Sunteți pe pagina 1din 14

H SC KEOPS CONSTRUCT SOLUTION SRL

PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 1 / 14

Data: 26.12.2018

PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUŢIE


PTE02-001

EXECUTAREA INSTALATIILOR ELECTRICE


INTERIOARE

Elaborat Verificat Aprobat


MQ Resp. O-C Director General

Prezentul document este proprietatea firmei xxx iar conţinutul său nu poate fi comunicat nici
unui terţ fără o aprobare scrisă în acest sens

 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1


H SC KEOPS CONSTRUCT SOLUTION SRL
PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 2 / 14

CUPRINS

Cap. 1.SCOP pag. 3

2.DOMENIU pag. 3

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ pag. 3

4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTARI pag. 3

5.RESPONSABILITĂŢI pag. 3

6.PROCEDURA pag. 4

7. ÎNREGISTRĂRI pag.13

8. EVIDENTA REVIZIILOR / MODIFICARILOR pag 13

 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1


H SC KEOPS CONSTRUCT SOLUTION SRL
PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 3 / 14

 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1


PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 4 / 14
1. SCOP
Prezenta procedura tehnica de executie stabileste condiţiile tehnice şi de calitate ce trebuiesc
îndeplinite la executarea lucrarilor de instalatii electrice interioare.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica la executarea instalatiilor electrice interioare cu tensiuni pina la 1000 V c.a. si
1500 V c.c. aferente constructiilor.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Prezenta procedura este elaborata si documentata conform prevederilor următoarelor documente de
referinţă:
 Legea 10/1995 - Legea calitatii în constructii.
 Proiectul de executie si specificatiile tehnice.
 Standardele menţionate în specificatiile tehnice.
 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pina la 1000 V c.a. si
1500 V c.c. indicativ P7-91.
 C 56/ 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.

4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

PD - Procedura Documentata
PTE - Procedura Tehnica de Executie
PCCVI - Plan Control Calitate, Verificari si Incercari
MC - Managementul Calitatii
SMC - Sistemul Managementului Calitatii

5. RESPONSABILITĂŢI

Şeful de santier
 Verifica documentaţia de executie şi urmăreşte respectarea prevederilor acesteia de catre personalul
din subordine.
 Preia frontul de lucru, organizează şi urmăreşte execuţia trasărilor în teren.
 Verifică respectarea fazelor de executie şi urmăreşte întocmirea la timp a înregistrărilor de calitate.
 Convoacă factorii implicaţi (beneficiar, proiectant) pentru verificarea lucrărilor ajunse în fază
determinantă şi participă la aceasta.
 Opreste executia lucrarilor in cazul in care s-au produs neconformitati (defecte de calitate sau abateri
de la prevederile documentatiei de executie) si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea
acestora.

Şeful punctului de lucru


 Preia frontul de lucru şi semnează procesele verbale respective.
 Respecta prevederile documentaţiei de execuţie, organizează echipele de lucru şi supraveghează
procesul tehnologic pe toată perioada desfăşurării lucrărilor.
Responsabilul cu controlul calitatii
 Elaboreaza si urmăreşte aplicarea procedurilor tehnice de executie de catre personalul implicat.
 Răspune de întocmirea corectă si la timp a înregistrărilor de calitate
 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1
PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 5 / 14
 Tine evidenţa tuturor înregistrărilor de calitate emise.
 Efectuează inspecţiile şi încercările la lucrările realizate şi/sau la materialele aprovizionate
 Răspunde de emiterea înregistrărilor rezulate în urma inspecţiilor şi încercărilor.
 Iniţiaza rapoarte de neconformitate pentru neconformităţile identificate cu ocazia inspecţiilor şi
încercărilor şi confirmă rezolvarea acestora după reinspectare.
Responsabilul tehnic cu execuţia atestat
 Admite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate
de specialişti verificatori atestaţi.
 Verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile si instructiunile de lucru
in specific.
 Intocmeste si tine la zi registrul de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza si
raspunde.
 Pune la dispoziţia organelor de control documentele necesare pentru verificarea respectării
prevederilor legale.
 Participă la efectuarea fazelor determinante.
 Opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs neconformitati (defecte de
calitate sau abateri de la prevederile documentatiei de executie) si permite reluarea lucrarilor numai
dupa remedierea acestora.
 Are toate obligaţiile şi drepturile conform HGR 925/97.

