea zidăriei şi se vede pe
tencuială pe ambele feţe ale peretelui.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

În unele cazuri crăpaturile sunt provocate de compoziţia greşită a mortarului. Astfel, folosirea
mortarelor grase (afară de cele de ipsos) aplicate într-un strat gros, duce la formarea fisurilor de
contracţie, deoarece aceste mortare, ia uscare, îşi micşorează volumul. Fisurile de contracţie se
formează, de asemenea, la folosirea mortarelor care au stat prea mult şi au început priza în lada de
mortar.
De multe ori crăpaturile în tencuială provocate de cauzele arătate sunt însoţite de coşcoviri locale

3. PETE PE TENCUIALĂ

Unul din defectele care strică aspectul tencuielii (şi al zugrăvelii) TI formează petele. Ele pot fi de
diferite culori, în funcţie de cauza care le-a provocat.
Astfei, din cauza exploatării greşite şi a lipsei de întreţinere în special la locuinţe, apar pe tencuiala
coşurilor din camere, pete de culoare maro. Acest defect se datorează unui lichid negru care se scurge
pe coş şi care se formează prin arderea incompletă a combustibilului provocată de un defect al sobei sau
al coşului. în acest caz lichidul negru pătrunde prin zidăria coşului şi apare în cameră ca o pată urât
mirositoare. Constatarea cauzei unor astfel de pete se face prin uşiţa de curăţire din cameră sau din pod,
în care caz interiorul coşului este umezit de un astfel de lichid. Uneori, pete cu aspect asemănător apar
şi pe pereţii fără coşuri. Aceste pete se datorează existentei sub tencuială a unor materii bituminoase, cu
care a fost pătat peretele şi care nu au fost îndepărtate complet la suprafeţele pentru tencuieli. Astfel de
pete poî fi provocate şi de instalaţia de scurgere, dacă tencuiala a fost aplicată parţial direct pe tubul de
fontă acoperit în genera! cu catran, sau dacă îmbinarea tuburilor nu este etanşă, în care caz lichidul din
tubul de scurgere, trecând prin frânghia gudronată de la manşonul de îmbinare, pătează tencuiala.
Pete de importanţă mai mică, având culoare roşcată, apar uneori pe tencuială din cauza prezentei
la mica adâncime a tuburilor de instalaţie sau de apă, a barelor de oţel-beton, etc. care ruginindu-se,
pătează tencuiala. Astfel de pete se repară de către zugravi, acoperind locurile respective cu anumite
substanţe.
De asemenea, pete de mică importanţă, de culoare albă, sunt cele care se datorează aplicării
tencuielii pe zidăria umedă. Apa din zidărie evaporându-se lasă câte o pată pe suprafaţa tencuielii,
diferitele săruri aduse din masa zidăriei provocând păta rea tencuielii sau a zugrăvelilor. Astfel de pete,
după uscarea zidăriei şi după o nouă zugrăvire, nu mai apar.
Uneori, din aceeaşi cauză, umiditatea din zid nu lasă săruri pe suprafaţa zidăriei şi acţiunea ei se
rezuma numai la pătarea zugrăvelii. Acest defect dispare o dată cu uscarea zidăriei.
Dacă umezeala pe pereţi se menţine vara şi iarna şi durează mai mulţi ani, aceasta dovedeşte că
umiditatea vine de la o sursă permanentă şi fenomenul se numeşte igrasie. Dacă în apropierea petelor de
umezeală nu există o instalaţie de apă, care ar putea fi una din cauze, sursa permanentă este umiditatea
din pământ. Cauza igrasie!, în acest caz, este lipsa izolaţiei hidrofuge, care permite trecerea umidităţii
din pământ prin porii zidăriei şi menţinerea umezelii permanente a peretelui.
Umezeala, care apare numai pe timp de iarnă şi în special în partea de jos a colţurilor exterioare ale
camerei, se datorează condensării aburului din cameră pe părţi reci ale zidurilor. în acest caz nu este
necesară nici o reparaţie, ci numai o bună încălzire şl aerisire a camerei respective.
4. ÎMPUŞCĂTURI DE VAR
Acest defect este provocat de calitatea necorespunzătoare a varului stins, folosit la prepararea
mortarului.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Varul bulgări conţine în el părţi de calcar cu diferite viteze de stingere. Alături de părţile care se
desfac imediat ce intră în contact cu apa, sunt părţi de var bulgări, care se sting mai greu şi uneori, după,
3- 4 săptămâni de la amestecarea lor cu apa.
Aceste părţi de var nestins, fiind în tencuială, absorb umiditatea din mortar, din zidărie sau din atmosferă
şi încep să se stingă, mărindu-şi volumul. Ca rezultat, pe suprafaţa tencuielii apar umflături, apoi cazând
tencuiala rămân găuri conice de dimensiuni până la 3- 4 cm diametru, având la mijloc o bucată de var.
Aceste defecte pot fi prevenite prin respectarea regulilor de stingere a varului, menţinerea lui un timp
necesar (4-6 săptămâni) în groapa de var sau prin strecurarea laptelui printr-o sită deasă.
Un fenomen identic se poate produce dacă în tencuială, o dată cu nisipul, ajung bulgări de argilă.
Aceasta, umezindu-se îşi măreşte volumul şi poate produce de asemenea, împuşcături.
5. REPARAREA DEFECTELOR
Defectele la tencuieli se repară numai după stabilirea şi înlăturarea cauzelor care le-au provocat,
şi anume:
- deteriorarea tencuielii provocate de tasarea inegală a terenului de fundare se repară după
eliminarea tasării;
- tencuielile avariate prin trepidaţii produse de executarea unor lucrări pe planşeul respectiv se repară
după terminarea acestor lucrări;
- tencuielile avariate de îmbibarea cu apă se repară după înlăturarea defectelor din instalaţie, care au
provocat îmbibarea cu apă şi după uscarea stratului suport.
Repararea degradărilor se execută astfel: tencuiala desprinsă de pe stratul suport se înlătură, Iar locul
respectiv se curăţă cu -2-5 cm dincolo de limitele suprafeţei cu defect. După aceasta, locul curăţat se
udă cu apă, şi reparaţia se execută cu acelaşi mortar şi în aceeaşi ordine a operaţiilor ca şi tencuiala
iniţială.
Când s-a deteriorat numai faţa văzută a tencuielii, locul deteriorat se curăţă cu grijă, se udă cu apă
şi se aplică stratul respectiv de mortar în acelaşi mod ca ia tencuiala iniţială.
Repararea tencuielilor vechi nu se limitează la porţiunile de tencuială căzute, ci la toate porţiunile
desprinse de pe stratul suport şi care se determină după sunetul obţinut prin lovirea tencuielii cu un
ciocan din lemn sau din cauciuc dur.
După îndepărtarea cauzelor care au provocat deteriorările şi după îndepărtarea tencuielilor burduşite
suprafaţa descoperită se curăţă cu grijă de resturile de mortar şi de praf, cu ajutorul unei perii; eventualele
defecte ale stratului suport trebuie remediate, respectând toate condiţiile cerute de materialul din care
este executată această suprafaţă.
Numai după aceasta se execută tencuiala, cu aceiaşi mortar şi aceleaşi straturi ca şi restul tencuielii.
Dacă pe tencuiala veche apar fisuri şi dacă din examinarea lor se constată că tencuiala nu este desprinsă
de stratul suport, repararea tencuielii se limitează la lărgirea şi curăţirea fisurilor cu şpaclui, după
îndepărtarea cu peria a prafului şi udarea cu apă, crăpaturile se drişcuiesc cu mortar de var, de ciment
sau de var cu ciment.
Este strict interzis a se astupa crăpaturile şi alte defecte mici cu mortar de Ipsos, fiindcă acest mortar îşi
măreşte volumul când se execută zugrăveala şi suprafeţele reparate ies din planul tencuielii. La tencuieli
cu împuşcături de var, în locurile respective se scot complet bucăţile de var rămase în tencuială, se
desface bine gaura formată şi se trece la repararea tencuielii în aceste locuri. Dacă împuşcăturile sunt
prea dese, este necesar ca după curăţirea locurilor respective de var să se dea jos şi stratul vizibil şi să
se execute din nou pe toată suprafaţa.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

După executarea lucrărilor arătate şi pregătirea suprafeţelor, locul care urmează să fie reparat se
curăţă de praf şi se udă bine cu apă înainte de aplicarea mortarului. Mortarul se aplică, în straturi, aşa
cum se execută tencuiala nouă, adică fiecare strat se aplică după uscarea stratului precedent.
Mortarul pentru grund, care se foloseşte la reparaţii, trebuie să fie preparat cu acelaşi liant ca şi cel
vechi, însă cu un adaos suplimentar de ciment.
Faţa văzută trebuie prelucrată astfel încât reparaţia făcută să nu apară diferit, adică să aibă aceeaşi
structură (drişcuită, gletuită, stropită, etc.) ca şi tencuiala veche.
IV. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TENCUIELI PE TIMP FRIGUROS
Pe timp friguros lucrările de tencuieli se execută în încăperi încălzite, folosindu-se mortare
obişnuite, şi numai în cazuri cu totul excepţionale se execută în aer liber sau în încăperi cu temperaturi
sub 0 gr. C, folosindu-se mortare speciale, care au proprietatea de a se întări la astfel de temperaturi.
1. TENCUIELI CU MORTARE OBIŞNUITE
Când temperatura scade sub +5 gr.C, este interzis a se executa lucrări de tencuieli cu mortare
obişnuite.
La executarea lucrărilor de tencuieli interioare pe timp friguros, unde se vor folosi mortare obişnuite,
este necesar a se lua din timp toate măsurile pregătitoare suplimentare, ca: închiderea golurilor de uşi şi
ferestre şi asigurarea încălzirii încăperilor, atât în timpul cât se lucrează, cât şi în perioada de uscare
artificială a tencuielilor.
Pe toată perioada executării tencuielilor, până când umiditatea tencuielii va scădea la 8%,
temperatura în încăperea respectivă nu trebuie să scadă sub +5gr.C.
Mortarele care se folosesc la executarea tencuielilor pe timp friguros vor fi de ciment sau ciment-
var. La prepararea lor se vor utiliza, de preferinţă, nisipuri silicoase cu un conţinut minim de fracţiune
sub 0,2 mm şi cu un procent cât mal redus de părţi levigablle. Consistenţa mortarelor măsurată de conul-
etalon va fi de 6-8 cm.
La prepararea mortarelor se va da o deosebită atenţie pentru respectarea dozajului, precum şi a
timpului de amestecare, care se va spori cu 50% faţă de timpul de amestecare pe timp de vară.
Temperatura minimă a mortarului la locul de lucru va trebui să fie de cel puţin +8gr.C. Temperatura
mortarului ia ieşirea din malaxor nu trebuie să depăşească +50 gr.C la mortarele de ciment - var şi 25
gr.C la mortarele de ciment sau ipsos- var.
Pentru obţinerea temperaturii necesare a mortarului, se încălzeşte în primul rând apa, până ia cel
mult 80 gr.C. Nisipul se încălzeşte numai dacă prin încălzirea apei nu se poate obţine temperatura
necesară a mortarului sau dacă nisipul conţine bulgări îngheţaţi.
în cazul executării mecanizate a tencuielilor, este necesar să se ia măsuri ca staţiile de preparare a
mortarelor şi pompelor de mortar să fie instalate în încăperi încălzite, de asemenea, să fie izolate termic
toate conductele de mortar şl furtunul de aer comprimat, care trec prin exterior sau prin încăperi
neîncălzite.
Pentru a nu se produce răcirea mortarului, aerul utilizat pentru pulverizarea lui, trebuie să aibă
temperatura cel puţin egală cu cea a mortarului. în acest scop compresorul de aer se instalează într-o
încăpere încălzită, având temperatura aerului de cel puţin 8 gr.C.
Mortarele care se folosesc sunt:
- mortarele de ciment-var de marca 25 T sau 50 T pentru tencuiala suprafeţelor de cărămidă sau
blocuri ceramice;
- mortare de ciment marca 50 T pentru tencuirea suprafeţelor de beton.
La prepararea mortarelor pe timp friguros se recomandă utilizarea cimenturilor PZ 400.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Pe timp friguros, tenculelile se execută la fel ca şi în perioada de vară.


Pentru a evita apariţia crăpăturilor în tencuială, în special în cazul uscării artificiale, trebuie să se
respecte atât grosimea maximă totală admisibilă a stratului de tencuială, cât şi grosimea fiecărui strat
component în parte. Stratul următor se aplică numai după o oarecare întărire a stratului precedent (după
15-20 min.). Locurile de denivelări care duc la grosimi mari de tencuială trebuie în prealabil, nivelate,
fie printr-o uşoară şpriţuire. fie prin aplicarea unui strat de mortar direct pe o plasă de rabitz.
Cantitatea de mortar ce se aduce la locul de lucru nu trebuie să depăşească necesarul pentru 15-20 min.
de lucru.
Frontul de lucru se dimensionează astfel ca procesul de aplicare a tencuielii, inclusiv
drişcuirea stratului vizibil, să fie terminat într-un singur schimb de lucru.
2. TENCUIREA CU MORTARE PREPARATE CU APĂ AMONIACALĂ
La temperaturi cuprinse între -10 şi -20 gr.C, tencuielile exterioare sau interioare se pot executa cu
mortare preparate cu apă amoniacală.
Apa amoniacală trebuie să aibă concentraţie de ~ 6 % (densitatea 0,975) şi se prepară pe şantier din
amoniac lichefiat sau în soluţie. La prepararea acestor mortare se folosesc cimenturile de tip PZ si de tip
M. Varul se foloseşte sub formă de pastă de var. având temperatura de cel puţin +5 gr.C. Cu apa
amoniacală se pot prepara numai mortare de ciment sau mortare de ciment-var. Este interzisă folosirea
de mortare de var sau de mortare de var cu ipsos, preparate cu apă amoniacală.
Mortarele cu apă amoniacală se prepară astfel:
- într-un malaxor cu o capacitate de minim 100 litri, se toarnă pasta de var, jumătate din cantitatea de
nisip, cimentul şi apoi restul de nisip. După malaxarea timp de 1 min., se adaugă apa amoniacală şi
se continuă malaxarea până când se obţine o masă omogenă (-2-3 min.);
- ia preparare, toţi componenţii mortarului trebuie să aibă temperatura peste 0 gr.C, cu excepţia apei
amoniacale care poate avea şi o temperatură de circa 0 gr.C. Temperatura mortarului, în momentul
punerii în operă poate fi de +2...+3 gr.C.
Tencuiala se aplică la fel ca tencuielile obişnuite, executate la temperaturi normale( peste +5 gr.C).
3. USCAREA ARTIFICIALĂ A TENCUIELILOR
Uscarea artificială a tencuielilor interioare se poate realiza prin ridicarea temperaturii aerului din
încăperi cu ajutorul a diferite mijloace sau prin introducerea de aer cald in încăperi, folosind instalaţii
speciale. Dacă la încăperea ce trebuie tencuită nu se mai execută alte lucrări, pentru accelerarea uscării
tencuielilor se pot introduce gaze de ardere de la cocsiere sau alte instalaţii speciale, care prin conţinutul
lor de bioxid de carbon, grăbesc carbonatarea hidratului de calciu.
Aerul cald sau gazele de ardere se introduc în încăpere la nivelul pardoselii, iar suprafeţele tencuite
şi tâmpiărla, care sunt supuse influenţei directe a aerului cald sau a gazelor, trebuie protejate cu foi de
tablă.
Sobele metalice şi burlanele tor se instalează la cel puţin 1,50 m distanţă de suprafeţe tencuite şi de
tâmplărie.
De asemenea trebuie luate măsuri pentru a se asigura ventilaţia încăperilor respective printr-o bună
aerisire timp de 10 minute, după ce umiditatea în cameră a ajuns la maxim,
în încăperile în care urmează a se usca artificial tencuielile, nu se vor monta piesele metalice nichelate
înainte de efectuarea operaţiei de uscare deoarece, din cauza gazelor degajate din cocsiere, piesele se
înnegresc.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

La construcţiile prevăzute cu sisteme definitive de încălzire şi ventilaţie, aceste instalaţii trebuie să


fie terminate şl puse în funcţiune înainte de începerea lucrărilor de tencuire, pentru a le putea folosi la
uscarea tencuielilor.
Pentru locurile izolate, care sunt greu de uscat (colţurile intrândurile, nişele şl altele) se pot adopta
mijloace suplimentare de încălzire, cu gaze naturale sau electrice prevăzute cu ecrane cu raze infraroşli
(radiaţii), în acest caz se va supraveghea ca tencuiala să nu se încălzească decât până la ce! mult 30 gr.C.
Panourile radiante având flecare un câmp de acţiune de -2 mp, se aşează la o distanta de 1,00-1,50 m
faţă de suprafaţa peretelui. Timpul de uscare a tencuielilor interioare cu panourile radiante cu raze
infraroşii se stabileşte de la caz la caz, fiind în funcţie de umiditatea din încăperi, grosimea tencuielilor,
compoziţia mortarelor, etc.
Pentru a se evita crăparea tencuielilor şi scăderea rezistenţei lor, se vor lua măsuri pentru
a se realiza următoarele condiţii:
- diferenţa de temperatură între diferite puncte din încăpere să nu depăşească +50 gr.C, pentru mortare
de ciment-var;
- temperatura maximă a agentului de uscare refulat în încăperi cu ajutorul ventilatorului de la
instalaţiile speciale de uscare să fie 150 gr.C la gura canalului, iar peretele din imediata apropiere a
gurii canalului trebuie protejat prin panouri;
- pe toată durata de uscare a tencuielilor, încălzirea încăperilor să fie continuă, deoarece
întreruperile, pe lângă că măresc durata de uscare, provoacă condensarea aburului pe pereţi.
Durata de uscare a tencuielilor este în funcţie de porozitatea şi de umiditatea suprafeţei tencuite, de
compoziţia (natura liantului), de grosimea tencuielii şi de felul de finisare a stratului vizibil:
- tencuielile ce urmează a fi uscate artificial nu se vor gletui înainte de efectuarea operaţiei de uscare,
deoarece închiderea porilor tencuielii prin gletuite împiedică uscarea.
Lucrările de spoieli şi zugrăveli pot fi începute când umiditatea mortarului aplicat scade la 7-8 %.
Umiditatea se determină prin luarea de probe de tencuială de la pereţi, la o înălţime de 0,50 m de la
nivelul pardoselii. Pentru executarea lucrărilor de vopsrtorte, umiditatea tencuielilor trebuie să fie de cel
puţin 4-5 %.
V. CONDIŢII DE CALITATE A LUCRĂRILOR DE TENCUIELI
VERIFICAREA SUPRAFEŢELOR TENCUITE
Pe parcursul executării lucrărilor trebuie să se verifice respectarea tehnologiei de execuţie,
utilizarea tipului şt compoziţiei mortarului indicat în proiect, precum şi aplicarea straturilor succesive în
grosimile prescrise; de asemenea, este necesar să se urmărească aplicarea măsurilor de protecţie
împotriva uscării forţate, ploii sau îngheţării.
Aspectul general al tencuielilor se verifică vizual, cercetând suprafaţa tencuită, forma muchiilor,
a scafelor şi a profilurilor. Suprafeţele tencuite trebuie să fie uniforme (ca prelucrare), să nu albă
denivelări, ondulaţii, fisuri, împuşcături provocate de granulele de var nestins, urme vizibile de reparaţii
locale, etc.
Suprafeţele tencuite ale scafelor pentru lumina indirectă se verifică seara, cu ajutorul unei lămpi în
imediata apropiere a suprafeţei, pentru a scoate în evidentă toate defectele.
Suprafeţele tencuite nu trebuie să prezinte crăpaturi, goluri, porţiuni neacoperite cu mortar ia
racordarea tencuielilor cu tâmplăria, în spatele radiatoarelor.
Suprafeţele tencuielilor decorative nu trebuie să prezinte porţiuni cu o prelucrare, culoare şi nuanţe
neuniforme, ca urme de opriri ale lucrului, cu fisuri, pete şi zgârieturi,
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Solbancurile şi diferitele profiluri trebuie să aibă pantele spre exterior, precum şi o execuţie
corectă a lăcrimarului.
Planeitatea suprafeţelor tencuite se verifică cu un dreptar de 2 m lungime, prin aşezarea acestuia
în orice direcţie pe suprafaţa tencuită şi măsurarea golurilor între dreptar şi tencuială.
Verticalitatea şi orizontalitatea suprafeţelor (cu excepţia tencuielilor pe bolti înclinate, pe
cupole) şi muchiilor se verifică cu dreptarul, bolobocui şi cu firul cu plumb.
Gradul de netezire al suprafeţelor tencuite se verifică numai la tencuielile gletuite şi se apreciază
prin plimbarea palmei pe suprafeţele respective.
Grosimea stratului de tencuială se verifică prin baterea unor cule în zonele respective sau prin
sondaje speciale, care se fac în locurile mai puţin vizibile, pentru a nu strica aspectul tencuielilor prin
reparaţii ulterioare.
Aderenţa straturilor de tencuială la straiui-supori se verifică prin ciocănirea cu un ciocan de
lemn, un sunet de "got" arată desprinderea tencuielilor şi necesitatea de a reface întreaga suprafaţă
dezlipită, în cazuri speciale, aderenţa la suport a tencuielilor se verifică şi prin extrageri de carete din
tencuială.
ABATERILE ADMISIBILE LA RECEPŢIA CALITATIVĂ A TENCUIELILOR
Verificarea pe faze de lucrări se face în cazul tencuielilor pe baza următoarelor verificări la fiecare
tronson în parte: rezistenţa mortarului, numărul de straturi aplicat şi grosimile respective (determinate
prin sondaje în numărul stabilit de comisie, dar cel puţin câte unul la fiecare 200 mp), aderenţa la suport
şi între straturi determinată prin sondaje în numărul stabilit de comisie, dar cel puţin câte unul la fiecare
250 mp, planeitatea suporturilor şi liniaritatea muchiilor (bucată cu bucată), dimensiunile, calitatea şi
poziţiile elementelor decorative şi anexe (solbancuri, brâie, cornişe, eto), bucată cu bucată.
Aceste verificări se efectuează înaintea zugrăvirii sau vopsirii, iar rezultatele se înscriu în registrele
de procese-verbale de lucrări ascunse.
Verificările care se efectuează la terminarea unei faze de lucrări, se fac cel puţin la fiecare încăpere
şi cel puţin la fiecare 100 mp.
La recepţia preliminară se efectuează direct de către comisie aceleaşi verificări, dar cu o frecvenţă
de minim 1/5 din frecvenţa precedentă.
REFACEREA TENCUIELILOR EXISTENTE, executate pe zidărie de cărămidă şi planşee de beton,
inclusiv executarea gletului de var, ipsos sau ipso-vsar.
Materiale utilizate
- ciment metalurgic M30
- apă
- var pentru construcţii conform STAS 14-768
- nisip conform STAS 1667-76
Livrare, depozitare, transport
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să –şi organizeze în aşa
fel tr ansportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în momentul punerii în operă
să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.
Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor, astfel încât să fie utilizate în
condiţii bune la tencuieli, sunt:
- la mortare cimen-tvar M10T până la 8 ore,
- la mortare ciment var M25T până la 10 ore,
- la mortare ciment var M100T şi M50T fără întârziator până la 10 ore,iar cu întârziator până la 16 ore.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Condiţii tehnice de calitate pentru mortare de tencuieli


Toate materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s -a verificat că au fost
livrate cu certificate de calitate.
Mortarele de la staţii s au centrale pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit
de fişa care să conţină caracteristicile tehnice ale acestora.
Execuţia lucrărilor
Cuprinde: a) Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parţial sau total); se vor dec apa
toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci şi curăţa rosturile
orizontale şi verticale în vederea asigurării unei bune aderenţe a noii tencuieli.
b) Lucrări de decapare a straturilor existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund cu ajutorul
unor scule speciale (ex: raşchete) în cazul tencuielilor care se menţin şi nu prezintă fisuri sau detasari de
stratul suport.
c) Operaţiuni pregătitoare: lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor:
- controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafeţele de beton
să fie relativ uscate,abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie mai mari decât cele admise, etc);
- terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorări ale
tencuielilor;
- suprafeţele suport să fie curate;
- rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3 -5 mm, iar suprafeţele netede
(sticloase) de beton vor fi aduse în stare rouagsă;
- verificarea execuţiei şi recepţiei lucrărilor de protecţie (învelitori, planşee, etc)sau a căror execuţie
ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii, tâmplării, etc),precum şi dacă au fost
montate toate piesele auxiliare ( ghermele, praznuri, suporţi metalici,colţari, etc).
d) Execuţia amorsării:
- suprafeţele de beton vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu şpriţ din ciment şi apă în grosime
de 3 mm;
- în cazul aplicării de tencuieli cu grosime redusă (5 -10 mm) pe tencu ieli existente se va respecta
aceeaşi tehnologie ca în cazul tencuielilor cu grosimi normale şi anume: amorsare,şpriţ, tinci, toate
reduse corespunzător încât să se încadreze în grosime normală;
- amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform, fără disc ontinuităţi, fără prelingeri pronunţate,
având o suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit.
e) Execuţia grundului:
- grundul în grosime de 5 -15 mm se va aplica pe suprafeţe de beton, după cel puţin 24 de ore de la
aplicarea şpriţului, şi după cel puţin 1 oră în cazu l suprafeţelor de cărămidă. Dacă suprafaţa şpriţului
este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului;
- partea superioară a pereţilro şi tavanele încăperilor cu înălţime mai mare de 3,00 m se vor executa de
pe platforme de luuc rcontinue;
- mortarul folosit la grund este cel prevăzut în antemăsurători şi piesele desenate (M10T -M100T);
- grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei în scopul de a obţine în final o suprafaţă plană,
fără asperităţi pronunţate, neregularităti,goluri, etc;
- înainte de executarea stratului vizibil se va controla ca suprafaţa grundului să fie uscată şi să nu aibă
granule de var nestinse.
f) Execuţia stratului vizibil:
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

- stratul vizibil al tencuielilor interioare – tinci – va avea compoziţia ca şi a grundului, însă cu nisip fin
de până la 1 mm;
- grosimea tinciului poate varia între 1 si 5 mm;
- gletul de var la încăperile zugrăvite se va realiza prin închiderea porilor tinciului cu strat subţire de
1-3 mm de var şi adaos de ipsos, 100 kg la 1 mc de var pastă;
- gletul de ipsos executat pe suprafeţele ce urmează a fi vopsite se va realiza prin acoperirea tinciului cu
un strat subţire de cca-3 2 mm de pastă de ipsos;
- gletul de ipsos se va realiza numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate,în cantităţi
strict necesare, înainte de terminarea prizei ipsosului;
- la tencuielile sclivisite, stratul vizibil se netezeşte cu drişca de oţel şi se execută numai din pastă de
ciment;
- în cazul execuţiei tencuielilor interioare la o temperatură exterioară mai mic ă de + 5˚C,se vor lua
măsurile speciale prevăzute în Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros C16-79.
Condiţii tehnice pentru calitatea tencuielilor şi recepţionarea lor
Pe parcursul executării tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execuţie,utilizarea tipu
rilor şi compoziţiei mortarelor indicate în proiect, precum şi aplicarea straturilor succesive în grosimea
prescrisă.
Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi uscării forţa te şi, dacă este cazul,
în primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de b.c.a. se va arunca în apă.
Rezultatele încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de şantier) în
termen de 48 de ore de la ob ţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport)de mortar în parte.
Încercările de control în care rezultatele sunt sub 75% din marca prescrisă conduc la refacerea lucrărilor
respective. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale.
Recepţia pe fază de lucrări se face, în cazul tencuielilor interioare, prin verificarea:
- rezistenţei mortarului,
- numărului de straturi aplicate şi grosimile acestora, cel puţin un sondaj la fiecare 200 mp (se va verifica
prin baterea de cuie în locuri mai puţin vizibile),
- aderenţa la suport şi între straturi (verificarea se realizează prin batere cu un ciocan de lemn în
tencuială, apreciind sunetul obţinut),
- planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor (bucată cu bucată).
Rezultatele verificărilor se înscriu în registrul de procese verbale de lucrări ascunse şi se efectuează
înainte de execuţia zugrăvelilor şi vopsitoriilor.
Abaterile admisibile la recepţia calitativă a tencuielilor sunt:
Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetând suprafa ţa tencuită, forma muchiilor, a
intrândurilor şi ieşindurilor, iar planeitatea suprafeţei se va verifica şi cu dreptarul (de 2m lungime)
orientat pe toate direcţiile.
Suprafeţele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulaţii, fisuri, împuşcături
de var nestins, urme vizibile de reparaţii locale.
Gradul de netezire al suprafeţelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite (cu palma).
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

S.C. CORAL
PROFILE SI ORNAMENTE DIN IPSOS SI PRAF DE PIATRA
S.R.L.

