Sunteți pe pagina 1din 25

S.C.

CONSTRUCT
MODERN S.A
PLANUL CALITĂŢII
Strada Daicoviciu, nr 15, Cluj- INVESTIŢIE : HALA DEPOZIT
Napoca cod: PQ-27920460

Aprobat:
DIRECTOR TEHNIC/GENERAL,

Data 02.03.2018

BENEFICIAR Mircea Ionescu


INVESTIŢIE Hala depozit materiale de constructii
Proiect nr.
Contract nr./ data 88/02.03.2018
15
Autorizaţie de construire
valabilă până în: 02.03.2019
nr.24

Ediţia 1
Revizia 0

Avizat Verificat Elaborat


Beneficiar CQ Manager de proiect
Numele si prenumele Mircea Ionescu Miklos Orsolya Muntean Adela
Data 02.03.2018 02.03.2018 02.03.2018
Semnatura

 Copie controlată Copie necontrolată


Exemplar nr.:

S.C. CONSTRUCT MODERN S.A.


Acest document este proprietatea intelectuală a S.C. CONSTRUCT MODERN S.A. Orice utilizare sau
multiplicare, parţială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

Ediţia 1 revizia 0 pagina 1 / 25 F-001, revizia XX


S.C.CONSTRUCT
MODERN S.A
PLANUL CALITĂŢII
Strada Daicoviciu, nr 15, Cluj- INVESTIŢIE : HALA DEPOZIT
Napoca cod: PQ-27920460

0. GENERALITĂŢI

0.1. ANTREPRENOR GENERAL: S.C. CONSTRUCT MODERN S.A.


0.2. PARTILE IMPLICATE IN REALIZAREA INVESTITIEI
0.2.1.INVESTITOR (Beneficiar): Mircea Ionescu Tel: 0723458896
Diriginte de Santier: Crasuc Ana Autorizatie nr. 272 Tel: 0756645298
0.2.2.PROIECTANT GENERAL: S.C. DICO SI TIGANAS S.R.L Tel: 0755123456
Nr. Proiect: 154 Şef de proiect: Dico Florin Marius Tel: 0735888569
0.2.3.PROIECTANŢI DE SPECIALITATE
PROIECTANT VERIFICATOR DE PROIECT ATESTAT
NR.
SPECIALITATEA Numele şi Numele şi Atestat
PROIECT FIRMA Telefon Telefon
prenumele prenumele nr./domenii
S.C. DICO SI Hortensiu Liviu 5/CONSTR
REZISTENTA 15 Tiganas Dragos 0264442065 0725226655
TIGANAS S.R.L Cucu UCTII
4/CONSTR
ARHITECTURA 13 Magda Sorin Arh Magda S.R.L 0258105260 Catalin Moga 0725485896
UCTII
2/INSTALA
ELECTRICE 22 Cristea Paul Instal Vest S.R.L 0358104831 Horea Dan 0755445544
TII
2/INSTALA
SANITARE 16 Cristea Paul Instal Vest S.R.L 0358104831 Horea Dan 0755445544
TII
2/INSTALA
INCALZIRE 16 Cristea Paul Instal Vest S.R.L 0358104831 Horea Dan 0755445544
TII
0.2.4.EXECUTANT PENTRU: LUCRARI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII: S.C. CONSTRUCT MODERN S.A.
MANAGER PROIECT:Muntean Adela Telefon 0758091119
MANAGER
CONSTR/STRUCTURĂ:Pasca Claudia Telefon 0755601592
MANAGER ARH/INST:Picos Luana Telefon 0748114437
RESPONSABIL TEHNIC CU
EXECUȚIA:Raicu Daniela Telefon: 0755467911

MANAGER DE CONTRACT RTE (INSTALATOR AUTORIZAT)


Numele şi Decizie de
SPECIALITATEA Numele şi Decizie de Atestat (Aut.)
Telefon prenumel numire Telefon
prenumele numire nr./data nr./domenii
e nr./data
Raicu
CONSTRUCŢII Pașca Claudia 53/20.05.2010 0755601592 - 12/02.08.20100755467911
Daniela
ARHITECTURA/ Raicu
Picoș Luana 68/14.06.2010 0748114437 - 25/10.03.2010 0755467911
INSTALAȚII Daniela
0.2.5.EXECUTANŢI PENTRU LUCRARI ÎN SUBANTREPRIZĂ
SUBANTREPRENOR
SPECIALITATEA Conducătorul ŞEF PUNCT DE LUCRU
Denumire Contract nr./data Telefon
societăţii Numele şi prenumele Telefon
EMS FLOOR Baciu Claudiu
Pardoseli 89/02.03.2018 0364435237 Baciu Marius Vasile 0364435237
SYSTEMS S.R.L Vasile

0.2.5.1.OBLIGATIILE SUBANTREPRENORULUI:

0.2.5.1.1. Subantreprenorul, prin reprezentantul său autorizat pentru a negocia termenii, condiţiile şi clauzele acestui
Contract şi pentru a le semna, declară şi garantează în mod expres prin prezenta după cum urmează:
- A citit, înţeles şi convenit toate prevederile Contractului incheiat între Antreprenor si Subantreprenor.
- A studiat, a verificat şi examinat toate informaţiile generale şi particulare în legătură cu execuţia Lucrărilor
-A efectuat toate observaţiile şi sugestiile necesare după verificarea documentelor in maxim 3 zile
;

Ediţia 1 revizia 0 pagina 2 / 25 F-001, revizia XX


S.C.CONSTRUCT
MODERN S.A
PLANUL CALITĂŢII
Strada Daicoviciu, nr 15, Cluj- INVESTIŢIE : HALA DEPOZIT
Napoca cod: PQ-27920460

in cazul in care termenul nu a fost respectat, intreaga responsabilitate pentru corectitudinea documentelor si
executia lucrarilor cade in sarcina Subantreprenorului.
-Subantreprenorul declară şi garantează faptul că a inspectat şi examinat Şantierul.
-Va furniza şi va executa lucrările conform prevederilor contractului a proiectul de execuţie, a caietului de sarcini,
pus la dispozitie si aprobat, a standardelor tehnice în vigoare, cu respectarea legii privind calitatea în construcţii,
cu respectarea normelor si reglementarilor in vigoare în baza căruia va executa în mod corespunzător şi cu
profesionalism lucrările.
0.2.5.1.2.Subantreprenorul este responsabil pentru conformitatea lucrarilor executate cu Proiectele si Caietele de
Sarcini.
0.2.5..1.3.Subantreprenorul se obligă să anunţe în termen de 24 de ore orice neconcordanţă tehnica sau tehnologică
cu proiectul de execuţie, accidente, inspecţii ale organelor de control ale statului.
0.2.5.1.4.Înaintea începerii lucrărilor Subantreprenorul se va asigura de:
 starea zonei, inclusiv posibilităţi de acces.
 starea construcţiei
 starea lucrărilor unor eventuali executanţi precedenţi.
şi va comunica Antreprenorului General, în scris, eventualele sale obiecţii.
0.2.5.1.5.Subantreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile efectuate pe şantier,
materialele şi procedeele de execuţie utilizate.
0.2.5.1.6.In cazul in care, pentru executia lucrarilor, materialele sunt asigurate de Antreprenorul General,
Subantreprenorul va respecta consumurile prevăzute în instrucţiunile tehnice de execuţie. În caz contrar va suporta
depăşirile la consumurile de materiale.
0.2.5.1.7. Subantreprenorul va prezenta la începerea lucrǎrilor listele cu procedurile tehnice de execuţie, certificatul de
inregistrare, copie certificat constator, copie buletin administrator, imputernicire din partea administratorului pentru
semnatarul contractului, precum şi o prezentare a firmei. Documentele se vor preda de catre Subantreprenor cel mai
tarziu la data semnarii PV de predare amplasament, sub sanctiunea de daune interese in cuantum de 0,3% din
valoarea contractului pe zi de intarziere in caz de nepredare;
0.2.5.1.8.În cazul în care pe amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se mai află şi alţi
Subantreprenori, Subantreprenorul îşi va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu interfereze cu activitatea celorlalţi
Subantreprenori. În cazul în care apar neinţelegeri între Subantreprenor şi ceilalţi Subantreprenori va fi consultat
reprezentantul Antreprenorului General, decizia acestuia fiind obligatorie.
0.2.5.1.9.În cazul în care prin activitatea sa Subantreprenorul deteriorează lucrările efectuate de alt Antreprenor, acesta
va remedia pe cheltuială proprie deteriorările produse, informând în prealabil Antreprenorul General de situaţia creată.
0.2.5.1.10. Subantreprenorul poartǎ întreaga rǎspundere juridicǎ si materiala pentru toate lucrǎrile executate de el.
0.2.5.1.11. Subantreprenorul se obliga sa achite Antreprenorului General suma de 0.5% din valoarea contractului,
reprezentand cheltuieli privind organizarea de santier.
0.2.5.1.13.Subantreprenorul va pastra un jurnal al santierului in care vor fi consemnate toate remarcile sale,
instructiunile, deciziile si detaliile esentiale ale prestatiilor. Subantreprenorul va intocmi jurnalul de santier in care va
face inregistrari zilnice. Antreprenorul va pune la dispozitia Subantreprenorului un model al jurnalului de santier.
Necompletarea acestuia de catre Subantreprenor se va sanctiona cu 0,1% penalizare/zi necompletata din valoarea
prezentului contract.
0.2.5.1.14. Subantreprenorul are obligatia sa raspunda in termen de 5 zile de la data primirii oricarei adrese scrise din
partea Antreprenorului General.
0.2.5.1.15. Materialele care se vor recupera in urma demontarilor vor fi predate Antreprenorului General in baza unui
proces verbal de predare primire, la locul indicat de acesta.