6. PROCEDURA
6.1. Conditii prealabile
 Existenta la executant a documentatiei de executie si a prezentei proceduri.
 Existenta fisei tehnologice pentru executia lucrarilor din tuburi si tevi metalice precum si din tuburi si
tevi din PVC.
 Existenta procesului verbal de predare amplasament sau front de lucru si a reperelor de nivel (linia
metrului -vagris -fata de cota finita a pardoselei).
 Instruirea personalului executant privind normele de protectie a muncii si PSI specifice activitatii
desfasurate.
 Muncitorii vor fi dotati cu echipamentul specific: salopeta, cizme, manusi electroizolante, scule,
utilaje, etc.
6.2. Conditii de amplasare si montare a instalatiilor
Bransamentele electrice aeriene se proiecteaza si se executa respectindu-se conditiile prevazute in
normativul PE 106 iar bransamentele subterane respectindu-se conditiile prevazute in normativul PE
107.
La consumatorii alimentati direct din reteaua furnizorului de energie electrica, instalatiile electrice
se executa cu distributie monofazata pentru valori ale curentilor pina la 30 A si cu distributie trifazata
pentru curenti peste 30 A.
Solutia de amplasare a contoarelor de apartament centralizat pe palier sau in apartamente se
stabileste de la caz la caz de catre proiectant.
Repartizarea pe faze si respectiv circuite de alimentare a receptoarelor electrice trebuie sa se faca
astfel incit sa asigure in exploatare o incarcare cit mai echilibrata a acestora.
Instalatiile electrice se executa numai cu materiale, aparate, echipamente si receptoare electrice
omologate de catre unitati autorizate in acest scop.
Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate sa apara
condens. Fac exceptie instalatiile electrice in executie inchisa cu grad de protectie minim IP 33.
 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1
PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 6 / 14
Amplasarea instalatiilor electrice in structura de rezistenta a constructiilor se admite numai in
conditiile prevazute in normativul P 100.
Se interzice montarea directa pe elemente de constructie din materiale combustibile a
urmatoarelor: conducte electrice, cabluri armate sau nearmate cu manta din materiale combustibile,
tuburi din plastic, aparate si echipamente electrice. Fac exceptie si pot fi instalate in contact direct cu un
material combustibil, cordoanele flexibile in executie grea. Se admite si folosirea cordoanelor cu
izolatie si manta din material plastic, daca acestea sunt cordoane cu intirzierea marita la propagarea
flacarii.
De asemenea pot fi montate si echipamente electrice protejate in carcase metalice cu grad de
protectie minim IP 54.
Montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu izolatie normala, a cablurilor cu
manta din material combustibil, a tuburilor din materiale plastice si a aparatelor electrice care nu se
incadreaza in exceptiile de mai sus se face interpunind materiale incombustibile intre acestea si
materialul combustibil.
Se pot folosi de exemplu:
-straturi de tencuiala de min 1 cm grosime sau placi de azbest cu grosimea de minimum 0,5 cm cu o
latime care depaseste cu cel putin 3 cm pe toate laturile elementul de instalatie electrica.
-elementele de sustinere din materiale incombustibile care distanteaza elementele de instalatia
electrica la cel putin 3 cm fata de materialul combustibil.
La montarea in cazuri justificate a elementelor instalatiilor electrice in elementele de constructie
executate din materiale combustibile trebuie luate masuri pentru protejarea acestora prin materiale
incombustibile pe toate suprafetele fata de materialul combustibil (de exemplu, conductele electrice se
protejeaza in tuburi electrice).
6.3. Pierderi de tensiune maxim admise
In cazul in care alimentarea consumatorului se face direct din retea:
-3 in instalatii electrice de lumina
-5 in restul instalatiilor
In cazul in care alimentarea consumatorului se face dintr-un post de transformare sau din centrala
proprie: -8 in instalatii electrice de lumina
-10 in restul instalatiilor
6.4. Protectia instalatiilor electrice impotriva supracurentilor
Toate instalatiile electrice trebuie protejate impotriva supracurentilor datorati scurtcircuitelor
si/sau suprasarcinilor.
Protectia la supracurenti a instalatiilor electrice se realizeaza prin aparate automate de protectie
(de exemplu sigurante fuzibile, intrerupatoare ca declansatoare si relee termice si/sau electromagnetice,
contactoare cu bloc de relee termice etc).
Aparate de protectie la suprasarcina se prevad obligatoriu:
a) La plecarile din tablourile de distributie.
b) La intrarea in tablourile electrice cu putere totala mai mare de 8 kW.
c) La intrarea in tablourile de lumina sau de forta cu mai mult de 5 circuite.
d) La iesirea din contorul de tarifare daca lungimea coloanei pina la tabloul de distributie este mai
mare de 25 m.
e) In toate punctele in care sectiunea unei coloane electrice descreste.
f) La ramificatiile spre receptoare individuale

