Sunteți pe pagina 1din 9

Formular 111 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 7 ANSTHALL

Editia : 1 ACCENT
Pag. 1/9 FORAJE S.R.L

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

FORAJE
1.1. SCOP

Instructiunea are ca scop prezentarea operatiilor de reabilitare foraje.

2. DOMENIU DE APLICARE
Instructiunea se utilizeaza la realizare a reabilitarilor de foraje executate
Nu fac obiectul procedurii de fata lucrarile de instalatii cu caracter tehnologic din domeniul telecomunicatiilor,
exploatarilor feroviare, precum si lucrarile de instalatii electrice ale exploatarilor miniere subterane.

3. DEFINITII SI ABREVIERI
Sunt conform Manualului de Management Integrat MMI- 01, Act. 1, Revizia 0

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
La intocmirea instructiunii se fac referiri la: normativele C 56/2000;
NORMATIVE
 C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
 Ghid pentru programarea controlului calitatii lucrarilor pe santier /97, emis de COCC-SA si avizat de
MLPAT
 HG 766 Regulamente privind calitatea in constructii
 HG nr 273/94 Regulament privind intocmirea si pastrarea "Cartii tehnice a constructiei"
Legislatie SSM siSU
 Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
 Hg 1425/2006 Rev si Mod cu HG 966/2010 Normele de aplicare a L 319/2006
 HG 1051/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala
 HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si mobile
 Legea 307/12.07.2006 Rev si Act Ord.166/2010 cu privind apararea impotriva incendiilor;
 O163/2007 – Norme de prevenire contra incendiilor
 P118-99 - Normativul privind siguranta la foc a constructiilor;
 NP 086-2005 - Normativul privind proiectarea si executia instalatiilor PS
 Legea 486/2008 - Propectia impotriva Situatiilor de urgenta

3.DEFINITII SI PRESCURTARI

Acestea sunt prezentate im Manualul de Management Integrat cod MMI


3.1.RTE-Responsabil Tehnic cu Executia
3.2.SS- Sef de Santier
3.3.SPL – Sef Punct de Lucru
3.4.CRP- Comisia de receptie a materialelor aprovizionate
3.5 OP- Operator

1. RESPONSABILITATI
5.1. SEF SERV TEHNIC
 Are în subordine directă toate şantierele obiectivelor aflate în curs de executie la nivelul societăţii.
 Cordoneaza începerea lucrărilor- daca sunt indeplinite toate condiţiile tehnice, organizatorice, materiale şi
de calitate sunt îndeplinite.
 Coordonează asigurarea necesarului de personal pe meserii, funcţii, specialităţi şi nivele de calificare pentru
subunităţile aflate în subordine.
 Asigură resursele şi interfeţele necesare pentru activităţile de control, verificări şi încercări ale calităţii
execuţiei lucrărilor în conformitate cu prevederile PC aferente şi legislaţia în vigoare.
Formular 111 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 7 ANSTHALL
Editia : 1 ACCENT
Pag. 2/9 FORAJE S.R.L

 Răspunde şi coordonează activităţile de executie, recepţie, garanţii, conform graficelor aprobate la


contractele perfectate cu clienţii.
 Răspunde, urmareşte şi organizeaza activităţile de protecţia muncii, PSI şi protectia mediului pe lucrări.
 Aprobă componenţa comisiilor de recepţie a produselor / materialelor la nivelul şantierelor.
 Asigură şi urmareşte realizarea programelor de instruire – perfectionare a personalului din subordine.
 Aproba proiectul si planurile de lucru si planurile necesare pentru fiecare componenta de echipament in
parte, sunt necesare si planurile ce indica fixarea pe locatie a tuturor componentelor de echipament.
 Asigura ca echipamentul pe care il propune se potriveste profilului hidralic al lucrarilor si ca orice schimbare
a acestui profil determinata de instalarea unei anumite componente de echipament va fi luata in considerare
atunci cand se proiecteaza toate celelalte componente de echipament si lucrarile civile.
5.2. RTE atestat MLPTL
 Avizează nominalizarea pe lucrare a şefului de punct de lucru;
 Verifică conţinutul, completitudinea datelor din documentaţia tehnică de executie, avizele, aprobările
proiectantului şi ale specialiştilor verificatori, conform reglementărilor în vigoare;
 Verifică şi avizează proiectele tehnologice, proiectele de organizare şi graficele de execuţie a lucrărilor;
 Urmăreşte permanent stadiul tehnic şi calitativ de realizare a lucrărilor, cu înscrierea în Registrul de
evidenţă a lucrărilor. Ţine sub control şi gestionează acest document;
 Asigură instructajul pe linie profesională a personalului din subordine;
 Alte activităţi conform RTE conexe;

