Sunteți pe pagina 1din 9

MIC DICTIONAR

Acord de mediu Act tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punctul de vedere al impactului asupra mediului; acordul de mediu reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punctul de vedere al protectiei mediului. Adancime de inghet Adancimea de inghet depinde de zona climatica si are valori intre 6070 cm (minime) si 1,101,15 (maxime). Se masoara de la cota terenului sistematizat (CTS), din jurul constructiei. Agrement tehnic Agrementul tehnic este un document prin care se accepta utilizarea a unor produse noi, procedee sau echipamente pentru care nu exista standarde nationale, reglementari, normative, etc, bazandu-se pe rezultate obtinute in experimental sau la lucrari asemanatoare. Furnizarea si utilizarea produselor noi pentru constructii trebuie sa fie insotita in mod obligatoriu de agreement tehnic. Amplasament Locul in care este asezata o constructie in raport cu o zona geografica, localitate, parcela, lot, etc. Antemasuratoare Piesa scrisa ce stabileste cantitatile de lucrari necesare pentru executia constructiei.Se intocmeste de catre proiectant pe baza proiectului tehnic, pe parti de obiect de constructie corespunzatoare stadiilor fizice si in ordinea etapelor tehnologice de realizare. Aria construita - suprafata ocupata de catre constructie la sol (amprenta casei pe teren); Aria construita desfasurata - suprafata insumata a tuturor etajelor constructiei; In calculul suprafetei construite desfasurate nu sunt incluse suprafata garajelor si a spatiilor tehnice amplasate in subteran, suprafetele balcoanelor si teraselor deschise precum nici cea a podurilor neutilizabile. In cazul mansardelor se considera conventional o suprafata egala cu 60% din suprafata nivelului curent. Aria utila - suprafata constructiei fara grosimile zidurilor; Autorizatie de constructie constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor. Autorizatie de demolare Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea partiala sau totala a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile administratiei locale. Autorizatie de mediu Act tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia in functiune. Autorizatie de securitate la incendiu Actul administrativ emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se certifica, in urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor

y y

y y

y y y

y y

de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale securitate la incendiu la constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari; autorizatia de securitate la incendiu confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerintei esentiale securitate la incendiu. Aviz stabilit prin certificatul de urbanism si care priveste asigurarea, racordarea sau bransarea, dupa caz, la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de caracteristicile si de amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, racordarea la reteaua cailor de comunicatii, securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei, precum si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului se solicita si se obtine de catre investitor/solicitant de la autoritatile competente in domeniu, inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatile competente Avizare procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile. Agregat material granular natural sau artificial care se foloseste la prepararea mortarelor si a betoanelor. Beton material compozit omogen alcatuit din ciment (liant), agregate si apa (se adauga si aditivi daca este cazul). Beton armat Sistem complex prin care betonul conlucreaza cu barele din otel (armaturi) inglobate in masa sa, astfel incat intreg sistemul sa poata prelua eforturile de incovoiere , intindere , torsiune etc. Beton monolit beton armat sau simplu turnat la fata locului, pe santier. Buiandrug - grinda de mici dimensiuni ce sustine zidaria sau planseul deasupra unui gol de usa sau de fereastra situat intr-un perete de zidarie din piatra, din caramida sau din alte materiale cu caracteristici similare. Cadastru document administrativ care permite identificarea proprietatilor fiecarei asezari urbane. La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale comuna, oras si municipiu lucrarile tehnice de cadastru constau in: 1. stabilirea, potrivit legii, a hotarelor unitatii administrativ-teritoriale si a limitelor intravilane componente; 2. identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar si determinarea formei si dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecarei unitati administrativ-teritoriale; 3. consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instantelor judecatoresti; 4. intocmirea documentelor tehnice cadastrale. Caiet de sarcini documentatie tehnologica prin care sunt precizate materialele, tehnica de lucru, reglementarile care guverneaza operatiunile ce se executa. Se intocmesc in brosuri distinct pe specialitati.