 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1


PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 7 / 14
g) La plecarile racordate la tabloul de distributie, inaintea sigurantelor generale sau intrerupatorului
general sau direct la bornele de intrare in tablou (exemplu: coloana ascensorului, a pompelor de
incendiu sau a iluminatului de siguranta).
Se prevad sigurante fuzibile pe toate fazele sau polii circuitului sau coloanei de protejat.
Se interzice prevederea de aparate de protectie:
-pe conductele electrice folosite pentru protectie
-pe conductele electrice folosite drept nul de lucru.
-pe conductele electrice ale circuitelor de alimentare a receptoarelor a caror iesire din functiune poate
provocfa accidente (exeplu: electromagneti pentru ridicarea greutatilor).
6.5. Protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa
Toate elementele conductoare de curent ale circuitelor, aparatelor, echipamentelor si receptoarelor
electrice aflate in mod normal sub tensiune, trebuie sa fie inaccesibile unei atingeri directe.
La proiectarea si executarea instalatiilor electrice inaccesibilitatea la partile active se asigura prin
constructie, amenajari speciale sau amplasare prin aplicarea uneia sau mai multor mijloace tehnice de
protectie in conditiile prevazute in STAS 12604.
6.6. Materiale. Conditii comune pentru alegere si montare.
In instalatiile electrice ale constructiilor se utilizeaza conducte, cabluri sau bare de cupru si/sau
din aluminiu.
Este obligatorie folosirea conductelor si barelor din cupru in urmatoarele situatii:
a) La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanta deosebita cum sunt:
receptoarele din blocul operator din incaperile pentru reanimare si din incaperile pentru servicii de
urgenta, din cladiri pentru spitale si similare, corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranta
pentru evacuare cu alimentare de tip 1 sau 2, instalatiile de prevenire si de stingere a incendiilor,
consumatorii de siguranta din centralele electrice.
b) In incaperi, zone sau spatii din exterior, cu mediu corosiv in cazurile in care stabilitatea chimica
a otelului sau aluminiului nu este corespunzatoare.
c) La instalatiile electrice de pe utilaje mobile supuse vibratiilor permanente sau socurilor
(macarale, poduri rulante, etc) daca aceste solicitari pot fi transmise instalatiilor respective.
d) La instalatiile de protectie contra electrocutarilor in cazurile prevazute de STAS 12604/5.
e) La circuitele electrice de comanda, automatizare, masura si semnalizare, in afara de sistemele
urmatoare la care se pot folosi conducte de aluminiu:
-la coloanele de alimentare ale tablourilor de automatizare.
-la circuitele electrice de alimentare cu curent operativ ale tablourilor de comanda daca
sectiunea conductei de aluminiu rezulta mai mare sau egala cu 10 mp.
-la circuitele electrice de alimentare a unor receptoare prevazute numai cu comanda locala
(exemplu: vane, ventile, clapete) si care nu fac parte din sistemul de automatizare a instalatiei
respective.
-la circuitele de lumina si pentru incalzit local ale dulapurilor si celulelor de aparataj.
Conductele electrice, tuburile de protectie si barele se amplaseaza fata de conductele altor
instalatii si fata de elementele de constructie, respectindu-se distantele minime din tabelul 4.1 al
normativului I 7-91.
Trebuie evitata amplasarea instalatiei electrice pe trasee comune cu acelea ale unor alte instalatii
sau utilaje care ar putea sa le pericliteze in functionarea normala sau in caz de avarie. In cazul in care nu
poate fi respectata aceasta prevedere, conductele, barele, tuburile se pot dispune pe trasee comune cu
traseele altor instalatii, cu conditia ca instalatia electrica sa fie dispusa:
-deasupra conductelor de apa, canalizare si de gaze lichefiate.
-sub conductele de gaze si sub conductele calde (cu temperatura peste 40ºC).
 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1
PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 8 / 14
Conductele electrice, cablurile care apartin alimentarii de rezerva cu energie electrica se
amplaseaza pe trasee distincte sau separate antifoc de traseele altor conducte sau cabluri.