5.3. Responsabilul AC/AQ


 Analizează şi avizează PTE şi PC pe lucrare;
 Efectuează AUDIT-uri interne şi inspecţiile asupra modului de aplicare a prevederilor SMC aplicat pe
lucrare;
 Urmăreşte rezolvarea acţiunilor corective emise ca urmare a AUDIT-urilor interne sau externe ale
beneficiarilor si ale organelor de control legale.
 Controleaza prin sondaj activitatea de predare-primire a frontului de lucru;
 Efectueaza controalele planificate pe lucrare si controalele obligatorii conform punctelor stabilite in planul
calitatii aprobat pe lucrare;

5.4. Responsabilul CTC/CQ


 Efectuează controalele prevăzute în desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile din PC pe
lucrare;
 Verifică efectuarea înregistrărilor calităţii prevăzute în PC pe lucrare pentru fazele de lucru efectuate;
 Proceseaza neconformitatile depistate si gestioneaza RNC – urile emise, cat si pe cele solutionate, inchise,
conform PSC “Controlul produselor neconform” – cod PSC- VS8.3.;
 Raspunde de verificarea existentei documentelor care atesta calitatea materialelor puse in opera;
 Verifica existenta PV de instruire a personalului cu prezenta procedura si conditiile impuse de proiectul de
executie;
 Urmareste si verifica respectarea de catre personalul executant a tuturor conditiilor tehnice si de calitate;
 Verifica existenta si intocmirea inregistrarilor de calitate pe tot parcursul executiei lucrarii;
 Verifica aplicarea prelevarilor de probe ( cand este cazul ) pentru verificari si incercari si analizeaza
rezultatele obtinute pe probe, anuntand conducerea despre situatiile negative aparute la unele rezultate.
5.7. Seful punctului de lucru (responsabil lucrare)
 Asigură respectarea documentaţiei tehnico- economică a PTE şi PC aprobat;
 Asigură materialele necesare execuţiei şi verifică calitatea acestora;
 Verifică muncitorii din subordine dacă respectă fazele tehnologice de pregătire şi execuţie a lucrărilor;
 Intocmeşte documentele de calitate şi solicită prin Seful de şantier prezenţa CTC/CQ ori de câte ori este
necesar;
 Răspunde de asigurarea tuturor condiţiilor şi respectarea prevederilor legale privind protecţia muncii şi PSI;
 Asigură toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor de către RTE atestat şi rezolvă observaţiile emise de
acesta;
 Raspunde de pregatirea lucrarilor de executie si supravegherea lor pe toata perioada de executie;
 Raspunde supravegherea aplicarii tuturor conditiilor tehnice si de calitate impuse de proiectul de executie si
de prezenta porocedura;
Formular 111 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 7 ANSTHALL
Editia : 1 ACCENT
Pag. 3/9 FORAJE S.R.L

 Urmareste ca materialele/produsele achizitionate sa fie depozitate corect, cu documente de calitate