1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Scop:
Descrierea sistemului de management calitate si modul de aplicare a cerintelor SR EN ISO 9001:2008,
aplicat pentru lucrarea de fata.
Specificarea procedurilor care se aplica si resursele alocate, de catre cine si cand, pentru realizarea lucrarii.

1.2. Domeniul de aplicare


Prezentul Plan al Calităţii se aplică pentru:
INVESTITIA: HALA DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII

2. DOCUMENTE DE REFERINTA

 Manualul Sistemului de Management Integrat al S.C. CONSTRUCT MODERN S.A.


 SR EN ISO 9000 :2006 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular
 SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
Ediţia 1 revizia 0 pagina 3 / 25 F-001, revizia XX
S.C.CONSTRUCT
MODERN S.A
PLANUL CALITĂŢII
Strada Daicoviciu, nr 15, Cluj- INVESTIŢIE : HALA DEPOZIT
Napoca cod: PQ-27920460

 SR ISO 10005:2007 - Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru planurile calităţii
 SR ISO 10006:2005 - Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru managementul
calităţii în proiecte
 SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare
 SR EN ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii,
sisteme şi tehnici de aplicare
 SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte
 SR OHSAS 18002:2009 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Linii
directoare pentru implementarea OHSAS 18001:2007
 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii;
 Legea 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (republicată);
 H.G. nr. 766/1997 - Regulamente privind calitatea în construcţii;
 HG 273/1994 – Regulament privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii
 Ordin 1558-2004-Aprobare regulament privind atestarea confomitatii produselor pentru constructii;
 HG 622-2004-Introducere pe piata produse constructii;
 Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca
 HG 300/2006 privind santierele temporare si mobile
 Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
 Normativ C 56/ 85 si C 56/02 privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente
 Contract de executie
 Proiect de executie
 Documentaţia de licitaţie
 Caietul de sarcini pentru ofertanţi
 Decizii manageriale
 Proceduri generale:

-PG-01-Controlul documentelor si datelor


-PG- 02-Controlul inregistrarilor
-PG- 03-Comunicare,participare si consultare
-PG- 04-Aspecte de mediu
-PG-05-Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala
-PG- 06-Cerinte legale si alte cerinte
-PG- 07-Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
-PG- 08-Control operational
-PG- 09-Validarea produselor si proceselor
-PG- 10-Competenta ,instruire si constientizare
-PG- 11-Evaluarea conformarii
-PG- -12-Controlul echipamentelor de monitorizare si masurare
-PG-I-13-Monitorizarea si masurarea proceselor
-PG- -14-Monitorizarea si masurarea produsului
-PG--15-Controlul produsului neconform
-PG- -16-Audit intern
-PG- -17-Actiuni corective
-PG- 18-Actiuni preventive

Ediţia 1 revizia 0 pagina 4 / 25 F-001, revizia XX


S.C.CONSTRUCT
MODERN S.A
PLANUL CALITĂŢII
Strada Daicoviciu, nr 15, Cluj- INVESTIŢIE : HALA DEPOZIT
Napoca cod: PQ-27920460

 Proceduri operationale:
-PO- -01-Elaborarea procedurilor si instructiunilor SMI
-PO- -02-Codificarea documentelor SMI
-PO- -03-Analiza efectuata de management
-PO--04-Marketing-ofertare
-PO- -05-Contracte
-PO- -06-Plan operativ
-PO- 07-Proiectare si dezvoltare
-PO- 08-Aprovizionare
-PO- -09-Identificare si trasabilitate
-PO- 10-Autorizare interna a legatorilor de sarcina
-PO- 13-Tratarea reclamatiilor
-PO- 14-Asigurarea si mentinerea infrastructurii
-PO- -17-Gestionarea deseurilor
-PO- -18-Resurse umane
-PO- 19-Gestionarea secretelor de serviciu
-PO- 20-Autorizarea interna a personalului CQ

3. DEFINITII SI ABREVIERI

3.1. Definiţii
În cuprinsul planului calităţii sunt valabile:
- definiţiile din standardele de referinta si manualul de management integrat calitate, mediu si sanatate si
securitate in munca al S.C CONSTRUCT MODERN S.A.;
- definiţiile interne din procedurile generale, procedurile operationale, procedurile tehnice de execuţie,
instructiunile de lucru

3.2. Abrevieri
SMC = Sistem de Management de calitate PTE = Procedura Tehnica de Executie
MSMI = Manualul Sistemului de Management Integrat PVRC = Proces verbal de receptie calitativa
ISC = Inspectoratul de Stat in Constructii RNC = Raport de neconformitate
CQ = Responsabil cu controlul tehnic de calitate RTE = Responsabil Tehnic cu Executia
FD = Faza determinanta (necesita prezenta organelor de SSM = Sanatate si securitate in munca
control externe) DDE = Detalii de executie
PQ = Planul calitatii

Ediţia 1 revizia 0 pagina 5 / 25 F-001, revizia XX


4. DESCRIEREA LUCRARII

4.1. Categorii de lucrari

Nr. APLICABIL
CATEGORIILE DE LUCRĂRI NORMATIVE APLICABILE
crt. DA NU
1. TRASARE C 56-85 X
2. TERASAMENTE
2.1. SĂPĂTURI C 56-85, C 169-88 X
2.2. UMPLUTURI C 56-85, C 169-88 X
2.3. CONSOLIDĂRI ALE TERENULUI C 56-85, C 168-80 X
2.4. SPRIJINIRI C 56-85, C 169-88, NE 012-99 X
3. STRUCTURA DE REZISTENŢĂ
3.1. COFRARE C 56-85, C 11-74, C 162-73 X
3.2. ARMARE C 56-85, C 28-83, NE 012-99 X
3.3. BETONARE C 56-85, CP 012-07 X
3.4. DECOFRARE C 56-85, NE 012-99 X
MONTARE ELEMENTE
3.5. C 56-85, NE 013-02 X
PREFABRICATE DIN BETON
3.6. MONTARE STRUCTURI METALICE C 56-85, C 133-82 X
C 56-85, P 2-85, C 14-82, C 14/1-94,
3.7. ZIDĂRII X
C 17-82, P 42-71, P 104-83
3.8. EXECUTAREA COŞURILOR DE FUM C 56-85 x
RECEPŢIA STRUCTURII DE
3.9. C 56-85, NE 012-99, C 150-99 X
REZISTENŢĂ
4. FINISAJE
4.1. TENCUIELI C 56-85, C 70-86, NE 001-96 x
4.2. PLACAJE C 56-85, GP 073-02, C 223-86, C 6-86 X
4.3. ZUGRĂVELI, VOPSITORII, TAPETE C 56-85, C 3-76, C 4-77 X
4.4. PARDOSELI C 56-85, GP 037-98, NP 013-96 X
4.5. MONTARE TÂMPLĂRIE ŞI GEAMURI C 56-85, C 47-86, C 199-79 X
5. IZOLAŢII
5.1. HIDRO C 56-85, C 112-86, C 217-83 X
5.2. TERMICE C 56-85, C 107/0,6,7-02, C 107/1,2,3,4,5-97 X
5.3. FONICE C 56-85, C 125-05 X
C 56-85, NP 069-02, GP 112-2004, GP 065-
6. ÎNVELITORI ŞI TINICHIGERII X
2001
NP 050-2000;NP 034-99;AND 547-
98; SR 174/1-2002;SR 174/2-1997;
AND 533-1999; SR EN 12697-
7. IMBRACAMINTI BITUMINOASE x
1:2006;SR EN 12697-
6+A1:2007; SR EN 13108-5;
SR EN 13108-20;
CONSTRUCŢII SUPORT PENTRU
8. C 56-85 + C 56-02 x
INSTALAŢII
9. INSTALAŢII C 56-02
C 56-02, I 7-02 + I 7/2-01, NP 061-02, NP
9.1. ELECTRICE X
062-02, GP 052-2000, I 20-2000
VENTILARE, CLIMATIZARE ŞI
9.2. C 56-02, I 5-98, X
ÎNCĂLZIRE CU AER CALD
9.3. GAZE C 56-02, I 6-98, I 6 PE-2000 X
9.4. SANITARE C 56-02, I9-94, NP 086-05 X
9.5. ÎNCĂLZIRE C 56-02, I 19-95, I 13-02 X
Nr. APLICABIL
CATEGORIILE DE LUCRĂRI NORMATIVE APLICABILE
crt. DA NU
9.6. CANALIZARE C 56-02, I 22-99 X
Pentru lucrarea de fata S.C. Construct Modern S.A. stabileste, documenteaza, implementeaza si mentine
un SMI in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.

