Sunteți pe pagina 1din 13

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

CONSOLIDARE TERASAMENTE

APROBARI
Responsabil management calitate

Director

LISTA DE DIFUZARE

Director General Executiv

Director Tehnic Productie

Responsabil management calitate (RMI)

Sef punct de lucru

Elaborat
Nume
Data
Semnatura

Verificat

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

CONSOLIDARE TERASAMENTE
1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si materialelor
necesare pentru executarea consolidarilor de terasamente in conformitate cu cerintele de calitate
prevazute.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica la executia urmatoarelor tipuri de lucrari:
o Drenuri elastice in debleu;
o Ziduri de sprijin;
o Ziduri de sprijin din pamant armat cu geogrile;
o Drenuri exterioare de evacuare;
o Piloti de balast.

in cadrul S.C.ROTARY CONSTRUCTII SRL


3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. STANDARDE
Standardul STAS - 2914-84 - Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de
calitate.
Standardul STAS 4032/1-90 - Lucrari de drumuri. Terminologie.
3.2. NORMATIVE
Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente C169-83.
Normativ pentru executarea trasarii de detaliu in constructii C83-75.
Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros C16 / 84.
3.3. LEGI, HG, etc
Legea 10 / 1995 legea calitatii in constructii;
HG 766 / 1997 - Regulamentul privind asigurarea si conducerea calitatii in constructii;
Proiectele de executie specifice obiectului care se executa.
Caietul de sarcini pentru executarea lucrarilor obiectului.
3.4. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII SI PSI
La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta masurile de
securitate a muncii si P.S.I. prevazute in:
Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;
H.G. 1425/2006 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii n munca nr. 319/2006;
Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari geotehnice de excavatii, fundatii,
terasamente, nivelari si consolidari de teren;
Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu ordinul MLPAT nr.
9/N/15.03.1993;
Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii
si instalatii aferente C 300-94.
2

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

CONSOLIDARE TERASAMENTE
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
Strat de forma = strat superior al terasamentelor, amenajat pentru uniformizarea si sporirea
capacitatii portante la nivelul patului drumului.
Substrat = strat coeziv cu rol, dupa caz, drenant, anticapilar, izolator sau antigeliv,asezat pe
pamantul din patul drumului in scopul de a feri sistemul rutier sau pamantul de fundatie de
efecte daunatoare.
Umiditatea optima de compactare = umiditate pentru care, in procesul compactarii se obtine,
pentru un lucru mecanic specific dat, valoarea maxima a densitatii aparente in stare uscata a
pamantului.
AIL aviz de incepere lucrari
5. RESPONSABILITATI
5.1. Responsabilul tehnic cu executia atestat
Analizeaza sau, dupa caz, elaboreaza fise / proiecte tehnologice stabilite ca necesare potrivit
prevederilor prezentei proceduri tehnice de proces si urmareste aplicarea acestora.
Verifica modul de pregatire a executiei lucrarilor si de realizare a lor in conformitate cu
prevederile proiectului si ale prezentei proceduri, intervenind, potrivit atributiilor si in limitele
competentelor, cu masuri corective.
5.2. Seful de santier
Raspunde de asigurarea la lucrare a documentatiei tehnice de executie, a procedurilor de
proces, a materialelor, sculelor, dispozitivelor si utilajelor necesare realizarii conforme a
lucrarilor, a masurilor si dotarilor de protectia muncii si PSI precum si a personalului de
supraveghere si operator calificat pentru realizarea operatiunilor descrise in prezenta
procedura.
Exercita controlul ierarhic operativ asupra activitatii personalului din subordine legata de
aplicarea prevederilor proiectului de executie si ale prezentei proceduri.
Efectueaza / verifica realizarea controalelor de calitate, verificarilor si incercarilor prevazute
in PCCVI specific.
Stabileste / aplica, potrivit atributiilor si competentelor, masurile corective necesare inlaturarii
abaterilor constatate.
Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea conforma a intregistrarilor privind calitatea
determinate / impuse de aplicarea prevederilor prezentei proceduri.
5.3. Responsabilul cu Controlul Calitatii in Constructii
Efectueaza / supravegheaza efectuarea controalelor de calitate, verificarilor si incercarilor
asupra lucrarilor realizate conform prezentei proceduri, in conformitate cu prevederile
PCCVI specific si ale planului propriu de control aprobat.
5.4. Conducatorul lucrarii