6.7. Conditii de trecere a conductelor, cablurilor si tuburilor prin elemente de constructie


Se interzice traversarea cosurilor si a canalelor de fum cu conducte, cabluri, bare electrice, tuburi
de protectie sau alte elemente ale instalatiei electrice.
Trecerea cablurilor prin elemente de constructie se executa in conditiile prevazute in normativul
PE 107.
Trecerea conductelor si barelor electrice prin elementele de constructie din materiale
combustibile, respectiv incombustibile se executa respectind prevederile din normativul I 7-91 art.
4.11;4.12;4.13.

6.8. Conditii pentru legaturile electrice


Legaturile electrice ale conductoarelor intre ele, la aparate sau la elemente metalice se executa
prin metode si mijloace prin care sa se asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de trecere
minima, sigure in timp si usor de verificat.
Legaturile electrice intre conductoarele izolate pentru imbinari sau derivatii se fac numai in
accesoriile special prevazute in acest scop (doze, cutii de legatura, etc).
Se interzice executarea legaturilor electrice intre conductori in interiorul tuburilor sau tevilor de
protectie, plintelor, golurilor din elementele de constructii si trecerilor prin elementele de constructii.
Legaturile conductoarelor izolate se acopera cu materiale electroizolante.
Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele de cupru se fac prin rasucire si
matisare prin cleme speciale sau prin presare cu scule si accesorii corespunzatoare. Legaturile
conductoarelor din cupru executate prin rasucire si matisare trebuie sa aiba minim 10 spire, o lungime a
legaturii egala cu de 10 ori diametrul conductorului dar cel putin 2 cm se cositoresc.
Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele de aluminiu se fac prin cleme speciale
prin presare cu scule adecvate, prin metablizare asociata cu lipire sau prin sudura. Inainte de executarea
legaturii, capetele conductoarelor de aluminiu se curata de oxizi.
Se interzice executarea legaturilor electrice la conductoare de aluminiu prin simpla rasucire.
Legaturile intre conductoarele de cupru si aluminiu se fac prin cleme speciale, metalizarea acestora cu
lipire sau prin presare.
Legaturile barelor se executa cu ajutorul suruburilor, clemelor sau prin sudura.
Legarea conductoarelor la aparate, echipamente etc, se fac prin stringere mecanica cu suruburi de
sectiuni mai mici de 10 mp si direct sau prin intermediul papucilor sau clemele speciale de sectiuni
egale cu 10 mp sau mai mari.

6.9. Conditiile de marcare prin culori a conductelor si barelor electrice


Conductele si barele electrice se marcheaza prin culori pentru identificarea functiunii pe care o
indeplinesc in circuitul respectiv. Marcarea se face prin culoarea izolatiei, prin tub izolant colorat sau
prin vopsire.
Se folosesc urmatoarele culori de marcare:
-verde/galben pentru conductele de protectie
-albastru deschis pentru conductele de nul de lucru
-alb sau cenusiu deschis, pentru conductele mediane sau neutre
-alte culori decit cele de mai sus (exemplu: albastru, rosu, maron) pentru conducte de faza sau pol; se
interzice folosirea conductoarelor cu izolatie de culoare verde sau galbena in circuite cu conducte de
protectie.

 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1


PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 9 / 14
6.10. Distributii cu conducte electrice protejate in tuburi, tevi
In tuburi, tevi, plinte, profile sau goluri se instaleaza numai conducte izolate. Se interzice
instalarea conductelor electrice in tuburi sau tevi pozate in pamint.
Conductele electrice care apartin unui circuit electric inclusiv conducta de protectie, trebuie
instalate in acelasi element de protectie.
Conductele electrice se instaleaza in tuburi de protectie cu diametre alese corespunzator tipului,
sectiunii si numarului de conducte conform prevederilor din normativul I 7-91. Golurile in elementele
de constructii se executa cu diametrul de minim 15 mm.

