Sunteți pe pagina 1din 13

1.

SCOP

1.1 Procedura prezinta documentarea pentru executarea lucrarilor de reparatii ale gardului
imprejmuitor din cadrul

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Procedura se aplica la execuţia lucrărilor de reparatii ale gardului imprejmuitor din cadrul

3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

3.1 Definiţiile şi abrevierile utilizate în prezenta procedură sunt cele prezentate în Manualul
Calitatii

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 P2/1985 „Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie”;


 C56/1985 „Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente”;
 STAS 10109-1 „Constructii civile industriale si agrozootehnice – Lucrari de zidarie.
Alcatuire si calcul”;
 STAS 457 „Caramizi ceramice pline”;
 STAS 5185/1-2 „Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale”;
 STAS 10833/ „BCA. Elemente nearmate”.
 C17-82 Instrucţiuni tehnice privind compoziţia si prepararea mortarelor de zidărie si
tencuiala.
 C16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor si instalaţiilor aferente.
 C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii lucrărilor de construcţii si instalattii aferente.
 C56-2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente
construcţiilor
 SR EN 459-2/2011 Var pentru construcţii. Partea 2: Metode de încercare.
 SR EN 1008/2003 - Apa de preparare pentru beton. Specificaţii pentru prelevare,
încercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din
procese ale industriei de beton, ca apa de preparare pentru beton.
 SR EN 771-4+A1/2015 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente
pentru zidărie de beton celular autoclavizat.
SR EN 771-1+A1/2015 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente
pentru zidărie din argila arsa.
 STAS-8600/79 Tolerante in construcţii, sistem de tolerante dimensionale.
 SR EN 1996-1-1+A1:2013/NA:2013 - Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie.
Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armata si nearmata. Anexa
naţionala.
5. RESPONSABILITĂŢI

MANAGER PROIECT
• Răspunde de realizarea proiectului conform cerințelor contractului și asigură
conducerea șantierului pentru execuția întregii lucrări
• Asigură relațiile de interfață cu reprezentanții beneficiarului și cu organele statului
• Asigură relațiile de interfață cu furnizorii, evaluarea, reevaluarea și selecția furnizorilor
• Urmărește activitatea personalului aflat în subordine pentru realizarea lucrărilor
• Asigură desemnarea persoanelor împuternicite pentru realizarea controlului calității
lucrării
• Urmărește împreună cu reprezentantul CQ respectarea programului de control și
asigură recepția pe faze determinante
• Asigură la punctul de lucru documentația tehnică
• Asigură instruirea personalului de conducere și execuție din subordine prinvind
conținutul documentației
• Verifică și urmărește ca execuția lucrărilor să se desfășoare în conformitate cu graficul
aprobat și la parametrii de calitate ceruți în documentație de execuție și normative
• Asigură predarea – primirea fronturilor de lucru
• Participă la recepția la terminarea lucrărilor
• Asigură implementarea sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate și
securitate ocupațională și se asigură că acesta este aplicat de personalul din subordine
• Aprobă Procedurile Tehnice de Execuție, Planul de Management al Calității și PCCVI –
ul specific pentru lucrarea executată
• Este responsabil pentru menținerea proiectului în buget
• Intocmeste organigrama santierului si asigura personal calificat si autorizat

