Sunteți pe pagina 1din 5

 

EXECUTIE INSTALATII CANALIZARI EXTERIOARE

SCOP

Procedura cuprinde spacificatii pentru lucrarile de executie a canalelor din tuburi de beton
cutalpa cep si buza, referindu-se la colectorul de apa uzata menajera.
DOMENIU
Procedura se aplica la lucarile de cladiri civile si industriale.
DEFINITII
Conform MC 10/1999 – Cap.II
DOCUMENTE DE REFERINTA
- N E   – 0 1 2 / 1 9 9 9 -MC 10/1999 ULTIMA EDITIE-
Buletinul constructiilor 1-2
RESPONSABILITATISeful de santier
Sa asigure buna organizare a procesului de productie, a conditiilor necesare executariilucrarilor
incredintate si a prescriptiilor tehnice a avizarii, aprobarii si verificarii executieilucrarilor pe baza
de fise tehnologice verificate, aprobate si adaptate la sistema de masini cese afla in dotarea sa, a
realizarii fluxului tehnologic si a cerintelor caietelor de sarcini siactelor normative in vigoare.Sa
organizeze gospodarirea judicioasa si economisirea materialelor necesare realizariilucrarilorce I-
au fost incredintate si sa ia masuri organizatorice de prevenire a folosiriimaterialelor si
produselor ce nu sunt insotite de acte doveditoare a calitatii cat si a celor ce nurealizeaza
cerintele de asigurare a calitatii mentionate in diferite specificatii tehnice.Sa asigure conditiile
tehnice corespunzatoare pentru efectuarea tuturor determinarilor impusemateriilor prime si
semifabricatelor inainte de incorporarea acestora in lucrari luand masuride carantina la aparitia
accidentala a unor abateri, conlucreaza permanent cu proiectantul, beneficiarul, laboratorul de
incercari in constructii si organele de control a calitatii pentru prevenirea aparitiei abaterilor si a
stingerii abaterilor accidentale ivite in decursul executie.Sa dispuna masuri de oprire a lucrarilor
ce au abateri ivite in mod accidental iar pentru lucrarinecorespunzatoare calitativ sa ia masuri de
tragere la raspundere a celor vinovati si deremediere in termene utile a tuturor aspectelor
necorespunzatoare conform solutiilor dispusede proiectantii lucarilor.Sa respecte indicatiile date
de organele Inspectiei de Stat in Constructii, de organele beneficiarului si proiectantului, de
organul de control al calitatii al organizatiei, referitor latermenele de executie a remedierilor si a
masurilor dispuse pentru prevenirea in viitor a altor constatari similare.
Inginer sef constructor
.Asigurarea documentelor tehnice de executie 9proiecte, caiete de sarcini, STAS-uri sinormative
tehnice in vigoare).Instruirea periodica a personalului tehnic din subordine (sef lot, sef punct de
lucru, inginer,maistru, compartimente functionale) privind executia si asigurarea calitatii
lucrarilor cuintocmirea proceselor verbale de instruire – cod AQ – 067/1994.Asigurarea de
personal calificat si autorizat.Verficarea insusirii cunostintelor tehnice si aplicarii lor in procesul
de executie
 Organizeaza si asigura intocmirea si gestionarea tuturor documentelor care atesta
executialucrarilor 
Inginer sef mecanic
Asigura starea de functionare la parametrii normali a tuturor utilajelor, instalatiilor simijloacelor