insotitoare complete si datele de identificare conservate conform Procedurii Operationale “Identificarea si
trasabilitatea produselor “ cod PO-VS7.5.3., a instructiunilor proprii sau ale furnizorilor;
 Anunta conducerea in cazul aparitiei de neconformitati aparute in executie sau in calitatea materialelor ce
urmeaza a fi puse in opera;
 Raspunde de intocmirea la timp a inregistrarilor de calitate care atesta executia lucrarilor conform cerintelor;
 Raspunde de instruirea personalului din subordine cu prevederile prezentei proceduri si cele impuse de
proiectul de executie.
 Alte atribuţii – conform PTE conexe;
 Raspunde de asigurarea la punctul de lucru a conditiilor din SSM si PSI;
 Raspunde de intocmirea dosarului pe lucrare si realizarea receptiei la terminarea lucrarii.
5.8. PERSONAL contractatnt
Antreprenorul este incurajat, in masura in care este posibil si rezonabil, sa angajeze personal si forta de munca
care sa aiba calificare si experienta corespunzatoare. Responsabilitatea privind angajarea, instruirea si
perfectionarea personalului cade in sarcina exclusiva a Antreprenorului
6. Procedura
Generalitati :
Pentru asigurarea sursei de alimentare cu apa a localitatii Tandarei , se vor reabilita 7 foraje existente. De
asemenea, se vor reface imprejmuirile acestora.
Debitul total ce va fi asigurat de cele opt foraje va asigura necesarul la sursa al orasului.
Cabinele puturilor reabilitate vor fi echipate cu:
- pompe submersibile cu consumuri energetice scazute si randamente ridicate;
- casca put forat;
- filtru de impuritati;
- robinet de retinere cu clapa;
- vana de închidere;
- traductor de presiune;
- vana aerisire – dezaerisire;
- debitmetru pentru masurarea debitului.
Inaltimea de pompare a pompelor din foraje se va corela cu presiunea minima necesara procesului de tratare.
Traductorul de presiune va transmite continuu datele privind nivelul hidrostatic si hidrodinamic catre PLC.
Acesta va transmite la randul lui datele la un interval de timp presetat.”

Sfera Lucrarilor cuprinde proiectarea si executia completa a tuturor lucrarilor de constructii civile, mecanice,
electrice incluse in prezenta documentatie.

2. Specificatii Tehnice Particulare pentru lucrarile de constructii civile


Cerintele din aceasta sectiune sunt obligatorii atât pentru ofertele de baza cât si pentru ofertele alternative.
Sunt incluse toate lucrarile civile necesare, care sa faciliteze asigurarea debitului de apa bruta necesar si
functionarea in bune conditii a frontului de captare conform celor descrise in Specificatiile Mecanice, Electrice si
de Proces tehnologic.
Lucrarile de reabilitare ale forajelor sunt destinate eliminarii gradului de uzura ca urmare a exploatarii
îndelungate si pentru cresterea eficientei în exploatare a frontului de captare.
Starea forajelor se va determina pe baza unui raport întocmit dupa operatiile de desnisipare, inspectia CCTV si
teste de pompare.
In cazul in care dupa inspectia si interpretarea datelor CCTV se va constata ca, din cele 7 puturi propuse in
proiect, unele nu se pot reabilita, se vor efectua lucrari de reabilitare pentru alte puturi existente in zona, in limita
celor 7 puturi prevazute in lista de investitii.
Reabilitarea frontului de captare include si refacerea instalatiilor electrice, hidraulice si automatizarea frontului
de captare. De asemenea, se vor reabilita cabinele forajelor si se vor reface zonele de protectie sanitara
obligatorii acolo unde acestea nu mai exista.
Reabilitarea cabinelor puturilor consta din refacerea tencuieli hidrofuge, igienizare, inlocuirea pieselor metalice
corodate, refacerea hidroizolatiei pe planseu.
Se va reabilita sau construi acolo unde nevoie imprejmuirea in jurul forajelor pentru a se asigura zona de
protectie cu regim sever conforma cu normele în vigoare.
Se vor asigura toate conditiile necesare pentru ca functionarea sa se desfasoare conform cerintelor inclusiv
normelor de securitate si sanatate in munca.
Formular 111 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 7 ANSTHALL
Editia : 1 ACCENT
Pag. 4/9 FORAJE S.R.L

Se va asigura, iluminatul, alimentarea cu energie; se vor asigura alei de acces si scari pentru personalul de
operare.

