Sunteți pe pagina 1din 7

MANUALUL dirigintelui de santier pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale [extras]

II. DREPTURILE, OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE TITULARILOR DE AUTORIZATII Art. 29 - Specialistii autorizati in conformitate cu prevederile din prezentul Manual privind autorizarea dirigintilor de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale au dreptul de a ocupa o functie de diriginte de santier in domeniul autorizat si sa presteze aceasta activitate la unitatile investitoare/utilizatoare sau la unitatile de consultanta specializate in domeniul verificarii calitatii lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale. Dirigintele de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale isi exercita atributiile functionale pe toata durata de realizare a lucrarilor de montaj, reprezentnd institutia in care functioneaza. Art. 30 - Dirigintii de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale raspund fata de investitor, conform legii, pentru supravegherea si realizarea corecta a executiei lucrarilor de montaj si au urmatoarele obligatii si raspunderi: a. In perioada de pregatire a executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale:

studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale; verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru domeniile cerintele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr.95/1999 si Normele Metodologice aferente, aprobate prin Ordinul Ministrului Industriei si Resurselor nr. 293/1999 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr.628/1999; verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control al proiectantului; verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica; verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii la executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, precum si a procedurilor de proces; participa la elaborarea contractelor referitoare la executia lucrarilor de montaj si raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referitoare la calitate; participa alaturi de investitor la pregatirea licitatiilor pentru adjudecarea executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale.

o o verifica existenta autorizatiei de construire incluznd si lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta; verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului; preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale liber de orice sarcina; participa impreuna cu proiectantul si executantul lucrarilor de montaj la trasarea generala si stabilirea bornelor de reper; preda executantului lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale terenul rezervat pentru organizarea de santier; o

b. In perioada executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale: o urmareste realizarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale in conformitate cu prevederile contractului, proiectului, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare; verifica respectarea tehnologiilor de executie a lucrarilor de montaj, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ

o o

prevazut in documentatia tehnica, contract si normele tehnice in vigoare; o o interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile au prevederi in acest sens; efectueaza verificarile prevazute in norme si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin ascunse, etc.); participa la verificarea in faze determinante; verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate privind existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu pervederile din certificatele de calitate, contracte, proiecte; interzice utilizarea de materiale, semifabricate si produse necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate sau fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale); interzice utilizarea de tehnologii noi de montaj dotari tehnologice industriale neagrementate tehnic; asista la prelevarea probelor de la locul de realizare a lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale; urmareste derularea lucrarilor de montaj din punct de vedere tehnic pe tot parcursul executiei, admitnd la plata numai lucrarile realizate si corespunzatoare din punct de vedere calitativ; cere executantului lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, dupa caz, sistarea executiei, demontarea sau refacerea lucrarilor de montaj executate necorespunzator, numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora; transmite proiectantului sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, privind neconformitatile, neconcordantele ivite pe parcursul executarii lucrarilor de montaj aferente;

verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 95/1995 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale; avizeaza in numele investitorului / utilizatorului activitatea pe linie financiara, de verificare si decontare a lucrarilor de montaj executate, in care scop verifica realitatea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari de montaj dotari tehnologice industriale privind stadiile fizice realizate; urmareste respectarea de catre executantul lucrarilor de montaj a masurilor dispuse de proiectant sau organele abilitate pentru remedierea unor lucrari constatate ca necorespunzatoare; urmareste existenta si respectarea sistemului de asigurare a calitatii la executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale; participa la verificarea lucrarilor de montaj pe faze de executie si dispune masuri pentru efectuarea de catre executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale a tuturor verificarilor de calitate stabilite de normele tehnice; preia documentele de la executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale si proiectant si completeaza catrea tehnica a montajului dotarii tehnologice industriale respective cu toate documentele prevazute de reglementarile legale; urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale si preda terenul detinatorului acestuia.

o o

c. La receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale: o participa la receptia lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie; urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie;

preda investitorului/utilizatorului actele de receptie, documentatia tehnica si economica a lucrarilor de montaj dotari impreuna cu cartea tehnica a lucrarilor de montaj a dotarii tehnologice industriale aferente.