ȘEF ȘANTIER
Este responsabil pentru estimarea cantităților pentru lucrările executate pe șantier
• Asigura documentele tehnice de executie (proiecte, caiete de sarcini, STAS-uri si
Normative tehnice in vigoare), PTE, PCCVI.
• Va tine cont de raspunsurile clarificarilor transmise de autoritatea contractanta (din
perioada de depunere a licitatiei), care pot duce la modificari substantiale ale documentatiei
tehnice (caiete de sarcini, liste de cantitati, profile transversale, etc)
• Instruieste periodic personalul din subordine privind executia si asigurarea calitatii
lucrarilor
• Verifica insusirea cunostintelor tehnice si aplicarea lor in procesul de executie
• Organizeaza si asigura intocmirea si gestionarea tuturor documentelor care atesta
executia lucrarilor, in conformitate cu PAC aprobat si cu Programul de control al calitatii in faze
determinante aprobat de ISC. Supune spre revizie documentele PAC cand apar schimbari fata
de cerintele proiectului tehnic (ex: dispozitii de santier, note de constatare, etc)
• Solicita beneficialului documentele legale : Autorizatia de construire, avize, DTAC vizat
« Spre neschimbare », Program de control in FD, Plan management de trafic, si alte
documente legale obtinute de beneficiar
• Stabileste impreuna cu Departamentul Achizitii si cu aprobarea Directorului de Agentie
(project manager) sursele de aprovizionare cu materiale.
• Materialele se vor aproviziona numai de la de furnizori declarati
• Asigura aprovizionarea punctelor de lucru cu materiale de calitate conform cerintelor
din caietele de sarcini si cu utilajele necesare fiecarei etape de executie
• Verifica calitatea executiei ori de cate ori este nevoie dar cel putin in punctele de
stationare din cadrul fiecarui proces de executie. Se asigura de urmarirea respectarii
conditiilor tehnice de calitate si de conformitatea cu proiectul de executie a lucrarilor executate
de catre personalul executant.
• Stabileste contactul cu laboratorul de incercari, propriu sau tert,
• Participa la Predarea – Primirea Amplasamentului (Ordin de Incepere a Lucrarilor) si
introduce in cuprinsul acestuia observatiile referitoare la amplasamentul predat de beneficiar
• Este responsabil pentru estimarea cantităților pentru lucrările executate pe șantier
• Urmareste tratarea/inchiderea neconformitatilor din santier

• Supravegheaza direct si permanent procesul de executie cu respectarea tuturor


procedurilor tehnice de executie, prescriptiilor tehnice din proiect, norme si normative in
vigoare.
• Isi insuseste prevederile PTE si ale PCCVI.
• Va continua lucrarile, numai dupa ce au fost verificate/receptionate cele executate
anterior (conform cerintelor PTE)
• Ia masuri operative de remediere a oricaror deficiente constatate.
• Anunta seful de santier imediat ce constata situatii in care nu sunt realizate prescriptiile
tehnice.
• Conduce operativ intreaga activitate a formatiilor de muncitori din subordine.
• Asigura la locurile de munca, placi cu inscriptii de atentionare, afise si instructiuni
vizibile.
• Raspunde la nivelul santierului de pastrarea integritatii patrimoniului societatii; participa
la organizarea si sprijina desfasurarea actiunilor de administrare a resurselor.
• Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de
conducerea societatii cu privire la activitatile desfasurate si rezultatele obtinute.
• Asigura efectuarea controlului conform PCCVI. Raspunde de controlul executiei
lucrarilor
• Verifica elementele geometrice (grosimi, latimi, pante transversale si longitudinale,
planeitate in profil transversal si londitudinal intre picheti,) de fiecare data dupa finalizarea
etapei de executie. • Intocmeste proceselor verbale de lucrari ascunse, urmareste
datele privind verificarile, incercarile si inspectiile efectuate in timpul executiei lucrarilor.
• Se asigura ca procesul executat este conform cu proiectul de executie.
• Intocmeste comenzile catre laboratorul de incercari conform cerintelor/frecventelor din
caietul de sarcini, PTE si PCCVI
• Verifica calitatea materialelor aprovizionate si a documentelor insotitoare si impreuna
cu comisia de receptie intocmeste Procesul Verbal de Receptie Calitativa si Cantitativa
• Intocmeste condica de betoane
• In cazul in care observa abateri de la prezenta procedura, informeaza seful de
santier/CQ

RESPONSABIL CQ
• Respecta si indeplineste PAC, legile si reglementaile tehnice referitoare la calitate,
precum si procedurile aprobate de conducerea societatii cu privire la asigurarea si controlul
calitatii.
• Urmareste aplicarea intocmai a proiectului de executie, a prezentei proceduri si
intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate.
• Urmareste modul de intocmire a documentelor referitoare la calitatea lucrarilor.
• Controleaza modul de efectuare a receptiei calitative a materiilor prime, materialelor,
prefabricatelor, elementelor de constructii primite de la furnizori sau puse la dispozitie de
beneficiar / investitor.
• Controleaza in mod sistematic, la toate obiectivele, toate fazele de executie care
determina calitatea lucrarilor, conform PCCVI si valideaza documentele de atestare a calitatii
lucrarilor executate.
• Intocmeste RNC-uri si stabileste actiuni corective impreuna cu seful de santier
• Urmareste eficienta actiunilor corective.
• Verifica existenta certificatelor de calitate pe materiale.
• Pastreaza toate documentele care alcatuiesc Cartea tehnica pe care o preda
beneficiarului la terminarea lucrarii

RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUȚIA (RTE)


• Își desfășoară activitatea conform prevederilor Regulamentului de atestare a
specialiștilor în construcții, aprobat prin HGR 925/20.11.1995
• Verifică rezolvarea neconformităților ce afectează calitatea lucrării, siguranța și
durabilitatea construcției
• Poate opri execuția lucrărilor de construcții pentru defecte grave de calitate sau abateri
de la prevederile proiectului de execuție și permite reluarea lucrărilor numai după remedierea
acestora periodice

TOPOGRAF
• Raspunde de executarea corecta a lucrarilor de trasare.
• Aduce la cunostinta sefului de santier eventualele neconcordante dintre situatia
existenta in santier, si cea din proiectul tehnic
• Intocmeste si semneaza procesle verbale de trasare.
• Preda sefului punctului de lucru bornele de reper.
• Instruieste personalul ajutator privind modul de lucru cu instrumentele si aparatele
utilizate.
• Intocmeste tabelele de cote reale dupa fiecare lucrare de zidarie si le transmite pe
semnatura sefului de santier / sefului de lot in vederea analizarii rezultatelor.
• Participa impreuna cu Seful de santier la Predarea – Primirea Amplasamentului
• Monteaza bornele de trasare
• Intocmeste atasamentele la situatiile de lucrari

6 PROCEDURA

6.1 Conditii de mediu

Inainte de începerea lucrarilor de zidarie, se verifica conditiile de mediu care trebuie sa se


încadreze în:
– temperatura minima +50C;
– timp fara ploaie, furtuna sau ninsoare.

6.2 Scule, dispozitive si utilaje folosite

6.2.1. Scule si dispozitive


 abstec din lemn sau metal;
 cancioc;
 ciocan de zidarie;
 dreptar din lemn sau metalic;
 echer metalic cu unghi fix de 900 sau variabil;
 fir cu plumb;
 furtun de nivel;
 lada pentru mortar;
 lopata;
 mistrie;
 roaba;
 metru metalic;
 nivela cu bula de aer;
 rostuitor;
 ruleta metalica;
 scripete;
 sfoara pentru trasat;
 schela interioara si exterioara

6.2.2. Utilaje

 autobetonieră;
 tractor cu remorcă;
 schela autoridicatoare;
 maşină de tencuit.

6.3 Materiale consumabile

 armaturi de otel beton;


 buiandrugi de beton armat;
 ghermele din lemn de esenta tare impregnate;
 praznuri metalice.