SCOP
Procedura se refera la executia profilelor din ipsos de diferite dimensiuni trase cu sablonul la
pereti si plafoane sau trase la masa si montate la pereti si plafoane, precum si la elemente ornamentale
turnate din ipsos sau din praf de piatra (pentru exterior) si montarea lor la pereti si plafoane.
DOMENIU
Se utilizeaza la constructiile rezidentiale si nerezidentiale si in mod special la constructiile vechi,
monumente istorice.
CONDITII PREALABILE
1 Asigurarea cu personal calificat si instruit
2 Existenta unui sistem de aprovizionare ritmica
3 Existenta unui spatiu de depozitare la punctul de lucru
4 Elaborarea programului calitatii pentru specificul lucrarilor in care se precizeaza toate tipurile de
verificari necesare in vederea certificarii calitatii
5 Receptia pentru confirmarea calitatii lucrarilor de remedieri in situatia constatatii unor neconfomitati
6 Receptia la terminarea lucrarilor pe obiective
7 Stabilirea responsabilitatilor si autoritatii in coordonarea executiei lucrarilor, cu nominalizarea sefului
de santier, a responsabilului tehnic cu executie, a sefilor punctelor de lucru si a sefilor formatiilor de
lucratori
RESPONSABILITATI
Directorul tehnic
1Analizeaza impreuna cu personalul tehnic din executie si functie de posibilitatile societatii solutiile
prevazute in proiecte, le adopta sau propune proiectantului alte solutii
2Asigura conditiile tehnice pentru realizarea lucrarilor, dotarea cu utilaje, materiale si forta de munca
necesara
3Asigura desfasurarea lantului tehnologic pentru a preveni intreruperile care pot periclita stabilitatea
constructiilor
4controleaza inregistrarile privind calitatea pe parcursul executiei lucrarilor pentru a permite
trasabilitatea lor
Serviciul mecanizare
Raspunde de asigurarea utilajelor necesare pentru realizarea lucrarilor la termenele solicitate de santier,
urmareste buna lor functionare, ia masuri de inlocuire in cazul unor defectiuni sau din lipsa de
randament.
Conducatorul punctului de lucru
1 Organizeaza activitatea lantului de utilaje, instruieste echipele de lucru privind ordinea lucrarilor,
interdependenta lor, timpii de asteptare, exigentele impuse de proiect
2 Verifica trasarea axelor si a dimensiunilor geometrice, asigura prelevarea probelor de laborator,
receptioneaza materialele pe care urmeaza sa le puna in opera
3 Intocmeste procese verbale de lucrari ascunse si asigura inregistrarile privind calitatea pentru a
demonstra conformitatea cu cerintele proiectului de executie
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

4 Pastreaza si protejeaza documentele de inregistrare a calitatii pe toata perioada de executie a lucrarilor,


dupa care le preda pe baza de borderouri la sediul societatii pentru constituirea cartii constructiei.
PROCEDURA
Executia lucrarilor
MATERIALE PENTRU LUCRARI DE IPSOSARIE
 Ipsos pentru contructii si pentru modelat tip A-STAS 545/1-80
 Apa vezi STAS 790/84
 Var pentru constructii –STAS 146-78
 Talc macinat S11124
 Pamant pentru modelaj S 2906
 Lemn de foc foioase
 Tabla neagra 1*1000*2000 OL 34
 Hartie slefuit
 Emulsie P.V.C
 Suspensie P.V.C
 Vopsea de ulei de calitate superioara
 Aracet DP50 MICH NI 1345-64
 Dibutil
 Serlac natural
 Motorina aditiva
 Alcool tehnic de 94 grd. MIA-NI 614-61
 Calti de canepa de la pieptene STAS 1715-60
 Hartie de ambalaj 50gr/mp STAS 260-70 in suluri
 Stearina
 Srearat de calciu
 Cuie cu cap conic tip A1 2,5*60 OL 34
 Sarma moale zincata OL 32 S 889
 Clei de oase cal. 1 placi ,varsat STAS 88-51
 Diluant
MATERIALE PENTRU ORNAMENTE DIN PRAF DE PIATRA
 Ciment Portland STAS 1500-70; Portland alb STAS 7055-87
 Ciment colorat
 Nisip SINDOMONIC
 Pamant pentru modelaj S 2906
 Ipsos pentru constructii si pentru modelat tip A- STAS 545/1-80
 Apa vezi STAS 790/84
 Plastifiant RESSO
 Calti de canepa de la pieptene STAS 1715-60
 Otel beton neted OL42
 Disc abraziv T.R.S. d=230mm
 Piatra frecat abraziva nr. 1
 Electrod sudura OL nealiat S 1125/2 E 48T
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE


Ipsosul si cimentul se livreaza la saci de hirtie , cu certificate de calitate , si vor fi depozitate in magazii
astfel incat sa fie ferite de umiditate.Substantele chimice si combustibile se livreaza in bidoane si cutii
si vor fi depozitate incat sa fie ferite de surse de incendiu.
Utilizarea materialelor din momentul prepararii lor sa va face in limita timpului de priza , astfel incat
sa nu se ajunga la folosirea asa zisului material mort.
EXECUTAREA OPERATIUNILOR PREGATITOARE
*Se va extrage cate un tronson de aprox. 30cm din fiecare tip de profil existent care urmeaza a fi executat
in intregime sau partial atat pentru sala centrala cat si pentru fatade
*Dupa ce va fi curatata de straturile de zugraveli, bucata de profil va fi taiata cu ferastraul transversal
pentru a putea desena dupa aceasta cat mai exact pe tabla linia profilelor respective atat pentru ipsos, cat
si pentru profilele din tencuiala la exterior.
*Se va verifica calitatea podinei de lucru, in special la lucrarile de profile trase pe loc cu sablonul, daca
este montata la nivelul necesar, daca are front suficient de circulatie, fara obstacole si daca are rezistenta
necesara.
*Pentru ornamentele din ipsos la interior sau praf de piatra la exterior, dupa ce acestea vor fi curatate si
spalate de zugraveli se va face o inventariere a celor ce raman in montajul actual si urmeaza a fi chituite
in proportie redusa, fata de cele care sunt distruse si urmeaza a fi demontate. Dupa inventarierea exacta
a numarului de bucati ce urmeaza a fi executate , vor fi demontate cu grija acele tipuri de ornamente
dupa care se vor executa replicile.
*Se va executa o masa de ipsoserie cu blatul de lucru de cca 1,5*3m din beton sclivisit foarte bine, cu
planeitate perfecta , atat pentru modelaj, confectionare tipar, cat si pentru executia profilelor din ipsos
trase la masa(profilele ce vor fi trase la mana vor fi doar acelea cu sectiune redusa si cele rotunde sau
liniare care intra in compozitia ornamentelor decorative).
*Inainte de tragere sau montaj se va verifica calitatea suportului pe care va fi aplicat profilul sau
elementul ornamental, respectiv zidaria de caramida in cazul fatadelor si grundul tencuielii la interior
*Se va face trasarea profilelor ce urmeaza a fi trase, si se va monta calea de ghidare si sprijinire a
sablonului (calea de rulare). Suportul din lemn al sablonului va fi executata numai dupa montarea caii
de rulare din sipca sau scandura dreptar de lemn, avand grija ca talpa sablonului sa fie suficient de mare
pentru a permite o deplasare dreapta a sablonului.
*Pentru tragerea profilelor la arcade se va finisa mai intai spatele arcadei, ce va fi cale de rulare pentru
talpa sablonului(contrasablon).
EXECUTAREA PROFILELOR TRASE PE LOC LA PERETI SI PLAFOANE
Profilele din ipsos trase pe loc cu sablonul la pereti si plafoane, se executa numai dupa ce a fost umezita
bine suprafata pe care acestea urmeaza a fi trase. Se executa mai intai grundul prin incarcari succesive
in limita sectiunii sablonului, apoi stratul finit, plimband tot timpul sablonul in timp ce se adauga pasta
de ipsos.
Se va avea grija sa se prepare material atat cat poate fi pus in lucrarepina in limita timpului de priza.
Lucrarile nu vor fi executate pe timp figuros la o temperatura mai mica de 5 grade C
Se prefera a se folosi surse de caldura (aeroterme puternice) pentru a grabi uscarea si deci timpul de
execuie. Profilele trase pe loc, liniare sau curbe, vor fi lasate cu capete libere, urmand a se executa la
masa colturile si montate ulterior in continuare profilelor gata trase .
Racordul dintre acestea se va executa apoi manual cu pasta de ipsos chituind si slefuind in principal
rostul dintre elemente.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

EXECUTAREA SI MONTAREA PROFILELOR TRASE LA MANA


Profilele trase la mana, liniare sau curbe, se executa ca si cele trase pe loc, folosind sablon cu dreptar
sau cu compas din lemn, prin incarcari succesive cu pasta de ipsos. Dupa perioada de priza a materialului
si deci inainte de uscare se vor scote de pe masa de lucru profilele si vor zgariate incrucisat pe spate, pe
toata suprafata de miontaj la pereti sau la plafoane.
Profilele vor fi trase in tronsoane de lungimi care sa nu permita ruperea lor cat sunt umede si vor fi taiate
transversal la capete, cu un ferastrau, inainte de scoatere de pe masa.
Montarea lor nu se va face inainte de uscarea acestora. Pentru montare se foloseste ca liant pasta de
ipsos. Pentru profilele mai mari se pot introduce suplimentar, din loc in loc, sarme de ancorare care vor
avea cate un opritor dintr-un cui legat la capat, ce va fi inglobat in profil. Golul din profil rezultat din
scobirea pentru introducerea cuiului va fi ulterior chituit.
Se va avea grija ca suprafata pe care se monteaza profilele sa fie cat mai rugoasa, curata si umezita
inainte de montaj.
MODELAREA, EXECUTAREA TIPARELOR, A REPLICILOR ORNAMENTELOR DIN
IPSOS SAU PRAF DE PIATRA SI MONTAREA LOR
Modelarea ornamentelor se executa cu pamant de modelaj ca va trebui umezit si apoi batut bine pina isi
capata omogenitate si plasticitate necesara.
Operatiunea de modelare se executa la masa.
a.Pentru ornamentele existente la care trebuie executate replici, se ia un mulaj dupa un tipar exemplar
demontat. Mulajul se executa ca un tipar din clei de oase sau plastizol, dupa ce elementul ornamental a
fost curatat, chituit si slefuit cu hartie de slefuit fina, curatit cu pensula de praf si tratat pe suprafata de
luare a tiparului cu serlac, stearina si pudra de talc.
a.Pentru ornamentele care exista partial, se va aplica pe o placa de ipsos desenul la scara 1/1 a intregului
ornament, urmand ca dupa fixarea pe pozitie a elementelor existente sa se modeleze
dupa desen cele lipsa, integrandule pe cele existente. Se pot remodela separat elementele lipsa, turna in
sticlu de ipsos si introduce in compozitie cu cele existente, racordandule cu pasta de ipsos.
b.Pentru elementele ornamentale la care nu se pastreaza nici un model si urmeaza a se executa dupa
desen, modelarea se face integral cu pamant de modelaj si se va cere avizul proiectantului dupa
executarea modelului in pamint. Dupa turnarea in ipsos a primului exemplar, acesta va fi corectat,
chituit, slefuit si pregatit pentru a se executa dupa el tiparele pentru replicile in ipsos sau in praf de piatra.
Pentru o singura replica se poate folosi un sticlu din ipsos.
Pentru mai multe replici se foloseste clei de oase sau plastizol in functie de numarul de replici.
Plastoizolul rezista la mai multe turnari in acelasi tipar.
Executarea tiparului din clei de oase sau plastoizi se face in suport din ipsos armat cu calti si marginit
de cadru de lemn daca este cazul, pentru a nu permite deformari a tiparelor elestice, deformari date de
greutatea materialului din care se vor executa replicile.
Pentru ornamentele din praf de piatra, pentru tipare se va folosi numai plastoizi.
Inainte de inceperea turnarii replicilor se va confectiona armatura din sarma sau din OB pentru
ornamentele la care aceasta este necesara. La ornamentele din ipsos mai mari se confectioneaza o
armatura din sarma galvanizata, lasand din ea mustati de ancorare.
La ornamentele din praf de piatra, mult mai grele , se va executa o armatura din OB, cu cupoane de
ancorare din acelasi material.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Montarea armaturii in tipar se va face dupa turnarea unui strat de mortar de ipsos sau de ciment cu praf
de piatra suficient de gros, urmand a continua imediat turnarea definitiva. Se recomanda ca armatura sa
fie sustinuta fix la o distanta de min. 1cm de fata tiparului in momentul turnarii.
Pasta de ipsos(moratarul de ipsos) trebuie sa aiba o fluiditate care sa-i permita sa preia intocmai forta
tiparului, dar nici cu prea multa apa care sa creeze bule in material.
Mortarul pentru elementele ornamentale de fatada este un mortar din ciment colorat in functie de cerinta
de nisip de Sindominic. Se recomanda ca ornamentele din acest material sa fie turnate sub forma de
coaja suficient de groasa pentru a integra armatura si pentru a le conferi rezistenta. Executarea tiparelor
si turnare fiind mult mai greu da impingeri in tiparul elastic si deci pot apare deformari ale modelelor.
Montarea ornamentelor din ipsos se face ca-n cazul profilelor trase la masa din acelasi material.
Montarea ornamentelor din praf de piatra(mortar de ciment cu nisip de Sindominic) se face astfel:
*Se rostuieste bine paramentul de caramida
*Se executa gauri in parament pentru cupoanele de ancorare ale ornamentelor
*Se introduce mortar de ciment in gauri si se aplica mortarul de montaj atat pe fata zidariei in zona
respectiva cat si pe spatele ornamentului dupa ce acestea au fost udate bine
*Se aseaza pe pozitie elementul ornamental, avand grija ca ancorele metalice(cupoane din otel profilat)
sa ontre in gaurile din parament, dupa care se preseaza si se loveste usor cu un ciocan de cauciuc pana
ajunge la pozitia definitiva, urmand a fi ancorat cu scoabe batute in zidarie pina la intarirea mortarului
de montare
*In cazul consolelor de cornisa acestea vor avea ancore ce vor strapunge cornisa si vor fi fixate cu
placute metalice sudate in capatul ancorelor.
CONDITII DE CALITATE
Profilele si ornamentele din ipsos nu vor avea ciobiri, zgarieri. Se va verifica liniaritatea profilelor trase
sau montate. Nu sunt admise umflaturi sau astfel de deformatii ce pot apare in special la racorduri.
Se va verifica prin testari calitatea materialului ( sa nu existe material mort pus in lucrare ), precum si
calitatea montajului. Se vor desface toate toate profilele si ornamentele cu tendinta de desfacere.
Toate profilele si ornamentele cu defectiuni sau defectuos montate vor fi refacute si remontate.
In cazul ornamentele si profilelor existente care se pastreaza si se repara numai ciobirilor si zgarieturile,
se va urmari calitatea chiturilor si a slefuirii acestora .
Se lucreaza la o temperatura de 15C.
CONTROLUL DE CALITATE PE PARCURSUL EXECUTIEI
Acest control consta in urmatoarele:
 Controlul Inspectiei de Stat in constructii la fazele determinante stabilite de proiectant
 Controlul proiectantului – prin proiectantul de specialitate
 Controlul investitorului – prin inspectorul de santier autorizat in specialitatea respectiva
 Controlul executantului – prin reprezentantul tehnic cu executia atestat nominalizat pe obiectiv
DOCUMENTE PRIN CARE SE VERIFICA CALITATEA
 P.V.L.A. – proces verbal de lucrari ce devin ascunse
 P.D. – proces verbal de controlal calitatii lucrarilor in faze determinante, pentru verificari la care
participa reprezentantul Inspectiei de Stat
 P.V.R. – proces verbal de receptie calitativa
CONTROLUL PENTRU CERTIFICAREA LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE – includ
si receptiile partiale in etapele de executie impuse de reglementarile tehnice specifice.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Controlul se face in echipa de urmatorii reprezentanti:


 Executantul – seful punctului de lucru, coordonatorul tehnic de specialitate
 Proiectantul – prin proiectantul de specialitate
 Investitorul – prin dirigintele de santier autorizat
PLANUL DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICARI SI INCERCARI – prin care se verifica
calitatea materialelor in conformitate cu regulile tehnice in vigoare.
TRATAREA NECONFORMITATILOR
Tratarea neconformitatilor se face cu respectarea procedurilor de sistem mentionate in Manualul de
Management Integrat Cod MMI –06. Neconformitatile constatate se consemneaza de catre compartimentul
CQ in RAPOARTE DE NECONFORMITATE.
Fiecare raport cuprinde obligatoriu norme de solutionare a neconformitatilor respective, stabilite de
comun acord cu proiectantul si beneficiarul lucrarii. Seful de lucrare raspunde de executia remedierilor
ce trebuie efectuate, de calitate si de termenele stabilite; orice neconcordanta cu datele inscrise in
proiectul de executie se aduce in cel mai scurt timp la cunostinta proiectantului, beneficiarului si
conducatorului executantului.

RESTAURARE DECORATIUNI EXTERIOARE DE FATADA


SCOP
Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile de
restaurare profile si piese decorative din ipsos si mortar
DOMENIU DE APLICARE
Instructiunea se utilizeaza la realizarea restaurare profile si piese decorative la interior si fatada
DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
-Control – acţiune de evaluare a conformităţii unei lucrări, prin măsurare, examinare (observare),
încercare a uneia sau mai multor caracteristici ale acesteia şi prin înregistrarea datelor obţinute şi
compararea lor cu specificaţiile tehnice.
-CQ – controlul calităţii, tehnici si activităţi cu caracter operaţional pentru satisfacerea condiţiilor
referitoare la calitate.
-basoreliéf, - Lucrare de sculptură cu figuri scoase în relief pe un fond cu care fac corp comun.
-altoreliéf - Lucrare de sculptură al cărei relief este puternic ieşit în afară, fără a se desprinde însă de
fondul pe care stă
-ronde-bosse ( fr.)- Tip de sculptură care poate fi privită de jur-împrejur, fără ca vreuna din părţile sale
să fie alipită unui fond.
-Trafor - ornament arhitectural perforat care înlocuieşte sau maschează o tâmplărie
-plastíe - Interventie prin care se înlocuieste o portiune de element compromis cu un alt material (luat
de obicei de acelasi fel sau cu o compozitie cat mai apropiata ) în scopul corectării unui defect ca
urmare a degradarii
Bosaje - Proeminentă regulată pe suprafata unei piese, care serveste ca reazem pentru altă piesă.
♦ Suprafata pietrelor unei zidării, aflată în relief fată de paramentul zidului.
PROCEDURA
Condiţii prealabile
Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;
- asigurarea documentelor de executie;
- verificarea conditiilor speciale;
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

- asigurarea resurselor;
- instruirea personalului in executarea lucrarilor
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
- racorduri de energie , apa si alte utilitati

Lucrari ce trebuiesc executate si incheiate inainte :


a) Reparatii si refaceri tencuieli exterioare
Zone exterioare de zidarie cu igrasie
Zonele exterioare de zidarie ce prezinta desprinderi de tencuiald, igrasie se vor trata astfel:
- inlaturarea igrasiei ( provenita din jgheaburi, burlane defecte, sau din apa ascensionala prin pereti de
la parter);
- se inlatura tencuiala. pe o zone ce depaseste zona de igrasie, se usuca zona dup care se retencuieste cu
acelasi tip de tencuiala cu cea originala conform cu dispozitiile de santier, asigurandu-se adeziunea
acesteia la suport;
stratul de finisaj vizibil se va execute pe intreaga suprafata a fatadelor pentru a asigura o uniformitate a
acestora iar nuturile vor relua desenul existent
Lucrari de remediere a zonelor fisurate dupa- operatiile de consolidare a fatadelor
Pentru facade nu se va interveni cu elemente de structure-consolidate la fata vazuta a zidurilor , toate
interventiile de consolidate vor fi facute din interior.(restrictie absolut necesara)-
Apar totusi urmitoarele situatii ce trebuiesc remediate:
- fisuri in spaleti;
- fisuri, exfolieri, umeziri, in tencuieli de piatra-;
- deteriorari prin umezire a unor elemente de colt;
Dupa caz se va proceda astfel.: •
- se va decoperta suprafata finisata , cca. 40-50 cm in jurul fisurii;
- in cazul in care se constata ca sub tencuiala exterioara intacta fisura se extinde mai molt la nivelul
zidariei se va proceda la decopertari pan' se va ajunge la zidaria sanatoasa.
- in cazul in care mai molt de 60 % din suprafata ajunge sa se decoperteze astfel, se va decoperta toata
fatada.
- in prealabil elementele de de.coratie vor fi invelite in folie. de plastic si protejate cu
schela din lemn pentru a nu fi lovite, in cazul in care fisurile se itind sub acestea, eventual portiuni din
parter si nivelul 1 si 2 se va lucra cu mare atentie in jurul, acestora.
Fisurile se vor injecta sau retese conform tehnologiilor date la Caietul de sarcini - structuri.
Prezenta tencuiala se refers la zonele plane pentru care nu exista la nivelul zidariei profile in plan
diferite ce determina
- profilaturi, refacere nuturi, braie, ancadramente;
- zone alto-relief, basorelief, parapeti traforati - capiteluri figurative, etc.
Pentru aceste zone de tencuiala in zone plane se realizeaza montarea unui pilon general de rabitz
pentru executia grundului cu M 50 T.
Prin acest grund se va. executa o..tencuiala driscuita cu ciment alb si praf de piatra de a. de culoare
alb-, driscuita
b) Inlocuirea si reparatia la tamplarii exterioare si solbancuri
Se vor reface ferestrele de la demisol si se vor practica si goluri noi in zonele cu ferestre zidite anterior
(conform tabel tamplarie)
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Ferestrele , se vor repara partile orizontale inferioare la toate ferestrele si lacrimarele se vor revizui
toate cremoanele (care sunt din alama) . Acolo unde lipsesc se vor comanda alele noi dupa- modelul
initial.
Se va indeparta vopseaua veche si vor fi vopsite si remontate la locul lor.
Usile exterioare vor fi revizuite si reparate si li se va aplica 2 - 3 straturi de lac lazur. De asemenea, se
vor repara zone din solbancurile afectate de la ferestre.
c) Protectie necesara pentru decoratii existente pe elemente arhitecturale
Lucrul la fatade se va efectua cu protejarea coloanelor, ancadramentelor, decoratiilor de la frontoane,
sculpturi, alto-reliefuri, baso-reliefuri, parapeti decorative sub elemente si schele speciale construite
special pentru a le proteia ( se vor consulta plansele de protectie, interventie, restaurare A2p -- A10
p). Stucaturile, alto-reliefuri, baso-reliefuri, coloanele, plafoanele, decorate abundent,statuile se vor
inveli in panza - folie plastic si protejate de un schelet din lemn.

d) Lucrari de remediere a zonelor fisurate dupa- operatiile de consolidare a fatadelor


Pentru facade nu se va interveni cu elemente de structure-consolidate la fata vazuta a zidurilor , toate
interventiile de consolidate vor fi facute din interior.(restrictie absolut necesara)-
Apar totusi urmitoarele situatii ce trebuiesc remediate conform cu dispozitiilor de santier:
- fisuri in spaleti;
- fisuri, exfolieri, umeziri, in tencuieli de piatra-;
- deteriorari prin umezire a unor elemente de colt;
Dupa caz se va proceda astfel.: •
- se va decoperta suprafata finisata , cca. 40-50 cm in jurul fisurii;
- in cazul in care se constata ca sub tencuiala exterioara intacta fisura se extinde mai molt la nivelul zidariei
se va proceda la decopertari pana se va ajunge la zidaria sanatoasa.
- in cazul in care mai molt de 60 % din suprafata ajunge sa se decoperteze astfel, se va decoperta toata
fatada.
- in prealabil elementele de de.coratie vor fi invelite in folie. de plastic si protejate cu
schela din lemn pentru a nu fi lovite, in cazul in care fisurile se itind sub acestea, eventual portiuni din
parter si nivelul 1 si 2 se va lucra cu mare atentie in jurul, acestora.
Fisurile se vor injecta sau retese conform tehnologiilor date la Caietul de sarcini - structuri.
Prezenta tencuiala se refers la zonele plane pentru care nu exista la nivelul zidariei profile in plan diferite
ce determina
- profilaturi, refacere nuturi, braie, ancadramente;
- zone alto-relief, basorelief, parapeti traforati - capiteluri figurative, etc.
Pentru aceste zone de tencuiala in zone plane se realizeaza montarea unui pilon general de rabitz pentru
executia grundului cu M 50 T.
Prin acest grund se va. executa o..tencuiala driscuita cu ciment alb si praf de piatra de a. de culoare alb,
driscuita
Descrierea instructiunii
Lucrarile de refaceri , protectie , restaurare a lucrarilor de decoratii exterioare
Conceptul de monument istoric nu cuprinde doar un singur lucru , elemente de arhitectura, si de
asemenea ,daca sant urbane sau rurale, unde se gasesc , sant o dovadă a unei anumite civilizaţii, o
dezvoltare semnificativa , sau un eveniment istoric. Acest lucru se aplică nu numai pentru a mari lucrari
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

de arta, dar si pentru cele mai modeste, de asemenea la lucrări executate in trecut, care au dobândit
semnificaţia culturale cu trecerea timpului.
Avand in vedere valoarea si importanta constructiei.toate masurile structurale ce se iau si interventiile de
remediere a degrada'rilor de orice natura , se vor lua numai cu conditiile de pastrare a calitatii decorative
de arhitectura a spatiilor in spiritual restaurarii monumentului fara a stirbi cu nimic din originalitatea
si caracterul solutiilor tehnice si artistice pastrate pana in prezent
In urma finaliza-rii tuturor operatiunilor si interventiilor de consolidate structurala, se impune
refacerea decoratiilor dupa- modelul initial, avand aceleasi materiale sau cat mai aproape posibil de cele
originale aprobate prin analize speciale de catre proiectant.
La realizarea lucrarilor exterioare de restaurare : ancadramente, profile, motive ,decorative in
basorelief, altorelief sau rond - bois din piatra de gresie, trafouri in piatra, sculpturi si alte elemente
decorative din piatra se va proceda astfel:
- zonele total compromise se vor -inlocui cu elemente noi ce vor reproduce fragmentele de motive
decorative originale;
elementele mai putin degradate se vor reface prin plastie .
- tratarea zonelor de piatra cu solutii speciala pentru stoparea fenomenului de "solubilizare" a acesteia;
- curatarea zonelor din piatra (coloane, ancadramente, motive decorative, parapeti traforati etc.).
Realizarea modelelor decorative din ipsos modele decorative din ipsos
Elemente generale
Nu se recomanda executarea de elemente de ipsos pentru lucrari exterioara , totusi monumentele au unele
elemente executate la origine din ipsos . Cu luarea masurilor corespunzatoare de impermeabilizare , si
cu o analiza speciala confirmata de proiectant se executa acest tip de elemente.
Piesele decorative prefabricate din ipsos se executa fie dupa modele
existents din ipsos, lemn, metal etc., fie dupa modele din ipsos turnat cu ajutorul sabloanelor ajustate si
sculptate in atelier de catre muncitori specializati in astfel de lucrari. Clasificare si definitii. Cole mai
uzuale modele de ipsos car se confectioneaza in atelierele de prefabricate sint : rozetele simple sau
ornamentate, butonii, baghetele, briurile, frizele, denticulele, plafonierele, balustrii si capitelurile.
Rozetele au, in general, formaxotunda si se aplica pe suprafata diferitelor elements de constructie pentru
a le decora, amintind prin dispozitia compozitionala, a formei si ornamentatiei, aspectul trandafirului.
Butonii sint piese de dimensium mice, simple sau ornamentate, de forma rotunda, patrata, rombica,
hexagonala etc. Se folosesc sub forma, de completari la diverse ansambluri ornamentale, realizind efecte
decorative cu aspect placut.
Baghetele sint piese cu sectiune mica, rectilinii sau curbe, simple sau ornamentate , care servesc, in
general, la incadrarea unu cimp de pe suprafata tavanului sau peretilor, realizind, prin modul de aplicare
si efectele formelor rezultate din asamblarea lor, motive ornamentale, care contribuie la decorarea
suprafetelor respective sau punerea, in evidenta a anumitor panouri cu picture sau ornamente de valoare.
Braiele , ca si baghetele sint piese cu sectiune mica rectilinie, simple sau ornamentate , care marcheaza
in interiorul cladirii limitele intre diverse suprafete, mai ales intre perete si tavan, sub scafa a peretilor
pentru realizarea unei racordari decorative cu tavan ul, contribuind astfel la sporirea substantiale a valorii
si aspectului arhitectural al incaperii.
Bosaje Proeminentă regulată pe suprafata unei piese, care servette ca reazem pentru altă piesă.
Suprafata pietrelor unei zidării, aflată în relief fată de paramentul zidului.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Denticulele sint elemente decorative in forma de dinti, care se folosesc, in general, in compozitia
ornamentatiei scafelor sau frizelor. So asazd unul dupa altul, de obicei la intervals egale cu jumetate din
inaltimea lor.
Plafonierele fac parte din elementele decorative ale tavanelor, in care se introduc corpurile de iluminat
pentru realizarea unei iluminari eficiente si uniforme a inceperii respective. Plafonierele, dupa efectul
decorativ care se urmareste si dupa felul corpurilor de iluminat prevazute
a se monta, se execute de form.a patrata, dreptunghiulara, sau in forma de oala
Balustrii sint stilpi scurti, profilati in forma de corpuri de revolutie, care constitute elementele verticale
decorative ale unei balustrade.
Consolele decorative fac parte din elementele verticale de constructie, de obicei din pilastri, care ies in
afara planului lor, constituind, astfel, ornamentele terminale ale partii superioare a elementelor.
Capitelurile reprezinte perti constitutive ale coloanelor. O coloana este alcatuita din trei parti: baza, fusul
si capitelul Forma, dimensiunile si decoratia capitelurilor sint determinate de ordinele si stilurile de
arhitectura din care fac parte.
Capitelul este format, in general, dintr-o abaca, un element decorativ si un astragal.
Abaca este o placa, relativ subtire, de obicei patrata, reprezentind partea superioare a capitelului si are
rolul de a sustine antablamentul sau partea inferioara a unor arcade
Astragalul este o terminatie decorative, de sectiune semicirculara, care face trecerea de la fusul coloanei
la capitel
Elementul decorativ de trecere de la abaca la astragal variaza la capitelul doric-roman este un tor, la cel
ionic, o voluta, la cel corintic, frunze de acant (strinse intr-un manunchi si avind forma unui cos), iar la
cel compozit, frunze de acant si volute
Voluta este un detaliu arhitectonic cu caracter decorativ, in forma de spirala, iar acantul este ornamental`
sculptat care imita frunzele plantei cu acelasi nume.
Executarea modelelor.
Modelele dupa care se executa diferite piese ornamentale sint confectionate in atelierele de ipsosarie din
ipsos, turnate si trase cu sablonul, sau sculptate cu ferulete, delta de cioplit (Balleisen), razuitoare, raclete
(Kratzer) si dalti de sculptat (Hohleisen) (v. fig. 3.43) sau cu ajutorul pamintului de modelaj care se
aplica pe un suport de ipsos si se prelucreaza grosier cu mina, conform planului ornamentului respectiv,
iar apoi se finiseaza cu unelte speciale, ca : ebosoare si mirete, cu care se realizeaza toate detaliile
ornamentului. Pe suprafata astfel modelata, inainte de a fi folosit modelul pentru turnarea tiparelor, se
aplica doua-trei straturi de selac.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Trusa de mirete pentru executarea modelelor Trusa de ebosoare pentru finisarea modelelor