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

CONSOLIDARE TERASAMENTE
Organizeaza activitatea la punctul de lucru, asigura instruirea formatiei de lucru in legatura cu
operatiile pe care aceasta le are de executat potrivit prevederilor proiectului si prezentei
proceduri, urmareste si asigura folosirea rationala si corecta a resurselor alocate.
Asigura masurile de protectie a muncii si PSI generale si specifice lucrarilor, instruirea
periodica a personalului si urmareste respectarea de catre personalul operator a normelor in
domeniu.
Supravegheaza activitatea formatiilor de lucru urmarind ca executia lucrarilor incredintate
acesteia sa se desfasoare in conformitate cu proiectul de executie, cu prezentele proceduri si
cu fisele / proiectele tehnologice aplicabile.
Efectueaza controale de calitate, verificari si incercari in conformitate cu prevederile PCCVI
specific. Aplica / urmareste aplicarea masurilor corective.
Asigura receptia materialelor la punctul de lucru, inainte de introducerea acestora in lucrare,
intocmeste inregistrari privind calitatea, participa si efectueaza receptia pe faze si finala a
lucrarilor executate.
5.5. Seful formatiei de lucru
Asigura instruirea personalului din subordine in legatura cu operatiile incredintate,
organizeaza si conduce activitatea formatiei si asigura folosirea corecta si eficienta a
resurselor alocate.
Supravegheaza si exercita controlul ierarhic operativ asupra activitatilor personalului din
subordine privind regulilie tehnologice de realizare a lucrarilor si respectarea normelor de
protectie a muncii si PSI.
Sesizeaza neconformitati si, dupa caz, in limitele competentelor si raspunderilor aplica masuri
corective.
5.6. Personalul operator
Aplica prevederile proiectului de executie, ale prezentei proceduri, ale fiselor tehnologice si
regulile tehnologice ale meseriei pe care o practica; exercita autocontrolul asupra lucrarilor
pe care le executa.
Sesizeaza sefului formatiei neconformitati si aplica masurile corective care i-au fost dispuse.
Respecta si aplica normele de protectie a muncii si PSI.
6.DESCRIEREA PROCEDURII
6.1. CONDITII PREALABILE

Existenta ia executant a documentatiei de executie si a prezentei proceduri;


Existenta procesuiui verbal de predare a amplasamentului, liber de instalatii
subterane;
Existenta procesului verbal de p red a re-prim ire a reperelor de trasare si de
nivel;
Existenta proiectelor tehnologice pentru excavatii in zona in care rebuie
protejate instalatiile subterane in functiune pe amplasament;
Existenta utilitatilor:
=> instalatii de aer comprimat;
=> instalatia de forta si iiuminat;
=> utilaje mecanice de sapat in buna stare de functionare;

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

CONSOLIDARE TERASAMENTE

=> drenuri de acces la iocul de depozitare a pamantului;


=>
numar suficient de mijloace de transport al pamantului si a
materiaielor, in buna stare de functionare. Existenta
masurilor
pentru scurgerea apei meteorice din amplasament;
Echiparea echipelor de muncitori cu scuiele necesare specifice pentru lucrarile
specificate in prezenta procedura;
Existenta avizului de inceperea lucrarilor (AIL);
Existenta aprobarii autorizatiei de circulatie pe traseul stabilit pe drumurile
publice, cand este cazul;
Existenta semnalizarii zonei de lucru in conformitate cu reglementarile in
vigoare;
Existenta, instruirii. si respectarii de .catre personalui executant a normelor de
protectia muncii si PSI specifice activitatilor desfasurate;
Existenta echipamentului de protectie specific pentru echipele de lucru:
salopeta, casca, cizme cauciuc etc..

6.2.

MASURI PREVENTIVE

6.2.1. Se va urmari instruirea si respectarea de catre executant a normelor de protectie a


muncii, PSI si a normelor pentru executia lucrarilor sub circulatie specifice lucrarilor
desfasurate.
6.3.

