Sunteți pe pagina 1din 8

CAIET DE SARCINI

NR. 4

LUCRĂRI DE SĂPĂTURI
MECANIZATE

PROIECT NR. 03 / 2019

,,SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ DC83, DC61A ȘI ZONA ARĂNEȘ ÎN COM. CONOP,


JUDEȚUL ARAD”
CUPRINS

1. OBIECT........................................................................................................................................3
2. DOMENIU DE APLICARE.........................................................................................................3
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ................................................................................................3
4. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI.............................................................................................3
4.1. Definiții.........................................................................................................................................3
4.2. Abrevieri.......................................................................................................................................3
5. RESPONSABILITAȚI.................................................................................................................4
6. PROCEDURĂ..............................................................................................................................4
6.1. Prevederi generale........................................................................................................................4
6.2. Lucrări pregătitoare......................................................................................................................4
6.3. Execuția săpăturilor manuale.......................................................................................................5
7. CRITERII DE ACCEPTARE.......................................................................................................5
8. ASPECTE SPECIFICE................................................................................................................6
8.1. Aspecte de mediu............................................................................................................................6
8.2. Aspecte/riscuri SSM.......................................................................................................................7
9. ÎNREGISTRĂRI..........................................................................................................................8
1. OBIECT
Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea sapaturilor mecanizate realizate cu
excavatoare, sapatoare de sant sau dragline.
Caietul de sarcini prezent constituie documentul de referinta pentru executia, controlul si
receptia acestui gen de lucrari.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica la sapaturile cu taluz inclinat ce se executa cu
mijloace mecanizate, pentru fundatii, cuve, bazine, decantoare de apa, sau alte produse, pentru
subtraversarea apelor si drumurilor cu conducte sau canalizari sau pentru santuri conducte magistrale
cu diametrul mai mare de 800 mm.
Prezenta procedura nu se aplica sapaturilor cu taluz vertical, sapaturilor sub apa sau prin
hidromecanizare, care fac obiectul altor caiete de sarcini.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
- Proiect de execuţie;
- Decizia 909 – inlocuieste Standardul STAS 5091-71 (Anulat) - Terasamente.
Prescriptii generale;
- Normativul C 56-85 - Normative pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor
de constructii si instalatii aferente. Caiet I., anexa I.1 si Caiet II;
- Normativul C 169-88 - Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente
pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale.

4. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții
Terenul de fundare reprezintă zona situată la suprafața scoarței terestre în care datorită
execuției construcției au loc schimbări fată de situația anterioară și în care se resimte efectul acțiunilor
construcției.
Rambleu - Lucrare de terasament executată în scopul ridicării unui teren la nivelul necesar
construcției unui drum, cale ferată, dig, etc.
Debleu - Săpătură executată sub nivelul terenului natural în vederea executării platformei unui
drum, a unei căi ferate sau construirii unui canal deschis.
Taluz inclinat - peretele sapaturii inclinat in functie de natura si de umiditatea terenului de la
1/0,75-1/1,5.
H - adancimea sapaturii la un moment dat.
b - distanta pe orizontala dintre inceputul si sfarsitul taluzului.
4.2. Abrevieri
CTA - cota terenului amenajat.
CF - cota de fundare sau adâncimea săpăturii.

5. RESPONSABILITAȚI
Constructorul, prin conducatorul lucrarii, raspunde de:
Trasarea in teren a lucrarilor de sapatura si pichetarea traseelor santurilor, a colturilor cuvelor, a
fundatiilor de orice gen etc.
Recuperarea stratului de pamant vegetal.
Executarea sapaturilor la dimensiunile si cotele prevazute in proiectarea lucrarii.
Anuntarea investitorului la terminarea sapaturilor pentru convocarea proiectantului
geotehnician in vederea stabilirii naturii terenului si receptiei acestuia.
Protejarea sapaturilor de apele de suprafata.
Inscrierea in tolerantele prescrise mentionate in C56-85.

Investitorul, prin dirigintele de santier, raspunde de:


Respectarea tuturor restrictiilor cuprinse in prezenta procedura.
Avizarea eventualelor derogari solicitate de constructor.
Convocarea proiectantului pentru stabilirea naturii terenului la terminarea sapaturi si receptia
acestuia.
Acordul final pentru executia conforma a lucrarii si trecerea la faza urmatoare.