y y y

Canat fiecare dintre partile mobile din care este alcatuita o usa, o poarta, o fereastra etc. Caramida corp prismatic din material ceramic destinat lucrarilor de zidarie. Carte funciara registru public, care cuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate.Cadastru si intabularea in cartea funciara sunt realizate de experti-autorizati cadastru ANCPI Cartea tehnica Cartea tehnica a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor pentru toate obiectele de constructii definitive, supuse regimului de autorizare a constructiilor, indiferent de natura fondurilor din care sint finintate sau de natura proprietatii asupra lor. Categoria de importanta a constructiei se stabileste de catre proiectant, la cererea investitorului, in cazul constructiilor noi, sau a proprietarului, in cazul constructiilor existente, atunci cand este necesar, pentru lucrari de interventii sau in alte cazuri. Pentru fiecare constructie se stabileste o singura categorie de importanta si aceasta va fi inscrisa in toate documentele tehnice privind constructia: autorizatia de construire, proiectul de executie, cartea tehnica a constructiei, documentele de asigurare, etc. Categoriile sunt : o constructii de importanta exceptionala (A); o constructii de importanta deosebita (B); o constructii de importanta normala (C) o constructii de importanta redusa (D). Centura grinda continua orizontala, rezemata pe toata lungimea ei pe zidurile portante ale unei cladiri. Certificat de urbanism - actul de informare prin care autoritatile, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, care sunt informatii de interes public, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite prin documentatia tehnica D.T. in functie de specificul amplasamentului, lista cuprinzand avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii, inclusiv obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu privire la evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului in vederea obtinerii actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului. Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - reperezinta raportul dintre aria construita desfasurata si suprafata lotului de teren pe care s-a realizat constructia. Cofraj au rolul de a da forma si dimensiunea elementelor din beton.Este alcatuit din cofrajul propriu-zis ( placa cofranta din cherestea,placaj de foi din furnir, metal, etc), elemente de sustinere (grinzi, popi, contravantuiri), elemente de sprijinire (moaze, montanti, tiranti, spraituri, caloti, chingi) si elemente auxiliare (distantieri, eclise, bride, etc) Cornier - bare din otel profilate prin laminare avand sectiunea in forma literei L, cu brate egale sau inegale.

y y

y y

y y

y y

Cosoroaba piesa din lemn de dimensiunile unei grinzi sau unei rigle, asezata orizontal, deasupra peretilor de contur ai unei cladiri pentru a crea un sprijin capriorilor acoperisului. Cuzinet piesa realizata din materiale rezistente, interpusa intre doua elemente de constructie din materiale cu rezistente mecanice mult diferite, cu rolul de a asigura distribuirea uniforma a eforturilor pe o suprafata cat mai mare a elementului din materialul cu rezistenta mai redusa. Se utilizeaza astfel de cuzineti din beton armat intre stalpii din beton armat si fundatiile din beton simplu Decapare - operatia de inlaturare prin mijloace chimice a substantelor straine (oxizi, grasimi, murdarie) de pe suprafata unei piese sau element din metal, in vederea efectuarii in bune conditii a unei operatii de finisare: metalizare, vopsire etc. Decopertare operatie de inlaturare a stratului de pamant vegetal si continand materiale diverse, de pe terenul destinat unei constructii. Demisol nivel construit al cladirii avand pardoseala situata sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu maximum jumatate din inaltimea sa libera si prevazut cu ferestre in peretii de inchidere perimetrala.Demisolul se considera nivel suprateran al constuctiei.Atunci cand pardoseala este situata sub nivelul terenului (carosabilului) inconjurator cu mai mult de jumatate din inaltimea sa libera se considera subsol si se include in numarul de niveluri subterane ale constructiei Detalii de executie (DDE) documentatie tehnica de detaliu necesara pe parcursul executarii lucrarilor. Deviz documentatie cu caracter economic care stabileste valoarea de investitie a constructiei pe baza antemasuratorilor, a indicatoarelor de deviz si a preturilor actualizate ale materialelor si manoperei. Devizul cuprinde lista cu cantitatile de lucrari ce urmeaza a se executa, consumurile de materiale si manopera, costurile acestora inclusiv cu serviciile aferente (aprovizionare, transport, depozitare etc.) si cotele de regie si beneficiu. Diriginte de santier inginer constructor abilitat prin lege sa supravegheze buna desfasurare a lucrarilor de construire si sa garanteze respectarea prevederilor documentatiei tehnice a constructiei. Este imputernicit de catre investitor cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii. Dirigintele de santier reprezinta interesele beneficiarului in raport cu constructorul si proiectantul. Dispozitie de santier document tehnic elaborat de proiectant prin care se permit derogari de la prevederile proiectului sau modificari ale elementelor constructive. Modificarile nu pot afecta elemente care au fost aprobate prin autorizatia de construire decat cu acordul emitentului si in conditiile impuse de acesta. Drum de servitute cale de acces auto si pietonala pe care proprietarul o cedeaza spre comuna folosinta proprietarilor care nu dispun de o alta cale de acces terestru la proprietate. Documentatie tehnica (DT) Documentatia tehnico-economica distincta prin care se stabilesc principalele coordonate privind incadrarea in indicii urbanistici aprobati, amplasarea constructiilor si relatiile acestora cu vecinatatile, schemele si fluxurile functionale, compozitia spatiala, structura de rezistenta, expresia de arhitectura, dotarea si echiparea constructiilor inclusiv solutiile de asigurare, bransare si racordare a acestora la infrastructura edilitara, dupa caz. Dupa emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnica D.T. se constituie parte integranta a Proiectului Tehnic P.T,