6.11. Tuburi si tevi de protectie


Tuburile si tevile din PVC etanse si de protectie rigide se pot instala si in tuneluri si subsoluri
tehnice cu inaltimi sub 2 m in montaj aparent, in zona fara pericol de deteriorare mecanica cu conditia
ca traseele lor sa fie astfel alese incit exploatarea si intretinerea celorlalte retele de instalatii sa se poata
efectua fara deteriorarea tuburilor de PVC.
Tuburile si tevile metalice se pot utiliza in orice categorie de incaperi sau de mediu. Tuburile si
tevile metalice se pot utiliza montate direct pe elementele de constructie din materiale combustibile.
Se interzice montarea tuburilor si a tevilor in monolitizari. Tuburile din PVC se pot instala aparent
la inaltimi de peste 2 m de la pardoseala. Pe portiunile de traseu expus la socuri mecanice si la inaltimi
sub 2 m de la pardoseala coboririle spre echipamentele electrice in tuburi din PVC se monteaza
ingropat.
Tuburile si tevile se instaleaza pe trasee verticale sau orizontale. In incaperi de locuit si similare,
traseele tuburilor orizontale se distanteaza la cca. 0,3 m de la plafon. Tuburile din PVC montate peste
plansee sub pardoseala se protejeaza contra pericolului de deteriorare mecanica prin acoperire cu un
strat de mortar de ciment cu grosime minima de 1 cm.

Distantele intre punctele de fixare a tuburilor:

Distanta intre punctele de fixare m


Tipul tubului Montaj aparent Montaj
pe orizontala pe verticala ingropat
Tub din material
0,6…0,8 0,7…0,9 0,9…1,1
plastic
Tub metalic 1,0…1,3 1,2…1,6 1,4…2,0
Teava din material
plastic; Teava 1,5…3,0 1,5…3,0 2,0…4,0
metalica

Se prevad elemente de fixare si la 10 cm de la capetele tuburilor si curbelor, fata de doze, aparate


si derivatii.
Imbinarea si curbarea tuburilor si tevilor, precum si racordarea lor la doze, aparate, echipamente
se face cu accesorii corespunzatoare tipului respectiv de tub sau teava.
Se evita executarea de imbinari la tuburile montate ingropat.
Se interzice imbinarea tuburilor la trecerile prin elementele de constructie.
Legaturile sau derivatiile la conductele electrice montate in tuburi se fac in doze sau cutii de
derivatie.
Se interzice montarea dozelor si cutiilor in incaperi de derivatie pe pardoseala podirolor.
Se interzice instalarea dozelor in incaperi pentru bai, dusuri si grupuri sanitare.

 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1


PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 10 / 14
Ramificarea din traseul principal al unui tub se face prevazindu-se o doza in punctul de
ramificatie.
Doze de tragerea conductelor electrice in tuburi se prevad pe trasee drepte la distanta maxima de 25
m si pe trasee cu cel mult 3 curbe la distanta de cel mult 15 m.
Dozele de derivatie instalate ingropat sub tencuiala sau ingropate in beton, se monteaza in asa fel
incit capacul lor sa se gaseasca la nivelul suprafetei elementului de constructie respectiv.