6.4 Etapele executiei lucrarii

6.4.1. Pe suprafețele unde este necesar, se va decoperta și reface tencuiala în zonele unde
aceasta nu mai are aderență la stratul suport sau prezintă degradări. Tencuiala degradată se
va decoperta până la stratul aderent și compact, se va reface stratul de tencuială executat din
șpriț din mortar M 50 T și strat de grund din mortar M 100 T;
- Fisurile și crăpăturile se vor deschide în profunzime, atât cât este necesar pentru a
împiedica reapariția fisurilor, se vor curăța, amorsa și se vor repara cu mortar de reparații
structurale, cu inhibitori de coroziune, modificat polimetric, cu contracții reduse;
- Pregătirea prin rașchetare, frecare prin abraziune, suflare și/sau spălare pentru a se
înlătura vopsitoria existentă sau zonele de tencuială degradate și desprăfuirea suprafețelor
suport;
- La stâlpii din beton armat acolo unde finisajul de tencuială și betonul de acoperire sunt
deteriorate, se va curăța betonul degradat, se va reîntregii armătura degradată. Se va reface
acoperirea armăturilor cu materiale pentru reparații structurale folosit și la reparațiile fisurilor și
crăpăturilor;
- La rosturile constructive ale structurii gardului, se vor realiza nuturi și se vor monta
profile de rost menite să prevină reapariția fisurilor. Rosturile create se vor umple cu mastic
permanent elastic;
-Pentru finisarea suprafețelor tencuite, se aplică un stat de finisare și uniformizare
Materialul folosit va fi sub formă de pulbere pe bază de ciment cu adaosuri minerale și rășini
sintetice, de calitate profesională, cu permeabilitate la vapori, având o bună aderență la stratul
suport și rezistență la condițiile meteo dificile. Finisajul va avea un aspect uniform, fără
îmbinări, drișcuit într-un singur sens;
-Pe suprafețele curățate și reparate, se va aplica o amorsă de profunzime cu rol de
punte de aderență pentru o legătură fermă între stratul suport și straturile ulterioare;
-Peste stratul amorsat, se aplică vopsea lavabilă siliconică în două straturi în nuanțe
care se vor alege ulterior apropiate de situația existentă, având următoarele caracteristici
principale:
o rezistentă deosebită la acțiunea apei, intemperii și modificări de temperatură;
o peliculă flexibilă;
o permeabilă la vapori de apă 80-120;
o conținut de părți solide 65%;
o densitate 1,6 kg/dm³;
o permeabilitate la apă EN1062-1- W2 medie.
Suprafețele vopsite trebuie să aibă aspect uniform, fără pete sau diferențe de nuanță.
Parapeții și ancadramentele din mozaic spălat se vor curăța prin abraziune ușoară
și/sau biocidare. Se vor reîntregii volumetric cu materiale de restaurare.
-Se vor decoperta zonele unde finisajul de mozaic este degradat sau desprins de pe
stratul suport până la strat suport nedegradat.
-Se vor executa tencuieli cu mortar M100T, pe zonele decopertate, pentru a realiza
stratul suport pentru finisajul din mozaic buciardat.
-Se va reîntregi finisajul din mozaic, păstrându-se modelul, aspectul și culoarea inițiale.
-Pe zonele fisurate se vor executa reparații locale prin reîntregire volumetrică cu
asigurarea aspectului estetic
-Pentru reîntregirea finisajului de mozaic se vor folosii materiale și granulații care vor
reda cât mai exact situația existentă. Se vor face probe de material pentru alegerea soluției
optime.
-Suprafețele reparate vor fi buciardate cu ciocan de buciardă.
-Întreaga suprafață de mozaic va fi impermeabilizată cu un hidrofugant de profunzime.
Pentru remedierea capacului din țigle ceramice, se vor demonta și înlătura țiglele și
coamele sparte sau fisurate, se vor înlocui respectându-se dimensiunile și modelul celor
existente. Țiglele și coamele nedegradate se vor curăța mecanic, chimic și spăla. Suprafețele
reparate și curățate se vor impermeabiliza prin impregnare pe întreaga suprafață cu soluție
hidrofugă.

Declaram ca toate procedeele de lucru și materialele folosite vor respecta etapele de


lucru descrise în caietele de sarcini și fișele producătorilor de materiale.
Vom avea în vedere că aceste lucrări care necesită utilizarea schelei de fațadă, fiind
lucrări la înălțime, personalul să fie instruit și asigurat in mod corespunzător.
Schela folosită pentru realizarea lucrărilor exterioare va fi protejată cu plasă de
protecție. Modul de asigurare al schelei de lucru nu va afecta in nici un fel fațadele sau alte
elemente constructive.
Pe parcursul execuției lucrărilor se vor face verificări în mod special de către achizitor
în vederea respectării condițiilor de calitate a suprafețelor suport şi a materialelor puse în
operă.
Verificarea lucrărilor se va face de către achizitor prin examinarea vizuală a
suprafețelor, urmărindu-se:
- aspectul general: ton de culoare uniform, fără pete, fără scurgeri, fără impurități
înglobate, fără urme, corecturi sau retușuri care să distoneze cu tonul general, etc.;
- examinarea aderenței zugrăvelii de stratul suport, verificarea vizuală a separării
câmpurilor de finisaj, delimitare clară, fără suprapuneri, rectilinie.

Prevederi suplimentare pentru Tronsonul 4 Poartă acces auto Panduri - Poartă


pietonală Leu

În curtea interioară la o distanță de aproximativ 50 cm față de limita interioară a


gardului, se va monta un dren pentru captarea și colectarea apei în exces.
Se va săpa manual un șanț cu secțiune de 35*50 cm si se va așterne geotextil astfel
încât stratul filtrant să fie protejat de incluziuni de pământ sau rădăcini, se va distribui un strat
filtrant de pietriș de cca.10 cm pe fundul gropii. Pe stratul pregătit se va amplasa furtunul de
dren cu DN=90 mm. îmbrăcat în prealabil în geotextil. Se va umple secțiunea șanțului cu
pietriș, înălțimea stratului filtrant fiind de cca 30 cm.
Stratul filtrant va fi protejat cu geotextil după care se va finaliza umplutura cu pământ
vegetal curat fără impurități.

