Sunteți pe pagina 1din 370

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 1

Pagina de garda

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE ale S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.


pentru domeniul de activitate: Constructia, intretinerea, repararea, reabilitarea si modernizarea drumurilor, autostrazilor, liniilor CF, tramvai, metrou si a lucrarilor de arta aferente acestora, executie tunele si metropolitane, executie lucrari de imbunatatiri funciare, constructii, reparatii, intretinere sisteme rutiere aeroportuare, inclusiv piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave, executie constructii civile, industriale si instalatii aferente
Exemplar nr. 1 Elaborat: ing. Liviu Gheorghies RMQMS Aprobat: Director General, ing. Dan Savulescu Acest document este proprietatea S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L. si nu poate fi transmis sau multiplicat fara autorizarea scrisa a Directorului General

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 2

Cuprins
Pagina de garda Cuprins PPE PA & CO 01 Prepararea mixturilor asfaltice PPE PA & CO 02 Transportul mixturilor asfaltice PPE PA & CO 03 Asternerea mixturilor asfaltice PPE PA & CO 04 Reparatii asfaltice PPE PA & CO 05 Reciclarea la cald a imbracamintilor asfaltice PPE PA & CO 06 Straturi bituminoase foarte subtiri PPE PA & CO 07 Preanrobarea agregatelor pentru tratamente bituminoase PPE PA & CO 08 Tratamente bituminoase clasice PPE PA & CO 09 Reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere PPE PA & CO 10 Prepararea emulsiilor bituminoase PPE PA & CO 11 Transportul emulsiilor bituminoase PPE PA & CO 12 Imbracaminti rutiere din beton de ciment PPE PA & CO 13 - Trasare PPE PA & CO 14 - Terasamente PPE PA & CO 15 Rigole, santuri, casiuri PPE PA & CO 16 Strat de fundatie din balast sau balast amestec optimal PPE PA & CO 17 Strat de fundatie din balast stabilizat PPE PA & CO 18 Strat de fundatie din piatra sparta PPE PA & CO 19 Parapete metalic PPE PA & CO 20 Servicii pregatitoare aferente intretinerii si reparatiei drumurilor publice PPE PA & CO 21 Lucrari de reparatie a drumurilor publice PPE PA & CO 22 Intretinerea pe timp de vara a drumurilor publice PPE PA & CO 23 Intretinerea pe timp de iarna a drumurilor publice PPE PA & CO 24 Semnalizare rutiera PPE PA & CO 25 Fundatii directe PPE PA & CO 26 Cofraje PPE PA & CO 27 Armaturi PPE PA & CO 28 Elevatii din beton PPE PA & CO 29 Hidroizolatii PPE PA & CO 30 Aparari de maluri din gabioane PPE PA & CO 31 Aparari de maluri din elemente pag. 1 pag. 2 pag. 3 pag. 4 pag. 11 pag. 12 pag. 15 pag. 16 pag. 23 pag. 24 pag. 31 pag. 32 pag. 42 pag. 43 pag. 50 pag. 51 pag. 57 pag. 58 pag. 66 pag. 67 pag. 75 pag. 76 pag. 81 pag. 82 pag. 85 pag. 86 pag. 100 pag. 101 pag. 105 pag. 106 pag. 115 pag. 116 pag. 122 pag. 123 pag. 128 pag. 129 pag. 134 pag. 135 pag. 140 pag. 141 pag. 146 pag. 147 pag. 153 pag. 154 pag. 159 pag. 160 pag. 171 pag. 172 pag. 182 pag. 183 pag. 190 pag. 191 pag. 198 pag. 199 pag. 205 pag. 206 pag. 212 pag. 213 pag. 218 pag. 219 pag. 224 pag. 225 pag. 230 pag. 231 pag. 236

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 3

prefabricate din beton armat PPE PA & CO 32 Zid de sprijin din piatra bruta sau bolovani de riu PPE PA & CO 33 Zid de sprijin din beton PPE PA & CO 34 Prepararea betoanelor de ciment PPE PA & CO 35 Podete PPE PA & CO 36 Drenuri PPE PA & CO 37 Asamblare grinzi prefabricate tronsonate din beton armat PPE PA & CO 38 Montaj elemente prefabricate PPE PA & CO 39 Piloti forati de diametru mare PPE PA & CO 40 Marcaje rutiere PPE PA & CO 41 Cale tramvai PPE PA & CO 42 Lucrari de intretinere curenta si reparatii periodice la linii si aparate ce cale CF cu executie manuala PPE PA & CO 43 Reparatii curente la imbracaminti din beton aeroportuare PPE PA & CO 44 Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor pluviale PPE PA & CO 45 Tratarea rosturilor de contact si contractie - incovoiere PPE PA & CO 46 Tratarea rosturilor de dilatatie PPE PA & CO 47 Executia imbracamintilor din beton de ciment aeroportuare PPE PA & CO 48 Executia stratului de balast stabilizat in situ

pag. 237 pag. 242 pag. 243 pag. 248 pag. 249 pag. 255 pag. 256 pag. 262 pag. 263 pag. 268 pag. 269 pag. 277 pag. 278 pag. 283 pag. 284 pag. 292 pag. 293 pag. 299 pag. 300 pag. 307 pag. 308 pag. 314 pag. 315 pag. 331 pag. 332 pag. 338 pag. 339 pag. 346 pag. 347 pag. 353 pag. 354 pag. 370

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 4

PPE PA & CO 01 Prepararea mixturilor asfaltice

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 5

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de preparare a mixturilor asfaltice precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la prepararea mixturilor asfaltice folosite pentru imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald, mixturi asfaltice folosite la stratul de baza sau mixturi asfaltice pentru calea pe pod. Procedura nu se aplica la prepararea mixturilor asfaltice realizate cu nisipuri bituminoase sau din mixturi asfaltice recuperate. C. TERMINOLOGIE - Agregate naturale: materiale granulare naturale de origine minerala provenind din sfarimarea naturala sau artificiala a rocilor; - Bitum: amestec complex de hidrocarburi cu masa moleculara mare si derivati ai acestora cu oxigenul, azotul si sulful; se gaseste in stare nativa sau se obtine prin prelucrarea produselor petroliere grele; - Mixtura asfaltica: amestec de agregate naturale si filer in anumite proportii, aglomerate cu un liant bituminos printr-o tehnologie adecvata. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - SR 174 1 : 2002 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate. - SR 174 2 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate. - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul de proces de preparare a mixturilor asfaltice; - asigura documentatia tehnica, instalatiile si utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii; - asigura infrastructura necesara obtinerii acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei. Sef de laborator: - intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale mixturilor si asupra produsului final;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 6

- instiinteaza in timp util responsabilul de proces si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - participa efectiv la punerea retetelor pe statie; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil de proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic si al SSM si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa procedura; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - organizeaza punctul de lucru si raspunde de aplicarea corecta a acestei proceduri; - raspunde de calitatea produselor fabricate si de efectuarea inregistrarilor stabilite prin planul de control calitate si verificari; - verifica consumurile specifice de produse si coreleaza necesarul de produse cu procesul de aprovizionare; - asigura functionarea corecta si la parametri normali a tuturor instalatiilor, utilajelor si aparaturii aferente statiei de preparare; - participa efectiv la obtinerea acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei; - implementeaza actiunile corective si preventive dispuse, la termenele stabilite. Operator statie preparare mixturi asfaltice : - participa efectiv la punerea retetelor pe statie; - raspunde de cantitatea de mixtura preparata si calitatea ei, in ceea ce priveste dozajele, timpul de malaxare si regimul temperaturilor; - instiinteaza responsabilul de proces de orice defectiune sau susceptibilitate in modul de functionare a instalatiilor si aparaturii aferente statiei. Responsabil metrologic : - asigura efectuarea verificarii metrologice si etalonarii periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul statiei de preparare a mixturilor asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de preparare a mixturilor asfaltice este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel:

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 7

I. Conditii de mediu si tehnice Mixturile asfaltice se fabrica doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste 10 C, in perioada martie-noiembrie. De asemeni, fabricatia se intrerupe pe timp de ploaie. Fabricarea mixturilor asfaltice se realizeaza in statii de preparare dotate cu urmatoarele instalatii si dispozitive: - pupitru de comanda; - predozator agregate; - uscator agregate; - dispozitiv de resortare a agregatelor; - dispozitiv de dozare gravimetrica a agregatelor; - dispozitiv de dozare gravimetrica a filerului; - dispozitiv de dozare volumetrica a bitumului; - malaxor; - dispozitiv de filtrare ecologic; - dispozitiv de transport al sarjelor de mixtura proaspata catre buncarul de stocare (cupa schip); - dispozitive de monitorizare si masurare a temperaturilor; - buncar de stocare; - tancuri de bitum dotate cu instalatie de incalzire si recirculare; - pompa de bitum; - siloz pentru depozitarea filerului; - compresor de aer; - gospodarie de carburanti pentru incalzirea bitumului si uscarea agregatelor (pentru instalatiile care nu utilizeaza gaze naturale). De asemeni, statia de preparare este dotata cu un incarcator frontal pentru profilarea agregatelor si alimentarea buncarelor predozatorului, autotransportoare de filer si de bitum. Pentru a se putea executa procesul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice este necesara buna functionare a tuturor instalatiilor, subansamblelor, dispozitivelor si utilajelor care intra in componenta sau deservesc statia. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a: - predozatorului: acesta se regleaza prin incercari astfel incit sorturile predozate sa asigure obtinerea curbei granulometrice a amestecului de agregate solicitate de laborator, in limitele de toleranta prezentate in tabelul nr.1; Tabel nr. 1 Fractiunea, mm 25 31,5 16 25 Abateri admise fata de dozaj, % +5 +5

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 8

8 16 +5 3,15 8 +5 0,63 3,15 +4 0,2 0,63 +3 0,09 0,2 +2 0 0,09 + 1,5 - uscatorului: acesta se regleaza prin incercari astfel incit temperatura amestecului de agregate la iesirea din toba sa fie in concordanta cu valorile din coloana 1 a tabelului nr. 2; Tabel nr. 2 Tipul bitumului 0 D 60/80 D 80/100 Agregate naturale 1 Temperatura in oC 170 190 165 180 Bitum 2 165 175 160 170 Mixtura asfaltica la iesirea din malaxor 3 160 180 155 170

- dispozitivului de resortare: se regleaza astfel incit viteza de lucru sa fie in concordanta cu timpul necesar unei ciuruiri complete; - dispozitivelor de dozare a agregatelor, filerului si liantului; - dispozitivului de transport cupa schip; - modului de functionare a dispozitivelor de masurare si monitorizare a temperaturilor; - modului de functionare a comenzilor pneumatice si electrice; - modului de functionare a instalatiei de incalzire si recirculare a bitumului precum si a pompei de bitum, astfel incit dozarea liantului sa se faca cu o abatere cuprinsa in intervalul 00,3%. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului de lucru, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu liantul sau mixtura preparata. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia statiei care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Periodic, dispozitivele de dozare gravimetrica sau volumetrica precum si dispozitivele de masurare a temperaturilor sunt verificate, din punct de vedere metrologic, de organizatii autorizate in acest sens.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 9

Produsele necesare pentru prepararea mixturilor asfaltice sunt: - agregate naturale de balstiera, sort 0-3, 0-7, 3-7, 7-15, 15-31 mm care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 662 : 2002; - agregate naturale de cariera, sort 0-4, 4-8, 8-16, 16-25 mm care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 667 : 2000; - filer de calcar care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si STAS 539 79; - bitum pentru drumuri, tip D 60/80, 80/100, care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 754 : 1999. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevede prepararea mixturilor asfaltice si dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati, conducerea dispune sefului de laborator prelevarea de probe din produsele ce vor fi utilizate la prepararea mixturilor si analizarea lor, in vederea elaborarii retetei / retetelor de fabricatie; - agregatele naturale se depoziteaza pe sorturi, pe platforme amenajate (betonate), pentru evitarea amestecarii sau impurificarii lor si avind asigurata scurgerea apelor pluviale; - filerul se depoziteza in silozuri cu incarcare pneumatica, eliminindu-se astfel posibilitatea aglomerarii acestuia sub efectul umiditatii atmosferice; - bitumul se depoziteaza in tancuri termoizolate, special amenajate, in care exista posibilitatea aducerii acestuia la temperatura optima de utilizare si mentinerea acesteia pina la epuizarea incarcaturii respective, precum si recircularea lui. III. Procese curente - dupa insusirea de catre client a retetei / retetelor de preparare a mixturilor se trece la procesul propriuzis de fabricatie; - dupa verificarea modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor specifice statiei, se trece la incarcarea cu agregate a buncarelor predozatorului; - alimentarea buncarelor predozatorului se face cu incarcatorul frontal, pe la partea superioara a lor; - se verifica temperatura bitumului si traseul acestuia, se porneste pompa de bitum si se face o recirculare in tanc de circa 2-3 minute; - se pornesc benzile transportoare, cupele reci, cupele calde, ciurul rotativ, filtrul de praf, malaxorul si snecurile; - se porneste uscatorul; - se aprinde focul la arzatorul uscatorului cu 2-3 minute inainte de a introduce agregatele; - se pornesc variatoarele buncarelor predozatorului;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 10

- ordinea de descarcare a sorturilor din buncare este sort mare urmat de sorturi fine, in vederea prevenirii contactului direct cu banda transportoare a granulelor fine si lipirea acestora de covorul de cauciuc care sa le antreneze in afara spatiului tehnologic; - dupa uscarea agregatelor si incalzirea lor la temperatura prescrisa, prin reglarea debitului de ardere, acestea, prin intermediul cupelor calde, sunt transportate catre dispozitivul de resortare, rezultind in urma ciuruirii trei sorturi; - temperatura maxima de incalzire a agregatelor sau bitumului este de 190 C, in vederea eliminarii posibilitatii de aparitie a fenomenului de ardere a bitumului; - respectind cantitatile stabilite prin reteta, operatorul cintareste sorturile si le introduce in cutia de amestec in ordinea: sort I, sort II si sort III; - se introduce in cutia de amestec, dupa cintarire, filerul; - analog se procedeaza cu liantul; - in cazul dozarii volumetrice a bitumului se tine seama de faptul ca densitatea acestuia la temperaturi de 160 180 C este de 900-917 kg/mc, ceea ce corespunde la 1,09 1,11 l pentru 1 kg de bitum; - introducerea bitumului in cutia de amestec determina inceputul timpului de malaxare a amestecului; - timpul de malaxare este cuprins intre 30 50 secunde, in functie de granulometria stabilita prin reteta; - regimul termic este urmarit in mai multe puncte: la iesirea din uscator si in buncarul de depozitare a sorturilor pentru agregate, in tanc pentru bitum si in malaxor pentru mixtura proaspata; - mixtura rezultata este transportata cu ajutorul cupei schip in buncarul de stocare; - seful de laborator transmite zilnic reteta / retetele de preparare operatorului, acesta preluind datele in cadrul jurnalului de fabricatie mixturi; - in cazul schimbarii retetei de preparare, buncarele predozatorului care contin sorturi neutilizabile, sunt golite si alimentate cu sorturile corespunzatoare noii retete; - la punerea retetei pe statie se calibreaza variatoarele buncarelor predozatorului si se analizeaza, din punct de vedere granulometric, amestecul mineral obtinut; - calibrarea se rectifica pina la obtinerea curbei granulometrice ceruta prin reteta de preparare; - verificarea dozajelor de liant se face pe probe de mixtura proaspata, la inceputul zilei de lucru si la fiecare 200 400 t fabricate; - seful de laborator completeaza zilnic, in jurnalul de laborator, evidenta incercarilor efectuate pentru controlul calitatii mixturii preparate si a produselor componente;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 11

- eliberarea certificatului de calitate se face pentru toata cantitatea produsa pentru un client in ziua respectiva si este semnat de responsabilul de proces si seful de laborator. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie sau administrative efectuate; - depozitarea carburantilor si lubrifiantilor si efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; - curatarea periodica a filtrelor pentru praf si inlocuirea acestora periodic. 2. Aer - curatarea periodica a filtrelor pentru praf si inlocuirea acestora periodic; - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - colectarea apelor uzate in bazine etanse vidanjabile sau deversarea lor la canalizarea publica. H. INREGISTRARI - jurnal de activitate; - registru de laborator; - declaratie de conformitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 12

PPE PA & CO 02 Transportul mixturilor asfaltice

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Editia I II

Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare

S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 13

A. SCOP Stabilirea modului de efectuare a transportului mixturilor asfaltice precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la transportul tuturor tipurilor de mixturi asfaltice preparate in conformitate cu PPE PA & CO 01. C. TERMINOLOGIE - Mixtura asfaltica: amestec de agregate naturale si filer in anumite proportii, aglomerate cu un liant bituminos printr-o tehnologie adecvata. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - SR 174 2 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate. - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - asigura mijloacele auto, materialele si personalul necesare efectuarii procedurii. Sef de laborator : - verifica modul de masurare si monitorizare a temperaturii mixturii fabricate si urmareste inregistrarea acesteia in bonurile de transport. Responsabil proces preparare mixturi asfaltice: - instruieste personalul din punct de vedere tehnic si al SSM si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa procedura; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - organizeaza punctul de lucru si raspunde de aplicarea corecta a acestei proceduri; - raspunde de calitatea produselor fabricate si de efectuarea inregistrarilor stabilite prin planul de control calitate si verificari; - intocmeste si semneaza bonurile de transport. Operator statie preparare mixturi asfaltice: - raspunde de cantitatea de mixtura preparata si calitatea ei, in ceea ce priveste dozajele, timpul de malaxare si regimul temperaturilor;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 14

Responsabil metrologic: - asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de monitorizare si masurare din cadrul statiei de preparare a mixturilor asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor. Personal CTC: - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cand este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de transport a mixturilor asfaltice este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel: I. Conditii de mediu si tehnice Fiind in legatura directa cu procedura de preparare a mixturilor asfaltice, conditiile de mediu sunt identice, respectiv mixturile asfaltice se fabrica si se transporta doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste 10 C, in perioada martienoiembrie. De asemeni, fabricatia se intrerupe pe timp de ploaie. Transportul mixturii asfaltice se realizeaza cu autobasculante adecvate, dotate cu prelate, urmarindu-se ca pierderea de temperatura pe timpul transportului sa fie minima. Pentru realizarea unor conditii de transport optime este necesara buna functionare a mijloacelor auto precum si existenta unor dotari specifice, astfel: - asigurarea bascularii pe spate; - asigurarea lungimii in consola a benei (partea din spate) care sa permita bascularea aproape de mijlocul buncarului repartizatorului astfel incit mixtura sa nu fie deversata pe partea carosabila. II. Procese premergatoare - se face corelarea capacitatii de transport cu cea de preparare si cea de asternere; - se curata benele de corpuri straine si se stropesc cu emulsie de sapun si apa; - se asigura inchiderea etansa a oblonului spate; - se verifica existenta si starea prelatelor de protectie. III. Procese curente - autobasculanta se pozitioneaza sub buncarul de stocare a mixturii; - dupa ce in buncar a fost stocata cantitatea de mixtura solicitata sau, atunci cind aceasta cantitate depaseste capacitatea de stocare, se deschid trapele de evacuare; - temperatura mixturii la incarcarea in autobasculanta este cuprinsa intre 160 170 C iar la sosirea la punctul de lucru este minim 150 C; - dupa incarcare se fixeaza prelata de protectie deasupra benei; - soferul primeste bonul de transport, urmind ca jumatatea reprezentind bonul de primire sa fie returnat la statie, confirmat de primitor;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 15

- bonul de transport cuprinde informatii privind producatorul, semnatura acestuia, destinatarul, tipul mixturii, punctul de lucru, cantitatea si ora de livrare, distanta de transport, temperatura la plecarea din statie si la primire, numarul de inmatriculare al autobasculantei, semnatura de primire; - in timpul transportului se vor evita stationarea inutila si utilizarea unor rute ocolitoare, realizindu-se astfel durata de transport scontata; - in caz de defectiuni pe traseu, este obligatorie remorcarea imediata a mijlocului de transport pentru evitarea racirii mixturii. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - efectuarea intretinerii mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului); - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului). H. INREGISTRARI - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 16

PPE PA & CO 03 Asternerea mixturilor asfaltice

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 17

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. A. DOMENIU Se aplica la asternerea mixturilor asfaltice preparate conform PPE PA & CO 01 si transportate conform PPE PA & CO 02. B. TERMINOLOGIE - Covor asfaltic: imbracaminte bituminoasa executata dintr-un strat de 3 4 cm grosime din mixtura asfaltica cu caracteristicile mixturii pentru stratul de uzura; - Drum asfaltat: denumire uzuala atribuita unui drum cu imbracaminte bituminoasa; - Mixtura asfaltica: amestec de agregate naturale si filer in anumite proportii, aglomerate cu un liant bituminos printr-o tehnologie adecvata. - Emulsie bituminoasa: dispersie de particule de bitum de ordinul micronilor in apa, in prezenta unui emulgator; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia; B. DOCUMENTE DE REFERINTA - SR 174 2 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate. - SR 4032 1 : 2001 Lucrari de drumuri. Terminologie. - Documentatie tehnica de executie. - Caiet de sarcini. C. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie asternere (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 18

- opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces asternere: - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua procesele respective, dotate cu echipament de avertizare; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele dispuse, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Inginer mecanic: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor componente ale trusei de asternere; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator: - intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale mixturilor si asupra produsului final; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil metrologic: - asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul trusei de asternere a imbracamintilor asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 19

Personal CTC: - efectueaza controalele specificate in PCCV uri , intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. D. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de asternere a mixturilor asfaltice la cald, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Fiind in legatura directa cu procedura de preparare a mixturilor asfaltice, conditiile de mediu sunt identice, respectiv mixturile asfaltice se fabrica si se astern doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste 10 C, in perioada martienoiembrie. De asemeni, asternerea se intrerupe pe timp de ploaie sau carosabil umed. Trusa de asternere este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic, din trenul de asternere propriuzis: - utilaj pentru curatarea stratului suport; - instalatie de amorsare a stratului suport; - repartizator de mixturi asfaltice; - atelier de compactare format din 1 sau 2 cilindri compactori si celelalte componente care deservesc trenul de asternere, adica: - autobasculante; - autocamion pentru transport muncitori; - dispozitiv de taiat rosturi. Pentru a se putea executa procesul tehnologic de asternere la cald a imbracamintilor asfaltice, este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea proceselor a modului de functionare a: - periei mecanice; - instalatiei de amorsare; - sistemului de vibrare si sitemului de incalzire a grinzii finisoare, echipamentului de urmarire automata a cotelor, comenzilor pneumatice si electrice la repartizatorul de mixturi; - dispozitivelor de umectare a tamburilor si pneurilor la cilindrii compactori. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu mixtura proaspata. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - mixturi asfaltice;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 20

- emulsie bituminoasa; - dressing (nisip bitumat); Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de asternere a mixturilor asfaltice si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor, conducerea dispune inceperea efectiva a lucrarii; - R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura trusa de asternere cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate; - defectiunile existente in stratul suport sunt remediate prin reparatii asfaltice sau, cind acesta are un profil transversal necorespunzator sau prezinta denivelari, se efectueaza lucrari de rectificare, toate aceste interventii avind loc inainte de asternerea noii imbracaminti; - in functie de distanta de transport si capacitatea de asternere a repartizatorului, se stabileste numarul de autobasculante necesar transportului mixturii proaspete, asfel incit, pe tot parcursul executiei, sa fie asigurata continuitatea asternerii; - seful formatiei de asternere convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal. III. Procese curente - concomitent cu amplasarea setului de semnalizare, se aduce trusa de asternere pe un amplasament aflat in spatele rostului de lucru realizat anterior; - in timpul verificarii modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor trusei, se pune in functiune utilajul de curatare a stratului suport; daca este cazul se va executa si curatarea manuala a acestuia; - dupa curatarea stratului suport, o echipa formata din trei muncitori, dotati cu echipament de avertizare si instruiti special, executa pichetarea si trasarea cotei noii imbracaminti; - se trece la amorsarea stratului suport si a rostului de lucru cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida; - amorsarea se face in cazul in care noua imbracaminte se realizeaza pe o imbracaminte veche sau pe un strat de legatura asternut cu mai mult de trei zile inainte; - in cazul existentei unui strat suport deschis, amorsarea se poate limita la rostul de lucru transversal, rostul logitudinal tehnologic si pe o latime de un metru de la acostament;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 21

- amorsarea se face pe maxim 100 metri in fata repartizatorului de mixturi, cu un dozaj de 0,3 0,5 kg/mp bitum pur, in functie de natura stratului suport; - dupa ruperea emulsiei de amorsaj se aduce repartizatorul in pozitie de incepere si concomitent cu bascularea mixturii in buncar, se pornesc transportorul cu racleti si snecurile de distributie; - atunci cind se umple grinda finisoare cu mixtura, se opreste transportorul cu racleti si se porneste repartizatorul in mars, simultan cu pornirea vibrarii; - este necesar ca in permanenta grinda finisoare sa fie plina cu mixtura, in acest sens actionindu-se snecurile simultan cu banda transportoare, pina la epuizarea mixturii din buncar; - primii 10 20 de metri se executa cu reglaj manual in ceea ce priveste grosimea de asternere, dupa care se trec comenzile pe automat; - mixturile asfaltice, pentru a putea fi asternute corespunzator, este necesar sa aiba o temperatura minima de 140 C, masurata in masa mixturii din buncarul repartizatorului; - in cazul in care, accidental, temperatura mixturii ramasa necompactata in amplasamentul repartizatorului este sub 120 C, se scoate utilajul din zona si mixtura se indeparteaza, realizindu-se un rost de lucru; - viteza de asternere se coreleaza cu capacitatea de transport si cea de preparare, astfel incit, pe cit posibil, sa se evite complet opririle in fluxul tehnologic de asternere a mixturilor; - cadenta de umplere a buncarului repartizatorului este data de necesitatea existentei in permanenta a unei cantitati de mixtura care sa asigure o repartizare uniforma a materialului; - seful formatiei de asternere controleaza in permanenta regimul de temperaturi si, cind acestea nu se incadreaza in limitele admise, declaseaza mixtura respectiva, utilizind-o in alte scopuri sau o refuza; - atit la rosturile de lucru transversale cit si la rosturile tehnologice longitudinale, marginile acestora, respectiv 10 si 5 cm, ramin insuficient compactate si deformate; in ambele cazuri, respectiv, la reluarea lucrului pe aceeasi banda sau executia noii imbracaminti pe banda adiacenta, rosturile se taie pe toata grosimea stratului, asfel incit sa rezulte o muchie verticala care se badijoneaza cu emulsie; operatia nu se face la rosturile longitudinale pentru straturile de legatura care se toarna pe aceeasi lungime, pe ambele benzi, in aceeasi zi; - racordarea noii imbracaminti cu vechea imbracaminte se face in plan in V, sub un unghi de 45 si in profil longitudinal, printr-o pana cu panta de 0,05 %; - rosturile transversale de lucru ale diferitelor straturi executate se decaleaza cu un metru iar rosturile tehnologice longitudinale cu 10 cm; - deficientele mixturilor care conduc la realizarea unor imbracaminti necorespunzatoare, sunt: 1. mixtura prea fierbinte din mixtura iese un fum albastrui;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 22

2. mixtura prea rece aspect de rigiditate; 3. bitum in exces forma aplatizata a incarcaturii; 4. bitum insuficient aspect uscat al mixturii, lipsa luciului tipic, culoare bruna; 5. malaxare neuniforma portiuni uscate de culoare bruna alternind cu portiuni lucioase; 6. agregat grosier in exces se confunda cu exces de bitum si suplimentar, aspect grosier monogranular; 7. agregate fine in exces aspect uscat de culoare bruna, fara luciu; 8. exces de umiditate prezenta aburului care se ridica din mixtura. - compactarea mixturilor asfaltice asternute se realizeaza cu un atelier de compactare de tip A sau B, care efectueaza un numar de treceri specificat in tabelul nr. 1; - temperatura la inceputul compactarii va fi de minim 135 C iar la sfirsitul ei de minim 100 C; Tabel nr. 1 Atelier de compactare A Tip strat Compactor cu pneuri de 160 KN Strat de uzura Strat de legtura Compactor cu rulori netede de 120 KN Numar de treceri minime 4 4 B Compactor cu rulouri netede de 120 KN

10 12

12 12

- in cazul utilizarii atelierului de tip A, primul intra la compactare cilindrul pe pneuri, cu o viteza mai mare (maxim 8 km/h) apoi cilindrul lis, cu o viteza mai mica (maxim 5 km/h) pentru asigurarea unei suprafatari si planeitati corespunzatoare; - compactarea se face in lungul drumului, de la margine spre ax iar pe sectoarele cu declivitati sau in curbe cu panta unica, de la marginea mai joasa spre cea mai inalta; - compactoarele vor lucra fara socuri, schimbarile de directie mai pronuntate efectuindu-se pe material stabil; - rosturile transversale se vor compacta in lungul lor, pana la 20 cm de margine, pentru a nu produce degradari, aceasta zona urmind a fi compactata la cilindrarea in lung;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 23

- rosturile longitudinale se cilindreaza imediat dupa asternerea mixturii, ruloul compactorului fiind situat pe banda executata anterior, cu maxim 15 cm; - seful formatiei de asternere va inscrie zilnic in jurnalul de activitate cantitatile de mixtura puse in opera, regimul temperaturilor precum si eventualele evenimente aparute in timpul efectuarii procedurii. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului); - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului). H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 24

PPE PA & CO 04 Reparatii asfaltice

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 25

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a reparatiilor asfaltice precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la procesele de intretinere curenta a drumurilor si la procesele efectuate pentru pregatirea stratului suport in vederea executiei de covoare asfaltice sau tratamnte bituminoase. C. TERMINOLOGIE - Decapare: operatia de taiere sau sapare a unui strat de la suprafata terenului natural sau din corpul drumului; - Drum asfaltat: denumire uzuala atribuita unui drum cu imbracaminte bituminoasa; - Mixtura asfaltica: amestec de agregate naturale si filer in anumite proportii, aglomerate cu un liant bituminos printr-o tehnologie adecvata. - Emulsie bituminoasa: dispersie de particule de bitum de ordinul micronilor in apa, in prezenta unui emulgator; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia; D. DOCUMENTE DE REFERINTA - SR 174 2 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate. - SR 4032 1 : 2001 Lucrari de drumuri. Terminologie. - Normativ A.N.D. 547/1998: Normativ privind prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne. - Documentatie tehnica de executie. - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie asternere (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 26

Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces asternere : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua procesele respective, dotate cu echipament de avertizare; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre beneficiar, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele dispuse, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Inginer mecanic: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii reparatiilor asfaltice; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor materialelor componente ale mixturilor si asupra produsului final; - instiinteaza in timp util seful de formatie reparatii si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la materialele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 27

Responsabil metrologic : - asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare utilizate la activitatea de reparatii asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea ei. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator activitatii reparatii asfaltice, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si activitati specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Fiind in legatura directa cu procedura de asternere a mixturilor asfaltice, conditiile de mediu sunt identice, respectiv, reparatiile asfaltice se executa doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste 10 C, in perioada martie-noiembrie. De asemeni, executia reparatiilor asfaltice se intrerupe pe timp de ploaie sau strat suport umed. Sunt exceptate de la aceste prevederi reparatiile asfaltice executate in anotimpurile reci, cu mixtura stocabila. Utilajele si dispozitivele utilizate la lucrarile de reparatii asfaltice sunt: - freza de asfalt; - utilaj pentru curatarea stratului suport; - compresor de aer; - instalatie de amorsare a stratului suport; - repartizator de mixturi asfaltice; - instalatie de colmatare a rosturilor; - atelier de compactare format din 1 sau 2 cilindri compactori si celelalte componente care deservesc formatia de reparatii asfaltice, adica: - autobasculanta; - autocamion pentru transport muncitori; - dispozitiv de taiat rosturi. Pentru a se putea executa activitatea de reparatii asfaltice, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii a modului de functionare a: - dispozitivului de frezare; - periei mecanice; - compresorului de aer; - instalatiei de amorsare;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 28

- sistemului de vibrare si sitemului de incalzire a grinzii finisoare, echipamentului de urmarire automata a cotelor, comenzilor pneumatice si electrice la repartizatorul de mixturi; - instalatiei de preparare a masticului bituminos; - dispozitivelor de umectare a tamburilor si pneurilor la cilindrii compactori. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu mixtura proaspata. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Materialele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - mixturi asfaltice de tip: betoane asfaltice pentru stratul de uzura, mastic bituminos, mixturi asfaltice stocabile, acestea din urma utilizindu-se, de regula, in anotimpurile reci atunci cind nu functioneaza statiile de preparare a mixturilor asfaltice; - emulsie bituminoasa cationica sau bitum taiat; - dressing (nisip bitumat); - filer; - bitum. Materialele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. Defectiunile imbracamintilor rutiere bituminoase sau din beton de ciment, care pot fi eliminate prin reparatii asfaltice, sunt: - gropi, valuriri si refulari, praguri, fagase, pelada, rupturi de margine, suprafete incretite, faiantari, rupturi de rosturi, tasari de dale; repararea acestor defectiuni se face prin decaparea (frezarea) zonelor afectate si refacerea imbracamintii, in cazul in care cauza defectelor o reprezinta imbracamintea asfaltica; atunci cind cauza defectelor o reprezinta fundatia sau patul drumului, este necesara decaparea intregului complex rutier in zona afectata; - fisuri si crapaturi izolate, rosturi la imbracaminti rutiere din beton de ciment; repararea acestor defectiuni sa face prin colmatare cu mastic bituminos in cazul fisurilor, rosturilor si mixtura asfaltica in cazul crapaturilor; II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de reparatii asfaltice si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor, conducerea dispune inceperea efectiva a lucrarii; - R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura formatia de reparatii asfaltice cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 29

- in functie de distanta de transport si capacitatea de asternere a repartizatorului, se stabileste numarul de autobasculante necesar transportului mixturii proaspete; - seful formatiei de reparatii asfaltice convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal. III. Procese curente - concomitent cu amplasarea setului de semnalizare, se aduc utilajele si dispozitivele necesare executarii lucrarilor de reparatii asfaltice pe un amplasament aflat in spatele sectorului de drum pe care se executa reparatiile; Procesesele tehnologice pentru remedierea defectelor imbracamintilor rutiere bituminoase, prin plombare: - in timpul verificarii modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate, o echipa de trei muncitori cundusa de seful formatiei de reparatii, marcheaza suprafetele ce vor fi decapate, cu creta, marcajul facindu-se sub forma de patrulatere estetice, cu laturile paralele si perpendiculare cu axul drumului, care sa cuprinda intreaga zona degradata sau cea susceptibila de degradare; - se recomanda ca suprafata decapata sa nu fie mai mare decit atit cit se poate repara in aceeasi zi; daca, din anumite motive, ramin decapari neplombate, acestea se umplu cu materialul rezultat din decapare sau material pietros de pe acostamente si se semnalizeaza; - decaparea si plombarea se executa pe o singura banda pentru a nu perturba traficul rutier; - se taie vertical marginile suprafetelor marcate cu dispozitive mecanice (freza, pikamer) sau manuale (tirnacop, dalta), pe toata grosimea stratului afectat; - materialul rezultat in urma decaparii se utilizeaza la completarea acostamentelor sau la amenajarea drumurilor laterale; - se executa curatarea temeinica a suprafetelor decapate cu dispozitive mecanice (perie mecanica, aer comprimat) sau manuale (perii piassava); - se trece la amorsarea suprafetelor decapate si a muchiilor rezultate in urma decaparii cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida (0,8 1,0 kg/mp, diluata in proportie de 1 : 1 cu apa) sau cu bitum taiat (0,4 kg/mp, 60 % bitum si 40 % petrosin); - dupa ruperea emulsiei de amorsaj se asterne mixtura, mecanic sau manual, in functie de dimensiunile suprafetei de reparat, in straturi uniforme de 4 cm daca adincimea de decapare este mare, dupa care se compacteaza, mecanic sau manual; la asternerea ultimului strat se asigura grosimea necesara astfel ca dupa compactare, suprafata reparata sa fie la accelasi nivel cu vechea imbracaminte;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 30

- suprafata plombata se pudreaza cu nisip de concasaj bitumat cu 2-3 % bitum, pentru asigurarea etanseitatii suprafetei stratului superior; - darea in circulatie se face dupa racirea mixturii asternute sau, imediat dupa plombare, daca s-a utilizat mixtura stocabila; - reparatiile asfaltice efectuate prin decapare si refacerea imbracamintii nu se executa pe vreme de ploaie. Procesele tehnologice pentru remedierea defectelor imbracamintilor rutiere din beton de ciment, prin plombare: - se executa curatarea temeinica a suprafetelor decapate cu dispozitive mecanice (perie mecanica, aer comprimat) sau manuale (perii piassava); - se trece la amorsarea suprafetelor curatate cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, 1 kg/mp; - se asterne mixtura asfaltica uniform, mecanic sau manual, urmarindu-se ca temperatura acesteia sa fie de cel putin 100 C si se compacteaza; - degradarile cu grosime mai mica de 3 cm se repara cu mortar asfaltic; - de regula acest tip de reparatii nu sunt rezistente dar, pe o anumita perioada de timp, asigura confortul traficului si previn aprofundarea degradarilor; - reparatiile asfaltice de acest tip nu se executa pe vreme de ploaie. Procesele tehnologice pentru remedierea defectelor imbracamintilor rutiere bituminoase, prin colmatare: 1. Fisuri cu deschiderea sub 5 mm - se largesc si adincesc fisurile folosind dispozitive mecanice sau manuale (tirnacoape, scoabe, etc.); - dupa largirea lor se curata cu perie de sirma si se sufla cu aer comprimat; - se amorseaza fisurile; - se prepara masticul bituminos din bitum 30 % si filer 70 %; - se toarna in exces in fisuri, se netezeste suprafata si se pudreaza cu nisip de concasaj. 2. Fisuri si crapaturi cu deschiderea mai mare de 5 mm - se dacapeaza in lungul crapaturii stratul degradat; - se curata temeinic atit crapatura cit si suprafata rezultata dupa decapare; - se amorseaza aceasta suprafata si muchiile rezultate din decapare; - se face umplerea cu mixtura asfaltica a crapaturii si se bureaza; - se reface imbracamintea asfaltica pe suprafata decapata prin asternerea, cilindrarea si tratarea suprafetei nou create cu nisip de concasaj bitumat; - acest tip de reparatii nu se executa pe vreme de ploaie sau cind temperatura mediului ambiant este sub 5 C. Procesele tehnologice pentru remedierea decolmatarii rosturilor, a fisurilor active si crapaturilor imbracamintilor rutiere din beton de ciment: - se scot materialele necorespunzatoare din rosturi; - se curata cu peria de sirma si se sufla cu aer comprimat; - se amorseaza rostul cu emulsie bituminoasa sau bitum taiat;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 31

- se executa umplerea rosturilor cu mastic bituminos in cazul rosturilor cu deschiderea mai mica de 3 cm sau cu mortar asfaltic in cazul rosturilor cu deschiderea mai mare de 3 cm. Procesele tehnologice pentru remedierea fisurilor si crapaturilor pasive ale imbracamintilor din beton de ciment: - la fisurile cu deschidere sub 1 mm, se toarna direct in ele emulsie bituminoasa cu rupere rapida dupa o largire prealabila cu virful scoabei; - la fisurile avind deschidere mai mare de 1 mm, acestea se curata, se umplu partial cu filer de calcar si se toarna peste acesta emulsie bituminoasa cu rupere rapida; - un alt procedeu recomandat pentru ambele cazuri este colmatarea cu mortar pe baza de rasini epoxidice. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului); - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului). H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 32

PPE PA & CO 05 Reciclarea la cald a imbracamintilor asfaltice

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 33

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a reciclarii la cald a imbracamintilor asfaltice in situ precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la reciclarea la cald a imbracamintilor asfaltice, in situ . C. TERMINOLOGIE - Reciclarea la cald a imbracamintilor asfaltice in situ : realizarea de imbracaminti rutiere noi, imbunatatind calitatea mixturii asfaltice degradate existente prin aport de agenti regeneratori, lianti bituminosi si agregate; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia; - G.P.L.: gaze petroliere lichefiate. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Normativ NE 026 2004; - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini; - S.R. 174 2 : 1997 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate; - S.R. 174 1 : 2002 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Prepararea si asternerea mixturilor asfaltice. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful formatiei reciclare (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 34

- raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces reciclare : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua procesele respective, dotate cu echipament de avertizare; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - coreleaza consumurile specifice de produse cu graficul de aprovizionare al acestora; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor componente si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei proceselor si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele dispuse, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate si de efectuarea inregistrarilor in jurnalul de activitate. Inginer mecanic: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor componente ale trusei de reciclare; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale mixturilor si asupra produsului final; - instiinteaza in timp util seful formatiei reciclare si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil metrologic : - asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul trusei de reciclare a imbracamintilor asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 35

Personal CTC : - efectueaza controalele specificate, in PCCV uri si intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de reciclare la cald a imbracamintilor bituminoase, in situ , este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Procedeul de reciclare la cald a mixturilor asfaltice, in situ , se executa doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste +5oC, in perioada 15 aprilie 15 octombrie. De asemenea, executia se intrerupe pe timp de ploaie. Trusa de reciclare este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic, din trenul de reciclare propriuzis: - autobasculanta, dotata cu perie mecanica pentru curatirea imbracamintii existente si dispozitiv de raspindire a agregatelor de aport; - doua utilaje tip HM-4500, pentru preincalzirea si incalzirea imbracamintii existente si a agregatelor de aport si care utilizeaza combustibil tip G.P.L.; - instalatie complexa tip REMIXER-4500, pentru mentinerea incalzirii, scarificarea imbracamintii existente, dozarea liantului, adaugarea mixturii proaspete (atunci cind este cazul), malaxarea amestecului, raspindirea si asternerea mixturii obtinute; - cilindru compactor mixt DV 6; - cilindru compactor lis DV 8; si celelalte componente care deservesc trenul de reciclare, adica: - autoincarcator frontal; - autocisterna pentru G.P.L.; - autotransportor de bitum; - autocamion pentru transport muncitori; - autocisterna pentru apa; - autoutilitara. Pentru a se putea executa procesul tehnologic de reciclare la cald a imbracamintilor asfaltice, este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea procesului a modului de functionare a: - periei mecanice, dispozitivului de basculare si dispozitivului de raspindire a agregatelor, la autobasculanta; - vaporizatoarelor de gaz, dispozitivelor de distributie a gazului spre arzatoare si presiunii gazului, la HM-4500; - vaporizatoarelor de gaz, dispozitivelor de distributie a gazului spre arzatoare, presiunii gazului, uleiului hidraulic, instalatiei de incalzire a bitumului, scarificatoarelor, malaxorului, snecurilor, instalatiei de incalzire si dispozitivului de vibrare a grinzii

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 36

finisoare, presiunii de aer, dispozitivului de distributie al liantului, benzii rulante, la REMIXER- 4500; - instalatiei de umectare a tamburilor, instalatiei de vibrare, la cilindrii compactori; - instalatiei de incalzire a bitumului, pompei de alimentare, la autotransportorul de bitum; - pompei de alimentare, presiunii gazului, la autocisterna de G.P.L.. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu mixtura reciclata si liantul. Deasemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele de aport utilizate la lucrarile de reciclare la cald a imbracamintilor asfaltice, sunt: - agregate naturale de cariera, sorturi 0-4, 4-8 si 8-16 mm, care respecta cerintele de calitate stipulate in caietul de sarcini si SR 667 2000; - bitum pentru drumuri, tip D 60/80, 80/100, 100/120, care respecta cerintele de calitate stipulate in caietul de sarcini si SR 754 1999; - filer, care respecta cerintele de calitate stipulate in caietul de sarcini si STAS 539 79; - regeneratori si aditivi pentru bitum. Depozitele de agregate se amenajeaza astfel incit sa se elimine posibilitatea impurificarii lor cu pamint, praf sau corpuri straine. Filerul se depozita in spatii acoperite, pentru a nu apare fenomenul de aglomerare in prezenta umiditatii. Bitumul se depoziteaza in tancuri speciale, dotate cu sisteme de incalzire si recirculare care permit omogenizarea in masa bitumului a regeneratorilor si aditivilor utilizati. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, G.P.L., lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de reciclare a imbracamintilor bituminoase, in situ , dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , conducerea dispune Sefului de laborator prelevarea de probe din imbracamintea existenta (carote sau placi) si din produsele de aport ce vor fi utilizate si analizarea lor, in vederea elaborarii retetei/retetelor de preparare a mixturii asfaltice reciclate si Sefului trusei de reciclare identificarea, in cadrul sectorului de reciclat, a punctelor de infiintare a depozitelor intermediare care vor asigura conditii optime de depozitare a agregatelor, astfel incit sa nu fie supuse impurificarii; se recomanda depozite

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 37

relativ mici, care sa asigure produsele de aport pentru trei zile de lucru, pentru mentinerea unei distante de transport intermediar cit mai mici si o supraveghere mai buna a acestora; - R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura trusa de reciclare cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate; - in cazul in care, prin tehnologia de executie specificata in proiect, se utilizeaza si mixtura asfaltica proaspata, conducerea incheie contracte de livrare ferme cu diversi furnizori, astfel incit sa fie asigurata calitatea solicitata, cantitatea si ritmul de livrare necesar, in vederea asigurarii continuitatii fluxului tehnologic; - dupa insusirea de catre client a retetei/retetelor de preparare a mixturii reciclate, aprobarea si avizarea documentatiei de instituire a restrictiilor de circulatie, se deplaseaza trusa de reciclare la punctul de lucru; - Seful formatiei reciclare convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal; - in cazul in care sunt mai multe sectoare de reciclat, cu amplasamente diferite, aceste procese premergatoare se desfasoara concomitent cu procesul de reciclare de pe sectorul anterior celui ce urmeaza sa intre in lucru, astfel incit perioada de incetare a procesului de reciclare propriuzis, sa corespunda cu timpul necesar transportarii trusei la noul amplasament. III. Procese curente - in acelasi timp cu verificarea modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor specifice ale trusei de reciclare, se face alimentarea utilajelor cu G.P.L., combustibil, bitum si agregate, aceste procese desfasurindu-se pe amplasamentul in care a fost retrasa trusa pe timp de noapte, astfel incit eventualele scurgeri survenite in timpul alimentarii sau remedierii unor defectiuni sa nu afecteze imbracamintea asfaltica nou executata; - tot in acelasi timp, o echipa formata din trei muncitori, instruiti ca piloti de dirijare a circulatiei si dotati cu echipament de avertizare, executa trasarea marginii din axul drumului a suprafetei de reciclat; atunci cind se recicleaza primul fir, marginea suprafetei de reciclat depaseste cu 10 15 cm axul drumului iar cind se recicleaza al doilea fir, marginea suprafetei de reciclat va fi cu 10 15 cm in interiorul suprafetei reciclate a firului intii, astfel incit sa corespunda rostul longitudinal cu axul drumului; - concomitent cu amplasarea setului de semnalizare si dirijare a traficului, se aduce trusa de reciclare, in ordinea inversa a pozitiilor utilajelor in cadrul fluxului tehnologic, pe un amplasament de asteptare, aflat in spatele rostului de lucru realizat la incheierea zilei de lucru anterioare;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 38

- se pune in functiune peria mecanica si se executa curatarea imbracamintii asfaltice existente; atunci cind este cazul, se va executa si curatare manuala; - se pune in functiune raspinditorul de agregate; asternerea lor se face uniform, pe toata latimea benzii de reciclat, asigurind, prin mentinerea unei viteze constante a utilajului la o anumita deschidere a fantei de curgere, raspindirea cantitatii necesare de agregate, specificata prin reteta de preparare - stabilirea vitezei si deschiderea fantei care asigura raspindirea necesarului de agregate se face, prin incercari, la inceputul fiecarui sector cu reteta specifica, cintarindu-se agregatele raspindite pe unitatea de suprafata; - atunci cind se folosesc doua sau mai multe sorturi de agregate, amestecul se realizeaza in depozit, cu ajutorul incarcatorului frontal, granulometria necesara conform retetei obtinindu-se prin incercari, prin determinarea granulometriei amestecului de agregate raspindite pe unitatea de suprafata; - agregatele se raspindesc incepind cu 2 3 m inaintea rostului de lucru, aceasta zona de incheiere prezentind, de regula, defectiuni datorate unei asterneri neuniforme a mixturii ramase in fata grinzii finisoare, dupa incetarea scarificarii; - dupa epuizarea incarcaturii de agregate, raspinditorul se deplaseaza la depozitul intermediar pentru o noua alimentare si reluarea fluxului tehnologic propriu; manevrele in carosabil si iesirile din zona restrictionata sunt dirijate de piloti de circulatie; - eventualele zone care prezinta deficiente din punct de vedere a modului de raspindire a agregatelor, se remediaza manual, prin completare cu agregate sau redistribuirea excesului; - pentru stabilirea conformitatii agregatelor utilizate cu specificatiile caietului de sarcini, se preleveaza probe la 1000 to, din fiecare sort aprovizionat, care se trimit laboratorului pentru analize; - se aduce primul HM-4500 cu setul de registre din fata pe agregatele raspindite, astfel incit sa incalzeasca si o zona de 70 cm lungime in spatele acestora, zona care reprezinta diferenta intre axul scarificatoarelor laterale si axul scarificatorului central; - se deschide gazul si se aprind registrele cu lancea mobila, proces care se executa intii din lateral, pe directia vintului, pentru a impiedica formarea acumularilor de gaz in zona registrelor care nu s-au aprins si, apoi, pe deasupra, pentru aprinderea tuturor registrelor, pasirea facindu-se numai pe elementele structurii de rezistenta si nu pe registrele propriuzise; - procesul se repeta pentru fiecare set de registre ale celor doua utilaje de incalzit, la un interval de aproximativ 5 minute, interval la care sunt aduse pe rind si activate seturile de registre, pe amplasamentul de incepere a reciclarii; - dupa activarea tuturor seturilor de registre, cele doua utilaje de incalzit penduleaza in tandem, inainte inapoi, timp de aproximativ 5 minute, cu viteza redusa (1 m / min.), pe o distanta de circa 8 10 m, pentru

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 39

omogenizarea gradului de incalzire a imbracamintii existente si a agregatelor de aport; dupa introducerea instalatiei REMIXER- 4500 pe amplasamentul de lucru, utilajele de incalzit isi coreleaza viteza cu viteza de inaintare a REMIXER ului, mentinind o distanta cit mai mica atit intre ele cit si intre ele si REMIXER, in vederea eliminarii posibilitatii pierderii caldurii acumulate de agregate si imbracamintea existenta; in curbe, incalzirea supralargirilor se face prin coborarea si activarea registrelor suplimentare; pe masura ce gazul se consuma, se pornesc instalatiile de vaporizare care transforma G.P.L. ul din faza lichida in faza gazoasa, asigurind astfel presiunea de lucru; deoarece incalzirea agregatelor de aport si a imbracamintii existente se produce cu degajare de fum si aburi, pe toata durata functionarii, utilajele de incalzit activeaza lampile girofar iar mecanicii deserventi comunica printr-un cod, prestabilit, de semnale acustice (claxon) in vederea evitarii coliziunilor intre ele sau a depasirii zonei de lucru restrictionata; deasemeni, pentru evitarea accidentelor si mentinerea capacitatii de lucru a mecanicilor deserventi, acestia lucreaza in schimburi cu durata de maxim 2 ore; in timp ce utilajele de incalzit intra treptat pe amplasamentul de lucru, la REMIXER se porneste instalatia de incalzire a bitumului, acesta fiind mentinut in permanenta la o temperatura de 160 170 C, se pornesc sistemele de incalzire a grinzii finisoare, a grinzii mici si a malaxorului, astfel incit ele sa fie fierbinti la contactul cu mixtura reciclata, pentru a preveni racirea prematura a mixturii; deasemeni se fixeaza dozatorul de bitum la cantitatea necesara, conform retetei de preparare; se aduce REMIXER ul in apropierea amplasamentului de lucru si in timp ce utilajele de incalzit executa miscarea de pendulare inainte inapoi, se preincalzesc conductele de distributie a bitumului catre scarificatoare; toate deplsarile REMIXER ului care nu au loc in cadrul executiei propriuzise, se fac cu buncarul ridicat, deoarece rotile metalice ale acestuia pot degrada imbracamintea executata; REMIXER ul se aduce pe amplasamentul de lucru, dupa ce utilajele de incalzit au efectuat procesul de pendulare, cit mai aproape de acestea, cu o viteza de 1 m / min.; se coboara buncarul cand rotile acestuia au trecut limita zonei incalzite, se deschide gazul si se aprinde, din partile laterale, cu lancile mobile, setul de registre din fata; operatia se repeta cu setul central de registre, atunci cind acesta ajunge la amplsamentul de lucru, dupa care, fiind mobil in plan vertical, este coborat la nivelul caii;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 40

- cind axul scarificatorului central ajunge la limita zonei incalzite, REMIXER ul este oprit, se pornesc malaxorul si scarificatoarele, acestea din urma fiind coborate pina sprijina pe imbracamintea incalzita; - se pune in miscare REMIXER ul cu o viteza de 0,5 m / min., concomitent cu coborarea scarificatoarelor pina la adincimea de scarificare ceruta, cu deschiderea distribuitoarelor de bitum si cu activarea setului de registre al malaxorului care asigura incalzirea suprafetei scarificate si deci, asternerea pe un strat suport fierbinte a mixturii reciclate; - se coboara snecul grinzii finisoare pina la 3 4 cm de imbracamintea realizata anterior apoi grinda finisoare pina ce se sprijina cu toata suprafata pe asfalt; se pornesc snecurile de distribuire a mixturii; se porneste vibratorul grinzii finisoare atunci cind aceasta a ajuns pe mixtura proaspata; - primii 15 20 m de reciclare se executa comandind manual inaltimea de scarificare si inaltimea grinzii finisoare, respectiv, grosimea stratului de mixtura asternut, pina cind se ajunge la cotele optime de scarificare si asternere, dupa care atit comanda scarificatoarelor cit si a grinzii finisoare se trec pe automat iar viteza de lucru se mareste in functie de cantitatea de agregate de aport raspindita, de starea imbracamintii existente si de aspectul si temperatura mixturii reciclate asternute; - la reciclarea celui de-al doilea fir, exceptind prima portiune in care se fac reglajele manuale, partea dinspre ax a grinzii finisoare este comandata de palpatorul care urmareste firul executat anterior; - rostul de lucru realizat se trateaza cu atentie, inlocuind, eventual, materialul necorespunzator cu mixtura fierbinte, finisata manual in zona rostului, dupa care se executa o cilindrare atenta, longitudinala si transversala, a rostului, astfel ca, in final, sa nu prezinte un disconfort pentru traficul auto; - in curbe, reciclarea supralargirilor se executa prin coborarea registrelor suplimentare si activarea lor, extinderea scarificatorului lateral, astfel incit sa urmareasca conturul exterior al supralargirii si extinderea grinzii finisoare pina la marginea zonei scarificate; - atunci cind se realizeaza rostul longitudinal al imbracamintii noi, setul de registre al malaxorului incalzeste cu 10 cm mai mult peste rostul de scarificare, astfel incit mixtura prospata sa fie asternuta pe un strat suport fierbinte, inclusiv rostul de scarificare, realizindu-se vulcanizarea in ax a rostului longitudinal; - in cazul in care se foloseste si mixtura proaspata de aport, aceasta se descarca din autobasculante in buncarul REMIXER ului, fara a opri fluxul tehnologic, prin asigurarea unui spatiu de manevra intre utilajul de incalzit si REMIXER; operatia se executa cit mai rapid pentru a nu permite racirea agregatelor si a imbracamintii existe si este dirijata de piloti de circulatie; mixtura de aport este preluata de banda rulanta transportoare si deversata in cutia malaxorului;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 41

- deoarece incalzirea si scarificarea agregatelor de aport si a imbracamintii existente precum si malaxarea amestecului se fac cu degajare de aburi si fum, pe toata durata functionarii REMIXER ului, se actioneaza lampa girofar iar conducatorul utilajului comunica printr-un cod, prestabilit, de semnale acustice (claxon) cu mecanicii deserventi ai instalatiei, in vederea opririi acesteia la blocarea scarificatoarelor, la aparitia unor defectiuni sau pericole iminente; - cilindrarea stratului de mixtura reciclata se face imediat in spatele grinzii finisoare, de la margine catre ax, cu viteza mica si fara manevre bruste; - pentru stabilirea conformitatii liantului cu specificatiile din caietul de sarcini, se preleveaza probe de bitum, la fiecare aprovizionare, dar nu la mai mult de 500 to, care sunt transmise laboratorului pentru analize; in acelasi fel se procedeaza cu mixtura reciclata proaspata, dar cu frecventa de prelevare de o proba la maxim 400 to; - pe tot parcursul procesului de executie, datorita mobilitatii punctului de lucru, se reamplaseaza setul de semnalizare si dirijare a traficului, astfel incit sa fie conform cu schema de semnalizare aprobata prin documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie; - la aparitia unor defectiuni a caror remediere necesita mai mult timp, pentru evitarea racirii si intaririi mixturii intre dispozitivele REMIXER ului, se procedeaza la scoaterea instalatiei din amplasamentul respectiv si asternerea mecanizata (daca instalatia mai permite) sau manuala a mixturii ramase si cilindrarea ei; - dupa remedierea defectiunii, reluarea procedurii se face numai dupa racirea si intarirea imbracamintii asfaltice realizata pe ultimii 100 m, astfel incit la deplasarea trusei pe amplasamentul de asteptare sa nu se produca deformatii ale imbracamintii realizate; rostul de lucru creaza inainte de zona in care asternerea mixturii a fost fortata de defectiunea aparuta; - la incheierea zilei de lucru, componentele trusei sunt retrase din amplasamentul de lucru in aceeasi ordine in care au intrat in fluxul tehnologic, prin dezactivarea, rind pe rind, a seturilor de registre, ridicarea buncarului, a scarificatoarelor, a snecului si a grinzii finisoare; - dispozitivele care au fost in contact cu mixtura in timpul efectuarii procedurii, sunt temeinic curatate de asfalt, astfel incit la reluarea procesului sa nu se produca blocari sau colmatari cu material intarit; - daca rostul de lucru ramane sub trafic, dupa retragerea trusei din amplasamentul de lucru, acesta este realizat si finisat manual, astfel incit sa nu creeze disconfort pentru participantii la trafic; - daca nu este posibila retragerea trusei de pe carosabil pe perioada noptii, atunci se procedeaza la parcarea ei cit mai aproape de acostament si cit mai compact, in zone cu vizibilitate buna, asigurind semnalizarea si dirijarea traficului pe timpul noptii.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 42

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitare produselor de adaus pe platforme amenajate sau in parcari; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului); - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului). H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 43

PPE PA & CO 06 Straturi bituminoase foarte subtiri

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 44

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a Straturilor Bituminoase Foarte Subtiri precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia Straturilor Bituminoase Foarte Subtiri pe suport format din imbracaminti bituminoase sau din beton de ciment. B. C. TERMINOLOGIE - SBFS: straturi bituminoase foarte subtiri, executate la rece, sunt destinate intretinerii curente a imbracamintei rutiere si au o grosime de 8-16 mm. Ele sunt realizate la temperatura mediului ambiant, din mixturi asfaltice pe baza de emulsie bituminoasa cationica cu bitum modificat cu polimeri si sunt de regula necilindrate; - Emulsie bituminoasa cationica: dispersie de particule de bitum de ordinul micronilor in apa, in prezenta unui emulgator. - ROST: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - RTE: responsabil tehnic cu executia; C. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Norme tehnice privind executia SBFS, Normativ AND 523/2003; - Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drumuri, AND 589/2004; - Documentatia tehnica de executie. D. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful formatiei SBFS (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (ROST) pentru lucrarea respectiva; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (RTE): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 45

Sef de laborator: - intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale mixturilor si asupra produsului final; - instiinteaza in timp util seful formatiei si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua procesele respective, dotate cu echipament de avertizare; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - coreleaza consumurile specifice de produse cu graficul de aprovizionare al acestora; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele dispuse, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate si de efectuarea inregistrarilor in jurnalul de activitate. Inginer mecanic: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor componente ale trusei de asternere a SBFS; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Responsabil metrologic : - asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul trusei de asternere a SBFS si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor; Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 46

E. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de asternere a SBFS este alcatuit din etape distincte care impun conditii si activitati specifice, astfel: I. Conditii de mediu si tehnice Asternerea SBFS se face doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi cuprinse intre 10 si 30 C, in perioada mai-septembrie, in zone cu clima calda si iunie-august, in zone cu clima rece. De asemeni, procesul se intrerupe pe timp de ploaie. Trusa de astenere a SBFS este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic, din trenul de asternere propriuzis: - utilaj dotat cu dispozitiv de curatare si spalare a stratului suport; - autogudronator pentru raspindirea emulsiei cationice in vederea amorsarii stratului suport; - instalatie tip Slurry-matic pentru prepararea si asternerea SBFS si celelalte componente care deservesc trenul de asternere, adica: - autoincarcator frontal; - autotransportor pentru emulsie bituminoasa; - autocisterna pentru apa; - autocamion pentru transport muncitori; - autoutilitara. Pentru a se putea executa procesul tehnologic de asternere a SBFS este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei mai bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a: - dispozitivului de curatare si spalare a stratului suport; - rampei raspinditoare de emulsie a autogudronatorului; - sistemul de transport si dozare a componentelor mixturii, comenzilor pneumatice si electrice, malaxorului, snecurilor repartizatoare si a grinzii finisoare la instalatia tip Slurry-matic. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului de lucru, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu mixtura preparata si asternuta. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate la prepararea si asternerea SBFS, sunt: - agregate naturale de cariera, sorturi 0-4, 4-8 si 8-10, care respecta cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 667 : 2000; - emulsie bituminoasa cationica cu rupere lenta, ca liant si emulsie bituminoasa cationoca cu rupere rapida, ca amorsaj, care respecta cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si Normativ AND nr. 552 / 1999; - ciment, conform SR EN 197 1 : 2002, STAS 10092 78; - aditiv intirzietor de priza;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 47

- apa. Depozitele de agregate se amenajeaza astfel incit sa se elimine posibilitatea impurificarii si contaminarii lor. Cimentul se depoziteaza in spatii acoperite, pentru a preveni fenomenul de aglomerare in prezenta umiditatii. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt: carburanti, lubrifianti, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de asternere a SBFS, dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , conducerea dispune sefului de laborator prelevarea de probe din produsele ce vor fi utilizate la prepararea mixturii si analizarea lor, in vederea elaborarii retetei/retetelor de preparare si sefului formatiei SBFS identificarea, in cadrul sectorului de lucru, a punctelor de infiintare a depozitelor intermediare care asigura conditii optime de depozitare a agregatelor, astfel incit sa nu fie supuse impurificarii; se recomanda depozite relativ mici, care sa asigure produsele necesare pentru trei zile de lucru, pentru mentinerea unei distante de transport intermediar cit mai mici si o supraveghere mai buna a acestora; - ROST intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura trusa de SBFS cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate; - dupa insusirea de catre client a retetei/retetelor de preparare a mixturii, aprobarea si avizarea documentatiei de instituire a restrictiilor de circulatie, se deplaseaza trusa de SBFS la punctul de lucru; - seful formatiei convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal; - asternerea SBFS se face numai dupa remedierea defectiunilor stratului suport; - asternerea SBFS se realizeaza in unul sau doua straturi (in functie de marimea denivelarilor stratului suport), respectiv strat de reprofilare si strat de rulare; - al doilea strat se executa numai dupa consolidarea primului strat. III. Procese curente - dupa verificarea modului de functionare a dispozitivelor si instalatiilor trusei de asternere a SBFS, se face alimentarea utilajelor cu apa, emulsie bituminoasa, agregate, ciment si aditivi, aceste procese desfasurindu-se in depozitul intermediar care este de regula si locul de retragere a trusei la terminarea programului de lucru; - amestecul de agregate se realizeaza in depozit, cu ajutorul incarcatorului frontal, granulometria necesara conform retetei obtinindu-se prin incercari,

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 48

prin determinarea granulometriei amestecului de agregate raspindite pe unitatea de suprafata; precizia de dozare este de 4%; concomitent cu amplasarea setului de semnalizare se aduce trusa pe un amplasament de asteptare aflat in spatele rostului de lucru realizat la incheierea zilei de lucru anterioare; se pune in functiune dispozitivul de curatare si spalare a stratului suport; atunci cind este cazul, se executa si curatare manuala; daca este cazul, dupa uscarea stratului suport, se trece la amorsarea acestuia cu ajutorul autogudronatorului; amorsarea se face la executia SBFS pe imbracaminti din beton de ciment sau pe imbracaminti asfaltice poroase; amorsarea se face cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, in cantitate de 0,500-0,800 kg/mp (in functie de porozitatea stratului suport) si pe o lungime de banda corespunzatoare lungimii pe care se poate asterne mixtura produsa dintr-o sarja de incarcare; verificarea dozajului de emulsie se face prin incercari la inceputul fiecarui sector de executat; in timpul uscarii stratului suport sau a ruperii emulsiei de amorsaj, instalatia tip Slurry-matic se pune pe pozitia de incepere a lucrului, se fixeaza dispozitivul de ghidare a masinii si se regleaza grinda finisoare; dupa uscarea stratului suport sau ruperea emulsiei de amorsaj, se porneste malaxorul si se aduce in pozitia de pastrare a mixturii malaxate, se deschid robinetele si dispozitivele de transport ale componentelor mixturii catre malaxor in ordinea apa+emulsie (precizia de dozare este de 1%), agregate; stabilirea dozajelor se face in functie de reteta de preparare, prin sistemul de dozare manual verificat electronic; dupa ce malaxorul s-a umplut, este deversat in fata snecurilor de distributie; instalatia este pusa in pozitie de mars atunci cind nivelul mixturii din grinda este la nivelul axelor snecurilor de distributie; viteza de deplasare a instalatiei se regleaza in functie de viteza de consumare a materialului din grinda, cu ajutorul unui dispozitiv care emite semnale sonore soferului, dupa un cod prestabilit; viteza odata reglata nu se modifica decit la aparitia unor schimbari importante in starea suprafetei stratului suport; dozajul de ciment sau intirzietor de priza se stabileste in functie de aspectul mixturii din grinda, respectiv daca are un continut mare de apa se adauga ciment (2-3% din amestecul de agregate) pentru a mari viteza de rupere a emulsiei sau, daca prezinta semne de rupere prematura, se adauga intirzietor de priza pentru a micsora viteza de rupere a emulsiei; cantitatea de mixtura raspindita pe unitatea de masura variaza in functie de denivelarile si indicele de degradare a stratului suport; atunci cind asternerea SBFS se face pe primul fir, marginea dinspre axul drumului a grinzii finisoare il va depasi cu 5-10 cm, muchia mixturii obtinute fiind nivelata manual in spatele instalatiei; la fel se procedeaza si la executia

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 49

celuilalt fir astfel incit, in final, rostul longitudinal sa corespunda cu axul drumului; in cazul executarii a doua straturi de mixtura asfaltica turnata la rece, respectiv a stratului de reprofilare si a stratului de rulare, cel de al doilea strat se executa dupa consolidarea primului strat; de regula SBFS nu se compacteaza; procesul de compactare mecanica se recomanda a se executa in cazul in care drumurile nu sunt expuse traficului sau pe care traficul este redus; procesul de compactare se executa de la margine spre ax, prin realizarea a cinci treceri cu cilindru compactor cu pneuri lis de 10 to; dupa asternerea mixturii preparate dintr-o sarja de incarcare, procesul tehnologic se reia in aceeasi ordine a operatiilor pina la incheierea programului de lucru; timpul de dare in circulatie depinde de conditiile atmosferice, grosimea stratului, natura stratului suport si este determinat de timpul de rupere a emulsiei si de eliminare a apei din strat; viteza de circulatie in primele 2-3 ore de la darea in circulatie a sectorului se restrictioneaza la maxim 30 km/h; pe tot parcursul procesului de executie, datorita mobilitatii punctului de lucru, se reamplaseaza setul de semnalizare astfel incit sa fie conform cu schema de semnalizare aprobata si avizata prin documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie; supralargirile se executa printr-o trecere ulterioara cu grinda finisoare strinsa la dimensiunile supralargirii; pentru stabilirea conformitatii produselor utilizate se preleveaza si analizeaza probe din agregate, cite una la maxim o mie de tone aprovizionate din fiecare sort si din emulsie bituminoasa, cite una la fiecare lot aprovizionat; pentru stabilirea conformitatii produsului final se preleveaza probe de mixtura proaspata, cite doua de 3-5 kg la fiecare 7000 mp executati; pe tot parcursul executiei, traficul este dirijat de catre piloti de circulatie, instruiti special si dotati cu statii radio de emisie-receptie si echipament de avertizare; daca nu este posibila retragerea trusei de pe carosabil pe perioada noptii, atunci se procedeaza la parcarea ei cit mai aproape de acostament si cit mai compact, in zone cu vizibilitate buna, asigurind semnalizarea si dirijarea traficului pe timpul noptii.

