Sunteți pe pagina 1din 9

CAIET DE SARCINI

NR. 3

LUCRĂRI DE SĂPĂTURI MANUALE

PROIECT NR. 03 / 2019

,,SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ DC83, DC61A ȘI ZONA ARĂNEȘ ÎN COM. CONOP,


JUDEȚUL ARAD”
CUPRINS

1. OBIECT........................................................................................................................................3
2. DOMENIU DE APLICARE.........................................................................................................3
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ................................................................................................3
4. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI.............................................................................................3
4.1. Definiții.........................................................................................................................................3
4.2. Abrevieri.......................................................................................................................................3
5. RESPONSABILITAȚI.................................................................................................................3
6. PROCEDURĂ..............................................................................................................................4
6.1. Prevederi generale........................................................................................................................4
6.2. Lucrări pregătitoare......................................................................................................................4
6.3. Execuția săpăturilor manuale.......................................................................................................5
7. CRITERII DE ACCEPTARE.......................................................................................................6
8. ASPECTE SPECIFICE................................................................................................................7
8.1. Aspecte de mediu............................................................................................................................7
8.2. Aspecte/riscuri SSM.......................................................................................................................7
9. ÎNREGISTRĂRI..........................................................................................................................9
10. ANEXE.......................................................................................Error! Bookmark not defined.
1. OBIECT
Prezentul caiet de sarcini descrie modul de executare a sapaturilor manuale in santuri deschise
fara sprijiniri si cu sprijiniri pentru fundatii continue, santuri pentru conducte, pentru canalizari, etc.
Prezentul caiet de sarcini constituie documentul de referinta pentru executia, controlul si
receptia acestui gen de lucrari.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentului caiet se aplica la sapaturile manuale ce se executa in santuri deschise
atat la constructii civile, social-administrative, industriale, agrozootehnice, cat si la retele de utilitati.
In functie de adancimea sapaturii si natura terenului, sapatura se poate realiza cu, sau fara sprijiniri.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
- Proiect de execuţie;
- Caiet de sarcini;
- Decizia 909 – inlocuieste Standardul STAS 5091-71 (Anulat) – Terasamente.
Prescriptii generale;
- Normativul C 56-85 - Normative pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor
de constructii si instalatii aferente. Caiet I., anexa I.1 si Caiet II;
- Normativul C 169-88 - Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente
pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale.

4. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții
Terenul de fundare reprezintă zona situată la suprafața scoarței terestre în care datorită
execuției construcției au loc schimbări fată de situația anterioară și în care se resimte efectul acțiunilor
construcției.
Rambleu - Lucrare de terasament executată în scopul ridicării unui teren la nivelul necesar
construcției unui drum, cale ferată, dig, etc.
Debleu - Săpătură executată sub nivelul terenului natural în vederea executării platformei unui
drum, a unei căi ferate sau construirii unui canal deschis.

4.2. Abrevieri
CTA - cota terenului amenajat.
CF - cota de fundare sau adâncimea săpăturii.

5. RESPONSABILITAȚI
Constructorul, prin conducatorul lucrarii, raspunde de:
Trasarea in teren a lucrarilor de sapatura si pichetarea traseelor santurilor, a cuvelor si a
fundatiilor de orice gen.
Recuperarea stratului de pamant vegetal.
Executarea sapaturilor la dimensiunile si cotele prevazute in proiectul lucrarii.
Anuntarea investitorului la terminarea sapaturilor pentru convocarea proiectantului
geotehnician in vederea stabilirii naturii terenului de fundare si receptia acestuia.
Protejarea sapaturilor de apele de suprafata.
Inscrierea in tolerantele prescrise mentionate in C 56-85.

Investitorul, prin dirigintele de santier, raspunde de:


Respectarea tuturor restrictiilor cuprinse in prezenta procedura.
Avizarea eventualelor derogari solicitate de constructor.
Convocarea proiectantului pentru stabilirea naturii terenului la terminarea sapaturi si receptia
acestuia.
Acordul final pentru executia conforma a lucrarii si trecerea la faza urmatoare.

6. PROCEDURĂ
6.1. Prevederi generale
Functie de tehnologiile folosite, sapaturile manuale se clasifica in:
- sapaturi manuale fara sprijiniri (cu sau fara taluzuri);
- in gropi izolate, de mare sau mica suprafata;
- pentru finisare taluzuri si funduri de sapatura executate manual;
- la subzidiri;
- sapaturi manuale cu sprijiniri (cu sau fara epuismente);
- cu sprijiniri orizontale (cu sau fara interspatii);
- cu sprijiniri verticale (cu sau fara interspatii);
- sapaturi manuale in incinte de palplanse, batardouri sau in incinte de pereti mulati.