6. PROCEDURĂ
6.1. Prevederi generale
Tehnologia de executare a sapaturilor, daca nu este precizata prin proiect, se stabileste de catre
executant, de acord cu proiectantul si beneficiarul, tinand seama de urmatoarele criterii principale:
- productivitatea muncii;
- factori tehnici caracteristici;
- consumul de energie;
- costul executiei lucrarilor;
- duratele de executie;
- asigurarea normelor de tehnica securitatii muncii si PSI.
Dupa caz, la alegerea tehnologiei de executie, mai pot interveni si alte criterii si anume:
- siguranta unor constructii invecinate;
- existenta unor instalatii subterane (apa, canal, termice, gaze, electrice, telefonice);
- dotarea cu utilaje a executantului;
- gradul de libertate si de miscare pe amplasament;
- natura si stratificatia terenului;
- caracteristicile fizico-mecanice ale pamantului;
- cota apelor subterane si debitul lor;
- cota la care trebuiesc executate sapaturile.

6.2. Lucrări pregătitoare


Inainte de inceperea executiei sapaturilor se vor realiza in prealabil urmatoarele:
- preluarea de catre executant a amplasamentului lucrarii de la beneficiar, in
prezenta proiectantului; amplasamentul se preia liber de orice sarcina. La
preluarea amplasamentului se preiau si reperii de trasare, respectiv de nivel (cota
± 0,00);
- la preluarea amplasamentului in prezenta beneficiarului si proiectantului se
identifica si se marcheaza in vederea protejarii pe tot parcursul executiei lucrarilor
de sapatura, eventualele instalatii subterane existente pe amplasament;
- se obtine de catre executant avizul de sapatura de la proprietarul retelelor
subterane existente pe amplasament;
- defrisarea terenului (daca este cazul);
- demolarea constructiilor de pe amplasament (daca este cazul si numai daca
beneficiarul detine autorizatia de desfiintare eliberata potrivit legii);
- stabilirea cu beneficiarul a locurilor unde se transporta molozul, pamantul vegetal
si pamantul rezultat din sapaturi precum si distantele de transport la aceste
depozite;
- se evacueaza materialele rezultate din defrisari si demolari;
- se excaveaza si se evacueaza in zonele indicate de catre beneficiar pamantul
vegetal;
- se asigura scurgerea si colectarea generala a apelor de pe platforma pe care se vor
realiza constructiile, prin santuri de garda sau rigole, gropi de colectare;
- se traseaza constructiile, dupa care poate incepe executia sapaturilor de fundatie.

6.3. Execuția săpăturilor mecanizate


Se executa cu excavatorul, in unul sau mai multe straturi, grosimea stratului fiind in functie de
adancimea de sapare a cupei. Se mai poate executa si cu draglina. Sapatura se poate executa in abataj
cu cupa directa, sau prin retragere cu cupa inversa. In cazul sapaturii mecanizate, taluzul se ajusteaza
manual de muncitori cu tarnacopul si cazmaua dupa fiecare strat excavat.
Taluzarea manuala se executa cu cazmaua si tarnacopul in functie de umiditatea terenului si
natura sa, prin saparea terenului in straturi de 15-20 cm, sau prin politura de sus in jos. Daca
adancimea sapaturii este foarte mare, taluzurile se executa in trepte cu inaltimea maxima de 2 m,
creand bancheta de 0,5-1 m intre trepte.
Inclinarea taluzului se da in functie de natura terenului, prin raportul inaltimii "h" la proiectia
"b" a taluzului pe orizontala. Inclinarea admisa a taluzelor sapaturilor in terenuri cu umiditate naturala:
- nisip si umplutura h/b = 1/1,5;
- nisip argilos h/b = 1/1;
- argile, argile nisipoase si loess h/b = 1/0,75.
Tehnologia sapaturii este urmatoarea:
Excavatorul incepe sapatura dintre extremitatea gropii opuse directiei de iesire a masinilor.
Descarcarea pamantului se face direct in autobasculanta.
Sapatura se face aproximativ la cota finita. Daca adancimea de sapatura este mare se executa in
mai multe straturi de sapatura, creandu-se rampa de iesire a masinilor. Daca spatiul este ingust in
groapa, masinile dau inapoi cu spatele spre rampa. Daca latimea gropii este mai mare decat raza de
actiune a excavatorului, sapatura se executa pe fasii longitudinale paralele cu sensul de inaintare al
excavatorului.
Depozitarea pamantului rezultat din sapatura se face, de regula, in depozite de pamant in afara
zonei de lucru, dar daca situatia impune, depozitarea se face temporar si in zona, la o distanta de
muchia superioara a taluzului astfel incat stabilitatea acestuia sa nu fie pusa in pericol. In cazul
executarii santurilor cu peretele in taluz, cu adancimi mari, se vor creea banchete pentru aruncarea
pamantului la releu pe verticala cu latime minima 1m si inaltimea releului 1,5 m.