Prevederi suplimentare pentru Tronsonul 6 Intrarea Muzeul Național Cotroceni- Poarta


Pietonală Leu
Pe acest tronson, gardul de împrejmuire are și rol de zid de sprijin pentru amenajarea
spațiilor verzi și căilor de acces auto. Principalele lucrări pe acest tronson sunt refacerea
hidroizolației pe toată înălțimea gardului aflată sub cota terenului amenajat plus o gardă de
siguranță de 30-40 cm peste această cotă, precum și a fundației acestuia.
Săpăturile se vor realiza mecanizat și/sau manual funcție de condițiile de acces și
adâncimea de lucru. Pentru adâncimi mai mari de 1 m se vor folosii obligatoriu sprijiniri de
maluri funcție de adâncimea de lucru, astfel încât să se elimine orice risc de surpare a
pământului sau elementelor constructive.
Se vor îndepărta straturile vechi de hidroizolație, se vor repara zonele neaderente sau
pe care stratul suport nu asigură aderența necesară pe întreaga înălțime a zidului de sprijin/
gardului împrejmuitor.
Hidroizolația se va realiza din două membrane hidroizolante utilizate la
impermeabilizarea structurilor îngropate în pământ(tunele, lucrări hidrotehnice, fundații, ziduri
de sprijin, etc.
Membranele hidroizolante vor fi pe bază de bitum distilat modificat cu polimeri
plastomeri, având integrată o armătură compozită din împâslitură de poliester armată cu
filamente de fibră de sticlă dispuse longitudinal.
Masa bituminoasă trebuie să fie aditivată cu substanțe specifice cu rolul de împiedica
penetrarea rădăcinilor în structura membranelor hidroizolante. Substanțele înglobate trebuie
să reziste la temperaturile generate de flacără folosite în momentul montajului membranelor,
nu migrează în sol și nu pot fi spălate de apă.
Compoziția membranelor trebuie să ofere proprietăți excelente la îmbătrânire,
elasticitate, flexibilitate la rece, durabilitate și rezistență mecanică.
Membranele folosite trebuie să satisfacă minimum următoarele cerințe:
- Armătură poliester : 180 g/m²;
- Greutate specifică (EN 1848-1): 5 Kg/m²;
- Grosime (EN 1848-1): 4 mm ±7%;
- Flexibilitate la rece (EN 1109): -5 ° C ±2° C;
- Forța de rupere la tracțiune (EN12311-1);
- Longitudinal: 700 N/5cm;
- Transversal: 550 N/5cm;
- Alungirea la rupere (EN12311-1);
- Longitudinal: 45% ±20%;
- Transversal: 45% ±20%;
- Stabilitate dimensională (EN1107-1): max0.4%;
- Stabilitatea la cald (EN1110) : min. 130 ° C;
- Rezistență la pătrunderea rădăcinilor (EN 1928): rezistă;
- Impermeabilitate (EN1928) min. : 60 kpa;
Rezistență la foc (EN13501-1) : F.
Membranele hidroizolante vor fi protejate mecanic cu membrane de protecție cu
crampoane.
Pe toată înălțimea zidului de sprijin/gardului aflată sub cota terenului amenajat, se va
realiza un sistem drenant. Se vor monta rânduri succesive de furtun de dren cu o distanță pe
verticală de max 1 m între ele, cu pantă spre zona de scurgere funcție de cota terenului,
înglobate în strat filtrant realizat din sorturi de pietriș. Lățimea minimă a stratului filtrant va fi
de 60 cm.
Stratul filtrant va fi protejat pe întreaga înălțime și pe părțile orizontale inferioară și
superioară împotriva infestării cu pământ și pătrunderii de rădăcini prin așternere de geotextil -
Strat de geotextil BS20 cu densitate de 235g/m² și a unei membrane tip liner.
Umpluturile se vor realiza în straturi succesive de 25-30 cm compactate fiecare în
parte.
După realizarea umpluturilor, se vor aduce la starea inițială zonele verzi și căile de
acces pe cheltuiala executantului.

6.4.7.4. Reguli comune tuturor zidariilor:


- montarea ghermelor odata cu executarea zidurilor;
- executarea buiandrugilor din beton monolit sau montarea buiandrugilor prefabricati
pe un mortar de poza;
- executarea cosurilor de ventilatii, canale de fum, atunci când acestea sunt înglobate
în ziduri, conform prevederilor din proiect.