3. Specificatii Tehnice Particulare pentru lucrarile mecanice


Pentru fiecare put forat se vor realiza : deznisiparea, verificarea si reabilitarea instalatiei hidraulice.
Puturile forate reabilitate vor fi echipate cu :
- pompe submersibile cu randament, durata de viata si siguranta in functionare maxime;
- casca foraj;
- filtru de impuritati;
- vana de inchidere;
- senzor de presiune;
- ventil de aerisire;
- debitmetru.
Se vor prevedea sisteme de transmitere a impulsurilor catre sistemul SCADA;
Pompe pentru puturile forate reabilitate
Orice activitate in gospodaria de apa fara acordul prealabil scris al Autoritatii Contractante respectiv al
Consultantului Supervizare este interzisa si in general se vor respecta conditiile impuse pentru lucrarile in zone
de protectie sanitara.
Inainte de comandarea echipamentelor Antreprenorul este obligat sa intreprinda toate investigatiile necesare
pentru verificarea diametrului coloanei, verificarea nivelului static al apei, adancimea coloanei si orice alte
investigatii considerate necesare pentru a evita neconcordante sau dificultati la instalarea noilor echipamente.
Antreprenorul va prezenta curbele caracteristice ale pompelor submersibile oferite. Sunt preferate pompele a
caror randament este cat mai mare. Pompele trebuie respecte cerintele de calitate ISO 9001 iar caracteristicile
hidraulice sa fie garantate ISO 9906;
Echipamentele sa fie garantate 24/30 luni de la PIF/ livrare; sa se asigure service pe perioada garantiei in
maxim 48 ore de la notificare;
Materialul minim solicitat – reprezinta nivelul minim necesar. In caz de nerespectare se va respinge oferta

Pompele trebuie sa reziste la:


• Un continut de nisip in apa de maxim 50 mg/ l cu dimensiunea particulelor de 2mm
• Apa agresiva cu duritate maxim 17-19 º G.
Conductele verticale de refulare in put vor fi din otel zincat de calitate adecvata. Acelasi material va fi folosit si
pentru instalatii din cabina putului. Conductele verticale vor fi realizate din tronsoane de 2m, imbinate cu flanse.
Conductele subterane de legatura intre puturi si conductele spre rezervoare vor fi din PEID.
Se vor asigura toate sistemele de sprijinire si ancorare necesare pentru a asigura functionarea corespunzatoare
fara trepidatii a instalatiilor din cabinele puturilor forate.
Lucrarile de instalare a pompelor vor urma intocmai prevederile furnizorului de utilaj pentru a crea conditiile
optime de functionare.
Achizitionarea pompelor se va efectua dupa reabilitarea forajului si efectuarea masuratorilor, acestea fiind
comandate in functie de caracteristicile reale, rezultate in urma reabilitarii.
Reabilitarea forajelor în scopul functionarii optime se va realiza de catre firme specializate.
4. Specificatiile Tehnice Particulare pentru lucrarile electrice
Mod de functionare
Puturile vor functiona automat sau manual. Functionarea automata se face in functie de presiunea din retea. La
umplerea rezervorului de stocare se inchide accesul apei, creste presiunea in retea si se opresc toate pompele.
Pragul de presiune maxima va fi configurat prin programarea PLC.
Repornirea se face temporizat dupa un timp. S-a prevazut si protectia la lipsa apa a pompelor (nivel minim in
foraj) si nivel hidrostatic al apei.
Se vor avea in vedere Specificatiile Tehnice Particulare pentru lucrarile electrice:
 demontarea instalatiilor electrice existente;
Formular 111 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 7 ANSTHALL
Editia : 1 ACCENT
Pag. 5/9 FORAJE S.R.L