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitare produselor de adaus pe platforme amenajate sau in parcari;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 50

- depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului); - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului). H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 51

PPE PA & CO 07 Preanrobarea agregatelor pentru tratamente bituminoase

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 52

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de preanrobare a agregatelor minerale utilizate la executia tratamentelor bituminoase si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la preanrobarea agregatelor minerale utilizate la executia tratamentelor bituminoase la cald. C. TERMINOLOGIE - Agregate naturale: materiale granulare naturale de origine minerala provenind din sfarimarea naturala sau artificiala a rocilor; - Bitum: amestec complex de hidrocarburi cu masa moleculara mare si derivati ai acestora cu oxigenul, azotul si sulful; se gaseste in stare nativa sau se obtine prin prelucrarea produselor petroliere grele; - Anrobare: operatiunea prin care granulele agregatelor naturale se acopera cu o pelicula de liant din hidrocarburi; - Preanrobare: anrobarea prealabila a agregatelor naturale utilizate la executarea sau intretinerea unor straturi rutiere. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - SR 174 1 : 2002 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate. - SR 174 2 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate. - SR 599 : 2004 Tratamente bituminoase. - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful formatiei de preparare a mixturilor asfaltice (responsabil de proces); - asigura documentatia tehnica, instalatiile si utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii; - asigura mijloacele tehnice si materiale necesare obtinerii acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei. Sef de laborator: - intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale mixturilor si asupra produsului final;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 53

- instiinteaza in timp util seful formatiei si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - participa efectiv la punerea retetelor pe statie; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil proces preparare mixturi asfaltice : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic si al SSM si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa procedura; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - organizeaza punctul de lucru si raspunde de aplicarea corecta a acestei proceduri; - raspunde de calitatea produselor fabricate si de efectuarea inregistrarilor stabilite prin planul de control calitate si verificari; - verifica consumurile specifice de produse si coreleaza necesarul de produse cu graficul de aprovizionare; - asigura functionarea corecta si la parametri normali a tuturor instalatiilor, utilajelor si aparaturii aferente statiei de preparare; - participa efectiv la obtinerea acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei; - implementeaza actiunile corective si preventive stabilite, la termenele dispuse. Operator statie preparare mixturi asfaltice : - participa efectiv la punerea retetelor pe statie; - raspunde de cantitatea de mixtura preparata si calitatea ei, in ceea ce priveste dozajele, timpul de malaxare si regimul temperaturilor; - instiinteaza seful de formatie de orice defectiune sau susceptibilitate in modul de functionare a instalatiilor si aparaturii aferente statiei. Responsabil metrologic : - asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul statiei de preparare a mixturilor asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de preanrobare a agregatelor minerale este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel: I. Conditii de mediu si tehnice Preanrobarea, ca si mixturile asfaltice, se efectueaza doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste 10 C, in perioada martie-noiembrie. De asemeni, fabricatia se intrerupe pe timp de ploaie.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 54

Preanrobarea agregatelor se realizeaza in statie de preparare dotate cu urmatoarele instalatii si dispozitive: - pupitru de comanda; - predozator agregate; - uscator agregate; - dispozitiv de resortare a agregatelor; - dispozitiv de dozare gravimetrica a agregatelor; - dispozitiv de dozare volumetrica a bitumului; - malaxor; - dispozitiv de filtrare ecologic; - dispozitiv de transport al sarjelor de mixtura proaspata catre buncarul de stocare (cupa schip); - aparate de masurare si control a temperaturilor; - buncar de stocare; - tancuri de bitum dotate cu instalatie de incalzire si recirculare; - pompa de bitum; - gospodarie de carburanti pentru incalzirea bitumului si uscarea agregatelor (atunci cind nu se utilizeaza gaze naturale). De asemeni, statia de preparare este dotata cu un incarcator frontal pentru profilarea agregatelor si alimentarea buncarelor predozatorului, un autotransportor de filer si un autotransportor de bitum. Pentru a se putea executa procesul tehnologic de preanrobare a agregatelor minerale este necesara buna functionare a tuturor instalatiilor, subansamblelor, aparaturii si utilajelor care intra in componenta sau deservesc statia. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea proceselor, a: - predozatorului: acesta se regleaza prin incercari astfel incit sa asigure cantitatea de agregate necesara functionarii normale a statiei; - uscatorului: acesta se regleaza prin incercari astfel incit temperatura agregatelor la iesirea din toba sa fie in concordanta cu valorile din coloana 1 a tabelului nr. 1; Tabel nr. 1 Tipul bitumului 0 D 60/80 D 80/100 Agregate naturale Bitum Mixtura asfaltica la iesirea din malaxor 3 160 180 155 170

1 2 o Temperatura in C 170 190 165 175 165 180 160 170

- dispozitivelor de dozare a agregatelor si liantului;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 55

- dispozitivului de transport cupa schip; - modului de functionare a dispozitivelor de masurare si monitorizare a temperaturilor; - modului de functionare a comenzilor pneumatice si electrice; - modului de functionare a instalatiei de incalzire si recirculare a bitumului precum si a pompei de bitum. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor, dispozitivelor si aparaturii mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului de lucru, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu liantul sau mixtura preparata. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia statiei care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Periodic, dispozitivele de dozare gravimetrica sau volumetrica precum si echipamentele de masurare a temperaturilor se verifica, din punct de vedere metrologic, de organizatii autorizate in acest sens. Produsele necesare pentru prepararea mixturilor asfaltice sunt: - agregate naturale de balstiera concasate, sort 7-15 mm care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 662 : 202; - agregate naturale de cariera, sort 4-8 si 8-16 mm care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 667 : 2000; - bitum pentru drumuri, tip D 60/80, 80/100, care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 754 : 1999. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevede executia de tratamente bituminoase si dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati, conducerea dispune sefului de laborator prelevarea de probe din produsele ce sunt utilizate la preanrobarea agregatelor si analizarea lor, in vederea elaborarii retetei/retetelor de fabricatie; - agregatele naturale sunt depozitate pe sorturi, pe platforme amenajate (betonate) pentru evitarea amestecarii sau impurificarii lor si avind asigurata scurgerea apelor pluviale; - bitumul se depoziteaza in tancuri termoizolate, special amenajate, in care exista posibilitatea aducerii acestuia la temperatura optima de utilizare precum si recircularea lui. III. Procese curente - dupa insusirea de catre client a retetei/retetelor de preanrobare a agregatelor minerale se trece la procesul propriuzis de fabricatie; - dupa verificarea modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor specifice statiei, se trece la incarcarea cu agregate a buncarelor predozatorului;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 56

- alimentarea buncarelor predozatorului se face cu incarcatorul frontal, pe la partea superioara a lor; - se verifica temperatura bitumului si traseul acestuia, se porneste pompa de bitum si se face o recirculare in tanc de circa 2-3 minute; - se pornesc benzile transportoare, cupele calde, ciurul rotativ, filtrul de praf, malaxorul si snecurile; - se porneste uscatorul; - se aprinde focul la arzatorul uscatorului cu 2-3 minute inainte de a introduce agregatele; - se pornesc variatoarele buncarelor predozatorului; - dupa uscarea agregatelor si incalzirea lor la temperatura prescrisa, prin reglarea debitului de ardere, acestea, prin intermediul cupelor calde, sunt transportate catre buncarul de dozare; - operatorul cintareste cantitatea de agregate necesara elaborarii unei sarje si o deverseaza in cutia de amestec; - analog se procedeaza cu liantul; - in cazul dozarii volumetrice a bitumului se tine seama de faptul ca densitatea acestuia la temperaturi de 160 180 C este de 900-917 kg/mc, ceea ce corespunde la 1,09 1,11 l pentru 1 kg de bitum; - introducerea bitumului in cutia de amestec determina inceputul timpului de malaxare a amestecului; - regimul termic poate fi urmarit in mai multe puncte: la iesirea din uscator si in buncarul de depozitare a sorturilor pentru agregate, in tanc pentru bitum si in malaxor pentru mixtura proaspata; - mixtura rezultata este transportata cu ajutorul cupei schip in buncarul de stocare termoizolat; - seful de laborator transmite zilnic reteta/retetele de preparare operatorului, acesta preluind datele in cadrul jurnalului de fabricatie mixturi; - verificarea dozajelor de liant se face pe probe de mixtura proaspata, la inceputul zilei de lucru si la fiecare 200 400 t fabricate; - seful de laborator completeaza zilnic, in jurnalul de laborator, evidenta determinarilor efectuate pentru controlul calitatii mixturii preparate si a produselor componente; - eliberarea certificatului de calitate se face pentru toata cantitatea produsa pentru un client in ziua respectiva si este semnat de seful de formatie si seful de laborator. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie sau administrative efectuate;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 57

- depozitarea carburantilor si lubrifiantilor si efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; - curatarea periodica a filtrelor pentru praf si inlocuirea acestora periodic. 2. Aer - curatarea periodica a filtrelor pentru praf si inlocuirea acestora periodic; - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - colectarea apelor uzate in bazine etanse vidanjabile sau deversarea lor la canalizarea publica. H. INREGISTRARI - jurnal de activitate; - registru de laborator; - declaratie de conformitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 58

PPE PA & CO 08 Tratamente bituminoase clasice

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 59

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a tratamentelor bituminoase cu bitum cald sau cu emulsie precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Procedura se aplica la executia tratamentelor bituminoase executate la cald sau la rece aplicate pe suprafetele drumurilor publice. Tratamentele bituminoase se aplica pe imbracamintile rutiere care prezinta suprafete lunecoase, poroase sau usor degradate (fara burdusiri, faiantari, valuriri) realizind inchiderea (impermeabilizarea), regenerarea, protectia, sporirea rugozitatii. Tratamentele bituminoase pot fi: - simple, dintr-un singur strat; - duble, din doua straturi, executate de regula unul dupa altul sau la un interval de 24 ore, straturile avind sorturi de agregate diferite, la care primul strat (inferior) se realizeaza cu sorturi mari, iar cel de al doile cu sorturi mici; - duble inverse, prin inversarea ordinii de utilizare a sorturilor de agregate si anume, primul strat se realizeaza cu sorturi mici, iar stratul al doilea cu sorturi imediat superioare; - agregatele preanrobate se executa la cald cu bitum sau la rece cu emulsii bituminoase si se pot folosi numai in cazul tratamentelor cu bitum. Tipul de tratament bituminos care se va executa este cel prevazut in proiect, stabilit in functie de clasa tehnica a drumului sau categoria strazii, de natura si starea stratului suport al sistemului rutier si de functiunea pe care trebuie sa o indeplineasca aceasta lucrare. Pe drumurile de clasa tehnica I, II si pe drumurile incadrate ca drumuri europene precum si pe strazi de categoria I si II, tratamentele bituminoase se executa cu cribluri preanrobate. Pe drumurile de clasa tehnica III, IV si V precum si pe strazile de categoria III si IV, tratamentele bituminoase se executa, de regula, cu cribluri sau agregate de balastiera concasate. Tratamentele bituminoase simple se pot aplica pe toate tipurile de imbracaminti in scopul inchiderii, respectiv regenerarii imbracamintilor. Tratamentele bituminoase duble se pot aplica pe toate tipurile de imbracaminti bituminoase in functie de starea tehnica a acestora si de intensitatea traficului rutier precum si pe macadamuri si straturi stabilizate. Tratamente bituminoase duble inverse se aplica numai la imbracaminti din beton de ciment.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 60

F. C. TERMINOLOGIE - Tratament bituminos: invelis obtinut prin stropirea suprafetei partii carosabile cu un liant bituminos urmata de raspindirea de criblura si cilindrare; - Anrobare: operatiunea prin care granulele agregatelor naturale se acopera cu o pelicula de liant din hidrocarburi; - Emulsie bituminoasa cationica: dispersie de particule de bitum de ordinul micronilor in apa, in prezenta unui emulgator; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. G. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - SR 599 : 2004 Lucrari de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii tehnice generale de calitate. - STAS 4032 1 : 2001 Lucrari de drumuri. Terminologie. H. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful formatiei de asternere (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef de laborator: - intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale mixturilor si asupra produsului final; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil proces tratamente : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua procesele respective, dotate cu echipament de avertizare;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 61

- instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - coreleaza consumurile specifice de produse cu graficul de aprovizionare al acestora; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijare a traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele dispuse, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Inginer mecanic: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor componente ale trusei de tratamente; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Responsabil metrologic : - asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul trusei de tratamente si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor; Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. I. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de executie a tratamentelor bituminoase clasice este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel: I. Conditii de mediu si tehnice Procesul de aplicare a tratamentelor bituminoase clasice se executa doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste 15 C, in perioada mai-septembrie. In cazul aplicarii tratamentelor bituminoase la cald suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata iar in cazul aplicarii tratamentelor bituminoase la rece, suprafata stratului suport poate fi umeda dar, in ambele cazuri, lucrarile se intrerup pe timp de ploaie.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 62

Trusa de tratamente este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic, din trenul de tratamente propriuzis: - utilaj dotat cu dispozitiv de curatare si spalare a stratului suport; - autoraspinditor de liant; - raspinditor de agregate; - atelier de compactare, format, de preferinta, din doua compactoare pe pneuri si celelalte componente care deservesc trenul de tratamente, adica: - autoincarcator frontal; - autobasculante; - autocisterna pentru apa; - autocamion pentru transport muncitori; Pentru a se putea executa procesul tehnologic de asternere a tratamentelor bituminoase clasice este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei mai bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a: - dispozitivului de curatare si spalare a stratului suport; - rampei raspinditoare de emulsie sau bitum a autoraspinditorului de liant; - corelarii vitezei de deplasare cu debitul de agregate la raspinditorul de agregate; - sistemelor de umectare a pneurilor la cilindri compactori. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului de lucru, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu liantul. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate la executia tratamentelor bituminoase clasice, sunt: - agregate naturale de cariera, sorturi 4-8 si 8-16, care respecta cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 667 : 2000; - agregate naturale de balastiera concasate, sort 4-8 si 8-16 care respecta cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SRS 662 : 2002; - bitum pentru drumuri, care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 754 : 1999. - emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, care respecta cerintele de calitate specificate in Normativ AND nr. 552 / 1999; - aditivi si fluxanti pentru imbunatatirea caracteristicilor bitumului. Depozitele de agregate se amenajeaza astfel incit sa se elimine posibilitatea impurificarii si contaminarii lor. Bitumul se depoziteaza in tancuri speciale, dotate cu sisteme de incalzire si recirculare care permit omogenizarea in masa bitumului a fluxantilor si aditivilor utilizati.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 63

Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt: hirtie Kraft, carburanti, lubrifianti, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de tratamente bituminoase clasice, dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , conducerea dispune sefului de laborator prelevarea de probe din produsele ce sunt utilizate la asternerea tratamentelor si analizarea lor, in vederea elaborarii retetei/retetelor de executie si sefului formatiei de tratamente identificarea, in cadrul sectorului de lucru, a punctelor de infiintare a depozitelor intermediare care asigura conditii optime de depozitare a agregatelor, astfel incit sa nu fie supuse impurificarii; se recomanda depozite relativ mici, care sa asigure materialele necesare pentru trei zile de lucru, pentru mentinerea unei distante de transport intermediar cit mai mici si o supraveghere mai buna a acestora; - R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura formatia de tratamente cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate; - dupa insusirea de catre client a retetei/retetelor de executie a tratamentelor, aprobarea si avizarea documentatiei de instituire a restrictiilor de circulatie, se deplaseaza trusa de tratamente la punctul de lucru; - daca stratul suport necesita reparatii, acestea se executa cu cel putin 30 de zile inaintea inceperii executiei tratamentelor; - seful formatiei convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal; III. Procese curente - dupa verificarea modului de functionare a dispozitivelor si instalatiilor trusei de tratamente, aceasta este deplasata la punctul de lucru, concomitent cu amplasarea setului de semnalizare, pe un amplasament aflat in spatele rostului de lucru realizat la sfirsitul zilei anterioare; - se pune in functiune dispozitivul de curatare si spalare a stratului suport; atunci cind este cazul, se executa si curatare manuala si chiar se spala acesta; - in timp ce este curatat stratul suport, se alimenteaza raspinditorul de agregate prin bascularea din bena in buncarul din spate al acestuia, de unde materialul este transportat cu ajutorul benzilor rulante in buncarele din fata, aflate deasupra snecului de distributie; agregatele pot fi, in functie de tehnologia impusa prin documentatia tehnica, neanrobate sau preanrobate; - se pornesc pompele raspinditorului de liant si se recircula liantul prin rampa circa 5 minute;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 64

- in spatele rostului de lucru realizat anterior, dar la limita lui, se asterne, pe toata latimea rampei de stropire, o banda de hartie Kraft, pentru a impiedica suprapunerea zonelor stropite cu liant; - dupa uscarea stratului suport, daca acesta a fost spalat si numai in cazul tratamentelor executate la cald, se trece la raspindirea liantului; - in cazul tratamentelor executate la cald, bitumul are in momentul punerii in opera o temperatura de 150 160 C; - in cazul tratamentelor executate la rece emulsia bituminoasa cationica cu rupere rapida se raspindeste la temperatura mediului ambiant; daca viscozitatea depaseste 12 E, se recomanda incalzirea ei la o temperatura de 60 70 C; - raspindirea liantului si agregatelor se realizeaza mecanic iar pentru asigurarea respectarii retetei de executie se efectueaza trei incercari preliminare de reglare atit a cantitatii de liant cit si de agregate pe unitatea de masura, pe un tronson de 150 metri; - la raspindirea liantului se urmareste sa nu ramina suprafete nestropite si sa se evite, pe cit posibil, suprapunerea de liant prin asigurarea unui demaraj corespunzator astfel incit, pe distanta de 2 3 metri pina la punctul de incepere a raspindirii liantului, sa se asigure viteza prescrisa la etalonare in acelasi timp cu turatia motorului si deschiderea duzelor in momentul in care raspinditorul ajunge la punctul de incepere al noului sector de executat (marcat prin banda de hirtie Kraft); - lungimea de banda stropita cu liant se stabileste in funtie de capacitatea raspinditorului de agregate, in asa fel incit sa poata fi acoperita fara a intrerupe pentru realimentarea cu agregate; - raspindirea agregatelor se face imediat dupa cea a liantului, spre a impiedica racirea prematura a peliculei de bitum in cazul tratamentelor executate la cald sau, scurgerea emulsiei spre acostament in cazul tratamentelor executate la rece; - asternerea agregatelor se face pe toata suprafata stropita cu liant, in mod uniform, prin corelarea vitezei de deplasare cu debitul de agregate; - in spatele raspinditorului de agregate, daca este cazul, se face o finisare manuala a stratului de agregate asfel incit sa se acopere zonele ramase, eventual, descoperite sau sa se elimine excesul de agregate; - dupa asternerea agregatelor raspinditoarele sunt retrase in spatele rostului de lucru realizat, in vederea pregatirii unui nou tronson de executat; - compactarea incepe imediat dupa asternerea agregatelor in cazul tratamentelor executate la cald sau, dupa ruperea emulsiei la tratamentele executate la rece; - numarul de treceri este cel rezultat din incercarile preliminare, dar numai putin de trei treceri in fiecare punct al suprafetei;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 65

- trusa de tratamente alcatuita din raspinditor de liant, raspinditor de agregate si atelier de compactare, este dirijata astfel incit distanta dintre utilajele consecutive, in timpul efectuarii procedurii, sa nu fie mai mare de 30 de metri; - darea in circulatie se face dupa aproximativ doua ore, cu restrictie de viteza de 30 km/h, pina la fixarea completa a agregatelor; - zilnic se verifica dozajele de liant si agregate raspindite, in vederea corectarii unor eventuale disfunctionalitati; - in cazul executarii tratamentului in doua straturi, cel de al doilea strat se executa dupa consolidarea primului strat; - supralargirile din curbe se realizeaza prin stropirea liantului cu lancea si asternerea manuala a agregatelor; - pe tot parcursul procesului de executie, datorita mobilitatii punctului de lucru, se reamplaseaza setul de semnalizare astfel incit sa fie conform cu schema de semnalizare aprobata si avizata prin documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie; - pentru stabilirea conformitatii materialelor utilizate se preleveaza si analizeaza probe din agregate, cite una la maxim o mie de tone aprovizionate din fiecare sort, din bitum, cite una la fiecate lot aprovizionat si din emulsie bituminoasa, cite una la fiecare lot aprovizionat; - pe tot parcursul executiei, traficul este dirijat de catre piloti de circulatie, instruiti special si dotati cu statii radio de emisie-receptie si echipament de avertizare; - daca nu este posibila retragerea trusei de pe carosabil pe perioada noptii, atunci se procedeaza la parcarea ei cit mai aproape de acostament si cit mai compact, in zone cu vizibilitate buna, asigurind semnalizarea si dirijarea traficului pe timpul noptii. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului); - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului).

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 66

H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 67

PPE PA & CO 09 Reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 68

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a reciclarii la rece a imbracamintilor rutiere, in situ precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere, in situ . C. TERMINOLOGIE - Reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere, in situ : consta in utilizarea integrala a materialului rezultat din frezarea imbracamintii rutiere bituminoase existente, degradate, a adaugarii de lianti si agregate naturale si a punerii in opera cu ajutorul unei masini de reciclare; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Normativ AND 532/1997; - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini; - S.R. 174 1 : 2002 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Prepararea si asternerea mixturilor asfaltice. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful formatiei reciclare (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 69

Responsabil proces reciclare : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - coreleaza consumurile specifice de produse cu graficul de aprovizionare al acestora; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele dispuse, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate si de efectuarea inregistrarilor in jurnalul de activitate. Inginer mecanic: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor componente ale trusei de reciclare; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare al acestora. Sef de laborator : - intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale mixturilor si asupra produsului final; - instiinteaza in timp util seful formatiei reciclare si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil metrologic : - asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul trusei de reciclare a imbracamintilor asfaltice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 70

Personal CTC : - efectueaza controalele specificate, in PCCV uri si intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de reciclare la rece a imbracamintilor rutiere, in situ , este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Procesul de reciclare la rece a imbracamintilor rutiere, in situ , se executa doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste + 5 oC, in perioada 15 aprilie 15 octombrie. De asemenea, executia se intrerupe pe timp de ploaie. Trusa de reciclare este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic, din trenul de reciclare propriuzis: - autobasculanta, dotata cu perie mecanica pentru curatirea imbracamintii existente si dispozitiv de raspindire a agregatelor de aport; - instalatie complexa de reciclare, frezarea imbracamintii existente, dozarea apei si liantului, malaxarea amestecului, raspindirea si asternerea mixturii obtinute; - cilindru compactor mixt DV 6; - cilindru compactor lis DV 8; si celelalte componente care deservesc trenul de reciclare, adica: - autoincarcator frontal; - autotransportor de emulsie; - autotransportor ciment; - autocamion pentru transport muncitori; - autocisterna pentru apa; - autoutilitara. Pentru a se putea executa procesul tehnologic de reciclare la rece a imbracamintilor asfaltice, este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii a modului de functionare, a: - periei mecanice, dispozitivului de basculare si dispozitivului de raspandire a agregatelor, la autobasculanta; - presiunii uleiului hidraulic, dispozitivului de frezare, instalatiei de dozare a apei si liantului, malaxorului, snecurilor, dispozitivului de vibrare a grinzii finisoare, presiunii de aer; - instalatiei de umectare a tamburilor, instalatiei de vibrare, la cilindrii compactori; - pompei de alimentare, la autotransportorul de bitum; In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 71

parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu mixtura reciclata si liantul. Deasemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele de aport utilizate la lucrarile de reciclare la cald a imbracamintilor asfaltice, sunt: - agregate naturale de cariera, sorturi 0-4, 4-8, 8-16 si 16-25 mm, care respecta cerintele de calitate stipulate in caietul de sarcini si SR 667 : 200); - nisip natural sort 0-3 sau 0-7 mm, care sa respecte cerintele de calitate stipulate in caietele de sarcini sau in SR 662 : 2002; - emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida care sa respecte cerintele de calitate stipulate in caietele de sarcini sau in STAS 8877 72; - ciment care sa respecte cerintele de calitate stipulate in caietele de sarcini sau in SR EN 197 1 : 2002. Depozitele de agregate se amenajeaza astfel incit sa se elimine posibilitatea impurificarii lor cu pamint, praf sau corpuri straine. Cimentul se depoziteaza in spatii acoperite, pentru a nu apare fenomenul de aglomerare in prezenta umiditatii. Emulsia bituminoasa se depoziteaza in tancuri speciale. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de reciclare la rece a imbracamintilor bituminoase, in situ , dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , conducerea dispune Sefului de laborator prelevarea de probe prin frezare din imbracamintea existenta si din produsele de aport ce vor fi utilizate si analizarea lor, in vederea elaborarii retetei/retetelor de preparare a mixturii asfaltice reciclate si Sefului trusei de reciclare identificarea, in cadrul sectorului de reciclat, a punctelor de infiintare a depozitelor intermediare care vor asigura conditii optime de depozitare a agregatelor, astfel incit sa nu fie supuse impurificarii; se recomanda depozite relativ mici, care sa asigure materialul de aport pentru trei zile de lucru, pentru mentinerea unei distante de transport intermediar cit mai mici si o supraveghere mai buna a acestora; - R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura trusa de reciclare cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate; - dupa insusirea de catre client a retetei/retetelor de preparare a mixturii reciclate, aprobarea si avizarea documentatiei de instituire a restrictiilor de circulatie, se deplaseaza trusa de reciclare la punctul de lucru;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 72

- Seful formatiei reciclare convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal; - in cazul in care sunt mai multe sectoare de reciclat, cu amplasamente diferite, aceste procese premergatoare se desfasoara concomitent cu lucrarile de reciclare de pe sectorul anterior celui ce urmeaza sa intre in lucru, astfel incit perioada de incetare a procesului de reciclare propriuzisa, sa corespunda cu timpul necesar transportarii trusei la noul amplasament. III. Procese curente - in acelasi timp cu verificarea modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor specifice ale trusei de reciclare, se face alimentarea utilajelor cu combustibil, emulsie bituminoasa, apa si agregate, aceste procese desfasurindu-se pe amplasamentul in care a fost retrasa trusa pe timp de noapte, astfel incit eventualele scurgeri survenite in timpul alimentarii sau remedierii unor defectiuni sa nu afecteze imbracamintea nou executata; - tot in acelasi timp, o echipa formata din trei muncitori, instruiti ca piloti de dirijare a circulatiei si dotati cu echipament de avertizare, executa trasarea marginii din axul drumului a suprafetei de reciclat; atunci cind se recicleaza primul fir, marginea suprafetei de reciclat depaseste cu 10 15 cm axul drumului iar cind se recicleaza al doilea fir, marginea suprafetei de reciclat va fi cu 10 15 cm in interiorul suprafetei reciclate a firului intii, astfel incit sa corespunda rostul longitudinal cu axul drumului; - concomitent cu amplasarea setului de semnalizare si dirijare a traficului, se aduce trusa de reciclare, in ordinea inversa a pozitiilor utilajelor in cadrul fluxului tehnologic, pe un amplasament de asteptare, aflat in spatele rostului de lucru realizat la incheierea zilei de lucru anterioare; - se pune in functiune peria mecanica si se executa curatarea imbracamintii asfaltice existente; atunci cind este cazul, se va executa si curatarea manuala; - se pune in functiune raspinditorul de agregate; asternerea lor se face uniform, pe toata latimea benzii de reciclat, asigurind, prin mentinerea unei viteze constante a utilajului la o anumita deschidere a fantei de curgere, raspindirea cantitatii necesare de agregate, specificata prin reteta de preparare - stabilirea vitezei si deschiderea fantei care asigura raspindirea necesarului de agregate se face, prin incercari, la inceputul fiecarui sector cu reteta specifica, cintarindu-se agregatele raspindite pe unitatea de suprafata; - atunci cind se folosesc doua sau mai multe sorturi de agregate, amestecul se realizeaza in depozit, cu ajutorul incarcatorului frontal, granulometria necesara conform retetei obtinindu-se prin incercari, prin determinarea granulometriei amestecului de agregate raspindite pe unitatea de suprafata;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 73

- agregatele se raspindesc incepind cu 2 3 m inaintea rostului de lucru, aceasta zona de incheiere prezentind, de regula, defectiuni datorate unei asterneri neuniforme a mixturii ramase in fata grinzii finisoare, dupa incetarea frezarii; - dupa epuizarea incarcaturii de agregate, raspinditorul se deplaseaza la depozitul intermediar pentru o noua alimentare si reluarea fluxului tehnologic propriu; manevrele in carosabil si iesirile din zona restrictionata sunt dirijate de piloti de circulatie; - eventualele zone care prezinta deficiente din punct de vedere a modului de raspindire a agregatelor, se remediaza manual, prin completare cu agregate sau redistribuirea excesului; - pentru stabilirea conformitatii agregatelor utilizate cu specificatiile caietului de sarcini, se preleveaza probe la 1000 to, din fiecare sort aprovizionat, care se trimit laboratorului pentru analize; - cimentul se raspindeste manual, din saci, dozajul fiind stabilit tot prin incercari, astfel incit cantitatea de ciment raspindit sa fie constanta pe unitatea de suprafata si uniforma; - pe toata durata functionarii, utilajele trusei de reciclare activeaza lampile girofar iar mecanicii deserventi comunica printr-un cod, prestabilit, de semnale acustice (claxon) in vederea evitarii coliziunilor intre ele sau a depasirii zonei de lucru restrictionata; - se aduce pe amplasamentul de lucru instalatia de reciclare la rece astfel incit axul tamburului de frezare sa ajunga la limita zonei de reciclat sau la rostul de lucru executat in ziua precedenta; - se coboara tamburul de frezare la nivelul caii si se pune in miscare instalatia de reciclat cu o viteza de 0,5 m / min., concomitent cu coborarea tamburului de frezare pina la adincimea de frezare ceruta; - se coboara snecul grinzii finisoare pin la 3 4 cm de imbracamintea realizata anterior apoi grinda finisoare pina ce se sprijina cu toata suprafata pe asfalt; se pornesc snecurile de distribuire a mixturii; se porneste vibratorul grinzii finisoare atunci cind aceasta a ajuns pe mixtura proaspata; - primii 15 20 m de reciclare se executa comandind manual inaltimea de frezare si inaltimea grinzii finisoare, respectiv, grosimea stratului de mixtura asternut, pina cind se ajunge la cotele optime de scarificare si asternere, dupa care atit comanda tamburului de frezare cit si a grinzii finisoare se trec pe automat iar viteza de lucru se mareste in functie de cantitatea de agregate de aport raspindita, de starea imbracamintii existente si de aspectul mixturii reciclate asternute; - la reciclarea celui de-al doilea fir, exceptind prima portiune in care se fac reglajele manuale, partea dinspre ax a grinzii finisoare este comandata de palpatorul care urmareste firul executat anterior; - rostul de lucru realizat se trateaza cu atentie, inlocuind, eventual, materialul necorespunzator prin finisarea manuala a rostului, dupa care se executa o

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 74

cilindrare atenta, longitudinala si transversala, a rostului, astfel ca, in final, sa nu prezinte un disconfort pentru traficul auto; cilindrarea stratului de mixtura reciclata se face imediat in spatele grinzii finisoare, de la margine catre ax, cu viteza mica si fara manevre bruste; pe tot parcursul procesului de executie, datorita mobilitatii punctului de lucru, se reamplaseaza setul de semnalizare si dirijare a traficului, astfel incit sa fie conform cu schema de semnalizare aprobata prin documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie; la aparitia unor defectiuni a caror remediere necesita mai mult timp, pentru evitarea intaririi mixturii intre dispozitivele instalatiei de reciclat, se procedeaza la scoaterea instalatiei din amplasamentul respectiv si asternerea mecanizata (daca instalatia mai permite) sau manuala a mixturii ramase si cilindrarea ei; dupa remedierea defectiunii, reluarea procedurii se face numai dupa intarirea imbracamintii asfaltice realizata pe ultimii 100 m, astfel incit la deplasarea trusei pe amplasamentul de asteptare sa nu se produca deformatii ale imbracamintii realizate; rostul de lucru se creaza inainte de zona in care asternerea mixturii a fost fortata de defectiunea aparuta; la incheierea zilei de lucru, componentele trusei sunt retrase din amplasamentul de lucru in aceeasi ordine in care au intrat in fluxul tehnologic; dispozitivele care au fost in contact cu mixtura in timpul efectuarii procedurii, sunt temeinic curatate, astfel incit la reluarea lucrului sa nu se produca blocari sau colmatari cu material intarit; daca rostul de lucru ramine sub trafic, dupa retragerea trusei din amplasamentul de lucru, acesta este realizat si finisat manual, astfel incit sa nu creeze disconfort pentru participantii la trafic; daca nu este posibila retragerea trusei de pe carosabil pe perioada noptii, atunci se procedeaza la parcarea ei cit mai aproape de acostament si cit mai compact, in zone cu vizibilitate buna, asigurind semnalizarea si dirijarea traficului pe timpul noptii.

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitare produselor de adaus pe platforme amenajate sau in parcari; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului); - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 75

3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului). H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 76

PPE PA & CO 10 Prepararea emulsiei bituminoase

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 77

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de preparare a emulsiilor bituminoase cationice precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la prepararea emulsiilor bituminoase cationice utilizate la executia tratamentelor bituminoase la rece, executia mixturilor asfaltice asternute la rece, tip Slurry seal, realizarea mixturilor stocabile, amorsari si reparatii asfaltice. C. TERMINOLOGIE - Bitum: amestec complex de hidrocarburi cu masa moleculara mare si derivati ai acestora cu oxigenul, azotul si sulful; se gaseste in stare nativa sau se obtine prin prelucrarea produselor petroliere grele; - Emulsie bituminoasa cationica: dispersie de ordinul micronilor de bitum in apa, in prezenta unui emulgator si a unui agent de ionizare a acestuia; - Emulgator: substanta care intr-o emulsie usureaza dispersarea, mentine la suprafata in suspensie particulele disperse dintr-un mediu eterogen si stabilizeaza emulsia, impiedicind ruperea ei. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Caiet de sarcini; - STAS 42 68 : Bitumuri. Determinarea penetratiei; - SR 61 : 1997 Bitumuri. Determinarea ductilitatii; - STAS 8877 72 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida; - Normativ AND nr. 552 / 1999: Normativ privind conditiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie preparare a emulsiilor bituminoase cationice (responsabil de proces); - asigura documentatia tehnica, instalatiile si utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii; - asigura mijloacele tehnice si materiale necesare obtinerii acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei. Sef de laborator: - intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente si asupra produsului final; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 78

- participa efectiv la punerea retetelor pe statie; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil proces preparare emulsie bituminoasa: - instruieste personalul din punct de vedere tehnic si al SSM si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa procedura; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - organizeaza punctul de lucru si raspunde de aplicarea corecta a acestei proceduri; - raspunde de calitatea produselor fabricate si de efectuarea inregistrarilor stabilite prin planul de control calitate si verificari; - verifica consumurile specifice de produse si coreleaza necesarul de produse cu graficul de aprovizionare; - asigura functionarea corecta si la parametri normali a tuturor instalatiilor, utilajelor si aparaturii aferente statiei de preparare; - participa efectiv la obtinerea acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei; - implementeaza actiunile corective si preventive stabilite, la termenele dispuse. Operator statie preparare emulsie bituminoasa: - participa efectiv la punerea retetelor pe statie; - raspunde de cantitatea de emulsie preparata si calitatea ei, in ceea ce priveste dozajele, valoarea PH-ului si regimul temperaturilor; - instiinteaza seful de formatie de orice defectiune sau susceptibilitate in modul de functionare a instalatiilor si dispozitivelor aferente statiei. Responsabil metrologic : - asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul statiei de preparare a emulsiilor bituminoase cationice si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de preparare a emulsiilor bituminoase cationice este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel: I. Conditii de mediu si tehnice Emulsiile bituminoase se fabrica la temperaturi exterioare de peste 5o C, deoarece, la temperaturi inferioare, este periclitata stabilitatea lor. Fabricarea emulsiilor bituminoase cationice se realizeaza in statii de preparare dotate cu urmatoarele instalatii si dispozitive: - pupitru de comanda;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 79

- grup de fabricatie compus din: pompe dozatoare pentru bitum, solutie apoasa, fluxant si moara coloidala; - grup productie faza apoasa, compus din: doua cuve polipropilena, pompe dozatoare emulgatori, acid clorhidric, modificatori pentru bitumuri solubili in apa, apa; - dispozitive de masurare si monitorizare a parametrilor de fabricatie (temperaturi, volume, presiuni si mase); - dispozitive de regularizare a parametrilor procesului de productie; - rezervoare de stocare emulsie; - tancuri de bitum dotate cu instalatie de incalzire si recirculare; - pompa de bitum incarcare recirculare; - incalzitor amine; - rezervoare apa rece si apa calda pentru recuperarea caldurii; - gospodarie de carburanti pentru incalzirea bitumului si a instalatiilor aferente. Pentru a se putea executa procesul tehnologic de preparare a emulsiilor bituminoase este necesara buna functionare a tuturor instalatiilor, subansamblelor, dispozitivelor si utilajelor care intra in componenta sau deservesc statia. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a modului de functionare a subansamblelor mentionate. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului de lucru, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu liantul sau emulsia preparata. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia statiei care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Periodic, dispozitivele de dozare gravimetrica sau volumetrica precum si dispozitivele de masurare a temperaturilor sunt verificate, din punct de vedere metrologic, de organizatii autorizate in acest sens. Produsele necesare pentru prepararea emulsiilor bituminoase sunt: - bitum neparafinos pentru drumuri, tip D 80 / 100 si D 180 / 200, emulsionabil (lipsit de sare); - emulgatori cationici; - coemulgatori si stabilizatori; - modificatori pentru bitum, solubili in apa; - fluxanti pentru bitum; - acid clorhidric tehnic; - apa potabila. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 80

II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevede prepararea emulsiilor bituminoase si dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati, conducerea dispune sefului de laborator prelevarea de probe din produsele ce sunt utilizate la prepararea emulsiilor si analizarea lor, in vederea elaborarii retetei/retetelor de fabricatie, in functie de destinatia emulsiei; - emulgatorii, modificatorii pentru bitum si fluxantii se depoziteaza in recipienti metalici sau din material plastic, care sa asigure neimpurificarea lor; - bitumul se depoziteaza in tancuri termoizolate, special amenajate, in care exista posibilitatea aducerii acestuia la temperatura optima de utilizare precum si recircularea lui; - acidul clorhidric tehnic se depoziteaza in recipienti din material plastic, special destinati acestui scop, inscriptionati, amplasati intr-o cuva din beton etansa; in interiorul acestei cuve, in permanenta, sa afla un numar de recipienti goliti egal cu numarul recipientilor incarcati cu acid. Cuva din beton are un volum mai mare cu 30 % decit volumul acidului ce poate fi depozitat in ea pentru a nu permite poluarea mediului in cazul unor scurgeri accidentale iar instalatia permite, prin intermediul unei pompe, recuperarea acidului deversat. III. Procese curente - dupa verificarea modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor specifice statiei, se trece la prepararea propriuzisa a emulsiei; - se verifica temperatura bitumului si traseul acestuia, se porneste pompa de bitum si se face o recirculare in tanc de circa 15 - 30 minute; - se trece la obtinerea unei sarje de faza apoasa (amestec de emulgatori, coemulgatori, stabilizatori, acid clorhidric, modificatori si apa), intr-una din cuve, la un regim de temperaturi prestabilit, cu dozarea componentilor mentionati; - se incepe realizarea celei de a doua sarje de faza apoasa, in cea de a doua cuva, in aceleasi conditii si, simultan, se pornesc pompele de bitum, de faza apoasa (din prima cuva), de fluxant si moara coloidala, in care se prepara efectiv emulsia; capacitatea cuvelor este astfel dimensionata incit sa asigure functionarea continua a instalatiei, pina la realizarea cantitatii de emulsie comandata, pe principiul alternantei intre golirea unei cuve si realizarea unei noi sarje de faza apoasa in cea de a doua cuva; pe parcursul fluxului de preparare a emulsiilor bituminoase, se tin sub observatie, permanent, parametrii tehnologici initiali, intervenind, atunci cind este necesar, asupra subansamblelor care ii determina. - seful de laborator transmite zilnic reteta/retetele de preparare operatorului, acesta preluind datele in cadrul jurnalului de activitate; - seful de laborator completeaza zilnic, in jurnalul de laborator, evidenta determinarilor efectuate pentru controlul calitatii emulsiei preparate si a produselor componente;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 81

- eliberarea certificatului de calitate se face pentru toata cantitatea produsa pentru un client in ziua respectiva si este semnat de seful de formatie si seful de laborator. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie sau administrative efectuate; - depozitarea emulgatorilor in spatii special amenajate; - depozitarea carburantilor si lubrifiantilor si efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - colectarea apelor uzate in bazine etanse vidanjabile sau deversarea lor la canalizarea publica. H. INREGISTRARI - jurnal de activitate; - registru de laborator; - declaratie de conformitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 82

PPE PA & CO 11 Transportul emulsiei bituminoase

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 83

A. SCOP Stabilirea modului de efectuare a transportului emulsiilor bituminoase precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la transportul tuturor tipurilor de emulsii bituminoase preparate in conformitate cu PPE PA & CO 10. C. TERMINOLOGIE - Emulsie bituminoasa cationica: dispersie de ordinul micronilor de bitum in apa, in prezenta unui emulgator si a unui agent de ionizare a acestuia; D. DOCUMENTE DE REFERINTA -STAS 8877 72 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida; -Normativ AND nr. 552 / 1999 Normativ privind conditiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri. - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - asigura mijloacele auto, materialele si personalul necesare efectuarii procedurii. Sef de laborator: - verifica monitorizarea temperaturii emulsiilor bituminoase fabricate si urmareste inregistrarea acesteia in bonurile de transport. Responsabil proces preparare emulsii bituminoase : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic si al SSM si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa procedura; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - organizeaza punctul de lucru si raspunde de aplicarea corecta a acestei proceduri; - raspunde de calitatea produselor fabricate si de efectuarea inregistrarilor stabilite prin planul de control calitate si verificari; - intocmeste si semneaza bonurile de transport. Operator statie preparare emulsii bituminoase : - raspunde de cantitatea de emulsie preparata si calitatea ei, in ceea ce priveste dozajele, timpul de malaxare si regimul temperaturilor.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 84

Responsabil metrologic : - asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul statiei de preparare a emulsiilor bituminoase si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de transport a emulsiilor bituminoase este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel: I. Conditii de mediu si tehnice Fiind in legatura directa cu procedura de preparare a emulsiilor bituminoase, conditiile de mediu sunt identice, respectiv emulsiile bituminoase se fabrica si se transporta la temperaturi exterioare de peste 5o C, deoarece, la temperaturi inferioare, este periclitata stabilitatea lor. Transportul emulsiilor bituminoase se realizeaza cu autocisterne termoizolate, urmarindu-se ca pierderea de temperatura pe timpul transportului sa fie minima. Pentru realizarea unor conditii de transport optime este necesara buna functionare a mijloacelor auto precum si existenta unor dotari specifice, astfel: - sistem de recirculare; - sistem (pompa) de evacuare a emulsiei; - asigurarea incalzirii cisternei in cazul transportului la distante mari sau la temperaturi atmosferice reduse; II. Procese premergatoare - se face corelarea capacitatii de transport cu necesarul de emulsie; - se curata si se usuca perfect cisterna; - se asigura inchiderea etansa a cisternei; III. Procese curente - autocisterna se pozitioneaza la gura de descarcare a statiei inainte de inceperea malaxarii deversarea avind loc concomitent cu procesul de preparare a emulsiei, pina la terminarea fazei apoase; - autocisternele nu se incarca la capacitate maxima pentru a preintimpina eventualele scurgeri produse in timpul transportului, ca urmare a spumarii emulsiei, circa 5 % din volumul acestora raminind neocupat; - temperatura emulsiilor bituminoase la incarcarea in autocisterne este cuprinsa intre 80 90 C; - dupa incarcare se inchide etans capacul autocisternei; - soferul primeste bonul de transport, urmind ca jumatatea reprezentind bonul de primire sa fie returnat la statie, confirmat de primitor;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 85

- seful de laborator intocmeste certificatul de calitate pentru emulsia livrata si il preda soferului; - bonul de transport cuprinde informatii privind producatorul, semnatura acestuia, destinatarul, tipul emulsiei bituminoase, punctul de lucru, cantitatea si ora de livrare, data fabricatiei, data expeditiei, distanta de transport, temperatura la plecarea din statie si la primire, numarul de inmatriculare al autocisternei, semnatura de primire; - in timpul transportului se va evita stationarea inutila si utilizarea unor rute ocolitoare, realizindu-se astfel durata de transport scontata; G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa a rezervoarelor mijloacelor de transport; - efectuarea intretinerii mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului); - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului). H. INREGISTRARI - bon transport; - declaratie de conformitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 86

PPE PA & CO 12 Imbracaminti rutiere din beton de ciment

Difuzare Este efectuata de RMQMS Destinatar


Dan Savulescu Liviu Gheorghies

Functie
Director General RMQMS Responsabil de proces

Ex. nr. 1 2 3

Data

Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 87

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a imbracamintilor din beton de ciment rutier (rigide) precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie, in standardele si normativele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia imbracamintilor rutiere din beton de ciment, a pistelor aeroportuare si la repararea acestora in cazul aparitiei de degradari. C. TERMINOLOGIE - Beton de ciment: amestec de agregate naturale, aglomerate in prezenta apei cu ciment, pritr-o tehnologie adecvata; - Rosturi: spatii realizate pe intreaga grosime sau numai pe o portiune din aceasta, a imbracamintii din beton de ciment in vederea evitarii aparitiei necontrolate a fisurilor si crapaturilor in imbracaminte, datorate contractiilor, dilatatiilor si diferitelor solicitari la care este expusa; - Beton de ciment rutier tixotropic: beton de ciment rutier virtos care are in stare proaspata o astfel de compozitie incit ii permite sa ia orice forma impusa de cofrajul masinii care il pune in opera si isi mentine verticale fetele laterale ale benzii de beton dupa trecerea masinii, pina la completa sa intarire; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - SR 183 1 : 1995 Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe; - SR 183 2 : 1998 Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje glisante; - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful formatiei asternere betoane rutiere (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.):

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 88

- verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces asternere betoane rutiere : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare si protectie; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - coreleaza consumurile specifice de produse cu graficul de aprovizionare al acestora; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele dispuse, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate si de efectuarea inregistrarilor in jurnalul de activitate. Inginer mecanic: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor componente ale trusei de asternere a betoanelor rutiere; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare al acestora. Sef de laborator : - intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale betoanelor si asupra produsului final; - instiinteaza in timp util seful formatiei si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 89

Responsabil metrologic : - asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul trusei de asternere a betoanelor rutiere si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate, in PCCV uri si intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de executie a imbracamintilor din beton de ciment, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu Imbracamintile din beton de ciment se executa in intervalul de temperaturi atmosferice +5.+35C iar temperatura betonului la punerea in opera nu va fi mai mare de 30C. In mod exceptional, in intervalul de temperaturi 0.+5C lucrarile se pot executa numai cu avizul consultantului, cu luarea masurilor speciale prescrise in ceea ce priveste prepararea, asternerea si protejarea betoanelor, conform prevederilor documentatiilor tehnico-normative in vigoare. Deasemeni, conditiile de mediu afecteaza si durata de transport a betonului. Astfel, atunci cind se utilizeaza aditivi intirzietori de priza, recomandati de catre laborator, durata maxima de transport este de 45 min. pentru o temperatura ambianta situata in intervalul +15.+35C si 60 min. pentru temperaturi sub +15C. Mijloacele de transport sunt dotate cu prelate astfel incit sa nu fie favorizata pierderea de apa din masa betonului prin evaporare la contactul direct cu razele solare sau spalarea betonului in caz de precipitatii. Imbracamintile din beton de ciment rutier se clasifica, in functie de tehnologia de executie adoptata, astfel: - imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje fixe; - imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje glisante. II a. Conditii tehnice la executia imbracamintilor din beton de ciment in cofraje fixe Trusa de asternere a betoanelor rutiere in cofraje fixe este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic, din: - autobasculante pentru transportul betonului rutier; - repartizatorul de beton; - vibrofinisorul dotat cu echipament de nivelare a betonului proaspat si dispozitiv de vibrare interna si/sau de suprafata a betonului; - utilaj de realizare a rosturilor transversale de contractie prin vibrare (atunci cind acesta lipseste rosturile se taie mecanizat);

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 90

- grinda finisoare oscilanta cu miscare oblica care asigura uniformitatea suprafetei in profil longitudinal (atunci cind aceasta lipseste finisarea se executa manual cu ajutorul ruloului metalic); - utilaj de realizare a rugozitatii suprafetei de rulare (atunci cind acesta lipseste rugozitatea suprafetei de rulare se realizeaza manual); - placi vibratoare pentru suprafete mici la care asternerea se face manual si suprafetele adiacente longrinelor; - dispozitiv de protejare a betonului impotriva actiunii soarelui sau a ploii acoperisuri extensibile mobile (atunci cind acesta lipseste protejarea betonului se executa cu acoperisuri fixe); - dispozitiv de taiere a rosturilor; - echipament de preparare a masticului bituminos; - cisterna pentru apa; - longrine metalice cu sine de rulare, avind dimensiunile L = 3 m, h = 20 cm, l = 25 cm, unde L este lungimea, h inaltimea si l latimea talpii longrinei. Pentru a se putea realiza in conditii optime procesul de executie a imbracamintilor din beton de ciment in cofraje fixe, este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii a modului de functionare, a: - autobasculantelor de transport si a dispozitivelor de protejare a betonului pe durata transportului (prelate); - sistemului de autopropulsare si sistemului de distributie transversala a betonului proaspat, la repartizator; - sistemului de autopropulsare si sistemului de vibrare, la vibrofinisor; - sistemului de autopropulsare si sistemului de vibrare a cutitului, la utilajul de realizare a rosturilor de contractie; - sistemului de vibrare a grinzii finisoare; - dispozitivului de realizare a rugozitatii; - sistemului de vibrare a placilor vibratoare; - etanseitatii dispozitivului de protejare a betonului; - instalatiei de umectare si discului echipamentului de taiat rosturi; - instalatiei de incalzire a bitumului si dispozitivului de distributie a masticului bituminos; - longrinelor si sinelor de rulare. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu betonul rutier. Deasemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt:

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 91

- betoane de ciment rutiere, conform SR 183 1, SR 183 2; - mortar de ciment; - nisip de riu; - hirtie Kraft sau folie de polietilena; - carton asfaltat; - emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida care sa respecte cerintele de calitate stipulate in caietele de sarcini sau in STAS 8877 72 si Normativ AND nr. 552 / 1999; - substante pulverizante pentru realizarea peliculelor de protejare a betonului; - scinduri din lemn de esenta moale; - tuburi din cauciuc sau alte materiale de colmatare elastice; - mastic bituminos; - ancore din otel-beton. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. III a. Procese premergatoare la executia imbracamintilor din beton de ciment in cofraje fixe - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de asternere a betoanelor de ciment rutiere, dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , conducerea dispune inceperea efectiva a lucrarii; - in cazul in care asternerea betoanelor de ciment rutiere conduce la realizarea unui drum nou, nu este necesara amplasarea unui set de semnalizare a lucrarii respective; - atunci cind asternerea betoanelor de ciment rutiere se executa in vederea modernizarii unui drum existent, se impune semnalizarea rutiera a restrictiilor de circulatie instituite. Deasemeni, prin documentatia de executie, se stabileste o etapizare a procesului, tinind cont ca darea in circulatie a tronsoanelor executate se poate face numai dupa minim 10 zile de la turnare, precum si modul de desfasurare a traficului; - R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura trusa de asternere cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate; - seful formatiei asternere betoane rutiere convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal; - daca stratul suport pentru betonul de ciment este alcatuit din fundatie de balast sau piatra sparta, aceasta se acopera cu un strat de nisip de riu in grosime de 2 cm dupa compactare. Denivelarile admise sunt de 5 mm in profil transversal si maxim 20 mm sub dreptarul de 3 m;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 92

- in situatiile in care stratul suport este alcatuit din materiale stabilizate cu ciment, mixturi asfaltice sau betoane de ciment, nu se mai asterne nisip de riu, suprafetele fiind aduse la planeitate prin reparatii, respectiv completari sau plombari din acelasi material, denivelarile admise fiind aceleasi ca in cazul asternerii stratului de nisip. Stratul suport, in aceste situatii, se umezeste inainte de betonare pentru a preveni pierderile de apa din masa betonului; - se traseaza liniile axului drumului si a marginii partii carosabile care coincid cu fetele interioare ale longrinelor si se materializeaza cu tarusi metalici, plantati la maxim 50 m distanta intre ei si sfoara (in curbe, distanta dintre tarusi se va micsora in functie de raza lor si de necesitatea realizarii unei trasari corecte). Capetele tarusilor reprezinta cotele in profil longitudinal a viitoarei imbracaminte de beton; - se sapa in exteriorul liniilor trasate un santulet cu adincimea de 5 cm si latimea de minim 25 cm si se materializeaza pe tarusii plantati cota de -20 cm fata de capetele lor, aceasta reprezentind cota talpii longrinelor; - se toarna mortar de ciment (dozaj 160 kg ciment/mc) in santurile executate, pina la cotele de -20 cm materializate si se niveleaza astfel incit sa se asigure sprijinirea longrinelor pe toata suprafata talpilor lor; - in cazul in care grosimea imbracamintei din beton este mai mare de 20 cm, mortarul se toarna in cofraje a caror inaltime adaugata la inaltimea longrinelor sa asigure grosimea proiectata a imbracamintei; - dupa intarirea mortarului (minim 7 zile) se monteaza longrinele cu sina, care joaca rol de cofraj, prin crampoane de otel si eclise, abaterile de montaj inscriindu-se in abaterile limita admise la imbracamintile din beton de ciment; - in curbe, se utilizeaza longrine de lemn sau borduri din beton, bine fixate, pentru a asigura realizarea dimensiunilor proiectate ale imbracamintei si stabilitatea utilajelor care ruleaza pe sine; - pentru a impiedica scurgerea pastei de ciment si unirea betonului cu stratul de fundatie, dar numai in cazul stratului suport tratat cu nisip de riu, acesta se acopera cu hirtie Kraft sau folie de polietilena intr-un singur strat, petrecerile fiind de 10 cm in sens longitudinal si 20 cm in sens transversal; - se asigura numarul optim necesar de mijloace de transport a betonului, astfel incit procesul de asternere sa se desfasoare neintrerupt; - se aduc si se monteaza pe calea de rulare utilajele componente ale trusei de asternere iar longrinele se ung cu ulei pentru a preveni aderenta betonului turnat la acestea. IV a. Procese curente la executia imbracamintilor din beton de ciment in cofraje fixe - in cazul in care stratul suport a fost tratat cu nisip de riu si acoperit cu hirtie Kraft sau folie de polietilena, bascularea betonului se face din lateral intre longrine, cu ajutorul unui plan inclinat mobil, astfel incit betonul sa fie dirijat cit mai departe de longrina apropiata de autobasculanta. Deasemeni, tinind