y y

y y

y y

y y

respectiv a Detaliilor de Executie, fiind interzisa modificarea prevederilor acesteia, sub sanctiunea nulitatii autorizatiei de construire. Documentatie tehnica pentru autorizarea constructiei (DTAC) documentatie tehnica alcatuita din piese scrise si desenate, elaborata de colective tehnice de specialitate si depusa la autoritatea administratiei publice locale competente in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Documentatie tehnica pentru autorizatia de desfiintare/demolare (DTAD) documentatie tehnica alcatuita din piese scrise si desenate, elaborata de colective tehnice de specialitate si depusa la autoritatea administratiei publice locale competente in vederea obtinerii autorizatiei de desfiintare/demolare. Documentatie tehnica pentru autorizatie de organizare de santier (DTOE) documentatie tehnica alcatuita din piese scrise si desenate, elaborata de colective tehnice de specialitate si depusa la autoritatea administratiei publice locale competente in vederea obtinerii autorizatiei de organizare de santier. Extravilan teritoriu aflat intre limita administrativ-teritoriala a localitatii si limita intravilanului. Expertizarea tehnica evalueaz prin metode specifice nivelul de protec ie i starea tehnic a construc iei existente comparnd starea structurii de rezisten cu cea rezultat din prevederile reglement rilor tehnice n vigoare. Prin expertiz se stabile te gradul de asigurare al unei construc ii la ac iuni seismice rezultate din exploatare ( riscul seismic ) i se recomand solu ii tehnice care s asigure stabilitatea i fiabilitatea construc iei. Fundatie element al constructiei aflat in contact direct cu terenul de fundare care preia si transmite terenului de fundare incarcarile care solicita constructia, astfel incat sa nu fie depasita capacitatea portanta a terenului, iar tasarile care rezulta sa fie cat mai uniforme si in limite admise.Fundatiile pot fi directe (continue sau izolate) sau indirecte (pe piloti) tipul acesteia stabilindu-se in functie de natura terenului de fundare si caracteristicile constructiei. Faza determinanta stadiu fizic la care o lucrare de constructii o data ajunsa nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului si executantului, si care se autorizeaza , dupa caz, de catre Inspectia de Stat in Constructii. Fosa septica - rezervor subteran pentru depozitarea apelor uzate, cu posibilitate de golire prin vidanjare si care nu permite apelor uzate sa se scurga in sol. Grinda element al structurii de rezistenta a unei constructii, cu lungime foarte mare in raport cu dimensiunile sale transversale, pozitionat orizontal, care asigura descarcarea sarcinilor din constructie pe elemente structurale verticale (pereti portanti sau stalpi). Grafic de executie document ce precizeaza termenele pentru diferitele faze ale realizarii constructiei, in functie de ordinea tehnologica de realizare a lucrarilor. Hidrofor - instalatie utilizata pentru a ridica apa la etajele superioare ale cladirilor; presiunea necesara impingerii apei dintr-un rezervor pana la inaltimea dorita se face cu ajutorul aerului comprimat. Hidroizolatie Ignifugare tratarea unui material inflamabil sau combustibil prin acoperirea sau impregnarea sa cu materiale ignifuge pentru a-l proteja de foc si pentru a-i mari rezistenta la ardere. Infrastructura parte a unei constructii situata sub cota zero.

