Sunteți pe pagina 1din 5

EXECUTIE INSTALATII CANALIZARI EXTERIOARE

SCOP
Procedura cuprinde spacificatii pentru lucrarile de executie a canalelor din tuburi de beton cu
talpa cep si buza, referindu-se la colectorul de apa uzata menajera.

DOMENIU
Procedura se aplica la lucarile de cladiri civile si industriale.

DEFINITII
Conform MC 10/1999 – Cap.II

DOCUMENTE DE REFERINTA
- NE –012/1999
- MC 10/1999 ULTIMA EDITIE
- Buletinul constructiilor 1-2

RESPONSABILITATI
Seful de santier
Sa asigure buna organizare a procesului de productie, a conditiilor necesare executarii
lucrarilor incredintate si a prescriptiilor tehnice a avizarii, aprobarii si verificarii executiei
lucrarilor pe baza de fise tehnologice verificate, aprobate si adaptate la sistema de masini ce
se afla in dotarea sa, a realizarii fluxului tehnologic si a cerintelor caietelor de sarcini si
actelor normative in vigoare.
Sa organizeze gospodarirea judicioasa si economisirea materialelor necesare realizarii
lucrarilorce I-au fost incredintate si sa ia masuri organizatorice de prevenire a folosirii
materialelor si produselor ce nu sunt insotite de acte doveditoare a calitatii cat si a celor ce nu
realizeaza cerintele de asigurare a calitatii mentionate in diferite specificatii tehnice.
Sa asigure conditiile tehnice corespunzatoare pentru efectuarea tuturor determinarilor impuse
materiilor prime si semifabricatelor inainte de incorporarea acestora in lucrari luand masuri
de carantina la aparitia accidentala a unor abateri, conlucreaza permanent cu proiectantul,
beneficiarul, laboratorul de incercari in constructii si organele de control a calitatii pentru
prevenirea aparitiei abaterilor si a stingerii abaterilor accidentale ivite in decursul executie.
Sa dispuna masuri de oprire a lucrarilor ce au abateri ivite in mod accidental iar pentru lucrari
necorespunzatoare calitativ sa ia masuri de tragere la raspundere a celor vinovati si de
remediere in termene utile a tuturor aspectelor necorespunzatoare conform solutiilor dispuse
de proiectantii lucarilor.
Sa respecte indicatiile date de organele Inspectiei de Stat in Constructii, de organele
beneficiarului si proiectantului, de organul de control al calitatii al organizatiei, referitor la
termenele de executie a remedierilor si a masurilor dispuse pentru prevenirea in viitor a altor
constatari similare.

Inginer sef constructor.


Asigurarea documentelor tehnice de executie 9proiecte, caiete de sarcini, STAS-uri si
normative tehnice in vigoare).
Instruirea periodica a personalului tehnic din subordine (sef lot, sef punct de lucru, inginer,
maistru, compartimente functionale) privind executia si asigurarea calitatii lucrarilor cu
intocmirea proceselor verbale de instruire – cod AQ – 067/1994.
Asigurarea de personal calificat si autorizat.
Verficarea insusirii cunostintelor tehnice si aplicarii lor in procesul de executie.
Organizeaza si asigura intocmirea si gestionarea tuturor documentelor care atesta executia
lucrarilor

Inginer sef mecanic


Asigura starea de functionare la parametrii normali a tuturor utilajelor, instalatiilor si
mijloacelor de transport utilizate in fluxul tehnologic pe faze de executie.

Responsabil tehnic cu executia


Participa la receptiile pe faza determinanta si valideaza prin stampila aplicata pe fiecare
pagina PTE,PA si inregistreaza in Registru de evidenta fazele la care a participat.
Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati.
Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le urmareste
tehnic si de care raspund, conform model pc. 7.1. al prezentei proceduri.
Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru respectarea HGR
925/1995 pentru aprobarea ,,Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor’’.
Opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate
sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa
remedierea lor.
Trimestrial va intocmi si transmite la directorul organizatiei lista proincipalelor
neconformitati aparute la lucrarile coordonate conform modelului dela pc.7.2. al prezentei
proceduri si modul de solutionare.