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 93

cont ca prin tehnologia de executie cu cofraje fixe imbracamintea din beton de ciment se poate executa si in doua straturi, respectiv strat de rezistenta si strat de uzura, la realizarea celui de al doilea strat modul de basculare va fi acelasi cu cel mentionat anterior; in cazul in care stratul suport este alcatuit din materiale stabilizate cu ciment, mixturi asfaltice sau betoane de ciment, bascularea betonului se poate face direct in fata repartizatorului, intr-unul sau mai multe locuri, functie de capacitatea de transport a autobasculantei si in asa fel incit dupa asternerea betonului cu repartizatorul, grosimea acestuia inainte de vibrare sa fie cu aproximativ 25% mai mare decit grosimea ceruta in proiect a imbracamintei (procentul de 25% este orientativ, determinarea lui reala facindu-se prin incercari la inceperea lucrarii); compactarea betonului se realizeaza cu vibrofinisorul a carui grinda vibratoare are o latime de 40 50 cm, cu o viteza de inaintare de 0,75 m/mim. Betonul se vibreaza cel putin prin doua treceri ale vibrofinisorului, durata de vibrare intrun punct fiind de circa 30 s. Intre cele doua vibrari se efectueaza controlul calitatii stratului de beton, efectuindu-se corectiile sau remedierile necesare; marginile dinspre longrine precum si spatiile inguste care sau turnat manual (supralargiri, refugii), se compacteaza cu ajutorul placilor vibratoare; atunci cind imbracamintea rutiera este alcatuita din doua straturi, stratul superior de uzura se asterne peste cel de rezistenta imediat dupa executarea acestuia (maxim 60 min). Pentru asternerea si compactarea stratului de uzura se utilizeaza alta trusa de asternere, executia fiind la fel cu cea a stratului de rezistenta; in lungul rosturilor de contact (de constructie, tehnologice) longitudinale, imbracamintea se armeaza cu ancore din otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm si lungimea de 1 m, pozitionate la 1 m distanta intre ele si asezate la jumatatea grosimii dalelor, indiferent daca acestea sunt compuse din unul sau doua straturi. Jumatatea ancorei care va fi inclusa in betonul ce se va turna pentru realizarea benzii adiacente celei ce se executa, se indoaie la 90, se protejeaza prin invelire cu doua straturi de hirtie pentru a preveni aderenta betonului si se lipeste de longrina, astfel incit, dupa decofrare, sa se poata indrepta si intinde fara inflexiuni; dupa compactare si pozarea ancorelor, se realizeaza rosturile de contractie transversale prin prinderea unei fisii de carton asfaltat pe cutitul utilajului si introducerea acestuia prin vibrare in masa betonului. Daca acest utilaj lipseste, rosturile se executa prin taierea betonului intr-un interval de timp de 6 24 h de la betonare, in functie de caracteristicile betonului turnat si temperatura atmosferica; finisarea betonului se executa cu grinda oscilanta cu miscare oblica care asigura uniformitatea suprafetei in profil longitudinal;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 94

- rugozitatea suprafetei caii de rulare se realizeaza mecanizat, cu un dispozitiv dotat cu perii pentru maturarea si eliminarea mortarului de ciment in exces de la suprafata imbracamintei sau cu un dispozitiv de striere transversala a betonului proaspat; - atunci cind din componenta trusei de asternere a betoanelor rutiere lipseste grinda finisoare cu miscare oblica care actioneaza la 6 m in urma vibrofinisorului, finisarea suprafetei betonului proaspat, respectiv eliminarea denivelarilor longitudinale, se realizeaza manual, cu ajutorul unui rulou metalic cu lungimea de 4 m, diametrul de 20 25 cm si o masa de 200 kg care se rostogoleste pe suprafata betonului proaspat, in sens perpendicular axului drumului, fara a lovi longrinele. Operatia se considera terminata atunci cind ruloul este in contact direct cu suprafata betonului, pe toata lungimea lui; - dupa executarea acestei operatii, se finiseaza manual, cu drisca, suprafetele marginale adiacente longrinelor, unde posibilitatea aparitiei unor denivelari este mai mare si se asigura eliminarea bavurilor din beton de peste longrine care pot conduce la rupturi in muchiile dalelor dupa decofrarea longrinelor; - atunci cind din componenta trusei de asternere a betoanelor rutiere lipseste utilajul de realizare a rugozitatii, aceasta se realizeaza manual prin perierea, cu ajutorul periilor piassava si indepartarea mortarului in exces de la suprafata betonului. Perierea se face in directie perpendiculara pe axul drumului, utilizind in acest scop podine mobile montate intre sinele de rulare ale longrinelor II b. Conditii tehnice la executia imbracamintilor din beton de ciment in cofraje glisante Trusa de asternere a betoanelor rutiere in cofraje glisante este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic, din: - autobasculante pentru transportul betonului rutier; - utilaj complex care asigura raspindirea betonului tixotropic intre cofrajele glisante ale utilajului, nivelarea primara a betonului, vibrarea in masa a acestuia cu ajutorul unei baterii de pervibratoare, implantarea in masa betonului a ancorelor din otel-beton la rostul longitudinal de contact, nivelarea secundara a betonului, realizarea planeitatii suprafetei betonului proaspat cu ajutorul a 1 sau 2 grinzi oscilante transversal si finisarea efectuata de o placa finisoare suspendata; - utilaj de realizare a rosturilor transversale de contractie prin vibrare (atunci cind acesta lipseste rosturile se taie mecanizat); - grinda finisoare oscilanta cu miscare oblica care asigura uniformitatea suprafetei in profil longitudinal; - utilaj de realizare a rugozitatii suprafetei de rulare; - placi vibratoare pentru suprafete mici la care asternerea se face manual si suprafetele adiacente cofrajelor glisante;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 95

- dispozitiv de protejare a betonului impotriva actiunii soarelui sau a ploii acoperisuri extensibile mobile (atunci cind acesta lipseste protejarea betonului se executa cu acoperisuri fixe); - dispozitiv de taiere a rosturilor; - echipament de preparare a masticului bituminos; - cisterna pentru apa; - cofraje usoare si tarusi pentru sustinerea marginilor betonului proaspat turnat dupa glisarea cofrajelor initiale (numai atunci cind este cazul). Pentru a se putea executa in conditii optime procesul de executie a imbracamintilor din beton de ciment in cofraje glisante, este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a modului de functionare a: - autobasculantelor de transport si a dispozitivelor de protejare a betonului pe durata transportului (prelate); - sistemului de autopropulsare, sistemului de distributie transversala a betonului proaspat, sistemului hidraulic, sistemului de ghidare electronic, sistemului de vibrare si sistemului de nivelare ale utilajului complex de asternere; - sistemului de autopropulsare si sistemului de vibrare a cutitului, la utilajul de realizare a rosturilor de contractie; - sistemului de vibrare a placii finisoare; - dispozitivelor de finisare si realizare a rugozitatii; - sistemului de vibrare a placilor vibratoare; - etanseitatii dispozitivului de protejare a betonului; - instalatiei de umectare si discului echipamentului de taiat rosturi; - instalatiei de incalzire a bitumului si dispozitivului de distributie a masticului bituminos; - cofrajelor glisante. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu betonul rutier. Deasemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - betoane de ciment rutiere tixotropice, conform SR 183 1, SR 183 2; - nisip de riu; - hirtie Kraft sau folie de polietilena; - carton asfaltat; - emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida care sa respecte cerintele de calitate stipulate in caietele de sarcini sau in STAS 8877 72 si Normativ AND nr. 552 / 1999; - substante pulverizante pentru realizarea peliculelor de protejare a betonului;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 96

- scinduri din lemn de esenta moale; - tuburi din cauciuc sau alte materiale de colmatare elastice; - mastic bituminos; - ancore din otel-beton. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. III b. Procese premergatoare la executia imbracamintilor din beton de ciment in cofraje glisante - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de asternere a betoanelor de ciment rutiere, dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , conducerea dispune inceperea efectiva a lucrarii; - in cazul in care asternerea betoanelor de ciment rutiere conduce la realizarea unui drum nou, nu este necesara amplasarea unui set de semnalizare a lucrarii respective; - atunci cind asternerea betoanelor de ciment rutiere se executa in vederea modernizarii unui drum existent, se impune semnalizarea rutiera a restrictiilor de circulatie instituite. Deasemeni, prin documentatia de executie, se stabileste o etapizare a procesului, tinind cont ca darea in circulatie a tronsoanelor executate se poate face numai dupa minim 10 zile de la turnare, precum si modul de desfasurare a traficului; - R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura trusa de asternere cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate; - seful formatiei asternere betoane rutiere convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal; - daca stratul suport pentru betonul de ciment este alcatuit din fundatie de balast sau piatra sparta, aceasta se acopera cu un strat de nisip de riu in grosime de 2 cm dupa compactare. Denivelarile admise sunt de 5 mm in profil transversal si maxim 20 mm sub dreptarul de 3 m; - in situatiile in care stratul suport este alcatuit din materiale stabilizate cu ciment, mixturi asfaltice sau betoane de ciment, nu se mai asterne nisip de riu, suprafetele fiind aduse la planeitate prin reparatii, respectiv completari sau plombari din acelasi material, denivelarile admise fiind aceleasi ca in cazul asternerii stratului de nisip. Stratul suport, in aceste situatii, se umezeste inainte de betonare pentru a preveni pierderile de apa din masa betonului; - se traseaza linia axului drumului si linia marginii partii carosabile care coincid cu fetele interioare ale cofrajelor glisante;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 97

- se realizeaza sistemul de referinta pentru ghidare electronica a utilajului prin intinderea puternica a doua fire sustinute de stilpi metalici infipti in teren la distanta de 10 m in aliniament si de de la 1 la 5 m in curbe. Fixarea stilpilor se face topometric si inafara gabaritului utilajului, tinind cont ca cofrajele glisante sunt pozate in interiorul senilelor, firele intinse reprezentind cotele in profil longitudinal ale axului si marginii partii carosabile ce vor fi citite de palpatorii utilajului in timpul deplasarii; - pentru a impiedica scurgerea pastei de ciment si unirea betonului cu stratul de fundatie, dar numai in cazul stratului suport tratat cu nisip de riu, acesta se acopera cu hirtie Kraft sau folie de polietilena intr-un singur strat, petrecerile fiind de 10 cm in sens longitudinal si 20 cm in sens transversal; - se asigura numarul optim necesar de mijloace de transport a betonului, astfel incit procesul de asternere sa se desfasoare neintrerupt; - se aduc si se pun pe pozitie utilajele de asternere iar cofrajele glisante se ung cu ulei pentru a preveni aderenta betonului turnat la acestea. IV b. Procese curente la executia imbracamintilor din beton de ciment in cofraje glisante - in cazul in care stratul suport a fost tratat cu nisip de riu si acoperit cu hirtie Kraft sau folie de polietilena, bascularea betonului se face din lateral intre longrine, cu ajutorul unui plan inclinat mobil, astfel incit betonul sa fie dirijat cit mai departe de longrina apropiata de autobasculanta; - in cazul in care stratul suport este alcatuit din materiale stabilizate cu ciment, mixturi asfaltice sau betoane de ciment, bascularea betonului se poate face direct in fata repartizatorului, intr-unul sau mai multe locuri, functie de capacitatea de transport a autobasculantei; - asternerea betonului se asigura pe intreg spatiul dintre cofrajele glisante cu ajutorul repartizatorului cu snec elicoidal dupa care utilajul efectueaza nivelarea primara cu prima placa de nivelare; - compactarea se bazeaza pe fenomenul de tixotropie a betonului generat prin intermediul pervibratoarelor care lichefiaza masa betonului, ceea ce ii permite sa ia forma cofrajului; - dupa compactare se introduc ancorele din otel-beton la rostul longitudinal de contact, se efectueaza nivelarea secundara cu ajutorul celei de a doua placi de nivelare, se realizeaza rosturile transversale de contractie prin vibrare si finisarea suprafetei betonului cu grinda oscilanta cu miscare oblica; - in urma compactarii, nivelarii si finisarii betonului, dupa inaintarea cofrajelor odata cu masina, banda de beton prezinta suprafetele laterale verticale, fara a mai necesita sustinerea lor. Este totusi necesara existenta unor cofraje usoare si a tarusilor pentru a sustine sau recofra la nevoie marginile stratului de beton dupa trecerea masinii;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 98

- asigurarea rugozitatii suprafetei betonului turnat se realizeaza mecanizat, cu ajutorul unei masini montate pe roti si ghidata prin fir ca directie si nivel, dotata cu un echipament de striere transversala. V. Protejarea betonului de ciment rutier si realizarea rosturilor - protejarea betonului proaspat turnat se efectueaza, in prima faza, considerata de la terminarea procesului de asigurare a rugozitatii si pina la inceperea prizei, prin acoperisuri extensibile mobile sau, cind acestea nu sunt disponibile, prin acoperisuri fixe, realizate din materiale rezistente, deschise la culoare; - in cea de a doua faza, considerata de la inceperea prizei si pina la darea in exploatare, protejarea betonului se face prin pulverizarea unor substante (fluid de protectie P 45, polisol, etc.) care formeaza o pelicula protectoare la suprafata betonului ce nu permite evaporarea apei din masa acestuia; - darea in circulatie a imbracamintei din beton de ciment rutier se face in functie de temperatura mediului ambiant si tipul de beton utilizat, variind in intervalul de 10 24 zile; - pentru a evita aparitia fisurilor si crapaturilor necontrolate datorate variatiilor de temperatura si umiditate, tasarilor inegale si tehnologiei de executie, imbracamintile din beton de ciment se executa cu rosturi transversale si longitudinale care pot fi de contact (tehnologice), de dilatatie sau de contractie; - rosturile de contact longitudinale se realizeaza intre benzile de beton, pe toata grosimea imbracamintei. Aceste rosturi se armeaza, in conformitate cu specificatiile din prezenta procedura, fiind exceptate platformele cu panta transversala sub 2%, unde armarea nu este necesara. In acest caz, pe suprafetele laterale ale dalelor turnate anterior, se aplica o pelicula de bitum prin stropire cu emulsie bituminoasa; - rosturile de contact transversale se realizeaza pri aplicarea pe suprafata laterala a dalei turnate anterior, a unei pelicule de bitum obtinuta prin stropire cu emulsie bituminoasa; - rosturile de contact, atit cele longitudinale cit si cele transversale, se taie in partea superioara a lor, pe o adincime de 30 mm din grosimea dalei si pe o latime de 8 10 mm, pentru a se permite o usoara introducere a produsului de colmatare; - rosturile de dilatatie longitudinale se executa pe toata lungimea si grosimea imbracamintei atunci cind aceasta este mai lata de 100 m, la jumatate din latime, in locul unui rost de contact. Rosturile de dilatatie transversale se executa perpendicular pe axul caii din beton, pe toata latimea si grosimea benzii, in urmatoarele situatii: din 100 in 100 m de banda executata, la capetele tablierelor, viaductelor, podurilor, podetelor, la capetele curbelor cu raza mai mica de 300 m, in punctele de tangenta sau in punctele de schimbare a declivitatii, atunci cind proiectul nu prevede racordari convexe;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 99

- rosturile de dilatatie se realizeaza prin introducerea unei scinduri din lemn de esenta moale, de 20 25 mm grosime si tinuta in apa 24 h in prealabil, la partea inferioara a imbracamintei, pina la 30 mm de la suprafata dalei in cazul imbracamintilor executate dintr-un singur strat sau pina la nivelul superior al stratului de rezistenta in cazul imbracamintilor ce se executa din doua straturi. Aceasta scindura ramine in lucrare. Ulterior, betonul existent deasupra scindurii este indepartat prin executia a doua taieturi paralele, la o distanta mai mare cu 1 2 mm decit grosimea scindurii, pina la nivelul acesteia. In spatiul obtinut se introduc produsele de colmatare; - rosturile de contractie longitudinale se executa atunci cind banda de beton are o latime mai mare de 5 m, realizindu-se in axul acesteia. Rosturile de contractie transversale se executa la distante de 4 6 m, perpendicular pe axul drumului sau cu o inclinare de 1/6 fata de acesta, pe toata latimea benzii. Rosturile transversale perpendiculare pe axul drumului sunt continue pe ambele benzi sau simetrice in cazul celor inclinate. Rosturile de contractie se realizeaza pe adincimea de - 1/5 din grosimea dalei la imbracamintile executate dintr-un singur strat sau pe 1/3 din grosimea totala a dalei la imbracamintile executate din doua straturi, cu ajutorul unui disc avind grosimea de 8 mm, pentru a permite o usoara introducere a produsului de colmatare; - rosturile de contractie transversale taiate se executa atunci cind nu au fost realizate mecanizat, prin introducerea in masa betonului, pe adincimile mentionate, a unei fisii de carton bitumat prinsa de lama vibratoare a utilajului de executie a rosturilor transversale de contractie; - taierea betonului se face in functie de temperatura mediului ambiant si tipul cimentului utilizat, in intervalul de 6 24 h de la punerea in opera a betonului; - toate rosturile longitudinale sau transversale ale unei benzi se executa in linie continua, fara frinturi; - golurile rezultate la partea superioara o rosturilor se umplu cu produsele de colmatare specificate in documentatia de executie - denivelarile admise ale suprafetei imbracamintei in sens transversal sau longitudinal sub dreptarul de 3 m sunt de 4 mm; - intre muchiile dalelor invecinate ale rosturilor transversale de contractie nu se admit denivelari; - denivelarile admise intre dale la rosturile de contact sunt de 2 mm; - abaterea admisa la latimea proiectata a benzii de beton sunt de 15 mm; - abaterea admisa la grosimea totala proiectata a imbracamintei din beton este de 10 mm sau + 15 mm. VI. Reparatii ale imbracamintilor din beton de ciment rutier - in cazul gropilor izolate aparute in imbracamintea din beton de ciment rutier, remedierea se executa prin plombare cu mortar de ciment cu rasini epoxidice, dupa o curatare temeinica si o preumezire a spatiului de plombat;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 100

- in cazul rupturilor locale in profunzime ale unei dale, zona respectiva se demoleaza dupa o forma patrulatera, cu laturile paralele si perpendiculare pe axul drumului, pe intreaga grosime a dalei, dupa care se trateaza stratul suport in conformitate cu specificatiile prezentei proceduri si se betoneaza cu beton rutier fluidifiat, compactarea acestuia executindu-se cu placi sau maiuri vibratoare; - in cazul distrugerii totale a unei dale sau tasarii unei dale care prezinta si alte defecte (faiantari, crapaturi, rupturi) se demoleaza intreaga dala, se asaneaza stratul suport si se trateaza in conformitate cu specificatiile prezentei proceduri. Se executa un cofraj la marginea dinspre acostament a benzii din beton iar fetele laterale ale dalelor adiacente se trateaza ca la rosturile de contact. Betonarea se face cu beton de ciment rutier fluidifiat, asigurindu-se o vibrare corespunzatoare vu placa vibratoare, o nivelare si o finisare executata cu dreptarul. Asigurarea rugozitatii suprafetei, termenul de dare in folosinta si conditiile de calitate sunt aceleasi cu cele specificate in prezenta procedura. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime de transport a autotransportorului de beton; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului); - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate (parcari sau in zona drumului). H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 101

PPE PA & CO 13 Trasare

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 102

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a lucrarilor de trasare a constructiilor precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la trasarea pe teren a drumurilor, constructiilor anexe ale acestora, a lucrarilor de arta precum si a lucrarilor de sustinere sau protectie a sistemelor rutiere. C. TERMINOLOGIE - Traseu: proiectia axei drumului pe un plan orizontal si este format dintr-o succesiune de aliniamente racordate prin curbe; - Ampriza: fisie de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, in sectiune transversala si masurata in proiectie orizontala; - Pichet: tarus de lemn sau metal, folosit pentru materializarea unui punct; - Reper: punct determinat prin coordonatele sale fata de un sistem de referinta dat, materializat pe teren printr-o borna, bara sau tarus, piatra cioplita paralelipipedica etc., care serveste la determinarea punctelor caracteristice de sprijin ale unei masurari sau ridicari. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - STAS 9824/3 74 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice; - Normativ C 83 / 75: Executarea trasarii in detaliu; - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - asigura documentatia tehnica, aparatura, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 103

Sef compartiment topo : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua aceste procese, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - coordoneaza executia corecta a trasarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - coordoneaza procesele legate de semnalizarea rutiera, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei trasarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei trasarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei procesului de trasare, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Conditiile de mediu se refera la precipitatii, ceata, intuneric sau alte conditii de mediu care impiedica buna vizualizare si materializare a reperilor si pichetilor pe teren sau afecteaza siguranta celor ce efectueaza procedura, atunci cind trasarea se face sub trafic rutier. Aparatura necesara efectuarii trasarii consta din teodolit, nivela, stadie si ruleta. Deasemeni, pentru implantarea tarusilor sunt necesare ciocane mari si, atunci cind pentru o buna vizualizare este necesara defrisarea partiala a tufisurilor sau arbustilor, topoare si fierastraie de mina. Pentru a se putea executa aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor aparatelor si uneltelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a aparaturii sau uneltelor si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, toate aparatele optice si de masurat lungimi sunt verificate metrologic, periodic sau ori de cite ori exista susceptibilitati in legatura cu modul de functionare, de catre organizatii abilitate si autorizate in acest sens.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 104

II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor, conducerea dispune inceperea efectiva a lucrarii; - seful de formatie convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului si al proiectantului in vederea predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii si a reperilor de cota materializati, pe baza de proces verbal; - se pregateste amplasamentul lucrarii prin defrisarea arborilor, arbustilor si tufisurilor, demontarea sau demolarea unor constructii, lucrari de arta sau structuri mai vechi ale drumului, inlaturarea sau repozitionarea instalatiilor publice existente (conducte, linii electrice, telefonice), cind prin documentatia de executie se precizeaza aceste operatiuni, asanarea lucrarii, atunci cind este cazul; III. Procese curente - trasarea lucrarilor reprezinta fixarea pe teren a axei si limitelor fundatiilor sau amprizelor lucrarilor, in functie de natura lor, in conformitate cu planul de situatie sau planul de trasare si legate de axa drumului; - in cazul drumurilor, trasarea consta in pichetarea si reperarea unor puncte caracteristice ale traseului, cum ar fi: intersectia aliniamentelor, puncte principale ale curbelor tip arc de cerc, schimbarea declivitatii, intersectii cu obstacole naturale sau cai de comunicatie existente, etc., distanta maxima intre punctele materializate fiind de 25 m precum si in implementarea unor borne si repere de nivelment inafara amprizei; - pentru evitarea erorilor de trasare si incadrarea in tolerantele admise, aparatura optica este perfect pozitionata (centrata) deasupra reperului fix cu ajutorul firului cu plumb si, deasemeni, se realizeaza orizontalitatea ei prin calare, respectiv, prin aducerea bulei de aer in centrul cercului de calare si verificarea mentinerii pozitiei ei la o rotire de 180g a aparaturii; - erori de masurare pot apare si datorita pozitionarii incorecte a stadiei (mirei) pe picheti sau repere, respectiv, neasigurarea verticalitatii ei atit in planul de citire cit si in planul transversal directiei de citire; din acest motiv, la stadiile fara dispozitiv de calare, se ataseaza un fir cu plumb; - toleranta la masurarea distantelor pe un teren cu panta sub 3 g este data de relatia Td = 0,03 D (m), in care D este distanta masurata; - pentru distantele masurate pe terenuri cu panta intre 3g si 10g , toleranta se majoreaza cu 35%, pentru panta intre 10g si 15g , majorarea este de 70% iar pentru panta mai mare de 15g toleranta se dubleaza; - toleranta la masurarea unghiurilor orizontale este data de relatia T d = 6 3 n , unde n reprezinta numarul directiilor masurate in tur de orizont; - toleranta admisa pentru inchiderea pe orizontala a drumuirii este data de relatia f = c n , unde c reprezinta precizia aparatului si n numarul statiilor de drumuire;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 105

- toleranta de inchidere pe coordonate a punctelor finale ale drumului, fata de coordonatele punctelor punctelor de sprijin, pe terenuri cu pante de pina la 3 g, pentru masuratori directe, este data de relatia Txy = 0,03 D + D / 5000 (m) iar pentru masuratori indirecte, de relatia Txy = 0,003 D + D / 2600 (m); - pentru pante ale terenului cuprinse intre 3 g si 10g, tolerantele se majoreaza cu 25%, intre 10g si 15g, majorarea este de 50% si pentru pante mai mari de 15 g, tolerantele se dubleaza. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI - Nu este cazul. H. INREGISTRARI - procese verbale de predare primire amplasament; - procese verbale de trasare; - jurnal de activitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 106

PPE PA & CO 14 Terasamente

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 107

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a terasamentelor in cadrul proceselor de executie a lucrarilor de drumuri precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la procesele de realizare ale terasamentelor, manual sau mecanizat, pentru drumuri, lucrari anexe, lucrari de arta sau de protectie a drumurilor. C. TERMINOLOGIE - Sapare: operatia de extragere a pamintului (rocilor), in vederea realizarii profilelor transversale si longitudinale ale patului drumului, ale lucrarilor de colectare si evacuare a apelor, a fundatiilor lucrarilor de arta sau protectie a drumurilor, sub nivelul terenului natural; - Patul drumului: suprafata amenajata a terasamentelor care constituie suportul structurii rutiere; - Strat de forma: stratul superior al terasamentelor, amenajat pentru sporirea si uniformizarea capacitatii portante la nivelul patului drumului; - Corpul rambleului: partea rambleului cuprinsa intre terenul de fundare si patul drumului; - Teren de fundare: zona din terenul natural sau zona amenajata in terenul natural care este influentata de incarcarile transmise de terasamente sau de fundatii izolate. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - STAS 1242 / 2 1983 Teren de fundare. Cercetari geotehnice specifice traseelor de cale ferata, drumuri si autostrazi; - STAS 2914 84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 108

Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua procesele respective dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce privese calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii sapaturilor; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful formatiei sapaturi si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 109

Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de realizare a terasamentelor, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Conditiile de mediu se refera la natura, structura, configuratia si umiditatea materialelor din alcatuirea terasamentelor si, in functie de volumul de lucrari proiectat, determina modul de executare a terasamentelor, mecanizat sau manual, precum si utilajele sau uneltele folosite. Este interzisa folosirea in ramblee a paminturilor organice (mil, namol, pamint vegetal), a paminturilor de consistenta scazuta (indice de consistenta sub 0,75), paminturi care contin mai mult de 5 % saruri solubile in apa si paminturi anorganice de calitate rea sau foarte rea. Deasemeni, este interzisa utilizarea materialelor inghetate, care contin zapada sau gheata, care au umiditatea peste limitele corespunzatoare unei compactari optime sau care contin materii organice in putrfactie (radacini, iarba, frunze, crengi, etc.). Executia lucrarilor de terasamente se sisteaza atunci cind conditiile de mediu nu sunt corespunzatoare (temperaturi sub + 5 C, precipitatii abundente, etc.). Utilajele si dispozitivele utilizate la executia terasamentelor, sunt: - utilaje care sapa, imprastie si niveleaza pamintul prin impingere (buldozer, autogreder); - utilaje care sapa si incarca (excavator, draglina, incarcator); - utilaje speciale de sapat in spatii inguste; - utilaje de sapat in stinca (pikon, pikamer, demolator); - mijloace de transport (autobasculante, remorci, benzi rulante). - utilaje de compactare (cilindri compactori, placi vibrante); - utilaje pentru finisarea taluzurilor; - autostropitoare pentru realizarea umiditatii optime de compactare. In cazul executiei manuale a terasamentelor se utilizeaza: cazma, tirnacop, lopata, ranga, roaba, placi vibratoare, maiuri de mina. Pentru a se putea executa procesul de realizare a terasamentelor, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 110

fluxului tehnologic, au intrat in contact cu materialul procesat. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt reprezentate de diferitele tipuri de paminturi sau roci care sunt supuse operatiunilor de sapare, transport si compactare. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa, explozibilii si piesele de schimb. In cazul utilizarii explozibililor la efectuarea sapaturii, procesele sunt executate de personal specializat si autorizat in efectuarea acestui gen de lucrari. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de terasamente si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , conducerea dispune inceperea efectiva a lucrarii; - R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura punctul de lucru cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate, atunci cind amplasamentul si executia lucrarii afecteaza traficul rutier; - se stabileste diagrama miscarii pamintului; atunci cind materialul excavat este in exces sau nu prezinta aptitudini de utilizare pentru umpluturi, se stabilesc locatii pentru depozite definitive; atunci cind materialul excavat este insuficient sau nu prezinta aptitudini de utilizare pentru umpluturi, se stabilesc locatii pentru infiintarea gropilor de imprumut; depozitele si gropile de imprumut nu trbuie sa afecteze stabilitatea terasamentelor existente sau sa dea nastere la fenomene de eroziuni ale terenului existent; - se stabileste tehnologia de executie a terasamentelor, avind in vedere criterii tehnico economice care privesc natura si starea pamintului, pozitia lucrarii fata de nivelul terenului natural sau al apei, relief, distanta de transport, volum de sapatura si umplutura, costuri unitare, necesar de manopera, termen de executie, astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar, realizat cu scule si utilaje dependente intre ele din punct de vedere a succesiunii operatiilor si a productivitatii; - in functie de distanta de transport si capacitatea atelierului de compactare, se stabileste numarul de autobasculante necesar transportului materialului rezultat din sapatura; - seful formatiei de lucru convoaca, in prealabil, reprezentantul beneficiarului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia, atunci cind este cazul, precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii si a reperilor de cota materializati, pe baza de proces verbal;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 111

- inainte de inceperea efectiva a lucrarilor de terasamente, atunci cind pamintul excavat este utilizat la umpluturi, se face un calcul comparativ estimativ al volumelor de sapatura, respectiv umplutura necesare a fi realizate; in functie de diferentele constatate, se stabileste necesarul de material provenit din gropile de imprumut precum si locatiile acestora; deasemeni, se preleveaza si analizeaza probe de pamint din toate sursele propuse a fi utilizate la umpluturi, in vederea stabilirii aptitudinii si conditiilor de procesare specifice; - se pregateste amplasamentul lucrarii prin defrisarea arborilor, arbustilor si tufisurilor, demontarea sau demolarea unor constructii, lucrari de arta sau structuri mai vechi ale drumului, inlaturarea sau repozitionarea instalatiilor publice existente (conducte, linii electrice, telefonice), cind prin documentatia de executie se precizeaza aceste operatiuni, asanarea lucrarii, atunci cind este cazul; - se traseaza lucrarile, adica se fixeaza pe teren forma si dimensiunile exacte, in plan si in elevatie a sapaturii sau a umpluturii, in conformitate cu planul de situatie sau planul de trasare; trasarea se efectueaza in conformitate cu PPE PA & CO 13; - la toate procesele de executie a terasamentelor in amplasamentele carora exista pamint vegetal, acesta se sapa si se depoziteaza separat, in vederea utilizarii ulterioare pe taluzele nou create sau la refacerea suprafetelor afectate pe timpul desfasurarii lucrarilor. III. Procese curente - concomitent cu amplasarea setului de semnalizare, atunci cind este cazul, se aduc utilajele si dispozitivele necesare executarii terasamentelor pe amplasamentul pregatit anterior; - sapaturile manuale se executa pentru volume mici de sapatura, la lucrari izolate sau inaccesibile utilajelor sau pentru finisarea sapaturilor executate mecanizat; se are in vedere mentinerea in permanenta a unei distante de 3 m intre lucratori, astfel incit sa se evite accidentarile cauzate de manevrarea uneltelor precum si, pentru o circulatie sigura, realizarea unei banchete de minim 75 cm pe conturul sapaturii; atunci cind in documentatia tehnica, datorita naturii terenului sau a adincimii sapaturii, sunt prescrise sprijiniri, acestea sunt executate in conformitate cu procedura specifica, in vederea mentinerii dimensiunilor sapaturii dar si protectiei celor ce o efectueaza; atunci cind este necesara evacuarea materialului sapat, transportul se face cu roaba pina la punctul de depozitare, pe un traseu amenajat anterior; - la constructiile anexe, acolo unde realizarea terenului de fundare sau a terasamentelor se poate face numai manual, compactarea se face cu utilajele si uneltele mentionate, astfel incit sa fie realizat gradul de compactare impus; - sapatura mecanizata se executa pentru volume mari de sapatura, lucrari concentrate pe suprafete relativ reduse, utilajele de sapat si performantele lor determinind numarul si caracteristicile mijloacelor de transport, a utilajelor de

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 112

compactare, etc.; in functie de configuratia terenului, sapatura se poate executa in straturi, pe terenuri relativ plane sau, la terenuri inclinate, frontal; in acelasi timp cu executarea sapaturii se efectueaza si taluzarea la pantele proiectate; pentru a nu suferi degradari terenul de fundare, in cazul in care fundatia nu se poate executa imediat dupa terminarea sapaturii, aceasta se opreste deasupra cotei de fundare cu: 20 cm, in paminturi argiloase, 25 cm in nisipuri fine si 45 cm in paminturi sensibile la umiditate, saparea acestui strat facindu-se in momentul premergator executarii fundatiei; deasemeni, pe toata durata executarii sapaturii, se evita stationarea apelor pluviale sau de infiltratie pe platforma obtinuta in urma sapaturii, prin realizarea de santuri de garda perimetrale incintei si amenajarea platformei cu o panta de scurgere catre exterior, daca acest lucru este posibil sau, in cazul sapaturilor adinci, cu base de colectare; atunci cind in sapatura se descopera o combinatie de materiale corespunzatoare si necorespunzatoare, materialul corespunzator se va excava separat, in vederea reutilizarii, evitindu-se contaminarea cu materialul necorespunzator; atunci cind pamintul intilnit la nivelul proiectat nu prezinta calitatea specificata sau capacitatea portanta ceruta, se convoaca consultantul in vederea stabilirii masurilor care se impun a fi luate; atunci cind pentru consolidarea terasamentelor s-a stabilit solutia de utilizare a goegrilelor, acestea se pozitioneaza pe intreaga latime a bazei rambleului prin derularea manuala a sulurilor de geotxtil in vederea eliminarii posibilitatii de aparitie a valuririlor si o ptrecere de 20 cm intre tronsoane pe sens longitudinal; atunci cind terasamentele sunt sprijinite, se executa si alte straturi de geotextil (numarul acestora este specificat in documentatia tehnica), pozitionate pe o lungime de 4 m de la intrdosul drenului din spatele zidului de sprijin spre centrul rambleului; in cazul sapaturilor in stanca sau in cazul demolarii unor amenajari mai vechi, sapatura se executa de la cota cea mai ridicata in jos, astfel incit sa se evite accidentarile cauzate de desprinderea, in urma vibratiilor create, a unor blocuri sau portiuni de material si rostogolirea lor; atunci cind volumul de sapatura este mare sau roca este dura, se executa sapaturile cu explozivi, pe baza unor proiecte speciale care tin cont de conditiile geologice si de relief locale si precizeaza planul de amplasare a forajelor, incarcatura si masurile de protectie necesare; transportul materialului excavat, face parte din lantul tehnologic de executie a terasamentelor; daca acest material nu poate fi utilizat in cadrul lucrarii respective, atunci se respecta specificatiile documentatiei tehnice sau dispozitiile investitorului cu privire la locul si modul de depozitare; platformele de pamint natural rezultate in urma executarii sapaturii in deblee sau decopertarii pamintului vegetal de sub ramblee, se compacteaza pina la

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 113

atingerea gradului de compactare Proctor Normal de 100 %, masurat la adincimea de 30 cm; daca natura terenului natural nu permite atingerea acestui grad de compactare se convoaca consultantul; pentru verificarea naturii terenului de fundare se preleveaza si analizeaza minim 3 probe la 100 m de drum, astfel incit sa acopere intraga ampriza; atunci cind declivitatea terenului natural de sub ramblee este mai mare de 20 %, se executa trepte de infratire cu inaltimea egala cu grosimea straturilor proiectate care formeaza umplutura si cu panta transversala de 4 % spre exterior; pentru evitarea tasarilor ulterioare sub actiunea factorilor naturali, a greutatii proprii sau a solicitarilor produse de incarcari exterioare, materialele componente ale terasamentelor se compacteaza artificial, deoarece, prin sapare, toate paminturile isi maresc volumul initial, micsorindu-si densitatea aparenta datorita cresterii volumului golurilor; calitatea compactarii este influentata de grosimea stratului prin faptul ca aceasta se stabileste in functie de materialul utilizat, de adincimea de actiune a utilajului de compactare si de diametrul maxim al granulelor; numarul de treceri care reprezinta numarul de miscari dus intors efectuate succesiv de catre utilajul de compactat, pe aceeasi urma, influenteaza, deasemeni, calitatea compactarii; pentru a atinge gradul de compactare specificat in documentatia tehnica si in caietele de sarcini, umiditatea materialului compactat va fi cit mai apropiata ( 2%) fata de umiditatea optima de compactare Woptim; parametrii de compactare (grosimea stratului, numarul de treceri, W optim) se stabilesc pe tronsoane experimentale, pentru volume de terasamente mai mari de 5000 m3 sau sunt luati din literatura de specialitate, pentru volume de terasamente mai mici de 5000 m3; in conformitate cu prescriptiile documentatiei tehnice si a tehnologiei de executie adoptate, materialul utilizat la realizarea terasamentului se asterne in straturi uniforme si continui, cu panta transversala de 4 % spre exterior, pe lungimea tronsonului de compactat care nu depaseste 500 m; compactarea se executa pe fasii paralele cu axul drumului sau cu latura cea mai mare, atunci cand se excuta terasamente sau se realizeaza terenul de fundare pentru lucrari de arta, protectie sau sustinere; compactarea se incepe de la partea cea mai joasa, prin treceri succesive, asfel ca suprapunerea pe urma anterioara sa fie de minim 15 cm; numarul de treceri prescris nu se realizeaza de la inceput in acelasi loc, ci se acopera intreaga suprafata a stratului de compactat, dupa care se reia operatia, ca la prima trecere, pina la realizarea numarului de treceri impus; in timpul compactarii se evita socurile mecanice, stationarea utilajului pe suprafata de compactare, virajele si manevrele bruste si, de asemeni, se respecta viteza constanta de lucru;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 114

- executia acestor trepte incepe de jos in sus astfel ca pamintul de la treapta superioara sa fie folosit la treapta inferioara; - dupa compactarea unui strat, nu se trece la realizarea urmatorului decit dupa ce au fost luate probe, in conformitate cu prescriptiile caietului de sarcini si, in urma analizei lor, s-a constat ca a fost atins gradul de compactare cerut; - in cazul in care materialul asternut nu are umiditatea optima de compactare, se procedeaza la udarea lui, prin stropirea uniforma a stratului asternut sau udarea in depozit, dupa care se reia compactarea pina la obtinerea rezultatelor solicitate; - la realizarea umpluturilor cu material din derocari, nu se folosesc blocuri cu laturi mai mari de 0,50 m, se asigura impanarea materialului asternut si compactarea lui cu vibratoare grele de 12 16 tone; - deasupra umpluturilor realizate cu material din derocari, se realizeaza un terasament din pamint corespunzator, de minim 2 m inaltime; - pentru fiecare strat asternut si compactat se verifica gradul de compactare (minim 6 teste la 2000 mp executati), panta transversala si grosimea; - la fiecare al treilea strat, dupa ploaie si la ultimul strat, se fac masuratori deflectometrice; - deasemeni, la patul drumului se verifica latimea ( tolerante 5 cm de la axul drumului si 10 cm pe toata latimea platformei), cotele (intre + 2,5 si 5 cm) si panta transversala ( 1 %); - taluzurile care urmeaza a fi acoperite cu strat vegetal, se taie in trepte sau se ranforseaza cu cleionaje (din brazde, nuiele, elemente prefabricate), se acopera cu strat vegetal, se fertilizeaza si insemanteaza. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - decopertarea pamintului vegetal de pe amplasamentului lucrarii si depozitarea acestuia in locatii aprobate; - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; - asternerea pamintului vegetal in vederea refacerii conditiilor initiale de mediu sau a amenajarii terenului temporar ocupat sau ramas liber de constructii. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 115

H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 116

PPE PA & CO 15 Rigole, santuri, casiuri

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 117

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a lucrarilor anexe, din cadrul constructiilor de drumuri, care au scopul de a colecta si evacua apele pluviale de pe platforma si din zona drumului precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia rigolelor, santurilor si casiurilor, pornind de la faza de lucru in care sapatura a fost finalizata (conform PPE PA & CO 14). C. TERMINOLOGIE - Rigola: constructie anexa pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale, cu profil curent triunghiular, de adincime mica, amenajata in lungul drumului sau a strazii, la marginea platformei; - Sant: constructie anexa, sub forma de canal deschis, cu sectiune triunghiulara, destinat colectarii apelor pluviale de pe platforma drumului sau de pe taluzuri si evacuarii lor; - Sant de garda: sant executat in amonte de creasta unui taluz de debleu sau la o mica distanta de piciorul unui taluz de rambleu, in scopul colectarii si evacuarii apelor pluviale, impiedicind astfel degradarea taluzurilor; - Casiu: constructie anexa pe taluzul de rambleu, care asigura descarcarea rigolei de acostament; - Pilonare: operatie constind din stropirea cu apa si indesarea usoara, realizata prin batere cu maiul sau cu placa vibratoare, a unui strat din materiale granulare; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - STAS 10796 / 2 79 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor rigole, santuri si casiuri; - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 118

Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua procesele respective, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre beneficiar, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful formatiei de lucru si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 119

Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei constructiilor anexe care au scopul de colectare si evacuare a apelor pluviale, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Conditiile de mediu se refera la temperatura atmosferica si precipitatii, astfel incit, deoarece se utilizeaza mortare si betoane, procesele nu se pot executa la temperaturi negative; deasemeni, nu se pot executa pe timp de ploaie sau atunci cind stratul suport, respectiv suprafata rezultata in urma efectuarii sapaturilor, a fost afectata de precipitatii. Deoarece executia acestor lucrari se face de regula manual, uneltele utilizate sunt: lopata, mai, ciocan de zidarie, mistrie, drisca, roaba, etc.. In cazul in care, pentru realizarea acestor constructii, se folosesc elemente prefabricate din beton grele, montarea lor se face cu o automacara. Transportul betonului si mortarului utilizat, in cazul in care acestea nu se pot realiza la fata locului sau constitue o solutie neeconomica, se face cu autotransportoare de beton. Pentru a se putea efectua aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si uneltelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a utilajelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor uneltelor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu betonul sau mortarul pus in opera. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: nisip, bolovani de riu sau piatra bruta, elemente prefabricate din beton, mortar, beton. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - deoarece aceste procese, in vederea eliminarii posibilitatii degradarii stratului suport, se executa imediat dupa realizarea sapaturii, activitatile premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 120

utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie, considerindu-se ca semnalizarea rutiera a lucrarilor si instructajul referitor la siguranta circulatiei au fost efectuate la demararea lucrarilor de sapatura. III. Procese curente - constructiile anexe pentru drumuri care au scopul de a colecta si evacua apele pluviale, se realizeaza in conformitate cu specificatiile cuprinse in documentatia tehnica de executie prin care, in functie de zona geografica in care se afla drumul, de tipul profilului transversal, de relief, de natura terenului, de debitul si viteza apei, de conditiile de circulatie, se stabileste tipul si forma acestor constructii anexe; - pentru executia rigolelor si santurilor neprotejate, se aplica PPE PA & CO 14 : Terasamente, urmata de finisarea taluzelor create, astfel incit geometria lucrarii sa corespunda cu cerintele documentatiei tehnice; - santurile de garda se vor amplasa la minim 5 m de muchia taluzului de debleu sau, cind sunt la piciorul rambleului, la minim 1,5 m de acesta; deasemeni, pentru prevenire degradarii taluzelor prin infiltrari de ape, santurile de garda, indiferent de panta, se protejeaza; - protectia rigolelor, santurilor si santurilor de garda se face prin executia de pereuri uscate, pereuri rostuite cu mortar de ciment, pereuri in mortar de ciment, pereuri din piatra bruta sau bolovani de riu pe fundatie de beton, pereuri din beton monolit sau pereuri din elemente prefabricate din beton; - protectia casiurilor se face, datorita amplasarii lor pe taluze si deci avind pante de scurgere mari, cu pereuri din elemente prefabricate din beton care se sprijina, la piciorul taluzului, pe o fundatie din beton ale carei dimensiuni sunt specificate in documentatia tehnica; - pereurile uscate se executa prin asternerea, peste terenul bine nivelat, a unui strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 cm dupa pilonare; - peste acest strat se asterne un strat de nisip afinat, de aceeasi calitate, in care se pozeaza pietrele sau bolovanii; - pietrele se implanteaza vertical in stratul de nisip afinat, unele linga altele, cu rosturile tesute, batindu-se deasupra si lateral cu ciocanul, astfel ca fiecare piatra sa fie bine strinsa de pietrele vecine; grosimea initiala a acestui strat este de 8 cm; - pentru a se asigura fixarea pereului se procedeaza la o prima batere cu maiul, pe uscat, pentru asezarea pietrelor; - se asterne un strat de nisip de 1 1,5 cm grosime, pentru impanare care se uda si se impinge cu periile in golurile dintre pietre pina se umplu, dupa care se bate din nou cu maiul pina la refuz; - suprafata pereului astfel realizat, este regulata, abaterea maxima admisa fiind de 2 cm fata de suprafata teoretica a taluzului; in caz contrar, zonele neconforme se refac prin scoaterea pietrelor si reglarea grosimii stratului de nisip de sub ele;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 121

- pereurile rostuite cu mortar de ciment comporta aceleasi faze de executie ca si pereurile uscate, insa, dupa prima batere cu maiul, pe uscat si verificarea suprafatarii, umplerea golurilor dintre pietre se face cu mortar de ciment M 100; - baterea finala cu maiul pina la refuz, se face inainte de inceperea reactiei de priza a mortarului; - pentru realizarea unei suprafete etanse, in perioadele cu temperaturi atmosferice ridicate, pereul se protejeaza, impotriva uscarii fortate si deci a aparitiei fisurilor in urma contractiei mortarului, prin udare timp de trei zile; - pereurile in mortar de ciment se executa prin asternerea, peste terenul bine nivelat, a unui strat de nisip grauntos si aspru, in grosime de 5 cm dupa pilonare; - peste stratul de nisip pilonat se asterne un strat abundent de mortar de ciment M 100 in care se implanteaza pietrele sau bolovanii si se potrivesc prin alunecare astfel incit sa se obtina o tesere a rosturilor si o refulare a mortarului la suprafata, prin toate rosturile; - se executa o batere cu maiul pentru stabilizarea pereului si se verifica suprafatarea, dupa care se continua umplerea cu mortar a golurilor dintre pietre si se niveleaza mortarul cu mistria; - pentru realizarea unei suprafete etanse, in perioadele cu temperaturi atmosferice ridicate, pereul se protejeaza, impotriva uscarii fortate si deci a aparitiei fisurilor in urma contractiei mortarului, prin udare timp de trei zile si acoperire cu rogojini sau saci timp de sapte zile; - pereurile din piatra bruta sau bolovani de riu pe fundatie de beton se executa prin asternerea, peste terenul bine nivelat, a unui strat de fundatie din beton C 6/7,5 (B 100), grosimea fiind cea prevazuta in documentatia tehnica, in care, inainte de inceperea reactiei de priza a betonului, se implanteaza pietrele sau bolovanii, in acelasi mod ca la executia pereurilor in mortar de ciment; - verificarea suprafatarii, colmatarea rosturilor cu mortar de ciment si protectia pereului astfel realizat se executa in acelasi mod ca la executia pereurilor in mortar de ciment; - pereurile din beton monolit se executa prin turnarea directa, peste terenul bine nivelat, a unui strat de beton, finisat manual, de dimensiuni si clasa in conformitate cu specificatiile din documentatia tehnica; - turnarea se face pe tronsoane de 1,5 2 m, cu rosturi transversale de 2 cm; - betonul turnat se protejeaza impotriva soarelui sau a ploii, incepind cu declansarea reactiei de priza, prin acoperire si, apoi, prin stropire cu apa, atit cit este nevoie, in functie de conditiile atmosferice, timp de 7 zile; - rosturile transversale se colmateaza, dupa intarirea betonului, cu mortar de ciment sau mastic bituminos; - elementele prefabricate din beton se pozeaza pe o fundatie realizata din nisip pilonat sau beton proaspat;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 122

- forma si dimensiunile prefabricatelor precum si tipul de fundare sunt specificate in documentatia tehnica de executie; - rosturile dintre elementele prefabricate se colmateaza cu mortar de ciment sau mastic bituminos; - tolerantele admise la montarea elementelor prefabricate sunt de maxim 5 mm fata de cotele precizate in profilele transversale si in cel longitudinal. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - decopertarea pamintului vegetal de pe amplasamentului lucrarii si depozitarea acestuia in locatii aprobate; - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; - asternerea pamintului vegetal in vederea refacerii conditiilor initiale de mediu sau a amenajarii terenului temporar ocupat sau ramas liber de constructii. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 123

PPE PA & CO 16 Strat de fundatie din balast sau balast amestec optimal

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 124

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal, in cadrul constructiilor de drumuri precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la constructia sau repararea drumurilor, pornind de la faza de lucru in care terasamentele acestora au fost finalizate (conform PPE PA & CO 14 : Terasamante). C. TERMINOLOGIE - Strat de fundatie: strat prin care se transmit si se repartizeaza terasamentelor solicitarile verticale din stratul de baza; in cazul balastului, acesta joaca si rolul de strat drenant si anticapilar; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - STAS 6400 84 Straturi de baza si de fundatie. Conditii de calitate; - SR 662 : 2002 Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate; - Caiet de sarcini. J. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 125

Responsabil proces: - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. K. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei straturilor de forma sau de fundatie din balast sau balast amestec optimal, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Conditiile de mediu se refera la temperatura atmosferica si precipitatii, astfel incit procesele nu se pot executa la temperaturi negative, atunci cind patul drumului este

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 126

acoperit cu zapada sau cu gheata; deasemeni, nu se pot executa pe timp de ploaie, atunci cind stratul suport, respectiv terasamentele, au fost afectate de precipitatii. Utilajele si dispozitivele utilizate la executia straturilor de forma sau de fundatie din balast sau balast amestec optimal, sunt: - utilaje care imprastie si niveleaza materialul prin impingere (buldozer, autogreder); - utilaje de compactare (cilindri compactori, placi vibrante); - autostropitoare pentru realizarea umiditatii optime de compactare; - instalatie de preparare a amestecului optimal; - mijloace de transport. In cazul executiei manuale, se utilizeaza utilaje de compactare de mica mecanizare, maiuri de mina. Pentru a se putea executa aceste lucrari, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si uneltelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a utilajelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor uneltelor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: balastul sau balastul amestec optimal. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - deoarece aceste lucrari se executa imediat dupa realizarea terasamentelor, procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie, considerindu-se ca semnalizarea rutiera a lucrarilor si instructajul referitor la siguranta circulatiei au fost efectuate la demararea lucrarilor de sapatura; - seful de formatie convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si receptionarii, pe baza de proces verbal, a fazelor anterioare de executie, respectiv terasamente, strat de forma; - in cazul in care se utilizeaza balast amestec optimal, acesta se prepara in statii centralizate astfel incit compozitia granulometrica si umiditatea sa fie corespunzatoare specificatiilor din documentatia tehnica de executie, dupa care se transporta la locul de punere in opera.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 127

III. Procese curente - pentru realizarea straturilor de forma sau de fundatie din balast sau balast amestec optimal, se utilizeaza balast cu dimensiunea granulei de maxim 63 mm si care corespunde conditiilor de calitate specificate in caietul de sarcini al fiecarei lucrari; - in cazul in care balastul nu are curba granulometrica corespunzatoare cu cea solicitata in proiect, aceasta se corecteaza prin trecere prin statia de preparare a amestecului si eliminarea sau adaugarea sorturilor necesare; - atunci cind se utilizeaza balast din mai multe surse de aprovizionare, depozitarea se face astfel incit sa se evite amestecarea cit si impurificarea lor iar sectoarele de drum realizate sunt delimitate in functie de sursa folosita; - inaintea asternerii stratului de forma sau de fundatie din balast sau balast amestec optimal, se realizeaza sau se refac lucrarile de drenare a apei din patul drumului; - pentru stabilirea conditiilor specifice de executie, se realizeaza un tronson experimental, de minim 50 m lungime si latimea a doua utilaje de compactat, pe care se stabilesc grosimea si umiditatea optima de compactare a stratului asternut, componenta atelierului de compactare si numarul de treceri necesar; - acesti parametri fiind stabiliti si insusiti de catre client, se trece la executia propriuzisa a stratului de forma sau de fundatie; - balastul este adus la locul de punere in opera si descarcat in gramezi situate la o distanta care sa asigure realizarea grosimii optime a stratului; - asternerea si nivelarea balastului se face pe toata latimea platformei sau a sectorului in lucru, inclusiv pe acostamente, la sablon, respectindu-se latimea si pantele transversale prevazute in documentatie tehnica de executie; - daca, in urma determinarilor de laborator, se constata ca materialul nu are umiditatea optima de compactare, se intervine cu utilajul de stropit, asigurind debitul necesar si uniformitatea stropirii; - compactarea se incepe de la partea cea mai de jos, de la acostament la ax, prin treceri succesive in lungul drumului, astfel incit sa se suprapuna trecerile pe o latime de minim 20 cm; - daca in timpul compactarii sau produs denivelari din cauza neuniformitatii materialului, acestea se reprofileaza, se completeaza cu material si se cilindreaza din nou; - in conformitate cu documentatia tehnica de executie, se efectueaza verificarile referitoare la grosimea stratului (minim 3 puncte la 2000 mp executati, toleranta 2 cm), gradul de compactare (98 % pentru cel putin 95 % din punctele masurate si minim 95 % in toate punctele de masurare) precum si la elementele geometrice ale stratului executat (tolerante + 5 cm la latime, 0, 4 % la panta transversala, + 2,5 si 5 cm la cote pentru strat de forma, 1 cm la cote pentru strat de fundatie, 2 cm in profil longitudinal, in axul benzii si 1 cm in profil transversal la denivelari masurate sub lata de 3 m);

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 128

- daca drumul se da in circulatie inaintea executarii celorlalte straturi rutiere, stratul de fundatie din balast sau balast amestec optimal se protejeaza prin stropiri succesive cu emulsie bituminoasa sau asternerea unui strat de nisip si instituirea de restrictii de viteza de circulatie; - este interzisa executia stratului de forma sau de fundatie din balast sau balast amestec optimal cu balast inghetat sau pe pat acoperit cu zapada sau pojghita de gheata. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 129

PPE PA & CO 17 Strat de fundatie din balast stabilizat

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 130

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a straturilor de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici sau puzzolanici, in cadrul constructiilor de drumuri precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la constructia sau repararea drumurilor, pornind de la faza de lucru in care stratul drenant si anticapilar a fost finalizat (conform PPE PA & CO 16 : Strat de fundatie din balast sau balast amestec optimal). C. TERMINOLOGIE - Strat de fundatie: strat prin care se transmit si se repartizeaza terasamentelor solicitarile verticale din stratul de baza; in cazul balastului, acesta joaca si rolul de strat drenant si anticapilar; - Lianti puzzolanici: materiale care amestecate cu un activant, in prezenta apei, capata proprietati hidraulice (zgura granulata, cenusa de termocentrala, tufuri vulcanice); - Lianti hidraulici: pulberi minerale care in amestec cu apa reactioneaza, dind produse care se intaresc in timp (cimentul); - Durata de maniabilitate: perioada in care priza cimentului este nula sau foarte slaba si permite punerea in opera a amestecului si compactarea lui fara sa prejudicieze viitoarele caracteristici mecanice ale acestuia; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - STAS 6400 84 Straturi de baza si de fundatie. Conditii de calitate; - STAS 10473/1 87 Straturi rutiere din agregate naturale sau paminturi stabilizate cu ciment; - CD 127 86: Instructiuni tehnice de proiectare si realizare a straturilor din agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 131

- asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 132

Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei straturilor de fundatie din balast stabilizat, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel: I. Conditii de mediu si tehnice Conditiile de mediu se refera la temperatura atmosferica si precipitatii, astfel incit procesele nu se pot executa la temperaturi negative si atunci cind stratul de fundatie este acoperit cu zapada sau cu gheata; deasemeni, nu se pot executa pe timp de ploaie, atunci cind stratul suport, respectiv fundatia din balast, a fost afectat de precipitatii. Utilajele si dispozitivele utilizate la executia straturilor de fundatie din balast stabilizat, sunt: - utilaje care imprastie si niveleaza materialul prin impingere (buldozer, autogreder); - utilaje de compactare (cilindri compactori, placi vibrante); - autostropitoare pentru realizarea umiditatii optime de compactare; - instalatie de preparare a amestecului; - mijloace de transport. In cazul executiei manuale, se utilizeaza utilaje de compactare de mica mecanizare, maiuri de mina. Pentru a se putea executa aceste lucrari, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si uneltelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a utilajelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor uneltelor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: balastul si liantul hidraulic sau puzzolanic utilizat. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - deoarece aceste lucrari se executa imediat dupa realizarea straturilor de fundatie anticapilare si drenante, procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 133

executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie, considerindu-se ca semnalizarea rutiera a lucrarilor si instructajul referitor la siguranta circulatiei au fost efectuate la demararea lucrarilor de sapatura; - seful de formatie convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si receptionarii, pe baza de proces verbal, a fazelor anterioare de executie, respectiv, sapatura, terasamente, fundatie de balast; - balastul stabilizat cu ciment se prepara in statii centralizate astfel incit compozitia granulometrica, dozajul de liant si umiditatea sa fie corespunzatoare specificatiilor din documentatia tehnica de executie, dupa care se transporta la locul de punere in opera. III. Procese curente - pentru realizarea straturilor de fundatie din balast stabilizat se utilizeaza balast cu dimensiunea granulei de maxim 31 mm sau agregate concasate cu dimensiunea maxima a granulei de 25 mm care corespund conditiilor de calitate specificate in caietul de sarcini al fiecarei lucrari, in amestec cu 5 7% ciment (sau un liant puzzolanic a carui pondere in amestec a fost determinata in laborator); - in cazul in care balastul nu are curba granulometrica corespunzatoare cu cea solicitata in proiect, aceasta se corecteaza prin trecere prin statia de preparare a amestecului si eliminarea sau adaugarea sorturilor necesare; - atunci cind se utilizeaza balast din mai multe surse de aprovizionare, depozitarea se face astfel incit sa se evite amestecarea cit si impurificarea lor iar sectoarele de drum realizate sunt delimitate in functie de sursa folosita; - inaintea asternerii stratului de fundatie din balast stabilizat se stropeste stratul suport, in special daca acesta este constituit din materiale drenante; - pentru stabilirea conditiilor specifice de executie, se realizeaza un tronson experimental, de minim 30 m lungime si latimea a doua utilaje de compactat, pe care se stabilesc grosimea si umiditatea optima de compactare a stratului asternut, componenta atelierului de compactare si numarul de treceri necesar; - acesti parametri fiind stabiliti si insusiti de catre client, se trece la executia propriuzisa a stratului de fundatie; - balastul stabilizat este adus la locul de punere in opera si descarcat in gramezi, situate la o distanta care sa asigure realizarea grosimii optime a stratului sau, in cordoane; - asternerea si nivelarea balastului se face pe jumatate din latimea platformei sau a sectorului in lucru, la sablon, respectindu-se latimea si pantele transversale prevazute in documentatie tehnica de executie; - in cazul asternerii mecanizate, caracteristicile geometrice ale stratului sunt realizate prin pozarea la cotele necesare a longrinelor pe care circula repartizatorul;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 134

- daca, in urma determinarilor de laborator, se constata ca materialul nu are umiditatea optima de compactare, se intervine cu utilajul de stropit, asigurind debitul necesar si uniformitatea stropirii; - compactarea se incepe de la partea cea mai de jos, de la acostament la ax, prima trecere efectuindu-se cu 1/3 din latimea compactorului pe acostament si apoi prin treceri succesive in lungul drumului, astfel incit sa se suprapuna trecerile pe o latime de minim 20 cm; - in cazul in care grosimea balastului stabilizat proiectat este mai mare de 22 cm, executia lui se face in mai multe straturi, in functie de parametrii stabiliti pe sectorul experimental; - daca in timpul compactarii sau produs denivelari din cauza neuniformitatii materialului, acestea se reprofileaza, se completeaza cu material si se cilindreaza din nou; - in conformitate cu documentatia tehnica de executie, se efectueaza verificarile referitoare la grosimea stratului, gradul de compactare precum si la elementele geometrice ale stratului executat; - daca stratul de baza urmeaza sa se execute mai tirziu, stratul de fundatie din balast stabilizat se protejeaza prin stropire cu emulsie bituminoasa si asternerea unui strat de criblura 16/25 care se cilindreaza; - in cazul imbracamintilor din beton de ciment, acestea se executa dupa 7 zile de la realizarea stratului de fundatie din balast stabilizat; - este interzisa executia stratului de fundatie din balast stabilizat cu balast inghetat sau pe pat acoperit cu zapada sau pojghita de gheata. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 135

PPE PA & CO 18 Strat de fundatie din piatra sparta

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 136

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a straturilor de fundatie din piatra sparta, in cadrul constructiilor de drumuri precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la constructia sau repararea drumurilor, pornind de la faza de lucru in care terasamentele au fost finalizate (conform PPE PA & CO 14 : Terasamente), in cazul in care patul drumului este format din paminturi necoezive sau, stratul anticapilar, drenant a fost finalizat (conform PPE PA & CO 16 : Strat de fundatie din balast sau balast amestec optimal), in cazul in care patul drumului este format din paminturi coezive. C. TERMINOLOGIE - Strat de fundatie: strat prin care se transmit si se repartizeaza terasamentelor solicitarile verticale din stratul de baza; in cazul balastului, acesta joaca si rolul de strat drenant si anticapilar; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - STAS 6400 84 Straturi de baza si de fundatie. Conditii de calitate; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 137

- dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei straturilor de fundatie din piatra sparta, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel :

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 138

I. Conditii de mediu si tehnice Conditiile de mediu se refera la temperatura atmosferica si precipitatii, astfel incit procesele nu se pot executa la temperaturi negative, atunci cind patul drumului este acoperit cu zapada sau cu gheata; deasemeni, nu se pot executa pe timp de ploaie, atunci cind stratul suport, respectiv terasamentele, au fost afectate de precipitatii. Utilajele si dispozitivele utilizate la executia straturilor de fundatie din piatra sparta, sunt: - utilaje care imprastie si niveleaza materialul prin impingere (buldozer, autogreder); - utilaje de compactare (cilindri compactori, placi vibrante); - instalatie de preparare a amestecului optimal; - mijloace de transport. In cazul executiei manuale, se utilizeaza utilaje de compactare de mica mecanizare, maiuri de mina. Pentru a se putea executa aceste lucrari, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si uneltelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a utilajelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor uneltelor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - deoarece aceste lucrari se executa imediat dupa realizarea terasamentelor sau a straturilor anticapilare, drenante, procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie, considerindu-se ca semnalizarea rutiera a lucrarilor si instructajul referitor la siguranta circulatiei au fost efectuate la demararea lucrarilor de sapatura; - seful formatiei convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si receptionarii, pe baza de proces verbal, a fazelor anterioare de executie, respectiv, sapatura, terasamente, strat drenant; - in cazul in care se utilizeaza piatra sparta amestec optimal, acesta se prepara in statii centralizate astfel incit compozitia granulometrica sa fie corespunzatoare