6.5 Receptia lucrarilor

6.5.1. Recepția lucrărilor se va realiza calitativ și cantitativ pentru fiecare tip de


lucrare în parte.
La recepție se vor efectua următoarele verificări:
- planeitatea suprafețelor;
- verificarea vizuală a separării câmpurilor de finisaj ( delimitare clară, fără
suprapuneri, rectilinie), aspectul general (ton de culoare uniform, fără pete, fără
scurgeri, fără impurități înglobate, fără urme, corecturi sau retușuri care să
distoneze cu tonul general, etc.);
- examinarea aderenței finisajului de vopsea față de stratul suport;
- preluare apelor de sistemul drenant și evacuarea apei în captate în zonele indicate
de beneficiar;
- suprafețe reparate real executate;
- existența declarațiilor de conformitate și a certificatelor de calitate pentru
principalele materiale utilizate .
Recepția finală se face la sfârșitul perioadei de garanție acordată, prin încheierea unui
proces verbal de recepție finală.

In cazul constatarii unor neconcordante în timpul executiei lucrarilor, acestea vor fi


sistate, iar reluarea lor se va face dupa tratarea defectelor pe baza solutiilor tehnice date de
proiectant cu avizul investitorului.

Dupa executarea lucrarilor de remediere, se va proceda la o noua verificare si încheierea


unui nou proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor.

7. MASURI DE SECURITATE

 Echipamentele de muncă, utilajele, autovehiculele trebuie să corespundă activitatii


prestate, sa fie verifcate tehnic şi să aiba montate sistemele de protectie, pentru a nu
pune în pericol securitatea sau sănătatea personalului deservent.
 Obligativitatea purtarii de catre intregul personal a echipamentului individual de
protectie adaptat factorilor de risc.
 Personalul deservent al echipamentelor de munca, trebuie sa fie calificat si apt din
punct de vedere medical.
 Inainte de inceperea activitatii, toti lucratori vor fi instruiti privind procesul tehnologic si
metoda de lucru.
 Lucrătorii trebuie să fie instruiti în legătură cu riscurile la care sunt expuşi, pe timpul
lucrului in raza de actiune a echipamentelor de munca.
 Circulatia utilajelor si autovehiculelor este permisa numai pe caile de circulatie stabilite
de personalul tehnic de executie.
 Locurile periculoase din incinta zonei de lucru vor avea asigurata semnalizarea de
securitate.
 Dirijarea autovehiculelor care asigura aprovizionarea santierului este asigurata de catre
un pilot de trafic instruit sa utilizeze codul de semne si semnale.
 Parcarea echipamentelor de munca la terminarea programului se precum si servisarea
acestora se va efectua numai in locurile stabilite de seful de santier.
 Se vor respecta cerintele de securitate privind lucrul si deplasarea autovehniculelor,
utilajelor in apropierea taluzurilor, precum si caile de circulatie din santier.
 Servisarea echipamentelor de munca se va efectua numai de personal calificat
(autorizat) si pe locurile stabilite de personalul tehnic de executie.
 Alimentarea autovehiculelor si utilajelor, se va efectua numai la punctele de alimentare
cu carburant.
 Se vor respecta restrictiile si interdictiile existente pe amplasament.
 Se vor respecta masurile tehnice si organizatorice specifice lucrarii.
 Se va respecta semnalizarea de securitate a locurilor periculoase existente in lucrare.
 Soferii vor respecta viteza de circulatie de 5 km /h.
 Se interzice deplasarea personalului muncitor si utilajelor in afara frontului de lucru
preluat.
 Se interzice depozitarea materialelor pe spatiile adiacente organizarii de santier.
 Se va asigura igienizarea autovehiculelor si a utilajelor la iesirea din santier pe
drumurile publice.
 Stocarea, eliminarea sau evacuarea materialelor si deseurilor rezultate pe timpul
lucrului se va face numai pe locurile destinate pentru aceasta.
 Se interzice deversarea uleiului ars in incinta santierului.
 Se vor respecta prevederile legii H321/2005 privind evaluarea si gestionarea
zgomotului ambiental.
 Se vor respecta cerintele din fisa de securitate a produsului, unde este cazul

8. REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Pe perioada executării lucrărilor de construcţii se va urmări permanent reducerea la


minim a impactului asupra mediului înconjurător iar dacă va exista posibilitatea producerii unei
poluari accidentale se va acţiona în sensul remedierii mediului afectat.
Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta
asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, sau din punct de
vedere al zgomotului si peisajului.