de transport utilizate in fluxul tehnologic pe faze de executie.
Responsabil tehnic cu executia
Participa la receptiile pe faza determinanta si valideaza prin stampila aplicata pe fiecare pagina
PTE,PA si inregistreaza in Registru de evidenta fazele la care a participat.Admite executia
lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executieverificate de
specialisti verificatori de proiecte atestati.Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a
lucrarilor de constructii pe care le urmarestetehnic si de care raspund, conform model pc. 7.1. al
prezentei proceduri.Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
respectarea HGR 925/1995 pentru aprobarea ,,Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor’’.Opreste executia
lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitatesau abateri de la
prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai duparemedierea
lor.Trimestrial va intocmi si transmite la directorul organizatiei lista
proincipalelor neconformitati aparute la lucrarile coordonate conform modelului dela pc.7.2. al
prezentei proceduri si modul de solutionare.
Sef lot
Raspunde de executarea lucrarilor ce i-au fost incredintate, cu respectarea stricta a proiectelor de
executie, a caietelor de sarcini, a prescriptiilor tehnice si are urmatoarele obligatii :- s a i a
masuri pentru executarea corecta a operatiilor de trasare si sa urmareasca
p e t o t  parcursul executiei respectarea riguroasa a caracteristicilor geometrice aleconstructiilor
cu incadrarea in tolerantele admise de C 656/1986.- s a c o n t r o l e z e i n t o a t e f a z e l e d e
e x e c u t i e , m o d u l i n c a r e s e f i i p u n c t a l o r d e l u c r u , maistrii si inginerii de schimb
asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de sarcinisi Proceduri Tehnice de Executie.- s a
verifice corespondenta permanenta a conditiilor calitative ale materialelor
s i a elementelor de constructii si instalatii inainte de introducerea lor in opera, cuspecificatii
tehnice incluse in caiete de sarcini, norme, STAS-uri si sa dispuna masuride retragere si
interzicere a folosirii acestora pana la reconfirmarea calitatii acestora.-sa
intocmeasca pentru fiecare obiectiv de constructii in parte tehnologia de
executie,fisa tehnologica de executie, Procedura Tehnica de Executie corelata cu sitema
demasini ce o are in dotare specificand punctele obligatorii de control calitativ pe
fazetehnologice de executie.- s a v e r i f i c e s i t i n e r e a l a z i a t u t u r o r d o c u m e n t a t i i l o r
d e a t e s t a r e c a l i t a t i v a a e x e c u t i e i lucrarilor, fise de betonare, fise de excavatii, fisa de
panou etansare, fise de injectii, procese verbale de lucrari ascunse, in conformitate cu
prescriptiile tehnice si cerinteleMC.-sa participe la verificarea lucrarilor
ce devin ascunse si sa intocmeasca cu personalulAQ, beneficiarul, montorul si alte organe
autorizate, documentele prevazute dereglementarile in vigoare pentru aceste lucrari.

