Sunteți pe pagina 1din 3

Responsabilitati diriginte de santier

1. 1. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigo 2. 2. Verifica respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehn vigoare. 3. 4. 3. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens. 4. Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor. 5. 5. Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse. 6. 7. 6. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate.

7. Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru mater netraditionale sau din import sau fara declaratie de conformitate a calitatii. 8. 8. Interzice utilizarea de tehnologii noi, fara agrement tehnic.

9.

9. Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera, conform caietelor de sarcini si normativelor in vigoare precum si a clauzelor contractu speciale. 10. 10. Urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.

11. 11. Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT.

12. 12. Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privin neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei.

13. Verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10 /1995 privind calitatea in constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adop noi solutii care schimba solutiile initiale. 14. 14. Efectueaza, in numele investitorului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor executate. 15. 15. Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la executant.

16. 16. Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile leg 17. 17. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului acestuia. Societatea Sc Ninski Impex SRL asiguram servicii tehnice de executie pentru urmatoarele tipuri de constructii: 1. 1.Constructii agricole si miniere de suprafata, Categoria A+B.

2.

2. Constructii Civile.

3.

3. Constructii Industriale.

4.

4. Constructii agrozootehnice.

Atributii Responsabil Tehnic cu Executia

1. Pentru investitorii imobiliari: 1.1 controlul starii tehnice a constructiilor ce urmeaza a fi achizitionate a) istoricul cladirilor si/sau constructiilor b) constatarea starii tehnice c) incercari nedistructive asupra elementelor de constructie 1.2 expertizarea tehnica a constructiilor a)expertiza tehnica a cladirilor si constructiilor b)stabilirea solutiilor pentru aducerea constructiilor la un nivel calitativ corespunzator cerintelor beneficiarului si normativelor tehnice in vigoare c) evaluarea pretului de piata al constructiei/cladirii 2. Pentru finantatorii imobiliari (banci, fonduri de investitii, etc.)

a) certificarea starii tehnice a constructiilor/cladirilor a caror achizitionare se finanteaza b) controlul tehnic calitativ si cantitativ al lucrarilor noi de constructie a caror executie se finanteaza c) certificarea corespondentei intre valoarea lucrarilor noi de constructie executate si finantate si calitatea si cantitatea acestora 3. Pentru asiguratorii imobiliari a) controlul starii tehnice a constructiilor/imobilelor care se solicita a fi asigurate b) estimarea valorii cladirilor/imobilelor care se solicita a fi asigurate in functie de starea lor tehnica c) controlul tehnic pe parcursul executiei constructiilor noi, in vederea asigurarii acestora 4. Pentru beneficiarii (exploatatorii) constructiilor a) controlul tehnic al modului de executie al lucrarilor noi de constructie b) asistenta tehnica pentru receptia la terminarea lucrarilor de constructii si instalatii Societatea Sc Ninski Impex SRL asigura servicii pentru Controlul Calitatii pentru urmatoarele tipuri de constructii: 1. Drumuri, poduri. 2. Lucrari si retele de alimentare cu apa si canalizare, imbunatatiri funciare.

Atributii Responsabil Tehnic cu controlul calitatii


A. INSPECTII SI INCERCARI. VERIFICARI PRIVIND :

aca executia lucrarilor de constructii respecta cerintele de calitate precizate in documentatia de executie si daca aceste lucrari sunt realizate in conformitat normativele si legile in vigoare ; 2. Existenta inregistrarilor care atesta calitatea executiei lucrarilor respectiv : 2.a. Procese verbale calitative 2.b. Procese verbale de verificare a lucrarilor ascunse 2.c. Procese verbale de autorizare a fazelor determinante 2.d. Buletine de analize si incercari ul in care lucrarile nu sunt conforme cu conditiile de calitate specificate in proiectul de executie, caietul de sarcini, procedura tehnica de executie, voi opri ex voi intocmi R.N.C. (raport de neconformitate) si se va face analiza cauzelor neconformitatilor impreuna cu dirigintele de santier si proiectantul lucrarii. B. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM. In cazul lucrarilor de constructii pot aparea urmatoarele categorii de neconformitati : - neconformitati in documentatia de executie. - neconformitati in produse, utilaje si echipamente provenite de la furnizori sau beneficiari (investitori). - neconformitati in timpul procesului de executie

In cadrul acestei conditii referitoare la sistemul callitatii imi revin urmatoarele atributii : carea buletinelor de analiza si incercari, notele de constatare pentru materiale si produsele utilizate la lucrarile de constructii pentru acest proiect, la care a desemnat. sc continuarea executarii lucrarilor care necesita inglobarea produselor - materialelor la care s-au constatat deficiente, neconformitati, defecte de calitate ca conduce la nerealizarea cerintelor esentiale precizate in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. - voi impune depozitarea materialelor/produselor in locuri special amenajate pana la solutionarea remedierii neconformitatii. zul in care voi constata neconformitati la lucrarile de constructie de care raspund, voi dispune oprirea executiei , prin note de constatare prin dispozitie de s avandu-se in vedere si condicile din caietele de sarcini , normativele in vigoare, proiectul de executie, contract ,privitoare la intreruperea lucrarilor. ma analizei voi aviza procedurile tehnice de executie ,fisele sau proiectele tehnologice special intocmite pentru efectuarea activitatilor de remediere , conso (daca este cazul) ; a analizei calitatii lucrarilor de remediere executate voi confirma prin semnatura in inregistrarile de calitate intocminte, respectiv R.N.C.(Raport de Necomfo ) - voi autoriza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neonformitatilor . C. INREGISTRARILE CALITATII

Pentru aceasta conditie, referitoare la sistemul calitatii in planul propriu al calitatii pentru aceasta lucrare , precizez inregistrarile calitatii care se intocmesc s responsabilitatile pentru fiecare inregistrare : - avizarea planului de control propriu pentu aceasta lucrare de catre directorul general al executiei. - intocmirea unui registru de evidente al lucrarilor de constructii la lucrarea pe care o coordonez tehnic. - completarea acestui regim la zi . - acest model de plan propriu de control al executiei lucrarilor se va prezenta si pe discheta organelor de control din partea I.S.C. pentru aceasta lucrare. Societatea Sc Ninski Impex SRL asigura audit energetic pentru cladiri existente si sistemele aferente de alimentare cu caldura.

Audit Energetic

sta operatie consta in determinarea caracteristicilor termotehnice si functionale reale ale sistemului cladire instalatie, in scopul caracterizarii din punct de ve energetic a cladirii. l energetic al cladirilor este operatia prin care se stabilesc tehnic si economic solutiile de reabilitare si modernizare termoenergetica a cladirii pe baza rezul termice si energetice a cladirii. Pasii necesari realizarii auditului energetic pentru o cladire sunt urmatorii: 1. Efectuarea analizei termice si energetice - in cadrul acestei analize se folosesc urmatoarele echipamente: 2. Elaborarea Certificatului de Performanta Energetica a imobilului: 3. Realizarea auditului energetic: 3558

S-ar putea să vă placă și