Societatea a implementat o strategie de gestionare a deşeurilor proactivă, prin implicarea


tuturor angajaţilor, inclusiv de la cel mai înalt nivel. Aceasta se realizează prin aducerea la
cunoştinţă a procedurilor de mediu, a simulărilor efectuate în caz de accident de mediu,
colaborarea cu instituţiile publice faţă de care societatea trebuie să îndeplinească unele
obligaţii de mediu.
Menţinerea sub control a aspectelor de mediu are drept scop prevenirea şi reducerea
poluării şi se realizează prin monitorizarea şi măsurarea în mod regulat a parametrilor de
calitate ai factorilor de mediu.
Aspectele de mediu identificate se reevalueaza şi se reactualizează anual sau ori de cate
ori au loc modificări în elementele componente ale unei activităţi, proces, produs, care pot
avea impact asupra mediului sau în legislaţia sau reglementările aplicabile.
Aspectele de mediu semnificative actualizate, împreuna cu cerinţele legale şi de
reglementare, opţiunile tehnologice ale societăţii, punctele de vedere ale părţilor interesate
(acţionari, autorităţi locale, salariaţi, comunitatea învecinată, etc.), resursele financiare,
materiale şi umane stau la baza stabilirii obiectivelor generale şi specifice de mediu.

In vederea masurarii si monitorizarii performantelor de mediu se urmareste :


a) protectia apei;
b) protectia solului;
c) gestiunea deseurilor;
d) gestiunea substantelor toxice si periculoase;
e) functionarea sistemului de management de mediu (SMM);
f) nivelul zgomotului si vibratiilor;
g) praf, fum si alti poluanti aeropurtati;

In perioada de constructie
Se vor realiza periodic masuratori, privind incadrarea activitatilor organizarilor de
santier in limitele de poluare admise privind concentratiile de substante poluante in aer, apa,
sol, niveluri de zgomot, gestiunea deseurilor.

Masuri de reducere a impactului asupra mediului in cadrul proiectului:


- Se respecta prevederile legale in domeniu din Acordul/Avizul de mediu, Autorizatia de
constructive, Autorizatia de mediu etc;
- Informarea publicului asupra riscurilor generate de functionarea sau existenta
santierului
- Se va urmări realizarea şi întreţinerea unei curăţenii perfecte în cadrul şantierului şi
zonele adiacente;
- Se va urmări realizarea unor rampe de spălare a roţilor maşinilor care ies din şantier pe
drumurile publice;
- Se va elimina risipa de energie prin reducerea consumului de carburant necesar
transportului de materiale si resurse umane
- Umectarea terenului pentru evitarea poluării mediului prin dispersarea in atmosfera a
prafului
- Pentru evitarea poluării aerului este obligatorie manipularea cu grijă a materialelor
pulverulente utilizate la construirea obiectivului de investiţii
- Pe toata durata transportului, autobasculantele vor fi acoperite cu prelată pentru a nu
polua în excedent zona în care circulă.
- Resursele de apa si energie se vor utiliza raţional, evitând risipirea inutila a acestora
- Se vor realiza toate Inspecţiile si reviziile utilajelor si echipamentelor in termene pentru
a crea condiţii de siguranţa in utilizarea si reducerea oricăror riscuri de poluare a
mediului, prin antrenarea poluanţilor ajunşi accidental pe sol si care s-ar putea infiltra in
apa. Reviziile si reparaţiile utilajelor sau instalaţiilor se vor face periodic, la ateliere
specializate conform graficelor si specificaţiilor tehnice
- Pentru prevenirea in perioada de construcţie a scurgerilor accidentale de produse
petroliere, care pot fi antrenate de precipitaţii, întreţinerea utilajelor, schimbul de ulei si
alimentarea cu combustibil se vor efectua numai in locurile special amenajate.
- Se aplica masuri tehnice si organizatorice care sa conducă la o exploatare a
echipamentelor in condiţii corespunzătoare., inclusiv dotarea cu mijloace de
decontaminare (kit-uri de decontaminare pentru scurgeri accidentale)
- Se va avea permanent in vedere reducerea duratelor de utilizare a autovehiculelor si
echipamentelor pentru a evita exploatarea simultana a mai multor surse in acelaşi
punct de lucru
- Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332/2007 privind stabilirea
procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini
mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
persoane sau marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule
poluante provenite de la acestea, in scopul protecţiei atmosferei
- Concentraţiile noxelor emise de la motoarele termice care funcţionează pe motorina nu
vor depasi limitele maxime admise de HG1209/2004
- Vor fi imprejmuite si acoperite toate suprafeţele utilizate pentru depozitarea agregatelor
pentru a reduce emisiile de pulbere in suspensie si pentru a permite o gestionare
eficienta
- Agregatele pe care le vom folosi vor respecta in procesul de producţie reducerea
emisiilor de noxe cu efect de sera
- Daca situatia o impune, protejarea arborilor de impactul direct al operaţiunilor din
execuţia lucrărilor, de dezrădăcinare, iar arborii cu trunchiul de peste 100mm diametru
si/sau de importanta (valoare) ecologica vor fi protejaţi cu bariere fizice .
- Se va urmări colectarea deşeurilor, respectiv a pământului, balastului, a materialelor
rezultate din demontări/demolări, etc. şi transportarea acestuia în locuri autorizate;
- Instruirea personalului pentru a actiona in caz de poluari accidentale;
- Deseurile periculoase sunt colectate separate si predate catre firme autorizate;
- Se va urmări utilizarea în cadrul lucrărilor de materiale prietenoase faţă de mediu;
- Pentru urmărirea activităţilor legate de utilităţi – facilităţi, plan de organizare pentru
evacuarea deşeurilor se fac înregistrările conform cu prevederile legale;
- Se vor amplasa panouri fonoabsorbante pe tronsoanele in care nivelul de zgomot
echivalent continuu depaseste 50 dB in apropierea locuintelor, conform STAS 10009/88
– Acustica urbana;