6.12. Aparate, echipamente si receptoare electrice


Intrerupatoarele si comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lampilor fluorescente
se aleg pentru un curent nominal de minim 10 A.
Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protectie in incaperi cu pardoseala conducatoare
electric (mozaic, ciment, gresie, etc) si in incaperi din categoria PC de mediu.
Se interzice montarea prizelor in depozite de materiale combustibile.
Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele de lumina se monteaza numai pe conductele de faza.
Butonul de sonerie din locuinte se monteaza direct pe primarul transformatorului de sonerie,
butonul de sonerie fiind de tip corespunzator tensiunii de 220 V.
Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele se monteaza la inaltimea de 0,6 m … 1,5 m, masurata
de la axul aparatului pina la nivelul pardoselii finite.
Prizele se monteaza pe pereti la urmatoarele inaltimi masurate de la axul aparatului pina la nivelul
pardoselii finite:
-peste 2,0 m la scoli, in clase
-peste 1,5 m in camerele de copii din crese, gradinite, camine, spitale de copii si alte cladiri
similare
-peste 0,1 m in alte incaperi decit cele de bai, dusuri, spalatorii, grupuri sanitare, bucatarii,
indiferent de natura pardoselii.
Intrerupatoarele, comutatoarele si prizele fara contact de protectie, in carcasa metalica nelegata la
pamint sau la nul se instaleaza fata de elementele metalice in legatura cu pamintul la o distanta de cel
putin:
-1,25 m in incaperi periculoase sau foarte periculoase la electrocutare si in incaperi de productie
sau de lucru (laboratoare, spitale, spalatorii mari, bucatarii, etc)
-la 0,8 m in alte tipuri de incaperi.
In cladirile de locuit se prevad in fiecare incapere de locuit cel putin doua prize.
Sigurantele fuzibile se folosesc numai ca fuzibile calibrate si in executie inchisa. Se interzice
folosirea sigurantelor fuzibile ca aparate de concectare si deconectare.
Tablourile de distributie se prevad cu intrerupatoare generale.
Tablourile de distribuire se instaleaza astfel incit inaltimea laturii de sus a tablourilor fata de
pardosela finita sa nu depaseasca 2,2 m. Fac exceptie tablourile cu contoare din locuinte pentru care se
admite o inaltime de cel mult 2,6 m.
Aparatele de masura sau cu citire directa ale tablourilor se amplaseaza la inaltimea de 1 m pina la
2 m masurata intre axul aparatelor si pardoseala finita.
Receptoarele electrice alimentate la tensiuni intre faza si nul pina la 250 V si cu un curent nominal
pina la 6 A se racordeaza la circuitul de alimentare prin prize care pot servi si pentru conectarea si
deconectarea receptoarelor.
Receptoarele electrice cu putere nominala pina la 2 kW se pot racorda prin prize la circuitul de
alimentare. Fac exceptie masinile de spalat cu puteri pina la 2,5, kW din locuinte care pot fi racordate
prin prize dintr-un circuit separat.

6.13. Instalatii electrice de lumina si prize


 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1
PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 11 / 14
Circuitele de lumina trebuie sa fie distrincte de circuitele pentru alimentarea prizelor.
Circuitele si dozele iluminatului normal trebuie sa fie distincte de cele ale iluminatului de
siguranta.
La dimensionarea circuitelor de lumina trebuie respectata conditia de a nu depasi puterea totala
instalata de 3 kW pe un circuit monofazat respectiv de 8 kW pe un circuit trifazat si un numar de cel mult
30 de locuri de lampa pe faza.
Fac exceptie circuitele de lumina unde pe un circuit de lumina se pot prevedea maximum 12
becuri de lampa insumind cel mult: 1,5 kW in cazul in care puterea instalata pe aparat este 6 kW; 1,0 kW
in cazul in care puterea instalata pe aparat este 4 kW.
In cladirile de locuit trebuie sa se prevada cel putin cite un loc de lampa in fiecare incapere de
locuit sau pentru dependinte.
La dimensionarea circuitului de prize monofazate trebuie respectata conditia ca pe un circuit de
prize sa se instaleze cel mult 15 prize simple sau duble.
Fac exceptie circuitele de prize monofazate din locuinte in care caz pe un circuit de prize se pot
instala cel mult 8 prize simple sau duble.
In cladirile de locuit si social-culturale se considera o putere instalata pe circuit de priza de 2 kW.
Trebuie facut cite un circuit separat de priza pentru alimentarea fiecarui receptor monfazat cu putere mai
mare de 2 kW.
Fac exceptie circuitul de prize separat prevazut pentru alimentarea masinii de spalat cu putere de
maximum 2,5 kW din locuinte.
Conductorul de faza se leaga in dulia lampii la borna din interior, iar conductorul de nul la borna
conectata la partea filetata a duliei.
Corpurile de iluminat utilizate pentru marcarea hidrantilor inferiori de incendiu se amplaseaza in
afara hidrantului (alaturi sau deasupra) la cel mult 1,5 m distanta de el.