Dupa, cum s-a aratat mai inainte, modelajul cu pamint se executa dupa ornamentele desenate in planurile
de detaliu la marimea naturah (scara 1: 1). Transpunerea de pe planuri pe suportul de ipsos se face in
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

doua feluri, fiind conditionata de planeitatea suprafetei suportului. Daca suprafata este plana, desenul
ornamentului se aplica pe acesta si se copiaza in felul urmator: cu ajutorul unei sule se practica
impunsaturi in lungul liniilor desenului, care patrund si pe suprafata suportului de ipsos. Dupa
terminarea acestei operatii se indeparteaza planul si cu un creion chimic, unind impunsaturile, se traseaza
pe suprafata supor. tului de ipsos desenul ornamentului din plan.
Peste suprafata suportului, cu desenul copiat, se aplica, doua-trei straturi de selac, dupa care se aplica
pamintul de modelaj.
In cazul in care suprafata suportului este plena, desenul din plan se materializeaza pe suport cu pamint
de modelaj aplicat cu mina libera.
Modelistul, in acest caz, trebuie sa aiba ochiul format, suficienta experienta si, mai ales, talent in astfel
de lucrari, care fac parte din domeniul artelor plastics, ca sa poata transpune cu fidelitate in.spatiu
ornamental desenat in plan.
RESTAURARI PROFILE SI PIESE DECORATIVE
- profilurilor decorative trase sau turnate
- pieselor decorative prefabricate
Referitor la tipul materialului utilizat se va respecta cu exactitate specificatiile conform analizelor
speciale confirmate de proiectant pentru fiecare element . se exemplifica mai jos modul de realizare a
profilelor. si a ornamentelor din praf de piatra.
Executarea profilurilor decorative
Dupa executarea trasarii cu modele obisnuite ,relevate , profilele si ornamentele cu mortar din praf de
piatra se trag , respestiv se monteaza pe suprafata suport de zidarie de beton sau de rabit dupa ce in
prealabil acestea s-au pregatit corespunzator.
Pentru trasul profilurilor se aplica aceleasi procedee ca. in cazul profilurilor de ipsos, cu singura
deosebire ca stratul de mortar al fetei:, vazute are o grosime de 3 — 5 mm. Dupa aplicarea si tragerea
grundului,: se incarca suprafata profilului cu mortar pentru fata vazuta si se trage, cu sablonul, manevrat
cu partea de lemn inainte, pina ce profilul se incarca bine cu mortar pe toata lungimea lui. Apoi se trage
cu sablonul, manevrat cu profilul de tabla inainte, completindu-se portiunile cu denivelari prin ungere
nianuala cu mortar, pina ce suprafata profilului devine neteda si curata.
Racordarile se executa cu ajutorul rindelelor, iar eventualele defecte se remediaza cu ferulete, prin
presarea si nivelarea mortarului aplicat pe portiunile denivelate sau goale.
Suprafetele finisate cu mortar din praf de piatra si ciment trebuie ferite de o zvintare rapida, pentru a nu
pierde apa necesara terminarii , procesului chimic de intarire a mortarului de ciment, care poate produce
fisuri in profiluri si slabirea rezistentei. In acest stop, suprafetele respective se icopera cu rogojini sau
cu prelate umezite cu apa.
Dupa intarirea stratului de mortar de pe Suprafetele decorate se procedeaza, in continuare, la finiseaza
lor printr-o prelucrare corespunzatoare.
Suprafetele profilurilor din mortar cu praf de piatra si ipsos se rascheteaza. Prin aceasta operatie se
elimina luciul gletului, rezultand o suprafata poroasa si cu aspect mat. Netezirea suprafetelor se execua
cu piatra de slefuit, hirtie de slefuit, pinza de slefuit si smirghel, folosind exclusiv metoda uscata . Praful
rezultat se perie continuu cu o perie: Suprafetele din mortar cu praf de platra. si ciment se finiseaza
prelucrindu-le
prin periere, pieptanare, frecare sau slefuire.
Prelucrarea prin periere sau pieptanare se executa cu o perie de sirma sau cu un pieptene tinut sub un
uilghi de 45°, care se trece peste suprafata care se finiseaza in general oglinzile asizelor. Peste suprafata
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

pieptanata nu se mai revive pentru eventualele rectificari, acestea fiii posibile numai dupa netezirea din
nou a suprafetei. Reusita operaiei de pieptanare depinde foarte mult de priceperea si experienta
ipsosarului
Prelucrarea prin frecare se executa cu peria de sirma. Dupa indepartarea laptelui de ciment de pe
suprafata ce ,se finiseaza, se obtine un aspect fin grauntos. Frecarea se continua ping cind suprafata
capata un aspect uniform.
Frecarea prin slefuire se executa cu piatra de slefuit, folosind metod umeda. Printr-o executie ingrijita
se obpn suprafete netede si cu aspect uniform.
Profilurile trase cu mortar de praf de piatra si ciment sint mai reztente decit cele similare din ipsos, insa
acestea din urma au avantaj ca mortarul de ipsos nu sufera contractii in timpul intaririi sau la variatii de
temperatura

Turnarea pieselor decorative prefabricate


Pentru turnarea pieselor decorative din praf de piatra cu ipsos si cu ciment se folosesc tipare de clei sau
plastizol, ca la turnarea piesei din ipsos, care se pregatesc in mod corespunzator.
Pregatirea tiparelor de clei. Dupa ce suprafata tiparului de c a foss tratata cu alaun de potasiu (piatra
acra), se lasa sa se usuce tin de 2 — 3 h, dupa care se aplica 2 — 3 straturi de lac de ulei sau rasi
sintetice, lasind dupa fiecare strat intervalul corespunzator de usca: Straturile de lac intaresc si izoleaza
tiparul de clei contra patrunde uniiditatii la stratul de clei. Peste pelicula de lac se aplica un strat subti
de amestec din 50% ulei mineral si 50% solutie de stearina in petrol O data terminate pregatirea atenta
a tiparului de clei, urmeaza turnea mortarelor pentru realizarea piesei prefabricate.
Turnarea piesei prefabricate. Dupa punerea la punct a tiparelor si dupa prepararea cantitatii necesare
de mortar, pentru turnarea unui grup de piese sau a unei singure piese prefabricate se procedeaza felul
urmator :
- cu ajutorul unei pensule mari, inmuiate in mortarul fluid, se aplica pe suprafata tiparului un strat de 2
— 5 mm grosime ;
- in timpul ungerii cu pensule tinuta cu mina dreapta, se aplica cu mina sting, recomandabil imbracata
cu o manusa de cauciuc, mortar virtos pentru fata vazuta care se preseaza bine pe tiparul uns pina se
acopera complet intreaga suprafata;
- mortarul aplicat se compacteaza prin batere cu un saculet umplut cu nisip;
- se introduce in tipar armatura (sirma sau otel-beton) ;
- se monteaza cuie de 10 cm sau de 12 cm, pentru formarea gauri pe unde vor trece sirmele de fixare a
piesei. La extremitatea cuielor intre ele, se monteaza o sirma sau bara de otel -beton, de care se leaga
sirmele pentru fixarea piesei;
- cu ajutorul unei pensule se uda cu apa, suprafata mortarul aplicat, dupa care se aplica, mortarul
grundului care formeaza miezul de rezistenta al piesei. In cazul pieselor decorative de dimensiuni mari
finisate cu praf de piatra si ciment, pentru realizarea niiezulul se poate folosi betonul simple sau betonul
armat. Armatura, in forma de retea de bare, cu sau fare plasa de rabit, este introdusa in golul piesei
inaintea turnarii betonului.
Pentru a nu ingreuna si scampi piese inutil, se recomanda ca miezul de rezistenta si nu se execute plan,
ci intr-un strat de 3 — 6 cm grosime in functie de marimea piesei si tinind seama ca, aceasta sa reziste
la manipulare, transport si montare.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Desfacerea tiparului. Dupe ce mortarul turnat in tipar a terminat priza si a inceput sa se intareasca, acesta
se desfac si piesa trece la operatia urmatoare, care poate fi finisarea, sau o tratare pentru activarea
intaririi mortarului. Durata de mentinere a mortarului in tipar este de: 24 h, daca temperatura mediului
cste de 20°C si de 48 h, dace este cuprinsa intre 10 si 20°C.
Tratarea dupa decofrarea si finisarea pieselor. Piesele decorative din praf de piatra si ciment, dupa
decofrare, se introduc imediat anti-un bazin cu ape, unde raman time de 2 — 3 h ca sa-si continue
intarirea si in vederea evitarii contractiilor care pot avea drept ccnsecinta fisurarea pieselor.
Dupe scoatcrea pieselor din bazinul cu ape se execute finisarea lor, completindu-se eventualele defecte
cu mortar pregatit cu acelasi amestec de materiale ca si cel folosit la turnare, si prelucrandu-se prin
slefuire, pieptanare sau periere.
Piesele decorative din praf de piatra si ipsos, dupe ce se scot din, tipar, se lase sa se usuce si apoi se
finiseaza prin raschetare, prin , slefuire prin metoda uscata, cu piatra de slefuit, hirtie sau pinza de slefuit,
sau cu praful rezultat din slefuire se indeparteaza continuo cu o,perie.
La turnarea pieselor decorative prefabricatein tipare de plastizol sau cauciuc siliconic, acestea din urme
nu necesita o pregatire speciala inainte de turnarea mortarelor. Celelalte operatii sint asemanatoare cu
cele descrise mai inainte.

c
Fig, . Confectionarea tiparelor din ipsos:
a — tiparul de clei ca model; b — miez de ipsos pe placa fibro-lemnoasa ;c — tipar de ipsos nerecuperabil;
1 — placa fibrolemnoasa ; 2 — miez de ipsos; 3 — tipar de clei; 4 — cute; — tipar de ipsos
nerecuperabil; 6 — negativul ornannentului.
Controlul calitatii si receptia lucrarilor
Receptia se efecteaza pe intreaga constructie sau parti de constructie
La receptie se va verifica urmatoarele:
- existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa a suportului
- existenta si continutul certificatelor de calitate a materialelor,
- confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri prevazute;
- dimensiunile de ansamblu si cotele ;
- dimensiunile diferitelelor elemente conforme cu proiectul tehnic
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

- respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate, corectitudinea
executiei;
ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
*Şeful de lucrare răspunde de realizarea tuturor lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie,
de aplicarea întocmai a prezentei proceduri şi de efectuarea verificărilor şi a înregistrărilor de calitate.
*Responsabilul tehnic cu execuţia, atestat, răspunde de verificarea documentaţiei de execuţie, a
documentaţiei tehnologice, urmăreste modul de aplicare a acestora şi activitatea responsabililor CQ de
lucrare.
*Responsabilul CQ pe lucrare urmăreste aplicarea întocmai a prezentei proceduri, a documentaţiei de
execuţie şi întocmirea corectă a înregistrărilor de calitate.
*Responsabilul cu mecanizarea răspunde de asigurarea utilajelor necesare şi buna lor funcţionare
precum şi a alimentării cu energie electrică, apă şi aer comprimat.
RAPOARTE ŞI ÎNREGISTRĂRI
 Proces verbal de lucrări ascunse.
 Proces verbal de recepţie calitativă.
 TRATARE NECONFORMITĂŢI
Tratarea neconformităţilor se face cu respectarea procedurilor de sistem conţinute in Manualul Calităţii.
Neconformităţile constatate se consemnează de către compartimentul C.Q. al S.C. CORAL S.RL.
Tulcea în rapoarte de neconformitate (r.n.c.)
Fiecare R.N.C. cuprinde modul de soluţionare a neconformităţii respective, stabilit de comun acord cu
beneficiarul şi proiectantul lucrării.
Şeful de lucrare răspunde de execuţia remedierilor ce trebuie facută la timp şi de calitate.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

S.C. CORAL PTE 01-T1-00


TÂMPLĂRII – PTE 1-T1-00
S.R.L.
Ed. 1 Rev. 0

SCOP
Procedura stabileşte responsabilităţile si prezintă condiţiile tehnice si succesiunea operaţiilor pentru
realizarea tamplariilor exterioare si interioare , accesorii pentru tamplarii precum si stabilirea masurilor
de asigurare a calităţii, protecţiei mediului, securităţii si sanatatii muncii si a responsabilităţilor in
execuţie, supravegherea si recepţie lucrărilor in conformitate cu legislaţia in vigoare si cu prevederile
contractuale.

DOCUMENTE DE REFERINŢA
Agremente tehnice si Caiete de sarcini.
SR EN 942:2007 Lemn pentru tâmplărie. Cerinte generale
SR EN 14351-1:2006 Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performantă. Partea 1:Ferestre
si usi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistentă la foc si /sau etanseitate la fum.
SR EN 12219:2002 Usi. Influente climatice. Cerinte si clasificare
SR EN 12207:2002 Ferestre si usi. Permeabilitate la aer. Clasificare
SR EN 12208:2002 Ferestre si usi. Etanseitate la apă. Clasificare
SR EN 12210:2002 Ferestre si usi. Rezistenta la încarcare din vânt. Clasificare
SR EN 12211:2001 Ferestre si usi. Rezistenta la încarcare din vânt. Metoda de încercare
SR EN 1026:2001 Ferestre si usi. Permeabilitate la aer. Metoda de încercare
SR EN 1027:2001 Ferestre si usi. Etanseitate la apa. Metoda de încercare
SR EN 1121:2001 Usi. Comportare între doua climate diferite. Metoda de încercare
SR EN 1154:2001 Feronerie pentru cladiri. Dispozitive pentru închidere controlata a usii.Cerinte si
metode de încercare
SR EN1154:2001/A1:2003/AC:2006 Feronerie pentru cladiri. Dispozitive cu închidere automata pentru
usi. Conditii si metode de încercare
SR EN 12207:2002 Ferestre si usi. Permeabilitate la aer. Clasificare
SR EN 12208:2002 Ferestre si usi. Etanseitate la apa. Clasificare
SR EN 12209:2004/AC:2006 Feronerie pentru cladiri. Broaste îngropate si aplicate. Broaste îngropate
si aplicate si placi opritor, actionate mecanic. Cerinte si metode de încercare
SR EN 13126-1:2006 Feronerie pentru clădiri. Cerinte si metode de încercare pentru feronerii de ferestre
si usi pentru balcon. partea 1: cerinte comune pentru toate tipurile de feronerie
SR EN1125:2001/A1:2002/AC:2003 Usi, ferestre, obloane, jaluzele, porti si feronerie aferentă:
feronerie aferentă usilor si portilor
SR EN1155:2001/A1:2003/AC:2006
SR EN1158:2001/A1:2003/AC:2006
SR EN 179:2008
SR EN 1935:2003/AC:2007
ST 049-06 - Specificatie tehnica privind protectia elementelor de lemn impotriva agentilor agresivi -
cerinte si criterii de performanta, aprobata prin Ord. MTCT 1731/'2006;
SR EN 22768/1-1995 Tolerante generale. Partea 1: Tolerante pentru dimensiuni liniare si unghiulare
fara indicarea tolerantelor individuale
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

SR EN 22768/2-1995 Tolerante generale. Partea 2: Tolerante geometrice pentru elemente fara indicarea
tolerantelor individuale
STAS 7009-79– Constr.civile, industr.si agrozooteh.. Tolerante si asamblări în constructii.
Terminologie.
STAS 1928-90 - Cherestea de stejar. Clase de calitate ;
STAS 1949-86 - Cherestea de răsinoase. Clase de calitate ;
STAS 1961-80 - Cherestea de fag. Clase de calitate ;
STAS 6709-86 - Cherestea de arTar, carpen, jugastru, mesteacăn si salcâm. Clase de calitate.
Normative
SR 5333-1993 - Ferestre, usi de balcon, usi interioare si exterioare de lemn pentru constructii.
Dimensiuni
C 199-79 - Instructiuni tehnice privind livrarea, depozitarea, transportul si montarea în constructii a
tâmplăriei din lemn.

Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un
laborator de incercari atestat.
Asigurarea calitatii
Materialele si accesoriile necesare fiecarui tip de tamplarie se vor procura de la un singur producator.
Antreprenorul va prezenta proiectantului spre aprobare cate o mostra pentru fiecare tip de tamplarie cu
toate accesoriile, feronerie, elemente de fixare, materiale de etansare, etc.
Rezistenta la foc
Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de
laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu, asupra modului in care
indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de
sarcini ale proiectului.
Livrare, depozitare si manipulare
Se vor asigura pentru toate tipurile tamplarie cantitatile complete de la un singur producator. Se va
procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de tamplarie specificat astfel incat sa se permita
executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare.
Materialele se vor livra in ambalajele de origine, containere sau pachete purtand marca si identificarea
producatorului sau furnizorului.
Tamplaria se va livra incheiata, finisata pregatita pentru montaj. La usi si ferestre, foile se livreaza
impreuna cu tocurile respective, predandu-se separat numai manerele, sildurile si cheile, livrate in
ambalajul original.
Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in ambalajul original pentru a nu se deteriora.
Piesele de feronierie se vor livra in seturi, pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tamplarie.
Tamplaria se va aduce la santier cu feroneria gata executata (balamale, cremoane, foarfeci, olivere si
zavoare). Se vor monta ulterior drugarele si sildurile la usile interioare.
Transportul se face cu mijloace de transport acoperite.
In mijlocul de transport, tamplaria va fi asezata pe suporti, sipci care sa le fereasca de contactul cu apa
care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje.
Dupa incarcare se va asigura stabilitatea prin consolidare cu sipci si tampoane asezate intre acestea si
peretii vehiculelor.
Depozitarea se va face in incaperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vant si degradari prin
lovire si in conditiile cerute de producator.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

TAMPLARII EXTERIOARE USI SI FERESTRE


Tamplarie din aluminiu cu latimea/inaltimea de 62,5/58 mm toc si 70/96 foaie usa, distanta caracteristica
58,5 mm, cu geam termoizolant, vopsita in camp electrostatic, cu rupere de punte termica – ferestre
simple ochiuri fixe si mobile. Coeficient transfer termic K=2, grupa 2.1
Caracteristicile geamului termopan vor fi : exterior ,
interior
intre geamuri : alcatuirea astfel obtinuta va avea un coeficient K=2
Tamplaria din aluminiu se foloseste atat la exterior cat si la interior. Se vor folosi- usi si ferestre din
aluminium cu rupere de punte termica cu dubla sau simpla deschidere la exterior .
Profilele din aluminiu vor avea suprafata protejata impotriva coroziunii prin vopsire electrostatica.
Trebuie sa se realizeze o etansare perfecta impotriva patrunderii umezelii si a prafului din exterior.
La interior se vor folosi profile din aluminiu fara punte termica iar la exterior cu rupere de punte termica
In cazul formarii condensului intre geam si profil sau a patrunderii de apa pe langa garniturile de etansare
a geamului, apa trebuie sa fie dirijata in zona de evacuare prin orificii prevazute in rama fixa.
Sistemele de imbinare intre panouri si prinderile panourilor de structura-rezistenta, trebuie sa preia
miscarile accidentale si dilatarile.
Profilele exterioare vor fi stabile si vor asigura impermeabilitatea prin sistemul de etansare. Garniturile
vor fi astfel amplasate in interiorul sectiunii profilelor astfel incat sa fie ferite de vant, ploaie si raze
ultraviolete.
Punerea in opera se face cu personal calificat si instruit. Pentru fixarea tamplariei se lasa in dreptul
praznurilor gauri in zidarie. Tamplaria se pozitioneaza corect in golul zidului si se fixeaza cu pene din
lemn, se verifica verticalitatea cu nivela cu bula de aer apoi se umplu gaurile in dreptul praznurilor cu
mortar de ciment. Dupa intarirea mortarului se pot indeparta penele si se monteaza geamurile.

Standarde si normative de referinta


O.U. nr.174/2002- Privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
multietajate
C 107/1 – 2005-“Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit”
RAL GZ 716/1-“Asigurarea calitatii ferestrelor din PVC”
Materiale si echipamente utilizate
Materiale utilizate la realizarea tamplariei pvc pentru usi si ferestre
Feronerie:Fabricata din otel inoxidabil sau aluminiu AlMgSi conform cu cerintele RAL RG 607/3
“Asigurarea calitatii feroneriei batante si oscilobatante”
Usile de acces cu functiune de evacuare in caz de incendiu vor fi prevazute cu dispozitive anti-panica la
interior si vor fi obligatoriu cu deschidere catre exterior.
Toate usile exterioare vor fi echipate cu dispozitive de auto-inchidere
Incuietori:Inchizatorile sunt din AlMgSi, aliaj inoxidabil care nu permite coroziunea sau aliajul de
aluminiu turnat GALMg3. Inchizatorile pentru partile care se deschid vor fi atasate si reglate. Toate
inchizatorile vor livrate cu minimum 3 chei.
Geam termoizolator:Geamul nu va prezenta zgarieturi, va fi curat si corect sigilat. Furnizorul de geam
va poseda Certificat de la producatorul de sticla cu depunere Low-E ca dispune de dotarea necesara
procesarii acestui tip de geam.
Usile si toate ferestrele la care geamurile termoizolatoare se monteaza pana la 80 cm distanta de podea
sau pamant, si panourile de usa care se monteaza la o distanta de pana la 150cm de podea trebuie echipate
cu geamuri securizate. Panourile din sticla montate la 30cm pe fiecare parte a usii si la o distanta de
pana la 150cm de podea sau de parter trebuie deasemenea sa fie din geam securizat.
Profilele de separare a ochiurilor de geam sunt deasemenea din aliaj AlMgSi 0,5. se vor fixa pe intreaga
lungime. Geamul termoizolator are o garnitura din cauciuc.
Materiale utilizate la realizarea tamplariei din Al
-Profile - sistem tricameral cu un coeficient de transfer termic minim K = 1,6 W/m²K.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Inaltimea minima a profilelor va fi 60 mm iar grosimea peretilor principali va fi de 3,0 mm (±0,2 mm).
Suprafetele exterioare vizibile ale profilului vor prezenta culoare uniforma, fara intreruperi si fara
impuritati mecanice.
-Profile de rigidizare - din otel zincat cu grosimea de min.1,5 mm si modul de elasticitate 250 KN/cm.
Materiale folosite pentru tamplaria din aluminiu
-Tocurile/profilele de aluminiu sunt modelate din aliaj AlMgSi 0.5 in conformitate cu NE 573-3:2003.
Acest aliaj este recomandat pentru contururi cu rezistenta mecanica ridicata. Caracteristicile mecanice
se bazeaza pe NE 12020. Fiecare element este alcatuit din 2 contururi inchise extrudate care, dupa
tratamentul de suprafata, sunt lipite mecanic cu ajutorul a 2 benzi de fibra de sticla poliamidica armata.
Se obtine astfel o cavitate cu aer stagnant. Benzile poliamidice sunt acide si rezistente la caldura (220°C).
Tratarea de suprafata se face in urma izolarii.
Coeficientul de transfer termal este k = 1,6 W/m²K.
-Balamalele sunt din aliaj AlMgSi; varianta standard - anodica si contin pivoti inoxidabili 18/8 fixati
intr-un tub din nailon pentru a preveni galvanizarea cu aluminiul. Balamalele pentru toate elementele
care se deschid pot fi atasate, fiind mult mai eficient si rapid de utilizat evitandu-se perforarea pentru
gauri.
In vederea asigurarii unei bune etansari, toate contururile se prevad cu un canal inferior de scurgere
(diferenta de inaltime intre marginea geamului si banda poliamidica este de cel putin 8.5 mm).
Contururile de extindere sau pentru lambriuri pot fi usor prinse sau strecurate in profilele de aluminiu.
Controlul calitatii
Ramele cu geam termoizolator sau fara geam se vor transporta in pozitie verticala. Se va evita
deteriorarea suprafetei ramelor. In cazul transportului de lunga distanta se recomanda utilizarea
ambalajelor din carton si a distantierelor din carton.
Ramele se vor trata ca mai sus si trebuie transportate in siguranta, iar impactul trebuie evitat.
In cazul suprafetelor vitrate foarte mari, ce implica o greutate sporita mai mare de 50g, se vor utiliza
dispozitive speciale adaptate pentru ridicarea/deplasarea cu mijloace mecanizate.
Tamplaria/geamul termoizolator trebuie depozitate in spatii protejate impotriva intemperiilor. Se vor
aseza pe suporturi orizontale sau verticale; pentru geamul termoizolator se vor utiliza numai suporturi
oblice/verticale. Depozitarea se va face astfel incat tamplaria/geamul sa nu sufere deformari care ar
putea sa strice sau sa impiedice utilizarea.
Canalele de drenare si bavurile trebuie curatate pentru a evita blocajul. Materialele abrazive trebuie
deasemenea indepartate de partile mobile pentru a evita zgarierea.
Ramele trebuie tinute la distanta de gudron si bitum pentru a nu se pata. Siliconul si alte materiale
etansatoare in general nu au efect asupra ramelor, dar produsele pe baza de solventi se vor evita
Tamplaria asamblata (partial), cat si geamul termoizolator, se vor livra in situ insotite de certificat de
calitate si declaratie de conformitate emise de producatorul respectiv
Pe timpul depozitarii se va evita deteriorarea suprafetelor. Materialele utilizate pentru suporturi nu
trebuie sa deterioreze tamplaria/geamul in nici un fel.
Executia lucrarilor
Tamplaria se va monta in golurile pregatite in cladirile noi sau in golurile existente in zidarie dupa
demontarea tamplariei care va fi inlocuita. Se vor folosi instructiunile de supraveghere pentru fiecare
sistem pentru a se asigura ca s-a comandat dimensiunea si modelul adecvat. Ferestrele si usile sunt
finisate, iar golul trebuie sa fie finisate inainte de montare. Golul trebuie sa cuprinda pragul, si trebuie
admise tolerante pentru ca fereastra sa poata fi montata. Tamplaria nu trebuie montata pana cand golul
nu este finisat si nu trebuie folosit ca model pentru lucrarile de constructie.
Pentru a evita zgarierea ramelor este esential sa se evite transportarea de materiale prin ferestre dupa
montarea lor.
Lucrari in afara santierului
Montarea feroneriei - cu suruburi protejate anticoroziv (otel inoxidabil, garnituri din neopren, vopsea
protectiva).
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Montarea garniturilor - imbinare “cap la cap” cu evitarea intinderii sau lipirii.