Art. 34 - In contractul incheiat intre investitor si antreprenor, dirigintele de santier lucrari de montaj, va urmari existenta urmatoarelor prevederi: o o o o o data inceperii lucrarilor; data terminarii lucrarilor; conditii de acordare si rambursare a avansului; perioada de garantie; conditii de constituire si de restituire a garantiei; conditii de plata; penalizari in cazurile in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile contractuale; cazurile in care se reflecta sau nu eventualele modificari de preturi aparute pe parcursul executarii lucrarilor de montaj; impunerea de termene corelate cu punerea in functiune a investitiei pentru executarea lucrarilor de racorduri utilitati tehnologice (energie, apa, gaze, etc.); conditii referitoare la nivelul de asigurare a calitatii lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale conform nivelului calitatii mentionat in proiect.

Art. 31 - Dirigintii de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale raspund de neaducerea la indeplinire a obligatiilor si raspunderilor prevazute la art. 30, precum si neasigurarea din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale la nivelul prevazut in contracte, proiecte, caiete de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare.

III. ACTIVITATEA DIRIGINTILOR 1 - Licitarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale Art. 32 - Prezentarea unitara a documentelor de licitatie a excutarii lucrarilor de montaj in conditiile legii, urmarind: a. Documentele pentru calificarea ofertantilor: publicitatea, instructiunile pentru ofertanti; b. Documentele pentru ofertare, inclusiv proiectul tehnic si conditiile de contractare a lucrarilor privind executarea investitiei.

o o

o 2. Contractarea lucrarilor Art. 33 - Documentatia necesara pentru executarea lucrarilor de montaj contractate va fi pusa la dispozitia executantului de catre investitor fara plata, la termenele stabilite prin gradul de realizare a investitiilor. Dirigintii de santier privind lucrarile de montaj, vor urmari: o o natura si volumul lucrarilor precizate in anexele contractului; punerea la dispozitia executantului a documentatiilor de executie lucrari de montaj la termenele precizate in anexele contractelor; emiterea de instructiuni pentru executant in caz de ambiguitati (neclaritati); prezentarea de catre executantul lucrarilor de montaj a garantiei din partea unei banci sau societati de asigurare pentru o suma care reprezinta garantia de buna executie a contractului.

3 - Avize necesare pentru realizarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale Art. 35 - Se vor obtine urmatoarele categorii de avize: a. Aviz geotehnic; b. Avize de la furnizorii de utilitati; c. Avizul verificatorului de proiect;

d. Avize specifice de amplasare a utilajului echipamentului sau instalatiei tehnologice industriale. e. Avize specifice functionalitatii dotarii tehnologice industriale;

f.

Avize de ocupare definitiva sau temporara a unor terenuri din domeniul public sau privat;

g. Alte avize specifice in certificatul de urbanism.

dupa caz, de inspectiile precizate la art. 37. Controlalele in fazele determinate nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile factorilor implicati in proiectarea si executarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale. Procesul-verbal de autorizare a continuarii executarii lucrarilor de montaj si instalatii aferente acestora, se va include in "Cartea tehnica a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale". 6. Sistemul de asigurare a calitatii lucrarilor de montaj Art. 39 - Dirigintele de santier pentru lucrari de montaj dotari tehnologice industriale verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii la executantul lucrarilor de montaj. Datele privind sistemul de asigurare a calitatii la unitatea executanta trebuie sa asigure existenta urmatoarelor componente: a) Existenta la executantul lucrarilor de montaj a urmatorilor factori implicati in asigurarea calitatii: o o o o atestarea calificarii pentru domeniul de specialitate ce face obiectul lucrarilor de montaj; compartiment de asigurare a calitatii executiei lucrarilor de montaj; compartiment de control tehnic al calitatii; personal angajat in functia de responsabil tehnic cu executia atestat (cu contract de munca sau prin conventie civila).