6.14. Instalatii electrice de forta


Alimentarea cu energie electrica a fiecarui receptor electric trebuie sa se faca prin circuit separat.
Se admite alimentarea mai multor receptoare electrice identice printr-un circuit prevazut cu protectie
comuna la scurtcircuit daca puterea totala instalata nu depaseste 15 kW.
Circuitul separat pentru alimentarea unui motor electric se prevede cu dispozitive automate de
protectie la scurtcircuit (exemplu: sigurante fuzibile) si cu dispozitive pentru comanda si detectie
automata a supracurentilor (exemplu: contactoare cu relee termice).
La motoare cu puteri mai mici de 1,1 kW la care supraincarcarea nu este posibila, nu este
obligatorie prevederea protectiei impotriva suprasarcinilor. In aceste cazuri se prevede numai protectia la
scurtcircuit prin sigurante fuzibile.

6.15. Instalatii electrice in incaperi pentru grupuri sanitare, dusuri, bai, spalatorii si
bucatarii
In incaperile in care sunt instalate numai lavoare si in grupuri sanitare fara dusuri pot fi instalate:
-intrerupatoare, cu conditia ca acestea sa fie instalate fata de elementele de legatura cu pamintul,
la distanta de 1,25 m sau sa fie in carcasa din material hidroizolant cu gradul de protectie minim IP
30.
-prize, cu conditia ca alimentarea lor sa se faca prin transformator de separatie individual inglobat
in corpul prizei.
In incaperile pentru bai si in spalatorii de utilizare familiala se interzice montarea
intrerupatoarelor si a prizelor. Se pot monta in astfel de incaperi prize alimentate prin transformator de
separatie.
 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1
PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 12 / 14
In incaperile de dusuri individuale sau colective si in baile si spalatoriile colective se interzice
montarea intrerupatoarelor si a prizelor.
In bucatariile de toate tipurile se admite montarea intrerupatoarelor si a prizelor cu contact de
protectie in caracasa din material electroizolant.
Se interzice montarea dozelor in incaperile pentru grupuri sanitare cu dusuri, in incaperi pentru
dusuri, in bai, in spalatorii si in bucatariile mari.
In incaperile care fac obiectul acestui capitol se admite in mod exceptional montarea corpurilor de
iluminat deasupra lavoarelor la inaltimea de 1,8 m de la pardoseala.

6.16. Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor


Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul
tehnic al lucrarii si de catre controlorii tehnici de calitate ai executantului.
Materialele, aparate, echipamentele ce urmeaza a fi utilizate pentru executarea unei instalatii
electrice vor fi verificate scriptic, vizual si dupa caz prin masuratori prin sondaj. Verificarea scriptica va
consta din confruntarea datelor si caracteristicilor de calitate, de tip, dimensionale etc, mentionate in
certificatul de calitate, buletine de proba care insotesc materialele cu acelea prevazute in proiect.
Verificarea vizuala se face examinind materialele pentru a se constata starea lor.
Verificarea prin masuratori prin sondaj se face la minim 1 din tipodimensiunile de materiale si
consta in masurarea dimensiunilor acestora.
Toate conductele, cablurile, tuburile si accesoriile vor fi verificate vizual la locul de montare dupa
transport.
La conductele cu izolatie si manta si la cabluri se va verifica continuitatea electrica pe fiecare
colac respectiv tambur inainte de montare.
Inainte de a incepe montarea elementelor unei instalatii electrice se va verifica daca lucrarile
constructive efectuate corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice.
a) La traseele alese pentru instalatia electrica se verifica:
-lungimea traseului este cea mai scurta posibila
-au fost respectate distantele minime admise fata de conductele altor instalatii respectiv
fata de elementele de constructie.
b) La locurile trasate pentru elementele de sustinere (bratari, coliere, etc) se va verifica daca au
fost respectate prevederile cu privire la distante, dimensiuni din proiect si prescriptii tehnice.
c) La locurile pentru doze, aparate etc. se va verifica daca locul ales este conform prevederilor
proiectului si se va verifica daca la montarea aparatelor vor fi respectate distantele fata de elementele
metalice legate la pamint si inaltimile fata de suprafata finita a pardoselii prevazute in prescriptiile
tehnice.
Este strict interzis a se executa de catre instalatori strapungeri sau goluri prin spargerea sau taierea
elementelor care fac parte din structura de rezistenta a constructiei.

6.17. Verificari de efectuat pe faze de lucrari


La incheierea unei faze de lucrari respectiv la terminarea unor portiuni din instalatie care pot
functiona sau se pot proba independent, verificarile si probele se fac cu participarea delegatului
Beneficiarului iar rezultatele se inscriu in procesele verbale.
Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele electrice au fost trase in tuburi sau
montate pe pereti, inainte de acoperirea lor.
La toate circuitele electrice se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de
marcare a conductelor in vederea usoarei lor identificari.