ACTIUNI IMPLICATE

6.3.1.Drenuri elastice in debieu


Saparea, incarcarea, transportui si descarcarea pamarituluii:
Sprijinirea peretilor sapaturilor (cand este cazul);
Executarea epuismentelor apelor subterane (cand este cazul);
Organizarea si aprovizionarea punctelor de lucru cu materiaie
necesare in proportii de 50%;
o Executarea corpului drenului (placa de fundatie, tubui de drenare,
materialul geotextil, umplutura drenanta);Verificarea calitatii
executiei lucrarilor;
o Intreruperi neplanificate;
o Intocmirea inregistrarilor de calitate.

o
o
o
o

6.3.2. Ziduri de spiiin

o Executarea sapaturii si a taluzelor sprijinite ale sapaturii;


o Executarea epuismentelor apelor subterane (cand
este cazul); "

o Executarea platformei de lucru;


o Asigurarea unei cantitati suplimentare

de balast pentru
intretinerea platformei de lucru (cantitate care nu va depasi 50%
din cantitatea initiala de balast);
o Executarea fundatiei;
o Executarea elevatiei;
o Executarea sistemuiui de drenare in spatele zidului de sprijin;

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

CONSOLIDARE TERASAMENTE
o Verificarea calitatii executiei lucrarilor;
o Intreruperi neplanificate;
o Intocmirea inregistrarilor de calitate.
6.3.3.

6.3.4.

o
o
o
o
o
6.3.5

o
o
o
o
o
o
o
o
6.4.

Ziduri de sprijin din pamant armat cu geogrile


Lucrari preliminare;
Asezarea fasiilor de geogrile;
Executarea umpluturii terasamentuiui cu material granular;
Verificarea calitatii executiei lucrarilor;
Intreruperi neplanificate;
Intocmirea inregistrarilor de calitate.
Drenuri exterioare de evacuare
Saparea, incarcarea, transportui si descarcarea pamantului;
Executarea corpului drenului;
Verificarea calitatii executiei lucrarilor;
Intreruperi neplanificate;
Intocmirea inregistrarilor de calitate.
Piloti de balast
Nivelarea terenului;
Compactarea suprafetei
Trasarea pilotilor;
Forarea;
Umplerea gaurii forate cu balast;
Verificarea calitatii executiei lucrarilor;
Intreruperi neplanificate;
Intocmirea inregistrarilor de calitate.

PROCEDURA

6.4.1.Drenurile
Drenurile sunt constructii necesare pentru:
colectarea si evacuarea in mod organizat a apelor infiltrate;
coborarea niveluiui apei freatice cand acesta poate influenta
defavorabil modul de comportare a corpului drenului sau a
altor
lucrari;
consolidarea taluzelor si terasamentelor care ar putea afecta
carosabilul sau alte lucrari.
6.4.1.1.Executarea sapaturii:
Sapatura se executa mecanic sau manual din aval spre amonte; .
Panta longitudinala a drenurilor este conform proiect;
In timpul executiei sapaturiior, vorfi luate in considerare:
o a nu se pune in pericoi securitatea constructiilor si
instalatiilor,
vizibile sau ascunse, precum si a lucrariior in executie din
vecinatate;

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

CONSOLIDARE TERASAMENTE
o a circula cu restrictie de viteza 5 km/h la limita prismului de
alunecare;

o zilnic inaintea inceperii lucrarii si la sfarsitul acesteia sa


verifice semnalizarea, sprijinirile si conditiile ca pamantul de
jur imprejurul
sapaturii sa fie in ordine si de a lua masurile necesare
pentru a evita posibiiele alunecari de teren sau accidente.