 instalatiile electrice de alimentare a fiecarui put forat pâna în punctul de delimitare conform contractului
actual cu ENEL;
 instalatiile electrice aferente putului forat care se vor alimenta din tabloul general de distributie al statiei
de tratare;
 procurarea si instalarea pompelor submersibile (câte una pentru fiecare put) inclusiv a tabloului electric
aferent. Pompele vor fi prevazute cu posibilitatea de functionare în regim manual (local si de la distanta)
si de functionare în regim automat (în functie de nivelul apei din put sau din rezervorul de stocare).
Noile tablouri electrice care vor fi instalate vor îngloba toate echipamentele necesare asigurarii tuturor
cerintelor functionale impuse pompelor pe care le alimenteazasi le comanda. Tablourile electrice vor fi
prevazute, de asemenea, cu senzor de usa deschisa, cu rezistente de încalzire anticondens comandate
printr-un termostat si cu iluminat interior;
 instalatiile electrice de alimentare a pompelor vor fi prevazute cu baterii de condensatoare pentru
compensarea factorului de putere;
 pentru micsorarea socurilor de curent, se vor adopta metode si echipamente de reducere a curentului
de pornire a motoarelor (de preferinta soft-startere). Pornirea pompelor se va putea face direct în
tensiunea retelei doar daca puterea motorului trifazat al acestora::
 este mai mica sau egala cu 5,5 kW – daca reteaua consumatorului este racordata direct la reteua de
joasa tensiune a furnizorului;
Pompele vor fi prevazute cu dispozitive si echipamente de protectie împotriva urmatoarelor situatii posibile de
functionare anormala:
 protectie la functionarea în suprasarcina (protectie termica a motorului pompei – de exemplu, prin
termistori sau termorezistente incastrate în bobinajul statoric si prin relee de suprasarcina);
 protectie la lipsa faza
 protectie la supraîncalzirea lagarelor prin motitorizarea temperaturii acestora (optional);
 protectia la functionarea în conditiile prezentei unui sistem nesimetric de alimentare (de exemplu
absenta uneia dintre fazele de alimentare);
 temporizare reglabila pentru împiedicarea repornirii simultane la revenirea tensiunii de alimentare dupa
o cadere a alimentarii cu energie electrica;
 realizarea tuturor instalatiilor de forta, comanda, control si semnalizare;
 realizarea instalatiei de iluminat interior normal, care sa asigure nivelele de iluminare cerute. De
asemenea, în interiorul fiecarui put, în dreptul scarii de acces, la partea superioara a celui mai apropiat
perete, va fi amplasat un corp de iluminat de urgenta prevazut cu acumulatori, care trebuie sa intre
automat în functiune la caderea alimentarii cu energie electrica. Autonomia acestuia va fi de cel putin
30 de minute;
 realizarea unei instalatii de iluminat exterior care sa asigure nivelele de iluminare cerute prin:
 -realizarea în cabina putului a instalatiei interioare de legare la pamânt si de echipotentializare la care
sa fie racordate toate echipamentele electrice precum si elementele si confectiile metalice aferente
(capace, chepenguri, scari, mâini curente, estacade, etc.) care, în conditii normale, nu sunt utilizate ca
si cai de curent. De asemenea, Contractorul va realiza o priza artificiala de pamant a carei rezistenta de
dispersie trebuie sa fie de maxim 4 ohm si, în situatia în care valoarea acesteia este superioara valorii
maxime admisibile, o va completa cu electrozi verticali pâna la atingerea valorii necesare; buletinele
PRAM se vor transmite consultantului;
 -fiecare put va fi prevazut cu un concentrator de date de tip RTU (RTU – Remote Terminal Unit) care sa
permita achizitia si transmisia datelor masurate catre Dispeceratul apa – canal (Dac) precum si receptia
(preluarea) comenzilor venite de la acesta;
 realizarea unei instalatii de detectare si alarmare antiefractie

Traductorul de presiune va transmite continuu datele privind nivelul hidrostatic si hidrodinamic catre PLC.
Acesta va transmite la randul lui datele la un interval de timp presetat.
Transmisia informatiilor de la puturile forate, cu exceptia forajului F1, va fi realizata prin intermediul unui modem
de date (GSM / GPRS). Putul forat F1 fiind amplasat in incinta statiei de tratare va fi conectat la unul din PLC-
urile statiei de tratare prin transmisie seriala.
Urmatorii parametri vor fi masurati, trimisi la Dispeceratul statiei de tratare si vor constitui intrari pentru sistemul
SCADA.
 alarma nivel minim al apei din put;
 deschiderea usii tabloului electric si a chepengului de intrare in cabina putului;
 masurarea continua a nivelului apei in put;
 masurarea continua a debitului pe refularea pompei fiecarui put;
Formular 111 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 7 ANSTHALL
Editia : 1 ACCENT
Pag. 6/9 FORAJE S.R.L

 presiunea pe conducta de refulare a pompei fiecarui put;