4. Autorizatia de construire pentru lucrarile de montaj Art. 36 - Conform prevederilor Legii nr.50/1991, republicata, autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Autorizatia de construire se elibereaza pentru toate categoriile de constructii civile, industriale, agricole sau de orice alta natura. Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari: a. reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, cnd nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate; b. reparatii si inlocuitori de tmplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tmplariei; c. reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;

d. zugraveli si vopsitorii interioare; e. zugraveli si vopsitorii exterioare; f. reparatii la instalatiile interioare si bransamentele exterioare, de orice fel, aferente cladirilor, fara implicatii asupra structurii de rezistenta sau aspectul arhitectural al acestora.

a. Programul de asigurare a calitatii format din: o o manualul de asigurare a calitatii; procedurile tehnice aferente functiunilor de sistem; planul de control a calitatii.

5. Controlul de calitate in fazele determinante ale montajului. o Art. 37 - Fazele determinante se stabilesc de catre proiectantul lucrarii cu acceptul ISCIR, dupa caz, al persoanelor desemnate prin ordin al Ministrului Industriei si Resurselor pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale, altele dect cele care fac obiectul activitatii Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat. Art. 38 - Prin faza determinata se intelege acel stadiu fizic la care, o lucrare de montaj dotari tehnologice industriale odata ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului si care se autorizeaza,

a. Documente privind atestarea calitatii: o o o documente de proiectare; documente de la furnizori; documente de executie a lucrarilor de montaj;

o o

documente specifice activitatilor de control; receptia lucrarilor.

Art. 40 - Pe parcursul executarii lucrarilor de montaj a utilajelor, echipamentelor si instalatiilor tehnologice industriale, dirigintele are dreptul sa dispuna in scris: o indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare; inlocuirea materialelor (pieselor, subansamblelor, etc.) necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare; indepartarea sau refacerea oricarei lucrari de montaj sau parti din lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

Art. 44 - In cazul in care solicitarea se refera la produse, procedee sau echipamente utilizate in strainatate, se va analiza compatibilitatea caracteristicilor produselor, procedeelor sau echipamentelor in cauza cu cele corespunzatoare conditiilor de utilizare din Romnia si se va decide, in conditiile prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic pentru noi produse si procedee utilizate la lucrarile de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, elaborarea si acordarea agrementului tehnic, recunoasterea reglementarilor sau agrementelor tehnice obtinute in tara de origine sau, dupa caz, necesitatea efectuarii unor incercari sau probe specifice. Art. 45 - Investitorii, proiectantii, executantii de lucrari de montaj dotari tehnologice industriale au urmatoarele obligatii si raspunderi: o sa ceara si sa utilizeze la executarea lucrarilor de montaj numai piese, subansamble, produse finite si materiale pentru care exista certificate de conformitate; sa prevada, in contractele incheiate cu producatorii sau furnizorii de materiale si/sau produse folosite la lucrarile de montaj, clauze referitoare la obligativitatea efectuarii certificarii de conformitatea calitatii produselor conform prevederilor H.G. nr.728/1994.

7. Verificarea tehnica de calitate a proiectelor pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale Art. 41 - Verificarea la cerintele de calitate prevazute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr.95/1999 sunt obligatorii pentru toate lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale. Sunt supuse verificari tehnice: o o documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire; documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, alte documentatii.

9. Verificarea tehnica a documentelor Art. 46 - Dirigintele de santier pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale are urmatoarele responsabilitati in ceea ce priveste verificarea tehnica a documentelor: o asista la prelevarea probelor si verifica inscrierea rezultatelor acestora in documente; verifica lucrarile si dispune masuri pentru asigurarea de catre executantul lucrarilor de montaj a tuturor verificarilor de calitate stabilite de norme prin: dispozitii de santier; proces-verbal lucrari de montaj ascunse; proces-verbal al fazelor determinante pentru lucrarile de montaj;

Art. 42 - Investitorul impreuna cu executantul lucrarilor de montaj raspund potrivit legii pentru supunerea la verificare a intregului proiect si pentru modificarile efectuate fara acceptul verificatorului tehnic, daca prin aceasta se afecteaza calitatea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale.