 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1


PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 13 / 14
La legaturile electrice ale conductelor se va verifica vizual prin sondaj la cel putin 15 din
numarul total daca acestea au fost executate in conformitate cu prevederile din prescriptiile tehnice in
vigoare.
Instalatiile electrice etanse executate in tuburi vor fi verificate cu aer la o presiune de 2,5, at.
Incercarea se va face pe tronsoane. Toate capacele dozelor, garniturile dozelor, curbele, mufele vor fi
bine fixate.
La cicuitele electrice se va masura rezistenta de izolatie intre conducte si intre conducte si pamint.
Se recomanda ca rezistenta de izolatie sa se masoare pe portiuni de instalatie cu lungimi de cca. 100 m.
a) Masurarea rezistentei de izolatie a conductelor circuitelor fata de pamint se va face legind toate
capetele conductelor intre ele, punind aparatele de conectare in pozitia inchis si cu toate sigurantele
montate in socluri. Polul pozitiv al indicatorului se va lega la pamint iar cel negativ la capetele
conductorului legate la un loc.
b) Masurarea rezistentei de izolatie intre conductele circuitului se va face demontind toate
receptoarele, punind aparatele la pozitia inchis si cu toate sigurantele montate in socluri. Se va
masura succesiv rezistenta intre conducte legate doua cite doua. Rezistenta de izolatie se considera
admisibila daca are o valoare de cel putin 500.000 .
Instalatia de protectie prin legarea la pamint sau nul se va verifica dupa montarea receptoarelor in
ordinea urmatoare:
a) Dupa montarea prizei de pamint artificiale se va masura rezistenta de dispersie obtinuta. Daca
priza nu are rezistenta dorita ea va fi completata cu electrozi pina la obtinerea valorii prevazute in proiect.
b) Se instaleaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea lui electrica.
c) Se leaga la conductorul principal de protectie elementele metalice ale instalatiei electrice si se
verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi.
Instalatiile de paratraznet vor fi verificate similar.

6.18. Mãsuri de sanatate ,securitate in munca (SSM) si P.S.I.


La executarea lucrarilor se vor respecta normele de S.S.M si P.S.I in conformitate cu Planul
de S.S.M , corelat cu ,,Instructiuni proprii de S.S.M  ‘’ si legislatia in vigoare:
 Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca.
 HG 1425/2006 Norme de aplicare a prevederilor legii 319/2006
 HG 300/2006 privind cerintele minime de SSM pentru santiere temporare si mobile.
 L307/2006 si a Ord 163/2007 privind apararea impotriva incendiilor.
Se va avea în vedere instruirea tehnica a personalului in ceea ce priveste SSM si PSI.
Personalul va fi dotat cu echipament de protectie necesar specificului lucrarii.

6.19. Masuri de protectia mediului


La executarea lucrarilor se vor respecta normele de protectie a mediului in conformitate cu
Planul de management, Sectiunea B –Mediu si legislatia in vigoare :
 OUG 195/2005 Privind Protectia Mediului cu modificarile ulterioare
 OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor
 Hotărârea Guvernului nr. 856 / 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
 Se va avea in vedere instruirea periodica a personalului in ceea ce priveste mediul.

7. ÎNREGISTRĂRI

- Proces verbal de predare-primire a amplasamentului;

 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1


PTE- INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE Revizia:1-Pagina: 14 / 14
- Procese verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse;
- Procese verbale de recepţie calitativă;
- Buletinul privind masurarea rezistentei de izolatie intre conducte si pamint.
- Buletinul PRAM privind rezistenta de dispersie a prizei de pamint.
- Rapoarte de neconformitate;
- Dispozitii de santier;

8. EVIDENŢA REVIZIILOR / MODIFICARILOR

Capitol/ Responsabilităţi
Revizi
Nr. Subcapitol/ Conţinutul reviziei /
a
crt. Pagina modificării
/Data Elaborat Verificat Aprobat
modificată
0 1 2 3 4 5 6

 Controlat Cod: f-PTE / Revizia: 1

S-ar putea să vă placă și