 alarmare antiefractie - deschidere usa tablou si chepeng intrare;
 starea echipamentelor electrice, dupa cum urmeaza:
 prezenta tensiunii trifazate de alimentare;
 starile pornit / oprit / avarie ale pompei;
 numarul de ore de functionare a pompei;
 lipsa comunicatie
5. Efectuarea testelor
Operatiile de decolmatare – dezvoltare si deznisipare a puturilor se vor efectua, in sistem air-lift, cu pompa
introdusa progresiv, pana la siul coloanei tubate (sau pana unde s-a putut avansa), corespunzator fiecarui put.
Dupa limpezirea apei, se extrage pompa pentru air-lift si se introduce o pompa submersibila, cu care se
efectuateaza testul de calibrare (pretestare), urmat de pomparile hidrogeologice experimentale: testul de
eficienta – pompare si revenire, test de performanta – pompare si revenire.
Pretestarea se va efectua pentru calibrarea intrumentelor de masura si reglarea treptelor de debit.
Inainte de inceperea pretestului de pompare se va masura nivelul piezometric din put iar la finalizarea
pretestului se va lasa o perioada de 6 ore de revenire a nivelului apei din put.
Testul de eficienta se va realiza prin pomparea continua a putului cu trepte de debit constate si crescatoare a
cate doua ore fiecare treapta de debit. Testul va incepe cu debitul cel mai mic si se va termina cu debitul cel mai
ridicat. In timpul pomparii putului se vor efectua masuratori sistematice de nivel si de debit. Pe baza datelor
obtinute in urma testului se va calcula eficienta putului pentru debitul de exploatare. Dupa acest test va urma
testul de revenire(corespunzator eficientei).
Testul de performanta consta in pomparea neintrerupta a putului cu debit constat timp de 24 de ore si in
revenirea catre nivelul piezometric initial. In timpul testului de performanta se vor efectua masuratori sistematice
de debit si nivel dinamic. Aceleasi masuratori de nivel dinamic se vor efectua pe parcursul revenirii catre nivelul
piezometric initial. In timpul testului, se vor preleva probe de apa in vederea efectuarii analizelor fizico-chimice si
bacteriologice.
Se vor preleva cate trei probe de apa dintr-un put. In functie de depasirile valorilor maxime admise prezentate in
buletinele de analiza, este necesara tratarea corespunzatoare a apei ce urmeaza a fi pompata in asa fel incat
parametri fizico – chimici si bacteriologici sa se incadreze in normele stabilite de legile 458/2002 si 311/2004
privind calitatea apei potabile.

7. Caiet de sarcini pentru alimentarea de rezerva


1 Date generale
1.1 Nivelul de performanta a lucrarilor
Prin proiectare au fost prevazute urmatoarele exigente privind calitatea lucrarilor si a echipamentelor conform
Legii 10/1995 si Normativului C56
a) rezistenta si stabilitate;
b) siguranta în exploatare;
c) siguranta la foc.
1.1.1. Rezistenta si stabilitate
Echipamentele si materialele electrice folosite sunt de tip omologat.
Se va verifica lipsa deteriorarilor materialelor si echipamentelor electrice de orice fel.
Se vor respecta prevederile normativelor si prescriptiilor în vigoare, în special Normativul I7-2009 si PE107.
Instalatiile electrice vor fi de tip etans.
Prin realizarea instalatiilor electrice nu se afecteaza structura de rezistenta a cladirii.
1.1.2. Siguranta în exploatare
Instalatiile electrice se vor proiecta si realiza astfel încât sa asigure siguranta maxima utilizatorului si protectie
împotriva socurilor electrice prin contact direct sau indirect.
Se vor alege gradele de protectie pentru materiale si echipamente în conformitate cu normativul I7-2009.
Elementele instalatiilor electrice care în mod accidental pot ajunge sub tensiune
se vor prevedea cu masuri de protectie (de ex. legarea la pamânt).
Consumatorii electrici vor fi prevazuti cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit prin întrerupatoare automate
(magnetotermice, electromagnetice, etc).
1.1.3. Siguranta la foc
Instalatia electrica se va adapta la gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie si la categoria de
incendiu a cladirii, astfel ca sa fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu datorita instalatiilor electrice.
Circuitele electrice sunt prevazute cu protectie la scurtcircuit.
Formular 111 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 7 ANSTHALL
Editia : 1 ACCENT
Pag. 7/9 FORAJE S.R.L