Garniturile trebuie sa fie suficiente ca numar si rezistente la presiunea vantului.
Tamplaria din Aluminiu:
*Debitarea tocurilor si a cercevelelor se va face cu masina speciala de debitat aluminiu.
*Asamblarea se efectueaza prin presarea la rece a elementelor de aluminiu taiate diagonal in canelura
unghiurilor de aluminiu (AlMgSi 0.5), presand astfel capetele taiate unul de altul. Inainte de a fi presate
in unghiuri, capetele sunt invelite in clei sau silicon (tipul neacetic pentru contururi cu email uscat)
pentru a preveni patrunderea apei. In cazul in care apa este evacuata prin camera de presiune de colt,
colturile sunt si ele etansate cu epoxi, poliuretan sau silicon neacetic.
Toata tamplaria este livrata pe santier, montata si toate lucrarile in afara de montare se executa in afara
santierului.
Executia tamplariei din aluminiu pentru usi si ferestre
Montarea garniturilor - imbinare “cap la cap” cu evitarea intinderii sau lipirii.
Montarea feroneriei - cu suruburi protejate anticoroziv.
Montajul tamplariei in situ se va face perfect vertical, cu axele deschiderilor si la distanta necesara fata
de structura de baza avand in vedere ancorarea prevazuta. Fixarea trebuie astfel facuta incat sa asigure
stabilitatea, sa permita dilatarea tamplariei.
Imbinarile trebuie sa fie suficiente ca numar si rezistenta pentru a rezista presiunii vantului, aerului si a
greutatii partilor mobile. Fixarea se face direct in perete cu ajutorul diblurilor si a suruburilor. Daca
tamplaria este fixata cu elemente metalice, aceste elemente trebuie tratate anticoroziv.
Nu este permisa prezenta mortarului sau a corpurilor dure intre toc si zidarie. Rostuirea intre tamplarie
si structura de baza trebuie executata cu un chit adecvat, dupa asezarea unui strat de baza din spuma
sintetica (poliuretanica). Suprafata care se va umple cu spuma, trebuie sa fie curata, uscata si fara praf
sau grasimi. In cazul in care imediat dupa asezarea tamplariei se observa deteriorarea stratului de
suprafata protector, permanent sau temporar, Antreprenorul va lua masurile adecvate pentru remedierea
situatiei.
Dupa instalare, tamplaria trebuie curatita.
Montarea geamurilor - conform instructiunilor interne ale firmei furnizoare.
Lucrari pregatitoare (in reabilitare)
Demontarea tamplariei existente
Inainte de demontarea tamplariei existente, este foarte important sa se verifice urmatoarele:
* Sa se verifice structura interna si externa si in caz ca se gasesc deteriorari acestea trebuie raportate
inginerului inainte de inceperea lucrarilor;
*Sa se verifice daca tamplaria noua nu a fost deteriorate in timpul transportului si ca sunt fabricate
conform cerintelor Beneficiarului;
*Sa se verifice daca dimensiunile noilor ferestre sunt corecte astfel incat sa se potriveasca in gol dupa
demontarea tamplariei existente;
*Sa se mute orice mobila existenta langa gol pentru a evita deteriorarea in timpul demontarii tamplariei
existente si montarii celei noi;
*Sa se acopere covoarele si mobilierul pentru a minimiza posibilitatea deteriorarii si pentru a facilita
operatia de curatenie dupa finalizarea montarii.
*Sa se foloseasca un cutit sau ceva similar pentru a cresta in zona ramei existente pe interior, unde
tencuiala se intalneste cu rama. In majoritatea cazurilor acest lucru va minimaliza deteriorarea.
*Se demonteaza toate panouri mobile si geamul din rama.
*Se taie traversele si se scot din rama principala.
*Se taie prin traversele verticale ale ramei principale fara a cauza deteriorarea structurii.
*Se indeparteaza partile orizontale ale ramei exterioare din gol.
*Se curata golul si se indeparteaza masticul din structura.
Molozul se indeparteaza.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Principalele faze de realizare


Pregatirea ramei
Daca se folosesc dispozitive de prindere acestea nu trebuie atasate foarte strans de rama exterioara,
incepand de la nu mai putin de 150mm de colturi si nu mai mult de 600mm in centru.
Daca se monteaza prin insurubarea prin rama exterioara principala in structura, atunci geamul se
demonteaza. Daca glafuri sunt necesare si s-au livrat separat de ferestre trebuie atasate acum conform
instructiunilor. Daca se vor atasa cu suruburi de rama intotdeauna sa se insurubeze de dedesupt in cadru.
Este important ca sistemele de fixare sa nu penetreze canalele de drenare. Daca o fereastra sau o usa este
prea grea pentru a fi manipulata adecvat, se poate scoate geamul. Orice geam sau orice rama demontata
se depoziteaza in siguranta la distanta de zona de lucru.
Montajul tamplariei in situ se va face perfect vertical, cu axele deschiderilor si la distanta necesara fata
de structura de baza avand in vedere ancorarea prevazuta. Rosturile verticale vor fi in medie de 5mm
latime, chiar daca rosturile orizontale pot fi pana la 10mm latime.
*Se pune tamplaria in gol, conform recomandarilor furnizorului si se imbina temporar pentru a vedea
daca este adecvata.
*Se fixeaza tamplaria in gol folosind fie dispozitive de fixare, fie prin gaurire si fixare in rama exterioara,
gaurile pentru suruburi nu trebuie sa fie la o distanta mai mica de 150mm de colturi si nu la mai mult de
600mm de centru. Daca este necesar sa se insurubeze prin partea inferioara a ramei exterioare, unde se
poate colecta apa, apoi se aplica un etansator adecvat. Dupa fixarea in acest mod imbinarile temporale
se pot desface.
*Fixarea se face direct in perete cu ajutorul diblurilor si a suruburilor. Daca tamplaria este fixata cu
elemente metalice, aceste elemente trebuie tratate anticoroziv.
*Se remonteaza orice geam care a fost demontat asigurandu-se ca sunt montate adecvat pentru a permite
drenarea apei.
*Se remonteaza profilele de separare a ochiurilor de geam, conform instructiunilor producatorului si
avand grija sa nu se deterioreze geamul.
*Se remonteza panourile mobile care au fost demontate.
*Se verifica functionarea adecvata a tamplariei inainte de de a etansa cu mastic sau finisare. Orice defect
trebuie rectificat.
Finisare
Rostuirea intre tamplarie si structura de baza trebuie executata cu un chit adecvat, dupa asezarea unui
strat de baza din spuma sintetica (poliuretanica). Suprafata care se va umple cu spuma, trebuie sa fie
curata, uscata si fara praf sau grasimi. In cazul in care imediat dupa asezarea tamplariei se observa
deteriorarea stratului de suprafata protector, permanent sau temporar, Antreprenorul va lua masurile
adecvate pentru remedierea situatiei. Dupa instalare, tamplaria trebuie curatita.
Trebuie asigurat ca spuma izolatoare a intrat suficient de mult in gol pentru a evita puntea termica. Se
termina de finisat partea exterioara a golului si se indeparteaza banda protectiva transparenta de pe
suprafata ramei si de pe glaful exterior inainte ca rosturile sa fie etansate cu filer.
Tencuiala, cimentul si vopseaua pot deteriora fiting-urile metalice si ar trebui sterse imediat. Canalele
de drenare trebuie curatate. Dupa montare, ramele pentru tamplarie se vor curata cu apa calda care
contine detergent. Pentru marcarile care nu se indeparteaza se poate folosi o solutii fine pe baza de apa
si un mop din lana, daca este necesar un finisaj lucios.
Finisarea si repararea externa a tamplariei sunt factori importanti in lucrarile de inlocuire. Aspecte
importante sunt:
*Masticul pentru etansare se pune intre glafuri si zidaria din caramida. Se face acest lucru pentru a
elimina posibilitatea ca apa sa patrunda prin tencuiala interna.
*Tamplaria trebuie curatata inainte de a parasi santierul. In cazul in care exista zgarieturi, se poate folosi
disc de polizare si se finiseaza cu perie.
*Toate partile mobile, trebuie unse dupa montare.
Siguranta pe santier
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Montarea tamplariei nu necesita proceduri speciale in ceea ce priveste siguranta pe santier.


Se recomanda utilizarea ochelarilor de protectie cand se folosesc unelte actionate electric si
imbracaminte adecvata de protectie cand se manipuleaza geamuri.
Asigurarea calitatii, abateri admise
Dupa ce structura de baza a fost terminata:
*Antreprenorul trebuie sa se asigure, inainte de fabricarea tamplariei, dimensiunile rezultate fizic (in
urma executiei) corespund cu cele stabilite in planuri verificarea la receptia materialelor;
*Atunci cand furnizorul pentru tamplarie, avand in vedere toleranta admisa, va observa ca structura de
baza nu este perfect verticala, va atentiona proiectantul care, in urma consultarii Antreprenorului, va
indica masurile ce trebuie luate.
Verificarea pe parcursul executiei:
*Verticalitatea si orizontalitatea cat si pozitia in goluri
*Masuri de protectie impotriva deteriorarii de alte specialitati.
Verificarea dupa montaj:
*se vor verifica fixarea corecta a tocurilor, izolarea corecta a golului dintre toc si perete cu spuma
poliuretanica, etansarea cu silicon.
*verificarea aspectului, a pozitionarii corecte a garniturilor si baghetelor, a montarii feroneriei, a
montarii geamului, a functionalitatii ferestrelor;
*manerele usilor vor fi instalate in asa fel sa previna vatamari. Manerele verticale tip bara vor amplasate
la distanta suficienta fata de rostul dintre cele doua foi de usa pentru a preveni vatamarea (>8cm).
Abateri admise:
Deformatia maxima:in directia orizontala cu geam simplu: 1/300; cu geam dublu: 1/500.
Limite de toleranta pe verticala la tamplaria instalata:Cadru ferestre: 2 mm/m
Cadru usi: 1 mm/m

RESTAURAREA TÂMPLĂRIEI DE EPOCĂ

Operaţiunea se referă la recondiţionarea tâmplăriei uşilor şi ferestrelor confecţionate din lemn masiv de
stejar sau răşinoase.
Operaţiunea se execută de către personal calificat în lucrări de tâmplărie de lemn şi lăcătuşerie, în
restaurări.
Sunt conţinute procurarea materialelor şi transportul acestora la şantier,evacuarea materialelor la
depozitul de şantier, precum şi oricare alte consumuri demateriale, forţă de muncă şi utilaje necesare
executării operaţiunii. Sunt conţinute, de asemenea, platformele de lucru uşoare, de până la 3,00 m
înălţime, precum şi recondiţionarea feroneriei şi a mecanismelor de închidere – deschidere.
Este conţinută înregistrarea operaţiunii în ataşamentul lucrărilor.
Operaţiunea se execută la faţa locului, precum şi în atelier de tâmplărie specializat, cu deosebită atenţie,
profesionalism şi minuţiozitate, sub supravegherea directă a personalului tehnic de şantier atestat.

TEHNOLOGIE
Se scot de pe poziţie cercevelele şi foile de uşă, în vederea restaurării lor,inclusiv feroneria, în atelier
specializat, unde se procedează la verificarea planeităţii şi a îmbinărilor. Dacă este necesar, se
procedează la desfacerea în elemente componente şi la reîmbinarea acestora, în vinclu, folosindu-se
cleiuri superioare, specifice industriei mobilei. Dacă este cazul, se completează sau se repară feroneria
şi mecanismele de închidere – deschidere.
În şantier, se procedează la verificarea părţilor fixe (tocuri), făcându-se, dacă este cazul, refixarea
acestora şi readucerea în poziţia normală, dacă prezintă deformări, inclusiv ale balamalelor. Porţiunile
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

deteriorate se elimină şi se înlocuiesc cu petice din lemn, de aceeaşi esenţă şi de cea mai bună calitate.
Înainte de remontarea componentelor mobile, ce au fost, în prealabil, recondiţionate în atelier, se face o
montare în balamale de probă, iar, dacă este cazul, se refac falţurile la faţa locului, pentru asigurarea
unei închideri cât mai feste. Înainte de montarea finală, se execută o raşchetare foarte fină, manuală, cu
ţiclingul şi o şlefuire foarte fină, în vederea aplicării vopsitoriei finale.
Tâmplăria de epocă, din lemn de stejar sau răşinoase, conform proiectului.
Lemn stejar sau răşinoase pentru petice;
- Clei special pentru lemn;
- Fier forjat;
- Şuruburi pentru lemn;
- Nituri oţel;
- Cepi din lemn, esenţă tare;
- Hârtie sticlată fină;
- Baiţ.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

S.C. CORAL
PL – 2 A
S.R.L. LUCRĂRI DIN LEMN
Ed. 1 Rev. 0
A. MATERIALE
1. Clasele de exploatare ale construcţiilor din lemn Din punct de vedere al condiţiilor în care
funcţionează, construcţiile se încadrează în:
* Clasa 1 de exploatare, caracterizată prin umiditatea conţinută de aterialul lemnos corespunzătoare unei
temperaturi θ = 20 ± 2°C şi a unei umididăţi relative a aerului φ ≤ 65%
* Clasa 2 de exploatare, caracterizată prin umiditatea conţinută de materialul lemnos corespunzătoare
unei temperaturi θ = 20 ± 2°C şi a unei umididăţi relative a aerului φ ≤ 80%
* Clasa 3 de exploatare, caracterizată prin umiditatea conţinută de materialul lemnos superioară celei de
la casa 2 de exploatare 2.
Specii şi sortimente din lemn
La alegerea materialului lemnos pentru structuri, se ţine cont de clasa de exploatare a construcţiei,
precum şi de natura şi mărimea solicitărilor. Structurile din lemn se realizează în majoritatea cazurilor
din răşinoase.
Clasificarea materialului lemnos folosit în construcţie se face după specie şi gradul de prelucrare
( STAS 856 – 71).
După gradul de prelucrare, materialul lemnos folosit în construcţii se clasifică în:
- lemn brut – lemn natural (STAS 1040 – 85 şi STAS 4342 – 85)
- lemn ecarisat ( sortimentele de lemn ecarisat sunt reglementate prin
STAS 942 – 86 pentru răşinoase şi STAS 8689 – 86 pentru foioase).
Dimensiunile curente şi speciale ale principalelor sortimente de cherestea de răşinoase folosite în
construcţii ( STAS 942-88), corespund stării lemnului pentru o umiditate de 15%.
Clasele de calitate pentru cheresteaua de răşinoase se stabilesc conform STAS 1949-86.
Lemnul folosit în construcţii nu trebuie să aibă o umiditate mai mare de 23%. La elementele speciale
( de îmbinare ), ca pene, dornuri, eclise, umiditatea nu trebuie să depăşească 15%.
Materialul lemnos folosit în elemente de rezistenţă se împarte în trei categorii ( STAS 857-83):
I – Elemente supuse la întindere şi încovoiere ( grinzi cu zăbrele, grinzi simple, eclise).
II – Elemente supuse la compresiune şi încovoiere
Elemente întinse la care se utilizează maximum 70% din rezistenţa admisibilă a lemnului
III – Elemente secundare
Pentru fiecare din aceste categorii, numărul şi mărimea defectelor materialului lemnos sunt limitate şi
trebuie să satisfacă condiţiile din STAS 857-83.
B. CUIE – STAS 2111-90
Baterea cuielor se poate face manual, sau cu ajutorul ciocanului pneumatic,situaţie recomandată pentru
cuie cu lungimea maximă de 100 mm.Pentru a diminua riscul de îndoire a cuielor în timpul baterii,
acestea pot fi bătute în găuri pregătite cu diametrul de 80% din diametrul cuielor.
Buloanele se realizează din oţel beton, cu cap şi piuliţă de strîngere.
Buloanele se introduc în găuri pregătite, având diametrul cu 1mm mai mare decât diametrul bulonului.
Sub capul bulonului şi piuliţă este recomandabil să fie plasată o şaibă cu grosimea minimă 0,3d şi
diametrul mai mare decât 3d.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

C. MĂSURI DE PROTECŢIE CONTRA INCENDIILOR


Impregnarea lemnului cu substanţe ignifuge constituie un mijloc mai sigur decât acoperirea cu vopsele
ignifuge, întrucât substanţele ignifuge pătrund în interiorul lemnului la o adâncime mai mare.
Pentru a putea fi folosite cu succes în vederrea ignifugării lemnului,substanţele ignifuge trebuie să
satisfacă condiţiile prevăzute de STAS 652-83.
Substanţele folosite în mod frecvent pentru ignifugarea lemnului pot fi:
* Sărurile de amoniu (bifosfatul de amoniu, sulfatul de amoniu şi clorura de amoniu).
* Sărurile de sodiu şi potasiu (carbont de sodiu, bicarbonat de sodiu,carbonatul de potasiu).
* Alaunii (sulfatul dublu de aluminiu şi potasiu, sulfatul dublu de aluminiu şi amoniu).
* Boraxul
Deoarece trebuie să i se asigure lemnululi concomitent atât rezistenţa la foc, cât şi rezistenţa împotriva
putrezirii, de regulă, în substanţele ignifuge se mai introduc şi diferite substanţe antiseptice(fungicide),
de obicei fluorura de sodiu.
Impregnarea lemnului cu substanţe ignifuge se face prin aceleaşi procedee ca şi în cazul impregnării cu
substanţe antiseptice (fungicide).
Se vor respecta normele tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor din lemn utilizate în
construcţii C58-96.
D. MĂSURI DE PROTECŢIE CONTRA PUTREZIRII LEMNULUI
Prevenirea acestor efecte se poate face dacă se are în vedere că microorganismele care produc putrezi
rea, în cea mai mare parte, se dezvoltă la o umiditate a lemnului de 20 – 30%. Deci, una dintre măsurile
de protecţie constă în reducerea umidităţii sub această limită, fie prin uscare, fie prin alte măsuri care să
asigure atât reducerea umidităţii, cât şi izolarea lemnului de sursele care ar duce la creşterea ei.
Măsurile generale de protecţie contra putrezirii elementelor de construcţie din lemn, în vederea măririi
duratei de exploatare sunt reglementate de STAS 2925-67.
Cele mai sigure rezultate pentru mărirea durabilităţii lemnului, se obţin prin folosirea metodei de
impregnare superficială sau profundă cu substanţe antiseptice (fungicide), care exercită asupra
ciupercilor o acţiune toxică.
Substanţele antiseptice folosite în mod curent pentru protecţia lemnului contra putrezirii pot fi:
1 – substanţe antiseptice solubile în apă
1a – sărurile minerale solublie în apă
- clorura mercurică
- clorura de zinc
- sulfatul de cupru
- fluorura de sodiu
- fluorosilicatul de sodiu
1b – derivaţi organici solubili în apă
- fenoli
- crezoli
- dinitrofenolat de sodiu
1c – substanţe antiseptice mixte care conţin în marea majoritate a cazurilor 80-90% fluorură de sodiu,
iar restul de 10-20% derivaţi organici solubili în apă.
1d – derivaţi organici insolubili în apă
- gudron de huilă
- ulei de creuzet
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

- ţiţei
- gudron de lemn din şisturi bituminoase şi de turbă
Aceşti derivaţi se folosesc numai pentru protecţia lemnului rotund din construcţii sau la poduri.
1e – substanţe antiseptice gazoase
- anhidrida sulfuroasă
- aldehida formică
- cloropicrina
Aceste substanţe se folosesc numai la dezinfectarea superficială a lemnului pentru distrugerea sporilor
şi a miceliilor de pe suprafaţa lemnului infectat.
1f – paste antiseptice, fabricate fie pe bază de fluorură de sodiu, fie pe bază de fluorosilicat, utilizate
pentru protejarea elementelor de construcţie care nu sunt direct sub acţiunea umidităţii din atmosferă
sau din sol.
Toate aceste substanţe trebuie să corespundă condiţiilor cerute de STAS 650-83 şi STAS 651-83.
Tratarea lemnului cu antiseptice se poate face prin una din următoarele două metode:
- metoda prin pătrundere, prin osmoză, prin imersiune (îmbăiere) şi prin impregnare sub presiune
- metoda prin acoperire cu paste antiseptice
Pentru a se atinge scopul, lemnul căruia i se aplică unul din procedeele enumerate trebuie să fie perfect
sănătos, uscat şi prelucrat în forma definitivă.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

S.C. CORAL
S.R.L. GEAMURI

GEAMURI
GENERALITĂTI
Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii privind modul de folosire si montare a geamurilor pentru tâmplăria
din lemn si tâmplăria metalică.
Conceptul de bază
În conformitate cu indicatiile din proiect, pentru tâmplăria din lemn sau metal se vor folosi următoarele
tipuri si sortimente de geamuri : geamuri trase, geamuri cristal.
Standarde si normative de referinTă
SR 853-1994 Geamuri trase
SR EN 572-9:2004 Sticla pentru constructii. Produse de baza. Sticla silico-calco-sodica.Partea 9:
Evaluarea conformitatii/Standard de produs
SR EN 1096-4:2004-Sticla pentru constructii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformitatii/
Standard de produs
SR EN 1279-5 + A1:2009 -Sticla pentru constructii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea
conformitatii
SR EN 1748-1-2:2004-Sticla pentru constructii. Produse de baza speciale. Sticla borosilicatica. Partea
1- 2:Evaluarea conformitatii/Standard de produs
SR EN 1748-2-2:2004-Sticla pentru constructii. Produse de baza speciale - Vitroceram. Partea 2-2:
Evaluarea conformitatii/ Standard de produs
SR EN 1863-2:2004-Sticla pentru constructii. Geam de sticla silico-calco-sodica calit termic. Partea 2:
Evaluarea conformitatii/ standard de produs
SR EN 14178-2:2004-Sticla pentru constructii. Produse pe baza de sticla silico-alcalino-pamantoasa.
Partea 2:Evaluarea conformitatii/Standard de produs
SR EN 14179-2:2005-Sticla pentru constructii. Geam de securitate de sticla silico-calco-sodica securizat
termic si tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformitatii/Standard de produs
EN 14321-2:2006 -Sticla pentru constructii. Geam de securitate de sticla silico-alcalino-pamantoasa
securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitatii/Standard de produs
SR 817-1996. Sticla pentru constructii. Caracteristici fizico-chimice
SR 3515:1994 - Geamuri ornament ;
C 47-86 - Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse de sticlă în
constructii
Materiale
Geamul pentru ferestre, usi si glasvanduri precum si materialele de fixare a acestuia vor fi de calitate
corespunzătoare, pentru a se preveni aparitia unor deteriorări după montare, în conditii normale de
folosire, cu conditia ca geamul să se curete periodic cu apă curată si detergent menajer slab si folosind
numai cârpe moi sau piele de sters si curătat.
Geamurile vor avea caracteristici fizice si chimice în conformitate cu standardele de referintă si nu vor
prezenta incluziuni, stirbituri, colturi lovite, curbură (săgeată), vine si ate, voalare, ondulatii, zgârieturi,
musculite si băsicute, peste cele admise.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Geamurile vor avea culoarea, tensiunile, factorul de transmisie a luminii în conformitate cu standardele
de referintă iar stabilitatea chimică fată de apă conform sr 817-1996.
Abateri limită
Abaterile dimensionale admise pentru diferite tipuri de geamuri care se folosesc în mod curent în
Constructii sunt conform normativelor.
Materiale auxiliare
Baghete si garnituri pentru montarea geamurilor : baghete din lemn ce se realizează conform proiectului
pentru tamplaria din lemn fixate cu cuie subtiri;
Livrare, depozitare, manipulare
Geamurile se livrează de către producător în functie de dimensiuni, calitate, tip, cantitate, măsuri libere
Sau măsuri fixe.
Loturile vor avea etichete care vor cuprinde numărul comenzii, tipul si cantiatea si avizul controlului de
calitate.
Livrarea se va face în functie de cantitate în rastele (containere) sau în lăzi.
Geamurile tăiate la măsuri fixe vor fi livrate ambalate în lăzi corespunzătoare, iar între foile de geam se
vor pune foi de hârtie. Fiecare ladă va avea imprimat la loc vizibil denumirea furnizorului, numărul lăzii,
calitatea si grosimea geamului, cantitatea în metri pătrati, numărul foilor de geam ambalate si
dimensiunile unei foi.
Loturile vor fi transportate de la furnizor la santier cu mijloace auto, fixarea rastelelor pe platformele de
transport făcându-se în pozitie verticală.
În timpul transportului, rastelele vor fi bine ancorate si se vor sprijini pe materiale elastice (benzi de
cauciuc, fâsii de polistiren, deseuri textile, etc.).
În cadrul santierului, la punctul de montare, geamurile vor fi transportate manual numai în pozitie
vertical si bucată cu bucată.
Depozitarea geamurilor se va face în spatii închise iar rastelele sau lăzile vor fi asezate pe distantieri din
lemn pentru a nu veni în contact cu pardoseala.
Montarea geamurilor în tâmplărie
Lucrări pregătitoare în vederea montajului constau în :
- curătirea tâmplăriei, vopsirea cu grund pe bază de ulei a faltului, la tâmplăria din lemn, aplicarea unui
strat de vopsea pe întreaga tâmplărie si două straturi de vopsea pe falturi, transportare geamurilor în
zona de lucru
- demontarea si depozitarea ochiurilor mobile (cercevelelor) ale tâmplăriei în zona de lucru, pregătirea
materialelor auxiliare de montare
Montarea geamurilor se va realiza după executarea lucrărilor de tencuieli, înaintea lucrărilor de
vopsitorii si pardoseli. Montarea geamurilor pe tâmplărie din lemn cu baghete din lemn în falt închis :
- dacă baghetele sunt fixate provizoriu se demontează ; baghetele se vor aplica în patul de chit si se vor
fixa cu cuie cu cap înecat, astfel încât geamul să nu aibă joc ; se va netezi, se va înlătura sau se va
completa linia chitului dintre geam si baghetă. Montarea geamurilor pe tâmplărie metalica, cu garnituri
de cauciuc si baghete
- dacă baghetele sunt fixate provizoriu se demontează ; baghetele se vor aplica dupa montarea
garniturilor de cauciuc si se vor fixa cu suruburi cu cap înecat, astfel încât geamul să nu aibă joc ;
Curătarea si protejarea lucrărilor
Suprafata geamului va fi protejată contra pericolului de spargere, imediat după montare, prin fixarea la
cadru a unor baghete încrucisate care nu vin în contact cu geamul.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Geamul se va mentine în stare corespunzătoare de curătenie în timpul desfăsurării operatiunilor de


constructii pentru a se preveni astfel deteriorarea prin actiunea agentilor corozivi, acoperirea cu pete de
mortar, uleiuri, vopsea etc. Si a se evita deteriorarea materialelor de prindere a geamului sau a altor
lucrări (prin spălare). Geamul se va spăla cu apă si detergent menajer usor si se va lustrui pe ambele
fete, cu cel mult patru zile înainte de receptionarea lucrărilor de către consultant. Se vor respecta
recomandările furnizorului de geam respectiv.
Conditii de receptie
Se vor considera defecte, orice necorespondentă cu prezentele specificatii si se vor remedia prin
corectiuni locale sau înlocuirea geamului, după cum va hotărî consultantul.
Receptia lucrărilor se va face numai dacă vor fi îndeplinite următoarele conditii:
- geamul trebuie să fie dintr-o singură bucată, să aibă grosimea si calitatea prevăzută în proiect, să nu
aibă defecte peste cele prevăzute si admise de standarde si normative pentru calitatea si tipul de geam
respectiv ; garniturile trebuie să fie bine întinse, să nu prezinte fisuri,pliuri sau să aibă suprafete iesite
din planul geamului sau a faltului ; linia garniturii trebuie să fie dreaptă, paralelă cu marginea baghetei.
Baghetele metalice pentru fixare trebuie să fie bine fixate în falturi cu suruburi. Capetele acestora trebuie
să fie îngropate în baghetă ; etanseitatea geamurilor se va verifica în functie de tipul tâmplăriei, cu jet
de apă sau curent de aer marcat (fum). Nu se admite pătrunderea apei sau a fumului în cealaltă parte
suprafata geamului trebuie să fie, după montaj, curată, fără pete de grasime, murdărie, praf sau vopsea.
Se va îndepărta si înlocui orice geam spart, ciobit, crăpat, zgâriat sau care a fost în alt fel deteriorat în
decursul operatiilor de constructie, fie datorită unor cauze naturale, întâmplătoare, accidente sau acte de
vandalism.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

S.C. CORAL
S.R.L. FERONERIE

Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru feronerie la tâmplăria interioară si exterioară a clădirilor
civile,pentru usi si ferestre din lemn sau metalice.
Standarde de referintă
SR EN 1154:2001 Feronerie pentru cladiri. Dispozitive pentru închidere controlata a usii. Cerinte si
metode de încercare
SR EN 12209:2004/AC:2006 Feronerie pentru cladiri. Broaste îngropate si aplicate. Broaste îngropate
si aplicate si placi opritor, actionate mecanic. Cerinte si metode de încercare
SR EN 13126-1:2006 Feronerie pentru clădiri. cerinte si metode de încercare pentru feronerii de ferestre
si usi pentru balcon. partea 1: cerinte comune pentru toate tipurile de feronerie
SR EN1125:2001/A1:2002/AC:2003 Usi, ferestre, obloane, jaluzele, porti si feronerie aferentă:
feronerie aferentă usilor si portilor
SR EN 1158:2001-Accesorii pentru constructii. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Conditii si
metode de incercare
SR EN 1155:2001-Accesorii pentru constructii. Dispozitive de oprire electromagnetica pentru usi
batante.Conditii si metode de incercare
SR EN 1154:2001-Accesorii pentru constructii. Dispozitiv cu inchidere automata pentru usi. Conditii si
metode de incercare
SR EN 1125:2008-Accesorii pentru cladiri. Dispozitive de iesire antipanica actionate printr-o bara
orizontala.Cerinte si metode de incercare
SR EN 179:2008-Feronerie pentru cladiri. Dispozitive pentru iesiri de urgenta actionate printr-un carlig
sau o placa de impingere. Cerinte si metode de incercare
SR EN 1935:2003/AC:2004/ AC:2007 Accesorii pentru constructii.Balama cu ax simplu. Cerinte si
metode de incercare
SR EN 22768/1-1995 Tolerante generale. Partea 1: Tolerante pentru dimensiuni liniare si unghiulare
fara indicarea tolerantelor individuale
SR EN 22768/2-1995 Tolerante generale. Partea 2: Tolerante geometrice pentru elemente fara indicarea
tolerantelor individuale
Mostre si testări
Conform specificatiilor din cap. Tâmplărie.
Materiale si produse
Materiale
Materiale mărunte: suruburi pentru lemn de mărimi corespunzătoare, protejate împotriva coroziunii prin
acoperire electrochimică cu zinc sau cadmiu.
Pentru confectionarea feroneriei de epocă din fier forjat si ciocănit se va utiliza platbandă sau tablă
groasă 1,5 mm gros., fier beton sau bară pătrată 10-12 mm .
Feronerie si accesorii
Feroneria si accesoriile vor corespunde specificatiilor de la cap. Tâmplărie.
Pentru feronerie de epocă (balamale, silduri,druchere,etc)se vor respecta detaliile din proiect.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Abateri admisibile
Abaterile limită vor fi conform sr iso 8062-1995 pentru piesele din metal si aliaje neferoase, SR EN
22768-1-1995, SR EN-2-1995 pentru piesele din oTel prelucrate prin aschiere si STAS 11111-86 pentru
piesele prelucrate prin tăiere, ambutisare sau îndoire.
Montajul feroneriei si accesoriilor
Montajul
Tamplaria din lemn se va livra fara feronerie, montajul se va executa pe santier iar acesta se va face în
Conformitate cu instructiunile producătorului, care trebuie să însotească produsul respectiv, precum si
cu detaliile din proiect.
Elemente de fixare a feroneriei
Feroneria se va fixa pe tâmplăria de lemn cu suruburi pentru lemn cadmiate sau zincate cu cap înecat.
Feroneria se va fixa pe tâmplăria metalică din profile laminate sau din profile de tablă de otel îndoite la
rece, cu suruburi autofiletante sau acolo unde este specificat, prin sudură (balamale).
Livrare, depozitare, manipulare
Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra în cutii bine ambalate, pentru a nu se deteriora ; ele se vor
livra în seturi, pentru o mai usoară evidentiere la montajul pe tâmplărie. Tâmplăria noua din lemn va fi
adusă în santier fara feronerie.balamalele, cremoanele,distantierii ,puferele, zăvoarele, drucărele si
sildurile la usile interioare se vor monta ulterior,odata cu completarile si reparatiile tamplariei existente.
Feroneria si accesoriile se vor depozita în spatii închise, ferite de umezeală si agenti corozivi.
Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite. Fiecare lot de livrare trebuie să fie însotit de
documentul de certificare a calitătii, întocmit conform dispozitiilor legale în vigoare.
Protejarea feroneriei
Elementele de feronerie se vor proteja în timpul executării lucrărilor de vopsitorie si zugrăveli prin
învelirea lor în pânză impermeabilă sau folie de polietilenă.
Transportul si manipularea elementelor de tâmplărie care au feroneria gata montată se va face cu grijă
Deosebită pentru ca aceasta să nu fie deteriorată.
Verificarea în vederea receptiei
Feroneria trebuie să fie curată, fără urme de vopsea, zgârieturi sau deformări.
Elementele de închidere ( zăvoare, broaste, drucăre, cremoane ) trebuie să functioneze ireprosabil, fără
greutate si să asigure închiderea etansă a tâmplăriei. Piesele de feronerie si accesoriile care nu corespund
vor fi înlocuite cu altele care să functioneze perfect. Balamalele se vor unge cu vaselină pentru a se evita
uzura în timp. Feroneria si accesoriile se vor monta conform cu desenele de executie, la cotele prevăzute
în proiect. Feroneria care nu este montată în conformitate cu proiectul se va demonta si remonta în
conditiile specificate.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

S.C. CORAL PROCEDURI de LUCRU


PL.8
S.R.L. ZUGRAVELI SI VOPSITORII
Ed. 1 Rev. 0

ZUGRAVELI
Aceasta procedura cuprinde specificaţii pentru executarea zugrăvelilor interioare la pereţi şi tavane.
Zugrăvelile la interior se fac în culori de apă cu humă, calcio vechio de apă, cu vopsea pe bază de
poliacetat de vinil, aplicate pe pereţi şi tavane, pe rectificare şi glet de netezire.
Standarde şi normative de referinţă
Acolo unde există contradicţii între prevederile prezentelor specificaţii şi prescripţiile cuprinse în
standardele şi normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificaţii.
Standarde:
1. STAS 88-90 - Clei de oase
2. STAS 89-86 - Clei de piele
3. STAS 146-80- Var pentru construcţii
4. STAS 189-77 - Săpun de rufe
5. STAS 232/1-76 - Caolin spălat de Arghireş
6. SR 388: 1995 - Ciment Portland gri
7. STAS 545/1-80 - Ipsos pentru construcţii
8. STAS 790-84 - Apă pentru betoane şi mortare
9. STAS 1903-85 - Concentrat de grafit de Baia de Fier
10. STAS 2488-86 - Pigmenţi anorganici. Galben de crom
11. STAS 2539-79 - Pigmenţi anorganici. Albastru de fier
12. STAS 2706-86 - Cretă de Murfatlar Dobrogea. Cretă măcinată
13. STAS 4888-76 - Caolin spălat de Harghita
14. STAS 6632/2-91 - Oxid de fier roşu
15. STAS 6632/3-91 - Oxid de fier galben
16. STAS 6632/4-83 -- Oxid de fier negru
17. STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase
18. STAS 7359-89 - Vopsele pe bază de dispersii apoase de poliacetat
19. STAS 9201-80 - Var hidratat în pulbere, pentru construcţie
20. STAS 9537-85 - Oxid verde de crom
Normative:
1. C 3-76 - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi completările ulterioare.
Mostre şi testări
Antreprenorul va prezenta Consultantului spre aprobare, specificaţiile producătorului pentru materialele
utilizate la zugrăveli, precum şi certificate prin care se va atesta conformitatea cu condiţiile specificate.
Se vor furniza, de asemenea, instrucţiunile de manipulare, depozitare şi protecţie pentru fiecare material.
Panou martor
Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul va executa un fragment de perete mostră,utilizând
materialele, produsele, culorile şi tehnologia specificate în proiect pentru întreaga lucrare. Panoul se va
executa la şantier şi după aprobarea lui de către Consultant, acesta va constitui panoul martor, element
de comparaţie pentru întreaga lucrare. Pe durata întregii lucrări nu se va distruge sau deteriora panoul-
martor.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Livrare, depozitare, manipulare


Pentru recepţia fiecărui lot de materiale livrate, Antreprenorul va verifica certificatul de calitate al
producătorului.
Produsele pe bază de poliacetat de vinil se vor depozita în ambalajul original-saci de polietilenă, bidoane
de carton sau P.V.C.
Se va controla ca bidoanele să fie închise ermetic pentru a se evita evaporarea apei din dispersie.
Ipsosul se va livra în saci de hârtie de 35 kg.
Varul bulgări şi huma se livreaza în vrac.
Coloranţii şi alţi compuşi chimici se livrează în bidoane metalice.
Cleiurile animale se livrează măcinat în saci de polietilenă sau sub formă de plăci.
Materialele se vor grupa într-un spaţiu acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de îngheţ
şi de variaţii de temperatură (+7 si +20˚C); materialele vor fi depozitate pe categorii, cu etichete vizibile
pentru a nu se confunda conţinutul.
Pentru manipulare şi transport la locul de lucru, se vor folosi cutiile de ambalaje,bidoanele cu toartă şi
găleţile şi se vor transporta numai cantităţile necesare unui schimb de lucru.