Sef lot
Raspunde de executarea lucrarilor ce i-au fost incredintate, cu respectarea stricta a proiectelor
de executie, a caietelor de sarcini, a prescriptiilor tehnice si are urmatoarele obligatii :
- sa ia masuri pentru executarea corecta a operatiilor de trasare si sa urmareasca pe tot
parcursul executiei respectarea riguroasa a caracteristicilor geometrice ale
constructiilor cu incadrarea in tolerantele admise de C 656/1986.
- sa controleze in toate fazele de executie, modul in care sefii punctalor de lucru,
maistrii si inginerii de schimb asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de sarcini
si Proceduri Tehnice de Executie.
- sa verifice corespondenta permanenta a conditiilor calitative ale materialelor si a
elementelor de constructii si instalatii inainte de introducerea lor in opera, cu
specificatii tehnice incluse in caiete de sarcini, norme, STAS-uri si sa dispuna masuri
de retragere si interzicere a folosirii acestora pana la reconfirmarea calitatii acestora.
- sa intocmeasca pentru fiecare obiectiv de constructii in parte tehnologia de executie,
fisa tehnologica de executie, Procedura Tehnica de Executie corelata cu sitema de
masini ce o are in dotare specificand punctele obligatorii de control calitativ pe faze
tehnologice de executie.
- sa verifice si tinerea la zi a tuturor documentatiilor de atestare calitativa a executiei
lucrarilor, fise de betonare, fise de excavatii, fisa de panou etansare, fise de injectii,
procese verbale de lucrari ascunse, in conformitate cu prescriptiile tehnice si cerintele
MC.
- sa participe la verificarea lucrarilor ce devin ascunse si sa intocmeasca cu personalul
AQ, beneficiarul, montorul si alte organe autorizate, documentele prevazute de
reglementarile in vigoare pentru aceste lucrari.
Sef punct lucru (inginer schimb sau maistru schimb)
Seful punctului de lucru raspunde impreuna cu sefii de echipa si muncitorii de calitatea
operatiilor efectuate si au urmatoarele obligatii :
- sa organizeze locurile de munca si procesele de productie astfel incat sa creeze
conditiile necesare pentru executarea lucrarilor.
- sa controleze calitatea lucrarilor executate de echipele a caror activitate o coordoneaza
in toate etapele de executie, inclusiv la predarea –primirea lucrarilor intre echipe.
- sa indrume si sa controleze activitatea sefilor de echipa si a muncitorilor pentru
respectarea riguroasa a detaliilor de executie a Procedurilor de Executie, a realizarii
cerintelor calitative impuse in caietele de sarcini si a fiselor tehnologice specifice
fiecarei categorii de lucrari.
- sa pregateasca operatii de trasare si nivelment la lucrarile incredintate spre executie pe
care sa le supuna verficarilor si confirmarilor organelor abilitate pentru confirmarea
acestora (topometru )
- sa verifice materialelor si elementelor de constructii inainte de introducerea in lucrare
referitor la incadrarea acestora in prescriptiile specifice mentionate in caietele de
sarcini si prevederi tehnice.

Topometru organizatie
Asigura efectuarea masuratorilor topo-geodezice necesare in vederea executiei lucrarilor.
Preluarea de la investitor si proiectant a reperelor topo pentru lucrarile ce urmeaza sa fie
executate de organizatie, asistat de seful de organizatie sau inginerul sef contructor.
Intocmeste schemele de trasare generale si de detaliu a lucrarilor si completarea formularelor
specifice.

CQ Santier
Efectueaza inspectii de urmarire a calitatii executiei in punctele obligatorii de stationare din
P.C.C.V.I. si valideaza documentele de documentele de atestare calitativa specifice lucrarii.
Inscrie in documentele stabilite prin ,,Sistemul propriu de asigurarea calitatii’’ toate
constatarile in urma controlului efectuet pentru realizarea cerintelor impuse de standarde,
normative si caiete de sarcini. Instiinteaza in scris conducerea organizatiei asupra
nerespectarii solutiilor din documentatia faza DDE prin deschidere RNC-uri, urmarind
realizarea lichidarii neconformitatii.
Participa la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie stabilite prin normele
tehnice si semneaza procesele verbale de atestare a calitatii.
Participa si semneaza documentele intocmite la verificarile efectuate in fazele de executie
care prin natura lor sunt determinate pentru asigurarea calitatii constructiilor.
Instiinteaza operativ conducerea organizatiei si in maxim 24 ore inspectiile teritoriale ale
ISCLPUAT (sub semnatura sefului de organizatie) de producerea unor accidente tehnice.
Verifica respectarea de catre factorii implicati a prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea
in constructii cu privire la utilizarea numai de produse, echipamente si procedee noi pentru
care exista agrement tehnic.
Verifica utilizarea numai de materiale si echipamente pentru care s-au emis certificate de
conformitate in cazul utilizarii acestora la constructii de categorie de importanta exceptionala.
a constructiilor pentru lucrarile publice realizate din fondurile bugetare precum si a lucrarilor
care asigura cerintele stabilite la articolul 5 din Legea 10/1995.
Verifica realizarea prevederilor ,,Regulamentului pentru asigurarea activitatii metrologice’’.
Participa la inspectiile efectuate de organele ISCLPUAT si a organelor sale teritoriale si
verifica aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de acestia, comunica in scris in termenele
scadente sub semnatura sefului de organizatie modul de rezolvare a masurilor stabilite de
organele ISCLPUAT.
Merceolog aprovizionare
Analizeaza materialele la furnizori calitativ si cantitativ precum si documentele insotitoare.
Raspund in timpul transportului de integritate materialele transportate.
Participa ca membru in comisia de receptie la receptionarea materialelor la intrarea in
depozitul organizatiei.