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI.


Dupa realizarea lucrarilor, circulatia rutiera si lucrarile de intretinere curenta au un
impact redus asupra mediului. Prin realizarea lucrarilor de pietruire, se va asigura o circulatie
mai fluenta a autovehiculelor, reducerea consumului specific de carburanti si a noxelor in
concluzie nu sunt necesare masuri de monitorizare a calitatii factorilor de mediu.
Prin masurarea si monitorizarea performantelor de SMM se urmaresc :
a) rezultatele identificarii factorilor de risc si modalitatile de tinere sub control a
acestora;
b) rezultatele inspectiilor la locurile de munca;
c) inspectarea echipamentelor si instalatiilor de lucru pentru a verifica daca partile
de protectie ale acestora sunt corespunzatoare, in buna stare si sunt utilizate;
d) determinarile din mediul de lucru referitore la agentii chimici, biologici sau fizici la
care sunt expusi angajatii la locurile de munca si compararea lor cu limitele admise de
legislatia in vigoare;
e) probe de comportament a angajatilor in scopul identificarii modurilor de lucru
care ar putea pune in pericol securitatea la locurile de munca;
f) determinarea atitudinii angajatilor fata de procesul de consultare in care sunt
implicati si de SMM.
g) Colaborarea cu Autoritatile de reglementare locale.

Gestionarea substantelor toxice si periculoase se face de personal autorizat, conform


reglementarilor in vigoare.
Evaluarea conformitatii
Evaluarea conformitatii cu reglementarile si legislatia de mediu in vigoare se face in urma
masuratorilor care se fac conform Planului de Monitorizare si Analizarea rezultatelor fata de
cerintele impuse in Autorizatia de Mediu .
Atunci cand se constata abateri, se intocmesc Rapoarte de neconformitate si se
actioneaza conform prevederilor procedurii „Tratarea neconformitatilor”.
Pentru evaluarea performantei de mediu, se folosesc urmatorii indicatori :
a) numarul de incidente/accidente de mediu;
b) cantitati de deseuri recuperate ;
c) investitii in protectia mediului;
d) numarul de neconformitati de mediu inregistrate.

9. RAPOARTE SI INREGISTRARI

9.1. Proces verbal de lucrari ascunse.


9.2. Proces verbal de receptie calitativa.
9.3. Declaratii de conformitate pe materiale.
9.4. Certificate de conformitate de produs.

S-ar putea să vă placă și