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 139

specificatiilor din documentatia tehnica de executie, dupa care se transporta la locul de punere in opera. `III. Procese curente - pentru realizarea straturilor de fundatie din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal, se utilizeaza piatra sparta cu dimensiunea granulei de maxim 63 mm si care corespunde conditiilor de calitate specificate in caietul de sarcini al fiecarei lucrari; - in cazul in care piatra sparta nu are curba granulometrica corespunzatoare cu cea solicitata in proiect, aceasta se corecteaza prin trecere prin statia de preparare a amestecului si eliminarea sau adaugarea sorturilor necesare; - atunci cind se utilizeaza piatra sparta din mai multe surse de aprovizionare, depozitarea se face astfel incit sa se evite amestecarea cit si impurificarea lor iar sectoarele de drum realizate sunt delimitate in functie de sursa folosita; - inaintea asternerii stratului de fundatie din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal, se realizeaza sau se refac lucrarile de drenare a apei din patul drumului; - pentru stabilirea conditiilor specifice de executie, se realizeaza un tronson experimental, de minim 30 m lungime si latimea a doua utilaje de compactat, pe care se stabilesc grosimea optima de compactare a stratului asternut, componenta atelierului de compactare si numarul de treceri necesar; - acesti parametri fiind stabiliti si insusiti de catre client, se trece la executia propriuzisa a stratului de fundatie; - piatra sparta este adusa la locul de punere in opera si descarcata in gramezi situate la o distanta care sa asigure realizarea grosimii optime a stratului; - asternerea si nivelarea pietrei sparte se face pe toata latimea platformei sau a sectorului in lucru, inclusiv pe acostamente, la sablon, respectindu-se latimea si pantele transversale prevazute in documentatie tehnica de executie; - compactarea se incepe de la partea cea mai de jos, de la acostament la ax, prin treceri succesive in lungul drumului, astfel incit sa se suprapuna trecerile pe o latime de minim 20 cm; - compactarea se considera realizata atunci cind o piatra aruncata in fata tamburului cilindrului compactor nu intra in stratul compactat si este sfarimata; - daca in timpul compactarii sau produs denivelari din cauza neuniformitatii materialului, acestea se reprofileaza, se completeaza cu material si se cilindreaza din nou; - in conformitate cu documentatia tehnica de executie, se efectueaza verificarile referitoare la grosimea stratului, gradul de compactare precum si la elementele geometrice ale stratului executat; - daca drumul se da in circulatie inaintea executarii celorlalte straturi rutiere, stratul de fundatie din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal se

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 140

impaneaza cu split sort 16/25 mm cilindrat si apoi se innoroieste cu savura 0/8 mm sau nisip natural, dupa care urmeaza o noua cilindrare; - in cazul in care stratul urmator este de tip macadam sau beton de ciment, impanarea si innoroirea nu se mai efectueaza; - este interzisa executia stratului de fundatie din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal cu agregate inghetate sau pe pat acoperit cu zapada sau pojghita de gheata. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 141

PPE PA & CO 19 Parapete metalic

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 142

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a parapetelor metalice si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia parapetelor deformabile metalice (glisiere) de tip semigreu, greu si foarte greu. C. TERMINOLOGIE - Parapete: lucrari anexe ale drumului care au scopul de a proteja vehiculele impotriva iesirilor de pe platforma drumului si ghidarea optica a acestora, pe sectoarele de drum periculoase din punct de vedere al sigurantei circulatiei; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - STAS 1948 / 1 91: Stilpi de ghidare si parapete; - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 143

Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului finit in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei parapetelor metalice este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Executia parapetelor metalice nu impune conditii de mediu deosebite, realizarea lor fiind posibila in orice anotimp, indiferent de conditiile meteo, atunci cind fundatia stilpilor este din piatra sparta. In cazul in care fundatiile sunt din beton, se respecta conditiile de mediu specificate in PPE PA & CO 25 : Fundatii directe.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 144

Utilajele si dispozitivele utilizate la executia lucrarilor de parapete metalice sunt: - utilaj dotat cu dispozitiv de sapat gauri; - autotransportor de beton sau instalatie mobila de preparare a betonului; - mijloace de transport (autobasculante, remorci). La procesele care se executa manual se utilizeaza: tirnacop, cazma, lopata, roaba, chei de mina, leviere,etc.. Pentru executia parapetelor metalice, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - beton de ciment sau piatra sparta; - elemente prefabricate metalice de parapete; - vopsea. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevede realizarea de parapete metalic si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , conducerea dispune inceperea efectiva a lucrarii; - R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura punctul de lucru cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate, atunci cind amplasamentul si executia lucrarii afecteaza traficul rutier; - se stabileste, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, tehnologia de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie; - seful formatiei convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia, atunci cind este cazul, precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii si a reperilor de cota materializati, pe baza de proces verbal;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 145

- se traseaza lucrarile, adica se fixeaza pe teren forma si dimensiunile exacte, in plan si in elevatie a sapaturilor, in conformitate cu planul de situatie sau planul de trasare; trasarea se va efectua in conformitate cu PPE PA & CO 13. III. Procese curente - parapetele se amplaseaza inafara platformei drumului sau, in anumite situatii, in cadrul acostamentelor; - la executia mecanizata a sapaturilor pentru fundatiile stilpilor de parapete, finisarea se face manual; - pentru fiecare lot de prefabricate metalice se verifica documentele insotitoare de atestare a calitatii, numarul elementelor si corespondenta lor cu necesitatile de executie; - in cazul in care se aprovizioneaza elemente de parapete care nu sunt confectionate din oteluri inoxidabile, tratate impotriva oxidarii sau neprotejate contra ruginirii, acestea sunt curatate si apoi grunduite inainte de montare; - distanta dintre doi stilpi pentru parapete metalic semigreu si greu este de 3 m iar pentru parapete metalic foarte greu, este de 2 m; - dimensiunile in plan ale fundatiilor sunt de 40 x 40 cm in cazul sapaturilor manuale si 40 cm, in cazul sapaturii mecanizate; - adincimea de fundare, masurata de la cotele acostamentului (atunci cind acesta este corect executat), este de 1150 mm; - stilpii de parapete sunt incastrati in fundatie pe o lungime de 1100 mm, astfel incit distanta de la partea carosabila, adiacenta parapetelui, la axul lisei sa fie de 595 mm; - in cazul in care pozarea parapetelor se face pe coronamentul unui zid de sprijin din beton, la turnarea acestuia, prin cofrare, se lasa goluri, la distantele stipulate in documentatia tehnica de executie, functie de tipul de parapete care se executa, pentru montarea si monolitizarea stilpilor; - dupa executarea completa si corecta a tuturor imbinarilor dintre elementele componente ale parapetelor, se vopsesc elementele care nu sunt confectionate din otel inoxidabil sau nu sunt tratate impotriva oxidarii, culoarea sau culorile utilizate precum si modul de succesiune a lor, sunt in conformitate cu documentatia de executie sau specificatiile administratorului drumului. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 146

3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 147

PPE PA & CO 20 Servicii pregatitoare aferente intretinerii si reparatiei drumurilor publice

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 148

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de organizare a unui sistem eficient de culegere a datelor de pe toate sectoarele de drum aflate in administrare, in scopul actualizarii permanente a bazelor de date, a pregatirii documentatiilor tehnice pentru asigurarea intretinerii corespunzatoare a drumurilor, podurilor si constructiilor anexe ale acestora precum si prelucrarii datelor culese. B. DOMENIU Se aplica in cadrul procesului de administrare a unei retele de drumuri. C. TERMINOLOGIE - Drum: constructie distincta dotata cu toate elemetele necesare indeplinirii functiei pentru care este destinata cuprinzind terasamentele, fundatia, stratul de baza si imbracamintea, acostamentele, santurile de scurgere, rigolele, trotuarele, podetele (cu deschiderea sau suma deschiderilor mai mica de 5 m), trecerile la nivel cu caile ferate, amenajarile la nivel ale intersectiilor de drumuri, benzile separatoare ale cailor si spatiile verzi, plantatiile de arbori si arbusti situate in zonele de siguranta ale drumurilor, indicatorii kilometrici si hectometrici, zidurile de sprijin sau de captusire si boltile cu pilastri din zona drumurilor, inclusiv partile componente ale acestor lucrari care depasesc zonele, precum si constructiile, amenajarile si instalatiile legate de siguranta circulatiei (indicatoarele pentru circulatie, console, portale de semnalizare, stilpi de ghidare, parapete, semafoare, lampi cu lumina intermitenta, oglinzi parabolice, etc.) marcaje rutiere, gardurile de protectie de pe autostrazi, contori de inregistrare a traficului, locurile de parcare si de stationare pentru autovehicule inclusiv dotarile lor, platformele statiilor pentru mijloacele de transport in comun, refugiile pentru pietoni, pistele pentru ciclisti, insulele de dirijare, benzile de urgenta sau de stationare, benzile suplimentare destinate vehiculelor lente, platformele amenajate (inclusive caile de acces) pentru verificarea tonajelor autovehiculelor in punctele de control si trecere a frontierei si pentru instalatiile portabile de cintarire, platformele de depozitare a materialelor pentru lucrarile de intretinere si reparare drumuri. De asemenea sunt cuprinse in notiunea de drum instalatiile si aparatura pentru monitorizarea traficului rutier pe timp de iarna, instalatiile si aparatura de monitorizare, control si dirijare a traficului rutier, dotarile din gama apel urgenta (telefoane, etc.), instalatiile si dotarea statiilor de peaj de pe autostrazi sau de la traversarea podurilor, panourile de semnalizare cu mesaj variabil. - Poduri: cuprind podurile de sosea si cele combinate cu deschideri sau suma deschiderilor mai mare de 5 m, pasajele denivelate si pasarelele pentru pietoni cu toate elementele lor componente. Termenii de pod definitiv, pod semidefinitiv si pod provizoriu sunt cei prevazuti in standardul de terminologie. Prin definitivare se inteleg lucrarile necesare trecerii podurilor semidefinitive in categoria podurilor definitive. - Constructii si amenajari aferente: cuprind tunelurile, lucrarile de drenaje, captarile de izvoare, puturile absorbante, consolidarile de suprafata (prin inierbari,

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 149

brazduiri, plantatii, cleionaje, etc.), aparari de maluri si rectificari ale cursurilor de apa, amenajarile de torenti si amenajari de vai contra eroziunilor, santurile de garda si canalele de evacuare, consolidarile de terenuri prin coloane si piloti, prin metoda pamintului armat sau prin metode chimice si electrochimice, camerele de imprumut, plantatiile din perdelele de protectie, cantoane, sedii districte, baze de deszapezire, precum si alte constructii, amenajari si instalatii destinate intretinerii, repararii si sigurantei circulatiei pe drumuri sau pentru productia auxiliara necesara realizarii lucrarilor de intretinere curenta si periodica precum si pentru informarea operativa asupra starii drumurilor. - Intretinere: totalitatea activitatilor de interventie ce se executa in tot timpul anului la drumuri, poduri si anexele acestora, determinate de uzura sau degradarea in conditii normale de exploatare, ce au ca scop asigurarea conditiilor tehnice necesare desfasurarii circulatiei rutiere in siguranta, cu respectarea normelor in vigoare, precum si de a mentine acest patrimoniu public in stare permanenta de curatenie si aspect. - Servicii propriuzise: activitati (altele decit lucrarile) ce se desfasoara atit in perioada de vara cit si in perioada de iarna in vederea asigurarii circulatiei rutiere pe drumurile publice in conditii de siguranta. - Intretinere curenta: lucrari ce se executa permanent pentru mentinerea curateniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradari punctuale de mica amploare la drumuri, lucrari de arta, de siguranta rutiera si cladiri anexe aferente drumurilor - Intretinere periodica: lucrari ce se executa periodic si planificat in scopul compensarii partiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere, lucrarilor de arta (pod, podet, pasaj, viaduct etc.) sau de siguranta rutiera pentru nivelul de agresivitate la care este supus. - Reparatii: totalitatea lucrarilor fizice de interventie care au ca scop compensarea partiala sau totala a uzurii fizice si morale produsa ca urmare a exploatarii normale sau a actiunii agentilor de mediu, imbunatatirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numarul de benzi de circulatie existente, refacerea sau inlocuirea de elemente sau parti de constructie iesite din uz care afecteaza rezistenta, stabilitatea, siguranta in exploatare si protectia mediului. - Reparatii curente: reparatii care se executa periodic in scopul compensarii partiale sau totale a capacitatii portante si uzurii produse drumurilor, podurilor si anexelor acestora, pentru a li se reda conditiile normale de exploatare si de siguranta circulatiei rutiere - Reparatii capitale: reparatii care se executa periodic in scopul compensarii totale a uzurii fizice si morale sau a ridicarii caracteristicilor tehnice ale drumurilor, podurilor si anexelor acestora la nivelul impus de cresterea traficului rutier si in raport cu cerintele categoriei din care face parte drumul tinind seama atit de conditiile prezente cit si de cele de perspectiva.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 150

D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini; - Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice indicativ AND 554- 2002; - Legea nr. 82/98 Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor; - Legea nr. 10/98 Lege privind calitatea in constructii; - Ord. MT nr. 43/98 Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale; - Ord. MT nr. 46/98 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; - Ord. MT nr. 346/2000 Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii aferente drumurilor publice; - Ord. MLPAT nr. 57/N/99 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, P130-99; - SR 4032 1 : 2001 Lucrari de drumuri. Terminologie; - STAS 5626 92 Poduri. Terminologie; - SR 174 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald; - SR 599 : 2004 Tratamente bituminoase; - AND 525-2000 Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea lunecusului si a inzapezirii; - AND 547-99 Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne; - AND 567-2002 Instructie privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice; - AND 504-94 Instructie privind revizia drumurilor publice; - DD 505-2001 Instructiuni privind activitatea districtului de drumuri; - PD 99-2001 Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor, podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra; - AND 561-2001 Instructie privind plantatiile rutiere; - AND 562-2001 Instructie privind activitatea pepinierelor rutiere; - CD 75-2000 Normativ privind folosirea, intretinerea si repararea cladirilor din ramura drumuri; - AND 514-2000 Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice; - AND 522-94 Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod; - CD 155-86 Instructiuni tehnice departamentale privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne; - Cod de practica NE 012/1999; - SR 1848 1 : 2004 Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri si amplasare;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 151

- SR 1848 2 : 2004 Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice; - SR 1848 3 : 2004 Indicatoare rutiere. Scriere, mod de alcatuire; - SR 1848 7 : 2004 Marcaje rutiere; - SR 6900 : 1995 Lucrari de drumuri. Indicatoare kilometrice si hectometrice; - STAS 1948/1 91 Lucrari de drumuri. Stilpi de ghidare si parapete. Presriptii generale de amplasare pe drumuri; E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, resposabilii de sector; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Sef compartiment tehnic productie: - verifica informatiile primite si asigura actualizarea permanenta a bazei de date; - in masura posibilitatilor, elaboreaza documentatiile tehnico-economice pentru solutiile gasite in remedierea problemelor aparute; - tine la zi fisele drumurilor, podurilor si constructiilor anexe notind orice interventie asupra lor. Responsabil sector : - executa reviziile la drumuri, poduri si constructiile anexe lor in scopul monitorizarii comportarii in timp a acestora si informeaza serviciul tehnic. Sef compartiment administrativ aprovizionare: - gestioneaza bunurile aflate in administrare. Personal CTC : - efectueaza controale, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. L. E. PROCEDURA I. Conditii tehnice Sunt asigurate dotarile tehnice (computere cu software modern, telefoane mobile, camere video, statii emisie receptie, dispozitive de masurare si monitorizare, mijloace auto de interventii, laborator mobil, spatii adecvate pentru birouri etc.) necesare pentru buna desfasurare a tuturor activitatilor. II. Procese premergatoare Serviciile pregatitoare aferente intretinerii si repararii drumurilor publice sunt organizate si coordonate de serviciile si departamentele din cadru organizatiei si se executa in conformitate cu procedurile proprii elaborate, astfel: - gestionarea bunurilor publice din administrare prin compartiment aprovozionare administrativ si compartiment financiar contabil;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 152

- intocmirea documentatiilor tehnico economice pentru lucrarile de intretinere si reparatii la drumuri prin compartiment topo si compartiment tehnic productie; - asigurarea conformitatii produsului cu cerintele si controlul calitatii prin RMQMS, Responsabil CTC si laboratoare laboratoare autorizate de grad II si III; - studii, cercetari, experimentari, inclusiv urmarirea in exploatare a acestora prin compartiment tehnic productie si laborator autorizat de grad II; - coordonarea dezvoltarii unitare a retelei de drumuri publice si monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice prin compartiment tehnic productie; III. Procese curente - intocmirea cadastrului drumurilor publice; - arhivare documente si inregistrari pentru intocmirea cartii constructiei; - urmarirea comportarii in timp a drumurilor, podurilor si constructiilor anexe acestora; - asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice (poduri, tuneluri, sectii, baze, districte, ateliere, sedii, etc.); - asigurarea unei retele de radio telefon, teletransmisie la retele locale, nationale si internationale; - imbunatatirea permanenta a sistemului de administrare a drumurilor publice; - actualizarea permanenta a bancii de date tehnice rutiere; - exploatarea si dezvoltarea sistemului de administrare optimizata PMS si BMS; - monitorizarea si gestionarea traficului rutier; - investigarea si expertizarea retelei de drumuri publice prin masuratori; - intreprinderea de studii si experimentari privind siguranta circulatiei rutiere; - intreprinderea de studii si experimentari pentru realizarea imbracamintilor rutiere cu caracteristici superioare; - investigatii, expertizari, cercetari si testari poduri, pasaje, tuneluri si alte lucrari de arta; - efectuare de alte studii si cercetari in cadrul domeniului de activitate, inclusiv urmarirea in exploatare a sectoarelor experimentale pe termen lung; - elaborarea studiilor si prognozelor pentru intretinerea, dezvoltarea unitara si sistematizarea drumurilor publice; - elaborarea normelor specifice sectoarelor de drumuri publice; - asigurarea indrumarii tehnice si metodologice a unitatilor de administrare a drumurilor de interes judetean si local prin activitati functionale, gestionarea rovignetelor, activitati de protocol, prezentare si de publicitate, schimburi reciproce etc.; - instruirea, perfectionarea si specializarea personalului; - coordonarea dezvoltarii sistemului informatic integrat al drumurilor publice; - monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 153

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI - Nu este cazul. H. INREGISTRARI - conform procedurilor proceselor specifice fiecarui compartiment.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 154

PPE PA & CO 21 Lucrari de reparatie a drumurilor publice

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 155

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a lucrarilor de reparatii curente si capitale la drumurile publice aflate in administrare precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia lucrarilor de reparatii a drumurilor, podurilor si anexelor acestora, avind in vedere atit reparatiile curente cit si reparatiile capitale. C. TERMINOLOGIE - Reparatii: totalitatea lucrarilor fizice de interventie care au ca scop compensarea partiala sau totala a uzurii fizice si morale produsa ca urmare a exploatarii normale sau a actiunii agentilor de mediu, imbunatatirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numarul de benzi de circulatie existente, refacerea sau inlocuirea de elemente sau parti de constructie iesite din uz care afecteaza rezistenta, stabilitatea, siguranta in exploatare si protectia mediului. - Reparatii curente: reparatii care se executa periodic in scopul compensarii partiale sau totale a capacitatii portante si uzurii produse drumurilor, podurilor si anexelor acestora, pentru a li se reda conditiile normale de exploatare si de siguranta circulatiei rutiere - Reparatii capitale: reparatii care se executa periodic in scopul compensarii totale a uzurii fizice si morale sau a ridicarii caracteristicilor tehnice ale drumurilor, podurilor si anexelor acestora la nivelul impus de cresterea traficului rutier si in raport cu cerintele categoriei din care face parte drumul tinind seama atit de conditiile prezente cit si de cele de perspectiva. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini; - Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice indicativ AND 554- 2002; - Legea nr. 82/98 Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor; - Legea nr. 10/98 Lege privind calitatea in constructii; - Ord. MT nr. 43/98 Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale; - Ord. MT nr. 46/98 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; - Ord. MT nr. 346/2000 Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii aferente drumurilor publice;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 156

- Ord. MLPAT nr. 57/N/99 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, P130-99; - SR 4032 1 : 2001 Lucrari de drumuri. Terminologie; - STAS 5626 92 Poduri. Terminologie; - SR 174 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald; - SR 183 1 : 1995 Lucrari de drumuri. Imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice generale de calitate; - SR 599 : 2004 Tratamente bituminoase; - AND 547-99 Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne; - AND 567-2002 Instructie privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice; - PD 99-2001 Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor, podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra; - CD 75-2000 Normativ privind folosirea, intretinerea si repararea cladirilor din ramura drumuri; - AND 514-2000 Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice; - AND 523-97 Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece, cu emulsie de bitum; - AND 532-97 Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere; - Cod de practica NE 012/1999. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 157

Responsabil de proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executie si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei lucrarilor de reparatii, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Procedurile proceselor de executie stipuleaza conditiile de mediu si regimul de temperaturi specifice fiecarui tip de lucrari de reparatii, in conformitate cu reglemetarile tehnice in vigoare.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 158

Utilajele si dispozitivele utilizate pentru executia fiecarei tip de lucrare in parte sunt stabilite prin caietele de sarcini si reglemetarile tehnice in vigoare si se regasesc particularizate in procedurile proceselor de executie Pentru a se putea executa aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor utilizate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu materialele procesate. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea fiecarei tip de activitate, sunt specificate in procedurile proceselor de executie respective. II. Procese premergatoare - se stabileste tehnologia de executie pentru fiecare activitate in parte, avind in vedere criterii tehnico economice care privesc pozitia lucrarii fata de nivelul terenului natural, relief, distanta de transport, costuri unitare, necesar de manopera, termen de executie, astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar, realizat cu scule si utilaje dependente intre ele din punct de vedere a succesiunii proceselor si a productivitatii; - seful formatiei convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si receptionarii, pe baza de proces verbal, a fazelor tehnologice. III. Procese curente 113. Lucrari accidentale: refaceri dupa inundatii, alunecari de teren, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere pentru aducerea drumurilor si a podurilor la starea tehnica initiala; 114. Imbracaminte bituminoasa usoara; 115. Ranforsari ale sistemelor rutiere cu lianti bituminosi sau hidraulici; 116. Benzi suplimentare: banda a III-a in rampe, pentru vehicule lente; 117. Eliminarea punctelor periculoase, amenajari de intersectii (care afecteaza elementele geometrice si sitemul rutier al drumului); 118. Reparatii curente la poduri: definitivari ale podetelor, inlocuirea elementelor degradate la suprastructura; consolidarea infrastructurilor; consolidarea provizorie la poduri in vederea efectuarii unor transporturi agabaritice; variante provizorii de circulatie; demolari si desfiintari de poduri; 119. Reparatii curente cladiri. Aceste procese se executa in conformitate cu prescriptiile procedurilor elaborate in cadrul organizatiei.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 159

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - bon de transport; - jurnal de activitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 160

PPE PA & CO 22 Intretinerea pe timp de vara a drumurilor publice

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 161

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de asigurare a serviciilor si modului de executie a lucrarilor aferente activitatii de intretinere pe timp de vara a drumurilor publice aflate in administrare precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la intretinere pe timp de vara a drumurilor, podurilor si anexelor acestora, avind in vedere atit intretinerea periodica cit si cea curenta. M. C. TERMINOLOGIE - Servicii propriu-zise: activitati (altele decit lucrarile) ce se desfasoara atit in perioada de vara cit si in perioada de iarna in vederea asigurarii circulatiei rutiere pe drumurile publice in conditii de siguranta. - Intretinere curenta: lucrari ce se executa permanent pentru mentinerea curateniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradari punctuale de mica amploare la drumuri, lucrari de arta, de siguranta rutiera si cladiri anexe aferente drumurilor - Intretinere periodica: lucrari ce se executa periodic si planificat in scopul compensarii partiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere, lucrarilor de arta (pod, podet, pasaj, viaduct etc.) sau de siguranta rutiera pentru nivelul de agresivitate la care este supus. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini; - Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice indicativ AND 554- 2002; - Legea nr. 82/98 Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor; - Legea nr. 10/98 Lege privind calitatea in constructii; - Ord. MT nr. 43/98 Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale; - Ord. MT nr. 46/98 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; - Ord. MT nr. 346/2000 Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii aferente drumurilor publice; - Ord. MLPAT nr. 57/N/99 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, P 130-99; - SR 4032 1 : 2001 Lucrari de drumuri. Terminologie; - STAS 5626 92 Poduri. Terminologie;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 162

- SR 174 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald; - SR 183 1 : 1995 Lucrari de drumuri. Imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice generale de calitate; - SR 599 : 2004 Tratamente bituminoase; - AND 547-99 Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne; - AND 567-2002 Instructie privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice; - AND 504-94 Instructie privind revizia drumurilor publice; - DD 505-2001 Instructiuni privind activitatea districtului de drumuri; - PD 99-2001 Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor, podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra; - AND 561-2001 Instructie privind plantatiile rutiere; - AND 562-2001 Instructie privind activitatea pepinierelor rutiere; - CD 75-2000 Normativ privind folosirea, intretinerea si repararea cladirilor din ramura drumuri; - AND 514-2000 Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice; - AND 523-97 Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece, cu emulsie de bitum; - AND 532-97 Normativ privind reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere; - AND 522-94 Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod; - CD 155-86 Instructiuni tehnice departamentale privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne; - Cod de practica NE 012/1999; - SR 1848 1 : 2004 Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri si amplasare; - SR 1848 2 : 2004 Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice; - SR 1848 3 : 2004 Indicatoare rutiere. Scriere, mod de alcatuire; - SR 1848 7 : 2004 Marcaje rutiere; - SR 6900 95 Lucrari de drumuri. Indicatoare kilometrice si hectometrice; - STAS 1948 / 1 91 Lucrari de drumuri. Stalpi de ghidare si parapete. Presriptii generale de amplasare pe drumuri. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, sefii de formatie (responsabili de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabili cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarile respective, atunci cind executia lor impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurilor.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 163

Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 164

F. PROCEDURA Deoarece lucrarile si serviciile privid intretinerea curenta si periodica a drumurilor publice sunt foarte diverse find structurate pe grupe si subgrupe de lucrari conform anexei nr. 2 din Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor publice. indicative AND 554- 2002, fluxul tehnologic corespunzator executiei fiecarei tip de lucrare va fi exemplificat separat, stabilindu-se etapele distincte care se impun, conditiile si procesele specifice, astfel : 101.1.1. Intretinerea imbracamintilor asfaltice cuprinde: intretinerea suprafetelor degradate la imbracamintea asfaltica si masuri de protectie a acesteia; inlaturarea denivelarilor si fagaselor, plombari, colmatarea fisurilor si a crapaturilor, badijonarea suprafetelor poroase, precum si asternerea nisipului sau a criblurii pe suprafete cu bitum in exces sau slefuite; inlaturarea pietrisului sau a criblurii alergatoare etc. Aceste lucrari se executa conform procedurii procesului de executie PPE PA & CO 04 : Reparatii asfaltice. 101.1.2. Intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici cuprinde: plombari, colmatari de rosturi si crapaturi, refacerea rosturilor, eliminarea fenomenului de pompaj, refaceri de dale. Aceste lucrari se executa conform procedurilor procesului de executie PPE PA & CO 04 : Reparatii asfalrice; PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 12 : Executie imbracaminte din beton de ciment. 101.1.3. Intretinerea pavajelor din piatra cioplita cuprinde: refaceri de suprafete izolate, inlocuire de pavele, refacerea locala a bitumarilor de rosturi, combaterea excesului de bitum, eliminarea suprafetelor slefuite etc. Dupa ce se stabileste, pe fiecare suprafata in parte, tipul de remediere necesara se iau masuri pentru organizarea punctelor de lucru cu utilajele si dispozitivele necesare si aprovizionarea cu materialele adecvate. Lucrarile se executa in perioada primavara toamna, la temperaturi de peste 15C, refacindu-se manual suprafetele compromise prin inlocuirea pavelelor, completarea stratului de nisip, compactarea acestora, refacerea rosturilor bitumate folosindu-se emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, executia unui strat din nisip pentru protectia suprafetelor reparate. Se completeaza procese verbale de receptie calitativa pe faze, procese verbale de prelevare probe (pentru materiale), bonuri de transport, jurnal de activitate. 101.1.4. Intretinerea pavajelor din bolovani sau din piatra bruta cuprinde curatarea sau repararea locala a pavajelor din bolovani sau din piatra bruta. Pentru fiecare sector pe care s-a constatat un anumit tip de defectiune se stabileste modalitatea de remediere si necesarul de personal, materiale, dispozitive si unelte. Lucrarile se desfasoara in perioada primavara toamna si constau in curatarea manuala sau mecanica a pavajului precum si in refacerea la profil a zonelor denivelate prin completarea cu material adecvat. Se completeaza procese verbale de receptie calitativa pe faze, procese verbale de prelevare probe (pentru materiale), bonuri de transport, jurnal de activitate. 101.1.5. Intretinerea drumurilor pietruite cuprinde: greblarea pietrei alergatoare si asternerea ei pe drum, aprovizionarea cu materiale pietroase in volum de

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 165

pina la 300 mc/km, astuparea gropilor si a fagaselor cu material pietros, scarificarea si reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara material pietros de adaos etc. . Aceste lucrari se executa conform procedurilor procesului de executie: PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 16 : Strat de fundatie din balast; PPE PA & CO 18 : Strat de fundatie din piatra sparta. 101.1.6. Intretinerea drumurilor de pamint cuprinde: reprofilarea platformei prin astuparea gropilor si a fagaselor cu pamint, taierea dimburilor; stabilizari cu lianti si cu alte produse chimice, completarea cu nisip, cu balast etc. Aceste lucrari se executa conform procedurilor procesului de executie: PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 16 : Strat de fundatie din balast; PPE PA & CO 08 : Terasamente. 101.2.1. Intretinerea platformei drumului cuprinde: curatarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (podmol, stinci, anrocamente, arbori etc.), tratarea burdusirilor, a unor tasari locale, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata, taierea dimburilor, completarea cu pamint, balast, nivelarea la cota, curatirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale; taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu; intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor denivelari locale, eliminarea gropilor sau a adinciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate initial etc. Aceste lucrari se executa conform procedurilor procesului de executie: PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 16 : Strat de fundatie din balast; PPE PA & CO 08 : Terasamente. 101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor inundatiilor, cuprinde: - intretinerea santurilor si a rigolelor: curatirea santurilor, a rigolelor, a canalelor si a podetelor; executarea santurilor de acostament si a santurilor de garda, a rigolelor (exclusiv pavarea sau pereerea), pentru indepartarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a santurilor de garda, a canalelor de scurgere; eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si a crapaturilor, refacerea rostuirii la santurile si rigolele pavate. Aceste lucrari se executa conform procedurilor procesului de executie: PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 08 : Terasamente; PPE PA & CO 15 : Rigole, santuri si casiuri. - intretinerea drenurilor: curatarea si repararea caminelor de vizitare, a puturilor, de aerisire si a capetelor de drenuri, completarea capacelor caminelor la puturile de aerisire; verificarea functionarii drenurilor (conform instructie) si curatarea cunetelor. Aceste lucrari se executa conform procedurii procesului de executie: PPE PA & CO 36 : Executie drenuri; - prevenirea efectelor inundatiilor: intretinerea lucrarilor de corectii ale torentilor de amenajare a vailor contra eroziunilor; intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape; completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunilor provocate de topirea zapezilor; aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si ale canalelor de evacuare pina la 200 m lungime; stocuri de materiale, echipamente si dispozitive pentru

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 166

interventii in caz de inundatii, variante locale de deviere a circulatiei ca urmare a efectelor inundatiei, asigurarea stocurilor minimale de materiale, echipamente si mijloace de prima interventie in caz de inundatii. Aceste lucrari se executa conform procedurilor procesului de executie: PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 08 : Terasamente; PPE PA & CO 30; 31; 32: Aparari de maluri. Masurile de prevenire si pregatire pentru interventie in cazul dezastrelor produse de fenomenele meteorologice periculoase se stabilsc pentru fiecare sector de drum aflat in administrare pe baza unui plan de urmarire, interventie si aprovizionare de materiale intocmit la nivelul societatii conform Instructiunii privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice ind. AND 567 2002. - intretinerea zidurilor de sprijin: intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire; curatarea coronamentelor si barbacanelor de vegetatie, gunoaie precum si corectii izolate. Aceste lucrari se executa conform procedurilor procesului de executie: PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 32; 33: Ziduri de sprijin. 101.2.3. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare, cuprinde: - intretinerea semnalizarii verticale: indreptarea, intretinerea, spalarea si vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulatie, a stilpilor si a altor mijloace de dirijare a circulatiei, reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru si a sectoarelor cu pericole, a portalelor si a consolelor; remontarea acestora. Aceste lucrari se desfasora in concordanta cu prevederile tehnice din STAS 1848/11986: Indicatoare rutiere Clasificare, simboluri si amplasare; STAS 1848/2-1986: Indicatoare rutiere prescriptii tehnice; STAS 1848/3-1986: Indicatoare rutiere Scriere, mod de alcatuire. Se completeaza jurnalul de activitate. - intretinerea semnalizarii orizontale: completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabila, corectii ale marcajelor. Aceste lucrari se desfasora in concordanta cu prevederile tehnice ale STAS 1848/7-1985: Marcaje rutiere. Se completeaza jurnalul de activitate. - intretinerea si montarea indicatoarelor de km si hm: vopsirea si scrierea, spalarea sau indreptarea indicatoarelor de km si hm, montarea acestora. Aceste lucrari se desfasora in concordanta cu prevederile tehnice din STAS 6900-1995 : Lucrari de drumuri. Indicatoare kilometrice si hectometrice. Se completeaza jurnalul de activitate. - intretinerea parapetelor directionale: intretinerea parapetelor metalice, de zidarie sau din beton prin repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cota, completarea elementelor necesare, revopsirea, spalarea periodica, protectii anticorozive, etc. Aceste lucrari se executa conform procedurilor procesului de executie: PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 19 : Parapete metalic; PPE PA & CO 32 : Zidarie din piatrea bruta sau bolovani de riu; STAS 1948/1-91: Lucrari de drumuri. Stilpi de ghidare si parapete. Prescriptii generale de proiectare si amplasare pe drumuri. Se completeaza jurnalul de activitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 167

- intretinerea gardurilor de protectie: intretinerea si repararea gardurilor de protectie, demontarea, remontarea, completarea cu elemente necesare, varuire sau vopsire. Se completeaza jurnalul de activitate. - varuirea plantatiilor si a accesoriilor: varuirea plantatiilor si a accesoriilor (coronamente, garduri, borne etc.). Aceste lucrari se desfasora in concordanta cu prevederile tehnice din STAS 1848/3-1986 : Indicatoare rutiere Scriere, mod de alcatuire; STAS 6900-1995 : Lucrari de drumuri. Indicatoare kilometrice si hectometrice; Instructie privind plantatiile rutiere indicativ AND 561-2001. Se completeaza jurnalul de activitate. - intretinerea zonei drumului: curatarea partii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, materiale rezultate din accidente de circulatie, etc.), taierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitatii si a gabaritului se face manual sau mecanizat. Se completeaza jurnalul de activitate. - informari privind starea drumurilor: informari operative, la toate nivelurile, privind conditiile de circulatie pe timp de vara sau in caz de calamitati. Drumul aflat in administrare este impartit pe sectoare, fiecare sector fiind urmarit in permanenta de o echipa de interventie care semnaleaza problemele aparute pe acel sector dispecerului de serviciu. Acesta, in functie de tipul de date primite, comunica informatiile organelor in drept. Se completeaza jurnalul de activitate si jurnalul de informare. 101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor, cuprinde: - intretinerea drumurilor: revizii curente si interventii operative, executate de echipe mobile; curatarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc., a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fintinilor si a spatiilor verzi, stringerea materialelor in gramezi si transportul in afara zonei drumului; curatarea trotuarelor si a casiurilor, precum si repararea sau completarea elementelor lipsa; demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si depozitarea lor in afara zonei drumului. Aceste lucrari se desfasoara in concordanta cu prevederile tehnice: Instructie privind revizia drumurilor publice ind. AND nr. 504 -94; Instructie privind plantatiile rutiere indicativ AND 561-2001. Se completeaza jurnalul de activitate. - cosirea vegetatiei ierboase in zona (acostamente, santuri, taluzuri, banda mediana), taierea buruienilor, a lastarisului, a drajonilor si a maracinilor, curatarea plantatiei de ramuri uscate, etc. Instructie privind plantatiile rutiere, indicativ AND 5612001. Se completeaza jurnalul de activitate. 101.2.5. Intretinerea drumurilor laterale, cuprinde: aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea scurgerii apelor, etc. Aceste lucrari se executa similar, functie de tipul de sistem rutier (imbracaminte), ca si la lucrarile curente de intretinere de pe drumul principal care au fost deja tratate. 101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor, cuprinde: - la podurile din lemn: stringerea buloanelor si baterea penelor, impregnarea cu substante antiseptice si ignifuge a elementelor din lemn.Aceste lucrari se efectueaza

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 168

conform STAS 1483-1972 : Poduri de lemn. Controlul executiei, receptia si revizii ulterioare. Se completeaza in jurnalul de activitate. - la podurile de zidarie, din beton, din beton armat, beton precomprimat, pasaje: reparatii de tencuieli, curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar, curatarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem, curatarea caii de noroi si gunoaie, desfundarea gurilor de scurgere; completari izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe; reparatii la parapete, trotuare refacere sau inlocuire borduri, guri de scurgere, hidroizolatie, rosturi de dilatatie, casiuri, sferturi de con, scari de acces, perforare fisii cu goluri. Aceste lucrari se executa conform procedurilor procesului de executie: PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 19 : Parapete metalic; PPE PA & CO 32 : Zidarie din piatrea bruta sau bolovani de rau; PPE PA & CO 33 : Zid de sprijin din beton; PPE PA & CO 29 : Hidroizolatii; SR 1948/2-1995: Lucrari de drumuri. Parapete si poduri. Prescriptii generale de proiectare si amplasare; STAS 2920-1923 : Supravegheri si revizii tehnice. Se completeaza jurnalul de activitate. - la podurile metalice: intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate; indreptarea elementelor deformate; curatarea nodurilor, a aparatelor de reazem si a celorlalte accesorii; degajarea gunoaielor din jurul montantilor si a diagonalelor, revopsiri ale parapetelor. Aceste lucrari se executa conform STAS 2920-1923: Poduri. Supravegheri si revizii tehnice; STAS 3461-1983 : Poduri metalice. Suprastructuri nituite. Prescriptii de executie; STAS 9407-1975 : Poduri metalice. Suprastructuri sudate. Prescriptii de executie; STAS 10167-1983 : Poduri. Aparate de reazem din neopren armat. Se completeaza jurnalul de activitate. - intretinerea albiilor din zona podurilor: inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si a plantatiilor care impiedica scurgerea apelor; curatarea de ragalii a infrastructurilor si a albiilor; spargerea ghetii si dirijarea sloiurilor si a flotantilor, reparatii izolate la pragurile de fund si la aparari de maluri. Primele tipuri de activitati se executa mecanizat sau manual, de la caz la caz, in unele cazuri cu participarea unor echipe speciale. Reparatiile la pragurile de fund si la aparari de mal se executa conform conform procedurilor procesului de executie: PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 30; 31; 32 : Aparari de maluri. Se completeaza jurnalul de activitate. - intretinerea podetelor: reparatii izolate la coronamentele aripilor, camere de linistire, peree; desfundari si decolmatari de podete inclusiv in perioada de dezghet. Aceste lucrari se executa conform procedurilor procesului de executie: PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 35 : Podete; STAS 2920-1923 : Poduri. Supravegheri si revizii tehnice; Se completeaza jurnalul de activitate. - intretinerea tunelurilor: reparatii izolate ale caii si camasuielilor; asigurarea scurgerii apelor; intretinerea iluminatului electric, a portilor de intrare. Se completeaza jurnalul de activitate. 103. Tratamente bituminoase. Se executa conform PPE PA & CO 08 : Tratamente bituminoase clasice; PPE PA & CO 07: Preanrobarea agregatelor pentru tratamente.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 169

104. Straturi bituminoase foarte subtiri. Se executa conform PPE PA & CO 06 : Straturi bituminoase foarte subtiri. 105. Reciclare in situ a imbracamintei asfaltice, cu strat de rulare din tratament, straturi bituminoase foarte subtiri sau covoare asfaltice. Se executa conform PPE PA & CO 05 : Reciclarea la cald a imbracamintilor asfaltice; PPE PA & CO 09 : Reciclarea la rece a imbracamintilor rutiere. 106. Covoare bituminoase. Se executa conform PPE PA & CO 01 : Prepararea mixturilor asfaltice; PPE PA & CO 02 : Transportul mixturilor asfaltice; PPE PA & CO 03 : Asternerea mixturilor asfaltice. 107.1 Aprovizionari noi cu: indicatoare rutiere, stilpi, console si portaluri, stilpisori de dirijare, parapete, indicatoare de km si hm, butoni reflectorizanti, inclusiv placute reflectorizante pentru stilpi si parapete. Aprovizionarea se face prin compartimentul aprovizionare administrativ pe baza comenzii intocmite de serviciul tehnic in conformitatea cu : STAS 1848/1-86 Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri si amplasare; STAS 1848/2-86 Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice; STAS 1848/3-86 Indicatoare rutiere. Scriere, mod de alcatuire; STAS 6900-95 Lucrari de drumuri. Indicatoare kilometrice si hectometrice; STAS 1948/1-91 Lucrari de drumuri. Stilpi de ghidare si parapete. Prescriptii generale de amplasare pe drumuri. 107.2 Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stilpilor, consolelor, portalurilor, stilpisorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanti, placutelor reflectorizante etc. Sefii de formatie fixeaza locul si tipul de element ce asigura siguranta circulatiei pe sectorul respectiv in conformitate cu documentatia tehnica: STAS 1848/1-86 Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri si amplasare; STAS 1848/2-86 Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice; STAS 1848/3-86 Indicatoare rutiere. Scriere, mod de alcatuire; STAS 6900-95 Lucrari de drumuri. Indicatoare kilometrice si hectometrice; STAS 1948/1-91 Lucrari de drumuri. Stilpi de ghidare si parapete. Presriptii generale de amplasare pe drumuri. 107.3 Executarea marcajelor longitudinale, transversale si laterale se face conform documentatiei tehnicede axecutie si STAS 1848/7-85 Marcaje rutiere. 107.4 Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotarilor (cosuri de gunoi, mese, banci, jardinire etc.). Se aplica procedurile proceselor de executie specifice. 107.5 Amenajarile intersectiilor si eliminarea punctelor periculoase prin lucrari care nu afecteaza elementele geometrice sau sistemul rutier al drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate) se executa conform procedurii de management al traficului. 108.1 Culturi in pepiniere. Se organizeaza activitatea conform AND 562-2001 Instructie privind activitatea pepinierelor rutiere. 108.2 Intretinerea, completarile si defrisarile de plantatii pe zona si in spatiile verzi. Se organizeaza conform AND 561-2001 Instructie privind plantatiile rutiere;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 170

108.3 Intretinerea perdelelor de circulatie. Se organizeaza activitatea conform AND 561-2001 Instructie privind plantatiile rutiere. 109. Intretinerea cladirilor: baze, cantoane, sedii, sectii, ateliere, districte, spatii garaje auto, utilaje, echipamente, pepiniere, formatii, laboratoare prin lucrari de zugraveli, vopsitorie, intretineri la acoperis, inclusiv inlocuirea invelitorii, timplarie, refecerea sobelor, revizuirea instalatiei electrice si termice, inlocuirea elementelor de timplarie, revizuirea instalatiilor termice, sanitare si electrice, etc. Toate aceste activitati se executa pe baza procedurilor proceselor de executie respective elaborate in cadrul organizatiei. 110. Pietruirea drumurilor din pamint: lucrari de terasamente pentru corectarea traseului in plan, profil longitudinal si profil transversal, inclusiv santuri, acostamente, taluzuri, aprovizionarea, asternerea si cilindrarea unui material pietros sau alte materiale clasice. Se executa conform PPE PA & CO 14 : Terasamente, PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 16 : Strat de fundatie din balast sau balast amestec optimal; PPE PA & CO 18 : Strat de fundatie din piatra sparta. 111.1 Protejarea corpului si a platformei drumului. Se executa conform PPE PA & CO 14 : Terasamente. 111.2 Santuri si rigole pavate. Se executa conform PPE PA & CO 15 : Rigole, santuri si casiuri. 111.3 Drenuri, santuri de garda, canale de evacuare. Se executa conform PPE PA & CO 14 : Terasamente; PPE PA & CO 36 : Drenuri. 111.4 Corectii locale de alibi si torenti, in lungime de pina la 200 m. Se executa conform PPE PA & CO 14 : Terasamente. 111.5 Ziduri de sprijin si de captusire, cu un volum pina la 200 mc. Se executa conform PPE PA & CO 32; 33 : Ziduri de sprijin. 111.6 Drumuri de acces si podete laterale. Se executa conform PPE PA & CO 14 : Terasamente, PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 16 : Strat de fundatie din balast sau balast amestec optimal; PPE PA & CO 18 : Strat de fundatie din piatra sparta; PPE PA & CO 35 : Podete. 111.7 Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor. Se executa conform PPE PA & CO 14 : Terasamente, PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 16 : Strat de fundatie din balast sau balast amestec optimal; PPE PA & CO 18 : Strat de fundatie din piatra sparta si in conformitate cu conditiile speciale de executie ale acestor platforme. 111.8 Intretinerea drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaos de material pietros pana la 600 mc/km. Se executa conform PPE PA & CO 13 : Trasare; PPE PA & CO 16 : Strat de fundatie din balast sau balast amestec optimal; PPE PA & CO 18 : Strat de fundatie din piatra sparta. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 171

- depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 172

PPE PA & CO 23 Intretinerea pe timp de iarna a drumurilor publice

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 173

A. SCOP Stabilirea etapelor si modului de asigurare a serviciilor si a modului de executie a lucrarilor aferente activitatii de intretinere pe timp de iarna a drumurilor publice aflate in administrare precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la intretinerea pe timp de iarna a drumurilor publice atit in ceea ce priveste modul de coordonare cit si conducerea actiunilor pentru combaterea lunecusului si inzapezirii drumurilor in vederea asigurarii unei viabilitati corespunzatoare in perioada de iarna. C. TERMINOLOGIE Precipitatii Particule de apa lichida, solida sau in amestec, care cad din nori si ating suprafata solului. Referirile la cantitatile de precipitatii se fac de regula la cantitatea de apa cazuta in 24 de ore. Se masoara in milimetri (inaltimea stratului de apa depus pe m2 sau echivalentul sau in litri). Daca precipitatiile sunt solide, se echivaleaza grosimea stratului de zapada, in functie de densitatea sa cu cantitatea de apa corespunzatoare; Ploaie precipitatie sub forma de picaturi de apa, caracterizata prin picaturi foarte fine de apa; Burnita (bura) precipitatie caracterizata prin picaturi foarte fine de apa si foarte apropiate intre ele, care cad lent dintr-o patura noroasa, relativ densa si in majoritatea cazurilor joasa, care uneori atinge suprafata solului sub forma de ceata; Ninsoare precipitatie sub forma de cristale de gheata, izolate sau unite intre ele; ninsoarea poate fi slaba cind fulgii sunt rari sau ninsoarea este marunta (fulguiala); ninsoare abundenta, cind fulgii sunt mari si desi, sau normala; Lapovita precipitatie constituita dintr-un amestec de picaturi de apa si fulgi de zapada care cade la temperature in jur de zero grade ; Grindina precipitatie sub forma de particule de gheata, fie transparente, fie partial sau in totalitate opace, de forma sferica, conica sau neregulata; desi este o forma in care pot cadea precipitatiile, grindina are aceleasi reguli de tratare ca si fenomenele speciale, din cauza pagubelor deosebite pe care le poate produce; Ceata (picla, negura) suspensie in atmosfera de picaturi de apa foarte mici, in general de dimensiuni microscopice care reduce vizibilitatea (sub 1 km) la suprafata solului. Ceata slaba care nu reduce vizibilitatea sub un km, se numeste aer cetos; Chiciura (promoroaca) depunere pe obiectele terestre, ca urmare a inghetarii picaturilor de apa supraincarcate care se lovesc de suprafetele obiectelor, fie sub actiunea miscarii lor dezordonate fie sub actiunea vintului; Mazariche precipitatie atmosferica sub forma de bobite de zapada sau de gheata;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 174

Bruma depunere de gheata pe obiectele de pe sol, cu aspect general cristalin, provenita direct din sublimarea vaporilor de apa continuti in aerul ambient; frecvent bruma se formeaza dupa rasaritul sau apusul soarelui, dar la fel de bine si in cursul noptii. Pe baze statistice s-a stabilit ca fenomenul este obisnuit in intervalul 15 octombrie 20 martie, dupa 29 martie brumele sunt considerate tirzii iar inainte de 15 octombrie, timpurii; Inghet la sol scaderea temperaturii suprafetei solului sub zero grade in timp ce temperatura in adapost de regula ramine superioara acestui prag si se datoreaza inainte de toate radiatiei nocturne; Polei depunere de gheata, compacta si neteda, in general transparenta care provine din inghetarea picaturilor de ploaie sau de burnita supraracite pe obiectele a caror suprafata au o temperature negative sau putin mai mare de zero grade. Poleiul de pe sol nu trebuie confundat cu gheata de la sol ( ghetusca), formata prin unul din urmatoarele procese: - apa rezultata din precipitatiile lichide inghetata ulterior pe suprafata solului; - apa provenita din topirea partiala sau totala a stratului de zapada care a acoperit solul, ingheata din nou; - zapada care acopera solul devine compacta si tare ( batatorita si alunecoasa) datorita circulatiei rutiere. Vint miscare a aerului in raport cu suprafata solului, caracterizata prin viteza (tarie) si directie de deplasare care se determina cu instrumente si repere in teren, sau cu ajutorul giruetei Vild si se interpreteaza conform tabelului Scara Beaufort; Viscol vint suficient de puternic si turbulent, care depaseste taria 4 pe scara Beaufort, insotit sau nu de ninsoare sau care transporta zapada la suprafata solului; cind fenomenul este intens si vizibilitatea verticala este redusa nu se poate sti daca este transportata numai zapada de la sol sau si ninsoarea. Cand se poate determina cu precizie daca e vorba de zapada de pe sol sin nu ninsoare, aceasta se va numi zapada spulberata si nu viscolita; Vijelie se caracterizeaza printr-o variatie puternica a vintului; viteza vintului creste brusc (poate depasi 100 km/ora) pentru o perioada de timp scurt, uneori de ordinul minutelor, insotita si de o schimbare a directiei, in majoritatea cazurilor la fel de rapida. Terminarea fenomenului este la fel de brusca. Vijelia precede sau insoteste norii orajosi; momentul ei de declansare corespunde cu cel al cresterii bruste de presiune si umezeala relativa si de scadere a temperaturii aerului. Cerul capata un aspect intunecat. Din cauza prafului ridicat de pe sol, vizibilitatea scade mult si baza norului orajos nu mai este vizibila. Ca mod de manifestare viscolele pot fi: a) viscolul de sus este produs de vintul puternic concomitent cu ninsoare, antrenind zapada in cadere; b) viscolul de jos este produs de vintul puternic care spulbera zapada afinata cazuta anterior pe suprafata solului;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 175

c) viscolul general este determinat de viscolul de sus (caderi de zapada), concomitant cu viscolul de jos (antrenarea zapezii cazuta anterior); d) viscole moderate cind viteza vintului este cuprinsa intre 6 si 10 m/s; e) viscole tari cind viteza vintului este cuprinsa intre 11 si 16 m/s; f) viscole violente cind viteza vintului este mai mare de 17 m/s; g) furtuni de zapada viscolul general cu o viteza a vintului mai mare de 17 m/s, cind transportul zapezii este foarte intens, iar vizibilitatea este redusa; in cazul viscolelor lucrarile de deszapezire sunt intrerupte. Vizibilitate Distanta maxima pina la care un obiect, luat ca punct de reper, ramine vizibil in conditii atmosferice date. In legatura cu starea meteo, vizibilitatea se reduce datorita ploii, cetii, viscolului. Se considera: - vizibilitate buna pentru distante mai mari de 300 m; - vizibilitate redusa pentru distante cuprinse intre 300 si 50 m; - vizibilitate foarte redusa pentru distante mai mici de 50 m. Zapada precipitatie solida sub forma de fulgi albi alcatuiti din cristale de apa inghetata, sau referitor la existenta acesteia, strat provenit din aglomerarea acestor fulgi cind temperatura solului este sub zero grade. Zapor ingramadire de sloiuri de gheata, care se formeaza primavara intr-un punct al unui riu, indeosebi la coturi sau pe sectiuni de scurgere mai inguste, datorita careia se produc cresteri de nivel si inundatii. Zai sloiuri de gheata care plutesc liber la suprafata unei ape. Zloata amestec de apa cu zapada format pe partea carosabila ca urmare a caderii precipitatiilor sub forma de lapovita sau a topirii zapezii datorata cresterii temperaturilor atmosferice sau actionarii cu materiale chimice. Inzapezirea depuneri de zapada pe platforma drumului rezultate din ninsori abundente sau viscole antrenind cantitati mari de zapada, unde pozitia drumului fata de vint si profilul transversal favorizeaza formarea unor grosimi de zapada de peste 0,3 m pe sectoare continue sau discontinue. Grad de inzapezire etalon sau criteriu pentru aprecierea felului in care se produce inzapezirea. Este influentat de configuratia profilului transversal al drumului, pozitia drumului fata de directia vintului, taria vintului (viteza), volumul de precipitatii. Exprima de regula pericolul de inzapezire prin factorii care il determina, dar si inzapezirea produsa la un anumit moment din timpul iernii. Fenomene de inzapezire mod de depunere a zapezii; Suluri de zapada depuneri repetate dezvoltate pe platforma drumului (partial sau total), mai inalte spre partea de unde sufla vintul. Inzapezire continua Depuneri de zapada cu grosime aproape constanta pe o lungime de drum. Accident (de circulatie) eveniment intimplator care produce avarii, raniri, victime sau blocari de circulatie; Asigurarea circulatiei ansamblu de masuri care se iau pentru desfasurarea circulatiei , indepartarea obstacolelor, imbunatatirea conditiilor de rulare;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 176

Bariere de dezghet restrictionarea temporara a circulatiei vehiculelor grele, prin limitarea sarcinii admise pe osie in perioada de dezghet pentru a proteja sectoarele de drum sensibile la inghet-dezghet; Blocare inchiderea unei artere de circulatie, oprirea circulatiei autovehiculelor, datorita aglomerarii, diminuarii conditiilor de circulatie sau a unor accidente de circulatie; Coliziune ciocnire a vehiculelor, circulind in sens opus sau in acelasi sens. Coliziune in lant, cind sunt antrenate in eveniment mai mult de trei autovehicule; Derapare lunecare necontrolata, intimplatoare a autovehiculelor pe suprafata carosabila in special in sens transversal, de regula influentata de fenomenele meteorologice; Devierea circulatiei pe ruta ocolitoare dirijarea circulatiei pe o alta ruta decit pe cea obisnuita. Se folosesc bariere, indicatoare de dirijare si dupa caz piloti de circulatie; Devierea circulatiei in carosabil inchiderea uneia sau a mai multor benzi de circulatie si dirijarea circulatiei in mod succesiv pe o singura banda; Lunecare miscare a vehiculelor datorata alunecarii rotilor, favorizata de pierderea aderentei pneurilor la suprafata imbracamintilor rutiere. Se manifesta pe suprafete acoperite cu polei, mizga, noroi, zapada, gheata sau substante uleioase existente pe partea carosabila; Siguranta circulatiei ansamblu de masuri care se iau pentru indepartarea riscului de accidente de circulatie, avertizarea unor pericole, semnalarea unor restrictii, dirijare sau coordonare a circulatiei, cresterea fluentei circulatiei; Trafic rutier totalitatea vehiculelor care se deplaseaza pe un sector de drum intro perioada de timp; Baza de deszapezire unitate operative de actiune in timpul iernii, operativitatea constituind si criteriul de organizare pornind de la importanta economica si sociala a tronsoanelor de drum ce le deserveste. Dispune de personal de informare si interventie, mijloace de interventie, spatii de cazare si garare, materiale antiderapante, mijloace de informare. Este condusa de un cadru tehnic de specialitate si cu experienta. Este subordonata sectiei de drumuri; Combaterea inzapezirii ansamblu de masuri pentru diminuarea sau anularea efectului depunerilor de zapada pe platforma drumului. Incepe cu masurile de mentinere a cuirculatiei in timpul ninsorilor, continua cu deszapezirea si se finalizeaza cu indepartarea zapezii; Combaterea lunecusului (poleiului) actiunea de raspindire de produse chimice: clorura de sodium, clorura de calciu in stare granulara sau solutie, ori in amestec de materiale granulare (nisip, zgura, cenusi), pentru indepartarea poleiului sau a lunecusului; Deszapezire curatirea ori degajarea zapezii partial sau pe toata latimea partii carosabile sau a platformei drumului, atunci cind stratul de zapada depaseste 15 cm;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 177

Indepartarea zapezii actiunea de curatire a zapezii de pe toata platforma drumului, inclusiv a cordoanelor de zapada care pot favoriza o alta inzapezire; Nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarna caracterizeaza modul de organizare privind programul de lucru, dotarea de utilaje si intervalele de timp maxim necesare interventiilor; Prevenirea inzapezirii ansamblu de masuri care se iau pentru diminuarea sau indepartarea tendintei de inzapezire: panouri parazapezi, perdele de protectie, copertine antiavalanse, corectarea profilului transversal al drumului, indepartarea obstacolelor de pe terenurile limitrofe, patrularea cu utilaje; Prevenirea producerii poleiului masura de raspindire preventiva a unor produse chimice (clorura de sodiu in stare granulara sau solutie), cind se anunta conditii favorabile formarii poleiului, cu scopul de a anihila sau de a indeparta posibilitatea producerii lui; Punct de sprijin subunitate din cadrul sistemului ale carei dotari sunt utilizate in perioada de iarna pentru depozitarea materialelor antiderapante, gararea utilajelor de patrulare, gararea temporara a utilajelor de interventie si cazarea muncitorilor. Face parte si din reteaua de informare avind si dotarile necesare; Punct de informare orice obiectiv al administratiei drumurilor, administratiei de stat, al politiei, agenti economici, care pot furniza date sau de la care se pot lua informatii cu privire la evolutia vremii sau conditiile de circulatie; Ceata reduce vizibilitatea atmosferica. In conditii de temperaturi scazute indiferent de densitate produce chiciura, iar pe suprafata imbracamintilor rutiere condens. Cind se manifesta cu caracter general, pe zone geografice mai mari este anuntata prin buletinele meteorologice. In multe situatii apare instantaneu sau pe sectoare izolate de drum. Poate fi insotita de burnita. Burnita este specifica perioadelor de trecere toamna-iarna-primavara. Apare si in timpul iernii in conditii de temperaturi pozitive si presiune atmosferica scazuta. Genereaza mizga sau noroi pe partea carosabila unde activitatile de pe terenurile limitrofe favorizeaza transportul de noroi. Cind temperatura atmosferica scade spre valori negative, favorizeaza producerea poleiului. Pe sectoare de drum cu zapada pe partea carosabila produce lunecus, marind riscul unor coliziuni sau accidente. Favorizeaza tasarea zapezii, cresterea gradului de umiditate al acesteia si transformarea ei in gheata cind este tasata si apare inghet brusc. Ajuta la reducerea grosimii stratului de zapada de pe sol la formarea unei cruste la suprafata acestuia reducind efectul vintului de antrenare a zapezii si deci riscul de viscol; Dezghetul se manifesta in perioada martie aprilie pe sectoarele de drum ce contin in patul drumului in zona de inghet terenuri argiloase sensibile la inghet dezghet, prin scaderea capacitatii portante a structurii rutiere iar prin efectul circulatiei grele in aceasta perioada se produce degradarea puternica a drumului; Ploaia se manifesta si in perioada de iarna cind conditiile atmosferice sunt favorabile. Poleiul provocat de ploaie se produce brusc si in strat gros. In aceste conditii masurile preventive sunt anihilate iar masurile de combatere ineficiente. Singura solutie

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 178

este oprirea circulatiei pina la incetarea fenomenului. Are efect puternic de spalare a sarurilor de pe partea carosabila raspindite preventiv sau ramase de la interventiile anterioare. In multe cazuri se transforma in ninsoare si favorizeaza aderenta zapezii pe suprafata imbracamintii rutiere. Are efect distructiv asupra zapezii. Pe sectoarele unde s-a intirziat actiunea de deszapezire aparitia ploii creeaza dificultati la indepartarea zapezii; Ninsoarea se manifesta in forme variate. De regula ninsorile in zona de munte sunt abundente, afectind circulatia rutiera prin acumularea unui strat gros pe partea carosabila si intr-o perioada scurta de timp. In cazul unor grosimi de 15-30 cm, se circula ingreunat, iar cind grosimile sunt mai mari, circulatia autovehiculelor se poate intrerupe. In timpul ninsorii vizibilitatea atmosferica se reduce simtitor. Cind temperatura aerului este in jurul limitei de inghet, ninsoarea umeda sub actiunea circulatiei se taseaza si devine lunecoasa, situatie in care traficul greu are dificultati pe rampe, iar riscul de lunecus si derapaj este iminent; Chiciura nu este periculoasa in timpul formarii. Odata cu cresterea temperaturii aerului, fenomenul de formare a chiciurii se intrerupe temporar sau pentru o durata mai mare. In aceasta situatie chiciura se desprinde de pe obiectele pe care s-a format si cade pe sol. Pe sectoarele de drum cu plantatie mare, a carei coroana se desfasoara deasupra partii carosabile, chiciura cazuta creaza lunecus, care, fiind prezent numai in dreptul arborilor, surprinde si conduce la accidente. Viscolul afecteaza traficul rutier prin depunerea zapezii pe platforma drumului. Obstacolele create sub forma de suluri sau straturi continui, ocupind partial sau in totalitate platforma drumurilor, ingreuneaza circulatia rutiera sau o intrerupe. Efectul viscolului depinde de pozitia si inaltimea obstacolelor care favorizeaza inzapezirea, de volumul de zapada pe care il poate antrena, de vintul si de taria vintului. In aceasta situatie evolutia inzapezirii in timpul viscolului este diferita pe un anumit sector de drum, iar cei care circula pe reteaua rutiera in aceasta perioada pot fi surprinsi si blocati in zapada, cu consecinte grave. Urmarile viscolului sunt mai grave pe traseele din zonele de podis si subcarpatice prin gradul de inzapezire, iar in zonele de cimpie modul de manifestare face aproape imposibila deplasarea pe drumurile publice, chiar de la primele manifestari ale vintului. In zonele mai grav afectate, durata de intrerupere a circulatiei este mai mare si are legatura directa cu procentul din lungimea retelei de drumuri acoperita cu zapada, inaltimea stratului de zapada si densitatea acesteia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Caiet de sarcini; - Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice indicativ AND 554- 2002; - Legea nr. 82/98 Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor; - SR 4032 1 : 2001 Lucrari de drumuri. Terminologie;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 179