4.2. Cerinte referitoare la documentatie

4.2.1. Generalitati
Prezentei lucrari i se aplica documentele SMI implementate si mentinute in cadrul sistemului de management
integrat.
Documentele aplicabile la lucrare sunt ţinute sub control conform procedurii generale PG- -01 – Controlul
documentelor si datelor.
Pentru a asigura lizibilitatea documentelor utilizate la lucrare, responsabilul de contract va gestiona aceste
documente astfel încât să nu se deterioreze în timpul utilizării sau păstrării la punctul de lucru. Dacă totuşi
documentele îşi pierd lizibilitatea, responsabilul de contract va solicita managerului de proiect copii ale
documentelor deteriorate.
Pentru a preveni utilizarea neintenţionată a documentelor perimate dacă acestea sunt păstrate pentru orice
scop la punctul de lucru, managerul de proiect va scrie la loc vizibil pe document "ANULAT" sau "MODIFICAT
vezi documentul nr. …/ plansa nr. ..."
Dacă întâmplător un document provenit de la beneficiar sau proiectant este primit direct la punctul de lucru
fără a trece prin registratura S.C. CONSTRUCT MODERN S.A., acesta va fi transmis prin grija managerului de
proiect la sediul firmei, pentru a se asigura înregistrarea şi difuzarea controlată.
4.2.2. Documente elaborate de proiectant
Documentaţia elaborată de proiectant şi pusă la dispoziţie de către beneficiar (investitor), constă în:
 caietele de sarcini;
 proiectul de execuţie părţi scrise şi părţi desenate;
 planul de urmărire şi control al proiectantului;
 program de urmărire şi control pe faze determinante vizat de I.S.C.;
 dispoziţiile de şantier elaborate pe parcursul execuţiei.
Aceste documente se găsesc înregistrate în lista de predare a lor către şantier , listă care se completează de
către responsabilul de contract cu documentele primite pe parcursul execuţiei lucrărilor (completări la doc. de
execuţie, dispoziţii de şantier, etc.).
4.2.3. Documente elaborate de S.C CONSTRUCT MODERN S.A.
Documentele de provenienta interna elaborate de personalul S.C. CONSTRUCT MODERN S.A. pentru prezenta
lucrare sunt:
 Documentaţia de licitaţie
 Planul Calităţii
 Proiectul de Organizare de Şantier
 Procedurile tehnice de execuţie
 Plan propriu de sanatate si securitate
 Cartea tehnica a constructiei – capitolul B – documentatia privind executia, in conformitate cu HG
273/1994
4.2.4. Înregistrări care se efectuează pe parcursul execuţiei
Pentru a demonstra ca sistemul de management integrat al organizatiei functioneaza in mod eficace sunt
stabilite si mentinute inregistrari in conformitate cu procedura generala Controlul inregistrarilor, cod PG--02.
Înregistrările calităţii sunt stabilite la pct. 7.5.3 din PQ şi menţinute pentru a furniza evidenţa conformităţii cu
cerinţele pentru lucrarea executată.
4.2.5. Aspecte de mediu/ SSM
Identificarea aspectelor de mediu este un proces continuu, orice activitate noua fiind analizata prin prisma
efectelor pe care le poate produce asupra mediului conform procedurii generale Aspecte de mediu, cod PG--04.
Identificarea riscurilor privind SSM este un proces continuu de detectare a surselor sau situatiilor cu
potential de a rani, imbolnavi, dauna proprietatii sau mediului de munca, orice activitate noua fiind analizata prin
prisma efectelor pe care le poate produce asupra sanatatii si securitatii muncii, a gravitatii consecintelor
pericolului, in conformitate cu procedura generala Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala, cod PG--05.
4.2.6. Prevederi legale si alte cerinte. Evaluarea conformarii
Organizatia se asigura de identificarea cerintelor legale si a altor cerinte aplicabile pentru executarea
lucrarilor in conformitate cu procedura generala Cerinte legale si alte cerinte, cod PG--06. De asemenea se
asigura de evaluarea periodica a conformarii cu cerintele legale aplicabile conform procedurii generale Evaluarea
conformarii cod PG--11. Aceasta evaluare se efectueaza semestrial.
4.2.7. Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
In cadrul organizatiei este implementata procedura generala “Pregatire pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns”, cod PG--07, in cadrul careia este stabilit modul în care se identifică posibilele accidente şi
situaţii de urgenţă şi se realizează pregătirea pentru situaţii de urgenţă, în vederea limitării şi/sau eliminării
impacturilor asupra mediului şi sănătăţii şi securităţii personalului implicat . De asemenea procedura
reglementează măsurile şi responsabilităţile pentru controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente
majore, în scopul prevenirii acestor categorii de accidente şi al limitării consecinţelor lor asupra securităţii şi
sanătăţii angajaţilor şi populaţiei, precum şi asupra calităţii mediului, precum si modalităţile de comunicare şi de
transmitere a informaţiilor în cazul în care apar avarii, incidente şi accidente, inclusiv accidente majore în care
sunt implicate substanţe periculoase.

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 Generalitati
Prin declaraţia directorului general al S.C.CONSTRUCT MODERN S.A. privind politicile referitoare la
calitate, mediu si sanatate si securitate in munca, managementul de la cel mai înalt nivel arată angajamentul său
pentru realizarea calităţii cerute prin satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a celor legale şi de reglementare.
Urmare a politicii referitoare la calitate, obiectivele calităţii referitoare la lucrare sunt de asigurare a cadrului
organizatoric si a resurselor materiale, financiare, umane, infrastructura, mediul de lucru etc., necesare îndeplinirii
cerinţelor referitoare la calitate pentru creşterea satisfacţiei clientului şi imbunatatirea performantelor de mediu si
de sanatate si securitate in munca.

5.2 Orientarea catre client


Furnizarea increderii ca S.C. CONSTRUCT MODERN S.A. desfasoara activitati care asigura orientarea
catre client si executa lucrari de calitate este dovedita prin:
 implementarea/certificarea conformitatii Sistemului de Management al Calita ții;
 tratarea reclamatiilor clientilor referitoare la deficiente ale lucrarilor de executie;
5.3 Atributii si responsabilitati
Responsabilitatea şi autoritatea în cadrul organizaţiei rezultă din ROF, fişele postului şi documentele
sistemului de management integrat.
O parte dintre acestea se regasesc in tabelul de mai jos:

Functia Numele Responsabilitatea si autoritatea


- Semneaza contractul si actele aditionale cu beneficiarul lucrarii

Director - dispune inceperea constructiilor autorizate si pentru care s-au elaborat documentatii de
a) general executie avizate in conformitate cu art. 23 lit. b Legea 10/1995
- Are autoritatea pentru utilizarea bugetului necesar investiţiilor în calitate şi pentru derularea
contractului.
b) Director - asigură prin decizia directorului general numirea managerului de proiect, a responsabilului de
tehnic contract şi a responsabilului tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii.
- verifică existenţa dirigintelui de şantier autorizat de I.S.C., numit pentru lucrarile de construcţii
si instalaţii
- verifica aplicarea pe santier a prevederilor: documentatiilor tehnice de executie , a procedurilor
tehnice de executie si a normativelor in vigoare
- verifica existenţa tuturor autorizaţiilor de construire şi avizelor prevăzute de lege în sarcina
beneficiarului lucrării
- verifică respectarea cerinţelor de calitate de către furnizorii de materiale şi menţine înregistrări
referitoare la monitorizarea acestora
Functia Numele Responsabilitatea si autoritatea
- răspunde de corespondenţa dintre materialele prevăzute în documentaţia tehnică şi cele
cuprinse în devizul-ofertă
- verifică existenţa condiţiilor de începere a lucrării şi întocmeşte ordinul de începere a acesteia

- coordonează procesul de planificare a producţiei


- aproba executarea lucrarilor suplimentare cerute de clienti pe baza proiectelor de executie
- poarta intreaga corespondenta de executie a lucrarilor cu clientii

- verifica subcontractorii si tine intreaga corespondenta cu acestia


- răspunde de elaborarea şi existenţa la punctul de lucru a planului calitatii pentru lucrare
- are obligaţia de a verifica modul de efectuare a înregistrărilor calităţii de către responsabilul
de contract şi modul de înregistrare a acestora în planul calităţii
- verifica calitatea lucrarilor executate de subcontractori si respectarea detaliilor de executie
- răspunde de aplicarea corectă şi întocmai a procedurilor tehnice de execuţie de către
Manager
c) proiect
responsabilul de contract, de respectarea documentaţiei tehnice de execuţie şi a normativelor
tehnice, asigurând împreună cu Directorul tehnic, toate condiţiile tehnico-materiale pentru
executarea în bune condiţii a lucrărilor
- Intocmeste si transmite samptamanal si lunar necesarele de materiale, forta de munca,
utilaje si transport
- raspunde de respectarea programului lucrarilor pentru fiecare contract
- raspunde de implementarea soluţiilor stabilite prin:
a.) documentatiile tehnice de executie elaborate de proiectant
b.) procedurile tehnice de executie aplicabile lucrarii
c.) normele si normativele in vigoare
- raspunde de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca, situatiile de
Responsabil urgenta si protectia mediului pe santier
d) de contract - are obligaţia de a emite comandă către laborator pentru prelevare probe de la punctul de
lucru şi de a transmite Condica de Betoane la laborator pentru a fi înscrise rezultatele
încercărilor pentru aceste probe
- răspunde de aplicarea prevederilor din Planul Calităţii şi efectuează înregistrările prevăzute în
acesta
- raspunde de mentinerea inregistrarilor calitatii conform cerintelor specifice
- admite executia lucrarilor exclusiv pe baza proiectelor si a detaliilor de executie avizate de
verificatori de proiecte atestati
- raspunde pentru realizarea nivelului de calitate conform cerintelor
- opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri
de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea acestora numai după remedieri
Responsabil - verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a
tehnic cu lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor,
e) executia precum şi programele de realizare a construcţiilor
atestat - intocmeşte şi ţine la zi registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţii, pe care le
coordonează şi de care răspunde
- semnează şi ştampilează înregistrările calităţii pentru inspecţiile şi verificările la care
participă
- pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea
respectării proiectelor.
- verifica daca executia lucrarilor se face pe baza autorizatiilor de construire,a proiectelor si a
detaliilor de executie avizate de verificatori de proiecte atestati
- verifica pe etape de lucrari realizarea nivelului de calitate conform cerintelor
- opreşte execuţia lucrărilor în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri
Responsabil de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea acestora numai după remedieri
f) control tehnic - verifică respectarea cerintelor de calitate cu privire la materialele aprovizionate, inainte de
calitate punerea in opera-documente de calitate,recoltari probe etc.
-intocmeste rapoarte de neconformitate si rapoarte de actiuni corective/preventive
- semnează înregistrările calităţii pentru inspecţiile şi verificările la care participă
- pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea
lucrarilor

5.4 COMUNICAREA INTERNĂ


Comunicarea internă la toate nivelurile ierarhice, se realizează prin corespondenţă scrisă, telefonie fixă şi
mobilă, fax, staţii radio fixe şi mobile, comunicare verbală, e-mail etc., în funcţie de importanţa comunicării şi de
condiţiile de moment, dacă nu este prevăzut altfel în documentele Sistemului de Management Integrat.