Pamantul sapat va fi depozitat !a eel putin 1 m de peretele sapaturii,


iar materialele vor fi depozitate la eel putin 5 m. Aceste distante pot fi
reduse la jumatate in cazul sapaturilor pentru drenuri ce necesita a fi
imbunatatite si care, de regula sunt mai mici de 2 m adancime;

In zonele unde cablurile, conductele, terenurile arheologice etc. sunt


ingropate sapaturile sunt executate cu mare atentie respectand
instructiunile scrise date de societatea care dirijeaza instalatiile si
care pot fi verificate de reprezentantul sau;

Sapaturile drenurilor sunt executate pe eel putin trei tronsoane de 4-6


m lungime din aval spre amonte realizand in permanenta scurgerea
apelor din sapaturi prin cadere libera;

Executia sapaturii la urmatorul tronson va incepe numai dupa ce


primul tronson este umplut eel putin la jumatate din adancimea sa;

Demontarea sprijinirilor este executata odata cu executarea corpului


drenului;

In cazul sapaturilor executate mecanic, lucrarile de sapaturi si


umpluturi vor alterna intr-un asemenea mod incat la sfarsitul zilei de
lucru sa nu ramana sapatura.
Aceasta tehnologie este in mod obisnuit aplicata pentru reparatia
drenurilor prevazute cu tuburi de drenaj gaurite si corpul drenului din
pietris si balast si care pot fi deasemenea cu filtru de geotextil.

Verificarea calitatii executiei sapaturii consta din:


=> verificarea amplasarii lucrarii;
=> receptia terenului si fundatiei radier;
=> verificarea dimensiunilor si pantei terenului fundatiei radier;
=> verificarea sprijinirilor cand se prevad in proiect;
=> verificarea lungimii tronsonului sapat.

6.4.1.2. Executia corpului drenului


Corpul drenului de captare pentru apele de infiitrare sau pentru
coborarea nivelului apelor subterane este executat din radier, rigola,
umplutura drenanta si capac de inchidere. Corpui drenurilor executate
poate fi realizat pe inaltime redusa.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

CONSOLIDARE TERASAMENTE

Radierul elastic este obtinut prin compactarea terenului la partea


inferioara a sapaturii drenului pentru cazul unor drenuri perfecte sau
printr-un strat de balast de 20 cm grosime pentru cazui drenurilor im
perfecte.
Colectarea apei si dirijarea in drenuri cu radier elastic se realizeaza
prin tuburi de drenare cu placi striate sau tuburi gaurite din PVC
asezate direct la baza sapaturii pentru cazul drenurilor perfecte sau
pe un strat de balast de 20 cm grosime pentru drenurile imperfecte.
Asternerea filtrului de geotextil este executata asa incat fasiile vor fi
suprapuse la margin! pe 10 cm, astfel incat pamantul sa nu intre in
corpul drenului. Se recomanda ca marginile fasiiior sa fie tesute
mecanic, in care caz suprapunerea lor este de numai 2-3 cm.
In cazul in care suprapunerea geotextilului nu este tesuta acesta va
fi de 20 - 30 cm.
Coborarea materialelor in sapatura este executata prin mijioace
mecanice sau pe conducte de rigola. Balastul poate fi asternut in
sapatura prin aruncarea acestuia in jos.
Corpul de drenaj este executat din balast compactat in straturi de
30-40 cm grosime.
Umplutura de pamant in capac este compactata in straturi de 1 5 - 2 0
cm grosime cu un grad de compactare de 90 - 95 %.
Verificarea caiitatii:
=> verificarea pantei iongitudinale si transversaie a radierului;
=> verificarea tipului si dimensiunile tubuiui pentru colectarea
apei si asezarii acestuia pe radier;
=>
verificarea geotextilului utilizat din punct de vedere calitativ si

al
suprapunerii marginilor netesute; controlul de caiitate consta din;
- identificarea produsului prin examinarea etichetelor
aplicate pe iegaturi (pachete);
- determinarea masei unitare;
- determinarea caracteristicilor mecanice;
- verificarea conditiilor de depozitare si manipulare;
- verificarea asternerii geotextilului care nu poate
furniza continuitate (suprapunere sau coasere);
- protectia geotextilului contra actiunii vantului;
- verificarea ca la descarcarea materialelor de
umplutura sa nu se produca gaurirea (perforarea)
materialului geotextil;
- verificarea
calitatii
balastului
si
pietrisului
considerand grupe de acelasi fel de agregate si clasa,
conditiile pentru filtrul invers, corpuri straine, parti
levigabile;
- verificarea compactarii umpluturii drenante.
6.4.1.3. Descarcarea drenului