8. Certificarea de conformitate a calitatii produselor si agrementelor tehnice utilizate la lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale Art. 43 - Agrementul tehnic atesta aptitudinea de utilizare a noilor produse, procedee si echipamente la lucrarile de montaj pentru care nu sunt elaborate reglementari tehnice. Pentru aceasta, agrementul tehnic stabileste conditii de fabricatie, transport, depozitare, de montare si exploatare.

o o

proces-verbal receptie calitativa pe categorii de lucrari de montaj.

In cazul depasirii duratei de executie contractate, din vina exclusiv a contractantului, pentru lucrarile ramase de executat, decontarea se face conform conditiilor contractuale. Art. 51 - Plata facturii finale (lichidare financiara) se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitiva (la stingerea listei anexe a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor). Garantia de buna executie se va restitui executantului lucrarilor de montaj pe baza notificarii investitorului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa eliberarea certificatului de receptie finala. Plata ultimelor sume datorate de investitor executantului lucrarilor de montaj pentru categoriile de lucrari executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala. Pentru modificarile de preturi ce pot aparea in timpul executiei se vor face precizari in contract, la capitolul "Conditii speciale de contractare". 11. Cartea tehnica a lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale Art. 52 - Cartea tehnica a lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale se intocmeste prin grija investitorului. Ea se definitiveaza inainte de receptia finala. Dupa constituire se completeaza si se pastreaza de catre investitor sau proprietar in conformitate cu prevederile Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale. Art. 53 - Continutul cartii tehnice a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, precum si normele de intocmire, folosire si pastrare, fac obiectul Anexei 2 la Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale. 12. Receptia lucrarilor de montaj Art. 54 - Receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale este o componenta a sistemului calitatii lucrarilor de montaj si este actul prin care investitorul declara ca accepta sa preia lucrarea, cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta sau pusa in functiune. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul lucrarilor de montaj si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu autorizatiile, avizele, prevederile contractului, ale documentatiei de executie, precum si cu reglementarile tehnice aplicabile. Art. 55 - Receptia lucrarilor de montaj utilaje dotari tehnologice industriale se efectueaza in conformitate cu prevederile Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale si a punerii in

dupa caz, in cazul realizarii unor lucrari de montaj necorespunzatoare, cere constructorului sistarea acestora; actioneaza in vederea solutionarii neconformitatilor si urmareste modul de solutionare a acestora dupa solutiile date de proiectant, dupa caz, expert; urmareste si admite la plata numai lucrarile corespunzatoere.

10. Decontarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale Art. 47 - In contractul incheiat intre investitor si executant, la capitolul "Conditii speciale de contractare", se stabilesc: o o o termenul la care se va acorda avansul; ponderea avansului, in procente, din valoarea contractului; intervalul platilor (de regula lunare).

Art. 48 - Decontarea lucrarilor se face pe baza cantitatilor real executate rezultate din masuratori, care se inscriu, in acest sens, in caietele de masuratori (atasamente). Masuratorile sunt efectuate de reprezentantul executantului si de dirigintele santierului lucrarilor de montaj. Aceste masuratori se fac la terminarea lucrarilor de montaj care devin ascunse, odata cu intocmirea procesului-verbal de receptie calitativa, iar pentru celelalte categorii de lucrari care nu devin ascunse, lunar. Art 49 - In cazul in care cantitatile rezultate in urma masuratorilor sunt mai mari dect cele inscrise in listele de cantitati de lucrari ale proiectului tehnic, confirmarea acestor cantitati este necesar a fi facuta si de proiectant, utmnd ca ele sa fie reglementate prin nota de comanda suplimentara. Cantitatile de lucrari real executate pentru lucrarile de montaj suplimentare se vor inscrie in mod distinct in caietele de masuratori. Art. 50 - Situatiile de plata, elaborate pe baza preturilor unitare din eferta sau a preturilor negociate pentru cantitati suplimentare sau articole suplimentare, vor fi intocmite distinct de cele corespunzatoare devizului contractat.

functiune a capacitatilor de productie, aprobat prin Hotarrea Guvernului nr.51/1996 si se realizeaza in urmatoarele etape: receptia la terminarea lucrarilor; receptia punerii in functiune a capacitatilor de productie; receptia finala, dupa cel mult 15 zile de la expirarea perioadei de garantie.

[]