5.5 ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT REFERITOR LA LUCRARE

Analiza efectuată de management reprezintă o activitate planificată, independentă de controlul ierarhic


efectuat şi are ca scop asigurarea că sunt corect planificate şi asigurate resursele necesare realizării lucrărilor astfel
încât să se poată realiza nivelul calităţii cerut, incusiv încadrarea în termenele contractuale.
La nivelul managementului de varf, prin directorul general, are loc lunar sedinta operativa, in care sunt
analizate toate lucrarile aflate in executie, cu participarea reprezentantilor tuturor directorilor, a sefilor de
compartimente, a managerilor de proiect si a responsabililor de contract.
De asemenea au loc de luni pana vineri sedinte zilnice, tinute de directorul de productie si directorul tehnic,
unde sunt analizate toate lucrarile, cu participarea managerilor de proiect, a managerului de proiect productie
industriala si a reprezentantilor tuturor compartimentelor implicate în realizarea lucrărilor: Programare Pregatire
Lucrari, Urmarire Decontare Lucrari, Aprovizionare, Mecanizare, CQ, Prevenire si protectie, Resurse Umane.
Înregistrările referitoare la aceste analize sunt păstrate la compartimentul Progrmare Pregatire Lucrari.
În urma analizei efectuate, rezultă măsurile care sunt necesare şi modul de alocare a resurselor necesare în
vederea aplicării acestor măsuri.

6 MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1 RESURSE UMANE


Necesarul de resurse umane pentru lucrare este stabilit în faza de ofertare şi este elaborat sub denumirea de
"Extras de forta de munca".
Personalul de execuţie va fi instruit pe baza specificaţiilor tehnice din caietele de sarcini elaborate de
proiectant, a PTE-urilor si instructiunilor de lucru si de sanatate si securitate in munca proprii ale S.C. CONSTRUCT
MODERN S.A., a instrucţiunilor de utilizare din agrementele tehnice pentru materiale, a fiselor tehnice de securitate
pentru substantele periculoase, elaborate de furnizori.
Instruirile efectuate cu personalul de execuţie vor fi înregistrate în procese verbale de instruire ce se vor
anexa la prezentul plan, cele specifice de sanatate si securitate in munca în “Fişa de instruire individuala privind
securitatea si sanatatea in munca”, iar cele privind situatiile de urgenta in “Fisa individuala de instructaj in domeniul
situatiilor de urgenta”

Scopul instruirii Cine va fi instruit ?


Cine face instruirea ? Termen (perioada)
Responsabil de
Manager de proiect
1. Respectarea Planului Calitatii Semestrial
contract
Sef comp. CQ
Responsabil de
Manager de proiect Semestrial/de cate ori
2. Respectare PTE-uri si instruire contract
Sef comp. CQ apar modificari
privind specificul lucrarilor. Responsabil de Semestrial/ de cate ori
Personalul de executie
contract apar modificari
3. Instruire privind Sanatatea si Lunar
Personalul din Responsabil de
Securitatea in Munca si situatiile de la schimb. loc de muncă
subordine contract
urgenta la schimb. cond. muncă

6.2 ORGANIZAREA DE SANTIER

Nr. Necesară? Termen de


Denumire lucrare de organizare de santier Cine răspunde? Data finalizării
Crt. Da Nu realizare
1. Panou de identificare lucrare conform Ordin 63/N/1998 X  Manager de 02.03.2018 05.03.2108
proiect
2. Împrejmuirea terenului alocat organizării de şantier X  Manager de02.03.2018 03.03.2018
proiect
3. Grup sanitar (Cel puţin toaleta ecologica) X  Manager de02.03.2018 03.03.2018
proiect
4. Racord energie electrică OS X  Manager de01.03.2018 02.03.2018
proiect
5. Amplasare baracamente X  Manager de01.03.2018 02.03.2018
proiect
6. Racord apă/canal X  Manager de01.03.2018 02.03.2018
proiect
7. Căi de acces X  Manager de01.03.2018 02.03.2018
proiect
8. Dotări PSI X  Responsabil 01.03.2018 02.03.2018
tehnic PSI si SSM
9. Semnalizarea santierului privind SSM X  Responsabil 01.03.2018 02.03.2018
tehnic PSI si SSM
10. Amplasare macara turn X  Manager de02.03.2018 05.03.2018
proiect
11. Mijloace pentru asigurarea şi protejarea mediului inconjurator X  Manager de01.03.2018 02.03.2018
proiect
12. Telefon fix/mobil X  Manager de01.03.2018 02.03.2018
proiect
13. Mijloc de transport muncitori X  Manager de01.03.2018 02.03.2018
proiect

6.3 Utilaje necesare în execuţie, altele decât cele din dotarea obişnuită a formaţiilor de lucru:

Nr. Disponibil Necesar Termen Compartim


Denumire Caracteristici tehnice
buc. din dotare de procurat limită responsabil
excavator 20-24 pneuri 1 DA NU - MANAGER DE
PROIECT
buldoexcavator Cupa si picon 1 DA NU - MANAGER DE
PROIECT
Nacela Inaltime 18m –tip foarfeca 1 DA NU - MANAGER DE
PROIECT
Nacela Inaltime 18m –tip brat articulat 1 DA NU - MANAGER DE
PROIECT
Automacara 80-100 tone 1 INCHIRIAT DA 02.03.2019 MANAGER DE
PROIECT
Buldozer 1 INCHIRIAT DA 01.01.2019 MANAGER DE
PROIECT
Cilindru compactor 12 tone 1 DA NU - MANAGER DE
PROIECT
Placa compactoare 500 kg 1 DA NU - MANAGER DE
PROIECT
Motopompa 1 Da NU - MANAGER DE
PROIECT
Vibrator de beton 1 DA NU - MANAGER DE
PROIECT
Manipulator telescopic rotativ 17-20 m 1 INCHIRIAT DA 02.03.2018 MANAGER DE
PROIECT

7 REALIZAREA PRODUSULUI/ CONTROL OPERATIONAL

7.1 PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSULUI

Execuţia obiectivului se derulează conform graficelor de executie a lucrarii pe stadii fizice si a contractului încheiat
cu investitorul. Pentru activitatile identificate s-au elaborat proceduri tehnice de executie, instructiuni de lucru si
referitoare la cerintele de mediu si sanatatea si securitatea muncii prin care se asigura desfasurarea activitatilor in
conditii planificate in concordanta cu politica, obiectivele si programele de mediu/ SSM ale organizatiei.

Termene de execuţie
Nr.
Faza Planificat Realizat
Crt.
1. Începere lucrări (Ordin de începere a lucrării) 02.03.2018 02.03.2018
2. Termen intermediar 1
3. Termen intermediar 2 18.03.2018 25.03.2018
4. Termen intermediar 3
5. Termen intermediar 4
6. Terminare lucrări (Recepţie la terminare) 02.03.2019 02.03.2019
Notă: Graficele de execuţie pe stadii fizice se întocmesc separat şi se anexează prezentului plan al calităţii.

7.2 CERINŢE REFERITOARE LA PRODUS

Categoria de importanţă a construcţiei: III

Documentele cele mai importante pentru definirea cerinţelor sunt:


- cereri explicite formulate de clienţi - cereri de ofertă descriind aşteptările clienţilor, comenzi
- cerinte implicite, rezultate din reglementări.
Cerinţe implicite
Respectarea prevederilor - Proiectului de execuţie,
- Caietului de sarcini,
- Planului de control al proiectantului privind fazele determinante,
- Normativelor în vigoare şi a Instrucţiunilor tehnice
- Planului privind sanatatea si securitatea in munca.
Cerinţe explicite
 1. Verificarea de către client a produselor aprovizionate
 2. Verificarea de către client la furnizor a produselor aprovizionate
 3. Cerinţe suplimentare faţă de prevederile normativelor, privind trasabilitatea
 4. Verificări / încercări suplimentare faţă de prevederile normativelor
 5. Cerinţe privind audituri de secunda parte
 6. Prevederi privind proprietatea clientului (produse furnizate de client)
 7. Altele (care?):

Explicitarea acestor cerinţe:

Cerinţele clienţilor au fost analizate în momentul întocmirii ofertei şi a încheierii contractului de execuţie.
Eventualele diferenţe între condiţiile iniţiale ale ofertei şi cerinţele formulate de clienţi pe pacursul execuţiei
lucrărilor prin dispoziţii de şantier elaborate de proiectant se soluţionează de comun acord.

7.3 PROIECTARE SI DEZVOLTARE

Documentaţia elaborată de proiectant şi pusă la dispoziţie de către client (investitor), care constă în
Caietele de sarcini, Proiectul de execuţie părţi scrise şi părţi desenate, Planul de urmărire şi control al
proiectantului, Program de urmărire şi control pe faze determinante vizat de I.S.C. şi dispoziţiile de şantier
elaborate pe parcursul execuţiei.