Procedura
Executia lucrarilor de canalizare menajera si pluviala
Executia lucrarilor va incepe din aval, incepand cu caminul de vizitare din amonte de caminul
de vizitare existent al colectorului menajer in care se va face debusarea canalului proiectat.
Lucrarile de sapatura, umplutura, completari etc. se vor executa manual 38 % si mecanizat
62%.
Inainte de trasarea axei canalului se vor efectua sapaturi de sondaje executate manual pentru
depistarea exacta a gospodariilor subterane.
Sondajele se vor efectua la maxim 50 m distanta unul de altul si in dreptul fiecarui camin de
vizitare.
Dupa depistarea tuturor retelelor subterane se va trece la trasarea conductei de canalizare
avandu-se in vedere planul coordonator de retele din documentatia desenata.
Lucrarile de sapatura se vor face manual 30% si mecanizat 70% cu taluzuri verticale sprijinite
cu dulapi metalici de inventar pentru evitarea surparilor taluzurilor.
Pentru stabilirea cotelor sapaturii se vor folosi rigle cu teu si nivelmentul.
Asternerea patului de nisip pentru pozare se va face cu lopata. Se va da o deosebita atentie la
realizarea pantei de montaj a tuburilor de beton pentru realizarea scurgerii gravitationale a
apei in canal si a autocuratirii acestuia.
Se executa lucrarile de betonare in fundatiile caminelor de vizitare.

Montarea tuburilor din beton simplu


Coborarea tuburilor din beton in organizatie se va executa manual la tuburile Dn = 300mm si
cu scripeti pe trepied in cazurile tuburilor Dn = 200mm. Tuburile se vor cobora unul cate unul
pe masura ce se imbina intre ele. Asezarea pe pozitie a tuburilor se va face astfel incat ele sa
capete o stabilitate suficienta si sa fie respectata panta de montaj, prevazuta in proiect.
Montarea se va face in aval spre amonte.
Respectarea pantei de montaj se va face folosind nivelmetru si riglele de trasare.
*se va realiza un spatiu de etansare de 10x15 cm in jurul imbinarii
*pe suprafata de etansare a tubului din aval se va aplica un strat de mortar de ciment cu nisip
fin (500 kg. ciment la 1 cm nisip) dupa care al doilea tub se va impinge spre primul cu forta ;
*se curata interiorul canalului de mortar in exces cu o perie, iar la exterior imbinarea se va
acoperi cu un guler de mortar de ciment de 110 mm inaltime si 40 mm grosime.

Executarea caminelor de vizitare


Inainte de montarea tuburilor de canal se vor turna fundatiile caminelor de vizitare. Dupa
turnarea fundatiilor se va executa rigola caminului, aceasta avand diametrul egal cu cel al
tubului. Caminele se vor amplasa suprapuse canalului incluzand astfel sectiunea transversala a
canalului.
Imbinarile dintre tuburile prefabricate pentru camine se vor monolitiza cu mortar de ciment
se vor rostui pentru a obtine o suprafata interioara neteda a acestuia.
Rigola caminului se va sclivisi la interior cu mortar de ciment.
Montarea ramei capacului se va face cu mortar M 100 – T.
La distanta de 50 cm de capete se va monta prima treapta din otel O20 mm a scarii de acces.
Ultima trapta se va monta la maximum 30 cm deasupra scarii de acces.
Treptele din otel se vor proteja anticoroziv prin vopsire.

Executarea umpluturilor
Umplerea transeelor se va face dupa un control al cotelor de montaj, verificarea calitatii
lucrarilor si dupa executarea primei probe de etanseitate.
Umplutura se incepe cu 3 – 4 straturi a cate 10 cm grosime de pamant afanat cu care se va
compacta separat fiecare strat cu deosebita grija pentru a proteja tuburile.
Resturile umpluturilor se va face in straturi de 20 –30 cm grosime, compactandu-se fiecare
strat separat.
Pe parcursul umplerii transeelor se vor scoate elementele de metal ale sprijinirilor taluzurilor.
Umpluturile se vor executa pana la cota inferioara fundatiei drumului.
Pamantul excedentar ramas pe marginea transeei se va transporta intr-un loc stabilit de
organele competente.
Lucrarea se va incheia prin refacerea structurii drumului pe portiunea desfasurata pentru
executarea canalului.
Pentru refacerile pavajelor in general se va folosi materialul rezultat din desfaceri, iar in cazul
insuficientei acestuia se vor folosi si materiale noi.
Suprafat drumurilor se va reface in stare initiala a acestuia.
Verificari in vederea receptiei
*verificarea aspectului si a starii generale
*verificarile geometrice (cote, dimensiuni, pante de montaj)
*probe de etanseitate ale canalelor
*probele de etanbseitate si de presiune a conductelor de refulare.
Rapoarte si inregistrari
Proces verbal de receptie calitativa cod – 076/1994
Proces verbal de trasare a lucrarilor cod – 006/2000

S-ar putea să vă placă și