Sef punct lucru (inginer schimb sau maistru schimb)


Seful punctului de lucru raspunde impreuna cu sefii de echipa si muncitorii de
calitateaoperatiilor efectuate si au urmatoarele obligatii :- s a o r g a n i z e z e l o c u r i l e d e
m u n c a s i p r o c e s e l e d e p r o d u c t i e a s t f e l i n c a t s a c r e e z e conditiile necesare pentru
executarea lucrarilor.-sa controleze calitatea lucrarilor executate de echipele
a caror activitate o coordoneazain toate etapele de executie, inclusiv la predarea –primirea
lucrarilor intre echipe.- s a i n d r u m e s i s a c o n t r o l e z e a c t i v i t a t e a s e f i l o r d e e c h i p a
s i a m u n c i t o r i l o r p e n t r u respectarea riguroasa a detaliilor de executie a Procedurilor
de Executie, a realizariicerintelor calitative impuse in caietele de sarcini si a fiselor tehnologice
specific fiecarei categorii de lucrari.-sa pregateasca operatii de trasare si nivelment
la lucrarile incredintate spre executie pecare sa le supuna verficarilor si confirmarilor
organelor abilitate pentru confirmareaacestora (topometru )-sa verifice materialelor si
elementelor de constructii inainte de introducerea in lucrarereferitor la incadrarea
acestora in prescriptiile specifice mentionate in caietele desarcini si prevederi tehnice.
Topometru organizatie
Asigura efectuarea masuratorilor topo-geodezice necesare in vederea executiei
lucrarilor.Preluarea de la investitor si proiectant a reperelor topo pentru lucrarile ce urmeaza sa
fieexecutate de organizatie, asistat de seful de organizatie sau inginerul sef contructor.Intocmeste
schemele de trasare generale si de detaliu a lucrarilor si completarea formularelor specifice.
CQ Santier
Efectueaza inspectii de urmarire a calitatii executiei in punctele obligatorii
de stationare dinP.C.C.V.I. si valideaza documentele de documentele de atestare calitativa
specifice lucrarii.Inscrie in documentele stabilite prin ,,Sistemul propriu de asigurarea calitatii’’
toateconstatarile in urma controlului efectuet pentru realizarea cerintelor impuse de
standarde,normative si caiete de sarcini. Instiinteaza in scris conducerea organizatiei
asupranerespectarii solutiilor din documentatia faza DDE prin deschidere RNC-uri,
urmarindrealizarea lichidarii neconformitatii.Participa la verificarea calitatii lucrarilor la
principalele faze de executie stabilite prin normeletehnice si semneaza procesele verbale de
atestare a calitatii.Participa si semneaza documentele intocmite la verificarile efectuate in fazele
de executie care prin natura lor sunt determinate pentru asigurarea calitatii
constructiilor.Instiinteaza operativ conducerea organizatiei si in maxim 24 ore
inspectiile teritoriale ale ISCLPUAT (sub semnatura sefului de organizatie) de producerea unor
accidente tehnice.Verifica respectarea de catre factorii implicati a prevederilor Legii 10/1995
privind calitateain constructii cu privire la utilizarea numai de produse, echipamente si procedee
noi pentrucare exista agrement tehnic.Verifica utilizarea numai de materiale si
echipamente pentru care s-au emis certificate deconformitate in cazul utilizarii acestora la
constructii de categorie de importanta exceptionala.a constructiilor pentru lucrarile publice
realizate din fondurile bugetare precum si a lucrarilor care asigura cerintele stabilite la articolul 5
din Legea 10/1995.Verifica realizarea prevederilor ,,Regulamentului pentru asigurarea activitatii
metrologice’’.Participa la inspectiile efectuate de organele ISCLPUAT si a organelor
sale teritoriale siverifica aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de acestia, comunica in scris
in termenele scadente sub semnatura sefului de organizatie modul de rezolvare a masurilor
stabilite deorganele ISCLPUAT.
Merceolog aprovizionare
Analizeaza materialele la furnizori calitativ si cantitativ precum si documentele
insotitoare.Raspund in timpul transportului de integritate materialele transportate.Participa ca
membru in comisia de receptie la receptionarea materialelor la intrarea indepozitul organizatiei.
Procedura
Executia lucrarilor de canalizare menajera si pluvialaExecutia lucrarilor va incepe din aval,
incepand cu caminul de vizitare din amonte de caminulde vizitare existent al colectorului