7.3.1. Verificarea documentaţiei elaborată de proiectant


Neconform
Neaplicabil
Conform

ETAPE DE
VERIFICARE DOCUMENTATIE

Corelare documentaţie de execuţie cu documentaţie de licitatie x


Corelare planşe rezistenţă cu arhitectură x
Corelare planşe construcţii cu instalaţii x
Corelare piese scrise cu piese desenate x
Existenţa detaliilor de execuţie necesare x
Existenţa Planul de urmărire şi control al proiectantului x
Existenţa Program de urmărire şi control pe faze determinante vizat de I.S.C. x
Existenţă stampilă verificator de proiect pentru rezistenţă şi stabilitate x
Corelare necesar de betoane cu Nomenclator de betoane al staţiei de preparare x

7.3.2. Controlul modificarii proiectului


Orice modificare faţă de prevederile proiectului se admite numai pe bază de Dispoziţie de Şantier,
elaborată de către Proiectant şi acceptată de Client şi Managerul de proiect executant.
Dispoziţia de Şantier va fi înregistrată la S.C. CONSTRUCT MODERN S.A prin grija managerului de
proiect pentru întocmirea devizului de lucrari suplimentare.

7.4 APROVIZIONARE

Necesarul de resurse materiale pentru lucrare este stabilit în faza de ofertare.

7.4.1. Cerinte generale pentru produsele aprovizionate


Toate produsele aprovizionate trebuie să corespundă cu specificaţiile de aprovizionare.
Toate produsele aprovizionate trebuie să fie însoţite de documente de atestare a conformitatii, sa aiba
aplicat marcajul CE (declaratie de conformitate CE, in limba romana), iar pentru cele de import sau produse în
România pentru care nu există reglementări la nivel naţional, este necesar şi agrementul tehnic complet, insotit
de avizul tehnic (inclusiv caracteristicile tehnice şi instructiunile de utilizare).

Materiale speciale necesar a fi aprovizionate Nu este cazul

7.4.2. Verificarea produsului aprovizionat


În momentul primirii materialelor aprovizionate la punctele de lucru, acestea vor fi verificate, iar rezultatul
verificării se trece în “Registrul de recepţie calitativă a materialelor” înainte de introducerea acestora în lucrare şi
numai pe baza documentelor de atestare a calităţii care însoţesc materialele.
Atunci când se consideră necesar, în contractele cu furnizorii se includ clauze referitoare la accesul liber la
furnizor a reprezentantului societăţii sau a clientului pentru efectuarea de audituri de secundă parte, precum şi pentru
inspectări ale produselor pe flux şi/sau la final.

7.5 PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE SERVICII

7.5.1. Menţinerea sub control a procesului de realizare a lucrărilor


Menţinerea sub control a procesului de producţie, se realizează prin aplicarea prevederilor din procedurile
tehnice de execuţie şi prin autocontrol şi control ierarhic efectuat de către managerul de proiect şi CQ.

Nr. crt. Denumirea procesului Cod PTE

1. Executarea lucrarilor de trasare PTE-01.01.


2. Executarea organizarii a lucrarilor de constructii montaj PTE-01.02.
3. Executarea lucrarilor de sapaturi si sprijiniri pentru fundatii si alte lucrari de constructii si instalatii PTE-02.01.
4. Executarea lucrarilor de umpluturi compactate PTE-02.02.
5. Piloti forati PTE-03.02.
6. Fasonarea si montarea otelului beton pentru structurile de beton armat PTE-04.01.
7. Executarea lucrarilor de betonare si decofrare PTE-04.02.
8. Prepararea betonului in statii de betoane centralizate PTE-04.03.
9. Realizarea elementelor prefabricate din beton precomprimat PTE-04.05.
10. Realizarea elementelor prefabricate din beton si beton armat PTE-04.06.
Nr. crt. Denumirea procesului Cod PTE

11. Montare prefabricate din beton PTE-04.07.


12. Cofrarea structurilor de beton si beton armat PTE-05.01.
13. Pereti si tavane din gips carton PTE-06.03.
14. Executarea imbinarilor sudate la constructii din otel pentru cladiri civile, industriale si agricole PTE-07.01.
Executarea lucrarilor de invelitori tip ISORIGHE
15. PTE-09.03.

16. Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri PTE-10.01.


17. Executarea lucrarilor de termoizolare a fatadelor PTE-10.03.
18. Executarea lucrarilor de tencuieli PTE-11.01.
19. Placaje faianta PTE-11.05.
20. Montarea timplariei metalice PTE-13.02.
21. Montarea geamurilor PTE-13.04.
22. Executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii PTE-14.01.
23. Executarea lucrarilor de vopsitorii pe confectii metalice PTE-14.02.
24. Executarea instalatiilor electrice interioare cu tensiuni pana la 1000 V c.a. PTE-15.03.
25. Realizarea conexiunilor in tablouri electrice PTE-15.04.
Descrierea, montajul si punerea in functiune a posturilor de transformare compacte prefabricate, in
26. PTE-15.06.
anvelopa de beton sau metalica
27. Executia instalatiilor electrice exterioare cu tensiunea de pana la 20 kV c.a. PTE-15.07.
Executia conductelor de transport (retelelor de distributie), de apa rece (calda), realizate din tevi
28. PTE-16.02.
metalice
29. Executarea instalatiilor sanitare interioare PTE-16.03.
30. Executarea retelelor de canalizare PTE-16.04.
31. Executarea caminelor de canalizare din beton si PE PTE-16.05.
32. Camine de vizitare PTE-16.06.
33. Camine pentru bransamente de apa PTE-16.07.
34. Montarea statiilor de pompare apa uzata PTE-16.08.
35. Conducte de canalizare din PP cu garnitura PTE-16.11.
36. Executarea instalatiilor interioare de incalzire centrala PTE-17.01.
37. Executia instalatiilor de utilizare gaz metan PTE-17.02.
38. Executarea instalatiilor de ventilatie PTE-17.03.
39. Izolatia termica a conductelor PTE-17.04.
40. Conducte din otel PTE-17.06.
41. Montarea/ instalarea si punerea in functiune a instalatiilor de ardere si automatizare PTE-18.01.
42. Reparare, service si intretinere la instalatii de ardere si automatizare PTE-18.02.

Controlul operational pentru mediu se asigura prin mentinerea sub control a activitatilor de transport,
incarcare- descarcare, manipulare, depozitare etc. astfel incat deseurile sa ajunga la depozitele specifice,
conform prevederilor din Planul de management de mediu.
Controlul operational pentru SSM se asigura prin aplicarea instructiunilor privind sanatatea si securitatea
in munca si controlul proceselor de productie, conform Planului de SSM.

7.5.2 Validarea proceselor de productie


Procesele speciale şi cele care implică materiale şi/sau tehnologii noi sau îmbunătăţite pe baza
experienţei acumulate de personalul tehnic, sunt validate intern.

Procese necesar a fi validate


Nr. Compartiment Proces verbal
Denumirea procesului necesar a fi validat Termen
crt. responsabil validare nr.
1. Nu sunt procese - - -
Notă: Documentaţia rezultată în urma validării acestor procese cuprinde:
 criteriile care au stat la baza analizei şi validării procesului;
 echipamentul şi calificarea personalului pentru execuţie;
 modul de desfăşurare a procesului propriu-zis;
 ce înregistrări trebuie efectuate pe parcursul desfăşurării procesului;
Responsabilitatea de a defini şi valida procesele speciale, precum şi pentru elaborarea de proceduri tehnice
de execuţie pentru efectuarea lucrărilor, revine managerului de proiect în colaborare cu compartimentul CQ.

7.5.3 Identificare si trasabilitate

Cerinţele privind asigurarea trasabilităţii lucrărilor de construcţii rezultă din:


- HGR 273/1994 ” Regulament privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii”, prin conţinutul cărţii tehnice
a construcţiei, cap. B “Documentaţia tehnică privind execuţia”.
- Legea 10 / 95 - privind calitatea în construcţii
- Normativ C56/85 si C56/02– privind verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi de instalaţii aferente