EXECUTAREA ZUGRAVELILOR
Operaţiuni pregătitoare
Lucrările se încep numai la o temperatura a aerului mediului ambiant de – 5˚C.Acest regim se va menţine
cel puţin 8 ore după executarea zugrăvelilor.
Zugrăvelile se vor executa numai după terminarea următoarelor operaţiuni de finisaj:
1. Montajul tâmplăriei
2. Montajul instalaţiilor electrice, de apă şi canalizare, de încălzire.
3. Executarea pardoselilor reci(gresie ceramică,dale de mozaic,etc.), exclusiv lustruirea lor.
4. Lucrările de reparaţii la tencuieli.
5. Executarea placajelor la pereţi.
Executarea spoielilor
Pregătirea suprafeţelor se va face ţinând seama de natura suportului. Pe tencuieli noi, compoziţiile de
zugrăveli se aplică numai după întărirea şi uscarea acestora,admiţându-se o umiditate permanentă de
8%.
Supraţata va fi netezită cu grijă pentru înlăturarea asperităţilor, iar stropii şi scursorile de mortar se freacă
până dispar. Se curăţă de praf.
Prelucrarea suprafeţelor se va face la maximum 2-4 ore de la terminarea lucrărilor
pregătitoare, executându-se următoarele operaţiuni:
1. Umezirea intensă cu apă a suprafeţei suport.
2. Aplicarea grundului sau paciocul până la obţinerea unui aspect umed - lucios al suprafeţei grunduite,
fără urme sau dâre de bidinea şi fără asperităţi.
3. Chituirea fisurilor, rosturilor şi adânciturilor, numai după uscarea stratului de grund.
4. Şlefuirea şi grunduirea locurilor chituite.
5. Aplicarea straturilor de acoperire se va face numai după uscarea completa a stratului de grund,
începând cu tavanul şi apoi pereţii. Straturile succesive se aplică numai după ce se constată că cel
anterior este complet uscat.
Prelucrarea suprafeţelor se va face la maximum 2-4 ore de la terminarea lucrărilor pregătitoare, astfel:
1. Prima grunduire cu soluţie de săpun cu apă, aplicată manual cu bidineaua.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

2. Chituirea crăpăturilor cu pasta de ipsos.


3. Şlefuirea locurilor chituite, ştergerea prafului şi grunduirea locurilor chituite.
4. Şpacluirea suprafeţelor (numai în cazul zugrăvelilor de calitate superioară), prin aplicarea
compoziţiilor de şpăcluit cu bidineaua, cu şpaclul de lemn sau de cauciuc.
5. Şlefuirea suprafeţei şpăcluite, ştergerea prafului şi aplicarea celei de a doua grunduiri.
6. Aplicarea compoziţiei de zugrăvit preparată pe bază reţetei: humă 100 kg, clei 6 kg, pigmenţi 12 kg,
apă 200 l. Aplicarea se va începe cu tavanul şi apoi cu pereţii. Straturile succesive se aplică numai după
ce se constată că cel anterior este complet uscat.
Pregătirea suprafeţelor de beton:
1. Se curăţă cu şpaclul toate neregularităţile suprafeţei şi se perie cu peria de paie.
2. Se completează adânciturile existente în stratul suport cu chit de mortar .
Mortarul se netezeşte cu şpaclul.
Fiecare strat va fi lăsat să se usuce minimum 16 ore înainte de aplicarea stratului următor.
3. Suprafaţa pregătită astfel nu va avea abateri mai mari astfel:
• la planeitate: maximum 5 mm sub dreptarul de 2 m;
• nici o undă mai mare de 2 mm sub dreptarul de 0,5 m.
Pregătirea suprafeţelor tencuite:
1. Se rectifică tencuiala cu mortar de ciment-var, după ce în prealabil s-au îndepărtat bavurile şi dungile
ieşite în relief.
2. Se curăţă suprafata de praf, pentru a se asigura o bună aderenţă a stratului de finisaj pe suprafaţa
suport.
Prelucrarea suprafeţelor.
1. Grunduirea cu grund se va face prin aplicare cu bidineaua şi se va lăsa să se usuce timp de min.2 ore
la temperatura de – 15˚C şi de o oră la temperatura de + 25˚C sau mai mare.
2. Dacă după grunduire se observă neregularităţi ale suprafeţei nerectificate iniţial, se va face o chituire
cu chit de mortar şi apoi o şlefuire locală.
3. Gletul de netezire se execută acolo unde este specificat cu glet.
• Gletul se aplică întâi pe o suprafaţă de cca. 1 m p şi se netezeşte cu şpaclul de cauciuc şi după netezirea
completă, operaţiunea se continua pe restul suprafeţei.
• Se vor evita scurgerile de material spre partea de jos.
• Gletul se va aplica în grosime de 1 mm, adică 1200 - 1400 g/mp.
• Stratul de glet se va lăsa să se usuce minimum 16 ore înainte de aplicarea vopsitoriei.
Executarea vopsitoriei.
1. Vopsitoria se va realiza cu vopsea tip Vinarom diluata în apă în proporţie 4 : 1 (volumetric). Se vor
aplica 2 straturi, cca. 150 gr/mp pentru fiecare strat.
2. Înainte de aplicare, vopseaua se strecoară prin sita cu 900 ochiuri/cmp şi se amestecă cu apa necesară,
care va fi perfect curată.
Protejarea şi întreţinerea lucrărilor
Suprafaţa pardoselii în încăperile unde se execută zugrăveli, se va proteja cu hârtie sau folie de
polietilenă.
Pe suprafeţele învecinate: tâmplărie, placaje. vopsitorii, etc. se vor aplica plăci din PFL dur sau carton
pentru a se evita stropirea cu jetul de la pistol.
Pentru a împiedica uscarea bruscă şi cojirea zugrăvelilor, se va evita aplicarea acestora pe suprafeţe
expuse la soare puternic.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Zugrăvelile cu lapte de var şi humă se vor întreţine prin curăţirea de praf cu perii cu coadă lungă.
Suprafeţele finisate cu Vinarom se pot spăla cu o cârpă înmuiată în apă şi stoarsă. Este interzisă spălarea
unei vopsitorii cu o vechime mai mică de 30 zile.
Verificări în vederea recepţiei lucrărilor
Condiţii privind calitatea lucrărilor
1. Suprafaţa zugrăvită trebuie să aibă ton şi culoare uniformă, să nu aibă pete,scurgeri, stropi, cojiri, fire
de par. Nu se admit corectări sau retuşuri locale care distonează cu tonul general chiar la distanţe mai
mici de 1,00 m. Pe suprafetele stropite trebuie ca stropii să fie distribuiţi uniform.
2. Zugrăvelile şi vopsitoriile trebuie să fie uniforme, fără a lăsa să se vadă prin ele stratul suport.
3. Zugrăvelile şi vopsitoriile trebuie să fie aderente, iar la frecarea uşoară cu palma nu trebuie să se ia
pe palmă.
Remedieri:
1. În cazul gletului de netezire lipsă, se repară local suprafaţa cu glet şi se aplică manual straturile de
zugraveală sau vopsitorie necesare.
2. În cazul deteriorării ultimului strat vizibil, se vor aplica manual unul sau două straturi de zugrăveală
sau vopsitorie diluată cu apă, în aceeasi proporţie cu cea initială.
3. În cazul că nuanţa zonei reparate nu este identică cu restul suprafeţei, ultimul strat de reparaţie se va
aplica pe întreaga suprafaţă a panoului respectiv.
În afară de defectele enumerate la 1351, se mai socotesc defecte următoarele:
1. Nerespectarea prezentelor specificaţii.
2. Lipsa de corespondenţă şi concordanţă dintre lucrările executate şi prevederile proiectului şi a
dispoziţiilor de şantier.
3. Nerespectarea tehnologiei de aplicare specificate în normativul C 3-76 şi a completărilor la acesta.
4. Nerespectarea dozajelor, numărului de straturi şi a matenialelor specificate.
La cererea Consultantului, Antreprenorul va executa remedierea acestor defecte fie prin remedieri
locale, fie prin refacerea lucrării pe suprafeţe mai mari, după cum va fi cazul.
VOPSITORII PE TAMPLARIE DE LEMN
Acest capitol cuprinde specificaţii pentru executarea lucrărilor de vopsitorie la tâmplarie de lemn
interioară şi exterioarî.
Vopsitoriile la tâmplăria din lemn interioară se vor executa cu vopsele pe baza de ulei vegetal.La
tâmplăria exterioară se vor executa vopsitorii cu vopsele pe bază de ulei vegetal, vopsele pe bază de
răşini alchidice sau pe baza de răşini epoxidice.
EXECUTAREA LUCRARILOR
Lucrări ce trebuie terminate înainte de începerea executării vopsitoriei la tâmplaria de lemn.
1. Reparaţii la tencuieli.
2. Etanşarea în jurul tocurilor cu materiale de etanşare şi cu mortar de ciment şi pozarea (unde este cazul)
a baghetelor de etanşare.
3. Montajul instalaţiilor electrice şi sanitare.
4. Execuţia pardoselilor reci (gresie ceramică, dale de mozaic etc.), exclusiv lustruirea lor.
Tâmplăria trebuie să fie montată definitiv la începerea executării vopsitoriei;
accesoriile metalice ale tâmplăriei trebuie să fie montate corect şi buna lor funcţionare să fie venificată,
cu excepţia drucărelor şi şildurilor care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Aplicarea ultimului strat de vopsitorie se va face numai după terminarea completa a zugrăvelilor şi
înainte de finisarea îmbrăcăminţilor la pardoseli (curăţire, lustruire,ceruire), luându-se măsuri de
protejare contra murdăririi acestora.
Pregătirea stratului suport
Tâmplăria va fi în prealabil verificată de tâmplar în privinţa bunei execuţii şi funcţionări, reparându-se
toate defectele constatate.
Se vor face remedierile la deteriorările survenite în timpul transportului, manipulării sau montajului.
Se vor tăia nodurile, pungile de raşină sau cuiele de lemn.
Se va adânci cu 2-3 mm prin batere floarea capetelor cuielor de metal.
Se vor netezi marginile pieselor de lemn.
Umiditatea lemnului tâmplăriei înainte de vopsire trebuie să nu depăşească media de 16% la tocurile
tâmplăriei şi media de 14%, la toate celelalte elemente.
Accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt nichelate sau lăcuite din fabricaţie,vor fi grunduite cu
grund anticoroziv şi vopsite.
Executarea vopsitoriilor cu ulei
Prelucrarea suprafeţelor se va face imediat după pregătirea lor.
Lucrările de vopsitorie vor începe numai la o temperatură a aerului de cel puţin-15°C.
Acest regim se va menţine în tot timpul execuţiei şi cel puţin încă 15 zile după executarea lor.Se interzice
folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depăşit.
Grunduinea şi şpacluirea.
1. Grundul va fi grund de îmbibare pe bază de ulei şi se va aplica manual pentru o mai bună aderenţă pe
stratul suport.
2. Tâmplăria se va livra la şantier gata grunduită cu grund de îmbibare.
3. După grunduire se vor chitui defectele locale cu chit pe bază de ulei şi se vor şleftui. Se şterge praful,
după uscare.
4. Dacă nu se specifică altfel, se vor executa două şpăcluiri complete ale suprafeţei,urmate de şlefuiri
după uscare şi ştergerea prafului rezultat.
5. Şpăcluirea se va face în straturi succesive, cu chit diluat cu un diluant special, aprobat de Consultant,
sau cu ulei sau cu vopsea la culoare.
Grosimea straturilor de şpăcluiala va fi de aproximativ 0,2-0,5 mm.
Aplicarea vopselei
1. Aplicarea vopselei se va face în 2-3 straturi conform indicaţiilor din proiect.
2. Vopseaua se va strecura prin sita fină cu 900 ochiuri la cm2 şi se va dilua cu diluant în proporţie de
5-10%.
3. Vopseaua se va aplica în straturi uniforme, fără a se lăsa urme mai groase sau mai subţiri de vopsea.
4. Vopseaua se va întinde până la o bună adeziune cu stratul inferior.
5. Straturile de vopsea se vor întinde pe direcţii perpendiculare unul faţă de celălalt,stratul ultim fiind
întins în lungul fibrelor.
6. Dacă va fi necesar după aplicarea flecărui strat se vor executa chituiri şi şlefuiri.
7. Ultimul strat nu se va şlefui ci, dacă este specificat, se tufuieşte cu pensula pentru a realiza o suprafaţă
cu aspect mat.
8. Cercevelele şi foile de uşi se vor vopsi în poziţie verticală.
Executarea vopsitoriilor cu emailuri pe bază de răşini alchidice.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Lucrările de vopsitorie exterioară şi interioară se vor executa la o temperatură de minim +15˚C şi în


condiţii de umiditate relativă a aerului de maximum 60%.
Se interzice utilizarea vopselelor cu termenul de utilizare depăşit.
Prelucrarea suprafeţelor se va face prin aplicarea de compoziţii respectând riguros ordinea operaţiunilor
indicate mai jos:
1. Grunduirea cu grund de îmbibare.
2. Chituirea locala cu chit.
3. Şlefuirea locurilor chituite.
4. Grunduirea locurilor chituite cu grund pe bază de ulei.
5. Şpacluirea generala cu chit.
6. Şlefuirea suprafeţei şpăcluite.
7. Şpăcluirea, strat II.
8. Şlefuirea suprafeţei şpăcluite.
9. Şpăcluirea strat III (dacă este specificat).
10. Şlefuirea suprafeţei şpăcluite.
Aplicarea straturilor de acoperire se va face respectându-se ordinea şi felul operaţiilor indicate mai jos:
1. Grunduirea cu grund de acoperire.
2. Şlefuirea peliculei grundului de acoperire.
3. Aplicarea primului strat de email.
4. Şlefuirea.
5. Aplicarea celui de al doilea strat de email.
6. Şlefuirea (dacă este specificat).
7. Aplicarea celui de al doilea strat de email (la lucrări de importanţă deosebită).
Straturile succesive se vor întinde pe direcţii perpendiculare una faţă de cealaltă,iar ultimul strat se va
întinde în lungul fibrelor de lemn.
Straturile de email se vor şlefui cu hârtie sau pânză de şlefuit nr. 40 sau 32, după care se îndepărtează
praful cu o pensulă moale.
Ultimul strat nu necesită operaţia de finisare.
Timpul necesar unui strat, pentru a putea fi aplicat un alt strat de email, este de 24 ore.
Nu se va aplica un strat nou înainte de uscarea celui precedent.
Executarea vopsitoriilor pe baza de emailuri cu răşini epoxidice
Lucrările de vopsitorie interioară şi exterioară se vor executa la o temperatură de minim 18˚C şi în
condiţii de umiditate relativă a aerului de maximum 60%.
Prelucrarea suprafeţelor se va face prin aplicarea de compoziţii respectând riguros ordinea operaţiilor
indicate mai jos:
1. Grunduinea cu grund de îmbibare G 005-2 3225.
2. Chituirea locala cu chit de cuţit conform STAS 6592-80.
3. Şlefuirea locurilor chituite.
4. Grunduirea locurilor chituite.
5. Şpăcluirea totală I cu chit de cuţit conform STAS 6592-80.
6. Şlefuirea.
7. Şpăcluirea generală II.
8. Slefuirea.
9. Şpăcluirea generală III (dacă este specificat).
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

10. Şlefuirea.
Acoperirea suprafeţelor prin aplicarea compoziţiilor pe bază de emailuri cu răşini epoxidice se va face
în ordinea operaţiilor de mai jos şi cu respectarea riguroasă a acestora:
1. Grunduirea cu grund de acoperire pe bază de răşini epoxidice.
2. Şlefuirea.
3. Aplicarea primului strat de email E 106.
4. Şlefuirea.
5. Aplicarea celui de al doilea strat de email.
6. Finisarea peliculei de acopenire (numai dacă este specificat).
Înainte de aplicarea ultimului strat, se şlefuieşte uşor cu hârtie sau pânză de şlefuit nr. 8-4, rezistentă la
apa.
Fiecare strat aplicat va fi lăsat să se usuce timp de 24 ore.
Tâmplăria vopsită nu va fi dată în exploatare decât după minimum 7 zile de la aplicarea ultimului strat
de email pe bază de răşini epoxidice.
Condiţii de recepţie
Suprafeţele vopsite vor trebui să se prezinte ca un strat uniform, continuu, neted şi care să acopere
perfect straturile inferioare.
Porţiuni neacoperite, pete, desprinderi, cute, scurgeri, discontinuităţi ale peliculei,
aglomerări de pigmenţi, neregularităţi datorate unor chituiri sau şlefuiri necorespunzătoare, urme de fire
de păr din pensulă, nu vor fi admise.
Porţiunile remediate vor avea aceeaşi nuanţă cu restul suprafeţei.
Se vor considera defecte în plus faţă de cele enumerate mai sus, următoarele:
- nerespectarea tehnologiei de aplicare specificată în normativul C3-76, 3133;
- nerespectarea prezentelor specificaţii;
- lipsa de corespondenţă dintre lucrările executate şi prevederile proiectului;
- nerespectarea dozajelor, numărului de straturi şi a materialelor specificate.
Consultantul poate decide refacerea locală sau pe suprafeţe mai mari a lucrărilor de vopsitorie, de la caz
la caz, funcţie de natura şi amploarea defectelor constatate.
VOPSITORII PE SUPRAFETE METALICE (OTEL)
Acest capitol cuprinde specificaţii pentru executarea lucrărilor de vopsitorii la elemente din metal (oţel):
tâmplarie din profile laminate sau tablă din oţel, scari,balustrade, grile, grătare şi alte confecţii metalice.
Acest capitol cuprinde, de asemenea, specificaţii privind condiţiile de protejare anticoroziva a unor
elemente de tinichigerie şi confecţii metalice. Tâmplaria metalică se prevede a fi vopsită pe suprafeţele
expuse cu vopsele pe bază de ulei vegetal, vopsele pe bază de răşini alchidice sau pe bază de răşini
epoxidice, iar feţele interioare ascunse vor fi grunduite cu grund anticoroziv.
Toate confecţiile metalice, dacă nu se specifică altfel, vor fi vopsite cu vopsea pe bază de ulei vegetal şi
grunduite cu grund anticoroziv.
Elementele de tinichigerie se vor proteja anticoroziv prin galvanizare la cald.
EXECUTIA LUCRARILOR
Lucrări ce trebuie terminate înainte de începerea executării vopsitoniei la tâmplăria de metal şi la
confecţiile metalice.
1. Reparaţii la tencuieli.
2. Etanşarea în jurul tocurilor cu mortar de ciment şi pozarea (unde este cazul) a baghetelor de etanşare.
3. Execuţia pardoselilor reci (gresie ceramică, dale de mozaic, marmură etc.),exclusiv lustruirea lor.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Tâmplăria trebuie să fie montată definitiv la începerea vopsitoriei; accesoriile metalice ale tâmplăriei
trebuie să fie montate corect şi buna lor funcţionare să fie verificată.
Montarea elementelor complementare la confecţiile metalice (mână curentă la balustrade de scări,
mânere de tragere, etc.) se va face după executarea completă a vopsitoriei, având grijă ca aceasta să nu
sufere degradări.
Aplicarea ultimului strat de vopsitorie la tâmplărie se va face numai după terminarea completa a
zugrăvelilor şi înainte de finisarea îmbrăcăminţilor la pardoseli (curăţire, lustruire, ceruire), luându-se
măsuri de protejare contra murdăririi acestora.
Pregătirea stratului suport
Tâmplăria şi toate confecţiile metalice vor fi livrate la şantier cu un strat de grund
anticoroziv 4225 aplicat pe întreaga suprafaţă, adică şi la interiorul profilelor închise.
Se vor îndepărta toate urmele de rugină, oxizi, pete de grăsimi, noroi, mortar, etc.,cu puţin înainte de
începerea aplicării straturilor de vopsea; aceste operaţiuni se fac în atelierele de confecţii metalice sau
uzinat.
Metalul curăţat se va grundui la maximum 2-4 ore de la curăţire. Suprafaţa pregătită pentru vopsire se
va curăţa până la luciu fie manual, prin ciocănire, raşchetare sau periere, fie mecanizat, prin periene cu
scule electrice cu perie de sârmă sau disc abraziv; în cazuri deosebite, se va proceda la sablare, curăţire
cu flacără, decapare cu paste decapante sau degresare cu solvenţi.
Pe şantier se vor executa următoarele operaţiuni pregătitoare:
- verificarea tâmplăriei în privinţa bunei execuţii şi funcţionări;
- curăţarea de praf şi impurităţi prin periere;
- repararea stratului de grund anticoroziv, acolo unde este cazul;
- chituire şi şlefuire locală.

Executarea vopsitoriilor cu ulei


Lucrările de vopsitorie se vor executa la o temperatură a aerului de cel puţin 5°C, regim ce va fi menţinut
în tot timpul execuţiei şi cel puţin încă 15 zile după executarea lor.
Prelucrarea suprafeţelor se va face cu respectarea riguroasă a ordinii operaţiunilor
indicate mai jos:
1. Grunduirea cu grund anticoroziv cu ulei şi miniu de plumb 1000 sau 1165, aplicat într-un strat subţire
continuu şi fără prelingeri, dâre sau fire de pensulă.
Tâmplăria şi confecţiile metalice se livrează pe şantier gata grunduite.
2. Chituirea locala se va face cu chit pe bază de ulei şi se vor acoperi zgârieturile, fisurile, adânciturile.
Locurile mai adânci de 1 mm se acoperă în mai multe reprize.
3. Şlefuirea locurilor chituite se va executa cu pânza de şlefuit; după şlefuire, suprafaţa se va curaţa bine
de praf.
4. Grunduirea locurilor chituite se va face conform pct. 1.
5. Şpăcluirea generală I se va face folosind chitul; chiturile se diluează fie cu diluant special (D-001-3),
fie cu ulei sau vopsea la culoare.
6. Şlefuirea generala I se va face folosind unelte electrice de şlefuit cu disc de perie,pâslă sau hârtie
abrazivă cu o granulaţie fină. Se poate face umed sau uscat. După şlefuire, suprafaţa se va curăţa bine
de praf cu perii sau prin sablare cu aer comprimat. După şlefuirea umedă, suprafaţa se va spăla cu solvent
şi se va şterge.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Aplicarea vopselei
1. Aplicarea vopselei se va face mecanizat cu pistol de pulverizat, în 3 straturi, fiecare strat aplicându-
se numai după uscarea completă a celui precedent.
2. Vopseaua se va strecura prin sita fină cu 900 ochiuri pe cm2 şi se va dilua cu diluant, în proporţie de
5-10%.
3. Vopseaua se va aplica în straturi uniforme fără a lăsa urme mai groase sau mai subţiri de vopsea.
4. Dacă va fi necesar, se vor executa chituiri şi şlefuiri după fiecare strat de vopsea.
5. Straturile de vopsea se vor întinde pe directii perpendiculare unul fată de celalalt.
6. Ultimul strat nu se va şlefui şi, dacă nu se specifică altfel, va fi finisat prin netezire pentru a căpăta
luciu.
Lucrările de vopsitorie exterioară şi interioară se vor executa la o temperatură de minim -5°C şi în
condiţii de umiditate relativă a aerului de maximum 60%.
Prelucrarea suprafeţelor se va face prin aplicarea de compoziţii cu respectarea riguroasă a ordinii
operaţiunilor indicate mai jos şi a detaliilor indicate la 4333.
1. Grunduirea cu grund anticoroziv G 355-4 pe bază de răşini alchidice şi miniu de plumb.
2. Chituirea locala cu chit de cuţit, pe bază de răşini alchidice.
3. Şlefuirea locurilor chituite.
4. Grunduirea locurilor chituite conform pct.1.
5. Şpăcluirea genenala cu chit de cuţit sau de stropit.
6. Şlefuirea suprafeţei şpăcluite.
7. Şpăcluirea strat II (dacă este specificat).
8. Şlefuirea suprafeţei şpăcluite.
Aplicarea straturilor de acoperire se va face respectându-se ordinea şi felul operaţiilor indicate mai jos:
1. Grunduirea cu grund de acopenire.
2. Şlefuirea peliculei grundului de acoperire.
3. Aplicarea primului strat de email
4. Şlefuirea.
5. Aplicarea celui de al doilea strat de email.
6. Şlefuirea (dacă este specificat).
7. Aplicarea celui de al treilea strat de email.
Straturile succesive se vor întinde pe direcţii perpendiculare una faţă de cealaltă.
Straturile de email se vor şlefui cu pânză de şlefuit nr. 40 sau 32, după care se îndepărtează praful cu o
pensula moale.
Ultimul strat nu necesită operaţia de finisare.
Timpul necesar uscării unui strat, pentru a putea fi aplicat un alt strat de email,este de 24 ore.Nu se va
aplica un strat nou înainte de uscarea celui precedent.
Condiţii de recepţie
Suprafeţele vopsite vor trebui să se prezinte ca un strat uniform, continuu, neted şi care să acopere
perfect straturile inferioare.
Porţiuni neacoperite, pete, desprinderi, cute, scurgeri, discontinuităţi ale peliculei,aglomerări de
pigmenţi, neregularităţi datorate unor chituiri sau şlefuiri necorespunzătoare, urme de fire de păr din
pensulă, nu vor fi admise.
Porţiunile remediate vor avea aceeaşi nuanţă cu restul suprafeţei.
Se vor considera defecte în plus faţă de cele enumerate mai sus, următoarele:
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

- nerespectarea tehnologiei de aplicare specificată în normativul C3-76, 4133;


- nerespectarea prezentelor specificaţii;
- lipsa de corespondenţă şi concordanţă dintre lucrările executate şi prevederile proiectului;
- nerespectarea dozajelor, numărului de straturi şi a materialelor specificate.
Consultantul poate decide refacerea locală sau pe suprafeţe mai mari a lucrărilor de vopsitorie, de la caz
la caz, funcţie de natuna şi amploarea defectelor constatate.
Protejarea anticorozivă a elementelor metalice de tinichigerie
Elementele de tinichigerie se vor executa din tablă de oţel zincată la cald pe ambele fete. Stratul de zinc
va fi de 480 gr/m2 pe toate feţele.
Elementele de tinichigerie se vor proteja anticoroziv, la muchiile rezultate din tăietură, prin zincare cu
spray-ul de zinc.
Toate elementele de fixare a tinichigeriei vor fi zincate (şuruburi, agrafe, brăţări,piuliţe)
Toate elementele de fixare pentru confecţiile metalice vor fi protejate anticoroziv:
1. Praznurile, agrafele, armăturile, plăcuţele de prindere, precum şi faţa ascunsă a tocurilor metalice de
uşi, ferestre şi vitrine se vor proteja cu grund pe baza de ulei şi miniu de plumb, sau altul similar.
2. Şuruburile, piuliţele, şaibele, bolţurile împuşcate, diblurile metalice expandabile,şuruburile
autofiletante, cuiele, vor fi zincate la cald.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