Se respecta prevederile Normativului P118/1999 – Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor


privind protectia la actiunea focului.
Materialele si echipamentele electrice utilizate tin cont de categoria de pericol de incendiu a încaperilor.
Se vor respecta la proiectare prevederile Normativului I7-2009.
1.2 Descrierea solutiilor tehnice
Pentru stabilirea solutiilor de alimentare de rezerva se vor respecta prevederile Normativului I7-2009 privind
alegerea materialelor si echipamentelor, locul si modul lor de montare si protectie.
Conform STAS 12604 din punct de vedere al pericolului de electrocutare mediile sunt putin periculoase.
Statia pentru alimentarea de rezerva se va conecta la instalatia electrica prin intermediul tabloului de distributie
TDC care alimenteaza circuitele de prize, circuitul de iluminat , pompele si echipamentele de automatizare.
S-a prevazut o centura interioara de legare la pamânt si o priza de pamânt artificiala având Rp sub 4 O.
La proiectare s-au respectat normativele si prescriptiile în vigoare. Dintre masurile cele mai importante avute în
vedere amintim:
- partile metalice ale tuturor instalatiilor electrice care în mod accidental pot ajunge sub tensiune s-au legat la
pamânt;
- prizele prevazute sunt cu contact de protectie;
- instalatiile si echipamentele electrice sunt corespunzatoare mediilor în care se monteaza;
- s-a prevazut priza de pamânt artificiala având Rp sub 4 O;
- tabloul electric si circuitele electrice se vor marca conf. STAS 297/2;
1.3 Ordinea de executare a lucrarilor
- Studierea documentatiei tehnice
- Stabilirea locurilor de montare a aparatelor si echipamentelor mecano - electrice (diesel-generatorul,corpuri
iluminat, întrerupatoare, prize, tablou, controller echipament de alimentare de rezerva etc);
- Trasarea circuitelor electrice;
- Montarea circuitelor electrice (tuburi cu conductori, cabluri, etc);
- Montarea aparatelor si echipamentelor mecano-electrice;
- Executarea sapaturilor pentru montarea electrozilor si benzii OlZn pentru centura de împamântare;
- Executarea legaturilor electrice la aparate, controller si tablou electric;
- Executarea legaturilor la priza de pamânt;
- Realizarea verificarilor la aparate, tablouri, circuite, etc. si a probelor de functionare;
- Masurarea rezistentelor prizelor de pamânt.
1.4 Standarde, normative si alte prescriptii
I7/2009 - Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor electrice la consumatori pâna la 1000V;
PE107 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;
C56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente;
Legea nr.10/1995 - privind calitatea lucrarilor în constructii;
P118/1999 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului;
NGPM - Norme generale de protectia muncii elaborate de MMPS si MS;
STAS 12604/90 - Protectia împotriva electrocutarilor;
NP015/97 - Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor.
1.5 Conditii de receptie
În cadrul receptiei se va verifica aspectul estetic si functional al lucrarilor prevazute.
Procesul verbal de verificare întocmit cu ocazia receptiei, conform STAS 12604/5-1990 art. 2.3.2., trebuie sa
cuprinda:
- data efectuarii verificarii;
- functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea;
- defectele observate la elementele instalatiilor supuse verificarii;
- observatii privind înlaturarea defectelor constatate, precum si declaratia ca toate legaturile electrice au fost
executate.
Art. 2.3.3. – Procesul verbal de verificare descris mai sus se întocmeste la receptie, respectiv la darea în
exploatare a instalatiiei si ori de câte ori se fac modificari la instalatie sau se constata defectiuni.
2 Consideratii finale
- În principiu, coloanele de alimentare vor fi prevazute cu protectie la scurtcircuit la plecare si posibilitate de
separare vizibila la deconectare;
- Toate circuitele electrice vor fi prevazute cu protectie la scurtcircuit si suprasarcina;
- Toate coloanele si circuitele electrice vor fi din cupru corespunzatoare mediului în care se monteaza si de
destinatia instalatiilor ce le deservesc;
Formular 111 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 7 ANSTHALL
Editia : 1 ACCENT
Pag. 8/9 FORAJE S.R.L

- Toate materialele si echipamentele electrice vor fi de calitate superioara fabricate de firme renumite pe plan
international.