Tehnologia de executare a sapaturilor, daca nu este precizata prin proiect, se stabileste de catre
executant, de acord cu proiectantul si beneficiarul, tinand seama de urmatoarele criterii principale:
- productivitatea muncii;
- factori tehnici caracteristici;
- consumul de energie;
- costul executiei lucrarilor;
- duratele de executie;
- asigurarea normelor de tehnica securitatii muncii si PSI.
Dupa caz, la alegerea tehnologiei de executie, mai pot interveni si alte criterii si anume:
- siguranta unor constructii invecinate;
- existenta unor instalatii subterane (apa, canal, termice, gaze, electrice, telefonice);
- dotarea cu utilaje a executantului;
- gradul de libertate si de miscare pe amplasament;
- natura si stratificatia terenului;
- caracteristicile fizico-mecanice ale pamantului;
- cota apelor subterane si debitul lor;
- cota la care trebuiesc executate sapaturile.

6.2. Lucrări pregătitoare


Inainte de inceperea executiei sapaturilor se vor realiza in prealabil urmatoarele:
- preluarea de catre executant a amplasamentului lucrarii de la beneficiar, in prezenta
proiectantului;
- amplasamentul se preia liber de orice sarcina. La preluarea amplasamentului se preiau
si reperii de trasare, respectiv de nivel (cota ± 0,00);
- la preluarea amplasamentului in prezenta beneficiarului si proiectantului se identifica
si se marcheaza in vederea protejarii pe tot parcursul executiei lucrarilor de sapatura,
eventualele instalatii subterane existente pe amplasament;
- se obtine de catre executant avizul de sapatura de la proprietarul retelelor subterane
existente pe amplasament;
- defrisarea terenului (daca este cazul);
- demolarea constructiilor de pe amplasament (daca este cazul si numai daca
beneficiarul detine autorizatia de desfiintare eliberata potrivit legii);
- stabilirea cu beneficiarul a locurilor unde se transporta molozul, pamantul vegetal si
pamantul rezultat din sapaturi precum si distantele de transport la aceste depozite;
- se evacueaza materialele rezultate din defrisari si demolari;
- se excaveaza si se evacueaza in zonele indicate de catre beneficiar pamantul vegetal;
- se asigura scurgerea si colectarea generala a apelor de pe platforma pe care se vor
realiza constructiile, prin santuri de garda sau rigole, gropi de colectare;
- se traseaza constructiile, dupa care poate incepe executia sapaturilor de fundatie.