S.C. CORAL
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE LUCRARI PTE 3.1
S.R.L.
DE INVELITORI SI HIDROIZOLATII ACOPERIS
Ed. 1 Rev. 0
DOMENIU DE APLICARE
Prevederile presentei proceduri se referă la învelitorile acoperişurilor supuse acţiunii factorilor naturali
de mediu.
Învelitorile acoperişurilor în pantă, la care se referă prezentaprocedura sunt:
• Învelitori cu elemente discontinui, suprapuse:
- panouri metalice profilate longitudinal sau profilat-amprentate;
- panouri nemetalice profilate longitudinal sau profilat-amprentate;
- elemente plane suprapuse;
- elemente tip ţigle sau olane;
- materiale tradiţionale, locale, manufacturate.
• Învelitori cu elemente discontinui, îmbinate mecanic:
- panouri complexe, prefabricate, termoizolate;
- foi metalice plane sau plane-nervurate.
• Elemente de vitraj:
- constituie categoria de învelitoare în cadrul prezentului normativ, în cazul în care elementele
transparente sau translucide sunt conformate identic cu panouri metalice sau nemetalice profilate
longitudinal sau cu elemente plane profilat-amprentate, suprapuse tip ţigle sau olane, integrându-se în
planul învelitorii;
DOCUMENTATIE DE REFERINTA
- Reglementări tehnice în construcţii privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea: P100-1992; P100-
1/2006; NP055-2001; NE019-2003; MP004-1998; CR1-1-3-2005; CRO-2005; CR 2-1-1.1-2005,
NP082-2004; ST043-2001; ST042-2002; NP093-2003; NP047-1997; CR6-2006; NP042-2000; NE018-
2003; GE009-1997; etc.;
- P118-1999 „Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor”;MP008-2000 „Manual privind
exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de siguranţă la foc P118-1999”;
- C58-1996 „Siguranţă la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile
din lemn şi textile utilizate în construcţii”;
- C300-1994 „Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora”;
- Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii
pe baza performanţelor de comportare la foc – MTCT nr.1822 din 7 octombrie 2004;
- SR EN 13501-2:2004 „Clasificare la foc a produselor pentru construcţii şi a elementelor de construcţie
– Partea 2: rezistenţă la foc, excluzând instalaţiile de ventilare;
- NP008-1997 „Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de
activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară”;
- NP057-2002 „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe” şi NP064-2002 „Normativ pentru
proiectarea mansardelor la clădiri de locuit” pentru mansarde şi etaje mansardate;
- C46-1986 „Instrucţiuni tehnice pentru prevenirea şi combaterea buretelui de casă la materiale lemnoase
folosite în construcţii;
- NP068-2002 „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă
în exploatare”;
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

- GT059-2003 „Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii
nr.10/1995, privind calitatea în construcţii, pentru instalaţiile electrice din clădiri”;
- GT060-2003 „Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii
nr.10/1995, privind calitatea în construcţii, pentru instalaţiile de încălzire centrală”;
- GT063-2004 „Ghid privind criteriile de performanţă ale cerinţelor de calitate conform Legii
nr.10/1995, privind calitatea în construcţii, pentru instalaţii sanitare din clădiri”;
- I20-2000 „Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului”;
- NP057-2002 „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe” şi NP064-2002 „Normativ pentru
proiectarea mansardelor la clădirile de locuit”, pentru mansarde şi etaje mansardate;
- NP57-2002 „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe” şi NP064-2002 „Normativ pentru
proiectarea mansardelor la clădiri de locuit”, pentru mansarde şi etaje mansardate;
- NP014-1996 „Normativ pentru proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor
acustice în clădiri inclusiv instalaţii”;
- GP0001-1996 „Protecţia la zgomot. Ghid de proiectare şi execuţie a zonelor urbane din punct de vedere
acustic”;
- P122-1989 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile, social
culturale şi tehnico-administrative”;
- C125-2005 „Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor
acustice în clădiri”;
- NP57-2002 „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe” şi NP064-2002 „Normativ pentru
proiectarea mansardelor la clădiri de locuit”, pentru mansarde şi etaje mansardate cu funcţii;
- C107/0-2002 „Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri”;
- C107-2005 „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”;
- GP058-2000 „Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit”;
- C107/6-2002 „Normativ general privind calculul transferului de masă (umiditate) prin elementele de
construcţie”;
- C107/7-2002 „Normativ pentru proiectarea la stabilitate termică a elementelor de închidere ale
clădirilor”;
- GT039-2002 „Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor
existente;
- GT040-2002 „Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădiri
existente, în vederea reabilitării termice”;
- NP040-2002 „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri”;
- GP064-2002 „Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea elementelor de construcţie hidroizolate
cu materiale bituminoase şi polimerice”;
- GP114-2006 „Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane
bituminoase aditivate cu APP şi SBS”;
- NP121 „Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor”;
- GP065-2001 „Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor
bituminoase la acoperişuri de beton”;
- NP069-2002 „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în
pantă la clădiri”;
- P130-1999 „Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor”.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

EXECUŢIA LUCRARILOR
CONDIŢII GENERALE
- Execuţia învelitorilor acoperişurilor clădirilor trebuie să se desfăşoare în condiţii facile pentru
asigurarea calităţii în utilizare, prin respectarea reglementărilor tehnice specifice, în vigoare;
- Lucrările se vor executa de către firme specializate, autorizate, cu personal calificat, specializat în
domeniu;
- Înaintea începerii lucrărilor, executantul va elabora documentaţia tehnologică de execuţie (funcţie de
natura şi amploarea lucrărilor) şi va stabili graficul de eşalonare în raport cu lucrările conexe şi/sau de
alt specific, pentru evitarea suprapunerii de activităţi diferite de construcţie;
- Înaintea începerii efective a lucrărilor, executantul va solicita proiectantului, dacă este cazul,
prelucrarea documentaţiei de execuţie, precum şi elucidarea eventualelor neconcordanţe faţă de situaţia
din teren;
- Executantul va prelua frontul de lucru în baza procesului verbal, cu îndeplinirea tuturor exigenţelor
impuse de natura lucrărilor, de prevederile documentaţiei şi a reglementărilor specifice în vigoare;
- Începerea lucrărilor va fi precedată de organizarea de şantier, în special privind asigurarea punctelor şi
traseelor de acces, a zonelor de depozitare, a gospodăriei anexe şi a măsurilor de protecţie a muncii şi
de prevenire a incendiilor;
- Lucrările se vor executa strict în conformitate cu condiţiile şi prevederile documentaţiei de execuţie şi
a reglementărilor specifice în vigoare, orice neconcordanţă va fi semnalată spre rezolvare proiectantului
de specialitate cu înştiinţarea beneficiarului;
- Executantul va întocmi împreună cu beneficiarul (şi cu proiectantul) procese verbale privind diversele
faze de execuţie, în special pentru lucrările ascunse;
- La terminarea execuţiei se vor întocmi formele de recepţie a lucrării (cu eventuale observaţii ce vor fi
însuşite şi operate de executant) în baza constatărilor şi verificărilor efectuate de o comisie formată din
executant, proiectant şi beneficiar.

MATERIALE SI PRODUSE
Materiale si alcătuiri
- învelitoare din tablă de zinc pe hidroizolatie
- astereală 2 cm
- căpriori 10 x 12 cm
Abateri maxime
Abaterile maxime admisibile la executia învelitorilor trebuie să respecte reglementările în vigoare.
Întretinerea si protejarea
Învelitorile vor fi livrate cu stratul de protecŃie fixat de către producător.

EXECUTIA SI MONTAJUL INVELITORILOR


Inspectare:
Se vor inspecta zonele si conditiile în care urmează să se execute învelitorile.
Nu se vor începe lucrările înainte de întrunirea conditiilor satisfăcătoare.
Pregătire
- inainte de începerea executiei, se vor pregăti:
- degajarea frontului de lucru
- pregătirea zonelor de amplasare a schelelor
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

- asigurarea căilor de acces pentru materiale si oameni


- asigurarea spatiilor de depozitare în zona fronturilor de lucru a materialelor de învelitoare si a
accesoriilor
- aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare
- montarea schelelor, balustradelor de protectie
- punerea în functiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat
- trasarea si verificarea axării învelitorii
- rectificarea unor neregularităti din structura sarpantei

CONDIŢII PRIVIND DESFĂŞURAREA EXECUŢIEI


Condiţii privind pregătirea lucrărilor
• Funcţie de natura şi amploarea lucrărilor, pregătirea acestora se va face astfel:
- pentru lucrări de mică amploare (suprafeţe de învelitoare până la 200 m2) pregătirea lucrărilor se va
face în baza prevederilor din proiectul de execuţie (faza PT şi DDE). În cazul în care prevederile sunt
considerate de către executant ca fiind insuficiente şi/sau neconforme se va solicita proiectantul pentru
clarificare şi rezolvarea acestora;
- pentru lucrări de amploare mai mare se va întocmi de către executant un proiect tehnologic (acoperiş
cu învelitoare), în concordanţă cu proiectul de specialitate sau cu proiectul în faza DE. La elaborarea
proiectului tehnologic după caz se va consulta proiectantul iar în situaţia în care apar, ca necesare,
completări, modificări sau adaptări ale prevederilor din proiectul în faza DE acestea se vor efectua cu
înştiinţarea şi acordul proiectantului.
• Întocmirea documentaţiei privind organizarea de şantier şi punerea acesteia în practică:
- asigurarea spaţiului şi utilităţilor aferente organizării de şantier;
- protecţia muncitorilor privind spaţiile de acces în clădire şi a spaţiilor perimetrale de circulaţie;
- asigurarea branşamentelor de apă şi energie electrică (în acord cu utilizatorii);
- stabilirea programului de lucru şi a graficului de eşalonare a lucrărilor (cu evidenţierea fazelor şi
timpului aferent lucrărilor).
Condiţii climatice
• structurile de învelitoare se vor aplica în condiţii climatice normale, adecvate execuţiei; fără vânturi
puternice sau ploaie, la temperaturi pozitive (conform prevederilor tehnologice).
Condiţii referitoare la suport: condiţii de preluare a frontului de lucru:
• suportul pe care se aplică învelitoarea va corespunde specificaţiilor din documentaţia de execuţie;
• suprafaţa suportului continuu sau discontinuu trebuie să fie plană, cu denivelări minime;
• suportul rigid din beton nu trebuie să comporte fisurări în planul suprafeţei (determinate prin calcul)
sub acţiunea tuturor încărcărilor previzibile, stabilite. Neregularităţile locale se vor rectifica cu mortar
de ciment cu aditivi specifici sau cu răşini sintetice;
• se va rectifica existenţa şi calitatea montării tuturor elementelor constructive şi anexe la care se
racordează învelitoarea precum şi corecta execuţie a acestora (receptoare de scurgere,străpungeri,
elemente de fixare, elemente auxiliare, etc.).
Condiţii de punere în operă:
• aplicarea structurilor/elementelor de învelitoare se va face pe zone şi sensuri determinate, ţinându-se
seama în special de direcţia vântului dominant, de pante şi de căile de acces, transport şi manipulare a
materialelor, fără afectarea zonelor cu lucrări în curs de execuţie sau terminate;
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

• se vor lua măsuri ca dotările de lucru (butelii, containere, paleţi, mijloace de transport, etc.) să nu
deterioreze suportul.
Controlul calităţii lucrărilor:
• Verificări pe parcursul lucrărilor:
- calitatea suportului;
- calitatea materialelor de învelitoare;
- poziţionarea şi fixarea în structura suport a pieselor înglobate, de trecere a elementelor de străpungere
şi a foilor anticondens (unde este cazul);
- calitatea execuţiei pe etape de lucru a structurii de învelitoare simple sau termoizolate.
• Rectificări:
- rectificări locale, unde este cazul, pe etape de lucru;
- în vederea verificării finale sau ca urmare a acesteia se vor executa rectificări privind sistemele de
asigurare şi protecţie, a eventualelor defecţiuni locale din câmpul învelitorii precum şi de finisare a
suprafeţei (unde este cazul).
• Verificare finală:
- verificarea de suprafaţă se va realiza vizual şi eventual prin tatonare, urmărind corectitudinea şi
calitatea modului de aplicare, lipire, racordare, acoperire, asigurare şi de protecţie a structurii de
învelitoare;
- verificarea documentelor privind controalele (procese verbale) de calitate efectuate pe parcursul
desfăşurării lucrărilor.

PRINCIPII PRIVIND DURABILITATEA LUCRĂRILOR


Condiţii privind verificarea calităţii materialelor de învelitoare
Verificarea calităţii structurilor de învelitoare a acoperişurilor la clădiri se realizează în conformitate cu
prevederile prezentei reglementări, a documentaţiei de execuţie şi a fişelor tehnice ale materialelor de
învelitoare, atât pentru fazele intermediare cât şi pentru întregul sistem.
În cazul în care unitatea executantă are un sistem propriu de conducere şi asigurare a calităţii,lucrările
de învelitoare se vor verifica în cadrul respectivului sistem (proceduri de execuţie, plan de control al
calităţii, etc.).
Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de învelitoare se impun următoarele etape:
- recepţia materialelor de învelitoare;
- păstrarea şi depozitarea materialelor;
- controlul calităţii la punerea în operă;
- recepţia lucrărilor de învelitoare.
• Recepţia materialelor de învelitoare
Recepţia materialelor se bazează pe verificarea certificatelor de calitate (conformitate), termenelor de
valabilitate (unde este cazul) şi de garanţie emise de producător pentru fiecare lot de materiale, conform
regulilor specifice pentru verificarea calităţii şi a prevederilor prezentei reglementări.
În unele cazuri se pot solicita analize de laborator care să certifice caracteristicile specifice în raport cu
datele tehnice stipulate în normele de produs sau în agrementele tehnice.
În acest context, controlul de calitate pentru materialele de învelitoare se execută pe şantier de către
personal specializat şi atestat şi/sau în institute/laboratoare specializate.
Controlul de calitate cuprinde următoarele verificări minimale:
- pentru materialele de învelitoare de tip discontinuu sau semicontinue:
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

• caracteristici geometrice (lungime, lăţime, grosime, forma profilaturilor şi a amprenturilor);


• caracteristici fizico-mecanice;
• rezistenţa la factorii de mediu.
- pentru materiale hidroizolante în foi sau în elemente plane bituminoase:
• verificarea grosimii şi/sau verificarea masei totale a produsului, conform SR 137;
• verificarea forţei de rupere la tracţiune, conform SR 137;
• verificarea alungirii la rupere la tracţiune, conform SR 137;
• verificarea flexibilităţii la temperaturi scăzute, conform SR 137.
• Păstrarea şi depozitarea materialelor de învelitoare
Condiţiile de păstrare şi depozitare a materialelor sunt precizate de producătorii acestora în fişele tehnice
de produs:
- În depozite, în general, trebuiesc respectate următoarele condiţii privind depozitarea:
• materialele în panouri sau foi metalice se depozitează în pachete sau în paleţi, în spaţii acoperite;
• materialele din elemente plane sau trase şi/sau presate se depozitează în pachete, în paleţi sau
containere, în spaţii acoperite;
• membranele hidroizolante în foi se depozitează sub formă de suluri (în poziţie verticală) pe platforme
sau paleţi, în spaţii acoperite.
- La punctul de lucru depozitarea se va face în aceleaşi condiţii ca în depozite, dar fără obligativitatea
spaţiilor acoperite.
• Controlul calităţii la punerea în operă
Controlul calităţii la punerea în operă a învelitorii se efectuează de către coordonatorul lucrărilor sau de
către un reprezentant (desemnat) al acestuia, în conformitate cu prevederile documentaţiei de execuţie
şi a fişelor tehnice ale materialelor, respectându-se următoarele etape şi cerinţe:
- asigurarea utilajelor, sculelor şi dispozitivelor necesare şi a căilor de acces la frontul de lucru, necesare
pentru protecţia muncii;
- asigurarea spaţiilor şi condiţiilor de microclimat necesare pregătirii materialelor (unde este cazul);
- asigurarea calităţii stratului care trebuie să corespundă condiţiilor geometrice şi fizicomecanice
specifice fiecărui tip de învelitoare.
• Recepţia lucrărilor de învelitoare
Recepţia lucrărilor se va executa în comun, de către beneficiar, proiectant şi executant, în conformitate
cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare, avându-se în vedere criteriile şi nivelurile expuse în
prezenta reglementare şi în mod special aspectul suprafeţelor executate (care trebuie să fie continui,
uniforme, corect fixate pe suport, fără alte defecte), consemnate atât pe etape, prin procese verbale de
lucrări executate, cât şi pentru toată lucrarea prin procese verbale de recepţie.
Garanţia asupra execuţiei
Garantarea execuţiei corespunde calităţii materialelor componente structurii învelitorii şi manoperei de
realizare.
Garanţia acordată lucrărilor poate corespunde minim garanţiei oferite de producător pentru
materialele/elementele de învelitoare.
Garanţia poate fi acordată prin poliţă de asigurare pe durată stabilită (de regulă, minim 10 ani).
Durabilitatea apreciată de utilizate
Durabilitatea apreciată de utilizare constituie un criteriu estimativ, stabilit prin urmărirea în timp a bunei
comportări în utilizare a materialelor de învelitoare puse corect în operă.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Măsuri de întreţinere şi condiţii de utilizare/exploatare


• Măsuri de întreţinere:
- Măsurile de întreţinere periodică (stipulate în cartea tehnică) constau în intervenţii anuale sau
semestriale, (de regulă la sfârşitul toamnei şi/sau începutul primăverii). Aceste intervenţii constau în
general din lucrări de curăţire a traseelor de scurgere, colectare şi evacuare a apelor meteorice şi, după
caz, de reparare a elementelor accesorii învelitorii (parazăpezi, jgheaburi, burlane, etc.) şi instalaţiilor
(paratonere, instalaţii degivrare,instalaţii de producere de energie neconvenţională);
- Măsuri de reparare/întreţinere necesare în cazul unor deteriorări/defecţiuni apărute din utilizarea
defectuoasă a învelitorii sau din cauza unor manifestări/efecte accidentale,imprevizibile.
• Condiţii de utilizare/exploatare
Constau din corecta utilizare în timp a acoperişului/învelitorii, cu respectarea măsurilor de întreţinere
prevăzute, fără intervenţii suplimentare cu modificări a învelitorii iniţiale,proiectate şi executate.
Orice intervenţie neconformă, conduce la anularea garanţiei acordate şi poate prejudicia funcţionarea
corectă a învelitorii.
Orice intervenţie, preconizată, se va face cu acordul proiectantului de specialitate şi se va executa de
către personal calificat şi atestat în domeniu.

HIDROIZOLATII
Domeniul de aplicare şi condiţiile de proiectare şi execuţie
Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru realizarea termo-hidroizolarii terasei cu polistiren
extrudat si hidroizolatie bituminoasa cu strat de protectie din ardezie.

CONDIŢII TEHNICE
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
C 246 – 93 - Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat la hidroizolarea
acoperisurilor;
C 112 – 86 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrari de constructii;
C 107 – 2005 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la
cladiri;
STAS 2355/3 - 87 - Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri;
STAS 3303/1- 83 - Pantele acoperisurilor;
STAS 2274/4 - 88 - Jgheaburi si burlane. Conditii generale;
STAS 2389 – 77 - Lucrari de tinichigerie la constructii civile si industriale. Jgheaburi si burlane.
Prescriptii generale de proiectare si executie;
STAS 137 – 78 - Reguli si metode de verificare a hidroizolatiilor;
C 56 – 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente;
C107/0-02 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri
- (Revizuire C107- 82) ;
SR EN 15322:2010 - Bitumuri si lianti bituminosi. Cadrul specificatiilor pentru aditivi pentru
bitumuri fluidizate si fluxate
SR EN 13859-2+A1: 2009 - Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definitii si caracteristici ale substraturilor.
Partea 2: Substraturi pentru pereti
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

SR EN 13859-1+A1: 2009- Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definitii si caracteristici ale substraturilor.
Partea 1: Substraturi pentru invelitori de acoperis discontinue
SR EN 13808: 2005- Bitum si lianti bituminosi. Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de
bitum
SR EN 13707+A2: 2009- Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea
acoperisului.Definitii si caracteristici
PE 731-85 -Norma de intretinerea si reparatii necesar pentru constructiile energetice
PE 732-89 -Norme tehnice pentru instructiuni si proiecte pentru urmarirea
comportamentului cladirilor cu obiective termice si energetice (MEE)
NP 040 – 2002 -Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri.

MATERIALE UTILIZATE
Materiale cu membrane gudronate:
- Cartoane gudronate tip CA 300, CA 400, conform STAS 138 – 80.
- Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 110, IB 1200, IBF 1200, conform STAS 7916 – 80.
- Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 1000 R, IBP 1100 R, conform STAS 8067-85;
- Panza gudronata cu bitum aditivat IAA 1200, conform STI 17-86;
- Panza gudronata tip PI 50, PI 40, P A 55 si P A 45, conform STAS 1046-78;
- Tesatura din fibra de sticla gudronata tip TSA 2000, conform STAS 10126-80;
- Tesatura din fibra de sticla gudronata,acoperita cu folie de aluminiu tip TBAL,conform NTR 9041-80;
- Membrane hidroizolanta cu bitum aditivat , conform STI 29-86.

Materiale bituminoase pentru amorsare, fixare si izolare:


-Bitum pentru lucrarile de hidroizolatie tip H 68/75 si H 80/90,conform STAS7064-78;
-Bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/1 05, conform ST AS 10546-76;
- Solutie de bitum tip CITOM, conform STAS 6800-63;
- Emulsie cationica gudronata, conform STAS 11342-79;
- Emulsie anionica gudronata, conform STAS 11342-79;
- Emulsie bituminoasa tip Hidrobet, conform NTR 4978-72;
- (SUBIF) suspensie de bitum cu filer granulat, conform STAS 558-85;
-(CELOCHIT) suspensie de bitum cu filer granulat, chit ,conform STAS 661-71.

Materiale auxiliare:
-Filer de calcar, conform ST AS 539-79;
-Filer de talc, conform STAS 1901-77;
- Micro-asbest, conform ST AS 3315-75;
-Spirt alb, conform ST AS 44-84;
-Tabla din plumb de 1, 2, 3mm grosime, conform ST AS 491-70;
- Tabla zincata, conform ST AS 2028-80;
- Carton imbibat CI 300, conform ST AS 138-80 ;
- Panza din fibra de sticla non-gudronata tip I 50, conform ST AS 8050-79;
-Placi din beton prefabricat si alte materiale de protectie (nisip, pitris) de 7 ... 15 mm);
-Camine de drenaj din plastic (cum ar fi tipul TAGCM de la Oradea si TLSIT);
-Materiale diferite si parti de imbinare pentru lucrarile aferente la membrane hidroizolanta
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

APROVIZIONAREA SI DEPOZITAREA
Se vor asigura spatii corespunzatoare pentru depozitarea materialelor la locul executiei.
Depozitarea buteliilor de gaze lichefiate (nu mai mult de 50 butelii de 40 l /buc.) se va face in spatii cu
inaltime libera de min. 3,25 m inchise sau 2,5 m tip sopron, prevazute cu rampe de incarcare/descarcare,
acoperite cu copertine. Depozitele vor avea geamuri vopsite in alb sau mate, usile cu deschidere in afara,
ventilate natural permanent astfel incat temperatura interioara sa nu creasca peste 40 grd.C.
Se vor respecta intocmai instructiunile privitoare la manipularea, pastrarea si transportul buteliilor cf. C
246-93. Se vor asigura cai de acces scurte si comode pentru transportul materialelor.
EXECUTIA LUCRARILOR
Lucrarile vor fi executate de firme sau echipe specializate, cu lucratori instruiti special si dotati cu sculele
si dispozitivele specifice :
- arzator racordat prin furtun la butelia de gaz lichefiat;
- suport cu ax demontabil pentru derularea sulurilor de foi bituminate;
- cutite speciale de taiat foaie de bitum aditivat;
- unelte pentru aplicarea amorsajului;
- arzator portativ simplu pentru executia lucrarilor la strapungeri si racordari.
Se va controla calitatea materialelor puse in opera, privind corespondenta cu prescriptiile tehnice si
existenta certificatelor de calitate.
La executia lucrarilor pe timp friguros se vor respecta prevederile Normativului C 16/84.
Stratul suport va fi amorsat cu o emulsie sau solutie de bitum de min. 600g/mp. Aplicarea amorsei se
face, in cazul emulsiei anionice, pe stratul umezit iar in cazul solutiilor bituminoase, pe suport bine
uscat.
Hidroizolatia din foi bitumate aditivate lipite cu flacara se realizeaza prin topirea stratului de bitum
aditivat al materialului, datorita temperaturii flacarii rezultate din arderea gazului lichefiat cu ajutorul
unui arzator. Se va urmari ca derularea sulului si retragerea concomitenta a arzatorului sa se faca cu
viteza potrivita pentru ca bitumul de pe foi sa se topeasca uniform, fara scurgeri de pe sul. Foaia de
bitum topit se preseaza pe stratul suport prin greutatea sulului iar la capetele sulului si pe marginea sa
prin presare cu mistria usor incalzita. Petrecerile foilor vor fi de min.10 cm in sens longitudinal iar la
capetele sulului de min. 15 cm. Scafele si doliile se executa intarite cu un strat suplimentar din fasii de
bitum aditivat.
Protectia hidroizolatiei se face, pe terasele necirculabile cu un strat de ardezie.
Hidroizolatia la elementele vericale ale terasei (atice, rosturi cu rebord, cosuri de ventilatie) se va aplica
pana la inaltimea de 30 cm iar la scafe, suprapunerile acesteia cu straturile orizontale vor avea 20 cm.
Hidreoizolatia vericala se va proteja cu un strat de mortar de ciment M100T de 3 cm grosime, armat cu
plasa de rabitz pe retea de OB de 4-6 mm la 25 cm, ancorata in stratul suport cu dibluri asezate la 50 cm
si acoperita cu un sort de tabla zincata fixata in dibluri.
VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificari inainte de inceperea lucrarilor ;
- Terminarea lucrarilor anterioare ( existenta procesului verbal de Receptie ) ;
- Existenta procedurii tehnice de executie a lucrarilor de izolatii in documentatia
constructorului ;
- Existenta proiectului si a detaliilor de executie ;
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

- Existenta certificatelor de calitate pentru materiale , a agrementelor tehnice pentru


materiale si proceduri noi ;
- Existenta de personal calificat pentru executia lucrarilor ;
- Existenta utilajelor necesare lucrarilor ;
- Pregatirea suprafetei suport :
a) Suprafata suport trebuie sa fie neteda , fara asperitati si fara contrapante;
b) Denivelarile mici se vor corecta cu mortar marca M100 T;
c) Sapele din beton armat de 30 mm grosime , executate peste termoizolatiile
din materiale tasabile vor fi prevazute cu rosturi la distanta de 10 –15 cm.
de la atic .
Verificari in timpul executiei lucrarilor de izolatii .
- Daca este respectata procedura tehnica de executie a constructorului ;
- Daca este respectat proiectul si detaliile de executie ;
- Daca s-au respectat dimensiunule , pozitiile si formele puntilor termice prevazute in
proiect ;
- Daca nu s-au produs goluri in plăci ;
- Daca s-au executat etansari in dreptul strapungerilor accidentale sau tehnologice ;
Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de izolatii .
- Daca parametrii climatici interiori ( temperaturi , umiditati relative) corespund proiectului
in limitele admisibile care sunt : pentru temperatura interioara  0,5 ° C si pentru
umiditatea relativa interioara  2 % ;
- Daca nu apare condens in dreptul puntilor termice ;
- Daca temperatura interioara a elementelor de inchidere si a puntilor termice
corespunde valorilor proiectate ;
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

S.C. CORAL
PROCEDURI de LUCRU PL.5
S.R.L.
LUCRARI DE TINICHIGERIE
Ed. 1 Rev. 0

LUCRARI DE TINICHIGERIE
Aceasta procedura cuprinde specificaţii pentru lucrările de tinichigerie (jgheaburi,burlane,
glafuri, şorţuri, parafrunzare, etc.).
Sunt cuprinse, de asemenea, specificaţii pentru montajul elementelor de tinichigerie utilizate la lucrările
de etanşare a rosturilor verticale şi orizontale.
Burlane şi coturi de scurgere ale burlanelor, cu secţiune circulară sau dreptunghiulară, din tablă zincată
de 0,5 mm grosime, conform STAS 2274-88.
Jgheaburi de scurgere cu secţiune semicirculară sau dreptunghiulară, din tablă zincată de 0,5 mm
grosime, conform STAS 2274-88.
Cârlige şi brăţări pentru montarea jgheaburilor şi burlanelor, conform STAS 2274-88.
Glafuri de protecţie la ferestre, din tablă zincată de 0,5 mm grosime, având lăţimea conformă cu detaliile
din proiect.
Garguie (guri de scurgere) din tablă zincată de 0,5 mm grosime, de formă circulară sau dreptunghiulară
cu secţiunea conformă cu detaliile din proiect.
Căciuli de protecţie, deflectoare la terase, tuburi de aerisire din tablă zincată de 0,5 mm grosime,
conform detaliilor din proiect.
Livrare, manipulare, depozitare
Foile de tablă zincată se livrează în legături, împreună cu certificatele de calitate emise de producător.
Transportul legăturilor se va face cu mijloace auto, aşezate în stive pe platforma acestora, nefiind admisă
rămânerea în consolă a legăturilor cu foi de tablă.
Pe şantier legăturile cu foi de tablă se vor depozita în stive aşezate pe platforme,în spaţii închise, uscate,
ferite de intemperii şi de degradări mecanice (lovire, zgâriere, deformare).
Manipularea se va face în condiţii de protejare a materialului, astfel ca să nu se deterioreze stratul
protector anticoroziv.
Nu se vor desface ambalajele decât la atelierul de confecţii şi tinichigerie.
Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confecţionate, se va face cu grijă pentru a nu provoca
deformări ale acestora înainte de a fi puse în operă.
Depozitarea jgheaburilor burlanelor, cârligelor şi brăţărilor se va face pe platforme,
asigurându-se protecţia împotriva loviturilor şi deteriorării lor.
1. Executarea tencuielilor şi rectificărilor.
2. Amplasarea pieselor de fixare(agrafe,brăţări şi fixarea lor cu cuie sau bolţuri împuşcate).
3. Etanşarea rosturilor verticale şi orizontale.
4. Pozarea elementelor de instalaţii sanitare la terase.
Montajul
Se va face în conformitate cu planurile şi detaliile de arhitectură ale proiectului,aprobate de Consultant
şi cu prescripţiile din STAS 2389-92.
Glafurile de protecţie care se vor monta la ferestre vor fi pozate pe suportul din beton sau mortar prin
intermediul unui strat separator din carton bitumat 1212, lipit cu mastic de bitum 1213 şi vor fi prevăzute
la partea inferioară cu lăcrimar, care va depăşi faţa zidăriei cu minimum 2 cm.
Verificări în vederea recepţiei
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Agrafele şi brăţările de fixare trebuie să fie corect prinse în stratul suport.