y y y

y y

Intravilan teritoriu construibil al localitatii delimitat prin Planul urbanistic general al acesteia.Intravilanul localitatii cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fara constructii, organizate si delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate in circuitul agricol sau avand o alta destinatie, inauntrul caruia este permisa realizarea de constructii, in conditiile legii.Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul urbanistic general (PUG) al localitatii. Izolatie termica - strat de material care are proprietatea de a reduce transferul de caldura intre doua medii sau doua materiale. Monolit 1. Executat dintr-un singur bloc de piatra; 2. Prin asimilare: constructie din beton executata prin turnare la fata locului, in mod practic lipsita de rosturi. Mortar material sub forma de pasta, format dintr-un amestec de liant, apa si un agregat (care, de regula, este nisipul) utilizat fie la zidarie (ca material de legatura intre caramizi sau blocurile de alte naturi din care zidaria este realizata), fie la tencuirea peretilor si tavanelor. Neportant denumire ce evidentiaza caracterul nestructural al unui element de constructie (ex.: perete neportant). Plan Urbanistic General (PUG) are caracter director si de reglementare pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala de baza municipiu, oras, comuna, si cuprinde : reglementari pe termen scurt cu privire la : stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii; stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; zonificarea functionala, corelata cu organizarea retelei de circulatie; delimitarea zonelor afectate de servituti publice; modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; stabilirea zonelor istorice protejate si de protectie a monumentelor istorice; formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor; precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate; prevederi pe termen mediu si lung cu privire la: evolutia in perspectiva a localitatii; directiile de dezvoltare functionala in teritoriu; traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean; Plan Urbanistic Zonal (PUZ) are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general PUG a unei zone strict delimitate din teritoriul localitatii.Elaborarea unui plan urbanistic zonal PUZ poate fi facuta numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform conditionarilor impuse prin PUG sau care s-a emis ca urmare a solicitarii unor derogari de la RLU aprobat; stabilirea zonelor pentru care trebuie sa se intocmesca Planuri urbanistice zonale PUZ se face de regula prin Planul urbanistic general PUG.Elaborarea si aprobarea unui plan urbanistic zonal PUZ este obligatorie in cazul:

y y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y y y y

zonelor centrale ale localitatilor; zonelor protejate si de protectie a monumentelor, a complexelor de odihna si agrement, a parcurilor industriale, a parcelarilor; altor zone stabilite de autoritatile publice locale, potrivit legii. modificarea functiuniilor zonei; modificarea regimului de construire; modificarea regimului de inaltime, a inaltimii maxime admise si a CUT; stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile fata de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) si celelalte limite ale parcelelor; extinderea perimetrului intravilan; organizarea retelei stradale; organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane; modul de utilizare a terenurilor; dezvoltarea infrastructurii edilitare; statutul juridic si circulatia terenurilor; protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora; tipul de parcele sau/si de situatii pentru care in vederea emiterii autorizatiei de construire reglementarile urbanistice trebuiesc amanuntite printr-un plan urbanistic de detaliu PUD; Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) are exclusiv caracter de reglementare specifica, prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si echipare edilitara a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, in corelare cu functiunea predominanta si cu vecinatatile imediate .Elaborarea unui plan urbanistic de detaliu PUD poate fi facuta numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform conditionarilor din PUG/PUZ sau care s-a emis ca urmare a solicitarii unor derogari de la RLU aprobat;Planul urbanistic de detaliu (PUD), poate reglementa: modificarea POT; modificarea distantelor dintre perimetrul edificabil si limitele laterale si posterioara ale parcelei; asigurarea accesibilitatii pe parcela si racordarea la retelele edilitare; permisivitatile si constrangerile urbanistice privind volumele construite si amenajarile aferente; relatiile functionale si estetice cu vecinatatea; compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor regimul juridic si circulatia terenurilor si constructiilor (inclusiv propunerea de concesionare a terenurilor); Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) este un raport intre suprafata la sol a cladirii propuse si suprafata terenului. Procentele de ocupare sunt: in zonele centrale 80%, in zonele comerciale 85%, in zonele mixte 70%, in zonele rezidentiale, respectiv: exclusiv rezidentiale cu locuinte P, P+1, P+2 35%, rezidentiale cu mai mult de 3 niveluri 20%, predominant rezidentiale 40% .