Documente cerute prin reglementari


Cine îl păstrează până la depunerea
Nr. DENUMIREA
De unde provine (cum se întocmeşte) lui la cartea tehnică a construcţiei sau
crt. DOCUMENTULUI
la dosarul de istoric
Este elaborat de managerul de proiect în colaborare cu comp.
1. Planul Calităţii SMI şi se fac înregistrări pe întreg parcursul execuţiei de către Se păstrează la punctul de lucru.
responsabilul de contract.
Ordinul de începere a
2. Se primeşte de la compartimentul Programare Pregatire Lucrari. Se păstrează la punctul de lucru.
lucrărilor
PV de predare a Se întocmeşte la predarea-primirea amplasamentului, la care
3. amplasamentului şi participă de regula managerul de proiect/ responsabilul de Se păstrează la punctul de lucru.
reperului de nivelment contract.
Se întocmeşte la trasarea lucrărilor, la care participă
4. PV de trasare responsabilul de contract + topometrist, B+topometrist autorizat, Se păstrează la punctul de lucru.
P.
Se întocmesc de către responsabilul de contract, la recepţia
PVRC / PV de lucrări
5. lucrărilor ce devin ascunse, împreună cu reprez. beneficiarului şi Se păstrează la punctul de lucru.
ascunse
proiectant după caz.
Se transmite la laboratoarele de
6. Comandă de încercări Se întocmeşte de către responsabilul de contract.
încercări
Se întocmeşte la prelevarea probelor la locul de punere în operă, Se păstrează 1 ex. la punctul de
7. PV de prelevare probe
de către laborator lucru, şi 1 ex. la laborator
Se primesc de la laboratoarele de încercări sub formă de
8. Rapoarte de incercari Se păstrează la punctul de lucru.
rapoarte de incercari.
Se întocmeşte de către responsabilul de contract/ managerul de
9. Comandă de beton Se transmite la staţia de betoane
proiect
Aviz de expeditie /
Se întocmeşte de către staţia de betoane si cuprinde toate datele
10. Declaratia de conformitate Se păstrează la punctul de lucru.
necesare clasei de beton
beton/Bon de transport
Se întocmeşte de către responsabilul de contract, pe parcursul
11. Condica de betoane Se păstrează la punctul de lucru.
execuţiei lucrării.
Registru de recepţie Se întocmeşte de către responsabilul de contract, pe parcursul
12. Se păstrează la punctul de lucru.
calitativă a materialelor execuţiei lucrării.
Documente de atestare a Se păstrează la punctul de lucru, în
13. Se primesc de la comp. Aprovizionare-Furnizori.
conformitatii materialelor dosarul privind execuţia lucrării.
Cine îl păstrează până la depunerea
Nr. DENUMIREA
De unde provine (cum se întocmeşte) lui la cartea tehnică a construcţiei sau
crt. DOCUMENTULUI
la dosarul de istoric
Registru de montare a Se întocmeşte de către responsabilul de contract, pe parcursul
14. Se păstrează la punctul de lucru.
elementelor prefabricate execuţiei lucrării.
Se întocmeşte de către responsabilul de contract, pe parcursul
15. Jurnalul de santier Se păstrează la punctul de lucru.
execuţiei lucrării.
Se întocmesc de către responsabilul de contract, la recepţia
PV de probe şi lucrări
16. probelor sau a lucrărilor speciale, împreună cu reprez. Se păstrează la punctul de lucru.
speciale
beneficiarului.
Se păstrează la comp. CQ şi o
17. RNC Se întocmesc de către Resp.CQ, Manageri de proiect,RTE.
xerocopie la punctul de lucru.
Se întocmesc de către reprez. IJC, la recepţia lucrărilor
18. PV Faze Determinante desemnate ca faze determinante, împreună cu responsabilul de Se păstrează la punctul de lucru.
contract, reprez. beneficiarului, proiectant şi CQ.
Note de constatare a Se păstrează la comp. CQ şi o
19. Se întocmesc de către organul de control.
organelor de control xerocopie la punctul de lucru.
Se întocmesc de către proiectant şi se transmit prin reprez.
Se păstrează la comp. Contracte, la
beneficiarului la sediul S.C. CONSTRUCT MODERN S.A. de
20. Dispoziţii de şantier punctul de lucru si la comp. Pregatire
unde se transmit la comp. Pregatire Programare si la punctul de
Programare.
lucru.
Se păstrează 1 ex. la comp. Urmarire
21. Situaţii de lucrări Se întocmesc de către comp. Urmarire Decontare
Decontare

Alte documente necesar a fi intocmite

DENUMIREA
Nr. crt. De unde provine (cum se întocmeşte) Cine îl păstrează
DOCUMENTULUI
Se pastreaza la punctul de lucru pe
Se intocmesc de catre gestionar sau de catre responsabilul de
timpul executiei lucrarii, dupa care
1. Fise de magazie contract in cazul in care are atributii de gestiune.
se predau comp. Financiar
Se verifica de catre comp. Financiar contabilitate lunar.
contabilitate
Se intocmesc in 2 exemplare – unul
Se intocmesc de catre gestionar sau de catre responsabilul de
se pastreaza la punctul de lucru, iar
2. Bonuri de consum contract in cazul in care are atributii de gestiune.
celalalt se preda la comp. Finanicar
Se verifica de catre comp. Financiar contabilitate lunar.
contabilitate
Lista deseurilor Se predau lunar responsabilului
3. Se intocmesc de catre seful punctului de lucru
identificate SMM

Alte cerinţe, referitoare la identificarea şi trasabilitatea lucrărilor


Nr.
DESCRIEREA CERINŢEI CINE ŞI CUM O REALIZEAZĂ CINE ŞI CUM O GESTIONEAZĂ
crt.
1. Nu sunt cerinte - -

7.5.4 Proprietatea clientului

Nr. Proprietatea clientului Recepţie


Observaţii
Crt. (Produsul furnizat de client) Cum? Doc. încheiat
1. Amplasament Predare-Primire PV
Se va returna odată
2. Documentaţia de execuţie Conf. pct. 7.3 -
cu cartea tehnică

Notă: Orice situaţie care conduce la pierderea capabilităţii de utilizare a unui astfel de produs se va raportata
clientului.
În documentele încheiate între client - furnizor se precizează că verificarea efectuată de S.C. CONSTRUCT
MODERN S.A. asupra produsului nu anulează obligaţia clientului de a furniza un produs conform cu cerinţele
specificate.
7.5.5 Pastrarea produsului

Pentru menţinerea caracteristicilor calitative, a materialelor aprovizionate pentru realizarea lucrărilor, se vor
respecta instrucţiunile de depozitare/ conservare/ trasabilitate şi se vor inspecta periodic produsele depozitate pe
baza termenelor de valabilitate date de furnizori.
În cazul în care din diferite motive execuţia lucrărilor se va întrerupe pentru o perioadă mai îndelungată, se va
face conservarea acestora pe baza unui proiect de conservare a lucrărilor şi se va anunţa I.S.C. atât la terminarea
lucrărilor de conservare cât şi la reluarea lucrărilor.
Ideea de ordine este aceea de a conserva nivelul calităţii lucrărilor în condiţii de deplină siguranţă până la
predarea definitivă a acestora către client.

7.6 CONSERVAREA DISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE

Dispozitivele de măsurare şi monitorizare din cadrul şantierelor şi laboratoarelor sunt menţinute sub control
în conformitate cu procedura PG--12.
După configurarea punctelor de verificare şi a parametrilor ce trebuie verificaţi, sau determinat dispozitivele
de măsurare şi monitorizare necesare în execuţie, altele decât cele din dotarea obişnuită a formaţiilor de lucru:
Necesar
Nr. Disponibil Termen Compartim
Denumire Caracteristici tehnice de
buc. din dotare limită responsabil
procurat
- -- - - -- -- -

8 MASURARE, ANALIZE SI IMBUNATATIRE

8.1 GENERALITATI:

Societatea are implementate procesele de monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire, necesare


pentru a demonstra conformitatea produsului, pentru a asigura conformitatea şi pentru a îmbunătăţi sistemul de
management integrat.
Aceste procese sunt planificate astfel:
-în Planul Calităţii pentru a demonstra conformitatea produsului;
-în Planul de Audit pentru a asigura conformitatea sistemului de management integrat;
-în planificari, programe şi prin analiza efectuată de management de unde rezultă acţiuni corective şi
preventive pentru a îmbunătăţii continuu eficacitatea SMI.

8.2 MONITORIZARE ŞI MĂSURARE

8.2.1 Satisfacţia clientului


Monitorizarea satisfacţiei clientului referitoare la percepţia sa asupra modului de realizare a lucrărilor şi a
calităţii acestora se realizează prin procesele verbale de recepţie calitativă; prin numărul de reclamaţii referitoare
la lucrare în perioada de execuţie, de garanţie şi post garanţie; prin recomandarile date de catre clienti si prin
chestionarele privind satisfactia clientilor.

8.2.2 Auditul intern


Procesul de audit intern este tinut sub control in conformitate cu procedura PG--16. Auditurile interne se
vor desfăşura în conformitate cu Programul anual de audit intern realizat de compartimentul de management
integrat.
Auditurile de proces şi/sau de produs sunt efectuate de către compartimentul CQ conform programului de
control al calitatii lucrarilor si in fazele de executie determinante pentru lucrari de constructii/ instalatii, precum si cu
programul de inspectii intocmit lunar de CQ.
Responsabilul de contract va informa Inspectia de Stat in Constructii si seful compartimentului CQ cu cel
puţin 10 zile înainte, despre ziua şi ora la care se va ajunge la faza propusă.
Responsabilii SSM si SMM realizeaza si ei controale pe partea de sanatate si securitate in munca,
respectiv protectia mediului, in conformitate cu programele de inspectii intocmite lunar.
8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor
Monitorizarea proceselor se va realiza prin înregistrările efectuate, referitoare la desfăşurarea acestora,
înregistrări definite prin procedurile care descriu aceste procese.
Atunci când este posibil, se va realiza şi măsurarea proceselor prin performanţele acestora.