6.3. Execuția săpăturilor manuale


Pentru executia sapaturilor manuale, formatiile de lucru folosesc: cazmaua, lopata, tarnacopul,
spitul, ranga.
Evacuarea pamantului rezultat din sapatura se realizeaza cu roaba, tomberonul, bena, banda
rulanta, dupa caz.
Pentru executarea sprijinirilor se utilizeaza, dupa caz, dulapi din lemn sau dulapi metalici de
inventar, spraituri si moaze din lemn sau metalice de inventar, palplanse metalice.
Cand nivelul apelor subterane este ridicat si apa apare in incintele in care se sapa, se
organizeaza evacuarea apei astfel incat sapatura sa poata continua practic in uscat, de regula aceasta
realizandu-se cu moto sau electropompe iar in cazuri speciale, pe baza de proiecte tehnologice, cu
ajutorul drenurilor filtre, incintelor de filtre aciculare, puturi filtre forate, prin crearea incintelor etanse
de palplanse, pereti mulati, chesoane.
Pentru ca terenul de fundare sa nu sufere degradari pana la inceperea betonarii fundatiilor,
sapaturile se opresc deasupra cotei finale astfel:
- in nisipuri fine cu 20-30 cm;
- in pamanturile argiloase contractile cu 15-25 cm;
- in pamanturi sensibile la umezire cu 40-50 cm.
Saparea acestui ultim strat se executa numai in momentul premergator pregatirii betonarii.
Din considerente de protectie a muncii, sapaturile cu pereti verticali nesprijiniti se pot executa
pana la urmatoarele adancimi:
- 1,25 m in terenuri cu coeziune mijlocie;
- 2,00 m in terenuri cu coeziune mare.
Pentru adancimi mai mari, taluzurile verticale vor fi sprijinite pe toata inaltimea lor.
Sub cotele indicate la paragraful anterior, sapaturile pot fi executate in taluz.
Sapaturile in taluz se executa in terenuri cu umiditate naturala de 12-18% astfel incat inclinarea
taluzului sa nu depaseasca valorile de mai jos:
- nisip, balast 1:1;
- nisip argilos 1:1,25;
- argila nisipoasa 2:3 ;
- argila 1:2 - loess 4:3;
- roca friabila 2:1 - 4:1;
- stanca 4:1 - 7:1.
La adancimi mai mari de 2 m se creaza o treapta intermediara cu o bancheta de 0,60 - 1,00 m
latime.
Daca fundatiile necesita cofraje laterale, latimea fundului sapaturii este mai mare decat latimea
fundatiei cu 2x80 cm, spatiul de 0,80 m de o parte si de alta a fundatiei, din experienta, a rezultat ca
fiind satisfacator pentru executarea cofrajelor, decofrare si executia altor lucrari (ex. hidroizolatii si
protectiile acestora).
Cota la care se executa sapatura este cea prevazuta in proiect si nu poate fi modificata decat de
catre proiectant, cu acordul beneficiarului.
In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor de sapatura, se constata accidente locale de
teren (hrube, gropi, materiale de umplutura, s.a.) se anunta beneficiarul si proiectantul.
Sprijinirile se executa de catre formatia de dulgheri pe masura executarii sapaturilor.
Sprijinirile obisnuite pot fi:
- orizontale - folosite in cazul pamanturilor argiloase, consistente, a pietrisurilor si
nisipurilor indesate in care peretii sapaturii se pot mentine scurt timp si nesprijiniti. Pe
masura adancirii sapaturii se monteaza dulapi cu interspatii intre ei (marimea
interspatiului depinzand de natura terenului) si care la joante sunt rezemati pe piese
verticale spraituite cu elemente orizontale;
- verticale - folosite la sapaturi executate la pamanturi fara coeziune sau cu coeziune
slaba. Dulapii metalici de sprijinire se aseaza vertical alaturat si se introduc treptat in
teren prin batere, pe masura avansarii sapaturii, fiind tot timpul cu varful infipt 50-60
cm sub nivelul sapaturii. Sprijinirea dulapilor verticali la partea superioara a sapaturii
se face cu longrine orizontale descarcate prin spraituri metalice reglabile (sau de lemn,
fixe) in elementele de pe peretele opus.
Pamantul din sapatura se depoziteaza temporar la cel putin 1 m de marginea gropii, de unde,
daca situatia impune, se evacueaza in depozite organizate sau in alte zone unde urmeaza a fi folosit la
umpluturi, conform planurilor de gestionare a deseurilor.
Excedentul de pamant, provenit din volumul de nisip, volumul conductei si volumul caminelor
se va depozita pe marginea transeei, nefiind necesara transportarea acestuia in depozit. Sapaturile vor
depasi cu 20 cm adancime radierul conductei (cota prevazuta in proiect) si se va executa numai
manual. Dupa montarea conductelor si verificarea lor la etanseitate, pamantul necesar umpluturilor se
va imprastia cu buldozerul cu lama.

7. CRITERII DE ACCEPTARE
La terminarea lucrarilor de sapatura se fac urmatoarele verificari:
- beneficiarul si executantul verifica trasarea sapaturilor, dimensiunile acestora si cota de
fundare, intocmesc si semneaza procesul verbal de receptie calitativa a sapaturilor;
- beneficiarul, proiectantul geotehnician si executantul verifica natura terenului de
fundare, fac receptia acestuia intocmind procesul verbal de receptie calitativa a
terenului de fundare si stabilesc continuarea lucrarilor.
Daca natura terenului la cota sapaturii nu este cea avuta in vedere de catre proiectant la
elaborarea proiectului sau se constata accidente locale de teren, proiectantul va da solutia.
8. ASPECTE SPECIFICE
8.1. Aspecte de mediu
Materialele ce se vor utiliza pentru lucrarile de constructii nu implica un risc major de poluare
a solului. Cel mai important aspect este reprezentat de cantitatile de pamant ce vor fi prelucrate. Pe de-
o parte, vor exista materiale de umplutura care vor proveni din cariere sau din gropi de imprumut.
Astfel, posibilul dezechilibru produs (fenomene de eroziune profunda, modificari ale nivelelor locale
ale apei subterane si apelor de suprafata) este transferat din zona prezentului studiu la sursele de
materiale. Pe de alta parte, deseurile rezultate din sortarea materialelor sapate vor trebui depozitate. O
alta problema ar putea fi deplasarea echipamentelor mecanizate, care includ rezervoare foarte mari
pentru motorina, si care necesita intretinere periodica.
Factorii poluanti care ar putea aparea in timpul executiei lucrarilor sunt:
 Pierderi de produse petroliere spalate de apa de ploaie. Acest tip de poluare ar putea aparea
accidental in zona de intretinere.
 Crearea unor spatii locale de depozitare a deseurilor de materiale. Aceste deseuri de
materiale provin de pe santierul de constructii.
 Praful (pulberi in suspensie) rezultat din activitatea si traficul de santier;
 Poluantii specifici gazelor de evacuare – echipamente, vehicule;
 Zgomot cu transmitere directa prin aer sau zgomot primar.
 Zgomot cu transmitere prin pamant sau aer secundar si vibratii cu transmitere prin pamant
(transmitere prin pamant si structuri).
Masuri ameliorative
Adoptarea tuturor masurilor organizatorice necesare asigurarii protectiei mediului:
 Colectarea si evacuarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (deseuri lichide,
gunoi menajer, deseuri tehnologice);
 Amplasarea corecta si sigura a tuturor rezervoarelor de combustibil;
 Depozitarea corespunzatoare a tuturor materialelor si deseurilor rezultate;
 Zone adecvate desemnate special pentru intretinerea echipamentelor;
 Colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a lubrifiantilor de ardere.
 Pe timp de noapte si seara, dupa ora 19.00, este recomandabil sa se evite activitatile de
constructie.
 Se recomanda ca, in cazul in care activitatile de constructii cauzeaza un nivel mare de
zgomot local si temporar, mai ales pe timp de noapte si in weekend-uri, locuitorii din zona
sa fie informati in prealabil.
In timpul executiei lucrarilor de constructii, se vor efectua, acolo unde este necesar, investigatii
ale nivelului de poluare a solului in zonele de intretinere sau pe santier (daca are loc vreun incident) cu
produse petroliere (balast amestecat cu sol si combustibil sau derivati). Se vor preleva probe si se vor
efectua analize chimice de laborator. In functie de rezultatele acestor analize, se va determina daca
solul poate fi reutilizat in combinatie cu material nou la amenajarea drumurilor tehnologice sau, dupa
caz, va fi depozitat in gropi ecologice sau decontaminat. Se pot aplica metode moderne de
decontaminare “in situ”, folosind substante naturale, netoxice.