menajer in care se va face debusarea canalului proiectat.Lucrarile de sapatura, umplutura,
completari etc. se vor executa manual 38 % si mecanizat62%.Inainte de trasarea axei canalului se
vor efectua sapaturi de sondaje executate manual pentrudepistarea exacta a gospodariilor
subterane.Sondajele se vor efectua la maxim 50 m distanta unul de altul si in dreptul fiecarui
camin devizitare.Dupa depistarea tuturor retelelor subterane se va trece la trasarea conductei de
canalizareavandu-se in vedere planul coordonator de retele din documentatia desenata.Lucrarile
de sapatura se vor face manual 30% si mecanizat 70% cu taluzuri verticale sprijinitecu
dulapi metalici de inventar pentru evitarea surparilor taluzurilor.Pentru stabilirea cotelor sapaturii
se vor folosi rigle cu teu si nivelmentul.Asternerea patului de nisip pentru pozare se va face cu
lopata. Se va da o deosebita atentie larealizarea pantei de montaj a tuburilor de beton pentru
realizarea scurgerii gravitationale aapei in canal si a autocuratirii acestuia.Se executa lucrarile de
betonare in fundatiile caminelor de vizitare.Montarea tuburilor din beton simpluCoborarea
tuburilor din beton in organizatie se va executa manual la tuburile Dn = 300mm sicu scripeti pe
trepied in cazurile tuburilor Dn = 200mm. Tuburile se vor cobora unul cate unul pe masura ce se
imbina intre ele. Asezarea pe pozitie a tuburilor se va face astfel incat ele sacapete o stabilitate
suficienta si sa fie respectata panta de montaj, prevazuta in proiect.Montarea se va face in aval
spre amonte.Respectarea pantei de montaj se va face folosind nivelmetru si riglele de trasare.*se
va realiza un spatiu de etansare de 10x15 cm in jurul imbinarii*pe suprafata de etansare a tubului
din aval se va aplica un strat de mortar de ciment cu nisipfin (500 kg. ciment la 1 cm nisip)
dupa care al doilea tub se va impinge spre primul cu forta ;*se curata interiorul canalului de
mortar in exces cu o perie, iar la exterior imbinarea se vaacoperi cu un guler de mortar de ciment
de 110 mm inaltime si 40 mm grosime.Executarea caminelor de vizitareInainte de montarea
tuburilor de canal se vor turna fundatiile caminelor de vizitare. Dupaturnarea fundatiilor se va
executa rigola caminului, aceasta avand diametrul egal cu cel altubului. Caminele se vor amplasa
suprapuse canalului incluzand astfel sectiunea transversala acanalului.Imbinarile dintre tuburile
prefabricate pentru camine se vor monolitiza cu mortar de cimentse vor rostui pentru a obtine o
suprafata interioara neteda a acestuia.Rigola caminului se va sclivisi la interior cu mortar de
ciment.Montarea ramei capacului se va face cu mortar M 100 – T.
La distanta de 50 cm de capete se va monta prima treapta din otel O20 mm a scarii de
acces.Ultima trapta se va monta la maximum 30 cm deasupra scarii de acces.Treptele din otel se
vor proteja anticoroziv prin vopsire.
Executarea umpluturilor
Umplerea transeelor se va face dupa un control al cotelor de montaj, verificarea calitatiilucrarilor
si dupa executarea primei probe de etanseitate.Umplutura se incepe cu 3 – 4 straturi a cate 10 cm
grosime de pamant afanat cu care se vacompacta separat fiecare strat cu deosebita grija pentru a
proteja tuburile.Resturile umpluturilor se va face in straturi de 20 –30 cm grosime, compactandu-
se fiecarestrat separat.Pe parcursul umplerii transeelor se vor scoate elementele de metal ale
sprijinirilor taluzurilor.Umpluturile se vor executa pana la cota inferioara fundatiei
drumului.Pamantul excedentar ramas pe marginea transeei se va transporta intr-un loc stabilit
deorganele competente.Lucrarea se va incheia prin refacerea structurii drumului pe portiunea
desfasurata pentruexecutarea canalului.Pentru refacerile pavajelor in general se va folosi
materialul rezultat din desfaceri, iar in cazulinsuficientei acestuia se vor folosi si materiale
noi.Suprafat drumurilor se va reface in stare initiala a acestuia.Verificari in vederea
receptiei*verificarea aspectului si a starii generale*verificarile geometrice (cote, dimensiuni,
pante de montaj)*probe de etanseitate ale canalelor *probele de etanbseitate si de presiune a
conductelor de refulare.
Rapoarte si inregistrari
Proces verbal de receptie calitativa cod – 076/1994Proces verbal de trasare a lucrarilor cod –
006/2000

S-ar putea să vă placă și