7. CRITERII DE ACCEPTARE
La terminarea lucrarilor de sapatura se fac urmatoarele verificari:
- beneficiarul si executantul verifica trasarea sapaturilor, dimensiunile acestora si cota de
fundare, intocmesc si semneaza procesul verbal de receptie calitativa a sapaturilor;
- beneficiarul, proiectantul geotehnician si executantul verifica natura terenului de
fundare, fac receptia acestuia intocmind procesul verbal de receptie calitativa a terenului
de fundare si stabilesc continuarea lucrarilor.
Daca natura terenului la cota sapaturii nu este cea avuta in vedere de catre proiectant la
elaborarea proiectului sau se constata accidente locale de teren, proiectantul va da solutia.

8. ASPECTE SPECIFICE
8.1. Aspecte de mediu
La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta masurile de
protectia mediului prevazute in:
- Planurile de gestionare a deseurilor elaborate la nivel de organizatie;
- Acordul de mediu obtinut de la APM pentru fiecare proiect;
- Prevederile legale si alte reglementari de protectia mediului specifice pentru lucrarile care fac
obiectul prezentei proceduri.
Materialele ce se vor utiliza pentru lucrarile de constructii nu implica un risc major de poluare
a solului. Cel mai important aspect este reprezentat de cantitatile de pamant ce vor fi prelucrate. Pe de-
o parte, vor exista materiale de umplutura care vor proveni din cariere sau din gropi de imprumut.
Astfel, posibilul dezechilibru produs (fenomene de eroziune profunda, modificari ale nivelelor locale
ale apei subterane si apelor de suprafata) este transferat din zona prezentului studiu la sursele de
materiale. Pe de alta parte, deseurile rezultate din sortarea materialelor sapate vor trebui depozitate. O
alta problema ar putea fi deplasarea echipamentelor mecanizate, care includ rezervoare foarte mari
pentru motorina, si care necesita intretinere periodica.
Factorii poluanti care ar putea aparea in timpul executiei lucrarilor sunt:
 Pierderi de produse petroliere spalate de apa de ploaie. Acest tip de poluare ar putea aparea
accidental in zona de intretinere.
 Crearea unor spatii locale de depozitare a deseurilor de materiale. Aceste deseuri de
materiale provin de pe santierul de constructii.
 Praful (pulberi in suspensie) rezultat din activitatea si traficul de santier;
 Poluantii specifici gazelor de evacuare – echipamente, vehicule;
 Zgomot cu transmitere directa prin aer sau zgomot primar.
 Zgomot cu transmitere prin pamant sau aer secundar si vibratii cu transmitere prin pamant
(transmitere prin pamant si structuri).
Masuri ameliorative
Adoptarea tuturor masurilor organizatorice necesare asigurarii protectiei mediului:
 Colectarea si evacuarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (deseuri lichide,
gunoi menajer, deseuri tehnologice);
 Amplasarea corecta si sigura a tuturor rezervoarelor de combustibil;
 Depozitarea corespunzatoare a tuturor materialelor si deseurilor rezultate;
 Zone adecvate desemnate special pentru intretinerea echipamentelor;
 Colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a lubrifiantilor de ardere.
 Pe timp de noapte si seara, dupa ora 19.00, este recomandabil sa se evite activitatile de
constructie.
 Se recomanda ca, in cazul in care activitatile de constructii cauzeaza un nivel mare de
zgomot local si temporar, mai ales pe timp de noapte si in weekend-uri, locuitorii din zona
sa fie informati in prealabil.
In timpul executiei lucrarilor de constructii, se vor efectua, acolo unde este necesar, investigatii
ale nivelului de poluare a solului in zonele de intretinere sau pe santier (daca are loc vreun incident) cu
produse petroliere (balast amestecat cu sol si combustibil sau derivati). Se vor preleva probe si se vor
efectua analize chimice de laborator. In functie de rezultatele acestor analize, se va determina daca
solul poate fi reutilizat in combinatie cu material nou la amenajarea drumurilor tehnologice sau, dupa
caz, va fi depozitat in gropi ecologice sau decontaminat. Se pot aplica metode moderne de
decontaminare “in situ”, folosind substante naturale, netoxice.