8.2. Aspecte/riscuri SSM


In timpul executiei se va acorda atentie urmatoarelor aspecte referitoare la sanatate si
securitate:
 Operatorii vor pastra distante sigure de la marginile taluzurilor
 Investigarea necesitatii suportului la partile laterale
 Evacuarea materialelor in zonele desemnate
 Inspectia noilor utilaje pe santier (licente, certificate)
 Inspectia zilnica a utilajelor pe santier, inainte de utilizare
 Instructajul de protectia muncii al personalului
 Inspectia suportului si a partilor laterale ale excavatiilor
 Muncitorii vor purta:
 casca de protecție;
 bocanci;
 imbracaminte de protectie.
 Informarea autoritatilor locale
 Intocmirea unui plan de deplasare (plan de deviere, etc)
 Instructajul de protectia muncii al personalului
 Inspectii regulate ale semnalizarilor
 Supravegherea executiei lucrarilor
 Se va evita iesirea in afara zonei de lucru
 Zona de lucru (si suprafata drumului) vor fi mentinute curate
 Personalul desemnat va fi utilizat pentru amenajarile rutiere. Se vor utiliza conuri,
fanioane si semnale luminoase
 Daca este necesar, se va utiliza un vehicul de avertizare
Echipamentele electro-mecanice trebuie sa fie prevazute cu:
 Scaun protejat al operatorului
 Centura de siguranta la scaunul operatorului
 Stingator de incendiu si trusa de prim ajutor
 Alarma de marsarier, indicatoare si oglinzi
 Utilajul ar trebui intretinut conform specificatiilor producatorului si reparat imediat, in caz
de defectare
 Se va asigura o distanta sigura de liniile aeriene
 Activitatile nu vor afecta terte parti
Operatorul:
 va confirma dispozitivele de operare si va verifica semnalele de avertizare, inainte de
prima utilizare
 va verifica utilajul si va mentine geamurile si oglinzile curate
 va utiliza intotdeauna centura de siguranta
 se va asigura ca nici un coleg de munca nu este in pericol
 va evita sa deplaseze utilajul in zone care nu sunt desemnate in acest scop
 va respecta regulamentele de protectia muncii de pe santier
 va parca utilajul intr-un loc sigur, desemnat in acest scop
 va opri motorul, va inchide utilajul si va pastra cheia

ACTIUNI INTERZISE
 deplasarea in pante abrupte
 operarea utilajului in afara scaunului operatorului
 transportul personalului
 presiune a rotilor diferita de cea adecvata
 consumul de alcool si droguri

La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile reglementărilor tehnice specifice, cum sunt:

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 MONITORUL


Legea securităţii şi sănătăţii în munca
OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006

HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 30 oct.2006

HG privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006
santierele temporare sau mobile Monitorul Oficial nr. 252 din 21 martie 2006

9. ÎNREGISTRĂRI
 Proces verbal de recepţie calitativă (Anexa 1);

PROIECTANT, ÎNTOCMIT,
S.C. VIADUCT S.R.L. ING. RADU NECULAE