8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului


Monitorizarea şi măsurarea produsului se realizează prin inspecţiile şi încercările efectuate pe parcursul
execuţiei.
La elaborarea Planului Calităţii, pe baza documentaţiei de execuţie, a Programului de control elaborat de
proiectantul lucrării şi a normativelor în vigoare s-au identificat punctele la care se vor efectua verificări şi încercări
astfel:

Nr. Doc. de Cine va participa Document care se


Etape de verificare
crt. referinţă CL PR EX ISC CQ RTE va încheia
Contract PVPA
1. Predare-primire amplasament      
Doc. exec. F--053

2. Trasare Doc. exec.       PVT


F--051
Verificarea pregătirii execuţiei săpăturii:
- execuţia sprijinirilor PVRC
3. Doc. exec.      
- colectarea şi evacuarea apelor F--030
(precipitaţii + surse accidentale)
Natura terenului de fundare – (participă Doc. exec. PVRTF
4.      
geologul) Studiu geo F-080
Infrastructură
Armare + Cofrare fundaţii (radier, cuzineţi PVRC
5. Doc. exec.      
etc.) F--030
Prelevare probe de beton la punctul de Comanda de
6. CP 012-07      
lucru incercare F-LC-004
7. Aspect beton după decofrare Doc. exec.       PVRC F--030
8. Defecte de betonare Doc. exec.       PVRC F--030
9. Realizare hidroizolaţie rigidă Doc. exec.       PVRC F--030
10. Umpluturi compactate Doc. exec.       PVRC F--030
Armare + Cofrare structură subsol (stâlpi,
11. Doc. exec.       PVRC F--030
diafragme, grinzi)
Prelevare probe de beton la punctul de Comanda de
12. CP 012-07      
lucru incercare F-LC-004
13. Aspect beton după decofrare Doc. exec.       PVRC F--030
14. Defecte de betonare Doc. exec.       PVRC F-030
PVRC F--030
15. Montaj prefabricate Doc. exec.      
REP F--086
16. Montaj piese înglobate Doc. exec.       PVRC F--030
17. Poziţionare buloane de ancoraj Doc. exec.       PVRC F--030
18. Realizare hidroizolaţii Doc. exec.       PVRC F--030
19. Realizare pardoseală subsol Doc. exec.       PVRC F--030
20. Cofrare +armare planseu peste subsol Doc. exec.       PVRC F-030
Prelevare probe de beton la punctul de Comanda de
21. CP012-07      
lucru incercare F-LC-004
22. Aspect beton după decofrare Doc. exec.       PVRC F--030
23. Defecte de betonare Doc. exec.       PVRC F--030
24. Recepţie infrastructură de rezistenţă Doc. exec.       PVRC F--030
Suprastructură
Nr. Doc. de Cine va participa Document care se
Etape de verificare
crt. referinţă CL PR EX ISC CQ RTE va încheia
Armare + Cofrare structură parter/ etaje
25. Doc. exec.       PVRC F--030
(stâlpi, diafragme, grinzi)
Prelevare probe de beton la punctul de Comanda de
26. CP 012-07      
lucru incercare F-LC-004
27. Aspect beton după decofrare Doc. exec.       PVRC F--030
28. Defecte de betonare Doc. exec.       PVRC F--030
Cofrare+armare planseu peste parter/
29. Doc. exec.       PVRC F--030
etaje
Prelevare probe de beton la punctul de Comanda de
30. CP 012-07      
lucru incercare F-LC-004
31. Aspect beton după decofrare Doc. exec.       PVRC F--030
32. Defecte de betonare Doc. exec.       PVRC F--030
Montaj elemente prefabricate (beton armat, PVRC F--030
33. Doc. exec.      
oţel) verticale de rezistenţă REP F--086
Montaj elemente prefabricate (beton armat, PVRC F--030
34. Doc. exec.      
confectii metalice) de rezistenţă REP F--086
Monolitizare elemente prefabricate din
35. Doc. exec.       PVRC F--030
beton armat
Poziţionare piese înglobate în
36. Doc. exec.       PVRC F--030
suprastructură
37. Recepţie suprastructură de rezistenţă Doc. exec.       PVRC F--030
38. Termoizolaţia terasei Doc. exec.       PVRC F--030
39. Hidroizolaţia terasei Doc. exec.       PVRC F--030
40. Probe hidroizolaţie Doc. exec.       PVRC FI-030
41. Execuţia şarpantei Doc. exec.       PVRC F--030
42. Execuţia învelitorii Doc. exec.       PVRC F--030
43. Realizare hidroizolaţii nivele curente la băi Doc. exec.       PVRC F--030
Inchideri exterioare şi compartimentări
44. Doc. exec.       PVRC F--030
interioare
45. Realizare coşuri de fum Doc. exec.       PVRC F--030
46. Încheiere lucrări -       PVRTL F--083
INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE, DE APĂ ŞI CANALIZARE
47. Trasarea lucrărilor Doc. exec.       PVT F--051
48. Predarea-primirea frontului de lucru Doc. exec.       PVPPFL F--052
Verificarea cotei săpăturii pentru
49. Doc. exec.       PVRC F--030
conductele din exterioarul clădirii
Aşternerea stratului de nisip pentru
50. Doc. exec.       PVRC F--030
conductele din exterioarul clădirii
51. Umpluturi compactate Doc. exec.       PVRC F--030
Verificarea calitatii lucrarilor ce devin
52. Doc. exec.       PVLA F--071
ascunse
53. Proba de etanseitate a tuburilor/ tevilor Doc. exec.       PVPETT F--078
Proba de încercare a etanşeităţii la
54. Doc. exec.       PVPPR FI-074
presiune la rece
Proba de încercare a etanşeităţii şi
55. Doc. exec.       PVPPC F--075
rezistenţei la cald
Verificarea aliniamentelor şi pantelor prin
56. nivelment al conductelor de canalizare din Doc. exec.       PVRC F--030
exteriorul clădirii
Proba de etanseitate a conductelor PVPECIC
57. Doc. exec.      
interioare de canalizare F--072
Nr. Doc. de Cine va participa Document care se
Etape de verificare
crt. referinţă CL PR EX ISC CQ RTE va încheia
Proba de încercare a etanşeităţii
58. canalizărilor exterioare (mai ales în zone cu Doc. exec.       PVPECEC
F--073
terenuri sensibile la înmuiere)
Proba de presiune la conductele magistrale PVPPCMP
59. Doc. exec.      
sub presiune F--082
Proba de etanseitate a canalelor cu nivel PVPPCMP
60. Doc. exec.      
liber F--081
Proba generală a instalaţiei cu obiecte
61. Doc. exec.       PVRC F--030
sanitare montate
INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE INTERIOARĂ
62. Trasarea lucrărilor Doc. exec.       PVT F--051
63. Predare-primire front lucru Doc. exec.       PVPPFL F--052
Încercări asupra elementelor de instalaţii
înglobate în construcţii şi asupra PVRC F--030
64. Doc. exec.      
conductelor amplasate în pardoseli sau PVLA F--071
pereţi (după caz)
65. Verificări la termoizolaţii, canal termic etc. Doc. exec.       PVRC F--030
Probe de presiune ale instalaţiilor la cald şi PVPPC F--075
66. Doc. exec.      
la rece PVPPR F--074
67. Examinarea vizuală a sudurilor Doc. exec.       PVRC F--030
68. Verificări la canalul termic Doc. exec.       PVRC F--030
Probă de presiune la coloanele de pe
69. Doc. exec.       PVRC F--030
canalul de distanţă, pe tronsoane
Proba de eficacitate a instalaţiei corpurilor
70. Doc. exec.       PVRC F--030
de încălzire, reglajul instalaţiei
71. Predarea instalaţiei Doc. exec.       PVRC F--030
INSTALAŢII DE VENTILAŢIE
72. Trasarea lucrărilor Doc. exec.       PVT F--051
73. Predarea-primirea frontului de lucru Doc. exec.       PVPPFL F--052
74. Lucrări ce devin ascunse Doc. exec.       PVLA F--071
75. Verificarea tehnică a echipamentelor Doc. exec.       PVRC F--030
Proba de încercare a etanşeităţii întregii
76. Doc. exec.       PVPE F--079
instalaţii
77. Predarea instalaţiei Doc. exec.       PVRC F--030
INSTALAŢII DE GAZE – REŢELE DE DISTRIBUŢIE, INSTALAŢII INTERIOARE, INSTALAŢII DE
UTILIZARE A GAZELOR
78. Trasarea lucrărilor Doc. exec.       PVT F--051
79. Predarea-primirea frontului de lucru Doc. exec.       PVPPFL F--052
Verificarea calităţii izolaţiei cu elastomeri
80. Doc. exec.       PVRC F--030
(în staţie şi pe traseu)
81. Prelevarea probelor martor Doc. exec.       PVRC F--030
Încercări mecanice ale sudurilor
82. Doc. exec.       PVRC F--030
conductelor
83. Lucrări ce devin ascunse Doc. exec.       PVLA F--071
84. Umpluturi compactate Doc. exec.       PVRC F--030
85. Probe de presiune şi etanşeitate Doc. exec.       PVPETT F--078
86. Încercări preliminare pe tronsoane Doc. exec.       PVRC F--030
87. Verificarea instalaţiei în ansamblu Doc. exec.       PVRC F--030
CONDUCTE DE TRANSPORT – REŢELE DE DISTRIBUŢIE DE APĂ RECE (CALDĂ),
REALIZATE DIN ŢEVI METALICE
Nr. Doc. de Cine va participa Document care se
Etape de verificare
crt. referinţă CL PR EX ISC CQ RTE va încheia
88. Trasarea lucrărilor Doc. exec.       PVT F--051
89. Predarea-primirea frontului de lucru Doc. exec.       PVPPFL F--052
Verificarea calităţii izolaţiei cu elastomeri
90. pentru conductele de apă montate Doc. exec.       PVRC F--030
subteran
91. Examinarea vizuală a sudurilor Doc. exec.       PVRC F--030
92. Lucrări ce devin ascunse Doc. exec.       PVLA F--071
93. Umpluturi compactate Doc. exec.       PVRC F--030
Probe pentru lucrări speciale (suflare cu
94. Doc. exec.       PVRC F--030
aer, spălare)
95. Probarea rezistenţei conductelor Doc. exec.       PVPETT F--078
96. Terminarea lucrărilor Doc. exec.       PVRC F--030
CONDUCTE TEHNOLOGICE, PENTRU DIVERSE FLUIDE
97.Trasarea lucrărilor Doc. exec.       PVT F--051
98.Predarea-primirea frontului de lucru Doc. exec.       PVPPFL F--052
99.Examinarea vizuală a sudurilor Doc. exec.       PVRC F--030
100. Lucrări ce devin ascunse Doc. exec.       PVLA F--071
101. Umpluturi compactate Doc. exec.       PVRC F--030
Probe pentru lucrări speciale (suflare cu
102. Doc. exec.       PVRC F--030
aer, spălare)
103. Proba rezistenţei şi etanşeităţii conductelor Doc. exec.       PVPETT F--078
Montarea conductelor tehnologice (recepţia
104. Doc. exec.       PVRC F--030
la terminarea lucrărilor)
MONTAREA UTILAJELOR TEHNOLOGICE
105. Trasarea lucrărilor Doc. exec.       PVT F--051
106. Predarea-primirea frontului de lucru Doc. exec.       PVPPFL F--052
107. Verificarea vizuală a sudurilor Doc. exec.       PVRC F--030
108. Lucrări ce devin ascunse Doc. exec.       PVLA F--071
Lucrări speciale (degresări, curăţiri, spălări,
109. Doc. exec.       PVRC F--030
suflări cu aer, pasivizări)
110. Probe de presiune (rezistenţă, etanşeitate) Doc. exec.       PVRC F--030
111. Recepţie la terminarea lucrărilor Doc. exec.       PVRTL F--083
INSTALAŢII ELECTRICE
112. Trasarea lucrărilor Doc. exec.       PVT F--051
113. Predarea-primirea frontului de lucru Doc. exec.       PVPPFL F--052
Lucrări ascunse (pozarea coloanelor,
114. Doc. exec.       PVLA F--071
conductorilor, priza de pământ naturală)
Buletine de încercare pentru: echipamente,
cabluri, motoare, bare transformatoare de
115. Doc. exec.       PVRC F--030
putere, protecţii prin relee, bateri
acumulatori.
116. Pozarea cablurilor de branşament electric Doc. exec.       PVRC F--030
117. Umpluturi compactate Doc. exec.       PVRC F--030
118. Continuitate Doc. exec.       PVRC F--030
119. Verificarea funcţionării instalaţiei Doc. exec.       PVRC F--030
Controlul continuitatii electrice si a PVCCERIC
120. Doc. exec.      
rezistentei de izolatie a conductoarelor F--076
121. Incercarea prizelor de pamant Doc. exec.       PVIPP F--077
122. Predarea instalaţiei Doc. exec.       PVRC F--030
INSTALAŢII DE AUTOMATIZARE
Nr. Doc. de Cine va participa Document care se
Etape de verificare
crt. referinţă CL PR EX ISC CQ RTE va încheia
123. Trasarea lucrărilor Doc. exec.       PVT F--051
124. Predarea-primirea frontului de lucru Doc. exec.       PVPPFL F--052
125. Lucrări ce devin ascunse Doc. exec.       PVLA F--071
Montarea construcţiilor metalice ce susţin
126. Doc. exec.       PVRC F--030
cabluri (ferme, grinzi, profile)
Montarea conductelor AMC de racord
127. Doc. exec.       PVRC F--030
proces
Buletine de încercare pentru: echipamente,
cabluri de semnalizare, aparataj electric,
128. Doc. exec.       PVRC F--030
elemente de măsurarea temperaturii,
protecţii prin relee, bateri acumulatori.
129. Verificarea elementelor de automatizare Doc. exec.       PVRC F--030
130. Verificarea instalaţiei de automatizare Doc. exec.       PVRC F--030
131. Recepţia la terminarea lucrărilor Doc. exec.       PVRTL F--083
DRUMURI SI PLATFORME
132. Trasarea lucrărilor Doc. exec.       PVT F--051
133. Predarea-primirea frontului de lucru Doc. exec.       PVPPFL F--052
134. Platforme si parcari- structura rutiera Doc. exec.       PVRC F--030
135. Alei si drumuri-trotuare si borduri Doc. exec.       PVRC F--030
136. Lucrari de evacuare a apelor Doc. exec.       PVRC F--030
137. Recepţia la terminarea lucrărilor Doc. exec.       PVRTL F--083
AMENAJARI PEISAGERE
138. Trasarea lucrărilor Doc. exec.       PVT F--051
139. Predarea-primirea frontului de lucru Doc. exec.       PVPPFL F--052
140. Lucrări ce devin ascunse Doc. exec.       PVLA F--071
141. Montare de arbusti,plante Doc. exec.       PVRC F--030
142. Recepţia la terminarea lucrărilor Doc. exec.       PVRTL F--083