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

CONSOLIDARE TERASAMENTE

Verificarea lucrabilitatii drenului prin verificarea descarcarii acestuia in timp de


5-10 zile. Daca descarcarea este aproximativ constanta acesta inseamna ca
drenui are un regim continuu de functionare.
In cazul in care, descarcarea descreste continuu, drenui poate fi infundat, poate
pierde apa colectata sau nu poate exista apa libera in pamant

6.4.2. Ziduri de spriiin

Amplasarea platformei de lucru:


=> pe partea carosabila proiectata a drumului pentru ziduri de
sprijin in debleu;
=> in afara partii carosabile existente pentru ziduri de sprijin in
rambieu.
Latimea platformei de lucru este de 4 m;
Platforma de lucru va fi executata din balast sau un sistem rutier de 25 cm
grosime din piatra sparta, daca nu este specificat in project;
Asigurarea unei cantitati suplimentare de balast pentru intretinerea
platformei de lucru in timpul perioadei de executie, cantitate de balast care
nu va depasi 50% din cantitatea initiala de balast.
a) Executarea sapaturii si a taluzelor sprijinite ale sapaturii

Sapatura este executata prin sectiuni succesive de maximum 5 m lungime si


conform succesiunii specificate in project;

Sapatura pamantului va fi executata cu mijloace mecanice sau manuale;


Taluzele sapaturii pentru zidul de sprijin in debleu se protejeaza pentru a
evita producerea unor posibile fenomene de instabilitate. Sistemul de
protectie se poate face din dulapi de lemn sau placi metalice si este realizat
simultan cu sapatura;
Pentru saparea tipurilor de pamant sensibile la umiditate sau pentru saparea
pamanturilor contractile, se respecta prevederile din STAS P7/83 si
instructiunile P 70/79;
Daca sapaturile implica descoperirea retelelor de conducte subterane
existente (apa, gaze, cabluri electrice etc.) care vor ramane in functiune, se
protejeaza aceste retele si se anunta proiectantul pentru adoptarea
masurilor necesare;
Pamantul sapat este indepartat din zona.

b)

Executarea fundatiei
Turnarea betonului in fundatia zidului de sprijin pentru debleu si pentru
suprainaltarea zidului existent va fi executata dupa terminarea sapaturii.
Demontarea sprijinirilor dupa terminarea lucrarii se executa simultan cu
umplerea cu beton a gropii.
Turnarea betonuiui sau a betonului ciclopian se executa in straturi de 20-50
cm, pana la atingerea elevatiei din proiect.
Turnarea se executa prin jgheaburi metalice sau de lemn si cu respectarea
cerintelor indicate de "Codul de practica pentru executarea lucrarilor din

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

CONSOLIDARE TERASAMENTE
beton, beton armat si beton precomprimat" indicativ NE 012/1999 aprobat
de ML PAT cu Ord. 59/N/1999.

Executarea rostului elevatie-fundatie se reaiizeaza prin oprirea fructului


(partea inclinata elevatie) zidului de sprijin si terminarea armaturilor cu
capete libere de 12 - 20 mm ( min. 4 buc/m 2).

c)

Executarea elevatiei
Conform tipurilor de elevatie, etapele principale necesare sunt urmatoarele:
=> turnarea elevatiei in cofraje, conform prevederilordin proiect;
=> tuburile din PVC de tipul M 110 se inglobeaza in barbacane
pentru asigurarea drenajului apei;
=> turnarea si vibrarea betonului in eievatia zidurilor si consolelor.
La inceperea turnarii betonului in cofraje se verifica urmatoarele:
=> dimensiunile orizontale si verticale ale sapaturilor;
=> executarea corespunzatoare a cofrajelor;
=> eievatia cofrajelor va fi aceiasi cu aceea specificata in proiect;
=> verticalitatea cofrajelor precum si aplicarea masurilor
necesare
pentru pastrarea formei lor si asigurarea etanseitatii;
=> asigurarea utilajului necesar pentru compactarea betonului;
=> asigurarea conditiilor de curatenie pentru cofraje si armaturi;
=> indepartarea cofrajeior dupa ce acesta s-a intarit suficient asa
incat sa-si pastreze forma sa geometrica ceruta.