- AND 525-2000 Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea lunecusului si a inzapezirii; E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, sefii de sectoare (responsabilii de proces); - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului operativ de actiune pentru combaterea lunecusului si inzapezirii sectorului de drum respectiv; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a eventualelor restrictii de circulatie, de dirijare a traficului si de securitate a personalului pe durata actionarii; - intocmeste si/sau colecteaza documentele specifice referitoare la actiunea pe timp de iarna (bonuri de transport, fise limita etc.) - raspunde de asigurarea viabilitatii sectorului de drum pe care actioneaza; - informeaza la timp dispeceratul central despre starea drumului si eventualele probleme tehnice aparute. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - intervine in timp util si in mod eficient la remedierea defectiunilor aparute; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Personal CTC : - efectueaza controale si intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA I. Conditii tehnice Utilajele si dispozitivele utilizate in activitatile de iarna sunt: - autofreze; - autovehicule specifice multifunctionale (unimog);

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 180

- buldoexcavatoare, buldozere; - turbofreze; - lame pentru autopluguri si tractoare rutiere; - raspinditoare de materiale antiderapante; - gredere semipurtate, autogredere; - incarcatoare frontale; - utilaje sau autocamioane pentru patrulare, autovehicule de tractare. Pentru a se putea executa aceste activitati, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de planul operativ de actiune adaptat si de conditiile efective de lucru. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt reprezentate de materialele pentru prevenirea si combaterea poleiului, a straturilor de zapada sau gheata: materiale antiderapante (nisip 0/7 mm, zgura de furnal, criblura marunta), materiale chimice (NaCl, saramura, clorura de calciu) sau amestecuri ale acestora in diferite proportii. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare In functie de drumul aflat in administrare si de impartirea acestuia pe sectoare se realizeaza, in conformitate cu Instructia privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea lunecusului si a inzapezirii indicativ AND 561-2001, un plan operativ de actiune care stabileste: bazele de actiune, numarul si tipul utilajelor, necesarul de materiale, carburanti etc., necesarul de personal, lista cu echipamentele de comunicare (telefoane mobile, statii de emisie receptie), necesarul de utilitati administrative pe baze, modul de actionare, interventii tehnice, modalitatea de informare, ritmul de aprovizionare etc. Se amplaseaza, acolo unde este necesar, panouri parazapezi mobile corelindu-se si cu dispozitia unei eventuale plantatii aflate pe acel sector. III. Procese curente Deoarece lucrarile si serviciile privid intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor publice sunt foarte diverse fiind structurate pe grupe de lucrari conform anexei nr. 2 din Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor publice indicativ AND 554- 2002, fluxul tehnologic corespunzator executiei fiecarei tip de lucrare va fi exemplificat separat, stabilindu-se etapele distincte care se impun, conditiile si procesele specifice, astfel : 102.1 Pregatirea drumurilor pentru sezonul de iarna si la iesirea din iarna : curatiri de santuri, taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor pentru inlaturarea cauzelor care provoaca inzapezirea; amenajare de locase pentru depozitarea materialului antiderapant in puncte periculoase; platforme pentru depozitarea materialelor in depozite intermediare; inlaturarea obstacolelor care ar putea provoaca inzapezirea drumurilor (buruieni, maracini, tufe, garduri vii, etc.); instalarea si completarea

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 181

semnalizarii specifice pe timp de iarna; plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtura stocabila sau cu materiale pentru plombarea gropilor. 102.2 Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului cuprinde: aprovizionari cu materiale chimice si antiderapante (nisip, pietris, zgura, sare, solutii, etc.) pentru combaterea ghetii si a poleiului; amestecul materialelor antiderapante cu substante antiaglomerante, transportul materialelor in depozite, magazii, silozuri. In puncte periculoase: intretinerea depozitelor pentru materiale chimice si antiderapante, prin curatare, revopsiri si prin mici reparatii. 102.3 Asigurarea cu panouri de parazapezi cuprinde: aprovizionarea cu panouri de parazapezi si cu materiale necesare pentru montarea si intretinerea acestora. 102.4 Montarea panourilor de parazapezi cuprinde: montare-demontare, transport, revizie si intretinere la teren, repararea si depozitarea panourilor de parazapezi si a accesoriilor respective. 102.5 Deszapezirea manuala si mecanica cuprinde: raspindirea (manual sau mecanic) a materialelor chimice si antiderapante, in scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghetii sau a zapezii; patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea inzapezirii in timpul ninsorilor linistite sau al viscolelor slabe (taria vintului sub 30 km/ora); deszapeziri manuale in punctele greu accesibile utilajelor in dreptul lucrarilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km si hm, al coronamentelor de podete, camerelor de linistire, parcarilor, santurilor si rigolelor cu gheata, suprafetelor izolate cu zapada indesata sau cu gheata pe platforma drumului, curtilor, acoperisurilor, platformelor, fintinilor, etc.; marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de deszapezire; deszapeziri mecanice cu utilaje grele si usoare; utilaje si mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor inzapezite pe platforma drumurilor; mijloace de transport pentru insotirea utilajelor in actiune sau pentru alimentarea cu carburanti; activitatea de iarna a utilajelor, echipamentelor si a dispozitivelor pentru interventii (asteptare in baza, consemn la domiciliu, atunci cind fenomenele meteorologice impun aceasta actiune); punerea in ordine a bazelor de deszapezire si a punctelor de sprijin; revizuirea si repararea utilajelor, a dispozitivelor si a mijloacelor de transport proprii, utilizate in perioada de iarna. 102.6 Informari privind starea drumurilor. Toate aceste activitati se desfasoara conform prevederilor Instructiei privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea lunecusului si a inzapezirii indicativ AND 561-2001. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - depozitarea produselor utilizate in activitatea de combatere a poleiului sau lunecusului pe platforme amenajate; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 182

2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI planul operativ de actiune cuprinzind anexele conform Instructiei AND 561/2001; - bonuri de transport, fise limita etc.; - jurnal de activitate; - jurnal de informare.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 183

PPE PA & CO 24 Semnalizare rutiera

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 184

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a semnalizarii rutiere precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia si montarea indicatoarelor rutiere pe drumurile publice. C. TERMINOLOGIE - Semnalizare rutiera: ansamblu de mijloace optice servind reglementarea, dirijarea si marirea sigurantei circulatiei pe traseul unui drum. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - SR 1848 1 : 2004 Semnalizare rutiera. Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri si amplasare; - SR 1848 2 : 2004 Semnalizare rutiera. Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice; - SR 1848 3 : 2004 Semnalizare rutiera. Indicatoare rutiere. Scriere, mod de alcatuire; - SR 6900 : 1995 Lucrari de drumuri. Indicatoare kilometrice si hectometrice; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 185

Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei semnalizarii rutiere, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Deoarece fundatiile indicatoarelor rutiere se realizeaza, de regula, din beton de ciment, conditiile de mediu se refera la temperatura mediului ambiant si la precipitatii, astfel:

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 186

- pe timp friguros, se pot executa fundatii doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de minim 10C, timp de cel putin 72 ore dupa turnare; - pe timp calduros, se pot executa fundatii doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de maxim 35C, in primele ore de dupa betonare si apoi, dupa intarirea betonuluoi, tratarea lui prin udare la intervale de 2 6 ore, timp de 7 zile, astfel ca suprafata sa se mentina mereu umeda; - pe timp de ploaie, betonul proaspat turnat, este protejat cu prelate sau folie de polietilena; - deasemeni executia semnalizarii rutiere se sisteaza atunci cind vintul atinge viteze mari si impiedica manipularea si montarea indicatoarelor rutiere. Utilajele si dispozitivele utilizate la executia cofrajelor, sunt: - automacara (in cazul utilizarii panourilor metalice mari); - aparat de sudura electrica (atunci cind este cazul); - utilaje dotate cu dispozitive de sapare in spatii inguste; - dispozitive de sprijinire; - autotransportor de beton; - scule si unelte de mana: cazma, tirnacop, lopata, ciocan, fir cu plumb, nivela de mina (cumpana), ranga, levier, chei de mina, spaclu, pensule, etc.. Pentru a se putea executa aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - diferite tipuri de indicatoare rutiere; - diferite tipuri de rigidizari si sprijiniri; - beton de ciment; - materiale de imbinare: suruburi, piulite, eclise; - adezivi; - vopsele. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 187

II. Procese premergatoare - procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie; - se incheie un contract de executie si livrare a indicatoarelor rutiere cu o organizatie specializata, in care se stipuleaza tipul si numarul indicatoarelor necesare precum si graficul de esalonare a livrarilor; - se verifica documentele de atestare a calitatii pentru indicatoarele rutiere aprovizionate; - in functie de configuratia terenului, atunci cind este cazul, se amenajeaza platforme, special pentru calarea macaralei; - se traseaza lucrarile, adica se fixeaza pe teren pozitiile de amplasare a indicatoarelor rutiere, in conformitate cu planul de situatie. III. Procese curente - dupa criteriul functionalitatii, indicatoarele rutiere sunt de avertizare, de reglementare, de orientare si informare sau semne aditionale la indicatoare; - din punct de vedere al dimensiunilor, indicatoarele sunt reduse, curente, mari si foarte mari; - indicatoarele de dimensiuni reduse se utilizeaza la semnalizarea punctelor de lucru temporare pe drumuri cu trafic redus, a accidentelor de circulatie sau atunci cind sunt figurate pe panouri de presemnalizare si se pot instala pe suport mobil; - indicatoarele de dimensiuni mari se folosesc pe traseele de drumuri destinate traficului international si pe strazi de categoria I; - indicatoarele de dimensiuni foarte mari se folosesc pe autostrazi si la nodurile rutiere importante; - pe celelalte drumuri publice se folosesc indicatoare de dimensiuni curente; - pentru indicatoarele de forma triunghiulara dimensiunea laturii este de 900 mm pentru indicatoare curente, 1200 mm pentru indicatoare mari si 1500 mm pentru indicatoare foarte mari; - pentru indicatoarele de forma circulara diametrul este de 600 mm pentru cele curente, 800 mm pentru cele mari si 1000 mm pentru cele foarte mari; - pentru indicatoarele in forma de octogon inaltimea este de 800 mm pentru cele curente, 950 mm pentru cele mari si 1100 mm pentru cele foarte mari; - pentru indicatoarele in forma de patrat dimensiunea laturii este de 650 mm pentru toate tipurile; - pentru indicatoarele de forma dreptunghiulara sau de sageata dimensiunile sunt variabile in functie de semnificatia indicatorului sau continutul informatiei afisate; - indicatoarele rutiere se confectioneaza din tabla de aluminiu;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 188

- indicatoarele de forma triunghiulara, circulara, patrata sau dreptunghiulara cu dimensiunea maxima de 1000 mm precum si cele in forma de sageata se executa din tabla de aluminiu cu grosimea de minim 2 mm, avind conturul ranforsat prin dubla indoire; - panourile patrate sau dreptunghiulare cu dimensiunea minima de 1000 mm se executa din profile de aluminiu imbinate pe verticala; - spatele indicatoarelor si rebordurile se vopsesc in culoare gri; - pregatirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii foliilor retroreflectorizante se face conform specificatiilor producatorului foliilor; - pentru autostrazi se aplica folii retro-reflectorizante clasa 3 Diamant, pentru drumuri europene, clasa 2 Intensitate mare si pentru alte categorii de drumuri se aplica folii clasa 1 Engineering grade; - prinderile pe stilpi se fac cu suruburi, acestea si piesele de fixare fiind protejate anticoroziv; - stilpii pentru sustinerea tuturor indicatoarelor si panourilor cu dimensiunea maxima de 1000 mm se confectioneaza din teava de otel cu diametrul cuprins intre 48 si 51 mm si grosime de minim 3 mm sau profile tip ; - pentru panourile cu dimensiunea minima de 1000 mm sustinerea se face cu stilpi confectionati din teava de otel cu dimensiunile variabile in functie de suprafata panourilor; - lungimea stilpilor se stabileste astfel incit sa fie incastrati minim 40 cm in fundatia de beton sau minim 80 cm atunci cind sunt plantati fara fundatie de beton; - atunci cind stilpii de sustinere a indicatoarelor nu sunt confectionati din profile sau teava galvanizata, se procedeaza la curatarea suprafetei lor de rugina, tratarea in vederea maririi aderentei vopselei (fosfatare), grunduirea si vopsirea in culoarea gri prin aplicarea a minim doua straturi; - atunci cind stilpii de sustinere sunt confectionati din teava, capatul superior se prevede cu un capac inclinat, sudat etans; - dimensiunile fundatiilor din beton ale stilpilor de sustinere sunt variabile in functie de natura si configuratia terenului in care sunt amplasate si suprafetele indicatoarelor sau panourilor, astfel incit sa asigure stabilitatea la rasturnare; - indicatoarele se instaleaza pe partea dreapta a drumului, in sensul de mers, astfel incit sa fie asigurata o buna vizibilitate a acestora de la o distanta de minim 50 m; - in cazuri speciale, impuse de siguranta circulatiei, indicatoarele se repeta si pe partea stinga a drumului, pe portale sau console; - indicatoarele cu folie retro-reflectorizanta se instaleaza astfel incit unghiul in plan format de fata indicatorului cu perpendiculara la axul drumului este de 5 la indicatoarele de avertizare si 10 la cele de orientare si informare iar inclinarea in fata in raport cu verticala este de 2;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 189

- exceptie de la aceste reguli fac indicatoarele din figurile 67, 68, 69a, 69b, 92a, 92b, 93, 94, 95a, 95b, 96a, 96b, 111, 127a, 127b care se instaleaza perpendicular sau paralel cu axul drumului, dupa caz sau in functie de configuratia intersectiei; - indicatoarele cu folie retro-reflectorizanta se instaleaza astfel incit partea lor inferioara fata de cota axului drumului sa fie la 1,50 m pentru indicatoare triunghiulare, rotunde, de orientare si indicatoare diverse, la 1,30 m pentru indicatoare de localitate si presemnalizare pentru orientare in intersectii si la 0,60 m pentru indicatoare instalate pe spatii verzi centrale sau insule de dirijare; - exceptie de la aceste reguli fac indicatoarele instalate pe portale sau console care asigura o inaltime libera de circulatie de minim 5,50 m; - in orase, partea inferioara a indicatoarelor fata de cota trotuarului este la 1,802,20 m; - in profil transversal, distanta de instalare a indicatoarelor, masurata de la marginea platformei drumului sau bordurii trotuarului pina la marginea indicatorului, este cuprinsa intre minim 0,50 m si maxim 2,00 m, stilpii de sustinere fiind amplasati in afara marginii exterioare a santurilor sau rigolelor; - in intersectiile semaforizate indicatoarele se pot monta si pe stilpii semafoarelor; - este interzisa montarea oricaror alte panouri (afisaj, reclame) pe suprafata de teren cuprinsa intre marginea platformei drumului si linia indicatoarelor, pentru a nu fi afectata vizibilitatea acestora sau atentia conducatorilor auto; - este interzis sa se figureze pe indicator sau pe suportul sau altceva decit ceea ce se refera strict la semnificatia indicatorului; - tipul indicatoarelor si pozitionarea lor se stabilesc de comun acord de catre administratorul drumului si politia rutiera care asigura siguranta circulatiei pe sectorul respectiv; - indicatoarele de circulatie se intretin de catre administratorul drumului. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 190

H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - certificate de calitate; - jurnal de activitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 191

PPE PA & CO 25 Fundatii directe

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 192

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a fundatiilor directe precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia fundatiilor constructiilor anexe ale drumului, ale lucrarilor de arta precum si ale lucrarilor de sustinere sau protectie a sistemelor rutiere, considerind ca sapaturile si pregatirea terenului de fundare au fost efectuate conform PPE PA & CO 14 : Terasamente. C. TERMINOLOGIE - Fundatie: elementul constructiei care se afla in contact direct cu terenul bun de fundare, servind la preluarea incarcarilor care actioneaza asupra constructiei, repartizindu-le astfel incit sa nu fie depasita capacitatea portanta a terenului iar tasarile care rezulta sa fie cit mai uniforme si sa poata fi suportate de constructie fara repercursiuni daunatoare; - Fundatie directa: fundatii care transmit incarcarile numai prin suprafata bazei lor si se utilizeaza atunci cind terenul bun de fundare se gaseste la adincimea de maxim 4 5 m fata de nivelul terenului natural. C. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini; - Cod de practica NE 012/1999. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 193

- dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua aceste procese, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produselor componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV - uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei fundatiilor directe, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel :

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 194

I. Conditii de mediu si tehnice Deoarece fundatiile directe se realizeaza din beton de ciment, conditiile de mediu se refera la temperatura mediului ambiant si la precipitatii, astfel: - pe timp friguros, se pot executa fundatii doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de minim 10C, timp de cel putin 72 ore dupa turnare; - pe timp calduros, se pot executa fundatii doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de maxim 35C, in primele ore de dupa betonare si apoi, dupa intarirea betonuluoi, tratarea lui prin udare la intervale de 2 6 ore, timp de 7 zile, astfel ca suprafata sa se mentina mereu umeda; - pe timp de ploaie, betonul proaspat turnat, este protejat cu prelate sau folii de polietilena. Utilajele si dispozitivele utilizate la executia fundatiilor directe, sunt: - autotransportoare de beton; - autopompe de beton (atunci cind este cazul); - vibratoare de beton; - scule si unelte de mina: lopata, mistrie, dreptar, vergele metalice, roaba, etc.. Pentru a se putea executa aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu betonul turnat. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt reprezentate de diferitele tipuri de beton care sunt inglobate in lucrarile de fundatii. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - se stabileste tehnologia de executie a fundatiilor directe, avind in vedere criterii tehnico economice care privesc pozitia lucrarii fata de nivelul terenului natural, relief, distanta de transport, costuri unitare, necesar de manopera, termen de executie, astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar, realizat cu scule si utilaje dependente intre ele din punct de vedere a succesiunii proceselor si a productivitatii;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 195

- seful formatiei convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si receptionarii, pe baza de proces verbal, a fazelor anterioare betonarii, respectiv, sapatura, cofrare, armare. III. Procese curente - nu se admite executarea fundatiilor infrastructurilor fara existenta studiilor geotehnice adecvate sistemului de fundare adoptat; - betonarea elementelor de fundatii din beton armat se face pe un strat de beton de egalizare realizat anterior, in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice de executie; - suprafetele de beton turnate anterior si intarit care vin in contact cu betonul proaspat, se curata de pojghita de lapte de ciment, de betonul necompact sau segregat in vederea asigurarii rugozitatii necesare obtinerii unei bune legaturi intre cele doua betoane; - se iau masuri de dirijare a apelor din precipitatii sau infiltratii, astfel incit acestea sa nu se acumuleze in zona in care se va betona; - betonarea se incepe numai daca nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi abundente, furtuna, etc.); - cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile care vin in contact cu betonul proaspat, se uda cu apa cu 2 3 ore inainte si imediat inainte de turnare iar apa ramasa in denivelari se evacueaza; - daca betonul adus la locul de punere in opera nu se incadreaza in limitele de lucrabilitate admise sau prezinta segregari, este refuzat sau utilizat in alte scopuri (strat de egalizare, organizare de santier, etc.), fiind interzisa punerea lui in lucrarea propriuzisa; - betonul se va pune in lucrare in maxim 15 minute de la aducerea lui; - la betonarea fundatiilor inaltimea de cadere libera a betonului nu este mai mare de 1,5 m, in caz contrar utilizindu-se pompa de beton, jgheaburi, benzi transportoare, etc.; - betonul se toarna uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de straturi orizontale de maxim 50 cm grosime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei betonului din stratul turnat anterior; - se urmareste cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, in special a celor din zonele cu armatura deasa, prin indesarea laterala a betonului cu vergele metalice, concomitent cu vibrarea lui; - nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea pe armaturi a vibratorului; - se urmareste comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora, luindu-se masuri imediate de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau caderi; - circulatia muncitorilor, in timpul betonarii, se face pe podine, astfel rezemate incit sa nu modifice pozitia armaturii;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 196

- nu este permisa circulatia direct pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat turnat; - betonarea se face continuu pina la rosturile de lucru prevazute in documentatia tehnica de executie; - durata maxima admisa a intreruperilor de betonare nu depaseste timpul de incepere a prizei betonului care este de 2 ore la cimenturile cu adaos si 1,5 ore in cazul cimenturilor fara adaos; - in cazul in care, din motive obiective, s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii se face numai dupa pregatirea suprafetelor prin cioplire, curatare si spalare abundenta; - betonarea elementelor masive, respectiv a elementelor la care cea mai mica dimensiune este cel putin egala cu 1,5 m, se face in straturi continui fie in trepte care nu depasesc grosimea de 50 cm; - durata de timp maxima admisa pentru acoperirea unui strat sau a unei trepte de beton este Ta = T Tt Ts , unde T este durata de timp pina la inceperea prizei, Tt este durata de transport si Ts este durata de stationare pina la punerea in opera; - daca betonarea se prevede a se efectua cu beton turnat sub apa, se utilizeaza mai multe pilnii, astfel incit sa se asigure omogenitatea betonului si evitarea stratificarii; - compactarea mecanica a betonului se face prin vibrare, vibratoarele fiind dimensionate astfel incit sa poata penetra cu usurinta si, tinind cont de raza de actiune, sa poata actiona asupra intregii cantitati de beton turnate; - alegerea tipului de vibrare se face in functie de tipul si dimensiunile elementului de betonat si posibilitatea de introducere printre barele de armatura; - procedeele de vibrare care se pot utiliza sunt: vibrarea interna, folosind vibratoare de interior, vibrare externa cu ajutorul vibratoarelor de cofraj si vibrare de suprafata, cu vibratoare placa sau rigle vibrante; - compactarea manuala cu maiuri, vergele metalice sau prin ciocanirea cofragului, se admite numai in cazuri accidentale de intrerupere a functionarii vibratorului, betonarea continuand pina la pozitia corespunzatoare unui rost; - grosimea stratului de beton supus vibrarii se recomanda sa nu depaseasca 3/4 din lungimea capului vibrator; - durata de vibrare optima se situeaza intre minim 5 si 30 de secunde, in functie de lucrabilitatea betonului si tipul de vibrator utilizat; - distanta dintre doua locuri succesive de introducere a vibratorului este de maxim 1 m, reducindu-se in functie de caracteristicile sectiunii elementului si desimea armaturilor; - caietul de sarcini fixeaza, tinind cont de situatia lucrarilor, de grosimea lor sau de natura cimentului folosit, temperaturile sub care turnarea betoanelor nu este

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 197

autorizata sau este intrerupta in cazul in care nu se dispune de mijloace sau procedee de prevenire a efectelor frigului; atunci cind se poate relua o betonare intrerupta din cauza frigului, betonul compromis se demoleaza si apoi se procedeaza ca in cazul unei intreruperi accidentale; atunci cind prin documentatia tehnica de executie se prevad fundatii din beton ciclopian, inainte de betonare se aprovizioneaza bolovanii care se vor ingloba in beton si care indeplinesc urmatoarele conditii: sa nu aiba fisuri, sa nu depaseasca, ca dimensiuni, 1/6 din dimensiunea minima a elementului de betonat, raportul dintre dimensiunea maxima si cea minima sa nu depaseasca 2,5, roca din care provin sa nu fie geliva, sa fie curati si spalati; proportia de bolovani inglobati este de maxim 50% din volumul elementului de betonat; la executia fundatiilor din beton ciclopian se toarna un prim strat de 25 cm care se compacteaza mecanic; peste acesta se toarna un al doilea strat, de circa 15 cm grosime, in care se indeasa, prin batere cu maiul de mina, bolovanii pozitionati la minim 20 cm de margini si cu rosturi intre ei care sa permita introducerea lancii vibratorului; dupa vibrare, se continua executia, in acelasi mod, a straturilor urmatoare, ultimul strat, fara sa contina bolovani, asigurind o acoperire cu beton de minim 20 cm; in rosturile de lucru orizontale, se lasa bolovanii iesiti in afara cu cel putin jumatate din volumul lor, pentru asigurarea unei legaturi bune intre straturi; la reluarea betonarii, intreaga suprafata, inclusiv bolovanii, se curata, spala abundent si, daca se prevede in documentatia de executie, se asterne un strat de circa 2 3 cm de mortar cu un continut de ciment ca al betonului turnat; nu este permisa inglobarea bolovanilor in betonul care a inceput reactia de priza si nici contactul direct dintre bolovani si eventualele armaturi sau mustati de armaturi din fundatie; abaterile maxime admisibile la executia lucrarilor din beton monolit sunt: 1 cm fata de axul in plan si 1 cm fata de cota de nivel.

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 198

3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 199

PPE PA & CO 26 Cofraje

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 200

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a cofrajelor precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia cofrajelor elementelor structurale ale constructiilor anexe ale drumului, ale lucrarilor de arta precum si ale lucrarilor de sustinere sau protectie a sistemelor rutiere, considerind ca au fost efectuate sapaturile si pregatirea terenului de fundare, conform PPE PA & CO 14 : Terasamente sau ca au fost turnate fundatiile suprastructurilor ce trebuie realizate, conform PPE PA & CO 25 : Fundatii directe. C. TERMINOLOGIE - Cofraje: structuri provizorii alcatuite, de obicei, din elemente refolosibile care, montate in lucrare, dau betonului forma proiectata; in termenul de cofraj sunt incluse si dispozitivele pentru rigidizarea si sprijinirea lor: tevi, buloane, tiranti, distantieri care contribuie la realizarea formei dorite. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini; - Cod de practica NE 012/1999. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile de calitate solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 201

Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantu clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei cofrajelor, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Executia cofrajelor nu impune conditii de mediu deosebite, realizarea lor fiind posibila in orice anotimp, indiferent de conditiile meteo. Exceptie se face doar in cazul

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 202

furtunilor, atunci cind vintul atinge viteze mari si impiedica manipularea si montarea elementelor de cofraj. Utilajele si dispozitivele utilizate la executia cofrajelor, sunt: - automacara (in cazul utilizarii panourilor metalice mari); - aparat de sudura electrica (atunci cind este cazul); - scule si unelte de mana: fierastrau, tesla, ciocan, fir cu plumb, nivela de mina (cumpana), baros, ranga, levier, chei de mina, spaclu, bidinea, etc.. Pentru a se putea executa aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - diferitele tipuri de cofraj utilizate: de lemn, panouri tego sau de scindura, panouri tego cu rama metalica, panouri metalice; - diferitele tipuri de rigidizari si sprijiniri: grinzi sau bile de lemn, ranforti, distantieri, spraituri, pene, tarusi din lemn sau din metal, profile metalice, popi de lemn sau metalici, etc.; - diferitele tipuri de materiale de imbinare: cuie, scoabe, sirma, suruburi, buloane, eclise, chei de lant, etc.; - decofrol. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie, considerindu-se ca semnalizarea rutiera a lucrarilor si instructajul referitor la siguranta circulatiei au fost efectuate la demararea lucrarilor de sapatura; - daca distanta dintre poligonul in care au fost executate elementele prefabricate de cofraj si locul de punere in opera este mare, in timpul efectuarii lucrarilor de sapatura si/sau fundatii se face transportul si depozitarea lor in incinta lucrarii, pe platforme amenajate in acest scop si pozitionate astfel incit sa nu incomodeze efectuarea celorlalte activitati;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 203

- pe elementele prefabricate de cofraj se inscriptioneaza cu vopsea tipul sau numerele acestora, precizindu-se astfel pozitia lor in lucrare; - se verifica documentele de atestare a calitatii pentru elementele de cofraj aprovizionate; - in functie de configuratia terenului, atunci cind este cazul, se amenajeaza platforme, special pentru calarea macaralei; - seful formatiei convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si receptionarii, pe baza de proces verbal, a fazelor anterioare cofrarii, respectiv, sapatura sau executie fundatii; - se traseaza lucrarile, adica se fixeaza pe terenul de fundare sau pe fundatia executata forma si dimensiunile exacte, in plan si in elevatie a cofrajelor, in conformitate cu planul de situatie sau planul de trasare; trasarea se efectueaza in conformitate cu PPE PA & CO 13. III. Procese curente - inainte de fiecare refolosire, cofrajele se revizuie si se repara; refolosirea cit si numarul de refolosiri se stabilesc cu acordul clientului; - revizia si repararea cuprind operatiile care conduc la asigurarea etanseitatii lor, astfel incit sa nu se piarda lapte de ciment pe la imbinari, la stabilitatea si rezistenta lor sub actiunea incarcarilor ce apar la turnarea betonului; - deasemeni, fetelor care vin in contact cu betonul li se reface planeitatea, li se remediaza defectele (gauri, crapaturi, excrescente) si sunt curatate de resturile de beton, de rugina, de elementele de rigidizare si distantierii utilizati la betonarea anterioara; - pentru cofrajele de dimensiuni mari, prin revizie si reparatie, se asigura, indiferent de materialul din care sunt confectionate, inchiderea cu usurinta a golurilor de vizitare in interiorul cofrajului, a celor pentru evacuarea apelor pluviale si a celor de betonare intermediara, atunci cind inaltimea elementului este mai mare de 1,5 m; - ungerea cofrajelor metalice sau din placi fibro-lemnoase aglomerate cu decofrol sau alte substante care asigura neaderenta betonului la cofraj, se face inainte de montare sau, in unele cazuri, dupa montarea lor pe pozitie dar, inainte de montarea armaturilor; - decofrolul in exces se elimina din interiorul cofrajelor; este interzis contactul decofrolului cu armatura; - cofrajele de lemn se uda abundent inainte de betonare, asigurindu-se scurgerea apei in exces din interiorul cofrajului; - montarea elementelor de cofraj se face in ordinea stabilita prin tehnologia de lucru adoptata, in conformitate cu desenele sau schitele intocmite si cu numerotarea sau inscriptionarea tipului de cofraj, efectuata anterior; - dupa asamblarea si realizarea sustinerii provizorii a cofrajului, se verifica pozitia lui fata de trasarea efectuata, corectitudinea montarii si respectarea dimensiunilor elementului de turnat;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 204

- deasemeni, se verifica daca cofrajul executat permite pozitionarea armaturilor, montarea lor si a pieselor metalice inglobate sau a elementelor care asigura realizarea golurilor tehnologice; - dupa corectarea eventualelor neconformitati sesizate, se executa incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajului; - incheierea si legarea cofrajului se face astfel incit deformatiile inerente produse de incarcarile date de turnarea si vibrarea betonului sa nu cauzeze defecte lucrarilor executate, referitoara la stabilitate, aspect sau dimensiuni; - pentru realizarea stabilitatii la deformatii, cofrajele se sprijina cu elemente rezistente si suficiente ca numar, care transmit incarcarile cofrajului unor puncte de sprijin solide, nedeformabile; - in cazul in care elementele de sprijin ale cofrajului reazema pe teren, se asigura repartizarea solicitarilor tinind cont de gradul de compactare si posibilitatile de inmuiere, astfel incit sa se evite producerea tasarilor; - atunci cind terenul este inghetat, rezemarea sustinerilor se face astfel incit sa se evite cedarea acestora in functie de temperatura mediului; - dupa turnarea betonului si scurgerea timpilor limita de intarire a lui, se incepe procesul de decofrare a elementului turnat; - ordinea de decofrare este ordinea inversa de la cofrare, tinind cont de timpii limita de intarire a betonului pentru fiecare tip de element turnat; - decofrarea se face astfel incit sa se asigure o preluare treptata a incarcarilor de catre elemetele turnate, respectiv prin slabirea, de sus in jos, a sprijinirilor, apoi a legaturilor si, in final, a imbinarilor dintre elementele de cofraj, fara a degrada elementul betonat; - deasemeni, executia decofrarii se face cu grija, astfel incit sa nu se deterioreze elementele de cofraj si sprijinirile aferente; - imediat dupa decofrare, elementele de cofraj si sprijinirile se curata, se revizuie sau se repara, dupa care se depoziteaza in vederea unei urmatoare utilizari; - in cazul elementelor din lemn, pentru care s-au utilizat cuie sau scoabe la incheiere si legare, acestea sunt curatate de materialele de prindere, in vederea evitarii posibilitatii de accidentare a personalului de executie in timpul manipularii lor. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitarea in spatii amenajate, valorificare, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 205

2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - certificate de calitate; - jurnal de activitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 206

PPE PA & CO 27 Armaturi

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 207

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de fasonare a armaturilor, a montarii lor precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia elementelor structurale ale constructiilor anexe ale drumului, ale lucrarilor de arta precum si ale lucrarilor de sustinere sau protectie a sistemelor rutiere, atunci cind, prin documentatia tehnica de executie, acestea se prevad a fi armate. N. C. TERMINOLOGIE - OB 37: otel carbon, utilizat la constructii din beton armat, livrat sub forma de bare rotunde netede si care are rezistenta minima la rupere de 240 N/mm2; - PC 52 (60): otel slab aliat cu mangan, utilizat la constructii din beton armat, livrat sub forma de bare rotunde cu profil periodic continuu si care are rezistenta minima la rupere de 360 N/mm2 (400 N/mm2). D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini; - Cod de practica NE 012/1999. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 208

Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei armaturilor, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Executia armaturilor nu impune conditii de mediu deosebite, realizarea lor fiind posibila in orice anotimp, indiferent de conditiile meteo. Exceptie se face doar in cazul in care fasonarea armaturilor se face in medii neprotejate termic iar temperatura atmosferica este sub 10C .

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 209

Utilajele si dispozitivele utilizate la executia cofrajelor, sunt: - automacara (in cazul manipularii legaturilor de bare sau colacilor sau, in cazul montarii de carcase de armatura); - aparat de sudura electrica (atunci cind inadirea barelor se face prin sudura); - aparat de sudura autogen (atunci cind se fasoneaza bare cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm); - instalatii de indreptare si fasonare mecanizate; - scule si unelte de mina: chei pentru fasonat, clesti, patenti, perii de sirma,etc.. Pentru a se putea executa aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Procesele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - diferitele tipuri de otel-beton utilizate pentru confectionarea armaturilor: OB 37, PC 52, PC 60, plasa sudata; - sirma de legat de 1 1,5 mm; - distantieri din mortar de ciment sau material plastic. Procesele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie; - otelurile pentru armaturi se depoziteaza separat, pe tipuri si diametre, in spatii amenajate astfel incit sa se evite corodarea, murdarirea lor cu pamint sau materii grase care afecteaza aderenta beton armatura si sa permita identificarea usoara a fiecarui sortiment; - se verifica documentele de atestare a calitatii pentru tipurile de otel- beton aprovizionate; - daca distanta dintre poligonul in care au fost confectionate armaturile si locul de punere in opera este mare, in timpul efectuarii lucrarilor de sapatura si/sau cofrare se face transportul si depozitarea lor in incinta lucrarii, pe platforme amenajate in acest scop si pozitionate astfel incit sa nu incomodeze efectuarea celorlalte procese;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 210

- pe carcasele prefabricate sau pe legaturile de armatura fasonata, se leaga etichete inscriptionate cu tipul sau numerele acestora, precizindu-se astfel pozitia lor in lucrare; - in functie de configuratia terenului, atunci cind este cazul, se amenajeaza platforme, special pentru calarea macaralei. - seful formatiei convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si receptionarii, pe baza de proces verbal, a fazelor anterioare armarii, respectiv, sapatura sau executie cofraje; - se traseaza lucrarile, adica se fixeaza pe betonul de egalizare sau pe fundatia executata forma si dimensiunile exacte, in plan, ale elementului de armat si betonat, in conformitate cu planul de situatie sau planul de trasare; trasarea se efectueaza in conformitate cu PPE PA & CO 13; - in cazul in care cofrajele se inchid dupa montarea armaturilor, procesul verbal de receptie calitativa pe faze de executie este comun pentru cele doua procese, armare si cofrare. III. Procese curente - fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se face in conformitate cu prevederile documentatiei de executie; - otelul beton livrat in colaci se indreapta inainte de taiere si fasonare, astfel incit, la intinderea cu troliul, alungirea sa fie de maxim 1mm/m; - daca otelul-beton este ruginit, inainte de taiere si fasonare, este curatat cu perii de sirma; - dupa taierea la lungimile prevazute in documentatia tehnica de executie, barele obtinute se fasoneaza manual, cu miscari lente si continui, fara socuri; - la masinile de indoire cu doua viteze, este interzisa fasonarea barelor din PC la viteza a doua; - barele cu profil periodic continuu (PC) cu diametrul mai mare de 25 mm, se fasoneaza la cald; - ciocurile de ancorare ale barelor de armatura se fasoneaza sub un unghi de 180 la OB si 90 la PC; - la etrieri sau agrafe, ciocurile se fasoneaza sub un unghi de 180 sau 135 la OB si 135 la PC; - barele taiate si fasonate, se leaga in pachete etichetate pentru fiecare tip si depozitate astfel incit sa nu se murdareasca cu pamint sau materii grase care afecteaza negativ aderenta dintre beton si armatura si sa nu se deformeze; - plasele sudate se depoziteaza pe platforme amenajate, astfel incit sa nu se murdareasca cu pamint sau materii grase care afecteaza negativ aderenta dintre beton si armatura, sa nu se deformeze si sa nu se rupa sudurile; - confectionarea armaturilor se recomanda a fi facuta, atunci cind este posibil, sub forma de carcase preasamblate care se monteaza ulterior cu ajutorul macaralei;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 211

- la montarea armaturilor, atunci cind acestea sunt dese, se are in vedere crearea, la intervale de 3 m, a unor spatii libere intre armaturile de la partea superioara, pentru patrunderea libera a betonului si spatii de patrundere a vibratorului, la intervale de maxim cinci ori grosimea lancii; - armaturile se completeaza inaintea ultimei etape de betonare; - pentru mentinerea formei armaturilor in timpul betonarii, se utilizeaza distantieri, agrafe si capre; - distantierii sunt din material plastic sau se confectioneaza din mortar de ciment, turnat in forma de prisme, prevazuti cu sirma pentru a putea fi legati de armaturi; - distantierii au grosimea egala cu grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturii, prevazuta in documentatia tehnica de executie; - se pozitioneaza cel putin 4 distantieri la 1 mp de cofraj; este interzisa folosirea cupoanelor de fier ca distantieri catre exteriorul elementului de betonat; - pentru mentinerea pozitiei armaturilor de la partea superioara, se folosesc capre din otel-beton, sprijinite pe armatura inferioara sau pe distantieri, pozitionate din metru in metru pentru armaturile cu diametru mai mic de 14 mm; - pentru armaturile mai groase de 14 mm, se mareste distanta dintre capre atit cit armatura sa-si pastreze pozitia normala; - agrafele asigura distanta intre plasele de armatura verticale si se pozitioneaza cel putin una la 1 mp de cofraj; - piesele metalice cu praznuri se pozitioneaza prin haftuirea lor de armaturile care permit procesul de sudura sau, se prind de cofraj; - petrecerea armaturilor (inadirea) se face, de regula, prin suprapunerea armaturilor pe o distanta de 40 de diametre; - la armaturile care permit procesul de sudura, inadirea se face prin executarea unui cordon de sudura, intre cele doua bare, pe o lungime de minim 10 diametre; - este interzisa inadirea, in aceasi sectiune, a mai mult de o treime din numarul de bare existente iar sectiunile de inadire sunt decalate la cel putin 1 m intre ele; - la incrucisari, barele de armare sunt legate cu doua fire de sirma neagra de 1 1,5 mm diametru; - la retelele de armaturi, primele doua rinduri de incrucisari marginale de pe contur, se leaga obligatoriu iar restul se leaga din 2 in 2, in sah; - barele inclinate se leaga obligatoriu de primii etrieri cu care se incruciseaza; - la grinzi si stalpi se leaga toate incrucisarile barelor armaturii in colturile etrierilor si cu ciocurile agrafelor; - in cazul in care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevazute in documentatia tehnica de executie, acestea se inlocuiesc dar numai cu avizul

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 212

proiectantului si cu stipularea acestor modificari in procesul verbal de receptie pe faze de executie. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - certificate de calitate; - jurnal de activitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 213

PPE PA & CO 28 Elevatii din beton

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 214

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a elevatiilor din beton sau beton armat precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia elevatiilor constructiilor anexe ale drumului, ale lucrarilor de arta precum si ale lucrarilor de sustinere sau protectie a sistemelor rutiere, considerInd ca sapaturile si pregatirea terenului de fundare au fost efectuate conform PPE PA & CO 14 : Terasamente, fundatiile conform PPE PA & CO 25 : Fundatii directe, cofrajele conform PPE PA & CO 26 : Cofraje si armatura conform PPE PA & CO 27 : Armaturi. C. TERMINOLOGIE - Fundatie: elementul constructiei care se afla in contact direct cu terenul bun de fundare, servind la preluarea incarcarilor care actioneaza asupra constructiei, repartizIndu-le astfel incIt sa nu fie depasita capacitatea portanta a terenului iar tasarile care rezulta sa fie cIt mai uniforme si sa poata fi suportate de constructie fara repercursiuni daunatoare; - Elevatie: desen geometric care reprezinta proiectia ortogonala a unei constructii pe un plan paralel cu una din fatadele respectivei constructii. In cadrul procedurii, elevatia reprezinta partea vizibila a constructiei care transmite fundatiilor incarcarile pentru care a fost proiectata si realizata sa le suporte. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini; - Cod de practica NE 012/1999. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 215

- opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 216

F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei elevatiilor din beton sau beton armat, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Deoarece elevatiile se realizeaza din beton de ciment, conditiile de mediu se refera la temperatura mediului ambiant si la precipitatii, astfel: - pe timp friguros, se pot executa fundatii doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de minim 10C, timp de cel putin 72 ore dupa turnare; - pe timp calduros, se pot executa fundatii doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de maxim 35C, in primele ore de dupa betonare si apoi, dupa intarirea betonuluoi, se face tratarea lui prin udare la intervale de 2 6 ore, timp de 7 zile, astfel ca suprafata sa se mentina mereu umeda; - pe timp de ploaie, betonul proaspat turnat, este protejat cu prelate sau folii de polietilena. Utilajele si dispozitivele utilizate la executia elevatiilor, sunt: - autotransportoare de beton; - autopompe de beton (atunci cind este cazul); - vibratoare de beton; - scule si unelte de mina: lopata, mistrie, dreptar, vergele metalice, roaba, etc.. Pentru a se putea executa aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu betonul turnat. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt reprezentate de betoanele sau elementele prefabricate din beton din care sunt realizate elevatiile. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - se stabileste tehnologia de executie a elevatiilor, avind in vedere criterii tehnico economice care privesc pozitia lucrarii fata de nivelul terenului natural, relief, distanta de transport, costuri unitare, necesar de manopera, termen de executie, astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar,

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 217

realizat cu scule si utilaje dependente intre ele din punct de vedere a succesiunii proceselor si a productivitatii; - seful formatiei convoaca, in prealabil, reprezentantul beneficiarului in vederea verificarii si receptionarii, pe baza de proces verbal, a fazelor anterioare betonarii, respectiv, sapatura, cofrare, armare. III. Procese curente - in general, turnarea betoanelor in elevatiile constructiilor, se face in conformitate cu PPE PA & CO 25 : Fundatii directe; fata de prescriptiile acestei proceduri, se mai adauga unele specificatii; - in masura in care este posibil, se evita rosturile de lucru iar atunci cind nu se pot evita, sunt stabilite prin documentatia tehnica de executie; - rosturile de lucru se pozitioneaza in sectiunile in care eforturile din timpul exploatarii sunt minime; - la grinzi si stilpi suprafata rostului este perpendiculara pe axa iar la placi si pereti, perpendiculara pe suprafata lor; - rosturile de lucru se spala cu jet de apa si aer dupa circa 5 ore de la betonare; - inainte de continuarea betonarii, se elimina betonul necompactat, se freaca cu perii de sirma pentru a obtine o suprafata rugoasa, dupa care se uda astfel incit betonul intarit sa fie saturat de apa dar suprafata de contact cu betonul nou, sa fie zvintata; - aceste cerinte se indeplinesc si in cazul rosturilor de lucru accidentale, atunci cind, din motive obiective, se intrerupe betonarea; - nu se admit rosturi de lucru inclinate, rezultate din curgerea betonului; - turnarea grinzilor si placilor se face dupa 1 2 ore de la turnarea stilpilor pe care reazema; - grinzile si placile care vin in legatura se toarna in acelasi timp sau, daca acest lucru nu este posibil, se admit rosturi de lucru la 1/5 1/3 din deschidere, acolo unde eforturile sunt minime; - se acorda o atentie deosebita la turnarea nodurilor si monolitizarilor, acolo unde armaturile sunt dese, compactarea betonului facindu-se atit mecanic cit si manual, pentru inglobarea completa a armaturilor in beton; - in cazul monolitizarilor, distanta intre punctele succesive de introducere a vibratorului se reduce atit cit este necesar (1520 cm, corespunzator distantei dintre doi etrieri) pentru obtinerea unei compactari complete, respectiv, betonul sa nu se mai taseze, sa nu mai apara bule de aer la suprafata iar aceasta sa devina orizontala si usor lucioasa; - la decofrarea elementelor din beton armat din cadrul elevatiilor se au in vedere timpii minimi de intarire a betonului si influenta temperaturii atmosferice asupra acestor timpi; - cofrajele fetelor interioare la grinzi si placi se indeparteaza atunci cind betonul a atins 95% din clasa, pentru deschideri de pina la 6 m si 112%, pentru deschideri mai mari de 6 m.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 218

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie; - bonuri de transport; - jurnal de activitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 219

PPE PA & CO 29 Hidroizolatii

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 220

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a hidroizolatiilor precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia hidroizolatiilor la lucrarile de arta. C. TERMINOLOGIE - Hidroizolatii: lucrari etanse de protectie, cu scopul impiedicarii actiunii apei asupra elementelor de constructie; apa poate fi de infiltratie, din umiditatea pamintului sau ape sub presiune, provenind din pinza freatica. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini; - STAS 5088 75 Lucrari de arta. Hidroizolatii. Prescriptii de proiectare si executie. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 221

- instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei hidroizolatiilor, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Hidroizolatiile se executa numai pe timp uscat si atunci cind stratul suport are o temperatura de minim 5C. Utilajele si dispozitivele utilizate la executia elevatiilor, sunt: - motocompresor de aer; - topitor de bitum; - scule si unelte de mina: matura, lopata, mistrie, dreptar, drisca, roaba, etc.. Pentru a se putea executa aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 222

verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu bitumul. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - bitum; - impislitura din fibra de sticla; - carton bitumat; - mteriale speciale pentru hidroizolatii autocolante; - suspensie de bitum filerizat; - emulsie bituminoasa, bitum taiat, citom. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - se stabileste tehnologia de executie a hidroizolatiilor, avind in vedere criterii tehnico economice care privesc pozitia lucrarii fata de nivelul terenului natural, distanta de transport, costuri unitare, necesar de manopera, termen de executie, astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar, realizat cu scule si utilaje dependente intre ele din punct de vedere a succesiunii proceselor si a productivitatii; - se verifica documentele de atestare a calitatii materialelor utilizate la executia hidroizolatiilor precum si corespondenta lor cu documentele mentionate; - seful formatiei convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si receptionarii, pe baza de proces verbal, a fazelor anterioare, respectiv, executie suprastructura sau elevatii culei. III. Procese curente - stratul hidroizolant, aplicat la rece sau la cald, se executa in diverse variante si cu diferite materiale, in conformitate cu standardul specific, tinind cont de conditiile locale, conditiile de exploatare si importanta lucrarii; - la executia hidroizolatiilor se respecta specificatiile caietului de sarcini al fiecarei lucrari, referitoare la materialele utilizate, modul de punere in opera, executia racordarilor cu marginile elementului care se hidroizoleaza, tratarea rosturilor si a gurilor de scurgere; - stratul suport al hidroizolatiei nu are proeminente mai mari de 2 mm iar ca planeitate, se admite o singura denivelare de 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 3 m, in orice directie;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 223

- atunci cind stratul suport nu indeplineste aceste conditii, se executa o sapa de egalizare pentru elementele de constructie orizontale sau o tencuiala de egalizare pentru elementele de constructie verticale; - lucrarile de hidroizolatii se executa numai dupa uscarea completa a elementelor de constructie care se hidroizoleaza sau a stratului de egalizare executat; - inainte de aplicarea stratului hidroizolant, stratul suport se curata temeinic, prin suflare cu aer comprimat sau, daca este cazul, prin spalare; - pe suprafetele pregatite pentru executia hidroizolatiei, se interzice circulatia utilajelor sau a personalului de executie, cu exceptia celor implicati efectiv in lucrare si care poarta cizme de cauciuc; - in general, hidroizolatiile sunt compuse din stratul de amorsare, stratul de lipire, stratul de baza, stratul suplimentar, atunci cind este prevazut in documentatia tehnica de executie si stratul de protectie a hidroizolatiei; - stratul de amorsare este din emulsie bituminoasa, bitum taiat sau citom; - stratul de lipire este din bitum cald sau suspensie de bitum filerizat; - straturile de baza si suplimentare sunt din carton bitumat, impislitura din fibre de sticla, bariere de vapori sau alte materiale hidroizolante sau, o combinatie intre aceste materiale; - stratul de protectie este din sapa de ciment, beton de ciment, folii protectoare sau alte materiale; - la realizarea hidroizolatiilor prin fisii suprapuse la rost, se porneste de la partea cea mai joasa a elementului de constructie, astfel incit petrecerea materialului hidroizolant sa se faca de sus in jos, in sensul scurgerii apelor; - la racordarea cu gurile de scurgere sau cu barbacanele, materialele hidroizolante se cresteaza astfel incit sa se asigure continuitatea spre gura de scurgere; - la rosturile transversale ale hidroizolatiei si la gurile de scurgere, se sporeste cantitatea de liant utilizat; - la racordarea cu marginile elementului de constructie, se respecta detaliile de executie din documentatia tehnica, astfel incit sa se obtina o etanseitate perfecta; - pe hidroizolatiile executate si neacoperite cu stratul de protectie, se interzice circulatia utilajelor sau a personalului de executie precum si depozitarea de materiale; - hidroizolatiile executate se protejeaza de razele solare puternice, prin acoperire cu prelate, folii reflectorizante, etc.; - se recomanda ca fluxul tehnologic sa fie stabilit astfel ca hidroizolatia executata intr-o zi sa fie acoperita cu stratul de protectie in aceeasi zi.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 224

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - bonuri de transport; - certificate de calitate; - jurnal de activitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 225

PPE PA & CO 30 Aparari de maluri din gabioane

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 226

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a lucrarilor de aparari de maluri din gabioane in cadrul lucrarilor de drumuri precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia lucrarilor de protectie si aparare a sistemelor rutiere si terasamentelor aferente, impotriva eroziunii apelor curgatoare si alunecarilor de teren, pornind de la faza de lucru in care sapatura a fost finalizata (conform PPE PA & CO 14). C. TERMINOLOGIE - Gabion: cos paralelipipedic, confectionat din plasa de sirma galvanizata montata pe un cadru din otel, umplut cu bolovani de riu, piatra sparta, pietris sau chiar cu pamint, folosit la executarea unor constructii hidrotehnice (aparari de maluri, devierea curentilor care ataca malurile, indiguiri sau barari de cursuri de apa); - Geotextil: material fabricat prin coasere, prin intertesere, cu sau fara liere, din fibre polipropilenice, poliesterice si polinitrilacrilice, orientate la intimplare, obtinute prin defibrarea deseurilor sintetice; poate inlocui straturile filtrante de nisip si pietris, la lucrarile de aparari si consolidari de maluri, la lucrarile de drenaj sau poate fi folosit ca strat de separatie intre fundatiile rutiere si patul de pamint; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful formatiei de lucru (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 227

- opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua procesele respective, dotate cu echipament de avertizare; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful formatiei de lucru si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 228

F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei lucrarilor de aparari de maluri din gabioane, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si activitati specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Conditiile de mediu se refera la temperatura atmosferica si precipitatii, astfel incit, deoarece se utilizeaza mortare si betoane, procesele nu se pot executa la temperaturi negative; deasemeni, nu se pot executa pe timp de ploaie sau atunci cind stratul suport, respectiv suprafata rezultata in urma efectuarii sapaturilor, a fost afectata de precipitatii. Utilajele si dispozitivele utilizate la lucrarile de aparari de maluri sunt: - autobetoniere; - automacara; - autotrailer; - autoincarcator; - mijloace de transport (autobasculante, remorci). La operatiunile care se executa manual se utilizeaza: lopata, ranga, roaba, mistrie. Pentru executia lucrarilor de aparari de maluri din gabioane, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - otel-beton; - plasa de sirma zincata; - piatra bruta, bolovani de riu; - geotextil; - beton, mortar; - material drenant. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - deoarece aceste procese, in vederea eliminarii posibilitatii degradarii stratului suport, se executa imediat dupa realizarea sapaturii, activitatile premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 229

utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie, considerindu-se ca semnalizarea rutiera a lucrarilor si instructajul referitor la siguranta circulatiei au fost efectuate la demararea lucrarilor de sapatura. III. Procese curente - pe durata executiei sapaturii, dar si anterior acestei perioade, se realizeaza saltelele si cutiile de gabioane; - executia lor se poate face pe un amplasament alaturat amplasamentului lucrarii, pe un teren neted, amenajat asfel incit sa se evite murdarirea cadrelor din otel-beton si a plasei de sirma zincata sau, atunci cind cantitatea necesara de cutii de gabioane este mare, in baza de productie industriala, transportul la punctul de lucru efectuindu-se astfel incit sa se evite deformarea sau degradarea lor; - dimensiunile saltelelor si cutiilor de gabioane vor respecta prevederile proiectului precum si conditia ca la montare rosturile verticale dintre saltele si cutie sau dintre cutiile montate pe randuri consecutive, sa nu se suprapuna; - cadrele din otel-beton se protejeaza anticoroziv; - plasa de sirma zincata se prinde de cadre cu sirma moale zincata, in conformitate cu specificatiile din documentatia tehnica; - in cazul in care, datorita inaltimii mari a lucrarii de aparari de maluri, se utilizeaza cutii din beton prefabricate, acestea sunt aprovizionate sau confectionate din timp; - daca documentatia tehnica prevede, inainte de montarea saltelelor si cutiilor de gabioane, se realizeaza un strat filtrant-drenant din geotextil, suprapunerea fisiilor facindu-se din amonte spre aval pe lungimea specificata in proiect; acest strat filtrant-drenant se realizeaza atit sub saltelele de gabioane cit si in spatele lucrarii, pe toata inaltimea ei; - la montarea unei saltele sau a unei cutii de gabioane se realizeaza prinderea acesteia de elementul montat anterior, prindere efectuata tot cu sirma moale galvanizata; - piatra folosita pentru umplerea gabioanelor poate fi piatra bruta de cariera sau bolovani de riu, in ambele cazuri forma lor fiind cit mai apropiata de forma paralelipipedica; - zidaria uscata din gabioane se face in rinduri cit mai orizontale, cu pietrele asezate pe lat astfel incit suprafata de rezemare intre ele sa fie cit mai mare si volumul de goluri cit mai mic; - pietrele se impaneaza intre ele cu pietre mai mici, de forma corespunzatoare care se introduc in goluri pentru a diminua tasarile; - pe parcursul executarii zidariei uscate se realizeaza si legaturile din sirma zincata moale dintre peretele din plasa de sirma aflat la fata vazuta a lucrarii si peretele din plasa de sirma din spate; - pentru fetele exterioare se folosesc pietrele mai mari iar in parament se alterneaza pietrele cu coada scurta cu cele cu coada lunga;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 230

- atunci cind este prevazut a se monta si cutii din beton prefabricate, pentru o pozare corecta a primului rind, se foloseste un beton de egalizare C 4/5 (B 75), iar rosturile rindului superior sunt decalate fata de rosturile primului rind cu o jumatate din lungimea unui element; - umplerea cutiilor se face cu material local, sortat din albie; - partea superioara a apararii de mal din gabioane se inchide cu un pereu din piatra bruta realizat pe beton de ciment, pereu executat in conformitate cu procedura PPE PA & CO 15 : Rigole, santuri, casiuri. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - decopertarea pamintului vegetal de pe amplasamentului lucrarii si depozitarea acestuia in locatii aprobate; - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; - asternerea pamintului vegetal in vederea refacerii conditiilor initiale de mediu sau a amenajarii terenului temporar ocupat sau ramas liber de constructii. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 231

PPE PA & CO 31 Aparari de maluri din elemente prefabricate din beton armat

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 232

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a lucrarilor de aparari de maluri din elemente prefabricate din beton armat in cadrul lucrarilor de drumuri precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia lucrarilor de protectie si aparare a sistemelor rutiere si terasamentelor aferente, impotriva eroziunii apelor curgatoare si alunecarilor de teren, pornind de la faza de lucru in care fundatia a fost finalizata (conform PPE PA & CO 25). C. TERMINOLOGIE - Geotextil: material fabricat prin coasere, prin intertesere, cu sau fara liere, din fibre polipropilenice, poliesterice si polinitrilacrilice, orientate la intimplare, obtinute prin defibrarea deseurilor sintetice; poate inlocui straturile filtrante de nisip si pietris, la lucrarile de aparari si consolidari de maluri, la lucrarile de drenaj sau poate fi folosit ca strat de separatie intre fundatiile rutiere si patul de pamint; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile de calitate solicitate;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 233

- dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil de proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua aceste procese, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei lucrarilor de aparari de maluri din elemente prefabricate din beton armat, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel :

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 234

I. Conditii de mediu si tehnice Deoarece se refera la realizarea apararilor de mal din prefabricate din beton armat, conditiile de mediu se restring doar la posibilitatea aparitiei unor furtuni, cu viteze mari ale vintului, momente in care activitatea se intrerupe pentru a evita eventualele dezechilibrari ale pieselor prinse de carligul macaralei care pot provoca accidente sau o montare incorecta a elementelor prefabricate. Utilajele si dispozitivele utilizate la lucrarile de aparari de maluri sunt: - automacara; - autotrailer. La operatiunile care se executa manual se utilizeaza: sufe cu cirlige, funii. Pentru executia lucrarilor de aparari de maluri din prefabricate, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - elemente prefabricate din beton armat. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie, considerindu-se ca semnalizarea rutiera a lucrarilor si instructajul referitor la siguranta circulatiei au fost efectuate la demararea lucrarilor de sapatura; - daca distanta dintre poligonul in care au fost executate elementele prefabricate si locul de punere in opera este mare, in timpul efectuarii lucrarilor de sapatura si fundatii se face transportul si depozitarea prefabricatelor in incinta lucrarii, pe platforme amenajate in acest scop si pozitionate astfel incit sa nu incomodeze efectuarea celorlalte procese; - pe elementele prefabricate se inscriptioneaza cu vopsea data turnarii si tipul, precizindu-se astfel pozitia lor in lucrare;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 235

- se verifica documentele de atestare a calitatii pentru elementele prefabricate aprovizionate; - in functie de configuratia terenului, atunci cand este cazul, se amenajeaza platforme, special pentru calarea macaralei, astfel incit sa fie acoperita intreaga lungime de montare a prefabricatelor. III. Procese curente - inainte de montarea efectiva a primului rind de prefabricate, pe un anumit tronson, se traseaza pe fundatia executata anterior schema de montare si rosturile tehnologice; - legarea sarcinii in carligul macaralei si asigurarea la balans sau rotire cu ajutorul funiilor, se face de personal special instruit si dotat cu echipament de protectie; - dirijarea macaralei se face de catre o singura persoana, seful formatiei sau alta persoana numita de acesta, dar care sa cunoasca foarte bine codul de semnalizare a manevrelor pe care le executa macaraua; - montarea primului rind de prefabricate se face cu atentie, in conformitate cu trasarea efectuata anterior, astfel incit sa se realizeze coliniaritatea muchiilor superioare si a fetelor vazute precum si inclinarea in plan vertical, atunci cind aceasta este prevazuta in proiect; - eventualele decalaje care apar intre unele prefabricate montate, datorate neuniformitatii fundatiei, se corecteaza cu beton de egalizare; - deasemeni, pentru o rezemare continua si corecta, elementele prefabricate se monteaza pe fundatii prin intermediul unui strat de mortar de poza; - elementele prefabricate nu se elibereaza din dispozitivul de prindere decit dupa realizarea corecta a rezemarii si asigurarea echilibrului stabil al tuturor elementelor montate sau care reazema pe acestea; - pe masura ce continua montarea primului rind de prefabricate, cele care au fost deja montate sunt umplute cu material drenant local, sortat din albie; - in acelasi timp, daca urechile de prindere la cirligul macaralei ale elementelor prefabricate deranjeaza montarea urmatorului rind sau daca ramin inestetic pe fata vazuta a lucrarii, ele se indeparteaza prin taiere cu sudura sau cu dalta; - deasemeni, pe frontul de lucru deschis in spatele prefabricatelor montate, se executa lucrarile de terasamente precum si drenul longitudinal; - terasamentele din spatele apararii de mal se executa imediat dupa montarea fiecarui rind de prefabricate pentru a asigura stabilitatea lucrarilor efectuate, pentru a permite actionarea utilajelor de compactat cit mai aproape de lucrare si pentru a asigura securitatea personalului care lucreaza in zona respectiva; - dupa umplerea cu material drenant a ultimului rind de elemente prefabricate montate, apararea se inchide la partea superioara cu un pereu din piatra bruta sau bolovani de riu pe beton sau cu un pereu din beton simplu.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 236

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - decopertarea pamintului vegetal de pe amplasamentului lucrarii si depozitarea acestuia in locatii aprobate; - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; - asternerea pamintului vegetal in vederea refacerii conditiilor initiale de mediu sau a amenajarii terenului temporar ocupat sau ramas liber de constructii. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - certificate de calitate; - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 237

PPE PA & CO 32 Zid de sprijin din piatra bruta sau bolovani de riu

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 238

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a zidariei din piatra bruta sau bolovani de riu, in cadrul constructiilor de drumuri precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia elevatiilor lucrarilor de arta sau a lucrarilor de protectie sau sustinere a sistemului rutier, pornind de la faza de lucru in care fundatia acestora a fost finalizata (conform PPE PA & CO 25 : Fundatii directe). O. C. TERMINOLOGIE - Zidarie: element de constructie rezultat din asezarea, dupa anumite principii, a pietrelor naturale sau artificiale legate intre ele cu mortar; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 239

Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei zidariei din piatra bruta sau bolovani de riu, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 240