Elementele de tinichigerie trebuie să nu prezinte deformări mecanice de suprafaţă, cu stratul de zinc
deteriorat sau lipsă.
Acoperirea rosturilor orizontale şi verticale trebuie să fie în concondanţă perfectă cu cerinţele şi detaliile
din proiect provenite din dilataţie.
Elementele de acoperire la rosturi vor trebui să permită variaţiile de dimensiuni,din dilataţie, ale rostului.
Cositorirea trebuie să fie fără întreruperi, pentru a nu permite desprinderea elementelor şi infiltrarea
apei.
Lucrările de tinichigerie, deşi nu prezintă importanţă mare din punct de vedere al costului, sunt foarte
importante în asigurarea unei bune comportări în exploatare a lucrărilor de construcţii (în special
izolaţii).
De aceea, se va verifica foarte atent modul de realizare a etanşărilor la străpungerile la terase sau
acoperişuri şi la racordul învelitorii la jgheaburile şi burlanele de scurgere a apelor pluviale.
Consultantul va putea solicita înlocuirea unor elemente de tinichigerie dacă nu sunt respectate:
- prezentele specificaţii;
- prevederile proiectului aprobat şi dispoziţiile de şantier;
- detaliile de execuţie din proiectul aprobat.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

RESTAURAREA TREPTELOR DIN PIATRA(SAU SIMILIPIATRĂ)


Operaţiunea se referă la recondiţionarea, înlocuirea părţilor deteriorate şi completarea cu piatră de
acelaşi tip a treptelor.
Se execută de către personal calificat în lucrări de pietrărie în restaurări.
Sunt conţinute procurarea materialelor şi transportul acestora la şantier, evacuarea materialelor la
depozitul de şantier, precum şi oricare alte consumuri de materiale, forţă de muncă şi utilaje necesare
executării operaţiunii.
Este conţinută înregistrarea operaţiunii în ataşamentul lucrărilor.
Operaţiunea se execută în poziţii incomode de lucru, cu deosebită atenţie şi
profesionalism, sub supravegherea directă a personalului tehnic de şantier atestat.
TEHNOLOGIE
Se procedează mai întâi la o examinare foarte atentă a gradului de fixare a materialului de construcţie
litic, iar acolo unde acesta prezintă instabilitate, piesa respectivă se extrage cu deosebită atenţie, se curăţa
şi se pregăteşte pentru remontare. Se îndepărtează porţiunile
foarte deteriorate, fisurate sau toate adaosurile necorespunzător executate sau inestetice. Se pregătesc la
bancul de lucru piesele din piatră ce urmează a fi remontate pe poziţie sau ce urmează a fi introduse în
locaşurile nou create. Înainte de a se executa montajul, se verifica ca piesele să intre în locaşurile nou
create perfect fest. Se curăţă perfect locaşurile şi materialul litic de plombare, după care se trece la
fixarea pe poziţie prin intermediul unui adeziv epoxidic de tip ARALDIT. După întărire, se face finisarea
fină, finală.
- Piatră prelucrată
- Adeziv pentru piatră de tip ARALDIT.
BIOCIDAREA
Această operaţie urmăreşte eliminarea biospeciilor care determină, direct sau indirect, degradarea
materialelor de construcţie. Din punct de vedere al staţionării lor, biospeciile sunt fie saxicole (fixate pe
piatră), fie tericole (fixate pe solul format în alveole din depunerile de praf şi din particulele rezultate
din eventuala eroziune a rocii).
Se execută manual, de personal calificat în lucrări de conservare – restaurare,
respectându-se normele specifice de protecţia muncii privind aplicarea soluţiilor chimicetoxice. Se
execută numai după desprăfuire.
Sunt conţinute procurarea materialelor şi transportul acestora la şantier,
evacuarea materialelor la depozitul de şantier, precum şi oricare alte consumuri demateriale, forţă de
muncă şi utilaje necesare executării operaţiunii.
Este conţinută înregistrarea operaţiunii în ataşamentul lucrărilor.
Operaţiunea se execută sub supravegherea directă a personalului tehnic de şantier atestat.
TEHNOLOGIE
Substanţa biocidă se aplică cu ajutorul pensulelor, atât pe suprafaţă, cât şi în
alveole. În cazul unor zone cu alveole adânci, părul pensulelor va trebui să fie suficient de lung, pentru
a pătrunde în toate punctele alveolei.
După aplicarea substanţei biocide, se aşteaptă timpul de reacţie prescris în fişa
tehnică a materialului, după care se îndepărtează flora devitalizată prin periere, iar, dacă este cazul, se
poate folosi şi aspirarea.
Spălarea, după periaj, se face cu apă potabilă.,pe suprafeţele exterioare afe edificiului, mai puţin dalajele
şi trotuarele.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

S.C. CORAL LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE SI PTE 3 IE 1-00


S.R.L. DE ILUMINAT
Ed. 1 Rev. 0

Procedura stabileste principiile tehnice generale ce se aplica la execuţia instalaţiilor electrice


Documente de referinta
I 7 - 02 -Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vca si
1500 Vca;
P 118/99 – Normativ pentru siguranta la foc a constructiilor;
PE 107 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelor de cabluri electrice;
PE116/1994 Normativ de incercari si masuratori echipamente si instalatii electrice;
PE 124 - Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari;
PE 136 - Normativ republican privind folosirea rationala a energiei electrice la iluminatul artificial si in
utilizari casnice;
PE134 - Normativ privind metodologia curentilor de scurt-circuit in retele electrice;
NP 099/2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si receptionarea instalatiilor
electrice in zone cu pericol de explozie;
NP-061-02-Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial in cladiri;
C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente;
Legea 50 si Legea 608/2002 ;
Legea 10/95 –Privind calitatea in constructii;
STAS 2612 - Protectie impotriva electrocutarilor. Limite admise;
STAS 3184 - Prize, fise si cuple pentru instalatiile electrice pana la 380 Vca si pana la 250 Vca si pana
la 25 A. Conditii tehnice speciale de calitate.
STAS 6865 - Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe;
STAS 4641/1 - Prize si fise de tip industrial pana la 750V si pana la 200A;
SR EN 60529 - Grade normale de protectie asigurate prin carcase;
STAS 7656 - Tevi din otel sudate pentru instalatii ;
STAS 9436 - Cabluri si conducte electrice;
SR 12294 - Iluminat artificial. Iluminat de siguranta in industrie;
SR HD 60364-5-559:2006 – Instalatii electrice in constructii.Partea 5-55:Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice.Corpuri si instalatii de iluminat;
SR HD 60364-7-703:2005 – Instalatii electrice in constructii.Partea 7-703:Prescriptii pentru instalatii
sau amplasamente speciale;
SR HD 60364-5-51:2006 – Instalatii electrice in constructii.Partea 5-51:Alegerea si montarea
echipamentelor electrice.Reguli generale;
SR HD 60364-5-54:2007 – Instalatii electrice de joasa tensiune..Partea 5-54:Alegerea si montarea
echipamentelor electrice.Sisteme de legare la pamant,conductoare de protectie si conductoare de
echipotentializare;
SR CEI 60364-5-53:2005/A1:2005 – Instalatii electrice in constructii...Partea 5-53:Alegerea si
instalarea echipamentelor electrice.Sectionare,intrerupere si comanda;
SR CEI 61200-52:2005–Ghid pentru instalatii electrice.Partea 52:Alegerea si instalarea echipamentelor
electrice.Sisteme de pozare;
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

SR CEI 61200-53:2005–Ghid pentru instalatii electrice.Partea 53:Alegerea si instalarea echipamentelor


electrice.Aparataj;
SR HD 60364-6 :2007 – Instalatii electrice de joasa tensiune..Partea 6:Verificare;
SR EN 60598-2-22:2004/A1:2004–Corpuri de iluminat.Partea2-22:Conditii speciale.Corpuri de
iluminat pentru iluminatul de siguranta;
SR EN 60598-1:2005–Corpuri de iluminat.Partea1:Prescriptii generale si incercari;
SR EN 60598-2-3:2004–Corpuri de iluminat.Partea2-3:Conditii speciale. Corpuri de iluminat pentru
iluminatul public;
SR EN 50110–Exploatarea instalatiilor electrice;
SR CEI 60050(461)+A1:1996–Vocabular electrotehnic international.Capitolul 461:Cabluri electrice;
SR CEI 60050-845:2005–Vocabular electrotehnic international.Capitolul 845:Iluminat;
Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul MI nr.775/22 iulie 1998;
Legea nr. 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor;
C300 – 1994 – Normativ de prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;
HGnr.273/1994 – Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
Legea protectiei muncii nr.90/2002;
Norme generale de protectia muncii 2002;
Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice NSPM 2002;
STAS 4102 - Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant sau nul;
4.Generalitati
In timpul executiei lucrarilor se va proceda continuu la verificarea vizuala si tactila a materialelor
utilizate.Tuburile de protectie crapate sau subtiate nu vor fi puse in opera. Conductorii sau cablurile care
prezinta deteriorari ale izolatiei vor fi respinse.
Aparatele, tablourile electrice sau altele asemenea, puse in opera vor avea declaratii de conformitate s-
au vor avea agrementele necesare conform Legii nr. 10 privind calitatea in constructii.
Nu se vor schimba (inlocui) materialele prevazute in proiect decat cu aprobarea scrisa a proiectantului.
5.Responsabilitati
Inainte de inceperea lucrarilor de executie se va verifica intreaga documentatie si sesiza Inginerul asupra
eventualelor neconformitati si neconcordante constatate in proiect, in vederea solutionarii.
In toate cazurile este indicat ca lucrarea sa fie executata in conformitate cu toate regulile specifice, astfel
incat sa se asigure functionarea corespunzatoare a tuturor instalatiilor si totodata un aspect corespunzator
al acestora.
Materialele si echipamentele utilizate vor corespunde dimensionarilor din proiect. Se vor lua masuri
pentru pastrarea aspectului exterior, a integritatii si functionalitatii materialelor si echipamentelor
electrice pe timpul transportului si a depozitarii pentru a nu se deteriora prin umezeala, apa, lovire.
Antreprenorul va manipula, depozita si proteja echipamentele si materialele in concordanta cu
recomandarile producatorului si cu cerintele NEMA 70B, Anexa I, intitulata "Intretinere si Depozitarea
Echipamentelor in timpul Constructiei".
Elementele deteriorate sau defecte se vor inlocui cu elemente noi de catre Antreprenor pe cheltuiala lui.
Cablurile se vor proteja impotriva socurilor mecanice.
Cablurile se vor transporta cu tamburul pentru a evita deformarea formarii buclei.
Produsele vor fi livrate in cutii pentru a fi protejate impotriva deformarilor sau socurilor mecanice.
Materialele si produsele se vor depozita in locuri uscate si bine ventilate.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Pentru fiecare material, echipament sau utilaj achizitionat si care urmeaza a fi introdus in lucrare,
Antreprenorul va transmite Inginerului si Proiectantului, spre aprobare, cate o fisa tehnica care sa
prezinte cu claritate numele furnizorului, marca, tipul, caracteristicile tehnico-functionale, dimensiunile
de gabarit, etc.In situatia in care Antreprenorul doreste ca anumite lucrari specifice sa fie executate de
un subAntreprenor acesta din urma trebuie prezentat tuturor partilor implicate printr-o fisa tehnica,
supusa spre aprobare. Atunci cand toate partile implicate si-au dat acordul, subAntreprenorul poate
incepe lucrul pe santier.Toate documentele aprobate, fise tehnice, desene, rapoarte de probe trebuie
pastrate in fisiere la sediul Antreprenorului general, astfel incat sa poata fi consultate de toate partile
implicate.
VERIFICARI SI PROBE
Prevederi generale
In timpul executiei lucrarii, Antreprenorul va efectua diferite verificari partiale si probe pentru a se
permite desfasurarea normala a lucrarii si pentru a se putea asigura integrarea instalatiei respective in
ansamblul cladirii, in concordanta cu proiectul.
Pentru ca acest lucru sa se poata realiza, Antreprenorul va face probe asupra unor parti ale instalatiilor,
asa cum o cer Inginerul sau Proiectantul, pentru a se permite asigurarea desfasurarii lucrarilor de
constructii.
Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul tehnic al
lucrarii si de catre controlorii tehnici din cadrul compartimentului QA al intreprinderii de executie.
Pentru instalatiile care se ingroapa sau se ascund, verificarea calitatii se efectueaza conform
instructiunilor pentru lucrari ascunse ale prezentului capitol.
Verificarile care constau din probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de catre persoane autorizate
(verificatori autorizati, controlori tehnici de calitate etc).
Toate aparatele, echipamentele si utilajele vor fi controlate separat pentru a corespunde caracteristicilor
prevazute in proiect si calitatii functionale garantate de fabrica furnizoare.
Antreprenorul va manipula, depozita si proteja echipamentele si materialele in concordanta cu
recomandarile producatorului si cu cerintele NEMA 70B, Anexa I, intitulata "Intretinere si Depozitarea
Echipamentelor in timpul Constructiei".
Elementele deteriorate sau defecte se vor inlocui cu elemente noi de catre Antreprenor pe cheltuiala lui.
Cablurile se vor proteja impotriva socurilor mecanice.
Cablurile se vor transporta cu tamburul pentru a evita deformarea formarii buclei.
Produsele vor fi livrate in cutii pentru a fi protejate impotriva deformarilor sau socurilor mecanice.
Materialele si produsele sevor depozita in locuri uscate si bine ventilate.
Materialele (conducte, tuburi, cabluri), aparatele, echipamentele si utilajele electrice ce urmeaza a fi
utilizate pentru executarea unei instalatii electrice, vor fi verificate scriptic, vizual si dupa caz si prin
masuratori de sondaj cu ocazia preluarii din magazie sau depozit pentru motoare.
Verificarea scriptica va consta din confruntarea datelor si caracteristicilor de calitate, de tip,
dimensionale, electrice etc. mentionate in certificatele de calitate, buletinele de omologare, buletinele
de proba, etichetele si placutele care insotesc materialele, aparatele, cu acelea prevazute in proiectul
respectiv.
Verificarea vizuala se face examinand materialele, aparatele, pentru a se constata starea lor.
Verificarea prin masuratori prin sondaj se face la minimum 1% din tipodimensiunile de materiale si
consta in masurarea dimensiunilor (sectiune, diametre, lungimi) acestora cu sublerul, metrul.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Materialele, aparatele, echipamentele, ale caror caracteristici nu corespund cu cele din proiect sau care
prezinta defecte de calitate (izolatii rupte, pereti de tub cu fisuri, carcase sparte), vor fi respinse si nu se
vor introduce in lucrarile respective.
Daca la verificarea prin masuratori de sondaj a dimensiunilor materialelor se constata neconcordanta
intre datele inscrise in actele ce insotesc materialele si cele constatate pe teren, vor fi efectuate verificari
pe un numar de tipodimensiuni ce va fi apreciat de maistru.
Toate materialele care nu corespund prevederilor proiectului sub acest aspect vor fi respinse si nu vor fi
puse in opera.
Toate conductele, cablurile, barele, tuburile si accesoriile lor vor fi verificate vizual la locul de montare,
dupa transport. Materialele care la aceasta verificare prezinta defectiuni neremediabile (conducte cu
izolatia rupta, tuburi din PVC sparte sau crapate etc) vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, in
cazurile in care este posibil, numai partile de material care nu prezinta deteriorari, insa numai dupa ce
s-a facut o verificare severa a calitatii lor.
La conductele cu izolatie si manta si la cabluri se va verifica continuitatea electrica pe fiecare colac,
respectiv tambur, inainte de montare (pozare). Verificarea va fi efectuata cu inductorul (ohmmetrul)
legandu-se la cele doua borne ale acestuia capetele colacului; in cazul cablurilor, se vor lega la bornele
aparatului, pe rand, doua cate doua capetele conductelor cablului respectiv. Daca acul indicator al
aparatului la invartirea manivelei arata rezistenta nula, conducta prezinta continuitatea electrica (nu este
intrerupta). Toate conductele care prezinta rezistenta infinita (fiind intrerupte) vor fi respinse.
Dupa verificarea continuitatii electrice pe fiecare faza se vor verifica si eventuale scurt-circuitate intre
faze.
Aparatele, echipamentele si utilajele electrice (aparate de conectare, protectie, pornire, reglare, masini
electrice, corpuri de iluminat, tablouri electrice, etc.) vor fi verificate scriptic si vizual la locul de
montare, dupa transport. Verificarea scriptica va consta din confruntarea caracteristicilor inscrise pe
placute sau etichete cu acelea prevazute in proiect. Verificarea vizuala va consta din examinarea
aspectului exterior al aparatelor, echipamentelor etc.
Toate aparatele, echipamentele etc. care au caracteristici diferite de cele prevazute in proiect, precum si
acelea care prezinta defectiuni (izolatie rupta, lipsa unor elemente de protectie) care la exploatare ar
putea conduce la accidente umane sau la producerea de daune materiale (prin electrocutare, incendii)
vor fi respinse. Daca defectiunile pot fi remediate, atunci materialele respective, dupa remediere, vor fi
supuse din nou verificarii, inainte de a fi introduse in lucrarile respective.
Pozarea cablelor, aparatajelor si a tablourilor se va face numai dupa ce sunt create conditii de conservare
si securitate a elementelor de instalatii. Inceperea executiei va fi precedata de intocmirea unui “Proces
verbal incheiat intre constructor si electrician”.
Inainte de a incepe montarea elementelor unei instalatii electrice se va verifica vizual si, dupa caz, si cu
instrumente de masura adecvate (metru, ruleta etc) daca lucrarile constructive efectuate instalatiei
corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice.
La traseele alese (la trasaje, marcaje) pentru instalatia electrica, se va verifica daca:
*lungimea traseului este cea mai scurta posibila;
*au fost respectate distantele minime admise pana la conductele altor instalatii, inclusiv cele pana la
conductele instalatiei de paratrasnet (atunci cand nu au putut fi evitate traseele comune), precum si pana
la elemente de constructie;
*au fost evitate locurile in care integritatea instalatiei ar putea fi periclitata in timpul exploatarii (datorita
loviturilor mecanice, umezelii, temperaturilor ridicate, agentilor corozivi etc);
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

*au fost respectate conditiile in care, in anumite locuri si sub anumite inaltimi fata de pamant sau
pardoseala, este permisa executarea de trasee ale instalatiei electrice (de ex. trasee de cabluri neprotejate
in tuburi metalice nu sunt permise in canale de ventilatie, trasee de conducte in tuburi PVC nu sunt
permise
in montaj direct pe elemente combustibile etc); toate traseele care la aceste verificari nu satisfac
conditiile impuse, vor fi reexaminate si retrasate.
La traversarile executate in elementele de constructie, pentru instalatia electrica, se va verifica daca
amplasamentul si executia respecta prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare. Cele care nu corespund
la verificare, vor fi refacute si verificarea va fi repetata.
La locurile trasate pentru elementele de sustinere a instalatiei electrice (bratari, coliere, poduri, stalpi,
console de acoperis etc), se va verifica prin masuratori cu metrul, ruleta etc, daca au fost respectate
prevederile cu privire la distante, dimensiuni, executie etc din proiect si din prescriptiile tehnice.
La lacasurile marcate sau executate pentru doze, aparate etc, se va verifica daca locul ales este conform
prevederilor proiectului si se va verifica prin masuratori cu metrul ruleta etc, daca la montarea aparatelor
vor fi respectate distantele fata de elementele metalice legate la pamant si inaltimile, fata de suprafata
finita a pardoselii, prevazute in prescriptiile tehnice in vigoare. Daca la verificare se vor gasi lacasuri
pentru doze, aparate etc, prevazute in incaperi in care instalarea lor nu este permisa sau la alte distante
sau inaltimi decat cele admise, ele vor fi respinse impreuna cu tot traseul caruia apartin (atunci cand este
cazul).
La pozitiile alese si trasate in vederea montarii de console, rame, postamente, nise etc, pentru aparate,
masini, tablouri, utilaje electrice, se va verifica daca amplasarea corespunde prevederilor proiectului si
sunt evitate locurile care prezinta pericole pentru instalatie. De asemenea, se va verifica daca pot fi
respectate distantele permise, fata de elementele metalice legate la pamant, indicate in prescriptiile
tehnice.
In cazul in care conditiile prevazute in proiect si in prescriptiile tehnice nu au fost respectate, nu va fi
permisa montarea aparatelor, motoarelor, tablourilor etc, decat dupa ce pozitiile nou alese sunt verificate
si gasite satisfacatoare.
La cazul instalatiilor electrice inglobate in panouri mari, inainte de turnarea betonului in cofraje, se va
verifica fixarea sigura in numarul prevazut si la locul stabilit in proiect, a tuburilor, dozelor, carligelor
pentru locurile de lampa etc. Dupa decofrare, la locul unde s-a efectuat turnarea (saniter, fabrica), se va
verifica daca tuburile nu au fost obturate sau nu au iesit din doze, daca in doze nu a patruns lapte de
ciment, daca locul dozelor si carligelor nu s-a schimbat etc.
Toate defectiunile vor fi remediate inainte de a se incepe tragerea conductelor in tuburi.
Inainte de inceperea lucrarilor de instalatii sau a unor parti din acestea, conducatorul tehnic al lucrarii
trebuie sa verifice daca fundatiile, esafodajele etc prevazute precum si golurile necesare au fost
executate, in bune conditii din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si calitatii.
Este strict interzis a se executa de catre instalatori strapungeri sau goluri prin spargerea sau taierea
elementelor care fac parte din structura de rezistenta a constructiei. In cazul in care, din diferite motive,
este necesar ca instalatorul sa execute totusi astfel de lucrari (de ex., deoarece golurile prevazute in
proiect nu au fost lasate sau au fost amplasate necorespunzator etc) se admite efectuarea lor numai pe
baza unui aviz scris de la proiectantul structurii de rezistenta insotit, dupa caz, de documentatie de
executie (de exemplu schite, indicatii de executie etc). Executarea lucrarilor va fi supravegheata direct
de conducatorul tehnic al lucrarilor de constructii sau de instalatii.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

La constructiile metalice nu se admite nici o strapungere neprevazuta in proiect decat in baza avizului
scris dat de proiectantul structurii metalice.
Practicarea de goluri in elemente de zidarie, beton armat, in constructii metalice, sa se execute numai cu
mijloace de mica mecanizare adecvate.
Verificari de efectuat pe faze de lucrari
La incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni din instalatie, care pot functiona
sau se pot proba independent, verificarile si probele se fac cu participarea Inginerului, iar rezultatele se
inscriu in registrul de procese-verbale.
In cazul in care, in conformitate cu regulamentul intreprinderii respective de furnizare a energiei
electrice, se impun anumite lucrari legate de fazele de lucrari, acestea vor fi efectuate conform
instructiunilor speciale, in prezenta Inginerului.
Verificarile care constau din probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de catre persoane autorizate
(verificatori autorizati, controlori tehnici de calitate etc), in prezenta Inginerului.
Rezultatele verificarilor vor fi inscrise in procese-verbale. Toate rezultatele partiale se vor sintetiza intr-
un proces-verbal care va servi la receptia preliminara, facand parte din dosarul de acte. El va fi semnat
de cei care au facut verificarile si datat.
Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele electrice au fost trase in tuburi sau
montate pe pereti, inainte de acoperirea lor (cu mortar, pasta de ciment, rabit etc). La circuitele in cabluri,
verificarea calitatii se va face inainte de inchiderea canalelor, santurilor etc.
La toate circuitele electrice se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de
marcare a conductelor, in vederea usoarei lor identificari, de ex. prin culori, etichete etc. Vor fi respinse
circuitele la care nu este posibil sa se identifice vizual diferitele conducte (de faze, de protectie etc).
sistemul de identificare aplicat trebuie sa corespunda prevederilor din prescriptiile tehnice in vigoare.
La legaturile electrice ale conductelor instalatiei electrice se va verifica vizual, prin sondaj, la cel putin
15% din numarul total, daca acestea sunt executate in conformitate cu prevederile din prescriptiile
tehnice in vigoare.
Daca la verificare se gasesc legaturi ale conductelor izolate executate in afara dozelor, cutiilor de
derivatie, mansoanelor etc, circuitul va fi refacut si legaturile executate conform prescriptiilor.
Legaturile conductelor de aluminiu executate prin rasucire vor fi respinse. Legaturile care se constata ca
nu sunt bine stranse sau nu prezinta siguranta, vor fi respinse si refacute.
Instalatiile electrice etanse executate in tuburi vor fi verificate cu aer la o presiune de 2,5 atm. Incercarea
se va face pe tronsoane de instalatie, astfel incat sa fie usoara localizarea rapida a eventualelor scapari.
Toate capacele dozelor, garniturile dozelor, curbele, mufele, vor fi bine fixate la locul lor. Daca se
constata scapari, se vor face remedierile necesare si proba se va repeta pana cand se realizeaza mentiunea
constanta a presiunii.
Proba cu aer nu cuprinde si fazele care fac parte din terasele respective.
La circuitele electrice se va masura rezistenta de izolatie intre conducte si intre conducte si pamant. Se
recomanda ca rezistenta de izolatie sa se masoare pe portiuni de instalatie cu lungimi limitate la cca
100m. Se va folosi pentru masurare un inductor si o tensiune de cel putin 500V.c.c. In timpul probei
circuitul va fi deconectat de la sursa de alimentare.
Masurarea rezistentei de izolatie a conductelor circuitului fata de pamant se va face legand toate capetele
conductelor intre ele, punand aparatele de conectare in pozitia “inchis” si cu toate sigurantele montate
in socluri. Receptoarele pot fi mentinute in circuit. Polul pozitiv al inductorului se va lega la pamant iar
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

cel negativ la capetele conductelor legate la un loc. In timpul incercarii vor fi desfacute toate legaturile
dintre carcasele aparatelor si pamant.
Masurarea rezistentei de izolatie intre conductele circuitului se va face demontand toate receptoarele,
punand aparatele la conectare in pozitia “inchis” si cu toate sigurantele montate in socluri. Se va masura
succesiv rezistenta intre conducte, luate doua cate doua.
Rezistenta de izolatie se considera admisibila daca are o valoare de cel putin 50 mega ohmi. Toate
circuitele care nu au aceeasi rezistenta de izolatie vor fi respinse. Dupa efectuarea remedierilor se va
face din nou verificarea rezistentelor de izolatie ale circuitelor respective.
Instalatia de protectie prin legare la pamant sau la nul va fi verificata dupa montarea receptoarelor (de
preferat, pe masura executarii ei) in ordinea urmatoare:
Pozarea centurilor de impamantare si electrozilor se face numai dupa ce s-a realizat sistematizarea pe
verticala a zonelor adiacente obiectivului construit;
Dupa montarea prizei de pamant artificiale, se va masura conform prevederilor din prescriptia tehnica
de specialitate in vigoare, rezistenta de dispersie obtinuta. Daca priza nu are rezistenta dorita, ea va fi
completata cu electrozi pana la obtinerea valorii prevazute in proiect. In cazul in care se folosesc
elementele naturale ale constructiei drept priza de pamant, se va verifica continuitatea electrica a acestor
elemente si apoi rezistenta de dispersie. Atunci cand valoarea din proiect nu este realizata, se va
completa priza naturala cu electrozi, pana la obtinerea valorii necesare.
Se instaleaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea lui electrica.
Se leaga la conductorul principal de protectie elementele metalice ale instalatiei electrice, respectandu-
se prevederile din proiect si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi.
Verificarea eficientei instalatiei de protectie se va face dupa punerea sub tensiune a instalatiei electrice
respective, cu ocazia receptiei preliminare.
Instalatiile de paratrasnet vor fi verificate in mod similar cu acelea de protectie contra tensiunilor
periculoase, de preferinta pe masura executarii lor, in ordinea urmatoare:
*se verifica continuitatea electrica a prizei de pamant naturale sau complexe (naturala + artificiala) si
apoi se masoara rezistenta de dispersie;
*daca este necesar, priza va fi completata cu electrozi pana la obtinerea valorii impuse in prescriptia
tehnica de specialitate;
*dupa montarea conductelor de captare si de coborare se verifica pe rand continuitatea electrica a fiecarei
parti de instalatie;
*se executa legarea conductelor de captare cu acelea de coborare si se verifica continuitatea electrica a
ansamblului.
Daca verificarile arata ca instalatia de paratrasnet nu satisface conditiile impuse in prescriptia tehnica
respectiva, ea va fi respinsa.
Verificarile necesare se vor repeta dupa efectuarea remedierilor.
La verificarea instalarii tablourilor electrice, masinilor, echipamentelor etc, se vor controla vizual si prin
masuratori, dupa caz, cel putin urmatoarele:
-modul si calitatea fixarii lor pe suporti;
-inaltimile de montaj admise, conform prescriptiilor tehnice in vigoare;
-distantele admise pana la elementele de pe traseu si elementele constructiei, conform prescriptiilor
tehnice in vigoare;
-existenta tuturor aparatelor de pornire, reglaj, protectie etc, prevazute in proiect;
-modul si calitatea executarii legaturilor;
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

-existenta etichetelor si inscriptiilor de identificare, marcare etc, prevazute in proiect.