8.3 CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM


Produsul identificat ca neconform se va documenta şi localiza prin PV de recepţie calitativă şi/sau prin RNC,
iar atunci când este posibil se va marca şi/sau se va izola.
Pentru delimitarea unui spaţiu în care s-au consemnat neconformităţi se vor utiliza inscripţionări de
avertizare.
După ce s-au întreprins asupra produsului neconform acţiunile de corecţie stabilite, se va efectua
reinspectarea produsului, iar înregistrările efectuate fac parte din dosarul de istoric al lucrării.

8.4 ANALIZA DATELOR


Înregistrările calităţii referitoare la modul de realizare a produsului, efectuate pe parcursul execuţiei
lucrărilor, sunt date care stau la baza unor analize planificate independente de controlul ierarhic efectuat şi au ca
scop asigurarea că sunt corect planificate şi asigurate resursele necesare realizării lucrărilor astfel încât să se poată
realiza nivelul calităţii cerut, inclusiv încadrarea în termenele contractuale.
Această analiză se efectuează săptămânal (conf. cap. 5.5), iar atunci când specificul lucrărilor o impune
(lucrări de categorie de importanţă deosebită sau excepţională, tehnologii noi şi/sau pretenţioase, termene de
execuţie foarte scurte etc.), această analiză se face la intervale mai scurte de timp (uneori zilnic) şi dacă este cazul cu
participarea investitorului, a proiectantului etc.
În urma analizei efectuate, rezultă măsurile care sunt necesare şi modul de alocare a resurselor necesare în
vederea aplicării acestor măsuri.

8.5 ACŢIUNI CORECTIVE ŞI PREVENTIVE


Acţiunile corective şi/sau preventive care se impun pe parcursul execuţiei lucrărilor conform procedurilor
generale PG--17 şi/sau PG--18, vor fi documentate şi se va urmări eficacitatea acestora.
NOTĂ:
1. Dacă tabelele în care se efectuează înregistrări pe parcursul execuţiei lucrărilor nu au suficiente
rânduri, se vor crea anexe la PQ care vor fi înregistrate în lista anexelor de la cap.9.
9 LISTA ANEXELOR

Numărul de Cine a înregistrat anexa?


Nr. crt. Denumirea şi conţinutul anexei Data înregistrării
pagini ale anexei (Numele şi semnătura)
Necesar de material –echipamente si comanda
1. 1 10.02.2018 Muntean Adela
interna
Necesar de utilaje si mijloace de transport
2. 1 03.03.2018 Muntean Adela

Proces verbal constatare abatere


3. 1 26.04.2018 Muntean Adela

4. Proces verbal de validare 1 30.03.2018 Muntean Adela

5. Registru EMM 1 9.03.2018 Muntean Adela

6. Proces verbal receptie calitativa 1 06.04.2018 Muntean Adela

Registru de receptie calitativa a materialelor si


7. 1 27.02.2018 Muntean Adela
echipamentelor
8. Raport de neconformitate 3 10.05.2018 Muntean Adela

9. Raport de actiuni corective 1 15.05.2018 Muntean Adela

10. Proces verbal trasare lucrari 1 08.03.2018 Muntean Adela

11. Registru comenzi 1 03.03.2018 Muntean Adela

12. Condica pentru evidenta betoanelor turnate 1 02.03.2018 Muntean Adela

13. Comanda 1 05.03.2018 Muntean Adela

14. Proces verbal verificarea calitatii lucrarilor ascunse 1 24.04.2018 Muntean Adela

Proces verbal proba de etanseitate conducte


15. 1 02.05.2018 Muntean Adela
interioare canalizare
16. Proces verbal proba de presiune la rece 1 07.05.2018 Muntean Adela

17. Proces verbal proba de presiune la cald 1 07.05.2018 Muntean Adela

Proces verbal proba continuitate electrica si a


18. 1 05.05.2018 Muntean Adela
rezistentei de izolatie a conductoarelor
19. Proces verbal de receptie a cotei de fundare 1 11.03.2018 Muntean Adela

Proces verbal de verificare a naturii terenului de


20. 1 10.03.2018 Muntean Adela
fundare
21. Proces verbal de receptie a terenului de fundare 1 02.03.2018 Muntean Adela

22. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor 1 08.06.2018 Muntean Adela

23. Proces verbal de predare-primire 1 25.03.2018 Muntean Adela

24. Registru montaj prefabricate 1 21.03.2018 Muntean Adela


25. Jurnal de santier 2 03.03.2018 Muntean Adela

26. Ordin de incepere lucrari 1 28.02.2018 Muntean Adela

27. Fisa verificare dimensiuni geometrice prefabricate 1 15.05.2018 Muntean Adela

28. Proces verbal trasabilitate otel beton 1 17.04.2018 Muntean Adela

Proces verbal control a calitatii a lucrarilor in faza


29. 1 02.03.2018 Muntean Adela
determinanta
Proces verbal receptie fundatii –structuri de
30. 1 05.04.2018 Muntean Adela
rezistenta-infrastructura
PTE –Elemente prefabricate din beton
31. 22 28.02.2018 Muntean Adela
precomprimat
32. PTE- Cofrarea structurilor de beton si beton armat 20 28.02.2018 Muntean Adela

33. PTE- Pardoseli din parchet 23 28.02.2018 Muntean Adela

34. PTE- Executarea instalatiilor sanitare 14 28.02.2018 Muntean Adela

S-ar putea să vă placă și