Conditiile de mediu se refera la temperatura atmosferica si precipitatii, astfel incit, deoarece se utilizeaza mortar, procesele nu se pot executa la temperaturi negative; deasemeni, nu se pot executa pe timp de ploaie. Deoarece executia acestor lucrari se face de regula manual, uneltele utilizate sunt: lopata, ciocan de zidarie, mistrie, drisca, roaba, etc.. Transportul mortarului utilizat, in cazul in care acesta nu se pot realiza la fata locului sau constituie o solutie neeconomica, se face cu autotransportoare de beton. Pentru a se putea executa aceste lucrari, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si uneltelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a utilajelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor uneltelor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu mortarul pus in opera. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: bolovani de riu sau piatra bruta, mortar. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - deoarece aceste lucrari se executa imediat dupa realizarea fundatiilor, procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie, considerindu-se ca semnalizarea rutiera a lucrarilor si instructajul referitor la siguranta circulatiei au fost efectuate la demararea lucrarilor de sapatura; - seful formatiei convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si receptionarii, pe baza de proces verbal, a fazelor anterioare executiei zidariei, respectiv, sapatura, cofraje, fundatie. III. Procese curente - inainte de executia zidului in elevatie, se curata fata superioara a fundatiei de corpuri straine si se spala abundent; - pentru obtinerea formei si dimensiunilor cerute prin documentatia tehnica de executie, elevatia zidului se profileaza cu profile din lemn; - inclinarea paramentului zidului este de 5:1, panta coronamentului este de cel putin 1:5 spre spatele zidului iar spatele zidului este vertical;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 241

- la executia zidariei, piatra bruta (bolovanii de riu) se curata de pamint, se uda cu apa si se aseaza in straturi succesive pe mortar, indesindu-se usor in acesta prin batere cu ciocanul de zidarie; - mortarul umple in intregime golurile dintre pietre iar contactul dintre pietre se face numai prin intermediul mortarului, rosturile fiind cuprinse intre 2 5 cm; - pietrele din acelasi rind orizontal sunt de aceeasi calitate, la fiecare 1 2 m, pe inaltime, introducindu-se un rind de pietre mai mari si mai regulate, in vederea uniformizarii presiunilor in zidarie; - pietrele de la colturi sunt mai mari si usor cioplite, daca este cazul, astfel incit sa formeze doua fete plane, normale intre ele; - piatra bruta pentru zidarii are forma neregulata, asa cum rezulta din cariera, dar cu dimensiunea minima de 10 cm si greutatea maxima de 25 kg, pentru a putea fi manipulata; - fata vazuta a pietrelor este poligonala, neregulata, cu latura de minim 15 cm, fara ca muchia cea mai lunga sa depaseasca odata si jumatate muchia cea mai scurta; nu se admite utilizarea pietrelor cu fete triunghiulare sau cu fete cu unghiuri ascutite; - pietrele se zidesc in asa fel incit sa formeze rosturi poligonale, cu respectarea urmatoarelor reguli: in nici un punct sa nu se intilneasca mai mult de 3 rosturi si rosturile sa fie tesute, nu continue pe verticala sau orizontala; - zidaria se executa in asa fel ca pietrele cu coada lunga sa alterneze cu cele cu coada scurta si sa se lege bine cu restul zidariei; - in timpul executiei zidariei, in functie de specificatiile din documentatia tehnica de executie, se lasa barbacane de 10 x 10 cm, la distanta pe rind de 1,5 m si pe verticala de 1 m; rindurile se aseaza intercalat; - barbacanele au rolul de preluare si evacuare a apelor colectate de drenurile din spatele zidurilor; - fata vazuta a zidurilor din piatra bruta sau bolovani de riu se rostuieste cu mortar iar pe coronament se toarna o sapa din mortar care se scliviseste; - nu se executa zidarii pe timp ploios, pe ninsoare sau pe timp de inghet; - daca din aceste motive lucrarea a fost sistata, se trece la protejarea ei cu rogojini, urmind ca la reluare, zidaria compromisa sa fie desfacuta, suprafetele curatate si umezite; - pe timp calduros, zidariile executate se stropesc usor si frecvent, pentru a impiedica uscarea lor prematura; - mortarul depozitat in jgheaburi metalice, de lemn sau material plastic este protejat impotriva caldurii sau a ploii, fiind interzisa inmuierea lui prin adaugare de apa; - piatra bruta sau bolovanii de riu care se utilizeaza la executia zidurilor, respecta conditiile de calitate impuse de prescriptiile din caietul de sarcini specific fiecarei lucrari.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 242

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 243

PPE PA & CO 33 Zid de sprijin din beton

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 244

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a zidurilor de sprijin din beton armat precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia lucrarilor de sustinere sau protectie a sistemelor rutiere, considerind ca sapaturile au fost efectuate conform PPE PA & CO 14 : Terasamente, fundatiile conform PPE PA & CO 25 : Fundatii directe, cofrajele conform PPE PA & CO 26 : Cofraje si armatura conform PPE PA & CO 27 : Armaturi. P. C. TERMINOLOGIE - Zid de sprijin: zid masiv de rezistenta, de beton, de beton armat, de zidarie, destinat sa preia impingerile orizontale ale unui teren, ale unei mase de material granular sau ale apei, precum si eventualele incarcari utile si sa le transmita la teren direct sau prin intermediul fundatiei. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini; - Cod de practica NE 012/1999. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 245

- raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei zidurilor de sprijin din beton armat, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 246

Deoarece aceste ziduri se realizeaza din beton de ciment, conditiile de mediu se refera la temperatura mediului ambiant si la precipitatii, astfel: - pe timp friguros, se pot executa fundatii doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de minim 10C, timp de cel putin 72 ore dupa turnare; - pe timp calduros, se pot executa fundatii doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de maxim 35C, in primele ore de dupa betonare si apoi, dupa intarirea betonului, se face tratarea lui prin udare la intervale de 2 6 ore, timp de 7 zile, astfel ca suprafata sa se mentina mereu umeda; - pe timp de ploaie, betonul proaspat turnat, este protejat cu prelate sau folii de polietilena. Utilajele si dispozitivele utilizate la executia zidurilor de sprijin din beton armat, sunt: - autotransportoare de beton; - autopompe de beton (atunci cind este cazul); - vibratoare de beton; - masina de efectuat foraje; - scule si unelte de mina: lopata, mistrie, dreptar, vergele metalice, roaba, etc.. Pentru a se putea executa aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu betonul turnat. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt reprezentate de betoanele din care sunt realizate aceste ziduri, ancorajele si mortarul de monolitizare. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - se stabileste tehnologia de executie a zidului de sprijin, avind in vedere criterii tehnico economice care privesc pozitia lucrarii fata de nivelul terenului natural, relief, distanta de transport, costuri unitare, necesar de manopera, termen de executie, astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar, realizat cu scule si utilaje dependente intre ele din punct de vedere a succesiunii proceselor si a productivitatii;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 247

- seful formatiei convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si receptionarii, pe baza de proces verbal, a fazelor anterioare betonarii, respectiv, sapatura, cofrare, armare. III. Procese curente - realizarea zidurilor de sprijin din beton armat se face in conformitate cu PPE PA & CO 25 : Fundatii directe si PPE PA & CO 28 : Elevatii din beton; fata de prescriptiile acestor proceduri, se mai adauga unele specificatii; - la zidurile de sprijin pentru care cofrajul fetei interioare este reprezentat de insasi structura geotehnica care necesita sprijinire, inainte de montarea armaturilor, in conformitate cu prescriptiile din documentatia tehnica, se executa forajele pentru ancoraje; - forajele se executa de pe o platforma special amenajata care sa confere stabilitate si siguranta personalului de executie si masinii de forat; - dupa executarea forajelor pe zona cuprinsa intre doua rosturi de lucru, gaurile obtinute se sufla cu aer comprimat dupa care se uda cu apa pina la saturarea rocii; - apa in exces se elimina tot prin suflare cu aer comprimat; - se toarna in gauri mortarul de ciment preparat in conformitate cu prescriptiile din documentatia tehnica si se compacteaza manual, cu vergele metalice, pina la refuz; - ancorajele din otel-beton cu profil periodic continuu (PC) sunt curatate de impuritati si rugina, prin frecare cu perii de sirma, inainte de a fi introduse in gaurile forate si colmatate cu mortar de ciment; - este interzisa implantarea ancorajelor dupa intrarea in reactia de priza a mortarului; - intre montarea ancorajelor si montarea armaturilor din plasa sudata se lasa un interval de timp de minim 24 ore, pentru cimentarea ancorajului; - la zidurile de sprijin executate independent de structura geologica ce necesita sprijinire, fata interioara se protejeaza impotriva infiltratiei apei prin realizarea unei hidroizolatii in conformitate cu specificatiile tehnice; - apele de infiltratie se colecteaza prin intermediului drenului executat in spatele zidului de sprijin si sunt evacuate prin barbacane; - tuburile din PVC pentru barbacane se monteaza astfel incit sa prezinte stabilitate la eforturile la care sunt supuse pe timpul betonarii; - suprafata rigolei drenului se scliviseste cu mortar si se asigura racordarea barbacanelor la rigola; - deasupra radierului drenului se executa o zidarie uscata din piatra bruta de circa 30 cm peste care se asterne materialul drenant protejat cu geotextil; - se realizeaza lucrarile de terasamente pentru racordarea zidului de sprijin la terenul natural.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 248

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - bonuri de transport; - jurnal de activitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 249

PPE PA & CO 34 Prepararea betoanelor de ciment

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 250

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de preparare a betoanelor de ciment precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la prepararea betoanelor de ciment folosite pentru realizarea imbracamintilor rutiere rigide, lucrarilor de arta, de protectie, de sustinere a sistemelor rutiere precum si la executia constructiilor civile si industriale. C. TERMINOLOGIE - Agregate naturale: materiale granulare naturale de origine minerala provenind din sfaramarea naturala sau artificiala a rocilor; - Beton de ciment: amestec de agregate naturale, aglomerate in prezenta apei cu ciment, pritr-o tehnologie adecvata. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Indicativ NE 012 99 : Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie preparare a betoanelor de ciment (responsabil de proces); - asigura documentatia tehnica, instalatiile si utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii; - asigura mijloacele tehnice si materiale necesare obtinerii acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei. Sef de laborator: - intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale betonului si asupra produsului final; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - participa efectiv la punerea retetelor pe statie; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil proces preparare betoane de ciment : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic si al SSM si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa procedura; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 251

- organizeaza punctul de lucru si raspunde de aplicarea corecta a acestei proceduri; - raspunde de calitatea produselor fabricate si de efectuarea inregistrarilor de calitate stabilite prin planul de control calitate si verificari; - verifica consumurile specifice de produse si coreleaza necesarul de produse cu graficul de aprovizionare; - asigura functionarea corecta si la parametri normali a tuturor instalatiilor, utilajelor si aparaturii aferente statiei de preparare; - participa efectiv la obtinerea acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei; - implementeaza actiunile corective si preventive stabilite, la termenele dispuse. Operator statie : - participa efectiv la punerea retetelor pe statie; - raspunde de cantitatea de beton de ciment preparata si de calitatea acestuia, in ceea ce priveste dozajele, timpul de malaxare si regimul temperaturilor; - instiinteaza seful de formatie de orice defectiune sau susceptibilitate in modul de functionare a instalatiilor si dispozitivelor aferente statiei. Responsabil metrologic : - asigura efectuarea verificarii metrologice si etalonarii periodice a echipamentelor de masurare si control din cadrul statiei de preparare a betoanelor de ciment si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de preparare a betoanelor de ciment este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel: I. Conditii de mediu si tehnice Betoanele de ciment se prepara si se pun in opera, de regula, atunci cind temperatura mediului este mai mare de 0 C si in lipsa precipitatiilor. Daca regimul de temperaturi se situeaza sub 0 C sau peste +30 C, prepararea si punerea in opera se poate face numai daca in masa betonului s-a inglobat o substanta de adaos care sa ii confere acestuia aptitudinea de utilizare in conditiile date si daca punctul de lucru dispune de posibilitati de protejare a betonului proaspat. Deasemeni, daca exista mijloacele necesare de protejare, betonul de ciment poate fi pus in opera si pe timp de ploaie. Fabricarea betoanelor de ciment se realizeaza in statii de preparare dotate cu urmatoarele instalatii si dispozitive: - pupitru de comanda; - padocuri pentru agregate;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 252

- rezervor de apa; - instalatie tip draglina pentru alimentare cu agregate; - dispozitiv de resortare a agregatelor; - dispozitiv de dozare gravimetrica a agregatelor; - dispozitiv de dozare gravimetrica a cimentului; - dispozitiv de dozare gravimetrica a apei; - dispozitiv de dozare gravimetrica a substantelor de adaos; - betoniera (malaxor); - aparate de masurare si control a temperaturilor; - siloz pentru depozitarea cimentului; - instalatie de spalare cu jet de apa; - compresor de aer. De asemeni, statia de preparare este dotata cu un incarcator frontal pentru profilarea agregatelor si alimentarea padocurilor si un autotransportor de ciment. Pentru a se putea executa procesul tehnologic de preparare a betoanelor de ciment este necesara buna functionare a tuturor instalatiilor, subansamblelor, aparaturii si utilajelor care intra in componenta sau deservesc statia. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a: - dispozitivului de resortare: se regleaza astfel incat viteza de lucru sa fie in concordanta cu timpul necesar unei ciuruiri complete; - instalatiei pentru alimentare cu agregate; - dispozitivelor de dozare a agregatelor, apei, cimentului si adaosurilor, astfel incit sa nu se depaseasca abaterile limita admise: Component Agregate Ciment Apa Adaosuri Aditivi Abateri admise fata de dozaj, % +3 +2 +2 +3 +5

- modului de functionare a aparaturii de masurare si control a temperaturilor; - modului de functionare a betonierei; - modului de functionare a comenzilor pneumatice si electrice. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor, dispozitivelor si aparaturii mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului de lucru, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu betonul preparat. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia statiei care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Anual, dispozitivele de dozare gravimetrica precum si dispozitivele

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 253

de masurare si monitorizare a temperaturilor sunt verificate, din punct de vedere metrologic, de organizatii autorizate in acest sens. Produsele necesare pentru prepararea betoanelor de ciment sunt: - agregate naturale de balstiera, sort 0-4, 4-8, 8-16, 16-25, mm care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 662 2002; - agregate naturale de cariera, sort 0-4, 4-8, 8-16, 16-25 mm care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 667 2000; - ciment care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR EN 197 1 : 2002, STAS 10092 78; - adaosuri; - aditivi; - apa. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevede prepararea betoanelor de ciment si dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati, conducerea dispune sefului de laborator prelevarea de probe din produsele ce vor fi utilizate la prepararea betoanelor si analizarea lor, in vederea elaborarii retetei/retetelor de fabricatie; - agregatele naturale se depozitateaza pe sorturi, pe platforme amenajate (betonate), prevazute cu pereti despartitori pentru evitarea amestecarii sau impurificarii lor si avind asigurata scurgerea apelor pluviale; - cimentul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica, eliminindu-se astfel posibilitatea aglomerarii acestuia sub efectul umiditatii atmosferice; - apa se depoziteaza in tancuri termoizolate, special amenajate, in care exista posibilitatea mentinerii acesteia la temperatura optima de utilizare. III. Procese curente - dupa insusirea de catre client a retetei/retetelor de preparare a betoanelor se trece la procesul propriuzis de fabricatie; - dupa verificarea modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor specifice statiei, se trece la alimentarea cu agregate a dispozitivului de resortare; - respectind cantitatile stabilite prin reteta, operatorul cintareste sorturile si le introduce in betoniera in ordinea descrescatoare a dimensiunii agregatelor; - se introduce in betoniera, dupa cintarire, cimentul; - analog se procedeaza cu apa si eventualele substante de adaos utilizate; - timpul de amestecare este de cel putin 45 secunde, in functie de granulometria stabilita prin reteta; - durata de amestecare se majoreaza, dupa caz, atunci cind se utilizeaza aditivi sau adaosuri, pe timp friguros sau la prepararea betoanelor cu lucrabilitate redusa (tasare sub 50 mm);

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 254

- este recomandat ca temperatura betonului la plecarea din statie sa se incadreze intre 5 si 30 C; - durata de incarcare a unui mijloc de transport sau de pastrare a betonului in buncarul de stocare, atunci cind acesta exista, este de maxim 20 minute; - seful de laborator transmite zilnic reteta/retetele de preparare operatorului, acesta preluind datele in cadrul jurnalului de fabricatie al statiei; - deasemeni, seful de laborator va modifica raportul apa ciment in functie de umiditatea agregatelor utilizate; - in cazul schimbarii retetei de preparare, buncarele dozatoarelor care contin sorturi neutilizabile, sunt golite si alimentate cu sorturile corespunzatoare noii retete; - la terminarea programului sau atunci cind intervin intreruperi in procesul de preparare mai mari de 1 ora, componentele statiei care au intrat in contact cu betonul proaspat sunt spalate temeinic cu jet de apa; acest proces se aplica si mijloacelor de transport al betonului; - granulometria amestecului si umiditatea agregatelor se determina pe o proba luata la 200 mc beton fabricat dar minim o data pe zi; - verificarea realizarii cerintelor de calitate pentru clasa de beton prescrisa se face pe epruvete la virsta de 28 zile, minim o proba pe zi sau schimb sau tip de beton; - seful de laborator completeaza zilnic, in jurnalul de laborator, evidenta determinarilor efectuate pentru controlul calitatii betonului preparat si a produselor componente; - eliberarea certificatului de calitate se face dupa maxim 30 zile de la livrare pentru toata cantitatea produsa pentru un client in ziua respectiva si este semnat de seful de formatie si seful de laborator; - transportul betonului se face cu mijloace auto care sa previna segregarea, pierderea componentilor sau contaminarea acestuia; - transportul betoanelor cu tasare de maxim 50 mm se poate face si cu autobasculante dotate cu prelate de protectie; - durata maxima de transport cu autoagitatoarelor este intre 35 si 70 minute, in functie de compozitia betonului si conditiile atmosferice; - atunci cind transportul se face cu autobasculanta, durata maxima se reduce cu 15 minute; - bonul de transport cuprinde date referitoare la procesul de preparare si caracteristicile betonului, astfel: denumirea statiei producatoare, denumirea organismului care a efectuat certificarea de produs, data si ora exacta la care s-a efectuat incarcarea, cantitatea de beton, numarul de inmatriculare al mijlocului de transport si, respectiv, clasa de rezistenta, clasa de consistenta, tipul si dozajul de ciment, tipul de agregate si granula maxima, eventualele tipuri de aditivi sau adaosuri utilizate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 255

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie sau administrative efectuate; - depozitarea carburantilor si lubrifiantilor si efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - colectarea apelor uzate in bazine etanse vidanjabile sau deversarea lor la canalizarea publica. H. INREGISTRARI - jurnal de activitate; - registru de laborator; - declaratie de conformitate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 256

PPE PA & CO 35 Podete

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 257

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a podetelor precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia podetelor rutiere sau la prelungirea celor existente, pornind de la faza de lucru in care fundatia a fost finalizata (conform PPE PA & CO 14). C. TERMINOLOGIE - Podete: lucrari de arta ale caror deschideri sau suma deschiderilor este mai mica sau egala cu 5 m; - Podete deschise: podete care au calea direct pe suprastructura; - Podete inecate: podete amplasate in corpul rampei la o adincime de minim 50 cm sub nivelul caii; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 258

Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua aceste procese, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei podetelor rutiere, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Deoarece la executia podetelor se pun in opera betoane de ciment si mortar, conditiile de mediu se refera la temperatura mediului ambiant si la precipitatii, astfel:

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 259

- pe timp friguros, se pot turna betoane doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de minim 10C, timp de cel putin 72 ore dupa turnare; - pe timp calduros, se pot turna betoane doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de maxim 35C, in primele ore de dupa betonare si apoi, dupa intarirea betonului, se face tratarea lui prin udare la intervale de 2 6 ore, timp de 7 zile, astfel ca suprafata sa se mentina mereu umeda; - pe timp de ploaie, betonul proaspat turnat, este protejat cu prelate sau folii de polietilena. Utilajele si dispozitivele utilizate la lucrarile de podete sunt: - automacara; - autotrailer; - autotransportor de beton; - mijloace de transport (autobasculante, remorci). La operatiunile care se executa manual se utilizeaza: sufe cu cirlige, funii, lopata, mistrie, etc.. Pentru executia podetelor rutiere, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - elemente prefabricate din beton armat; - betoane de ciment; - mortar; - bolovani de riu sau piatra bruta; - materiale pentru hidroizolatii. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie, considerindu-se ca semnalizarea rutiera a lucrarilor si

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 260

instructajul referitor la siguranta circulatiei au fost efectuate la demararea lucrarilor de sapatura; - daca distanta dintre poligonul in care au fost executate elementele prefabricate si locul de punere in opera este mare, in timpul efectuarii lucrarilor de sapatura si fundatii se face transportul si depozitarea prefabricatelor in incinta lucrarii, pe platforme amenajate in acest scop si pozitionate astfel incit sa nu incomodeze efectuarea celorlalte procese; - pe elementele prefabricate se inscriptioneaza cu vopsea data turnarii si tipul, precizindu-se astfel pozitia lor in lucrare; - se verifica documentele de atestare a calitatii pentru elementele prefabricate aprovizionate; - in functie de configuratia terenului, atunci cind este cazul, se amenajeaza platforme, special pentru calarea macaralei. III. Procese curente Podete tubulare - fundatiile podetului, ale timpanelor si aripilor de racordare cu terasamentul au fost executate in conformitate cu PPE PA & CO 25 : Fundatii directe; - tubul este elementul care asigura scurgerea apelor de suprafata colectate de santuri sau rigole sau a apelor din piriuri sau torenti si pot fi de tip PREMO cu diametre de 400, 600 si 1000 mm din beton centrifugat precomprimat si de tip BUCOV cu diametru de 1400 mm din beton centrifugat armat; - legarea sarcinii in cirligul macaralei si asigurarea la balans sau rotire cu ajutorul funiilor, se face de personal special instruit si dotat cu echipament de protectie; - dirijarea macaralei se face de catre o singura persoana, seful de formatie sau alta persoana numita de acesta, dar care sa cunoasca foarte bine codul de semnalizare a manevrelor pe care le executa macaraua; - eventualele decalaje care apara intre unele prefabricate montate, datorate neuniformitatii fundatiei, se corecteaza cu beton de egalizare; - deasemeni, pentru o rezemare continua si corecta, elementele prefabricate se monteaza pe fundatii prin intermediul unui strat de mortar de poza; - elementele prefabricate nu se elibereaza din dispozitivul de prindere decit dupa realizarea corecta a rezemarii si asigurarea echilibrului stabil al tuturor elementelor montate; - in cazul in care in alcatuirea podetului intra mai multe tuburi, acestea se mufeaza, se etanseaza mufarea cu celochit si se rostuieste cu mortar de ciment; - tuburile de tip PREMO se taie, cu unelte de mina, pentru a obtine dimensiunea de podet solicitata in documentatia tehnica de executie; - este interzis transportul tuburilor pe santier prin tirire sau rostogolire;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 261

- tuburile care au suferit degradari minore in timpul transportului sau manipularii (ciobiri la capete) se utilizeaza numai dupa remedierea deteriorarilor; - tuburile care au suferit degradari majore (sparturi, crapaturi) nu se utilizeaza la executia podetelor; - este interzisa circulatia oricarui tip de vehicole direct pe tub; - grosimea minima a stratului de umplutura care sa asigure protectia tubului si repartizarea incarcarilor din trafic este de 50 cm deasupra generatoarei exterioare superioare a tubului; - stratul maxim admis de umplutura este de 6 m peste tuburile tip PREMO si 3 m peste tuburile tip BUCOV; - legaturile podetelor tubulare cu terasamentele drumurilor, cu sursa de apa (rigola, sant, piriu) si zona de evacuare a apei se face prin lucrari de racordare, respectiv timpane cu aripi sau ziduri de sprijin; - elevatiile racordarilor imbraca capetele extreme ale tuburilor si se executa in conformitate cu PPE PA & CO 28 : Elevatii din beton, respectiv PPE PA & CO 32 : Zid de sprijin din piatra bruta sau bolovani de riu; - pentru reducerea eroziunilor la iesirea apei din podet, se executa pereerea albiei intre aripi in conformitate cu PPE PA & CO 15 : Rigole, santuri, casiuri; Podete dalate - in conformitate cu PPE PA & CO 25 : Fundatii directe, se executa concomitent fundatiile culeilor si ale aripilor, separate printr-un rost vertical, constituit din doua foi de carton bitumat; - elevatiile culeilor si a aripilor de racordare cu terasamentele se executa din beton sau zidarie de piatra, in conformitate cu PPE PA & CO 28 : Elevatii din beton, respectiv PPE PA & CO 32 : Zid de sprijin din piatra bruta sau bolovani de riu; - pe spatele elevatiilor culeilor si aripilor se executa hidroizolatii, in conformitate cu PPE PA & CO 29 : Hidroizolatii; - deasemeni, in spatele elevatiilor culeilor se executa drenuri in conformitate cu PPE PA & CO 36 : Executie drenuri; - pentru suprastructuri monolite, executia se face conform PPE PA & CO 28 : Elevatii din beton; - pentru suprastructuri formate din elemente prefabricate din beton, prescriptiile referitoare la montarea lor sunt aceleasi ca la subtitlul Podete tubularedin prezenta procedura sau prescriptiile din subcapitolul F. PROCEDURA a PPE PA & CO 31 : Aparari de maluri din elemente prefabricate din beton armat, diferind numai tipul elementelor de montat; - solidarizarea elementelor prefabricate cu elevatiile culeilor se face prin intermediul antretoazelor de monolitizare de capat, armate in conformitate cu specificatiile din documentatia tehnica de executie;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 262

- hidroizolatia tablierului se executa in conformitate cu PPE PA & CO 29 : Hidroizolatii; G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - decopertarea pamintului vegetal de pe amplasamentului lucrarii si depozitarea acestuia in locatii aprobate; - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; - asternerea pamintului vegetal in vederea refacerii conditiilor initiale de mediu sau a amenajarii terenului temporar ocupat sau ramas liber de constructii. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - certificate de calitate; - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 263

PPE PA & CO 36 Drenuri

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 264

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a drenurilor precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia drenurilor pentru interceptarea, captarea si evacuarea sau coborirea nivelului apelor subterane din terasamente si din spatele zidurilor de sprijin sau culeilor, pornind de la faza de executie in care sapatura a fost executata in conformitate cu PPE PA & CO 14 : Terasamente. Q. C. TERMINOLOGIE - Dren: instalatie realizata in vederea captarii si evacuarii apelor libere din straturile subterane; - Dren perfect: drenul a carui fundatie este incastrata in terenul impermeabil de sub stratul acvifer; - Dren imperfect: drenul a carui fundatie este situata in cadrul stratului acvifer, din cauza inaltimii mari a acestuia; - Strat acvifer: stratul de roci in care se afla si circula apa subterana; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini. R. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 265

- opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua aceste procese, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si al produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de puformatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. S. F. PROCEDURA

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 266

Fluxul tehnologic corespunzator executiei drenurilor, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Deoarece la executia drenurilor se pun in opera betoane de ciment, conditiile de mediu se refera la temperatura mediului ambiant si la precipitatii, astfel: - pe timp friguros, se pot turna betoane doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de minim 10C, timp de cel putin 72 ore dupa turnare; - pe timp calduros, se pot turna betoane doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de maxim 35C, in primele ore de dupa betonare si apoi, dupa intarirea betonului, se face tratarea lui prin udare la intervale de 2 6 ore, timp de 7 zile, astfel ca suprafata sa se mentina mereu umeda; - pe timp de ploaie, betonul proaspat turnat, este protejat cu prelate sau folii de polietilena. Utilajele si dispozitivele utilizate la lucrarile de drenuri sunt: - autotransportor de beton; - mijloace de transport (autobasculante, remorci). La operatiunile care se executa manual se utilizeaza: lopata, mistrie, roaba,etc.. Pentru executia drenurilor, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - elemente prefabricate din beton armat; - betoane de ciment; - bolovani de riu sau piatra bruta; - produse de balastiera: balast, nisip; - geotextil; - tuburi perforate din PVC. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. II. Procese premergatoare

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 267

- procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie, considerindu-se ca semnalizarea rutiera a lucrarilor si instructajul referitor la siguranta circulatiei au fost efectuate la demararea lucrarilor de sapatura; - seful de formatie convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si receptionarii, pe baza de proces verbal, a fazei anterioare executarii drenului, respectiv, sapatura. III. Procese curente - la drenurile perfecte, radierul (cuneta) din beton se executa respectind detaliile din documentatia tehnica si PPE PA & CO 25 : Fundatii directe; - colectarea apelor se face prin: elemente prefabricate din beton semicirculare, pozate deasupra canalului cunetei, tuburi perforate din PVC sau prin realizarea deasupra canalului cunetei a unei zidarii uscate din piatra bruta sau bolovani de riu care sa nu obtureze acest canal; - corpul drenului se executa din balast ciuruit sau piatra sparta cu filtru din geotextil sau din prefabricat geotextil drenant; - in cazul in care nu se prevede filtru din geotextil, pentru micsorarea vitezei apei la intrarea in dren si retinerea particulelor fine care conduc la colmatarea drenului, se executa un filtru invers intre pamint si corpul drenului, din mai multe straturi de nisip si pietris, astfel incit diametrele granulelor a doua straturi vecine sa satisfaca relatia d1/d2 = 1/41/6 iar dimensiunile agregatelor din fiecare strat cresc de la exteriorul catre interiorul drenului; - la drenurile imperfecte, fundatia este elastica si se executa din balast sau pietris, iar colectarea apelor se face numai prin tuburi perforate din PVC; - corpul drenului se executa in acelasi mod ca la drenurile perfecte; - la drenurile executate in spatele zidurilor de sprijin sau culeilor, la cotele mentionate in documentatia tehnica, se realiza fundatia (cuneta) drenului; - deasemeni, tot in functie de documentatia tehnica de executie, la realizarea elevetiilor culeilor sau zidurilor de sprijin, se inglobeaza in lucrare barbacanele pentru evacuarea apelor colectate de dren; - colectarea apelor se face prin realizarea deasupra canalului cunetei a unei zidarii uscate din piatra bruta sau bolovani de riu care sa nu il obtureze; - corpul drenului se realizeaza tot din zidarie uscata, cu filtru din geotextil sau filtru invers; - la executarea zidariei uscate, pietrele se aseaza pe lat, in rinduri cit mai orizontale, astfel incit sa reazeme intre ele pe o suprafata cit mai mare iar volumul de goluri sa fie cit mai mic prin impanarea cu pietre mici a interspatiilor ramase; - pietrele, cu greutatea de maxim 25 kg, pentru a putea fi manipulate, se aseaza astfel incit sa se asigure teserea rosturilor verticale pe minim 10 cm;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 268

- in straturile intermediare, realizate pentru uniformizarea presiunilor, se utilizeaza pietrele mai mari, cu fete paralele. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - decopertarea pamintului vegetal de pe amplasamentului lucrarii si depozitarea acestuia in locatii aprobate; - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; - asternerea pamintului vegetal in vederea refacerii conditiilor initiale de mediu sau a amenajarii terenului temporar ocupat sau ramas liber de constructii. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - certificate de calitate; - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 269

PPE PA & CO 37 Asamblare grinzi prefabricate din beton armat tronsonate

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 270

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de asamblare a tronsoanelor de grinda prefabricata precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la asamblarea grinzilor prefabricate tronsonate folosite pentru realizarea suprastructurilor lucrarilor de arta aferente drumurilor publice. C. TERMINOLOGIE - Postintindere: procedeu de realizare a elementelor de beton precomprimat prin tensionarea armaturii dupa intarirea betonului; - Beton de ciment: amestec de agregate naturale, aglomerate in prezenta apei cu ciment, pritr-o tehnologie adecvata. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Indicativ NE 012 99 : Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie asamblare grinzi din beton precomprimat (responsabil de proces); - asigura documentatia tehnica, instalatiile si utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii; - asigura mijloacele tehnice si materiale necesare obtinerii acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei de betoane. Sef de laborator: - intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor produselor componente ale betonului si asupra produsului final; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - participa efectiv la punerea retetelor pe statie; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil proces asamblare grinzi prefabricate din beton precomprimat :

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 271

- instruieste personalul din punct de vedere tehnic si al SSM si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa procedura; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - organizeaza punctul de lucru si raspunde de aplicarea corecta a acestei proceduri; - raspunde de calitatea produselor fabricate si de efectuarea inregistrarilor de calitate stabilite prin planul de control calitate si verificari; - verifica consumurile specifice de produse si coreleaza necesarul de produse cu procesul de aprovizionare; - asigura functionarea corecta si la parametri normali a tuturor instalatiilor, utilajelor si aparaturii aferente punctului de lucru; - implementeaza actiunile corective si preventive dispuse, la termenele stabilite. Responsabil metrologic : - asigura efectuarea verificarii metrologice si etalonarii periodice a echipamentelor de masurare si control din cadrul statiei de preparare a betoanelor de ciment si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator procesului de asamblare a grinzilor prefabricate tronsonate este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel: I. Conditii de mediu si tehnice Betoanele de ciment se prepara si se pun in opera, de regula, atunci cind temperatura mediului este mai mare de 0 C si in lipsa precipitatiilor. Daca regimul de temperaturi se situeaza sub 0 C sau peste +30 C, prepararea si punerea in opera se poate face numai daca in masa betonului s-a inglobat o substanta de adaos care sa ii confere acestuia aptitudinea de utilizare in conditiile date si daca punctul de lucru dispune de posibilitati de protejare a betonului proaspat. Deasemeni, daca exista mijloacele necesare de protejare, betonul de ciment poate fi pus in opera si pe timp de ploaie. Procesele de postintindere si de protejare a armaturilor utilizate se efectueaza numai atunci cind temperatura atmosferica se situeaza intre valorile de +5 si +35 C. Asamblarea grinzilor prefabricate tronsonate se efectueaza la puncte de lucru dotate cu urmatoarele instalatii si dispozitive: - statie de preparare a betoanelor de ciment; - poligon pentru executia armaturilor;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 272

- poligon pentru asamblarea tronsoanelor; - macara de capacitate mare (40 t); - instalatie de tensionare a fasciculelor de armatura; - instalatie de injectare a pastei de ciment; - instalatie de spalare cu jet de apa; - compresor de aer. De asemeni, punctul de lucru este dotat cu mijloace de transport si utilaje terasiere pentru realizarea cailor de acces si a platformelor. Pentru a se putea executa procesul tehnologic de asamblare a grinzilor prefabricate tronsonate este necesara buna functionare a tuturor instalatiilor, subansamblelor, aparaturii si utilajelor care intra in componenta sau deservesc punctul de lucru. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii a dotarilor mentionate In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor, dispozitivelor si aparaturii mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului de lucru, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu betonul sau pasta de ciment. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Anual, dispozitivele masurare si control sunt verificate, din punct de vedere metrologic, de organizatii autorizate in acest sens. Produsele necesare pentru prepararea betoanelor de ciment sunt: - agregate naturale de balstiera, sort 0-4, 4-8, 8-16, 16-25, mm care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si STAS 662/2002; - agregate naturale de cariera, sort 0-4, 4-8, 8-16, 16-25 mm care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 667/2001; - ciment care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR388/95, SR1500/96; - armaturi care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si ST 009 /1996; - adaosuri; - aditivi; - apa. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevede asamblarea grinzilor prefabricate tronsonate si dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati, conducerea dispune sefului de laborator prelevarea de probe din produsele ce vor fi utilizate la armare si la prepararea betoanelor si analizarea lor, in vederea elaborarii retetei/retetelor de fabricatie;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 273

- agregatele naturale se depozitateaza pe sorturi, pe platforme amenajate (betonate), prevazute cu pereti despartitori pentru evitarea amestecarii sau impurificarii lor si avand asigurata scurgerea apelor pluviale; - cimentul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica, eliminindu-se astfel posibilitatea aglomerarii acestuia sub efectul umiditatii atmosferice; - apa se depoziteaza in tancuri termoizolate, special amenajate, in care exista posibilitatea mentinerii acesteia la temperatura optima de utilizare; - armaturile se depoziteaza in spatii special amenajate pentru evitarea contactului cu pamintul sau cu materiale care pericliteaza realizarea aderentei armatura beton; - deasemeni, se incheie un contract de executie si livrare a tronsoanelor prefabricate cu o organizatie specializata, in care se stipuleaza tipurile de prefabricate necesare, numarul lor si graficul de esalonare a livrarii; - se amenajeaza in cadrul punctului de lucru platformele necesare pentru buna desfasurare a tuturor proceselor; - se amenajeaza poligonul de asamblare, reprezentat de o platforma betonata prevazuta cu fundatii izolate netasabile, dotate cu reazeme mobile care sa permita scurtarea elementului la precomprimare si descintrarea usoara a reazemelor intermediare precum si cu dispozitive de asigurare la rasturnare mobile; - reazemele de capat se realizeaza astfel incit sa fie apte de a prelua singure greutatea proprie a intregului element; - marimea poligonului sau numarul de poligoane necesare se stabileste in functie de numarul elementelor care se asambleaza si termenii fixati prin graficul de executie. III. Procese curente - depozitarea tronsoanelor prefabricate se face pe platforme amenajate astfel incit sa nu existe tasari si sa fie prevenit contactul cu pamintul sau alte materiale care ar putea murdari sau deteriora suprafetele tronsoanelor, mustatile de armatura sau canalele fasciculelor postintinse; - tronsoanele prefabricate se marcheaza prin inscriptionare cu vopsea in vederea asigurarii unei identificari rapide inainte de asamblare; - la manipularea, transportul si depozitarea tronsoanelor se respecta cu strictete prevederile din proiect si specificatiile producatorului cu privire la punctele si unghiul de agatare, punctele de rezemare si sprijinire, etc; - inainte de asezarea tronsoanelor in pozitia de asamblare se curata fetele adiacente rosturilor, eventual se indeparteaza prin frecare cu peria de sirma si spalare stratul superficial de lapte de ciment; - de asemeni, se verifica pozitionarea canalelor la tronsoanele alaturate, abaterea limita admisa fiind de 5 mm la capetele aferente unui rost, pentru rosturi mai late de 100 mm;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 274

- dupa asezarea tronsoanelor in pozitia de asamblare, acestea se vor asigura la rasturnare cu sprijiniri care sa nu impiedice scurtarea grinzii la precomprimare; - continuitatea canalelor in cadrul rosturilor se realizeaza prin mansoane nerecuperabile din metal sau PVC care asigura etanseitate si nu incomodeaza introducerea fasciculelor in canale; - in conformitate cu detaliile din proiect se efectueaza armarea rostului cu armaturi netensionate; - elementele orizontale pe care reazema mansoanele de continuizare a canalelor se realizeaza din platbande sau bare de OB 37, astfel concepute incit sa impiedice deplasarile ascendente si laterale ale mansoanelor datorate impingerii betonului si vibrarii; - nu se admit dispozitive de pozitionare a mansoanelor care sa ajunga la fata betonului; - atunci cind in tronsoanele prefabricate nu au fost amplasate racorduri (teuri) pentru aerisire si injectare, acestea se pozitioneaza in cadrul rosturilor de monolitizare prin adaugarea le mansonul de continuizare a unui alt manson, mai scurt si prevazut cu teava de evacuare; - asigurarea comunicarii intre teava de evacuare si mansonul initial se face prin spargerea acestuia cu o unealta adecvata introdusa prin teava, inainte de injectare; - dupa verificarea modului de tratare a rosturilor unui element tronsonat se procedeaza la cofrarea acestora in asa fel incit, dupa decofrare, elementul sa prezinte suprafete si muchii continue; - inainte de betonarea monolitizarilor se introduc fasciculele de postintindere in canale in vederea rigidizarii transversale a mansoanelor din zonele monolite; - dupa betonare fasciculele se vor misca in canale pentru reducerea efortului de blocare in urma eventualelor deformatii suferite de mansoane sau patrunderii laptelui de ciment in timpul betonarii; - introducerea fasciculelor se face prin impingere sau tragere, capatul de avans fiind prevazut cu o piesa conica ancorata de sirmele fasciculului care asigura alunecarea in lungul canalului; - in perioada dintre introducerea fasciculelor in canale si pina la precomprimare, in scopul prevenirii patrunderii apei in canale si a coroziunii, se protejeaza extremitatile aparente ale fasciculelor cu teci din carton bitumat sau material plastic si se etanseaza zona de iesire a fasciculului din canal; - la taierea sirmelor pentru confectionarea fasciculelor de precomprimare se utilizeaza scule sau dispozitive care nu deformeaza extremitatile acestora, in vederea permiterii efectuarii corecte a operatiunilor ulterioare (montare dispozitive de avans, impingere, tragere, etc); - lungimea de taiere a sirmelor se determina prin adaugarea la lungimea fasciculului, masurata intre suprafetele de rezemare a ancorajelor, a lungimii

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 275

necesare pentru prindere in prese si ancoraje, respectiv 1400 mm la 125 mm, 2100 mm la 127 mm si 247 mm si 2650 mm la 487 mm; de asemeni, se adauga minim 30 mm atunci cind taierea se face cu sudura; portiunile de sirma care au suferit indoiri locale sau care au fost ciupite de arcul electric al aparatului de sudura se indeparteaza, nefiind permisa incorporarea lor in cadrul fasciculelor de precomprimare; asamblarea sirmelor sub forma de fascicul se face prin legaturi de sirma moale, de 1,5 mm diametru, la capete si la distante de circa 200 mm in cimp; legaturile de sirma intermediare se elimina sau se reduc ca numar prin rasucirea elicoidala a fasciculului cu un pas de 250 mm; toate legaturile de sirma au capetele indoite spre interiorul fasciculului pentru a nu impiedica introducerea in canale; toate sirmele din cadrul unui fascicul apartin, de regula, aceluiasi lot fabricat; fasciculele se depoziteaza separat in functie de loturile de SBP fabricate si aprovizionate; pentru o mai buna protejare si depozitare, fasciculele se ruleaza cu dispozitive manuale sau mecanice, astfel incit diametrul de rulare sa fie de minim 2100 mm pentru sirme cu =5 mm si minim 2300 mm pentru sirme cu =7 mm; conditiile de depozitare asigura mentinerea starii de curatenie a armaturilor postintinse prin evitarea contactului cu pamintul sau materiale care pericliteaza realizarea aderentei beton-armatura; durata maxima de depozitare pentru SBP fara protectie este de 90 zile; inainte de betonarea monolitizarilor dintre tronsoanele prefabricate, fetele rosturilor se uda cu apa, aplicindu-se principiul beton saturat suprafata zvintata; betonul turnat in rosturile de asamblare are o rezistenta superioara cu o clasa rezistentei betonului din tronsoanele prefabricate iar dimensiunea maxima a agregatelor este de 7 mm pentru rosturi peste 25 mm grosime; deasemeni, cimentul utilizat la prepararea betonului de monolitizare este de acelasi tip cu cimentul folosit la executia tronsoanelor prefabricate, in vederea asigurarii uniformitatii coloraturii grinzilor asamblate; la turnare se asigura o compactitate corespunzatoare a betonului dar si o vibrare atenta prin care sa nu se modifice pozitia mansoanelor de continuizare a canalelor; dupa turnare se iau masuri de protejare a betonului din rosturi, atit impotriva intaririi rapide cit si impotriva inghetului (in caz de timp friguros); utilizarea diferitelor tipuri de aditivi sau adaosuri se face numai cu avizul unui laborator autorizat; dupa ajungerea la maturitate si atingerea rezistentelor proiectate ale betonului turnat in monolitizari, se trece la efectuarea procesului de postintindere;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 276

- acest proces se efectueaza cu instalatii omologate si de catre personal atestat pentru aceasta activitate; - postintinderea se executa la temperaturi atmosferice de peste +5 C; - procesul de postintindere se coreleaza, din punct de vedere al temperaturii atmosferice si tinind cont de durata de succesiune, cu procesul urmator, respectiv protectia armaturilor tensionate prin injectare cu pasta de ciment; - dispozitivele de blocare a armaturilor postintinse se stabilesc in functie de tipul si caracteristicile instalatiei de tensionare care se utilizeaza; - inainte de inceperea efectiva a procesului de postintindere se verifica buna functionare a instalatiei si dispozitivelor aferente; - deasemeni, experimental, se stabileste forta de pretensionare necesara, tinind cont de pierderile de tensiune masurate datorate frecarilor; - pe baza acestor date se stabileste programul de pretensionare; - pentru fiecare element postintins, se intocmeste fisa de confectionare care cuprinde date de identificare, forta de pretensionare, constatari si observatii reprezentind eventuale diferente fata de programul de pretensionare; - dupa incheierea procesului de postintindere, inainte de inceperea injectarii, se taie capetele sirmelor cu discuri rotative sau flacara oxiacetilenica, la o distanta de minim 50 mm de ancoraj; - taierea capetelor sirmelor nu este neaparat necesara daca betonarea zonelor de capat permite inglobarea lor in intregime; - protectia armaturilor postintinse la coroziune se realizeaza prin injectare de pasta de ciment in spatiile ramase libere din interiorul canalelor fasciculelor; - armaturile se pozitioneaza, tensioneaza si protejeaza intr-un interval de maxim 60 zile, respectind conditia ca de la tensionare pina la realizarea protectiei sa nu treaca mai mult de 15 zile; - deasemeni, procesul de injectare se desfasoara la temperaturi atmosferice cuprinse intre +5 si +35 C; - caracteristicile amestecului de protectie se stabilesc de catre un laborator autorizat; - etansarea zonelor ancorajelor in vederea injectarii se face cu mortar, beton, rasini epoxidice sau capace metalice cu garnitura de etansare fixate de placa metalica de sub ancoraj, in toate cazurile asigurindu-se cuplarea sigura si etansa a furtunului prin care se face alimentarea cu pasta de ciment si intreruperea circuitului sub presiune; - cu cel putin 15 minute inainte de injectare se procedeaza la spalarea canalului precum si la verificarea etanseitatii si continuitatii acestuia folosind apa sub presiune sau aer comprimat trecut prin filtru de ulei; - orice neetanseitate constatata se remediaza inainte de injectare; - injectarea se face in mod continuu si lent (6 12 m/minut), toate racordurile fiind deschise; astuparea lor se face pe rind, pe masura ce amestecul ajunge in dreptul lor;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 277

- dupa astuparea ultimului orificiu, atunci cind fluiditatea amestecului iesit este apropiata de cea initiala, se mareste presiunea cu circa 3 bari timp de 2 minute; - dupa circa 45 minute de la injectare se procedeaza la reinjectare, in aceleasi conditii, cantitatea de amestec introdusa fiind de maxim 10 % din cea introdusa anterior; - la circa 24 h dupa terminarea procesului de injectare, golurile ramase la orificiile racordurilor de injectare, golire sau control se umplu cu mortar de ciment; - pe parcursul efectuarii procesului de injectare se completeaza fisa de injectare cu datele specifice fiecarui fascicul injectat; - in vederea prevenirii corodarii pieselor metalice utilizate in procesul de postintindere, capetele grinzilor se betoneaza; - descintrarea elementelor realizate se efectueaza numai dupa precomprimarea acestora, partiala sau totala, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic de executie. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - registru de laborator; - declaratie de conformitate; - fisa de confectionare; - fisa de injectare.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 278

PPE PA & CO 38 Montaj elemente prefabricate din beton armat

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 279

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a lucrarilor de montaj elemente prefabricate din beton armat sau precomprimat precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la montajul elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat in cadrul lucrarilor de drumuri, opere de arta, constructii care sustin, protejeaza sau deservesc drumurile. C. TERMINOLOGIE - Precomprimare: actiune prin care se introduc deformatii eforturi initiale intrun element de constructii; - R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului; - R.T.E.: responsabil tehnic cu executia. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 280

Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua aceste procese, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei lucrarilor de montaj elemente prefabricate din beton armat sau precomprimat, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 281

Pentru realizarea structurilor din prefabricate din beton armat sau precomprimat, conditiile de mediu se refera la posibilitatea aparitiei unor furtuni, cu viteze mari ale vintului, momente in care activitatea se intrerupe pentru a evita eventualele dezechilibrari ale pieselor prinse de carligul macaralei care pot provoca accidente sau o montare incorecta a elementelor prefabricate. Deoarece elementele prefabricate se monolitizeaza in cel mai scurt timp de la montaj, atunci cind monolitizarile se realizeaza din beton de ciment, conditiile de mediu specifice procesului de montaj se coreleaza cu conditiile de mediu specifice procesarii betonului, acestea din urma referindu-se la temperatura mediului ambiant si la precipitatii, astfel: - pe timp friguros, se pot executa monolitizari doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de minim 10C, timp de cel putin 72 ore dupa turnare; - pe timp calduros, se pot executa monolitizari doar atunci cind mijloacele de protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de maxim 35C, in primele ore de dupa betonare si apoi, dupa intarirea betonuluoi, tratarea lui prin udare la intervale de 2 6 ore, timp de 7 zile, astfel ca suprafata sa se mentina mereu umeda; - pe timp de ploaie, betonul proaspat turnat, este protejat cu prelate sau folie de polietilena. Utilajele si dispozitivele utilizate la lucrarile de montaj prefabricate, sunt: - automacara; - autotrailer. La operatiunile care se executa manual se utilizeaza: sufe cu cirlige, funii. Pentru executia lucrarilor de montaj elemente prefabricate, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - elemente prefabricate din beton armat; - dispozitive de rezemare sau sprijinire temporare. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. II. Procese premergatoare

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 282

- procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie, considerindu-se ca semnalizarea rutiera a lucrarilor si instructajul referitor la siguranta circulatiei au fost efectuate la demararea lucrarilor de sapatura; - deasemeni, se incheie un contract de executie si livrare a elementelor prefabricate cu o organizatie specializata, in care se stipuleaza tipurile de prefabricate necesare, numarul lor si graficul de esalonare a livrarii; - daca distanta dintre poligonul in care au fost executate elementele prefabricate si locul de punere in opera este mare, in timpul efectuarii lucrarilor de sapatura si fundatii se face transportul si depozitarea prefabricatelor in incinta lucrarii, pe platforme amenajate in acest scop si pozitionate astfel incit sa nu incomodeze efectuarea celorlalte procese; - pe elementele prefabricate se inscriptioneaza cu vopsea data turnarii si tipul, precizindu-se astfel pozitia lor in lucrare si asigurindu-se o identificare rapida inainte de montaj; - se verifica documentele de atestare a calitatii pentru elementele prefabricate aprovizionate; - in functie de configuratia terenului, atunci cand este cazul, se amenajeaza platforme, special pentru calarea macaralei, astfel incit sa fie acoperita intreaga lungime de montare a prefabricatelor. III. Procese curente - depozitarea elementelor prefabricate se face pe platforme amenajate astfel incit sa nu existe tasari si sa fie prevenit contactul cu pamintul sau alte materiale care ar putea murdari sau deteriora suprafetele tronsoanelor sau mustatile de armatura; - la manipularea, transportul si depozitarea elementelor prefabricate se respecta cu strictete prevederile din proiect si specificatiile producatorului cu privire la punctele si unghiul de agatare, punctele de rezemare si sprijinire, etc; - inainte de montajul elementelor prefabricate se curata fetele adiacente rosturilor de monolitizare, eventual se indeparteaza prin frecare cu peria de sirma si spalare stratul superficial de lapte de ciment; - inainte de montajul efectiv, se traseaza pe fundatiile executate anterior sau pe banchetele de rezemare schema de montare si rosturile tehnologice; - legarea sarcinii in cirligul macaralei si asigurarea la balans sau rotire cu ajutorul funiilor, se face de personal special instruit si dotat cu echipament de protectie; - dirijarea macaralei se face de catre o singura persoana, seful formatiei sau alta persoana numita de acesta, dar care sa cunoasca foarte bine codul de semnalizare a manevrelor pe care le executa macaraua;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 283

- montajul prefabricatelor se face cu atentie, in conformitate cu trasarea efectuata anterior, astfel incit sa se realizeze coliniaritatea muchiilor si a fetelor vazute precum si panta transversala sau longitudinala, atunci cind aceasta este prevazuta in proiect; - eventualele decalaje care apar intre unele prefabricate montate, datorate neuniformitatii fundatiei, se corecteaza cu beton de egalizare; - deasemeni, pentru o rezemare continua si corecta, elementele prefabricate se monteaza pe fundatii sau banchete prin intermediul unui strat de mortar de poza, atunci cind montajul nu se face direct pe aparate de reazem specifice; - elementele prefabricate nu se elibereaza din dispozitivul de prindere al macaralei decit dupa realizarea corecta a rezemarii si asigurarea echilibrului stabil al tuturor elementelor montate; - dupa montajul prefabricatelor, atunci cind este cazul, acestea se vor asigura la rasturnare cu sprijiniri care sa nu impiedice realizarea proceselor ulterioare; - in acelasi timp, daca urechile de prindere la carligul macaralei ale elementelor prefabricate deranjeaza sau daca ramin inestetic pe fata vazuta a lucrarii, ele se indeparteaza prin taiere cu sudura sau cu dalta; - trasabilitatea elementelor prefabricate montate se asigura prin completarea si tinerea la zi a condicii de montaj elemente prefabricate; - monolitizarea elementelor prefabricate se face in cel mai scurt timp de la montajul lor. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - decopertarea pamintului vegetal de pe amplasamentului lucrarii si depozitarea acestuia in locatii aprobate; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; - asternerea pamintului vegetal in vederea refacerii conditiilor initiale de mediu sau a amenajarii terenului temporar ocupat sau ramas liber de constructii. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - certificate de calitate;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 284

- jurnal de activitate; - condica de montaj elemente prefabricate.