y y y y y y y

y y

Plan cadastral contine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale comune, orase si municipii. Plan de situatie plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmit la scarile 1:2000, 1:1000, 1:500 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza parcela cadastrala avuta in vedere, amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, desfiinta sau construi, precum si cote si accese pietonale si carosabile, plantatii. Portant cu rol de rezistenta. Denumire ce evidentiaza caracterul structural al unui element de constructie. Proiect tehnic (PT) documentatii tehnice (piese scrise si piese desenate) pe specialitati: arhitectura, structura de rezistenta si instalatiile aferente constructiei (piese scrise si desenate), inclusiv listele cu cantitatile de lucrari si materiale (antemasuratorile) si caietele de sarcini;Proiectul Tehnic sta la baza elaborarii ofertei in vederea contractarii de lucrari. Receptia lucrarilor este actul prin care beneficiarul declara ca accepta, preia lucrarea si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale si in conformitate cu documentatia de executie;Recep ia se realizeaz n dou etape:recep ia la terminarea lucr rilor (este obligatorie i pentru realizarea lucr rilor n regie proprie); recep ia final la expirarea perioadei de garan ie. Receptia la terminarea lucrarilor se organizeaza la maxim 15 zile de la notificarea terminarii lucrarilor, de c tre o comisie aleas de Beneficiar, din care trebuie s fac parte reprezentantul administra iei locale pe teritoriul careia este situata constructia. Proiectantul i executantul (sau reprezentan ii lor) nu pot face parte din comisia de recep ie. Receptia finala este convocat de Beneficiar n cel mult 15 zile dup expirarea perioadei de garan ie specificat n contractul cu executantul. La recep ia final particip : proiectantul lucr rii, executantul, comisia de recep ie i beneficiarul. Referat de verificare Document intocmit de catre verificatorul de proiect in care sunt consemnate date de identificare si caracteristicile constructiei, impreuna cu constatarile si observatiile verificatorului rezultate in urma controlului efectuat asupra documentatiei de proiectare prezentatede catre investitor. Referatul de verificare atesta corectitudinea solutiei adoptate si a rezultatelor consemnate in documentatia de proiectare ca urmare a determinarilor si evaluarilor proiectantului in procesul de proiectare. Regulament Local de Urbanism (RLU) in concordanta cu Regulamentul General de Urbanism, stabileste conditiile-cadru de amplasare si de realizare ale constructiilor sau de interventie la constructiile existente, diferentiat pe zone sau subzone urbane unitatii teritoriale de referinta UTR Releveu Cuprinde planurile tuturor nivelurilor, planul acoperisului, principalele sectiuni, toate fatadele sub forma unor planse redactate la scara 1:100 sau 1:50, care evidentiaza spatiile si functiunile existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente. Strepi (zidarie executata in strepi) Mod de terminare a unui masiv de zidarie in asa fel incat unele caramizi sa iasa in afara in timp ce altele se afla in retragere, fie pentru a permite continuarea zidariei prin tesere cu cea deja realizata, fie pentru a se asigura o mai

y y y

buna legatura intre zidaria de caramida si elementele turnate pe loc din beton armat, precum samburii din beton armat, peretii din beton turnat etc. Studiu de fezabilitate (SF) Studiu de prefezabilitate (SPF) Studiu geotehnic scopul studiului geotehnic este de a furniza date asupra naturii terenului unde urmeaz a se construi, date necesare att pentru proiectarea ct i pentru execu ia propriu-zisa a casei. Studiu topografic consemneaza parametrii topometrici ai terenului analizat si asigura reprezentarea grafica a acestuia (ridicari nivelmetrice, ridicari topografice, randari 3D ale terenului, harti in curbe de nivel, ridicari cadastrale) pe un suport material (hartie, carton etc.) sau sub forma de fisiere (realizate in diferite formate, functie de programul folosit pentru elaborare si redare). Suprastructura