d) Executarea sistemului de drenare in spatele zidului de sprijin

Protectia zidului de sprijin contra infiltrarii apei se realizeaza in spateie


zidului prin intermediul unui dren de colectare apa prevazut. Corpul drenului
se alcatuieste din zidarie de piatra sparta, pietris sau balast in conformitate
cu detaliiie din proiect. La partea superioara a drenului se realizeaza un dop
de argila de 50 cm grosime pentru hidroizoiarea partii superioare a drenului.
Se realizeaza in continuare legatura zidului cu terasamentul precum si
finisarea taluzelor.

6.4.3. Ziduri de spriiin din pamant armat cu geogrile


a) Lucrari preliminare:
Semnalizarea zonei de lucru;
Executia platformei de lucru, inciuzand urmatoarele stagii:
=> indepartarea materiaielor de umplutura si a terenului
alunecator
pana la roca de baza aluvionara;
=> saparea unor tronsoane de transee de pamant de
aproximativ 30
m lungime si 4-8 m latime;
=> indepartarea pamantului sapat la un loc de depozitare;

10

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

CONSOLIDARE TERASAMENTE
=> nivelarea suprafetei terenului si compactarea
suprafetei; => asternerea primului strat de geogrila;
=> asternerea stratului de balast de 0-71 mm grosime si
compactarea acestuia.
b) Asezarea fasiilor de geoqrile
Geogrilele se amplaseaza cu respectarea detaliilor indicate in proiect.
Geogrilele se aseaza orizontal in fasii continue care vor fi taiate la lungimea
proiectata.
Primul strat de geogrile este asezat la baza terasamentului din material
coeziv dur.
c) Executarea umpluturii terasamentului cu material granular

Pamantul de umplutura se aseaza direct pe geogrile, cu un excavator sau un


autoincarcator;
Straturile de baiast se compacteaza pe straturi succesive de 20 cm grosime;
Autovehiculele mai grele de 1 tona se utilizeaza numai la o distanta maxima de
1,5 m de la marginea taluzului;
Pentru a obtine un unghi corespunzator al taluzului se pot utiliza schele usoare;
Schelele pot fi facute din tevi sau din dulapi de lemn;
Pentru consolidarea suprafetei taluzului, dupa compactarea stratului se
ridica in exteriorul stratului de umplutura o fasie de geogrila suficient de
lunga. Acest tronson de fasie exterioara se ridica si se intoarce pe fata '
taluzului;
Fasia de geogrila pentru strat se apiica direct pe fasia anterioara;
Aceasta operatie va fi repetata;
In vederea insamantarii suprafetei taluzului, intre geogrila intoarsa pe fata
taluzului si stratul de umplutura din baiast se apiica un strat de pamant vegetal
de minimum 30 cm grosime;
Pentru protectia pamantului vegetal, intre acesta si geogrila se recomanda
utilizarea unui material de tipul TIFON;
Pe toata lungimea piciorului terasamentului se executa o perdea vegetala cu
arbori caracteristici de zona si iedera;
Dupa asternerea ultimului strat (nivel superior umplutura) geogrila se
ingiobeaza in materialul de umplutura in conformitate cu detaliile de executie.

6.4.4 . Drenuri exterioare de evacuare


Pentru captarea si indepartarea apei infiltrate in zona drumului, se construiesc:
=> drenuri longitudinale sub santurile drumului;
=>
drenuri din coloane sapate in zona carosabilului cu diametrul
de
1080 mm umplute cu piatra sparta (sortul 7-25 mm) si
amplasate
la marginea drumului;
=> transee de filtrare pentru indepartarea apei.
Drenurile exterioare de evacuare se executa
mecanic; Apa este evacuata prin podete si prin

11

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

CONSOLIDARE TERASAMENTE

drenuri de evacuare; Aceasta lucrare este masurata


in metri cubi sapati;
Etapele de executie sunt urmatoarele:
=> sapatura
=> executia corpului drenului
=> inchiderea drenuiui la partea superioara cu un dop de argila.
a) Executia sapaturii
Pentru drenurile Ipngltudinale si transeele de filtrare, excavarea se realizeaza
prin sapare, in timp ce pentru coloanele sapate in zona carosabilufui se
utilizeaza un utilaj specific cu o sapa cu diametrul de 1080 mm;
In cazul transeelor de fiitrare, peretii sapati vor avea panta de 1:1;
Pamantul sapat este incarcat direct in autobasculante sau depozitat provizoriu
la distante de minimum 1 m de pereti si transportat ulterior la un loc de
depozitare.