PPE PA & CO 39 Piloti forati de diametru mare

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil de proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 285

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a pilotilor forati de diametru mare precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia la executia fundatiilor indirecte de adincime, respectiv piloti forati de diametru mare tubati. C. TERMINOLOGIE - Piloti forati tubati: piloti realizati prin turnarea betonului cu ajutorul unei coloane de betonare intr-un foraj la care mentinerea peretilor este asigurata printr-un tubaj provizoriu introdus prin vibrare, batere sau apasare. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - STAS 2561 / 1 83 Teren de fundare. Piloti. Clasificare, terminologie; - STAS 2561 / 3 90 Teren de fundare. Piloti. Prescriptii generale de proiectare; - Caiet de sarcini. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; - opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces :

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 286

- instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua aceste procese, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei pilotilor forati de diametru mare tubati, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Deoarece la executia pilotilori forati de diametru mare tubati betoanele de ciment utilizate sunt turnate in incinte care nu sunt afectate de starea vremii, conditiile de mediu se refera numai la procesele de preparare si transport a betonului, astfel:

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 287

- pe timp friguros, se pot turna piloti forati doar atunci cind in urma procesului de preparare este asigurata, in intreaga masa a betonului, o temperatura de minim 10C, in momentul turnarii; - pe timp de ploaie, jgeabul de deversare al autobetonierei si pilnia coloanei de betonare, sunt protejate cu prelate sau folii de polietilena. Utilajele si dispozitivele utilizate la lucrarile de piloti forati tubati sunt: - utilaj dotat cu instalatie de infingere a tubajului prin insurubare; - utilaj dotat cu instalatie de ridicare si coborire tip macara si instalatie de sapat in tubaj tip greifer; - autotransportor de beton; - tubaj segmentat avind primul segment dotat cu un cutit dintat (coroana dintata) la partea inferioara. Pentru executia pilotilor forati de diametru mare, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - betoane de ciment. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de schimb. II. Procese premergatoare - procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie; - daca distanta dintre poligonul in care au fost montate carcasele de armatura prefabricate si locul de punere in opera este mare, in timpul efectuarii lucrarilor de foraj se face transportul si depozitarea lor in incinta lucrarii, pe platforme amenajate in acest scop si pozitionate astfel incit sa nu incomodeze efectuarea celorlalte procese; - se amenajeaza platforme de lucru orizontale pentru asigurarea verticalitatii tubajului sau a unghiului de inclinare proiectat si asigurarea circulatiei in conditii optime; - se intocmeste planul de pilotaj care cuprinde informatii referitoare la fiecare pilot care se va realiza, respectiv pozitia de identificare, dimensiunea

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 288

transversala, cota de fundare, numarul de ordine a executiei, inclinarea si orientarea, cota de betonare a capului si lungimea de amenajare a zonei de incastrare in radier, numarul de identificare a carcasei de armatura; - pe platforma amenajata se traseaza pozitiile viitorilor piloti prin infingerea de tarusi metalici in axul fiecaruia; capetele tarusilor se vor situa sub cota platformei pentru a nu fi deranjata pozitia lor in urma circulatiei utilajelor. III. Procese curente - armarea pilotilor se face cu carcase de armatura formate din bare longitudinale, freta, inele de rigidizare si distantieri; - barele longitudinale sunt in numar de minim 8, au diametrul minim de 14 mm iar lumina dintre bare este cuprinsa intre 10 si 35 cm; - armarea transversala se executa cu frete, cu diametrul minim de 8 mm dar cel putin 0,4 din diametrul barelor longitudinale; - pasul fretei nu este mai mare de 35 cm sau de 15 ori diametrul barelor longitudinale; - toate aceste caracteristici se stabilesc in urma efectuarii calculelor de rezistenta pentru fiecare lucrare si sunt precizate in documentatia tehnica de executie; - daca lungimea pilotilor impune realizarea carcasei din mai multe tronsoane, inadirea acestora se face prin sudare in cochilie; - fixarea barelor longitudinale pe inelele de rigidizare dispuse la distanta de 3 4 m precum si fixarea fretei se pot face prin puncte de sudura; - la partea superioara a carcasei si in zonele de imbinare a tronsoanelor, pe o lungime egala cu diametrul pilotului, pasul fretei este de maxim 15 cm; - pe lungimea carcasei, la distante de 3 4 m, se monteaza cite 4 distantieri in sectiune care au scopul de a centra carcasa in tubaj si de a asigura acoperirea cu beton a armaturii; distantierii au forma de patina sau rola pentru a asigura alunecarea pe peretii interiori ai tubajului; - grosimea stratului de acoperire cu beton la pilotii forati tubati este de 6 cm; - carcasa de armatura este prevazuta cu 2 4 tevi blindate la capete care au lungimea egala cu lungimea carcasei si care sunt pozitionate si sustinute in asa fel incit sa nu incomodeze procesul de betonare; aceste tevi vor fi utilizate ulterior la verificarea continuitatii corpului pilotului prin metoda carotajului sonic; - deasemeni, cind este prevazut in documentatia tehnica realizarea injectiei cu lapte de ciment la baza pilotului, in cadrul carcasei se monteaza inca o teava special pentru efectuarea acestui proces; - inainte de inceperea forajului, se dezveleste capul tarusului care materializeaza axul pilotului si se traseaza un cerc cu diametrul egal cu diametrul exterior al tubajului in vederea pozitionarii corecte a primului segment al tubajului, respectiv acela prevazut cu coroana dintata;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 289

- cu ajutorul utilajului dotat cu dispozitiv macara se pozitioneaza primul segment al tubajului, conform trasarii efectuate, se fixeaza pozitia utilajului de infingere a tubajului astfel incit, la priderea in clestii de insurubare si apasare a segmentului de tubaj, acesta sa nu-si modifice pozitia initiala; - se asigura verticalitatea sau unghiul de inclinare solicitat si se incepe procesul de infingere prin insurubare a tubajului; - se verifica in permanenta, pe timpul infingerii primului segment de tubaj, traiectoria de inaintare a acestuia; legaturile la cirligul macaralei nu se desfac ci doar se slabesc odata cu inaintarea segmentului, in vederea realizarii redresarii pozitiei de inaintare atunci cind se constata abateri; - dupa infingerea primului segment, se desfac legaturile de la macara, se leaga si se monteaza urmatorul segment, procesul de infingere fiind analog cu cel mentionat anterior, in vederea respectarii traiectoriei de inaintare; - dupa montarea celui de-al treilea segment se trece efectiv la forare prin schimbarea dispozitivului macara cu cel de sapat tip greifer; - aceste schimbari se repeta pe toata durata forajului, fiind impuse de necesitatea montarii segmentelor de tubaj necesare pentru atingerea cotei de fundare; - pe lungimea primelor trei segmente de tubaj, forarea se efectueaza cu atentie, in asa fel incit contactele dintre greifer si tubaj sa nu pericliteze unghiul de inaintare si pozitia tubajului; - pe parcursul executarii forajului se mentine o diferenta minima de cel putin jumatate din diametrul pilotului intre cota inferioara a tubajului si cota forajului, in sensul ca adincimea de foraj sa fie mai mica decit adincimea de patrundere a tubajului in vederea eliminarii posibilitatii aparitiei fenomenelor hidrodinamice manifestate prin antrenarea pamintului de la baza forajului si slabirea terenului din jur, fapt care duce la reducerea capacitatii portante a pilotilor invecinati; - deasemeni, tot pentru impiedicarea aparitiei acestor fenomene, se va continua infingerea tubajului pina la atingerea unui strat mai dur atunci cind se constata o usurinta in procesul de infingere cauzata de interceptare unui strat moale, necoeziv; - in acest caz greiferul se extrage incet, pentru diminuarea efectului de piston pe care il produce la ridicare iar nivelul apei din foraj se mentine permanent cu cel putin 1 m deasupra pinzei freatice; - forajul se considera incheiat atunci cind se atinge cota de fundare proiectata iar materialul excavat corespunde ca natura si consistenta celui mentionat in documentatia geotehnica; - atunci cind la cota proiectata nu se regaseste roca specificata, se sisteaza lucrarile si se convoaca de urgenta consultantul si proiectantul de specialitate; - pe tot parcursul executiei forajului, pentru fiecare pilot, se intocmeste cite o fisa de foraj in care se specifica grosimea si cotele straturilor interceptate

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 290

precum si natura rocilor din care sunt formate; se pastreaza la punctul de lucru, pentru fiecare pilot forat, mostre din straturile distincte interceptate la forare; abaterile limita admise la executia pilotilor se refera la pozitia in plan a pilotilor, respectiv 7,5 cm pentru piloti dispusi pe un singur rind si 10 cm pentru cei dispusi pe mai multe rinduri, la inclinarea axului, respectiv 2 %, la cota bazei, respectiv 20 cm si la diametru, respectiv 2 cm; betonarea pilotului se face la maxim 36 ore de la executia forajului iar carcasa de armatura se introduce inainte de betonare; inaintea lansarii carcasei de armatura se efectueaza curatarea talpii forajului prin coborirea inceata a greiferului si excavarea sedimentelor depuse, fara a afecta terenul de fundare; carcasa de armatura se leaga la cirligul macaralei si se ridica cu atentie la verticala in asa fel incit sa se asigure stabilitatea si forma ei; atunci cind lungimea pilotului determina tronsonarea carcasei de armatura, imbinarea tronsoanelor se face pe pozitie, respectiv deasupra tubajului, prin lansarea in foraj a primului tronson si suspendarea acestuia la nivelul cerut de platforma de lucru pentru efectuarea imbinarilor, legarea la cirligul macaralei si aducerea pe pozitie a celuilalt tronson, mentinerea legaturii la macara pina la terminarea executiei imbinarilor, refacerea fretarii pe sectorul de imbinare, eliminarea elementelor de suspendare a primului tronson si lansarea in tubaj a carcasei realizate; carcasa de armatura nu se coboara pe talpa forajului; se va respecta cota de montare proiectata prin suspendarea carcasei la nivelul cerut; lansarea carcasei in foraj se face cu atentie, la viteza mica si fara a executa manevre bruste prin care se poate deforma carcasa sau elementele componente, urmarindu-se in permanenta existenta si modul de comportare a distantierilor, in vederea centrarii carcasei de armatura in interiorul tubajului; se are in vedere faptul ca armaturile deformate sau necentrarea in tubaj cauzata de distrugerea distantierilor, poate duce la agatarea carcasei de tubaj in timpul procesului de recuperare a acestuia si, implicit, la ratarea pilotului; dupa montarea carcasei de armatura se introduce in tubaj coloana de betonare prin imbinarea pe pozitie si coborirea tronsoanelor asamblate pina in apropierea talpii forajului (30 50 cm) si se monteaza pilnia la capatul superior al coloanei; inainte de betonare se iau masuri de asigurare a continuitatii executiei acestui proces (autotransportoare de beton de rezerva, cai de acces si manevre, locuri de turnare a betonului neconform sau in exces); cantitatea de beton teoretic necesara, determinata in urma efectuarii calculelor de volum, este suplimentata, in vederea asigurarii continuitatii procesului pina la finalizare, datorita existentei straturilor necoezive sau acvifere care implica un consum sporit de beton in vederea echilibrarii presiunilor interne;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 291

- prima sarja turnata asigura separarea betonului de apa din foraj, deversarea betonului in pilnie fiind oprita numai atunci cind coloana nu se dezamorseaza; in acest caz se procedeaza la ridicarea lenta a coloanei de betonare pina la dezechilibrarea presiunilor si dezamorsarea coloanei; - in timpul procesului de betonare se tine in permanenta sub control nivelul betonului in foraj si nivelul bazei coloanei de betonare, in sensul ca nivelul betonului sa fie cu cel putin 2 m mai sus decit baza coloanei dar nu mai mult de 4 m; - pe masura ce se ridica tubulatura de betonare se efectueaza si dezasamblarea tronsoanelor care nu mai sunt necesare; acestea se spala cu jet de apa si se depoziteaza in asa fel incit sa nu se produca deformari ale pieselor de imbinare sau ale tubului propriuzis; - recuperarea tubajului se poate face pentru fiecare segment in parte sau pentru mai multe segmente odata dar numai atunci cind baza coloanei de betonare se afla la nivelul maxim admis sub nivelul betonului, prevenind astfel aparitia posibilitatii ca pozitia bazei coloanei sa fie la mai putin de 2 m de nivelul betonului sau chiar deasupra lui, datorita scaderii nivelului betonului in foraj in urma deversarilor in straturile necoezive sau acvifere; - tubajul recuperat se segmenteaza, in cazul in care au fost scoase mai multe segmente odata, se spala cu jet de apa si se depoziteaza astfel incit sa nu se produca deformari ale pieselor de imbinare sau ale tubajului propriuzis; - la executia pilotilor forati de diametru mare tubati se va tine cont ca inaltimea suplimentara de turnare este de cel putin 1 d dar minim 1 m la piloti cu fisa de pina la 20 m si de cel putin 1,5 d dar minim 1,5 m la piloti cu fisa peste 20 m, unde d reprezinta diametrul pilotului; - pentru fiecare pilot turnat se intocmeste o fisa de betonare in care se inregistreaza consumul de beton, pas cu pas, pe toata lungimea de betonare, pasul reprezentind o inaltime de ridicare a tubajului; - procesul de demolare a inaltimilor suplimentar turnate se executa, de regula, dupa ce au fost realizati toti pilotii unui radier si dupa ce betonul a ajuns la maturitate, pentru a nu afecta structura interna a acestuia; demolarea se face deoarece se considera ca pe aceasta inaltime betonul a fost contaminat de apa si sedimentele aflate pe talpa forajului; - abaterea limita admisa la cota capului pilotului este de 5 cm. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - decopertarea pamintului vegetal de pe amplasamentului lucrarii si depozitarea acestuia in locatii aprobate; - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 292

- depozitarea in spatii amenajate, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; - asternerea pamintului vegetal in vederea refacerii conditiilor initiale de mediu sau a amenajarii terenului temporar ocupat sau ramas liber de constructii. 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport; - fisa de foraj; - fisa de betonare.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 293

PPE PA & CO 40 Marcaje rutiere

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 294

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a marcajelor rutiere precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia marcajelor rutiere pe imbracaminti noi sau pe imbracamintile existente. C. TERMINOLOGIE - Microbile de sticla preamestecate: particule de sticla sferice si transparente destinate sa asigure vizibilitatea nocturna a marcajelor rutiere prin retroreflexia fasciculelor incidente ale farurilor unui autovehicul spre conducatorul acestui autovehicul - Marcaj rutier prefabricat: produs pentru marcare rutiera fabricat in uzina sub forma de folie sau rulou, apt pentru a fi aplicat pe un support cu ajutorul unui adeziv, prin presiune, la cald sau printr-o combinatie a acestor mijloace. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini generale comune IPTANA 2002; - SR EN 1424 : 1999 Produse pentru marcaje rutiere. Microbile de sticla preamestecate; - SR EN 1424 / A1 : 2004. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 295

neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a echipamentelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei marcajelor rutiere, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel :

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 296

I. Conditii de mediu si tehnice Conditiile de mediu se refera la temperatura mediului ambiant si la precipitatii, astfel: - marcajele rutiere se executa numai in anotimpurile calduroase, la temperaturi mai mari de 15C si viteza vintului suficient de redusa pentru a nu perturba jetul de vopsea; - marcajele rutiere se executa numai pe imbracaminti rutiere complet uscate; - executia marcajelor rutiere se intrerupe la aparitia precipitatiilor. Utilajele si echipamentele utilizate la executia marcajelor, sunt: - utilaj dotat cu dispozitive de curatat si spalat imbracamintea rutiera; - masina echipata cu dispozitive speciale de aplicat amorsa, vopseaua si bilele de sticla; - echipament de semnalizare si dirijare a traficului; - sabloane diferite; - scule si unelte de mina: lopata, matura, perie, vergele metalice, pensula, etc.. Pentru a se putea executa aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu vopseaua de marcaj. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt reprezentate de vopseaua rutiera, amorsa si microbilele de sticla sau marcaje rutiere prefabricate. Vopseaua de marcaj ecologica este alba, tip masa plastica, monocomponenta, solubila in apa, cu uscare la aer si se utilizeaza pentru marcaje profilate in pelicula continua sau in model structurat (grosimea peliculei ude este de 2000de microni), asigurind vizibilitatea marcajului ziua si noaptea, pe timp uscat sau ploios. Vopseaua se aplica direct pe stratul suport sau prin intermediul amorsei. Fiecare tip de vopsea de marcaj necesita un anumit tip de microbile sau bile mari de sticla. Tipul si dozajul de microbile sau bile mari de sticla sunt recomandate in specificatiile tehnice elaborate de producatorul vopselei. Marcajele prefabricate (termoplastice) sunt reprezentate de benzi autoadezive de culoare alba, cu aplicare la cald sau la rece care indeplinesc aceleasi conditii tehnice de exploatare ca vopseaua. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. II. Tipuri de marcaje rutiere

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 297

Marcaje rutiere longitudinale Marcajele rutiere longitudinale sunt executate in vederea separarii sensurilor de circulatie, delimitarii benzilor si delimitarii partii carosabile. Reprezentarea lor se face prin linie simpla sau dubla, linie discontinua simpla sau dubla si linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua. Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa, de regula, din linie discontinua simpla iar, in unele cazuri, din linii continue sau linii formate dintr-o linie continua. Marcajele longitudinale de delimitare a benzilor se executa cind latimea unei benzi de circulatie este de minim 3 m, prin linii discontinue simple, avind segmentele si intervalele aliniate in profil transversal pe sectoare in aliniament. In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble. Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrare, in exteriorul limitei partii carosabile cu linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase si linii discontinue simple pe celelalte drumuri publice sau in intersectii. Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu vizibilitate redusa in plan prin profil longitudinal, se executa marcaje axiale cu linii continue care inlocuiesc sau dubleaza liniile discontinue atunci cind distanta de vizibilitate este sub limita minima admisa. Marcaje rutiere transversale Marcajele rutiere transversale sunt: - de oprire linie continua cu latimea de de 40 cm; - de cedare a trecerii linie discontinua cu latimea de 40 cm care poate fi precedata de un triunghi; - de traversare pietoni linii paralele cu axa caii cu latimea de 60 cm si lungimea de 3 sau 4 m; - de traversare biciclete doua linii intrerupte. Marcaje diverse Marcajele rutiere diverse sunt: - de ghidare pentru materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa o urmeze in traversarea intersectiei; - pentru spatii interzise linii paralele incadrate sau nu de o linie continua; - pentru reducerea vitezei in curbe deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi linii transversale cu latimea de 40 cm. Marcaje prin sageti sau inscriptii Aceste marcaje dau indicatii cu privire la destinatia benzilor, directia de urmat spre o localitate, limitari de viteza, etc. si au dimensiuni diferentiate in functie de locul unde se aplica si viteza de apropiere. III. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de asternere a SBFS, dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 298

si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , se stabileste tehnologia de executie a marcajelor rutiere, avind in vedere criterii tehnico economice care privesc complexitatea lucrarii, relief, distanta de transport, costuri unitare, necesar de manopera, termen de executie, astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar, realizat cu scule si utilaje dependente intre ele din punct de vedere a succesiunii proceselor si a productivitatii; - ROST intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura trusa de marcaj cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate; - responsabilul de proces convoaca, in prealabil, reprezentantul beneficiarului in vederea predarii primirii amplasamentului lucrarii; - deasemenea, responsabilul de proces convoaca, inainte de inceperea efectiva a marcajelor, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia; - marcajele rutiere se executa numai dupa curatarea temeinica a stratului suport (spalare sau degresare, daca este necesar); - marcajele existente se indeparteaza prin frezare (fara degradarea suprafetei de rulare) atunci cind nu mai corespund cu noul sistem de marcare. IV. Executia marcajelor - se face cu respectarea prevederilor prezentei proceduri, a prescriptiilor documentelor de referinta si specificatiilor tehnice de produs ale producatorilor referitoare la tipul de vopsea, tipul de microbile sau bile mari de sticla, tipul de imbracaminte, dozaje, pregatirea stratului suport, filmul marcajului, etc.; - se executa premarcajul cu ajutorul aparatelor topografice sau manual, prin trasarea si marcarea punctelor de reper directional pe amplasament; - marcajele prin sageti, inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se executa manual, cu ajutorul sabloanelor; - pe durata executiei se verifica modul de omogenizare a vopselei in ambalaj, grosimea filmului ud de vopsea si dozajul de microbile sau bile mari; - banda de marcaj se aplica astfel incit sa aiba un contur clar delimitat iar microbilele sau bilele mari sa fie uniform distribuite pe toata suprafata marcajului. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 299

2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 300

PPE PA & CO 41 Cale tramvai

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 301

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a cailor de rulare a tramvaielor precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia cailor de rulare a tramvaielor sau la modernizarea celor existente. C. TERMINOLOGIE - Cale de rulare tramvai : constructie destinata circulatiei tramvaielor, alcatuita din infrastructura, suprastructura si aparate de cale - Infrastructura : parte a caii de rulare alcatuita din terasamente si lucrari de consolidare si de protectie a instalatiilor edilitare subterane - Suprastructura : parte a caii de rulare situata deasupra platformei caii si alcatuita din sine de tramvai, material marunt de cale, traverse (sau alte elemente), aparate de cale si straturile din diverse materiale situate intre platforma caii si suprafata partii carosabile - Platforma caii : suprafata plana amenajata la partea superioara a infrastructurii caii de rulare peste care se executa suprastructura caii de rulare. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini; - SR 13436 : 1999 Calea de rulare a tramvaielor. Vocabular; - SR 13353 1; 2; 3; 4; 5; 6 : 1997 Calea de rulare a tramvaielor. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului (R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor restrictii de circulatie; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; opreste procesul tehnologic si informeaza

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 302

conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a echipamentelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 303

Fluxul tehnologic corespunzator executiei caii de rulare a tramvaielor, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Conditiile de mediu se refera la temperatura mediului ambiant si la precipitatii, astfel: - pentru executia terasamentelor se respecta conditiile specificate in procedura PPE PA & CO 14 Terasamente; - pentru executia statului de fundatie din balast se respecta conditiile specificate in procedura PPE PA & CO 16 Strat de fundatie din balast sau balast amestec optimal; - pentru asternerea mixturilor asfaltice se respecta conditiile specificate in procedura PPE PA & CO 03 Asternerea mixturilor asfaltice; - pentru executia fundatiilor din beton de ciment se respecta conditiile specificate in procedura PPE PA & CO 25 Fundatii directe; - pentru executia suprastructurii caii de rulare a tramvaielor se respecta conditiile specificate in procedura PPE PA & CO 38 Montaj elemente prefabricate si prescriptiile specifice ale furnizorului kitului pentru sudura aluminotermica. Utilajele si echipamentele utilizate la executia caii de rulare a tramvaielor, sunt: - pentru executia terasamentelor sunt specificate in procedura PPE PA & CO 14 Terasamente; - pentru executia statului de fundatie din balast sunt specificate in procedura PPE PA & CO 16 Strat de fundatie din balast sau balast amestec optimal; - pentru asternerea mixturilor asfaltice sunt specificate in procedura PPE PA & CO 03 Asternerea mixturilor asfaltice; - pentru executia fundatiilor din beton de ciment sunt specificate in procedura PPE PA & CO 25 Fundatii directe; - pentru executia suprastructurii caii de rulare a tramvaielor sunt specificate in procedura PPE PA & CO 38 Montaj elemente prefabricate si in prescriptiile tehnice ale furnizorului kitului pentru sudura aluminotermica. Pentru a se putea executa aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu produsele utilizate. De asemeni, periodic, se

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 304

efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii sunt sunt cele specificate in procedurile proceselor de executie mentionate. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de executie cale de rulare tramvai, dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor, se stabileste tehnologia de executie, avind in vedere criterii tehnico economice care privesc complexitatea lucrarii, locatia, distanta de transport, costuri unitare, necesar de manopera, termen de executie, astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar, realizat cu scule, utilaje si echipamente dependente intre ele din punct de vedere a succesiunii proceselor si a productivitatii; - ROST intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura punctul de lucru cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate; - responsabilul de proces convoaca, in prealabil, reprezentantul beneficiarului in vederea predarii primirii amplasamentului lucrarii si a inventarierii materialelor refolosibile; - deasemenea, responsabilul de proces convoaca, inainte de inceperea efectiva a lucrarilor, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia; - se efectueaza trasarea si reperarea punctelor caracteristice ale lucrarii se respecta conditiile specificate in procedura PPE PA & CO 13 Trasare. III. Dezafectare cale de rulare tramvai existenta - se extrag, cu ajutorul uneltelor de mina si echipamentului montat pe excavator, cordoanele de cauciuc utilizate la fixarea sinelor in canalele dalelor prefabricate; - se extrag, cu ajutorul rangilor si penelor metalice, sinele din canalele dalelor prefabricate si se taie in cupoane de 12 metri (lungimea a doua dale); - la sfirsitul programului, cupoanele de sina obtinute se incarca in auto si se predau beneficiarului (pe baza de proces verbal) in vederea revalorificarii; - este interzisa demontarea dalelor fara extragerea prealabila a sinelor; - dalele prefabricate se demonteaza cu macaraua, se incarca in mijloace auto corespunzatoare si se predau beneficiarului (pe baza de proces verbal) in vederea revalorificarii; in vederea asigurarii stabilitatii si pozitiei corespunzatoare a sarcinii legate la cirligul macaralei, de capetele dalelor se leaga funii de dirijare actionate de personal instruit;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 305

- accesul mijloacelor auto in incinta restrictionata precum si iesirea acestora in carosabil se va efectua cu piloti de dirijare a circulatiei dotati cu veste avertizoare; - pavelele de granit aferente zonei caii de rulare si materialul granular de sub dalele prefabricate se dezafecteaza, se incarca in auto si se predau beneficiarului (pe baza de proces verbal) in vederea revalorificarii; - inafara programului de lucru, utilajele, echipamentele si materialele utilizate sau rezultate se parcheaza sau depoziteaza astfel incit sa nu afecteze negativ circulatia rutiera in spatiile nerestrictionate. IV. Executia sapaturilor - se aplica prevederile procedurii PPE PA & CO 14 Terasamente; - atunci cind, in timpul efectuarii sapaturii, sunt sesizate utilitati edilitare (apa, canal, termoficare, electricitate, telefonie, gaze) necunoscute sau nereperate initial, se sisteaza sapatura si se convoaca de urgenta reprezentantii beneficiarului, consultantei si administratorului utilitatii respective in vederea stabilirii de solutii corespunzatoare; - atunci cind, dupa efectuarea sapaturii, se constata diferente mari fata de litologia specificata in documentatia tehnica, se convoaca de urgenta reprezentantii beneficiarului, consultantei si proiectantului in vederea stabilirii de solutii corespunzatoare; V. Executia drenurilor - se aplica prevederile procedurii PPE PA & CO 36 Drenuri. VI Executia peretilor din beton de ciment - se aplica prevederile procedurii PPE PA & CO 25 Fundatii directe. VII. Executia stratului de fundatie din balast - se aplica prevederile procedurii PPE PA & CO 16 Strat de fundatie din balast sau balast amestec optimal; - stratul de fundatie din balast se realizeaza pe un strat de nisip natural de 5 cm grosime dupa compactare, cu rol de rupere a capilaritatii; - stratul de nisip natural se realizeaza pe suport din geotextil asternut pe patul caii. VIII. Executia platformei caii - se aplica prevederile procedurii PPE PA & CO 03 Asternerea mixturilor asfaltice. IX. Executia suprastructurii caii - se traseaza axele cailor de rulare prin punctele caracteristice si punctele de indesire necesare in conformitate cu prevederile procedurii PPE PA & CO 13 Trasare; - se pozitioneaza si monteaza armatura betonului de monolitizare a traverselor in conformitate cu prevederile procedurii PPE PA & CO 27 Armaturi; - se pozeaza traversele bibloc;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 306

- inainte de montarea sinelor de tramvai, pe talpile acestora se monteaza placute din cauciuc pentru diminuare zgomotelor si vibratiilor; - se monteaza sinele de tramvai si se realizeaza o prindere provizorie, la maxim din forta de prindere a acestora de traverse; - se ridica la nivel si se caleaza traversele prevazute cu orificii de calare cu ajutorul suruburilor cu filet si placutelor de rezemare; - ansamblul traverse sine se rigidizeaza impotriva miscarilor pe orizontala cu juguri metalice refolosibile; - se efectueaza sudarea sinelor pe tronsoane de 126 m si apoi intre tronsoane, realizindu-se sectoare de circa 1 km; sudurile se realizeaza in ecartul de temperatura 17 27 C in conformitate cu prevederile procedurale ale subantreprenorului de specialitate; - se monteaza, pe ambele fete a inimii sinelor piese din cauciuc pentru diminuarea zgomotelor si vibratiilor; - se monteaza tubulatura si caminele de vizitare pentru reteaua de management a caii de rulare; - inainte de betonare, sectoarele pregatite se receptioneaza, verificarile constind in: - incadrarea in abaterea maxima admisibila de 0,5 cm fata de axa proiectata; - incadrarea in tolerantele admisibile la verificarea prin sageti fata de valoarea de calcul a acestora, astfel: pentru curbe circulare 1 mm si pentru curbe progresive 0,5 mm; - incadrarea in abaterea maxima de 2 mm a profilului in lung, cu conditia de a fi pierduta pe o lungime egala cu 1200 x abaterea; - in profilul transversal, in aceasi sectiune, denivelarea maxima admisibila intre cele doua sine este de 1 mm / m; - incadrarea ecartamentului in tolerantele de 2 mm cu conditia pierderii acesteia cu o variatie de 0,5 mm / m; - se toarna betonul de monolitizare a traverselor (in conformitate cu prevederile procedurii PPE PA & CO 25 Fundatii directe) astfel incit sa ramina sub sine un spatiu de 2-3 cm care sa permita efectuarea detensionarii sinelor si sa permita patrunderea betonului de inglobare a sinelor de tramvai; - dupa intarirea betonului dar nu la mai mult de 24 ore de la turnare, se scot jugurile de rigidizare si suruburile de calare a traverselor si se curata in vederea refolosirii; - atunci cind betonul turnat permite lucrul in zona, se efectueaza detensionarea sinelor pe sectoare, in ecartul de temperatura 17 27 C, prin desfacerea completa a prinderilor si lovirea sinelor, dinspre centrul sectorului spre margini sau dinspre capatul fix spre capatul liber, cu ciocane din lemn de esenta tare si apoi refacerea provizorie a prinderilor traversa - sina; - se realizeaza legaturile echipotentiale intre sine si se monteaza piesele de colectare a apelor din sina;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 307

- se efectueaza reverificarea incadrarii in tolerantele admisibile a parametrilor geometrici ai caii de rulare si se realizeaza prinderea definitiva a sinelor de traverse ; - se realizeaza protejarea prinderilor elastice, impotriva patrunderii betonului, cu dispozitive speciale din cauciuc; - inainte de turnarea betonului de inglobare se face verificarea calarii fine (verificarea axelor in plan vertical si orizontal); - se toarna betonul de inglobare in conformitate cu prevederile procedurii PPE PA & CO 25 Fundatii directe; - se realizeaza inglobarea liniei la nivelul carosabilului prin doua straturi de mixtura asfaltica (BAD 25 5 cm si MASF 16 4 cm cu un strat de geocompozit intre ele) asternute in conformitate cu prevederile procedurii PPE PA & CO 03 Asternerea mixturilor asfaltice. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 308

PPE PA & CO 42 Lucrari de intretinere curenta si reparatii perodice la linii si aparate de cale CF, cu executie manuala (fara sudarea sinelor)

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 309

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a lucrarilor de intretinere curenta (C) si reparatii periodice (RP) la linii si aparate de cale CF, cu executie manuala precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie, in standardele si reglementarile specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la aparate de cale si linii de CF, cale cu joante sau fara joante, pe traverse de lemn sau beton, indiferent de tipul sinei si felul prinderii. C. TERMINOLOGIE - Suprastructura CF : parte a caii ferate alcatuita din sine, material marunt de cale, traverse, aparate de cale si prisma caii. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Caiet de sarcini; - STAS 10849 / 1985 Lucrari de cale ferata. Infrastructura si suprastructura caii; - Instructia 300 / 1982 Intretinerea liniilor ferate; - Instructia 314 / 1989 Norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii; - Instructia 307 / 1995 Indrumator pentru revizia aparatelor de cale; - Instructia 305 / 1997 Privind fixarea termenelor si a ordinei in care trebuie efectuata revizia caii; - Instructia 317 / 2004 Restrictii de viteza, inchideri de linii si scoatere de sub tensiune. E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 310

- raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si sigurantei circulatiei si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de siguranta traficului si de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a echipamentelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Personal CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei lucrarilor de intretinere curenta si reparatii periodice la linii si aparate de cale CF, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 311

Conditiile de mediu se refera la temperatura mediului ambiant si la precipitatii, astfel: - lucrarile de intretinere curenta si reparatie periodica au caracter de interventie si se executa in tot timpul anului, ori de cite ori este necesar. Echipamentele utilizate la aceste lucrari sunt : - masina de taiat sina; - masina de gaurit sina; - masina de gaurit traverse; - grup generator sudura; - vinciuri de 5,.., 8 to; - tipar de masurat calea tip Robbel; - cupon de sina cu termometru; - cheie dinamometrica. Uneltele si sculele utilizate sunt : - ciocan de burat; - lopeti tip CF; - furci; - manele; - baros; - chei de buloane verticale, de joanta, de tirfoane; - clesti de sina, de traverse. Pentru a se putea executa aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor sculelor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a echipamentelor si sculelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu produsele utilizate. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia echipamentelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii sunt: sine, traverse, aparate de cale, material marunt de cale, indicatoare de cale, piatra sparta. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de intretinere curenta si / sau reparatii periodice, dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor, se stabileste tehnologia de executie, avind in vedere criterii tehnico economice care privesc complexitatea lucrarii, locatia, distanta de transport, costuri unitare, necesar de manopera, termen de executie,

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 312

astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar, realizat cu scule, utilaje si echipamente dependente intre ele din punct de vedere a succesiunii proceselor si a productivitatii; - responsabilul de proces convoaca, in prealabil, reprezentantul beneficiarului in vederea predarii primirii amplasamentului lucrarii si a inventarierii materialelor refolosibile; - responsabilul de proces verifica existenta tuturor materialelor necesare si daca acestea corespund specificatiilor de calitate solicitate; - responsabilul de proces verifica existenta tuturor dispozitivelor, echipamentelor si sculelor necesare si starea lor de functionare; - responsabilul de proces verifica existenta fortei de munca necesara, pe meserii si calificari; - responsabilul de proces verifica existenta conditiilor de mediu si iluminat la punctul de lucru; - responsabilul de proces verifica indeplinirea tuturor conditiilor legale instructionale referitoare la inchiderea de linii. III. Descrierea lucrarilor de intretinere curenta (IC) - remedierea deranjamentelor aparute la linie si aparatele de cale, prin actionare asupra cauzelor care le-au provocat; - asigurarea nivelului transversal si a pozitiei corecte a liniilor si aparatelor de cale in plan; - inlocuirea materialului de cale defect sau uzat; - repararea traverselor in linie si in depozite; - restabilirea continuitatii caii fara joante; - redetensionarea caii fara joante atunci cind este cazul; - verificarea si asigurarea stringerii buloanelor si tirfoanelor aferente liniei si aparatelor de cale; - asigurarera scurgerii apelor de pe platforma caii si mentinerea functionalitatii sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale; - indepartarea sau intretinerea vegetatiei de pe ampriza liniei CF. IV. Deascrierea lucrarilor de reparatie periodica (RP) Pe parcursul anului, lucrarile de reparatii periodice se planifica si se desfasoara corespunzator cu anotimpurile, in conformitate cu prevederile din Instructia nr. 300. Ciclurile de reparatii periodice sunt stabilite prin Instructia nr. 300. - ciuruirea la rind a prismei caii la minim 10 cm sub talpa traverselor; - asanarea platformei, asigurarea straturilor de nisip si piatra sparta si ciuruirea pietrei sparte la traversele si joantele noroioase; - burajul la rind al traverselor, pina la 6 cm; - aducerea traverselor din zona joantelor la pozitia prescrisa; - verificarea la rind a sinelor prin dezeclisare, ungerea buloanelor orizontale si consolidarea joantelor; - repararea sau inlocuirea tuturor sinelor defecte;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 313

- readucerea joantelor la echer, a acelor si contraacelor si rectificarea rosturilor de dilatatie; - revizuirea prinderilor, inlocuirea materialelor uzate sau defecte si completarea celor care lipsesc; - scoaterea placutelor calibrate de sub sina (utilizate iarna pentru rectificarea nivelului); - repararea sau inlocuirea diblurilor la traversele din beton; - repararea traverselor de lemn sau inlocuirea celor necorespunzatoare; - introducerea placilor de polietilena si imbunatatirea izolatiei electrice la traversele din beton; - revizuirea dispozitivelor contrafugirii sinelor; - repararea sau inlocuirea de piese pe aparatele de cale; - inlocuirea materialului marunt; - repararea trecerilor de nivel; - completarea prismei caii; - riparea integrala a liniei si aparatelor de cale, care cuprinde: inchiderea liniei si semnalizarea corespunzatoare a lucrarii transportul pietrei sparte inlocuirea traverselor necorespunzatoare tragerea la tipar aruncarea in linie a pietrei sparte prevazute la care se adauga sporul de compactare de 18 % burajul I al traverselor riparea sumara burajul II al traverselor burajul III al traverselor, inclusiv umplerea cu piatra sparta a golurilor dintre traverse, baterea cu maiul riparea definitiva rectificarea rosturilor de dilatatie aplanarea banchetelor profilarea prismei curatirea santurilor de piatra sparta sau alte materiale rectificarea pozitiei in plan si stringerea tuturor tirfoanelor pe parcursul rodajului mecanic - refacerea pantelor de scurgere, decolmatarea sau curatirea santurilor; - taierea si aplanarea banchetelor; - repararea si revopsirea indictoarelor de cale si marcilor de siguranta. Tolerantele admise la linie sunt: - la ecartament: +10/-5 mm si variatia ecartamentului de maxim 2 mm/m; - la nivel: +3/-3 mm pentru viteze mai mari de 140 km/h si +5/-3 mm pentru viteze mai mici sau egale cu 140 km/h; - la sine: nu se admite nicio sina defecta;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 314

- la traverse: nu se admit doua la rind necorespunzatoare. Tolerantele admise la aparatele de cale sunt cele din Instructia 314. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 315

PPE PA & CO 43 Reparatii curente la imbracamintile din beton de ciment aeroportuare

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 316

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a reparatiilor curente la imbracamintile din beton de ciment aeroportuare precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia reparatiilor curente la imbracamintile din beton de ciment aeroportuare. C. TERMINOLOGIE - Beton de ciment: amestec de agregate naturale, aglomerate in prezenta apei cu ciment, pritr-o tehnologie adecvata; - Rosturi: spatii realizate pe intreaga grosime sau numai pe o portiune din aceasta, a imbracamintii din beton de ciment in vederea evitarii aparitiei necontrolate a fisurilor si crapaturilor in imbracaminte, datorate contractiilor, dilatatiilor si diferitelor solicitari la care este expusa; - Beton de ciment rutier tixotropic: beton de ciment rutier virtos care are in stare proaspata o astfel de compozitie incit ii permite sa ia orice forma impusa de cofrajul masinii care il pune in opera si isi mentine verticale fetele laterale ale benzii de beton dupa trecerea masinii, pina la completa sa intarire; - SBFS: straturi bituminoase foarte subtiri, executate la rece, sunt destinate intretinerii curente a imbracamintei rutiere si au o grosime de 8-16 mm. Ele sunt realizate la temperatura mediului ambiant, din mixturi asfaltice pe baza de emulsie bituminoasa cationica cu bitum modificat cu polimeri si sunt de regula necilindrate; - Emulsie bituminoasa cationica: dispersie de particule de bitum de ordinul micronilor in apa, in prezenta unui emulgator; - RTE: responsabil tehnic cu executia; - utilaje: aparate, masini, vehicule si altele asemenea necesare pentru executia si terminarea lucrarilor; - bunuri: utilajele antreprenorului, materialele, echipamentele si lucrarile provizorii; - materiale: produse de orice tip (altele decat echipamente) care vor face sau fac parte din lucrarile permanente; - echipamente: aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente - lucrari permanente: lucrari permanente necesare a fi executate de catre antreprenor conform contract;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 317

D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Normativ NP 050 - 2000 pentru repararea imbracamintilor din beton de ciment aeroportuare - Normativ NP 044 2000 pentru evaluarea capacitatii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare - Normativ NP 085 2004 privind evaluarea starii de degradare a imbracamintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare - Ghid GP 108-04 pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri. - SR 667/2001 Agregate naturale de piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate - SR EN 196-1/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea rezistentelor mecanice - SR EN 196-3/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea timpului de priza si a constantei de volum - SR EN 196-6/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea finetei - SR EN 196-7/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Metode de prelevare si pregatirea probelor de ciment - SR 183-1/1995 Lucrari de drumuri.Imbracaminti din beton de ciment. Conditii tehnice generale de calitate - SR 227-5/1996 Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea caldurii de hidratare - SR EN 197-1/2002 Ciment. Partea I: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale - SR 438-3 / 1998 Plase sudate - SR 662/2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera - SR EN 1008/2003 Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusive a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, apa de preparare pentru beton - SR EN 12390-6/2002 Incercare pe beton intarit. Partea 6: Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor - STAS 1667 / 1976 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali - STAS 1759/1988 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea densitatii aparente, a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine si a inceputului de priza - STAS 2414/1991 Incercari pe betoane. Determinarea densitatii, compactitatii si porozitatii betonului intarit - STAS 3622/1986 Betoane de ciment. Clasificare - STAS 5479/1988 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea continutului de aer oclus. - STAS 8625/1990 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 318

-NE 014-02 / 2002 Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe si glisante - NE 012 / 1999 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea A: Beton, Beton armat - SR 754/1999 Bitum neparafinos pentru drumuri - Normativ AND ind. 551/1999 Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrarile de drumuri - Normativ AND ind. 552/1999 Normativ privind conditiile tehnice impuse emulsiilor bituminoase cationice - STAS 1342/1991 Apa potabila - Normativ AND 523/2003 Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece -Normativ AND 589/2004 Caiet de sarcini generale nr. 12 straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu disciplina, siguranta si securitatea pe santier; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al protectiei muncii si sigurantei desfasurarii lucrarilor si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 319

- coordoneaza activitatile legate de semnalizarea lucrarilor in executie, a partilor de lucrare executate; - coordoneaza transporul materialelor, echipamentelor si utilajelor in santier, repartizarea lor cu respectarea masurilor de siguranta si securitate impuse de procedura interna a aeroportului; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil cu disciplina, securitatea si siguranta pe santier: - intocmeste, impreuna cu responsabilul de proces, planul de organizare al santierului si stabileste strict tehnologiile de lucru aplicabile in conformitate cu proiectul tehnic si cu normele proprii de siguranta si securitate ale aeroportului pe care le propune aprobarii Dirigintelui; - urmreste respectarea normelor de securitate si siguranta impuse, instruieste personalul relativ la aceste norme, asigura conditiile pentru indeplinirea acestor dispozitii; - raspunde direct pentru orice abatere de la normele de siguranta si securitate impuse; Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a echipamentelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei lucrarilor de reparatii, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel :

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 320

I. Conditii de mediu si tehnice Reparatii cu SBFS se face doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi cuprinse intre 10 si 30 C, in perioada mai-septembrie, in zone cu clima calda si iunieaugust, in zone cu clima rece. De asemeni, procesul se intrerupe pe timp de ploaie. Trusa de astenere a SBFS este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic, din trenul de asternere propriuzis: - utilaj dotat cu dispozitiv de curatare si spalare a stratului suport; - autogudronator pentru raspindirea emulsiei cationice in vederea amorsarii stratului suport; - instalatie tip Slurry-matic pentru prepararea si asternerea SBFS si celelalte componente care deservesc trenul de asternere, adica: - autoincarcator frontal; - autotransportor pentru emulsie bituminoasa; - autocisterna pentru apa; - autocamion pentru transport muncitori; - autoutilitara. Pentru a se putea executa procesul tehnologic de asternere a SBFS este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei mai bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a: - dispozitivului de curatare si spalare a stratului suport; - rampei raspinditoare de emulsie a autogudronatorului; - sistemul de transport si dozare a componentelor mixturii, comenzilor pneumatice si electrice, malaxorului, snecurilor repartizatoare si a grinzii finisoare la instalatia tip Slurry-matic. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului de lucru, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu mixtura preparata si asternuta. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate la prepararea si asternerea SBFS, sunt: - agregate naturale de cariera, sorturi 0-4, 4-8 si 8-10, care respecta cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 667 : 2000; - emulsie bituminoasa cationica cu rupere lenta, ca liant si emulsie bituminoasa cationoca cu rupere rapida, ca amorsaj, care respecta cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si Normativ AND nr. 552 / 1999; - ciment, conform SR EN 197 1 : 2002, STAS 10092 78; - aditiv intirzietor de priza; - apa. Depozitele de agregate se amenajeaza astfel incit sa se elimine posibilitatea impurificarii si contaminarii lor.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 321

Cimentul se depoziteaza in spatii acoperite, pentru a preveni fenomenul de aglomerare in prezenta umiditatii. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt: carburanti, lubrifianti, apa si piesele de schimb. Reparatii cu beton de ciment Imbracamintile din beton de ciment se executa in intervalul de temperaturi atmosferice +5.+35C iar temperatura betonului la punerea in opera nu va fi mai mare de 30C. In mod exceptional, in intervalul de temperaturi 0.+5C lucrarile se pot executa numai cu avizul consultantului, cu luarea masurilor speciale prescrise in ceea ce priveste prepararea, asternerea si protejarea betoanelor, conform prevederilor documentatiilor tehnico-normative in vigoare. Deasemeni, conditiile de mediu afecteaza si durata de transport a betonului. Astfel, atunci cind se utilizeaza aditivi intirzietori de priza, recomandati de catre laborator, durata maxima de transport este de 45 min. pentru o temperatura ambianta situata in intervalul +15.+35C si 60 min. pentru temperaturi sub +15C. Mijloacele de transport sunt dotate cu prelate astfel incit sa nu fie favorizata pierderea de apa din masa betonului prin evaporare la contactul direct cu razele solare sau spalarea betonului in caz de precipitatii. Trusa de asternere a betoanelor rutiere in cofraje glisante este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic, din: - autobasculante pentru transportul betonului rutier; - utilaj complex care asigura raspindirea betonului tixotropic intre cofrajele glisante ale utilajului, nivelarea primara a betonului, vibrarea in masa a acestuia cu ajutorul unei baterii de pervibratoare, implantarea in masa betonului a ancorelor din otel-beton la rostul longitudinal de contact, nivelarea secundara a betonului, realizarea planeitatii suprafetei betonului proaspat cu ajutorul a 1 sau 2 grinzi oscilante transversal si finisarea efectuata de o placa finisoare suspendata; - utilaj de realizare a rosturilor transversale de contractie prin vibrare (atunci cind acesta lipseste rosturile se taie mecanizat); - grinda finisoare oscilanta cu miscare oblica care asigura uniformitatea suprafetei in profil longitudinal; - utilaj de realizare a rugozitatii suprafetei de rulare; - placi vibratoare pentru suprafete mici la care asternerea se face manual si suprafetele adiacente cofrajelor glisante; - dispozitiv de protejare a betonului impotriva actiunii soarelui sau a ploii acoperisuri extensibile mobile (atunci cind acesta lipseste protejarea betonului se executa cu acoperisuri fixe); - dispozitiv de taiere a rosturilor; - echipament de preparare a masticului bituminos; - cisterna pentru apa; - cofraje usoare si tarusi pentru sustinerea marginilor betonului proaspat turnat dupa glisarea cofrajelor initiale (numai atunci cind este cazul).

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 322

Pentru a se putea executa in conditii optime procesul de executie a imbracamintilor din beton de ciment in cofraje glisante, este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a modului de functionare a: - autobasculantelor de transport si a dispozitivelor de protejare a betonului pe durata transportului (prelate); - sistemului de autopropulsare, sistemului de distributie transversala a betonului proaspat, sistemului hidraulic, sistemului de ghidare electronic, sistemului de vibrare si sistemului de nivelare ale utilajului complex de asternere; - sistemului de autopropulsare si sistemului de vibrare a cutitului, la utilajul de realizare a rosturilor de contractie; - sistemului de vibrare a placii finisoare; - dispozitivelor de finisare si realizare a rugozitatii; - sistemului de vibrare a placilor vibratoare; - etanseitatii dispozitivului de protejare a betonului; - instalatiei de umectare si discului echipamentului de taiat rosturi; - instalatiei de incalzire a bitumului si dispozitivului de distributie a masticului bituminos; - cofrajelor glisante. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu betonul rutier. Deasemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - betoane de ciment rutiere tixotropice, conform SR 183 1, SR 183 2; - nisip de riu; - hirtie Kraft sau folie de polietilena; - carton asfaltat; - emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida care sa respecte cerintele de calitate stipulate in caietele de sarcini sau in STAS 8877 72 si Normativ AND nr. 552 / 1999; - substante pulverizante pentru realizarea peliculelor de protejare a betonului; - scinduri din lemn de esenta moale; - tuburi din cauciuc sau alte materiale de colmatare elastice; - mastic bituminos; - ancore din otel-beton. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 323

II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie, dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , se stabileste tehnologia de executie a lucrarilor de reparatii, avind in vedere normele de securitate si siguranta pe aeroport i criterii tehnico economice care privesc complexitatea lucrarii, drumuri de acces, distane de transport, costuri unitare, necesar de manopera, termene de executie, astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar, realizat cu scule si utilaje dependente intre ele din punct de vedere a succesiunii proceselor si a productivitatii; - responsabilul de proces convoaca, in prealabil, reprezentantul beneficiarului in vederea predarii primirii amplasamentului lucrarii si demarcarii zonei efective de lucru; - deasemenea, responsabilul de proces convoaca, inainte de inceperea efectiva a lucrarilor, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii utilajelor, echipamentelor si a zonelor de amplasare ale acestora; III. Procese curente Pregatirea stratului suport: 1. Decopertarea stratului bituminous - Se delimiteaza cu creta conturul suprafetelor ce urmeaza a fi decopertate in prezenta beneficiarului si a reprezentantului executantului. - Se frezeaza suprafetele marcate, mecanic sau manual (in zonele care nu permit accesul utilajului de frazare) pe o grosime variabila, variind intre limitele prevazute in detaliile de executie, astfel incat sa nu fie afectata suprafata betonului rutier. Freza utilizata permite controlul precis al grosimii de frezare functie de cerintele din proiect si este dotata cu cutite diamantate, latimea de lucru este de 1,0 m. - Materialul rezultat din frezare se incarca direct in autobasculante (o data cu frezarea) si se evacueaza imediat din zona de lucru. - Manual si mecanizat se trece la indepartarea resturilor de imbracaminte asfaltica ramase in urma utilajului de frezare pana se curata in totalitate suprafata dalelor din beton. - Reziduurile se indeparteaza imediat din zona de lucru. Nu se vor depozita, in nici un caz, pe pista in lucru. 2. Pregatirea stratului suport n vederea asternerii de straturi bituminoase foarte subtiti - se remediaza toate defectiunile si denivelarile existente de maximum 2 cm conform Normativ NP 050 - 2000 pentru repararea imbracamintilor din beton de ciment aeroportuare;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 324

- microfisurile si fisurile stratului support se colmateaza prin pulverizarea pe intreaga suprafata ce urmeaza a fi tratata cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere lenta. - remedierea rosturilor de contractie si de contact consta in indepartarea materialului de colmatare existent din rosturi, curatarea si suflarea cu aer comprimat a locasului rostului (dalele nerostuite se taie pe adancimea de 1/4 - 1/5 din grosimea dalei existente) urmata de colmatarea rosturilor cu mastic bituminos sau alt material pentru colmatare conform instructiunilor de lucru specifice acestuia; - deseurile rezultate se vor indeparta imediat din zona de lucru; - dupa remedierea defectiunilor se va incheia un proces verbal de verificare pe faze de executie; - dupa verificare stratul suport se curata si se amorseaza astfel: - curatarea se face prin maturare mecanica si spalare cu jet de apa sub presiune; - amorsarea se executa uniform cu EBCR 60, prin stropire mecanizata, intr-o cantitate care sa asigure un bitum rezidual de 0.3 0.5 kg/m2 (in functie de porozitatea stratului suport). Amorsarea se executa dupa uscarea stratului suport spalat; - pregatirea materialelor granulare - amestecul de agregate naturale (criblura si nisip de concasare) se face anterior alimentarii combinei, prin dozarea volumetrica a componentelor. Precizia de dozare este de 4%. Omogenitatea amestecului se verifica zilnic prin efectuarea incercarilor de laborator specifice. 3. Indepartarea imbracamintii din beton de ciment - incadrarea defectului intr-o forma geometrica regulata, taierea pe conturul regulat si pe toata grosimea dalei din beton de ciment, verificarea si eventual completarea fundatiei existente; - reperarea locurilor de amplasare a ancorelor in rostul longitudinal de contact, prin spargerea dalelor din loc in loc pe o adancime mai mare decat grosimea, cu ajutorul pikamerului; - taierea ancorelor cu ajutorul aparatului de sudura; - spargerea dalelor cu piconul in fragmente de marime convenabila; - indepartarea fragmentelor de beton din fiecare dala cu utilaje mecanice adecvate. - fundatia obtinuta in urma indepartarii imbracamintii din beton se pastreaza, eventual se reface si se tratreaza conform prevederilor NE 014-2002. Pe aceasta fundatie se pozitioneaza la cota si in pozitie verticala longrinele metalice. - in urma efectuarii acestor lucrari se va intocmi un proces verbal de lucrari ascunse. - deseurile rezultate se vor indeparta imediat din zona de lucru. 4. Executia imbracamintii din beton de ciment in sistem cofraje glisante Punerea in opera a betonului rutier in sistem cofraje glisante se face conform Normativului NE 014-2002.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 325

Betonul se toarna intr-un singur strat in grosimea prevazut in proiectul de executie. Procese premergatoare si procese curente la executia imbracamintilor din beton de ciment in cofraje glisante: - daca stratul suport pentru betonul de ciment este alcatuit din fundatie de balast sau piatra sparta, aceasta se acopera cu un strat de nisip de riu in grosime de 2 cm dupa compactare. - in situatiile in care stratul suport este alcatuit din materiale stabilizate cu ciment, mixturi asfaltice sau betoane de ciment, nu se mai asterne nisip de riu, suprafetele fiind aduse la planeitate prin reparatii, respectiv completari sau plombari din acelasi material, denivelarile admise fiind aceleasi ca in cazul asternerii stratului de nisip. Stratul suport, in aceste situatii, se umezeste inainte de betonare pentru a preveni pierderile de apa din masa betonului; - se traseaza linia axului suprafetei si linia marginii care coincid cu fetele interioare ale cofrajelor glisante; - se realizeaza sistemul de referinta pentru ghidare electronica a utilajului prin intinderea puternica a doua fire sustinute de stilpi metalici infipti in teren la distanta de 10 m in aliniament . Fixarea stilpilor se face topometric si inafara gabaritului utilajului, tinind cont ca cofrajele glisante sunt pozate in interiorul senilelor, firele intinse reprezentind cotele in profil longitudinal ale axului si marginii partii carosabile ce vor fi citite de palpatorii utilajului in timpul deplasarii; - pentru a impiedica scurgerea pastei de ciment si unirea betonului cu stratul de fundatie, dar numai in cazul stratului suport tratat cu nisip de riu, acesta se acopera cu hirtie Kraft sau folie de polietilena intr-un singur strat, petrecerile fiind de 10 cm in sens longitudinal si 20 cm in sens transversal; - se asigura numarul optim necesar de mijloace de transport a betonului, astfel incit procesul de asternere sa se desfasoare neintrerupt; - se aduc si se pun pe pozitie utilajele de asternere iar cofrajele glisante se ung cu ulei pentru a preveni aderenta betonului turnat la acestea. - in cazul in care stratul suport a fost tratat cu nisip de riu si acoperit cu hirtie Kraft sau folie de polietilena, bascularea betonului se face din lateral intre longrine, cu ajutorul unui plan inclinat mobil, astfel incit betonul sa fie dirijat cit mai departe de longrina apropiata de autobasculanta; - in cazul in care stratul suport este alcatuit din materiale stabilizate cu ciment, mixturi asfaltice sau betoane de ciment, bascularea betonului se poate face direct in fata repartizatorului, intr-unul sau mai multe locuri, functie de capacitatea de transport a autobasculantei; - asternerea betonului se asigura pe intreg spatiul dintre cofrajele glisante cu ajutorul repartizatorului cu snec elicoidal dupa care utilajul efectueaza nivelarea primara cu prima placa de nivelare;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 326

- compactarea se bazeaza pe fenomenul de tixotropie a betonului generat prin intermediul pervibratoarelor si al vibratoarelor care lichefiaza masa betonului, ceea ce ii permite sa ia forma cofrajului; - dupa compactare se introduc ancorele din otel-beton la rostul longitudinal de contact, se efectueaza nivelarea secundara cu ajutorul celei de a doua placi de nivelare, se realizeaza rosturile transversale de contractie prin vibrare si finisarea suprafetei betonului cu grinda oscilanta cu miscare oblica; - in urma compactarii, nivelarii si finisarii betonului, dupa inaintarea cofrajelor odata cu masina, banda de beton prezinta suprafetele laterale verticale, fara a mai necesita sustinerea lor. Este totusi necesara existenta unor cofraje usoare si a tarusilor pentru a sustine sau recofra la nevoie marginile stratului de beton dupa trecerea masinii; - asigurarea rugozitatii suprafetei betonului turnat se realizeaza mecanizat, cu ajutorul unei masini montate pe roti si ghidata prin fir ca directie si nivel, dotata cu un echipament de striere transversala. 5. Protejarea betonului de ciment rutier si realizarea rosturilor protejarea betonului proaspat turnat se efectueaza, in prima faza, considerata de la terminarea procesului de asigurare a rugozitatii si pina la inceperea prizei, prin acoperisuri extensibile mobile sau, cind acestea nu sunt disponibile, prin acoperisuri fixe, realizate din materiale rezistente, deschise la culoare; in cea de a doua faza, considerata de la inceperea prizei si pina la darea in exploatare, protejarea betonului se face prin pulverizarea unor substante (fluid de protectie P 45, polisol, etc.) care formeaza o pelicula protectoare la suprafata betonului ce nu permite evaporarea apei din masa acestuia; darea in circulatie a imbracamintei din beton de ciment rutier se face in functie de temperatura mediului ambiant si tipul de beton utilizat, variind in intervalul de 10 24 zile; pentru a evita aparitia fisurilor si crapaturilor necontrolate datorate variatiilor de temperatura si umiditate, tasarilor inegale si tehnologiei de executie, imbracamintile din beton de ciment se executa cu rosturi transversale si longitudinale care pot fi de contact (tehnologice), de dilatatie sau de contractie; rosturile de contact longitudinale se realizeaza intre benzile de beton, pe toata grosimea imbracamintei. Aceste rosturi se armeaza, in conformitate cu specificatiile din prezenta procedura, fiind exceptate platformele cu panta transversala sub 2%, unde armarea nu este necesara. In acest caz, pe suprafetele laterale ale dalelor turnate anterior, se aplica o pelicula de bitum prin stropire cu emulsie bituminoasa; rosturile de contact transversale se realizeaza pri aplicarea pe suprafata laterala a dalei turnate anterior, a unei pelicule de bitum obtinuta prin stropire cu emulsie bituminoasa;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 327

rosturile de contact, atit cele longitudinale cit si cele transversale, se taie in partea superioara a lor, pe o adincime de 30 mm din grosimea dalei si pe o latime de 8 10 mm, pentru a se permite o usoara introducere a produsului de colmatare; rosturile de dilatatie longitudinale se executa pe toata lungimea si grosimea imbracamintei atunci cind aceasta este mai lata de 100 m, la jumatate din latime, in locul unui rost de contact. Rosturile de dilatatie transversale se executa perpendicular pe axul caii din beton, pe toata latimea si grosimea benzii, in urmatoarele situatii: din 100 in 100 m de banda executata, la capetele tablierelor, viaductelor, podurilor, podetelor, la capetele curbelor cu raza mai mica de 300 m, in punctele de tangenta sau in punctele de schimbare a declivitatii, atunci cind proiectul nu prevede racordari convexe; rosturile de dilatatie se realizeaza prin introducerea unei scinduri din lemn de esenta moale, de 20 25 mm grosime si tinuta in apa 24 h in prealabil, la partea inferioara a imbracamintei, pina la 30 mm de la suprafata dalei in cazul imbracamintilor executate dintr-un singur strat sau pina la nivelul superior al stratului de rezistenta in cazul imbracamintilor ce se executa din doua straturi. Aceasta scindura ramine in lucrare. Ulterior, betonul existent deasupra scindurii este indepartat prin executia a doua taieturi paralele, la o distanta mai mare cu 1 2 mm decit grosimea scindurii, pina la nivelul acesteia. In spatiul obtinut se introduc produsele de colmatare; rosturile de contractie longitudinale se executa atunci cind banda de beton are o latime mai mare de 5 m, realizindu-se in axul acesteia. Rosturile de contractie transversale se executa la distante de 4 6 m, perpendicular pe axul drumului sau cu o inclinare de 1/6 fata de acesta, pe toata latimea benzii. Rosturile transversale perpendiculare pe axul drumului sunt continue pe ambele benzi sau simetrice in cazul celor inclinate. Rosturile de contractie se realizeaza pe adincimea de - 1/5 din grosimea dalei la imbracamintile executate dintr-un singur strat sau pe 1/3 din grosimea totala a dalei la imbracamintile executate din doua straturi, cu ajutorul unui disc avind grosimea de 8 mm, pentru a permite o usoara introducere a produsului de colmatare; rosturile de contractie transversale taiate se executa atunci cind nu au fost realizate mecanizat, prin introducerea in masa betonului, pe adincimile mentionate, a unei fisii de carton bitumat prinsa de lama vibratoare a utilajului de executie a rosturilor transversale de contractie; taierea betonului se face in functie de temperatura mediului ambiant si tipul cimentului utilizat, in intervalul de 6 24 h de la punerea in opera a betonului; toate rosturile longitudinale sau transversale ale unei benzi se executa in linie continua, fara frinturi; golurile rezultate la partea superioara o rosturilor se umplu cu produsele de colmatare specificate in documentatia de executie

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 328

denivelarile admise ale suprafetei imbracamintei in sens transversal sau longitudinal sub dreptarul de 3 m sunt de 4 mm; - intre muchiile dalelor invecinate ale rosturilor transversale de contractie nu se admit denivelari; - denivelarile admise intre dale la rosturile de contact sunt de 2 mm; - abaterea admisa la latimea proiectata a benzii de beton sunt de 15 mm; - abaterea admisa la grosimea totala proiectata a imbracamintei din beton este de 10 mm sau + 15 mm. Controlul calitatii lucrarilor executate (controlul calitatii materialelor, controlul in timpul executarii imbracamintii si controlul calitatii betonului ) se va face conform prevederilor NE 014-2002. Conditii tehnice de calitate ale straturilor executate - elemente geometrice si abateri limita: Grosimea imbracamintei este conform proiect tehnic. Nu se admit abateri de la grosimea totala proiectata. Latimea de turnare a benzii de beton este de 5,0 15 m in sistem cofraje glisante. In profil transversal imbracaminte este cu doua pante in forma de acoperis cu pante transversale conform proiect tehnic. Nu se admit nici un fel de abateri la pantele transversale ale imbracamintilor pentru piste. In profil longitudinal abaterile admisibile la cotele imbracamintei in axul suprafetei fata de cotele din proiect sunt de 10 mm. Denivelarile maxime admisibile intre muchiile dalelor invecinate ale rosturilor transversale sunt de 0 mm pentru piste aeroportuare. Denivelarile admisibile la rostul longitudinal de contact intre doua benzi adiacente sunt de 2 mm pentru piste aeroportuare. 6. Executia straturilor bituminoase - asternerea mixturilor turnate - straturile bituminoase foarte subtiri turnate la rece se executa in anotimpurile calduroase, la temperaturi cuprinse intre 10 C si 30 C, in perioada 1 mai 15 septembrie pentru zonele de ses si 1 iunie 15 august in zonele de munte. - perioada de timp dupa care se poate da in circulatie stratul executat se stabileste de catre laboratorul Antreprenorului, functie de conditiile atmosferice, natura stratului suport si a materialelor utilizate, grosimea stratului. - combina de asternere a SBFS va fi evaluata si acceptata de beneficiar pe baza de proces verbal de faza. - asternerea mixturii se realizeaza continuu cu ajutorul a doua transportoare elicoidale. Se pune in miscare combina concomitent cu distribuirea materialului in grinda, reglandu-se viteza de inaintare a utilajului asfel incat sa fie obtinut dozajul de material pe mp stabilit. - asternerea mixturii se realizeaza in doua straturi, caz in care cel de al doilea strat se executa numai dupa consolidarea primului strat, fapt stabilit de laboratorul antreprenorului prin incercari de laborator conform Normativ AND 589/2004 Caiet de

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 329

sarcini generale nr. 12 straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece si Normativ AND 523/2003 privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece. - la incheierea programului sau in caz de defectiuni ale instalatiei, se goleste malaxorul si se curata prin spalare cu jet de apa toate componentele instalatiei care au intrat in contact cu mixtura. - deoarece nu exista trafic, stratul executat se va compacta. Operatiunea de compactare se efectueaza cu compactori cu rulouri netede de 80 120 kN si un cilindru cu pneuri de 120 160 kN, viteza de lucru a compactorului este de 5-8 km/h. Operatiunea de compactare se executa in lungul suprafetei asternute de la margine spre axul pistei, prin realizarea unui numar de min 5 treceri pana la eliminarea completa a apei din mixtura asfaltica asternuta. - compactarea mixturilor asfaltice turnate la rece se face intr-o singura etapa, adica dupa turnarea ultimului strat, cel de uzura. Executia straturilor bituminoase - Protectia lucrarilor - pe parcursul derularii lucrarilor intraga zona de lucru va fi securizata fiind protejata prin parapeti reflectorizanti si stalpi cu lumini de culoare galbena, vizibili de la cel putin 100 m si cu inaltimea conform normelor proprii de siguranta si securitate pe aeroport. Executia straturilor bituminoase - Controlul punerii in opera Verificarile care se efectueaza in timpul procesului de asternere a SBFS sunt: - pregatirea stratului suport (curatenie si amorsare), - omogenitatea mixturii pe toata latimea de lucru; - grosimea stratului asternut; - darea in circulatie numai dupa ruperea completa a emulsiei (verificarea se efectueaza prin tamponarea suprafetei stratului cu o hartie de filtru traficul poate fi deschis in momentul in care liantul nu mai adera la hartia de filtru); - intarirea mixturii; - compozitia mixturii. Conditii tehnice de calitate ale straturilor executate - verificarea stratului gata executat: Uniformitatea suprafetei: In profil longitudinal verificarea se face cu un dreptar de 3 m la 10 cm de axul suprafetei si la circa 1 m de la marginea partii carosabile conform prescriptiilor tehnice in vigoare (Normativ AND 523/2003 Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece). Tot in profil longitudinal uniformitatea suprafetei se poate determina si cu analizatorul de profil longitudinal(APL). In profil transversal uniformitatea suprafetei se verifica cu un sablon avand profilul prevazut de proiect si lungimea egala cu latimea imbracamintei, conform prescriptiilor tehnice (Normativ AND 523/2003 Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece).