In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile impuse, se vor lua masuri pentru remediere
apoi, dupa efectuarea remedierilor, se vor face din nou verificarile.
La instalarea :cablurilor electrice si a tuburilor de protectie, se vor respecta conditiile din normativele
PE 107-95 (cap. 2) si NP-I7-2002 (cap. 3 si 5);
corpurilor de iluminat, se vor respecta conditiile din normativul NP-I7-2002 (cap. 5).
In vederea receptiei preliminare la cererea executantului, pe baza dosarului inaintat la intreprinderea
furnizoare de energie electrica (IFE), conform Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei
electrice, personalul furnizorului efectueaza controlul tehnic al instalatiilor electrice ale consumatorului.
Delegatul furnizorului examineaza documentele puse la dispozitie de executant, din care rezulta ca
instalatiile electrice de racord si utilizare au fost incercate in conformitate cu prevederile regulamentelor,
instructiunilor si prescriptiilor tehnice referitoare la instalatiile si utilajele electrice. Pentru a verifica
cele de mai sus, furnizorul poate face verificari prin sondaj. In cazul in care la aceste probe se obtin
rezultate nesatisfacatoare, racordarea la retelele furnizorului nu este aprobata decat dupa remedierea
deficientelor de catre executant.
Dupa obtinerea aprobarii de racord din partea IFE, inainte de punerea instalatiei sub tensiune, se va face
in prezenta comisiei de receptie si a proiectantului, daca este necesar, o verificare a tuturor
documentelor. (dosarului pentru receptie, inclusiv a procesului - verbal in care sunt consemnate
observatiile si rezultatele verificarilor efectuate pana la terminarea lucrarilor).
In cazul in care nu au fost efectuate remedierile semnalate sau se constata lipsa unor elemente de
instalatie, comisia poate sa amane receptia preliminara sau sa o faca, daca este posibil, numai asupra
partii de instalatie care indeplineste conditiile cerute.
Inainte de punerea sub tensiune, instalatiei electrice i se va face inca o verificare minutioasa, acordandu-
se in special atentie acelor elemente sau parti de instalatie in care nu au fost respectate toate conditiile
tehnice si organizatorice prevazute in proiect. De asemenea, se vor lua toate masurile prin care sa fie
exclusa posibilitatea accidentarii personalului la punerea in functiune a masinilor, utilajelor etc.
Comisia de receptie va verifica pe teren la receptia preliminara:
-Existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea, respectiv reglarea corecta, a
dispozitivelor de protectie (sigurante calibrate, curentii releelor reglati la valorile prevazute in proiect
etc).
-Functionarea corecta a masinilor electrice. Acestea trebuie sa functioneze fara a produce zgomote
anormale, cu echipamentul de pornire, protectie etc prevazut in proiect si cu legatura la pamant a carcasei
metalice executata. La functionarea in gol, se va verifica daca este posibil, egalitatea curentilor pe cele
trei faze, in cazul masinilor trifazice.
-Functionarea corecta a instalatiilor de iluminat si, acolo unde este prevazut in proiect, functionarea
sectionata a acestor instalatii.
Daca se constata in timpul functionarii iluminatului fluorescent palpairi suparatoare (efect stroboscopic)
se vor lua masuri pentru inlaturarea fenomenului (corectari in modul de alimentare).
Se va verifica la instalatia de iluminat, existenta tuturor elementelor de protectie ale corpurilor de
iluminat (rastere, globuri etc), precum si a culorilor surselor (la lampile fluorescente) prevazute in
proiect. Prin sondaj, la 2÷3% din corpurile fluorescente se va verifica existenta condensatoarelor pentru
imbunatatirea factorului de putere.In cazul in care lipsesc condensatoarele, instalatia de iluminat va fi
respinsa si nu va fi considerata receptionata decat dupa instalarea tutuor condensatoarelor.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

-Functionarea eficienta a instalatiilor de protectie prin legarea la pamant. Verificarea se face prin
punerea la masa in mod voit a unei faze, luandu-se toate masurile de protectie pentru evitarea
accidentelor prin electrocutare. Instalatia este eficienta daca asigura valori ale tensiunilor de atingere si
de pas sub limitele admise si timpii de deconectare permisi, conform prevederilor din prescriptiile
tehnice in vigoare.
VERIFICARI PRELIMINARE
Se pun in functiune toate echipamnetele prevazute si montate, exceptand situatii in care se mentioneaza
altfel. Se fac toate reglarile necesare la echipamente pentru a asigura functionarea adecvata conform
specificatiilor producatorului echipamentelor. Se ung echipamentele inainte de functionare in
concordanta cu instructiunile producatorului. Se usuca toate motoarele inainte de functionare conform
cerintelor de a asigura si mentine adecvata si constanta rezistenta izolatiei.
Se fac teste demonstrative care trebuie sa includa sisteme de operare in conditii variate necesare pentru
a demonstra ca functioneaza conform Contractului.
Cand Inginerul considera practic, posibil, pentru efortul Antreprenorului, trebuie sa i se permita
personalului operational al Inginerului sa participe la astfel de teste sau demonstratii deoarece poate fi
de ajutor pentru ei sa inteleaga modul de functionare cand vor fi responsabili dupa eventuare receptie de
la Antreprenor.
Teste demonstrative se vor face pentru:
* echipamentul electric, individual si separat cum s-a montat;
* fiecare sistem conform cerintelor caietelor de sarcini;
* existenta proiectului si a detaliilor de excutie;
* verificarea terminarii etapelor executate anterior ( PV receptie lucrare anterioara );
* toate materialele se supun unui control vizual pentru a se constata daca au suferit degradari de natura
sa le afecteze calitatea si performantele ; Pastrarea materialelor si echipamentelor pentru instalatii
electrice se face in magazii sau spatii de depozitare care sa asigure buna lor conservare ;
* existenta procedurii tehnice de executie a lucrarilor de instalatii electrice in documentatia
constructorului;
* daca proiectul este verificat de verificatori de proiecte atestati, conform Legii 10/1995;
* verificare vizuala si, dupa caz, cu instrumente de masura adecvate , daca lucrarile constructive
efectuate pentru instalatii corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice;
* existenta certificatelor de calitate pentru aparate si materiale la primirea pe santier ;
* la aparatele de masura si control se va verifica existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis
de organele de metrologie;
* daca au fost respectate distantele minime admise pana la conductele altor instalatii, precum si pana la
elementele de constructie;
* daca au fost evitate locurile in care integritatea instalatiilor ar putea fi periclitata in timpul executarii;
* daca au fost respectate conditiile in care, in anumite locuri este interzisa executarea de trasee ale
instalatiei electrice;
* daca fundatiile, esafodajele, golurile necesare au fost executate in conditii bune, din punct de vedere
al pozitiilor dimensiunilor si calitatii;
* verificarea echipamentelor electrice si avizarea Procesului verbal de verificare a echipamentelor de
catre proiectant, seful punctului de lucru, responsabilul CQ;
* existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi ;
* existenta buletinelor de omologare pentru echipamente ;
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

* existenta avizului Antreprenorului pentru acest tip de lucrari ;


* daca depozitarea materialelor este corespunzatoare ;
* daca materialele si echipamentele electrice corespund standardelor si reglementarilor in vigoare si
daca sunt utilizate in conditii prevazute de acestea;
* existenta unui personal atestat care sa execute instalatiile electice;
* daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a intrerupatoarelor de joasa tensiune si a motoarelor
de joasa tensiune;
* nu s-au facut modificari sau inlocuiri la materiale, aparate si echipamente fara avizul scris al
proiectantului si al verificatorului de proiect.
VERIFICARI LA TERMINAREA LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE
*calitatea aparatelor si a celorlalte materiale utilizate ;
*la incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni de instalatie, care pot functiona
sau se pot proba independent, se efectueaza verificari pe faze de lucrari la care participa Antreprenorul
si Inginerul;
*daca verificarile instalatiei sunt effectuate de persoane autorizate (verificatori autorizati, controlori
tehnici de calitate), in prezenta Inginerul;
*calitatea lucrarilor executate, conform Normativului C 56;
*corespondenta lucrarilor cu prevederile din proiect , standarde si alte prescriptii oficiale;
*aspectul si calitatea lucrarilor;
*conditiile de rezistenta, etanseitate si functionare a instalatiilor ;
*aspectul si calitatea lucrarilor pentru portiunile vizibile ale instalatiei;
*functionarea instalatiei;
*existenta certificatelor de calitate pentru pentru materiale;
*existenta proceselor verbale de efectuare a incercarilor pe coloane, portiuni, tronsoane, la tabloul
electric
*daca s-a efectuat receptia calitativa a instalatiei, din punct de vedere al pericolului de explozie in medii
explozive.
TABLOURI ELECTRICE
Gradul de protectie al tablourilor va fi in concordanta cu incaperile unde acesta va fi montat.
Tabloul principal va fi montat pe un soclu de beton, ce va depasi cu 10 cm cele trei laturi ale tabloului.
Intrarile si iesirile cablurilor din tablouri se vor proteja.
Regimul de neutru se va respecta.
Curentul de scurt-circuit se va determina in concordanta cu conditiile din incaperea in care acesta se
afla. Se va preciza obligatoriu in oferta curentul de scurt-circuit pentru toate aparatele. Nu se admit
aparate ce au curent de scurt –circuit mai mic de 6kA.
Vor fi echipate cu minim 20% rezerva. Tablourile vor fi testate TTA conform SREN 60439-1.
Tablourile electrice trebuie sa respecte urmatoarele conditii tehnice:
*gradul de protectie pentru constructia fiecarui tablou va fi asigurat in functie de conditiile de montaj si
specificatiile din proiect;
*carcasele tablourilor montate in nise, prevazute cu usa metalica cu sistem de incuiere pot fi din metal
sau policarbonat, cu grad de protectie minim IP40;
*carcasele tablourilor montate aparent, neprotejate, trebuie sa fie metalice, cu grad de protectie minim
IP44 si sistem de incuiere,
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

*sistemul de incuiere, cu cheie speciala (triunghiulara, cruce sau alt sistem) va fi comun pentru toate
tablourile electrice din cladire;
*caracteristicile tehnice ale aparatajului trebuie sa fie conform specificatiilor din proiect,
amplasarea aparatelor in interiorul tabloului se va face cu respectarea distantelor de izolatie si de
protectie specificate de furnizorul de echipament si a ordinii circuitelor din schema monofilara;
*conexiunile electrice se vor face conform schemelor electrice din proiect, cu utilizarea accesoriilor de
montaj oferite de furnizorii de aparataj.
*panouri din materiale electroizolante vor impiedica accesul direct la elementele aflate sub tensiune;
*protectia impotriva socurilor electrice va fi asigurata prin bare de neutru si de protectie separate sau
comune, functie de sistemul adoptat prin proiect TN-S sau TN-C. in cazul anvelopelor metalice se va
verifica legatura tuturor elementelor conductoare (carcasa, usa, panouri interioare, etc.) la bara de
protectie (PE sau PEN).
*fiecare tablou va fi insotit de o schema monofilara clara (lipita de partea interioara a usii sau intr-un
buzunar special pentru documentatie),pe usa vor fi lipite etichete avertizoare privind pericolul de
electrocutare.
Va fi prevazut un spatiu de rezerva echipat cu toate elementele necesare pentru amplasarea si racordarea
de noi aparate modulare.
Tablourile de distributie se executa conform detaliilor din documentatia tehnicoeconomica (eventual
adaptata de catre atelierul de executie in acord cu tehnologia acestuia, dar numai cu acordul scris al
Proiectantului si Inginerului).
Confectia metalica si amenajarile interioare si exterioare aferente dulapurilor electrice de joasa tensiune
trebuie sa corespunda tipului, gradului de protectie si dimensiunilor indicate in documentatia tehnico-
economica.
Toate tablourile electrice de joasa tensiune vor fi de tip metalic, prevazute cu dispozitive auxiliare:
de inchidere a usilor (zavoare cu cheie triunghiulara, broasca tip YALLE cu cheie unica pentru toata
cladirea, balamale de tip ascuns).
de manipulare si transport (inele de ridicare - dimensionate corespunzator greutatii dulapurilor electrice
de joasa tensiune).
Aparatele, reperele si subansamblele aprovizionate de la terti trebuie sa corespunda prevederilor
documentatiei tehnico-economice, atestarea calitatii acestora facandu-se pe baza certificatelor de calitate
emise de firmele fabricante.
Montajul aparatelor, reperelor si subansamblurilor electrice, dispunerea sirurilor de conectori si
realizarea cablajului trebuie sa respecte documentatia tehnicoeconomica asigurand un nivel optim de
utilizare a dulapurilor electrice de joasa tensiune (d.p.d.v. al montajului la locul de exploatare, conectarii
exterioare, intretinerii).
CORPURI DE ILUMINAT DE EXTERIOR
Corpuri de iluminat de exterior : 230Vca ,grad de protectie IP42,IP66.
Lampi: Aceste corpuri se monteaza in exterior si sunt destinate sa sublinieze luminos peisajul sa asigure
securitatea amplasasmentului si iluminatul accesului. Toate corpurile de iluminat exterior se vor utiliza
cu elemente de compensare si amorsare rapida.
In general acest tip de corpuri de iluminat vor fi echipate cu lampi cu descarcari in ioduri metalice cu
urmatoarele caracteristici:Putere : 70W,150W,250W,400W;Temperatura de culoare : 2000 K;
Pozitie de functionare universala;Durata de viata : 50 000h;amorsare instantanee;
In functie de dotarile ulterioare solicitate prezenta descriere de echipamente va suferi completari.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

ELEMENTE COMPONENTE
APARATE ELECTRICE PENTRU TABLOURI
Echiparea tablourilor electrice se va realiza conform schemelor elaborate de proiectant, cu aparate de
tipul indicat in desene.
Aparatura si anvelopa trebuie sa fie de la acelasi fabricant (aceeasi marca).
Sigurantele utilizate vor fi de tipul industrial : L pentru iluminat si masura
M pentru alimentarea electromotorelor
Sigurantele alese vor avea urmatoarele caracteristici:
*declansare cvasi-instantanee la scurt-circuit; constructie simpla, montaj rapid;
*posibilitatea de a realiza montaje selective.
Sigurantele utilizate pot fi de tipul SIST, LF, LFi, LFm sau similare.
Contactoarele se vor alege in functie de sarcina consumatorului in concordanta cu indicatiile
producatorului. Ele vor fi prevazute cu contacte auxiliare si se vor putea fixa pe sina DIN.
Releele termice vor avea urmatoarele caracteristici:buton functional pentru selectarea valorii reglate;
mecanism de declansare diferential;
semnalizarea pozitiei releului.
Disjunctoarele pentru motoare se aleg in functie de marimea curentului receptorului si a indicatiilor
producatorului. Pricipalele caracteristici sunt:
*constructie modulara;
*sensibilitate la curentii de scurtcircuit;
*protectie la suprasarcina cu reglaj;
*posibilitatea de a primi accesorii;
*montare pe sina DIN
Disjunctoare (intrerupatoare) diferentiale.
Principalele caracteristici ale intrerupatoarelor trebuie sa fie:
*sa intrerupa simultan toate fazele;
*sa fie echipate pe fiecare pol cu dispozitive de declansare instantanee la scurtcircuit si cu protectie
la suprasarcina;
*sa primeasca elemente auxiliare (cu exceptia intrerupatoarelor monopolare )
Disjunctoarele sunt monopolare, bipolare, tripolare sau tetrapolare si se aleg in functie de curentul
consumatorului si indicatiile producatorului. Se vor prevede cu declansatoare la curent de defect de
30mA, 100mA, 300mA dupa caz.
Butoanele de actionare, lampile (ledurile) de semnalizare, selectoarele etc. sunt alese si montate in
tablourile electrice in conformitate cu indicatiile producatorului, curentii nominali si desenele
proiectantului.
APARATE ELECTRICE DE MICA COMUTATIE
Aceste aparate electrice nu sunt montate in tablouri electrice. Aparatele vor fi marcate cu gradul de
protectie si cu valoarea curentului maxim pe care il suporta si valoarea tensiunii nominale.
Echipamentele se aleg in functie de curentul din circuit si tensiunea nominala.
Toate prizele utilizate la tensiunea de 230 V sau mai mare vor fi prevazute cu contacte de protectie. Fac
execeptie prizele de pe transformatoarele de separatie si cele la tensiune redusa. Prizele la tensiunea
redusa nu vor avea contacte de protectie conform I7.
Prizele monofazate vor avea curentul nominal de 16 A.
Curentul nominal al intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 10 A.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Gradul de protectie se alege in functie de destinatia incaperilor.


Circuitele electrice se vor executa in conformitate cu prevederile normativelor I7/2002 si PE 107.
CABLURI SI CONDUCTOARE
Generalitati
Nu se vor monta cabluri fara certificate de garantie si fara sa fie verificate.
Cablurile si conductoarele se vor alege in functie de conditiile de montaj, categoria de pericol de
incendiu si categoria de mediu din incaperile respective.
Sectiunea cablurilor trebuie calculata conform standardelor si normativelor romane.
Toate cablurile de energie (iluminat , prize, forta) vor fi montate fie pe pat de cabluri (in cazul in care
sunt mai mult de doua pe acelasi traseu si in nici un caz nu vor fi pozate vrac) fie protejate in teava sau
in tub . Nu se admit cabluri montate aparent si neprotejate.
Cabluri CYABY -Cabluri de energie, utilizate in principal la montajul in exteriorul constructiei ingropat
sau aparent. Se utilizeaza in instalatii electrice fixe. Codurile de culori vor fi conform standardelor
romanesti in vigoare.
Constructie: * Conductoare din cupru unifilar (clasa1) sau multifilar (clasa2);
* Izolatie din PVC;
* Invelis comun;
* Manta exterioara;
*Armatura din banda de otel;
*Manta exterioara din PVC.
Date tehnice:
▪Tensiune nominala: U0/U=0.6/1.0 kV;
▪Temperatura minima a cablului (masurata pe manta) : la montaj +5° C , in exploatare -30°C;
▪Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare +70°C;
▪Tensiunea de incercare: 3.5 kV, 50Hz, timp de 5 min;
▪Flexibilitate : moderata;
▪Raza de curbura: conform indicatiilor furnizorului;
▪Rezistenta la umiditate: buna;
▪Rezistenta la socuri: foarte buna;
▪Rezistenta la agenti chimici: buna.
Cabluri CYABY- F-Idem CYAbY, dar cu intarziere marita la propagarea flacarii.
Cabluri CYY
Constructie: ▪ Conductoare din cupru;
▪ Izolatie din PVC;
▪ Invelis comun;
▪Manta interioara;
Date tehnice:
▪Tensiune nominala: U0/U=0.6/1.0 kV;
▪Temperatura minima a cablului (masurata pe manta): la montaj +5° C, in exploatare -30°C;
▪Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare +70°C;
▪Tensiunea de incercare: 3.5 kV, 50Hz, timp de 5 min, efectuata de fabricant;
▪Flexibilitate : buna;

▪Raza de curbura: conform indicatiilor furnizorului;


CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

▪Rezistenta la umiditate: buna;


▪Rezistenta la socuri: buna;
▪Rezistenta la agenti chimici: buna;
Cabluri CYY-F-Idem CYY, dar cu intarziere marita la propagarea flacarii.
Conductoare tip FY
Conductoarele vor fi din cupru (conform indicatiilor din planuri) avand curenti maxim admisi conform
normelor.
Conductoarele de protectie vor fi din cupru.
Conductoarele vor fi cu izolatie din PVC.
Constructie:
Conductor din cupru unifilar (clasa 1 si clasa 2)
Izolatie din PVC tip 188
Date tehnice:
▪Temperatura de functionare: -33ºC ÷ +70ºC ;
▪Tensiune nominala: 450 / 750 V;
▪Temperatura minima a mediului ambiant la montare: -5ºC;
▪Temperatura minima in timpul exploatarii: -25ºC;
▪Temperatura maxima admisa pe conductor in conditiile normale de exploatare:+70ºC;
▪Tensiunea de incercare: 2.5 kV, 50Hz, timp de 5 min.

CABLU DE INCALZIRE DE PUTERE CONSTANTA


Face parte dintr-o serie de cabluri de incalzire avansate, cu intrebuintari multiple si eficienta sporita.
Caracteristicile de baza si avantajele utilizarii acestor tipuri de cabluri:
− terminale extrem de simple
− pot fi taiate la lungime la fata locului
− cablu rece incorporat, nu necesita conexiuni suplimentare
− cu tresa de cupru cositorit pentru rezistenta mecanica si legare la impamantare
− rezistente la uzura si flexibile bifilare - se alimenteaza doar la un capat fiind usor de instalat
− constructie robusta, rezistenta mecanica sporita, rezistenta la abraziune, la raze UV, la actiunea
gentilor corozivi fara camp magnetic
− se pot taia si folosi la lungimi foarte mici sau foarte mari cf. fisei tehnice, fara a li se modifica puterea
sau temperatura de lucru
− au o suprafata foarte mare de contact cu mediul in care sunt incastrate si cedeaza foarte repede caldura
− fiind construite din multe rezistente in paralel sansele de intrerupere ale intregului cablu (chiar
accidental) sunt mult mai reduse decat la cablurile de incalzire clasice
− intr-o gama variata de puteri, de la 6 la 60 W/m (6; 8; 10; 12; 15; 18; 20; 25; 33; 40; 50; 60W/m)
− pentru o gama larga de utilizari
− cu lungimi de la 0,6 m pana la cateva sute de metri
Caracteristici tehnice - Cablu de incalzire de putere constanta
Lungime(m) - VRAC -
Putere/ml 25.00 W
Tensiune alimentare 230 V
Intrebuintati - Cablu de incalzire de putere constanta
- incalzire electrica a solului
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

- insotire si protectie conducte impotriva inghetului


- degivrare alei, terase si rampe auto
- degivrare acoperis, jgheaburi, dolli si burlane
Specificatii produs - Cablu de incalzire de putere constanta
Standard de referinta:SR CEI 60800 / DIN VDE 0253
Materii prime folosite:
- Izolatii: cauciuc siliconic / poliuretan / PVC
- Conductori cupru
- Sarma rezistiva

TUBULATURA
TEVI DIN OTEL GALVANIZAT
Conductele vor fi din otel galvanizat sudat cu diametrul exterior de cel putin 20mm.
Conductele vor fi instalate in asa fel incat cutiile de jonctiune, cutiile de derivatie si cutiile de forta sa
fie accesibile pentru intretinere si reparatii. Dupa taiere conductele vor fi alezate pentru a indeparta
gradul si pentru a avea terminatii netede, fara umflaturi sau alte defecte. Toate coturile vor fi cu raza
lunga, neartizanale, fara incretituri sau zdrobiri. Conductelelor expuse li se vor da doua straturi de vopsea
ce va fi aleasa de proiectant. Conductele ascunse vor fi fixate cu aprobarea proiectantului. Nu sunt
acceptate fire razlete. Acolo unde este necesar vor fi utilizate doar elemente de cuplare aprobate.
Distantele conductelor electrice fata de tevi si elemente combustibile se va respecta conform I7. Toate
conductele vor fi fixate impreuna si conectate la cutiile electrice, accesorii sau cabinete, pentru a se
prezenta ca un ansamblu. Cutiile, fitingurile si alte accesorii vor fi protejate in acelasi mod ca si tevile.
TEVI METALICE VOPSITE
Acestea sunt pentru montaj aparent si pentru protectia conductorilor.
Conductorii vor fi astfel instalati incat cutia de racord, cutiile de derivatie si cutiile de tragere sa fie
mereu accesibile pentru reparatii si intretinere.
Dupa taiere conductele vor fi alezate pentru a indeparta bavurile si pentru a avea capetele netede, fara
ondulari sau defecte.
Toate coturile vor fi cu raza larga de curbura , produse in fabrica, fara noduri, cute sau fisuri.
Tevile vor fi vopsite intr-o culoare stabilita de proiectant.
Traseele tuturor conductelor si pozitiile de intrare se vor marca foarte clar pe santier in vederea aprobarii
de catre proiectant.
Tevile vor fi mijloace de protectie continua si eficienta a conductorilor electrici. Un conductor de
impamantare va fi tras in toate tevile.
Antreprenorul va lua toate masurile necesare in vederea protejarii tuturor conductelor, cutiilor,etc. pe
timpul lucrarilor. Se vor lua masuri speciale de protectie in vederea prevenirii patrunderii umezelii,
namolului, pietrisului, etc. in conducte.
Nu se vor utiliza decat cu autorizatia scrisa a proiectantului racorduri in forma de T sau coturi ascutite.
TUBURI DE PROTECTIE
Toti conductorii vor fi montati in tuburi de protectie (metalice, tuburi PEL; PVC, IPEY, sau tevi de
instalatii), astfel cum rezulta din planurile proiectului. Pe fiecare lungime a conductelor, va fi marcat
numele fabricantului sau marca tubului.
Planurile vor indica amplasamentul general al dozelor si circuitelor.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

Traseele circuitelor pot fi modificate pe santier in functie de situatiile real intalnite, dar numai cu acordul
dirigintelui de santier care va consulta seful de proiect de instalatii electrice. Pentru conductele de peste
1” se vor utiliza coturi standard. La dimensiuni mai mici, se pot confectiona coturi, dar acestea nu trebuie
sa dauneze conductorilor. Raza interioara a curbelor nu trebuie sa fie mai mica decat prevederile
normelor.
Toate circuitele aparente se vor fixa sigur prin intermediul consolelor, executate conform detaliilor
aprobate de diriginte, la trecere prin ziduri si plansee se vor utiliza mansoane corespunzatoare.
Aranjamentul si metoda de asezare a conductelor va fi aprobata de dirigintele de santier (care va consulta
seful de proiect de instalatii electrice). Circuitele de forta si coloanele de alimentare a tablourilor se vor
monta aparent pe pereti, plansee. Circuitele montate aparent vor avea la curbe fitinguri.
Conductele vor fi fixate la interax de cel mult 1,5 m prin suporti care vor fi de asemenea prevazuti la
fiecare cot sau doze. Traseele orizontale vor putea fi prinse in cleme.
Intregul sistem de conducte va fi legat la centura de impamantare de o maniera aprobata. Conductorii
de protectie vor fi protejati contra deteriorarii mecanice.
Conductorii multifilari nu se pot utiliza pentru protectie.
TUBURI FLEXIBILE DIN PVC-COPEX
Caracteristici tehnice:
*Rezistenta de apasare: 750N +23ºC;
*Rezistenta de lovire: >2kg la inaltime de cadere de 100mm²J;
*Temperatura minima pentru aplicare si instalare : -5ºC;
*Temperatura maxima de aplicare si instalare : +60ºC;
*Material ignifug.
MARCAREA SI ETICHETARE
Generalitati
Toate comutatoarele de tensiune medie, tablourile de comanda de tensiune joasa, transformatoarele si
alte aparate trebuie etichetate conform cerintelor din caietele de sarcini.
Toate etichetele vor fi din plastic policarbonat sau similar, cu fundal alb si litere negre. Dimensiunea
literelor si a cuvintelor se vor supune in prelabil aprobarii producatorului. Majoritatea echipamentelor
vor avea etichetele montate intr-o pozitie proeminenta. Etichetele trebuie sa indice numarul circuitului
si rolul echipamentului. Etichetele de avertizare scrise cu alb pe fundal rosu si trebuie fixate pe toate
panourile cu acces la echipamente electrice. Tablourile cu acces la echipamente cu tensiune de 500 V si
mai mari vor avea in plus avertismentul 'Pericol –Tensiune Inalta'.
Capetele conductelor vor fi etichetate pentru identificarea numarului de circuite, faza de conectare,
numarul terminal si rolul - exemplu control, indicare, protectie etc.
Conectorii, fuzibilii sau alte articole ale echipamentelor se vor eticheta clar pentru identificarea
numarului de circuite, rolului si clasa.
CORAL SRL
Societate de construcţii
www.coralconstructii.ro
Tulcea, Strada Babadag , Nr140.; Tel/Fax: 0240/506111, Telefon: 0240/537537; C.U.I. RO.2362708
E-mail : office@coralconstructii.ro

SISTEM DE DEGIVRARE

Pentru sistemul de degivrare al jgheaburilor, burlanelor și a bazei acoperișului, se vor folosi cabluri de
încălzire de putere constantă.
Tipul de cablului de degivrare folosit pentru degivrarea acoperisului va fi :
Cablu de putere constanta, 33 W/m
Constructie: conductori din cupru cu izolatie siliconica infasurare din sarma rezistiva Kanthal
Izolatie din PVC 105 oC
Tresa de impamantare din cupru stanat
Manta din poliuretan
Necesar 7,5 m liniari de cablu pe mp pentru o putere instalata de 250W/mp
Tipul cablului de degivrare folosit in Burlane va fi:

Cablu de putere constanta, 18 W/m


Constructie:
conductori din cupru cu izolatie siliconica
infasurare din sarma rezistiva Kanthal
Izolatie din PVC 105 oC
Tresa de impamantare din cupru stanat
Manta din poliuretan
Necesar 1 m liniar de cablu pe m de burlan.
Automatizarea va fi bazata pe:
- senzori de zapada si gheata pentru acoperis, jgheaburi si burlane
- unitate de control centralizata, programabila, de tip Releu inteligent (PLC) + extensie;
Caracteristici Releu Inteligent Programabil + extensie:
- 18 iesiri pe releu de 8A
- 36 intrari logice
- 12 intrari analogice
- SMS Communicator pentru comanda de la distanta
Detalierea și punerea în operă a sistemului se va face ținând cont de specificațiile tehnice ale
produsului, dar și de cele ale materialelor de închidere exterioară – tabla zincată.

S-ar putea să vă placă și