8.2. Aspecte/riscuri SSM


La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta masurile de
securitate a muncii si P.S.I. prevazute in:
- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru lucrari de sapatura (dupa
NSSM 92)
- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru mecanici utilaj;
- Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare
si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor;
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente - C 300-94.
In timpul executiei se va acorda atentie urmatoarelor aspecte referitoare la sanatate si
securitate:
 Operatorii vor pastra distante sigure de la marginile taluzurilor;
 Investigarea necesitatii suportului la partile laterale;
 Evacuarea materialelor in zonele desemnate;
 Inspectia noilor utilaje pe santier (licente, certificate);
 Inspectia zilnica a utilajelor pe santier, inainte de utilizare;
 Instructajul de protectia muncii al personalului;
 Inspectia suportului si a partilor laterale ale excavatiilor;
 Muncitorii vor purta:
 casca de protecție;
 bocanci;
 imbracaminte de protectie.
 Informarea autoritatilor locale;
 Intocmirea unui plan de deplasare (plan de deviere, etc);
 Instructajul de protectia muncii al personalului;
 Inspectii regulate ale semnalizarilor;
 Supravegherea executiei lucrarilor;
 Se va evita iesirea in afara zonei de lucru;
 Zona de lucru (si suprafata drumului) vor fi mentinute curate;
 Personalul desemnat va fi utilizat pentru amenajarile rutiere. Se vor utiliza conuri,
fanioane si semnale luminoase;
 Daca este necesar, se va utiliza un vehicul de avertizare.
Echipamentele electro-mecanice trebuie sa fie prevazute cu:
 Scaun protejat al operatorului;
 Centura de siguranta la scaunul operatorului;
 Stingator de incendiu si trusa de prim ajutor;
 Alarma de marsarier, indicatoare si oglinzi;
 Utilajul ar trebui intretinut conform specificatiilor producatorului si reparat imediat, in caz
de defectare;
 Se va asigura o distanta sigura de liniile aeriene;
 Activitatile nu vor afecta terte parti.
Operatorul:
 va confirma dispozitivele de operare si va verifica semnalele de avertizare, inainte de
prima utilizare;
 va verifica utilajul si va mentine geamurile si oglinzile curate;
 va utiliza intotdeauna centura de siguranta;
 se va asigura ca nici un coleg de munca nu este in pericol;
 va evita sa deplaseze utilajul in zone care nu sunt desemnate in acest scop;
 va respecta regulamentele de protectia muncii de pe santier;
 va parca utilajul intr-un loc sigur, desemnat in acest scop;
 va opri motorul, va inchide utilajul si va pastra cheia.

ACTIUNI INTERZISE
 deplasarea in pante abrupte;
 operarea utilajului in afara scaunului operatorului;
 transportul personalului;
 presiune a rotilor diferita de cea adecvata;
 consumul de alcool si droguri.
La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile reglementărilor tehnice specifice, cum sunt:
LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006
Legea securităţii şi sănătăţii în munca MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26
iulie 2006

HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie


HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
2006 MONITORUL OFICIAL nr. 882 din
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006
30 oct.2006

HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006


HG privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
Monitorul Oficial nr. 252 din 21 martie
santierele temporare sau mobile
2006

9. ÎNREGISTRĂRI
 Proces verbal de recepţie calitativă (Anexa 1);

PROIECTANT, ÎNTOCMIT,
S.C. VIADUCT S.R.L. ING. RADU NECULAE