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 330

Verificarea respectarii profilului in sens transversal se va face in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare (Normativ AND 523/2003 Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece). Verificarea profilelor transversale cu panta unica se face cu dreptarul. In profil transversal uniformitatea suprafetei se poate verifica si cu alte tipuri de aparaturi specifice. Verificarea rugozitatii se face prin metoda inaltimii de nisip. Stratul de rulare executat trebuie sa prezinte planeitate si rugozitate conform tabel nr. 4. Conditii tehnice de calitate ale straturilor executate - elemente geometrice si abateri limita: - elementele geometrice sunt prevazute in Normativul AND 523/2003. - grosimea stratului de reprofilare este cuprinsa intre 0.2 1.5 cm iar cea a strtului de rulare este de 10 mm, cantitatea de mixtura pe mp variind in limitele 8 25 kg. - profilul transversal si pantele in profil transversal trebuie sa indeplineasca conditiile specificate de proiectul tehnic. Nu se aplica SBFS pe suprafete cu declivitati mai mari de 6 %. Nu se admit abaterile limita locale la latimea suprafetei executate. Denivelarile admise in lungul suprafetei sub dreptarul de 3 m sunt de maxim 1 mm. Nu se admit abateri la panta profilului transversal. 7. Masuri de securitate si protectia muncii Se vor respecta normele specifice de protectia muncii pentru executie lucrarilor de drumuri. Se vor respecta normele proprii de siguranta si securitate de pe aeroport si se vor semnaliza lucrarile conform reglemetarilor specifice activitatilor aeronautice. Personalul executant va fi dotat obligatoriu cu echipament de protectie reflectorizant si va avea acces doar in zona de lucru. Se va asigura curatirea permanenta a zonei de lucru, eliminarea imediata a eventualelor deseuri, organizarea de filtre pentru impiedicarea raspandirii de materiale in afara zonei de lucru care va fi delimitata foarte strict. Se va respecta ordinea si disciplina impuse de normele de securitate de pe aeroport. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 331

- colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - condica de betoane - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 332

PPE PA & CO 44 Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor pluviale


Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 333

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a dispozitivelor de scurgere si de evacuare a apelor pluviale pentru pistele de aeroport precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia dispozitivelor de scurgere si de evacuare a apelor pluviale pentru pistele de aeroport. C. TERMINOLOGIE - Rigola: constructie anexa pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale, cu profil curent triunghiular, de adincime mica, amenajata in lungul drumului sau a strazii, la marginea platformei; - Sant: constructie anexa, sub forma de canal deschis, cu sectiune triunghiulara, destinat colectarii apelor pluviale de pe platforma drumului sau de pe taluzuri si evacuarii lor; - Sant de garda: sant executat in amonte de creasta unui taluz de debleu sau la o mica distanta de piciorul unui taluz de rambleu, in scopul colectarii si evacuarii apelor pluviale, impiedicind astfel degradarea taluzurilor; - Pilonare: operatie constind din stropirea cu apa si indesarea usoara, realizata prin batere cu maiul sau cu placa vibratoare, a unui strat din materiale granulare; - Beton de ciment: amestec de agregate naturale, aglomerate in prezenta apei cu ciment, pritr-o tehnologie adecvata; - Rosturi: spatii realizate pe intreaga grosime sau numai pe o portiune din aceasta, a imbracamintii din beton de ciment in vederea evitarii aparitiei necontrolate a fisurilor si crapaturilor in imbracaminte, datorate contractiilor, dilatatiilor si diferitelor solicitari la care este expusa; - RTE: responsabil tehnic cu executia; - Utilaje: aparate, masini, vehicule si altele asemenea necesare pentru executia si terminarea lucrarilor; - Bunuri: utilajele antreprenorului, materialele, echipamentele si lucrarile provizorii; - Materiale: produse de orice tip (altele decat echipamente) care vor face sau fac parte din lucrarile permanente; - Echipamente: aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente - Lucrari permanente: lucrari permanente necesare a fi executate de catre antreprenor conform contract;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 334

D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Normativ NP 050 - 2000 pentru repararea imbracamintilor din beton de ciment aeroportuare - Normativ NP 044 2000 pentru evaluarea capacitatii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare - Normativ NP 085 2004 privind evaluarea starii de degradare a imbracamintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare - Ghid GP 108-04 pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri. - SR 667/2001 Agregate naturale de piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate - SR EN 196-1/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea rezistentelor mecanice - SR EN 196-3/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea timpului de priza si a constantei de volum - SR EN 196-6/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea finetei - SR EN 196-7/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Metode de prelevare si pregatirea probelor de ciment - SR 227-5/1996 Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea caldurii de hidratare - SR EN 197-1/2002 Ciment. Partea I: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale - SR 662/2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera - SR EN 1008/2003 Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusive a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, apa de preparare pentru beton - SR EN 12390-6/2002 Incercare pe beton intarit. Partea 6: Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor - STAS 1667 / 1976 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali - STAS 1759/1988 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea densitatii aparente, a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine si a inceputului de priza - STAS 2414/1991 Incercari pe betoane. Determinarea densitatii, compactitatii si porozitatii betonului intarit - STAS 3622/1986 Betoane de ciment. Clasificare - STAS 5479/1988 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea continutului de aer oclus. - STAS 8625/1990 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane - NE 012 / 1999 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea A: Beton, Beton armat

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 335

E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu disciplina, siguranta si securitatea pe santier; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al protectiei muncii si sigurantei desfasurarii lucrarilor si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea lucrarilor in executie, a partilor de lucrare executate; - coordoneaza transporul materialelor, echipamentelor si utilajelor in santier, repartizarea lor cu respectarea masurilor de siguranta si securitate impuse de procedura interna a aeroportului; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil cu disciplina, securitatea si siguranta pe santier: - intocmeste, impreuna cu responsabilul de proces, planul de organizare al santierului si stabileste strict tehnologiile de lucru aplicabile in conformitate

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 336

cu proiectul tehnic si cu normele proprii de siguranta si securitate ale aeroportului pe care le propune aprobarii Dirigintelui; - urmreste respectarea normelor de securitate si siguranta impuse, instruieste personalul relativ la aceste norme, asigura conditiile pentru indeplinirea acestor dispozitii; - raspunde direct pentru orice abatere de la normele de siguranta si securitate impuse; Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a echipamentelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei lucrarilor de executie si reparatii dispozitive de scurgere si de evacuare a apelor pluviale, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Conditiile de mediu se refera la temperatura atmosferica si precipitatii, astfel incit, deoarece se utilizeaza mortare si betoane, procesele nu se pot executa la temperaturi negative; deasemeni, nu se pot executa pe timp de ploaie sau atunci cind stratul suport, respectiv suprafata rezultata in urma efectuarii sapaturilor, a fost afectata de precipitatii. Deoarece executia acestor lucrari se face de regula manual, uneltele utilizate sunt: lopata, mai, ciocan de zidarie, mistrie, drisca, roaba, etc.. In cazul in care, pentru realizarea acestor constructii, se folosesc elemente prefabricate din beton grele, montarea lor se face cu o automacara. Transportul betonului si mortarului utilizat, in cazul in care acestea nu se pot realiza la fata locului sau constitue o solutie neeconomica, se face cu autotransportoare de beton. Pentru a se putea efectua aceste procese, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si uneltelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 337

In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a utilajelor mentionate precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor uneltelor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu betonul sau mortarul pus in opera. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie, dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , se stabileste tehnologia de executie a lucrarilor de reparatii, avind in vedere normele de securitate si siguranta pe aeroport i criterii tehnico economice care privesc complexitatea lucrarii, drumuri de acces, distane de transport, costuri unitare, necesar de manopera, termene de executie, astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar, realizat cu scule si utilaje dependente intre ele din punct de vedere a succesiunii proceselor si a productivitatii; - responsabilul de proces convoaca, in prealabil, reprezentantul beneficiarului in vederea predarii primirii amplasamentului lucrarii si demarcarii zonei efective de lucru; - deasemenea, responsabilul de proces convoaca, inainte de inceperea efectiva a lucrarilor, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii utilajelor, echipamentelor si a zonelor de amplasare ale acestora; III. Procese curente constructiile anexe pentru paltforma pistei care au scopul de a colecta si evacua apele pluviale, se realizeaza in conformitate cu specificatiile cuprinse in documentatia tehnica de executie prin care, in functie de zona geografica in care se afla drumul, de tipul profilului transversal, de relief, de natura terenului, de debitul si viteza apei, de conditiile de circulatie, se stabileste tipul si forma acestor constructii anexe; - canalele din beton monolit se executa prin turnarea directa, peste terenul bine nivelat, dupa montarea cofrajelor si a armaturilor conform detaliilor de executie, a unui strat de beton, finisat manual, de dimensiuni si clasa in conformitate cu specificatiile din documentatia tehnica; - turnarea se face pe tronsoane de 1,5 2 m, cu rosturi transversale de 2 cm; - betonul turnat se protejeaza impotriva soarelui sau a ploii, incepind cu declansarea reactiei de priza, prin acoperire si, apoi, prin stropire cu apa, atit cit este nevoie, in functie de conditiile atmosferice, timp de 7 zile; - rosturile transversale se colmateaza, dupa intarirea betonului, cu mortar de ciment sau mastic bituminos; - elementele prefabricate din beton se pozeaza pe o fundatie realizata din nisip pilonat sau beton proaspat;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 338

- forma si dimensiunile prefabricatelor precum si tipul de fundare sunt specificate in documentatia tehnica de executie; - rosturile dintre elementele prefabricate se colmateaza cu mortar de ciment sau mastic bituminos; - tolerantele admise la montarea elementelor prefabricate sunt de maxim 5 mm fata de cotele precizate in profilele transversale si in cel longitudinal; - se vor inlocui piscotii, din beton armat deteriorati, de la gurile de scurgere - controlul calitatii lucrarilor executate (controlul calitatii materialelor, controlul in timpul executarii imbracamintii si controlul calitatii betonului ) se va face conform prevederilor NE 012-1999. - masuri de securitate si protectia muncii: Se vor respecta normele specifice de protectia muncii pentru executie lucrarilor de drumuri. Se vor respecta normele proprii de siguranta si securitate de pe aeroport si se vor semnaliza lucrarile conform reglemetarilor specifice activitatilor aeronautice. Personalul executant va fi dotat obligatoriu cu echipament de protectie reflectorizant si va avea acces doar in zona de lucru. Se va asigura curatirea permanenta a zonei de lucru, eliminarea imediata a eventualelor deseuri, organizarea de filtre pentru impiedicarea raspandirii de materiale in afara zonei de lucru care va fi delimitata foarte strict. Se va respecta ordinea si disciplina impuse de normele de securitate de pe aeroport. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - condica de betoane - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 339

PPE PA & CO 45 Tratarea rosturilor de contact si contractie incovoiere


Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 340

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a rosturilor de contact si contractie incovoiere precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia rosturilor de contact si contractie incovoiere. C. TERMINOLOGIE - Beton de ciment: amestec de agregate naturale, aglomerate in prezenta apei cu ciment, pritr-o tehnologie adecvata; - Rosturi: spatii realizate pe intreaga grosime sau numai pe o portiune din aceasta, a imbracamintii din beton de ciment in vederea evitarii aparitiei necontrolate a fisurilor si crapaturilor in imbracaminte, datorate contractiilor, dilatatiilor si diferitelor solicitari la care este expusa; - RTE: responsabil tehnic cu executia; - Utilaje: aparate, masini, vehicule si altele asemenea necesare pentru executia si terminarea lucrarilor; - Bunuri: utilajele antreprenorului, materialele, echipamentele si lucrarile provizorii; - Materiale: produse de orice tip (altele decat echipamente) care vor face sau fac parte din lucrarile permanente; - Echipamente: aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente - Lucrari permanente: lucrari permanente necesare a fi executate de catre antreprenor conform contract; - Sector: o parte din lucrarile specificate in anexa la oferta. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Normativ NP 050 - 2000 pentru repararea imbracamintilor din beton de ciment aeroportuare - Normativ NP 044 2000 pentru evaluarea capacitatii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare - Normativ NP 085 2004 privind evaluarea starii de degradare a imbracamintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare - Ghid GP 108-04 pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri. - SR 667/2001 Agregate naturale de piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate - SR EN 196-1/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea rezistentelor mecanice

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 341

- SR EN 196-3/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea timpului de priza si a constantei de volum - SR EN 196-6/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea finetei - SR EN 196-7/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Metode de prelevare si pregatirea probelor de ciment - SR 227-5/1996 Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea caldurii de hidratare - SR EN 197-1/2002 Ciment. Partea I: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale - SR 662/2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera - SR EN 1008/2003 Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusive a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, apa de preparare pentru beton - SR EN 12390-6/2002 Incercare pe beton intarit. Partea 6: Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor - STAS 1667 / 1976 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali - STAS 1759/1988 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea densitatii aparente, a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine si a inceputului de priza - STAS 2414/1991 Incercari pe betoane. Determinarea densitatii, compactitatii si porozitatii betonului intarit - STAS 3622/1986 Betoane de ciment. Clasificare - STAS 5479/1988 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea continutului de aer oclus. - STAS 8625/1990 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane - NE 012 / 1999 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea A: Beton, Beton armat E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu disciplina, siguranta si securitatea pe santier; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 342

- dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al protectiei muncii si sigurantei desfasurarii lucrarilor si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea lucrarilor in executie, a partilor de lucrare executate; - coordoneaza transporul materialelor, echipamentelor si utilajelor in santier, repartizarea lor cu respectarea masurilor de siguranta si securitate impuse de procedura interna a aeroportului; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil cu disciplina, securitatea si siguranta pe santier: - intocmeste, impreuna cu responsabilul de proces, planul de organizare al santierului si stabileste strict tehnologiile de lucru aplicabile in conformitate cu proiectul tehnic si cu normele proprii de siguranta si securitate ale aeroportului pe care le propune aprobarii Dirigintelui; - urmreste respectarea normelor de securitate si siguranta impuse, instruieste personalul relativ la aceste norme, asigura conditiile pentru indeplinirea acestor dispozitii; - raspunde direct pentru orice abatere de la normele de siguranta si securitate impuse; Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a echipamentelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 343

- instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei si refacerii rosturilor la imbracamintile din beton de ciment, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Conditiile de mediu se refera la temperatura atmosferica si precipitatii, astfel incit, deoarece se utilizeaza materiale speciale si masticuri , procesele nu se pot executa la temperaturi negative; deasemeni, nu se pot executa pe timp de ploaie sau atunci cind stratul suport, respectiv suprafata rezultata in urma efectuarii sapaturilor, a fost afectata de precipitatii. Deoarece executia acestor lucrari se face de regula manual, uneltele utilizate sunt: lopata, ciocan de zidarie, mistrie, drisca, roaba, tietor de rosturi etc. Rosturile de contact separ dalele realizate din betoane de vrste diferite. Rosturile de contracie localizeaz i dirijeaz apariia fisurilor datorit contraciei betonului n perioada de ntrire a acestuia. Rosturile de ncovoiere localizeaz fisurile cauzate de eforturile de ncovoiere din variaiile zilnice de temperatur i din trafic, precum i pe cele cauzate de tasarea neuniform a stratului support. Rosturile de contact pot fi longitudinale (de construcie) cnd rezult din necesitatea realizrii mbrcmintei n benzi de lime limitat, n funcie de tipul utilajului folosit la aternerea i compacterea betonului, sau pot fi transversale (de lucru) n cazul cnd se ntrerupe turnarea betonului. Rosturile de contracie sunt cele mai importante dintre toate rosturile mbrcminilor din beton de ciment, avnd n vedere c ele sunt numeroase i nu pot fi evitate n cazul betonului nearmat. Distana dintre rosturile de contracie transversale este de 4-6 m, n general mai mic de 25h (h grosimea dalei), ntreruperea dalei fiind realizat pe grosimea stratului de uzur sau, n cazul execuiei ntr-un singur strat, pe cel puin 1/3 din grosimea dalei. Rosturile de contracie longitudinale se execut n cazul n care banda de beton se toarn cu o lime mai mare de 5,0 m, realizndu-se pe axa acesteia. Rosturile de contracie transversale se execut fie perpendicular pe ax, fie cu o nclinare de 1/6 fa de poziia perpendicular.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 344

n cazul execuiei rosturilor perpendicular pe ax , rosturile din cele dou benzi alturate vor fi n continuare (fr decalare), iar n cazul execuiei nclinate, rosturile din cele dou benzi vor fi simetrice fa de ax. Se prefer execuia nclinat a rosturilor transversale pentru a evita fenomenul de rezonan i producerea zgomotelor. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie, dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , se stabileste tehnologia de executie a lucrarilor de reparatii, avind in vedere normele de securitate si siguranta pe aeroport i criterii tehnico economice care privesc complexitatea lucrarii, drumuri de acces, distane de transport, costuri unitare, necesar de manopera, termene de executie, astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar, realizat cu scule si utilaje dependente intre ele din punct de vedere a succesiunii proceselor si a productivitatii; - responsabilul de proces convoaca, in prealabil, reprezentantul beneficiarului in vederea predarii primirii amplasamentului lucrarii si demarcarii zonei efective de lucru; - deasemenea, responsabilul de proces convoaca, inainte de inceperea efectiva a lucrarilor, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii utilajelor, echipamentelor si a zonelor de amplasare ale acestora; III. Procese curente Remedierea rosturilor de contracie i de contact const n ndeprtarea materialului de colmatare existent din rosturi, curirea i suflarea cu aer comprimat a locaului rostului (dalele nerostuite se taie pe adncimea de 1/4 - 1/5 din grosimea dalei existente), colmaterea rosturilor cu mastic bituminos. Tehnologia de execuie a rosturilor de contracie prevede dou metode: - prin vibrare - prin tiere Rosturile vibrate se realizeaz prin introducerea unei fii de carton bitumat sau folie de polietilen n betonul proaspt al stratului de uzur cu ajutorul unui cuit vibrator. Pe lama cuitului vibrator se mbrac fia de carton sau polietilen i se introduce prin vibrare n betonul prospt pe ntraga lime i grosime a stratului de uzur.Cuitul se ridic apoi, fr a se opri vibrarea, fia de carton sau polietilen rmnnd nglobat vertical n beton. n lipsa cuitului vibrator, fia de carton poate fi nglobat n stratul de uzur cu ajutorul unei rigle, care se aeaz pe suprafaa stratului de rezisten vibrat, avnd pe faa vertical dinspre sensul de turnare, fia de beton. n acest caz se aterne betonul de uzur i dup prima vibrare a stratului de uzur se extrage rigla, fia de carton rmnnd n beton, i se completeaz manual cu beton golul rmas. Dup compactarea

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 345

suplimentar lng rost cu ajutorul unei plci vibratoare stratul de uzur se vibreaz a doua oar, trecndu-se cu vibrofinisorul fr oprire peste rost. Metoda de realizare a rosturilor de contracie prin vibrare n betonul proaspt prezint avantajul c aceste rosturi nu se mai colmateaz i se elimin posibilitatea apariiei premature i necontrolate a fisurilor din contracia betonului, n timpul realizrii mbrcmintei, ns calitatea execuiei este deficitar avnd n vedere necesitatea finisrii, de multe ori manual, a suprafeei stratului de uzur n dreptul acestor rosturi. Rosturile tiate se execut n betonul ntrit, cu ajutorul unei maini pentru tiat rosturi. Tierea rosturilor este prevzut a se face la un interval de 6 pn la 72h de la punerea n oper a betonului. Stabilirea perioadei optime pentru tierea betonului ntrit este deosebit de important datorit multiplelor cauze care favorizeaz apariia fisurilor din contracie. Ea trebuie s se execute nainte ca betonul s fi suferit o contracie prea mare. n cazul unor condiii favorabile apariiei fisurilor ca de exemplu: temperature ridicate ale mediului, vnt etc, tierea rosturilor este necesar s se fac la un interval redus 6-10 h de la turnarea betonului. De asemenea, betonul pus n oper dimineaa este cel mai sensibil la apariia fenomenului de contracie, deoarece perioadei de degajare maxim a cldurii din procesul de hidratare a cimentului, I se suprapun temperaturile mai mari din timpul zilei. Mainile speciale folosite pentru tierea rosturilor sunt prevzute cu discuri avnd coroana din diamant. Manevrarea mainii se face de la manetele de comand aflate la bordul mainii de ctre un operator, iar un rezervor mobil care se deplaseaz mpreun cu utilajul asigur umectarea continu a discului tietor. Colmatarea rosturilor de contracie n cazul executrii lor prin tiere se realizeaz prin umplerea lor pn la suprafaa mbrcmintei cu materiale elastice i adezive la suprafaa betonului, care s permit dilatarea i contracia betonului i s asigure impermeabilitatea rostului. Tehnologia i materialul pentru colmatarea rosturilor de contracie este cu mastic bituminous turnat la cald. Prepararea masticului se face n instalaii mobile, nclzindu-se mai nti bitumul la 180-200C dup care se introduce treptat celelalte componente ale masticului, operaia durnd 3-4 h. Rosturile de contact (att cele de construcie ct i cele de lucru) se execut pe ntraga grosime a mbrcmintei din beton. Pe suprafaa vertical a rostului se aplic o pelicul de bitum tiat sau emulsie bituminoas, peste care se va lipi o fie de carton bitumat sau folie de polietilen. Rosturile longitudinale de contact se prevd, n general, amenajate cu ancore din oel beton cu diametrul de 10-15 mm, cu lungimi de 0,60-1,0 m, ncastrate n ambele dale la distane de 1,0-1,5 m pentru a preveni deplasarea lateral a acestora.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 346

Ancorele trebuie s fie confecionate din OB 37 10 mm cu ciocuri i lungimea de 1,00 m, iar distana dintre ancore n lungul rostului se prevede de 1,00 m. Ancorele confecionate n atelierul de fierrie se ndoaie la jumtatea lungimii n unghi de 90C, iar o jumtate din ancor se va proteja, nfurndu-se n 2-3 straturi de hrtie sau folie de polietilen, pentru a nu adera de beton i pentru a se putea dezlipi uor de marginea primei benzi turnate. Ancorele astfel pregtite se aeaz pe suprafaa stratului de rezisten, perpendicular pe rostul longitudinal, nfingndu-se ciocurile lor n beton. Jumtatea protejat a ancorei se lipete de longrin, pentru ca dup demontarea longrinei s se poat dezdoi i ntinde peste stratul de rezisten al celei de a doua benzi. Sunt anexate detaliile privind realizarea: - rostului longitudinal de construcie executat pe toat grosimea mbrcminii - rostului longitudinal de contracie la benzi cu limea mai mare de 5,0 m - rostului transversal de contracie executat pe toat limea mbrcminii -rostului transversal de construcie pe toat limea i grosimea mbrcminii G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; - bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 347

PPE PA & CO 46 Tratarea rosturilor de dilatatie


Difuzare
Este efectuata de RMQMS Ex. nr. 1 2 3

Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies

Functie Director General RMQMS Responsabil proces

Data

Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 348

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a rosturilor de dilatatie precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. T. DOMENIU Se aplica la executia rosturilor de dilatatie. U. TERMINOLOGIE - Beton de ciment: amestec de agregate naturale, aglomerate in prezenta apei cu ciment, pritr-o tehnologie adecvata; - Rosturi: spatii realizate pe intreaga grosime sau numai pe o portiune din aceasta, a imbracamintii din beton de ciment in vederea evitarii aparitiei necontrolate a fisurilor si crapaturilor in imbracaminte, datorate contractiilor, dilatatiilor si diferitelor solicitari la care este expusa; - RTE: responsabil tehnic cu executia; - Utilaje: aparate, masini, vehicule si altele asemenea necesare pentru executia si terminarea lucrarilor; - Bunuri: utilajele antreprenorului, materialele, echipamentele si lucrarile provizorii; - Materiale: produse de orice tip (altele decat echipamente) care vor face sau fac parte din lucrarile permanente; - Echipamente: aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente - Lucrari permanente: lucrari permanente necesare a fi executate de catre antreprenor conform contract; - Sector: o parte din lucrarile specificate in anexa la oferta. D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Normativ NP 050 - 2000 pentru repararea imbracamintilor din beton de ciment aeroportuare - Normativ NP 044 2000 pentru evaluarea capacitatii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare - Normativ NP 085 2004 privind evaluarea starii de degradare a imbracamintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare - Ghid GP 108-04 pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri. - SR 667/2001 Agregate naturale de piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 349

- SR EN 196-1/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea rezistentelor mecanice - SR EN 196-3/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea timpului de priza si a constantei de volum - SR EN 196-6/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea finetei - SR EN 196-7/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Metode de prelevare si pregatirea probelor de ciment - SR 227-5/1996 Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea caldurii de hidratare - SR EN 197-1/2002 Ciment. Partea I: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale - SR 662/2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera - SR EN 1008/2003 Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusive a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, apa de preparare pentru beton - SR EN 12390-6/2002 Incercare pe beton intarit. Partea 6: Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor - STAS 1667 / 1976 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali - STAS 1759/1988 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea densitatii aparente, a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine si a inceputului de priza - STAS 2414/1991 Incercari pe betoane. Determinarea densitatii, compactitatii si porozitatii betonului intarit - STAS 3622/1986 Betoane de ciment. Clasificare - STAS 5479/1988 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea continutului de aer oclus. - STAS 8625/1990 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane - NE 012 / 1999 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea A: Beton, Beton armat E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu disciplina, siguranta si securitatea pe santier; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 350

neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al protectiei muncii si sigurantei desfasurarii lucrarilor si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea lucrarilor in executie, a partilor de lucrare executate; - coordoneaza transporul materialelor, echipamentelor si utilajelor in santier, repartizarea lor cu respectarea masurilor de siguranta si securitate impuse de procedura interna a aeroportului; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil cu disciplina, securitatea si siguranta pe santier: - intocmeste, impreuna cu responsabilul de proces, planul de organizare al santierului si stabileste strict tehnologiile de lucru aplicabile in conformitate cu proiectul tehnic si cu normele proprii de siguranta si securitate ale aeroportului pe care le propune aprobarii Dirigintelui; - urmreste respectarea normelor de securitate si siguranta impuse, instruieste personalul relativ la aceste norme, asigura conditiile pentru indeplinirea acestor dispozitii; - raspunde direct pentru orice abatere de la normele de siguranta si securitate impuse; Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a echipamentelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 351

Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. F. PROCEDURA Fluxul tehnologic corespunzator executiei rosturilor, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu si tehnice Conditiile de mediu se refera la temperatura atmosferica si precipitatii, astfel incit, deoarece se utilizeaza materiale speciale si masticuri , procesele nu se pot executa la temperaturi negative; deasemeni, nu se pot executa pe timp de ploaie sau atunci cind stratul suport, respectiv suprafata rezultata in urma efectuarii sapaturilor, a fost afectata de precipitatii. Deoarece executia acestor lucrari se face de regula manual, uneltele utilizate sunt: lopata, ciocan de zidarie, mistrie, drisca, roaba, tietor de rosturi etc. Imbracamintile din beton de ciment se realizeaza din dale dreptunghiulare separate intre ele prin rosturi careb se amenajeaza la executia lucrarilor. Scopul principal al acestor rosturi este de a evita aparitia necontrolata a fisurilor si crapaturilor din imbracaminte, in special datorita contractiei din timpul intaririi betonului precum si datorita diferitelor solicitari la care sunt supuse imbracamintile rutiere in timpul exploatarii. Rosturile de dilatatie permit deplasarea dalelor sub efectul variatiilor sezoniere ale temperaturii, evitand eforturile de compresiune ridicate si posibilitatea flambarii dalelor. Se prevad executia de rosturi transversale de dilatatie la distante de 100 m si rosturi longitudinale de dilatatie in cazul pietelor, intersectiilor si platformelor cu latimi mari de peste 100 m situatie in care rostul de dilatatie se executa la mijlocul latimii, in locul unui rost de contact. II. Procese premergatoare - dupa incheierea contractului de executie, dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , se stabileste tehnologia de executie a lucrarilor de reparatii, avind in vedere normele de securitate si siguranta pe aeroport i criterii tehnico economice care privesc complexitatea lucrarii, drumuri de acces, distane de transport, costuri unitare, necesar de manopera, termene de executie, astfel incit sa fie obtinut un proces tehnologic unitar, realizat cu

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 352

scule si utilaje dependente intre ele din punct de vedere a succesiunii proceselor si a productivitatii; - responsabilul de proces convoaca, in prealabil, reprezentantul beneficiarului in vederea predarii primirii amplasamentului lucrarii si demarcarii zonei efective de lucru; - deasemenea, responsabilul de proces convoaca, inainte de inceperea efectiva a lucrarilor, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii utilajelor, echipamentelor si a zonelor de amplasare ale acestora; III. Procese curente Remedierea rosturilor de dilataie const n ndeprtarea materialului de colmatare existent din rosturi, curirea i suflarea cu aer comprimat a locaului rostului (dalele nerostuite se taie pe adncimea de 1/4 - 1/5 din grosimea dalei existente), colmaterea rosturilor cu mastic bituminos. Colmatarea rosturilor de dilataie se realizeaz prin umplerea lor pn la suprafaa mbrcmintei cu materiale elastice i adezive la suprafaa betonului, care s permit dilatarea i contracia betonului i s asigure impermeabilitatea rostului. Tehnologia difer de la produs la produs funcie de prevederile din agrementul tehnic al acestuia. Tehnologia i materialul pentru colmatarea rosturilor de contracie este cu mastic bituminos turnat la cald. Prepararea masticului se face n instalaii mobile, nclzindu-se mai nti bitumul la 180-200C dup care se introduce treptat celelalte componente ale masticului, operaia durnd 3-4 h. Rosturile de dilataie permit deplasarea dalelor sub efectul variaiilor sezoniere ale temperaturii, evitnd eforturile de compresiune ridicate i posibilitatea flambrii dalelor. Rosturile de dilataie se execut pe toat limea cii i pe ntreaga grosime a mbrcmintei, limea rostului i materialele folosite trebuind s permit dilatarea betonului din dale n lungul drumului. Limea rostului de dilataie este prevzut 18-20 mm sau chiar mai mare. Rosturile de dilataie amenajate cu gujoane sau fr acestea se pot executa n dou feluri: a) - prin introducerea pe grosimea stratuui de rezisten a unei scnduri din lemn de esen moale sau a unui nlocuitor (PFL sau PAL), care rmne n lucrare, avnd rolul de a prelua eforturile din dilatarea termic a betonului. nainte de introducerea n oper a scndurii, aceasta se pstreaz n ap timp de 10-24 h. Amenajarea rostului n stratul de uzur pe grosimea acestuia se poate realize prin introducerea n prealabil n rost a unei garniture metalice de 18-20 mm grosime care se extrage dup aternerea, compactarea i priza betonului sau prin executarea rostului n stratul de uzur prin tierea ulterioar a betonului ntrit n stratul de uzur pe o lime cu 2 mm mai mare dect grosimea scndurii. Golul realizat n stratul de uzur se colmateaz cu mastic bituminous, sau cu alte materiale de colmatare elastice (neopren, tuburi flexibile din cauciuc);

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 353

b) - prin folosirea unui rost integral prefabricat care se aeaz nainte de betonare pe locul respectiv, eliminnd operaia de colmatare ulterioar a rostului. Se folosete o scndur avnd la partea superioar o reea de srm ars, fixat cu ajutorul unor cuie, care constituie armtura de susinere a masticului bituminos. c) cu gujoane avnd lungimea de 500-600 mm i diametrul 25 mm, dispuse perpendicular pe rost, la jumtatea grosimii dalei i echidistane de 300 mm, conform detaliilor anexate. n exploatarea mbrcminilor rutiere din beton de ciment se va acorda o atenie deosebit ntreinerii corespunztoare a rosturilor de dilataie, avnd n vedere c existena n acestea a unor materiale dure, ce pot fi introduce accidental n rosturi sub circulaie, blocheaz funcionarea lor, nepermind dilatarea normal a dalelor, aspect ce poate provoca spargerea sau fisurarea dalelor. Masuri de securitate si protectia muncii: Se vor respecta normele specifice de protectia muncii pentru executie lucrarilor de drumuri. Se vor respecta normele proprii de siguranta si securitate de pe aeroport si se vor semnaliza lucrarile conform reglemetarilor specifice activitatilor aeronautice. Personalul executant va fi dotat obligatoriu cu echipament de protectie reflectorizant si va avea acces doar in zona de lucru. Se va asigura curatirea permanenta a zonei de lucru, eliminarea imediata a eventualelor deseuri, organizarea de filtre pentru impiedicarea raspandirii de materiale in afara zonei de lucru care va fi delimitata foarte strict. Se va respecta ordinea si disciplina impuse de normele de securitate de pe aeroport. G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate. H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - jurnal de activitate; bon de transport.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 354

PPE PA & CO 47 Executie imbracaminti din beton de ciment aeroportuare

Difuzare
Este efectuata de RMQMS Destinatar Dan Savulescu Liviu Gheorghies Functie Director General RMQMS Responsabil proces Ex. nr. 1 2 3 Data Semnatura

Actualizare
Modificarile sunt efectuate de RMQMS, dupa aprobarea acestora de catre Director General Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Editia I II Actualizarea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Cauza modificarilor Redactare initiala (SQ) Schimbare standard referential (SMQ) Schimbare standard referential (SMIQMS) Modificare domeniu de activitate, actualizare S-a modificat

Editia I Editia II Editia III

III IV

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 355

A. SCOP Stabilirea etapelor si a modului de executie a imbracamintile din beton de ciment aeroportuare precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestor procese, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare. B. DOMENIU Se aplica la executia imbracamintile din beton de ciment aeroportuare. C. TERMINOLOGIE - Beton de ciment: amestec de agregate naturale, aglomerate in prezenta apei cu ciment, pritr-o tehnologie adecvata; - Rosturi: spatii realizate pe intreaga grosime sau numai pe o portiune din aceasta, a imbracamintii din beton de ciment in vederea evitarii aparitiei necontrolate a fisurilor si crapaturilor in imbracaminte, datorate contractiilor, dilatatiilor si diferitelor solicitari la care este expusa; - Beton de ciment rutier tixotropic: beton de ciment rutier virtos care are in stare proaspata o astfel de compozitie incit ii permite sa ia orice forma impusa de cofrajul masinii care il pune in opera si isi mentine verticale fetele laterale ale benzii de beton dupa trecerea masinii, pina la completa sa intarire; - Emulsie bituminoasa cationica: dispersie de particule de bitum de ordinul micronilor in apa, in prezenta unui emulgator; - RTE: responsabil tehnic cu executia; - utilaje: aparate, masini, vehicule si altele asemenea necesare pentru executia si terminarea lucrarilor; - bunuri: utilajele antreprenorului, materialele, echipamentele si lucrarile provizorii; - materiale: produse de orice tip (altele decat echipamente) care vor face sau fac parte din lucrarile permanente; - echipamente: aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente - lucrari permanente: lucrari permanente necesare a fi executate de catre antreprenor conform contract; D. DOCUMENTE DE REFERINTA - Documentatie tehnica de executie; - Normativ NP 050 - 2000 pentru repararea imbracamintilor din beton de ciment aeroportuare - Normativ NP 044 2000 pentru evaluarea capacitatii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare - Normativ NP 085 2004 privind evaluarea starii de degradare a imbracamintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 356

- Ghid GP 108-04 pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri -NE 014-02 / 2002 Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe si glisante - NE 012 / 1999 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea A: Beton, Beton armat - STAS 8625/1990 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane - SR 667/2001 Agregate naturale de piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate - SR EN 196-1/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea rezistentelor mecanice - SR EN 196-3/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea timpului de priza si a constantei de volum - SR EN 196-6/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Determinarea finetei - SR EN 196-7/1995 Metode de incercare a cimenturilor. Metode de prelevare si pregatirea probelor de ciment - SR 183-1/1995 Lucrari de drumuri.Imbracaminti din beton de ciment. Conditii tehnice generale de calitate - SR 227-5/1996 Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea caldurii de hidratare - SR EN 197-1/2002 Ciment. Partea I: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale - SR 438-3 / 1998 Plase sudate - SR 662/2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera - SR EN 1008/2003 Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusive a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, apa de preparare pentru beton - SR EN 12390-6/2002 Incercare pe beton intarit. Partea 6: Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor - STAS 1667 / 1976 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali - STAS 1759/1988 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea densitatii aparente, a lucrabilitatii, a continutului de agregate fine si a inceputului de priza - STAS 2414/1991 Incercari pe betoane. Determinarea densitatii, compactitatii si porozitatii betonului intarit - STAS 3622/1986 Betoane de ciment. Clasificare - STAS 5479/1988 Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat. Determinarea continutului de aer oclus. - STAS 1342/1991 Apa potabila

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 357

E. RESPONSABILITATI Director zonal: - desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces); - desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu disciplina, siguranta si securitatea pe santier; - asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii procedurii. Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.): - verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a inregistrarilor; opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile solicitate; - dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil proces : - instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al protectiei muncii si sigurantei desfasurarii lucrarilor si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament de avertizare; - instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea performantelor de mediu stabilite; - coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si standardele in vigoare; - asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare; - coordoneaza activitatile legate de semnalizarea lucrarilor in executie, a partilor de lucrare executate; - coordoneaza transporul materialelor, echipamentelor si utilajelor in santier, repartizarea lor cu respectarea masurilor de siguranta si securitate impuse de procedura interna a aeroportului; - intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei; - implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant; - raspunde de calitatea lucrarilor executate. Responsabil cu disciplina, securitatea si siguranta pe santier: - intocmeste, impreuna cu responsabilul de proces, planul de organizare al santierului si stabileste strict tehnologiile de lucru aplicabile in conformitate

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 358

cu proiectul tehnic si cu normele proprii de siguranta si securitate ale aeroportului pe care le propune aprobarii Dirigintelui; - urmreste respectarea normelor de securitate si siguranta impuse, instruieste personalul relativ la aceste norme, asigura conditiile pentru indeplinirea acestor dispozitii; - raspunde direct pentru orice abatere de la normele de siguranta si securitate impuse; Sef compartiment MT: - asigura si verifica buna functionare si la capacitate a echipamentelor necesare efectuarii procedurii; - coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de aprovizionare a acestora. Sef de laborator : - asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini; - instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final; - intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate. Responsabil CTC : - efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si preventive stabilite. Responsabil metrologic : - asigura efectuarea verificarii metrologice periodice a dispozitivelor de masurare si monitorizare din cadrul trusei de asternere a betoanelor rutiere si laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in functionarea lor. Aceasta procedura expliciteaza modul de executie a imbracaminii din beton de ciment dupa receptia stratului suport. Etapele parcurse pana la acesta faza de executie se desfasoara dupa cum urmeaza: 1. Trasarea se execut conform procedurii PPE-PA&CO-13 Trasare cu respectarea particularitatilor referitoare la responsabilitati si la asigurarea securitatii si sigurantei pe aeroport cuprinse in prezenta procedura, 2. Terasamentele se execut conform procedurii PPE-PA&CO-14 Terasamente cu respectarea particularitatilor referitoare la responsabilitati si la asigurarea securitatii si sigurantei pe aeroport cuprinse in prezenta procedura, 3. Stratul de fundatie se executa conform PPE-PA&CO-16 Strat de fundatie din balast sau balast amestec optimal, PPE-PA&CO-17 Strat de fundatie din balast stabilizat, PPE-PA&CO-18 Strat de fundatie din piatra sparta cu respectarea particularitatilor referitoare la responsabilitati si la asigurarea securitatii si sigurantei pe aeroport cuprinse in prezenta procedura.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 359

Fluxul tehnologic corespunzator procesului de executie a imbracamintilor din beton de ciment, este alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel : I. Conditii de mediu Imbracamintile din beton de ciment se executa in intervalul de temperaturi atmosferice +5.+35C iar temperatura betonului la punerea in opera nu va fi mai mare de 30C. In mod exceptional, in intervalul de temperaturi 0.+5C lucrarile se pot executa numai cu avizul consultantului, cu luarea masurilor speciale prescrise in ceea ce priveste prepararea, asternerea si protejarea betoanelor, conform prevederilor documentatiilor tehnico-normative in vigoare. Deasemeni, conditiile de mediu afecteaza si durata de transport a betonului. Astfel, atunci cind se utilizeaza aditivi intirzietori de priza, recomandati de catre laborator, durata maxima de transport este de 45 min. pentru o temperatura ambianta situata in intervalul +15.+35C si 60 min. pentru temperaturi sub +15C. Mijloacele de transport sunt dotate cu prelate astfel incit sa nu fie favorizata pierderea de apa din masa betonului prin evaporare la contactul direct cu razele solare sau spalarea betonului in caz de precipitatii. Imbracamintile din beton de ciment rutier se clasifica, in functie de tehnologia de executie adoptata, astfel: - imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje fixe; - imbracaminti din beton de ciment executate in cofraje glisante. II a. Conditii tehnice la executia imbracamintilor din beton de ciment in cofraje fixe Trusa de asternere a betoanelor rutiere in cofraje fixe este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic, din: - autobasculante pentru transportul betonului rutier; - repartizatorul de beton; - vibrofinisorul dotat cu echipament de nivelare a betonului proaspat si dispozitiv de vibrare interna si/sau de suprafata a betonului; - utilaj de realizare a rosturilor transversale de contractie prin vibrare (atunci cind acesta lipseste rosturile se taie mecanizat); - grinda finisoare oscilanta cu miscare oblica care asigura uniformitatea suprafetei in profil longitudinal (atunci cind aceasta lipseste finisarea se executa manual cu ajutorul ruloului metalic); - utilaj de realizare a rugozitatii suprafetei de rulare (atunci cind acesta lipseste rugozitatea suprafetei de rulare se realizeaza manual); - placi vibratoare pentru suprafete mici la care asternerea se face manual si suprafetele adiacente longrinelor; - dispozitiv de protejare a betonului impotriva actiunii soarelui sau a ploii acoperisuri extensibile mobile (atunci cind acesta lipseste protejarea betonului se executa cu acoperisuri fixe); - dispozitiv de taiere a rosturilor; - echipament de preparare a masticului bituminos;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 360

- cisterna pentru apa; - longrine metalice cu sine de rulare, avind dimensiunile L = 3 m, h = 20 cm, l = 25 cm, unde L este lungimea, h inaltimea si l latimea talpii longrinei. Pentru a se putea realiza in conditii optime procesul de executie a imbracamintilor din beton de ciment in cofraje fixe, este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii a modului de functionare, a: - autobasculantelor de transport si a dispozitivelor de protejare a betonului pe durata transportului (prelate); - sistemului de autopropulsare si sistemului de distributie transversala a betonului proaspat, la repartizator; - sistemului de autopropulsare si sistemului de vibrare, la vibrofinisor; - sistemului de autopropulsare si sistemului de vibrare a cutitului, la utilajul de realizare a rosturilor de contractie; - sistemului de vibrare a grinzii finisoare; - dispozitivului de realizare a rugozitatii; - sistemului de vibrare a placilor vibratoare; - etanseitatii dispozitivului de protejare a betonului; - instalatiei de umectare si discului echipamentului de taiat rosturi; - instalatiei de incalzire a bitumului si dispozitivului de distributie a masticului bituminos; - longrinelor si sinelor de rulare. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu betonul rutier. Deasemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - betoane de ciment rutiere, conform SR 183 1, SR 183 2; - mortar de ciment; - nisip de riu; - hirtie Kraft sau folie de polietilena; - carton asfaltat; - emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida care sa respecte cerintele de calitate stipulate in caietele de sarcini sau in STAS 8877 72 si Normativ AND nr. 552 / 1999; - substante pulverizante pentru realizarea peliculelor de protejare a betonului; - scinduri din lemn de esenta moale; - tuburi din cauciuc sau alte materiale de colmatare elastice; - mastic bituminos; - ancore din otel-beton.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 361

Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. III a. Procese premergatoare la executia imbracamintilor din beton de ciment in cofraje fixe - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de asternere a betoanelor de ciment rutiere, dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , conducerea dispune inceperea efectiva a lucrarii; - in cazul in care asternerea betoanelor de ciment rutiere conduce la realizarea unui drum nou, nu este necesara amplasarea unui set de semnalizare a lucrarii respective; - atunci cind asternerea betoanelor de ciment rutiere se executa in vederea modernizarii unui drum existent, se impune semnalizarea rutiera a restrictiilor de circulatie instituite. Deasemeni, prin documentatia de executie, se stabileste o etapizare a procesului, tinind cont ca darea in circulatie a tronsoanelor executate se poate face numai dupa minim 10 zile de la turnare, precum si modul de desfasurare a traficului; - R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura trusa de asternere cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate; - seful formatiei asternere betoane rutiere convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal; - daca stratul suport pentru betonul de ciment este alcatuit din fundatie de balast sau piatra sparta, aceasta se acopera cu un strat de nisip de riu in grosime de 2 cm dupa compactare. Denivelarile admise sunt de 5 mm in profil transversal si maxim 20 mm sub dreptarul de 3 m; - in situatiile in care stratul suport este alcatuit din materiale stabilizate cu ciment, mixturi asfaltice sau betoane de ciment, nu se mai asterne nisip de riu, suprafetele fiind aduse la planeitate prin reparatii, respectiv completari sau plombari din acelasi material, denivelarile admise fiind aceleasi ca in cazul asternerii stratului de nisip. Stratul suport, in aceste situatii, se umezeste inainte de betonare pentru a preveni pierderile de apa din masa betonului; - se traseaza liniile axului drumului si a marginii partii carosabile care coincid cu fetele interioare ale longrinelor si se materializeaza cu tarusi metalici, plantati la maxim 50 m distanta intre ei si sfoara (in curbe, distanta dintre tarusi se va micsora in functie de raza lor si de necesitatea realizarii unei trasari corecte). Capetele tarusilor reprezinta cotele in profil longitudinal a viitoarei imbracaminte de beton;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 362

- se sapa in exteriorul liniilor trasate un santulet cu adincimea de 5 cm si latimea de minim 25 cm si se materializeaza pe tarusii plantati cota de -20 cm fata de capetele lor, aceasta reprezentind cota talpii longrinelor; - se toarna mortar de ciment (dozaj 160 kg ciment/mc) in santurile executate, pina la cotele de -20 cm materializate si se niveleaza astfel incit sa se asigure sprijinirea longrinelor pe toata suprafata talpilor lor; - in cazul in care grosimea imbracamintei din beton este mai mare de 20 cm, mortarul se toarna in cofraje a caror inaltime adaugata la inaltimea longrinelor sa asigure grosimea proiectata a imbracamintei; - dupa intarirea mortarului (minim 7 zile) se monteaza longrinele cu sina, care joaca rol de cofraj, prin crampoane de otel si eclise, abaterile de montaj inscriindu-se in abaterile limita admise la imbracamintile din beton de ciment; - in curbe, se utilizeaza longrine de lemn sau borduri din beton, bine fixate, pentru a asigura realizarea dimensiunilor proiectate ale imbracamintei si stabilitatea utilajelor care ruleaza pe sine; - pentru a impiedica scurgerea pastei de ciment si unirea betonului cu stratul de fundatie, dar numai in cazul stratului suport tratat cu nisip de riu, acesta se acopera cu hirtie Kraft sau folie de polietilena intr-un singur strat, petrecerile fiind de 10 cm in sens longitudinal si 20 cm in sens transversal; - se asigura numarul optim necesar de mijloace de transport a betonului, astfel incit procesul de asternere sa se desfasoare neintrerupt; - se aduc si se monteaza pe calea de rulare utilajele componente ale trusei de asternere iar longrinele se ung cu ulei pentru a preveni aderenta betonului turnat la acestea. IV a. Procese curente la executia imbracamintilor din beton de ciment in cofraje fixe - in cazul in care stratul suport a fost tratat cu nisip de riu si acoperit cu hirtie Kraft sau folie de polietilena, bascularea betonului se face din lateral intre longrine, cu ajutorul unui plan inclinat mobil, astfel incit betonul sa fie dirijat cit mai departe de longrina apropiata de autobasculanta. Deasemeni, tinind cont ca prin tehnologia de executie cu cofraje fixe imbracamintea din beton de ciment se poate executa si in doua straturi, respectiv strat de rezistenta si strat de uzura, la realizarea celui de al doilea strat modul de basculare va fi acelasi cu cel mentionat anterior; - in cazul in care stratul suport este alcatuit din materiale stabilizate cu ciment, mixturi asfaltice sau betoane de ciment, bascularea betonului se poate face direct in fata repartizatorului, intr-unul sau mai multe locuri, functie de capacitatea de transport a autobasculantei si in asa fel incit dupa asternerea betonului cu repartizatorul, grosimea acestuia inainte de vibrare sa fie cu aproximativ 25% mai mare decit grosimea ceruta in proiect a imbracamintei (procentul de 25% este orientativ, determinarea lui reala facindu-se prin incercari la inceperea lucrarii);

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 363

- compactarea betonului se realizeaza cu vibrofinisorul a carui grinda vibratoare are o latime de 40 50 cm, cu o viteza de inaintare de 0,75 m/mim. Betonul se vibreaza cel putin prin doua treceri ale vibrofinisorului, durata de vibrare intrun punct fiind de circa 30 s. Intre cele doua vibrari se efectueaza controlul calitatii stratului de beton, efectuindu-se corectiile sau remedierile necesare; - marginile dinspre longrine precum si spatiile inguste care sau turnat manual (supralargiri, refugii), se compacteaza cu ajutorul placilor vibratoare; - atunci cind imbracamintea rutiera este alcatuita din doua straturi, stratul superior de uzura se asterne peste cel de rezistenta imediat dupa executarea acestuia (maxim 60 min). Pentru asternerea si compactarea stratului de uzura se utilizeaza alta trusa de asternere, executia fiind la fel cu cea a stratului de rezistenta; - in lungul rosturilor de contact (de constructie, tehnologice) longitudinale, imbracamintea se armeaza cu ancore din otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm si lungimea de 1 m, pozitionate la 1 m distanta intre ele si asezate la jumatatea grosimii dalelor, indiferent daca acestea sunt compuse din unul sau doua straturi. Jumatatea ancorei care va fi inclusa in betonul ce se va turna pentru realizarea benzii adiacente celei ce se executa, se indoaie la 90, se protejeaza prin invelire cu doua straturi de hirtie pentru a preveni aderenta betonului si se lipeste de longrina, astfel incit, dupa decofrare, sa se poata indrepta si intinde fara inflexiuni; - dupa compactare si pozarea ancorelor, se realizeaza rosturile de contractie transversale prin prinderea unei fisii de carton asfaltat pe cutitul utilajului si introducerea acestuia prin vibrare in masa betonului. Daca acest utilaj lipseste, rosturile se executa prin taierea betonului intr-un interval de timp de 6 24 h de la betonare, in functie de caracteristicile betonului turnat si temperatura atmosferica; - finisarea betonului se executa cu grinda oscilanta cu miscare oblica care asigura uniformitatea suprafetei in profil longitudinal; - rugozitatea suprafetei caii de rulare se realizeaza mecanizat, cu un dispozitiv dotat cu perii pentru maturarea si eliminarea mortarului de ciment in exces de la suprafata imbracamintei sau cu un dispozitiv de striere transversala a betonului proaspat; - atunci cind din componenta trusei de asternere a betoanelor rutiere lipseste grinda finisoare cu miscare oblica care actioneaza la 6 m in urma vibrofinisorului, finisarea suprafetei betonului proaspat, respectiv eliminarea denivelarilor longitudinale, se realizeaza manual, cu ajutorul unui rulou metalic cu lungimea de 4 m, diametrul de 20 25 cm si o masa de 200 kg care se rostogoleste pe suprafata betonului proaspat, in sens perpendicular axului drumului, fara a lovi longrinele. Operatia se considera terminata atunci cind ruloul este in contact direct cu suprafata betonului, pe toata lungimea lui;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 364

- dupa executarea acestei operatii, se finiseaza manual, cu drisca, suprafetele marginale adiacente longrinelor, unde posibilitatea aparitiei unor denivelari este mai mare si se asigura eliminarea bavurilor din beton de peste longrine care pot conduce la rupturi in muchiile dalelor dupa decofrarea longrinelor; - atunci cind din componenta trusei de asternere a betoanelor rutiere lipseste utilajul de realizare a rugozitatii, aceasta se realizeaza manual prin perierea, cu ajutorul periilor piassava si indepartarea mortarului in exces de la suprafata betonului. Perierea se face in directie perpendiculara pe axul drumului, utilizind in acest scop podine mobile montate intre sinele de rulare ale longrinelor II b. Conditii tehnice la executia imbracamintilor din beton de ciment in cofraje glisante Trusa de asternere a betoanelor rutiere in cofraje glisante este compusa, in ordinea dictata de pozitia in cadrul fluxului tehnologic, din: - autobasculante pentru transportul betonului rutier; - utilaj complex care asigura raspindirea betonului tixotropic intre cofrajele glisante ale utilajului, nivelarea primara a betonului, vibrarea in masa a acestuia cu ajutorul unei baterii de pervibratoare, implantarea in masa betonului a ancorelor din otel-beton la rostul longitudinal de contact, nivelarea secundara a betonului, realizarea planeitatii suprafetei betonului proaspat cu ajutorul a 1 sau 2 grinzi oscilante transversal si finisarea efectuata de o placa finisoare suspendata; - utilaj de realizare a rosturilor transversale de contractie prin vibrare (atunci cind acesta lipseste rosturile se taie mecanizat); - grinda finisoare oscilanta cu miscare oblica care asigura uniformitatea suprafetei in profil longitudinal; - utilaj de realizare a rugozitatii suprafetei de rulare; - placi vibratoare pentru suprafete mici la care asternerea se face manual si suprafetele adiacente cofrajelor glisante; - dispozitiv de protejare a betonului impotriva actiunii soarelui sau a ploii acoperisuri extensibile mobile (atunci cind acesta lipseste protejarea betonului se executa cu acoperisuri fixe); - dispozitiv de taiere a rosturilor; - echipament de preparare a masticului bituminos; - cisterna pentru apa; - cofraje usoare si tarusi pentru sustinerea marginilor betonului proaspat turnat dupa glisarea cofrajelor initiale (numai atunci cind este cazul). Pentru a se putea executa in conditii optime procesul de executie a imbracamintilor din beton de ciment in cofraje glisante, este necesara buna functionare a tuturor componentelor trusei. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a modului de functionare a:

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 365

- autobasculantelor de transport si a dispozitivelor de protejare a betonului pe durata transportului (prelate); - sistemului de autopropulsare, sistemului de distributie transversala a betonului proaspat, sistemului hidraulic, sistemului de ghidare electronic, sistemului de vibrare si sistemului de nivelare ale utilajului complex de asternere; - sistemului de autopropulsare si sistemului de vibrare a cutitului, la utilajul de realizare a rosturilor de contractie; - sistemului de vibrare a placii finisoare; - dispozitivelor de finisare si realizare a rugozitatii; - sistemului de vibrare a placilor vibratoare; - etanseitatii dispozitivului de protejare a betonului; - instalatiei de umectare si discului echipamentului de taiat rosturi; - instalatiei de incalzire a bitumului si dispozitivului de distributie a masticului bituminos; - cofrajelor glisante. In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare temeinica, la incheierea programului, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu betonul rutier. Deasemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor. Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt: - betoane de ciment rutiere tixotropice, conform SR 183 1, SR 183 2; - nisip de riu; - hirtie Kraft sau folie de polietilena; - carton asfaltat; - emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida care sa respecte cerintele de calitate stipulate in caietele de sarcini sau in STAS 8877 72 si Normativ AND nr. 552 / 1999; - substante pulverizante pentru realizarea peliculelor de protejare a betonului; - scinduri din lemn de esenta moale; - tuburi din cauciuc sau alte materiale de colmatare elastice; - mastic bituminos; - ancore din otel-beton. Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii, apa si piesele de schimb. III b. Procese premergatoare la executia imbracamintilor din beton de ciment in cofraje glisante - dupa incheierea contractului de executie in care se prevad lucrari de asternere a betoanelor de ciment rutiere, dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati pentru aceasta lucrare si dupa primirea documentului Ordin de incepere a lucrarilor , conducerea dispune inceperea efectiva a lucrarii;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 366

- in cazul in care asternerea betoanelor de ciment rutiere conduce la realizarea unui drum nou, nu este necesara amplasarea unui set de semnalizare a lucrarii respective; - atunci cind asternerea betoanelor de ciment rutiere se executa in vederea modernizarii unui drum existent, se impune semnalizarea rutiera a restrictiilor de circulatie instituite. Deasemeni, prin documentatia de executie, se stabileste o etapizare a procesului, tinind cont ca darea in circulatie a tronsoanelor executate se poate face numai dupa minim 10 zile de la turnare, precum si modul de desfasurare a traficului; - R.O.S.T. intocmeste si inainteaza spre aprobare si avizare documentatia tehnica de instituire a restrictiilor de circulatie si asigura trusa de asternere cu setul de semnalizare si dirijare a traficului necesar, in conformitate cu schemele de semnalizare adoptate; - seful formatiei asternere betoane rutiere convoaca, in prealabil, reprezentantul clientului in vederea verificarii si aprobarii setului de semnalizare si dirijare a traficului si modul de amplasare al acestuia precum si predarii, respectiv, primirii amplasamentului lucrarii pe baza de proces verbal; - daca stratul suport pentru betonul de ciment este alcatuit din fundatie de balast sau piatra sparta, aceasta se acopera cu un strat de nisip de riu in grosime de 2 cm dupa compactare. Denivelarile admise sunt de 5 mm in profil transversal si maxim 20 mm sub dreptarul de 3 m; - in situatiile in care stratul suport este alcatuit din materiale stabilizate cu ciment, mixturi asfaltice sau betoane de ciment, nu se mai asterne nisip de riu, suprafetele fiind aduse la planeitate prin reparatii, respectiv completari sau plombari din acelasi material, denivelarile admise fiind aceleasi ca in cazul asternerii stratului de nisip. Stratul suport, in aceste situatii, se umezeste inainte de betonare pentru a preveni pierderile de apa din masa betonului; - se traseaza linia axului drumului si linia marginii partii carosabile care coincid cu fetele interioare ale cofrajelor glisante; - se realizeaza sistemul de referinta pentru ghidare electronica a utilajului prin intinderea puternica a doua fire sustinute de stilpi metalici infipti in teren la distanta de 10 m in aliniament si de de la 1 la 5 m in curbe. Fixarea stilpilor se face topometric si inafara gabaritului utilajului, tinind cont ca cofrajele glisante sunt pozate in interiorul senilelor, firele intinse reprezentind cotele in profil longitudinal ale axului si marginii partii carosabile ce vor fi citite de palpatorii utilajului in timpul deplasarii; - pentru a impiedica scurgerea pastei de ciment si unirea betonului cu stratul de fundatie, dar numai in cazul stratului suport tratat cu nisip de riu, acesta se acopera cu hirtie Kraft sau folie de polietilena intr-un singur strat, petrecerile fiind de 10 cm in sens longitudinal si 20 cm in sens transversal; - se asigura numarul optim necesar de mijloace de transport a betonului, astfel incit procesul de asternere sa se desfasoare neintrerupt;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 367

- se aduc si se pun pe pozitie utilajele de asternere iar cofrajele glisante se ung cu ulei pentru a preveni aderenta betonului turnat la acestea. IV b. Procese curente la executia imbracamintilor din beton de ciment in cofraje glisante - in cazul in care stratul suport a fost tratat cu nisip de riu si acoperit cu hirtie Kraft sau folie de polietilena, bascularea betonului se face din lateral intre longrine, cu ajutorul unui plan inclinat mobil, astfel incit betonul sa fie dirijat cit mai departe de longrina apropiata de autobasculanta; - in cazul in care stratul suport este alcatuit din materiale stabilizate cu ciment, mixturi asfaltice sau betoane de ciment, bascularea betonului se poate face direct in fata repartizatorului, intr-unul sau mai multe locuri, functie de capacitatea de transport a autobasculantei; - asternerea betonului se asigura pe intreg spatiul dintre cofrajele glisante cu ajutorul repartizatorului cu snec elicoidal dupa care utilajul efectueaza nivelarea primara cu prima placa de nivelare; - compactarea se bazeaza pe fenomenul de tixotropie a betonului generat prin intermediul pervibratoarelor care lichefiaza masa betonului, ceea ce ii permite sa ia forma cofrajului; - dupa compactare se introduc ancorele din otel-beton la rostul longitudinal de contact, se efectueaza nivelarea secundara cu ajutorul celei de a doua placi de nivelare, se realizeaza rosturile transversale de contractie prin vibrare si finisarea suprafetei betonului cu grinda oscilanta cu miscare oblica; - in urma compactarii, nivelarii si finisarii betonului, dupa inaintarea cofrajelor odata cu masina, banda de beton prezinta suprafetele laterale verticale, fara a mai necesita sustinerea lor. Este totusi necesara existenta unor cofraje usoare si a tarusilor pentru a sustine sau recofra la nevoie marginile stratului de beton dupa trecerea masinii; - asigurarea rugozitatii suprafetei betonului turnat se realizeaza mecanizat, cu ajutorul unei masini montate pe roti si ghidata prin fir ca directie si nivel, dotata cu un echipament de striere transversala. V. Protejarea betonului de ciment rutier si realizarea rosturilor - protejarea betonului proaspat turnat se efectueaza, in prima faza, considerata de la terminarea procesului de asigurare a rugozitatii si pina la inceperea prizei, prin acoperisuri extensibile mobile sau, cind acestea nu sunt disponibile, prin acoperisuri fixe, realizate din materiale rezistente, deschise la culoare; - in cea de a doua faza, considerata de la inceperea prizei si pina la darea in exploatare, protejarea betonului se face prin pulverizarea unor substante (fluid de protectie P 45, polisol, etc.) care formeaza o pelicula protectoare la suprafata betonului ce nu permite evaporarea apei din masa acestuia;

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 368

- darea in circulatie a imbracamintei din beton de ciment rutier se face in functie de temperatura mediului ambiant si tipul de beton utilizat, variind in intervalul de 10 24 zile; - pentru a evita aparitia fisurilor si crapaturilor necontrolate datorate variatiilor de temperatura si umiditate, tasarilor inegale si tehnologiei de executie, imbracamintile din beton de ciment se executa cu rosturi transversale si longitudinale care pot fi de contact (tehnologice), de dilatatie sau de contractie; - rosturile de contact longitudinale se realizeaza intre benzile de beton, pe toata grosimea imbracamintei. Aceste rosturi se armeaza, in conformitate cu specificatiile din prezenta procedura, fiind exceptate platformele cu panta transversala sub 2%, unde armarea nu este necesara. In acest caz, pe suprafetele laterale ale dalelor turnate anterior, se aplica o pelicula de bitum prin stropire cu emulsie bituminoasa; - rosturile de contact transversale se realizeaza pri aplicarea pe suprafata laterala a dalei turnate anterior, a unei pelicule de bitum obtinuta prin stropire cu emulsie bituminoasa; - rosturile de contact, atit cele longitudinale cit si cele transversale, se taie in partea superioara a lor, pe o adincime de 30 mm din grosimea dalei si pe o latime de 8 10 mm, pentru a se permite o usoara introducere a produsului de colmatare; - rosturile de dilatatie longitudinale se executa pe toata lungimea si grosimea imbracamintei atunci cind aceasta este mai lata de 100 m, la jumatate din latime, in locul unui rost de contact. Rosturile de dilatatie transversale se executa perpendicular pe axul caii din beton, pe toata latimea si grosimea benzii, in urmatoarele situatii: din 100 in 100 m de banda executata, la capetele tablierelor, viaductelor, podurilor, podetelor, la capetele curbelor cu raza mai mica de 300 m, in punctele de tangenta sau in punctele de schimbare a declivitatii, atunci cind proiectul nu prevede racordari convexe; - rosturile de dilatatie se realizeaza prin introducerea unei scinduri din lemn de esenta moale, de 20 25 mm grosime si tinuta in apa 24 h in prealabil, la partea inferioara a imbracamintei, pina la 30 mm de la suprafata dalei in cazul imbracamintilor executate dintr-un singur strat sau pina la nivelul superior al stratului de rezistenta in cazul imbracamintilor ce se executa din doua straturi. Aceasta scindura ramine in lucrare. Ulterior, betonul existent deasupra scindurii este indepartat prin executia a doua taieturi paralele, la o distanta mai mare cu 1 2 mm decit grosimea scindurii, pina la nivelul acesteia. In spatiul obtinut se introduc produsele de colmatare; - rosturile de contractie longitudinale se executa atunci cind banda de beton are o latime mai mare de 5 m, realizindu-se in axul acesteia. Rosturile de contractie transversale se executa la distante de 4 6 m, perpendicular pe axul drumului sau cu o inclinare de 1/6 fata de acesta, pe toata latimea benzii.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 369

Rosturile transversale perpendiculare pe axul drumului sunt continue pe ambele benzi sau simetrice in cazul celor inclinate. Rosturile de contractie se realizeaza pe adincimea de - 1/5 din grosimea dalei la imbracamintile executate dintr-un singur strat sau pe 1/3 din grosimea totala a dalei la imbracamintile executate din doua straturi, cu ajutorul unui disc avind grosimea de 8 mm, pentru a permite o usoara introducere a produsului de colmatare; rosturile de contractie transversale taiate se executa atunci cind nu au fost realizate mecanizat, prin introducerea in masa betonului, pe adincimile mentionate, a unei fisii de carton bitumat prinsa de lama vibratoare a utilajului de executie a rosturilor transversale de contractie; taierea betonului se face in functie de temperatura mediului ambiant si tipul cimentului utilizat, in intervalul de 6 24 h de la punerea in opera a betonului; toate rosturile longitudinale sau transversale ale unei benzi se executa in linie continua, fara frinturi; golurile rezultate la partea superioara o rosturilor se umplu cu produsele de colmatare specificate in documentatia de executie denivelarile admise ale suprafetei imbracamintei in sens transversal sau longitudinal sub dreptarul de 3 m sunt de 4 mm; intre muchiile dalelor invecinate ale rosturilor transversale de contractie nu se admit denivelari; denivelarile admise intre dale la rosturile de contact sunt de 2 mm; abaterea admisa la latimea proiectata a benzii de beton sunt de 15 mm; abaterea admisa la grosimea totala proiectata a imbracamintei din beton este de 10 mm sau + 15 mm.

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI 1. Sol - inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de transport; - respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton; - depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie; - efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate; - colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate; 2. Aer - aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare. 3. Apa - efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate.

S.C. PA & CO INTERNATIONAL S.R.L.

Editia IV Actualizarea 1

PROCEDURILE PROCESELOR DE EXECUTIE

Cod : PPE PA & CO 03 04 2006 Pag. 370

H. INREGISTRARI - procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV); - condica de betoane - jurnal de activitate; - bon de transport.

S-ar putea să vă placă și