In cazul drenurilor executate prin mijloace mecanice ordinea operatiilor de


sapatura si umplutura se stabileste adecvat evitandu-se orice
expunere a zonelor sapate la sfarsitu! unei zile de lucru;
" Radierui elastic al drenului se executa dintr-un strat de balast de 20 cm
grosime in care sunt introduse tuburi de PVC ondulate si gaurite de
110 mm.
H
Umpiutura de filtrare se realizeaza prin mijloace mecanice si acesta
este direct basculata in drenui longitudinal sau in corpul transei de
filtrare, iar in cazul coloanelor sapate in zona carosabilului piatra sparta
(marimea 7-25 mm) este introdusa direct in gaura sapata; H
Drenurile
urmeaza a fi terminate prin realizarea urmatoarelor operatii: => foi de
geotextil suprapuse pe minimum 10 cm;
prevederea de dop de argila de 20 cm grosime sau de 10 cm
grosime in cazul drenuriior longitudinaie; => executarea umpluturii
de pamant deasupra balastului invelit cu geotextil in cazul transeelor
de filtrare.
6.4.5 Piloti de balast

Lucrarea se masoara in metri liniari de foraj umplut cu balast;


Masurarea acestei lucrari incepe la fundul pernei de balast, la acelasi nivel cu
platforma compactata dupa indepartarea stratului vegetal;
Lucrarea de consolidare consta din:
a) nivelarea zonei
b) compactarea suprafetei
c) trasarea pilotilor
d) forarea
e) umplerea gaurii forate cu balast.

a) Nivelarea terenului se executa in conformitate cu "Caietul de sarcini".


b) Compactarea suprafetei se executa in conformitate cu "Caietui de
sarcini".

12

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

CONSOLIDARE TERASAMENTE
c) Trasarea pilotilor se face inaintea aducerii utilajelor pe platforma, axa fiecarei pile
se marcheaza in conformitate cu planul pilotilor, respectand spatiile dintre piloti si
forma retelei de piloti. Pentru fiecare loc de lucru, marcajul se executa pentru eel
putin 100 m si in cazul iucrarilor mai mici, acesta operatie se reaiizeaza pe intreaga
lucrare.
d) Forarea pilotilor se executa cu un utilaj special care poate realiza piloti
cu diametrul de 40-100 cm. Etapele de executie trebuie sa fie in
conformitate cu proiectul. In vederea evitarii discontinuitatilor se
recomanda folosirea tuburilor (tubing).
e) Umplerea forajului cu balast este executata pentru fiecare pilot distinct
imediat dupa realizarea gaurii.
Extragerea tuburilor se executa concomitent cu umplutura de balast asa
incat partea
inferioara a tubului sa fie in permanenta situata la minimum 1 m sub nivelul
balastului.
6.4.6. Responsabilitati specifice
Seful de lucrare raspunde de apiicarea intocmai a prezentei proceduri si a
documentatiei de executie si de intocmirea inregistrarilor de calitate;
Responsabilu! CTCC pe lucrare urmareste aplicarea intocmai a prezentei
proceduri, a proiectului de executie si intocmirea corecta a inregistrarilor de
calitate;
Inqinerul set mecanic raspunde de existenta si buna functionare a sculelor si
utilajelor.
7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

Proces verbal de predare a ampiasamentului liber de instalatii subteranej


Proces verbal de predare primire a reperelor de trasare si de nivel;
Procese verbale de receptie a terenului de fundare;
Certificate de calitate pentru materialele utilizate;
Inregistrari pentru investigatii de laborator;

8.

ANEXE

Fisele de instructaj, protectia muncii si PSI pentru personalul executant.

8.1.Proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse

13