Prezenta procedura se refera la pregatirea executiei, executia, verificarea si receptia lucrarilor de montaj a
echipamentelor prevazute pentru instalatia pentru alimentarea de rezerva .
Toate echipamentele cuprinse în fluxul tehnologic al instalatiei sunt obligatorii pentru a se putea garanta
parametrii de alimentare cu energie electrica a bazei de agrement.
Pentru o buna si deplina siguranta în functionare a întregii instalatii pentru alimentarea de rezerva sunt
obligatorii respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj, în ordinea prevazuta în caietele de sarcini, atât
pentru lucrarile de constructii, instalatii si de montaj, distantele relative între diferitele componente ale instalatiei
precum si distantele de garda sanitara.
Nerespectarea întocmai a cerintelor prescrise în fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul
imposibilitatii respectarii legislatiei de mediu în vigoare si a cerintelor prescrise prin avizele si acordurile obtinute
pe baza acestui proiect.
Montajul echipamentelor va respecta întocmai indicatiile si prevederile instructiunile de montaj ale
echipamentelor livrate de producatori, care la rândul lor vor respecta obligatoriu, indicatiile de montaj, cotele si
pozitiile de montaj din prezenta documentatie. Orice fel de abatere dimensionala atrage dupa sine functionarea
defectoasa a echipamentelor si a întregului ansamblu existând riscul neatingerii parametrilor proiectati.
Fisa tehnica 14 Grup diesel-generator pentru alimentare de rezerva
Fisa tehnica 15 Modul de comanda si automatizare a instalatiei

1. Date generale
1.1 Nivelul de performanta a lucrarilor
Prin proiectare, conform Legii 10/1995 si Normativului C56, au fost prevazute urmatoarele exigente privind
calitatea lucrarilor
d) rezistenta si stabilitate
e) siguranta în exploatare
f) siguranta la foc
1.2 Ordinea de executare a lucrarilor de montaj
- Studierea documentatiei tehnice;
- Stabilirea locurilor de montare a aparatelor si echipamentelor componente ale instalatiei compacta conform
documentatiei de montaj (parte scrisa si parte desenata);
- Trasarea pe teren conform instructiunilor si Caietelor de sarcini pentru lucrarile de constructii – rezistenta;
- Înaintea începerii montajului se vor verifica integritatea echipamentelor conform opisului de livrare si starea
tehnica a tuturor echipamentelor;
- Deoarece echipamentele dupa executie au fost receptionate si probate în gol la firma producatoare, se vor
verifica eventualele deteriorari datorate transportului si manipularii la descarcare;
- Daca se constata deteriorari sau deformari datorate manipularii defectuoase se va încheia o nota de
constatare în prezenta delegatului firmei producatoare în care se vor stabili masurile de remediere si
responsabilitatile partilor contractante;
- Manipularea în vederea amplasarii pe pozitie, se va face cu mijloace autorizate de ridicare cu sarcina la cârlig
corespunzatoare sarcinii subansamblului care se va monta. Cablurile de ridicare se vor lega numai de
persoane autorizate si numai de urechile de ridicare prevazute pe echipamente si subansamble;
- Ordinea precum si pozitiile de montaj vor fi cele prevazute în plansele de montaj din partea desenata.
1.3 Conditii de receptie
În cadrul receptiei se va verifica aspectul estetic si functional al lucrarilor prevazute.
Procesul verbal de verificare întocmit cu ocazia receptiei, conform STAS 12.604/5-1990 art. 2.3.2., trebuie sa
cuprinda:
- data efectuarii verificarii;
- functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea;
- defectele observate la elementele instalatiilor supuse verificarii;
- observatii privind înlaturarea defectelor constatate, precum si declaratia ca toate lucrarile au fost executate.
Procesul verbal de verificare descris mai sus se întocmeste la receptie, respectiv la darea în exploatare a
instalatiei si ori de câte ori se fac modificari la instalatie sau se constata defectiuni.
2 Consideratii finale
- Corectitudinea montajului precum si respectarea cu strictete a datelor, cotelor si informatiilor continute în
partea scrisa si desenata va determina o functionare corecta si sigura a ansamblului retea electrica de
alimentare – alimentare de rezerva prin grup diesel-generator;
Formular 111 PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE –PTE - 7 ANSTHALL
Editia : 1 ACCENT
Pag. 9/9 FORAJE S.R.L

- Finalizarea lucrarilor si implicit punerea în functiune a instalatiei pentru alimentarea de rezerva cu energie
electrica va fi consemnata în Procesul Verbal de receptie cu ocazia punerii în functiune a instalatiei unde vor fi
mentionate, daca este cazul, completarile sau corecturile care trebuie aplicate si perioada de timp de efectuare,
conform HG 273 din 14.06.1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii

OFERTANT,
ANSTHALL ACCENT S.R.L
ADMINISTRATOR
VINCENZO RANDISI

S-ar putea să vă placă și